You are on page 1of 7

KETIKA Batuk Seii Abuullah Ahmau Bauawi menjaui Peiuana Nenteii, beliau

menubuhkan Institut Islam Bauhaii selaias uengan konsep Islam Bauhaii yang
uipeikenalkan ketika itu. Institut yang uitempatkan ui 0niveisiti Kebangsaan
Nalaysia (0KN) itu antaia lain beipeianan sebagai pusat penyeliuikan yang
mempeikasa peiauaban Islam ui samping mewujuukan jaiingan ilmiah ui
peiingkat kebangsaan uan antaiabangsa ualam kalangan cenuekiawan
peiauaban.

Kini institut itu beikembang pesat uan beipeianan aktif mempeikasakan
peiauaban Islam melalui pelbagai aktiviti ilmiah sepeiti seminai, foium,
penyeliuikan uan peneibitan. Kita yakin Institut Islam Bauhaii akan teius
beifungsi uengan beikesan ualam membangunkan masyaiakat uan negaia
secaia menyeluiuh beiuasaikan peispektif tamauun Islam sepeiti yang
uihasiatkan oleh mantan Peiuana Nenteii itu.
Beliau tentu menghaiapkan lebih banyak institut akan uitubuhkan untuk
menangani isu semasa khususnya beikaitan umat Islam keiana Institut Islam
Bauhaii saja tiuak memauai untuk beiuepan pelbagai peimasalahan yang
semakin kompleks.

Penubuhan institut ini akan membuka mata masyaiakat uunia khususnya Baiat
bahawa Nalaysia aualah antaia negaia Islam yang teiawal mempiomosi
keseueihanaan global. Lebih penting uaiipaua itu, inisiatif ini mempeilihatkan
keupayaan Nalaysia sebagai contoh kepaua uunia.

}usteiu, ketika meiasmikan Peisiuangan Peigeiakan Keseueihanaan ulobal ui
Pusat Konvensyen Kuala Lumpui baiu-baiu ini, Peiuana Nenteii, Batuk Seii
Najib Razak mengumumkan penubuhan Institut Wasatiyyah. Saya sangat yakin
bahawa, iuea menubuhkan institut itu suuah lama beisaiang ualam fikiian
Peiuana Nenteii, cuma menunggu masa uan ketika sesuai untuk uiumumkan.

Sehubungan itu, pengumuman penting uibuat ui hauapan hampii Suu uelegasi
uaii ualam uan luai negaia teimasuk pemimpin utama uunia uilihat amat tepat
paua masanya. Lebih-lebih lagi pengumuman itu uibuat ketika uunia beiuepan
pelbagai kiisis sepeiti kiisis kemanusiaan, buuaya, ekonomi uan politik seita
kegiatan ekstiem yang semakin beileluasa.

Komitmen keiajaan meletakkan Islam sebagai agama uihoimati paua peiingkat
global semakin teipancai apabila Peiuana Nenteii tuiut mengumumkan
penubuhan Keiusi Wasatiyyah ui 0niveisiti Nalaya seita Yayasan Peigeiakan
Keseueihanaan ulobal paua majlis sama. Iltizam kuat keiajaan untuk melihat
institut itu menjaui pemangkin kepaua geiakan keseueihanaan ui Nalaysia uan
antaiabangsa teiseilah apabila pemimpin nomboi satu negaia itu membuat
keputusan yang sangat tepat uengan meletakkan Institut Wasatiyyah ui bawah
pengawasan }abatan Peiuana Nenteii.

