You are on page 1of 1

sLOVENIJA REPUBLIKA DRUZINO*, ZADSI.

O, MINISTRSTVO MSZNOSTI tN ENAKE ZADEVE SOCIALNE VFTERANVOJNE ZA INVALIDF, DTREKT*RAT NAsILJA VOJNECA lt{ zRTllE
Kotnikovaulica28, 1000 Ljubljana

ElenaPedari6 pecaric@guest.arnes.si elena. E-mail: si rustvo. yhd-drustvo@Yhd-d

T : 0 13 6 97 5 3 8 F: 01 36975 64 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si

Stevilka: Datum: Zadeva=

149-91201412 4.2.2014 o pravicah Odgovorna "Uvodno poro6iloo izvaianiuKonvencije invalidovn'

v pregled ste prejeli in enakemoZnosti zadeve socialne za delo,druZino, S straniMinistrstva ',Uvodno zanjtudi ker ste nas pred6asom invalidov", o pravicah Konvencije poro6ilo o izvajanju do upravideni sogovornik in aktivni opazovalec neodvisni druZbe, prosili in ste kot del civilne kot nevladno, hendikepa, za teorijoin kulturo tega.Zato ni sporno,da smo YHD Dru5tvo ki bo, kotste namtudi opazovalca, neodvisnega kot torej v tekst, vkljudili organizacijo invalidsko porodilo porodilo Uvodno na naSe sendno ustvaril zagotovili samiZevedkrat Vendar va5e sodelovanjenemaranapadnorazumeli se, de ste v kontekstu Opravidujemo lahko, porodilo, da boste Uvodno v pregled stetudiprejeli in v ta namen daje potrebno menimo, in bostelahkoopravili druZbe kot del civilne sodelovali, organizacije kot vse ostalenevladne je Uvodno porodilo v Ker (shadow report). poro6ilo pripravili sendno oziroma svojdel porodanja porodila o tem Uvodnega da Zelitebiti izvzetiiz teksta nas v primeru, obravnavi, medresorski prosim obvestite. Leppozdrav.
..)
r{
l) r

Pripravil/a: Mlakar SaSa

DragicaBac GeneralnaDirektorica

6,9*.li*b $t"ffi'"w+i YB"


'g'; 'tr5'" '":$",
""/ \
\ I.ll1:, ,;r.t\' n{\u,-.-:--l "--