You are on page 1of 8

PUSAT KEGIATAN GURU, AMPANGAN

BENGKEL PENGURUSAN PUSAT SUMBER


NOVEMBER 2006
KUMPULAN 5
1. KHAZIAH ABDUL KARIM
2. RAFIZAH BINTI ABDUL MALIK
3. HABIBAH BINTI MOHD ALI
4. ROGAYAH BINTI ABDULLAH
5. LAN KIOK MOY
6. NALINI RAJAH GOPAL
7. SAADIAH BINTI YAACOB

BENGKEL
BAHAGIAN C : BAHAN BANTU MENGAJAR
( Sediakan Buku Log Penggunaan )
1. Kemudahan fizikal bilik media atau bahan bantu mengajar
i.
Bilik atau ruang
Bilik atau ruang untuk BBM mempunyai dua alternatif iaitu Bilik atau ruang BBM
(centralised) atau bilik bilik BBM (decentralised) perlu disediakan oleh pihak sekolah. .
ii.
Rak dan Kabinet
Rak dan kabinet untuk menyimpan bahan-bahan BBM seperti model , buku-buku latih tubi , dan
kit-kit permainan dilabel secara sistematik.
iii.
Ruang kerja
Ruang kerja perlu ada di bilik BBM atau jika disentralisasi ruang kerja perlu diwujudkan
bilik lain bagi memudahkan guru membina BBM.
iv.
Peralatan
Bergantung pada budi bicara sekolah sama ada daripada pejabat atau beli sendiri
sumber kewangan PSS ataupun sumber daripada peruntukan mata pelajaran .

di

daripada

v.
Media cetak / media bukan cetak
Sumber kewangan sama ada daripada mata pelajaran ataupun peruntukan kewangan PSS atau
pun sumbangan daripada guru .Penghasilan BBM oleh guru-guru sekolah
diwajibkan terhadap semua panitia mata pelajaran ( sekolah rendah 12 panitia dan sekolah
menengah 18 panitia mata pelajaran ) menghasilkan sekurang-kurangnya 3 BAV ( bukan audio
visual BAV) seperti carta atau AV (audio visual) seperti disket.
vi.

Papan kenyataan

Papan kenyataan perlu disediakan di bilik BBM mempamerkan carta organisasi Jawatankuasa
Bahan Bantu Mengajar, peraturan bilik, pelan dan peraturan kebakaran, kit kecemasan dan
bidang tugas jawatankuasa tersebut, maklumat terkini tentang program BBM.
Begitu juga
dengan bilik-bilik jawatankuasa yang lain seperti di perpustakaan, bilik SAL , Bilik Tayang dan
makmal komputer dan makmal bahasa.
vii.
Keceriaan dan keselesaan
Mengikut kesesuaian sekolah sama ada sekolah menengah dan sekolah rendah .

2. Kemudahan Fizikal Bilik Audio Visual ( Televisyen , radio LCD, DVD)


(sediakan buku log penggunaan )
i. Bilik atau ruang khas
Bilik atau ruang khas disediakan
ii. Rak atau kabinet
Rak atau kabinet untuk menyimpan bahan
iii. Alatan elektronik
Alatan seperti TV, perakam video, peralatan ASTRO, pemain VCD, OHP, LCD, radio, siaraya,
kamera digital .
iv. Alatan Bukan Elektronik
Alatan seperti skrin dan papan putih
v. Perabot
Perabot yang sesuai
vi. Papan Kenyataan
Jawatankuasa, jadual penggunaan, peraturan bilik ,pelan dan peraturan kebakaran.
viii. Keceriaan atau keselesaan
Bahan atau alatan disusun dengan kemas dan teratur. Bilik atau ruang bersih ,ceria dan selesa.

