You are on page 1of 29

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAJUK : Sukatan pelajaran Pendidkan Islam, !uku Teks dan !uku Panduan Guru" uraian Sukatan Pelajaran

#$ !erdasarkan raja% di atas, &in'an(kan &idan()&idan( Pendidikan Islam Sek*la% +enda% men(ikut susunan, Bidang-bidang Pendidikan Sekolah Rendah terbahagi kepada 4 bidang iaitu:a) !idan( Asu%an Tila-a% Al).uran Bidang ini memberi tumpuan kepada mengenal, membaca, menghafaz dan memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dengan menghayati pengajarannya &) !idan( Asas Ulum S/ar0i/a% Bidang ini telah dipecahkan kepada ! tajuk utama iaitu "kidah, #badah dan Sirah ') !idan( Asas Ak%lak Islami/a% $ajuk-tajuk di ba%ah bidamg ini ialah: i- "dab dalam &ehidupan 'arian ii- "dab $erhadap #bu Bapa dan &eluarga iii- "dab dalam kehidupan Bersosial i(- "dab )enuntut #lmu (- "dab dengan "l-*uran d) !idan( Pelajaran Ja-i Bidang ini memberi tumpuan kepada menulis dan membaca tulisan ja%i dengan baik dan lancar serta mempelajari asas seni tulisan ja%i

Pengajian Islam

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

1$ Senaraikan *&jekti2 setiap &idan( men(ikut tumpuan sukatan terse&ut" !IDANG)!IDANG PENDIDIKAN ISLAM SEK3LA +ENDA 3!JEKTI4 + )embaca ayat-ayat "l-*uran dengan fasih dan betul untuk memupuk minat membaca "l-*uran dan menjadi amalan i) !idan( Asu%an Tila-a% Al).uran , )enghafaz ayat-ayat "l-*uran dengan betul dan fasih untuk bacaan dalam solat dan ibadah harian ! )emahami pengertian beberapa surah yang dipelajari dengan menghayati pengajarannya + )emahami dan menyakini asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan ii) !idan( Asas Ulum S/ar0i/a% , )engamalkan ibadah-ibadah -ardhu "in serta memahami fardhu &ifayah sebagai tuntutan ke%ajipan umat #slam ! )emahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s a % sebagai asas perkembangan tamadun manusia iii) !idan( Asas Ak%lak Islami/a% i5) !idan( Pelajaran Ja-i + )engamal adab dan menghayati nilai-nilai akhlak kehidupan seharian + )embaca dan menulis ja%i serta mencintainya sebagai %arisan budaya bangsa

+UJUKAN + &ementerian Pendidikan )alaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan #slam, .e%an Bahasa dan Pustaka, Selangor, ,//,

Pengajian Islam

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

De2inisi &uku teks

Buku teks merupakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang paling kerap digunakan pada semua peringkat dan dalam sesetengah kes merupakan satusatunya bahan yang digunakan oleh guru Buku teks merupakan bahan pengajaran yang penting untuk pelajar dan guru-guru dalam melaksanakan tugas-tugas mereka Buku teks boleh memainkan peranan penting dalam pembentukkan kurikulum .i sekolah luar bandar buku teks yang mempunyai ilustrasi yang baik boleh membantu guru-guru yang tidak terlatih, kurang pengetahuan, kurang cekap dan kurang pemahaman

Pen((unaan !uku Teks"

Persediaan dan perancangan guru-guru untuk menggunakan buku teks sebelum memulakan sesuatu pengajaran adalah amat penting Penggunaan buku teks bagi sesuatu mata pelajaran itu perlu dirancang dengan baik bagi menjamin keberkesanan akti(iti pengajaran dan pembelajaran Perancangan untuk menggunakan sesebuah

buku teks perlu dibuat dengan teliti, ini adalah kerana penggunaan buku teks yang baik dan berkesan boleh membangkitkan dan mengekalkan minat pelajar serta membantu pelajar memperolehi maklumat dengan cekap dan berkesan )enurut 0usop 'ashim, buku-buku teks boleh digunakan atau dimanafaatkan melalui tiga pendekatan yang berikut:

Pengajian Islam

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

+ Penggunaan buku teks sebagai sumber utama , Penggunaan pelbagai teks ! Penggunaan buku teks sebagai bahan tambahan +

#" !uku teks se&a(ai sum&er utama pen(ajaran" Penggunaan buku teks sebagai sumber utama bermakna menjadikan buku teks sebagai sumber asasi dalam pengajaran menyebabkan sesuatu pelajaran itu bukan ditentukan oleh guru, sebaliknya pelajaran tersebut ditentukan oleh teori pengarang dari segi struktur dan kandungan iaitu pemilihan, penyusunan dan persembahan buku teks tanpa mengambil kira minat dan keperluan pelajar Penggunaan buku teks sebagai sumber utama perlu dielakkan kerana ia adalah satu langkah yang tidak praktikal )at 2or 'ussin dan "bd Rahman Rashid menyatakan %alaupun buku teks bahasa patut dianggap sebagai sumber utama, tetapi ia bukanlah sumber tunggal untuk guru bahasa menyampaikan pelajaran 3+455:4!6 7leh itu, semua akti(iti dan kegiatan yang boleh merangsang pelajar perlu dilakukan disamping penggunaan buku teks 1ara penggunaan seperti ini akan

.i samping itu guru-guru harus diberi kesedaran tentang batasan atau had kandungan buku teks yang berupa sumber pengetahuan dan penerangan ringkas sahaja )ereka harus memainkan peranan yang lebih untuk mengembangkan lagi ruang lingkup pengetahuan pelajar dengan penggunaan buku-buku tambahan atau bahan bantu mengajar yang lain untuk menampung kekurangan dan kelemahan yang

Media Pengajaran Untuk Pendidikan Dan Latihan. Fajar Bakti. 1989. ms 143. Pengajian Islam

