You are on page 1of 5

Mescles i solucions (exercicis)

*1.- Es dissolen 24,5 g de KClO 3 en 600 cm3 daigua. La densitat de la soluci s de 1028 g/ l.
Expressa la concentraci en:
a. tant per cent en massa
d. molalitat
b. concentraci en massa
e. fracci molar
c. molaritat
*2.- La densitat duna dissoluci 2 moldm -3 dcid sulfric s 1,15 gcm-3 . Calcula la seva molalitat, el
percentatge en massa i la fracci molar de solut.
*3.- Calcula la fracci molar, la molaritat i la molalitat duna dissoluci dcid sulfric del 11% en massa,
la densitat del qual s 1,06 gcm-3.
*4.- Sagafen 100 cm3 dcid sulfric 2 M i es dilueixen amb aigua fins a 250 cm 3. Calcula la molaritat
de la nova dissoluci.
*5.- Quants cm3 duna dissoluci 6 M dcid ntric necessitem per preparar 500 cm 3 duna dissoluci 0,5
M del mateix cid?
*6.- Quina quantitat de sulfat de coure pentahidratat haurem de pesar per preparar 250 cm 3 de
dissoluci 0,1 M?
*7.- Quants grams de clorur de sodi sn necessaris per preparar 1 litre duna dissoluci 0,5 M? Quants
grams daigua hi ha si la densitat de la dissoluci s 1,135 gcm -3 ?
*8.- El clorur dhidrogen (gas) s molt soluble a laigua. La dissoluci obtinguda s lcid clorhdric. En
1000 g daigua es dissolen 333,3 litres de HCl (gas) mesurats a 15C i 1,01310 5 Pa. La densitat de la
soluci s de 1,169 g/cm3. Trobeu la concentraci de la soluci en:
a. Tant per cent en massa
c. Molalitat
b. Molaritat
*9.- Barregem 25 g de bromur de potassi amb 400 cm 3 d'aigua destillada. La densitat de la dissoluci
s 1060 kg/m3. Calculeu la concentraci de la dissoluci en:
tant per cent en massa; b) g/l; c) molaritat; d) molalitat
*10.- En un recipient de 10 L hi hem introdut 0,5 mols d'oxigen, O 2, a 27C i 8 g de ne, Ne, a la
mateixa temperatura. Determina la pressi total que exerceixen els gasos sobre les parets del recipient
i la fracci molar de cada gas.
*11.- Calculeu la massa daigua que sha dafegir a 100 cm 3 dun cid clorhdric de densitat 1,180 g/cm 3
i que cont un 36,23% en massa de HCl per obtenir un cid de 22,33% en massa de HCl i densitat
1,115 g/cm3.
*12.- Sha preparat una dissoluci dissolent 9 g de glucosa en 100 cc. daigua; calculeu:
a) La concentraci en g/l.
b) La concentraci en %.

c) La molaritat.
d) La molalitat.

*13.- Calculeu la molaritat duna dissoluci preparada pesant 5 g de K 2CO3 i enrasant amb aigua fins a
500 cc.
14.- Quina s la densitat (en g/l) del gas prop (C 3H8) a 25 C de temperatura i 1 atm de pressi?
15.- Calculeu el pes molecular dun gas desconegut sabent que t una densitat de 1'29 g/litre en
condicions normals, s a dir, 0 C de temperatura i 1 atm de pressi.
*16.- Quin volum dcid clorhdric (HCl), del 36% de riquesa i densitat = 1'18 g/cc, hem dagafar per a
preparar 250 cc. duna dissoluci 1'5 molar de HCl?.
*17.- Es prepara una dissoluci dissolent 5 g de BaCl2 en 95 g daigua. Calculeu:
1r BATXILLERAT

Mescles i solucions (exercicis)


a) La concentraci en g/litre.
b) La concentraci en % m/m.

c) La molaritat.
d) La molalitat.