3. Penambahan Kuantiti Bahan Bukan Buku Tahun Semasa


(sediakan buku log penggunaan untuk mengira penggunaan bahan tidak
perlu cari purata )
A. i. Bilangan Bahan Audio Video
(dikira daripada buku log penggunaan penghasilan bahan yang sudah digunakan ketika pengajaran
dan pembelajaran dan BBM yang dibeli pada tahun semasa oleh panitia mata pelajaran atau
Pusat Sumber Sekolah ).
B. ii. Bilangan Bahan Bukan Audio Visual
(dikira daripada buku log penggunaan penghasilan bahan yang sudah digunakan
ketika
pengajaran dan pembelajaran dan BBM yang dibeli pada tahun semasa oleh panitia mata pelajaran
atau PSS ).

4. Penyimpanan Bahan Bukan Buku


i. Ada senarai bahan dan lokasinya serta dipamerkan (Bilik guru, bilik Tayang dan atau Bilik
BBM )
ii. Senarai bahan diedarkan kepada guru dan direkodkan penerimaannya.
iii. Bahan disusun mengikut jenis media.

5. Pengurusan Bahan Bukan Buku


i. Bahan direkodkan dalam stok.Bahan perlu cop hak milik ,nombor panggilan dan
nombor perolehan.
ii. Bahan dikelaskan mengikut Sistem Perpuluhan Dewey
iii.Rekod inventori atau salinan yang kemas kini
iv. Ada rekod yang menunjukkan pinjaman atau penggunaan
v.Baik pulih bahan buku yang rosak serta pelupusan bahan yang tidak perlu, direkodkan
dalam tahun semasa
vi. Pengautomasian iaitu pengrekodan, pengkelasan, pengkatalogan dalam bentuk
digital beroperasi dengan baik dan kemas kini.

6. Kadar Penggunaan Bahan Bukan Buku


(daripada buku log penggunaan BBM guru yang dipungut pada setiap bulan
melalui penghasilan BBM sendiri atau dipinjam)
i. Cari min .
Penggunaan BBM bahagi dengan bilangan guru
Anggaran setiap guru menggunakan min 30 bahan AV dan 60 BAV pada tahun semasa.

7. Kekerapan Penghasilan Bahan Bantu Mengajar (AV dan BAV ) dalam


tahun
semasa
( daripada penghasilan guru daripada buku log
penggunaan dan buku stok AV dan BAV pada tahun semasa )
i. Setiap guru menghasilkan 6 topik BAV dan AV dan didaftar dalam buku stok BBM yang biasa
. Bahagian catatan penghasilan guru sendiri.

8. Penghasilan Pakej KBKK


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Rasional Pakej
Buku Panduan
Alat Pengukuran
Bahan Bantu Mengajar
Hasil Kerja Murid
Dipamerkan

PUSAT SUMBER SEKOLAH


BORANG PENGHASILAN BAHAN BANTU MENGAJAR
2007
NAMA : _______________________
BULAN : _______________________
Bil

Tarikh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

JUMLAH

Jenis
BBM

Tajuk BBM

Tingkatan

Catatan

PUSAT SUMBER SEKOLAH


BORANG PENGGUNAAN BILIK BILIK SUMBER
BILIK : _______________________
2007
BIL
1.
2.
3.
4.
5.

TARIKH NAMA

TING

TAJUK

BBM

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
JUMLAH : ________________________

PUSAT SUMBER SEKOLAH


BORANG BAIK PULIH BAHAN BANTU MENGAJAR
2007
BIL TARIKH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BBM

KEROSAKAN

BAIK PULIH

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

PUSAT SUMBER SEKOLAH


BORANG PENGGUNAAN BBM / PERALATAN
BULAN : .......................................................

TAHUN : .................................
Lain-lain

LCD

Visualiser

Radio

OHP

Televisyen

Komputer

Lain -lain

CD Audio

PERALATAN
VCD

CDRI

Pita kaset

Lain-lain

AUDIO VISUAL
Diorama

Kit pengajaran

MATA PELAJARAN / TAJUK

Model /glob

KELAS

Gambar

TARIKH

Tansparensi

Bil

Carta

BUKAN AUDIO VISUAL

Pita video

NAMA GURU : ............................................................

Catatan/Lain-lain

JUMLAH