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

ada #ni bermakna, penggunaan buku teks perlu bersifat terbuka dan bebas agar tidak terkongkong dengan pendekatan dan modul sedia ada 'ubert ' )ills dan 'arl R .ouglass 3+489:,856 mengatakan: :;se the te<tbook as one of the resources of the learners in the learning acti(ities, but do not regard it as a rigid outline to be follo%ed sla(ishly=

1" Pen((unaan pel&a(ai teks" Pendekatan penggunaan pelbagai teks bermakna bahan pengajaran dipelbagaikan dengan tambahan dua atau lebih buku bacaan Pengetahuan pelajar-pelajar boleh dikembangkan dengan mengayakan pengalaman mereka melalui penggunaan bukubuku bacaan yang lain Sebuah buku teks sahaja yang digunakan pasti tidak mencukupi .engan kepelbagaian buku-buku bacaan yang digunakan pengajaran akan menjadi lebih menarik dan pelajar dapat memahami serta mengingati sesuatu pelajaran dengan cepat #a juga akan mengembangkan pengetahuan sedia ada dan meluaskan pengetahuan pelajar-pelajar Shahril )arzuki, *uek "i '%a, dan 1hang >ee 'oon mencadangkan penggabungan beberapa buah buku dalam sesi

pengajaran )enurut mereka:

Jika pelajar dan guru menggunakan satu judul buku teks sahaja ada kemungkinan bahan pengajaran dan pembelajaran terikat kepada apa yang terkandung dalam buku teks itu sahaja. Ini akan mengongkong pemikiran pelajar dan guru yang terbuka dan kritikal. Selain itu ada kemungkinan

Pengajian Islam

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

bahawa isi dalam buku teks tidak mencukupi, luput dan tidak dapat merangsangkan perkembangan pengetahuan.
,

Buku teks terhad dari segi bahan pengajaran iaitu ilmu pengetahuan yang asas sahaja Skop yang kecil pasti membataskan pemikiran pelajar )alahan terdapat juga buku teks yang ketinggalan zaman dari segi isi dan cara penyampaian Penggunaan teks yang pelbagai dapat memberikan sokongan dan tambahan selain memberikan impak atau kesan maksima kepada buku teks yang sedia ada

6" Pen((unaan &uku teks se&a(ai &a%an tam&a%an Pendekatan ini bermaksud bahan bantu mengajar 3BB)6 yang lain digunakan untuk membantu buku teks yang digunakan sebagai bahan media utama Sebagai contoh dalam mata pelajaran &emahiran 'idup, guru tidak perlu menyuruh pelajar membuat rujukan terus kepada buku teks, sebaliknya menerangkan terlebih dahulu dan menunjukkan cara-cara memasang plag alur keluar elektrik kepada pelajar ?ambar rajah dan peralatan digunakan sebagai alat dan bahan bantu mengajar Selepas selesai pengajaran, guru boleh menggalakkan pelajar merujuk buku teks yang berkaitan dengan pemasangan alat elektrik tersebut untuk memperkembangkan skema pelajar 30usop 'ashim : +449:+4!6

Sungguhpun guru menggunakan sebuah buku teks di dalam pengajarannya tetapi buku teks itu hendaklah disokong atau ditambah dengan buku-buku teks atau rujukan lain .engan tambahan buku-buku teks lain dapat meluaskan pandangan dan
2

Ek n mi !sas. "trategi Pengajaran Dan Pem#e$ajaran. 1994. Utusan Pu#$i%ati ns Distri#ut rs "dn Bhd. ms &2. Pengajian Islam

'

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

pendapat mereka tentang sesuatu pelajaran 3"tan >ong :+45/:+5@6 ?uru-guru mestilah faham baha%a buku teks cuma alat atau medium pengajaran dan pembelajaran, justeru ia perlu digunakan sebaik mungkin bersama dengan bahan bantu mengajar yang lain Perkara ini ditegaskan oleh 'ubert ' )ills dan 'arl R .ouglass: :'e should at all times keep in mind the fact that the te<tbook is not the course itself but only one (aluable instrument for teaching and it must be used intelligently, supplemented daily by one or more of a %ide (ariety of teaching and learning materials and de(ices= 3+489:,846

Se&a&)se&a& Per(antun(an Ter%adap !uku Teks

)at 2or 'ussin dan "bdul Rahman Rashid menyatakan antara faktor-faktor yang menyebabkan pergantungan guru kepada buku teks ialah !: + ?uru tidak dipersiapkan secara matang dalam mata pelajaran yang akan diajar , ?uru lebih banyak diberikan permasalahan semasa belajar diperingkat perguruan tinggi tetapi sangat kurang disajikan permasalahan yang sesuai dengan sekolah tempat mereka mengajar ! ?uru kurang dilatih merencanakan bahan pelajaran 4 $radisi yang menganggap buku teks sebagai sumber lengkap "bdul "ziz "bd $alib 3,///:,9@6 turut menjelaskan sebab-sebab kekerapan

penggunaan buku teks dikalangan guru-guru, iaitu:


3

!$at Bantu Mengajar Da$am Pengajaran Bahasa. 1988. "iri Pendidikan L ngman. L ngman Ma$a(sia "dn Bhd ms 92. Pengajian Islam

&

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

a Buku teks telah ditulis oleh penulisnya berdasarkan keperluan sukatan pelajaran bagi sekolah rendah atau menengah b #si kandungan bagi kebanyakkan buku teks bahasa mencakupi kemahiran-kemahiran bahasa seperti bertutur, mendengar, membaca dan menulis Selain itu aspek-aspek bahasa yang lain juga diambil kira, seperti aspek tatabahasa, perbendaharaan kata dan bahasa idomatis

