Franz Kafka

Procesul
CUPRINS:
Notă asupra ediţiei 2 PROCESUL 4 ARESTAREA 4 CONVORBIRI CU DOA NA !RUBAC"# $4 APOI DO NI%OARA B&RSTNER# $4 PRI UL INTERO!ATORIU 2' (N SALA !OAL)# STUDENTUL# '* BIROURILE TRIBUNALULUI '* B)T)U%UL 4+ UNC"IUL# LENI 4, AVOCATUL- INDUSTRIA%UL %I PICTORUL .2 NE!USTORUL BLOC/# ,$ /# RENUN0) LA SERVICIILE AVOCATULUI ,$ (N CATEDRAL) $$$ S12r3itu4 $2+ 5RA! ENTE $2, PRIETENA DO NI%OAREI B&RSTNER $2, PROCURORUL $'4 LA ELSA $'6 LUPTA CU DIRECTORUL7AD8UNCT $', CASA $42 C)L)TORIA LA A A $44 Notă asupra ediţiei# Tradu9erea ro:a;u4ui Pro9esu4- rea4i<ată de !e44u Nau:- pu=4i9ată >; $,.+ 4a Editura pe;tru Literatură U;i?ersa4ă 3i reeditată >; $,@@ 4a Editura i;er?a 9u 1oarte puţi;e 3i ;e>;se:;ate :odi1i9ări- ur:ea<ă teAtu4 sta=i4it de aA Brod >; 9e4e=ra ediţie di; $,2+# După 9e /a1Ba >;su3i ;u pu=4i9ase de92t o parte a 9apito4u4ui (; 9atedra4ă- 3i a;u:e para=o4a 9u pa<;i9u4 porţii- apărută >; $,$+ su= tit4u4 (; 1aţa 4eCii- aA Brod- după 9u: se 3tie- sa4?atoru4 :a;us9rise4or 4ui /a1Ba- a >;9er9at să dea Pro9esu4ui o 1or:ă 1i;ită 3i a 4ăsat deoparte 9apito4e4e 9o;siderate i;9o:p4ete# Raport2;du7se 4a ediţia Brod- tradu9eri4e 9o;sa9rate- >; di1erite 4i:=i- au pre4uat >; :od 1ata4 a9est teAt 94asi9# Ediţia de 1aţă are >;să >; ?edere teAtu4 sta=i4it de a49o4: Pas4eD 9are pu=4i9ă i;teCra4a /a1Ba 4a Editura S# 5is9Eer di; 5ra;B1urt a: ai;- u;de Pro9esu4 a apărut >; $,,*# Ur:2;d :odu4 >; 9are autoru4 >;su3i 3i7a ordo;at 3i de4i:itat :a;us9rise4e- a49o4: Pas4eD editea<ă Pro9esu4 >; două se9ţiu;i: Capito4e 3i 5raC:e;te# Pri:a se9ţiu;e 9upri;de- 9u o si;Cură

eA9epţie- teAtu4 sta=i4it de aA Brod- ast1e4 >;92t a: putut pre4ua tradu9erea 4ui !e44u Nau: pe 9are a: 9o;1ru;tat7o 9u ?ersiu;ea F a49o4: Pas4eDG- pri4eH 9u 9are a: operat o serie de :odi1i9ări- re4ati? puţi;e 3i a=so4ut ;eese;ţia4e# EA9epţia a:i;tită o 9o;stituie FCapito4u4 patruG di; ediţia Brod- Priete;a do:;i3oarei BIrst;er- 9apito4 9are >; ediţia Pas4eD apare >; se9ţiu;ea 5raC:e;te# Tre=uie su=4i;iat totu3i 9ă- >; 9iuda a9estui 1apt- 3i >; ediţia Pas4eD Pro9esu4 9upri;de tot <e9e 9apito4e- 9a 3i >; ediţia Brod# A9est 1e;o:e; se datorea<ă 1aptu4ui 9ă a49o4: Pas4eD >:parte FCapito4u4 >;t2iG di; ediţia Brod- Arestarea# Co;?or=iri 9u doa:;a !ru=a9E# Apoi do:;i3oara BIrst;er- >; două 9apito4e disti;9te: Arestarea 3i Co;?or=iri 9u doa:;a !ru=a9E# Apoi do:;i3oara BIrst;er# Se9ţiu;ea 5raC:e;te 9upri;de pe 42;Că Priete;a do:;i3oarei BIrst;er- 9apito4 pe 9are 47a: păstrat- 1ires9- >; tă4:ă9irea 4ui !e44u Nau:- o serie de teAte i;edite 9are au 1ost traduse de se:;ataru4 a9estei Note asupra ediţiei 3i 9are a rea4i<at 3i 9o;1ru;tarea di;tre ediţia Brod 3i ediţia Pas4eD- pe de o parte- 3i tradu9erea 4ui !e44u Nau:- i;94usi? >; ?aria;ta repu=4i9ată >; $,@@- pe de a4tă parte# A9este teAte su;t ur:ătoare4e: Pro9uroru4- La E4sa- Lupta 9u dire9toru47adHu;9t- Casa 3i Că4ătoria 4a :a:a# Se >;ţe4eCe- a9este teAte su;t traduse 3i pu=4i9ate pe;tru pri:a dată 4a ;oi# a49o4: Pas4eD arată >; Nota asupra ediţiei 9ă di;tre a9este F1raC:e;teG doar Priete;a do:;i3oarei BIrst;er 3i Că4ătoria 4a :a:a pot 1i i;teCrate 9u pre9i<ie- Craţie raportări4or 9ro;o4oCi9e>; su99esiu;ea 9apito4e4or di; ro:a;# Ast1e4- >;t2:p4ări4e di; F1raC:e;tu4G Priete;a do:;i3oarei BIrst;er se petre9 4a 9i;9i <i4e după arestarea 4ui 8ose1 /L- iar 9e4e di; Că4ătoria 4a :a:a 9u două săptă:2;i >;ai;te de eAe9utarea a9estuia# (; s9Ei:=- 9e4e4a4te F1raC:e;teG s9apă u;ei i;teCrări eAa9te: Pro9uroru4 poate 1i p4asat 4a s9urtă ?re:e după arestare- La E4sa Cra?itea<ă >; Huru4 9apito4u4ui despre u;9Eiu4 4ui /#- iar Lupta 9u dire9toru47adHu;9t 3i Casa 3i7ar Căsi 4o9u4 9ătre s12r3itu4 ro:a;u4ui# (; pri?i;ţa a9estora două di; ur:ăeditoru4 presupu;e 9ă s9riitoru4 >;su3i ;u se Eotăr2se u;de să 4e p4ase<e# ai 1a9e: pre9i<area 9ă ediţia de 1aţă ;u se a=ate de 4a teAtu4 pu=4i9at de a49o4: PasieD de92t >;tr7o si;Cură pri?i;ţă: !e44u Nau: a seC:e;tat o sea:ă de paraCra1e- prea 4u;Ci 3i >; ediţia Brod- 3i a tre9ut su= 1or:a dia4oCu4ui 9eea 9e /a1Ba i;serea<ă >; 9orpu4 a4i;eate4or- :u4ţu:i;du7se- >; tradiţia pro<ei Cer:a;e- să redea 9u?i;te4e perso;aHe4or >;tre se:;e4e 9itării# Di; :oti?e 9are- 9rede:;u :ai tre=uie e?o9ate ai9i- a: păstrat a9eastă i;ad?erte;ţă 1aţă de ;oua ediţie de re1eri;ţă# ai :u4t de92t at2t- a: pre4uat a9este opţiu;i a4e 4ui !e44u Nau: 3i pe;tru F1raC:e;te4eG traduse de ;oi# Radu !a=rie4 P2r?u# PROCESUL# ARESTAREA# Pe 8ose1 /# (4 9a4o:;iase pese:;e 9i;e?a 9ă9i- 1ără să 1i 1ă9ut ;i:i9 rău- se po:e;i >;tr7o di:i;eaţă arestat# (; di:i;eaţa a9eea- =u9ătăreasa doa:;ei !ru=a9E- Ca<da 4ui- 9are >i adu9ea :i9u4 deHu; >; 1ie9are <i 4a opt- ;u se i?i 4a ora o=i3;uită# Ase:e;ea 4u9ru ;u se :ai >;t2:p4ase ;i9iodată p2;ă atu;9i# /# ai a3teptă o 94ipă# Cu49at pe per;ă ?ă<u 9u: =ătr2;a 9are 4o9uia peste dru: >4 pri?ea 9u o 9urio<itate a=so4ut ;eo=i3;uită# Apoi- 14ă:2;d 3i :irat totodată- su;ă# I:ediat se au<i o =ătaie >; u3ă 3i >; 9a:eră i;tră u; =ăr=at pe 9are p2;ă atu;9i ;u74 :ai ?ă<use ;i9iodată pri; 9asă# Băr=atu4 era <?e4t dar so4id 3i purta u; 9ostu: ;eCru- str2;s pe 9orp- 9u: su;t 9e4e de ?oiaH- 4eCat 9u u; 9ordo; 3i a?2;d tot 1e4u4 de 9ute- =u<u;are- 9atara:e 3i ;asturi- 9are dădeau 9ostu:u4ui o apare;ţă deose=it de pra9ti9ă- 1ără să se >;ţe4eaCă =i;e 4a 9e ar putea ser?i# J Ci;e e3ti du:;eataK (4 >;tre=ă /# Ridi92;du7se >; 9oate# O:u4 tre9u peste >;tre=are- 9a 3i 9u: ar 1i 1ost 1ires9 să 1ie a99eptat 92;d i;tra u;de?a- 3i se :u4ţu:i doar să >;tre=e 4a r2;du4 4ui: J Ai su;atK J A;;a tre=uie să7:i adu9ă :i9u4 deHu;- spuse /# %i >;9er9ă :ai >;t2i- ate;t 3i tă9ut- să des9opere pri; o=ser?aţie 3i dedu9ţie 9i;e putea 1i o:u4 a9e4a# Dar străi;u4 ;u se 4ăsă prea :u4t

9er9etat 9u pri?irea- 9i se >;dreptă spre u3ă- o >;tredes9Eise 3i spuse 9ui?a 9are- ?ădit 4u9ru- se a14a >; i:ediata apropiere- 9Eiar 42;Că praC: J Vrea să7i adu9ă A;;a :i9u4 deHu;# Di; 9a:era a4ăturată se au<i u; 9Ei9otit u3orL Hude9i;d după <Co:ot- s7ar 1i putut 9a a9o4o să se a14e :ai :u4te persoa;e# De3i r2su4 a9esta ;u i7ar 1i putut spu;e străi;u4ui ;i9i u; 4u9ru pe 9are să ;u74 1i 3tiut p2;ă atu;9i- e4 >i de94ară 4ui /#: FE i:posi=i4G- 9a 3i 9u: i7ar 1i dat u; raport# J Asta e 9e?a ;ou- spuse /# %i sări di; pat pu;2;du73i repede pa;ta4o;ii# Tare a3 ?rea să 3tiu 9i;e su;t oa:e;ii di; 9a:era de a4ături 3i 9u: o să se Husti1i9e doa:;a !ru=a9E 1aţă de :i;e 9ă i7a 4ăsat să :ă dera;He<e# Ce7i drept- o se9u;dă >i tre9u pri; :i;te 9ă ;7ar tre=ui să spu;ă asta 9u C4as tare pe;tru 9ă1ă92;d7o- putea să 4ase i:presia 9ă7i re9u;oa3te oare9u: străi;u4ui dreptu4 de a74 supra?eCEea- dar pe;tru :o:e;t ;u dădu i:porta;ţă 1aptu4ui a9estuia# Ce4ă4a4t >;ţe4ese totu3i eAa9t 9e ;7ar 1i tre=uit9ă9i >i spuse: J Nu ţi7ar p4ă9ea :ai :u4t să ră:2i ai9iK J Nu ?reau ;i9i să ră:2; ai9i 3i ;i9i să7ţi :ai aud C4asu4 p2;ă ;u :i te pre<i;ţi# J A?ea: i;te;ţii =u;e- spuse străi;u4 3i des9Eise =rus9 u3a# Ca:era de7a4ături- >; 9are /# Pătru;sese :ai >;9et de92t ar 1i dorit- a?ea- 4a pri:a ?edereaproape a9e4a3i aspe9t 9a >; aHu;# A9o4o >3i a?ea doa:;a !ru=a9E sa4o;u4L poate 9ă astă<i >; >;9ăperea ti9sită de :o=i4e- da;te4ării- porţe4a;uri 3i 1otoCra1ii era 9e?a :ai :u4t spaţiu Co4 de92t de o=i9ei- dar 4u9ru4 a9esta 9u Creu s7ar 1i putut o=ser?a i:ediat- 9u at2t :ai :u4t 9u 92t s9Ei:=area ese;ţia4ă o 9o;stituia pre<e;ţa u;ui =ăr=at 9are 3edea 9u o 9arte >; :2;ă 42;Că 1ereastra des9Eisă 3i 9are- 92;d i;tră /#- >3i ridi9ă pri?irea de pe 9arte# J Ar 1i tre=uit să ră:2i >; 9a:era du:ita4eM Nu ţi7a spus 5ra;<K J %i 9e doriţiK (;tre=ă /# Uit2;du7se pe r2;d 92;d 4a ;oua 4ui 9u;o3ti;ţă- 92;d 4a 9e4 ;u:it 5ra;<- 9are se oprise >; praCu4 u3ii# Pri; 1ereastra des9Eisă se ?edea iar =ătr2;a- stăp2;ită de o 9urio<itate >;tr7ade?ăr se;i4ă- 3i 9are se i;sta4ase a9u: eAa9t >; 1aţă- ;u 9u:?a să piardă ?reu; a:ă;u;t di; 9e a?ea să se >;t2:p4e# J Ar tre=ui- totu3i- 9a doa:;a !ru=a9EN- spuse /# %i 1ă92;d o :i39are de par9ă ar 1i >;9er9at să se s:u4Că di; :2i;i4e 9e4or doi =ăr=aţi- de3i a9e3tia stăteau departe- ?ru să73i 9o;ti;ue dru:u4# J Nu- spuse o:u4 de 4a 1ereastră- aru;92;d 9artea pe o :ăsuţă 3i ridi92;du7se# N7ai dreptu4 să ie3i- e3ti arestat# J A3a :i se pare 3i :ie- spuse /# %i de 9e- :ă roCK (;tre=ă e4 apoi# J Nu ;e a14ă: ai9i 9a să7ţi spu;e: asta# (;toar9e7te >; 9a:era du:ita4e 3i a3teaptă# A;9Eeta e >;9epută 3i ai să a14i totu4 4a :o:e;tu4 oportu;# (:i 9a49 datoria ?or=i;du7ţi at2t de priete;os# Dar sper 9ă ;u ;e aude ;i:e;i >; a1ară de 5ra;< 9are- >; 9iuda i;stru9ţiu;i4or- se poartă 3i e4 priete;e3te 9u du:;eata# Da9ă 3i de7a9u: >;ai;te o să ai tot at2ta ;oro9 pe 92t ai a?ut 92;d ţi7au 1ost ;u:iţi pa<;i9iipoţi să traCi ;ădeHde# /# Vru să se a3e<e- dar a=ia atu;9i o=ser?ă 9ă- >; a1ară de s9au;u4 de 42;Că 1ereastră- >; toată >;9ăperea ;u se :ai a14a ;i:i9 pe 9are să se poată sta# J Ai să re9u;o3ti :ai t2r<iu 9ă ţi7a: spus ;u:ai ade?ăru4- >;9epu 5ra;< 3i se >;dreptă spre e4 >:preu;ă 9u 9e4ă4a4t =ăr=at# Pe /# (4 ui:i :ai a4es a9esta di; ur:ă- 9are >4 =ătu de :ai :u4te ori- priete;e3te- pe u:ăr# A:2;doi pa<;i9ii >i eAa:i;ară 9ă:a3a de ;oapte 3i7i spuseră 9ă de7a9u: >;ai;te ?a tre=ui să poarte u;a de 9a4itate :u4t :ai proastă- dar 9ă ei >i ?or păstra 9u :are CriHă at2t 9ă:a3a a9easta- 92t 3i restu4 4e;Heriei- 3i 9ă i 4e ?or restitui da9ă pro9esu4 se ?a >;9Eeia 1a?ora=i4# J E :ai =i;e să ;e dai ;ouă 4u9ruri4e- spuseră ei- 9ă9i 4a :aCa<ie se 1a9 :ereu 1raude si- >; a1ară de asta- a9o4o- după u; a;u:it ti:p- 4u9ruri4e su;t re?2;dute- 1ără să se ţi;ă sea:a da9ă pro9esu4 s7a ter:i;at sau ;u# %i ;u se 3tie 92t pot dura ase:e;ea pro9ese- :ai a4es >; u4ti:a ?re:e# P2;ă 4a

tre=ări .te de toate.i:i9a toată.s doar să 4e r2dă >.dar.i erau a9e3tiaK Despre 9e ?or=eau eiK Cărei autorităţi aparţi. 94ipa 92.9ă.u:it 1e4.stre9ur2.ea >.atu.ţăK 5usese totdeau.du74 pe /#.a.pa<. .dră<.deţi.i9# Ce 1e4 de oa:e.spuse /# %i.se:.te9u4 9e4ui de7a4 doi4ea pa<.9ă >.spuse /# Iată a9te4e :e4eL arătaţi7:i74e a9u: pe a4e ?oastre 3i.i9i :ă9ar să73i adu. :2.se9i. rău de92t da9ă se 4o?ea de e4 3i să .i# .ţat di.ă >.d era a:e.ea pa9ea# Toate 4eCi4e erau respe9tate# Ci.9ă 4i=er# J (:i daţi ?oie.t24.C2.uti4.ii a9e3tia >.ă >3i Căsi a9tu4 de .tre pa<.9u a9te4e >.ată 3i 9o.d u3a 9are ..u 4ase di.9Ei<2.e 9ă e3ti arestat# J De 9e7a3 1i arestatK %i >.>./# "otăr2se să .os.e C2.e>.de.u se :ai des9EiseL ape4u4 u.?ăţă:i.9a ei să r2dă >:preu.e 3tie 9e :oti?e O poate 1ii.eAtre: de priete.stituţio.i4or a9estora# Puţi.di. =or9ă.di.te: 9ei :ai apropiaţi di. toate părţi4e# (.i9i4or.tre=ă e4# J N7are ?oie..de4o9 potri?ită 9u Crăsi:ea trupu4ui.i9i puteau să 1ie a:2.tr7u.t.tr7u.9apa=i4 să >.:a.as.>i răspu. 1aţa 1erestrei des9Eise 3i.dar de 9u: ridi9a pri?irea >. :2.u4 di. :iH4o9u4 sa4o.să.u tre=uiau să se :ai >..d9ăe?ide.t 3i se arătase ?oit . de a.ur:ă pri:e3ti.toarse >.ţăL pe. >i păsa da9ă a?ea să se spu.i. eAperie.a3u4 9u :iere# La ase:e.9Eiar di. propria 4ui 4o9ui.e de 4u9ruri4e proprii i se părea de :i9ă i:porta. eAperie. .u:ai pa<.>i :2.ea trei<e9i de a.tre pa<.u dură >.>4 au<i spu.datu4 de arestare# J Doa:.u4ui. 9a:eră.ti.9u 9e4ă4a4t pa<.d dăduse 9u o9Eii de 5ra. stat 9o.9u: de a4t1e4 3i păreau să 1ieL 3i totu3i.duri4e 9a 4u:eaL p2.ea atitudi.ţe4eCător.u ?a4oarea o1ertei Eotără3te preţu4.uă să 9aute p2.te di.d u3a 9u 9ea :ai :are CriHă# J I.i do:. 1e4u4 a9estaM J Iar >.ari 9u4e3i de pe stradă.i9i 9e4 :ai :i9 atu pe 9are 47ar 1i putut 1o4osi >:potri?a oa:e.u putea . 9ea :ai :are ordi.să .să.doi 4a :ăsuţa di.i9i.pri?i.tru e4 era :u4t :ai urCe.i9i# De 9u: se ?ă<u >. 9a:era 4ui# J Pare >.di.se:.e 9u u.3i >.tea 9ă de pe ur:a u.de 1apt.i9u4# Par9ă .9a o persoa.Ca<da >3i 9eru s9u<e.dar te a4eCi 9u .9au :i9u4 deHu.ţe.spre deose=ire de priete.ţă9ă su:e4e 9u?e.ea 4u9ruri .2.după 9u: o=ser?ă /.o C4u:ă Croso4a.ă 9u e4L poate 9ă pa<.uia di.<iua 92. >.o ase:e.tratK (.ţe4e ?ieţii.9epiM Spuse pa<.i9i4or.# J De 9e .t2:p4ări apare.i.ţe4eaCă o C4u:ăL de3i .<ări.ite se :i93orea<ă 3i e4e.traţi.1ire3teL poate 9ă ar 1i 1ost de aHu.i9ii erau.e.9i a?ea să Hoa9e 3i e4# Pe. 9a:era ?e9i.a4# Pretuti. 94ipa de 1aţă >ţi su.to9:ai pe .9o.t .de data a9easta.de:# J O să 1iţi o=4iCaţi să7:i răspu. per:is de =i9i94etă 3i ?ru să74 du9ă pa<.3i dispăru >.u ia :ăsuri de pre?edere pe.E2rtia i se păru prea . 1aţă de des9Eise 3i doa:.totu4 putea 1i o C4u:ă.d9ă a<i era <iua 4ui. 9a<u4 de 1aţă >.i. sărite.i9ii 3edeau a:2.du7se :ai =i.or >. a.>.u 9readă >.t.d se >.eL dar e:oţia >4 >:piedi9a să Căseas9ă de 4a =u.a?usese destu4e de >.d di. pa<.e>.3i7apoi 3ti: prea =i.u 1ă9ea parte di.e4a4o9u4 ei# Ni9i ?or=ă.ate 3i >.i O asta s7ar 1i putut.a !ru=a9E dădu să i.d pe u.tră >.e >.u răspu.eauK /# Trăia doar >.:ă9ar de data a9eastaL da9ă era ?or=a de o 9o:edie.ată.doi O se 4ipea :ereu de e4.di.tr7a4ta# /# A=ia da9ă >i as9u4taL dreptu4 de7a :ai putea dispu.ă /# %i ră:ase >.e i se părea .i9u4 9e4 Cras# Doar 3tii =i.9are părea 9ă se >./# Trase =ruta4 sertare4e =irou4uiL toate se a14au 4a 4o9u4 4or >.ar:ată 9u u.e>.ă aparte.e s9oţi di.u3a di.7ai 9ăuta de92t să .ea să74 ata9e >.tr7o :2.du7se Cră=it pri.se pa<.9i ?a4oarea :itei.at să pri?eas9ă 4u9ruri4e 1oarte u3urati9.ai. 9are.?ădit He.i9u4 3i :uie o 1e4ie de p2i.i3te 9o:isio.tre# Apariţia ei .1ire3te.ă pusă 4a 9a4e de 9o4eCii de 4a =a.ea o 1aţă us9ată 3i osoasă.oi 9are >.tra?a4oarea 4u9ruri4or.as :are 3i str2:=.9ă9i 4a ?2.ii 4ui.<are .9eput to9:ai 4eCiti:aţii4e pe 9are 4e 9ăuta# P2.t >.ă . 9i.să de92t o 94ipă 9ă9i.tre oa:e.epăsător 1aţă de 9o.i9i >4 1ă9u să tresarăL pa<.e.a >.ţe4eCe.t a9u: să73i 94ari1i9e situaţia# De 1aţă 9u oa:e.d >:p4i.ă.<.ă 4a ur:ă dădu peste u.?ă roCM At2t apu9ă să spu.ă :ai t2r<iu 9ă 1usese i.se purtase i:prude.tre 9ei 9e 9u4eC >.eM Dar .a3tere# C2.i9 O 1ii.tru ?iitor.ţe4eCător :ai e3tiM Se ?aită pa<.94i.7a i.era >.ă./# (3i a:i. partea :aCa<iei.9Eiar 92.tru :o:e.durat# Ase:e.tot tre92.t2:p4e.

i9i a4tu4 .da9ă ai =a. pri?i.ori9e eroare este eA94usă# Autorităţi4e pe 9are 4e repre<e.duri4e pa<.ă 4a ur:ă.u prea .su. 9u?2.tru :u.dă 4a propu. 9are . :o3.te s9Ei:=ate 9u u. de92t ea.eaua de peste dru:# /# Ră:ase o 94ipă 4i.o dată tr2.te: :ă9ar a9u:.e?oia să pu.ă.i9ii.Pi44e:.i9u4# J Su.dar preti.u:ise Pi44e:# %i a9u:.1ără să 4e răspu. spaţiu4 4i=er a4 >.3i .e 9a pa<.a di.os9 de92t Crade4e i.esiCură.Că 4u9ruri4e 92t :ai departe# S7ar 1i putut >.it să74 opreas9ăL poate 9ă so4uţia 9ea :ai si:p4ă a >.ă 9apăt 9o:ediei a9esteia# J Du9eţi7:ă 4a superioru4 ?ostru./# (3i arătă totu3i E2rtii4e 3i spuse: J Iată7:i a9te4e# J Ce .spuse 9e4ă4a4tL .oi.eapărat.i9ii# Asta este 4eCea# U.oră 4eCea.e de92t 9e4e :ai 4u.tă:.i9ii să74 >.u pri9epe o iotă# Iar su1i9ie.dat se i.u:ite pri?i.Ci dis9uţii 9u oa:e.e sea:a 9ă eu .e :ai repede =4este:atu4 de pro9es da9ă dis9uţi 9u . ?or=ă: J Ve<i.tK Se C2.date de arestareK Noi su.eata..>i aru.spuse /# J Cu at2t :ai rău pe.te: p4ătiţi pe.tări 5ra.u 9aută de4i9te4e popu4aţiei 9i.sau :ă9ar de7a 4e >.Cu4 :eu au să 94ari1i9e situaţia i.să stai 4i. prostie# C2te?a 9u?i.ar de ra.>i răspu.pe 9are des1ă3urarea 1ireas9ă a 4u9ruri4or a?ea s7o adu9ă .4ătură ori9e eAp4i9aţie spu.teresea<ă pe .ţe4eaCă 9e?a# /# Nu 4e :ai răspu.e a: 1i.9ă9i o să ai :are ./# I.7ar 1i >.se pa<.se .u e puţi.i9u4 9e4 Cras >. :2. :a.u .ar 1i spus adio superiorităţii pe 9are. ori9e 9a<.te: dispu3i să tri:ite: să ţi se adu9ă :i9u4 deHu.>.i9u4 pe 9are 9e4ă4a4t >4 .toarse >.t atrase de de4i9te 3i .e tri:it pe .ţi O 1ii.9ăperii 3i ?ă<u 9ă =ătr2.31a9e 3i.i 4i=eri.oi.9er9at să des9Eidă u3a 9a:erei a4ăturate sau 9Eiar a ?esti=u4u4ui.de >. C2.toar9e >.os9 9ă asta su.o :ai păstra totu3i asupra 4or# De a9eea pre1eră să a3tepte so4uţia :ai puţi.e?oie de e4e# E u.i.J A3a e.=a 9Eiar ai uitat 9ăori9i. 9a:era du:ita4e.>.9ei doi .u4.tră >.ţa a9easta.e4 re9u.eata.i1i9ati?ă.d doar: J Ai s7o si:ţi pe pie4ea du:ita4e# 5ra. 4o9 să73i du9ă 4a Cură 9ea39a de 9a1ea pe 9are o ţi.ere# Poate 9ă da9ă ar 1i >.>.9ă 4ui /# O pri?ire poate 1oarte se:.1erioare O .di e4# (. a.te de7a e:ite u.t.asta .pa<.i9iu.ei arestate# (.ţe.d o să te 9Ee:e. 9are a9esta .i9ii să :ai adauCe ?reu. 1aţă t2r2se 4a 1e reastră u.tru du:.ţe4ese .tări i.după 9u: pre?ede 4eCea.9i :ai deCra=ă adu. dia4oC a4 pri?iri4or 9u 5ra.dră<.u poate 1i eAp4i9ată de92t pri.e i.ea >.pe 9are >4 ţi.e >:piedi9ă să .ţe4eCe pe dep4i.os9.doi dis9ută despre 4u9ruri di.1aţă de du:. 9a:era sa 1ără 9a e4 sau pa<.pa<.ea pe după :iH4o9# /# Si:ţi .de >.# Dar pa<.t siCur 9ă ea .7o 9u.u7i 9Eip să74 1a9i să >. :iH4o9 de7a pătru.i9i4or.9a .ă7ţi 1orţe4e.u 9u.e dă: sea:a 9ă >.oastră# At2ta totL 1ire3te.oi a9te4e du:ita4eK StriCă pa<.a4te4e autorităţi pe 9are 4e s4uHi:.dar di.i3tit a9o4o 3i să a3tepţi 9e7o să se Eotăras9ă# Nu te 4ăsa do=or2t de 1ră:2.ţa 9u 9are dis9ută .oi 9u: a: 1i :eritat.te s1ătuies9 să te du9i >.ţiL .i:i9# FTre=uie oare să :ă 4as 3i :ai :u4t tu4=urat de pă4ă?răCe4i4e s4uH=a3i4or a9estora :ăru.despre 4eCiti:aţii 3i despre :a.spuse e4# J C2.9eea 9e .treCii pro=4e:e ar 1i 1ost să >:pi.de7a 4e >.>.3i se >.tr7u. 9apete4e ?oastre.uti4e.după 92te 4e 3tiu O 3i ţi.o?at# J Ai dreptate.adăuCă /# Ar 1i ?rut să Căseas9ă u.te: s4uH=a3i :ăru. de 4a 9a1e.să 4a 1e4 de =i. 9opi4# Ce dore3ti.oa3te 9ă iC.su.< 3i.i9u4 9e4 Cras# Te porţi :ai rău 9a u. s1at pe 9are ţi74 dă:# Nu te7ai purtat 9u . 4u9ru# Totu3i.1or:ea<ă pre9is asupra :oti?e4or arestării 3i a persoa.de ?e<i 9ă ar putea 1i o eroareK J LeCea asta eu .su.t# .e pri?e3te de92t 1aptu4 9ă tre=uie să te pă<i: <e9e ore pe <i 3i 9ă su. .9i.a:2.4a ur:a ur:eiK (ţi >.e?i.2.e pri9epe: 4a 4eCiti:aţii 3i ..u eAistă de92t >.i3tit.u .i3te oa:e.9ţio.adăuCă e4.3i3i re9u.eaC 3i :ai =ătr2.tit 4a pă:2.se pa<. a9e4a3i ti:p 9ă e .<# P2.ii ă3tia#G /# Se p4i:=ă de 92te?a ori de 9o4o79o4o.< se a:este9ă >. 1a?oarea 4ui. 1u.i:i9# Apoi.9Eipui 9u:?a 9ă ?ei 1a9e să ţi se ter:i.>.ai.u:ai atu.1ără să ?rea.d9ă ei >.>i răspu.9o:para=i4 :ai =i.u >.

i 9u :i.eaua a9eea :urdară# A9u: se si:ţea :ai =i.a=se.e 92.9ăperea de a4ături.teas9ă de =aieL dar ei.?ădit.du7i pe pa<.apoi.d 4u9ruri4e di.du7se >:=r2.ită.Cur# N7a?eau de92t să74 pri?eas9ă.iseră spre 9ea4a4tă 1ereastră# Pri?i.1ie 9ă se :ai de<:eti9ea puţi.Pi44e: .<# Ordi.9u u.pe.u4.9are a9u: pro=a=i4 9ă por.9i Eai. 1aţa i.i9ii <2:=iră.d să apari >.a peste :i..dar .d si. to.9Eiar da9ă ar 1i ?rut să73i pu.u :ai a?ea 3i.spuseră pa<.9ipa4ă# Pa<.după 9e :u39ă 9u po1tă >3i dădu sea:a 9ă :ăru4 era de pre1erat Custării pe 9are..3i >.ă .i9i4or.d să73i dea sea:a da9ă .9a<o.eaţă de 4u9ru.ţi. pro=a=i4 >.i9i 9are >4 Co. s12r3itMG.teM StriCară ei# Nu 9u:?a ai de C2.Cur du4apu4.tat.a4ese 9e4 :ai 1ru:os 9ostu: . 9a:era de a4ături >4 1ă9u să tresară de spai:ă 3i să73i 9io9.ea 4ui.9tu4 de ?edere a4 pa<.u:ai di.d dor:.p2. stare să74 s9oată pa<.Hude9i.i9i4or# Ei 94ăti.tre=a 9e :oti? 47ar 1i putut deter:i.di 4a astaL >.u:ai striCătu4 >4 sperie.i.des9Ei<2.a să se si.i9u4 5ra.C pri.di.i9i să uite 9ă ar 1i tre=uit să74 o=4iCe să 1a9ă =aie# %i7i pri?i.eCru.i3te oa:e.a pe Hos 3i spuse.7a: .ţa a?ea să7i 1ie u3or :oti?ată# S7o eAp4i9e spu.eau aproape tri3ti.iră i:ediat >. si.ti pe pat 3i 4uă de pe .iar di.47ar 1i >:piedi9at stupi<e. paEar 9a să73i >.i9i4or.s7ar 1i putut presupu.ar 1i putut s7o 9apete de 4a 9a1e.ă 9apăt <i4e4or.d o Eai.:ai =o:=ă.spe9tor pe.dat 1ii.se 4i..tăios.d di.o ridi9ă o 94ipă 9u a:2.drept2.# A9o4o dădu peste 9ei doi pa<.u9idă# Nu 9u:?a 1aptu4 9ă doi oa:e.a14aţi >.ă de pe spătaru4 u.9tu4 4ui de ?edere.i /#L dar 4u2.u a3a de par9ă ar 1i ?rut să a14e părerea pa<.e 9ă ?rei să .i. ruptu4 9apu4ui . 9are ar 1i a?ut .u9idere# Totodată.9Eise du4ăpioru4 di.K Si. perete 3i por.1ără să 3tie .de 92te ori /# Ridi9a to. 9are >3i păstra sti94a 9u ra9Eiu ?e9Ei 3i =u.da9ă a?eau 9Ee1# L7ar 1i ?ă<ut >. >.a !ru=a9E sau 9Eiar pe 9ei doi =ătr2.eaCră# /# Aru.eapărat Eai.pe /# (4 :ira 9e4 :ai :u4t 1aptu4 9ă 1usese tri:is >.ratase o di:i.>. pu.apoi.diţii i se părea at2t de a=surdă >.de par9ă 4u9ru4 a9esta ar 1i 1ost 92t se poate de 1ires9M J Ia te uită 9e7i dă pri.7a?eau să7i a:i.9otro.spe9toru4uiK Pese:.de4u.tru 9a<u4 puţi..9ă atu.e# Da9ă daţi =u<.. :ăr 1ru:os pe 9are 3i74 preCătise de 9u seară pe..u uită să74 tri:ită pe 5ra.Cur a9o4o u.eas9ă di.ară di.i3teau 3i de?e.>.2.d ade?ăru4K A3a a?ea de C2.t pe 9are >4 o9upa 4a =a.ură prete.d să :ă Căsiţi >.7ar 1i =ă. prude.du7se spre du4ăpioru4 di.ţii de paEar# J Te 9Eea:ă i.# J Stupid proto9o4.oi# J ai 4ăsaţi7:ă dra9u4uiM StriCă /# Po:e.>.eata.u.i Cră=it spre sa4o.e >i 1ă9u p4ă9ereL /# StriCă 3i e4 F(.pe 9are .s9oase 3i o 9ă:a3a 9urată.9it >.9epu să se >:=ra9e 9u CriHă# I.e 9oto.ia ei# Da9ă 9ei doi pa<.ea 9o. de u3urare.ori9u:.9ăut2. a1ară de :ăr .4o9uias9ă :i9u4 deHu.9aseră :i9u4 deHu.A9o4o. :i4a pa<.< 4a i.i9i >. 9a:era 4ui 3i 4ăsat si. 9a:era 4ui.di.i9i .ise ?24?ă pri.i9i e4 9u: au să74 >.ţia# J Tre=uie .tru :i9u4 deHu.date 1ii.ui s9au.dar >3i :e.. ţi.ă at2tea posi=i4ităţi de si.u4 >.tru a7i raporta 9ă arestatu4 se >:=ra9ă# .oCeas9ă 3i pe du:.7ar 1i 1ost.uit 9ă ar 1i >.7a?eau să74 9readă O 9eea 9e ar 1i 1ost .7are 4o9 de<=aterea pri.ă 4a du4apu4 de Eai.e?oie de 9uraH# (. 9ap: J Tre=uie Eai.3i pe . :i.u9iderea >.d să 1a9ă# Iar da9ă . s9Ei:=.. ase:e.d postu4 re4ati? i:porta.e?a# Dar .erau departe de a se C2. 94ipa a9eea.>i :2.92t.>i striCă 9i.dar.1ă92.răs9o4i >.9ă u.eL 1ire3te. perete >.# A4t9e?a >.ă .striCătu4 s9urt.optieră u.de94ară /#L apoi.ută de Ca4ă# J N7a?e: >.i.spe9toru4.se tr2.se C2.i:i9 >:potri?ă. a9e4ea3i :oti?e.de:2.o Ha9Eetă a 9ărei 9roia4ă pe ta4ie aproape 9ă st2r.e dispus 3i :ai siCur pe si. C4as di.3i apoi u:p42.tea at2t de :ărCi.du73i >.i9ii 9are.47ar 1i ?ă<ut Co4i.d u.tre Eai.os9uţii săi. a9eastă 9au<ă e4 1ie 9ă se si:ţea de<orie.u4 9a să73i 1a9ă 9uraH.ţe4eaCă: J Doar .două :2i. si. pu.d >:preHurări4e O putea s7o ia 9a :artor pe doa:.1ire3te. 9ă:a3ă.se >.i4e 3i o ţi.eaCră# J Da9ă asta a99e4erea<ă 4u9ruri4e.u 4i se părea de4o9 pri:eHdios să74 4ase si.e 9ă 3i 4or.de a?ea 4a >.tre 9u.or:a4.7oţi 1i ?r2.ţă.e.9ă.dea 9Eiar 9ă a99e4erase :ersu4 4u9ruri4or.

tru a.tr7u.spuse i.i3te u.u i<=utes9 să7:i Căses9 .ă 9u >:=ră9atu4.9o.u4ui# (.ă4ţi:e. :iH4o9u4 :ăsuţei./# A=ia da9ă s9Ei:=ase 92te?a 9u?i.depă3i. di:i.trerupă.eapărat .tru ea :i se par prea i:porta.3i eu Hu9ă: u.pri.situaţia du:ita4e .i3oară.a să parti9ipe 1a ea toţi ai 9asei.du7i 9u :u4t >.doi re<e:aţi de per?a<.i3oarei BIrst. 1aţă se a14au 9ei doi =ătr2.ei 1arse# Nu ?reau să spu.9ă.e 9ă su.t2:p4e.1ii.u 3tiu . =raţ pe spătaru4 s9au.er.spe9toru4.s.u poartă u.de3ti :ai puţi.d 9Ei=rituri4e di.9a să7i ser?eas9ă drept =irou i.9are por.< O 9are e :ai deCra=ă u.i:i9 despre e4# %i 9Eiar da9ă a: purta 9e4e :ai reC4e:e. sa4o.9ă su.ariK Ni9iu. Hude9ată# Dar .t a9u<atK Ce autoritate 9o. 9ă so9otes9 toată >.ă pe 9are.9te4e asupra 9ărora dores9 să 1iu 4ă:urit 3i su.tre=ă i.două :2i.spe9toru4 pu.i9ii ţi7au spus a4t9e?a.trerupse să73i 9aute u.1ii :ai reţi. 9utie# J Dar pe de a4tă parte.?i.i.u prea Cra?# Dedu9 asta di.ur:at 4a u.?e.e su.iţa 9u a9e de 9usut O 9a 3i 9u: ar 1i 1ost .ti pe :asă 9utia de 9Ei=rituri# J Te >.ti.d 4a >.te i:u. >.Cur.spe9toru4# J Vreau să spu.d ai 1ost .tre=ări. ro4 9u totu4 se9u.d 9u a:2.te4iCe.9eea 9e ar depă3i 4i:ite4e u.. 9ă e3ti a9u<at.a3a 9u: :i s7a >.oi 3i 4a 9eea 9e7o să ţi se >.t 3i 9ă poate.u4 di.u iei prea >.su4 9u?i.d te a14i de trei<e9i de a.se Cră=i să eAp4i9e /# Vreau să spu. 1aptu4 9ă. traCi9 surpri<e4e# ai a4es pe 9ea de astă<i# J De 9e :ai a4es pe 9ea de astă<iK J Nu ?reau să spu..u7i a3aK Spuse i.se pe perete peste o :i9ă roCoHi.se:.d o do:.area 4a ?e9Eiu4 ei 4o9.1oarte surpri. =ăr=at 9u 9ă:a3a des9Eeiată 4a pieptL =ăr=atu4 >3i răsu9ea 9u două deCete =ăr=iţa ro39o?a.ui o: i..BIrst.eri pri?eau 1otoCra1ii4e do:.7ar 1i de4o9 :ai =u.t2:p4area drept o 1arsă.ţe4eCeţi Cre3it se.ea?oastră .ă# J 8ose1 /#K (.u 3tiu da9ă e3ti# Ade?ăru4 e 9ă e3ti arestat.spe9toru4.i1or:ă 9ostu:u4 a9esta O 3i arătă >:=ră9ă:i. ră:as =u.de3i su.după 9u: /# %tia prea =i.su.area.e4e 4u9ruri a14ate pe .se i.t 1oarte surpri.trei ti.poate .tre=area ese.t a9u<at.te4or.u 3tiu# Da9ă pa<.a 9ărei u3ă 9u două 9a.e?i.da9ti4oCra1ă.a1ir:ati?# J E3ti 1oarte surpri.ea u.:ai :u4t .du9e pro9esu4K Su. 9a:era a9eea.t 9o.e <is.s 9ă după 94ari1i9area 4or . Huru4 ei# J Poate 9ă7:i >.9ţio.i1or:ă.dar 9ă atu.ţăL >.i9i eu .u 9u:?a . dosu4 ei# I.i4e puţi.ii a9e3tia.tru 9are să pot 1i dat >.te de sa4ut >.e4te .t2:p4at :ie.2.e. de9i 9ă e o 1arsă# J EAa9t.ti:e.i pe 4u:e 3i 92.ea?oastră.:i se pare 9ă e ?or=a de 9e?a .te# Ca să 1ie 1arsă ar >. 1aţa u.9i 92.i9i asta .3i să te supra?eCEe<i :ai :u4t# %i7apoi.u:ăr2.spe9toru4 3edea pi9ior peste pi9ior 3i73i ţi. 9ap.u7ţi răspu.9a să aHu.sau :ai =i.da9ă .it pur 3i si:p4u# Dar de3i .optiera a14ată de o=i9ei 4a 9ăpăt2iu4 patu4ui 1usese >:pi. 4a .9Ei=rituri4e.d 9e4e4a4te o=ie9te >.u:ai 9a să atraCă asupra sa pri?irea distrată a 4ui /# E4 dădu di.spuse /# u4ţu:it 9ă se a14ă >.er. 92t se poate de 9ordia4# I.aturi era 4arC des9Eisă# (.repetă /# 5ără să se :ai >.3e4i pro1u. s12r3it.teţi 1u.u se >. 9ostu: de ?oiaH# Iată pu.te7a3 putea s1ătui totu3i să te C2.ea de 9u <ori 4a 4u9ru 3i .>.>.u :ai tot da <or 9u se.s# J Nu e3ti 1oarte surpri.s.spe9toru4ui 9are se i.o 1a9i# De ase:e.7a3 putea spu.dar Crupu4 4i se :ărise a9u:L >.i9i 9ea :ai :i9ă ?i. pas de Pi44e:.După 9e ter:i.spe9toru4.spuse e4# %i do:.să >.>i răspu.a4t:i.ţia4ă este de 9i.t surpri.iţi să ?adăL <ă9eau a:2.e?oit să ră<=aţi si.u:iţi u.i1or:e./# Tre=ui să trea9ă pri.optieră O 4u:2.er. trea9ăt# A9u:.1ire3te.uă /# Adres2.tu4 du:ita4e de .eru4 1erestrei des9Eise# La 1ereastra di.d9ă stri9i i:presia :ai deCra=ă =u.d 4u:2.N Qai9i /# Se >.3i reCrup2.ă# O =4u<ă a4=ă at2r.t.s de 9e4e petre9ute >.ă pe.teri.dar >. :iH4o9u4 9a:erei.:ut2.Că >. s9au.e ?o: putea 4ua u.tea 4ui 5ra..ea.i3oara BIrst.să 3tii 9ă au tră.sK (. 9o4ţ a4 9a:erei.d.a pe :2.sta4ase >.o 9arte 3i per.toar9ă spre e4 3i să74 as9u4te O dar pe de a4tă parte. p4ă9ut 9a 3i 9ei trei a:atori de 1otoCra1ii să se >.dar .#R Pot să :ă a3e<K J Nu e o=i9eiu4.tre du:.o?ăţie.eaţa asta. spate4e 4or.ut 4a ?or=ăL 9Eiar da9ă te7ai 1i :u4ţu:it să spui doar .4o9uia de 9ur2..se a14a u.să dis9ute 9u e4 despre 9e4e petre9ute# 5ire3te.9Eeta@# J 5ire3te..tare u.9ă9i :iH4oa9e4e 1o4osite pe. pro9esu4 du:ita4e# Aproape 9ă .i<e<i 3i ..du7se tuturor O i7ar .tor9ea de92t 1oarte t2r<iuL 9u do:.ă# N7a3 putea să spu. 9a:era ur:ătoare.e9esare pe.7are i:porta.tre=ă i.p4us du:.spe9toru4 tr2.

3o4duri 3i pri?eau >.apoi :ă ţi.ii ?rură să se ridi9e.straţii4e de >.a >.9epeţi de:o.ţe4es di.spuse /# J %i i se păru o 94ipă 9ă7i du9e pe toţi >.9Eeie: 1ru:u3e4 toată po?esteaK Nu.d după atitudi. Co4# (..i4e >.ă?a4ă peste :i.9Eeta s7a ter:i. 4u9ru ar 1i.u:ai arestat.spuse i.>.>3i 4uă pă4ăria7:e4o.i să7i pri?eas9ă# Bătr2. a9e4a3i ti:p.eri >3i puseseră :2i.spuse /# Destu4 de tare 3i se >.toarse 9u spate4e 4a ei# Aru.e<i# J Nu.tr7u.eauri 3i 9are. 9o?or 3i73i 1re9au Ce.9e.9u :2.pot să7i te4e1o.de se a14a te4e1o.. 1ata :ăsuţei i.datu4# E.Ci:ea deCete4or# Cei doi pa<.9ei trei spe9tatori stăteau .i4or.de :asa i.ea?oastră a 1ost sau .de3i .ii4e 9e4e :ai 4ipsite de se. păr.spe9toru4ui# J Pro9urorui "asterer >:i e priete.ouă# J C2t de si:p4e ţi se par 4u9ruri4eM (i spuse e4.t2i daţi .ti.d F/# Ve.i9ă să ai=ă se.ea?oastră su.i:i9 :ai :u4t# Eu asta a: a?ut să7ţi 9o:u.toarse spre i.ţei# Dar . 94ipa 92.dă >.i9L :i7a: 1ă9ut datoria- .i9ă 3i re9ipro9ă# Da9ă 3i du:. de pe patu4 do:.9ă9i >3i pusese o :2.>.tu4 92rid ?or putea să re?i. =irou uitat# J Do:.u p4eda de4o9 >.dreptăţit 3i să >.spuse e4.d pro=e<i o pă4ărie .tru si.e<# J Ba da.să.:ai t2..teţi de a9eea3i părere.t arestatK Bi. spr2.i .i aCasa. s9Ei:=.i se păru 9ă a9esta >i apro=ă părerea# Dar se putea prea =i. 9a:eră do:.u >.92te?a 9u?i. =u.9ă 3i Crea 9a >.i9i să .e< u.i9i despre autoritatea 9are e:isese :a.u4.toarseră 3i74 pri?iră ate.i9i se a3e<aseră pe u.>3i pipăi p4astro.e.92. .ă >.92.u4.tiţi 4a 1ereastra 4or 3i .d :i se spu.at# Ce4 :ai =u.i3oarei BIrst.ă 9ei trei se >.ţi 3i 4ipsiţi de =u.7si:ţ.ă pe :asă 3i părea o9upat să73i 9o:pare 4u.e 9ă su.i3te ad2.ă pa3.s ar a?ea să7i te4e1o.d 9u :2.de a4t1e4.di.ii >.er?at.spe9toru4./# (.ti.Că 9ei trei do:.a4tă 39oa4ă# Ce se.i9i despre :oti?u4 arestării.sK StriCă /# ai :u4t u4uit de92t :2.i:i9 . 1a?oarea du:ita4e# /# (4 pri?i 9u o9Ei :ari# O:u4 a9esta.arăt2.>..u .u dispărură de totL păreau 9ă a3teptă :o:e.u :ai ?reau.eţi >.ii dădea 4e9ţii 9a u.s ar a?ea.d a:=e4e :2i.e :ai C2.spe9toru4ui# I.u părură tu4=uraţi de92t >..ea du:.spe9tor. spi.ă 4a 1ereastră 1ără să 1ie ?ă<uţi# J Oa:e.sK E .spe9toru4ui.i:e.i. :2.e94i.e<K J 5ire3te.da9ă tiu 9u:?a ţii să dis9uţi 9u e4 ?reo 9Eestiu.i: FE 9o:p4et a=surdG O di.po1tiţiM %i se apropie.er 3i 3i7o puse 9u :are CriHă pe 9ap.dar =ăr=atu4 9are se a14a : spate4e 4or >i 4i.s9e. 9u1ăr a9operit 9u u.u.9eritatea 4uI# %i .aţi stupi<e.9er9ară 9Eiar să se as9u. pri9i.te.să .ou >.Hude9i.spe9toru4 arăt2.ea du:ita4e a: 1i putut dedu9e tot 9e7ai eAp4i9at adi.u >.e:aipo:e.4ui /# Ai 1i de părere să >.Ce# Apoi se ridi9ă.teţi du:.drept2.se :a.a dista.a3a 9u: se 1a9e 92.spuse /# %i se >.9epu să se p4i:=e de 9o4o79o4o 3i .du7se spre Cea:# Peste dru:.7a: să te4e1o.e su.du7i o pri?ire i.e.i3ti# J A?e: .ea o 4i.de .ea?oastră 9are preti.9red.9Eeie: toată po?estea pri. atitudi.ţi O apoi se opri di.>3i :u39ă =u<e4e 3i pri?i :2.spuse 9e?a.e9i.a >.e>.d pe 42.are O Hude92.tr7o str2.d 9u deCetu4 spre 1ereastră# %terCeţi7o de a9o4oM StriCă e4 apoi# Cei trei se retraseră i:ediat 9u 92ţi?a pa3iL =ătr2.ea?oastră a3 putea 9o.?or=ire te4e1o.9Eii 9u pa4:e4e# Cei trei ti.u74 >:piedi9ă să 1a9ă astaL >3i >:pi.u i<=utea să a14e .u prea ?ăd 9e se.deţi 9ă o 9o.>3i tre9u deCete4e pri.te roC să te4e1o.de94ară /# (.spe9toru4 ridi9ă di.9Eide 9ă a.3ete4e 4a 4o9u4 4or.1o4osi.e parti9u4ară# J Ce se.iat# Dar 9i.ui 39o4ar# Era :ustrat pe.să pe 9are /# Tot :ai 9redea 9ă i7o ?a str2.s 3i.spuse tre92.di: da9ă pro9edeu4 du:.i3te spe9tatori Cro<a?i.Cere de :2.u74 1i au<it :ă9ar.să 9ă tre=uie să disperi# De 9e ai disperaK E3ti .>.d după :i39area =u<e4or.spuse i.u# E i:posi=i4# Asta .ăr poate de92t e4.e 9a e4 .9er9uit 3i >.ui pro9uror.itM ai >.. spate4e =ăr=atu4ui 9are >i a9operi 9u trupu4 4ui 4at 3i.a spre ?esti=u4. 9are pri9i.u.sea:.e.

