You are on page 1of 4

Anunnaki Pre etiri i po milijarde zemaljskih godina kroz tek formirani Sunev sistem prola je jedna mala zvezda

lutalica zamalo promaivi njegovu najveu planetu. Velike koliine vode izbaene iz oba sveta stvorile su komete. Formirani Sunev sistem imao je deset planeta. a treoj! etvrtoj i desetoj planeti po udaljenosti od Sunca nikli su prvi! to prostiji! to slo"eniji! oblici "ivota. #etiri milijarde godina kasnije! za vreme drugog ledenog doba na severnoj polulopti tree po redu planete i opteg potopa na etvrtoj! na treu planetu spustilo se nekoliko letelica sa desete po redu planete. jeni "itelji zvali su se $nunaki. %ila su to visoka! svetloputa i plavooka stvorenja visoke inteligencije! iji je "ivotni vek iznosio vie od est stotina hiljada zemaljskih godina! tako da su im obdanica i no na ovoj planeti proticale kao sekunde. Skeniravi &emlju iz svemira! spustili su se u dolinu dve velike reke! 'igra i (ufrata! kojima su dali imena po rekama iz svog zaviaja! dok su zemlju nazvali )esopotamija. 'aj su teren odabrali zbog njegovog bogatstva fosilnim gorivima! preostalim od nebrojeno mnogo leeva njegovih izumrlih gigantskih reptila. jihov je stari svet do"iveo velike klimatske poremeaje! zbog ozonskih rupa u atmosferi! koje je trebalo zakrpiti sitnim esticama zlata. Vrhovni suveren planete ibiru i vladar svih $nunakija * $nu! ostao je na matinoj planeti! dok su njegovi sinovi! (nlil i (nkaj! nadgledali kolonizaciju. (nlil je bio komandant misije! dok je (nkaj bio operativac. +edan od njihovih najbli"ih saradnika! vrhovni svetenik! zvao se acist. Simbol njihove religije bio je kukasti krst! lociran u centru Sunca koje iri svoje zrake na sve strane. Simbol njihove imperije bilo je oko upisano u jednakostranian trougao. (nkaj je bio prvoro,eni sin! ali njegova majka nije bila $nuova supruga! te stoga on nije bio kraljevske krvi. -n je bio in"enjer i naunik. .zgradio je irigacioni sistem u dolini 'igra i (ufrata. Pojaanje u vidu novih strunjaka i radne snage stiglo je sa njegovim sinom )ardukom. Prvi i ujedno glavni cilj njihove potrage bilo je zlato! preko potrebno za krpljenje gornjih slojeva atmosfere planete ibiru. Po uspenoj kolonizaciji gospodar $nu je posetio koloniju i zadu"io (nkaja da vadi zlato u predelima $frike i +u"ne $merike. Sirova ruda je prevo"ena letelicama do postrojenja u )esopotamiji i pakovana u obliku peanika. /a bi smanjio rivalstvo me,u svojim sinovima! $nu je (nlilu dodelio severnu $friku! a (nkaju )esopotamiju. .skopavanje sirove rude trajalo je oko sto pedeset hiljada zemaljskih godina. 'aj nezahvalan posao obavljali su rudari! obini $nunaki! najmljenici iz najni"ih drutvenih slojeva sa planete ibiru. 0ako je vreme odmicalo! njihov je posao postajao sve te"i i nepodnoljiviji. /aleko od svog sveta! u anusu Sunevog sistema! oni su se pobunili protiv (nlila. Pobuna je trajala veoma kratko i surovo je uguena. Svi pobunjenici bili su ubijeni. 'o je stvorilo dodatni problem! budui da su i pre toga iz redova sopstvenog naroda jedva vrbovali najsiromanije pripadnike za rudarske poslove. Skuptina $nunakija! na nagovor (nkaja! odluuje da stvori $damua! primitivnog radnika! i to genetskom manipulacijom sopstvene vrste i evoluciono najnaprednijih sisara sa planete na koju su se iskrcali. 1lavni doktor! najbolji $nunaki genetiar! bila je "ena po imenu inarsag. -na je uzela jajnu eliju od primitivne afrike "enke! pripadnice najrazvijenije majmunske vrste! i oplodila je (nkajevom spermom. -plo,eno jaje ubaeno je u njegovu suprugu inki. -na je u njegovoj genetikoj laboratoriji!