#brahim Saad mengatakan sikap guru-guru yang menggunakan buku teks sematamata dalam pengajaran adalah kerana buku teks itu telah sedia tersusun mengikut sukatan pelajaran, mereka berpendapat sebarang ino(asi, perubahan atau pindaan tidak diperlukan oleh sebab semua yang hendak disampaikan telah disusun satu demi satu -aktor diatas menyebabkan murid-murid kita juga bergantung kepada buku teks, seolah-olah buku teks itu adalah kata muktamad Bahkan apa yang tidak terdapat dalam buku teks, jika diberitahu oleh guru pun, tidak akan mudah diterima sebab keyakinannya kepada buku teks tersangat kukuh )asalah ini akan bertambah rumit apabila ibu bapa pelajar cuba mengambil bahagian dalam tugasan guru )enurut beliau lagi, ibu bapa juga kadang-kadang turut masuk campur jika sukatan pelajaran tidak dihabiskan #bu bapa bimbang ini akan menjejaskan kedudukan anakanak mereka di dalam peperiksaan4

'ubert '

)ills dan 'arl R

.ouglass telah menyenaraikan beberapa faktor

pergantungan guru-guru terhadap buku teks, iaitu 8:


4

P nteng "ek $ah. P nteng "ek $ah )anggungja*a# "emua Pihak. +su Pendidikan Di Ma$a(sia. ,et. 1 1982. ms 8& 5 )ea%hing +n -igh "%h $. 2nd Editi n. )he / na$d Press , m0an( 1e* 2 rk. ms 255 Pengajian Islam

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

+ &ebanyakkan guru-guru tidak mempunyai persediaan secukupnya untuk mengajar , ?uru-guru kurang latihan, kebijaksanaan dan kemahiran serta pengalaman dalam perancangan penyediaan bahan pembelajaran untuk pelajar-pelajar ! )ereka tidak dilatih dalam satu kursus khas 4 $radisi yang beranggapan baha%a pembacaan buku teks semata-mata adalah bukti pembelajaran

"tan >ong berpendapat baha%a guru-guru tidak perlu menjadi hamba kepada buku teks dengan menggunakan ia sepenuhnya dalam pengajaran )enurut "tan >ong 3+45/:+5@6: Di dalam penggunaan buku buku teks ini guru janganlah menjadi hamba kepada bahan itu dengan menurut sahaja muka demi muka apa yang ditulis dalam buku teks tersebut. Sebaliknya buku teks itu hanyalah suatu alat kepada guru guru untuk mencapai matlamat pengajaran mereka. Ini bererti guru guru mempunyai kebebasan untuk menggunakan mana mana bahagian yang di!ikirkan tidak sesuai atau tidak mustahak. "uru guru juga bebas mendahulukan sesuatu bahagian dan mengkemudiankan bahagian lain yang di!ikirkan tidak sesuai.

Kesan)kesan Per(antun(an Ter%adap !uku Teks

Pengajian Islam

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

'ubert ' )ills dan 'arl R .ouglass seterusnya menyatakan kesan terhadap pergantungan yang keterlaluan terhadap buku teks adalah banyak, serius dan jelas "ntara kesan atau akibat pergantungan tersebut ialah @:

+ #a tidak akan dapat menyesuaikan sesuatu pelajaran dengan keadaan persekitaran hidup yang sebenar , #a tidak menggalakkan guru-guru untuk lebih mendalami sesuatu pelajaran dan membuat perancangan kaedah mengajar yang sesuai ! #a akan mengakibatkan pembelajaran kata demi kata 3(erbalism6 iaitu pembelajaran tanpa ada pemahaman 4 #a akan menyebabkan penumpuan terhadap maklumat dalam buku teks sahaja dan mengabaikan idea, minat, konsep dan pandangan baha%a penggunaan bahan bantu mengajar sebagai satu objektif dalam pembelajaran 8 Pelajar-pelajar akan gagal untuk mendapat latihan menggunakan

perpustakaan sebagai tempat mendapatkan bahan pembelajaran tambahan di samping buku teks @ Sesuatu mata pelajaran itu akan lebih tertumpu kepada teori pengarang buku teks tersebut, ini akan menghadkan kebebasan terhadap pelajaran seperti keperluan dan minat pelajar serta masyarakat

#brahim Saad 3+45,:596 mengatakan salah satu sebab gejala ponteng yang berlaku di sekolah adalah disebabkan pergantungan guru-guru kepada buku teks Beliau menambah lagi:
'

)ea%hing +n -igh "%h

$. 2nd Editi n. )he / na$d Press , m0an( 1e* 2 rk. ms 258 Pengajian Islam

13

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

#alau murid murid sudah tahu muka yang mana, bab yang mana, isi yang bagaimana, dan kaedah yang macam mana yang akan diajar oleh guru pada hari tersebut, maka keinginan, rangsangan dan pergerakan untuk belajar telah kurang atau hilang. Jadi, pergantungan tersebut telah menghilangkan rangsangan dari murid itu.

&amarudin 'aji 'ussin menyatakan kecenderungan penggunaan buku teks secara berlebihan atau secara terperinci tanpa menyesuaikan atau meninggalkan

bahagiannya %alau sedikit pun sebagai satu penyele%engan terhadap prinsip atau falsafah pemilihan dan penilaian bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran Beliau seterusnya menyatakan akibat-akibat dari penggunaan buku teks secara berlebihan 9:

3a6 Bahan-bahan daripada teks adalah terhad #anya tidak dapat membantu guru-guru menyerapkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai sejagat secara meluas dan menyeluruh 3b6 Bahan-bahan daripada teks kurang dapat disesuaikan dengan

keperluan pelajar-pelajar #ni dilihat dari segi kesesuaiannya yang melibatkan umur, kebolehan mental, minat dan sebagainya 3c6 Bahan-bahan daripada teks kurang dapat memenuhi kepeluan belajar para pelajar #ni melibatkan sumbangan buku-buku teks itu terhadap masa depan para pelajar, terutama dari segi kerjaya mereka