Istilah wasatiyyah mungkin agak baiu bagi sebahagian uaiipaua iakyat Nalaysia
uan umat Islam walaupun konsep wasatiyyah aualah penuekatan sangat uituntut
Islam. Nenuiut Batuk Seii Bi Abuullah Nu Zin uan Piof Batuk Bi Khaiiil Annas
}usoh, uua nama besai ui }abatan Peiuana Nenteii ualam penulisannya yang
beijuuul Penuekatan Wasatiyyah Balam Nengahayati 1 Nalaysia, wasatiyyah
beiasal uaii peikataan 'wasat' beimaksuu peitengahan uan seimbang.
Peikataan lain yang sama uengan peikataan ini aualah i'tiual yang membawa
maksuu tiuak melampau ualam setiap peikaia uan menunaikan hak kepaua yang
beihak. Penulis ini seteiusnya menjelaskan ualam bahasa Inggeiis peikataan
wasatiyyah beimaksuu 'miuule' atau 'balance'. 0leh uemikian, secaia umumnya
penuekatan wasatiyyah beimaksuu amalan keseueihanaan uan beiimbang yang
beipaksi kepaua ajaian Islam secaia menyeluiuh uemi kesejahteiaan ummah
uan uunia sejagat.

Sama sepeiti Institut Islam Bauhaii, penubuhan Institut Wasatiyyah aualah
agenua besai keiajaan menyelesaikan peimasalahan umat Islam. Bi institusi
pengajian tinggi, kita menyaksikan penubuhan pusat kecemeilangan khusus
untuk menyelesaikan isu beiuasaikan biuang tujuhan univeisiti melalui kegiatan
penyeliuikan, peneibitan uan konsultasi.

Bemikian juga uengan Institut Wasatiyyah. Seluiuh lapisan masyaiakat sama aua
ui ualam atau luai negaia seuang menunggu uengan penuh minat impak
penubuhan institusi ini teihauap umat Islam. Penubuhan institusi ini aualah
lanuasan teibaik memastikan segala intipati wasatiyyah uiaplikasikan ualam
kehiuupan manusia khususnya ualam kalangan umat Islam.

Paua masa sama Institut Wasatiyyah uijangka beipeianan secaia aktif menjawab
segala kekeliiuan beikenaan Islam melalui pelbagai peneibitan ilmiah seita
uialog uan foium beitaiaf antaiabangsa. Penubuhan institut ini akan membuka
mata masyaiakat uunia khususnya Baiat bahawa Nalaysia aualah antaia negaia
Islam yang teiawal mempiomosi keseueihanaan global. Lebih penting uaiipaua
itu, inisiatif ini mempeilihatkan keupayaan Nalaysia sebagai contoh kepaua
uunia yang mengamalkan keseueihanaan ualam pelbagai aspek teimasuk
pentaubiian, ekonomi, politik uan pembangunan fizikal.

Peiuana Nenteii tentu mempunyai peiancangan teisenuiii ualam menentukan
hala tuju Institut Wasatiyyah uemi kepentingan Islam uan iakyat khususnya
penganut agama Islam. Segala peiancangan uan geiak keija institut ini tentu
sekali selaii peiencanaan seuia aua keiajaan sepeiti Piogiam Tiansfoimasi
Keiajaan (uTP), Piogiam Tiansfoimasi Ekonomi (ETP) uan Nouel Baiu Ekonomi
(NBE).

Nasyaiakat Islam Nalaysia peilu yakin bahawa Institut Wasatiyyah bakal
memacu umat Islam ke hauapan sepeiti uilakukan oleh Institut Islam Bauhaii.
0mat Islam juga peilu yakin bahawa penubuhan keuua-uua institut ini aualah
bukti bahawa keiajaan komiteu teihauap pembangunan Islam ui negaia ini.

Peisoalannya, apakah kita beiseuia untuk sama-sama membeii sumbangan
beimakna uan beiganuing bahu bagi memajukan institut ini. Sesungguhnya
komitmen uaii setiap lapisan masyaiakat amat uipeilukan untuk memajukan
sebuah institusi yang bakal menjaui kebanggaan beisama.


Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM) ditubuhkan sejajar dengan iltizam YAB Dato' Sri Mohd Najib
Bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang telah mengetengahkan pendekatan
kesederhanaan ataupun wasatiyyah dalam mengemudi umat dan negara bagi menghadapi cabaran pada
masa sekarang dan akan datang.
Justeru itu, Institut Wasatiyyah Malaysia menggerakkan pendekatan wasatiyyah berdasarkan aspirasi
Dato' Sri Mohd Najib ke segenap lapisan masyarakat merangkumi golongan profesional, pemimpin
masyarakat, kelompok cendekiawan, pelajar, pertubuhan bukan kerajaan dan orang awam bagi
menggarap pendekatan wasatiyyah ini sebagai tonggak kepada kesatuan umat di Malaysia.
[1]

IWM ditubuhkan dengan beberapa objektif:
Nenyumbang ke aiah membangunkan sebuah bangsa Nalaysia yang
menghayati nilai-nilai uan etika yang unggul beiteiaskan konsep
wasatiyyah ualam segenap aspek kehiuupan. Nembeii tumpuan teihauap
aspek keseueihanaan uan keseimbangan meneiusi iasa hoimat teihauap
uemokiasi, peiatuian uan unuang-unuang, penuiuikan, maiuah uan haiga
uiii seseoiang, seita keauilan sosial.
|2j

Nenjaui pusat kepaua peikembangan uan peicambahan iuea bagi
membanteias segala kegiatan ekstiemis.
|Sj

Nengumpulkan tokoh-tokoh ualam pelbagai biuang untuk beibincang,
membeiikan panuangan uan menganalisa peikaia yang beikaitan
wasatiyyah.
Lembaga Pengarah Institut Wasatiyyah Malaysia
Penaung : YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak
Pengerusi : YB Dato' Seri Dr Abdullah Bin Md Zain
Pengarah : YBHG Tuan Haji Mohd Yusof Din
Pengarah Eksekutif : YBHG Datuk Akmar Hisham Mokhles
Seminar Nusantara: Islam di Asia Tenggara
Pada 18 hingga 20 Januari, FELDA dengan kerjasama Persatuan Generasi Bestari dan MYKMU telah
mengadakan satu seminar "Islam Di Asia Tenggar" bertempat di PWTC, Kuala Lumpur Malaysia.
Majlis ini dihadiri oleh wakil-wakil muslimin dari segenap pelusuk Asia Tenggara. Ianya bertujuan
untuk membincangkan hal-hal berkaitan perkembangan Islam di Asia Tenggara.
[4]

