You are on page 1of 4

SOALAN OBJEKTIF 1. Apakah maksud kromosom? A. Bahan pewarisan yang membawa maklumat genetic. B.

Gen yang lemah dan tidak menunjukkan ciri-ciri yang dikawal olehnya. C. Gen yang kuat yang menunjukkan ciri-ciri yang dikawalnya. D. Struktur seperti bebenang halus yang terdapat di dalam nucleus 2. Fenotip ialah A. Susunan gen dalam suatu organism B. Sifat-sifat yang ditunjukkan oleh suatu organism C. Pembahagian sel untuk tujuan tumbesaran D. Perbezaan yang wujud antara individu-individu dalam spesies yang sama. 3. Teliti maklumat di bawah. Terencat akal Kromosom berlebihan pada pasangan kromosom ke-21

Apakah penyakit itu? A. Albino B. Sindrom Down C. Sindrom Turner D. Hemophilia 4. Rajah di bawah menunjukkan proses meiosis bagi pembentukan gamet. Sel induk : 44 + XY

Gamet :

sperma

sperma

P Q Apakah kandungan kromosom dalam P dan dalam Q? P Q A 44 + XX 44 + XY B 44 + XX 44 + XX C 22 + X 22 + Y D 22 + X 22 + X

5. Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan mutasi? A. Sinaran ultra ungu B. Sulfur dioksida C. Kolesterol D. Gelombang radio

SOALAN SUAI PADAN Padankan jenis mutasi dengan penyakitnya. Jenis mutasi Penyakit Sindrom Down Mutasi gen Albino Buta warna Mutasi kromosom Sindrom Turner Hemophilia

GARIS JAWAPAN Pilih dan gariskan jawapan yang paling sesuai untuk setiap soalan yang diberikan. 1. Bilangan kromosom yang terkandung dalam suatu sperma ialah (22 + Y, 44 + XX, 44 + XY). 2. Mutasi (DNA, kromosom, gen) disebabkan oleh perubahan kimia. 3. Gen (dominan, pasif, resesif) ialah gen yang menunjukkan sifat yang dikawalnya apabila berpasangan dengan gen dominan atau gen resesif. 4. Penyakit genetic yang disebabkan oleh mutasi kromosom ialah (Sindrom Down, buta warna, hemofilia). 5. Manusia mempunyai (45, 46, 47) kromosom.

SOALAN BETUL/SALAH Tandakan () pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah dalam petak yang disediakan. 1. 2. 3. 4. 5. 44 + XX adalah kromosom bagi lelaki. Kemungkinan mendapat anak lelaki ialah 50% Genotip adalah susunan gen dalam suatu organism. Penentuan seks anak adalah ditentukan oleh ibu. Albino adalah disebabkan oleh mutasi gen.

ISI TEMPAT KOSONG Pilih dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai untuk setiap soalan yang diberikan DNA Gen Kromosom seks Mutasi Mitosisi

1. 2. 3. 4.

__________________ialah maklumat genetik. Kromosom terdiri daripada _________________ dan protein. Pernyataan XX dalam sebutan 44 + XX merujuk kepada ____________________ Perubahan yang berlaku secara spontan kepada kromosom atau gen yang mengakibatkan perubahan sifat dikenali sebagai _________________. 5. ____________________ ialah proses pembahagian sel untuk tujuan tumbesaran.

SOALAN STRUKTUR 1. Lengkapkan gambar rajah skema di bawah

2. Namakan dua jenis kromosom seks ___________________________________________________________________________ 3. Nyatakan bilangan dan jenis kromosom seks yang hadir dalam sel seorang a) Lelaki :__________________________ b) Perempuan : _____________________________ 4. Nyatakan seks anak yang terhasil apabila ovum disenyawakan oleh sperma yang mengandungi a) Kromosom X : ______________________ b) kromosom Y : _________________________ 5. Siapakah yang menentukan seks seorang bayi, bapanya atau ibunya? _____________________________________________