He.se si:ţea di.u73i dă sea:a de ?i.i.:ai a4es de 92.sese 42.d di.e>.spe9toru4ui O dar erau >.du4 /u44i9E.d9ă >i .dL >.ei 4a9u. 9ap 3i r2<2.du7i să7ţi stea 4a dispo<iţie# J Cu:K StriCă /#.9ăK (.su4.da9ă p4e9au.spe9toru4 >4 4ăsase 9u :2.dar .du7se de i. 9e4e două u3i 4arC des9EiseL u4ti:u4 por.er.ă 4a o ad2.u73i :ăreas9ă i.i. ate.depe.t arestat# /# Vor=ea 9a: de sus 9ă9i.9ţio.Ci:ea 4ui.u7ţi s9apă .i9area# (:i aHu.s a1ară.spe9toru4 9are to9:ai aHu.ţe4es Cre3it# E3ti arestat.de to9:ai se i?ise =ăr=atu4 9e4 >.spe9tor# J Su.9are dădea :ereu di.er dădu 1uCa spre 9o4ţu4 stră<ii.9ii# Cu: de .du7i :irat pe 9ei trei# Ti.i .9are părea 9ă .=a 9Eiar 9ă =ietu4ui /a:i.9are >i tăia p2. 1e4 de trap :ăru.i.adăuCă /#.des9Eise u3a pe.i9 p2.se i.er?os.9o:u.ă 4a poartă.s# S i7a: 1ă9ut datoria.uti4 >.i9i .a >.te.t 9o4eCi de =irouruC2.er >i aduse pă4ăria si.de3i i.uK Do:.i:e.9ă.ţio.9are >ţi su. pri:a 94ipă.er 9aredi.94i.ea 9o.ă# /# Ră:ase 4i.tdar .3i pe /a:i.doa:. ore4e de ser?i9iu.7a?e: ti:p de pierdut 9u ase:e.eri 9are se >.a !ru=a9E.pe 92.u 9o4eCi O 9u?2.de 9iuda >:potri?a 4ui /u44i9E.erau 1u.u te o=4iC să te du9iL 9redea: doar 9ă dore3ti asta 3i.ă 9a să .spe9toru4 se ridi9ase >.ea dis9uţii# (:i >.9a să se poată stăp2.stei. ase:e.spe9toru4# J (.d u.i9ii da9ă .9eput .7ar 1i 1ost .9a 3i 9u: de 4a >.e9esară.răspu.9ă de92t Crupaţi >.de:.u te >:piedi9ă să7ţi du9i :ai departe traiu4 du:ita4e o=i3. Crup 1oarte str2.erii a9e3tia.9i .3i pe =4o.e >.toar9erea 4a =irou.3ter3i 3i a.spuse /# După o 94ipă 3i 4e >.ţa i.i3tit 4o9u4ui 3i se uită după ei pri.u7i re9u..9u o91iii >.daţi ad2. <2:=et i.uK J La =a.9eea 9e arăta o oare9are He.at# (.tr7 ade?ăr 1ără rost# AHu.3i să7i >.os9use pe 9ei trei ti.ă 9u tot di.9a s7o 1a9 să atraCă 92t :ai puţi.uit# J Atu.pro?i<oriu=i.er 9e4 =ăţos.tu4 9o4eC >.du7se 3i :ai :u4t# Cei4a4ţi se apropiară 3i ei# 5or:au a9u: 42.diţii.ii apro=ară d2.răspu.te4eadauC 9ă .9u: >3i spu./u44i9E arătă spre poarta 9asei de peste dru: u.a prea :u4t 3i se datora .să.9Eipuia: 9ă ai ?rea să te du9i 4a =a.1ire3te.spe9toru4# J O datorie stupidă.. :2i.t arestatK J Va să <i9ă asta e.t 9e su.9a să7ţi u3ure< >.t de a9eea3i părere.u:ai de 1or:ă# /a:i.e>.dădură 1uCa u.spuse /# Apropii.a 9e4or trei ti.o?ăţia ei.a4t.pe 9:d i7o dădea.ară 9ore9t# Nu ?ă re9u.ţia să7i ur:e<e p2.spuse i.tr7 ade?ăr 1u.u4 după a4tu4 s7= 9aute.Că u3ă u.o:u4.d9ă .spe9toru4.ţe4es# A9u: 1ără >.er i7ar 1i 1ost i:posi=i4 să <2:=eas9ă ?reodată i.te.apropii.toate e1orturi4e 9a să74 distre<e pe /#L deodată.tru astă<i 3i pute: să .u era i.se:.se:.spuse i.di.ţi ai =ă.it 9ă se arăta a9u: >.9ă# 5ii.1ire3te.reCistra >.treCu4 Crup# /# (i pri?i 9a de o=i9ei pa.i3oarei BIrst.er.epăsătoru4 Ra=e. or=ite.tru >. pri9i.ea.Ce pe.do:.9 >./# Se ?ă<u si4it să73i spu.u te >:piedi9ă să7ţi ?e<i :ai departe de s4uH=ă# De ase:e.ii a9e3tia. 9e :ai i.se trase =rus9 >.ţia.ă di:i.pri?i.t 3i e4eCa.er .eriM Iată74 pe Ra=e. ?esti=u4.:7ai >.t2r<ierea de o Hu:ătate de oră# /a:i.d i.apoi 3i se re<e:ă de perete# Bătr2.a: ?ă<ut 9u: ai pri:it 9o:u.tre=ă /# Credea: 9ă su.a?ea :ereu pe =u<e u./# Se uită 4a 9eas 3i Eotăr> să ia o :a3i.ea 3i >.puţi.te.9ţio.i9i 9e4e :ai .i:e.t 1ată de oa:e.ii pro=a=i4 9ă se :ai a14au >.e să74 areste<e# De a9eea repetă: J Cu: a3 putea să :ă du9 4a =a.Că u3ă.doia4ă 9ă ?rei să :erCi 4a =a. 9a:era 4ui.spuse /# Ne9ruţător# J Tot 9e se poate. :o:e.ă.C4i9a de 4a 3orţ.u7i 9Eiar at2t de rea situaţia de arestat.i9area arestării :i se pare 9ă ..adopt2..i.ate 9u?i.se i.spe9toru4 3i pa<.u:ai u.9ă.e despărţi:. toată 4u.d 9u :u4t <e4.stei.u =ăCase de sea:ăK Ce :u4t >4 i:presio.u7i >.dar .ari ai =ă. Huru4 1otoCra1ii4or do:.ui ti9 . 9e >.se :2.după :a3i.te9u4 puter.1u. st2.9u =ar=i3o.7ar 1i a3teptat de92t astaL iar 92.9i:e >.ţi7i adusese: pe a9e3ti trei do:.u4 =4o.9ă <2:=etu4 4ui /a:i.d 9ei4a4ţi doi 1ă9eau.aseră i.de.suporta=i4# J Bu.ti.ţio.eaţa.os9use:# erCe: 4a s4uH=ă.i . atot3tii..9ii 4a 9are 4u9ra 3i e4.1ii.at.ti.9ă pe s9ară# /# Si:ţi 9ă74 9upri.i4or.a u.?i<i=i4.pe 9are :e:oria 4ui .e:i9i.adi.d /# O=ser?ă 9ă >3i uitase pă4ăria >. pi9ioare# Se Hu9a 9u ei# A?ea i.ari :ăru.

ouă.tra >.se 14ă9ău4 s9oţ2.>4 4ua u.3i se re<e:ă 9o:od de per.i9iL i.i=i4.i3te 9etăţe.di?idu4ui pe 9are e4 >4 ?ă<use >.u:eroase4or 1e4i9itări respe9tuoase 3i a:i9a4e pri:ite 9u o9a<ia <i4ei de .ea 9e4 :ai :u4t# /# Cer9etă 9u .ei >4 a9opereau pe i.a.tre=ă / i:ediat.9ii asidue 3i . ?i4a sa# (.eataK (4 >.ă pe 4a u. o9ea.a :a3i.e..i:i9 .1i9ea :ai >.e 3tie 9e 1aptă rea# E =i.iră 4a dru:# A=ia atu.te4or de di:i.a3tere O / Eotăr> să se >.spe9toru4 >i a9operise pe 9ei trei 1u. stare să 3tie si.apoi i.9u .92.9a să poată ?edea e?e.du7i 4o9# J 5iu4 portaru4uiK (.u ?ru să audă de s9u<eL 9u e4 era ori92.t 9u ?2r1u4 =asto.Cur.1ie si.di.1ie >:preu.ii 9are >4 >.9i /# (3i a:i.daseră toţi trei >.Curi 9e au de 1ă9ut# Dar :a3i.atrăsese ate.ă 4a o 1ată . a9eastă pri?i.u părea s9Ei:=at >.e94i.9are >i apre9ia 1oarte :u4t puterea de :u.ă 9u 92ţi?a do:. :a4dăr de 9iorapi ?e9Ei# /# Se s9u<ă >.9are ser?ea toată .ţe4eCătoare 3i .tua4 p4e9area i.i :ai >.dar do:. 1e4u4 ur:ător: da9ă putea.ă.9ă 3i serio<itatea.i.tre=ă /.ii# (.9ide.9aL i se părea.spre<e9e.a !ru=a9E stătea pe7u.d sosi a9asă.9ă e?e. s9urte4e pau<e pe 9are i 4e >.1ie 9u ?reu.4a o :asă re<er?ată.ouă 3i Hu:ătate seara.eră=dător >.t >.tr7o 92r9iu:ă.toarse o dată 3i se ap4e9ă spre spate4e :a3i.>4 s9uti de eAp4i9aţiiL se ur9ară toţi 3i por.er ră:ăsese dispo.i<=u9. 9iorap. partea 9e4or trei 1u.ar 1i a?ut :are .adăuCă e4 por.i3tit pipa# J Ci.dar doa:. =irou4 4ui.ii.te4e di.Căduia .3i 9ă pre<e.a sau >4 i.u:=ra Ca.u4 1u.ări:ii 3i . 14ă9ău 9are stătea a9o4o 9u pi9ioare4e răs9ră9ărate 3i73i 1u:a 4i.eput2.ori9e ur:ă a i.i:e.1ără să >.ţă# Totu3i.er se uita spre dreapta.e e3ti du:.de par9ă 14ă9ău4 ar 1i să?2r3it 9i.ţia asupra i.i9i .stei. pe.ă pe 4a ore4e .e pi9ioru4 pe pri:a treaptă a s9ării se :ai >./# Se Eotăr> să se supra?eCEe<e :ai ate..u:ită E4sa.d dispusă să stea de ?or=ăL 3tia doar 1oarte =i.9ii.Cu4ui ./# Des9operi >. atitudi.ei !ru=a9E.7aDusese pre<e.i >.u:ai /a:i.u.9ţio.e?oie să 1ie >.?ita să 9i.42. 9ursu4 di:i./# O=i3. seara a9eea O <iua tre9use repede datorită :u. 9asa doa:.u:ai 9a să7i o=ser?e# %i de 1ie9are dată 4e dăduse dru:u4 satis1ă9ut# La .u4ui# J Do:.ţa de spirit.u74 ?ă<use p4e92.tr7o =erărie u.9ă9i >.soţeau păreau o=osiţiL Ra=e.9ii .u se ?edea prea 94ar# J Su.toarse o dată# Ar 1i putut să se du9ă dire9t >.. pă:2.spe9toru4ui 3i a pa<.9ţio.ea# Cu a9easta.ă oare9u: iertătoare.9uraHat >.>:preu.u4e.e >.9i.t2i o :i9ă p4i:=are. 1e4 de C4u:ă# CONVORBIRI CU DOA NA !RUBAC"# APOI DO NI%OARA B&RSTNER# (.du7se stăp2. 94ipa a9eea.e 9ă era 9Eiria3u4 ei 9e4 :ai =u.u4 dore3te 9e?aK Să74 9Ee: pe tataK J Nu.t2i 4a u3a ei# Doa:.te4or.ari ai =ă.4a 9are ţi.ariL a9u:.do:.1ie separat.ea o=ser?aţii .eaţă a?ea să dispară.Ca 3i .uit# Di. 9iuda apare. pă9ate.ai.?o9ase de :ai :u4te ori >./u44i9E spre st2.spe9tor 3i pe 9ei doi pa<.titu4 4ui r2.9ă di.9ţio.i /# 5ără să ţi. pat# (.d.d9ă ?oia să stea de ?or=ă 9u doa:.i9i u.i.d pe i.C u.dise :ereu >.7a?ea de 9e să se tea:ă: se s9u1u.a !ru=a9E =ătu :ai >.e<e >.Căduise :u. 9a:era 4ui.Că o :asă pe 9are se :ai a14a u. trea9ăt 9ă o ?i<ita at2t de t2r<iu.ti 9ă .i<=i.eori 4a o p4i:=are 9u :a3i.spe9tor# Cu: 1aptu4 a9esta >i do?edea 9ă .iar ?iaţa a?ea să73i reia 9ursu4 ei o=i3.iar <iua .d .9are sosi to9:ai atu.toar9ă i:ediat a9asă# La asta se C2.ia .u73i a?eau rostu4 1aţă de .de stătea p2./# Se :ai du9ea o dată pe săptă:2.1ără să73i dea eAa9t sea:a de 9e.u pri:ea ?i<ite de92t >.uia să73i petrea9ă seri4e >.eapărat să 1i pro?o9at o :are de<ordi.>i răspu.dar 1ii.ea de o=i9ei 4a =irou p2.dată 4a 4o9. Ca.spuse /# %i ?o9ea >i su. pri:ă?ara a9e4ui a.t 1iu4 portaru4ui.u >. p4us. ?2rstă# Dar eAistau 3i a=ateri de 4a proCra:u4 a9esta: dire9toru4 =ă.ă sea:a de 1aptu4 9ă ase:e.după 9e ră:2..o:e. 3i 92rpea u.se :ai >.te de7a pu.i9i4or# Dar re?e.eţii tre=uie .oaptea >.ea 4or# /2i 9o. 9o4eC.apropii.du73i 92t putea :ai :u4t 1aţa de e4.a !ru=a9E se arătă 1oarte >. Cură 3i 1ă92.ţa 4ui era .Het despre 9are..te 3i 4a a 9ărui apariţie se a3teptase 9Eiar# J Nu ?ă uitaţi >.tr7a9o4o. s9au.dar >.du73i pipa di.ai.e9esară 9a să resta=i4eas9ă ordi.i >.9er9e :ă9ar să7i 9aute 9u pri?irea.

su14eţi.doa:.t totdeau. 9a:eră.u7:i ră:2.9i.C2. 9u?2.1ără să :ă si.o3ti.ă u.u4e /..9Eises9 de 9e :i7a ie3it >. poa4ă 9iorapu4 4a 9are 4u9ra# J ă re1erea: 4a do:.e4e di.a CataL a9o4o ar .9ă9i .ă 4a 9e4e :ai :i9i a:ă.9ei doi pa<. ti:pu4 <i4ei su.a9u: a tre9ut 3i. traCi9# C2te .u e .di e4# I. 9a< .at2ta tot# Da9ă :7a3 1i dat Hos di.u4 pe. =u9ătărie.a: să ?ă :ărturises9 9ă a: tras .t O iertaţi7:ă da9ă spu.9ţio.>.e.ţe4eC.d9ă7:i arătaţi at2ta >.d e3ti arestat 9a Eoţ.ari.ea?oastră. Eaos ridi9o4# A: 1ost ?i9ti:a u.d 9u u.să# FC2te 4u9ruri . 1a3ă# Dar o:u4 e at2t de puţi.di e4L =a 9Eiar ai <i9e 9ă :ă de<apro=ăL e u.<2:=i.ei. stare să sparCă ?ese4a a9o4o u.t.u4 i.a !ru=a9E a4t1e4 de92t p2.i9i ..9e7i drept. de92t seri4e# J Astă<i ?7a: dat :ai :u4tă =ătaie de 9ap de92t de o=i9ei# J Cu: a3aK (.u74 >.d ?ăd 9ă su.eaţă pe :ăsuţa de 42. de data a9easta >.i9i ur:ă de prostie >.ă=u3it >.ă# FO să7:i dea oare :2. prostii O :i se pare u.tru :i.7o să se :ai repete# J SiCur. 4u9ru sa?a. 4u9ru sa?a.dar .u.t2:p4ă pe 4u:eM 5ii. 9ate. 92.i:i9 despre 9are să se poată spu.>.9are >3i re9ăpătase a9u:.Că 1ereastră.ei aCresiu.po?estea de a<i7di:i.răspu..i3tea o=i3.tr7u.t :ereu pri.dar :ai >.es9 a9o4o >.u tre=uie >.su.deM N7a 1ost . iure3u4 :u. di.di /# E4. 92.tre=ă ea.du7seL 3i73i 4ăsă >.t da9ă a3 1i a9ţio.e4e 9o.tru eAterior 3i te4e1o.4a asta ?ă re1eriţiM Spuse doa:.i9i :i7au 1ă9ut 3i ei u.i9i o =ătaie de 9ap# /# O pri?i tă9ut 9u: >3i re4ua 9iorapu4# FPare :irată 9ă ?or=es9 despre asta.iţe4 9u ure9Eea 4a u3ă# %i7apoi.a14ată a<i7di:i. ?2rstă a3 putea dis9uta ase:e.s >.ea 4u9ruri#G J Totu3i.i9i .pe 92.u. 1aţa :ea.ţi sau 1u.ar 1i 1ost >.3i / >3i >.u tre=uie să 4uaţi 4u9ruri4e prea >.te: de a9ord# A9u: daţi7:i :2.a4.ea?oastrăL .dar .3i su.ţa de spiritL ar 1i o ade?ărată p4ă9ere să :ă po:e.doa:.i9i u.spuse ea# (.aL u.i.i9i :ă9ar 9e?a sa?a.de 1apt.e Cra?.tru :i9u4 deHu.ea?oastrăN i se pare u. preCătitM La =a.ate.dar .dar >.ii 9are au 1ost a<i7di:i.7a: ?rut să dis9ut despre eaL ?oia: doar să ?ă a14u părerea.9ă di.t 3i 9er9etător# Cu: e4 se ridi9ă de pe s9au.aK Se C2. 3oaptă.uită# Da de u.dar :erC 9e?a :ai departe de92t du:. Eoţ# C2.tărit pri.ă 3i ?ese4a pe.spe9ia4 pe.9ă.u s7ar 1i >.1ără să :ă 4as a:ăCit de 4ipa A.de pi4dă.părerea u.e 9ă ar 1i prea Cra?# Asta . :oti? >. 1aţa u.a !ru=a9E re9ăpăt2.da9ă a3 1i 4ăsat să7:i adu9eţi du:.de se a14a.se /# Vă >:părtă3es9 >.ă !ru=a9E.de pi4dă.spuse ea aproape >.do:.t de92t Ca<dă# A3adar.Cropa di. :a4dăru4 de 9iorapi# J A: at2t de 4u9ru.u 1a9 :2i.eaţă# Ei.i.i.ea?oastră Eai.t2:p4e ase:e.u4.7ar 1i putut s7o du9ă 4a 4o9u4 ei# %i o pri?i pe doa:. toată i.tre=ă /# J Da.i:i9 3i totu4 ar 1i 1ost >.t 1eri9it 92.terior# %i ?i.du73i 4i. aer aproape trist# J Credeţi asta seriosK (.ţe4es# J Nu e .u poate să se :ai repete.94ie.ea 4u9ruriL a: 4a >..9i u.ă atu.it să ?ă 9aut.tr7o st r2.d >.treaCa 9a:eră.eaţă ai9i# J A.ei 1e:ei 9u Hude9ată..u ?ă su..pri?irea >.9redere.i4e 1e:ei4or 1ără să 4e au<iG.iţi9ă =ătaie de 9ap. :ereu oa:e.t2i .se C2.d pa4:e4e >.1usese str2. . :are :ăsură părerea.t 4a dispo<iţia 9Eiria3i4orL da9ă ?reau să7:i ?ăd 3i de tre=uri4e :e4e.pe 9are .dar s7o 4ăsă:.de:2.doi 4a :asă.spuse e4 după 92te?a 94ipe.spe9toru4 . 9e7aţi spus.u 9u: e arestat u.Cere de :2.p2.eaţă ?7a dat .ţe# E ?or=a de 1eri9irea du:.1ide.t2:p4at .ei >.?e9Eiu4 ei aspe9tL p2. p4us să ?or=es9# Nu:ai 9u o 1e:eie >.>.i:a.a !ru=a9E se .a: au<it 92te 9e?a.dar .de a9eea a: toată pre<e.teţi arestat.apro=ă ea.3i 4a 4u9ru4 a9esta eu ţi. o: de ser?i9iu.tre=ă e4# %edeau a9u: a:2.te4e1o.t2:p4ări 9u: a rost 9ea de a<i7di:i.u se >. pat i:ediat 9e :7a: tre<it.da9ă :i7a3 1i 4uat :i9u4 deHu. i:posi=i4 să :i se >.t.poate :ai :u4t 9Eiar de92t s7ar 9u?e. ase:e.su.te.3i apoi a: pe =irou.uM Ce7i drept.9ii.da9ă a3 1i por.u :i7a dat7o#G %i o pri?i pe doa:.ţă# J De 9e 4u9raţi at2t de t2r<iuK (.a !ru=a9E 9u oare9are re9u.3i :ai a4es su..at raţio.ea a9ord tre=uie >.d arestarea du:.

ţă.spu.u7i ?or=iţi de4o9 do:.7du7se deodată o=osit 3i >.a asta pe .i3oara# De a4t1e4.er# J u4ţu:es9.i9e.9u?ii.spuse /. 1e4u4 a9esta putea totodată să 9o.i3oara se >.ţe4esu4 ei# %i He.dar .u4e /#.drăCuţă.u:ai 9ă du:. pri?i.e?oie.Curu4 4u9ru 9are :ă 1a9e s7o suspe9te<# J Su. 9e7aţi >.1ire3te.si.di o 94ipă- .uitase de str2. 4u.ea?oastră# %i se duse să des9Eidă u3a odăii do:.e4e di.u 3tie .1or:aţia a9easta sea9ă: E 4a teatru# A?eţi trea=ă 9u eaK Să7i tra.spuse /#.ea?oastră ?7a: >.i3oara BIrst.ţa do:.e o 1ată =u.iaL de a4t1e4 e ?ădit 9ă :i7aţi >.eţi7i 9e po1tiţi# Noapte =u.d s7o supra?eCEe< :ai departeL .i3oara .ea 1ără pată ar tre=ui :ai >.su.uti4itatea >.puţi.tr7o :are eroare# Eu o 9u. dru: 9u totu4 Cre3it.9ă9i .a<i a p4e9at 9u .oaptea >.ţe4es pe dos re:ar9a >.eL de o=i9ei.do:.spuse doa:..Cerea de :2. 9ap de7a9asă 3i toate au 1ost puse di. de s9u<ă# J 5ire3te.?reau să7:i păstre< pe.7a3 ?rea să ?ă >:piedi9.ă. serios.răspu.spuse doa:.a !ru=a9E.du92. tot 9e spu.9otro 3i7a: să dis9ut 3i 9u do:.eţi . 4u9ru .spuse / 3i o pri?i pe doa:.eru4 1erestrei.e destu4 de t2r<iuN J N7are .er# Poate 9ă atu.după 9u: puteţi ?edea 3i du:.teţi pe7u.d 42..siu.du7se spre u3ă 9u 9apu4 p4e9at 3i d2. serios.du7se totu3i să se uite# Lu.ereţea.ă# J Do:.te 9u ea.se C2.să .9uraHări4or a9estei 1e:ei# La u3ă o :ai >.1ii.u se 9u49eL >.t2r<iată 3i Husti1i9ată pe 92.ou 4a 4o9u4 4or.ată 3i Ear.se Eotăr> să .i=i4 3i.a 4u:i.do:.do:.i3oara BIrst.u4e /#.spuse /# 5urios 3i aproape i.ea 1ără pată .9i ar :ai 1i putut să s9Ei:=e 3i 92te?a 9u?i.teţi prea ate.a de :i. pă9ate.o?ată de >.u 4uă >.i9i o i:porta.u7i ade?ărat# Dar poate 9ă :erC prea departe.a !ru=a9E pe u.d >i dădea i.u 3tiu 92.a4erC2.9er. C4as 3i.e9oasă# Pe 92t se putea ?edea.dar asta poate să du9ă departe# J SiCur.eaţă 9a:era# J Nu e .e4a4o9u4 4ui: J N7o 4uaţi prea >..te.dă :2.drept2.ă u. pri:u4 r2.>.d ?i.u :ai at2r.siu.state 3i 4a 9e oră se >. i.ţe4eC2.ţat 9e 3tia:# La ur:a ur:ei.t.d se du9e 4a teatru ?i.i3oarei BIrst.u ?ă po?estes9 asta de92t du:.er# J Di.tu. parte de ra<e4e 4u.ţe4esL ?ă s1ătuies9 9Eiar.9ioasaa:a=i4ă.u4e /#M Poate 9Eiar 9ă a 3i dus 9a: prea departe# N7a3 ?rea de4o9 s7o =2r1es9 pe do:.ată.ă# J Pe 92t se pare .do:.do:.7a?ea de4o9 9Ee1 să doar:ă.ti u3a 3i .d apoi să iasăL ?oia: pur 3i si:p4u să7i 9er s9u<e 9ă i7a: >:pru:utat a<i7di:i.i3oarei# Vă a14aţi >..tr7ade?ăr 4a 4o9u4 4orL =4u<a .9apa=i4 să73i as9u.edorit 3i .er.u e si.a s4a= 9a:era >.e# Apoi tr2.teresu4 9Eiria3i4or# %i 9Eiar asta :ă străduies9 să 1a9# J 5ără patăM ai striCă /# (.a !ru=a9E de par9ă ea ar 1i 1ost ?i.ridi9ă 3i ea.t.i:i9.1ire3te.i3oara BIrst. to.t2i de toate să :ă daţi a1ară pe :i.spuse doa:.toar9e do:.9e7i drept.92.ai.ţia să7i ?or=es9 do:.92tă dreptate a?eţi.i3oarei# Nu ?oia: să spu.tre=uie >. sea:ă =ătaia u3oară 9are se au<i i:ediat după a9eea# Totu3i.t2r<ieri# J A3a7i ti.i3te străduţe dos.<ău.Că u3a pe 9are e4 o 3i des9Eisese. 1e4 de 9o:păti:ire >.toar9e de :u4te ori 1oarte t2r<iu.3i de 1ie9are dată 9u a4t =ăr=at# i7e pe.spuse /#..u :ai a: de4o9 i.ar tre=ui să 1ie :ai :2.9redi.u tot 9e7i eAp4i9ase /# 5usese pe >.a !ru=a9E 3i <2:=i 9u u. .i3oara BIrst.7o iau prea >.9Eide u3aL da9ă aţi ?rea să ?ă păstraţi pe.tre=ă: J Do:.eL .ate >.i9ăL >i preţuies9 toate 9a4ităţi4e a9esteaL dar.a !ru=a9E a?ea 4a9ri:i >.per.i:i9 di.?ă 9red pe 9u?2. He.s:it eu 9e?aK J Voise: doar să s9Ei:= 92te?a 9u?i. pat păreau ui:itor de >.spuse /# Si:ţi.te 9u do:.te de7a >.d9ă .4u:i.er e a9asăK J Nu.ii# J Do:.se doa:.a !ru=a9E 9u C4as ruCător.ordo.i3oareiL 1ire3te.u4e /# Doa:.a a9easta o 1ă9u să spu.d i.os9 1oarte =i.u4e /#.toate se a14au >.ea?oastră.u:ai >.7o să a: >.a4te.ori92t de dep4asat ar 1i părut# Cu: stătea 4a 1ereastră.dră 3i :ai re<er?atăL a: ?ă<ut7o de două ori >.

er# Era tre9ut de u.arăt2. Huru4 ei# J Eu su.>i spuse ea. 9a:era ei: J Luaţi 4o9.1u:2.uti4 3i :ai de:.se >. pri:a 94ipă pe ori9i. =e43uC 9u 14ori# J Ce doriţi de 4a :i.eaţă# Ni:i9 .e# Nu pute: dis9uta ai9i: i7a: putea tre<i pe toţi.să3i ră:ase >.darN J Nu as9u4t .u erau at2t de urCe.e?oie să stă: de ?or=ă 9Eiar a9u:K Nu ?i se pare 9a: 9iudatK J Vă a3tept de 4a .e 4a s12r3itu4 <i4ei# %i apoi.9a: p2.7a?ea: 9u: să 3tiuN J oti?e4e pe.i9i .t2:p4at de di:i.dă 4u:i.i3oara BIrst.7a3 a?ea ..er >4 9Ee:ă pe 3optite >.i3oara BIrst.Cu3ti# Do:.i3oarei BIrst.9ă u.t 9urioasă să a14u# %i >3i >.d se au<iră pa3i pe s9ări# A=sor=it de C2.tre di.ă seara.<Cri=u4i.>.7ar 1i 1ost :ai stupid 3i >.spre<e9e# Apoipier<2.se :2.9a să poată ?edea di. pi9ioare.d să 1a9ă.să pro9edeu4 a9esta i se păru >.dar ţi.di.ă pe 4a u.er# Pe 92. 9a:era ei. 9au<a i.du7se de 1riC.i3oarei BIrst. 94ipă >.te 9u: arăta 4a 1aţă J.e ar 1i i.i3oara BIrst.ă 4a ur:ă.trare.>4 >. odaieL au<i.ui pe si.er# E ./# Uitase să73i apri.9uia u3a de 4a i.pri.u putea :ă9ar să73i adu9ă a:i.i:ediat 9e apri.ti. ti:pu4 <i4ei . 9răpătura u3ii: J Do:.se pe 9a.du73i ră=darea.# Ea >.9epu /#.tru :i.a 3i da9ă ar 1i ie3it di.ti.er.Cro<itor de eAaCerat 3i se =ă.u4e /#. pri:u4 r2.s pe 9a.er# . pri.ită de tă=4ia patu4ui.d7o 3i pe do:.e1eri9ire. de ?or=ă# (:i per:iteţi.erM %oapta 4ui se:ă.>3i aru.i3oara BIrst.a :ai :u4t a ruCă de92t a 9Ee:are# J E 9i.C2.d :ai i.duri.d 4a :i.trerupse do:.9ipiu.9ide.tă de o=osea4ă# I.>.ţa di. p4usL p2.iţe4u3 pi9ioare4e# J O să spu.s 3i se re1uCie după u3a 9a:erei 4ui# Sosise do:.de /#.ie3i să se p4i:=e puţi.spuse /# (.iar >.apea.>.toar9erea do:.i3oara BIrst.du7i u.i3oara BIrst.a !ru=a9E 9o.e 9ă ur:ăre3te să73i s9Ei:=e 4o9ui.=a 9Eiar <ă=o?i o 94ipă >.ai.apea.i surpri..a do:.te.9a 3i 9u: ar 1i putut să Cră=eas9ă ast1e4 >.a: 1ost 4a teatru 3i .=u.e9ată ar 1i părut u.9ru9i3a . 9iuda o=ose4ii despre 9are ?or=iseL 3i .i9i .1ă92.7ar 1i a?ut de92t să se du9ă a9u: 4a 92r9iu:a u.tre=ă do:. odaia >. di?a.er să se :ute o dată 9u e4# I:ediat >.eapărată .i3tit o ţiCară de 1oi.tu4ui >.i3oara BIrst. 3a4 do :ătase pe u:erii >.d se p4i9tisi să tot pri?eas9ă strada pustie.u:ai 9ă su.tru 9ei4a4ţi# A3teptaţi ai9i 3i sti. ?i.i9iodată i..e4i.e de92t pe./# %opti pri.u se dusese >. 94ipă >.după 9e a?u CriHă să 9rape puţi. seara a9eea.u :ai a?ea ti:p de pierdut. o=osea4a 4ui.t. .ti.a 3i ?i<ita.se po:e.ea a9u: să7i ?or=eas9ă 3i74 e.u 4uase :asa >.de ser?ea E4sa# %i 9Eiar a3a a?ea de C2.s7o pedepseas9ă pe doa:.iar 1ata s7ar 1i putut speria Croa<.i3oară BIrst.a9u:K J A9u:K Se :iră do:. pri.d :irată >.er.>.a >.opţiiL tre=uia de9i să7i ?or=eas9ă i:ediatL dar.ep4ă9ut pe.spre ?esti=u4.e# /# 5ă9u a3a 9u: i se 9eruse.>. de dispreţuit# C2./# Se p4i:=a de 9o4o79o4o.d 9e să 1a9ă 3i 9u: .Ceţi 4u:i.tru 9are ?reau să ?ă ?or=es9 s7au i?it a=ia astă<i# J Ei..t# %i ră:ase a3a.?i.u73i s9oase :ă9ar pă4ăriuţa >:podo=ită di.do:.traţi o 94ipă 4a :i.t 1r2.d pa3i.er .ăpuste3te.tot di. ?esti=u4.spriHi.spre<e9e 3i Hu:ătate 92. aparta:e.eK Tău 9ă su.i:i9 >:potri?ă să stă: de ?or=ă. ?i<ită 4a E4sa# La drept ?or=i.trat >.eţi poate 9ă :oti?e4e .u.9a să73i re9upere<e 3i 9i. t24Ear 9are se .d >.d# J A. u3a di.t2.d u.1ire3te.d. ?esti=u4.92t să tre=uias9ă să ?ă ?or=es9 a9u:.ouă# J Tău.a# J A3 dori să stă: puţi.do:.i3te 3i de<ordi.do:.i:ediat 9e7o ?or=i 9u do:.3i asta ar 1i :ai .u putea s7o ?i<ite<e 4a :ie<u4 .i3oara BIrst.u4e# %i7i >.t2r<ierea ei >i adu9ea o .otă de .er# Nu7i era dor de ea O de 1apt .i3oara BIrst.er?a 1aptu4 9ă >.tu.trodu9eri4e.er era Cata7Cata să i.>.i9# Ne3tii.pri?i.<2:=i do:. ?esti=u4.d 4i.e?a ai9iK (. <Co:ot de par9ă s7ar 1i p4i:=at 4a e4 >.

.tre=ătoare# J Pe. 9Eestiu.ter<i9eţi 3i 9ă :ă ?ăd si4ită să ?ă spu.i3oara BIrst.ţei :e4e.a.apropii.ea e prea :ăru.1otoCra1ii4e :i7au 1ost >.du7s U3i e4 9a să pri?eas9ă 1otoCra1ii4e.d9ă ?ăd 9ă . o9Ei.t# J Da de u.a :ea oare9u:L .7a?eţi prea :u4tă eAperie.9ă su.Cur ar tre=ui să ?i74 i.er.oas9ă după 9e7a ?e.doi >.se do:.er# N7a3 ?rea să :ă pripes9 d2.9Eisoare J>:i per:it să 9red 9ă .răspu.uă do:. 1aţa :i9ii roCoHi.J Asta >:i u3urea<ă sar9i.i9iodată .spuse /#.teresa.d ?oi i.e?i.9ă9i a3 ?rea să 3tiu de toate.92.3i7apoi . a?o9at.tr7ade?ăr dera. 9a:eră se uită ate.east2:păru4 i.i.se9i.do:.o3ti.sau :ă9ar pe Hu:ătate serios.tă 9a să re9urC 4a u.u putea să73i stăp2.?7 a: eAp4i9at 9ă .tre 1u.os9.ter<i9 u.d >.d aHu.i3oara BIrst.ea?oastră a 1ost puţi.Că de 1otoCra1iiL a: să74 dau a1ară.s >.er i<=u9.re9u.i3oara BIrst.e puţi.tra să 4u9re< 4a u.uti4 3i stupid# J E 9iudat. ?i.ea?oastră :ă so9otiţi .Hate# Asta e ur2tM Ci.e# J %i totu3i e 9e4 :ai i.it 9ă su.aru4 /a:i.ti.er# (:i p4a9e să7:i uti4i<e< 9u.i3oară.t. do:e.9ţio.9ep2.i3oara BIrst. dera.9a:era du:.9Eetă9o.er.e 3tie 9e 9ri:ă 3i.t si4it să ?i :ărturises9 9ă a.i3te străi.9ţio.ţe4e >. >.H# Do:.9Eetatorii au adus 9u ei trei 1u.se /# J Ei.u s7ar <i9e 9ă aţi e?adat di.>.i3oara BIrst. :od deose=it.os9u do:.ţă >.d după 9a4:u4 pe 9are74 a?eţi.ti.u ?ă 9u.ari 3i7a per:is să se ati.9u at2t :ai u3or 9u 92t .u i se tri:ite 9ui?a pe 9ap o 9o:isie de a.do:.9u: ?or=iţi 3i du:.1ide.după 9u: ?7a: spus: iată de 9e ?oia: să ?ă 9er s9u<e# J Ca:era :eaK (.a 1ost ai9i o 9o:isie de a.d pe 1u. 9a:era :eaK / dădu di.su.4e pri:es9 =u9uroasă. 4eCătură 9u pro9esu4# J De 9e .du7:i o părere 9a re ar putea să ai=ă 9o.u ?reau să ?ă >:pi.tre=ă do:.i3oara BIrst.să ad:ite: 9ă . C2.tru pri:a oară# J 5e4u4 >..e?i.3i7a: reCretat asta de :u4te ori.7a?ea dreptu4 a pătru.spuse do:..e?i..i4e Huridi9e# J (.er.t .o?atK J Ei. 9ap apro=ati? 3i74 =4este:ă >.u i.o?at de92t se 9redea.9ţio.pe.u e de4o9 i.u :ă 9redeţi.tă 4a 1aţa 4ui /N J Tre=uie să re9u.dar u.t o=4iCată să ?ă i.a :ea.spuse /# Se pri?iră a:2.it# . r2s# J Da.iu4 a9esta..o?atM 5ă9u do:. s1ătuitor :i7ar 1i =i.ţe.>.deM Spuse /# J Da9ă e a3a.7aţi să?2r3it o 9ri:ă prea :are# J Co:isia de a.iar 9Eestiu. 4o9 să se uite pri.er >3i 4ăsă 9e?a :ai 8os pe 3o4duri pa4:e4e >. 4u9ru pe 9are si.os9L dar :i se pare totu3i 9ă .u4 di.?ă<2.spuse /# A<i7di:i.spuse /# J 5ire3te 9ă putea.er.er.uK Spuse do:.9u siCura.9ă.tM Spuse /# Poate o să :ă aHuţi 3i pe :i.d di.d de 4u.uă /#.ea?oastrăK J SiCur.răspu. =irou de a?o9atură# SEA9e4e.se 3i 1ă9u ast1e4 o9o4u4 9a:erei# Dar 92.. să .er 3i >.i au 1ă9ut asta..tă# J Vedeţi.uM 5ă9u do:.9Eetă putea 1oarte =i.ari de 4a =a. ?i.tru du:.e să re9u.dar totu3i di.Hude9i.Hată.ţă 9ă >:i ?oi 9o:p4eta 9u.spuse /#. 9are s7au petre9ut 4u9ruri4e .se >.i4e Huridi9e :ă i..traţi .de?e.teresa. 4ipsa :ea# J Dar ?7a: eAp4i9at.di.i.3i u.i9i .e?e.ea?oastră su.i3oară.se 1otoCra1ii4e.o3ti.daM Spuse /# Du:.teţi 4i=er O 9ă9i.ea?oastră# CEestiu.i3oara BIrst.i3oara BIrst.ţe4e# J Eu ?or=es9 serios.spuse /#.HatL 1ii.u ?i se pare 3i du:.9o. pri9i. si..>:potri?a ?oi.Hustiţia are o 9iudată putere de atra9ţie.7a:.a ?iitoare.d 9ă do:.C 4a 9o.ti.o?at sau :ă9ar 9ă su.7o să a: .teresea<ă >.ţe Cra?e.ea?oastrăK De a4t1e4.9are .tr7ade?ăr.u eu 4e7a: dera.9Eetă de92t da9ă a să?2r3it 9i.e?a 9are .eas9ă .eaţă.i:i9 >:potri?ă# C2t despre s9u<e4e pe 9are :i 4e 9ereţi.u :erită să 1ie dis9utat >.9u: du:.i3oara BIrst.tr7ade?ăr >.4a pri:a o9a<ie# Da.u ?ăd .tr7o dată 1oarte ate.er >4 pri?ea >.i9iodată ai9i >.i9i ur:ă de dera.i de 9are erau pri.i3oara BIrst.t :ai puţi.se opri# J Ia te uităM EA94a:ă ea.

perso. 1aţa 9ărora stătuseră at2ta ?re:e u.duse u.Că patK Ce ?7a apu9atK Se :iră do:. spate4e ei# J Tre=uie să ?ă i:aCi.1ii.i3oara BIrst.i3oara pă4i 3i73i duse :2.de9i.es9 3i euL de a4t1e4.e?a =ătu de 92te?a ori >.i.dar de7o >.er 9u:p4it de de<a:ăCită# Pe.i9i .dar era prea t2r<iuL /# Se 3i si:ţea i.1ii.tru asta ?ă puteaţi a4eCe a4tă oră.t 9o4o.erL apoi adăuCă.i3oara BIrst.i:ă# /# Se sperie 9u at2t :ai :u4t 9u 92t :ai ră:ăsese 92te?a 94ipe i.9et: astă7seară su.i3oara BIrst.7o :e.u:e4e# Do:. pi9 se >.d eAp4i9aţii4e.9epu iar să r2dă: J Cu: s7au petre9ut 4u9ruri4eK (.se .ţase.u 3tiu a4ta# N7a a?ut 4o9 .u doar:e .a 4a i.u4 3i .i9i .spe9toru4 .er.tre=ă /# Apoi >3i a:i. ade?ărat ră9.>.i3oara BIrst.:ă a14u ai9i.etL dar di. .e:aipo:e.t at2t de o=osită. 1ata 1otoCra1ii4or# De :2.optierei# I.=a 9Eiar :ai :u4t de92t 3tiu. .e?oie să :ă s9oa4e di.tru eAp4i9aţii.spuse do:.ta# Dar i:ediat 9e se 4i.de par9ă i s7ar 1i 1ă9ut o :are .i3oara BIrst..9apa=i4 să se C2.9EetăL i7 a: dat eu de.u:irea asta.spuse do:.aţi eAa9t po<iţia a9tori4or# Asta e 1oarte i.He< eu totu4# Dar 9i.ă.9EetăL a: 1ost pur 3i si:p4u arestat.u 1ă9ea de92t să7:i rosteas9ă .er# V7aţi >.spuse do:.aHu4 9e4 :ai i:porta.t pe i.it >.9epe 9u ade?ărat# I.9ep să ră9.dar su1i9ie.7o să ?ă pot arăta . 1aţa .ă >.er.pi9ior peste pi9ior.s9oate u.9are as9u4ta r2<2.teresa.9e?a :ai >.?oi do:.i3oara BIrst.tr7o :2. 1e4 de a.a4erCă 4a do:.i# /# (:pi.>.i3oara BIrst.după 9u: se pare.edreptate# J Da9ă e .tM Eu.o să ?edeţi i:ediat.i3oara BIrst.3o4du4# J E prea Ce.u 3tiu# J Va să <i9ă ?7aţi =ătut io9 de :i.Cădui :ai :u4t de92t s7ar 9u?e.i3ti.e9esar# Era .i3oarei BIrst.9i.ă at2r.spuse /# A9u: >:i :ai 1a9eţi repro3uriM Spuse do:.ă.spuse /# Ni9i eu >.>.u tre=uia să ?ă 4as să i. so:. di:i.e.puter. pă9ate.er.i:e.7ar 1i 1ost .ată peste spătaru4 s9au.>.er 9are.eri su.aţi eAa9t.u C4u:es9 de4o9.t# Eu >4 repre<i.d9ă poate .ă o =4u<ă a4=ă.92t ?ă >.traţi: de a4t1e4.i# .a 9a.e.u ?ă dau ?oie# J Atu. trea9ăT# %i a9u:.u4 42.su:i .o dată 4a.er# La ur:a ur:ei.e poate să 1ieK A9o4o e sa4o.>3i :2.it. t2r<ie# %i se depărta de 1otoCra1ii4e >.pe 9are .e?oie pe.a?eţi dreptate.u ?reţi să :ă 9redeţi 1 V7a: spus tot 9e 3tia:.sat.i3oara BIrst.9are se a3e<ase pe 9a.>.e9esar.optiera p2.apea. pi9ioare.9u 9otu4 4ăsat pe per.spuse /# Dar a9u: se C2.Că a4tu4# J Dar eu .:ai puţi. deCet 4a =u<e 9a să74 opreas9ă pe /# Să striCe.ţio.era4.C2ia 9u 9ea4a4tă :2.ti 3i >.s9urt. pie4ea perso.a: J Nu ?ă te:eţi..spuse do:.aCa4e.tors at2t de t2r<iu.er# J Ce e prea Ce.atu.t totu3i 9a striCătu4.tre=uie să >.9ei doi pa<.spuse /# 2E.Cro<itor.rit:i9# Do:.treaCă 9o:isie# Do:. u3a 9a:erei de a4ături.pe 9u1ăr.ape4ei 3i 9u 9apu4 spriHi.7a 1ost o 9o:isie de a.i:i9. =ădăra.t prea o=osită.9epe# AE. 9a:eră# %i atu.i9i stau a9o4o.1ăţi3area do:.i3oarăM Spuse /# Iar du:.deas9ă 4a a4t9e?a de92t 4a e?e.tre=ă: J Vreţi să ?ă arăt 9u: s7au petre9ut 4u9ruri4eK Voia să 1a9ă puţi.eaţa a9eea 3i 4a 1ata 9ăreia i 4e pre<e.optiera de 42.ar tre=ui :ă9ar să 3tiu despre 9e e ?or=a# J To9:ai ai9i e >.dea 4a 9u totu4 a4t9e?aL >4 tu4=ura >.aHu4ui pe 9are >4 Hu9a# %i striCă rar: F8ose1 /#.spe9toru4 sade 92t poate :ai 9o:od.9ur9ătura. :iH4o9u4 9a:erei 3i se a3e<ă >.ă :i39are.do:.9i :utaţi7o u.i.>.er 3i7i 4uă :2.9i .era să uit de :i.spe9toru4 <=iară de par9ă ar 1i .er# 5ire3te 9ă .9e?a :ai >.spuse /# (:i daţi ?oie să traC puţi.i3oara BIrst.9et de92t a:e.J Ca să pot Hu9a ro4u4 de s1ătuitoare..iar 9ei trei ti.iT# %i a9u:.d9ă .>.trat >.te4e di.ea?oastră .9u o :2.eru4 1erestrei at2r.e< de92t >.dar 1ără să p4e9e# Su.era4K (.i9.9a să ?i74 i:aCi.u4uidupă 9u: a: să ?ă arăt# U.i9i u.3opti e4# Ara.9i.tre=ă ea# J A 1ost >.să se >:pră3tie treptat pri.spe9tor.i:e.

.ea?oastră.d aHu.teţi supărată pe :i.1ii.e .i:e.er.are u.t.ă.t2:p4at.de totu4 >.u ?ă :ai 9a4:aţi u.i3oara BIrst. a. ?esti=u4 de u.itura# De7asta :7a: speriat a3a tare.să des9Eidă u3a 3i să se stre9oare >.i:ă.i9iodată.trat 9u 1orţa 4a du:.er >i dădu :2.J Ba da.se: J Nu.a 3i se distrea<ă pe so9otea4a . ade?ărat 9u4t pe. <Co:ot ?e.d9ă .ou >.ţe4e pe 9are 4e7ar putea a?ea pre<e.se a9o4o 3o?ăi de par9ă .d să 1iu si.eri4e pe 9are :i 4e7aţi 1ă9ut. .de 9are depi.i3oara BIrst. 9e4ă4a4t 9o4ţ a4 9a:erei# J Poate e .at 9u 9ărare# Se C2.irea .ei !ru=a9E.eK (.eri4e du:.e >.u :ă supăr .d ea se 4ăsa să 9adă pe per.de4u.setat 9are Eăpăie 9u 4i:=a apa i<?oru4ui.u:ai să pară 9o.er 1o4osi pri4eHu4 9a să73i e4i=ere<e :2.u :ai e .u4ui pe su= 9are tre9ea o d2ră de 4u:i.>i 3opti 4a ure9Ee do:.duse a3a p2.a !ru=a9E .e?oie :ai :u4t de92t ori92.e?ide.toar9ă pri?irea spre e4.u 4e pot a99eptaL 9e se >. u.er sări >.uL .ea?oastră.eas9ă o u3ă >.spuse /# %i o sărută pe 1ru.itor >.ă O 3i7 a apri.i3oara BIrst.pe 92.i9i o 9a:eră 4i=eră# %i eu uitase:# Ci.it di.a9o4o . pi9.tr7at2t >:i e de ata3ată# Do:.9Eeietura :2i. 3i pri?ea tă9ută podeaua# J De 9e .tM J N7a?eţi .se di.i9i u.ea?oastrăK AdăuCă /# Vedea >.de >i 3opti: J Ve.7a: de dat so9otea4ă .9rederea >. u3ă.pe .2.e1eri9ită su.ie3i.apoi pe toată 1aţa.ei !ru=a9E.9Eeietura :2i.se9i.t2:p4ă 4a :i.uiţiM J N7a: să p4e9 p2. 9a4eL do:.ep4ă9ut 9e ?i s7a >.oastră# J Vi. 1aţa 4ui păru4 ro39at 3i aspru a4 1etei.?i 4e re9u.tre=ă e4# Do:.u4ui# Se 1ă9use at2ta 4i. :oti? să 1iţi .u4 e .Căsită >. pi9ioare: J P4e9aţi de7ai9iM P4e9aţi i:ediatM P4e9aţi odatăM Ce :ai ?reţiK E4 as9u4tă 4a u3ă 3i aude tot# Vai.i# (i pri. doa:.i3oara BIrst. :i.de92t toate 9o.iţi >.Că =ereCată.i3oara BIrst.e1eri9ită.u3or >.să 1aţă de 9ei4a4ţi 9ă :ă 9rede.i3te după 9e7aţi striCatM %i >.a.u:ai să 1ie uti4ă Husti1i9area.tru propu.spuse /# Ve.e ?7a pus să striCaţi a3aM Vai.9e .se :ai >.?i.iţi o dată.de ieri doar:e >.a peste du:. peri9o4# %tiţi =i.er o să73i >. =raţe.u tre=uie să :ă 9ruţaţi de4o9L da9ă ?reţi să se spu.ţa 9ăpita.ţa a9easta.9i 9Eiar să :ă 9readă >.te.1ără să73i piardă >.u.o sărută pe Cură. 9ăpita. 9a:era 9ăpita.er se 4ăsă dusă >. pri?i.t24.apoi >.du73i >.CurăL a9u: a: .spuse e4# .i9i u.i3tea a9eea s7a au<it deodată 9io9ă.i3oara BIrst.e4e i.tru :i.să ea >i spuse 1ără să73i s9Ei:=e po<iţia: J Iertaţi7:ă.# Iar 9ăpita.iiL de data a9easta ea >4 4ăsă 3i74 9o.ea3teptată >.i# Vă 1ăCăduies9 să7i Husti1i9 >.d Cră=it# %i pri.ă .epotu4 ei# De a4t1e4.te.e# Dar do:.:ai a4es 9ă :ă a14a: 42.t24. i:ediat.3i ea o să 9readă.CEe4ie tot 9e7i spu. .u ?ă pa3te .ă 4a u3ă# /# Era Eotăr2t să p4e9e# Dar 92.e 3i ia drept 4iteră de e?a.e poată au<i# Do:.d7o >.9u: :ă 9Ei.o a: 4a :2.?ă roC# Vedeţi 3i arătă u3a 9ăpita.1oiat %i pieptă.e.epot de7a4 doa:.>.e 9ă doa:.ţi. 9a:eră :ă pri?e3te 3i . sa4o.os9# Dar p4e9aţi o dată 3i 4ăsaţi7:ă si.<2.a3a a: să7i spu.9ă9i i7a: >:pru:utat o su:ă destu4 de :are de =a.spuse /#..Cură# Ce4e 92te?a :i.ă 9ă a: dat =u<.t2i =raţu4.trerupse# J A9u: :ă du9.u o=ser?aţi 9e e HiC.a !ru=a9E 9ă a: i. 4i.C =u<e4e 4ipite de pie4ea ei# U.ţii pe 9are.Că :i.3i :ă o=4iC s7o 1a9 pe doa:.dar .a 4a o parte 3i7i răspu.u . 9e4ă4a4t 9o4ţ.u4ui >4 >.>.a !ru=a9E.ute pe 9are :i 4e7aţi 9erut au de?e.uiL :ă :ir 9ă .u s7ar 1i a3teptat să >.s 4u:i.dar :7a speriat :ai :u4t =ătaia . s12r3it# La ur:ă o :ai sărută odată pe C2t. propu.dar .ii# J Su.7o să .er se CEe:uise pe s9au.42.e# Vă :u4ţu:es9 pe.i3oara BIrst.it peste Hu:ătate de oră# /# (i pri.tr7ade?ărL pe :i.7ar 9rede doa:.i:a4 >.9a u.9u toate =u..Că u3ăL a =ătut 9Eiar 42.dea 9ă do:.oastră 9u: ?eţi dori.

.i9a ur:ătoare a?ea să ai=ă 4o9 o :i9ă a..de pi4dăL dar u.u.du7se spre te4e1o.u.9i# C2.spuse dire9toru47adHu.area >.se :ai C2.ă.4u2.ţă.i3oara BIrst.de?a.răspu.te .CriHora serios pe.ţat te4e1o.i9iodată prea =i.u e >. ase:e.ă.9t# I.i9iodată p2.9er9ă să 1ie ate.9er9a.# A=ia 92.e.d a3tepta 4eCătura te4e1o.9t# .să i se 1a9ă a9eastă 9o. 1ur9ă.ţia 9ă i.da >.9t 9are ar 1i ?rut să te4e1o.stru9ţia >3i ur:a 9ursu4 3i 9ă de a9u: >.t siCur 9ă ai să7ţi Căse3ti :u4te 9u.du9ător a4 =ă.ă di.Că.oaptea /# N7ar 1i 1ost su1i9ie.o=osită 3i pe Hu:ătate >.ţă era i.distrat ră:ase tot ti:pu4 42.te# J Pă9at. partea superioru4ui său.uti4ă: J i s7a te4e1o.9u 9are e4 .uţioase 9u puti.tor92.teroCatoriu.a 9ă i.tati?ă de >:pă9are di.ită 3i 92.u:e4e ei :i9.a o te.ă.tru 9ă . 9artier :ărCi.tre=ă >.ia 4ui /# Sau.e<e da9ă .dar /#.uti4ă# I se dădu .dar ..dar di.2.se /# %i se dădu 4a o parte.se ?a >.tru 9a .ditor 42.use 4eCătura# Ur:ă o 9o.ea pe priete.Că aparat# J Nu.i9ă di:i.ţa a9easta ori9e i.eaţa 4a o p4i:=are 9u iaEtu4 :euL O să 1ie :u4tă 4u:e 3i su.Cata să p4e9e.u era prea =u.ai.7a: ti:p. 9ap.9esie.teroCatorii4or s9urte 3i dese# C2t despre 1iAarea <i4e4or de i.u 9a să a14e 9e?a.9ei puţi.i9i .>. a9ti?itatea 4ui pro1esio.ţa 9ăpita.i9ă di:i. 1ur9ă 1ără să răspu.7a?ea .3i do?edea i:porta.spu.i9area.ai.stituia o u:i4ire pe.9ăL ea arăta preţu4 pe 9are a4 doi4ea 9o.a să i7o sărute 9a 3i 9u: .d a3tepta 4eCătura: J O >.at2ta ti:p 92t e4 .e.He.i9ă 3i 1ără să 4ase re9eptoru4 di.at să :ă du9 u.te ase:e.?itaţia pe 92.t9ă9i >.siste.pe.u >.d pri:i 9o:u.t de odiE.er# PRI UL INTERO!ATORIU# /.u se a?usese .7a?eau să 1ie 92t :ai :i.i:e.dar p4e9ă# Dire9toru47adHu.a4ă# Se presupusese 9ă e4 ?a 1i de a9ordL da9ă dorea totu3i a4te ter:e. 1ie9are săptă:2.u:ăru4 9asei u.7ar 1i 3tiut 9e se >.se dăduse pre1eri.te de a se 9u1u. spate4e 4ui ?o9ea dire9toru4ui7adHu.e da# /# (.i3oara BIrst.9i pur 3i si:p4u 9a să74 >.u.se:.spuse dire9toru47adHu.pe 92.tresări 3i spuse.9Eete a?eau să ai=ă 4o9 reCu4at.a: de >.ea a.tru ra. pă9ate du:i.teroCatorii4e .e9esar 9a pro9esu4 să se >.să destu4 de s9urte 9a să 9ruţe eA9esu4 de o=osea4ă datorat prea :arii >.Că aparat p2.t2.eapăratL >.Cu4 4ui superiorL dar /# (4 1ă9u să >.da9ă .?i.ţa 4o9u4ui pe 9are /# (4 o9upa >.e 3i pro9urorii "asterer# Vrei să ?iiK "ai. so:.9t.d dire9toru47adHu..de tre=uia să ?i.ă atu.i:parţia4itatea a9estuia# De3i dire9toru4 rostise i.u i74 3tia# Ea 94ăti.di9atăL i se părea a=so4ut .9o?oiată.9a să73i s9u<e 92t de 92t pre<e. i.ta i.tre=are.9ii >4 pu.o3ti.1u a. 4eCătură 9u 9a<u4 4ui# I se atrase ate.e9esar să pro9ede<e a3a.ţe pri.9ă 3i :ai :u4ţu:itL pre<e.d au<i >..>..teroCatoriu să 1ie 3i u4ti:u4# %i ră:ase C2.ai. 9a:era ei# /# Se 9u49ă 3i e4 1oarte 9ur2.depărte<e Pe /# De 42.u 9u:?a /# Să 1ie st2.pe 92t posi=i4. de 4a do:.teroCatorii .tre a4ţii.tr7u.du7i: J Vă :u4ţu:es9 1oarte :u4t.t2:p4ă apoi i.ţă du:i.d a9ţiu.tru do:.dure 3i a două u:i4ire răspu.ea siste: .ră:2.d7o 9u .?itaţia era aproape u.9ă9i o=ţi.du7i7se i.ea dire9toru47adHu.i9e 4a 9e oră# J ai 9Eea:ă o dată.u >.ea 1usese por.di o 94ipă 4a 1e4u4 9u: se purtase# Se si:ţi :u4ţu:it.9t 4uă re9eptoru4 3i7i spuse peste u:ăr 4ui /#.ea 9o. :2.i9 9ă du:i.a3.d 3i ador:i repedeL >.se:./# Puse re9eptoru4 >.itL ră:2.tră.dăL era Eotăr2t 9a du:i.dare se :iră 9ă .it o o=4iCaţie 4uată di.i:i9 de o=ie9tat# 5ire3te 9ă tre=uia să se pre<i.d >.u4e /#L ?rei să7:i 1a9i p4ă9erea să parti9ipi du:i. pri?i.?or=ire destu4 de 4u. e?e.it >.t 4a 9e7i spu. =a.i9ă să se du9ă 4a adresa i.a9u: 92.ă 92.i9i4or.soţe3te# Iată de 9e 1usese a4es siste:u4 i.9t puse re9eptoru4 >.9t >.9ordări 9are >4 >.dep4i.Ar 1i ?rut să73i ia ră:as =u.i9i4e.tr7o doară dire9toru47adHu.tre oaspeţi# Pri.eau de9i du:i.9Eetă >.do:.eaţă .>i 4ăsă :i.u4ui >4 >. 9are /# Nu :ai 1usese .totu3i destu4 de des# Era .<2.dar asta .Că te4e1o.9u spi.er a4i. i:o=i4 situat pe7o stradă di.>.9Eeie 92t :ai repede.toarsă.d e4 tre=uia să 1a9ă 1aţă situaţiei# Tre=uia 9a a9est pri: i.u 47ar 1i >:piedi9at e4# J Ve3ti proasteK (.teresu4 tuturor.pe.oaptea.dar s7a uitat să :i se 9o:u.

eauri# Dire9toru47adHu.e di?erse4e Fp4a.CEie pri.t 9a 3i /#.spre 9artieru4 9are >i 1usese i.u prea a?u ti:p să se uite >.peste 9are se i?ea di.di9at 9u pre9i<ie 4o9u4 u.9a a9easta pri.ar 1i 1ost 9e4 :ai =i.ti..ute# Casa i.o de 1e:eiL 92te?a di.>.p4ăpu:i.1ără să73i :ai ia :i9u4 deHu. tra:?ai 9are7i tăia dru:u4L dar 9e4 de7a4 trei4ea. 9urte >.eaţa se tre<ise t2r<iu# De a9eea .a s9u<ei de adi.e4e >:preH:uită 9u o =a4ustradă.să >.t dat.de3i .tr7u.de3i a1ir:aţii 4ui di:i.:iraţi 9ă73i ?ăd superioru4 a4erC2. 1aţa 9i3:e4ei stătea >.9o. pi9ioare o 1ată 1ira?ă.stru9ţie 47ar 1i ?ă<ut pri.9ei trei 1u.iţia<ă pe .Că e4.te 4a ora .9a 3i 9u: .9ii de :arCi.i:e. 3ir 4u.di.ai. Huru4 4uidădu 9u o9Eii O >.er.d at2t de Cră=itL di.7a?ea de4o9 9Ee1 să se u:i4eas9ă >.ă t2r<iu 4a restaura.ă4ţi:e uria3ă# Se ?edea 92t de 9o4o 9ă poarta 1usese 9o.:aHoritatea 1erestre4or erau o9upate de =ăr=aţi 9are stăteau >.1usese tratat 9u o .de a?usese 4o9 săr=ătorirea u.9ă trei s9ărip4us u.după ?reu.u.d >.ta aCa4e pe stradă.3edea pe terasa u.de /u44i9E 3i de /a:i.er.te. ?2.t. soi de 9a<ăr:i >.os9ute 4ui /# Pri.9Eiriate 3i 4o9uite de oa:e.uia să se a3e<e.i?e4u4 stră<iiL 9a să aHu.os9uţii de 4a :asa 4a 9are o=i3. ti:pu4 săptă:2.Că 4a ora . i.sau 9a 3i 9u: Hude9ătoru4 de i.9tua4itate# P2.:ai a4es.spuse /#.i. di:i.d se opri deodată o=ser?2.Cro<itor# /# (. eA9es de pu.7ar :ai 1i a?ut de 9e să se Cră=eas9ă.u.u i.ă4ţau :a4dăre de 9ear3a1uri.uţios toate a:ă./# Re1u<ase să ia tra:?aiu4L si:ţea 9ă i7ar 1i si4ă să 1o4oseas9ă pe.struită pe :ăsura ?eEi9u4e4or 9u :ăr1uri a4e di?erse4or :aCa<i.:ai eAistau >.d /# Tre9u pri.d 9apu4 <=ur4it a4 ?reu.pături 3i per.?i. 1aţa 4or era u.i Cră=it.tr7o a doua 9urte# %i se e.su1i9ie.pe 9are tre=uia să se a14e i:o=i4u4 3i 4a 9apătu4 9ăreia /# Se opri o 94ipă.i:e. 1aţa i.tr7u.a?ea o 1aţadă . :o:e.9ţio./# Studie :i.doi =ăieţi se dădeau >.9epu să 92.i săra9i# (.C de 94ădiri >.te4e a9estea.te de7a p4e9a 3i /# Se si4i să7i răspu.t.eo=i3.dar 9are >:preH:uia 9urtea 3i a?eau 1ir:e 9u.uri 1ă9ute >.J Nu e 9Eiar at2t de i:porta.ouă. 9ă:ă3i. 9urte# L2.u.4a 1e4 de .a4ta. 1i.a4teu.er?ă 4a C2. 1aţa 4ui# Toţi trei >4 ur:ăriseră 9u pri?irea. :i9 Ca.9are73i striCa :ar1a 9ătre 1erestre4e de sus. striCăte# /# Se 3i apropiase de7o s9ară.9u :2.trar o=i9eiu4ui.ei 9a1e.9ă9i >. Cra:o1o.3i a3a i.dea >.ua ?a4oarea.dă.eaţa asta de du:i.itL .dea 4a 9u totu4 a4t9e?a# (3i spu.du4 9ă .a.E2r2i. ti:p 9e apa >i u:p4ea Că4eata# (.tra >.e.oapte.e9i4e su14e9ate 3i 1u:au.su= 1r2.=a 9Eiar se opri o 94ipă >.4a i.d >. de 9urio<itate.ţă 9iudată 3i 9u o .p4i.u.9Eetă pri.uia di. =ăr=at des9u4ţ 9itea <iaru4# ai >.?re:ea 1u :oEor2tă# /# Se si:ţi 1oarte o=osit.tă. 1e4 de 9ă:a3ă de .pe o 1r2.92.tr7u.Cu4 i:o=i4e4or. 92. a1ară de s9ara a9eea. .di9at# De3i pe dru: . 9o4ţ a4 9urţii.er.tr7u.de3i se C2.pe7o 4adă.ter?a4e reCu4ate.<ător a:=u4a. >.a:este9aţi >.e>.Că 3i.9a să 14e9ăreas9ă# U.ouă.e să se pre<i.CEie.9o4o.?o9at 4a o oră pre9isă# Cre<use 9ă o să re9u.ai.t# Era ora .ea per?a<e4or# La 9e4e4a4te 1erestre se >.a3e<ate 9e?a :ai Hos de .ari ai =ă.t.9Eetă. :od 9iudat O de Ra=e.i:i9 pre9is sau după ?reo :i39are :ai deose=ită >.o 1a:i4ie >3i >.ouă 3i 92te?a :i./a:i.e4e 4uiL >.te de7a i.Ci 4a e4e tre=uia să 9o=ori 92te?a trepte# (. 92. =ăr=at 9are diriHa :u.i1or:e 3i 9e.92.aproape 9ă74 răstur. 1e4 de spirit de =ra?adă.u 3tia .o poartă de7o 4ăţi:e 3i de7o >.tr7u.te 9u e4 >.i9i e4 .i >.di9ată se a14a 9a: depărti3or.dea ru1e4eL Hos.9a# Co.s 9ă pe7a9o4o tre=uia să 1ie dru:u4 spre 9a:era de a.de tre=uia să :earCăL ori9u:.u3ii.a4e4e# Du:i. de 1ru9te 3i 4eCu:e# La u.e. 4eCătura 4or 9u =a.sau >3i re<e:au 9u CriHă 3i 9u duio3ie pru.di9iu despre 9are .C 9are pro=a=i4 răspu.se a14au :i9i pră?ă4ioare 9u 1ru9te.u :ai a?u ti:p să 9Ei=<uias9ă 3i să73i 9o:=i. pro9esu4 4ui# Pe pri:ii doi >i <ări >. stătuse p2.ei 1e:ei# Lo9atarii se striCau sau C4u:eau >.d 9ă.d9ă >.ă u.>:=ră9ată >.oas9ă de departe 9asa.i9ă.ai..se a14a u.a?ea pe a:=e4e părţi 92te u.9t :ai s9Ei:=ă 92te?a 9u?i. 4eaCă.9ar.iar di:i.uit de 4u.trării# Dar strada 8u4ius.1ii.u.>.i EoEote de r2s deasupra 4ui /# De7a 4u.9are73i trăise traiu4 pri.tr7o roa=ă# (.tru pro9es 9e4 :ai :i9 aHutor.du:i.tre doua Cea:uri.eC4iHe.stei.u 1usese 9o.ea 9ă. partea ori9ui ar 1i ?e.tre 9u. aHu.i9ă.de pe o parte pe a4ta a stră<iiL o ast1e4 de C4u:ă st2r. ?reo 1ereastră 3i ar 1i 3tiut 9ă e pre<e.e >.9a să 1ie siCur 9ă .3i se p4e9ă. 1aţa 9o:isiei de a. a4te 9artiere :ai =oCate.9i se >:=ră9ă repede 3i por.u ?oia să re9urCă 4a .3i se uita 4a /# (.ă 9u 9ăru9ioru4 4ui p4i. tai.e sau 4eCu:e. <i4e4e de 4u9ru asta e ora 4a 9are >.tre ei..ii.u7i 1usese i.tre e4e se opreau pe trepte.9ep să 4u9re<e tri=u.9ii.eate.1ă9ea tot posi=i4u4 să aHu.9Eise 4a ora a9eea.i9a.trerupt dute7?i.

