You are on page 1of 36

PERTANDINGAN MEMBACA TERBANYAK

Matlamat Aktiviti

: :

Menanam sikap suka membaca di kalangan murid. Murid merekod buku yang dibaca dalam rekod membaca . 1. Melahirkan murid yang suka membaca semua bahan bacaan termasuk buku fiksyen dan buku bukan fiksyen bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Murid dapat mengisi masa lapang dengan membaca. Murid dapat teladan dan faedah ! maklumat daripada membaca.

Objektif

2.

"angkamasa

#iadakan sepanjang tahun dan pemberian hadiah pada penghujung tahun. $emua murid. &adiah (eruntukan ($$ A"% (erpustakaan

$asaran %os

: :

$umber %e'angan : $umber tenaga :

STRATEGI PERLAKSANAAN PERTANDINGAN MEMBACA TERBANYAK

BIL 1. 2.

AKTIVITI ,daran buku rekod membaca (engumuman kepada murid untuk mengemaskinikan rekod membaca. ,darkan surat kepada guru -ahasa Melayu supaya mengumpul rekod membaca dan serahkan kepada (enyelaras ($$. Mengumpul rekod membaca untuk diadili. (roses pengadilan. %eputusan diumumkan dan penyampaian hadiah diadakan.

TEMPOH 2 minggu 2 hari

2 hari

). *. +.

* hari 2 hari 1 hari

PROGRAM MESTIKA MEDIA / BINA MINDA 2005 Matlamat Aktiviti : : Melahirkan kumpulan guru yang tahu menggunakan pelbagai media dan %-%% dalam ( . (. / 0aklimat dan -engkel (enghasilan --M . %-%% dalam (roses ( . (. / -engkel (enghasilan (akej. 1. Memberi pendedahan kepada guru/guru tentang penggunaan --M . %-%% dalam (.(. 2. Menghasilkan satu pakej (enghasilan --M . %-%% dalam ( . ( mengikut kumpulan bagi menyertai (ertandingan (enghasilan --M . %-%% dalam ( . ( peringkat (%1. 2 bulan 2 "un . "ulai 3 $emua guru. &adiah (eruntukan ($$

Objektif

"angkamasa $asaran %os $umber %e'angan

: : : :

JAWATANKUASA PROGRAM MESTIKA MEDIA / BINA MINDA (engerusi : ,n.$alamat b. "asman 21uru -esar3 (n.&jh.4ormah bt. $alleh 21(% 13 (n.5ohayu bt. $alam (n.$oleha bt. 6ahidon (n. &a7iyah bt. Abu -akar (n. Ani7ah bt. Othman 8ik $iti &ejar bt. Md.#esa A"% --M

4.(engerusi

(enyelaras (en.(enyelaras $etiausaha (en.$etiausaha -endahari A"%

: : : : : :

STRATEGI PERLAKSANAAN PROGRAM MESTIKA MEDIA / BINA MINDA

BIL 1. 2. .

AKTIVITI (embahagian %umpulan mengikut panitia. 0aklimat dan -engkel %ali/1 (erbincangan ahli kumpulan bagi menyiapkan rancangan pengajaran -engkel %ali :2 dan pemurnian pakej %-%% (roses pembinaan pakej. (ameran %eputusan diumumkan dan penyampaian hadiah diadakan.

TEMPOH 1 hari 1 hari 2 minggu

). *. +. 9.

1 hari minggu 2 minggu 1 hari

Aturc r Pr!"r # M$%t&' M$(& / B&) M&)( 0arikh 0empat <. ; pagi / 1;.;; pagi 1;.;; pagi / 11.;; pagi 11.;; pagi / 11. ; pagi 11. ; pagi : : : : : : 2* "un 2;;* -ilik 1erakan

0aklimat (enghasilan %-%% (embahagian kumpulan dan bengkel %ajian 0indakan ! $oal selidik "amuan

ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM MESTIKA MEDIA / BINA MINDA

BIL 1. 2. . ). *. +. 9.

