You are on page 1of 3

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMAS JAYA 2, JOHOR BAHRU, JOHOR SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BIL. 3/(2013)
Tarikh Tempat Pengerusi il 1 2 3 4 8 / 7 5 7 10 11 12 13 14 1amlee )in Mat 3.ng !ei 4hek 6kh"ani 6smail $im -ui 4hin $hari9ah -apsiah )inti $ye' M.hama' Muhamma' $hahr..m &'miey &hma' :ainal )in M.hama' &inaa Mar'hiah inti Kamaru22aman ;eline &nak $ingke %ng <i 4hien %2lan $hah )inti M.h' Kha9e (ai2.l )in Ka'ir (ari'ah )inti Ka'as -alimah )inti $aim : 4 Julai 2013 : ilik !a"asan# $MK Permas Jaya 2 : %n &sma' (ir'aus )in &)'ul Ma*i' +ama -ami'ah inti Mahm..' T,tangan il 1/ 17 15 17 20 21 22 23 24 28 2/ 27 25 27 30 +ama -asnah )inti 0.hny -a2irah )inti &)' 1a2ak -i'ayah )inti Muhamma' Juayn $h2e -ee 3aik Juliana inti Jaa9ar Khairunisa inti M.hama' (akri Maria inti asan Maria 3ray &sma' (ir'aus )in &)'ul Ma*i' M.h' $ya9i= in Kamisan +ik &2lan in &"ang -amat +.r &i'a )inti $alleh +.r -a9i2ah )inti 6)rahim +.r 1ashi'ah )inti M.h' 0us.9 +.ra2iah )inti 1a2ali T,tangan Masa : 11 am (sesi petang) 2 pm (sesi pagi)

18 -asliyu2ira )inti 4he &)'ullah (3unakan helaian tam)ahan *ika perlu) TURUT HADIR 1 2 TIDAK HADIR il 1 2 3 4 8 / 7 5 7 10

3 4

+ama

4atatan

il 11 12 13 14 18 1/ 17 15 17 20

+ama (arah+a*u"a inti 0ahya <.ganathan &,< $u)ramaniam <.y Mee (un +urul +a'iah )inti 3ha2ali 1.snaini inti 1amli 1.ss &r'iana inti M.h' &li $egar &,< $a'hasi?am $haliha inti 4he 3a @ :a"a"i !an -arniyanty )inti !an &hma' +.rehsan &ri9 )in M.hamma' 0us.9

4atatan

&2ni )inti M.hama' $iti +.rmala )inti Jamari Jessy )inti Muin (arahiyah )inti M.h' -ashim M.hamma' &l9ian -arris in >mar $iti &2ura )inti Mat +a"i &2iah -ani )inti &)u -assan 4hiang K.k !ei $iti -a2ura )inti Misnan $uhaila )inti &)'ullah

-ak 4ipta Terpelihara A $ekt.r Jaminan Kualiti# Ja)atan Pela*aran J.h.r 17 MaB 2012 C Keluaran 03 D Pin'aan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

;ise'iakan .leh : EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFF (-&$+&- 6+T6 0>-+0)

PK 07/2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMAS JAYA 2, JOHOR BAHRU, JOHOR SENARAI KEHADIRAN
-ak 4ipta Terpelihara A $ekt.r Jaminan Kualiti# Ja)atan Pela*aran J.h.r 17 MaB 2012 C Keluaran 03 D Pin'aan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

MESYUARAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TING 1 BIL. 3/(2013)


Tarikh Tempat Pengerusi il 31 32 33 34 38 3/ 37 35 37 40 41 42 43 44 48 4/ 47 45 : 4 Julai 2013 : ilik !a"asan# $MK Permas Jaya 2 : PnF -ami'ah )inti Mahm..' +ama +.r9a'lin inti M.h' +.r +.r9ara'ila )inti 1ahim +.rha9i2ah )inti &)'ul -ami' +.rhaslina )inti $elamat +.rhaslin'a )inti >thman +.rhayati )inti Mer2uki +ur 62atul -i'ayah )inti -*F Karim +urul &niha )inti M.h' +a"i +urul &ti=ah )inti M.h' $a*uti +urul 62uana )inti Mahat +urulshahi'ah )inti &)'ul Tai) >ng Pee 0..ng Gistina )inti Mat ;au' 1asi'ah )inti &) $amat 1ia'2ah inti &)'ullah 1.hai2a &kma inti :ahary $a9ia &sikin )inti &hma' $alahu''in )in 6smail T,tangan il 47 80 81 82 83 84 88 8/ 87 85 87 /0 /1 /2 +ama $hari9ah +arisah )inti $& 1ahman $iti -a2ura )inti Misnan $iti +ur &ti=ah )inti &2i2 $iti 1.hayu )inti M.h' $i'ek $iti $ya2ana inti 4he -ami' $uhaimi )in 6)rahim $ulaimi )in &)u akar !an +urul a2ilah )inti &) 1ahman !.ng 0e.u Min T,tangan Masa : 11 am (sesi petang) 2 pm (sesi pagi)

-ak 4ipta Terpelihara A $ekt.r Jaminan Kualiti# Ja)atan Pela*aran J.h.r 17 MaB 2012 C Keluaran 03 D Pin'aan 00