You are on page 1of 7

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

1.0 Pengenalan Penilaian merupakan proses menafsir hasil pengukuran untuk menentukan pencapaian pelajar, seperti gred atau punca kelemahan pelajar. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai, mutu, kualiti atau sesuatu benda atau perkara. Penilaian juga merupakan satu proses yang sistematik dalam mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan oleh guru telah tercapai. Maklumat yang diperolehi adalah sangat penting dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Hal ini membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Terdapat dua jenis penilaian iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional. Bagi penilaian formatif ianya dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dimana maklumat yang diperoleh daripada penilaian formatif dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Hasilnya, guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid, mengambil tindakan susulan atau melaksanakan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Manakala bagi penilaian formatif merupakan penilaian pada akhir tahun atau pada akhir semester. Penilaian ini dapat memberikan nilai yang membe!akan pencapaian seorang murid

dengan murid lain. Proses penilaian dilaksanakan secara berpusat seperti "PS#, PM#, SPM dan STPM biasanya dikendalikan oleh $embaga Peperiksaan Malaysia. Hasil dapatan data keputusan penilaian dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh %egara. Proses ini boleh dikategorikan sebagai peringkat penilaian secara formatif dimana sebarang Sebagai contoh, apabila guru memberikan ujian kepada pelajar, ini boleh dikatakan guru mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan dan menggunakan hasil keputusan ujian tadi untuk menilai prestasi pelajar. Penilaian boleh dilaksanakan melalui pengumpulan data secara kuantitatif seperti soalan &multiple choice', betul salah atau padanan yang boleh dinyatakan dalam bentuk angka dan boleh disusun dalam kaedah yang mudah difahami. Manakala bagi data berbentuk kualitatif, ia dinyatakan dalam bentuk tanpa menggunakan angka seperti tugasan amali, projek atau portfolio. (ni menunjukkan guru perlu mempunyai kecekapan dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian bagi kurikulum yang diajar untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat ditingkatkan. 1.1 Elemen Keterampialan dalam Pendidikan Teknik dan Voka ional Secara dasarnya elemen kompetensi mempunyai ) komponen utama iaitu ilmu, kemahiran dan nilai. Berbe!a pula elemen kompetensi dalam bidang pendidikan teknik dan vokasioanal. Terdapat dua komponen umum iaitu kemahiran akademik dan kemahiran pekerjaan *i+ kemahiran akademik ia melibatkan pengetahuan berkaitan teori bagi menyokong kemahiran seperti pembelajaran matapelajaran sains dan matematik, manakala *ii+ kemahiran pekerjaan dibahagikan kepada tiga komponen iaitu, i. Broad Technical Skill, merupakan kemahiran menyeluruh yang diperlukan dalam melaksanakan tugas diantara bidang pekerjaan sebagai contoh pega-ai pemesinan tekstil yang mempunyai pengetahuan serta kemahiran proses dalam tekstil pakaian. ii. Vocational Skills, merupakan kemahiran dan pengetahuan yang spesifik dalam sesuatu pekerjaan khusus sebagai contoh pembuat pakaian lelaki yang melaksanakan tugas melukis pola pakaian.

iii.

Generic skills, dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional kemahiran ini diperluakan dalam semua bidang pekerjaan seperti soft skill, sikap, kerjasama atau kejujuran dalam melaksanakan kerja. .alam pendidikan vokasional, ujian dan penilaian tidak berbentuk hafalan atau tidak

memfokuskan kepada fakta. (a melibatkan proses pemeriksaan luaran daripada /ementerian Pendidikan Malaysia dan digunapakai di sekolah, manakala proses dalaman dilaksanakan oleh guru di sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian melibatkan proses tindakbalas pelajar terhadap tugasan atau kepelbagaian tugasan yang diberikan dalam diperhatikan oleh guru bagi melaksanakan penilaian. Selain itu, ia juga melibatkan proses pengukuran untuk melihat samada pelajar mempunyai pengetahuan atau kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu kerja berbanding bagaimana pelaksanaan dilakukan oleh pelajar lain. 1.2 Jeni Penilaian Keterampilan 0okus penilaian dalam pendidikan teknik dan vokasioanal adalah berpusatkan kepada ujian kriteria dimana ujian ini memberikan penekanan yang berbe!a daripada ujian rujukan norma. Matlamat ujian ini bukan untuk membandingkan prestasi antara murid tetapi lebih menumpukan kepada perbandingan kepada kriteria yang sama yang telah ditetapkan sama ada tercapai atau tidak untuk melihat perkembangan individu itu sendiri. Penilaian keterampilan boleh dibahagikan kepada dua iaitu, i. U!ian keterampilan, item soalan ini berbentuk objektif bagi mengenalpasti pelajar mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan dalam bidang pekerjaan. (a terdiri daripada beberapa bentuk atau format, antaranya, a. Betul1Salah, item ini mudah dan pantas dibina. 2alau bagaimanapun soalan yang berkualiti dan baik memerlukan kemahiran dan tidaklah semudah yang disangka. (tem berbentuk ini mengandungi pokok soalan berbentuk kenyataan sama ada betul atau salah. 3ontoh, Manusia ialah hai-an berdarah panas Betul 1 Salah

b. Padanan, soalan padanan terdiri daripada dua kumpulan objek atau perkara yang berkaitan. Pelajar dikehendaki menja-ab soalan bentuk begini dengan cara menggaris atau menanda kedua dua perkara yang berkaitan.
c. 4neka pilihan, Soalan jenis ini kerap digunakan kerana ia lebih berkesan dari