PERKARA "amuan : 5M .;; = <; orang 8enderamata 5M1.;; = <; orang -ahan (enghasilan (akej 5M*;.;; = + &adiah 0empat (ertama &adiah 0empat %edua &adiah 0empat %etiga $aguhati hakim "umlah

JUMLAH 5M 2);.;; 5M <;.;; 5M ;;.;; 5M 1;;.;; 5M 9;.;; 5M *;.;; 5M *;.;; 5M <>;.;;

PERTANDINGAN MEMBACA TERBANYAK *PROGRAM NILAM+ Matlamat Aktiviti : : Menanam sikap suka membaca di kalangan murid. Murid merekod buku yang dibaca dalam rekod membaca . 1. Melahirkan murid yang suka membaca semua bahan bacaan termasuk buku fiksyen dan buku bukan fiksyen bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Murid dapat mengisi masa lapang dengan membaca. Murid dapat teladan dan faedah ! maklumat daripada membaca.

Objektif

).

*.

"angkamasa $asaran %os

: : :

#iadakan setiap tahun pada penghujung tahun. Murid tahun 1? 2 dan . &adiah (eruntukan ($$ A"% (erpustakaan

$umber %e'angan : $umber tenaga :

STRATEGI PERLAKSANAAN PERTANDINGAN MEMBACA TERBANYAK PROGRAM NILAM

BIL 1.

AKTIVITI (engumuman kepada murid untuk mengemaskinikan rekod membaca. ,darkan surat kepada guru -ahasa Melayu supaya mengumpul rekod membaca dan serahkan kepada (enyelaras ($$. Mengumpul rekod membaca untuk diadili. (roses pengadilan. %eputusan diumumkan dan penyampaian hadiah diadakan.

TEMPOH 2 minggu

2.

2 hari

. ). *.

2 hari * hari 1 hari

TAJUK PROJEK Matlamat

, :

KEMPEN SATU MURID SATU MAJALAH Menanam sikap suka membaca majalah di kalangan murid dan menabung bagi membeli bahan bacaan. / (ertandingan Melukis Aksi $i (intar 20ahap 23 / Me'arna %ulit Majalah %untum 20ahap 13 1. 2. . ). *. Melahirkan murid yang suka membaca semua bahan bacaan termasuk majalah. Murid dapat mengisi masa lapang dengan membaca. Murid dapat teladan dan faedah ! maklumat daripada membaca majalah. Menjadikan majalah sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Mengamalkan sikap suka menabung bagi membeli bahan bacaan

Aktiviti

Objektif

"angkamasa $asaran %os

: : :

$ebulan 2-ulan ($$ : Mei3. Murid tahun )? * dan +. &adiah &asil "ualan Majalah A"% (erpustakaan . $emua 1uru $esi (agi.

$umber %e'angan : $umber tenaga :

STRATEGI PERLAKSANAAN KEMPEN SATU MURID SATU MAJALAH

BIL 1.

AKTIVITI (engumuman kepada murid untuk menabung 1; sen sehari di dalam tabung kelas. Murid menabung 1; sen sehari di dalam tabung kelas. Mengadakan pertandingan Melukis Aksi $i (intar dan Me'arna %ulit Majalah %untum. (roses pengadilan. Majlis -ersama $i (intar dan keputusan diumumkan serta penyampaian hadiah .

TEMPOH $ekali seminggu

2.

1* hari

1 hari

). *.

2 hari 1 hari

JAWATANKUASA KEMPEN SATU MURID SATU MAJALAH

(engerusi

0n.&j.$ulaiman b. &j.&abib 21uru -esar3 (n.5ahmah bt. %assim 21(% 13 (n.5ohayu bt. $alam 2(enyelaras ($$3 : (n.&asnah bt.&j.Alias

4.(engerusi

$etiausaha

(en.$etiausaha -endahari A"% : :

(n.5asidah bt. Abd.Majid A"% (erpustakaan

TAJUK PROJEK

PAMERAN WARISAN SEJARAH DAN PAKEJ KBKK Menanam sikap patriotisme di kalangan murid dan 6arga %1@ khasnya. / (ameran bahan 6arisan $ejarah / (ertandingan dan (ameran (akej %-%% 1. 2. . Melahirkan murid yang tahu menilai barangan dan bahan bersejarah. Murid dapat memahami perjuangan orang/ orang dahulu bagi mencapai kemerdekaan. 1uru dapat menghasilkan satu pakej %-%% bagi setiap kumpulan dan memahami integrasi alat pengukuran %-%% dan --M.