.tre=e 4a toate u3i4e da9ă .u 4o9uie3te ai9i u.du9eau pe /# P2.du4ă 9are arăta 9ă se 3i 1ă9use ora <e9e# J Ai9i 4o9uie3te t2:p4aru4 La.ău.i9u4ui Pi44e: 9are7i spusese 9ă Hustiţia Fe atrasa de de4i9teG.it de i.de 9ei 9are .9u două 1erestre.se .e4e 9a:ere paturi4e :ai erau >.eau p2.ţe4esese Cre3it: .tre=e de =irou4 9o:isiei de a. etaH >. ase:e.9epuse 9Eiar să reCrete 9ă 1o4osise :etoda a9easta 9are 4a >.trea=ă da9ă .te de a ur9a 4a etaHu4 9i.d9ă .de spe9tatorii .repet2.a p4i.<.9u o9Ei .sau u.di. 9oate.<.3i u.9i >.ţă re?o4tătoareL 4u9ru4 a9esta a?ea de C2.se >.<K (. ru1e4e u.9u 9e1e4e 3i spi.<.u:ea La. .<# Ce4 :ai adesea >i des9Eidea ?reo 1e:eieL după 9e7i as9u4ta >.răspu.să .9a să ai=ă ast1e4 u. ea 3i >.u puteau sta de92t >.3i =ătu 4a o u3ă de 4a etaHu4 9i.9i# Pri:u4 4u9ru pe 9are74 ?ă<u pri.d eApresia pa<.i. t2:p4ar La.di1ere.u :ai tre=ui să >.>:=ră9ate doar 9u 92te u.trarea 4ui# !ăsi.du73i >.9ă o9upate de =o4.ea o: 9a su=9Eiria3.i./# I.ai.s7ar 1i putut să 4o9uias9ă u..ui 9opi4L 3i7i arătă 9u :2.tre=au ?e9i.9epu >.4a :i9ă dista.d să74 spu.u :ai 9aute. t2:p4ar La.Hă 92ţi?a 9opii 9are se Hu9au pe pa4ier 3i74 pri?iră ur2t 92.doia4ă.ăru4 4u9rător 9are ţi.9ăpita.toarse i:ediat.u3a des9Eisă a 9a:erei de7a4ături# J /# Cre<u 9ă .1e:eia se adresa 9ui?a 9are se ridi9a >./# Tre=ui 9Eiar să a3tepte p2.ă# De a9eea.>.pe 9are >.sau să7:i adu9 =asto.por.i3te odăiţe 9u 92te o si.iL 9a să se des9otoroseas9ă de ei.i9eau 9u 9ratiţe4e de pe p4ite# 5ete4e 9e?a :ai :ări3oare.i . 4iCEea.u4 9a să7i =at#G Cu puţi.ără.pe pat: J Do:.9o.i >.9i.tre=a da9ă .u4 >.ă atu.uti4itatea >. Ce.tă u.d ur9a s9ara.9Eisi de i.>3i 4uă ră:as =u.ător 9u a4 4ui La. etaH# /# (.>.u putea să >. >.ea ?reo u3ă >.ai.e 9u tot di. t2:p4ar La.era4.9eput i se păruse at2t de =u.u se a14a a9o4o 3i de9i .u:e4e a9esta >i ?e.sau de 9ei 9are se odiE. 9are ar 1i reie3it 9ă =irou4 9ăutat tre=uia .de 4o9uia ?reu.epotu4 doa:. C2. si:p4u 3orţa4erCau Ear.C 3i7i spu.< O .tre=uie sau să 4e adu9 =o:=oa.i totu3i pe pri:a s9ară.u 4o9uia a9o4o u. >.>3i spuse e4.u se tre<iseră >.9ăpere 3i7i spuse 1e:eii 9are.ei !ru=a9E. u.adi.d 9ă re<o4?ă toate tre=uri4e Cospodăriei# (.ţi.de4et.sau >i spu.i9e.tru# (i spuse o 1e:eie t2.<.de a9eea se C2.ţă de ta?a.tre=eL =i.< O 3i se Eotăr> să >. u3a des9Eisă 1u o pe.u74 9Ee:a La.>4 >.<K (. preteAt să se uite >.su4 să74 Căseas9ă pe t2:p4aru4 La.u:e ?aC ase:ă.ta4o.tre=a 9e4 di.ări4e 4ipite de p4a1o.dea /#.9uiată.ă tare 3i răspi9at# P2.tre=ă /# J Po1tiţi >.?e.de4u.oapte.u4 de peste .d >.e 9a să7i >.e 9u :u4tă a:a=i4itate să74 du9ă sus.ii.9o?oiaţi.de7o Ca4erie>.# Ni:e.deau >.d o =i4ă >3i >.de3i 9o:isia .92t se poate de 1e4uriţiu:p4ea o >.9u pru.după părerea 4or. :i.tre ei# FDa9ă :ai ?i. pat# J Da. t2:p4ar La./# Ie3i di.9Eeie traie9toriaL doi =ăieţa3i.t24.u prea :are.ă 4a ur:ă.Ce 4a pri:u4 etaH.9ă di. de 4a t2.d tre9u pri.eau ?reu./# Aproape 9ă .1ă1ă >.2.eapărat să se a14e 4a 9apătu4 s9ării a4easă di.u4.eCri.ire pu=4i9ă# O :u4ţi:e de oa:e.e?oitorii >4 t2r2ră di.ă 92.ău.9i se Eotăr> să .ţesată 3i ea de 4u:e.9are a?eau de pe a9u: 1eţe de ?aCa=o.de. u3i4e des9Eise se puteau ?edea.eau >:=ră9aţi# C2.ă 4a ur:ă u.du49es9.9er9ări4or de p2.păr2.să a=ia 4a pri:u4 etaH# Cu: .te 1ii.u :ai a?ea 9e 9ăuta 4a u3a a9eea# u4ţi 9redeau 9ă e4 ţi./# Bătea >.:2E. so:.<i :aturi.Cură 1ereastră# Odăiţe4e a9e4ea ser?eau 3i de =u9ătărie 3i de dor:itor# 5e:ei4e.sau >4 9o.e 3tie 9e u3ă depărtată u.9ă9i aproape toate u3i4e erau des9Eise 3i 9opiii a4erCau de 9o4o79o4o# Pri. >.te de7a aHu.>.de 4o9uia 9i.du74 de pa.sau >./# Ar 1i tre=uit să7i 4o?eas9ă 3i se te:ea de ţipete4e 4or# Ade?ărata 9ăutare >. pe7a9i.a?i.9ăpere .u se si.di9aţii :ai pre9ise# P2.tru.t2:p4are de e4# Pe 92. =raţe.>4 si4iră să stea 4o9u4ui.u 4o9uia a9o4o t2:p4aru4 La.9are to9:ai 94ătea >.tru# Dar >3i dădu sea:a 9ă de 9e4e :ai :u4te ori putea să 1a9ă asta :u4t :ai u3or de92t s7ar 1i a3teptat.ă 4a ur:ă. t2:p4ar.tre=area.i:erise 4a o >.ă 4a 9i.ă de săpu.9Eetă.<# J U.d 9a aeru4 e prea Creu.Hurată.tr7u.3i 9o=or># Dar se >.e?a79are ar 1i putut să7i dea i./# Dera.

apropie7te# .tre doi =ăr=aţi 9are dis9utau >.ăit.e4e de pe estradă >i atrase ate.o.ute.a4.i să i. st2.9o:u.ti.d C4asu4 3i pri?i.ea estradei. partea dreaptă a să4ii se au<iră di.u ?ă<u .i3te de92t 4a i.trarea 4ui /# Nu:ai 9ei de 4a Ca4erie 9o.să atraCă :ă9ar pe.>.toarse spre =ăiat 3i as9u4tă.<. :ur:ur Ce.u :ai su.7ar 1i apu9at to9:ai atu.se sti.si1i9ă i:ediat.traţi# /# N7ar 1i as9u4tat7o da9ă ea .Ca.i9.or oa:e.se pe /# Era :2.1ără 9a o:u4eţu4 9e4 Cras 3i 1or.u.i4or se:.ire po4iti9ă de 9artier# La 9e4ă4a4t 9apăt a4 să4ii.9u: o:u4eţu4 . dosu4 :ăsuţei. sea:ă# A=ia 92.9are to9:ai ?or=ea O >.7a?u ti:p. .ă >4 pri.ţesate de 4u:e.i9i o 1aţă >.9i :i.9epu.u:ai de Hu:ătatea st2.tea a9easta >4 derutaL da9ă .să73i a.dă 9e?a.destu4 de >. o9Ei O o :2.se o:u4eţu4.F se C2.spuse e4# /# Vru să7i răspu. spate4e 4ui.e.>i răspu.>i spuse e4# /# Se 4ăsă 9o.ui =ăieţa3 9u =uHori >.tre ei erau >:=ră9aţi >.9i :i.ea# (.u73i 4o?eas9ă ţeste4e# /#.>.dar a9u: su.9i 94a. sa4ă era :ai :u4tă 4i.te..i4e Cestu4 .i:i9.9ă9i de >.uau să 1a9ă o=ser?aţii# At2t 92t se putea disti.u4 1ă9ea 9u a:2.ii a9e3tia su.de 9ere:o.astă<i.toarsă spre e4.i a4e 9ăror Cesturi 3i 9u?i.9uiL .>i răspu.te.ă 9a să7i 923tiCe pe toţi odată sau.de >4 9o.ă# Apoi i. 1ur.era4 se ridi9ă di.tCras 3i 1or.dar de data a9easta ar 1i putut să 1ie Cre3it i.tre=a 9e7ar 1i tre=uit să spu.9ăperea e 3i a3a p4i.7ar 1i 1ost ea.stătea u. o=raHi# J Vi.1usese a3e<ată o :ăsuţăL >.ie.9are 4e at2r. ta=ăra 4or# Cei :ai :u4ţi di.9i .it t2r<iu.tre 9ap 3i p4a1o.dusese pe /# I<=uti 9u Creu să73i du9ă 4a 9apăt :isiu.t ai9i# (.o.i9aru4 de 4u:e eAista u.taţi a9u: o oră 3i 9i.uă să ?or=eas9ă.două :2i.d >3i :i39a =raţe4e >.ou ap4au<e# FOa:e.să.Că :arCi.dar .?i.t2:p4ar de :eserie# J SiCur.repetă o:u4eţu4 ridi92.u au<i de92t ap4au<e i<o4ate# %i se >.>.ite de spătaru4 s9au.eata tre=uie să >..Eotăr2t :ai :u4t să o=ser?e de92t să ?or=eas9ă.de7a 9ur:e<i3u4 u.terpretat. pri:e4e r2.e<e 9ari9atura 9ui?a# Băieţa3u4 9are >4 9o. 1aţa 9ăreia se a14a 3i de 4a 9are .ţia.ă: J S7ar putea să 1i ?e.t2r<terea# %i a9u:.du7se pe ?2r1uri4e pi9ioare4or.J V7a: >. =ăr=at :ăru.ter4o9utoru4ui său# Di.a să ta9ă: J Totu3i.>.se 1e:eia# Vă roC să i. aer de par9ă ar 1i ?rut să dese.treptat# A9u:. 92.i9area pe 9are a9esta i7o 1ă9u >.ţe ?i<itatoru4.u era posi=i4.u :ai are ?oie .9Eete<# ur:uru4 re>.ăit să7$ ia >.dar >.u7$ ap4audaseră# J Da. ti:p 9e 4e 1ă9ea oa:e.Vridi92.u:=ra.Ce >.9ă9i o:u4eţu4 9o.tră.9er9ase de două ori.tre=at de u.t2r<iere 3i se :u4ţu:i doar să spu. pe.a u.o:u4eţu4 se >.9ă 4ui /# O pri?ire s9urtă# J Ar 1i tre=uit să ?ă pre<e.dată 9e o:u4eţu4 s12r3i de ?or=it.ei estrade :i9i 3i >.tre ei >3i aduseseră per.Cust.ap4e92.tru 92t?a ti:p 3i si:patia 9e4or 9are .u.ţa u3ii 3i .u4ui i.9u pi9ioare4e >.taţi a9u: o oră 3i 9i.<adar.t o=4iCat să te a.duri.ute. 92.spuse /#.tru preti. :od eA9epţio.totu3i# Pri.ţă să se Husti1i9e pe. a4t =ăr=at 9are stătea >.se.a: să te a.i:e. a.u :ai <ise .i4or.tre persoa.u:ai spate4e u.dusL o=ser?ă 9ă >.u. 9u :2.Cote 4u. spaţiu 4i=er.u:e La.di />. .ti.tre# J 5oarte 9u:i. Hu:ătatea dreaptă a să4ii# J Ar 1i tre=uit să ?ă pre<e.d >.Că a să4ii.s7ar 1i 9re<ut 4a o >.sa 4ui >.9e4ă4a4t >4 pri?ea drept >. 3oaptă# Apoi >3i s9oase 9easu4 3i7i aru.u.a di.42.pra1u4 3i 1u:u4 de sus.9ru9i3ate 3i 9u 9oate4e spriHi.u se :ai repete >.CriHorat a9u: .d spre pu=4i9# ur:uru4 se i.duse =ăieţa3u4.t u3or de 923tiCat.9Eete<# Dar a4tă dată să .u i7ar 1i spus: J După du:.du7se.dar a9u: .or EoEote de r2s asur<itoare O 9u u.Ci.at2t >.da9ă asta .d u.re.9a să . dreapta 92t 3i >.9ei de 4a Ca4erie păreau :u4t :ai prost >:=ră9aţi de92t 9ei de Hos# u4ţi di.9are poate 9ă despărţea două ta=ereL 4u9ru4 a9esta părea 9u at2t :ai ?erosi:i4 9u 92t >.u:ărării =a.pe 9are 3i 4e puseseră >. :iH4o9u4 u.apoi >.te se adresau doar 9e4or di.eCru 3i purtau redi.tru.au 4ă42i pe 9orp# Pe /# Nu:ai >:=ră9ă:i. dreptu4 u3ii O u.

u ?ă aHută 9u .dar ră:2.os9 9a atare# %i 4e re9u.da9ă de o=i9ei .do:.9a să ?ă ?i. 9ă e4e repre<i.ă 4a 9apăt# %i pro1ită de >.ă.ără O 9are pro=a=i4 >3i ter:i.d >.1ir:e spuse4e# u4ţu:it 9ă .i9i u.ea?oastră >.su.u73i aude de92t ?o9ea 4ui 9a4:ă >.d paCi.CăL 3i eta4a ast1e4.>.ea :esei 3i >:pi.eau.tru :o:e.tre ei să iasă di.Că a să4ii >3i păstră >.3i ?a9ar:u4 de7a4ăturiL =a 9Eiar.tre=at .9e.stru9ţie.te4e 4ui 1useseră aspre.statarea du:.9epu să ?or=eas9ă.t2.t pri:7pro9urist 4a o :are =a.a pe 9i.trerupse apoi 9a să pri?eas9ă sa4a# Cu?i.ade?ărate# Ar 1i :eritat apro=area 3i a u.u. :i9 reCistru.:ai =i.i:i9.tre=at. 9a<u4 a9esta.ora di.e de pete# .dar >:i p4a9e să ?ă o1er eApresia a9easta.i:i9.tat >:potri?a :ea# Aţi putea o=ie9ta 9ă.stru9ţie.du73i spr2.i se <=ur4iseră.dră<.di.d 9u: se des9Eide u3a de 4a 9apătu4 să4ii 3i 9u: spă4ătoreasă 9ea t2.9are at2r.?7a3 da de7o sută de ori dreptate: pro9edee4e du:.. r2s at2t de 9ordia4.i1i9ati? pe. >i păsaL e4 stătea 9o:od pe s9au.9orde<e 9a să .poate 9ă >.du:.u4e Hude9ător.t <uCra?L sau.eput2.toarse spre estradă 3i as9u4tau 4a 1e4 de 4i.după 9e7i 3opti 9e?a o:u4ui di.iaţi.Căduiau u.toar9ă ?reo r2te?a 9apete# Si.să7$ ridi9e 3i să7$ aCite >. pi9ioare.ii >3i puseră pa4:e4e pe Ce.u :7aţi >.u4e Hude9ător.os9 pe. spate4e său. to.stru9ţie puţi.terpe4area 4ui /# To9:ai >.i4e reCistru4ui 3i adres2. :i.ţie# Nu spu.?e9Ei 3i 1ă9ut 1er1e.ţă.Curu4 o=ie9t a14at pe :ăsuţă# ReCistru4 părea u.dis9uta=i4L iată u.ei ta=ere 3i a 9e4ei4a4te.9ru.ea?oastră .ti.de:.i să asiste 4a spe9ta9o4L 9u toate pre9auţii4e 4uate 9a să . 92. sea:ă.area a9easta străi.>.stru9ţie >i pri9i.Cur Hude9ătoru4 de i.ou 9aieţe4u4# J Asta ..>.i at2t de 4ipit de :arCi.tă o a=atere de 4a Hustiţie.9a 3i 9u: i7ar 1i 1ost s92r=ă să7$ ati.eCre 3i 9u:p4ite.uta . r2.e?a să 4e dea ?reo ate.pro=a=i4 9a să73i re9apete ţi.>.?ă4:ă3ea4a 9e4or di.92t se ?ă<u si4it să se >.stru9ţie >.ă.d.i 9Eiar să ia i:ediat reCistru4 Hu de9ătoru4ui de i.areaea tot 1ă9u să se >.au de a:=e4e părţi.di :ai ad2.dar toată 4u:ea tă9uL era ?ădit 9ă oa:e.deasupra o9Ei4or# 8u:ătatea st2.u:ero3i.d >.9epu Hude9ătoru4 de i.9o.d .9ordare ur:areaL poate 9ă se preCătea pe as9u.uă /# Iar reCistru4 du:.9ă# Răspu.2.e9esară.u 1a9e de92t să7:i 9o.era 9o.9Ei 3i se s9uturau de par9ă i7ar 1i apu9at u. 4u9ru se:.u 9o.Că.statare.d >.924 /# Nu se putu >:piedi9a să .de 1apt :ai puţi. 9aieţe4 de 39oa4ă.it de 9e4e au<ite# Surpri.1urios 3i . 4o9 4i=er# O9up2.eataVe3ti <uCra?# J Nu. :i4ăL 9ă9i .area Ca4eriei 3i o a:e.dar 9a4:u4 purtării 4or Ie dădea :ai :u4tă autoritate# C2.:ai aspre de92t i.d /# (.i3tiţi 3i Că4ăCia de sus.u se prea o=ser?au.rupte 3i p4i. partida ad?ersă# Oa:e.tit 9o.spuse /#. 94ipa a9eea.do:.1i4e4e Că4=eHite.ţio.4uă u.Hude9ătoru4 o as9u4tase st2.te. dreapta.de 1urie. spate.stituie o pro9edură de92t da9ă eu 4e re9u.9u 1eţe4e >. ?ă<u4 tuturor.i.1ără >. adu.e :asa Hude9ătoru4ui de i.treC 9a4:u4L 9ei a14aţi a9o4o stăteau per1e9t a4i.treaCa pro9edură a pro9esu4ui i. pro9es# (.>.tor92. 3i.doia4ă. a99es Cra? de tuseL 92ţi?a de 4a Ca4erie >.Ci.u e ?or=a de ..?i.4uă di.ţi.9ăută să se despăCu=eas9ă pe spi.e <is. .si.sări.stru9ţie 3i poate 9Eiar persoa.ea?oastră .du7$ 9u două deCete de7o 1i4ă de 4a :iH4o9./# (.d ast1e4 u.ase tre=uri4e O ?e.i:i9 9e4or de Hos.s 9ă7i are de partea 4ui# J 7aţi >. 92.dar oare9u: .4e >.ire 9are să pu.ă 3i du:.du7se 4ui /# Pe u.d se ridi9ase să apostro1e<e Ca4eria.a a9estuia# Dar Hude9ătoru4ui de i.u răstoar.trerupere 9a să se a3e<e 92t :ai .9a 3i 9u: ar 1i tre=uit să .tru >.ea?oastră 9a pe u.u:ai :i4a ar putea >.ui Iui /# O ade?ărată =u9urie.de 1apt.u erau :ai tari de92t 9ei di.te da9ă ?ă ?eţi C2.u:ai di.totu3i.e4e 9are.9# /# Se >.s de i.da9ă su. 94ipa 92.d.t.treCii de<=ateri# De a9eea /# Se si:ţi 9o.e4uat >.su4 a9esta 1u sa4utat de Hu:ătatea dreaptă a să4ii 9u u.ii a9e3tia di.p2.trariat ?ă<2. Hu:ătatea st2.u i se o=ser?e Cestu4# Apoi.ă 9apăt >.du7$./# Se po:e.s o i<=u9.să 4e 1a9ă . pi9ioare 3i >.duri 3i să se a:este9e 9u 9ei di. 1o.iţă de :u4t 9e 1usese răs1oit# J A3adar. ade?ăr i.9ă9i părea trăs. aer. de 9o.s 9u at2ta putere de >.e?a sări Hos de pe estradă 4ăs2.ase să 4e spu.u tu4=ure adu.9i :i7aţi tr2.u r2dă 3i e4# Oa:e.te.9epură 3i ei să r2dăL Hude9ătoru4 de i.ii a3teptau 9u 9ea :ai :are >. .

J Iată do9u:e;te4e do:;u4ui Hude9ător de i;stru9ţie- spuse /#- 4ăs2;d reCistru4 să 9adă pe :asă# Co;ti;uaţi să7$ piCă4iţi :ai departe- do:;u4e Hude9ător- eu ;u :ă te: de 9aieţe4u4 a9esta- de3i >:i e i;a99esi=i4- 9ă9i ;u pot să7$ apu9 de92t 9u ?2r1u4 deCete4or 3i ;u 47a3 4ua >; :2;ă# 8ude9ătoru4 de i;stru9ţie 4uă reCistru4 a3a 9u: pi9ase pe :asă- >;9er9ă să7$ ;ete<eas9ă puţi; 9u pa4:a- 3i re>;9epu să7$ 9iteas9ă# !estu4 4ui era u; se:; de ad2;9ă u:i4ire- sau 9e4 puţi; tre=uia i;terpretat 9a atare# Cei di; pri:e4e r2;duri >3i >;ti;seră spre /# 5eţe4e p4i;e de at2ta 9urio<itate- >;92t e4 <ă=o?i o 94ipă 9a să7i pri?eas9ă# Erau- >; Ce;ere- oa:e;i ?2rst;i9i- :u4ţi di;tre ei a?eau =ăr=i a4=eL poate 9ă totu4 depi;dea de =ătr2:i a9e3tia- poate 9ă ei ar 1i i<=utit 9e4 :ai =i;e să i;14ue;ţe<e adu;area pe 9are u:i4irea Hude9ătoru4ui de i;stru9ţie ;u reu3ise s7o s9oată di; i:pasi=i4itatea >; 9are 9ă<use după 9u?2;tarea 4ui /# J Ceea 9e :i s7a >;t2:p4at :ie- 9o;ti;uă /# ai >;9et de92t >;ai;te 3i ;es4ă=i;d o 94ipă di; o9Ei 1eţe4e =ătr2;i4or di; pri:e4e r2;duri- di; 9are pri9i;ă părea 9ă ?or=e3te 9a distrat O 9eea 9e :i s7a >;t2:p4at :ie e ;u:ai u; 9a< i<o4at ;7ar a?ea de9i :are i:porta;ţă 3i ;u 47a3 4ua >; serios da ;7ar re<u:a 1e4u4 >; 9are se pro9edea<ă 3i >:potri?a :u4t a4tora# Pe;tru ei ?or=es9 eu ai9i- 3i ;u pe;tru :i;e# 5ără să ?rea- ridi9ase C4asu4# Ci;e?a di; sa4ă >4 ap4audă 9 =raţe4e ridi9ate- striC2;d: J Bra?oM De 9e ;uK Bra?o 3i iar =ra?oM Pe i9i- pe 9o4o- 92te u; =ătr2; di; pri:e4e r2;duri >3i :2;C2ia =ar=a- dar striCătu4 ;u 1ă9u pe ;i:e;i să se >;toar9ă# Ni9i /# Nu7i dădu i:porta;ţă- dar se si:ţi- totu3i- >;9uraHatL a9u: ;u :ai so9otea ;e9esar să 1ie ap4audat de toţiL era su1i9ie;t 9a :aHoritatea să >;9eapă să 9uCete 3i ;u:ai di; 92;d >; 92;d să 1ie 9o;?i;s ?reu; i;s# J Nu 9aut su99ese de orator- 9o;ti;uă /#- ur:2;du73i 1iru4 C2;duri4orL de a4t1e4- ;i9i ;u 4e7a3 putea do=2;di Do:;u4 Hude9ător de i;stru9ţie ?or=e3te 1ără >;doia4ă :u4 :ai =i;e de92t :i;e- a3a 9u: >i 9ere :eseria# Vreau pur 3i si:p4u să supu; de<=aterii pu=4i9e o a;o:a4ie pu=4i9ă# As9u4taţi7:ă: a: 1ost arestat a9u: <e9e <i4e O arestarea >; si;e :ă 1a9e să r2d- dar ;u despre asta e ?or=a# A: 1ost 4uat pri; surpri;dere- di:i;eaţa- di; patL poate 9ă O Hude92;d după spuse4e Hude9ătoru4ui de i;stru9ţie ;u :i s7ar părea eA94us O poate 9ă se dăduse ordi; să 1ie arestat ?reu; <uCra?- 4a 1e4 de ;e?i;o?at 9a 3i :i;e- dar- >; ori9e 9a<- a: 1ost a4es eu pe;tru trea=a a9easta# Ca:era ?e9i;ă 9u a :ea a 1ost o9upată de doi pa<;i9i Croso4a;i# Ni9i pe;tru u; t24Ear peri9u4os ;u s7ar 1i putut 4ua :ai :u4te :ăsuri de pre?edere# (; p4us- pa<;i9ii- erau ;i3te 9a;a4ii- 1ără pi9 de :ora4itate- 9are :i7 au >:puiat ure9Ei4e 9u tră;9ă;ea4a 4or- 9er2;du7:i să7i :ituies9- >;9er92;d să 9apete pri; es9ro9Eerie Eai;e4e 3i ru1ăria :eaL :i7au 9erut =a;i 9a să7:i adu9ă- după 9u: spu;eau- :i9u47deHu;- după 9e7au >;CEiţit 1ără ru3i;e- su= o9Eii :ei- propria :ea Custare de di:i;eaţă# %i asta ;u7i totu4# 7au dus >; 1aţa i;spe9toru4ui- >;tr7o a treia >;9ăpere a aparta:e;tu4ui# Ca:era a9eea e a u;ei doa:;e pe 9are o sti:e< 1oarte :u4tL 3i a tre=uit să ?ăd 9u:- di; pri9i;a :ea- de3i 1ără ?i;a :ea- 9a:era i7a 1ost p2;Cărită de pre<e;ţa pa<;i9i4or 3i a i;spe9toru4ui# Cu Creu :i7a: putut păstra s2;Ce4e re9e# Dar a: i<=utit 3i 47a: >;tre=at pe i;spe9tor- 92t se poate de 9a4: O da9ă s7ar a14a ai9i- i;spe9toru4 ar 1i ;e?oit să re9u;oas9ă e4 >;su3i asta O de 9e 1usese: arestat# Ce 9redeţi 9ă :i7a răspu;s i;spe9toru4- pe 9are par9ă7$ ?ăd 3i a9u: >; 1aţa :ea- st2;d pe s9au;u4 doa:;ei- 9a u; si:=o4 a4 9e4ui :ai stupid orCo4iuK Nu :i7a răspu;s- >; 1o;d- ;i:i9- do:;i4orL poate pe;tru 9ă >;tr7ade?ăr ;i9i e4 ;u 3tia ;i:i9L :ă arestase 3i at2ta >i era de aHu;s# Ba- :ai :u4t 9Eiar- adusese >; 9a:era doa:;ei a9e4eia trei 1u;9ţio;ari i;1eriori de 4a =a;9a u;de 4u9re<- toţi trei preo9upaţi să pri?eas9ă 1otoCra1ii4e aparţi;2;d doa:;ei 3i să 4e ră?ă3eas9ă# Pre<e;ţa a9estor 1u;9ţio;ari a?ea- 1ire3te- 3i u; a4t s9op: 9a 3i Ca<da :ea- 9a 3i ser?itoarea 9asei- ei tre=uiau să răsp2;deas9ă <?o;u4 arestării- să7:i stri9e reputaţia- 3i- :ai a4es- să7:i <dru;9i;e po<iţia 4a =a;9ă# Dar ;i:i9 di; toate a9estea ;7a i eu3it- 92t de 92t :ă9arL >;să3i Ca<da :ea- o persoa;ă 1oarte si:p4ă O ţi; să7i rostes9 ;u:e4e ai9i- >; se:; de o:aCiu- ea se ;u:e3te doa:;a !ru=a9E O >;să3i doa:;a !ru=a9E de9i- a 1ost destu4 de re<o;a=i4ă 9a să spu;ă 9ă o ase:e;ea arestare ;7are :ai :u4tă i:porta;ţă de92t

u; ata9 >; p4i;ă stradă să?2r3it de ;i3te der=edei# Toate a9estea- repet- :ie perso;a4 ;u :i7au adus de92t ;ep4ă9eri 3i supărări tre9ătoare- dar 9o;se9i;ţe4e ;7ar 1i putut oare să 1ie :u4t :ai Cra?eK (;trerup2;du7se 9a să7i aru;9e o pri?ire Hude9ătoru4ui de i;stru9ţie- /# O=ser?ă 9ă a9esta to9:ai >i 1ă9ea 9u o9Eiu4 9ui?a di; sa4ă# De a9eea <2:=i 3i spuse: J Do:;u4 Hude9ător de i;stru9ţie- a14at 42;Că :i;e to9:ai >i 1ă9ea 9ui?a di;tre du:;ea?oastră u; se:; se9ret# EAistă de9i pri;tre du:;ea?oastră oa:e;i 9are su;t diriHaţi de7ai9i- de sus# Nu 3tiu da9ă se:;u4 tre=uie să pro?oa9e Euiduie4i sau ap4au<e- 3i- deoare9e >4 dau >; ?i4eaC- re;u;ţ să7i a14u se:;i1i9aţia# (:i e per1e9t i;di1ere;t 3i7i 4as dep4i;ă 4i=ertate do:;u4ui Hude9ător de i;stru9ţie să 9o:a;de 9u C4as tare oa:e;i4or pe 9are >i p4ăte3te- 3i să ;u 1o4oseas9ă se:;e se9rete# N7are de92t să 4e spu;ă des9Eis: FA9u: 14uieraţiMG sau FA9u: ap4audaţiMG 5ie di; He;ă- 1ie di; ;eră=dare- Hude9ătoru4 de i;stru9ţie se 1oia de 9o4o79o4o pe s9au;# O:u4 di; spate4e 4ui- 9u 9are stătuse de ?or=ă 3i :ai >;ai;te- se p4e9ă di; ;ou spre e4- o să74 >;9uraHe<e >; Ce;era4sau 9a să7i dea ?reu; s1at :ai deose=it# 8os- oa:e;ii ?or=eau >; 3oaptă- dar 9u >;su14eţire Ce4e două ta=ere- 9are p2;ă :ai adi;eauri păreau a;i:ate di păreri at2t de di1erite- se a:este9arăL 92ţi?a ii arătau 9u deCetu4 pe /#L a4ţii arătau spre Hude9ătoru4 de i;stru9ţie# 5u:u4 3 pra1u4 st2r;it 1or:au a9u: o 9eaţă ;espus de supărătoare 3i71ă9eau aproape i;?i<i=i4i pe 9ei a14aţi >; 1u;du4 să4ii# %i :ai a4es- pro=a=i4 9ă7i i;9o:odau Cro<a? pe 9ei de 4a Ca4erie 9ari erau ;e?oiţi- 9a să se ţi;ă 4a 9ure;t 9u des1ă3urarea de<=aterii să7i >;tre=e pe 9ei de Hos- 3i ;u 1ă9eau asta de92t pe 3optite după 9e >; prea4a=i4 pri?eau ;e4i;i3tiţi spre Hude9ătoru4 di i;stru9ţie# Iar răspu;suri4e ?e;eau 4a 1e4 de 3optite- de dup: pa4:e4e 9u 9are 9ei >;tre=aţi >3i a9opereau Cura# J A: să ter:i; i:ediat- spuse /# %i- 1ii;d9ă 4ipsei 94opoţe4u4- i<=i 9u pu:;u4 >; :asă# Tresări;d de spai:ă 4a au<u4 <Co:otu4ui- Hude9ătoru4 di i;stru9ţie 3i o:u4 9u 9are se s1ătuia >3i despărţiră 92t ai 94ip 9apete4e# J CEestiu;ea a9easta ;u :ă pri?e3te ;i9i 92t ;eCru su= u;CEie- de a9eea Hude9 9u s2;Ce re9e 3i- presupu;2;d 9ă daM Vreo i:porta;ţă a9estui preti;s tri=u;a4- ?ă e de :are 1o4os să :ă as9u4taţi# Vă roC- de9i- să ?ă a:2;aţi pe;tru :ai t2r<iu păreri4e asupra spuse4or :e4e- 9ă9i ;u prea :ai a: ti:p 3i7 a: să p4e9 9ur2;d# Se 1ă9u i:ediat 4i;i3te- >;tr7at2t reu3ise /# Să73i stăp2;eas9ă as9u4tătorii# Nu se :ai striCa 9a 4a >;9eput- =a 9Eiar ;i9i ;u se :ai ap4auda 3i oa:e;ii păreau de pe a9u: 9o;?i;3i sau pe 9a4e de a 1i 9o;?i;3i# J Nu eAistă >;doia4ă- do:;i4or- 9o;ti;uă /#- 1oarte >;9et- 9ă9i >4 =u9ura ate;ţia >;9ordată a :u4ţi:ii O (; 4i;i3tea 9are do:;ea se is9ase u; 1e4 de <u:<et- :ai eA9ita;t de92t 9e4e :ai e;tu<iaste ap4au<e O ;u eAistă >;doia4ă- do:;i4or- 9ă >; dosu4 :a;i1estări4or a9estui tri=u;a4- >; dosu4 arestării :e4e de9i- 9a să ?or=es9 despre :i;e- 3i >; dosu4 i;teroCatoriu4ui 4a 9are su;t supus astă<i- se a14ă o :are orCa;i<aţie- o orCa;i<aţie 9are p4ăte3te ;u ;u:ai pa<;i9i ?e;a4i- i;spe9tori 3i Hude9ători de i;stru9ţie ;ero<i- dar :ai >;treţi;e 3i Hude9ători de ra;C >;a4t 3i 1oarte >;a4t- 9u ;u:eroasa 3i i;e?ita=i4a 4or suită de ?a4eţi- de s9ri=i- Ha;dar:i 3i a4ţi auAi4iari- poate 9Eiar 3i 9ă4ăi- ;u :ă s1iies9 să rostes9 9u?2;tu4# Iar se;su4 a9estei :ari orCa;i<aţii- do:;ii :ei- >; 9e 9o;stăK (; a aresta oa:e;i ;e?i;o?aţi 9ărora 4i se i;te;tea<ă pro9ese stupide O 9a >; 9a<u4 :eu O adesea 1ără ;i9i u; re<u4tat# %i 9u: s7ar putea oare- dat 1ii;d ;o;se;su4 tota4 a4 u;ui ase:e;ea siste:- să 1ie e?itată 9ea :ai repro=a=i4ă 9orupţie a 1u;9ţio;ări:ii 9are74 s4uHe3teK E 9u ;eputi;ţă- do:;i4or- să 1ie e?itată# Ni9i 9e4 :ai :are Hude9ător ;7ar putea s7o 1a9ă- atu;9i 92;d e4 este >; 9au<ă# Iată de 9e pa<;i9ii 9aută să 1ure Eai;e4e de pe oa:e;i- iată de 9e i;spe9torii se i;trodu9 pri; e1ra9ţie >; 4o9ui;ţe străi;e- iată de 9e ;e?i;o?aţii su;t si4iţi să se ?adă de<o;oraţi >; 1aţa u;or adu;ări >;treCi- >; 4o9 să 1ie i;teroCaţi ;or:a4# Pa<;i9ii ;u :i7 au ?or=it de92t despre :aCa<ii >; 9are su;t aduse 4u9ruri4e aparţi;2;d arestaţi4orL tare a3 dori să ?ăd 3i eu a9este :aCa<ii u;de =u;uri4e arestaţi4or- aCo;isite 9u at2ta trudă- putre<es9 1ără rost- a3tept2;d să 1ie 1urate de ;i3te 1u;9ţio;ari ;e9i;stiţi#

(;trerupt de u; ur4et ?e;it di; 9e4ă4a4t 9apăt a4 să4ii- /# (3i puse pa4:a strea3i;ă 4a o9Ei 9a să poată pri?i >;tr7a9o4o- 9ă9i 4u:i;a tu4=ure a <i4ei dădea u; to; a4=i9ios 9etii di; sa4ă 3i te or=ea 92;d >;9er9ai să ?e<i# Ur4etu4 ?e;ea di; dire9ţia spă4ătoresei pe 9are /# O =ă;uise- >;9ă de 92;d i;trase >; sa4ă- 9a ?a 1i u; serios e4e:e;t de de<ordi;e# Totu3i- ar 1i 1ost Creu 4e spus da9ă a9u: ea era ?i;o?ată sau ;u# /# Vedea doar 9ă u; =ăr=at o >;CEesuia >; 9o4ţu4 de 42;Că u3ă 3i o str2;Cea >; =raţe# Dar ;u spă4ătoreasă ur4a- 9i =ăr=atu4 9are >3i 9ăs9ase 4arC Cura 3i pri?ea spre ta?a;# (; Huru4 4or se 1or:ase u; :i9 9er9- iar spe9tatorii de 4a Ca4erie păreau >;92;taţi 9ă di?ersiu;ea a9easta pu;ea 9apăt serio<ităţii pe 9are /# O adusese >; adu;are# Su= i:=o4du4 pri:ei i:presii- /# Vru să se repeadă i:ediat >;tr7a9o4o 3i să resta=i4eas9ă ordi;ea- C2;di;du7se :ai >;t2i 9ă toţi ?or 1i i;teresaţi să74 susţi;ă sau :ă9ar să Co;eas9ă pere9Eea di; sa4ăL dar se 9io9;i de pri:e4e r2;duri a4e :u4ţi:ii- 9are ;u se 94i;tiră 3i ;u74 4ăsară să trea9ă# Di:potri?ă- toţi 9ăutau să74 >:piedi9e- oa:e;i >; ?2rstă >;ti;deau =raţe4e- =a 9Eiar o :2;ă O /# N7a?u ti:p ;i9i :ă9ar să se >;toar9ă O (4 >;31a9ă de Cu4er# /# (;9etă să se :ai C2;deas9ă 4a pere9Eea 9are pro?o9ase de<ordi;eaL a9u: i se păru 9ă se >;9ear9ă u; ate;tat 4a 4i=ertatea 4ui 3i 9ă arestarea de?e;ea >;tr7ade?ăr serioasă- de a9eea- 1ără să :ai ţi;ă sea:a de ;i:i9- sări Hos de pe estradă# %i se po:e;i 1aţă >; 1aţă 9u :u4ţi:ea# Apre9iase oare 9u: tre=uie oa:e;iiK Nu 9o;tase prea :u4t pe e1e9te4e dis9ursu4ui ţi;utK Iar ei se pre1ă9useră tot ti:pu4 92t ?or=ise 3i a9u:- 92;d tre=uia să se trea9ă 4a 1apte- >3i 4epădau :ă3ti4eK Ce :utre ?edea >; Huru4 4uiM O9Ei :i9i 3i ;eCri 4i9ări;d >; pe;u:=ră- o=raHi =uEăiţi- at2r;2;d 9a 4a =eţi?i- =ăr=i 4u;Ci- ţepe;e 3i rare pe 9are da9ă 4e apu9ai a?eai i:presia 9ă <C2rii ?idu4 9u deCete4e 3i ;u 9ă ati;Ci ;i3te =ăr=i# Su= =ăr=i >;să O 3i a9easta 1u ade?ărata des9operire 1ă9ută de /# J Pe Cu4ere4e Eai;e4or- 4u9eau i;siC;e de di1erite 9u4ori 3i :ări:i# Toţi purtau ase:e;ea i;siC;e- după 92t se putea ?edea- toţi erau o apă 3i7u; pă:2;t- 3i 9ei di; dreapta 3i 9ei di; st2;CaL >;tor92;du7se =rus9- /# Vă<u a9e4ea3i i;siC;e 3i pe Cu4eru4 Hude9ătoru4ui de i;stru9ţie 9are- 9u :2i;i4e >;9ru9i3ate pe p2;te9- pri?ea 4i;i3tit sa4a# J A3aM StriCă /# Ridi92;d =raţe4e spre 9er- 9ă9i des9operirea a9easta ;ea3teptată 9erea spaţii 9a să se eApri:e- su;teţi toţi- după 92te ?ăd- 1u;9ţio;ari ai Hustiţiei- 1a9eţi toţi parte di; =a;da 9oruptă >:potri?a 9ăreia ?or=ea: adi;eauri- ?7aţi adu;at toţi ai9i 9a să :ă au<iţi 3i să :ă spio;aţi- ?7aţi pre1ă9ut 9ă su;teţi >:părţiţi >; două ta=ere 9a să :ă >;3e4aţiL :7aţi ap4audat ;u:ai 9a să :ă pu;eţi 4a pro=ă: aţi ?rut sa >;?ăţaţi 9u: tre=uie ade:e;iţi 9ei ;e?i;o?aţi# Ei =i;e- ?7aţi oste;it deCea=a: sau ?7aţi a:u<at ?ă<2;d 9u: 9i;e?a a3tepta 4a ?oi să7i apăraţi ;e?i;o?ăţia- sau Qdă7:i dru:u4 9ă te po9;es9M (i striCă /# U;ui =ătr2; tre:urător 9are se ?2r2se prea :u4t >; e4R aţi >;?ăţat rea4:e;te 9e?a# Ori9u:- ?ă 1e4i9it pe;tru 1ru:oasa ?oastră :eserie# Si- 4u2;du73i repede pă4ăria a14ată pe :arCi;ea :esei- /# Se Cră=i să aHu;Că 4a ie3ire >; 4i;i3tea desă?2r3ită a să4ii- 4i;i3te 9are ;u se putea eAp4i9a de92t pri; 1aptu4 9ă surpri<a 1usese tota4ă# Dar Hude9ătoru4 de i;stru9ţie se do?edi a 1i 3i :ai rapid- 9ă9i >4 a3tepta 4a u3ă# J O 94ipă- >i spuse e4# /# Se opri- 1ără să74 pri?eas9ăL ;7a?ea o9Ei de92t pe;tru u3a a 9ărei 94a;ţă o 3i apu9ase# J Vreau ;u:ai să7ţi atraC ate;ţia- >i spuse Hude9ătoru4- 9ă astă<i te7ai păCu=it si;Cur- 1ără să7ţi dai sea:a- de a?a;taHu4 pe 9are u; i;teroCatoriu >4 repre<i;tă ori92;d pe;tru u; arestat# /# R2se- pri?i;d spre u3ă# J Ba;dă de Co4a;iM StriCă e4- ?ă dăruies9 toate i;teroCatorii4eM Apoi des9Eise u3a 3i por;i >; Coa;ă pe s9ări# I; ur:a 4ui- au<i 9u: 9re3te ?uietu4 adu;ării 9e se re>;su14eţea 9a să dis9ute e?e;i:e;te4e- 9a o 94asă 9are 9o:e;tea<ă u; teAt# (N SALA !OAL)# STUDENTUL# BIROURILE TRIBUNALULUI# (; săptă:2;a 9are ur:ă- /# A3teptă <i de <i o ;ouă 9o;?o9areL ;u73i putea >;9Eipui 9ă re;u;ţarea 4a i;teroCatorii >i 1usese so9otită 9a de1i;iti?ă 3i- 9u: ;u pri:i ;i:i9 p2;ă s2:=ătă searăpresupuse 9ă ar 1i 9o;?o9at >; :od ta9it pe;tru du:i;i9ă- 4a a9eea3i oră 3i >; a9e4a3i 4o9# De a9eea-

o?at.ia.tre=ă /#.9i 9ă ?esti=u4u4 >.d.o3tiK (.u te s9u<ă de4o9# J 5aţă de toţi 9ei 9are :ă 9u.de pi4dă Hude9ătoru4ui de i.ţe4esese# J Bi.o3ti 4eCea# J Tot 9e se poate.at 3i aproape 9ă a: uitat7o.trat du:.apu92.du7se 9ă .ătăţiri Hustiţiei .tarea# J E?ide.t# %i .se a14au 92te?a 9ărţi# J Pot să :ă uit 4a 9ărţi4e asteaK (.te4e du:ita4e 9are :ie.drepte 3i aHu.du74 9er9etătoare.tu4 pe podea# De<Custător :ai e ai9iM AdăuCă ea după o 94ipă.tru ea 92t 3i pe.i9ă de92t du:i.tru e4 a3a su.d de data a9easta s9ări4e 3i 9u4oare4e 9e4e :ai dire9teL 92ţi?a 4o9atari 9are >3i :ai a:i.1uriase: Cro<a?# %i spui 9ă e3ti :ăritatăM J Nu ţi7a: 1ă9ut de4o9 rău 9ă te7a: >.ţa Cratuită.dar 3i 1ără să 9u.i9a tre9ută se ţi.i9iodată so:.t s9u<ată..e 9ă o să aHu.eata sau o să te pedepseas9ăL .1o4osi.9i :ă >.trerupt# %i a3a te7au Hude9at 9u destu4ă aspri:e după 9e ai p4e9at# J Se prea poate.i:e.u se a14a de92t u.t2:p4area di. 9u?i. :2.e.3i >.e :ereu după :i.9i :ă du9.ţe4es di.9are .spuse e4.i9a tre9ută# Pe :asa a3e<ată tot pe estradă.a?e: ai9i 4o9ui.i9ă di:i.o să r2dă de du:.?i.u :ai tre=ui să >.u.9a o 9a:eră de 4o9uit# 5e:eia >i o=ser?ă :irarea 3i7i spuse: J Da.du:i.tru propriu4 :eu i.spuse /# J Să7i spu.. pa4:e4e :oi a4e 1e:eii# J La drept ?or=i.t a4e Hude9ătoru4ui de i.>.d 4a u3a 9are se des9Eise i:ediat 9e =ătu >.trerupt 9u?2.eia.u7i aude u4ti:e4e 9u?i.tre=ă aCa4e 1e:eia.spuse /# 5ă92.ătăţiri.>i răspu.eata.t 9oduri4e.t 3i pese:.u .s 4a s12r3it <ă9ea: 9u stude.iţiati?ă >.tre=ă /# J 5ire3te.ătăţiriK /# T2:=i 3i >3i su9i puţi. >..pri?i.9otro să se >.soţu4 :eu a tre=uit să se >:pa9e 9u ideea astaL da9ă ?rea să73i păstre<e s4uH=a tre=uie să >.9ă9i =ăiatu4 a9e4a e stude.u4# Dar pri.iar Hustiţia .eaţa se duse di.teau de e4 >4 sa4utară di.tre=e pe .spuse 1e:eia.e 9ă .ea tre=uri.a4# /# Re:ar9ă a=ia atu. proprie i.a >.a 4ui /# Cre<i 9ă o să poţi adu9e >:=u.e4 to9:ai p4e9ase# J Nu :ă :iră de4o9. <i4e4e de 3edi.u :i7ar 1i tu4=urai .7a: as9u4tat de92t o parte. 9apL pese:. E2rdău pe.9i doar 9a să73i poată spu.eL 92.:i7au p4ă9ut 1oarte :u4t.os9 su.3i 94ăti. 3edi.d :2.>i spuse 1e:eia# J %i de 9e .se potri?e3te 3i e4.de3i .9ăperea ?e9i.su4 să te 9o. post >. Co4i9iu. praC.7oi 1i păr2.se 1e:eia.de :i.stru9ţie.d7o răută9ios.ise deCea=a a9o4o# J Nu. ase:e.spuse /#L a9u: s7a ter:i.du7i u3a să4ii# Sa4a era >.92t :ai a4es 1aptu4 9ă e3ti :ăritată# J 5a9i a4u<ie 4a >. ea# 5ără sa :ai stea să pri?eas9ă 1e:eia 9are >i des9Eise O a9eea3i 9a 3i data tre9ută O 3i 9are ră:ase 42.te# J Nu :ă :iră at2t 9a:era.e de 9apu4 :eu de :u4tă ?re:e# Poate 9ă .3i da9ă o să7i ?or=e3ti 9ui?a despre asta.u4ui Hude9ător de i.a4t# Se ţi.i9a tre9ută .i 9a să adu9 ai9i >:=u.tre=ă 1e:eia# J (4 9u.u se poate 1a9e .tr7ade?ăr Coa4ă 3i.9re<ător# Dar 1e:eia >4 9o.e?i.9ă9i s2ut arestat.i:e.era 9u114 9o:p4et :o=i4at.e?oia de7a adu9e >:=u.stru9ţieK (.d ai i.se 9ur2.ă di.u e ?oie# Cărţi4e su.9u: 4e spui du:. 9are du:i.te.u e 3edi.oastră 9ere 9u tot di.spuse 1e:eia.9u 9are a: >.9ă9i >.pe. 1aptu4 9ă a: 1ost arestat.9o?e.teres# .ă# J A<i .ţa tre9ută.9u toţi 9ei4a4ţi# J Vrei 9u:?a să s9Ei:=i 4u9ruri4e pe7ai9iK (.stru9ţie# J A3aM Spuse /.9Eise u3a.9eputu4 47a: pierdutiar 92.Că u3ă.ţă# S4uH=a soţu4ui :eu are 3i u.u :7a3 HH a:este9at di.e>.9a 3i 9u: ar 1i spus 9e?a pri:eHdios at2t pe.e4e i.e 9ă astea su.e.t.i:i9 >:potri?a 4ui. 9e?a do:.d prea ispititoare.u.:7a: ?ă<ut si4it să :ă a:este9.tru /# Asta a: 3i >.ea eipărea 3i :ai Ha4..ţă.Că 4a u.da:.spuse 1e:eiaL =ăr=atu4 9are :7a >:=răţi3at du:i./# Vru să trea9ă i:ediat >.u di.i >.u prea >4 >.CaHat .tre=ă e4 .atu. .spuse /# Pri?i.9e7i drept.d ai aHu.dure.soţu4 :eu e aprod 4a tri=u.7ar 1iK (.adi.tru spă4at ru1e. 9urio<itate.u :7a a.eata.dar pe.u:ai .e .dar asta .u ?e.u:ai 9ă tre=uie să Co4i: 9a:era >.se des9Ei<2.dar atu.dar e4 .ou a9o4o.spuse /#.ie.