u $nunaki naseobini (den! pokraj jezera Van! u maloj $ziji! rodila $damua! prvo bie koje je bilo predvi,eno da bude najrazumniji "itelj &emlje! iju su vrstu nazvali ovek. (ksperiment je u potpunosti uspeo. 0lonirano je mnotvo "enskih i mukih adamua! odnosno ljudi! kojima je stavljeno do znanja da ne smeju da poseduju znanja koja poseduju $nunaki! da ne bi bili kao oni! zapravo kao bogovi! kako su im se predstavili. Ponaali su se prema njima kao prema domaim "ivotinjama! u najmanju ruku kao prema kunim ljubimcima. %ilo je! istina u malom broju! i neuspelih klonova! bikova i lavova sa ljudskim glavama! krilatih monstruma! humanoida sa nogama i glavom jarca! koji su putani u prirodu. Svrha njihovog postojanja! odnosno razlog zbog koga nisu bili istrebljeni! bila je da izazove strah kod ljudskih bia! kojima je objanjavano kako su oni nosioci zla. 'ako su dr"ali ljude na uzdama. jihov "ivotni vek iznosio je jedva oko hiljadu zemaljskih godina. jihovi potomci su se ra,ali i umirali! generacije su odlazile i dolazile! a $nunaki! (nlil i (nkaj uvek su bili tu! kao bogovi! za koje su nesreni ljudi kopali zlato i ostale rude! divei se i njima i njihovim gvozdenim pticama! i dobijajui od njih obeanja o spasenju i srenijem zagrobnom "ivotu. Sve je to potrajalo oko dve stotine hiljada zemaljskih godina. Pre oko ezdeset hiljada godina $nunaki! (nlilovi oficiri i vojnici! lanovi njegove posade! poeli su da se meaju sa ljudskim "enama. Posledica njihovih seksualnih odnosa bili su nefilimi! iji je "ivotni vek! kao i "ivotni vek njihovih potomaka! poeo naglo da opada! da bi stigao do jedva par hiljada godina. eki od nefilima postali su vladari ljudskog stada! posrednici izme,u $nunakija i ljudi. (nlila je sve vie i vie ljutilo i u"asavalo saznanje da se rase meaju! emu su doprinosili i odvratni krici parenja sinova neba i keri zemlje koje je imao prilike da uje na svakom koraku kad god bi izaao iz svoje nebeske luke. &bog toga je odluio da po okonanju svoje misije na &emlji! koja se odu"ila i postala njegova "ivotna misija! duga koliko i njegov radni vek! uniti i ljudski rod i nefilime. .zazivajui atomske eksplozije u nenaseljenim podrujima planete zagrevao je atmosferu i otapao polove. #etrdeset hiljada godina kasnije posao je bio zavren. (nlil ube,uje $nunakije da se vrate na ibiru! gde on treba da nasledi oca! to veina njih i ini. a &emlji ostaju jedino malobrojni (nkajevi sledbenici. /olazi do naglih klimatskih promena! do uruavanja ledenih ploa na Severnom i +u"nom polu i do njihovog naglog topljenja. Promenivi (nlilovu odluku! (nkaj otkriva tajnu o potopu 2tnapitimu! me,u ljudima poznatog pod imenom oje! najumnijem nefilimu! inae svom unuku! plodu ljubavi njegovog sina )arduka i jedne zemaljske "enke. oju je nalo"eno da sagradi arku na koju e ukrcati svoju porodicu! kao i uzorke / 0 svih kopnenih "ivih bia! koja e klonirati posle potopa! to je ovaj i uinio. -pti potop trajao je nekoliko godina! zanemarljivo malo za $nunakije koji su to vreme proveli u svojim nebeskim la,ama! no jako dugo za ljude! nefilime i degenerike koji su bili istrebljeni. aime! toliko je vremena bilo potrebno $nunakima da promene podvodni reljef i znaajno povuku vodu sa kopna. Po zavretku potopa! Severni i +u"ni pol su promenili svoja mesta. Pre"ivelo je svega pet ljudi i tri nefilima. -ni su uz pomo 3svojih bogova4 klonirali sav kopneni "ivi svet. Pre potopa ljudi su bili rudari i skupljai plodova! rasejani po celoj planeti! da bi posle potopa postali ratari! zanatlije i trgovci! i poeli su da se zbijaju u gradove. Prvim gradovima vladali su $nunaki! (nkaj i njegov sin )arduk. 