You are on page 1of 2

INSTITUT JOAQUIMA PLA FARRERAS Departament de matemtiques

2n BAT C

DERIVADES

Les solucions les publicar d'aqu a uns dies . 1.- Calcula la derivada de la funcins segents a) c) e) g) ( ) ( ) ( ) ( ) h) i) k) ( ) ( ) ( ) ( ) j) l) ( ) ( ) ( ) b) d) f) ( ) ( ) ( ) ( )

2.- Calcula la derivada de la funcins segents a) c) e) g) i) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( (


(

( (
)

) )

b) d) f) h) )

( ) ( ) ( ) ( )

( (
( )

) )

3.- Estudia el signe de la primera i seona derivada, confecciona una taula que mostri el creixement i decreixement, la concavitat i convexitat i finalment fes un esbs de la grfica de les funcions segents: a) ( ) b) ( ) c) ( )

INSTITUT JOAQUIMA PLA FARRERAS Departament de matemtiques

2n BAT C

DERIVADES