Matlamat

Aktiviti

Objektif

"angkamasa $asaran %os

: : :

$ebulan 2-ulan Ogos / -ulan (atriotisme3. $emua 'arga %1@ . -ahan (ameran (eruntukan ($$ dan (I-1. A"% --M?Multimedia . $emua 1uru %0.

$umber %e'angan : $umber tenaga :

STRATEGI PERLAKSANAAN PAMERAN WARISAN SEJARAH DAN PAKEJ KBKK BIL 1. 2. . ). AKTIVITI Mesyuarat (anitia %0 dan pembahagian tugas. (ertandingan (akej %-%%. Menyusun pakej %-%% dan bahan 'arisan sejarah. (ameran dibuka. TEMPOH 1 hari 1 hari * hari 2 minggu

JAWATANKUASA PAMERAN BAHAN SEJARAH DAN PAKEJ KBKK (engerusi : ,n.$alamat b. "asman 21uru -esar3 (n.&jh 4ormah bt. $alleh 21(% 13 (n.Aminah bt. Ahmad 2%etua (anitia3 (n.5ohayu bt. $alam 2(enyelaras ($$3 (n.5ohashamsila'ani (n.&a7iyah bt. Abu -akar (n.5asidah bt. Abd.Majid A"% --M ? A"% Multimedia ? $emua guru %0.

4.(engerusi

(enyelaras

$etiausaha (en.$etiausaha -endahari A"%

: : : :

JAWATANKUASA MESRA BERSAMA KUNTUM

(engerusi

,n.$alamat b. "asman 21uru -esar3 (n.&jh.5ahmah bt. %assim 21(% 13 8ik Maria 0eoh 21(% &,M3 ,n.&ashim b. Ali 21(% %%3 (n.&jh.4ormah bt. $alleh 2(enyelia (etang3 (n.5ohayu bt. $alam 2(enyelaras ($$3 (n.$afiah bt. Abd.5ahman 8ik $iti &ejar bt. Md.#esa A : %hemah Membaca (n.$iti Aabedah (n.4orani bt. $aad (n.5ohai7an bt. 1ha7ali ,n.Mohd.Anuar b. Busuf (n.Aahari7ah bt. A.%adir (n.4orkhafinah bt. Alias - : -engkel %ecemerlangan C($5 (n.4orsa7illa bt. $elamat 8 : Da'atan ,n.-adrulhisam b. Abd.1hani

4.(engerusi

$etiausaha

(en.$etiausaha -endahari A"%

: : :

E : Majlis (elancaran -ulan (atriotisme (n.Aminah bt. Ahmad PENYELARASAN TUGAS AJK

TUGASAN $ambutan

NAMA AJK ,n.$alamat b. "asman (n.&jh.5ahmah bt.%assim 8ik Maria 0eoh ,n.&ashim b. Ali (n.&jh.4ormah bt.$alleh (n.5ohayu bt. $alam (n.$afiah bt. A.5ahman (n.Ani7ah bt. Othman (n.&asnah bt.&j.Alias ,n.Mohd.Anuar b.Busuf ,n. Mohd. &a'ari ,n.Md.Ain b. Ahmad ,n.Mohd.A7mi b.Mohd.Isa ,n.@.$asitharan ,n.Abd.&adi b. %udin 0n.$yed Ahmad b.$y.$alim (n.5ohai7an bt. 1ha7ali (n.4oor7ana bt. O7a (n.Auharini bt. Mun7ir (n.$iti Aishah bt.Ab.%adir (n.$alina bt. $aiman (n.8he 4oriah bt.A7am (n.$oh %im ,ng (n.Aahari7ah bt.A.%adir (n.$almah bt. #ari (n.5osma'atibt.A.5ahman (n.Cmi %althum bt.Mispan (n.$oleha bt.6ahidon (n.5usma'ati bt.5ad7i (n.4ori7an bt.&assan