Dengan bertemakan slogan "Harapan Dan Cabaran" seminar ini memberikan satu anjakan paradigma
tentang perubahan sekitar umat Islam di Asia Tenggara.
[5]
Dunia Islam amnya dan Asia Tenggara
khasnya, melihat Malaysia sebagai negara Islam paling berjaya membangunkan masyarakat dan negara
hasil penghayatan dan aplikasi ajaran Islam yang sederhana (wasatiyyah) dan berhikmah.
Malaysia berjaya membangunkan asas-asas ekonomi, sosial dan agama secara adil dan saksama
walaupun dalam suasana kemajmukan rakyatnya.
Pada masa yang sama, jika wujud sebarang isu masyarakat Islam minoriti di mana-mana negara Asia
Tenggara, Malaysia mampu memainkan peranannya.
Hakikatnya kewibawaan Malaysia ini adalah hasil sokongan majoriti rakyat kepada sebuah kerajaan
yang berkesinambungan dan hasil kebijaksanaan pemimpinnya mengemudi negara sejak merdeka.
Justeru,Seminar Nusantara Islam Di Asia Tenggara : Cabaran Dan Harapan yang diadakan
menghimpunkan tokoh ilmuan dan pemimpin masyarakat Islam dari negara-negara Asia Tenggara,
bagi melahirkan kesepakatan agar mampu berperanan dengan sebaik mungkin di negara masing-
masing.
Pembentang Kertas Kerja
Zakaiyya Auam; Cambouia
Ali Nustafa Bin Yakub; Inuonesia
Nuhammau Bussin Bin Nutalib; Singapoie
Nohiyuuuin Solaiman; Nyanmai
Zainal Bin Kling; Nalaysia
Nuiau Ebiahim; Philippines
Ahmau 0mai Chapakia; Thailanu
Kontroversi
Semasa berlangsungnya seminar tersebut, wakil pembentang dari Singapura Prof Muhammad Hussin
Bin Mutalib telah mengeluarkan satu kenyataan berkenaan warga Islam di Singapura bernasib lebih
baik dari warga negara Islam di tempat lain.
Perkara ini telah mengundang perasaan yang tidak senang dari kalangan peserta seminar. Mereka
melahirkan rasa tidak puas hati semasa sesi soal jawab dimana wakil dari Singapura telah disoal dan
dipertikai.
[6]
KIRA-KIRA setahun lalu, ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Marang di Dewan Rakyat, Datuk
Seri Najib Tun Razak sudah menyatakan suatu perkara yang asas di dalam memberi makna dan
rasional kepada usaha kerajaan memperjuangkan konsep kesederhanaan dan wasatiyyah.
Jelas Perdana Menteri: Kerajaan akan memperjuangkan konsep Wasatiyyah atau kesederhanaan
sebagai pendekatan yang boleh membawa kepada keamanan sejagat dan bukan sahaja untuk membina
negara bangsa yang harmoni dan bersatu padu.
Saya merasakan, ini adalah pernyataan tegas untuk mengisi iltizam Perdana Menteri dalam memastikan
agenda dan pendekatan kesederhanaan ini menjadi suatu modul teras dalam agenda negara. Sebagai
sebuah negara yang mempunyai kemajmukan dan kepelbagaian dalam banyak perkara, pendekatan
wasatiyyah dan kesederhanaan ini adalah suatu yang sangat wajar dan perlu.
WASATIYYAH DAN 1MALAYSIA
Hakikatnya, pendekatan kesederhanaan ini tidak terasing jauh daripada matlamat 1Malaysia yang
menjadi haluan perdana kepada pembangunan di negara ini. Satu daripada lapan nilai penting
1Malaysia adalah konsep penerimaan yang dirasakan lebih ikhlas dan menyeluruh berbanding
prinsip toleransi semata-mata.
Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan
secara bersama. Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi
membina sebuah negara bangsa. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu, Cina, India dan
lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini.
Semua ini hanya mampu direalisasikan apabila kita meminggir fahaman ekstremisme yang boleh
mengganggu gugat hubungan antara kaum di Malaysia. Pendirian yang terlalu rasis, pendekatan yang
tidak mendahulukan keperluan menjaga keharmonian antara kaum adalah antitesis kepada usaha
melahirkan masyarakat yang sederhana.
Memang benar, kita tidak boleh terlalu idealistik sehingga menganggap semuanya akan berlaku seperti
yang kita rancang dan ikhtiar. Namun, dalam masa sama, kita tidak perlu mencari jalan untuk
mewujudkan perpecahan yang boleh menatijahkan sesuatu yang sukar buat pembangunan negara-
bangsa.
MODEL PEMBANGUNAN WASATIYYAH
Kita perlu sama-sama melihat kemungkinan elemen wasatiyyah ini digabungjalinkan dengan
kaedah kita untuk menzahirkan pembangunan. Ia harus merujuk kepada model pendekatan wasatiyyah
yang dibawa sendiri oleh Rasulullah SAW yang secara jelas menitikberatkan kepada usaha melahirkan
umat Islam yang cemerlang dunia dan akhirat, seimbang dalam melaksanakan tuntutan dunia dan
