You are on page 1of 1

Nghip v: 1- phn kin thc chung - nu cc chnh sch kinh t v cc cng c ca chnh sch o - cc iu kin cn b cng chc ko c lm - chc

nng nhim v ca kho bc nh nc trc thuc b ti chnh 2- chuyn ngnh: chuyn vin - quyn v ngha v ca ch u t trong vic lp d n u t xy dng -ti sao ni NSNN c qun l h thng theo nguyn tc tp trung dn ch - nu khi nin NSNN, nu khi nim, ni dung thu chi NSNN -Ti sao ni NSTW gi vai tr quan trng nht TRc nghim v: bi chi NSNN, cc cp ra quyt nh, ph duyt d n u t, cc cng c ca chnh sch tin t, tam ng ngn sch... tin hc: hc cc phm tt+ cc hm hay s dng anh vn: bi c hiu v tr li cu hi, chn hnh thc ng ca t, vit li cu vi t cho sn, vit 1 bi lun ngn v nhng cng vic hng ngy