&

4B"M Dan M de$ Pengajaran Bahasa. "iri Pendidikan Perguruan. ,et. 1 Pener#it 4um0u$an Budiman "dn Bhd. ms 32 Pengajian Islam

11

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

3d6 Bahan-bahan menggunakan

daripada teknik

teks

boleh

mendorongkan se%aktu

para

guru

membaca

teks

menyampaikan

pengajaran mereka di bilik-bilik darjah 3e6 Bahan-bahan daripada teks boleh menyebabkan para pelajar bekerja kurang aktif )oti(asi belajar tidak menggalakkan 3f6 Buku teks juga kurang memberi peluang kepada para pelajar belajar mengikut konteks dan situasi pembelajaran yang lebih bermakna 3g6 Buku-buku teks lebih banyak membantu guru-guru daripada dapat di manafaatkan kepada para pelajar

.alam hal ini penulis berpendapat, apabila masalah seperti ini %ujud maka guru-guru tidak lagi bebas untuk membuat pemilihan bahan-bahan pengajaran tambahan selain buku teks )ereka sudah terdesak dan terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran dalam buku teks mengikut tempoh yang telah ditetapkan #ni sudah tentu akan menjejaskan pengajaran dan pembelajaran sesuatu pelajaran Sebenarnya guru-guru perlu mempunyai sikap imaginatif dan kreatif dalam penggunaan buku teks )ereka tidak boleh terlalu bergantung kepada buku teks sahaja

#a adalah tidak %ajar diamalkan kerana akan menimbulkan masalah kepada pelajarpelajar untuk memahami pelajaran dengan baik dan berkesan Buku-buku teks yang digunakan sebagai sumber utama akan menyebabkan sesuatu pelajaran itu bukan ditentukan oleh guru, sebaliknya pelajaran tersebut ditentukan oleh teori pengarang dari segi struktur, dan kandungan iaitu pemilihan, penyusunan dan persembahan buku teks
Pengajian Islam

12

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

7adan(an dan Pen/elesaian

"bdul Rahim Saad 3+44@:886 berkata bahan-bahan teks perlu disokong atau ditambahkan dengan program-program tele(isyen, radio dan sebagainya #ni adalah kerana dalam pengajaran indi(idu pelajar tidak berinteraksi dengan guru .engan sokongan bahan-bahan lain, ia dapat memberi bimbingan pengajaran dan akti(itiakti(iti yang boleh dijalankan

"tan >ong

mengatakan guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran tidak #ni adalah

sepatutnya bergantung hanya kepada sebuah buku teks sahaja berdasarkan dua sebab, iaitu5A

, Balaupun buku-buku itu disediakan untuk tujuan tertentu, tetapi kerapkali ia tidak dapat memenuhi sepenuhnya keperluan sesuatu mata pelajaran ! Penggunaan buku sokongan atau tambahan lain selain buku teks, murid-murid akan mendapat berbagai-bagai jurusan pandangan atau pendapat tentang sesuatu pelajaran

'ubert ' )ills dan 'arl R .ouglass telah memberikan beberapa cara penggunaan buku teks dengan cara yang berkesan, iaitu 4:

Pedag gi 4aedah !m Mengajar. "iri )eks 4 $eksi Fajar Bakti. 1985. Pener#it Fajar Bakti 4ua$a Lum0ur. ms 185. 9 )ea%hing +n -igh "%h $. 2nd Editi n. )he / na$d Press , m0an( 1e* 2 rk. ms 258 Pengajian Islam

13

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

+ Sediakan

bahan

tambahan

disamping

buku

teks

seperti

syarahan,

perbincangan bahan bacaan tambahan dan akti(iti yang pelbagai bentuk untuk pelajar-pelajar , Clakkan tumpuan terhadap pembacaan buku teks sahaja Sediakan tugasan untuk pelajar-pelajar agar mereka dapat memahami, menilai, mengkritik dan mendapat bahan bacaan tambahan ! Bimbing pelajar untuk menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam buku teks, seperti isi kandungan, latihan dan alat tayangan 4 )enyesuaikan buku teks dan bahan berkaitan serta akti(iti pembelajaran dengan pelbagai peringkat kemampuan pelajar di dalam kelas 8 ?unakan buku teks sebagai salah satu sumber akti(iti pembelajaran, tetapi jangan menganggapnya sebagai panduan yang mesti diikuti sepenuhnya secara membuta-tuli #a perlu digunakan secara bijaksana dengan pelbagai alat bantu mengajar

Penulis berpendapat anggapan guru-guru terhadap buku teks sebagai sumber utama pembelajaran tidak sepatutnya ada pada mereka $indakan mereka terlalu

bergantung harap pada buku teks yang sedikit sebanyak tentu mempunyai kelemahan dan kekurangan akan menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Penggunaan buku teks juga se%ajarnya diperluaskan lagi dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang lain supaya pengajaran menjadi lebih menarik, dan pelajar dapat memahami serta mengingatinya dengan cepat Perkara ini ditegaskan oleh "bdul "ziz "bdul $alib 3,///:,956:

Pengajian Islam

14

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

Perlu juga disebutkan bahawa bab bab dalam buku teks tidak seharusnya digunakan guru seperti kita membaca $l %uran, iaitu dari satu bab ke satu bab. "uru bebas memilih bab bab atau bahagian bahagian yang ingin digunakannya terlebih dahulu. &leh sebab buku teks bahasa biasanya mempunyai kelemahan atau kekurangan, maka guru digalakkan supaya menggunakan bahan daripada sumber 'sumber lain juga, selain buku teks bahasa.