0asnije su odabranim nefilimima i ljudima dozvolili da vladaju ostalim gradovima. Podelili su &emlju na tri reona u kojima e "iveti ljudi * )esopotamiju! deltu reke il i deltu reke .nd. &a svoj novi svemirski centar! kako su ljudima objasnili hram! ili prebivalite bogova! odabrali su Sinajsko poluostrvo. 'o su ve bila vremena kada su se na &emlju iz dalekih svemirskih prostranstava doselili i neki drugi sinovi

neba! do tada nepoznati $nunakima! sa kojima je postignut sporazum o podeli teritorija. ovopridolim 3sinovima neba4 pripalo je ostrvo $tlantida! pod uslovom da se ne meaju u "ivote $nunakija i ljudi. /ogovor je ispotovan sa obe strane. )nogo vekova kasnije! ojev praunuk imrod! (nkajev potomak! izgradio je prve velike gradove5 Vavilon! (rek! $kad i inivu. -n je od malih nogu bio poduavan od strane $nunakija. Stekao je izvesna astronomska znanja! koja je iskoristio za pobunu. %io je prvi ovek koji je ustao protiv 3bogova4. Svoja znanja je preneo najpoverljivijim svetenicima i zajedno s njima prionuo na posao oko izgradnje prvog ljudskog kosmodroma! u Vavilonu. Prostom narodu je objanjeno da njihov suveren hoe da izgradi kulu do neba! kako bi lake komunicirao sa bogovima. imrod je dobro poznavao $nunakije. .skoristio je vreme njihovog sna za jednu takvu operaciju. 6judi su prionuli na posao. &a osnovu vavilonskog kosmodroma korieni su kameni blokovi teki oko trista tona! a za samu gra,evinu opeke od ilovae. Pomenuta gra,evina je postepeno rasla a da $nunaki nisu ni znali za to. -ni su imali poverenja u imroda! dok im je on radio iza le,a. $nga"ovao je mnotvo maina i radnih letelica za jedan takav poduhvat. .stovremeno! u unutranjosti kule izra,ivao je borbene letelice. jegov narod je bio zadovoljan. Pre nego to je izgradnja kosmodroma privedena kraju! iz njega je poletelo na desetine gvozdenih ptica! nalik na one koje su vozili $nunaki. imrod je tako uspeo da ubedi ljude da $nunaki nisu bogovi! kao da ni ljudi nisu njihove sluge. jihove ratne ptice sti"u do (nkajeve kosmike luke na vrhu Sinaja i napadaju je. 0oristei faktor iznena,enja nanose im ozbiljne tete! ali ne odnose pobedu. %orbene letelice $nunakija! dva puta malobrojnije i isto toliko puta bolje opremljene! i pored neoekivanog uzletanja! sukobljavaju se sa imrodovim nebeskim jahaima. %orba traje po ljudskom merenju vremena jako kratko! po $nunakima jo krae. imrodovi piloti nestadoe u plamenu. 2z minimalne gubitke! $nunaki kreu put Vavilona. 2 prvom talasu napada rue vavilonski kosmodrom i vei deo grada! dok se u drugom i treem talasu iskrcavaju u grad! razaraju ga! zarobljavaju imroda i njegove podanike i surovo ih ka"njavaju za pobunu. imrodu je ubrizgan serum koji mu je oduzeo razum. -stalim ljudima! poto su prethodno bili uspavani! ugra,eni su implantati! posle ijeg dejstva! kad su se probudili! nisu razumeli jedni druge. Svaka grupa ljudi govorila je sopstvenim jezikom i svi su otili svojim putem odnosei sa sobom svoja verovanja! obiaje i svest o neuspeloj pobuni protiv 3bogova4. imrod je umro u dubokoj starosti! pasui travu oko ruevina Vavilonske kule! ne znajui ni ko je niti gde se nalazi. 