*18.- Una dissoluci aquosa de densitat 1'022 g/cc. cont 12 g de sucre (C 12H22O11) en 200 ml .
Calculeu la concentraci en:
a) g/l.
c) Molaritat (M).
b) % en massa de sucre.
d) Molalitat (m).
19.- Es pretn comprovar si un recipient resisteix 10 atmosferes de pressi pel qual somple amb aire
a 0 C i 5 atmosferes i sescalfa. Suposant constant el volum del recipient: Quina temperatura hauria
dassolir el recipient com a mnim?
20.- Disposem duna massa de 3,49 g de acetil (C 2H2) que, en condicions normals, ocupen un volum
de 3 l. Determina: a) La densitat de lacetil en les condicions donades. b) La massa molecular de
lacetil.
21.- Sobre la vlvula que hi ha entre un tanc de 5 litres que cont un gas A a 9 atm de pressi i un
altre tanc de 10 litres que cont un gas B a 6 atm de pressi. Si la temperatura no varia, calcula la
pressi parcial de cada un dels gasos i la pressi total quan assoleixi lequilibri.
*22.- Quin volum daigua cal afegir a 200 ml duna dissoluci 0,2 M de clorur sdic per a reduir la
seva concentraci a 0,05 M?. Calcula la fracci molar del clorur sdic en la dissoluci final.
23.- Quina s la pressi parcial de cada un dels gasos duna mescla que a 740 mmHg cont un 78
% de nitrogen, un 20 % de oxigen i un 2 % de dixid de carboni?
*24.- En 35 g de aigua es dissolen 5 g de clorur dhidrogen. La densitat de la dissoluci resultant s
1,06 g/cm3. Trobeu la seva concentraci: a) En percentatge en massa. b) En grams/litre. c) En
molaritat.
*25.- Es necessiten 200 ml duna dissoluci aquosa de amonac 4 M. En el laboratori es disposa duna
dissoluci ms concentrada, al 23 % en massa, la densitat de la qual s 0,914 g/ml. Calcula els
millilitres daquesta ltima necessaris per a preparar els 200 ml que necessitem.
*26.- Sagafen 50 ml duna dissoluci de H 3PO4 del 60% en massa, la densitat de la qual s 1,64
g/cm3, i es dilueix fins assolir un volum total de 500 ml. Calcula la molaritat de la dissoluci obtinguda.
27.- Laire sec te la segent composici volumtrica: N2 78,084 %, O2 20,946 %, Ar 0,934 %, CO2
0,033 % i altres gasos 0,002 %. La seva densitat en condicions normals s 1,2929 g/dm 3. Calcula les
pressions parcials dels diferents components.
28.- Laire cont, aproximadament, un 21% de oxigen i un 79% de nitrogen en volum. a) Quina
relaci hi haur entre el nombre de molcules dambds gasos? En virtut de quina llei? b) Quina
relaci hi haur entre les seves pressions parcials? Per qu?
29.- Sinjecten 0,05 ml daigua en un recipient de 1,00 l. La temperatura del sistema es mant a 27
C. Calculeu quanta aigua romandr en estat lquid al establir-se lequilibri. La densitat de laigua a 27
i
C s 996,5 kg/m3 la pressi de vapor de laigua a 27 C, 26 mmHg.
30.- Un recipient de 4 litres cont nitrogen a 25 C i 604 mm Hg i un altre recipient de 10 litres cont
heli a 25 C i 354 mm Hg. Es mesclen ambds gasos connectant els dos recipients mitjanant un tub
de volum menyspreable. Calculeu: a) Les pressions parcials de cada gas i la pressi total de la
mescla. b) La fracci molar del nitrogen en la mescla i la composici daquesta en percentatge en
massa.
31.- Un venedor ambulant de globus te una bombona dhidrogen la capacitat de la qual s de 30
litres. El gas est a una pressi de 9,87 atm i una temperatura de 25 C. Calcula quants globus de 2
litres, mesurats a 0,987 Atm i 22 C pot omplir amb el contingut de la bombona.
1r BATXILLERAT

Mescles i solucions (exercicis)


1.- Quina concentraci molar, molal i fracci molar t una dissoluci aquosa dhidrxid
de sodi del 10 % de concentraci en massa si la seva densitat val 1,116 gcm -3 ? :
2,79 moldm3, 2,78 molkg1
(en dissolucions aquoses diludes dna quasi igual que la molaritat), 0,048.