Selain itu, kursus dalam perkhidmatan perlu di%ujudkan )elalui kursus tersebut, guru-guru boleh diperkenalkan kepada bahan-bahan bantu mengajar )enurut

"zman Ban 1hik 3+45,:+4@6 guru-guru boleh diperkenalkan dengan bahan-bahan teks pengajaran yang boleh didapati di sekeliling mereka dan juga menggunakan alat-alat bantuan mengajar disamping menguasai teknik-teknik mengajar aspekaspek bahasa tertentu dengan lebih mendalam lagi

Balau bagaimanapun, terdapat sebahagian buku teks yang telah diperakui memenuhi dan menepati sukatan pelajaran selain telah melalui proses perakuan tertentu demi menjaga kualiti buku berkenaan, seperti buku-buku teks &ementerian Pendidikan )alaysia ?uru perlulah bijak membuat pilihan dan menentukan bahan yang dapat digunakan dan sebaliknya

Pen((unaan !uku Teks Se'ara E2ekti2

Pengajian Islam

15

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

Balaupun buku teks diketahui umum mempunyai berbagai-bagai fungsi, tetapi ia harus digunakan dengan terancang ?uru-guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan khasnya dan perkara yang berkaitan dengan buku teks sekolah )ereka perlu mempunyai kemahiran menggunakan buku teks tersebut dan merancang penggunaan buku teks dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan kesan yang maksimum dalam kemajuan bidang pendidikan Buku teks boleh digunakan dengan berkesan melalui pelbagai cara, antaranya ialah seperti yang disarankan oleh 'ubert ' )ills dan 'arl R .ouglass 3+489:,856 : :Supplement its use by lectures, discussions, collateral reading and pupil acti(ities of a %ide (ariety=

Buku teks perlu dimanafaatkan sebagai panduan pengajaran, sumber idea, dan bahan sokongan untuk membuka dimensi yang lebih luas kepada pelajar-pelajar >azimnya, guru-guru akan memperolehi bahan berkaitan tajuk pelajaran dan sukatan pelajaran yang meliputi isi pelajaran yang perlu disampaikan melalui buku teks .engan sukatan pelajaran tersebut, guru-guru dapat mengetahui batasan sesuatu mata pelajaran .engan cara ini, guru boleh menjadikannya sebagai panduan pengajaran serta melakukan perancangan yang teratur agar pelajaran yang disampaikan tidak terkeluar dari hadnya yang sebenar ?uru juga boleh merancang pelaksanaan kaedah pengajaran dan akti(iti-akti(iti menarik berpandukan sukatan pelajaran yang telah disediakan

Perkara yang tidak kurang penting dari penggunaan buku teks ialah cara guru-guru mentafsirkan bahan-bahan pelajaran dalam buku teks ?uru-guru perlu memahami
Pengajian Islam

1'

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

konsep buku teks sebagai sumber idea dan seterusnya membuat rujukan pada bukubuku rujukan lain agar skop pelajaran dapat dikembangkan dengan lebih baik .engan cara ini, pelajar dapat memahami dan menghayati sesuatu tajuk pelajaran dengan lebih berkesan Pengajaran sesuatu topik pelajaran tanpa sebarang

penerangan dan ulasan yang berkesan akan menyebabkan pelajaran tersebut menjadi jumud Pendekatan penggabung-jalinan antara buku teks dan buku rujukan perlu dilaksanakan oleh guru-guru bagi menghuraikan isi pelajaran yang

mengandungi istilah, konsep dan fakta-fakta )enurut )ohd 'ilmi #smail, guru-guru yang banyak melaksanakan pengajaran berpandukan kepada sukatan pelajaran, buku teks dan pendekatan yang formal adalah guru-guru yang bersikap negatif dan non-kreatif Sikap mereka sering kaku dan memba%a pengajaran tatabahasa ke arah yang membosankan 3+45,:8@6

?uru juga seharusnya menjadikan buku teks sebagai bahan sokongan untuk memperkukuhkan pengajarannya Penggunaan sebuah buku teks sahaja dalam pengajaran di bilik darjah adalah tidak %ajar

Semua pelajar mestilah dibantu dan digalakkan dengan bahan bacaan lain sebanyak mungkin, ini adalah kerana pengajaran bahasa perlu dikukuhkan dengan pelbagai rangsangan agar dapat menarik dan mengekalkan minat pelajar Penggunaan alat bantu mengajar mampu memberikan pengukuhan yang konkrit terhadap sesuatu topik pelajaran .engan itu, pelajar-pelajar akan merasakan pelajaran itu lebih bermakna dan seterusnya akan menimbulkan minat mereka Selain itu bahan bantu mengajar dapat menampung kelemahan atau kekurangan yang ada pada sesebuah
Pengajian Islam

1&

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

buku teks .alam hal ini, guru-guru harus sentiasa memikirkan cara-cara terbaik yang dapat digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar mereka ?uru harus memastikan pendekatan, kaedah dan teknik, akti(iti-akti(iti serta alat-alat bantu mengajar yang digunakan sesuai untuk menyalurkan ilmu pengetahuan daripada bahan-bahan tersebut 3&amarudin 'aji 'usin: +454:4,6

Kriteria pemili%an &uku teks"

)enurut )at 2or 'ussin dan "bd Rahman bin "bd Rashid 3 +455:44 6, kriteria pemilihan buku teks dapat diketahui berdasarkan ja%apan-ja%apan daripada soalansoalan berikut:

+ "dakah isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar di dalam kelasD #si kandungan buku itu perlu sesuai dengan peringkat pencapaian para pelajar, kebolehan, minat, latar belakang, pengalaman pelajar serta mengisi kehendak sukatan pelajaran

, "dakah teks itu disusun rapiD #si-isi dalam buku teks seharusnya ada hubungan antara bab dengan bab lainnya, dan ada kaitan dengan pengalaman pelajar agar pelajar-pelajar boleh memahaminya dengan mudah