2 vremenima koja slede! (nkaj! njegov sin i preostali $nunaki ozbiljno razmiljaju o povratku na ibiru. . pored toga oni obnavljaju svoju kosmiku luku na Sinaju. 7to se tie ljudi! konjunkcija svih planeta Sunevog sistema! pre vie od etiri i po hiljade godina! unitila je vei deo njihovih naseobina. 'aj kosmiki fenomen sklonio je sa lica zemlje i $tlantidu! suparnicu $nunakija sa kojima su ovi jo od ranije sklopili pakt o nenapadanju. %rojno smanjeni $nunaki ostali su izolovani u svojoj kosmikoj luci! koju su morali da obnove. -dluku o povratku na ibiru doneli su tek pet zemaljskih vekova kasnije. 'ada su odluili da pre svog odlaska! kao bogovi! ostave dubok trag u svesti ljudi. &a posrednika izme,u sebe i ljudi odabrali su imrodovog potomka )ojsija. (nkaj mu se predstavio kao 3+a sam onaj koji jesam4! to je na jeziku njegovog naroda glasilo +ehova! kao otac ljudskog roda! to je zaista i bio! ali im se i la"no predstavio kao tvorac sveta u kome "ive. /ao mu je ploe sa deset bo"jih zapovesti! univerzalnim moralnim zakonima za sva civilizovana bia u svemiru! i &avetni koveg! kao simbol saveza izme,u boga i ljudi. -vaj put se (nkaj predstavio kao

jedini bog! skrivajui ostale $nunakije. &avetni koveg je zapravo bio slo"en telekomunikacioni ure,aj na bazi visokog napona! koga su koristili jedino )ojsije i njegovi svetenici. /a bi bog bio bog a ljudi ljudi * (nkaj je od njih tra"io da mu prinose "rtve! kako bi ih dr"ao u blatu! to mu je olako polo za rukom. -d tada ljudi poinju masovno da jedu meso. )ojsijeve sunarodnike je nazvao svojim narodom i naselio ih u .zrael unitavajui usput sve narode koji su mu se nali na putu. )ojsije je stvorio jaku naciju! koju je dr"ao pod gvozdenom pesnicom i u strahu od 3boga4 (nkaja! odnosno +ehove! propovedajui im ropska uenja o svetosti krvi! i nemilosrdno unitavajui svakoga ko bi mu se usprotivio. 2 njegovom narodu i njegovom hramu nije bilo mesta za ljude sa zdravim razumom. -n je napisao i prve od nekoliko desetina 3svetih knjiga4! koje bi trebalo! po (nkaju! da postanu Sveto pismo za ceo ljudski rod. Poslednja pobuna protiv (nkaja i $nunakija dogodila se u gradovima Sodomi i 1omori. 8azumni ljudi javno su odbacili )ojsijeva robovska uenja. Pobesneli (nkaj nije ih pretvorio u prah i pepeo sve dok )ojsije iz tih gradova nije izveo sve svoje sledbenike. 'ek tada ih je zbrisao sa lica zemlje atomskim oru"jem. a mesto gde su se oni nalazili transportovao je vodu iz najbli"eg mora i tako stvorio najslanije more na planeti. (nkaj je tada odluio da vie ne boravi na &emlji! ve da iz vazduha nadgleda ljudski rod jo par hiljada godina! do povratka kui. Sa svojim sinom )ardukom i ostalim $nunakima seo je u svoj veliki transportni brod u obliku dugakog valjka! bombardovao svoju svemirsku luku na Sinaju atomskim oru"jem i podigao se u orbitu planete! odluan da se do povoljnog trenutka za povratak kui tek s vremena na vreme umea u ljudske poslove preko svojih izaslanika! koji e uvek biti prinevskog! nefilimskog porekla.