BIDANG TUGAS / Menyediakan cara sambutan / Menyambut tetamu

Crusetia

/Menyediakan surat yang berkaitan /Menyelaras perjalanan projek / Memastikan bilangan kerusi tetamu / Menyediakan kerusi tetamu di de'an terbuka

(ersiapan 0empat

-ackdrop . pentas

Menyediakan backdrop . pentas di de'an terbuka

"ualan Majalah

/Melancarkan kempen menabung untuk membeli majalah /Mengutip dan mengumpulkan 'ang bagi setiap kelas /Membahagikan majalah

(n.&a7i7ah bt. Abdullah 8ik 0engku 4orasma'ati (n.&a7iyah bt.Abu -akar (n.I7atul A=ma bt.Ismail (n.&ali7a bt. Osman (n.$itia'an bt.$elamat (n.5oshidah bt. Ismail ,n.5osharaFmadan (n.$almiah bt.4ordin (n.$u7ana bt. Mustafa Aktiviti %hemah Membaca (ertandingan Me'arna (n.$afiah bt.A.5ahman (n.$hamsiah bt.Abu -akar (n.4orkhafinah bt.Alias (n.Datifah bt. Abu -akar (n.Aainipah bt.Abdullah (n.Mesah bt.Busof (ertandingan Melukis Aksi $i (intar (n.$iti Aabedah bt.Othman (n."ulyy 5ahidayu bt.A."alil (n.Aammira bt.5amli ,n.Mohd.4a7mi7i ,n.5ajuli b.$ulaiman (n.5asidah bt.A.Majid ,n.Manjodin b.Mahmod -engkel M## dan (ertandingan (enghasilan %arya (n.4orani bt $aad 8ik Aarina bt.Abd."abar (n.4uurulAin bt.4ijar ,n. Aaini b. Mohamed (n.&asmida bt.Ibrahim $iaraya ,n.Abd.Mutalib b. $harif ,n.Abd.Mutalib b. "unid 8ik $iti &ejar bt. Md. #esa

pada hari berkenaan

/ Menyediakan aktiviti yang bersesuaian dan menjalankan aktiviti yang dirancang / Menyediakan senarai pemenang sebelum hari berkenaan / Mempamerkan hasil pemenang pada hari berkenaan

/ Menyediakan kelengkapan siaraya. /Menyelaras hadiah dan

&adiah

(n.Maimunah bt.Ali (n."aslina bt."aafar (n.&jh.4orhaini bt.&j.$anin (n.Auraida bt.Ali (n.4oridah bt.0armidi (n.Mok Bet (ing 8ik 8hua Goong 1eok (n.Cmi %alsombt.Abu -akar (n.4orhayati bt.Mohamed Da'atan ke Menara $0A5 ,n.-adrulhisam b.A.1hani ,n.Ahmad 5a7ali b.$u'arto

cenderamata. /Memastikan penyampaian hadiah berjalan lancar

/ Menyediakan pelajar/ pelajar / Menyediakan segala keperluan la'atan / Menjalankan la'atan / Menyediakan tempat bengkel / Menga'asi pelajar sepanjang bengkel berjalan

-engkel %ecemerlangan C($5

(n.4orsa7illa bt.$elamat 8ik 4or A77ira bt."ohan ,n.$amani b.%echut 8ik 5osnah bt. Mohd.Aali (n.5ohayu bt.$alam (n.Aminah bt.Ahmad (n.&jh.5ahmah bt.%assim (n.&jh.&amidah bt.$ingah (n.4orihan bt.Ali (n.&amidah Mustafa (n.$ulochana a!p 5atnam (n.%ok (ik Mei (n.4orsalasiah bt.(ilus 0n.&j.Ahmad 0aib b.Ismail (n.5ohashamsila'ani (n.5osmah bt.#arus (n.Gau7iah bt.Abdullah ,n.Mohd.Gahrid7akki ,n.Mohd.(ilus b.$ulaiman (n.Muslimah bt.Baakob

(elancaran -ulan (atriotisme

/Menyediakan aturcara pelancaran /Menjalankan majlis pelancaran

SENARAI NAMA PEMENANG PERTANDINGAN MEMBACA TERBANYAK

0A&C4 $A0C

4AMA (,M,4A41 1. 2. .