! "dakah pengarang buku teks tersebut mahir dalam lapangannyaD


Pengajian Islam

18

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

?uru-guru bukan sahaja perlu meneliti isi kandungan buku teks bahkan mereka harus meneliti pengalaman pengarang dalam bidang tersebut dan taraf pendidikannya Pengalaman seseorang penulis buku teks akan memberi kesan terhadap pemilihan buku teks

4 "dakah maklumat yang dipetik itu tepatD ?uru-guru perlu memastikan sumber-sumber rujukan dari buku teks bagi mengelakkan sebarang keraguan timbul 8 "dakah pengarangnya mempersembahkan fakta-faktanya secara objektifD Bahan pengajaran seharusnya dihindarkan dari perkara-perkara kontre(ersi seperti etnik, perkauman, kepercayaan agama, politik dan perbezaan kelas sosial

@ "dakah maklumatnya dikemas kiniD Buku teks yang tidak kemas kini ialah buku yang tidak memaparkan fakta semasa, ditulis dengan ejaan lama dan tidak mengikut format yang terkini

9 "dakah perbendaharaan katanya sesuaiD Perbendaharaan kata dalam teks perlu sesuai dengan peringkat umur pelajar

5 "dakah cetakannya jelasD

Pengajian Islam

19

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

1etakan huruf dalam buku teks perlulah sesuai dan jelas supaya senang dibaca dan menarik

4 "dakah buku teks ditulis mengikut prinsip pengajaran dan pembelajaranD Persembahan buku teks yang mengikut prinsip pengajaran dan pembelajaran iaitu daripada yang mudah kepada yang susah, daripada yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui, daripada yang konkrit kepada yang abstrak, daripada yang khusus kepada yang umum dan daripada yang sederhana kepada yang rumit

+/ "dakah panduan kajiannya dapat membantu pelajarD 0ang dimaksudkan dengan pandua kajian ialah soalan-soalan ulangkaji dan akti(iti-akti(iti dalam buku teks #a mestilah sesuai dan ada kaitan dengan setiap bab pelajaran serta dapat menarik minat pelajar ++ "dakah grafik menggalakkan pembelajaranD Peta, lukisan, carta, jadual, graf atau kartun mestilah kemaskini, menarik, sesuai dan boleh difahami serta tidak mengelirukan pelajar

+, "dakah teks mempunyai ilustrasi dan rekabentuk kulit luar yang menarikD &ulit luar sesuatu buku teks dapat menggambarkan kandungannya 7leh sebab itu ia perlu mempunyai ciri-ciri seperti gambar yang ber%arna-%arni agar dapat merangsang pelajar untuk terus membaca isi kandungannya

+! "dakah dijilid dengan kemas dan kukuhD


Pengajian Islam

23

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

&etahanan buku teks perlu dipertimbangkan seperti memastikannya dijilid dengan kemas dan kukuh

+4 "dakah bahan dalam teks berkenaan telah diperakui dan diuji kepada pelajarD Perakuan seperti ujian buku teks kepada pelajar perlu dilakukan agar minat dan pemahaman pelajar terhadap buku teks dapat diteliti

7iri)'iri !uku Teks 8an( !aik Dan !erkualiti

"bdullah #shak, berpendapat baha%a keberkesanan pembelajaran juga bergantung pada penghasilan buku teks yang lengkap dan sempurna )elalui kaji selidik yang beliau lakukan pada tahun +45/ ke atas guru-guru agama sekolah menengah negeri &edah mendapati baha%a +//E responden sangat bersetuju baha%a penghasilan buku teks yang tidak sempurna merupakan salah satu kesulitan dalam pembelajaran Selain itu beliau turut menyenaraikan ciri-ciri buku teks yang dianggap baik iaitu buku teks itu dilihat dari segi kandungan sukatan, huraiannya selaras dengan sukatan pelajaran, bahan teks yang seimbang dengan peringkat kemampuan pelajar sama ada dari segi umur dan pencapaian, penyampaian bahasa yang mudah dan teknik penyampaian bahan yang sempurna yang didalamnya terdapat gambar-gambar rajah, peta dan daftar perkataan, rumusan dan ringkasan juga soalan-soalan latihan

Fusteru itulah "bdul Rahim )ohd Saad 3+44@:46, menegaskan bahan bercetak seperti buku teks perlu dimajukan lagi agar ia dapat memberi sumbangan kepada

Pengajian Islam

21

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

prestasi pembelajaran yang tinggi )enurut beliau lagi kepelbagaian aspek dan teknik dalam paparan teks penting dan ia boleh menarik minat serta prestasi pelajar

Sulaiman )asri berkata penilaian terhadap buku teks yang bermutu adalah berpandukan beberapa kriteria berikut+/:

a Buku-buku pelajaran haruslah ditulis berdasarkan tujuan tertentu yang dilandaskan pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai b )aterial yang disajikan dalam buku-buku pelajaran haruslah disesuaikan dengan material yang diperlukan untuk mencapai matlamat pendidikan c &aedah 3metod6 penulisan buku pelajaran yang bermutu selalu

memperhitungkan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi murid-murid 3 juga para pembaca 6 dalam mempelajari buku tesebut d Bahasa yang digunakan harus terjaga dengan baik, sopan, mudah difahami, menggunakan ejaan dan tanda-tanda baca dengan konsek%en, menggunakan ayat-ayat yang mudah difahami, kata-kata yang tegas ertinya dan lain-lain e Buku-buku pelajaran yang baik akan memaparkan ilustrasi berdasarkan fungsinya yang sebenar dan seperlunya f Buku-buku pelajaran yang baik selalunya memperhitungkan proses

pengajaran-pembelajaran, iaitu terdapat latihan-latihan pada setiap unit bahan >atihan-latihan yang seumpama itu sangat perlu kepada murid-murid dan juga guru