ţă pe.9i des9Eise u.dar te si:ţi 1oarte =i.a di.i tre=uie să :ă Hude9e# J A: să te aHut.u .>4 des9Eise 3i dădu 9u o9Eii de7o Cra?ură i.odă:2.i9i o i:porta.a3 1a9e7o. stare să p4e9i 9Eiar >.tr7 ade?ăr >.dar 9e4e :ai :ari ser?i9ii pe 9are ţi 4e7ar putea ei 1a9e .e 3i ea 4a 1e4 de 9oruptă 9a toţi 9ei de7ai9iL 1ii.i:i9# Aparţii Crupu4ui de oa:e.e9esareL .du7se di.durat de 4a soţu4 ei "a.ai.eai 9ă soţu4 du:ita4e se te:e de superiori# J A: să te aHut totu3i. i.i3te Cioarse ?e9Ei.atu.te de a74 4ăsa să 4e ati. =ăr=at 3i7o 1e:eie eAaCerat de ţepe.a perspe9ti?ei Cre3ite# /# Nu răs1oi ?o4u:u4 :ai departe.ată >. 1ără reCret 9ă9i.:ie i.du4 du:ita4e.Că# /# Luă ?o4u:u4 de deasupra. 9adru 3i .e>.ter<is# FIată de9i 9are era tot :isteru4.t 9Eiar at2t de .iar peti9e4e 9otoru4ui a=ia i se :ai ţi.9a să7ţi răspu.iţă.Da9ă >.a o9Ei4or du:ita4e a: i. .i.spuse ea.Că9ia dese.9ărţi4e de pe :asă# J Ni9i ?or=ă să .arii superioriL iar du:.?reiK Spuse 1e:eia# J Poţi.4u9ru.eCri.u dores9 asta# Păstrea<ă7ţi re4aţii4e pe 9are 4e7ai a?ut p2.tre e4e a?ea 9operţi4e 1ă9ute 1er1e. sa4a de 3edi. 1a?oarea :ea# N7a eAistat .se:.4es.ţe4es.tu4 1i.Cură >.tru de<.să 9u pri4eHu4 a9esta a3 putea să7ţi 1iu >.tru i.ou pe treaptă# Da9ă ţii >.ă a9u: 9u eiL :i se pare 92ţi su. 1e4 de 1o4os.striCă ea ră:2.ţia Cra?oru4ui 1usese ?ădit o=s9e.d :ă pri?e3ti 9a >.tr7ade?ăr.d9ă s7a săturat de oa:e.t sauda9ă . pri9i.9are păreau 9ă ies di.dar st2.spuse /# Iată 9e 1e4 de oa:e.titu4at: Torturi4e pe 9are !rete 4e7a >.di /# 5e:eia asta :i se o1eră.4u9ru pe 9are .ă 9u duiu:u4 pe7ai9i# Pe a9e3tia . 94ipa asta. a4tu4.doar a: ?e.o3ti 1oarte =i.de pi4dă.it.ă.de9e.spuse 1e:eiaL ?i.t2ia oarăL =a 9Eiar di.:ai a4es 92.i >:potri?a 9ărora tre=uie să 4upt.spuse /# A3e<2.tr7o oare9are :ăsură.d de Hos >.u ?rei să7:i 1a9i :ă9ar p4ă9erea de7a :ai ră:2.se C2.pri?i.e:oti?ată pri.i de pri:eHdiiL .să 1a9i asta 1ără să te ?2ri si. 1aţă u.a9u:.eata >:i p4a9i. pri:a 94ipă.u<ateL u. =ăr=at 3i o 1e:eie 3edeau Coi pe o 9a.a tit4u4uiL a?ea a9u: >.dit 9u C2as tare %W ast1e4 i7ar 1i eAp4i9at 1e:eii atitudi.e 92te 9e?a de 4a ei.4a paCi.ţie.. .4a r2.teroCatoriu# Cu?i.2.9u at2ta tristeţe.eata pro=a=i4 9ă .o.u74 iu=e3ti.9ţio. e4 3i 9Eiar >4 iu=e3ti pe stude.o 1a9 9u p4ă9ereL ti:p a: su1i9ie. 92te?a aţe# J Ce :urdar e ai9i totu4. sus 1aţa 4ui /# i s7a spus 9ă 3i eu a: o9Ei 1ru:o3i.tre=uie s2 stă: de ?or=ă# Nu :ai po:e.u4ui 1ă9ea să se ?adă doar u.>.tu4 ăstaK Su.du7i 1ru:useţea o9Ei4or#G %i se ridi9ă 1ără să spu.pe 9are a9esta .du7:i.a4 a4 pro9esu4uiL .a 4ui /#.s# J A3adar.te4e :e4e de adi.7ai dreptu4 să p4e9i 9u o părere Cre3ită# Ai 1i >. ro:a.e o 94ipă 9u :i.e 3i 9ă ai putea o=ţi.i:i9 >.t :u4t :ai 1ru:o3i# A: o=ser?at asta di.u 9u.i:i9 .t a=so4ut .ea 4ui# J Nu 9red 9ă :7ai putea aHuta.t.ă di.it pe.u ţi7o spu.eK J 7ai >.9i 92.e de >.i9iodată 3i.ii Hustiţiei.eau >.d ai ?e. 9ap# 5e:eia 3terse 9ărţi4e 9u poa4a 3orţu4ui>.i.it >.tru 9ă.u i<=uti să 3i7o traCă destu4 de repede# Să .ţi 9are :i3u.a4t:i.:ă9ar >4 pre1eri soţu4ui du:ita4e# Asta se poate ?edea u3or di.u :ă te: de e4e de92t 92.te.tr7ade?ăr să :ai ră:2.9u :are p4ă9ere. ?reu.te4e pe 9are 4e spui# J Nu.9a 3i 9u: ar 1i C2.iată 9ărţi4e 4eCii studiate ai9i. 9u?2. 9u?i.ă u..1ire3te.u :ă >.eauri spu.o3ti de92t s4uH=a3ii :ăru.u p4e9i a9u:L .u74 1a9 .<i .eauri a?eau doar s9opu4 să te roaCe să iu >.se 4eaCă de pri:u4 ?e.doies9 9ă7i 9u.di.dar ai du:ita4e su. :o:e.Că ea. draCoste 1aţă de aproape.d :ai departe pe treaptă 3i apu9ă :2. pri9i.u i<=uteau de92t 9u Creu să se pri?eas9ă.u:ai di.e >.după 9e se a3e<ară.ţe4es Cre3it.3i eu .trepri.tă: u.92t să .7ar a?ea .d 4a 9o:p4i:e. pri:eHdieK ai adi.teri.u ţi 4e arăt.ţi7a3 :ărturisi 9ă 3i du:.:i7ai putea 1i de 1o4os# J Cu: a3 puteaK (.t.t.apeaL i.7ai reu3i de92t să7ţi pier<i 92ţi?a priete.>.9i 3i pe.de a4t1e4 .pe treaptă# J Ai o9Ei 1ru:o3i.trat apoi >.d ?reau eu# (i arătă estrada 3i74 ruCă să se a3e<e 42.striCă 1e:eia 3i74 trase Cră=ită după ea# Cărţi4e erau de 1apt .4ăud2.spuse e4L 9a să :ă poţi aHuta 9u ade?ărat ar tre=ui să ai re4aţii 9u 1u.spuse /# %i 94ăti.tre=ă 1e:eia# J Arăt2.

di1ere.sea:.ă atu.u7i dă .d să se a4eaCă 9u o :ită serioasă a 4a :i.7t să :ă poată >.7au de92t să a14e a9u:# Ast1e4.deas9ă ?e3ti4e :ai i:porta. 3tii.i9ă to9:ai era 4i=er.du73i pe.ar i.9u pa4:a pusă >.sper2.te 9ă .a .e7a: dus 4a 9u49are# Deodată.9are s9rie e.ţei de du:i.ării# Ce să7ţi :ai spu.ti. :are ser?i9iu 9o:u.tr7o =u.stru9ţie a 1ost a:a=i4.9u pi9ioare4e str2:=e 3i 9u o =ar=ă s9urtă.de =u9ătărie.ă de ?or=ă.e pri?e3te# /# (3i ridi9ă o9Eii. rost 9ă9i soţu4 :eu doar:e at2t de ad2.i9i u.i92.9ă7:i adu9ea 4a:pa >.e7a14 dus a:2.apoi se duse 4a 1ereastrăL 1e:eia se ap4e9ă spre /# %i7i 3opti: .i 9Eiar.t.tu4.9eput.dar da9ă spui du:.stru9ţieK J 5ire3te.9red 9ă raportu4 pe 9are >4 tri:ite :ai7:ari4or săL are o oare9are i.stru9ţie sau ori9ărei a4te persoa.HiC.ie >.ii.ui# i7ai puteL 1a9e u.3i 9ă .da:.tre ei# (s pierd ?re:ea de po:a.u74 tre<e3te .>.:ai eAistă posi=i4itatea 9a ei YH 9o.9ţio.ă seara Toată 4u:ea p4e9ase.pri.14ue.d9ă .i9a tre9ută.de:.t .7a?ea: de92t o 4a:pă :i9ă. deCet \4i.au să73i :ai s9uteas9ă t parte di.at să 1iu prude.dup4e9a să dau :ită ?reu.părea 9ă .d dor:# (ţi po?estes9 toate astea .it 3i e4 >.ţă# %i s9rie at2tea rapoarteM Spui 9i 1u.a peste soţu4 :euL pre9auţia 4ui .ă <i a?ea să o9upe o s4uH=ă >.iH 1u.? 9adă 4u:i.ia pri?e3te7i O 3i ridi9ă 1usta p2.u 3i7at dat.stru9ţie.:i7a 3optit 9ă s9risese p2. stude.teroCatoriu4 du:ita4e a 1ost. 1aţa 4ă:pii 9a să .i 3i7a: :ai stat >:preu.9er92.rară 3i ro39ată.tă.să 1oarte >.s12r3it a4 pro9esu4ui9eea 9e :i se pare >.a pe :2.t spe9ia4i<at >. sea:ăL apoi.<2.9ă9i a: i:presia 9ă 3i7a pus o9Eii pe :i.apoi.i9iodată 9u: arăt 92.d >.9ţio.Hat 9a:era 4a 4o9L pe ur:ă au :ai ?e.a 4ui /# De par9ă ar 1i ?rut să74 4i.i3te 9iorapi 1ru:o3i. :u.poţi ?edea 9ă Hude9ătoru4 >:i 1a9e 9urte 3i 9ă pot a?ea o :are i.1ără să 1ie 4uate >.ea de 4a o: 4a o:.3i .>.iar da9ă . =e<. t2.are :7ar 1a9e sH r2d.or:# Du:i.ă.9Ei.>.ţie.ăr :ăru.tru toţi 3i :ai a4es pe.d.tre ti:pL ..ora 9o:p4et.ţeL dar 9urăţe. preteAt.:ai a4es a9u:. tru9uri4e pe 9are do:.u:ai 9a să7ţi spu.2.i9ă# Iar rapoarte4e at2t de 4u.Ci .9ă era 92t pe7a9i ţipL dar Hude9ătoru4 de i.presupu.dar e4 s7[ :u4ţu:it 3i 9u ea 3i a >.pu.tra4o?iturM Dată >:potri?a 4or# %i a3 a?ea CriHă 9a a3a să 1ie# (4 9u.>i 1ă9u se:.de pi4dă.4a 4u:i.ă >.9ipa4.e asta des9Eis# Dt a4t1e4.eata.4a e4 :ă C2.BertEo4d ..eaHu.d9ă 1a9 9urăţe.eL dar au să73i piardă ?re:ea de po:a.t .ţa sau 9Eiar tea.ţie 4ui /#L s9oţ2.doi după :o=i4e 3i a: ara.=a prea 1i.1erior.14ue.9ă9i soţu4 :eu e o=4iCat s7o 1a9ă 3i e p4ătit pe.9ţio.ă4e poţi spu.pot s7o spu.9tu4 pri.t 3i 9ă o 9o.ţe stătea u.trerupse.i 3i eu .ea.a3a tre=uie 3i 1ie# Totu3i. =ăr=at 9are pro=a=i4 9ă >.3edi.92t 4u:i.t.ti.stru9ţie s9rie 9u ade?ărat :u4te rapoarte:ai a4es despre du:.opţii O tre=uie 9ă era 1oarte t2r<iu O :ă tre<es9 3i74 ?ăd pe Hude9ător 42.d 92.tu4 pro9esu4ui >:i este a=so4ut i.u.o3ti pt Hude9ătoru4 de i.:7a 7.Ce >. sa4a de 3edi.i3te 9iorapi 1ru:o3i.eC4iHe. 9a Hude9ătoru4 de i.ia să4ii e u.Cură O su.du7i Hude9ătoru4ui Z i.dea: >.t24.i9iodată# 7a: speriat a3a de tare.9ă9i i.>.9a să <i9e: a3a.i3te ?e9i.t 4e.i:ă.d pi9ioare4e 9a să 3i7i ad:ire si.uitase: de Hude9ător 3i .dL 1ire3te.Curi sea:a.ţa a durat p2.puse :2.e# CEiar ieri :i7a tri:is pri..arii su.9eput i:ediat să s9rie# Soţu4 :eu 9are du:i.di.itate# /# (4 pri?i 9uriosL era pri:a oară 92.odă:2.ari4or Hustiţiei a 3i dus 4a >.i3teas9ă 3i7i 3opti: J Ate. =e43uC .a .u7i ade?ărat pe.1ire3te.Că pat.9i.itor ta e4e.di:potri?ă.ii a9e3tia 4e posedă di.d ast1e4 să 9apete o oare9are de:.7a: să dau :ită . u3a să4ii de 3edi. 9e4e po?estite.ue pro9esu4.9ipa4 a4 3edi.ţa a9easta Huridi9ă pe 9are o iC.i9i o ate.e a=ia de 92te?a <i4e# ai a: 3i a4te do?e<i 9ă ţi.9. a9e4a3i ti:p 3i o 9o.u :i se potri?es9 de4o9 :ie# Deodată se >. 9ur2. :od rea4 4a u.9ă# E drept 9ă 3i eu a3 1i s9utit de 92te?a :i9 .i9i u.9are e o:u4 de >.u.desiCur.a 4u:i. 9are >3i tre9ea tot ti:pu4 deCete4e.dar asta .9et# (.tru o 94ipă u.o pere9Ee de 9iorapi de :ătase.u pot tre9e totu3i. pri:u4 r2.poate 9ă 3i7au 3i dat si.d ţi7a: o1erit aHutoru4 :eu# Nu 3tia: 9ă e toi 1u.doie4iX ai deCra=ă 9red 9ă 4e.tru asta# Su.de pe a9u:.7a?ea .1ii.să 4e7a3 suporta 9u p4ă9ere da9ă a3 3ti 9i 1ie9are di.tre e4e >.9ă s7ar aHu.saH ?a du9e >.spuse 1e:eia.ţă asupra 4ui. 1e:eii.7o să uite .e :u4t 4a :i. =ar=ă..u.>.a ?e.1ii.u di.it .uia di.e3i.i9iodată.tru Hude9ătoru4 . stude.eata.suri pe 9are >.a4tă# Stude.4a >.ostru de i.:ai a4es da9ă ţii sea:a 9ă de<.dar e4 a ră:as ai9iL i7a tre=uit 4u:i.9redere 3i 9o4a=oratoru4 4ui pri.ă peste Ce.treruperea a9ţiu.e 9ăreia >i p4a9e 3i răsp2.

eori >.u Căsea .?i.4a :iH4o9u4 .eK %i7apoi.J Nu 1i supărat# Te roC 1oarte :u4t# %i .ea 4ui /#.ta 9u ade?ăratL 3i.treCu4 .d :2.31a9e 3i.a 4ui /#.7o s7o ai# %i.stude.itoare a4e 4ui /# A 1ost o Cre3ea4ă.eL tre=uie să :ă du9 4a e4.tru si.d 9u :2.tru 9ă ea >i aparţi.9i >ţi 9ede< 9u p4ă9ere 4o9u4 3i p4e9 9u 1e:eia# Pese:.u 9ede<e te.eru3i.er?at 1ără doar 3i poate de u:=4etu4 4ui 9are deCe. pri?i.pe.4ătură u3or o=ie9ţia a9easta# Cu: 47ar 1i putut pri.e>.u. Cest re14eA./# (.trat eu. :i.se C2. ea 3i >.uit7o.a pe Hude9ător 3i pe 34eaEta 4ui de92t răpi.te4e HiC.u se dera.du73i drăCăstos po?ara# De3i p4e9area a9easta ?ădea .ă să aHu.9ţio.e.dă :2.stru9ţie să Căseas9ă.i9 o oare9are 1ri9ă 1aţă de /#.duri4or 9e74 1ră:2.t su1i9ie.spuse stude.i:e.i:e.eata O 3i73i tre9u pa4:a peste 1aţa stude. de7a se ră<=u..e# J A3aM Spuse stude.a 4i=eră =raţu4 1e:eii# /# A4erCă după e4 92ţi?a pa3i.deaHu.dă >.de ?rei 3i7ai să poţi 1a9e 9u :i.stru9ţie a tri:is după :i.pri?i.taţiei# O 94ipă >i tre9u pri.>i spuse: J Da9ă e3ti .:ai >.Cată 4a rapoarte4e :i.Ci Hude9ătorL .e drept.i9i u.1e:eia părea 9ă7i 9ere >.sup4u 3i 9a4d.tr7o ro9Eie .treaCa Hustiţie.tru 9u?i.de4u.u 9er de92t să p4e9 pe.tu4ui :ai ?ădea >.9epu să u:=4e de 9o4o79o4opri. 9a:era 4ui# Su.te 92.Cata să74 >.era u.toar9e .dar >..i7a: spus Hude9ătoru4ui de i.por.tu4 o eAer9ita asupra ei 3i.apoi 9u pu:.dă peste u:ăru4 1e:eii.ridi92.C2i.it să studie<i O 9ă9i a: au<it 9ă e3ti stude.doie4i4e >.Hude9ătoru4 de i.3i >./# !ăsi 9ă dia4oCu4 tă9ut de 4a 1ereastră dura 9a: prea :u4t 3i >.>.te 9ă ea 9ăuta poate să74 pri.>:=ră9at >.s de ea# 5e:eia >3i p4ed :u4t 9apu4.<2.tu4.ea e4 oare.o 9u :i.treaCa aroCa.d7o pe.deK Nu ră:2.t2:p4a atu.u i7ar 1i =ă.3i e4 pro1ită de Cestu4 a9esta 9a s7o sărute 9u <Co:ot pe C2t. :oti? serios 9are să74 poată 1a9e să .ea pe de7a7. 9eea 9e >4 pri?eaK %i să .tu4# Nu.dar 9e4 :ai u3or :iH4o9 de a7:i 9a4:a .4a .tu4 >4 pri?i o se9u.9er aHutor.du7se.ia pe 9are stude.dar . :reHe 9a să74 dea :ai =i.ti.ut >.3i asta putea să7i 1ie uti4# Poate 9ă .i:i9 de 1ă9ut.d 3i 9iupi.Ha de4o9 3i se 4ipi 3i :ai str2.tu4ui O po9ita.9e4 puţi.eră=dător.i9iodată# ai :2.ridi9ă >.t2i 9u deCete4e.e 9ă ?a tre=ui să :ai studie<i :u4t p2. sa4ă# Pr2?i.C2ie o 94ipă :2.u74 :ai >.t :o:e.9u spate4e >. tropăit.ea4a să74 aţ2ţe 3i :ai :u4t:2.1ă9ut >.i spre u3ă.e tot 9e dore3tiL .Ce 92t :ai repede de7a9o4oL de7 a9eea se si:ţi >.eră=dător.te .ţie.u eAista :iH4o9 :ai =u. :od si.u :7a3 :ai >.tru92t?a satis1ă9ut 92.apoi.u su.stru9ţie.t O atu.tre i. ?or=ă# Lui /# I se păru 9ă ?ede ast1e4 o 9o.i9 să7i pri.tu4 a?u totu3i >.să74 suCru:e.di?idu4 ăsta ori=i4L uită7te ou:ai 9e pi9ioare str2:=e areM Dar a: să :ă >.7o să7:i dea dru:u4# .Hude9ătoru4 de i.9a >.d .di 9u: ar putea să74 a4u.ţe4eC de4o9 pe Hude9ător# J ai 4asă ?or=e4e.1ir:are a spuse4or 1e:eii 9u pri?ire 4a tira.e pe 9are 3tii să 4e ţii 9u at2ta .tu4 9a 3i 9u: i7ar 1i dat 1e:eii o eAp4i9aţie pe.t .dar 9red 9ă .eră=darea e s7o 3terCi de7 ai9i# Da9ă ai ?e.apoi se ridi9ă Cră=ită 3i a4erCă spre 1ereastră# Cu u.eaCră de sto1ă Crea 3i Croasă.ă 1e:eia.1ără să se opreas9ă di.di rău despre :i.C.e pe :2.9u o putere pe 9are .patu4 1e:eii Co4# %i Co4 pe.i<=u9.a Hustiţiei.u:ai dis9ursuri4e Croso4a.9redere >.:ereu.9o?oiat.9i a: să :erC u.u ai=ă :ă9ar at2ta >.dră<.Cură :2.du74e 1e:eia 3i 4u2.Cură 4o?itură >.teroCatorii.a spre 1e:eie# Du:.d stude.>.e?oie.i .opţii.doie4.tru 9ă 1e:eia a9easta 9are stătea a9u: 4a 1ereastră.ar a4 Hustiţiei 9are >i ?or=e3te u. Co4.i .u4# Stude.u prea :ă pri9ep eu 4a tre=uri4e ?oastre Hudi9iare.u ţi7ar 1i reCretat 4ipsaL ar 1i tre=uit s7o 3terCi de 9u: a: i.eata.u:ai 4ui /# După 9e73i risipi ast1e4 >.e# N7a: ?oie să :erC 9u du:.9i.u C2.tau.i să p4e9i# Ai 1i putut s7o 1a9i :ai de :u4t 3i .de par9ă 47ar 1i as9u4tat 9u :are ate.9epu să =ată >.pe ea . si.ia asta .>i aparţi.tor9 i:ediat %i atu.are# J Nu tre=uia 4ăsat 4i=er.i1esta.i:e.dar spă4ătoreasă >i spuse: J Nu7i .C e4 3i7i spuse <2:=itor: J Su.ţa ei.9ă rapid# Cu toată 1uria pe 9are o :a.>.tr7o si.du74 pie<i3 pe stude.isto?it după :u.9er9ă <adar.t.oase asupra 4ui /#. 9iuda tuturor C2.a# 5e:eia a9easta >4 te.4a i.u te >:piedi9ă .irea stude.spuse /# (.e# Se putea >..ui a9u<at rău7?ă<ut# /# Se opri 9Eiar 42. estradă.>.tru 9it :ai :u4tă ?re:e de ai9i 3i a3 1i 1eri9ită da9ă .tre=uia :ă9ar ţi.ţă a ?iitoru4ui 1u.de ai să :ă du9iL a: să te ur:e< u. >.9i 9a.s de 4i=er 9a să poată stri?i 9u o si.9orpu4 a9esta 4u.

9Ei 4a patu4 E4sei 3i >:preu.de74 1ă9u să se 94ati.uti4e# La drept ?or=i.9i >4 o=osise# 5e:eia >i 1ă9u 4ui /# U.3i Cră=i.Că# Cei doi dispăruseră 3i /# Tot :ai stătea si.uM Ce C2.i:i9.a4u4 să ai=ă destui =a. 1aţa u3ii se <ărea o s9ară >.ai.1eri9it 9ă .2.e resurse =ă. pu:.d >.9EiriatM I.sta4at >.C2.Custă.pri?e4i3tea stude.eas9ă ordi. u3ă# Era ..9iL iar pe du:.ă p4i.4asă74M Stude.Cerea .4a pri:u4 i.u eApri:au prea :u4t reCret# /# O pri?i 1ără eApresie.ă de 9opi4: FS9ara spre =irouri4e Hudi9iareG# Birouri4e tri=u..sta4area a9easta . 1raudă 3i .7a?ea s7o poarte totu3i >.să74 du9ă .tru u.dar o ase:e.1ire3te.d Creu.d u. =i4et pri.a4u4ui se Faseau de9i ai9i.92t >4 Eotăr>. u3a des9Eisă >.de 4o9atarii 9asei.ise stude.i >.1r2. Ce. >. 9are putea să pri?eas9ă >.stru9ţie >. 9a:era di.ţa de p2. =raţe.spuse /# (.du7i 9ă e dusă 4a Hude9ătoru4 de i.dar 3i 9ă74 :i.it >.>3i aru.u .9ţio.>.Hositoare pe.tre=ă /# .9e4 puţi.tu4.tre=ată# Apoi /# O=ser?ă u.3i pre1erase să74 dera. perete.du73i :2i.tru răpire.ă a9u: a 4ui /#.atu.de3i oare9u: >.ea >i p4ă9u at2t de :u4t 1ui /# (.i4e pe /#.:ai a4es asta .9ă a?ea o 9a:eră :are.tr7u..tare pro?e.tre ei3i7ar putea să7i :ăture di.i9i să73i arate de9epţia. dru: 9u o si:p4ă 4o?itură de pi9ior# %i >3i i:aCi.e?oit să73i adăposteas9ă =irouri4e a9o4o u.ituri sup4i:e.su14e respe9t.stru9ţieL doar .ori92t ar 1i 1ost >.u prea a?ea daru4 să i.tre=ă. s9Ei:= .?i.u te :ai ?ăd .ţise du=4u spu.uită.u ?rei să 1ii e4i=eratăK StriCă /# Pu.de ?e.ar 1i atu..u 1a9e de92t să >.eata .u putea să eAp4i9e .4u9ru4 a9esta părea 9Eiar 1oarte posi=i4.7a?ea de 9e să se tea:ă: su1erise >. =ăr=at ur9ă s9ara. =irou# Dar 4a ase:e.3i ur9a >. 9u :2.u.de 4e:.ţa 9u p4ă9ere. =raţe# /# Por.tr7u.u7i a3aK (4 >.ridi92.3i3i 92t se poate de săra9i.d pe u:ăru4 stude.1r2.. =raţe.ţe 3i74 >.tu4 . spate.te de7a putea 1i uti4i<aţi >.u:ai 1ii. 9are se <ărea sa4a de 3edi.os9utăL .i4e 9a să 9eară iertare# I:aCi. a9u<at.ea de9ădere a Hustiţiei.te 3i 9a:ere de >.u7i putea 9ere o:u4ui de ser?i9iu să7i adu9ă >.3i .9a pe o . ?iaţa a9easta# /# Se :ai a14a >. pod. =raţe o 1e:eie 4a e4 >.>:pi.>.e# Dar stude. partea oa:e. pri9i.s9ris 9u st2.ţe4e i.oas9ă a9u: .da9ă .ţii# J Nu..u e de 4o9 ?i.9ă piro. pode4 9are 4a =a.tu4 .te roC.a 3i 9ăută să7i arate.a 1ru:oasa s9e. propria 4ui 9asă# C2tă superioritate a?ea /# 5aţă de7u.it de de<a:ăCire 3i7trase stude.u4 Hude9ătoru4ui de i.i:ată a ora3u4uiM (.tu4ui o :2.răsu142. podM S9ara de 4e:.9otro era dusă 1e:eia.dar Cesturi4e ei .4a 9apătu4 s9ării.e9u.a4 9are era . s9opuri Hudi9iare# După eAperie.R a7 %i du:.ei 9otituri.pre?ă<ută 9u o 1ereastră i:e.da9ă ?a a?ea ?reodată pri4eHu4.iei a9esteia purtătoare de =ar=ă./# A4erCă spre u3ăL ?oia să ?adă >. :ită sau di.i9i .de3tiK A3 1i PierdutăM Lasă74.i4or Hustiţiei# Dar .tu4 9u 1e:eia >.ase să 9Ee:e a9u<atu4 >.ei 94ădiri 9u aparta:e.ţe4ese a9u: 9ă Hustiţia se He.e?oit să re9u. a9u<at de92t să ?adă 92t de puţi. 1o..d de 92te?a ori di.d.două 1142i.e3ti stăteau 4a dispo<iţia a9estui tri=u.u.u 9ă<use.2.9u ?esti=u4.d9ă pro?o9ase 4upta# Da9ă ar ră:2.u se =u9ura.ea =u9urii /# Re.eata e3ti aprodu4.stru9ţie 3i să :C du9ă 4a e4# J S7o 3tearCă dra9u4ui.st2.u:ai 9ă 1e:eia >4 >. podu4 u.u ?oia .9ă9i a4erCătura de p2. 9urio<itate.te o 1e:eie# J Du:.eata să .tru u.2.tu4ui a9estuia Ha4. 9e4e di.i3titoare de92t ar 1i 1ost sără9ia Hustiţiei# /# (.9are pro=a=i4 9ă du9ea spre pod Qdi.u putea 1i :ai 4i.7 a?ea să stea 3i s7o a3tepte Hude9ătoru4 de i.de pi4dă.a u.u tre=ui să7i 9aute prea :u4tL 9Eiar >.u.Cur >.i9i să 4ase să se ?adă 9ă ar putea u3or s7o >. ur:ă.9epu doar să ţopăie 3i :ai repede 9u po?ara 4ui >.u.ă atu.9ă .u.u i se ?edea 9apătu4 de susR# Pe s9ara a9easta por.9et după eiL >3i dădea sea:a 9ă asta 1usese pri:a >.i9iodată. Hude9ător i.u ?ă<use 9u 92te?a 94ipe :ai >.9et.He<e >.9er9ă s7o apu9e 9u di. u:eri.tr7u.3e4ase.ă de Crotes9 pe 9are ar 9rea7o.9i de7o :ie de ori superior 1ie9ăruia di.i3titor pe.o?ată pe.a po9ita.>.par9ă de7o :2.eapărat pe stude.tu4ui u.ei >.pe stră<i# Dar . 1aţa a?i<u4ui 92.7ar 1i 1ost eA94us 9a tri=u.9au <dre.e a9asă 3i 3i7ar du9e ?iaţa o=i3.era >.e=u.i:i9 .ai.Că9ie.striCă 1e:eia.d 3i :ai 4i.ă pe 9are a9esta >.arii să se repeadă asupra 4or >.9ă9i stude.i9.du7 se >. >..dar 1u.s >.i.a :u9osu4ui a9estuia u:14at de orCo4iu.etăCăduit pe 9are o su1erise di.dep4i..Cere de . piaţa 9ea :ai a. .tr7a9o4o 9iti ur:ătoru4 a?i<.să pri.teroCatoriu.du74 9u a:2.t 4a E4sa# Di. se:.se uită pri.ite di.

depărte<e de ai9i# %i :ai au CriHa.dar asta .răspu.ă pro1esio.tu4 a dus7 o 4a Hude9ătoru4 de i. 1e4 de ser?i9iu.>.ios.>.spuse aprodu4 oare9u: 9ere:o.92t să .e >.9er9a să se ati.u e3ti a9u<atu4 /#K A9u: te re9u.o ase:e.stude.siC.ti.eas9ă a4tă dată# Dar eu .9redere pe /#.să 4a .ţe4es# Apoi >4 pri?i 9u :ai :u4tă >.J SiCur.te >.tu4 a aHu.asturi ai Eai.i:e.se o:u4.>i răspu.9er92.te.t2:p4ăK (.uti4e.92.d 9u Creu să se stăp2.e?e.spuse aprodu4 9a 3i 9u: pu.o?ată# Ea i s7a aru.u :ai eAistăK (.1a9 asta C212i.9tu4 de ?edere a4 4ui /# Ar 1i 1ost 4a 1e4 de Hust 9a 3i a4 4ui# De reCu4ă >.d ar >.d# J Nu ?ăd a4ta.9at de C2t# E4 se dă >.spuse /#.tor9 4a ti:p# Iar eu :ă Cră=es9 92t pot.se aprodu4 9a 3i 9u: ar 1i 1ost ?or=a despre 9e?a de 4a si.u se i.tre=ă aprodu4# Ar tre=ui să7i traC >.Că de .se aprodu4# %i a9u: e 3i :ai rău: p2.tredes9Eisă.Ce 9are se >.o?ată pe.oi .dar du:.14ue. u3a >.3i adăuCă: J Toată 4u:ea se ră<?răte3te a9u:# .a3a 9ă =ietu4 o: a=ia da9ă pri9epe despre 9e7i ?or=a.7a ră:as de92t u.d9ă dru:u4 4ui e :ai s9urtL e4 .7o să :ă >:piedi9e să :ă o9up de stude.se.t 92.i7o du9e 3i Hude9ătoru4ui de i.i9ă# Nu su.ţ2.7a: posi=i4itatea să :ă apăr# J Da9ă e a3a.să .9u pi9ioare4e 4ui str2:=e.se aprodu4# Ea e 9ea :ai ?i.ea :a:ă de =ătaie.u :ai >.stru9ţie# J Tău a3a.e. Hur# Dar p2.u7i .3i :ă >.e?astă7:ea e 9ea :ai 1ru:oasă 1e:eie di.de3i .9u deCete4e ră39Eirate.tot ti:pu4 :i7o ia 92te 9i.ţă.?ă<2.9a să :ai pot spera 9ă a: să :ă >.os9ător.u :ă tri:ită prea departe.răspu.e?a. ?is# J %i a4tă so4uţie .tr7o =u.4u9ru pe 9are .eata .tre=ă /# (.siCur 9ă este.u prea părea să 9readă 9ă ?isu4 4ui 9e4 :ai s9u:p s7ar putea rea4i<a# J Poate 9ă :ai eAistă 3i a4ţi 1u.pri.i9ări i. 4a3.Că a?i<# Vise< asta tot ti:pu4# (4 3i ?ăd ai9i.i:i9 de 1ă9ut# J %i de 9e .t tri:is. tot i:o=i4u4 3i to9:ai eu .%i doar a<i e du:i.st249it.stru9ţie# J Soţia du:ita4e .9are e u.se :2.se aprodu4# J 5ire3te.ari ai9i 9are ar :erita a9e4a3i 4u9ru. :iH4o9u4 pete4or de s2.tu4 pro9esu4ui.>.d.e i.d >.de :u4tă ?re:e 47a3 1i stri?it de perete.9e4ui 4a 9are su.du74 9ă ta9e# I O %tiu. a1ara 9e4or doi .u:ai 9a să :ă >.u e de4o9 ?i.9i.i9i u.ă a<i se :u4ţu:ea s7o du9ă pe .d9ă du:.os.Că 9ei4a4ţi . 9i.9are păreau s:u43i de pe o ?e9Ee :a.adăuCă o:u4.dar :ă tri:it tot ti:pu4 9u 1e4 de 1e4 de 9o:u.d.tu4ui.u de<.i9area.9Eetei# J SiCur..tor9 92t pot de repede# Dar stude.d se ?a i?i pri4eHu4# J 0i7a3 1i 1oarte re9u.spuse /#.ti.ei# A: ?or=it 9u soţia du:ita4e.dar a9u:.t de părerea du:ita4e.t a9u<at re=uie să :ă te: 9a . o: 9a du:.os9 3i eu# 5ii =i.răspu. 9asa asta a 1ost <?2r4it pe u3ă di.a3a 9u: :ă a3tepta: de :u4t.9i aparta:e.ă <i stude.ă a9u: totu4 .e?astă7:ea.t o=4iCat să 1a9 .u :ai e ai9i.a.spre :area :irare a 4ui / J Astă<i . ?2.asturi auriţi.9ţio.9ă9i toţi se te: de puterea 4ui# Nu:ai u.u74 1ă9use p2.dră<.spuse /#.eas9ă. :ersu4 a.tea<ă pro9ese 9are să .1ire3te 9ă .ta o1iţereas9ă 3i 9usuţi 42.eata ar putea# J De 9e to9:ai euK (.u purta a4tă i.uK (.să .d 9ostu:u4 9i?i4 a4 aprodu4ui O o:u4 .tr7at2t de tare >4 rodea 3i pe e4 Ce4o<ia# J Ba este..tre=ă /# T2:=i.tru tot 9e se >.pe podea.dar to9:ai 1ii.7a: dreptu4 3i .u 9u:?a să se ră<=u.7a a?ut de92t să 9o=oare s9ara podu4ui# Da9ă a3 1i 1ost :ai puţi.ai9i.it# %i7i >.9u =raţe4e >.răspu. s94a?.spuse / pri?i.u e 3edi.e?astă7:ea 4a e4.i .pe deasupra.>:i striC 9o:u.eata e3ti a9u<at.spuse aprodu4.ti.s 3i :ai repede de92t :i. 9are se stre9urase# Ce7i drept.9e4 puţi.d9ă su.u ?rea să7:i 1a9ă p4ă9erea asta.odă:2.spuse /# Poate 9ă toţi 47ar :erita# J SiCur.i:i9# J Nu su.ă atu.t după toate 1uste4e# Nu:ai >.a4ă >.de3i se purtase at2t de priete.a9u: o 94ipăL >.42.da9ă .u du9ă 4a .1ii.siCur.tre=ă /# irat# J Păi 1ii.

9ă9i :ai eAista o treaptă di. 9are dădeau. 1ire.d răspu.i .:u4te =irouri a?eau >.u se ţi.C.de >.tr2.spuse /# (.ea4ui te7a >.dită asupra a4tora# Ai9i >..ai.e de4o9 sea:a. Ca.tre=at a?usese răCa< să73i ?i.i9ă.a <i4ei .s4a= 3i aproape 9ăru.9epu o:u4.toar9ă 4a ?e9Ei4e 4o9uri# (.ii pe 9are >i ?e<i ai9i su.1ără să se >.tre ei. =ăr=at >. pi9ioare 42.ţă.u era totu3i 9o:p4et.:u4t :ai Cră=it de92t aprodu4# La i.t a9u<aţiL toţi oa:e.i3te >.d Crupu4L aprodu4 4e spuse: J %terCeţi7o de ai9i# Lăsaţi tre9erea 4i=eră# Ei se dădură puţi.e siCure.tru 9e4 >.eau pături4or de sus a4e so9ietăţii# 5ii.u se ridi9ă de totL stăteau toţi 9u spi.tre=are.au 4eit 9u 9er3etorii de pe stră<i# /# A3teptă o 94ipă să74 aHu. sa4a de a3teptare se a14a u. puse de7o parte 3i de a4ta a Ca. a4tă parte ar 1i 3tiut să se stăp2.d 1ără doar 3i poate eAe:p4u4 9e4or ?e.i:e.ută.9e4 >.ări4e >.să.spuse /# J Poţi să ?i<ite<i =irouri4eL .ep4ă9ută.pe =ă.u:ai sa4a de a3teptare# Sa4a de a3teptare era u.9ă.9i4e de 4e:.9i su.t 9o4eCii :ei# %i adres2.d >.1u 92t pe7a9i să 9adă.dă :ai eAa9t 4a >.apoi.ai.ti. ur:ă aprodu4 3i7i spuse: J C2te u:i4i.o:ie.:ai :u4te u3i Croso4a.dea pe .9ă.dă u. e1e9t 9u at2t :ai pe.Dar dis9uţia părea 9ă7i de?e.eata# %i >.tre=ă /#.spuse e4# J Nu se ţi.>.u pătru.d 4a :asa 4ui.d pe /# %i pe aprod.tre u.spre di?erse >:părţituri a4e podu4ui.7ar 1i re.>4 >.su.: J A3tept.>.9epu să7i pri?eas9ă pe 9ei4a4ţi de par9ă ei ar 1i 1ost o=4iCaţi să7i sară >.9ei a3e<aţi :ai aproape de u3ă se ridi9ară să7i sa4uteiar 9ei4a4ţi se so9otiră 3i ei datori B 1a9ă a9e4a3i 4u9ru.C pri.terese<e# J 5ie.ter?e.tu.>.9a să74 4i.tre=area 4ui pusă pe .3o?ăi.ări tri=u.a?u u. >.eas9ă 3i .i .2.3i .7o să se o9upe de du:.u 3tiu să răspu.Hur2.i .Că o9Eiuri4e Cri4aHu4ui 3i o=ser?2.tr7u.tat a9u: o 4u.ea# Atu.toţi oa:e.ă 3i pri.pri?e3te . soi de Cri4aHe di.9o.i:e.Hude9i. 9are se putea ?edea i9i79o4o 92te u.d oa:e.>..ţe aproape eCa4e.9o4o de praC# J Ai9i .u.i9ăieri dire9t.eri9u4 .ou7?e.d >i ?ă<u i.9ă9i.e 9ă o:u4 a?ea destu4ă eAperie.d: J Tre=uie să :ă pre<i.iţi se ridi9ară toţi# De a4t1e4. s92.9i i.spuse aprodu4.ii a9e3tia erau >:=ră9aţi .C destu4 de 4u.e# De3i 4u:i.7ar 1i putut să7i preti.9Eii >.trerupse spu.1ără >. perete er:eti9.d după 1i<io.se: J A: >.după 1e4u4 9u: >3i tăiau =ar=a 3i după :u4te a4te se:.dar .i3teas9ă 3i să7i dea 9uraH: J Du:.u7i ?e.ă . 4o9 să 1ie despărţite de Ca.e sea:a de pu=4i9.ii di.i=i4 9u 92t se ?edea =i. ur:ă# erC 9u du:.tre=ă po4iti9os: J Ce a3teptaţi ai9i.u4eK Dar >. aHutor.sau st2.u:ai 9e a3tepţi# Răspu.i:e.i aprodu4 3i7i spuse.d >.de7i# Vo9ea aprodu4ui.Că di.duri 9are 4ăsau să i.tre=ări at2t de si:p4e 3i >.ţe tre=uie să 1i >.u :ai 3tia 9u: să 9o.d9ă era du:i.t.d9ă .9are părea >.trare.a4t.aparţi.C di.iţi :ai >. răspu.doiţi 3i se:ă.u.t2:pi.s at2ta ?re:e 92t aHutoru4 9erut .3i 9Eiar <2:=i 92.9ţio.spuse aprodu4.după ţi. partea a9easta doar u.1ie9are >3i pusese pă4ăria pe =a.Pro=a=i4 1ii.de3i 9ei :ai :u4ţi di.u. 9e4e di.spuse aprodu4.ise .spuse /# .ea3teptate >4 tu4=ură pe 9e4 9ăruia >i era adresată 3i a?u u.eC4iHe.ar s9rii.ţă.dă u.Cu4ui.dar Creu de o=ser?at.9eputu4 a9esta 9a să răspu.eata# J E 9e?a 9are :erită să 1ie ?ă<utK (. e1e9t :ai =u.3i se opri deodată# Era ?ădit 9ă73i a4esese >.9ă oriu.tre=at.a4u4ui 3i a3tept re<o4?area 4or# J Se pare 9ă7ţi dai :u4tă si4i.s.9ă9i o >.u eAistau 9uiere. Ca. 1u.du7se 9e4ui :ai apropiat de e4.ue# C2ţi?a a9u<aţi se apropiară 3i ei.t a9u<aţi# J Ade?ăratK Spuse /# Atu.a3a 9ă 4a tre9erea 9e4or doi .ei >.tre=at .t.eK J N7a: 9e 9ăuta a9o4o.ă >.tr7ade?ăr 1oarte :odestL a3e<aţi 4a dista. pi9 de 4u:i. pu=4i9 destu4 de restr2.9o?oiate 3i 9u Ce.de3i Cro<a? ar 1i ?rut să a99epte# J De.doia4ă :ai 1a:i4iară pe.duratM J Da.ţat u3or 4a superioritatea do=2.tre ti:p.9epu să ur9e s9ara.9redea: 9ă o să te i.t 4a =irou# Vrei să ?ii 9u :i.te# C2.>.do:.ur:2.

92t o pipăi 9Eiar. s12r3it.doia4ă 9ă Cuta >4 si4ea să 9a49e at2t de :ăru.t at2tea dru:uri pe7 ai9iM J Păi ăsta e si.spuse aprodu4 9u o 9a.Hude92.9ă >.se p2.trepri.i3teas9ă pri.i9i u.9ide.părea 1ă9ută di.se d2.i.tre=ă 9e se >.3i păreau 9ă74 i.să .9u4pat dus 4a a.de3te 9a du:. de4o9 să ?ăd tot.9ă.ări 3i ..u4e.d di.9are >.d par9ă să74 9o.se o:u4L doar e pro9esu4 :eu# J Nu toată 4u:ea C2.dep4i. ur:ă# Ca să pu. 9ap a1ir:ati?.sa4ută 3i por./# S12r3i pri. 1aţa pri?irii .du7se.tor9 9u du:.u :ă 9re<iK (.de pi4dă.iu# Pe /# (4 :ira at2t de tare tea9a a9easta.9ă9i 1e4u4 a9esta de7a :erCe putea sa 1a9ă să se 9readă.tu4ui# /# Vă<u apoi ?e. 9e era 1ă9ută.u. a4u:i. C4u:ăL ar 1i pre1erat 1ără doar 3i poate să73i repete pri:u4 răspu.?i.s de tea:ă să .os9ut :ai a4es după sa=ia a 9ărei tea9ă.d spre e4 u.7ai de92t să 9ote3ti 4a dreapta 3i să :erCi de7a 4u.a4 9e4e >.e.Cu4ui.L aprodu4 >i răspu.s .spuse aprodu4 >.?r2.eră=dătoare a 4ui /# Se :u4ţu:i să spu. rău 3i a=ia da9ă >4 ati..di.e da9ă o:u4 .d 3i de Cardia.a: 1ă9ut propu.9Eetă# De a9eea se oprea deseori 9a să74 a3tepte pe aprod.3i eu.e9esareK J Nu 3tiu pre9is.p2.teroCEea<ă a:ă.7a: >. spate4e 4or se str2.uite de 1e4u4 9u: :erCeau.i i:ediat spre dreapta# (4 p4i9tisea .u 9u două deCete. 4a o parte.eM StriCă /# At2t de tăios de par9ă. Cardia.pe7at2t e de ade?ărat 9ă .pe 92t e de ade?ărat 9ă7:i dores9 :2.eata.7a: 1ă9ut . a spu.t2:p4ase# Aprodu4 >.9iu.irea ser?i9iu4ui 3i a: pierdut 3i a3a o :u4ţi:e de ti:p di.spuse o:u4.tr7ade?ăr o=osit Vreau să p4e9# Cu: se aHu.Cerea# J De9i.tea aprodu4ui.spuseL iată.spuse /#L arată7:i dru:u4.pro?o9at 1ără ?oia 4ui de purtarea u:i4ă a 9e4ui4a4t.tre=area >i 1usese pusă >.u 9redea 9ă e a9u<atL poate 9Eiar 9ă >4 so9otea 3i pe e4 Hude9ătorL 3i.tre=uie să raporte< >.du7se puţi.9a să73i dea :ai =i.o 9u :i.ea i:ediat 9e?a :ai >.i9i .9ă ar 1i u.d2.ţiL 1ără >.spuse /# J Ba ?ă 9red.ţit asupra i. 4o9 de tre9ere 1ără u3ă.t2:p4ate.dar e4 ră:2.Cu4 Ca.J (:i dau.e: J A: ?ă<ut destu4L a9u: a3 dori să p4e9# J (.seseră >.7ai ?ă<ut tot.ă 9apăt p4i9tise4ii pri9i.dar o:u4 ţipă de par9ă 47ar 1i apu9at . după 9u4oare.Că 9u 1orţa# Nu ?oia să7i 1a9ă .i 9u pa3i Cră=iţi 3i :ăru.tre=ă aprodu4.ai.de a4t1e4. 3i de 9ei4a4ţi 9ă9i des9operi.t a9u<atL dar.u :ai 1a9ă ?reo Cre3ea4ă.d 9e4 puţi.apoi por.dar Cardia.i :ai departe# J aHoritatea a9u<aţi4or este Cro<a? de se.i9iodată >.ro3it >.Căduit să 9oteas9ă spre dreapta# (4 >. .9epuse să se si:tă o ur:ă de repro3# Nu pot să :ă >.eri4e de pro=e# J Nu prea pari să 9re<i 9ă a3 1i a9u<at.>. a4 9ărui C4as >.9er9ăG să74 4i.u4.si=i4ă. 92te?a 9u?i.!ardia.>4 apu9ă de =raţ. i. >.Curu4 dru:.u.se 3i :ai tare. ?o9ea 4ui răsu.9ă . se:.su.dar >.a# .tre=ă de9i pe aprod da9ă pe7a9o4o era dru:u4 9e4 =u.e sea:a di.9etase să ţipe. ai9i.Ce 4a ie3ireK J Nu 9u:?a te7ai 3i rătă9itK (4 >.tă# J Nu ţi. Huru4 o:u4ui.spuse aprodu4# Aproape toţi 9ei a14aţi >.doare de<ar:a.9u: să .Cu4ui.ă: J Eu.?i.ă 4a =a.ă 4a ie3ire# J Vi.u4 de94ară 9ă tre=uie să 9er9ete<e perso.u ?ă 9redM 5ă9u o:u4. 94e3te >.u.a :ai :u4t tea:a de92t 9o.ou des9u:pă.ător# Cre<i 9ă su.>.9are 1usese atras de ţipete4e a9u<atu4ui. pas sau doi >.sese.s pe aprod 9u :i.espus 1aptu4 9ă era :ereu .tre=ă /# %i.te.i:i9 ase:ă.47ar 1i pri.>.t2:pi.răspu.t# /# Uită 9ur2. de ră:as =u.u4.tuirea su14etu4ui.dar >.>.>4 >:pi. 9au<a du:ita4e# J "ai 9u :i.:iratL .spuse /# Si:ţi.3i /# Por.it# Credea.t .eata.9i 9u u.9are i7ar .do:. 1o9# 0ipătu4 a9esta ridi9o4 >4 de<Custă 9u totu4 pe /#L 4a ur:a ur:ei 9u at2t :ai =i.u3or de re9u.u :ă :ai rătă9es9# Su.>.e?oit să :earCă 9u u.pe 4a Hu:ătatea Ca..?i<i=i4.9e4 puţi.>4 str2.

spate4e ei se <ărea.prea s4ă=it 9a să 1a9ă e4 >.u7i a3aK (4 >.i=i4ăL de a4t1e4.d a14ase 9au<a a:eţe4ii .teroCatoriuL dar to9:ai eAp4i9aţia a9easta .u.sese 3i e4 42.>.ţr7o 94ipă >.e 9ă era . 9u :i.t2:p4a destu4 de des O aeru4 de?i.9i.d au 4o9 3edi.stata da9ă Hustiţia era 4a 1e4 de respi.tipărită pe ea eApresia a9eea se?eră pe 9are o au :u4te 1e:ei >.i 9oate4e de 9e4e două re<e:ătoare a4e s9au.a4 9ărei spe9ta9o4 .i .să p4e9e 9u aprodu4 sau.du7se u.4a aer 4i=er# Dar pri.>3i spriHi.9ă ti:p să 9er9ete<e >.7ai să :ai si:ţi 92t de apăsător e aeru4L .. a4ta su1eri.ă raporte< de >.Că perete.ise :2.>i aduse u.e.i1estare eAterioarăL 3i i se părea 9ă a?usese dreptate >.4uă u.eri9u4 >.7o să te :ai :iri 9a ti s7a 1ă9ut rău# Dar p2.u poţi să 4e i.ă 4a ur:a te o=i3.ise 9u doi 1u.ă atu.9epuseră să74 ?adă di.ise a9o4o di.a3 tept2.ii 4ui su=ite.tre=ă: J Nu ?rei să stai HosK /# Se a3e<ă i:ediat 3i.ire 3i7atu.d 9a49ă pe.uită. 1or:e4e de :a.arii superiori 9are puteau să se i?eas9ă ori92. 9a4eL a9u: ?oia să p4e9e.u:eroase4e u3i de 4e:.a peste e4 9a să74 >. presupu.dep4i.>i 3opti aprodu4# Ai9i su. =ăr=at 9are se apropia 3i e4# /# Se uită 4a aprodL i.du73i 9ea di.u7i de4o9 .9o.datorită s4ă=i9iu.ă :ai =i.doia4ă de to.eri4e 4uiL :ai departe .u ?rei să te >.Că u3ă 3i.s.Cătoare >.u 9orespu. u3a a9eea se i?i o 1ată.ter<i9i asta 9u desă?2r3ire O atu.tor9i si.se si:ţea destu4 de opresat de 9e4e ?ă<ute p2.u4 di.arii Hustiţiei a?eau să dea =u<.J Nu striCa a3a.ă 9ă<u at2ta 1u. stare să 1a9ă 1aţă situaţiei da9ă ar 1i >.tru4 ei pe 92t era >.ariL >.i:ediat# /# Nu a?usese >.t >.4a pri:a u3ă ie3ită >.9u pa4:e4e spriHi.d .>i spuse 1ata.:ai a4es 9ă .92t 1ata o >.eo=i3. Huru4 său# (.tre 1u.a4t:i.u se si:ţea :ai =i.t24. pus a9o4o. 1e4 de Earpo.9ă9i 1ata 3i aprodu4 >.seL 1aptu4 9ă se a14a 4a 9Eere:u4 oa:e.9ţio.pri?i :ai ate.Cur# Dar tă9erea 4ui pese:.dea rea4ităţii.9ţio.i:e.Ci.sa pe ?2r1u4 pi9ioare4or 9a u.42.i4or a9estora. pi9 a:eţit.seL di.ă puteri4e 9a să poată p4e9a.9ă puţi. 3i74 >.>.soţes9 9u p4ă9ere# J Nu.t =irouri pretuti.ti..dă.de 92.ite de =2r.t2i sea:a 9ă atitudi.Cura eAp4i9aţie p4au<i=i4ă a pre<e.e4e a9operi3u4ui su.9ăperii.ea 9ri<ă 92.u7i a3aK Atu.t2: .a:eţea4a du:ita4e .9i .<aţie pe.>.tre=e 9e 1ă9ea a9o4o# Si.4e7at putea a?ea# U.4a .:ai :erCi puţi.9ă9i ?e.tru =irouri. 9are >4 >.9iL .a di.s1or:are pro1u.d2.9i te >.aproape 9ă . 9urio<itate sau O 9eea 9e ar 1i 1ost 3i :ai Creu de eAp4i9at O ?e.tre=ă 1ata# /# (i ?edea a9u: 1aţa.tu.Hurau.e Creu 3i apăsător# Nu prea e u.at de dori.atrasă 1ără >.>i dădea o se.taHe4e pe 9are.uie3ti per1e9t 9u at:os1era 4o9u4ui# C2.9Eise i:ediat 3i tre=ui să 3tearCă 9u =atista ei :2i.uităL aproape ori9e o: 1a9e o ase:e.u4 ridi9at 9u Care ?or=ise :ai adi.Cur.aproape 4ipită de7a 4ui 3i a?2.d 4i.de3ti 9ă aproape toţi 4o9atarii ?i. <i4e4e 92.a a14ată eAa9t deasupra 4ui /# %i 9are dădea a1ară.d = tra.ţe4e :aH :ari O 3i asta se >.>i era 9Eiar 9e?a :ai rău# 5ata o=ser?ă i:ediat 9u: stau 4u9ruri4e 3i.u te si:ţi de pe a9u: :ai =i.ţei 4ui ar 1i 1ost 1aptu4 9ă era a9u<at 3i 9ă dorea să a14e data ?iitoru4ui i.e4i.3i74 >.e.4ău.9a să se ţi.di?idu4 a9esta >i de94arase 9ă .=adi:potri?ă.uM StriCă /#.su3i a9est e1ortL /# Ar 1i ră:as 9u p4ă9ere a9o4o.d o să re?ii a doua sau a treia oară.9ţio.i.i4e 4ui /#.eK /# Nu7i răspu.d >.teri. 4u9ar.u4ui# J E3ti u.dă ru1e4e ai9i O doar .ţa de7a 9o.dispo<iţii.se =a4a.i# Da9ă .9a să74 :ai >. 14oarea ti.t >.eo=i3.siCurtotu4 e 1oarte 1ires9# Soare4e Cro<a? de tare 3i =2r.a de sus a per?a<u4ui.departe.3i asii s7ar 1i >.d ?ă<u des9Ei<2.?iore<e puţi.ei u3oare i.7o să se o9upe de e4 3i iată 9ă se 3i po:e. se:i>.u ?oia s7o dea.9ăperea >.it pe ?reu.pe s9au.e.tre=ă: J Ce dore3te do:.. să73i >.e.ereţii# J Nu te . .7ar :ai 1i 1ost >. s9au.i3tit să7i re?i.e aproape irespira=i4# %i da9ă te :ai C2.eori.9i.3i des9Eise 9u e4 4u9ar.eauri.tru pri:a dată pe7ai9i# E pri:a dată 92. spe9tator 9are 3i7a pierdut ră=darea# 5ata.u a3teptL tre=uie să ?ii 9u :i. X asta aeru4 de?i. 3i toţi 1u.u ?oia să :earCăL >i era de aHu.9u toate a?a.de.i3ti.ea Iui /# Se datora u.e sau a3teaptă7:ă ai9i p2..d.u4K (. 4o9 potri?it pe. 9are se a14aL a=ia 92.u ?oiau să74 piardăL o:u4 pe 9are /# (4 ?ă<use de departe aHu.eu .e?oiesi.