2.- Un volum de 25 ml d'una dissoluci aquosa de clorur de bari hidratat, de frmula


BaCl22H2O, contenen 2,51 g de la sal. Sabent que la seva densitat s 1,07 g/cm 3,
calculeu:
a) El % en pes.
b) La molaritat.
c) La molalitat :.
8 %; 0,411 moldm3 ; 0,417 molkg1

3.- Quants cm3 de dissoluci aquosa dcid clorhdric del 36 % i densitat 1,19 g/cm 3 es
necessiten per preparar mig litre de dissoluci 0,1 moldm -3? :
4,26 cm3.

Mescles i solucions (exercicis)


1.- Quina concentraci molar, molal i fracci molar t una dissoluci aquosa dhidrxid
de sodi del 10 % de concentraci en massa si la seva densitat val 1,116 gcm -3 ? :
2,79 moldm3, 2,78 molkg1
(en dissolucions aquoses diludes dna quasi igual que la molaritat), 0,048.

2.- Un volum de 25 ml d'una dissoluci aquosa de clorur de bari hidratat, de frmula


BaCl22H2O, contenen 2,51 g de la sal. Sabent que la seva densitat s 1,07 g/cm 3,
calculeu:
a) El % en pes.
b) La molaritat.
c) La molalitat :.
8 %; 0,411 moldm3 ; 0,417 molkg1

3.- Quants cm3 de dissoluci aquosa dcid clorhdric del 36 % i densitat 1,19 g/cm 3 es
necessiten per preparar mig litre de dissoluci 0,1 moldm -3? :

1r BATXILLERAT

Mescles i solucions (exercicis)


1.- En un matrs de 20 L hi ha 14 g de monxid de carboni i 5 g dhidrogen a 47 C. Calculeu:
a) El nombre de mols total : 3 mol.
b) La pressi total : 3,94 atm.
c) Les fraccions molars : 0,167 i 0,833.
d) Les pressions parcials : 0,66 i 3,28 atm.
e) La composici centesimal : 73,7 i 26,3 %.
f) La composici centesimal en volum : 16,7 i 83,3 %.
g) La massa molecular mitjana : 6,33 g/mol.
2.- En un matrs de 40 L hi ha met i et a unes pressions parcials de 550 i 100 mm de Hg
respectivament.
Si la temperatura s de 300 K, calculeu:
a) La pressi total : 650 mm Hg.
b) Les fraccions molars : 0,846 i 0,154.
c) El nombre de mols total : 1,39 mol.
d) El nombre de mols de cada gas : 1,18 i 0,21.
e) La composici centesimal : 74,6 i 25,4 %.
f) La composici centesimal en volum : 84,6 i 15,4 %.
g) La massa molecular mitjana : 18,15 g/mol.
3.- Es dilueixen 500 cm3 de dissoluci aquosa dcid ntric del 7,2 % i densitat 1,05 g/mL amb
2 dm3 de dissoluci aquosa 0,2 M tamb dcid ntric. Quant valdr la molaritat final? 0,4 M.