13

Masa$ah Penu$isan Buku )eks. Maja$ah De*an Mas(arakat. 5i$id 15. #i$. &. 5u$ai 19&5. De*an Bahasa Dan Pustaka. ms 32 Pengajian Islam

22

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

g Bentuk fisikal buku-buku pelajaran, keratas yang digunakan, ukuran buku, besar huruf, tebal-nipis huruf, panjang ayat dalam sebaris jarak antara perkataan-perkataan, angka-angka, rajah-rajah dan ilustrasi, penempatan gambar, daftar isi, daftar data, dan sebagainya memerlukan pertimbangan didaktis metodolojis dan didaktis saikolojis h Buku pelajaran yang baik tidak hanya merupakan kumpulan data dan penerangan, tetapi harus pula terdapat serangkaian ujian 3 test 6, baik ujian diagnostik mahupun ujian hasil belajar pada setiap unit yang disajikan Senarai buku-buku bacaan tambahan juga pelu dicatatkan sebagai panduan kepada murid-murid i &andungannya harus disemak dan diperbaikiA ditambah mana bahagian yang perlu atau dibuang mana-mana yang tidak sesuai

Buku teks bahasa yang baik seharusnya menjadi %ahana yang menyediakan maklumat asas kepada pelajar supaya dapat memiliki pengetahuan dan kemahiran serta menghayati pelajaran yang dipelajari ?uru juga se%ajarnya turut memperolehi manafaat dari buku teks yang digunakan sebagai bahan panduan dan sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran

7sborn F ' dan Fohn, R - serta Stein, ), kenyataan mereka mengenai buku teks yang baik adalah seperti berikut: : ?ood te<tbook are more than attracti(e trasmitter of information that relate to student li(es, help student summary and ask pertinent Guestion, use graphic,

Pengajian Islam

23

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

judiciously to argument content, present concept in a logical manner and use appropriate (ocabulary 3+458:46

)ohd Fonit )ohd Fohari dan "rpan Shahbudin >atip mengatakan baha%a buku teks yang baik mestilah dapat berfungsi sebagai bahan pengajaran tambahan kepada usaha pengajaran guru disamping dapat memperkukuh keyakinan para pelajar terhadap bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari 3+448:55/6

Ruth )etcalf Romero dan 2e(ille ?rant menyatakan buku teks yang terbaik tidak %ujud $etapi 2e(ille ?rant menyatakan sebuah buku teks yang baik tetap ada dengan syarat ia memenuhi tiga kriteria berikut:

+ #t should suit the needs, interests and abilities of your students , #t should suit you 3the best book in the %orld %onHt %ork in your classroom if you ha(e good reasons for disliking it6 ! $he te<tbook must meet the needs of official public teaching syllabuses or e<aminations 3+459:++46 &ualiti buku teks adalah penting kerana ia berkaitan dengan tujuan pendidikan &egagalan pendidikan boleh dikaitkan dengan buku-buku yang tidak memenuhi

syarat sebuah buku teks yang baik Sebagai contoh, ciri-ciri buku teks yang baik ialah buku-buku bacaan mestilah ada bahan-bahan bacaan yang mencukupi dan sebuah buku teks yang baik juga mesti mengandungi dialog 3Balaetham &:+45,:++86 Pembinaan dan penggunaan buku teks telah diakui memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran $etapi terdapat juga buku-buku pelajaran yang tidak cukup syarat
Pengajian Islam

24

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

dan pia%aian tertentu sebagai sebuah buku teks yang baik Buku-buku teks yang tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat tersebut boleh mengakibatkan kemerosotan pelajaran dan seterusnya kegagalan dalam sistem pendidikan

)utu buku-buku teks menjadi satu dari faktor-faktor terpenting yang akan menentukan mutu pelajaran Buku teks yang baik dapat membantu guru yang baik menjadi lebih baik, dan guru yang kurang baik menjadi tidak terlalu kurang baik $etapi, buku-buku teks yang tidak baik tidak akan menolong sesiapa pun

Buku teks yang bermutu memang diperlukan di sekolah-sekolah untuk kegunaan guru dan pelajar )utu buku teks bukan sahaja dilihat dari aspek isi kandungannya tetapi juga dari aspek fizikalnya Sebagai contoh, jika seseorang itu pergi ke kedai, maka ia akan mudah tertarik kepada kulit buku yang beranika %arna, rekaletak 3layout6, hiasan gambar kulit yang menarik dan juga tajuk yang menarik #a akan terus ingin membaca isi kandungan buku tersebut dan seterusnya juga akan membeli buku berkenaan 3"bdul Shukor "bdullah .an 0unus )uhammad:+44/:+46

Penghasilan buku teks yang berkualiti turut bergantung pada penulisan dan penyediaan sukatan pelajaran #a adalah amat penting bagi menjayakan matlamat pendidikan sesebuah negara Soal penulisan buku teks untuk sekolah rendah misalnya bukanlah satu kerja yang mudah #a bukan sahaja memerlukan kebolehan ilmu pengetahuan khusus tentang mata pelajaran yang ditulis, tetapi juga perlu memahami kaedah pelajaran, sukatan pelajaran, matlamat pelajaran, ilmu ji%a kanak-kanak dan penga%alan bahasa mengikut peringkat umur kanak-kanak itu
Pengajian Islam

25

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

&esimpulannya, penyediaan dan penerbitan buku teks perlu dilakukan dengan usaha secara bersepadu dan bersungguh-sungguh, ini adalah kerana tahap pencapaian pelajar yang memuaskan adalah bergantung kepada mutu buku teks yang disediakan Buku teks yang baik dan berkualiti mempunyai peranan penting dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan pelajar dalam pelajaran &etiadaan atau kekurangan buku teks yang bermutu akan mengakibatkan kegagalan dalam sistem pendidikan )enurut )ohd 0usoff Salleh, kekurangan buku-buku teks sejarah