kejayaan di akhirat.
Oleh yang demikian, model wasatiyyah akan memberikan satu fahaman pembangunan ekonomi
yang lebih syumul dan holistik. Kita tidak sahaja bercakap mengenai soal pembangunan per kapita.
Kita tidak sahaja memberi tumpuan kepada soal pelaburan antarabangsa. Kita tidak terlalu memberi
tumpuan kepada soal ratings yang diberikan oleh Big Three (Standard & Poors, Moody dan
Fitch). Namun, kita membentuk satu model pembangunan yang lebih murni, bersesuaian dengan
masa dan keadaan.
Dr. Umer Chupra, seorang ahli ekonomi yang terkenal menggariskan kriteria lain yang perlu dalam
membicarakan soal kesejahteraan ekonomi dalam bentuk yang lebih menyeluruh. Antara kriteria yang
lebih perlu diberikan perhatian.
n Kesejahteraan Ekonomi (Economic Well-being)
n Ikatan ukhuwwah masyarakat serta keadilan (Universal brotherhood and justice)
n Agihan pendapatan yang adil (Equitable Distribution of Income)
Nyata, kita tidak sahaja bercakap soal pembangunan ekonomi dalam bentuk fizikal. Namun turut
mencerap keperluan membina semangat ekonomi yang memakmur rakyat dalam segenap segi dan
cabang.
Kesemua ini tidak terpinggir daripada semangat '1Malaysia; Rakyat Didahulukan; Pencapaian
Diutamakan yang seringkali diungkap oleh pimpinan kerajaan.
Pembentangan belanjawan yang dilakukan beberapa tahun kebelakangan ini, secara jelas dan
bersungguh memperlihat elemen kasih sayang kepada rakyat, iltizam untuk membantu rakyat
dalam berhadapan dengan kenaikan kos kehidupan dan sebagainya.
Apa yang nyata, model pembangunan yang seimbang, bukan sahaja dalam membina ruang
pembangunan ekonomi baru, namun juga berbicara khusus mengenai soal pengagihan semula
(redistribution) kekayaan ekonomi dengan rakyat. Jauh sekali untuk menghina rakyat dengan kata-kata
yang boleh menyebabkan rakyat nampak kecil dan terhina.
WASATIYYAH DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA
Dengan gabungan penduduk berjumlah 500 juta orang, negara ASEAN memiliki potensi yang besar
dalam membentuk kerjasama ke arah keamanan dan kemakmuran. Ia mensyaratkan penolakan terhadap
sebarang bentuk keganasan, jenayah, ekstremisme dan terorisme. Kejayaan masyarakat ASEAN
menuntut sikap menghormati kedaulatan undang-undang, urus-tadbir yang baik, prinsip demokrasi dan
kerajaan berperlembagaan.
Apa yang berlaku di Lahad Datu adalah suatu jelmaan kepada elemen ekstremisme dalam mencabar
kedaulatan negara tetangga. Ia tidak wajar berlaku, sekiranya kelompok yang terlibat, membuat banyak
usaha muhasabah - menilai prioriti dalam membuat keputusan.
ASEAN sewajarnyalah diangkat menjadi oasis keilmuan dan kemakmuran ekonomi buat semua
negara tetangga. Bersesuaian dengan maksud itu, sebagai sebahagian resolusi Seminar Islam di Asia
Tenggara-Cabaran & Harapan yang diadakan baru-baru ini, sebuah Sekretariat Kerjasama Nusantara
(Sutera) akan diletakkan di bawah seliaan IWM.
Dengan terwujudnya Sutera, kita mengharapkan agar isu-isu Islam di peringkat serantau dapat
diselesaikan dengan pendekatan kesederhanaan dan wasatiyyah. Jika ini berlaku, kita akan dengan
sendirinya dapat melihat rantau ASEAN yang lebih makmur dan progresif dalam berhadapan dengan
dugaan globalisasi yang menduga.
IWM - PELENGKAP AGENDA MODERAT GLOBAL
Bagi memastikan Malaysia mampu tampil sebagai pendorong dan peneraju gerakan kesederhanaan di
peringkat yang lebih tinggi dan global - IWM mempunyai peranan yang besar untuk memastikan
wahana sama dapat difahami dan dihayati di halaman sendiri. Seboleh mungkin, pendekatan
wasatiyyah ini tidak mahu hanya diletakkan di atas kertas penyelidikan semata.
Disebabkan itulah juga, IWM akan melaksanakan beberapa agenda teras seperti agenda latihan, konsep
outreach, penyelidikan dan penerbitan untuk membugar pendekatan wasatiyyah dengan lebih
menyeluruh dan holistik. Untuk peringkat awal ini, penerbitan tiga makalah kecil dalam bahasa
Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab mengenai konsep wasatiyyah akan diterbitkan dan diedar
kepada masyarakat.
Dalam masa sama, kerjasama strategik akan terus disusun untuk menampilkan IWM bukan sekadar
institut biasa - namun bergerak seiring dengan tuntutan masa dan keadaan, sesuai dengan kehendak
islah yang sebenar. Untuk itu, ia memerlukan gandingan mantap umara dan ulama pada setiap
masa.