Mescles i solucions (exercicis)


1.- En un matrs de 20 L hi ha 14 g de monxid de carboni i 5 g dhidrogen a 47 C. Calculeu:
a) El nombre de mols total : 3 mol.
b) La pressi total : 3,94 atm.
c) Les fraccions molars : 0,167 i 0,833.
d) Les pressions parcials : 0,66 i 3,28 atm.
e) La composici centesimal : 73,7 i 26,3 %.
f) La composici centesimal en volum : 16,7 i 83,3 %.
g) La massa molecular mitjana : 6,33 g/mol.
2.- En un matrs de 40 L hi ha met i et a unes pressions parcials de 550 i 100 mm de Hg
respectivament.
Si la temperatura s de 300 K, calculeu:
a) La pressi total : 650 mm Hg.
b) Les fraccions molars : 0,846 i 0,154.
c) El nombre de mols total : 1,39 mol.
d) El nombre de mols de cada gas : 1,18 i 0,21.
e) La composici centesimal : 74,6 i 25,4 %.
f) La composici centesimal en volum : 84,6 i 15,4 %.
g) La massa molecular mitjana : 18,15 g/mol.
3.- Es dilueixen 500 cm3 de dissoluci aquosa dcid ntric del 7,2 % i densitat 1,05 g/mL amb
2 dm3 de dissoluci aquosa 0,2 M tamb dcid ntric. Quant valdr la molaritat final? 0,4 M.
1r BATXILLERAT

Mescles i solucions (exercicis)


1. La pressi de vapor de laigua a 25 C s de 3,17 kPa. Calculeu la pressi de vapor duna
dissoluci de 120 g de glucosa (C6H12O6) en 1 L daigua a 25 C : 3,13 kPa.
2. Una dissoluci preparada dissolvent 0,30 g de fsfor vermell en 500 g detanol presenta
una temperatura de ebullici 0,0059 C ms alta que la de lalcohol pur. Sabent que la kb de
letanol val 1,2 Kkg/mol, calculeu la massa molecular del fsfor i la seva frmula : 122 g/mol, P4.
3. Una dissoluci de 6,43 g dun solut en 50 ml de benz (densitat 0,879 g/ml) abaixa el punt
de congelaci del benz de 5,51 a 1,35 C. Sabent que la kf del benz val 5,12 Kkg/mol,
calculeu la massa molecular del solut : 180 g/mol.
4. Quina s la pressi osmtica a 25 C duna dissoluci de 5,9 g dacetamida (etanamida) en
aigua i que t un volum de 100 cm3? : 24,4 atm.
5. Una mostra de 0,52 g de poliisobutil es dissolgu en benz obtenint-se 100 ml de
dissoluci. Sabent que la seva pressi osmtica a 25 C valia 0,00412 atm, calculeu la massa
molecular mitjana del polmer : 30800 g/mol.

Mescles i solucions (exercicis)


1. La pressi de vapor de laigua a 25 C s de 3,17 kPa. Calculeu la pressi de vapor duna
dissoluci de 120 g de glucosa (C6H12O6) en 1 L daigua a 25 C : 3,13 kPa.
2. Una dissoluci preparada dissolvent 0,30 g de fsfor vermell en 500 g detanol presenta
una temperatura de ebullici 0,0059 C ms alta que la de lalcohol pur. Sabent que la kb de
letanol val 1,2 Kkg/mol, calculeu la massa molecular del fsfor i la seva frmula : 122 g/mol, P4.
3. Una dissoluci de 6,43 g dun solut en 50 ml de benz (densitat 0,879 g/ml) abaixa el punt
de congelaci del benz de 5,51 a 1,35 C. Sabent que la kf del benz val 5,12 Kkg/mol,
calculeu la massa molecular del solut : 180 g/mol.
4. Quina s la pressi osmtica a 25 C duna dissoluci de 5,9 g dacetamida (etanamida) en
aigua i que t un volum de 100 cm3? : 24,4 atm.
5. Una mostra de 0,52 g de poliisobutil es dissolgu en benz obtenint-se 100 ml de
dissoluci. Sabent que la seva pressi osmtica a 25 C valia 0,00412 atm, calculeu la massa
molecular mitjana del polmer : 30800 g/mol.

1r BATXILLERAT