Sejarah S$P) yang sesuai menyebabkan pelajar-pelajar bosan dan tidak berminat terhadap pelajaran )enurut beliau lagi, akibat dari kekurangan bahan bacaan yang bermutu menyebabkan pengetahuan pelajar tidak meluas "pabila pengetahuan pelajar tidak meluas, mutu ja%apan dalam peperiksaan tidak menggalakkan 3+459:,/6

Penulis berpendapat buku-buku teks adalah alat atau bahan utama yang sangat mustahak untuk kegunaan guru dan pelajar, maka ia perlulah mempunyai ciri-ciri buku teks yang baik dan berkualiti seperti mengandungi bahan-bahan teks yang berada di sekeliling pelajar #a penting bagi menjamin kelancaran akti(iti pengajaran dan pembelajaran Selain itu ia juga diharap dapat menjana kecemerlangan pelajarpelajar dalam pelajaran Balaupun begitu kita mesti akur baha%a tiada buku teks yang sesuai untuk semua tahap pemikiran pelajar yang berbeza-beza ?uru mestilah memainkan peranan dengan berfikir secara kreatif dan bersikap ino(atif dalam menyampaikan pelajaran

Pengajian Islam

2'

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

!i&li*(ra2i

"bdul "ziz "bdul $alib ,/// Bahan Dan Alat Pengajaran Bahasa. Pedagogi Bahasa Malaysia: Prinsip, Kaedah Dan Teknik. 1etakan +, ,/// Publications "nd .istributors Sdn Bhd ;tusan

"bdullah #shak Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya Di Malaysia. .e%an Bahasa .an Pustaka &uala >umpur &ementerian Pendidikan )alaysia 1et +, +448

"bdul Rahim )ohd Saad +44@ Mereka Bentuk Teks Pengajaran Se ara !"isien dan !"ekti". Penerbit -ajar Bakti Sdn Bhd Shah "lam

"tan >ong +45/ Pedagogi Kaedah Am Mengajar. Siri $eks &oleksi -ajar Bakti -ajar Bakti &uala >umpur

"zman Ban 1hik +45, Bahasa Inggeris Perlu DiAjar Dengan Teknik #ang Berkesan #su Pendidikan .i )alaysia .isusun oleh #brahim Saad 1etakan + .e%an Bahasa .an Pustaka &uala >umpur

Balaetham & +45, Bahasa Inggeris Di Sekolah Aliran Melayu: Se$a$%se$a$ Kelemahan. Isu Pendidikan Di Malaysia. .i susun oleh #brahim Saad 1etakan Pertama, .e%an Bahasa .an Pustaka &uala >umpur

Pengajian Islam

2&

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

"bdul Shukor "bdullah .an 0unus Bin )uhammad +44/ Ke Arah Penghasilan Buku Teks #ang Bermutu. Furnal Pendidikan. &ementerian Pendidikan )alaysia Filid III#J &eluaran 94 .isember +44/ Persekutuan &ementerian Pendidikan )alaysia $erbitan Femaah 2azir Sekolah

'ubert ' )ills "nd 'arl R .ouglass +489 Tea hing In &igh S hool ,nd Cdition $he Ronald Press 1ompany 2e% 0ork

#brahim Saad Ponteng Sekolah Ponteng Sekolah $anggungja%ab Semua Pihak #su Pendidikan .i )alaysia 1et + +45, ms 59

&amarudin 'aji 'usin &BS) .an )odel Pengajaran Bahasa Siri Pendidikan Perguruan 1et + Penerbit &umpulan Budiman Sdn Bhd ms !,

)ohd 0usof Salleh +459 Sistem Peperiksaan Dari Sudut Pem$elajaran Dan Pengajaran. &ertas &erja Simposium Sejarah S$P), +,-+4 2o(ember +459 "njuran Fabatan Sejarah ;ni(ersiti )alaya .engan &erjasama )ajlis Peperiksaan )alaysia

)at 2or 'ussin dan "bdul Rahman Rashid +455 Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa Siri Pendidikan >ongman >ongman )alaysia Sdn Bhd

)ohd Fonit )ohd Fohari .an "rpan Shahbudin >atip +448 Kesesuaian Buku Teks Bahasa Malaysia KBSM Pada Peringkat Menengah Atas. Furnal .e%an Bahasa Filid !4, Bil +/, + 7ktober +448 .e%an Bahasa .an Pustaka &uala >umpur
Pengajian Islam

28

KPLI-SR-LPBS

PENGAJIAN ISLAM

j-QAF/ 2005

)ohd 'ilmi #smail +45, Pengajaran Dan Pem$elajaran Bahasa Malaysia Di Sekolah 'endah. 1etakan + .e%an Bahasa dan Pustaka &uala >umpur dan &ementerian Pendidikan )alaysia

7sborn, F ', Fohn, R - and Stein, ) +458 The (ase )or Impro*ing Te+t$ook. Cducational >eadership 4! 3+6

Ruth )etcalf Romero +498 ,hat Te+t$ook Shall ,e -se. " Cnglish $eaching -orum +!, +-4 2o(ember +498 C$- Bashington . 1

Sulaiman )asri Masalah Penulisan Buku Teks. )ajalah .e%an )asyarakat Filid +8, bil 9 Fulai +498 .e%an Bahasa .an Pustaka ms !,

Shahril )arzuki, *uek "i '%a, dan 1hang >ee 'oon

!konomi Asas. Strategi

Pengajaran Dan Pem$elajaran. +444 ;tusan Publications .istributors Sdn Bhd ms 9,

0usof 'ashim Media Pengajaran -ntuk Pendidikan Dan /atihan. -ajar Bakti +454 ms +4!

Pengajian Islam

29