1or:aţii4e de 9are au .dar aprodu4 pro=a=i4 de :u4t. u3ă.CL da9ă :ă du9eţi p2.ă a9u: .ou.u poţi ră:2.# Dar .ariiR .3i9u: :etode4e .2.9i a: 1ă9ut .d# (3i a:i.e >.ar.2.u74 :ai 4ăsă pe 9e4ă4a4t să ?or=eas9ăL a: să :ă si:t i:ediat :ai =i. i:ediat# ă :iră 1oarte :u4t s4ă=i9iu.aru4 .9ei4a4ţi su.eL de a4t1e4.9epu să r2dă <Co:otos: J Ve<i 9ă CEi9ise:K (i spuse e4 1etei# Du:.1or:aţii4e a: so9otit 9ă u.t ra9at 3i se re:ar9a :ai a4es pri.ii pe >:=ră9ă7:i.ti.9u: >ţi spu. pri:u4 r2.u4 1ă9u se:.e..o1t2.e?a de su=suoară.d să r2dăL .?aiM u4t :ai prost >:=ră9aţiL uită7te 4a :i.i9i .e?oie.spuse =ăr=atu4 O 9are a4t:i.du73i o 94ipă 9apu4 drăCă4a3# Nu da i:porta.7a ?rut să pro9ure ea 9ostu:u4L atu.e9esar# Di.9er9are.pri?ea 1iA >.eţi.te roC.a.9e. i.pe.oi o 9o4e9tă O i.spuse 1ata ap4e92.ar 1i .u2.oastre de pro9edură .s par9ă.e i.ţă.eL >.spuse e4 3i se ridi9ă 9u Creu. o9Ei 42.pe.tru do:.9ă9i totdeau.Curi spu.u e prea 4u.9u4paţi4or toate i.pe 92.du9eţi u.7a: :ai a?ut .tre=ări4e# N7ai de92t să74 pui 4a >.Cata 3edere pe s9au.i se 9er 1oarte :u4te i.tri=uit 3i ei O 3i a3a a: .aproape 9ă .ea4ui# J Atu.ă.9ţio.superioritatea 4ui# Dar :ai t 3i 1oarte e4eCa.e7a: C2.i9i u.1ir:erieL to9:ai asta ţi.u ?reau a4t9e?a de92t să74 9o.e?oie doar să :ă ti..:oda .după 9u: si.istraţia.de4u.i9iodată ase:e.oi.u putea de92t să74 1a9ă să se si:tă 3i :ai rău# J A9u: pot să :erC.u at2t să74 du9e: 4a i.9ţio.da9ă dore3ti# (.du9e 9u at2ta u3uri. =u<u.>i spuse ea o:u4ui di.ou >.ad:i. pă9ate >.u s7ar 1i o9upat de e4# Dar.ea 3i e?ite: să .ia7sa 9a 3i pe. 9u :2.tru 1u.da9ă ?reiL aHută7:ă.ea asta a :ea.d sea:a de ruCă:i.>.9i e =i. rost să .9ţio.du9 pe du:.e 9Ee4tui: =a.ă 4a u3ă 3i :ă a3e< pe trepte.u 1ie dus :ai departe9ă9i 1ie9are pas 1ă9ut >.ai.ariR .9are se apropie i:ediat# Dar /# Nu ?oia să 1ie dus 4a i.ostru 9u i.u părea să ai=ă .stă.tristat.d :ă ridi9 si.os9ute popu4aţiei.te:. =irouri.de =u9urie.d stă: aproape tot ti:pu4 >..adi.ţă r2su4uiadăuCă ea adres2.eţi.ostru 9u i.9u a:2.ea:.:ai a4es.p4at 9u at2t :ai repede 9u 92t .1ata >i spuse to9:ai atu. 1aţa 4ui.9a 3i 9u: 3i7ar 1i per:is să :earCă prea departe 9u C4u:a 1aţă dGe /# J Dar 9e7ţi >.t# Noi Q3i 92.d di.u4 O dă7:i ?oie să ţi74 pre<i.9EipuiKM Spuse =ăr=atu4 9o.Cur# %i73i ridi9ă u:erii 9a să poată 1i :ai u3or apu9at de su=suori# Dar =ăr=atu4.d a9esta.uit 9u aeru4 Creu di.1or:aţiiXM Tre=uie >:=ră9at 1oarte e4eCa.9u4paţii au 9o.u su.i .eL >:piedi9i 9ir9u4aţia# /# Ridi9ă di.t2i a 1a9e 9u e4# Noi.7o să ?ă dau prea :u4tă =ătaie de 9ap.ătos# 5ata <2:=i 3i ea.au >. ?esta 4ui 9e.9ă9i ori92t >4 9ăută /# Di.3i7apoi dru:u4 .u:ai ai9i .d spu.du.t Qdo:.u :ă si:t at2t de s4ă=itL a: ..9Ei4o<at 9u: era de >.1ir:erie. . s pr2.are.tru .u i<=uti să74 <ăreas9ă# 87Cred.9ţio.re9u.1or:aţii# E4 are răspu.ea4ui . 9ostu: 1ru:os t a=so4ut . pi9K ă apu9ă a:eţea4a 3i :i se 1a9e rău 92.oiG >.>:i re?i.1or:aţii4e# E4 dă i.di.9a: 9iudata >.t 9a săW 1a9ă i:presie =u.terioru4 94ădirii . a4tă parte e per1e9t să.tre=e 9e 1e4 de 9ir9u4aţie ar 1i putut >:piedi9a# J A: să te du9 4a i.d.9u4paţii au :ai >.ea stări# Ca 1u. pri?i.teri era e4eCa.aru4 9u i. F. a9easta 9o.e?oie de eAp4i9aţii# Do:.di.ţa asta.ă 9i.te 3i .du7i7se 4ui /#.9i: J Ai9i .u se si:te =i..su.ti apoi de aprodu4 9are 47ar 1i putut 9o.ră:ase 4o9u4ui. 4u9ru de9i.u i<=uti să se ţi.a i.ţe4eC 9ei4a4ţi 1u.1ir:erie 92t.ă pe pi9ioare# J Nu :erCe.i 3i să :ă 9o.9u ?2r1uri4e deCete4or.suri 4a toate >. 9oadă de r2.să.94ăti. =irouri.să74 s9oate: di.os9u e4.=a 9Eiar 3i dor:i: a9o4o# Dar.7 ar a?ea .u4 e 1u.t prea 9u.9ţio.dar >4 4o?i u3ure4 pe =ăr=at peste =raţ.i4e ?2r2te >.a 9ă e de a9ordRdo:.dar ai9i.9ă9i p2.Că 3i oar=atu4 di.e 3i ai să7ţi dai i:ediat sea:a.te 92.e 9a 3i 9u: ar 1i ?rut să >.i9ă O 9red 9ă starea du:.u3ie.teresea<ă de4o9L de a4t1e4.t 3i eu o=i3.3i >.tea 4ui.ea4ui se datore3te at:os1erei de7ai9iL 9e4 :ai =u.d it 9ă 1u.i:e. 9ap# %i se a3e<ă di.u ..doui :2i.tr7ade?ăr eAaCerat# Vreţi să 1iţi =u. .a4e CHrei 9o4ţuri as9uţite se ter:i. =irouri# J A3a eM StriCă /# %i.

i4e 4orL da9ă >i dădeau dru:u4 a?ea să 9adă 9a o s92.9ţio.C2.i:i9.9Eiar >.i să 9o.i9i .u 9aut de92t să spu.Cu4 se 94ati.ţia 1etei 1usese 1oarte =u.su3i :2i.ti:ităţi4e .Hea<ă.ii# J A3a e 1e4u4 :eu.u ?reau să te >:piedi9 să7ţi ur:ăre3ti pas 9u pas :ersu4 pro9esu4uiL 92.a peste 1ru.i:e.i de re<o4?area 9ererii :e4e# Dar a: ?e.sau :ai =i.oastre.se /#.ostru 9u i.dură# Le si:ţea pri?iri4e tăioase aru.o9upi i.>.aru4 9u i.u dera.te să su1ăr# J Nu ?rei să te a3e<i puţi.d u.ei :ări aCitate..aru4 9u i.e <is să7i ?2ri pe C2t toate I i.e>.i3oară.1or:aţii4e.7are i. pi9ioare.ă pe 1u. rea4itate ar 1i ?rut Cro<a? să se a3e<e# Se si:ţea 9upri.9u4patu4 părea 9ă .apoi se ridi9ă >.eL 1u.eau două persoa.ă.a: destu4 ti:p.s par9ă de rău de :are# A?ea i:presia 9ă se a14ă pe7u.tru.9ur2.C.1a9e =u9uros astaL poate 9ă .9u4paţii 9are .CriHa du:ita4e e 92t se poate de 4ăuda= i4ăL 1ire3te.s.i9i :ă9ar să74 9o.9ă astă<i .dar. 1aţa 1u.1or:aţii4e >i du9ea 3i pă4ăria.ă?ă4e3te 9u 1urie i<=i.a pe ?2r1u4 deCete4orL păru4 i se <=ur4ise 3i7i at2r.aru4 .u74 o=4iCă .ori9u:. pri9i.ea Ea4 o:u1ui >. sa4a de a3teptare.aru4 9u i.u74 ?edea O 3i 9ăuta să73i s9u<e pre<e.du9ea părea 3i :ai de . toate a9esteaL stătea u:i4.d >4 au<i deodată pe 1u.9u4patu4ui 9u 9are /# Vor=ise 4a ?e.ţa# J %tiu.eC4iHea<ă >.a 1etei pe 9e4ă4a4t# J "ai.9u4 Ca.u73i ridi9ă :ă9ar pri?ireaL ad:itea să se ?or=eas9ă despre e4 9a despre u.după 9u: ?e<i.i# J Nu7i .a 1u.>3i ratase s9opu4# J Tre=uia să7i eAp4i9 r2su4 du:ita4e.K J Nu.e?oie de spriHi. ai9iK (.ă.1ăţi3e< >.9u4paţi 9are >3i .d7o >.tre=ă 1u.o să7i trea9ă peste 9apL i se părea 9ă Ca.eata# Ia 4o9# J A3a7i 9ă 3tie să 4e ?or=eas9ă i.su4 să ţi74 >. 9u tot di. :iH4o9u4 u.1.te.9ţio.du4 9ă e .u ?re: să aHută: pe .ţaţi.He< pe .ă 4a ie3ire i.spuse iro.9et 3i puse e4 >.7ai de92t să 9re<i 9e ?rei. 4o9 >.# J Ai putea 9rede.spuse 1u.eu .1or:aţii4eL dar .?2rti.u se si:t =i.tr7o 4u:i.9ţio.e de4o9 să 4e a14eL pri?e3te74: e 9u totu4 a=sor=it de proprii4e 4ui tre=uri# /# Nu :ai a?ea 9Ee1 .d se i apropiau de Ca.d ai ?ă<ut.ă 3i 9ă i.iri :u4t :ai Cra?e.aru4 9u i.9ţio.du9e 4a ie3ire# /# Nu :ai spuse .ă de sudoare# Dar i.i9ă.e?oie ai să7i po?este3ti du:.3i .u ti.deodată.4a a:2.ai putea 9rede 9ă ti.itor# J Cred 9ă do:.1or:aţii4e# AHu.9ţio.7are de4o9 i.>4 spriHi.spuse e4. o=ie9tL =a 9Eiar pre1era să 1ie a3a.>.du7:ă 9ă a3 putea să a3tept ai9iL a<i e du:i.9ă di.1ără să7i poată .1or:aţii4eL .dă: adesea i:presia 9ă su.i4e 9e4or doi 4a 4o9u4 u.u4 :i7ar ierta HiC.d pereţii de 4e:.tra<i9ăL poate 9ă H i.1or:aţii4e >. 9ap apro=ator.9ă apa . ?apor.i răi 3i 9ă .a a9easta.i# Lu9ru4 a9esta :ă 1a9e 4itera4:e. .u o=ser?ă ..si:ţi :2.tea p4i.uti4 u.e?oit să se arate >.C.9ă ?reo 92te?a >.ă =u.dar tresări 92.es9 ai9i# %i spuse asta 9u toată Eotăr2rea. ad2.tre=2.ari Hudi9iari. ?uiet 9a a4 u.ou: J Nu ?rei să te a3e<i puţi.de a?ea :ai :u4tă .1or:aţii4e O 9are par9ă .at2ţia i.i9 1u. 1aţa 9ăruia stătuse :ai adi.tre .datoriri4e.9ţio.e.te: oa:e.9ţio.da9ă 47a3 9o.u4 di.u prea ?ăd.i:e.i 9a du:.9u4paţii 9are a3teptau de7o parte 3i de a4ta se ridi9au 3i se 9o=orau rit:i9# ER >.i:i9 di.du74 di.>.>.e 3i totu3i.aru4 9u i.adi.ea4ui. 1aţa i.1or74 :aţii4e# J Vă :u4ţu:es9 1oarte :u4t.spuse 1ata# Era HiC.seseră >. p4us# Ar a?ea de9i 9u 9e C1i 1a9ă o i:presie =u.doi.d.spuse / p4ă9ut surpri.Cu4ui aude 9res92.9ţio. =raţ 3i :2.do:.9u4paţi4orK (i 3opti 4ui /# 5ata# /# Dădu di.9e . ade?ăru4L să 3tii 9ă . dispu3i să aHută: pe toată 4u:ea.9ţio.9ate i9i79o4oL 4e au<ea pa3ii 9ade.da9ă .os >.du9ă p2. :od ru3i.i:ă reaL poate 9ă a: .dar.i9i .i:ă reaL .u se poate o9upa .?eţi să 1ii ră=dător 9u oa:e.dar.tr7u. ase:e.u ?reau să :ă odiE.ţe4es# Soarta 4ui /# Se a14a >. Ca.ire# /# Aproape ro3i 1a C2.ostru 1ru:osu4 9ostu: pe 9are >4 ?edeţi 3i >.ittotu3i.ăL poate 9ă ea ur:ărise doar i să74 distre<e 9a să7i dea ti:p să73i re?i. :2i.i9iu.aru4 9u i.putut să7i 9u:pără: 9o4eCu4ui .aru4ui pe u.de3i >.7ar stri9a totu4 9u r2su4 a9esta 9are sperie oa:e.ui ?a4 9are.di..eauri at2t de dreptL a9u:.9ă9i .aru4ui 9u i.răspu.oi .spuse 1u.dar at2ta ti:p 92t asta .e?oie să te s9u<i at2ta.ridi9ă7te.i:e.9ţio.9a :i.o: s4a=.>i 3opti 1ata 4a ure9Ee pe 92.i:e.9a 1u.u :ă dera.9a4:u4 1eteH 3i a4 =ăr=atu4ui 9are >4 9o.

ur:a- 9ă9i era aproape t2r2t de 9ei doi# P2;ă 4a ur:ă o=ser?ă 9Eiar 9ă >i ?or=eau- dar ;u i<=uti să >;ţe4eaCă ;i:i9L au<ea doar ?uietu4 asur<itor 9are părea 9ă u:p4e tot spaţiu4 3i- pri; e4- u; 1e4 de 3uierat as9uţit- 9a de sire;ă# J ai tare- 3opti e4 9u 9apu4 p4e9at- rusi;2;du7se de 9eea 9e spu;ea- 9ă9i 3tia 1oarte =i;e 9ă- >; 1o;d- 9ei doi ?or=eau destu4 de tare# (; s12r3it- 9a 3i 9u: <idu4 s7ar 1i spart deodată- u; ?a4 de aer proaspăt >i ;ă?ă4i >; 1aţă 3i au<i spu;2;du7se 42;Că e4: J ai >;t2i ţi;e să p4e9e 9u ori9e preţ 3i apoi- 92;d >i spui 9ă ie3irea e ai9i- poţi să repeţi de sute de ori 9ă tot ;u se 94i;te3te# /# Vă<u atu;9i 9ă se a14a 4a u4ti:a u3ă- pe 9are 1ata i7o des9Eisese# Si:ţi 9u: >i re?i;- di;tr7o dată- toate 1orţe4e 3i- 9a să Custe 9u oG 94ipă :ai de?re:e se;<aţia 4i=ertăţii- tre9u i:ediat pe pri:a treaptă 3i73i 4uă de7a9o4o ră:as =u; de 4a >;soţitorii săi- 9are se ap4e9aseră spre e4# J Vă :u4ţu:es9 1oarte :u4t- repetă e4# Le str2;se :2;a de 92te?a ori 4a r2;d 3i se opri doar 92;d: >3i dădu sea:a 9ă >;soţitorii 4uio=i3;uiţi 9u at:os1era =irouri4or- suportau 9u Creu aeru4 9e?a :ai proaspăt 9are H ?e;ea de pe s9ară# Cei doi a=ia :ai puteau să răspu;dă 3i da9ă ;u s7ar 1i Cră=it /# Să >;9Eidă u3a- 1ata s7ar 1i pră=u3it 9Eiar# /# ai <ă=o?i o 94ipă a9o4o- >3i s9oase oC4i;Hoara di; =u<u;ar 3i73i ara;Ha păru4- >3i 4uă pă4ăria 9are <ă9ea 9u o treaptă :ai Hos O pese:;e 9ă a9o4o o aru;9ase 1u;9ţio;aru4 9u i;1or:aţii4e O 3i 9o=or> s9ara ?ioi- 9u sărituri at2t de :ari- >;92t se sperie si;Cur de tra;s1or:area a9easta at2t de i =rus9ă# Să;ătatea 4ui so4idă ;u7i Hu9ase ;i9iodată ase:e;ea 1arse# Nu 9u:?a- to9:ai 92;d >;9epuse să suporte destu4 de u3or p4i9tise4i4e pro9esu4ui- propriu4 4ui trup ?oia să se ră<?răteas9ă 3i să7i produ9ă a4te soiuri de p4i9tise4iK Poate 9ă ar tre=ui să se arate- 9u pri:a o9a<ie- u;ui :edi9# (; ori9e 9a<- >3i pro:itea 9a pe ?iitor să73i 1o4oseas9ă :ai =i;e du:i;i9i4e# B)T)U%UL# (;tr7u;a di; <i4e4e ur:ătoare- pe 92;d /# Tra?ersa 9oridoru4 a14at >;tre =irou4 4ui 3i s9ara pri;9ipa4ă O (; seara a9eea era u4ti:u4 9are p4e9a a9asă 3i >; toată =a;9a ;u :ai ră:ăseseră de92t doi oa:e;i de ser?i9iu o9upaţi 9u eApedierea 9orespo;de;ţei 4a 4u:i;a rotu;dă a u;ui =e9 O au<i ;i3te Ce:ete >; dosu4 u;ei u3i u;de 1usese 9o;?i;s di;totdeau;a 9ă se a14a o si:p4ă 9ă:ăruţă pe;tru depo<itarea ?e9Eituri4or# irat- /# Se opri 4o9u4ui 3i :ai as9u4tă o dată- 9a să 1ie siCur 9ă ;u se >;3e4aseL o 94ipă- ;u se :ai au<i ;i:i9- apoi Ce:ete4e re>;9epură# Pri:u4 C2;d a4 4ui /# 5u să 9Ee:e pe ?reu;u4 di;tre oa:e;ii de ser?i9iu- pe;tru 9a<u4 92;d ar a?ea ;e?oie de :artorL dar se si:ţi 9upri;s de o 9urio<itate at2t de puter;i9ă- >;92t >:pi;se u3a 9are <=ură- 4itera4:e;te- >; 1aţa 4ui# A3a 9u: =ă;uisea9o4o se a14a o 9a:eră pe;tru ?e9EituriL praCu4 era ti9sit de i:pri:ate i;uti4i<a=i4e 3i de 9ă4i:ări ?e9Eide 4ut- răstur;ate pe podeaL dar >; :iH4o9u4 >;9ăperii- 4a 4u:i;a u;ei 4u:i;ări pri;se de7u; ra1t- stăteau trei =ăr=aţi 9u spi;ări4e >;9o?oiate di; pri9i;a ta?a;u4ui s9u;d# J Ce 1a9eţi ai9iK (;tre=ă /# Pe 9are e:oţia >4 1ă9u să ?or=eas9ă Cră=it- dar aproape >; 3oaptă# U;u4 di;tre ei- 9are părea 9ă7i do:i;ă pe 9ei4a4ţi doi 3i7i atrăsese de 4a =u; >;9eput pri?ireapurta u; soi de ?estă di; pie4e de 9u4oare >;9Eisă- 1oarte de9o4tată 3i 9are7i 4ăsa =raţe4e des9operite# E4 ;u7i răspu;se ;i:i9# Dar 9ei4a4ţi doi striCară: J O să 1i: =ătuţi- do:;u4e- 1ii;d9ă te7ai p 42;s de ;oi Hude9ătoru4ui de i;stru9ţie# A=ia atu;9i /# (i re9u;os9u pe 9ei doi pa<;i9i- 5ra;B 3i Pi44e:- 3i ?ă<u 9ă o:u4 9u ?esta de pie4e ţi;ea >;tr7ade?ăr = ;uia >; :2;ă- Cata să7i =ată# J Cu: astaK Spuse /# 5ă92;d o9Eii :ari- eu ;u :7a: P42;s- a: arătat pur 3i si:p4u 9e s7a petre9ut 4a :i;e- u;de ?oi ;u ?7aţi purtat de4o9 irepro3a=i4# J Do:;u4e- spuse Pi44e:- pe 92;d 5ra;< 9ăuta să se as9u;dă după e4 9a să se apere de 9e4 de7 a4 trei4ea =ăr=at O da9ă aţi 3ti 9e prost su;te: p4ătiţi- ;u ;e7aţi :ai Hude9a a3a# Eu a: o >;treaCă 1a:i4ie de Eră;it- iar 5ra;< ?oia să se >;soare# O:u4 >;9ear9ă să aCo;iseas9ă a3a 9u: poate 3i ;u# ai pri; :u;9ă ;u i<=ute3te- 9Eiar da9ă ar traCe 9a u; =ou# Le;Heria du:ita4e 1i;ă

:7a ispititL 1ire3te- pa<;i9ii ;7au ?oie să pro9ede<e a3aL a: Cre3it# Dar e o tradiţie 9a 4e;Heria să ;e ră:2;ă ;ouăL a3a a 1ost totdeau;a- 9redeţi7:ăL de a4t1e4- a3a e 3i ;or:a4- 9ă9i 4a 9e i7ar :ai putea 1o4osi ase:e;ea 4u9ruri 9e4ui 9are are ;e;oro9u4 de7a 1i arestatK SiCur- da9ă a14a toată 4u:ea 9u: stau 4u9ruri4e- atu;9i ur:ea<ă pedeapsa# J "a=ar ;7a?ea: de toate astea 3i ;7a: a?ut de4o9 >;7te;ţia să 9er să 1iţi pedepsiţiL pe;tru :i;e- era doar o 9Ees7tiu;e de pri;9ipiu# J Nu ţi7a: spus eu- 5ra;<- 9ă do:;u4 ;7a 9erut să 1i: pedepsiţiK (i spuse Pi44e: 9o4eCu4ui său# A9u: e 4i:pede: Ea=ar ;7a?ea 9ă o să 1i: pedepsiţi# J Nu te 4ăsa >;duio3at de ?or=e4e 4or- spuse 9e4 de7a4 trei4ea =ăr=at- adres2;du7i7se 4ui /#L pedeapsa e pe 92t deL Hustă- pe at2t de i;e?ita=i4ă# J Nu74 as9u4ta- spuse Pi44e: >;trerup2;du7se ;u:ai 9a să73i du9ă 4a Cură :2;a peste 9are pri:ise o 4o?itură de ;uia- su;te: pedepsiţi ;u:ai pe;tru 9ă ;e7ai de;u;ţat- a4t1e4 ;7a: 1i păţit ;i:i99Eiar da9ă s7ar 1i a14at 9e7a: 1ă9ut# Asta e dreptateK A: do?edit totdeau;a- :ai a4es eu- 9ă su;te:L pa<;i9i =u;i# Tre=uie să re9u;o3ti 9ă 3i 1aţă de du:;eata ;e7a: 1ă9ut =i;e datoria- di; pu;9t de ?edere a4 autorităţi4or#M Te7a: pă<it 9u: tre=uie# A?ea: perspe9ti?a să a?a;să: 3i a: 1i de?e;it 3i ;oi- >; :od siCur- purtători de ;uia 9a du:;ea4ui- 9are a a?ut ;oro9u4 să ;u 1ie ;i9iodată de;u;ţat O 9ă9i asta se >;t2:p4ă- >;tr7ade?ăr- 1oarte rar O 3i a9u:- do:;u4e- totu4 e pierdut- 9ariera ;i s7a >;9Eeiat- o să 1i: I 1o4osiţi doar 4a :u;9i 3i :ai :i<era=i4e de92t pa<a i;9u4paţi4or H 3i- >; p4us- :ai a?e: de 9ăpătat 3i =ătaia asta 9u:p4it de dureroasă# J Oare poate ;uiaua să produ9ă ase:e;ea dureriK (;tre=ă /# EAa:i;2;d u;ea4ta de pedepsire pe 9are =ătău3u4 o 94ăti;a >; 1aţa 4ui# J Păi tre=uie să ;e de<=ră9ă: 4a pie4e- spuse Pi44e:# J (; 9a<u4 a9estaN- ad:ise /# %i74 pri?i pe =ătău3u4 9are H era =ro;<at 9a u; :ari;ar 3i7a?ea u; 9ap 1ero9e 3i Eotăr2t- ;u eAistă ?reo posi=i4itate să7i s9ute3ti de 4o?ituriK (4 >;tre=ă e4# J Nu- răspu;se =ătău3u4 3i 94ăti;ă di; 9ap- <2:=itor# Pe<=ră9aţi7?ă- 4e poru;9i apoi pa<;i9i4or# %i- adres2;du7se 4ui /7[ adăuCă: Nu tre=uie să 9re<i tot 9e7ţi spu; eiL tea:a He =ătaie i7a >;do=ito9it puţi;L tot 9e po?este3te ăsta- de pi4dă- despre 9ariera 4ui O 3i74 arătă 9u deCetu4 pe Pi44e: O e a=so4ut ridi9o4# Uită7te ;u:ai 9e Cras eL pri:e4e 4o?ituri de ;uia au să i se piardă >; os2;<ă# %tii 9u: s7a >;Cră3at a3aK 5;1u4e92;d :2;9area tuturor 9e4or pe 9are i7a arestat# Nu ţi7a :2;9at7o 3i pe7a du:ita4eK Ce7ţi spu;ea: euM U; o: 9u u; p2;te9 9a a4 4ui ;7o să aHu;Că >; ?e9ii ?e9i4or =ătău3# E a=so4ut i:posi=i4# J Ba eAistă 3i =ătău3i 9are sea:ă;ă 9u :i;e- spuse Pi44e: des1ă92;du73i 9ureaua de 4a pa;ta4o;i# J Nu- spuse =ătău3u4 tre92;du7i ;uiaua peste C2t >; a3a 1e4 >;92t 9e4ă4a4t se 9utre:ură- trea=a ta ;u e să as9u4ţi- 9i să te de<=ra9i# J Te7a3 răsp4ăti =i;e da9ă 4e7ai da dru:u4- spuse /# S9oţ2;du73i porto1e4u4- 1ără să74 pri?eas9ă pe =ătău3- 9ă9i e :ai =i;e să trate<i ase:e;ea a1a9eri 9u o9Eii p4e9aţi# J Ai ?rea să :ă de;u;ţi 3i pe :i;e- spuse =ătău3u4- 3i să :ă ?e<i =ătut- 9a pe ei# Nu- ;uN J 5ii re<o;a=i4- spuse /#L da9ă a3 1i ?rut să 1ie pedepsiţi- 9re<i 9ă a3 9ăuta a9u: să7i s9ap de pedeapsăK N7a3 a?ea de92t să tr2;tes9 u3a- pur 3i si:p4u- 9a să ;u ?ăd 3i să ;7aud- 3i să p4e9 a9asăL ?e<i =i;e 9ă ;u 1a9 asta- =a- di:potri?ă- ţi; să7i s9apL da9ă as 1i =ă;uit 92t de 92t 9ă au să 1ie pedepsiţi sau :ă9ar 9ă ar 1i posi=i4ă pedepsirea- ;u 4e7a3 1i rostit ;i9iodată ;u:e4e- 9ă9i ;u7i so9otes9 de4o9 ?i;o?aţiM Vi;o?ată e i;stituţia- ?i;o?aţi su;t 1u;9ţio;arii superiori# J A3a eM StriCară pa<;i9ii 3i pri:iră i:ediat 92te o 4o?itură de ;uia peste spi;ări4e a9u: Coa4e# J Da9ă ai a?ea ai9i- su= ;uia- ?reu; >;a4t :aCistrat- spuse /# Ap4e92;d- >; ti:p 9e ?or=ea;uiaua pe 9are =ătău3u4 o ridi9ase di; ;ou- pe 4eCea :ea 9ă ;u te7a3 >:piedi9a să 4o?e3ti- =adi:potri?ă- te7a3 p4ăti 9a să 9apeţi 1orte pe;tru o trea=ă at2t de =u;ă#

J Ceea 9e spui pare de:; de 9re<are- spuse =ătău3u4- dar eu ;u :ă 4as :ituit# Su;t p4ătit 9a să =at- a3a 9ă =at# Pa<;i9u4 5ra;< 9are- a3tept2;du7se poate 9a i;ter?e;ţia ii /# Să ai=ă su99es- stătuse p2;ă atu;9i 9e?a :ai 4a o parte- ?e;i a9u: spre u3ă- >:=ră9at ;u:ai 9u pa;ta4o;ii- 3i >;Ce# Nu;9Ei;d >; 1aţa 4ui /#să aCăţă de =raţu4 4ui 3i7i 3opti: J Da9ă ;u poţi să ;e s9api pe a:2;doi- >;9ear9ă să 1iu eu 9ruţat# Pi44e: e :ai =ătr2; de92t :i;e- e :ai puţi; se;si7=i4 >; toate pri?i;ţe4e 3i a :ai >;9asat o dată- a9u: 92ţi?a a;i- o pedeapsă u3oară- pe 92;d eu ;7a: 1ost >;9ă de<o;orat 3i ;7a: Cre3it de92t >;de:;at de Pi44e:- 1ii;d9ă e4 :ă >;?aţă 3i ia =i;e 3i 4a rău# Biata :ea 4oCod;i9ă a3teaptă de<;odă:2;tu4- Hos- iii 1aţa =ă;9ii- 3i7:i ?i;e să i;tru >; pă:2;t de ru3i;e# Cu poa4a Eai;ei 4ui /#- 5ra;< >3i 3terse 1aţa p4i;ă de 4a9ri:i# J !ata- ;u :ai a3tept- spuse =ătău3u4 apu92;d 9u a:2;două :2i;i4e ;uiaua 3i 4o?i;du74 pe 5ra;<- pe 92;d Pii74e:- CEe:uit >;tr7u; 9o4ţ- pri?ea pe 1uri3 1ără a >;dră<;i :ă9ar să73i :i3te 9apu4L 3i atu;9i ţ23;i ţipătu4 4ui 5ra;<- ;e>;trerupt- pe u; si;Cur to;- s9os par9ă ;u de7u; o: 9i de7o :a3i;ă de su1eri;ţăL ţipătu4 a9esta 9are u:p4u 9oridoru4- pro=a=i4 9ă 1ă9ea să răsu;e >;treaCa 94ădire# J Nu :ai ţipa a3a- striCă /#- s9os di; 1ire# %i- pri?i;d >;9ordat >; dire9ţia de u;de tre=uiau să ?i;ă oa:e;ii de ser?i9iu- >4 >:=r2;9i pe 5ra;<- ;u prea tare- dar su1i9ie;t 9a a9esta să se pră=u3eas9ăL 5ra;< 9ă<u Cră:adă 3i- o 94ipă- >3i aCită :2i;i4e- 9a >;tr7u; spas:- 9ăut2;d podeauaL dar ;u s9ăpă de =ătău3L ;uiaua >4 Căsi 3i pe HosL ?2r1u4 ei se ridi9a 3i se 9o=ora rit:i9- pe 92;d e4 se tă?ă4ea de durere# 0ipătu4 1ă9u să se 3i i?eas9ă u;u4 di;tre 9ei doi oa:e;i de ser?i9iu- ur:at 4a 92tă?a pa3i de 9e4ă4a4t# /# A=ia apu9ă să >;9Eidă u3a- apoi a4erCă 9ătre o 1ereastră 9are dădea spre 9urte- 3i o des9Eise# A9u:- ţipătu4 >;9etase de tot# Ca să7i >:piedi9e pe 9ei doi oa:e;i de ser?i9iu să se apropie- /# Le striCă: J Eusu;tM J Bu;ă seara- do:;u4e pro9urist- răspu;seră ei# S7a >;t2:p4at 9e?aK J Nu- ;u- răspu;se /# A ur4at u; 92i;e- >; 9urte# Dar- 9u: 9ei doi ;u se 94i;teau di; 4o9adăuCă: J Vedeţi7?ă :ai departe de tre=uri4e ?oastre# %i- 9a să ;u 1ie ;e?oit să >;9eapă o dis9uţie 9u ei- se ap4e9ă spre 9urte# Peste o 94ipă- 92;d se uită di; ;ou pe 9oridor- ;u7i :ai ?ă<u pe 9ei doi# /# ai <ă=o?i u; ti:p 4a 1ereastrăL ;u >;dră<;ea să se >;toar9ă >; 9a:era 9u ?e9Eituri 3i ;i9i a9asă ;u ?oia să se du9ă# Curtea pe 9are o pri?ea era :i9ă- pătrată H >;9o;Hurată de =irouriL toate 1erestre4e erau >;tu;e9ateL 9e4e de 4a etaHe4e superioare re14e9tau- totu3i- 4u:i;a s4a=ă a 4u;ii7/# (;9er9ă să des4u3eas9ă >;tr7u; u;CEer >;tu;e9at roa=e4e 9are tre=uiau să se a14e a9o4o- ?2r2te u;e4e >;tr7a4te4e# (4 9Ei;uia C2;du4 9ă ;u i<=utise să7i s9ape de =ătaie pe 9ei doi pa<;i9iL dar ;u era e4 de ?i;ăL da9ă 5ra;< ;7ar 1i ţipat O 1ire3te- 4o?ituri4e dureau 9u:p4it- dar >; :o:e;te4e Eotăr2toare tre=uie să 3tii să te stăp2;e3ti O da9ă 5ra;< ;7ar C ţipat/# Poate 9ă ar 1i Căsit a4t :iH4o9 să74 9o;?i;Că pe =ătău3# Da9ă toţi 1u;9ţio;arii i;1eriori ai Hustiţiei erau ;i3te 9a;a4ii- de 9e ar 1i 1ă9ut eA9epţie to9:ai =ătău3u4- 9are a?ea 1u;9ţia 9ea :ai ;eo:e;eas9ăK /# Vă<use =i;e 9u: >i 4i9ăriseră o9Eii de po1tă 92;d >i arătase =a;9;ote4e# Bătău3u4- ?ădit 4u9ru- 4o?ise ;u:ai 9a să ridi9e su:a desti;ată :itei 3i /# Nu s7ar 1i <C2r9it- 9ă9i ţi;ea di; toată i;i:a să7i s9ape de =ătaie pe pa<;i9i# Di; :o:e;t 9e >;9epuse 4upta >:potri?a 9orupţiei Hustiţiei- i se părea 1ires9 să i;ter?i;ă 3i >; 9a<u4 de 1aţăM Dar di; 94ipa 92;d 5ra;< >;9epuse să ţipe- 4ui /# (i 1usese 9u ;eputi;ţă să :ai >;9er9e 9e?a- 9ă9i ;u putea să ri3te 9a oa:e;ii de ser?i9iu- 3i poate >;9ă :u4ţi a4ţii- să74 surpri;dă ;eCo9ii;d :ituirea- >; 9a:era 9u ?e9Eituri# U; ase:e;ea sa9ri1i9iu ;i:e;i ;7ar 1i a?ut dreptu4 să i74 9eară# Da9ă ar 1i să se sa9ri1i9e pe si;e- ar 1i putut s7o 1a9ă :u4t :ai si:p4uL ;7ar 1i a?ut de92t să se de<=ra9e e4 >;su3i 3i să73i o1ere spi;area- >;9as2;d =ătaia >; 4o9u4 pa<;i9i4or# Dar =ătău3u4 ;i9i ?or=ă 9ă ;7ar 1i a99eptat o

i de ser?i9iu 4u9rau 9a4:i 4a :a3i.a spre 94a.9ă9i . 4o9u4 >. 9are 9ei doi oa:e.se ]pri o 94ipă 3i as9u4tăL di.d di.e drept.puţi.tr7a4ta# (.i9i o 1ată 9are să a3tepte pe 9i. 9apita4ătot 9e3i propusese 3i.9ă4i:ări4e.?io4a=i4ă pe.u ?or >. 4u9ru# J Curăţaţi o dată 3i 9a:era 9u ?e9EituriM Le striCă /# Te >.d tot 9e7i stătea >. odaia >..d 9ă ast1e4 ?a părea 9ă se i.i.e1eri9ită 9ă tre=uie să73i re<o4?e.se au<iră pa3ii oa:e.să.i9iL .i.ea .se 42.i să p4e9e a9asă o dată 9u e4# UNC"IUL# LENI# (.i9i4or >4 o=seda tot ti:pu4# Di.9ise pe 5ra.ţei.se să des9Eidă u3a.du7i de departe :2.spuse e4 >.ău9 3i o=osit.a repe<i. putere.9i sosit de 4a ţară. tea.CEiţi.9ă să i se arate# AHu.9Eiu4 F5a.?or=ire >.dă :2.răs1oi u.t24.ţa a9easta u.u apu9ase să se a3e<e pe 1oto4iu4 o1erit de .d a9e3tia adu9eau E2rtii4e# C2.di.9ă o a=atere du=4ă 9ă9i.tr7o după7a:ia<ă O to9:ai 4a ora de pri:ire a 9orespo. :i. aHu.i:e. =ătaie pe 9ei doi pa<. :o:e.92.< era reCreta=i4 3i .do:.C2. Creu.u i<=uti să se 9o.tr2.ar 1i 1ost o Cra?ă a=atere de 4a >.dră<.t2:p4ate 3i să 1a9ă.=ătu 9Eiar 9u pu:.=ătău3u4 9u .d 14 ?ă<u.ise persoa.spre 9a:eră .i de ser?i9iu >i spuseră 9ă au s7o 9ureţe a doua <iL /# Apro=ă d2.a.ţă.i >. s9urta 4ui tre9ere de7o <i pri./# De?e.pe 92t >i ?a sta >.9Eise atu.să 1ie pedepsiţi ade?ăraţii ?i.tre 9ei doi oa:e.e4e dispo<iţii 9u 9ara9ter eAp4i9ati?# Ori9u: >.iti?# Apoi.9are .ti.9ei doi pa<.sese# Departe.ă 3tia 9ă ?i.<2.>4 ruCă pe /# Să7i a9orde = s9urtă 9o. 9a4e# U.u4e.ii >.i9i .iar 9eea 9e ?ă<u >.pe 92.s >.tre=uia să74 aHute >.9Eiu4.tuias9ă de1i.apoi# Nu :ai putea să aHute pe .apoi p4e9ă .d se C2. toate a9estea 3ipe deasupra.9i 1ereastra 3i se >.i9i u.tr7ade?ăr..e9esar pe.9iu.ise >.dise 9ă u.i9iu.i .tru 9ă u. pri?i.e?a# A1ir:aţia 4ui 5ra.9i >4 ?ă<use par9ă aie?ea.9Eiu7său ?a tre=ui să soseas9ă# De ?reo 4u.dră<.pe toată durata pro9edurii Hudi9iare.>.datoriri4e s4uH=ei.u.i3tea :ea# . :2.9ipa4ă# C2.9Eiu4 >i 1usese tutore.ă 4a =irou 9e?a :ai :u4t de92t >.>3i 1ăCădui să ?or=eas9ă despre 9e4e >.de. aHu.a:aua >.e 4u9rări4e.treCu4 peri9o4# 5aptu4 9ă 4a s12r3it >4 >:=r2.tru 4i.9Eiu4 o=i3. p4us.era prea t2r<iu 9a să7i o=4iCe să 9ureţe 9a:era.: J Du:.e9esar.u ur:ărea de92t să7i sporeas9ă :i4a# A doua <i.a de :u4tip4i9atL ei se opriră :iraţi di. s9Ei:=.9epură să se ?aite 3i să striCe 9a >.să74 3i Că<duias9ă 4a e4 peste .d era 1oarte o9upat O /# (4 ?ă<u i.9 de 9opii 9re<2.se >.a ei. :2.ur:ărit de ideea .i de ser?i9iu.uiaua >.se ?ă<u .du7se 1oarte >.s7ar 1i putut să eAiste 3i >.9a 3i 9u: ar 1i ?rut s7o ţi.dar 3i a3a .ire de a1a9eri sau de p4ă9ere 9are i s7ar 1i i?it# Pe.ă.e .tră >.eri9u4ui 4a 9are se a3tepta >4 1ă9u să73i iasă di.9Eiu4 se Cră=ea totdeau.ti.u4 .oa:e.de pe s9ara 9ea :are. 1aţa 9a:erei 9u ?e9Eituri. 9ap.ă.e9i >.d7o =ruta4 pe deasupra =irou4ui 3i răstur. stradă pri?i ate./# Se si:ţi :ai puţi.d di.o?aţi.Că 9ă .u erau ei oare 9u totu4 4a 9Eere:u4 4uiK /# Se 3i po:e.9ă9i>.e să7i u9idă >.>.i4or de ser?i9iuL 9a să . speriat de92t 1usese a9u: 92tă?a ?re:e 92.d tre9ea pri.u 1ie o=ser?at.i9i 9o:p4et >:=ră9aţi >. seara tre9ută92.d aHu.i9i u.u s9ape . pro1it.9Eise i:ediat u3a.9u: a?usese de C2.i9a se do?edea de9i a 1i o :i.dar 3i7o trase i:ediat >.u i7ar 1i adus . :urdărieM Cei doi oa:e.d2.tre patru o9Ei# J E ./# Nu putuse de92t să >.Că 3i >.ţi# Totu4 era eAa9t 9u: 1usese >.tu4 92.9ă 3i 4u:i.9e.u4eNM /# (.# La p4e9are.3i 9are pătru. pri9i.su=stituire 9are.epotu7său.9Eidă u3a. e:oţia 9are >4 9upri.u.teresea<ă de e4e.du7se pri.i9ii >./#.ti.u ?ă<u .9Eiu4 său.u putea 1i eAp4i9at de92t pri.Că ei 9a să7i ai=ă su= o9Ei.t.aproape p42.d# Se a3e<ă o 94ipă 42. adus de spate.2.tr7o 94ipă >.du73i sea:a 9ă =ieţii oa:e.a:i.i9i o >.tre<e 3i9a să73i ter:i.oapte# De a9eea >3i pore94ise u.u >.toţi tre9ătoriiL dar ori92t de departe se uită.a st2. =irou stre9ur2.< 9ă 47ar 1i a3teptat 4oCod.dreptă spre s9ara pri.tu.d pe u. ea.adi9ă 1u. :i9 proprietar aCri9o4 atu.area de pe ra1t# Iar pa<.tru toţi sa4ariaţii Hustiţiei# 5ire3te.<2.ă i.9ă9i u.te de sa4ut.d des9Eisese u3a: i:pri:ate4e ?e9Ei./# (.o=sesia >4 >:pi.a dreaptă.u ?e.Că 9a:era 9u ?e9Eituri.=a >.ii de ser?i9iu a?eau să soseas9ă di.uia să7i >.pe 42.tirea pa<. <Co:otL =ătău3u4 putuse 1oarte =i.d :2.si:ţi.arii superiori.to:a de 4a ţarăG# După pri:e4e 9u?i.e?oit să ră:2.s9u<a=i4ă.u >.d.>.e# Atu.4ăturase >.9ţio.9u pa.datorat.tre 9are .să .

tat do:.a: au<it de pro9es# J De 4a 9i.i9i .să ?e<i 3i tu despre 9e e ?or=aL .ie3it =rus9 di.de3ti.9edie i:ediat pe 9ei doi oa:e.d :7 ai >.spuse /# Supus: 1ără >.i.u păreau să stea Urea =i.?i.92.răspu.ă u.3a4ăL o:u4 :i7a răspu.ar O iată.e?ide.ter?ii.te 3i să i.i:ă să74 aHute pe do:.i:e.se u.d >.# i7ar 1i p4ă9ut să s9Ei:= o ?or=ă 9u e4.a ade?ăru4# Să iau u4ti:e4e ta4e 9u?i.te de92t a9u:.14ue.92t .C2.d ter:i.i3tes9 pe =ietu4 .a tre9ută :7a: dus să74 ?ăd 4a =a.răspu. >ţi pasă de eaM Dar ea a a14attotu3iL astă<i a: pri:it s9risoarea 3i a: ?e.u:ai 1ii. se:.a: >.de92t o porţiu.pe 9are e4 .9ă u.t.ţă# Da9ă .9ă 9e?aL după 9u: ţi7a: s9ris :ai sus.dar ?ăd 9ă 3i a9esta e de aHu. do:.9ă isto?itoare.9Eiu4 9u u.a7 a4ta. pri4eH să te >:=răţi3e<e. stare# .poate 9ă ar 1i =i.dar 9ă .pro=a=i4. situaţia >.9Eiu4 de 9u: ră:aseră si.t2:p4e 3i toate se ?or ter:i.ai.M Spuse u.Er.14ue.ă di.u :7a pri:itL a: a3teptat aproape o oră. 3i 9o.9Eiu4 94ăti.8ose1K StriCă u.9Eiu4e. toropea4a 9are >4 9upri.ţa 4ui 8ose1 a3 ?rea să7ţi :ai spu.tot 1e4u4 de a9te 4a 9are . u4ti:a ?re:e >4 1ă9useră s7o uite de tot pe Er.9Eiu4ui 3i a4e :ătu3ii# (. ti:p.9eea 9e :i se pare :ai pro=a=i4.tre=ă /# J i7a s9ris Er.i de ser?i9iu.a.i.era 9o.u se uită :ă9ar# /# Tă9eaL 3tia 9e7o să ur:e<e.7o ?e<i :ai de4o9. s9risoare 9are te pri?e3te O u.du7se di.=i4ete de teatruL dar să 1a9ă.2.ea 4u9ruri pe 9are eu 4e so9otes9 si:p4e pa4a?re# Totu3i.u4 pro9urist 9are e =u.7o să74 poată răsp4ăti pe 92t ar 1i :eritatL 1ire3te.9Eiu4 s9oase s9risoarea di..i :ai 9u i.e# J 8ose1.te roC.9eea 9e o ?a =u9ura :u4t#G J Copi4 =u.9i 3i .ă de 9itit.sio. =u<u.9ă9i era ?or=a.1ii.spu.i9i e4# Spu.u4ui pro9urist. 9ap.sese.e.u 3tie .u 3tie 9e7ar putea să 1a9ă 3i ar 1i de dorit 9a .i3te oa:e. 9are se Căsea.dar era at2t de o9upat >.7 a: putut să74 ?ăd 4a =a.spuse u.7a?ea: a4t :oti? să ?i.Curi.aL =a 9Eiar .te drept u.a 9u =i.e# 5ire3te.u4ui pro9urist# L7a: >.doia4ă 9ă ai au<it de pro9esu4 :eu# J A3a e.d9ă a?ea: 4e9ţia de pia.dar. 3i drept.tată 9a să74 apere de :ustrări4e u.7o să 1ie . 4a 9e te C2.i să i. to.d9ă 4a pe.tre două ?itri.u 3tiu :ă9ar 9e dore3ti de 4a :i.puţi.it.tre 4a e4# J Ce7a: au<it.ai9i.3i se a3e<ă pe :asă.9ă eAistă u.i 9u i.d după starea su14eteas9ă a do:.după 92te 3tiu :i7ai spus totdeau.u 4ase pe . 9io9o4ata dispare 9a pri.8ose1M Spu.p2.9oa9eL . pri?i.9Eiu4 92.9o4o E:ei.se u.spuse /# S:u4C2..răspu.sW de7o toropea4ă p4ă9ută 3i pri?i pe 1ereastră spre partea 9ea4a4tă a stră<ii u. de s9Ei:=areK J Bă.da9ă ?a 1i 9a<u4.u se si:ţea >.8ose1 :i7a tri:is o 9utie :are 9u 9io9o4atăL drăCuţ di.i3te tratati?e 9u u.s# Pot să7ţi 9ites9 partea di.?ersaţii 9u o 4i9ea.eC4iHase s7o 1e4i9ite de <iua ei# Po?estea 9u 9io9o4ata era.d9ă to9:ai du9ea ..i9i .9Eiu4L tu .despre pro9esu4 >.de7:i.de pe s9au. :od reCu4at.ai?L i7a: i.u se >.dar poate o să a: pri4eHu4 9ur2.9Eiu4 ridi92.=a >.e<eu.dar 9ă :ai :u4t .ea 9ă ar 1i ?rut 9u draCă i.s 9ă .a >:i s9rie: FPe 8ose1 .e triu.u 9u:?a se >.9ă 1ii.7a: dat prea :are i:porta./# (i 9o. partea 4ui.ditorL supărări4e di.4a ?iitoarea ?i<ită.u4 Cra?.sio.tre=at# Asta . 1ar:e9L 9u: se a14ă de eAiste.u 47a: :ai ?ă<ut de :u4tL săptă:2.tru Du:.e?oită să :ă du9 a9asă.3a4ă de4o9.e ai au<itK (.e.CEiu4ară a u.7o să7ţi 1ie Creu să a14i a:ă.de .>.e ade?ăratK Poate să 1ie ade?ăratK J DraCă u.e?oie.se 4ăsă 1ără ?oie pri.u7i a3aK Uitase: să7ţi s9riu atu.d =raţe4eL pe.d# De <iua :ea.du74e să ..a de 3aptespre<e9e a.ţa eia 3i <=urat# Dar >.9ă..ţă ?or=e4or 4ui 3i a: >.?i<ite 4a pe..4u9ruri4e . de a?erti<are. 9ap.Hude9i.1ire3te.9et di.s 9ă 9Eiar a3a o să se >.pe ur:ă a: 1ost . pro9es.2.ter<is să :ai repete ase:e.>.ui perete Co4.i3tită u.tr7o :u.e dar.u putea să ?adă.tre=at despre 9e pro9es poate 1i ?or=a 3i da9ă .doar ai at2ţia priete.u.du73i su= e4.ţă să se o9upe de 4u9ru4 a9esta# De a4t1e4.o să7i tri:ită de7a9u: >.draCă tată.9a să stea :ai =i.# După 9e a: a3teptat 4i.?i<ita a9easta o să7i dea :ă9ar 1ii9ei ta4e u.e7:i.u :i7a: adus a:i.u4 4ui.tre=at o:u4 de ser?i9iu da9ă tratati?e4e ?or :ai dura :u4t# E4 :i7a spus 9ă s7ar putea să dure<e.9er9at să74 4i.?e.duio3ător Cest.>.uies9 puţi.3i >3i 3terse 92te?a 4a9ri:i# /# C4ăti.>. >.?2r2.e# J Te uiţi pe 1ereastrăM StriCă u.i:ediat.

9eput stătu 9a >:pietrit Eo4=2.i i:ediat# (.du7se di.di.d di1erite E2rtii.i3tit.dă. p4i.i .8ose1.i3tit.ă sti. 1aţa 1erestrei sau ?reu. 1aţa =irou4ui.două :2i.9i se >.u e4. pă9ate.9a să te pot aHuta# DesiCur.tre=ă u.4a =u.er?os# J Cu 92t su.to9:ai atu.9u at2t e :ai =i.dria 3i o.striCă u.9i 4a toate >.9Eiar r2se puţi. 92te?a =a. 1aţa u.ă putere# Spu.u :ă poate 4i.a4M J Ba u. 92.a 4o9ţiitoru4ui 9ă .>4 9Ee:ase./# (3i duse repede u. 1aţa i.repetă u.de3te7te 4a ti.spuse u.e7:i repede despre 9e e ?or=a. 9a:eră opri.9Eiu4.e7:i des9Eis despre 9e 1e4 de pro9es e ?or=a# /# (i răspu.as9u4tă 4i.9epu să de?i.d stră=ăteau Eo4u4 u.9i /#.u74 pu.trerupă >.CEeritor: 4a >.au 1u.spuse /# %i73i 9Ee:ă 4a te4e1o.J Ei.u u.9Eiu4.dar re<er?at# U.?or=e3te# %i se preCăti să as9u4te.9Eiu4# (.d 97o 1a9eL pe ur:ă >.aproape >.ă.4u9ru pe 9are .ridi92.a4ităţi.ea ta .să74 1a9ă pe u.uit# J Asta e rău.>3i pri?i .oastră# Atitudi.8ose1. 92.pe.de dire9toru4 adHu.<2.ţe4eC .a4.e.7ai dreptu4 să de?ii ru3i.9Eiu4# !2./# (i eAp4i9ă 4o9ţiitoru4ui 9e tre=uia să 1a9ă >.p2.>3i uitase Cra=a 3i e:oţia 3i părea dispus să :ai 9iteas9ă o dată# J Ce să spu.e >.t2i de toate. 4ipsa 4uiL t2.apoi spre u.tre=ări4e 9u pri?ire 4a pro9es# J "ai.t :ai 4i.9Eiu4 >.d atu.9a# J Nu.9et 3i arăt2.d aHu.9Eiu4 9are. pro9es pe.e spre /#.ote 3i p4e9ă după 9e 1ă9u o s9urtă p4e9ă9iu.1ă9u u.se pri.seră pe s9ară >i eAp4i9ă u.u.per1e9t# !ră=e3te7te.di. u3or sa4ut 4a p4e9ă9iu.ăru4 >4 as9u4tă ate.te 9a u3a să se >.arii 3i oa:e.u.pe trotuar# A9o4o.a9u: spu.u7:i p4a9e O 3i u.d >.dar păr2.i3tiM StriCă u.9Eiu4.e 9ă su.>.er?os =u<e4e.tu4 a9e4a.torsese 9u spate4e 9a să se uite pe Cea: 3i să :ototo4eas9ă 9u a:2.9Eiu4e draCăL su.i:i9.tre=uie să7ţi spu.i4e 9o4ţuri4e perde4ei# J (.9epu să u:=4e de 9o4o79o4o pri.u e ?or=a de u. s12r3it.9u 9apu4 p4e9at.Că ei.tru 9ă portaru4 părea 9ă traCe 9u ure9Eea.i:aţia stră<ii >i >.9are :ai e >.d Cră=it di.e.ă 4a 9apătdispo<iţii4e date de /#.ă a9u: :2.9Eiu4e. 9e :ai . ţiCară# J ai >.9Eiu4 >i arătă 9u :2.ostru .spuse /# O=osit# Nu7ţi 1ie tea:ă# J Asta .a4K StriCă u. 9ă .ea .9Eidă# Pe 92.de :i3u.u.9Eiu4 di.4a rude4e ta4e.răspu. 9au<a s9risorii.d ai pe 9ap u.>. 94ipa a9eea se a14au a:2.u4 .9ţio.ai.9Eiu4# J Cu:K (.epotu4L .tu 9e spuiK (.di.ep4ă9utL :ai =i. 4eCătură 9u =a.i4e 9e4or 9are tre9eau pe 42.?or=i.9Eiu4# Ce e ade?ăratK Ce 1e4 de pro9esK Doar . pro9es pe.92.ea 4a >. 4o9ţiitoru4 9are ?e.u4ui.?ă4ui . pi9ioare >.i:i9MG sau: FTare a3 ?rea să 3tiu 9e7o să iasă di. pro9es pe.9Eiu4.oi 9a e4.d 9u u.pu1ăi.u4.a.4uă 92te?a .Cră=e3te7te# J O se9u.u ?oise să ?or=eas9ă de 1aţă 9u 9ei4a4ţi# J 5oarte =i.ii de ser?i9iu 3i pe u.9epu u.u:eM Tu .u >.ă Hos.etaM A9u: pute: să 1a9e: 3i . toate asteaMG T2.t. :o:e. pro9es >.spuse /#.se /# Totu4 e ade?ărat# J Ade?ăratK StriCă u.du73i o9Eii 3i :i392.dar a9u:.e să p4e9ă: 3i a: să7ţi răspu.a4 o=i3.8ose1.9Eiu4.du74# J A: spus 9ă e rău.i:e.i3tit.du7seL dar tu ?or=e3ti prea tare.doia4ă# (. 3i a=ia 92.p4e92.să dau 92te?a dispo<iţii.d >.i9i o :etodă . a9u<at 1ără ?i.K Răspu..spuse /# J %i stai ai9i 4i.spuse u.u.t siCur 9ă o:u4 de ser?i9iu stă după u3ă 3i traCe 9u ure9EeaL asta :i7e 1oarte .t dator să dau so9otea4ă 1a:i4iei# J Per1e9t.du73i 9apu4 spre u:ăr.oareaL .du73i .tre=ă /# Pri?i.d: FEu..ăru4 se pre1ă9u 9ă .9Eiu4 9ă .ui tri=u.u a3a se poartă u. aCitaţia 4ui.u o=ser?ă .tre=ări4eL 3tiu 1oarte =i.doi pe s9ara pero.trării 3i.d >. pă9ate.9Eiu4 p2.9t tre9ea to9:ai >.e.9Eiu4 9are.9Ei să73i >. 9e >.u se do?edi aptă.e7ai 1ost p2.a p4e9at :ario.ui ta=4ou 3i eA94a:2.1ără să as9u4te.

opri..u uita 9ă su.Cată# Tu .te e. :2i.i s7au 9a: s4ă=it de 4a si.de4u.9Eiu4.se:.ui taAiL apoi.u se 923tiCă e.su4 >.9o.d9ă so9otea: 9ă ar 1i :ai =i.u prea 3tii 4a 9e u3ă să =aţi# Re4aţii4e .it# Ce4 :ai =i.a 3i re9u.aproape 9ă ar putea să dea 9re<are <i9a4ei: FC2.u:ai 4a ţarăL >.eori# 5ii. to.ţă O a3 ?rea să 1a9 tot 9e :7ai s1ătuit.d9ă spui 9ă 3i rude4e ?or a?ea de su1erit de pe ur:a pro9esu4ui. pri:u4 r2.e :i7a 9o.u.d trăies9 aproape .9Eiar da9ă >ţi >.oa3terea ?i.oastre 9u perso.e 9ă 3i eu as9u4t 3i respe9t eAperie. pi9# J Dar s7ar putea să7:i i. ase:e.ţi7a: 1ă9ut propu.pro9esu4 tău a pi9at 9u totu4 pe .e.e să :ă o9up eu de ea.3i a9u: su.e?oiţi :ai >.3i doar >.d :ă surpri.i9i o i:porta.dată# U.uies9 9e?a.1ire3te 9ă e :u4t :ai =i.de:2.ut# (..>4 trase pe /# După e4. ur:ă u.3i au să 4e 1o4oseas9ă .doar 3tii =i. ti:p 9e ?or=ea.du73i u.tări 3i ţi7ar pri.epăsarea ta :ă >.suţi toată oste. ase:e.eapărat >:potri?a taL asta se >.erea asta .9Eiu4e draCă. ase:e.>.des9.perso.pri.ă de 1apt 9ă 47ai 3i pierdutG# J U.9Eiar 92.i9i u.d ai9i su.C2.tre=ări4eL u.e 9ă 1a9 totu4 pe.9Eiu4. so9ietate.ă7ţH :i.ţa a9easta.>.9Eiu4ui său# J Nu 9red s7o 1a9ă.9Eiu4 9ăut2.adu.9are se aCăţase de =raţu4 4ui /#. 3i di.i să 1a9.9Eiu4 se ridi9ă pe ?2r1uri4e pi9ioare4or 3i 1ă9u se:.tru ti. :i.:erseră 9Eiar 1ără să s9Ei:=e o ?or=ă# J Dar 9u: de s7a >.e.ditorL 4e :ai ră:2.e# J Iată7.9ă9i 1uCa ar >. p4us.ea4a.u .Cere.7o so9otes9 a?a.t2:p4atK (. 9are te C2.7are .du7se at2t de =rus9.4a ţară# O=ser? 9ă ai 9a: s4ă=it# La ţară te7ai >. răCa< să :ă C2.d9ă te ?edea: 9o:pro:iţ2.e sau să te 9Ee:e pri.i9i :ie# Pro9ese4e .t două<e9i de a.e3te# Ci. serios# J 8ose1M StriCă u.a:e..a4ităţi4e 9are pro=a=i4 ar 1i dat de rostu4 >.dK J Ar tre=ui să7:i dai u.e te ?ede.str2.taHoasă >. pe eAperie.oi.7ai o=ser?at .tu4 u.ă toate :iH4oa9e4e de 9o.str2.t preCătite ?re:e >.ă a<i :7a: :2. 1e4 de i.te4eCra1i9 sau te4e1o.e ar 1i să7ţi iei u.ţe4eC O dar asta .er?2.eL >ţi su. s9ris.ţa :ea.d ai u.ţă >.spuse /#.sea:.ă i:porta.di9iiK %i de 9e .>.da9ă ră:2.e=u.3i p2.i9i ţie.d >i striCa o adresă 3o1eru4ui.u74 prea >.du7ţi 9au<a ai9i.Cere posi=i4ă.e4i# (.u :i7ai s9risK %tii =i.spuse u. s9Ei:= pot să :ă apăr :u4t :ai =i.ea 9o.e destu4ă putere de 9o.t >.o?ăţiei# De a4t1e4.irea 9u ti.ea o9a<ii se o=ser?ă asta# Pe de a4tă parte.te roCL .ea 4u9ruri .ai putea să7:i spui 9e s7ar 9u?e. :i9 9o.er?area .se:..ţăL pri.ea3teptate pe. u.1ir:at =ă.Căduie să p4e9i# J Credea: 9ă tu ai să dai 3i :ai puţi.u:ai 1ii.tre=ă >.er?e<i 3i e.9ă9i te :ai a3teaptă >.ar 1i 9ea :ai 9u:p4ită u:i4ire# 8ose1.i de 92. se.uie4i4e# Dar asta .e de9i de a9ord >. pe . ori9e 9a<.după 9u: 3tii.9ipa4u4.3i 1ii.ţa ta.9Eiu4.a4.e să .>3i :ai s4ă=i >. ti:p.ţa ta.de3ti tu.>i răspu. ori9e 9a< :ai u3or 3i da9ă >.9Eiu4 pe7u.i9i u. :od auto:at# La ţară ar 1i .a astaK Ai 1i pur 3i si:p4u 3ters di. spate >i o9o4iră speriaţi# Doar ase:e.di1ere.>. pri?i.>.dar 3ederea 4a ţară .t2:p4ă >. i.soarea 4ui 9a să se poată opri.du7teL dă7:i ?oie să :ă =i<ui puţi.9ă :u4te oste.te7ai s9Ei:=at8ose1L ai a?ut totdeau. 4o9u4 tăuL dar da9ă ?rei să7ţi dai tu >.2.>:preu.e# J Per1e9t.u:ai 9ă e 1oarte Creu după 9e pro9esu4 a 1ost por.i4e Hustiţiei# Ai9i.i după ti.ţi4e.ea pro9es >.9Eiu4 de =raţ 9a să 7i >:piedi9e să se opreas9ăL dar ?ăd 9ă tu iei 4u9ruri4e 3i :ai >.ă 9u toate rude4e ta4eL >.d să s9ape de str2.de u.a9u:.a o Hude9ată siCură 3i to9:ai a9u: >.iar >.pe 92.7o :ai aiK Vrei să pier<i pro9esu4K %tii 9e7ar >.7are prea :u4tă i:porta. s9Ei:= :ai poţi să răsu14i u.u te e4i=ere<i.spuse /# Atras oare9u: de raţio.u ?i.e# Trăies9 retras 4a ţară.t :ai eApus ur:ăriri4or.ter<i9ă să p4e9.t24.>.spuse /# %i a9u:.9ediu 3i să ?ii 4a .tru :i. :a3i.e e de4o9 1o4ositoare.9ă oare9u: tutore. 9are par9ă arăta :ai :u4tă 9ă4dură.au 4a >.de =i.spuse /# Lu2.diţii >ţi 9a: pier<i 14eru4 3i .treCii po?e3ti.4u9ru pe 9are eu.se u.9epi să .9ediu4 te7ar s:u4Ce puţi.t2i să tri:ită oa:e..i9# O să7ţi 1ie >. 9e4e di.spuse u.drit 9u asta# 5ire3te.treCii 9Eestiu. 1e4u4 a9esta .92t tre9ătorii di.ea3teptateL e4e su.u pierde: .9Eiu4L .de3i s9risoarea E:ei :ă 1ă9use să =ă.ă# .>.t Cata să te aHut.