#CA

1. 2. .

0I1A

1. 2. .

,M(A0

1. 2. .

DIMA

1. 2. .

,4AM

1. 2. .

(emenang terbanyak bagi tahap 1 dan 2 akan me'akili sekolah ke peringkat (%1

TAJUK PROJEK
Matlamat :

MESRA BERSAMA KUNTUM

Memberi pendedahan kepada murid/murid tentang teknik menja'ab soalan C($5 serta menanam sikap suka membaca di samping mencari maklumat dalam bahan bacaan. A / %hemah Membaca 20ahun 1?2? ?) dan *3 - / -engkel %ecemerlangan C($5 20ahun +3 8 / Da'atan ke M,4A5A $0A5 2(ilihan3 1. Memberi pendedahan kepada murid/murid 0ahun + tentang teknik menja'ab soalan/ soalan C($5. Menanam sikap suka membaca pelbagai bahan bacaan termasuk majalah. Mencari maklumat penting yang terdapat dalam majalah.

Aktiviti

Objektif

2. .

0arikh (elaksanaan :

A/ -/ 8/

1 Ogos 2;; 2"umaat3 Ogos 2;; 2Ahad 3 > Ogos 2;; 2$abtu3

$asaran %os

: :

$emua murid . 0enaga penceramah ? bahan bengkel dan hadiah $umbangan Orang (erseorangan ? (I-1 ? Buran kemasukan ? &asil %euntungan "ualan Majalah $emua 1uru

$umber %e'angan :

$umber tenaga

STRATEGI PERLAKSANAAN KHEMAH MEMBACA

BIL 1.

AKTIVITI (engumuman kepada murid untuk menabung 1; sen sehari di dalam tabung kelas. Murid menabung 1; sen sehari di dalam tabung kelas. Mengadakan pertandingan Melukis Aksi $i (intar dan Me'arna %ulit Majalah %untum. -engkel Majalah #alam #arjah . Majlis -ersama $i (intar dan keputusan diumumkan serta penyampaian hadiah . Da'atan ke Menara $0A5 bagi pemenang dan penga'as ($$

TEMPOH $ekali seminggu

2.

1* hari

). *.

+.

1 hari

A , KHEMAH MEMBACA 200-

Matlamat

Menanam sikap suka membaca di kalangan murid serta mencari maklumat dan menggalakkan murid menabung bagi membeli bahan bacaan. / "ualan majalah secara menyeluruh / (ertandingan Me'arna %ulit Majalah %untum 20ahun 1?2 dan 3 / (ertandingan Melukis Aksi $i (intar 20ahun )?*? dan +3 / (ertandingan menghasilkan karya seperti cerpen? kartun? puisi dan sebagainya 20erbuka3 / -engkel Majalah #alam #arjah 20ahun )?*?dan +3 1. 2. . ). *. Melahirkan murid yang suka membaca semua bahan bacaan termasuk majalah. Murid dapat mengisi masa lapang dengan membaca. Murid dapat teladan dan faedah ! maklumat daripada membaca majalah. Menjadikan majalah sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Mengamalkan sikap suka menabung bagi membeli bahan bacaan

Aktiviti

Objektif

"angkamasa

#ua minggu untuk menabung dan menyelesaikan pertandingan. 1 Ogos 2;; 2"umaat3 > Ogos 2;; 2$abtu3 /Da'atan $emua murid &adiah &asil %euntungan "ualan Majalah $umbangan $tar (ublications A"% ($$ . $emua 1uru .