aspek pengujian kualiti pemikiran, kefahaman, penguasaan kemahiran dan prestasi pelajar. Bentuk soalan ini mengandungi satu pokok soalan &stem'yang berfungsi sebagai soalan diikuti dengan beberapa gerak balas &pilihan jawapan'. Pokok persoalan boleh berbentuk ayat tanya, ayat tidak lengkap, petikan atau kenyataan asalkan jelas dan tepat. .i antara pilihan ja-apan berkenaan hanya satu sahaja ja-apan yang tepat. Manakala pilihan lain dianggap sebagai pengganggu. Pengganggu hendaklah hampir sama dari segi isi, bilangan perkataan dan mirip dengan ja-apan betul. 3ontoh, 5ang manakah antara berikut bukan merupakan pengguna bekalan elektrik ) fasa6 4. bengkel kereta B. bangunan institusi pengajian 3. rumah teres .. bangunan pasaraya d. 7a-apan pendek, soalan berbentuk begini menghendaki pelajar untuk

melengkapkan ayat dengan satu perkataan yang pendek. Soalan bentuk ini sesuai untuk mengukur hasil pembelajaran yang mudah iaitu peringkat pengetahuan. 3ontoh, /ereta pertama buatan Malaysia ialah Proton88888 ii. Penilaian keterampilan, penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yangdilakukan terhadap pelajar untuk menilai sejauh mana pencapaian kemahiran dalam kalangan pelajar. 4ntara penilaian keterampilan,

a. Tugasan prestasi, digunakan untuk menilai kebolehan pelajar terhadap tugas yang diberikan. Pelajar bertindak balas terhadap masalah yang diberikan oleh guru. Proses penilaian boleh dilaksanakan pada peringkat proses dan juga produk. .alam peringkat membangunkan ujian prestasi guru perlu menentukan apa yang ingin diuji, merekabentuk isi penilaian, mengenalpasti pemarkahan rubrik dan kenalpasti halangan yang mungkin berlaku. b. Portfolio, merupakan koleksi hasil kerja pelajar yang memberi gambaran tentang sejarah usaha pelajar dan pencapaiannya dalam bidang tertentu. /oleksi ini merangkumi penglibatan pelajar dalam pemilihan bahan kandungan, garis panduan pemilihan, kriteria dan bukti refleksi kendiri pelajar. Portfolio juga memberi penerangan mengenai proses bagaimana cara untuk pelajar hasilkan bukti tersebut dan melibatkan perbincangan serta bantuan oleh guru. 9uru boleh menggunakan bahan ini untuk dijadikan sebagai bukti yang direkodkan untuk membuat penilaian terhadap pelajar.
c. Projek, Penilaian ini merupakan aktiviti aktiviti yang memerlukan murid

mengaplikasi atau membuat tunjuk ajar cara pengetahuan dalam situasi sebenar. Pelajar dikehendaki melibatkan diri secara aktif iaitu membuat projek didalam kumpulan secara koperatif atau secara individu. Penilaian ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar bekerjasama, memberi peluang untuk menunjukkan kreativiti, memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar, memberi peluang pelajar untuk memimpin dan menyediakan suasana pembelajaran untuk pelajar berbincang secara pasif. Terdapat beberapa proses yang perlu di ambil kira dalam melaksanakan projek, iaitu,

/onseptualisasi dan perancangan

Proses pemantauan

$aporan penilaian

1." Pengg#naan R#$rik #ubrik merupakan alat untuk membuat penilaian secara subjektif dimana ia merupakan satu set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran bagi menilai prestasi pelajar berkaitan dengan projek atau tugasan yang dilaksanakan. Standard penulisan rubric membolehkan guru membuat penilaian berdasarkan kriteria yang ditentukan dan membuat pemarkahan dengan lebih mudah dan telus. #ubrik juga dapat memberikan gambaran penilaian secara konsisten dimana guru dan pelajar dapat sama sama menetukan kriteria yang sukar dan subjekti. .engan ini ia dapat memberikan panduan untuk membuat penilaian atau refleksi. .alam merangka rubrik, guru perlu merujuk kepada visi yang dinyatakan oleh pendidikan teknik dan vokasional dan hubungkannya dengan objektif pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran yang pelajar perlu perolehi.

1.% Per i!ilan Kema&iran 'ala( ia Persijilan /emahiran Malaysia dilaksanakan dengan berteraskan Standard /emahiran Pekerjaan /ebangsaan *%:SS+ dimana setiap calon akan dinilai dan disahkan memenuhi keperluan %:SS sebelum dianugerahkan dengan Persijilan /emahiran Malaysia. Persijilan /emahiran Malaysia boleh didapati melalui tiga kaedah, iaitu, a. Pentauliahan melalui institusi latihan yang diiktiraf melalui program latihan kemahiran di pusat pusat bertauliah 7P/ bagi bidang dan tahap kemhiran yang ditentukan dan telah ditauliahkan. b. Pentauliahan melalui industrin *S$.%+ melalui latihan perantisan dalam Sistem $atihan .ual %asional *S$.%+ yang dijalankan di industry dan industry latihan kemahiran. c. Pentauliahan pencapaian terdahulu *PPT+ merupakan kaedah mendapatkan persijilan kemahiran Malaysia melalui pengalaman lalu tanpa menduduki peperiksaan. 3alon dikehendaki mengemukakan bukti bukti keterampilan yang telah dimiliki untuk

dinilai oleh Pega-ai Penilai dan disahkan oleh Pega-ai Pengesah $uaran yang di lantik 7P/.