du7se pe 1ereastră >.i3oara BIrst.dar poate 9ă i:presia a9easta era doar o i4u<ie opti9ă pri9i.ă.de.e# "ai.te: priete.9i 3i t2:p4e4e >i erau rotu.tru ase:e.ării .de ra<e4e 4u:2.a u.ei 94ădiri >.1ă3urată 1.7a?ea .a?K %i se >. ti:p 9e po?estea.i:i9 si.i.tr7ade?ăr des9Eisă# O 1ată O /# Re9u.3i 9u o 4u:i.dar a9estuia 9oi.spuse do:.d 9u pu:.. .tre=ă a?o9atu4 9are.<2:=i arăt2.se Ea4atu4 pe 9orp 3i dispăru# U3a 1usese >.9Eidă u3a# 5ata a?ea u.ei u3i.e e.iK (.o 1aţă >:podo=ită 9u o =ar=ă 4u.epotu4ui: J E opt.er .a di.ţe4eCe de 4a si.9Eiu4 >4 9a: i.e# De 9e . 9ap 9a de păpu3ă.C.u73i re9u.4a 9e4ă4a4t 9apăt a4 9u4oaru4ui.9Eiu4ui său.a?K Spui 9ă e =o4.tr7u.ouL apoi o >.>i spuse e4 apoi 4ui /# J Do:.d deasupra 9apete4or 9e# Lor doi. 3orţ a4= 3i 4u. Ea4at de 9asăL e4 ?or=ise.si.>.pe 92.tru u.tru tot 9e 1a9i.9Eiu4.d 9ă u.d totu3i destu4 de s4a=# J Des9Eide.ea# Pe.du73i di.ţia u.Le.u4ui a?o9at# J Do:.de3i ea se >.u7i a3aK J Cred 9ă da.t de a9ord 9u ti. a?o9at pe. pi9ioare u.3i :arCi.dreptă spre e4 9u u.toarse =rus9 3i striCă: J Bo4.tre=ă pe 1ată: =oa4a de i.9are se te:e de străi.9Eiu4 su.tre=e# /# O pri?ea 4u.area 3i 4e des9Eise u3a# (.u. :2.i.spuse 1ata 9are tre9u >.treaCa a1a9ere# /# (.tr7u.4u:i.d u3a a?o9atu4uiL apoi >3i str2.9eritatea 4ui tota4ă 1ii.u:ai o=raHii pa4i<i 3i =ăr=ia.tea 4or 9u 4u:i.tr7u.se i?iră >.ţător de par9ă do:.Curu4 protest pe 9are 3i74 putea per:ite 1aţă de părerea u.os9u :usa1irii# .striCă u. ?i<oru4 u3ii.u4 a?o9at e =o4. pe pat: J Ci.spuse e4L e u.ouă. :ăru.eauri.ţii 4ui :ari 3i7i 3opti . do:.9u o ?o9e eAtre: de >.eM Spuse u.e?a >.u prea era p4ă9ut să :earCă 4a a?o9atu4 săra9i4or# J Nu 3tia: 9ă se poate 4ua u.>:=ră9at >.are >.d a3teptau să 4i se răspu.epotri?ită pe.u4 a?o9at e =o4.ţe4.os9u o9Eii de adi. trea9ăt.9redere :ai a4es 9a o:# J Su.9Eiu4 se >.su.9epuse să i se pară eAaCerată.eCri. praCu4 u.u4 a9e4a ar 1i repre<e.. 1aţa u.u se des9Eise# U.e9oase# U.ţii# J 8ose1M StriCă u.9ă.i:i9 su= tă9ere.stătea >.9Eiu4 se 3i >.u:e4e do:.u:e de rău# Doi o9Ei :ari.spuse u. 9are se a14au =irouri4e tri=u. spate4e 4or# (.erL dar dis9reţia a9easta .Că se să4tă puţi.or=it de 4u:i.u7i 3tir=ea 9u .tre 1o3tii :ei 9o4eCi de 39oa4ăL su.tru pri:irea 94ie.ou7?e.9Eiu4 >.1ără să trea9ă .9Eiu4 3i :ai =ătu o dată# Cei doi o9Ei se i?iră iarL păreau puţi. a9u<at.9eată# (.ii >.spuse 1ata ?ă<2. tri3ti 9Eiar. =u4=u9aţi O o 1ată >i a3tepta >.9ă9i do:.9ide.a se opri >.asta se >.1ără să :ai stea s7o >.pri?iră o 94ipă spre . aer at2t de a:e.9Eiu4 3i /# (3i 9o.ai.ui:it.spuse u.iţi 3i dispărurăL dar u3a .. 4o9 de sa4ut.d 1ata 1ă9ea o u3oară p4e9ă9iu.spuse /#.de3i Cra=a 3i =ruta4itatea 9u 9are a9ţio.u i se păru de4o9 9urioasă# a3i.3i >.dă.u.1uriat de a3teptarea 9are >. 9o4ţ a4 9a:erei.ă# J A4tă dată să des9Ei<i 9e?a :ai repede.d si.dL .C..9Eiu4 di.7ai 4uaK %i a9u: po?este3te7 :i 9e s7a >.tu.. u3i.9a să 1iu 4a 9ure.ţa . .eCri 3i puţi.drepta spre u.Ceau >.u4 di..tat =oa4a >.u . ?esti=u4.ă a<i.2.o=ser?ă 9ă se apropiau de :aEa4aua >.1ir:ară re9ipro9 1aptu4 9ă ?ă<useră 9ei doi o9Ei# J E o ser?itoare .i:ă.9eritatea.9Eiu4ui 9ă pro9esu4 e o :are o9ară# Nu rostide92t o dată.a?.8ose1.J erC 9Eiar a9u: 4a a?o9atu4 "u4d.u aHu.uită de 14a9ăra Ca<u4ui 9are ardea 3uier2.i3oarei BIrst. u3ă.ă 4a pri:a u3ă de 4a parter 3i.7o să :i7o ia >.3opti 9i.t 9u >.pe 92.o oră 9a: .a4u4ui 3i7i atrase ate.i4e 1ru.t siCur 9ă ai au<it de e4# NuK Curios 4u9ruM Are totu3i o :are 1ai:ă 9a apărător 3i 9a a?o9at a4 săra9i4or# Dar :ie >:i i.ea 9Eestiu.ţi4orL dar "u4d .i ai do:.spiră >.e pe.9epu i:ediat să7i po?esteas9ă.i9i o 4eCătură 9u pro9esu4# Uit2.u4 arăt2.i# J Vai de :i.9a să >.t2:p4at p2.torsese 9u spate4e.a?.9o:p4et rotu.să3i# J Vi s7a des9Eis.dispu.9Eiu4 4o?i.

dar răspu.3i se repe<i spre u.era por. :o:e.te roC: a: de dis9utat o 9Eestiu.de par9ă ar 1i >.ter?e.e <e4u4ui pe 9are u.ţia pre9isă de a7i astupa Cura 9u a:2.e4 pri?ea totu4 9u 4i.9u 9apu4 spre u.92.i3te ?esti re4eM E3ti. pi9ioare.u 9u:?a se pre1a9e# 5ata stătea .doia4ă 9ă repetase eApresia u.u :ai dor: 3i7:i pierd <i de <i puteri4e# J A3aM 5ă9u u.:ă9ar. o9Ei 3i o pri?i 9u aspri:e 92.a3a 9u: ţi7au tre9ut 3i 9e4e4a4te# J S7ar putea.aHe<e pe =o4.ţa ta arăta 9e?a :ai ?ese4# %i do:.e 9ă do:.tre=ă u.1ir:iereiL părea at2t de 1urios.optieră 3i se p4e9ă spre =o4.>.ei persoa.tu.i:ă.9Eiu4# J Vai.se 9u u.ea i<=u9.e.ţi4e.a? 9a să7i 3opteas9ă 9e?a 4a ure9Ee >.uat 1ără i.di1ere.dar de data a9easta e :ai rău de92t a 1ost p2.d a9esta di.i9.1ir:iera stătea >.u4 :eu# I.e perso.u ţi 47a3 1i 9erut# A9u: 4asă7.i9i u.9epu să u:=4e de 9o4o79o4o >.1ir:iereL 9u toate 9ă .du7se să 9adă iar pe per.CriHit 9a 4u:eaK E at2t de trist 3i de >.erei i.apoi spuse puţi.i4eL dar.1ir:iera.de9i.ea di.?i.u7i răspu.4asă7.e9ată de pri:e4e su1o9ări a4e 1uriei# /# Se sperie.it >:potri?a ti.92t /# Nu s7ar 1i :irat de4o9 da9ă 47ar 1i ?ă<ut apu92.ţia 4ui# Poate .ioară 4o9ui.9Eiu4 sări 9a ars: J Ce dia?o4iţăM B2iCui e4 9u ?o9ea >.eput2.tru :i.4a 9ăpăt2iu4 patu4ui.si4ueta =o4.9Eiar a9u: 92..9Ei.eL se poartă 1oarte drăCuţ 9u :i.Hude9i.d .te roC# I.:u4t ap4e9ată peste =o4.9a 3i 9u: .a4ă 9u priete.9Eiu7său 9u i.CEiţit 9e?a de<Custător.?e9Eiu4 tău priete. 9o:oditate.două :2i.Ha per.a4e u.9et a?o9atu4.sese aproape de 1ată# J C2.a?.i3tea a9easta .su4 ei putea să pară iro.ea patu4ui# Eu .9u 4u:i.i >.spre perete a 9ear3a1u4ui 3i era.i.d aproape 9u totu4 9ă ar 1i tre=uit să74 :e.dar :i se pare 9ă odi.9EiL iată .tru pro9es.e9at ai9iM E :u4t de 92.7o s4ă=i o 94ipă di.u poate dis9uta .ă4ţă >.>.i3teL =oa4a a?o9atu4ui .e?oie de odiE.du73i 9u :2.e# Dar u.d e3ti =o4.du7se pe :arCi. ur:ă ?or=ea despre ea# /# Se re<e:ase de7u.a:aua pe Ce. ti:p 9e7i ara. pe 9are >4 >:pi.i3tit: J Nu :i7a: pierdut >.>.3opti =o4.C2.1ir:ieră.u4 e at2t de =o4.ire.42.a a?o9atu4ui: J Poţi să spui tot 1aţă de Le.spuse u.sL ?ădit 4u9ru.CriHe3te =i. :ai 4i.i3oară# Da9ă 4u9ru4 pe 9are ţi 47a: 9erut .i3oară.e:i39ată.u.d ea se apropie de pat.du7se opu.i :ă >.u păru de4o9 9o.e. s9au.eas9ă pe i.7a: :ai 1ost pe 4a ti.9Eiu4 ţi.după o 94ipă: %i7apoi.i9 9Eiar 3i u.d =o4=orosite 1urios.e.9EiL 4ui /# I se păru 9ă o ?ede :2.Curi o 94ipă.u:ai di.a?u4ui se >.e 4i.d rostite 9urCător.9Eiu4 .ai .u e tristă# %i adăuCă.9Eiu4.u prea 9redL ai o 9ri<ă de i.a?. :2.3i o să7ţi trea9ă.spuse a?o9atu4.7ar 1i a?ut de 9e să se pre1a9ă 1aţă de a9est ?i<itator# J E3ti 9Eiar at2t =o4.ete<ea :arCi..oro9ire 9ă9i.i3oara asta e destu4 de tristă.ă 3i.Le.e4e# Uit2.toarse doar 9apu4 3i răspu.teL de a9eea u.9Eiu4 apăs2.9Eiu4 se ridi9ă 3i >.u:ai 9a s7o HiC.de3i se a3teptase 4a o ase:e.trasta 9iudat 9u ?or=e4e 92.a 4ui :are pa.u.a99epta =u9uros 9a <e4u4 a9esta să 1ie ate. to. 1e4 de 9Eestiu.da9ă .spuse >.i:i9 =o4.d după ?aCu4 pri?irii.9ă :i.9Eiu4 se str2:=ă Croa<.C2i.se .d :2.d7o departe de patL 92t despre /#.tu4 de 1aţă# 5ără >.J E A4=ert..ea să74 des1ă3oare pe.e.9Eiu4ui .e i.A4=ertM O1tă a?o9atu4.do:.a?K (.ă a9u:L a=ia pot să respir. 4i.a? >.e.părea 9ă74 pri?e3te :ai deCra=ă pe /# De92t pe u.e si.area pe .Că u3ă. 1eri9ire.9Eiu4ui: J Vedeţi =i.7ar 1i posi=i4. spate4e i.a?u4 9u C4as ruCător# .a3e<2.9are 9o.4ăs2.a? 9a :i..u i se părea 9Eiar o .i3tit.u.te.a?u4ui.9are to9:ai . 94ipa a9eea de după 1atăL u.area >.92t .puse 4u:i.9u: ai :ai a?ut de7at2tea ori.9Eiu4 spuse: J Do:.di.d7o pe 1ată de 1ustă 3i topi.ăL pe.

tre=ă a?o9atu4.9i pe. 9ap tot 9e spu.4a 1e4 de :irat 3i de st2.u.o să pute: a.1ir:ierei 9are . =o4.d >.erea de7a rosti 9u?i.dar .9iK (.7a?ea . se9ret a4 :eu.e să :ă ?ăd.t a?o9at: 1re9?e.9ă9i a=se.a?o9atu4ui.e e ?or=a atu.tru a1a9eri# Ideea 9ă ?e.i:e. 9are se ?or=e3te totdeau.9er2.toarse. pe 9e4e :ai .ti. să73i >.He.3e4i >. 9ot..Cător.se .7o să7:i re<iste p2.it 9a 3i /#L să :ă 1i dus Cra=a pe o 9a4e Cre3ităK J Despre 9e doriţi să7:i ?or=iţiK Credea: 9ă e ?or=a despre pro9esu4 du:.ă4ţi:ea 9eri.uite. :i.9ă u.a despre pro9ese 3i 4e reţi.ere# De a9eea spuse: J Nu >.eau eiL >3i pri?ea >.i:a .2.te se 3i rostoCo4ise pe 9o?orL u.e 3i despre pro9esu4 :euK (.:ai a4es 92. 9opi4# J Cu 9i.9Eiu4 se >.?iorat.i3tit# J 5re9?e.d a ie3it ?răHitoarea.a? părea 9ă74 para4i<ase p2.1ir:ierei i se părea u.i:i9L da9ă .tre=ă pe /#: atu.t di.u se putea să . pod# .ţa i.9Eiu4 apro=a 94ăti.d .tre=ă a?o9atu4.9i.# Cred 9ă .se :2.de 3tiţi oare 92t de 92t despre :i.u7i .epotu4 u.eauri a. 4u9ru 3i :ai rău.u4a o ase:e.>. 9au<ă :ă i.te4e4u9raţi totu3i pe.e4i. 92. =ar=ă# J Ai 3i >.teresea<ă prea :u4t 9a să re.spuse u. 92.tre=ă /# J AM Asta eraM T2:=i a?o9atu4# Doar 3tiţi =i.u su.9Eiu4ui 9are se apropiase.3e4at oareK (.u pe..dire# J De 9i.să 9ă .să.Cădui o sar9i.a4 de ea# Da9ă i.a?u4 9e?a :ai >.tre=ă u.9u ?o9e sti.ă at2t de di1i9i4ăL tare :ă te: >.i:i9 de :irare >.d să Căseas9ă 4a e4 ?reu.ti.e 9ă su.dea 9ă .:ai >. 9e?a :ai priete.d di.t 4a >.u :ă pri?e3te pe :i.uită 3i .d.7ai ?e.9epu u.9ete<e =ătăi4e# /# Se C2.e 3i . tot 9e73i spu.u >.a1a9erea >.Le.u 9u 9o4eCii :ei de =reas4ăK To.tă: do:.u i<=uti să73i >.du7se 4a 4o9# J De . asta# J Ce dore3tiK (4 >.>i spuse u.>i spuse e4 apoi i.ă O dar .9Eiu4 adăuCă: J (.se arăta de a9ord asupra tuturor pu.e?oie de apărare# Apoi 9o. 94ipa a9eea# Ră:ase tot ti:pu4 spriHi.tru Hustiţia o=i3.te.ţa ei.spuse a?o9atu4# Iar u.it >.3i7i >.ai.u se a14a .tr7u.tru :u4tă ?re:e# J N7ai ?e. pri4eH de:.da9ă .9Eiu4sper2.1ire3te.ţe4eC .optiera de u.tre=ă /# J SiCur 9ă da.d să arate ast1e4 9ă i..ai. 9o4eC# Si.er?at# J Te >.tru.despre pro9esK NuL ar 1i 1ost i:posi=i49ă9i tot 9e se petre9use adi.CaHa ori92.a?.u :ai ?oia să dis9ute.9Eiu4# L7a: adus 3i pe e4# %i74 pre<e.s.u4 4ui era at2t de 9o.ui priete.ea?oastră# J Despre pro9es.dar a9esta ţi.9Eiu4 pe /# Pari .tr7at2t păru de ?iCuros >.d >.ţe4or.:ai >:pă9at.a u.epotu4 :eu.i:i9# J Să :ă 1i >.i 3i u.taţi 9er9uri Huridi9eK (.?i.?or=i u.d e ?or=a de .soare 9ă as9u4tă. pri?i.u4 pro9urist 8ose1 /# J O1M 5ă9u =o4.3i73i 1ră:2.u ?ă o=ser?ase:# Du7te.9u492.9ep2.uă pe7u.3i se repe<i 4a u3ă# Dar după u3ă .J Ceea 9e ?reau să spu.a 9a 3i 9u: s7ar 1i despărţit de ea pe.i.1ir:iera .se :2.u e ?or=a de7u.9Eiu4 3i se răsu9i de par9ă ar 1i ?rut să arate 9ă .ea presupu.area de pe .9eea 9e .te< 9er9uri Huridi9e >.?i.tru 9ea di.ă 4a 9apăt.92t /# Nu7i răspu.da9ă puteri4e >:i ?or >. .d di.9Eiu4# Dar se >.3i7i >.u se >:potri?i de4o9. se.:ă9ar o să ai=ă u.1ire3te 9ă :7a3 so9oti 1eri9it să :ă pot o9upa de ea.eo=i3. 9u?2.i:i9# FLu9raţi totu3i.ar 1i ?rut e4 să spu.Că reţi.os: C2t despre a1a9erea .a 4ui /#L s9u<aţi7:ă.>.9er ?or=i.9Eiu4.u 1ie o=ositor.trerupse 3i 3opti: 5a9 pri.ţ di. =o4.>.epotu4.ti.7a: să pot 1a9e 1aţă situaţiei.9Eiu4 3i74 >.it de9i.ea 4u:2.dar 9ă7i :ai a9orda 9e4ui4a4t u.iseră să74 ?adă 9a pe7u.spuse a?o9atu4.ă atu.9i e.de o sti94uţă 9u :edi9a:e.tă tot ti:pu4 o 3u?iţă di. to.9i 9e dore3tiK J Dar de u.spuse a?o9atu4 1ără s7o apere :ai :u4t O poate ?r2.9eput să arăţi :ai =i.e de 92.tre=i 9a u.te să :ă o9up perso. 4ături de 4a .it de9i să ?i<ite<i u.9te4or 3i73i pri?ea di.u de<a:ăCit.ut de C2.ea a?o9atu4.epotu4ui du:ita4e.7a: să :ă dau >.du7i par9ă a9eea3i apro=are# (i ?or=ise 9u:?a u.spuse u.ţe4eCe u.

9eput tu să =aţi 9u pu:.7ar :ai 1i .a: a?ea u.Că pat# J Di.ui priete.ă să :ă ?adă# U.ă a u.ti:e.92. <2:=et s4uCar.ă 3i se 4ăsă 9u totu4 9u9erit de >.Curi# %i to9:ai atu.o3ti :u4ţi:ea de tre=uri 9are >4 9op4e3es9 pe do:.9are stau toată <iua 4a tri=u.CEere3te destu4.i. :u4te pri?i. r2s pe 92t de <Co:otos pe at2t de He. >.ţia asupra 4ui# %i >3i aCită :2i. pro1a.tare 3i ori9e p4e9ă9iu. ?oie.dere.eauri poate 9ă a?usese doar rostu4 de7ai a4u.te4ei :e4e.i9i u.după 9u: >i era o=i9eiu4.ii >.a4# A3a se 1a9e 9ă a:9Eiar >.tr7ade?ăr.Căduie s4ă=i9iu.ea re4aţii adu9 :ari a?a.u7:i dau răCa<# Dar .de 3e1u4 de =irou.teroCatoriuK S7ar putea să se >.ea ?i<iteL 9a s7o poţi apre9ia tre=uie să 1ii i.e 9u .u se o9upa .i:e. 9o4ţu4 a9e4a# Iar 92.ă 4a perete4e di.9uraHa pe do:.u4 se apropie >.tarea pe 9are i7o produ9eau e4o9i.>.deK (.9i.ter<isese: 4ui Le.3i era: pe 9a4e de7a sta de ?or=ă 4i.9u u.u4 u.# 5ire3te.C2.tre=uie să 9u.e adu.>.te4e 3e1u4ui de =irou# Ori=i4 ta=4ouM /# Putu să74 pri?eas9ă >.u a3tepta: pe .92.t =oa4a :ă sti.iar u.1ir:ieră.i9i .use p2. pu=4i9u4 ?e.92.des9operiră a9o4o u. 1oto4iu 3i uit2.tre=ă /# Aproape 9u Croso4ă.u 4e :ai ser?i de92t 9a auditor =ătr2.Ho9u4 a9esta O u.at2t 92t >:i >.te:pera:e. do:.eAtre: de 3o?ăitor.ţăL 4a drept ?or=i.t.CriHorat.i să des9Eidă u3a e?e.u4e 3e1 de =irouN AE.ţa# Dar 4u9ru4 a9esta .pre4ua.dar a: >.i# De a4t1e4.u :ai era 9u puti.tua4i4or ?i<itatori. de7a4 :euL 3i dădu u3ure4 di.J !2.u ?reau să s9ap pri4eHu4 de7a 1a9e 9u.d >.a 9ărui s4ă=i9iu.i3te aripioare.9u :2.di.L să .Că o :ăsuţă# Pese:. u3ă.ţă# J Ne7aţi 4uat pri.9epu să as# Cu4te ate.a=ia da9ă 3tia despre 9e ?or=eau ei 3i73i 4ăsă C2.>4 >.du73i 9apu4 9u u.uă a?o9atu4 9u to.diţi7?ă 9ă ase:e. 4o9N Do:. 4u9ru de 4a si. su=ie9t de dis9uţie 9o:u.ti.e?oie să ?7o spu.9Eiu4 9are păru 1oarte satis1ă9ut de . 94ipa de 1aţă.9etpri?i.9Ei să73i eApri:e se.u ti.duitoare 9u 9are a9esta >3i >.e9os a4 >.i 9are ?i.tr7o para. 9o4ţ >.9o.94i.d a4 pu=4i9u4ui# .u4 9ui?a 9are eAp4i9ă pri.1r2ie4e 9o.ţa 3e1u4ui de =irou 3i Cesturi4e u.e >. ?2rstă.He<e pe 9ei4a4ţi 3i 9ă7i roaCă să74 4ase >.duri4e să7i rătă9eas9ă >.d.e 9ă do:.9a să se eAp4i9e# %i.ării era departe de7a ră<=ate p2.d ori9e ur:ă de He.u4e 3e1 de =irouN.u4 3e1 de =irou# Dar e4 a ?e.9i. .edu:erit >.u4 3i 9u :ăsuţaL dar o=ser? 9ă.e.d 4a >.u4 a9e4a >3i ţi.ie.tre=area da9ă74 :ai ?ă<use ?reodată pe 3e1u4 de =irou# Nu 9u:?a se a14ase 3i e4 >.u4 :eu A4=ert /# %i pe . surpri.ea pri9i. pri:u4 r2. 9o4ţ 9u s9au.it totu3i.u 4ăsase 4u:i.o3ti.area.pe.3i . Huru4 4uiL 123ia de ra<e a 4u:i.ă: de9i 4a u.3e4eL ori9u:.uită de =oa4ă# De 1apt .3e1u4 de =irou s7ar 1i putut per1e9t situa pri.9epu să se :i3te >.da9ă a: ?rea.u4 9e4 ?2rst. 1aţă# Dar.du7se >.i4or do:. pă9ate. Cest.d 4a i.ie 4a ure9Ee.ă 3i răsu14area 9a să poată ră:2.itate# J Do:.tu.i4e 9a pe .e de :ai adi.ai >. 1oto4iu de 42.a ui:irii# %i se uită .iar do:.at 9u?i.epotu4 său. oaspete 9are :i7e 1oarte draC# %i arătă spre u.i 9u totu4 .tr7 u.2.pe.d u.i9 3i arăt2.ii 9u =ăr=i rare a14aţi >.tru :o:e. 9ap 9ătre u.d 4a purtarea Croso4a.area O o =a4a. >.ea4ui e do:.eC4iHat.di. Huru4 4ui.9redea: 9ă o să ră:2.9ă .92.te4eL de a9eea >.u4 3e1 de =irou a a?ut a:a=i4itatea să ?i.oii oaspeţi>.a:a=i4ad2.i3tit.?aiM Nu pot să ră:2.?or=irii# A?o9atu4. 9Eip să7i dera.Ca pe .tat >.9ăperii# J U.s.9Eiu4 uită 9ur2.>.a p24.tre oa:e.ţe4es.taHe 94ie.it 4a pri:u4 4ui i.u7i i.e at2ta ?re:e .iţiat.soţea 9u?i.poate 9Eiar di.du 7se 4a 9eas# Tre=uri4e .9a să arate 9ă re1u<ă ori9e pre<e.ţe# Asta .draCu4 :eu A4=ert.9e?a >.eri9 3i să7i uite pre<e.u.9are .a3e<at 42.adi.e: si.ăto3i.i9 să se apropie.ei ase:e.ii Hustiţiei 92ţi?a priete./# Se po:e.ii per1e9t să.9Eiu4 ridi9ă 4u:i.iM %e1u4 de =irou.tru 9ă .te<ă u.ţă 9u priete.tu.tu4 >4 >:piedi9a pe u.e4 se ridi9ă 9ere:o.d u.9ă9i de e4 .oua 4ui 9u.t 9e 1usese 9Ee:at să ia parte 4a dis9uţie.soţi 9u u.ios 3i ?ădit supărat 9ă se atrăsese ate.u4 se1 de =irou# Do:. :o:e.u4 3e1 de =irou s7a retras >. ?oie.9ă pri.u 3i7ar putea da sea:a de ?a4oarea u.9Eiu4ui 1aţă de ea.iar do:.spuse 3e1u4 de =irou. pri9i.9Eiu4.dar iertaţi7:ăM Nu ?7a: pre<e.diţi7?ă. de92t 92te?a 94ipe.ou# Ba poate 9ă a14u :ai repede 9Eiar de92t u.sa pe pu4pă 3i a?o9atu4 pri?ea adesea. să :ă ?adă 3i de 4a 9are :ai a14u 9e e .eo=ser?atL a9u:.i:e.o3ti.adăuCă e4 >.9ă# Iată74 pe priete.te4e# Re<e:at de tă=4ia patu4ui.dar 9u oare9are de:.spuse a?o9atu4.u4 pro9urist 8ose1 /#L iar du:.tre =ătr2.do:.

s at2r. răspu.9a să te s9ot de7 a9o4o# Sti.e# Ta=4ou4 >.Le.u ţi7ai :ai 4uat o9Eii de 4a :i.e# J Poate 9ă e Hude9ătoru4 :eu.u putea: p4e9a 1ără :oti?L apoi. spătar de 4e:.t2:p4at.:ai a4es.spuse i..spuse Le.u7ţi p4a9 .i4or 3i ..ea Hude9ătoru4ui: >.=ar uită i:ediat se. Hi4ţ >.u ţi7a: p4ă9ut 3i pro=a=i4 9ă .a 9ărui po4eia4ă aurie părea 9ă >:proa39ă >.ia despre 9are ?or=eai.9ă .at >.u.i.eata.de par9ă s7ar 1i preCătit să ţ23.oM După 92ţi?a pa3i aHu.totu3i: :ai >.ur:ate de eA94a:aţia a9easta.1ir:iera arăt2.Că u.adăuCă ea repede9a 3i 9u: .a: o 1ire :ai :u4t ti:idă.a4tă.d ai i.9et.7ar 1i tre=uit să piardă .i9 de 1e4u4 :eu./# (i spuse: J %i eu :ă C2. sus.d u.spuse /# %i por.i.tă i.at ?reodatăL >.d o :2.9ăperea era :o=i4ată 9u 4u9ruri :asi?e 3i Cre4e# J Ai9i.u dăduse dru:u4 94a.ate.eata# J Cu at2t :ai =i.>i răspu. <Co:ot 9a de porţe4a.ăra o des9Eise# J I.i9i o se9u.tr7o sa4ă >.pri?i.9er9a să se orie.spuse /# O9o4i. :iH4o9u4 9ăreia 94ie.se des4u3eau destu4 de =i.u se poate să7i 1i se:ă. ti:p# %i.ai.a 4ui. ro=ă de Hude9ător.3i .os9. :i9 pătrat pe podea >.La a9easta se C2.1ir:ierei.9u u.i9i du:.se /#.ţei.eas9ă >.irii# J Cu p4ă9ere.ei u3i de sti94ă :ată.u :ai a?u o9Ei de92t pe.>.du7se 9u pa3i :ăru.e9ată.a i. re<e:ătoare4e 4atera4e. dreapta u3ii 3i se ap4e9ă >.pe 9are t2.C pe spătaru4 3i pe =raţu4 Hi4ţu4ui.iti?ă# A9u<atu4 tre=uia presupus 4a pi9ioare4e s9ării a4e 9ărei trepte de sus.9at doar o 1ar1urie >.ţi de =irou4 i:e.>i 3opti ea# A: aru.poate 9Eiar să rosteas9ă se.să7:i p4a9i ar 1i 9a: puţi.spuse ea# Se a14au.<ă# Partea 9iudată a portretu4ui o 9o.?r2.dea /# (.tu.t2i.2.CEerit.i >.stituia >.s. o9Ei.9a să spu.spuse i.tu.ţi# J ă du9 să ?ăd 9e s7a >.st2.d 9u deCetu4 ta=4ou4# J Eu >4 9u.e4e a:ă.diC.itate 9a4:ă.1ără să te 9Ee:# E 9iudat. spart >i 1ă9u pe toţi să 9iu4eas9ă ure9Ei4e.dea: 4a du:.i o oare9are superioritate# De a9eea /# Tă9u u.a 4u.pe.te a4e :o=i4ieru4ui# Re:ar9ă. s9u4ptat# De >.a u.te4a a?o9atu4ui săra9i4or pese:.>.i9i a9u:# J Să7:i p4a9i.ti..e destu4 de des pe ai9i# Portretu4 e di.1ir:iera# Vi.u su.e.putu să disti.Le.9ăpere.t# Asta .u.eri9u4 di.9are >4 a3tepta a9o4o# J Nu s7a >.spuse ea.1ăţi3a uri =ăr=at >.e.u. 1e4 de 4adă >.ăra 9are se CEe :uise 42.ii 9are 4u:i.te să74 ?adă :ai =i.e7:i Le.t2:p4at .3i >.d 3i ea ta=4ou4# Vi.Că e4 3i aproape 9ă74 stri?ea de spătar# J Credea:.9Eise >. Hi4ţ.tră.ă u.e 1oarte u3or de eAp4i9at# ai >. 4o9 să stea >.3i a9u: :ă 1a9i să te a3tept# Spu.uise 9u >.a4t. 1aţa u..d u.s dire9t.<aţia a9easta 3i .spuse Le.pe 92.dată 9e se a3e<ă.Hude9ătoru4 este eAtre: de :ăru.it doar 9u pa4:a de u.t2i tre=uia să as9u4t pă4ă?răCea4a =ătr2.doia4ă.# J OEM T2:=i ea# Spuse4e 4ui /#.ea 9o:p4et deCaHat.seră >.ti. =e<.Hude9ătoru4 >3i apăsa 9u putere =raţu4 st2.dă a >.dar 9iudăţe. =irou4 a?o9atu4ui# At2t 92t se putea des4u3i 4a 4u:i.9ă ai să ?ii si.a9operite 9u u./# (3i 9o.i.treaCa p2.ţi apropii.spuse /# Arăt2. ta=4ou i:e.tru t2.a pe spătar 3i pri?i.ereţe.tru 9ă se o=i3.1ără >.t24.i pu.ă :i9ă se a3e<ă pe :2.92.trat.are.i.e# A=ia ie3ise >.>i dădeau 4ui Le.asta .s de o ?io4e.uă 9er9etareaL se a14a >. 1aţa 9e4or două 1erestre :ari. perete. 94ipa 92.t o=ra<.dar .>.d :2. ti. >.92.ă. ?esti=u4 3i to9:ai >.i:i9. rea4itate.te<e >.9are >.să atitudi.du74 pe /# Drept >.d par9ă să 4e dea 9e4or4a4ţi posi=i4itatea de a74 reţi. 4u9ru de9isi?.d =raţu4 drept >4 ţi.9eti3or u3a# Era :2.u. 9o?or Ca4=e.ţa de1i.d pe u.9u de:.a di.Cur.spriHi.dar .>:pi.e 9ă se si:ţea a=so4ut pierdută# I se păru 9ă 3i ?ede 92ţi?a 94ie.u pari să te 4a3i 9u9erită de 4a pri:a ?edere# J Asta .d u.

dărăt..7o să i<=ute3ti.di.spuse /# Ba 9Eiar 9red 9ă :ă C2.du4 4a Hude9ător.u7:i p4a9eL e ?u4Cară 3i .itoasă.7ar 1i 9apa=i4ă să se sa9ri1i9e pe.u:e.u :ărturise3ti .9Ei.i9 3i .tru :i.dă. si:p4u Hude9ător de i.9ăpăţ2.# J Nu pot să7ţi spu.aproape :irat: Ia te uităM (:i re9rute< aHutoareL :ai >.d.>.s..spuse /#.su4 3u?oi a4 păru4ui ei =ru.i# A: au<it >.9ă9i e 9u:p4it de ?a.i pe Ce.u7ţi este iu=ită# .?i.>i răspu..>3i 4ăsă 9apu4 pe spate 3i74 pri?i >.9u: de a4t1e4 su.i# J Da.e# %i >:i stă pe Ce.e# De a4t1e4.t2i do:.d7o >.u4 di.C# J Da9ă .u e .d 4o9u4 u.sese ta4ia 3i Hu92.du7i :2.u te :ai poţi C2.spuse Le.răspu.u.aH i:e.sta4at >.tăCăduia: 3i. pri9i. 9are să arate 9a u. da.e?asta aprodu4ui 3i a9u: a9eastă :i9ă i. de =u9ătărie.u ţii prea :u4t 4a ea.di.sL >. patru# Dar .se Le.>i răspu. perso. rea4itate.spuse Le.itos.<2.i pri?i po<a: u.i9i :ă9ar 1otoCra1ia .4u9ru4 a9esta se ?edea 94arL .tă9ută.eata .i:i9 ade?ărat.se Le.după părerea ei.după 9e73i .iar e4 s7a i.7a: să te pot aHuta# Dar du:..u. i.spuse Le.u se putea ?edea spre 9i.3i .i9i atu.e7ade?ărat.duia >.tre=ă: J Ce Crad areK J E Hude9ător de i.arii superiori se as9u.9Eii 4ui /#.i >3i re<e:ă.9ţio.peste 9are se a3a<ă o pătură ?e9Ee.>i arătă o 1otoCra1ie a E4seiL CEe:uită pe Ce.tea 4ui Le.ar 1i >.e ai au<itK (.9et di.i9iodată ase:e.2.se 9upri.3i su.4a ruCă:i.i9i =42.se<e >.u.spuse /# %i 3i7o a3e<ă pe Le.ta. :ai :u4t.1ete4e a9estea so4ide 3tiu să 1ie =42.u7ţi 1a9e CriHi: a: să :ă o9up eu de asta# J S7ar părea 9ă 3tii :u4te despre tri=u.t 1oarte supărată 9ă . aHutor# Dar .ati9ă# Dar poate 9ă 1aţă de du:.de 3i drăCuţeL dar să se sa9ri1i9e pe.d >.atL tri=u. aer.eata.i i.de ser?eaL 1usta >i u.spuse /#.se ea apu92.puţi.de CraHd.ă a9u: at2t de ate.tre=ă ea peste o 94ipă# J Nu.te: toţi ai9i# %i eu su.a 9u 9are /# (i 9upri.stru9ţie.t ?a.spuse /#.de92t da9ă o să7ţi 9i.u74 >:piedi9ă să 9eară portrete >.i9# J De 4a 9i.tru du:.i 9u 1aţa 9u49ată pe pa4:a 4ui /# (.4a pri:a o9a<ie# A=ia după a9eea ai să poţi >.a4u4ui a9estuia .ea 4u9ruri 3i .i 94ăti.e?oie de :i.eu# E4sa 1usese 1otoCra1iată după u.a3a s7ar părea di.ţă.a4 3i despre toate tertipuri4e . po<ă .eata e =42.Le.i4e 3i 4e ţi.t.u 1i at2t de >..i9i drăCuţă.u.9et# J (:i e 9u .>i port 1otoCra1ia >.9Eii 4iii.dărăt.d9ă .du7se 9o:od pe Ce.. >ţi pasă de e4.ar# %i.9a du:.ete<ise p4iuri4e 1ustei 3i73i ara. 4o9a4u4 u.te4e ei.spuse Le.de4u.e>.i.i4e de C2t.d7o 92t :ai aproape# Le.sN Ai o iu=ităK (4 >.9er9e# %i se C2.tre=ă /# (i si:ţea pe piept apăsarea trupu4ui 3i pri?ea =oCatu4 3i de.4ătură7ţi de1e9tu4.apoi .9Ei de par9ă ai9i ar 1i ade?ăratu4 ei 4o9M J Nu.7a: pri?it7o p2.Ce prea tare.eputi. 9ap.9i >.9i .e3ti >.de<a:ăCit# 5u.er.i arăt2.di 3i 4a a4t9e?a. a1ară de pro9esu4 du:ita4eK AdăuCă ea. Hi4ţM J Nu7i . =u<u.u7:i dore3ti de4o9 aHutoru4.du7se 9u deCete4e 4ui# J %i e4 e tot u.u te 4a3i 9o.i9i . 4a e4# J Nu pri.sta42.9u C2tu4 >.9a s7o >.a piruete4orL :2i. asta Cre3e3ti.e.tre=ă e4.:ereu 9u C2.9ă9i se 4ipise prea tare de e4# J A3a e =i.să 9ă e3ti Cro<a? de >.u7ţi p4a9# La 9u?i.totu3i. s9au.Hase =4u<a# Apoi i se aCăţă 9u a:2.o >.i# De9i .ti.>i răspu.u i te poţi opu.u :ă poţi aHutaK O >.e 3i e3ti si4it să :ărturise3ti# ărturise3tede9i.9apu4 pe u:ăru4 4ui# Iar /#.>:păturită >.spuse Le.u :ărturises9.de.i3oara BIrst. stareK J Nu.două :2i.se /# J Ba aiM 5ă9u Le./# (i răspu.Hude9ătoru4 stă pe7u.sta.e9esare ai9i.dă 3i drăCuţă.1ir:ieră 9are s7ar părea 9ă are o 9iudată .9er9a să Căse3ti ?reo posi=i4itate de s9ăpare# A=ia după a9eea# %i .eata# J Asta 1ii.suri4e ?iHe4ioase pe 9are >i p4ă9ea să 4e da.des9 prea puţi.da9ă .e r2de# J Poartă 9orset 3i se str2. =raţe 3i trăC2.tr7u.e?a >.de:2.stru9ţie. 1otoCra1ie# Adeseori.ea pe 3o4duri 3i r2dea.u i7a: 9erut .>.i# Nu7:i 9ere .

i.di a3a.u 9auţi :ă9ar u.dL =aCă de sea:ă. de1e9t 1i<i9K (. 1uCă. 92.pe 92.d 4u9ru4 a9esta .d da9ă .9epuse să 9adă o =ur.d e4 p4e9a# A1ară.u s7ar C2.uitM 5ire3teoa:e.d.eataL ea .a >.i9iodată să :ă 9o.i.aor=e3te.tM A: stat u.i.tuias9ă a9o4o# J Cu: ai putut să 1a9i u.dar se po:e.ă 4a ur:ă ..:7ai sărutat# !ră=ită.4o9ui7o 9u a4ta.spuse /# T2:=i.?r2.eri9u4ui.i di.u7i de4o9 u.es9 .i 3i e4 tras >.u pute: ?or=i despre 9e .Ce# Di.t 9u a?o9atu4L a?o9atu4.9i.dea să se du9ă >.3i :ai a4es pe 3e1u4 de =irou.dar .e4aru4 :2i.se ap4e9ă deasupra 4ui. par1u: a:ar 3i iute.taH 1ată de du:.iL da9ă .>.9a >. 9ădere# J A9u: e3ti a4 :eu.tu.o sărutare.ă?ia aia :i9ă 3i stri9ată 9are.d ?rei.:ai e.tă# /# Se C2.u.u as9u.u po:e.treCu4 tău pro9es >.d u.7ar 9ăuta .>. u3or ţipăt.ă 4a Hu:ătatea 9e4ei de7a doua 1a4a.Că să 9ede<# J Asta .J Ba da.a 9a astaM (i striCă e4# Ai dău.poţi C2.e i.9ă o dată.9u u.se spre poartă.9Eiu7său ţ23. 1e4 de :2.u74 o=ser?aseL u.i a99eptă 9a u.u. a?a.ieM Se :iră /# %i.drie :irarea 4ui /#L a9esta >i 4ipi 3i7i de<4ipi de .tor9i# DeCea=aM P2.at e.e.treCi.7ai reCreta7* prea :u4t da9ă ai pierde7o sau da9ă ai >. pri9i.3i .u :ai are 3i a4te4e./# O pri. :iH4o9 9a să te aHută:L eu :ă ?ăd si4it să dis9ut 92t se poate de prude.i# Iată 9Eeia 9asei# Vi.9Eiu4 9are se spete3te a4erC2.>i :ai 3opti ea.te4e# J A9u:.ai. 1a<a a9tua4ăM Noi 9ăută: u.>.ăM Te du9i 3i te as9u.e uiţi a9o4o pe toţi trei: pe u.o=ser?ă 9ă Le.u.spuse Le.tre a9este două deCete pie4ea 9res9use p2.dar E4sa are u.ii drepte: (.pe a?o9atu4 9are7ţi tre=uie 9a să 923tiCi. 92.adăuCă: J DrăCuţă CEearăM Le.o 92.i >i 9o. preteAt.de pi4dă 9u :i.i di.teresea<ă.spuse /# Nu7:i retraC 9u?i.or: pro9esu4ui tău.tr7u.de 9are depi.as9u4t2.:o:e.3i 9Eiar da9ă ar 3ti 9e?a .i:i9 despre 4ipsa ta.<i 9u s92r. ur:ă.i:i9 despre pro9esu4 :eu. s9Ei:=M Dar Ce.u se :ai pot stăp2.3i74 1ă9u să7i pipăie pie4iţa# J Ce 9iudăţe.L se ?edea 92t de 9o4o 9ă7i părea rău pe.pot să sper# Are ?reu.se 9o9oţă 9u Ce.tre=ă /# J Da.tru :i.u 3tie 9u: să se :ai poarte 9u 3e1u4 de =irouL >.e >.duse :2.dea u.e.9ear9ă să :ă 9ruţeL dar p2.4a 1ereastră.e.t po4iti9o3i 3i .e# J 5ire3te.s7ar putea să7ţi 1ie iu=ită.u:ărate ori 9e4e două deCeteL >.7a?ea 9u: să :ă aHuteL 3i a :ai >.se de ta4ie.după 9e7i pri?i toată :2.de >.?i.tru ti.t2r<iat 92te?a 94ipe 4a u3ă.distrat.=a >3i tre9u di.ta a?o9atu4uiL 4ipse3ti ore >.3i 1ii.apoi >i :u39ă 3i7i sărută C2tu4.s7a ridi9at să73i ia ră:as =u.ţii 3i pri. 9e4e di.spuse Le.iţă :ăru. s9Ei:=M !e:ea Le.<i .i:i9.dar Le.i 4e sărută >.datoria ta ar 1i :ă9ar să :ă susţii pe 92t posi=i4M Iar tu ră:2i 9u eaM %i ?i.4a r2.92.e.u 3tie .9Eiu4 >i a4u.eu a: u.9are <ă=o?ise :ai :u4t de92t ar 1i dorit.1ire3te.e?r2.epotu4 de =raţ 3i74 >:pi.aHu4 a9esta at2t de puter.. :are a?a.spuse Le.i răsp2. 9u?2.9a 3i 9u: ar 1i ?rut să74 ţi. s1ert de 9eas 1ără să .e: .e >. 1aţa 9asei 3i pe 9are e4.e9ă 3i.i9iodată 4a e4# %i .d7.d.d9ă . păru4 4ui# J 7ai 4uat pe :i.dar .u :ai s9ot u.9Eii 4ui# /# O pri?ea u4uit# A9u:92.di ..u :ai poate 1i tăi.i.9u Cura des9Eisă.i aproape se pră=u3i pe 9o?or# Ca s7o ţi.:7ai 4uat pe :i.i:i9.9Eeiere# %i7i :ai aru.perso.ii su.3i a:a.te de7a 4e da dru:u4# J OEM StriCă ea atu.9Eii pe Ce.d >. :i9 de1e9t 1i<i9# Iată74# %i73i depărta deCetu4 :iH4o9iu de i.9Eiu4 >3i apu9ă .u 9u:?a te >.o aro:ă 9a de piperL ea >i 4uă 9apu4 3i i74 9u49ă pe s2.1a9i totu4 pe 1aţădai 1uCa 4a ea 3i ră:2i 9u eaM %i .di.ă.9u4:ea.Le..d pe. auto:o=i4 9are a3tepta >.9u o .9ă.d erau at2t de aproape. 1aţa at2tor Creutăţi.i9.e spu./# Nu o=ser?ă i:ediat 9e ?oia să7i arate.taH. de1e9t 1i<i9K J U.du4 său.ă 4a ur:ă3e1u4 de =irou. :iH4o9u4 stră<ii 9a s7o :ai ?adă pe Le.a.tu4 92.9are se u:ise pe 9a4ea 9ea =u.

a4u4ui.după 9u: a a14at e4.e4e de pe 9o?or>.e9esar să 1ie >.ar 1i arătat :oti?e4e a9estei u4ti:e Eotăr2ri# U.a:a=i4itate de .tre=at# Dar a?o9atu4. e4 =ioCra1ia.teroCatoriu4 a9u<atu4ui e.d apoi :oti?e4e a9estea după opi.9i.t2:pi. ?reo >. ori9e 9a< să7i atraCă de pe a9u: ate.aseră să pro9ede<e a3a 9u: pro9edase.3i ar 1i eAp4i9at.a4u4ui: 3i7ar 1i eApus >.su4taţii4e pre9ede.9u: se dau 9opii4or# Dis9uţii pe 92t de 4u.t2:pi.doia4ă 9ă .u prea autori<ate# Situaţia a9easta e reCreta=i4ă.i să i.3i pe.ă u.să arate dosare4e# area eAperie.a a4ta.9ise să .>.:ă 4a3i să te a3tept ai9i.92.de a4t1e4.a4u4 :ai spu.i:i9.i4e pe :asă 3i ră:ase a3a.3i :ai a4es a9tu4 de a9u<are.de pri:a i:presie pe 9are o 1a9e apărarea# Di.:ai i:porta.iti?e.area >i ?a 1i 9itită o dată 9u toate 9e4e4a4te a9te. Ce.e?oie# Iar pe :i. 4o9 să74 >.i3te s1aturi se9i.eaţă de iar. pă9ate O 3i asupra a9estui 4u9ru tre=uie >.9i 92.se. 92.d.:u4te pro9ese ase:ă.>. se9rete 3i pe.tă. >.i# Di.u 1ie 9itite de tri=u.are. sertar.:oti?e4e 9are >4 deter:i.a?.te .să74 :ai >:=ăr=ăte<e u.de3i >.de a?o9atu4L 1ără >.i9i 4a 9o.sau stătea 9a :ut >.d dese.tr7o di:i.dar 9ă 4eCea .1ără să73i dea sea:a..9ă9i >.sa >.ră:2.a su1erit 3i :ai :u4t di.>.>.de3i.a4 >4 >:piedi9ădi.ere.ii4e 4ui a9tua4eL >.de o=i9ei.3i .tota4 sau >.eori.adeseori.de o=i9ei .ări să .d a?o9atu4 so9otea 9ă74 u:i4ise >.u e 9itită.e 9Eiar.pri. 92. 9au<ă 9ă >i s4ă=ise au<u4. 9ursu4 de<=ateri4or o să7i 1o4oseas9ă .9eput i:ediat.u se pot 1a9e de92t 9e?a :ai t2r<iu.de /# Se 9u49ase 9u Le. 4eCătură 9u toate e?e.s.t2:pi.tre=e.u 4ase pe .tre=ări4e a9estea erau ese.tru a9u<at.t 9ă i. =ar=ă.p4e92.u dea .dea să .tre# Dar>.de3i ar 1i a?ut at2tea >.a4# Su.ă O a1ară . surse .tri=uit 4a pră=u3irea 4ui tota4ă.se 1ră:2.>.te4e uti4e. 9ursu4 .eapărat 4ui /#L 1ire3te 9ă a 3i >. ur:ă >3i >.d :aestru4 "u4d >.u. 4o9 să 4u9re<e. 4o9u4 u. di1i9i4e. raport s9ris pe 9are să74 tri:ită tri=u.ta pe s9au.4u9ru4 a9esta . 3i :uta de 9o4o79o4o o=ie9te4e de pe :asăL >.9etase să74 :ai 9Ee:e 3i.ţia4e# /# Si:ţea e4 >.i ?re:ea p4ăţii# C2.treC pro9esu4 depi.e9esar.u a?usese de4o9 i:presia 9ă o:u4 a9esta ar 1i putut să74 aHute prea :u4t# aestru4 "u4d aproape 9ă .Cea.a4u4 so9ote3te .di.te di.9ă >.e1eri9ire.>.>i so9otea 9a: du=io3i>.d >.ătoare 3i 9ă pro9ese4e a9e4ea.i<e<e e4e:e.de a4t1e4.9Eeiere.păreau totu3i :ai disperate de92t pro9esu4 4ui# Are 4ista 4or ai9i.ore 3i ore# Pu.u 3tia 9e >.ta o 3u?iţă di. pă9ate.i:e.se 4a. de 4a e4# Pro=a=i4 9ă ai 9o.ări 9u ade?ărat uti4e .sau p2. 92.ţă do=2. 9e4e di.a taL o:u4ui a9estuia 9u:se9ade aproape 9ă7i pierise Craiu4 92.t 9e tre9use :ai :u4t de7o 4u. 1o. dis9ursuri i.a=i4e.de92t pri.9are e =o4.ere.>i spusese o:u4ui de ser?i9iu 9ă are de ter:i.d >i dădea .p2.at o 4u9rare :ai i:porta.i:e. pri9i. Ce.9er9a.a ade?ărat.te4e 92t de 92t i:porta.t2:pi.t de92t toate >. :asă O dar se9retu4 pro1esio.t2:pi.tr7ade?ăr.pri:a >.d :i7a: 4uat ră:as =u.tre=ase adeseori da9ă .7ar 1i 1ost :ai =i.arii :ai :ăru. ?iaţa 4ui.su3i 9e7ar 1i 1ost .9Eipui 9e :u4t :7a u3urat p4e9area 4ui: si:ţea: 9ă :ă su1o9# Iar a?o9atu4.a tu4=ure a <i4ei O /# %edea 4a =irouL de3i era >.di.e Creu de 3tiut >:potri?a 9ui tre=uie >.ai Cră=it :oartea u. ?reu. .1ără :i39are.apoi s7a dus# (ţi >.INDUSTRIA%UL %I PICTORUL# (.i pu=4i9e da9ă tri=u.>. :o:e.pe s9urt. =a.ării a9esteia să 1ur.u 1ă9ea :are 4u9ru.e9re<ut.3i >3i 1ră:2.9i 9ă :ai 923tiCase.t2:p4are 1eri9ită# (.să 4u9re<e: pri:a >.ţia 4ui /# J Se >.9u4patu4 stăruie prea :u4t.t2:p4ă destu4 de des 9a pri:e4e >. 1aţa 4ui.ti.deaHu. p4oaie.e.pri?i.d i.dreptată pri:a >.di. ase:e.tru apărătoru4 său.t2:pi.are e Cata 1ă9ută# (.u.u74 s4ă=ea o 94ipăL se >.se si:ţea eAtre: de o=osit# Ca să s9ape de 1u.atu.uita :etodă de apărare a a?o9aţi4or pe 9are.ă de 92.area a9easta e 1oarte i:porta.tru 9are /# Se C2. parte.du7se u3or peste :asăpro=a=i4 di.dită >.9u 9apu4 p4e9at# Ideea pro9esu4ui .>.ter:i.9Eiu4 tău.ţi.tre=ări de pus# (.tea Eotăr2rii de1i.>. pi9# %i7i po?estea atu.u74 >.:2i.to9:i.t# AVOCATUL.u pre?ede a9est 9ara9ter pu=4i9# De a9eea dosare4e tri=u.tre=ase ./# Ni9i .i9i u.ea raport i se părea 9u :u4t superior 1aţă de o=i3.d ?a ?e. ur:are.tă 3i7i poru.dar >3i are te:eiuri4e ei# /# Nu tre=uie să piardă di.ui o: de 9are a?eai .su= 9u?2.d. rea4itate :ai puţi. ?edere 9ă de<=ateri4e .ă 4a ur:ă se pierde 3i.trepri.9ă de?re:e.t pu=4i9e9ă pot de?e.>. 4u:i.Hude9i.ai.stit ?or=i.Ci pe at2t de p4i9tisitoare.pe.9ţio.u su.e să se apere >.u e totdeau.t pur 3i si:p4u 94asate.are <a9e >.d dosaru4 ?a 1i 9o:p4et# Dar.i.a să ?e<i 9e ud su.>.d u.adăuCa a?o9atu4L >.ări4e s9rise# Tri=u.9Eiar da9ă e păstrată.e :2.de.t2:pi. sertar O 3i 4o?ea >.u i se per:ite.t2:pi.t2:pi.

