You are on page 1of 4

Aktiviti Guru Penyayang dilaksanakan seperti berikut:

BIL 1. PROGRAM
MENGALU ALUKAN KEHADIRAN MURID

AKTIVITI a. GURU MENGALU ALUKAN MURID DI PINTU PAGAR SEKOLAH i$ "e%asa %urid %e%ulakan sesi persek&la'n baru$ ii$ "e%asa %urid datang ke sek&la'$

KAE A! i. MENYAMBUT KEDATANGAN MURID; a$ Pena%pilan guru yang ke%as dan (eria$ b$ Bersikap %esra) berbudi ba'asa dan %eng'&r%ati %urid ($ A%bil berat) pri'atin dan sabr %enya%but %urid$ ii. MEMBUAT SAPAAN a$ Me%beri sala% dan %enya%but sala% se%asa datang sek&la' seperti: *"ela%at pagi+ *sela%at datang+ *,e%put %asuk+ b$ Bertanya k'abar seperti: *apa k'abar 'ari ini-+ *suda' sarapan ke belu%-+

PER"O#ALIA Guru Besar PK Pentadbiran PK !e% PK K&.kurikulu% Guru bertugas %ingguan

iii. MEMBERI BIMBINGAN DAN TUNJUK AJAR SECARA BERHEMAH Me%betulkan tali le'er Mengenakan butang ba,u$

iv.MEMBUAT PUBLISITI/PROMOSI MENGALU ALUKAN KEHADIRAN MURID KE SEKOLAH DENGAN MENYEDIAKAN KAIN RENTANG.
* atang dengan 'arapan) Pulang dengan ke,ayaan$ /&% ke sek&la'0+ *Guru 1akna) Murid "e%purna) "ek&la' Terbina+

b$ G2R2 ME#GAMBIL PE 2LI TER!A AP M2RI "EMA"A I "EKOLA!$ i$ "e%asa di bilik dar,a' ii$ "e%asa di kantin iii$ "e%asa aktiviti k&. kurikulu% iv$ "e%asa per'i%punan

I#TERAK"I G2R2 3RAPPORT4 i$ Pena%pilan guru ke%as dan (eria sepan,ang %asa$ ii$ Bersikap %esra dan %enun,ukkan rasa '&r%at kepada %urid$ iii$ Me%buat sapaan iv$Menga%bil berat dan pri'atin ter'adap %urid$

"EM2A G2R2

2.

MENTOR MENTEE

5$ PELAK"A#AA##6A 5$ Guru dengan penu' rasa BERT2/2A# 2#T2K7 kekeluargaan %elaksanakan i$ Me%bangunkan aktiviti %ent&r %entee$ sa'sia' %urid$ 8$ "trategi pelaksanaannya7 ii$ Me%bina ,ati diri %urid i$ ua &rang %ent&r tela' iii$ Ment&r sebagai guru ditetapkan bagi setiap yang b&le' %e%bantu kelas$ %enyelesaikan %asala' ii$ Per,u%paan diadakan dua %urid$ kali sebulan dan diselaraskan dala% ,adual 8$ Antara aktiviti yang :aktu 'arian$ akan dilaksanakan adala' seperti berikut: ;$ Pengisian se%asa i$ "esi ra%a' %esra per,u%paan7 ii$ Mengu(apkan "ela%at i$ Me%buat sapaan !ari La'ir pada setiap ii$ Menye%ak dan pri'atin bulan kepada %urid 9 latar belakang %entee %urid yang iii$ Me%bi%bing %entee %enya%butnya pada %engatasi %asala' bulan tersebut$ iv$ Me%bi%bing %entee iii$ Bi%bingan 'ala tu,u %e%bina 'ala tu,u dan 'idup$ ker,aya iv$ M&tivasi untuk v$ Me%bi%bing %entee %eng'adapi %e%bentuk ,ati diri dan peperiksaan$ sa'sia' diri <$ Tugas guru yang dipili' sebagai %ent&r disenaraikan sebagai sala' satu tugasnya di sek&la'$ =$ Aktiviti did&ku%entasikan

ME#TOR Guru Kelas dan Guru Matapela,aran ME#TEE "e%ua %urid 3diba'agikan %engikut kelas %asing: Ta'un 5) 8) ;) <) =) >) Pra "ek&la' dan Pendidikan K'as4

3.

PENGHARGAAN MURID

Me%beri peng'argaan dan pengiktira?an kepada %urid %elalui7 Aktiviti %eraikan %urid7 i$ !ari la'ir %urid ii$ "a%butan !ari Kanak 9 Kanak iii$ "a%butan A:al Ra%ad'an) #u@ul Al. Auran) !ari Raya Puasa) IsraB Mikra,) Maulidurrasul$ Ma,lis K'ata% Al.Auran$

i$

ii$ a$

b$ iii$

>$ Pr&?ile setiap %entee disediakan &le' %ent&r %asing 9 %asing$ Guru %eraikan %urid dala% suasana ge%bira) rasa '&r%at) rasa di'argai dengan penu' kasi' sayang$ Antara kaeda' yang akan digunakan7 Mengu%u%kan u(apan sela%at se%asa per'i%punan ras%i %ingguan$ Menyanyikan lagu C"ela%at !ari La'irB kepada %urid Aktiviti %eraikan %urid dilaksanakan se%asa per'i%punan dan di dala% kelas$

"e%ua guru ter%asuk pentadbir sek&la'$