0arikh pelaksanaan : $asaran %os : :

$umber %e'angan : $umber tenaga :

ATURCARA MESRA BERSAMA KUNTUM

9. ; pagi 9.); pagi

/ /

%etibaan 5ombongan #ari Majalah %untum (erhimpunan (agi -ermula Majlis (elancaran -ulan (atriotisme Ccapan Aluan 0uan (engerusi Majlis -acaan #oa 4yanyian Dagu 4egaraku 4yanyian Dagu %ebesaran 4. $embilan Ikrar 5ukun 4egara Ccapan 1uru -esar Ccapan 6akil (I-1 Ccapan (ega'ai (endidikan #aerah Cpacara simbolik pelancaran (ersembahan murid (romosi "ualan Majalah %untum 5ehat Majlis (enyampaian &adiah -ersama $i (intar Ccapan Aluan 0uan 1uru -esar Ccapan 6akil Majalah %untum (ersembahan %ebudayaan (enyampaian &adiah 2 $essi pagi 3 $esi bergambar bersama $i (intar

>.)* pagi 1;.1* pagi 11.;* pagi

/ / /

2. ; petang /

Majlis (enyampaian &adiah 2 $essi petang 3 . $essi bergambar bersama $i (intar

KHEMAH MEMBACA JAWI 2005


* UTUSAN MELAYU + Matlamat : Menanam sikap suka membaca serta menggalakkan murid mencari maklumat di kalangan murid . / Mudah Membaca "a'i / (ertandingan Membaca "a'i 20ahun 1?2? ?)?* dan +3 / (ertandingan Menulis "a'i 20ahun )?*? dan +3 1. 2. . ). Melahirkan murid yang suka membaca semua bahan bacaan termasuk suratkhabar. Murid dapat mengisi masa lapang dengan membaca. Murid dapat teladan dan faedah ! maklumat daripada membaca suratkhabar. Menjadikan suratkhabar sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. hari. <? 1* dan 22 "ulai 2;;* 2"umaat3 $emua murid &adiah (eruntukan ($$ A"% (erpustakaan.

Aktiviti

Objektif

"angkamasa

0arikh pelaksanaan : $asaran %os : :

$umber %e'angan : $umber tenaga :

JAWATANKUASA KEMPEN SATU MURID SATU MAJALAH

(engerusi

0n.&j.$ulaiman b. &j.&abib 21uru -esar3 (n.5ahmah bt. %assim 21(% 13 (n.5ohayu bt. $alam 2(enyelaras ($$3 : (n.&asnah bt.&j.Alias

4.(engerusi

$etiausaha

(en.$etiausaha -endahari A"% : :

(n.5asidah bt. Abd.Majid A"% (erpustakaan

C , LAWATAN KE MENARA STAR


Matlamat : Mengetahui dengan lebih dekat proses penghasilan sesebuah majalah. / Da'atan ke -ahagian (enghasilan Majalah / $esi -ersoalja'ab / -engkel (enghasilan %arya

Aktiviti

Objektif

1. 2. .

Melahirkan murid yang suka menghasilkan karya. Melihat dengan lebih dekat proses penghasilan sesebuah majalah. Mengetahui prospek kerjaya dalam bidang penerbitan majalah.

"angkamasa

1 hari > Ogos 2;; 2$abtu3 (emenang pertandingan dan penga'as ($$ 0ambang -ayaran murid A"% ($$ . Da'atan.

0arikh pelaksanaan : $asaran %os : :

$umber %e'angan : $umber tenaga :

ULASAN BUKU

Matlamat Aktiviti Objektif

: : :

Menanam sikap suka membaca di kalangan murid. Murid mengulas buku yang dibaca di perhimpunan . 1. Melahirkan murid yang suka membaca semua bahan bacaan termasuk buku fiksyen dan buku bukan fiksyen bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Murid dapat mengisi masa lapang dengan membaca. Murid dapat teladan dan faedah ! maklumat daripada membaca.

2.

"angkamasa $asaran %os

: : :

#iadakan sepanjang tahun $emua murid. / / A"% (erpustakaan

$umber %e'angan : $umber tenaga :

JADUAL PELAKSANAAN ULASAN BUKU

BIL 1. 2. . ). *. +. 9. <.