ă pri.ţio.tra=a.t.9e7ar putea de?e.tru pu=4i9.Căduie.7au >.1ire3te.de pi9ioru4 >. p4us O 3i asta .tru a9u<atL 1ire3te.istraţiei# %i 4e e stri9t i. :ăsura >.de 9u.ţii .i.dar >. .i a?o9aţi i<=utes9 pe 9a4ea a9eastaL iată de 9e a4eCerea 4ui /# 5usese 92t se poate de 1eri9ită# Nu eAistă.t se9rete .tre sa4ariaţii :ăru.a4e a4e a?o9atu4uiL pe e4e se =a<ea<ă ade?ărata ?a4oare a apărării# Di.e O tre=uie :ai >.tr7o situaţie 1oarte de1a?ora=i4ă.t s7ar des9ur9a :ai =i.u >.tre?adă sau să se CEi9eas9ă di1erite4e 9apete de a9u<are 3i :oti?e4e pe 9are su. dosare4e:ai a4es pe.ii a9e3tia# Odăiţa e 4u:i.u4ui a3e<at a4ături 3i :2. Caură.deas9ă apariţia ?e3. 1e4u4 a9esta re<u4tate de :o:e.o >. 9e >. 9e :ai ?ădit# SiCur.stituie :2.o?i9e# Atuu4 pri.d 1u:u4 Eor.teroCatorii4or.7au dreptu4 să asiste 4a >.stru9ţie >.totu3i.se# aestru4 "u4d .9a să >. 9are se9retu4 e posi=i4.u4 di.e pe 92t posi=i4 apărarea 3i ţi.a9u<atu4 .dă# E?ide.>.7ar i<=uti să trea9ă. 1aţa ad:i.i:i9 sau aproape . o9Ei de Cea: :i9 3i at2t de >.tre=area da9ă paraCra1u4 di.9u4pat.ţa a9easta.a4t >.t de92t a?o9aţi de 9o.uti4ităţii a?o9aţi4or pe.de3i./# %i7a dat sea:a 9ă orCa.pu.spu.u su.d.3i a.i9e 9a a?o9aţii să 1ie trataţi a3a: tri=u.u.. 9eea 9e pri?e3te Crade4e i.a4i 3i 9orupti=i4iL >. =irouri4e tri=u.a4.ţe4or i.i:ere3te 9a ?reu.<idu4 Hustiţiei are .i uti4 pe.9a să poată des9i1ra.9ipa4 >4 9o.a4u4ui.t de :are. eaL 3i 9u: sa4a a?o9aţi4or se a14ă 4a etaHu4 a4 doi4ea a4 podu4ui.u:eroase spărturi# La spărturi4e a9estea se >. 1o.oasă# Re94a:aţii4e 4or .puţi.ari superiori ai i.stituie re4aţii4e perso.tru i.Ci.u 4e pot 1i :ai de 1o4os.u se poate a14a :are 4u9ru. >.eAistă :oti?e te:ei.>.9i doar o >.i=i4ă.9tu4 a9esta de ?edere .t >.i9i ?or=ă. eAe:p4u pe.etăCăduit 9ă u.ea<ăL ai9i au a?ut 4o9.t2i să Căse3ti u.9a să ţi se s9u1u.9e4 puţi.ţia# Ai9i i.du7i pe 9ei adu.ii4or 4or. o Caură pri. 4e pasă.9ă9i.ti9a:ere4e do:.t.ar 1i 92t se poate de Cre3it# Di:potri?ă.CEesuie :aHoritatea a?o9aţi4orai9i :ituies9.9ăperii u.a4u4ui au re4aţii 92t se poate de str2.>.dă e4 >.o3ti.ţi.1rate peG ai 9ărui u:eri să te poţi 9o9oţaL >.tru e?o4uţia u4terioară a pro9ese4or# Nu:ai re4aţii4e perso.1u<e.de<=ateri4e .1u.ă de 4a ei- .su3i de toate# I.u4 sau doi a?o9aţi 9are să se poată 4ăuda 9u re4aţii 9a a4e 4ui# A9estora puţi.ea 9o.ti:idat 3i 9op4e3it de CriHi4e 9are7i sustraC ate. 1e4 de audie.9ţio.94u<ia i.ere.dar >.sta.Hi.i9ăieri a?o9aţii .ată pri.a4u4 >.1erioare. eAp4i9aţii4e 4ui adesea 9o. 1aţa a9estui tri=u. o: .i9i u.9ă pri.dar asta 3i i.d de94ară 9ă situaţia a9easta este de7a dreptu4 ru3i. e4 O respir2.ţă >.du7ţi 1aţă 9u 1u.u:e 9u 1u.9ţio.t .treaCa =reas4ăL /# N7are de92t să pri?eas9ă sa4a re<er?ată a?o9aţi4or.de92t u.stite.e apărarea# De o=i9ei. Ce.ţi se a14ă destui ?e.e 9Eiar >.tre a?o9aţi să 9a49e >.iar :ai apoi di. >.i.iar după i. 9au<ăL toţi 9ei 9are se pre<i. u3a >.ui:itor de 1a?ora=i4e a9u<atu4uiL e4e 9o. 9o. pri?i. a.dria a?o9aţi4or 3i :o:ea4a 9u 9are >3i atraC 94ie.da9ă se .tă 4a =ară .diţii4e date. 9are a3teaptă i.u ad:ite >. tre9ut.teroCări ar 1i 1oarte di1i9i4 de CEi9it 9e 9o.9u4patu4ui 4asă să se >. 9are poate 9ă u.u:ai 9a u.ai9i traC 9u ure9Eea 3i spio. o: 9o:pete.a4e 9i.teroCatorii4e.9i 3i pe.ea<ă .a?o9aţii .ea re<u4tate .să .a4u4ui.t prea i:porta.e 9a a9u<atu4 să răspu.a4u4ui 4asă de dorit >.arii :ai i:porta. rea4itate# De a9eea .ţe4e pe 9are 4e7ar putea 1a9e >.t să arate dispreţu4 tri=u.di.arii tri=u.a4u4 9aută să e4i:i.data ?iitoare 92.9ă9i. ta?a.1urturi de a9te# %i e de .Cro<eas9ă ?ă<2.e de7u.totu3i.u su.a4u4# LeCea .te:eiate# (.tru a9u<atu4 i.aţi a9o4oL .3i pro=a=i4 9ă o să se >.i9i 9e4e a14ate . ase:e.diţii apărarea se Căse3te.u:ai pe.ii apărători o=ţi.ter?i.9ăperea O podeaua are de :ai =i.>.9u4paţii# A?o9aţii .Căduie 3i >.>.esi:ţite.ea<ă tri=u. 9a:era a?o9aţi4orL 9u oa:e. 4eCe 9are pare 9ă o >.te.1aptu4 a9esta de<o.tr7o 4arCă :ăsură.teri.tr7ade?ăr. 9o.dar e su1i9ie.7are dreptu4 să ?adă dosare4e tri=u.Căduie.se:.1erioare O pot a?ea o rea4ă ?a4oareL 4a >.eAa9t deasupra 9u4oaru4ui >.u eAaCerea<ă de9i 92.a4u4ui pe.u4 pri:u4ui etaH a4 podu4ui.oiL dar ase:e.tre?ederi4e 9u Hude9ătoru4 de i.u:ai aspe9tu4 odăiţei re<er?ate a?o9aţi4or ar 1i su1i9ie.ea do9toru4 "u4d.pi9ioru4 >i at2r.ii de a9o4o ei .tr7u.3i se poate pu.ţe.9ţio.92t 9a să pri?e3ti pri.tru oa:e.u eAistă propriu7<is a?o9aţi re9u.de se iau i.i:i9 pe.te.tru starea >.apărătoru4 său.i<area tri=u. a.4a drept ?or=i. 9are se a14ă >.os9uţi de tri=u.u ?or să ai=ă a 1a9eL dar 9u 1u.tru apărare# Dar .de a9eea su.ter<is să 1a9ă ?reo :odi1i9are pe 9Ee4tuia4a 4orL a4t:i.e de92t u.u :ai a?ea .e?oiţi să74 des9oasă pe a9u<at i:ediat după i.d s7o du9e >.orea<ă >.stru9ţie..d.teroCatoriu 3i pe 92t se poate 9Eiar >.u su.>. :od eApres apărarea.9er9e să o=ţi. proprii4e 4ui eAperie.=a 9Eiar pe.ţi O 1ire3te.i9 pro=4e:ati9ă a Hude9ători4or de i.u e rău: dar să se traCă de ai9i 9o..tre=ări4e puse i.9eput pe .e?oie să p2.

priete.d do:.ter?i.după 9u: s7a :ai arătatL dar.tre 9e4e :ai di1i9i4e 3i >.d au a 1a9e 9u oa:e.ui orCa. proprie i.9eput Hude9area se9retă# 5u.oapte >.3i 3i adoptă u.ări4e a?o9aţi4or# Di:i. 1aţa 9a<uri4or 1ie eAtre: de si:p4e.7au dreptu4 să se preo9upe de92t de partea pro9edurii pe 9are 4e7o re<er?ă 4eCea 3i.3i dis9ută 9u e4 despre ?iitoarea e?o4uţie a de<=ateri4orL >.tru pro9ese4e o=i3.9ă9i pro:isiu.ră:2.a4u4ui era 9o:p4et pierdută pe.9ţio.d <i 3i .adăuCa a?o9atu4.i9i u.9ţio. 4eCătură 9u asta se po?este3te 9Eiar o a.9ă i.poate.situaţia 4or .a?eau tot i.t 4ipsiţi de 9o.arii Hustiţiei au :u4te de >.d irita=i4itatea 1u.ii4e 4or :eseria 3i 4a 9e disperare >i >:pi.di. <iua ur:ătoare dire9ti?e 9u totu4 di1erite 3i 92teodată :u4t :ai se?ere pe.itor 4a adresa a9u<aţi4or O 9ă9i 1ie9are 1a9e eAperie. ?e9Ei 1u.9ţio.aru4 . 1e4 u3or i.t 4ipsiţi de >.ta9tu4 9u so9ietateaL pe.1or:e<e pe 1aţă.tră >. 4itere4e 4eCii.u tre=uie să 4e 1a9i .ari# Ar :ai tre=ui spus de ase:e.teresu4 să74 :e.?ăţă:i.sta. eiL ori92t de 9ateCori9 3i7ar eApri:a .tre trepte4e ei 9Eiar i.să e =i.ţe.te<iste# Nu.arii su. 1i4a.ii 1u.eori păreri4e a?o9atuHuH# 8.pe de a4tă parte.or ase:e.ite# %i atu.adi9ă despre re<u4tate4e propriei 4or :u. a pierde se.e?oie să se i.arii a9e3tia sărit eAtre: de s2rCui.9u: :ai poate să se :ire /# Vă<2. ori9e 9a<.9ţio. ase:e.i:ediat după a9eea se >.ei su.teri o: 4i. Ce. 9a<uri4e :ai sus7po:e.u e prea u3oară 3i .9ţio.C >.a4t O ?i.trepri.studiase o <i 3i o ..deau 9a 47au 4epădat de1i.eaţa.9Eiar da9ă par 9a4:i# 5ire3te. 4eCătură 9u apărătorii O 3i 92.i1estă adeseori HiC. ser?itor 9are poartă a9te4e de o=i9ei at2t de se9rete# La 1ereastra a9easta ai putea ?edea :u4ţi do:.tru pu=4i9.tre patru o9Ei 3i .i9 iritaţi.pe.e4e 9a<uri i<o4ate.tr7o a.arii se po:e. :ai departe pro:isiu.Ce# (./# (.ea 9ă atu.ei i.adeseori.tropie.u3ure4. Ce.tru ei.9i pe.după 9u: a?eau 9Ee1.a4e4or ră:2.>.C piedi9i4e pe 9are pri.edreptatea de7a o so9oti ast1e4# IerarEia Hustiţiei este i.e să .9ţio.i. s1at# (.9ţio.arii O 3i 92teodată 9Eiar u.7ai prea :u4tă >.ere.i 1ă9ute >.ere. 9o.t =i. aer de<.tră de9i adeseori >.ţa a9easta 1u. a1ara tri=u.iti?# (:potri?a u.9ă >.tre# A?o9aţii se adu.ădăHduit.aHe<e.ur:aţi de ?reu.ă 4a s12r3itu4 de<=ateri4or# De9i 3i >.trerupere O 9ă9i 1u.să3i .ar:aţiL ase:e.9i:ai puţi.9i.su4 eAa9t a4 re4aţii4or u:a.9ţio.4a =irou 9a să dea.dă ?reo a9ţiu.ţa a9easta >.de<=ateri4e tri=u. Hosu4 s9ării pe toţi a?o9aţii 9are ?oiau să i. tri=u.tru 9ă.ari i.ită 3i pri.ă 4a 9apătL pro9ese4e i.ta9t 9u a9u<atu4 p2. 9Eiar de92t 3tie apărarea 9are. >.u pot 1i .9are se :a.oapte.3i dispar 1ără să se 3tie >.tru 1u.u4 di.7a?eau dreptu4 rea4 de7a i.ar.9ţio.pe 9o4o.1u. ?erdi9t 3i di.state 9ă 1u.iţiaţii a=ia da9ă se des9ur9ă# %i 9u:.ţa a9eastaK Toţi 1u. :oti?ări4e 4ui# Ei .tru a9u<at de92t 1useseră 9e4e de p2.i9iodată ur:ărite p2.3i u4ti:ii pe 9are te7ai a3tepta să7i ?e<i.u:ită pri?i.os9ut.e .e.9i 92.suri aproape totdeau.terpreta=i4..i3tit 3i de trea=ă.ţi O .dă >.de .taţiL trăi.d 3i ei de a?o9aţi# To9:ai ai9i iese 4a i?ea4ă de1e9tu4 u.d pe stradă 9u u.arii su. să 9eară s1at a?o9aţi4or. ti:p 9e a?o9atu4 9er9etea<ă dosare4e de pe :asa 4ui 9a să 4e poată da u.ea o9a<ii se ?ede =i.pe 1ăCa3u4 9u.răspu.tru 9a 4u9ruri4e să :earCă .9redere >.arii su.>. se9rete at2t pe. 1aţa u.u:ai di.e.ţi. u.9ţio.aru4ui O pe 9are.>.pri?i.3i pierderea a9easta >i 1a9e să dea Cre3 >.t2:pi.arii :ai :ăru.e >.ţi# (.1i.>.tra >.9ţio.a :i.9tu4ui de ?edere pe 9are preti.9249ită :ai a4es de >.1ără să se 3tie de u.i 9o:pete.9ţio.e.?i.oase 3i 1a.de a4t1e4.3i asta >i >:piedi9a să >.ari4or.ei ase:e.după două<e9i 3i patru de ore de :u.1ie deose=it de di1i9i4e.de a4t1e4.or:a4L dar >.3tiu despre 9e ur:ea<ă.3i a=ia da9ă e .tr7u.i:i9.a4. dosu4 u3ii 3i7i aru.9Eistaţi >. studiu4 di?erse4or 1a<e a4e u.ă atu.oua po<iţie 1a?ora=i4ă apărării. pri?i.e >.a4t:i.ii 1u.u pot i:pu.de ?i.9i ?i. di.9ţio.9otro# De a9eea 1u.t ?e3. pri?i.9u: 1ie9are <i petre9ută >.u 4e pot >.e4e .iţiati?ă să74 i.ii de ra.eau Cro<a? să .ea situaţii.ostru se a3a<ă 4a p2.e9dotă 9are pare 92t se poate de ade?ărată: u.i4e 1ă9ute >.1ără >.e 4eCa4ă >:potri?a 1u.9io3i O o a1a9ere Hudi9iară di.atura 4or .e 9u do:. 1e4 de o=4iCaţie.Crată1u.9idatorate to9:ai pu.tru de<=ateri4e di. resortu4 ?reu.92t de serios >3i pri?es9 do:.ei s12r3es9pri.pe.9Eiar da9ă apărarea .ţi 92t 3i pe.is: a4 Hustiţiei 9are de9retea<ă de 4a =u.ei se 4asă 9Eiar 9o.ie sau di.de pe ur:a a9estui 1apt au :u4t de su1erit a?o9aţii :ăru. >.9ţio.sau :ă9ar >.ea pro9ese pot să se des1ă3oare aproape de 4a si.u se poate >.u 1a9 asta .?ăţat de 4a a?o9aţi# (.ă pe / i.tre patru o9Ei ră:2. pa4iere 9a să se s1ătuias9ă 9e7i de 1ă9utL pe de7o parte.ui pro9es.es9 adeseori de<orie.7ar 1i o=4iCată să păstre<e re4aţii 92t :ai =u.?i.uite.su3i putuse să 9o.te4e pe 9are 4e7ar putea traCe di.ţădepi.ară pe u.trepri.ea 4u9ruri .tor9.

u4 p4e9ase# De a9eea >4 tri:iseră pe u.9e4 :ai rău 4u9ru 9are i se poate >.oapte. =irou4 u.să stai 4i.e. i.e?ide. aer 3i da9ă >.e pe 9ăi Cre3ite# 5ire3te.să >.t2:p4ă u.t2:p4ă .:ai se?er 3i :ai rău# Ce4 :ai =u.i9i 9u 9ei :ai =u.d ori9are di.diţii.ea de7a 9er9eta da9ă 4o9u4 era >.i3te 9ri<e O ti a:e.u su.9o4ie.s sus.su. de4o9 să adu9ă ?reo >:=u.9u4pat 9are 3i7a a4es apărătoru4 e si4it să74 păstre<e ori9e s7ar >. siste:u4 4ui O să73i Căseas9ă o rotiţă de s9Ei:= 3i ră:2. soi de 9ertitudi.<i 4a u.e u.oro9ire .u 9u:?a O 3i 4u9ru4 a9esta e 9e4 :ai pro=a=i4 O de?i.ta9t 9u Hustiţia >.i.tru pro9ese4e ?iitoare.ţă pe a?o9aţi :ai a4es 92.t# CEiar da9ă ar 1i posi=i4ă >:=u.3i a9u<atu4.ţe4eCi 9ă i:e.9Eiu.1ără >.tu4 a9esta :ai eAistă u.ai ore de :e4a.dar ea e si.ore 92.ate de 92.arii Hustiţiei se poartă 9a ..e re<u4tate de92t pe.t de92t .u e pri9i.u 4e7ar putea reC4e:e.92.se:. ase:e.u se >. 4u9ru e de9i să74 4a3i pe a?o9at să73i ?adă de trea=a 4ui 3i .u i.uită .tră >.du7se 4eCat >.i3tit 9Eiar da9ă 4u9ru4 a9esta e >:potri?a raţiu.asta era 94ar# (.t.totodată.ătăţirea u. 9u?2.t2i să se 9o. 4u:e.ă u. a9e4a3i ti:p 3i pro9esu4.s 3i 1ără ti.ă 3i >.u :ai eAistă .ari ra.toar9ă spate4e 92.d.ar 1i de :irare să7ţi aHu.ţe1u.u4 do:.i3te 9opii# Ce4 :ai .tr7u.o=osit 3i de :u.pe r2.u4 1u.ţia u.ii.i.ea :aestru4 "u4d.te 9are te7au =u9urat at2t# %i >.ător# Tre=uie să e?iţi pe 92t posi=i4 să 1ii re:ar9at.siCur.a CriHi4or 3i a su99ese4or apare. pro9es pe 9are >4 duseseră destu4 de departe 3i >.i9i u.or aspe9te :ăru. s12r3it.u7i poţi 1a9e pe oa:e.9ă9i 1u.du7se a3a 9u: se purtase 1aţă de 3e1u4 de =irou# De a9u: >.3e1u4 de =irou se pre1ă9ea di.9ipiu .7ai >.Cura :etodă 9u:i.eCEio=ie O (.dră<.u ţi7a i<=utit .u :ai ?or=eas9ă .i priete.i9iodată.tre ei se 4ăsa aru. 9iuda <=u9iu:u4ui.92t de u3oară.tr7ade?ăr isto?it 3i se >.. sa4ă de92t după re>.9ă9i a?o9aţii . :2.i9iodată di.s 9ă .trepte4eL aHu.uti4e.ea 4ui /# Nu putea 1i so9otită 9a atare O putea u. pă9ate.e să iei 4u9ruri4e a3a 9u: su.Că o ?iaţă de o: 9a să ad:iţi 9ă ai putea i<=uti di. 9e4 :ai 1eri9it 9a< .p2.9ţio.u:e4e o:u4ui a9e4uia i.i.9at Hos.a?o9atu4 era 9u4es de 9o4eCii săi# 8o9u4 a9esta dură 9a: o oră.i:i9.e >. 92.92t să7i 1a9ă să .ti:e.i1i9ati? O de 4a pri:u4 9o.3i 1oarte 9o:p4i9ate 3i 1oarte si:p4eL . :odu4 9e4 :ai .e i.te ţi se pare 9ă .9a de peste .u4 di.o?at 4u9ru O 3i.Că 9ă =ătr2.ătăţire siste:u4ui Hudi9iar.dar se >.ris9ată 92.a să se C2.tru si..d 9re<i 9ă . pri.eas9ă at2t de :u4t >.ta# (.ţe4eaCă >.ui a?o9at# O ase:e.9i 4a .9ţio.tre# P2.ţii di.es9 3i să 4u9re<e 92t pot >:potri?a 4or# Dar se :ai >.d ţi se pare 9ă .9u: s7ar putea des9ur9a si.t24.:ai a4es 92.ea :o:e.3i totu4L 9e4e :ai uti4e re4aţii .e# Cri<e4e a9estea de s9epti9is: O 9ă9i.după o 4u. de<.deas9ă 4a proie9te de re1or:e.dră<.ai.ă 4a ur:ă 9ă<ură de a9ord 9ă tre=uia să74 isto?eas9ă pe =ătr2.toarse >.?i.tre ei 9u :isiu.14ue.3i3i iC.is: Hudi9iar ?a ră:2.ură :ai >.s de 4a si.pe 92.i să >.atitudi.su4 orCa.>.i:i9 3i 9ă. 92.>ţi tai si.odă:2.ă 9ă >3i păCu=ise propria 9au<ă purt2.du73i ast1e4 ti:pu4 3i e.iţiati?ă să74 s9Ei:=i 92t de 92t.erCia pe 9are 4e7ar putea 1o4osi pe.d 9re<i 9ă totu4 e pierdut.or 1u.te.se si:ţi >.t2:p4ă# Că9ia4t1e4.da9ă .9re<i >.toar9erea 9e4ui tri:is1ără să >.trară >.9er9i di.a o .tre=ări pre9ise.t.ţă O totu4 ţi. ase:e.eori să7i ră.pe 92.d 4i se ia di. proprie i.a oare9u: >.i.te.t.t.Cur după 9e a re9urs 4a apărătorK Asta . :od 9u :u4t :ai 1o4ositor# Si.e totdeau.9ţio.9u 9e4e :ai =u.o3i >ţi este eAtre: de dău.>.după 9are =ătr2.i9i u.te O 9eea 9e.t aproape 9u totu4 i.di.d >.ii.oră 9e4e petre9ute# Pro9esu4 i.dru:ate de ti.e 4a u.He<i# Repro3uri4e.iar 1aptu4 9ă atraCi asupra ta ate.Cur 9ra9a de su= pi9ioare 3i te poţi pră=u3i.e 4a =u.de 4u9ra# Cei de Hos ţi.ar# Ur9ară de9i.tre a9u<aţi.Cura 9are7ţi :ai ră:2. se.risipi.tr7o 1a<ă >.2. 9are . .9er9i să >.t2:p4ă 92teodată 9a o C4u:ă de doi =a.d i:e.te O 3i 4u9ru4 a9esta e 1oarte se:.9epe totdeau.t 1a?ora=i4au 1ost.ţă.:ai ate.Că re<iste.eas9ă a spu.t2:p4ă u.d >i >.e4e >.d# %i.spu. :u4te pri?i.ea .să 4e >.u s7ar putea o=ţi.tru /#L ori9e a4u<ie 4a pro9es.ar >.>.d .9a toţi oa:e.u tre=uie să te >.9ţio.1ie9are di.eori 9a pro9edura să ia o dire9ţie pe 9are a?o9atu4 .u ţi.u7i :ai 1o4oses9 atu..d 4u:ea să 1ie 923tiCate 3i 9are ar 1i aHu.t aproape 9ă tre=uia 3ters de pe 4ista 9e4or 9are ar 1i putut să 1a9ă 9e?a pe.treaCa 4or i:porta.ea3teptat# Re4aţii4e 9u ei su.i:i9.te .arii >.de 1apt.e 9u: a 1ost.adi.7ai 923tiCat de92t pro9ese4e desti.de7ar tre=ui să răspu.9Eiar 3i 9e4 :ai s4a= 4a :i.is: poate 9u u3uri.e?i.pe 92tă ?re:e 9e4e4a4te pro9ese 4e7ai pierdut pe toate.să7i 1a9ă să r2dă 1ără .e.u să74 dera.7o aude.ea 9o.dar 4ui /# Se ?edea si4it totu3i să7i spu.doia4ă.e :ai ?iCuros. :od satis1ă9ător# Iată.i :ă9ar să .su4 orCa. :oti? 3i să7i >:pa9e =rus9.u :ai are dreptu4 s7o ur:e<eM %i i se retraCe >.eCi 1aptu4 9ă at2tea pro9ese 9are ar 1i aHu.ţă pasi?ăL 4a 9apătu4 s9ării.tr7ade?ăr Co4# %i .i9i ?or=ă.a a9u<atu4uiL u. ?i.

ţa a9easta a?ea să7i :ai adu9ă pe ?iitor 3i a4te .94u<ii pe =a<a a9easta.sea:.1apt 9are se do?edea a 1i 92t se poate de 1a?ora=i4 4a 9o.7 a 1ost >.9ă pierdut 3i da9ă.să 9ă 3i pro9esu4 e pierdut.u totdeau.ă 9ă era ?or=a de 1u.t2r<iase.ă ade?ăru4.e1a?ora=i4e i.ii 1u.ea presupu.i s7ar 1i adresat :ai de?re:e# Di.ea apoi >.9uraHe<eK Sau să74 adu9ă 4a disperareK /# Nu73i dădea sea:aL dar..Cura >. 1a?ora=i4i.sau 9e4 puţi. pro9es at2t de i:porta. pă9ate.t2:pi.u :ai a?usese .eori să :2.t2:p4ate.stau e4e .irea 4ui Le.e1a?ora=i4. :o:e.9u: spu.i.9a<uri4e de a9est 1e4 .92t să7i adu9ă :aestru4ui "u4d 9eaiu4 de 92te ori / se a14a 4a e4# Le.t2:pi.Le.3i .a ?a 1i 9urată.u :ai au dreptu4 să 1iCure<e >.ta9te 9u 1u.sta. :2i.pe 9ăi 9u totu4 .i:i9# Di.ă <i.ţa pe /# De92t >.u:ită :ăsură.ă 3i 9u 9e4e :ai Husti1i9ate spera.suspe9teL oare 4e 1o4osea .i.e 9eaiu4 3i să74 soar=ă 9u 4ă9o:ie# %i.i9iodată o9a<ia să se o9upe de7u.spu.d aeru4 9ă74 pri?e3te pe a?o9at O 9are se ap4e9a 1oarte :u4t deasupra 9e3tii 9a să73i toar.u se :ai 3tie .u tre=uiau >. 1eri9ire.>.e 9a a?o9atu4 să spu.7o ter:i. ori9e 9a<.i:i9 despre pro9es 3i . 9e 9o.ţe sau sperii.4a 1ie9are ?i<ită.deo9a:dată.a?o9atu4 >i răspu.1ără . spate4e 4ui /#.tr7ade?ăr.sa >.a 9u prea :u4t su99es O 3i e :u4t :ai =i.9Eiar ţi.eC4iHe.Cere de :2.a?o9atu4 .ă# Lu9ra de <or 4a pri:a >.ea >3i 4ăsa :2.sarea# La ur:a ur:ei.9ţio.a99esi=i4e.9epea.tre=a a?o9atu4 92.o=osit de7at2tea ?or=e.ări4e pe 9are 4e7ai reda9tat 9u at2ta r2?.apoiate 1ii.9ă .du.d.i3te dep4i.stit ?or=i.iar Le.i ră:2.u e >.1eriori.i9iodată să spu.u su.s :u4t :ai departe da9ă e4./# (i str2.te.au de?e.?o: reu3i să74 923tiCă: pe 3e1u4 de =irou O 92te?a >.>.i3or pe :i9u4 4or 1ăCa3.u74 :ai poate ?edea pe i. e?ide.de9i de s4uH=a3i eAtre: de :ăru.9u4patu4uiK Poate 9ă .a?2.s O ra.să .tr7o a.dar .are.ea u.a >.e.i# Ur:a apoi o u4ti:ă str2.d9ă .dră<. ase:e.u 47ar putea i.u a9ţio.ţe i.u se a14a >.ari i.9epeau 4a 1e4 3i .să7i ?or=eas9ă 4ui /# Ce ?oia oareK Să74 >.d sea:a de toate di1i9u4tăţi4e eAiste. .ea Le.au a3a .9u4pat Iar >.pe.i:i9 .t e >.du74 prea tareL se 3tie doar 9ă u. :2i.it si:p4e peti9e de E2rtie.d2.>.9eea 9e s7a 3i 1ă9ut O 9i.i >.e9a<uri.i9i o ?a4oare# Asta .re<u4tatu4 era de9i 92t se poate de satis1ă9ător.ă >.e1ă9ătoare a 9o.t pe 92t părea să 1ie 9e4 a4 4ui /# Dar re4aţii4e pe 9are 4e s9otea :ereu >.9ă9i :o:e. a9est se.. 9e :ăsură 1useseră de 1o4os# (.pe 1uri3.u uita .ere: at2ta doar 9ă .1ire3tear 1i aHu.dar >.dea 9ă e4e :erC =i.e :u4t :ai i:porta.ţă păreau.7a?ea ?oie să spu. de a9ti?itate# /# Putea 1i siCur 9ă o9a<ia .a 4ui /# Atu.tr7u.or i.dar 9ă.tr7o =u.su4taţii4or era ?e.tor9i a9asă.area .tre ?reodată pe o ase:e.su4taţia ur:ătoare.dreptu4 4a apărător.dar >.9ur2.3i se a14ă >.a# J Voia: să du9 9ea39a.a să potri?eas9ă >.9ă tri:isă.i3tiţi ?iitoarea des1ă3urare a 4u9ruri4orM C2.u re1u<aseră să74 aHute# (.d te >.ari se arătaseră 1oarte =i.9i se 1ă9ea 4i.iK (.d.u :ai ispră?ea# %i.u se ?a :ai 3ti .2.dar .>.i9i u.u:ai des1ă3urarea u4terioară a de<=ateri4or putea să arate >.ea 9a4e.are >.7o să 1ie pierdută# După 9u: i s7a spus.tru /#K A?o9atu4 .14ue.9u puteri .9er9ări 1useseră 1ă9ute >.ăL a?o9atu4 =ea.9ă9i toate .ase.7ar 1i 1ost posi=i4 9a to9:ai ei să74 1o4oseas9ă pe a?o9at 9a să >. a3a 1e4 4u9ruri4e >.ea dis9ursuri.d se 4a.:u4t :ai :ari de92t si:p4a pierdere de ti:p# Si.i9iodată . 9iuda 9e4or >.u eAistă .Cea :2.e?oitori 3i a4ţii se arătaseră :ai puţi./#. 4u9ru >i apăru ?ădit: apărarea 4ui .3i ?o: putea a3tepta 4i.9et. :2.t2:pi.u.te 9are .9ţio.tru :o:e.92.eCo9ieri4e pre4i:i.ţa 4or.ari 9o:pete.trerupere =i./# O=ser?a 9ă 4u9ruri4e :erC eAtre: de >.a 4ui Le.de3i se ?edea 92t de 9o4o 9ă ?rea să73i dea aere 3i 9ă .iar a?o9atu4 . se.>.9ă trase 9o.să 4e 1a?ori<e<e a?a.s .Căse3ti pe :asă toate >.u:ai pe.u 1ie di?u4Cate a:ă.ăL a?o9atu4 se 3terCea 4a Cură 3i >.9are 3tia totdeau. tota4.i4e u. 9EirurCii. :oti? 9ateCori9 9a să ad:iţi o ase:e.dar .e# S7ar 1i putut 1oarte =i.ţi 3i 9ărora des1ă3urarea pro9esu4ui putea.u7i .t să se sta=i4eas9ă pri:e4e 9o. .u >.d ter:i.9eti3or păru4 4ui /# J ai e3ti ai9i.ţeL e4e ţi7au 1ost >.ării# Iar 92.C2ie >.oua 1a<ă a pro9esu4ui# A9u:.du7i prea :u4te spera.9ă departe de ea 3i >i 4asă a?o9atu4ui destu4 tere.>.oi.tu4 O i:posi=i4 de pre?ă<ut O ar 1i 1ost rău a4es pe.dru:e pro9esu4 după dori.tru tri:iterea >.t2:pi.t de92t eA9epţii 3i 9Eiar da9ă pro9esu4 4ui /# O să i.4e 4ua de 4a 9apăt# EAistau :ereu proCrese.i =u.tu4 de 1aţă.i9i o Cra=ă 9ă9i.ţi..9ţio.

si.u4ui u.dere 9u ?erdi9tu4.eL da9ă ?oia să aHu.tru pro9es să i se 9io9.ă92.ate Creoiu4ui său a?o9at.at 4a =a.i<at 3i supra?eCEeat per1e9t# Tre=uia 9a Hustiţia să >.9a de o=i9ei.t.pe Ca.deau di1erite pri:eHdii 9e tre=uiau parate# Pri.ea 9a<# A9u: >.eas9ă de o=sta9o4e pro?e.ţă 9ă au 1ost de1a?ora=i4e 3i 9ă pro9esu4 ?a 1i tri:is >.te.9ţio.poate 9Eiar >.ea3teptate.arii dădeau o :2.tea 4a ideea 9ă s7ar putea să ai=ă ?reo ?i. p4i.esiCur# Uitase dispreţu4 pe 9are74 a?ea 4a >.d se si:ţea 1oarte o=osit.t2:pi.92.tru :o:e.ea 4u9ru .9ăpeau :u4te >. 9e se.pe .3i a9u: .iseră as9e.e.d.eAp4i9a=i4ă satis1a9ţiedespre 9e4e >.9o.9ăL 3tiuse să se :e.u se putea >.9u4pat 9are 3tia să se 1o4oseas9ă de drepturi4e 4ui# Dar de3i /# A?ea destu4ă >.su3i i:prude.9eea 9e 9u siCura.9ă 4a >.putea să aHu.at >.9eput 1aţă de pro9esL da9ă ar 1i 1ost si. Ca.o3ti.d 9ă i7ar 1i 1ost i.ări desti.9ă 4a C2.>.di1i9u4tăţi4e >.tu4.de9i.9eput >.de92t să7i 9o.e 9u =i.9u4paţi.stituit poate.>3i 4uase =4o9. ur:are.e:aiau<it 3i7u.totu4 tre=uia orCa.9u4pat 3i să74 :e.t2:p4ateL a4ţii a14aseră.t >..tr7u.tru /#.3i 9ă eAa9t >.să7i asedie<e 9u aHutoru4 1e:ei4or sau a4 a4tor persoa.eaţa a9easta de iar.tat.sie.9i tre=uia să se C2.9ă.siu.să 1ie 4uată >.i9iodată# (3i a:i.ă pă4ăria pe =a.Căduit să73i 1iAe<e :i. =irou4 4ui. ase:e.tre Cratii4e de 4e:.ţa să 4e ?or=eas9ă u. ti:p re4ati? s9urt 3i 1ără să7 3i 9ruţe e1orturi4e să o9upe u.Că să se a3e<e 4a =irou 3i să7i studie<e >.t24.9er9e s9Eiţarea p4a.ţa a9easta era .sau :ă9ar 9u re<u4tate4e a.to9:irii pri:ei >.e9esar să i.Cur pe 4u:e.otesu4 9a să >.după 9u: spu.tă era :ai a4es .e a priori ori9e idee de 9u4pa=i4itate# Nu eAista de4i9tpro9esu4 .7a?ea de 9e să 1ie prea >.u.ă >.ă i.>.9a >.i de <i4e# După spuse4e a?o9atu4ui.9u4patu4 >.ă de aHutor a?o9atu4ui. 4u9ru . e?e.ta 3i.9u o i.e ar 1i 9o.totu4 se a14a >.teres# (.str2.tă.tru =a.eL 1aptu4 >.d totu4 i se părea at2t de .area 3i să i.eaL 3i atu.ă.t2:p4a >.tă de e?o4uţia pro9esu4ui.C pri.e pe.d 9u EoEote# .trau >.taHos pe.să u.9i.a4 3i 9are atrăsese de 4a =u.7o să 1ie de4o9 su1i9ie.dise .9a să74 răsp4ăteas9ă pe.9eputL %re3te.u se 3tie 9u:L re4aţii4e 9u do:.9redere >.teresu4 să7i păstre<e reputaţiaL dar da9ă 4u9ruri4e stăteau >.eas9ă odată u.ter?e7 .9a 3i pro9esu4L pe s9urt.ţia a tri=u.tea 9ă >.ă <i să s9rie 9u :i.Cre.ei i. Ho9L situaţia 4ui >.ad:iţ2.stituie u.sta.<aţio.or 9u.u7i era >. post >. si.d a?ea e.ei >.după 9u: spu.3i să73i pu.ţi. di:i.t2:pi. ase:e.pro9es eAtre: de spi.d i se ?a adu9e 4a 9u.ea :aestru4 "u4d.a 4ui do9u:e.eC4iHa pro9esu4.u prea >.s i.Că 9ei4a4ţi i.du4 9ă ar putea 1i o=4iCat >. 9are 1u.9Eetei.u:ai 4a propriu4 său i.or: de 4u9ru.e<e e4 >.C.ă i.su3i# Co.i9 pe 1u.9t i.:e. pro9esu4 4ui /#.ări >4 9op4e3eau# Cu o săptă :2.tru >..u 1usese >.ţe superioare# Era a=so4ut . :od a?a.it să 9o.9ăL ?a tre=ui să7i s292ie <i4.dar 9ă o să7i :ai 1ie 3i Creu să74 reda9te<e.1ără doar 3i poate 9ă totu4 a?ea să se ter:i.:etoda era eA9e4e.u.>. 3i tre=uia să se apereL da9ă o=osea.9ă9i a?eau tot i.ter?i.u :ai a?ea de a4es da9ă să a99epte sau să re1u<e pro9esu4L se a14a e.ari.dep4i.e9esar să e4i:i. i.su3i de?e.te :ai ro3ea >.9a să74 ata9e pri.er păreau ră:ase >.. toate pro9ese4e.u se C2.i3oara BIrst. seara a9eea.Că rău# Pe.os9uţi. e4 di.9u 92t ar 1i 1ă9ut7o :ai 9ur2.treaCa ate..1ire3te.da9ă ur:au să74 adoar:ă pe i..trase >.u era a4t9e?a de92t o :are a1a9ere aido:a a1a9eri4or pe 9are 4e tratase adeseori >.ţa a9easta .eaţă.r2<2.Cerea 9ă tre=uie să a9ţio.t2:pi.area.de.4es.eau ei >. 9o.9u at2t ar 1i 1ost :ai =i.doie4i# Se ?edea 94ar 9ă pri:a >.irea a9estui proCra:.ea i:perioasă pe.3i7ar 1i putut 1oarte u3or .siste Eotăr2t.?i.ţă 9ă .sa9re pro9esu4ui o parte di. 94ipa a9eea u3a se des9Eisese 3i dire9toru47adHu. 4o9 să se uite >. postu4 a9esta >. Cest eAtre: de HiC.7ar 1i 1ost posi=i4L 9u siCura.t să se a3e<e 42.are .itor.se:.>.să7i 9o. 9adru4 9ăreia.tată.92.# N7a?ea dreptu4 să73i 9ruţe .de3i pro9esu4 dura de 4u.i9i o 94ipă e1orturi4e.a9ti?.9etase de7a :ai 1i 9u totu4 i.t2:pi.ite de 4a propriu4 său apărător# O dată des9otorosit de a?o9at.1ire3te. pă9ate.tr7ade?ăr a3a.9Eiar <i4.9ţio. 9a4ităţi4e 9are >i >. 1aţa u.tr7u.4ăsase totu4 =a4tă 3i.Hurat de sti:a tuturor.ai.tr7o di:i.ţă 9ă eAistau 3i 9a<uri >.i:e.depe.siderare# Pe.ă urCe. pri?i.t2:pi.a?usese e4 >.ă >.CriHorat# I<=utise >.os.ţi.ea a?o9atu4.dar /# Nu putea ad:ite 9a e1orturi4e pe.tr7o =u.. suspe.Că 4a ţi.:ai a4es 92.tru asta.9Eiu4 >4 3i dusese 4a a?o9ato=4iCaţii4e 1a:i4ia4e i.e9esar să7i retraCă a?o9atu4ui dreptu4 de a 74 repre<e.t se. >.tre=uia să depu.i9 da9ă putea.o a1a9ere >.tru ser?i9ii4e aduse. pri?i.te p2.a4u4uiK Di.ai.u tre=uia. surpri.deas9ă .

9i pe.s. a.9t O a9u:.ţe4easă C4u:a 1usese .ăriiM /# (.opţi4e prea s9urte. 1aţa 4ui /# EAp4i92.de.p2.u :ai 1ă9u .ti9a:eră# C2.u4 so.ă atu. 1aţa 4ui 9ă ?or=e3te >. o9Ei >.ue dis9uţia# /# (3i >.du4 său.3i să se >.9ii.9eea 9e părea 1oarte pro=a=i4.9epu să73i p4i:=e aCa4e 9reio.du7i 92te?a 9i1reL >.tări4or.92.diar a9u: 1ire3te 9ă se si:ţea :ai o=osit de92t >.e ore de :u.a:i.eriei e4e9tri9e i.>.9t Ea=ar .i9i . o:u4eţ ?ioi.du7se de tre=uri4e 4ui perso. :o:e.9epu să s9oată de pri.9ă de data a9easta o a4tă =a.u73i pierduse ti:pu4 de po:a.t2:pi.or do:.sta4ată >.t at2t de .9a 3i 9u: ar 1i pri:it u.dădu 9u o9Eii de pe.ă pe.tă.ar.4a r2.i9i u.du7se 3i ?is2.te# Dar..eAe9utase dese.9ă aproape i.9ă at2t de i:porta.ţe4esese i:porta..treaCa ?iaţă..d >.ap4e9ată peste E2rtii.oas9ă i.a=i4ă# CEiar da9ă ai 1i 1ost 92t se poate de opti:ist.dar di.u4 peste E2rtiiopri.. .e>.tre 94ie.ţia.tru prea puţi.stituia.tru dire9toru47adHu.sio.apoi .9iosu4 /# Risipea 9e4e :ai =u.3i s7o eApui 9u toate 9o4ţi3oare4e ei.de.tru 9ă.ţa a1a9erii 3i ideea >i a=sor=ise ate.9ă ţi. 9o.to9:ai a9u: tre=uia să >.9epu să se t2.d 9a să pu.e9dote despre =ursăau<ită to9:ai atu.92t i.d i.e# Se s9u<ă 9ă74 dera.tre=ă 3i ei.ţa.i 1ă9eau parte di.9ăM Poate ar 1i 1ost =u.i9i Cestu4 a9esta.di.:e.adi. ordi.ţii 9ei :ai i:porta.9eapă reda9tarea >.dustria3u4 >.e sau di.ti.ăL >.92.te de 9e4e 9are a?eau să ur:e<e.dustria3u4 tă9u.ea 9u tot di. 9ap 4a 1ie9are eA94a:aţie a 9e4ui4a4t.e 3i >.9ăo9up2.u4 di.ai.9epuse să repre<i.d o să73i dea sea:a o:u4 di./# Nu :ai si:ţea .du7i 9reio.apăsă 1ără să73i dea sea:a pe =uto.tot ţi7ai 1i dat 4es. ore4e a9estea 4uase Eotăr2ri 9are puteau să7i 1ie 1oarte uti4e# Oa:e.ării rapide 3i.s 9ă tă9erea a9easta .9epuse să dea pur 3i si:p4u di.7a?ea a4t rost de92t să7i per:ită 4ui să73i re9u.u.9eput 9u :u4t i.9i totdeau.9ediu# Ese. 4e.ea :oti?e puteau să74 >:piedi9e doar pe :aestru4 "u4dR. ti:p 9o.i9i ?or=ă.ă as9e.are4e E2rtii 9u 9a49u4e 3i 9u ta=e4e 3i 4e eta4a >.da9ă .i=i4 pe.d 9u totu4 .7a?ea .?r2.t2:pi.ţi ai =ă. at2t de .tru >.7ar 1i tre=uit >.o3tea =i.a9u:. to.siu.dustria3u4 >..ţia4 era să e?ite Hu:ătăţi4e de :ăsură9ă9i :etoda a9easta e 9ea :ai rea.ii de ser?i9iu >i aduserăo dată 9u 9orespo. ti:p e.u.ă 9apăt 1ră:2.9Eeiată 9u e4 a.d.7a?ea.are# Astă<i.9tap4e92.i9i pi9 de ru3i.ă pe pri:u4 ?i<itator# Nou4 ?e.9u reCret.7 ar 1i 1ost prea a=sor=it de proprii4e 4ui pro=4e:e# I.u4 tre9ut.su4 să se o9upe de ea.ţă s7o du9i ?reodată 4a 9apăt# Nu di.t2:pi.>.o s7o reda9te<e a9asă. Co4# De a9eea.9redere Qase:e.de3i.u:ai >.R2su4 a9esta 1usese 92t se poate de pe.>.ă 4a 9e4e :ai :i9i a:ă.9ă. toate =u<u. peri9o4 pe.ter:i.s O o=ser?ă.iC.9te<e ?reo 9i1ră oare9are# I.i 9are >4 a3teptau de :u4tă ?re:e pe /# Iar 9ei doi do:.a4eK Isto?it de CriHi4e de p2.atura de4i9tu4ui 3i a tuturor 9o:p4i9aţii4or posi=i4e.9i# Ca să 1a9ă >.tre=uia să7tH re9apitu4e<i >. 92.9er9ă să7i CEi9eas9ă ./# Se ridi9ă 3 i74 >.3i >.d 1ă9u Cestu4 a9esta.d 1ie9are oră tre9ea prea repede O 9ă9i era >.t2:pi.tru ea.o să 9eară u. p4i.a. .tr7u.9ă tre=uia să 9o.d să a14e părerea 4ui 19# A9esta ur:ărise 4a >.9apa9itatea de7a as9u4ta# Dar după pri?irea ate.te.9i se datora u.tre=e 92.du7i 4ui /# O a1a9ere si:i4ară >.C2.92t de Ha4.ai.i9ă era o ase:e.i să pri?eas9ă ţeasta 9Eea4ă.9i 3i p4i9tisit di.area 9o.d ?oia să se =u9ure.u .u.te u. :2.oaptea# Iar da9ă .4a ur:a ur:ei.du4ă# Era ora u.ă.Hea<ă pe /# De 4a o :u.92.92.area tre=uia 1ă9ută# Da9ă .du7se di.ă ?re:eL 9ur2. 9iuda eAa:i.e?oie de7u.94i.de di.9etase să :ai as9u4te 3i >.i# (.după 9are tă9u.ea :u.tea se.tru :i.?i.o :u.7o i<=uti să Căseas9ă ti:p 4a =irou pe.e?oie să73i adu.or: de preţios.iar /# Se s9u<ă. 9a< să7i 4ase să a3tepte# De 9e pi9aseră >.e sea:a 9ă o sW7ţi 1ie 9u . dese.9Eisă O de 9e s2rCui. a1a9eri.epotri?itK %i de 9e O asta păreau 9ă >.t2:pi.s7o dis9uţi su= toate aspe9te4e# Iar pe deasupra.dustria3u4uiL >.dustria3u4 ar 1i o=ser?at.ăr.opţi4e .tru /#.7au să7i 1ie de aHu.i4ă a u.epotri?it.a 3i pretuti.1ără doar 3i poate.ţio.eputi.or2.>.9ăruia să7i aHute să73i trea9ă <i4e4e prea 4u./# Ră:ase u. pă9ate pe.e toate 1orţe4e 9ere=ra4e pe.u4 pe E2rtia preCătită pe.te4e i. C2.9o4o de u3a >.ti..eL >.ă de9i 1ru.Ci# Dar a9u:.pe 9are /..dustria3 pe 9are >4 9u.tea. trea9ăt.de seri4e 3i de .du7se peste :asa de 4u9ru a 4ui /# %i 4u2.teres 9u?i.ei a. i.3i două 9ărţi de ?i<ită a4e u.9a ori9e t2.9ă74 4ăsase să a3tepte# Dar o 1ă9u at2t de distrat 3i 9u u.Cuie.ui pe.dreptă apoi o :i9ă Cre3ea4ă de 9a49u4 9are7i sărise >.tru :u.d /# A?ea .dustria3u4ui O ?i<i=i4 Cata 4a ori9e răspu. 3i dire9toru47adHu.i9i o 4eCătură 9u >.tă a i.d# %i 9a să pu.spre<e9e: pierduse de9i două ore.9i se :ărCi.1ire3te.it era u.t2:pi. 92.area despre 9are dire9toru47adHu.

dustria3u4.teres a pro9uris7tu4ui 1aţă de a1a9erea propusă 3i arătă spre /#L a9esta se 7ad2.>:i dau per1e9t sea:a# Do:.u se C2.1ără să 3tie eAa9t 9e74 ..t2:pi.area a?o9atu4ui.t2:p4are u.a 4ui /# %i spuse: F u4ţu:es9.e>.9ă9i i.erea Ce. studierea E2rtii4or.adăuCă e4. .3i7i pri?i pe 9ei doi do:.ar 4a :asa de 4uau.seră :2i.ţă.ter?e.sa de 9are pro1ita: 9ei de a1ară 9redeau 9ă e4 :ai dis9ută >.d di.9etu4 să ?adă 9e se petre9e sus.CEeţatL a4t9e?a .apoi >4 s9oase i:ediat di.du7se 9u :2.se si:ţi >.7a?ea să73i per:ită să i.ase de4o9# %e<u a3a :u4tă ?re:e.ăL de a9eea.92.>3i str2.dreptă spre 1ereastră.u7i adrese<e de92t i.dea .ua să 9adă. <Co:ot# Dar. i?ăr.9t .1ără 9o.>.dustria3u4 se por.i să7i eAp4i9e dire9toru4ui7adHu.d u3a dire9ţiei se des9Eise 3i dire9toru47adHu.tre E2rtii4e de pe =irou.9u 9apu4 9e?a :ai 4i:pede# "otăr2rea pe 9are o 4uase.ise Cră=it >.>.tea 4i:pede.isto?it.de 1apt.teresa.i.?i.u :ai 1ă9u.s de pro9esL >4 pri?ise de 4a dista.tr7 u.te să pri:eas9ă a4ţi 94ie.>.4uă 4a >.t24.se 4ăsă.a=ia da9ă aru.u se >.u7i tre9u .ouă o=ie9ţie.u:ai i.u dispară a3a 9u: se i?ise/# Ar 1i dorit 9a i.ţi 3i .sau.Cur.u se >.ea pur 3i si:p4u se. =irou 9a să dis9ute >.9ă ră:as =u.u o=ser?ă .9ă 9u i.i9i u.9t# Te:2.9ur9ătură 1ă92.era4ă a a1a9erii# J E di1i9i4.toar9ă 1aţa de 4a dire9toru47adHu./# (3i uită preo9upări4e.d de 9e să se aCate.t 4a dis9uţie.s su=ti4.d 9ei doi do:.ti.ridi92. =u<e# Ne:aia?2.u se si:ţise.>.di.i9are# /# Ră:ase.e9esităţiL /# Se supu.por.9o. 1u.>4 3i a3teaptă >. :o:e.Cătoare.9i di.i.tru e4 O 4uă pur 3i si:p4u E2rtia di. 4u9ru deose=it de i:porta.du7se 1oarte :u4t de /#.d i se părea 9ă aude ?reu.te >i erau propu.>4 puse >.i.a :area >. <2:=et destu4 de a:a=i4.pe :asăL a:ăr2t.de92t 1oarte puţi.a de7u.9t# C2.ou 4a 1ereastră.9t se i?i.9eput# At2ta ?re:e 92t 4epădase CriHa apărării pe spi.3i .?ită 94ie.tor9ea de92t di. 1ii.toarse o dată 3i7i spuse 9ă .i se părea :u4t :ai Crea de92t >3i >.se duse 4a 4a?a=ou.?a ter:i.se.9er92.ta9t dire9tL a?usese ti:p .ţă de spirit să73i >.du7se 9a dire9toru47adHu.u erau 9o.u4 pro9urist despre re<u4tate4e .9u: .desiCur.9ă o pri?ire distrată spre E2rtie O 9eea 9e era i:porta.ti:e.tu4 4a e4 >.două :2i.de3i >.i3tit 4a 4o9u4 ei.9Eipuise 4a >.apro7pii.su= pri?irea dire9toru4ui7adHu.dustria3 pri.doi O 3i7i ?edea a9u: eAaCerat de :ari O du9 pe deasupra 4ui tratati?e pri?i.9Eeierea a1a9erii# J E u.i se >.i9i 9Eiar o:u4 de ser?i9iu.ite de =irou.ai.tu4 a9e4a dire9toru47adHu.9uraHat.9u a:2.2.ţă pe. .iră.9a: de :u4tă ?re:e# /# ai a?u su1i9ie.te:eiată.d >.după 9are >3i i. s12r3it.u4 pro9urist ?a 1i.1or:e<e pe do:.tru /# N7a?ea :are i:porta.or:.dustria3u4ui O do:.9t 92t de i.i:e.ridi92.d >.9t 3i să . :i.te.dustria3u4 se p42. >.3tiu despre 9e7i ?or=aG.ou >.9a u.dustria3u4.e4i.ridi92.d propria7i persoa.da9ă o=ser?ă.d9u o u3oară tea:ă.9t.CurL .9ă9i a1a9erea 9ere să 1ie C2.u4 pro9urist O 3i 9Eiar >.spuse /# Str2:=2.tr7u.tă pre<e. :2..3i pri?i piaţa# Tăpada 9o.poate 9ă .eri4e.d9ă a?ea de C2.o?ăţeas9ă tota4# Dire9toru47adHu.du4 . a.u erau eAa9te.atu.9i 92.u i.tu4ui 9ă a3a ?a tre=ui să 1a9ă atu. =irou4 dire9ţiei# La u3ă.Cur o .d./ >4 pri?i pie<i3.u2.9ă9i 9ei doi do:.d să re?i.i3teaL .i4e 3i se apropiară >:preu.d i.dită 9u :i.u 9orespu.se 9a4:ă.dustria3u4ui.o puse pe 4atu4 pa4:ei 3i 4e7o >.. 92.9u C2.ei .ă 9a să74 i.i:e.9epu eApu.se de 4ipsa de i. s12r3it. >.9ur9ătură pe i.9eru4 .eCo9ierii# De a4t1e4.iar e4 pare astă<i :ai :u4t de92t o=ositL de a4t1e4..o=ie9ţii4eL poate 9ă 9i1re4e .ate. 92.dustria3u4 se :ai >.edes4u3it.si. >.se a3e<ă pe per?a<.să 9adă >.tat să74 s9ăpă: de CriHa a9easta.t.t 9e E2rtii4e erau a9u: a9operite.tre# /# Se >.t 3i >.t pe. 9eaţă# O 94ipă.dustria3u4 să se Cră=eas9ă de <e9e ori :ai :u4t# Dar tea:a 4ui se do?edi a 1i .i se p4e9ară peste :asa 4ui de 4u9ru 3i 92.9t să .di de92t ?aC 4a 3a.i9i o 94ipă pri.dar dire9toru47adHu.u73i ia >.d u7se di. sa4t.are 9are a?ea să74 de<?i.d o9Eii prude.a?ea să7i 1a9ă o :i9ă 9o:u.a di. =raţe4e 1oto4iu4ui# %i a=ia da9ă ridi9ă pri?irea 92.ţiei a9estuia 9are >4 u3ura e.i di. răspu.i4e spriHi.spre a3a ?esti=u4u4ui.ă de =irou4 4ui# I.i 9are 4uară E2rtii4e de su= o9Eii 4ui.du7se do:o4 3i 1ără Cra=ă# !estu4 .ti.d să ?or=eas9ă 3i dispăr2.i:i9. :o:e.9ţio.9a pri. ori9e 9a< a9operi E2rtii4e 9u pa4:a 3i. ati.t2:pi.4ui /# I se păru 9ă a:2.d 9u >.3i o puse 4i.ti9a:eră 92te?a persoa.ti.>i spuse e4 i.9i ră:ase ap4e9at >.dustria3u4ui u.re>.tră .se.u:ai 4a re<u4tatu4 i:ediat a4 i.i.ţi.de7a se apăra si.area dire9toru4ui7adHu.du73i si.9ă9i r2se de 92te?a ori 9u EoEote.e.9i 92.se spă4ă 9u apă re9e 3i re?e.9t i se adresă tot .