NAMA MURID ,rni $yafi7a bt.4i7aruddin 6an (utri Amina bt.6an 5oslan Megat %hairur 5asyad Aina $ya7'ani Abd.Murad $ofea Garhanah $iti 4urfadilah bt. Aulkaply 4ur $akinah bt. Mohd.0armi7i Mohd.4aHiuddin b.Mohd.-orhan

KELAS * Ctarid * Ctarid * Ctarid * Ctarid * Ctarid * Auhrah * Marikh * Auhrah

TARIKH ) Gebruari ; 21 Gebruari ; * Mac ; 1> Mac ; April ; 22 April ; 2+ "un ; 1* "ulai ;

$,4A5AI 0A"C% -C%C $%5A( 2;;


-il ./ 2. . ). *. +. 9. <. >. 1;. 11. 12. 1 . 1). 1*. 1+. 19. 1<. 1>. 0ajuk $ukan &ai'an (uisi (erabot 5umah -erita $ukan &iasan #alaman (uisi (eperangan 5esipi Info $ains -arangan %eperluan #iri 5esipi Makanan Aksi $ukan 5esipi %uih Aneh 0etapi -enar -erita Gesyen Alam 5ia %omik

2;. 21. 22. 2 . 2). 2*. 2+. 29. 2<. 2>. ;. 1. 2. . ). *. +. 9. <. >. );.

$i (intar Aneh 0etapi -enar 8iptaan 0uhan (elik Gesyen #an Aksesori 5esipi $ukan?Artis #an %artun 8erita 0eladan Aneh 0etapi -enar Alam %ehidupan (art in Grance &ouse $ukan -ola $epak Animasi $ekitar #unia Gakta makanan 6ira 6aja Malaysia Alam %ehidupan $i (intar $ains dan 0eknologi %untum Arena bola $epak

)1. )2. ) . )). )*. )+.

(olis $ajak %untum -ersama $i (intar #an 5akan/rakannya Menyiasat bumi dan Alam $emesta #unia 0eknologi

SENARAI BAHAN BERJILID 2002 1. 2. . ). *. +. Mingguan #idikku 0ahap 1 . 2 ! 2;;1 Mingguan #idikku 0ahap 1 . 2 ! 2;;1 Mingguan #idikku 0ahun 1 ! 2;;2 Majalah %untum "an : "un ! 2;;1 Majalah %untum "ulai : #is ! 2;;1 Majalah %untum "an : Mei 2;;2

SENARAI BAHAN BERJILID 2001. 2. . ). *. +. Majalah Asuh ><!>> Majalah Asuh >>!2;; Majalah (endidik 2;;1!2;;2 Majalah (8 "an/Mei 2;; Majalah (8 Ogos/#is 2;;2 %untum "an : Mei 2;;

TAJUK PROGRAM Matlamat Objektif

, : :

PERPUSTAKAAN KELUARGA Menjalin permuafakatan masyarakat. 1. Menggalakkan minat membaca di kalangan ibu bapa sebagai contoh terbaik kepada anak/anak. Menjalinkan semangat kerjasama dan keperihatinan guru serta ibu bapa demi kemajuan dan peningkatan prestasi murid.

2.

"angkamasa $asaran %os $umber %e'angan $umber 0enaga 8ara (erlaksanaan

: : : : : : 1. 2. . ). *. +.

$epanjang tahun. $emua ibu bapa dan 'arga %1@. &adiah dan kos penghakiman. (eruntukan ($$ dan (I-1. $emua guru ? A"% ($$ ? A"% (I-1.

(erbincangan dan persetujuan (I-1. Mesyuarat dan perlantikan ja'atankuasa kerja. (emberitahuan melalui surat pekeliling kepada semua yang terlibat. Mengadakan majlis pelancaran. (enghakiman pertandingan perpustakaan keluarga. (engumuman pemenang perpustakaan keluarga mengikut kategori :/ / rumah pangsa

9. TAJUK PROGRAM

/ rumah kampung / rumah teres / rumah banglo (enyampaian hadiah dan laporan projek. , CELIK TEKNOLOGI * P$)"0 %&1 ) S tu Guru S tu CDRI + 1uru dapat menghasilkan satu 8#5I. 1. Menggalakkan guru membaca di kalangan ibu bapa sebagai contoh terbaik kepada anak/anak. Menjalinkan semangat kerjasama dan keperihatinan guru serta ibu bapa demi kemajuan dan peningkatan prestasi murid.

Matlamat Objektif

: :

2.

"angkamasa $asaran %os $umber %e'angan $umber 0enaga 8ara (erlaksanaan

: : : : : : 1. 2. . ). *. +.

$epanjang tahun. $emua ibu bapa dan 'arga %1@. &adiah dan kos penghakiman. (eruntukan ($$ dan (I-1. $emua guru ? A"% ($$ ? A"% (I-1.

(erbincangan dan persetujuan (I-1. Mesyuarat dan perlantikan ja'atankuasa kerja. (emberitahuan melalui surat pekeliling kepada semua yang terlibat. Mengadakan majlis pelancaran. (enghakiman pertandingan perpustakaan keluarga. (engumuman pemenang perpustakaan keluarga mengikut kategori :/

9.

/ rumah pangsa / rumah kampung / rumah teres / rumah banglo (enyampaian hadiah dan laporan projek.

PEMANTAPAN PUSAT SUMBER SK KING GEORGE V SEREMBAN KE ARAH ANUGERAH PSS KEBANGSAAN /

Matlamat

Melahirkan (usat $umber $ekolah 8emerlang ke arah Anugerah ($$ %ebangsaan.

Objektif

1. Menyediakan kemudahan fi7ikal ($$ bagi pertandingan (usat $umber (eringkat %ebangsaan. 2. Menambah keceriaan ($$ dan menyediakan bahan sumber (. ( di persekitaran sekolah. . Me'ujudkan kerjasama antara ($(4 dan ($$ $% %1@ melalui bantuan sama ada ke'angan dan kepakaran teknologi pendidikan.

$umber tenaga

1uru/guru $% %1@ $,5,M-A4 dan ($(4?4egeri $embilan.

(erincian (erbelanjaan: B&1 1 P$r )c )" ) (apan Maklumat -ercermin $ekolah / ($$ - %urikulum - %o/kurikulum - $ahsiah Grame 1ambar 1uru untuk $udut %enali 1uru Ju#1 0 P$r2$1 )3 5M *;.;; I ) J *RM.400/00+ )

5M <.*; = < J

Anda

*RM 505/-0+ 5M 1.;; = < J *RM 6-/00+

1ambar 1uru 2 $ai7 A)3

$kirting meja dan Dangsir Cnit (erpustakaan?((A%!(($MI?--M? $AD8? %omputer dan Alam $iber. ) -anting -ermaklumat ($$

5M 1*; I + J *RM 700/00+ 5M *; I 1; *RM 500/00+ 5M 1;; = 1* *RM .500+ 5M 1;; = 1* *RM .500+ 5M *;; = ) *RM 2000+ 5M 2;;; = *RM 8000+ RM .2 8-6/-0

* +

Dambang -endera 4egeri/negeri di Malaysia 2di tampal di dinding sekolah3 (apan -ermaklumat 2kata/kata &ikmat3 2ditampal di dinding sekolah3 Meja "epun untuk -ilikIntegrasi Maklumat2((A%!(($MI3 (apan Maklumat untuk Daluan Ilmu %urikulum2(anitia3?$ahsiah dan %o kurikulum 2(ersatuan?-adan -eruniform dan permainan3 Ju#1 0 B$% r

9 <

>

$ekian dimaklumkan?$emuga mendapat pertimbangan se'ajarnya daripada pihak tuan.

9TEKNOLOGI KEARAH PENDIDIKAN BESTARI: $aya yang menurut perintah? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

SK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

KERTAS KERJA

PEMANTAPAN PUSAT SUMBER SEKOLAH SK KING GEORGE V SEREMBAN KE ARAH ANUGERAH PSS KEBANGSAAN