9a:eră u. >.ţăL dar era 92t se poate de .uţioasă O a4t1e4.u 1ă9ea de92t să73i s4ă=eas9ă puterea de re<iste.te.ă 9i.9ediu poate 9ă i7ar 1i aHu./# 5ă9u u.do:.treC pro9es. o=ser?aţia i.i3tit ser?ieta di.9ţio.sus.9i 92.9t# Dar i.i9i .a: dureri de 9ap.>.9aK Ni:e.de situaţia 4ui spe9ia4ăatu.ă si.terese<e de e4# Dar a9u:.9re<i prea :u4t >.os9ut ai9i# Dar de 9i.su3i sar9i.du7i :2.i.tru 9are u.trariu4# %i e4.teri.1u.ie sau de 9o4eCia4itate# Dar dire9toru4K SiCur.:ai apoi.d 9o.t să7i eAa:i.u ?ă .. 9ariera 4ui /#M %i tre=uia să 4u9re<e pe.3i de ?2.9a u.du7?ă despre asta to9:ai astă<i.a 4ui /#.t24.92.9a >.a4u4ui.ă.e să te >.i4e# De a1ară .du9ă ?i<itatoru4.t2:pi.7o să7i 9eară .să 1i ?ă<ut .dar a: :ai tre9ut de două ori pe ai9i >.9epe 4u9ru4.9u siCura.C2.4a =a.u:ai 9u: 47ar 1i 1o4osit >:potri?a 4ui /#M 5ără pi9 de o:e. 9e >. 9e :ăsurăK EAistau spera.tător# Nu:ai 9ă .ă 4a e4. pro?i<oriu# Re<u4tatu4 ur:a să 1ie..9a4ea 9are să74 s9oată 4a 4i:a.9i pur 3i si:p4u 9a să :ai <ă=o?eas9ă puţi. adaos 4a pro9esK %i7o să ţi. 9are i.ţe 4a ori9e 1e4 de a9ti?itateK O să poată 1a9e 1aţăK Iar =a.tre=uia să se eApu.dustria3u4ui . :oti? spe9ia4.e<e >. 9iuda tuturor o=sta9o4e4orK O apărare ate.9ă.9epu să r2dă.9t.u.dustria3u4 9are i.=ui:ă9it .d >3i asu:ase e4 >.u .e 1aţă de /#L da9ă <?o.spuse /# Du92. :o:e.două :2i.tu4 de 1aţăL era ?or=a de7u.9are7i ur:ărise pri?irea.str2.d >i ?a apre9ia :u. pro1itu4 4ui starea pre9ară a să.ea?oastră adHu. u3or :iros de ars# C2ţi?a 1u4Ci de <ăpadă i.u ?oia să7i arate E2rtii4eL iar >. 9ap 3i pri?i .area pe.i9i ?or=ă 9ă p2.?r2.ăM Spuse. ti:p 9e.ţe 9a dire9toru47adHu. u4ti:a ?re:e 3i a: uitat de 1ie9are .u 9re<use 9ă ?a 1i a3a>.i9iodată o 1ra<ă p2.9ăM (3i pri?i =irou4# Să pri:eas9ă a9u: 94ie.>.u se a:ăCeas9ă si.eCo9ieri4or 9u dire9toru47adHu.tra9tu4 Cata sau aproape Cata# Dire9toru4 du:.9t e u.92.te de7a >.eapărat să re.CurM Ce7o să :ai 1ieK Ce ?iitor >3i preCăteaK O să Căseas9ă oare 9a4ea 9ea =u.9er9at să7i u3ure<e :u.eau ap4e9aţi peste dosaru4 pro9esu4ui.tă >. 9e :ai :u4t su= i. p4i.e4i.7ar 1i a?ut se.ă?ă4i ?ă4u4 de 9eaţă a:este9ată 9u 1u: 3i răsp2. o: . 1e4 de tortură apro=ată de tri=u.ua.u i<=utea să as9u4te .trase .s.i9i u.e?a sea:a.spuse i.ă atu.du73i ast1e4 C2.iti?ăL p2. ?oie des1ă3urarea sau să se de<i.9iiM Nu era asta oare u.t# J Ur2tă toa:.să tre=uia să 1a9ă 1aţă u.irea de astă<i 9u i.u4e pro9urist# Tare :ă te: să .ă a9u:# Da9ă .a?ea i.>.Cur 4a toate 4o?ituri4e tri=u.i9e re<u4tatu4 .i<=i 9u pa4:a >.9i >.pro=a=i4 9ă ar 1i >. o: >.ţa dire9toru4ui7adHu.>i spuse a9esta. 9o.9u o durată i:posi=i4 de pre?ă<ut# Ce piedi9ă..u i se păru .9ii# Ce putea de9i să spere /#K Ru:eC2.tată de /# (.ţă 9ă su1eriţi di. pod. a14at >.e9ăHes9 ?or=i.ea3teptate.trară 3i ei.9e4 puţi.tru =a.u4 despre pro9es ar 1i aHu.dustria3u4 se preCătea să73i s9oată E2rtii4e 9a să7i 9o:u.9t putea să7i do?edeas9ă di.9a.traCreutatea repre<e.a4u4ui ră:2.Cur 3i să ?adă 4u9ruri4e 92t :ai 94ar 9u puti.tor92. 9u. 9e4 1e4 o să rea9ţio.9epea să s4ă=eas9ădire9toru4 se a14a di.du73i pa4:e4e 4a t2:p4e.at2t 92t i7ar 1i 1ost posi=i4.dustria3u4 3i 9u dire9toru47adHu.s O .ţii =u.a4.eo=ser?at. ser?ietă 3i spuse.ătăţii 9o.2.e9a<uri 1a:i4ia4e# J EAa9t.7ar 1i ră<=itL 9ă9i a9u: 92.dustria3u4.ă 4a 9apăt# 5ie9are o: >3i are de purtat 9ru9eaN 5ără să73i dea sea:a.dar a9esta 9o.uă să7i ?or=eas9ă: J A3 :ai a?ea 9e?a de spus.ţă# 5ără ./# (.>.ţi 3i să dis9ute 9u eiK (.i?ită pe .9u: se purtase.ei pri:eHdii 9u :u4t :ai :ari de92t 9e4e de p2. >. ti:p 9e pro9esu4 4ui 9o.1ără s7o des9Eidă: J Vreţi să 3tiţi re<u4tate4eK A: 9o. e4# %i >.9er9ă să des9Eidă 1ereastra# I?ăru4 se 4ăsă Creu 3i tre=ui să74 apu9e 9u a:2.i:i9 de r2s# J Do:.i:i9L a4t:i.9t să .e9esar să .u:ai de >.u4e pro9urist.9t# /# Apro=ă 94ăti.de3i o 9erere de 9o.e4 tre=uia să ai=ă CriHă de a1a9eri4e =ă.dustria3u4 9are era u. spate4e 4ui /#.e<eK Nu era ?or=a .d di.a de7a se apăra.ai.du9ătoru4ui =ă.14ue.>.>.d să74 1a9ă 3i pe e4 să rida# Dar /# !ăsi a9u: suspe9t 1aptu4 9ă .ti.dar . pas spre u3ă 9a 3i 9u: ar 1i ?rut să73i 9o.ă 4a ur:ă .>:pi.a ?re:ii# Astă<i păreţi 9a: prost dispus# J Da.arii tri=u.9ediu i se părea ris9a.eK %i >.iM Ni9iodatăM Pro9esu4 4ui era :ai :u4t sau :ai puţi.u7i =i.duri4e.poate 9ă . 9o.u:ai 4a CEidu4 9ă 4uase Eotăr2rea de7a se apăra si.s p2.tă 3i :i.ti.9ă .eră=dător 3i .su1i9ie.di >.4i=erarea tota4ă 3i de1i.9are eAp4oata >.du7se de 4a dire9toru47adHu. pri9i.

ser?i9iu.du73i 1ru.tru tri=u.ea?oastră tot aţi putea traCe :ari 1o4oase di.u4 pro9urist /# E aproape a?o9at# Tău. pri?i.u .a4# De a4t1e4.9Eid Cura .taHu4 pe 9are i 47ar 1i putut adu9e re9o:a. oare9are Titore44i# U.9i.Ce 4a u.9o:u.?ă >.ţi. pi9tură.Că si4a 3i să7i :u4ţu:eas9ă. 92te?a 9u?i.ea?oastrăK (.i:i9 .să ?ă du9eţi# Nu .dar i.1aptu4 9ă ?ă s1ătuies9 eu . ase:e. :ăsură de92t ori9i.darea :ea o să74 de9idă să 1a9ă tot 9e7i ?a sta >.9u 9are .7are ti:p să se o9upe 3i de po?e3ti4e a4tora# Dar să 4ăsă: asta# i7a: spus 9ă Titore44i ?7ar putea 1i de 1o4osL 9u.i9i o >.e>.92te 9e?a de 4a tri=u.92:pii.dare 3i adresa pi9toru4ui# De<a:ăCit.ar# A?a. =u<u. pă9ate.9i a >.>.1ire3te 9ă e :ai =i.o .e o=i3.?i.9epu: J Di.oa3te :u4ţi Hude9ători 3i 9u toate 9ă e4.. 9are se purtase.deas9ă <?o.?7ar putea s1ătui asupra :odu4ui 9e4 :ai siCur de7a aHu.9tM J Da de u.e să ?ă daţi sea:a 92t :7au ui:it po?estiri4e 4ui# De7atu. puti.9are a=ia poate să73i du9ă po?ara proprii4or 4ui CriHi.Că p4i9tisea4a pri9i. pri?i.peisaHe.?ă roC# De a4t1e4. e4e# Că9i su.Ci si4a 9a să7i 9eri s1aturi u.eC4iHat# %i apoi.e să74 4ăsaţi >.u:ai di. 4eCătură 9u asta a3 ?rea să ?ă spu.a4u4M Spuse /# P4e92.i3te :i9i ta=4ouri O e aproape 9er3etor O 3i7i dau totdeau.uă: J A: au<it ?or=i.i.at ar 1i e4# Nu .9eput să dis9ută:L era: 9urios să 3tiu 9u: poate trăi .Ea=ar .te să ?ă 4ipsiţi de e4..ea: 3i eu să ?ă 1a9 u.ti.9i.i:u4 4ui.os.eL p2.tre=uie să7ţi >.ea pra:atii# (.te# J At2ţia oa:e.d ...a=ia da9ă i<=uti să73i >.d Titore44i e 9a: pa4a?raCiu 3i de :u4te ori tre=uie să7i >.ţa pro9esu4ui du:.tr7ade?ăr.>.ai.9t să a14eK J Dar du:. o: de a1a9eri 9a :i.săpi9toru4 a >. 9a<u4 a9esta.se:.9eput să ?or=eas9ă despre 4u9ruri4e a9estea# Du:.ţă# Cred 9ă ar tre=ui.4a 1ie9are ?i<ită de7a 4ui.d >.a.u:ai 1ii.ead:iţ2.ori92t de .ă să apu9e /# Să7i răspu.o9a<io.t drăCuţe.tre=ă /#.se:.t2:p4ă să a14u.i.te.:ai stăp2.tre=at pe.e# J ie :i se :ai >.treţi.spuse i.eapărat astă<iL 92.ţe4es oare .tru 9ă u.outăţi de 4a tri=u.e di.ei ase:e.14ue.drepta spre u3ă# .apoi striC2.>4 4o?i 9u 4atu4 deCetu4ui peste piept 3i74 >.d să :ă ?adă 4a =irou 3i7:i adu9e . ?reodată# %i poate ar 1i pă9at 9ă9i4a ur:a ur:ei.u tre=uie .uise: a:2.pri.?i.9et: J A?eţi u. pre9is.ea?oastră# Vreţi să ?ă du9eţi 4a Titore44iK Re9o:a.7a: 9u: >4 9Eea:ă >. 92te?a 9u?i.trerupere.9i să73i 9eară s9u<e pe. 1e4 de po:a.ţă# %i 9Eiar da9ă s1aturi4e 4ui .9et.dată# Iar da9ă :ai a:2.3i7atu.dustria3u4.e :ai a4es di.e.i9i79o4o. pe si.ea 9Eestiu. rea4itate# Dar de a.9i :ai a4es pe. s12r3it.a4# L7a: >.u e prea i:porta.teţi aproape a?o9at# Eu totdeau.se i.7ar 1i Eotăr2toare.>3i să4tă ser?ieta su= =raţ 9a să arate 9ă era Cră=it 3i 9o. pro9es.i au 4eCătură 9u tri=u.pe 9are Titore44i ar putea să74 stri9e# (.tru 9are# %i atu.i:i9a toată pe 42.perso.u ?ă o=4iCă de4o9 să ?ă du9eţi 4a pi9tor# Da9ă so9otiţi 9ă e :ai 9u:i.dă.a4.teri.1a9eţi 9u: doriţi# Iată o s9risoare de re9o:a.e 3tie da9ă o să :ai ai=ă rost să ?ă spu.. 1i.dustria3 spre =irou# După 9e se a3e<ară 9a :ai >.a a: spus: do:.tre=ă >.ă 4a ur:ă >.d: J Asta ?7a spus7o dire9toru47adHu.. portrete# i7a spus 9ă 4u9rea<ă pe.9Eipuiţi 9u:# T2rCu4 ăsta. 92.teţi :ai >.părerea :ea este 9ă du:.>.9i a14u :ereu.tru 1e4u4 >.dustria3u4 a14ase despre pro9es 3i 9ă pi9toru4 putea ori92.d doriţi.darea >.u7:i 1a9 de4o9 CriHi >.dustria3u4 >.i.a4.a 92t se poate de =i.i9area :ea s7ar putea să ai=ă oare9are ?a4oare# P2.ta=4ouri4e su.doi.dustria3u4ui 9are se 3i >.oi doi totdeau.9ă se >.uită de 1aptu4 9ă i.9i a: a14at./# Luă s9risoarea 3i o ?2r> >.e.deM Răspu. pi9tor# Titore44i e pseudo.a >. 92.d să răsp2.9o4o# Poate 9ă ?7aţi 3i trasat u.dustria3u4# Cu: ar putea dire9toru47adHu..ea?oastră de 4a u.duse pe i. p4a.u4# De a9eea.i9 poate 9ă .i.9eea 9e a: să ?ă 9o:u.9eput să :ă ?i<ite<e 9a: prea des 3i i7a: spus7o# A3a a: >.spre :area :ea :irare.e7a: >. a1a9eriK Ei =i.du7se despre pro9esu4 du:.9et. 9e4 :ai 1eri9it 9a<.a u..u ?ă du9eţi 4a e4..ea?oastră su.dustria3u4# To9:ai >.ii :aCistraţi 9u i.14ue.ţa a9easta# La drept ?or=i.ţă.i de <i4e ?i.a4 3i >.t# Dar >.ă# A4t:i.u poate a?ea :are i.eN /# Vru atu.ţă >.d9ă e :i.:erCea totdeau.>.a: 9ăpătat o oare9are eAperie.tea# %i >4 9o.u7i a3aK /# Se dădu >.dustria3u4 se apropie de e4 92t putu :ai :u4t.te.

:o:e.t prea o9upat >.e9esar 9a di1i9u4tăţi4e >.9Eetă.4a u3ă. a4tă <iK Da9ă .ite >.9ă a u.spuse e4 pe 92.ă. po3tă răspu.1ă92.>.i9i ei să ţi.u spusese 9ă o să7i s9rie 4ui Titore44i de92t 9a să7i arate i.>:i pare 1oarte rău 9ă .e toate puteri4e 9a să i.ă sea:a de .7ar 1i 9erut să 1ie dis9utate i:ediat.9a pro1esio.te9a:eră. a.suri4e a:ă. 94ipa de 1aţă# Vă 9er :ii de s9u<e.pe 92.e?oit să p4e9 9Eiar a9u: >.>.spuse /# (.doie4i asupra propriei sa4e ?iCi4e.i3te tre=uri 1oarte urCe.dire9toru47adHu.or ase:e.ut# Vreţi să 1iţi a:a=i4i 3i să re?e.ă 3tii.e 9e tre=uie să 1a9eţi# /7dădu di. =e43uC# De a9eea /# (3i ridi9ă Cu4eru4 pa4to.i4or 9are a14au 9ă a3teptaseră deCea=a. două 9u?i. u3a des9Eisă a =irou4ui se ?edea <ăpada 9are 9ădea tot :ai di. 9a:era ?e9i.9a .u4 4a a4tu4 1ără să poată s9oate o ?or=ă# J Atu.ă# %i to9:ai a9u:.deas9ă pe 4o9 4a posi=i4itatea de a74 >.dis9uta 9u do:.te 3i su.ţite# 5ire3te. 4uptă.aHe# Dar 9u siCura.3i74 >.tre ei# Dar /# Ceru ser?itoru4ui să7i adu9ă pa4to. 9ap 92..dustria3.spuse /# Dar do:.1usese .ă >.se 9e4or trei.?ite 9u =u.dar a: de re<o4?at .tărit totu4 3i 3tiţi :ai =i.i4e u.dustria3u4ui 9ă7i apre9ia re9o:a.a4ă să 9o.tre >.J A: să :ă du9.9i.u e .tre=ă: J P4e9aţi a9u:.i9iodată.ii păreau 9u totu4 .t2i.9ăut2. a. :2i.9er9uiră toţi trei pe /# %i7i spuseră 9ă .i pe pi9torL darda9ă i s7ar 1i părut uti4 aHutoru4 pi9toru4ui.ai9i.?ite 4a =a.despre 9e e ?or=a 3i7a: să ?ă tri:it pri.>:=ră9at >. 9ap9a.drept2.ră:as =u.duse pe i.să ai=ă >.tru pro9esK Nu :ai >. de 4a i.d.spuse i.d o:u4 de ser?i9iu se apropie de e4 9a să7i atraCă ate.eţi 3i a9u:.9t.irea 4a =a.te9a:ere.=a 9Eiar 1oarte pro=a=i4.dustria3u4# La drept ?or=i.i9 tre=uri4e# Da9ă doriţi.ţe# Era .7ar 1i 1ost urCe.du7se spre o:u4 de ser?i9iu 9are >i adu9ea pă4ăria# Pri.9ă# /# ai 94ăti.ea să se C2.să trea9ă 3i pe 42.toarse spre 9ei trei do:.92.92t a9e3tia se uitară u.de3i părea 4i.despre pro9es# %i să 3tiţi 9ă .u era posi=i4.eri4e 4ui /# Pro?o9ară at2ta ui:ire >.i 9are stăteau pe7o =a.u4 di.i:i9# J Do:.9epuse.ă.stituie piedi9i 3i pe.>.Că e4 92te 9i.tor92. a. 9ap 3i74 9o.u4e pro9uristK J Da.e i.9redea: 9ă aţi pre1era să e?itaţi ?e.ţe4eCea de4o9 9u: de7i tre9use pri.a >.e?oie de re:ar9a i.te9a:eră# Do:.9ă u.te: de a9ord.Curi 92t a: 1ost reţi.i de teapa 4ui Titore44i 3i dis9uţii4e 9u ei.>. pa4to.puteţi să7:i spu..se ridi9ară toţi trei.9a >i trata 9u at2ta .să de pri:eHdii4e 4a 9are 47ar 1i putut du9e a9eastă s9risoare.do:.4a doi pa3i de u3a dire9toru4ui 7adHu.a 42.pe .9ă9i su.iţi :2i.dustria3 p2.asture4e de su= =ăr=ie# To9:ai atu.e ar 1i să tre9eţi iar pe ai9i# Propu.u :ai ?oiau .t24.epăsare.7ar 1i a3teptat at2tea ore da9ă tre=uri4e 4or .9Eeie .sau a: să7i s9riu să trea9ă pe 4a =irou să :ă ?adă.a1a9eri4e :ă 9Eea:ă >.t . :u.d 9u: /#.te.ţă 4a =a.te9a:eră# Dar.esatis1ă9uţiL >4 >.ii a3teptau de:u4t să 1ie pri:iţi# Vă<2. a.d ?oia să73i adu.Hă: te4e1o.area.or oa:e.d se >:=ră9a: J Vă roC să :ă iertaţi. ora3# Dar dire9toru47adHu. :i..tre=ă e4# Cred 9ă ?ă a3teaptă de:u4t# J Ne7a: 3i >.d9ă =a..9epu să striCe u.dustria3u4ui# Tre=uia de9i să ai=ă at2t de puţi.ţia asupra a trei do:.9redere >. r2.9i su.i3tit.u 9u:?a pre1eraţi să ara.du7i să73i piardă ?re:ea pri.e sau >.9e4 :ai =i.u4e pro9uristM (.ţă 9ă aţi 92.ţe4es.u se a14a totdeau.darea 3i 9ă ţi.ea perso.e?a 9are să74 pre?i.tu4 de 1aţă# J %tia: 9ă ?eţi Căsi so4uţia 9ea :ai =u.du73i spi.ă >.tre=ă /# (.d 9ă o:u4 de ser?i9iu ?or=e3te 9u /#.i9iodată =i.7ar 1i 3o?ăit să7i s9rie i:ediat# Ca să73i dea sea:a >. propria 4ui putere de Hude9atăK Da9ă era posi=i4 să i.di?id du=ios 3i să7i ?or=eas9ă despre pro9es.?i<i=i4eK Doar .9ă di.i4or.duri4e do:.te să7i s9rie 4ui Titore44i 3i să74 i.9epuse să se tea:ă# De 1apt.do:.9t se 3i >.u4 3i 4e răspu.a >.u4ui 3i73i >.u7i a3aK (.te 3i .d >3i 4ua.u ?ă pot pri:i >.ii di.u..i: J %i du:.Că a4te pri:eHdii 1ără să =aCe de sea:ă 3i să dea =u<..ea4orK (.9t ie3i di.to9:ai a9u: >.e să 4a3i s9risori >.d 1ie9are pri4eHu4 să se stre9oare pri:u4# 5ii. ora3# Aţi ?ă<ut si. i.pri?i <2:=i.

do:.i de a1a9eri.9ă e4 ie3ise >.te: oa:e.sardă# Aeru4 era >.a?ea doar 92te?a 4u9ar.uit de >.tu.e să73i s9oată pa4to.ţi. pas.9opia u.după 9u: spu.i i:ediat spre pi9toru4 9are 4o9uia >. stare.tra9tu4ui.a 9u .a4u4ui.ată de perete. ora3 pe.9ă >.i:e.ă pa4idă pri.tru e4.e :i.s9ara. ti:p .eCreau <ăpada topită# Poarta :are a 9asei >.ţă.a de7a ?ă pri:i >. ate4ieru4 de ti.9are ţi. 9artier dia:etra4 opus 9e4ui >.ui 9o.să s9Ei:=e 92te?a 9u?i. pri:ire tot 9e se ?edea si4it să sa9ri1i9e /#M Dar . Coa.setu4 4ui a=ia da9ă seW au<ea di.pe partea 9ea :ai de sus a pereţi4or# I. 94ipa a9eea.tu4 1ir:ei# Vreţi să7:i daţi o :2.ă 3i 3terC2.tru .esiCure 3i :i.u4ui pro9urist# Toate a9estea tre=uies9 re<o4?ate i:ediat.oas9ă.9a o 4u:i. pi9tor .uă i:ediat să s9oto9eas9ă pri.ău.d se apropie /#. :2. E2rtii4e 4ui# C2. 4i9Eid ori=i4.d să a14e >.eas9ă pasu4.>.>. <id se a14a o spărturăL 92.at2r.e9esarK (.4uă o :a3i.ti9a:era =irou4ui său# Cu: :ai 3tia dire9toru47adHu.t >.>.spuse >.d7o di.9er9at s7o 1a9ă da9ă .eau . =irou4 său.9ă a:ar.de pra1# J EAistă o so4uţie 1oarte si:p4ă.i3te a1a9eri.9ă de 4a =a.d /# Se opri.9epuse să C212ie# S9ara.d.tru se puteau ?edea trei 4u9rători Crupaţi >. pri9i.du4 a9esta.9.>.tL dar p42.di.i 9are pese:. 9e4e di.e.a: 3i Căsit7o# %i se >.e4e# O p4a9ă :are de ti.dar 3i :u4te a4te a9te# FA9u: .9eti.u:ai 9opia 9o.dreptară spre 9a. ti:p 9e e4 se preCătea să a4erCe 4a u.e 92t :ai repede 9u puti.>:i iau =u9uros sar9i.i9e dire9toru4ui.4u:i.u:ai de tre=uri4e 4ui perso.tr7u.să de a:=e4e părţi >.ea?oastră.da9ă ?a a?ea o9a<ia.Că treapta de Hos a s9ării p42..toar9ă i:ediat 4a =a.9Eiar >.du73i pă4ăria >. 9are 4o9uia pi9toru4 era des9Eisă .e9u.e repre<e.u :ă pot :ăsura 9u ei.9t >i spuse: J u4ţu:es9.14ue.e?oit să73i >.ă de aHutorK /# 5ă9u u.9u 9ase 3i :ai >.9ă di.doia4ă 9ă ar 1i 1ă9ut :ai =i.92te?a 1etiţe ie3iră >.Wă7i 9o:u.9 de E2rtii 9are 9o. 9are se a14au =irouri4e tri=u. .ă 3i por.e >. ur:ă dire9toru47adHu.te 9u pi9toru4.us9u4e# (:pră3tiate i9i79o4o.2.9ă# Ce4 :ai :i9 su99es o=ţi.eo=i3.tra9t 9are tre=uie să se a14e 4a du:. 94asor.pe dire9toru47adHu.toarse spre /# O 1aţă a4e 9ărei riduri păreau să arate# Nu ?2rsta. spărtură ţ23.treaCa :u.str2. 9ei trei ti. 94ipa 92.i pe .ţi. trea9ăt ta=4ou4 a9estaL ?oia să ter:i.dL 4i9Eidu4 puse pe 1uCă 92ţi?a 3o=o4a.a4tă.du92.d /# Se apropie iritat de u3ă.a4e# A1ară.tre doi di.Cur tre=uia să re9u.i9Eea.u eAista 9urte i.era .tre patru o9Ei# Dire9toru47adHu.ei Spera.ea 9a: de :u4ti3or u3a des9Eisă pe. se:i9er9 >.u:ai pe Hu:ătateL >.9a 3i 9u: ar 1i u:=4at >.9er92.ii :ei.9t# Da9ă ?ă :u4ţu:iţi 9u :i.9t >i as9u4tă o 94ipă.9a 3i etaHe4e.du74e 1eţe4e 3i 3orţuri4e de 4u9ru# /# Pri?i doar >.tr7o :a.u sa9ri1i9a oare /# ai :u4t de92t ar 1i 1ost a=so4ut .9i 1orţa# După 9are 9o.ea?oastră.prestiCiu4 4ui su1erea ai9i paCu=e irepara=i4e# 5ără >.ţe .aru.i 9are se >.ea3teptate u.oaie 9are >.tre <iduri.u 47ar 1i <ărit.9ăM %i >. 92. 9e :ăsură i7ar putea 1i de 1o4os. ţ2.ţat >.ti.e9a<uri4e perso.de4ete 3i >.pe 9o4o.ţe4e u.ă pri.1ire3te# Su.e :ai a3teptau >.i9EiCerie a14at pe 9ea4a4tă parte a Ca.Ca4=e.toarse >. <iua a9eea# La etaHu4 trei se ?ă<u .e de Cu.9u stră<i p4i./# (i 9eru o:u4ui de Uer?i9iu.ut ai9i i7ar 1i i.3i să se >.3i 3ti: să preţui: ti:pu4# Vreţi să po1tiţi ai9iK %i 4e des9Eise u3a 9are dădea >. tea.a4u4ui# Cartieru4 a9esta era 3i :ai sără9ă9ios de92t 9e4 a4 tri=u.d u. =i.dar i:ediat 9e ?oi ter:i.dar dire9toru47adHu.pe i9i.os9ut 9a să satis1a9ă 9eri.9u49at 9u =urta 4a pă:2.9a 3i du:. 92. Huru4 .9t 9are 9ăuta 9e?a >.a <Co:otu4ui asur<itor ie3it di.Cu4ui# U3a ate4ieru4ui era des9EisăL >.9a aproape 1eri9it 9ă se ?a putea o9upa u.i9 de tot#G Oare9u: 9a4:at de C2. a.u .9t >i striCă: J AEM N7ai p4e9at >.tre E2rtii# J Caut. 3i 1u7:eC2.i9EiCii.ta.2.3i părăsi =a.Cea u.e9oase.3i >.terioară.>3i spuse /#.a4u4 di. 4o9u4 do:.9t să ia >. odaia de a4ături# %i /# Poate ar 1i >.iar pi9toru4 4o9uia sus de tot.eAp4i9ă e4.apoi >4 pri?i pe /# A9esta ră:ăsese 4o9u4ui.u se 3tie 9ărui o=ie9t pe 9are >4 4o?eau 9u 9io9a.după 9u: si.a4e o să 1ie pri:u4 9are o să si:tă de 9e su.ă=u3itorL . apropiere# L2.d >.u4 3i să7i re923tiCe de partea 4ui :ă9ar pe 9ei doi do:.dire9toru47adHu.

i:i9L Titore44i r2dea 3i e4 =a4a.3i 9are i se =ă4ă=ă.1ără >.9i# .o pri.ar 1i ur9at drept >.de >.42.părea 9ă totu4 se petre9e >.Cra?ă.1ii.o pu3toai9ă de ?reo treispre<e9e a.<ător sau de st2.94i.9a să7i 1a9ă 4o9 să trea9ă pri. 9ap a1ir:ati?.a 3i7i spuse: J Pi9toru4 Titore44i# /# (i răspu.9epură să ur9e trepte4e.3i >.o răsu9i >.s2.r2<2.ţi4e 3i 9u toate >.Că sus 92. =ăr=at. 4u9ru deose=it de surpri.d să73i >.ţe4eCea .>.Ci# J o.1oarte 4u.i9 să73i >.uau să ur9e >.a a9easta: >.două :2i. 1etiţe4or să p4e9e 3i .i9iu.aHu.asture se rupse to9:ai atu.1etiţe4e se reCrupară >.duri .tre=ă 4a r2.9are .d pe su= =raţu4 pe 9are Titor e44i >4 >.ată.teL dar 9o9o3ată >i atrase ate. 3iret.1ir:itatea .3i74 a3teptau a9o4o. spate4e 4ui /# Si4i.e?opsite pe 9are se eta4a .ete<i.u:e4e 4ui Titore44i.u7i o=ser?ă purtarea.9Eeie 4a C2t 9ă:a3a de .dar pi9toru4 se repe<i după ea. Crup: J Stă >.Ci:ea ei. .u.sese de7a 9ur:e<i3u4 u3ii.a >.du7i u3a >. :odu4 9e4 :ai a:i9a4 di.se :ai >.se arăt2.tre.. Coa.3i dispăru i:ediat# Co9o3ată 9ea :i9ă =ătu di.1etiţe4e ridi9au =ăr=ii4e u.o3ti pe pi9toru4 Titore44iK 5etiţa dădu di.?ită pe /# Să i. 9a:eră 1ără ?oie# Nu:ai 9o9o3ată 9ea :i9ă reu3i să se stre9oare >.pri:ea 4u:i. Huru4 4ui /# %i por. 9asa asta u.tre=ă 1etiţa des9Ei<2.u3a u.4a 9apătu4 s9ării# J OEM StriCă e4 d2.uă e4 re7.3tre.tre e4e. 1ru.tre=ă.ai. ti:pu4 s9urtei 4ui a=se. spate4e a4teia 3i7i adresau pi9toru4ui tot 1e4u4 de C4u:e di.du73i 9u pa4:e4e 9ute4e 3orţuri4or# 5eţe4e 3i atitudi.ă după 9e4e4a4te 1etiţe.d 9u o9Eii de >.ţe# /# Nu :ai 3tia 9e să 9readă despre s9e.dră<. 9asă# J AE.ă 9u a4aiu4 4ui să aHu.iseră.du74 pe /#.a >. 9o.3i a3a destu4 de s9urtă.ă str2:=ă 3i era 1ă9ută di.ă o dată >.d# /# Le ur:ă >.ou: J (4 9u.9ă re?ere.>4 eAa:i.a4e 9ăror striCăte >. a:este9 de pueri4itate 3i depra?are# R2<2.Că 9e4e4a4te 1etiţe.t 3i >.te.9Eise u3a.9ă să aHu. 9are /# Nu >.da# Datorită ei.ti.du7se de pereţi.ti.d.iar 9e4e4a4te 1etiţe se >:=u4<iră >.d 9e4e4a4te 9o.3trii ă3tia :i9i :ă isto?es9.tre=ă di.ţiei 4ui.pri.u putuseră s7o 1ereas9ă de 9ea :ai 9o:p4etă depra?are# A9u: .<ă Că4=uie.ă.>:=ră9at .pe 92.9er9ă <adar.tr7o 4u9ar. susu4 s9ării# Dar 4a pri:u4 9ot a4 s9ării /74e reCăsi pe toate# 5useseră.oapte# A4t:i.Că 4a Titore44i# S9ara a9easta.iră după e4# (.d pi9toru4 des9Eise 4arC u3a 3i74 i. pi9tor Titore44iK 5etiţa.du74 1iA 3i pro?o9ator# 5ă92.i.9et.eau pe 42.du4 ei: J Ce trea=ă ai 9u e4K /# Se C2.iţe4u3 9o9o3ată.tru. 4u:e# Di.i >.de par9ă ar 1i spus u.su4ei# Ni9i .9i.9u toate ruCă:i.i 4arCi di.u 4ăsă pe .d7o >.i4e 1usta. toată 4u.u apu9aseră >.Ca9iL apoi >3i să4tă 9u a:2.ţia 9ă tre=uie să apu9e pe7o s9ară 4atera4ă 9a să aHu.ţă# Apoi 4e 1ă9u se:.treaCa :u4ţi:e. =raţe pe :i9a 9o9o3ată# Apoi >.peste :2.se i?i sus.tr7o 9ă:a3ă de .era 3i des9u4ţ 3i .7apu9ase /# (:preu.re4ati? 4u:i.Căriţe4eM Spuse pi9toru4 3i >.9Eeie 9ă:a3a de .doia4ă de tropăitu4 at2tor pa3i.9epuseră să se piardă >./# !ăsi >.ă pe e4 de92t o pere9Ee de p a.1or:ate de 9o9o3ată asupra i.9u o ad2.Că 9ă492ie.se di.u apu9ase să73i pu.de7o parte 3i de a4ta a s9ării.7ar 1i rău să se i.u3or.se :2.>i >.ti.oapte 3i atras 1ără >.7du7i prea 4u.teri.trast 9u restu4 s9ării./# O >.9er9ări4e 4or de a pătru.se de 1ustă. pa4:e de p4ă9ere.i9i .du7se 9ă .tr7ade?ăr.ău.a pri.3i :ai >.9are 4uase 9o:a.a pe /# Pri?i.ău. p2.totu3i.ea 4or eApri:au u.oapte a4 9ărei u4ti: .1or:e<e rapid despre Titore44i# J Vreau să7:i 1a9ă portretu4# J Portretu4K (.4ipi.d Cura 92t putea :ai :are 3i 4o?i.pi9tat >.ui aparta:e.tea 4or :erCea 9o9o3ată.9o.>4 4o?i u3ure4 9u 9otu4 3i74 pri?i Ca4e3.u >.di 9ă .3i 4a =r2u 9u u.tr7o parte# Ni9i ?2rsta 1raCedă 3i . dosu4 9ăreia 1etiţe4e 3u3oteau: J Pari 1oarte aCreat >.tru tre92.Că 4a :iH4o9u4 s9ării. ur:ă o 1etiţă 9are se >:piedi9ase 3i o >.ti.u <2:=ea :ă9ar.92.u:ai >.ai.d u3a se des9Eise 3i u.du74 să >.dată dru:u4 9e4 =u.ţ2.3i .i9i i.să trea9ă peste praC >.se oprea dire9t 4a u3a pi9toru4ui# U3a.doia4ăi.Că 3i aproape dreaptă?i<i=i4ă >.Custă.di.ta4o. ro3u 9u 4atu4 pe.te<e :ai repede# 5etiţe4e .3i por. praC. 1aţa 4ui /#. Huru4 4ui 3i7o duse a1ară. s92.L 1ără ea.

9ăpereaL . s9au.7a:L aţi putut o=ser?a 9ă eu .?ită pe /# Să se a3e<e# J A: 1ă9ut odată portretu4 u.pe u.u e ai9i O 3i de7atu. dte?a trăsături# Dar restu4 era ase:ă. .i9i :ă9ar .ţia de a .u se putea ?edea de92t p2. 9răpături4e di.ă.pode4e4e.i.dustria3u4 >i eAp4i9a 4ui Titore44i 9ă e4 ?e.se 4ui Titore44i 3i7i spuse: J V7a: a14at adresa de 4a do:.Că :ăsuţă.ţător de pe Hi4ţu4 9ăruia >i 3i apu9ase =raţe4e# /# Era 92t pe7a9i să spu.t a9asă.ă: FE u..atu.tre ti:p.tre 1etiţe4e astea# De 9e :7or 1i Eărţui.9u o =ar=ă . .9i se ţi.se a14a u.ă ai9i 3i .7ar 1i putut Căsi o9a<ia :ai 1a?ora=i4ă să ?or=eas9ă despre tri=u.se a14a patu4. :iH4o9u4 odăiţei.a 9etii .7a: ter:i.4a perete. 9a:eră 3i 1a9 :urdărie pri.duri# (.oa3teţi 3i după a4 9ărui s1at a: ?e.tră de92t da9ă 4e dau ?oieL dar 92.p4i.eia di.Hea<ă 3i >.9ă pe pat# Da9ă i.o3tea pe Titore44i 3i .ti. a9asă.e :u4t 4a pi9torL de a9eeas9oţ2.d at2ta.dustria3u4 .u4 a9esta pe 9are >4 9u.u 9aut să 4e atraC# 5ire3te 9ă :ă dera. =ăr=at Cras.aru.i9i eu si. =u<u.i# Dar tre=uia să7i răspu. po:e.de ase:e.spuse pi9toru4# Si se duse să >.9Eipuise 9ă i.ea.ar =i4etu4 i.traK J Nu.au p2.răspu.te de e4# %i.dar .3i7o Căses9 a9o4o.ai 1i putut 9rede >.u:ită ate4ierL .ă 4a a9operi3u4 9asei ?e9i. 3i74 i.Ea=ar .ui Hude9ător# De a4t1e4.se <=e. ti:p 9e ta=4ou4 a?o9atu4ui era o pi9tură >.si4it să trăias9ă di.ta=4ou4 se:ă.a4. u4ei. 94ipa a9eea.per.eaCră.ea pe.tru# %i7au 1ă9ut o 9Eeie de 4a u3a :ea 3i 3i7o >:pru:ută u. portret# E o 4u9rare =u.tru 9are.e. Hude9ătorMG dar se stăp2.>. 9u totu4 a4t Hude9ător Qu.9ăr9at 9u 9ear3a1uri./# EAa:i.d peste s9risoare.9ă# Da9ă .u4# 5ire su=ţiri de 4u:i.t.it să ?ă ?ăd# Pi9toru4 9iti s9risoarea >. =roas9ă >i a:i.de9i.ătăţii :e4e e at2ta de<ordi.doia4ă.ă 4a podea# I.a a4teiaL .>.u ră:> . :u. toate 9o4ţuri4e# Sau se :ai >.9uie u3a 9u 9Eeia# I.spuse pi9toru4 aru. 9a=i.7a: ?oieK (.at7o >.e# C2. ta=4ou a9operit 9u o 9ă:a3ă a4e 9ărei :2.tre s92.a di.Apoi 9ăută u.o3tea de4o9 sau 9e4 puţi.de după u3ă se au<i u.de eAe:p4u.tre=ă: J Aţi >.ă 9ăreia tre=uie să7i 1a9 portretu4. 1aţa 4ui /#.ător: 3i ai9i Hude9ătoru4 părea Cata să se ridi9e a:e.>3i >.e 3i 9u?erturi de 9u4ori di1erite# (.7ar 1i ?or=it despre e4 9a despre u.ai9i era ?or=a de7u.ţă 9ă74 9u. pri9i.CEiţea o=raHiiR.:7a3 1i :utat de :u4t# EAa9t >.tre=ă 9u tea:ă: J Titore44i.t2:p4ă.pi9toru4 >.>.9Eipui 9e pa9oste e asta# Vi.9i Căse3ti :ă9ar u.Cuies9 pri.tor9 t2r<iu a9asă 3i :ă ?2r >.>.u era de92t o s9Eiţă 1ă9ută di.9ă9i portretu4 era a4 u.dar di. 4u.92.ău.3i ?ă roC să :ă s9u<aţi O ieri seară.7ar 1i a1ir:at 9u at2ta siCura.:ă >.ă stră=ăteau pri.stu1oasă. .tor9 t2r<iu a9asă O iată :oti?u4 pe.Cură . 4at# Totu4 era di.tru pro9es# A3adar. toate s9ai de :i.u :i7ar 1i 1ost pus 4a dispo<iţie Cratuit ate4ieru4 a9esta..oro9it.a Cro<a? 9u 9e4 pe 9are /# (4 ?ă<use >.9u o doa:.u 9Ei=<uise >.C sau >.tre e4e O a<i .42.se pi9toru4# J %i .etu4 9Eeii >.su4a.ai.tre=ă: J Doriţi să 9u:păraţi ta=4ouri sau să ?ă 1a9 portretu4K /# (4 pri?i :irat# Oare 9e s9ria >.d di.a >.d si:t 9ă :ă 9iupe3te 9i.tre=ă di.9a ieri seară.e9i at2r. 3e?a4et.u i7ar 1i ?e. C4ăs9ior sua? 9are >.u i. spate4e 4ui /# Era o 1ereastră.dă pi9toru4ui 3i.ou C4ăs9ioru4# J Ni9i tu.7ai 1i putut 1a9e a9o4o .d o pri?ire spre 3e?a4et.i9i :ă9ar doi pa3i.9eput u.te de7a por.i9iodată ideea 9ă odăiţa a9easta sără9ă9ioasă ar putea 1i .ou ta=4ouK J Da.tr7ade?ăr 9ă Titore44i .pe 9o9o3ată 9are >3i ?opse3te =u<e4e 9u pe.2.9a o 9u4:e. de <ăpadă# S9r23.să :ă >.d .etu4 :aestru4ui "u4d# 5ără >. 9ă . CriHă. a3ter.3i 9ă:a3a 9are a9operea 3e?a4etu4# E u.pereţii.pute: i. ti:p 9e 1raţii 3i surori4e ei :ai :i9i.d su.des9ui u3a.92.e?a de pi9iorL :ă uit su= pat 3i s9ot de7a9o4o pe u.ta?a.pe pat.92.dustria3u4ui.e ai9i.u su.te.u74 9u.d sea:a 3i de starea să.e.a >.9e4 de ai9i .it .ţi.u73i adu9ea a:i.pe 9are >i are >. =i4etK 5ire3te. Cra=ă 3i o aru.ut.prea se Cră=ise să ?i.u ?ă puteţi >.i o 94ipă 3i se apropie de ta=4ou 9a 3i .i.9are7i >.ti 4ui /# I. 4e:.9ă# Soarta părea 9ă74 1a?ori<ea<ă pe /#L .>4 >.i74 >.

u HiC.ie 9u ea.destu4 de u3or.u >.spuse /# 0i.s 9ă ..e4or.i9i a4eCoria I 3i .area ta=4ou4ui părea 9ă7i des9Eisese po1ta de 4u9ruL Titore44i >3i su14e9ă de9i :2.spuse pi9toru4.a 9ărei aureo4ă se pierdea spre :arCi.d# 8ustiţia tre=uie să stea .dar .du7se di. Hude9ător 9e4 9are stă pe Hi4ţu4 a9estaK J Ba da.d pe Hi4ţu4 ei ade?ărat# J Nu.Hura 9apu4 9u u.ii a4eCori9eL di.se duse să ia o 9retă 9o4orată de pe :ăsuţă 3i su=4i.tre=ă pe Titore44i# Pi9toru4 >i răspu.>3i 1re9ă :2i. 1e4 de 9u.u prea se potri?e3te Ce.7a7?eaţi de u.a4u4ui .9redere a4 tri=u.dar după u.ătorii# u.se pi9toru4# Ap4e9at 9u totu4 peste ta=4ou.i4e si4uetei.desiCur. :od ?i<i=i4 oaspete4e pe 9are 4a >.u:e3te Hude9ătoru4K (.u.os9.a a9easta ea 9ăpătă u.i:i9 >.i9i Hi4ţu4. a9easta s7o 1a9ă :ai eAp4i9ită pe.tări drept# J A: 1ă9ut7o 9u: a 9erut 94ie.tre 9ei :ari 3i .spuse /# T2:=i. pă9ate.i4e 3i74 pri?i <2:=i.uă: J De a4t1e4.i9iodată .trepri.dar . re9o:a.9eput >4 pri:ise at2t de respe9tuos# /# (i 4uă purtarea drept o toa.9ţie# (.a să >.9u: ar 1i ?oit să74 studie<e a:ă.u ?7o iau >.9a pi9toru4ui >4 atrăCea pe /# ai :u4t de92t ar 1i doritL p2.dare. i:aCi.ţă de to.st2..ă sau de podoa=ă de :are disti.aHu4 :ai tre=uia 1i.a4t1e4 9u:pă. .o u:=ră ro39ată.tr7o atitudi.isat.ăK Are ţi.dă .spuse pi9toru4# E o 9o:a.e at2t de so4e:.i9i 9u <eiţa Vi9torieiL a9u: se:ă.totu4 ră:ase 4u:i.iar /# Vă<u 1or:2.du7:i despre ta=4ouri4e :e4e# Dar .i9i 9u <eiţa 8ustiţiei.tre=ă /# Pre1ă92.se ridi9ă.e totdeau.ta=4ou4 de 1aţă .u 3i74 putea eAp4i9a# De a9eea >4 >.i9i a podoa=e4or Hi4ţu4ui# Paste4u4 .e.a4# J Da.se /# Iată 4eCătura de 4a o9Ei 3i iată 3i 9u:pă.i# Aţi pi9tat a4eCoria a3a 9u: e repre<e.Cu3i.u prea :ai se:ă.t destu4 de ?a.9ep s7o re9u.spuse /#.:i se pare 9urios 9ă aţi 1o4osit paste4u4# J A3a :i7a 9erut Hude9ătoru4. s9Ei:=.2.spuse pi9toru4# J 5ire3te.t u.spuse e4 apoi# J (.spuse pi9toru4.u.3i7aţi >.u4 di.aţie.tru /# J E Hustiţia.eas9ă pe .a os9i4ea<ă 3i .a: pi9tat di.?or=i.ito3i.a?eţi per1e9tă dreptate# Su.9redere a4 tri=u.ea Hi4ţ# J %i ?rea să 1ie pi9tat >..spuse pi9toru4# Dar au apro=are de sus 9a să 1ie pi9taţi a3a# 5ie9ăruia i se pres9rie eAa9t 9u: are dreptu4 să 1ie pi9tat# Di.ea ta=4ou4ui# (.d să .:arCi.9epi 9u ade?ăru4.teţi.u e u.e# EAa:i.u4ui a9estuia# J Ade?ărat.9u o s4a=ă di1ere.Titore44i >3i . re4ie1 deose=it.du7se >. Huru4 9apu4ui Hude9ătoru4ui. 9au<a ti:pu4ui pierdut# J Su.it 9a să ?ă ?or=es9 despre tri=u.e9i4e 3i 4uă 92te?a 9reioa.su= ?2r1uri4e tre:urătoare a4e 9reioa.tu4.9o..d# Nu.at u.a4după 9u: s9ria 3i >.1ăţi3e< >.7a stat .ă 4a ur:ă >3i repro3a 1aptu4 9ă <ă=o?ise at2ta 1ără să >.tată ea de o=i9ei.tre=ă e4 pe .a# Dar par9ă ar a?ea aripi 4a 9ă492ie 3i7ar a4erCa# J EAa9t.răspu.tr7ade?ăr. o: de >.ea 4u9ruri .a9u: >.uta u.spuse pi9toru4# E desti.ti. a9e4a3i ti:p 3i 8ustiţia 3i Vi9toria# J E o a4ia.u.eC4iHa >.ii a9e3tia su.d pe /# J E =i.ui :are perso.u:e de răuL .do:.7a: ?ă<ut . ase:e.a .i:e.aH a4eCori9 a4 9ărui se.adi. 4eCătură 9u propria 4ui a1a9ereK J Cu: se .di9aţii# J Cu:K (.ei doa:.ţă di1i9i4ă.a per1e9t 9u <eiţa V2.?ă roCM AdăuCă e4 9a să taie 9ateCori9 o=ie9ţia pe 9are /# Se preCătea s7o 1a9ă# %i 9o.s .e9ăHi di.răspu. pri9i.tre=ă e4# Titore44i 4ăsă i:ediat paste4uri4e 4a o parte.te de tri=u.ţe4eCe# Nu e. a :ă 4i. Huru4 i:aCi.ui pre3edi. o: de >.1ără 9a pri.dă pe 9are a tre=uit s7o eAe9ut a3a: :i s7a 9erut să >.u7i a3aK (.se 9ă perso.os >.e ase:e.de să 3tiţi 9ă 4a :i.ţit# Spătaru4 Hi4ţu4ui era >:podo=it 9u si4ueta u.ea3teptate# 5i O N7a: ?oie să spu.totu3i.e4e i.spuse e4# Aţi ?e.9etu4 9u >.u pri.a4u4ui# .9eput pri.u :ai poate 92.u.u per:ite o=ser?area deta4ii4or 9ostu:u4ui 3i .i9iodată pe7u.9etu4Ho9u4 a9esta de u:=re >.ă 3i se .e:i39ată.

9tu4 a9esta. 9a:eră era i.ea?oastră.ită i.tă# A9est presupus o: de >.te de92t 9e4e o1i9ia4e# J A3a e 3i 9u postu4 :eu.9a 3i 9u: /# I7ar 1i dera. at2t de Eotăr2t. .2.tre=area a9easta.duri4or# Dar su.ou au<ite# Pese:.ea?oastră.os9ut o1i9ia4K J Nu.a.u:aiW di.u e adusă 1ără să 1ie =i.teţi .ea pe :arCi.toarse 4a s9au.9a 3i 9u: >.tru a7i 4ăsa 4ui /# Ti:p să se a9o:ode<e 9u a9est 1apt# (.ţe4eCe de 9e /# Ră:2. pri?i.5ă9u o pau<ă 9a pe.des9operă o 9ri:ă a9o4o u. ai9i.?itaţia pi9toru4ui# Aeru4 de?e.?ă<2.spuse pi9toru4.e 9u totu4 di1erite# Dar toată 4u:ea de a9ord 9ă . s12r3it. 9răpături4e u3ii# /# Nu se s9u<ă de4o9.iţi# CEestiu.se e4 >./# Repetă: J Su. 9opi4 .e4e# Ieripe 92.u7ţi puteai da sea:a da9ă ?or=ea a3a di.i:i9# P2. di.de i.a99esi=i4.ţa asta.d dis9uta: 9u i.ditor 9apu4# Apoi >4 ridi9ă deodată 3i spuse: I O Da9ă su.9et di.eAp4i9a=i4ă# Pe 92.dădu >.u 9ă4dura >4 He.ă 92t :ai puţi.u74 >.eL eu . <2:=et.ea e 1oarte si:p4ă# Pri?irea 4ui /# Se >.e .o?atK (.di1ere.oa3teţi tri=u.s: FN7are de92t să trea9ă pe 4a :i./# So9oti =i.ă 4a ur:ă.u 3tiu .de3i a?ea u./# Pri?ise de 92te?a ori.tr7u.:irat.se s9urt pi9toru4.ă a9u:.i:i9L de 1apt.9e.e o1i9ia4e 3i de9i .i u.i .e?i. ti:p 9e e4 >.u74 a=ată pe pi9tor de 4a ade?ăratu4 su=ie9t a4 9o.su3i se a3e<ă >.i:ă 3i asta 1ire3te 9ă .u74 i.e de92t :i. i.su3i >.u ?oia .dar.se .i9i 9a Titore44i să eAaCere<e 3i să de?i.a4u4ui ?or=ea 9a u.1ire3te..>4 >:pi.i:e.?i.7a 1ost .tre=at da9ă .teţi .o?ăţia :ea .tre=ă e4# J Da.spuse pi9toru4 94ăti. 9o4ţ a4 odăii: so=iţa a9easta .9redere a4 tri=u.e4 :7a >.du74 9ă e<ită.să se a3e<e 9o.9a:era e 1oarte =i.1 O A3aM 5ă9u pi9toru4 p4e92.t 9o:p4et . dosu4 u3ii 1etiţe4e se 1ă9ură di.i 3i :ai :are 92.d :ai >. >.spuse pi9toru4# O=ie9ţii4e .ţă# Dori.ţau de4o9. 9a:eră poate 9ă se :ai ?edea 3i pri.i:i9.ea patu4uiL >i spuse să ..pe. 9ap 3i adăuCă: EAistă aţ2ţe a su=ti4ităţi >.i:i9# J 5ire3te. to.Cere sau .e?i.te.eput2.i9iodată de92t 9eea 9e aud despre e4 de 4a persoa.teţi .7a7?ea 1o9 >.>4 >.tii să ?ă s9oateţi pa4to.răspu.o?atK J Da.iţia4 . Caura 9EeiiL >.ţia să ră:2.tre=ase at2t de des9Eis# Ca să7 3i sa?ure<e 3i :ai :u4t p4ă9erea.e?oie de 9ă4dură# E 1oarte p4ă9ut ai9i.u4 4ui 3i puse >.e a3e<ată# /# Nu7i răspu.d >3i s9otea pa4to.eG.7aţi ?rea :ai >.a4u4 :u4t 1tai =i.u si:p4i1i9ă .9a să .i9i o a9u<aţie .ă a9u: ./# (i spuse: $ O Du:.u4K De3i a?usese i.e<e.CEesuiau să se uite pri.e?i..u7i a3aK Q.ise di.CaHa 9u .ea?oastră este re9u.os9ute o1i9ia4 su.ep4ă9erea 4ui /# De?e.spuse /# Apoi.e3tiutor# J Ne?i.e?e.9ru. t2. 9e >.tre=area 4ui /# L7ar 1i >:piedi9at să 9o.p2..?ersaţieiL dar 9u: .du73i spr2.o?at.ea pare să ?ă apese pe i.dă 4a >.desiCur9u.9i :ai de Cra=ă aeru4 Creu 9are aproape >4 >:piedi9a să respireL odaia pro=a=i4 9ă .so=iţa de tu9i a14ată >.ue# Dar /# Nu ?oia să74 4ase să ta9ăL de a9eea adăuCă: J Adeseori posturi4e a9estea .tre=are 4a o=ie9t 9are ii 1ă9u pe /# Să uite de tot restu4: J Su.9u at2t :ai :u4t 9u 92t .9ăpere# Titore44i păru 9Eiar 9ă .u se a.ti.tre per.tru pri:a dată.ă ast1e4 i.ei persoa.u >. 9are se pierde HustiţiaM %i.tre=ă si:p4u: J Postu4 du:. 9ap 3i >.t2i să e4u9ide<e pu.Curu4 s9au.d C2.14ue.ere9u.t :u4t :ai i. 1aţa 3e?a4etu4uipe si.t 1eri9it să 9o.e 3i pi4ote# Apoi se >.u :ai 1usese aerisită de :u4tă ?re:e# %i .ţia4u4.u se adresa u.spuse /# Se si:ţi 1eri9it să răspu.7a3 putea să ?ă aHutL i7a: răspu.uti4 3iru4 C2.9ru.14ue.Hat i.e?i. 9e :ai >. eaL <ăpu3ea4a di.du73i stăp2.3i su.d pi9toru4 >4 ruCă să ia 4o9 pe pat >.1orta=i4 3i.u se He.a O pi9toru4 >i spuse 9a să se s9u<e: J A: .9Eestiu.e 9ă se >.o >.stat 9ă ?7aţi Cră=it să ?e. 9o.o?at.dustria3u4 respe9ti? despre 9a<u4 du:.ă=u3itor# P2.ă 3i Eai.spuse /# J A9esta e ese.u :ă :iră# Dar .d di.u4 O (3i des9Eeie p2.

d 9apu4 3i pri?i. pai pe 9are >4 tot p4i:=a >. podeaR# De a4t1e4. C4u:ă.atu.spuse pi9toru4 re?e.Curu4 4ui s9op 1usese să a14e dte 9e?a de 4a pi9tor# (.e 1oarte Creu să i7o <dru.s9urt# Cara9teru4 Ce.atu.e# Pi9toru4 >.Că /# Dar a9esta a=ia da9ă se >.4ătura tot 9e putea 1i .d.d 42.e o dată: J "ai. 1aţa p2.9ă.9a să . 3i e4e Hustiţiei# J Cu:K (.9 pe toate Hos# A3e<aţi7?ă ai9i.i3tite.tre=ă pi9toru4 repe<i.teL .9u siCura.id >. Cură.tre=e: J Titore44iM N7are de C2.tru a74 1a9e pe /# Să re:ar9e o su=ti4ă deose=ireL dar 4u9ruri4e stau 9u totu4 a4t1e4 d.ai9i.i o ade?ărată Eăr:ă4aie de striCăte apro=atoare# Pi9toru4 se .se. Hos# J S7ar părea 9ă . dosu4 9ăreia 1etiţe4e 3edeau a9u: 4i.9ăd tre=ui să 4e :ai ordo. 1aţa tri=u.e?i.9uraHator# Da9ă Hude9ătorii puteau 1i i.a3e<aţi7?ă# A=ia atu.e :ai deCra=ă 9ă tri=u.e?erosi:i4 4ui /#.9et 92.eauri 9ă Hustiţia .să de ?i.u:ai eu a: să ?ă s9ot di.14ue.a4e at2t de u3or pe 92t spusese :aestru4 "u4d.i3titor >.t 9e su.>.i3tit: .u i se părea .du74 :irat# Dar Titore44i se a3e<ă di.>.u.a4u4 .9epu iar să >.ito3i puteau 1i eAtre: de i:porta..u.9er9ă u.9ur9ătură# J Cu: ?eţi pro9edaK (.9er9are.C spre u3a >.a4# J Da.adăuCă: J Te roC.pe trepte.u apărarea 3i de7a a4eCe 9e :iH4oa9e ?oia# %i ră:ase 4a 1e4 de i.ţă 9ă ai a?ea :ai :u4t su99es de92t >.u tre=uia ded să 4e trea9ă 9u ?ederea# Titore44i >3i putea Căsi 4o9u4 1ires9 pri. sus# Ai putea spu.u ad:ite .9et.o?ăţia a9u<atu4uiL iar 9o.du73i o :2.d a9u<ă.ă >.i.7o o=ser?ase: >.i4e 1etiţe4or >.e Hustiţia. :o:e.i9i .di1ere.era4 a4 o=ser?aţiei pi9toru4ui >.u erau 4ăudate.e.?ă aru.ţă .oa3teţi.d Titore44i se ap4e9ă spre e4 3i7 i 3opti 4a ure9Ee.torsese spre u3ăL >i 4ăsase pi9toru4ui dep4i.o 1etiţă >.i3tite# Nu:ai u.eaţi :ai adi.u se :u4ţu:i 9u at2t 3i >. 1e4 de pro=eK J 8ustiţia .Hustiţia e 1er: 9o.di:potri?ă. ruptu4 9apu4ui 4a ea# Da9ă i7a3 pi9ta aid pe toţi Hude9ătorii.a4u4ui.pe 9u4oare sau.9ă.i<ator a4e do:.a di.tr7o 9răpătură u.ţi# 5etiţe4e se ?ede 9ă .ă 4a >. .u se =i<uia de92t pe si.d pro=e4e se produ9 .ă 4i=ertate de a7i 4ua sau .ăpusti 4a u3ă. ti:p să7 3i dea sea:a de e1e9tu4 pe 9are eAp4i9aţii4e 4ui >4 1ă9useră asupra 4ui /#L apoi spuse u3or .du73i deCetu4 arătător 9a pe.teţi .pe dt se pare.u staţi 4i.tru si.eo1i9ia4.răspu.a9u:.92.u74 as9u4tară i:ediat.spuse pi9toru4 ridid.d se 1ă9u tă9ere# J Vă 9er :ii de s9u<e.tru a se eAp4i9a: J Doar totu4 pur9ede de 4a HustiţieM J Asta .?i.e4i. sus.d I.u4ui pro9uristK Iată 9ă i se i?i<e o9a<ia să 4e pu.ţaţi pri.ou pe s9au.de pi4dă.4a =a.e?oie să o 9u. 9răpătură se ?edeau :2i. O pri.se potri?ea per1e9t 9u 9e4e au<ite de 4a a4ţii# %i era totodată 1oarte >.uit2.ta4e.3i te7ai apăra >.i# J !reuK (.o des9Eise puţi.striCă pi9toru4 spre u3ă# Nu ?edeţi 9ă dis9ut 9u du:. >.>.tre e4e ?2r2se pri..d .u7i răspu.di.oa3teţi =i. sa4a de de4i=erare.tărită 3i 9ă.spuse pe.u prea 9u.tre=ă /# (.spuse pi9toru4 Q>3i depărtase :u4t pi9ioare4e 3i =ătea 9u ?211u4 deCete4or >.d 9ă si. re:ar9a 4ui 9u pri?ire 4a 1etiţe# Cu toate a9estea /# Pri?i 4u. re4aţii perso.>.9i.e4i. Huru4 4ui# Oare .Cea >. dosu4 u3ii.7a?eţi .d să p4e9e o datăK J Tă9eţi di.<ei a9esteia.d d.tre aHutoare4e pe 9are /# Le str2.u i74 1a9eM E prea ur2tM Pe s9ări se st2r.9et. ate4ier# Ceea 9e eAp4i9a pi9toru4 a9u: .u ad:ite pro=e >.d >.9i re4aţii4e pi9toru4ui 9u :aCistraţii ?a.Că a4tu4.:ai repede.u4 42.d.o?atL . 1aţa ade?ăratu4ui tri=u. 3i spuse >.9a pe.tre=ă iar: J Vrei să7i 1ad portretu4K %i 9u: pi9toru4 .?i.tord.tre=ă /# Nu spu.se ruCător O 3i spuse: J Da9ă .ea4uiK Dar 1etiţa .i9i u.ti.3i staţi 9u:i.Cerea a9easta.se /#.u re.t 92.te4e de orCa.u 1ie au<iţi de7a1ară: J 5etiţe4e aparţi.

ţia :ai adi. 1aţa u.tre=ă /# Vr2.?idiat.1ii.ar putea 1i o=ţi.tre= :ai >.tru.ioară.. HuristK E re<u4tatu4 9o.tr7ade?ăr.9ă# A?eţi de9i o situaţie de . 92.două 9o.14ue.t2i 9e 1e4 de a9Eitare doriţi# EAistă trei posi=i4ităţi: a9Eitare rea4ăa9Eitare apare.e3te totdeau.9rederea 4ui Titore44i >.de 9ă ?or=es9 aproape 9a u.it re4aţii4e# Tata era 3i e4 pi9tor a4 tri=u.tra<i9eţi# J Cu: a3aK (.14ue.u 4ăsă dis9uţia să se a=ată.e?i.tru so4uţia a9easta# După părerea :ea .2.7ar 1i >.e?i.2.e?i.e?i.tra<i9eri4e .e.tit.3tiu pe de rost at2tea 4u9ruri.ea ast1e4 i.ţă pe.i .u:ise F=iet i.1i.>.o?at.3i .ta9tu4ui :eu per:a.ţaţi pe 9a4ea re4aţii4or perso.ti:e.e?i. .uti4ă pri. =iet i.a# Nou7?e.e94i.trat >.a4# De pe ur:a 4ui traC :ari 1o4oase.u >.ui# %i tre=uie să74 9u.i 3i .te4e pi9toru4ui.i .perso.aHutoru4 4ui Titore44i . a1ara u.tre=ă /# De par9ă .:ai apoi aţi restr2.re?e.92t .ţa a9eastaL de a4t1e4.d9ă i se o1erea :ai i.ră=dător# %i73i 4ăsă 9apu4 pe spate.ai.u.u4 42.area# De a9eea >:i pot per:ite di.di. /# Se.d e ?or=a să pi9te<i :aCistraţi.t 9u do:.u74 >. re4aţii 9u Hude9ătoriiK (.tu4 9ă ar tre=ui să des9opere 9o.t 3i :ai pe 1aţă# Pi9toru4 >3i trase s9au.u4 artisti9# J Cu: aţi i.de :u4tip4e 3i :ai a4es at2t de se9rete# (.u dădu >.eţi 9ă u.>.9u4pat# J %i 9u: 1a9eţi astaK (.spuse /.9i >.ei 9o4a=orări 9are de?e.o?at.u:iţi.u:ai eu 3tiu să 1a9 asta# J Iată 9e?a de i. 3oaptă: J A: uitat să ?ă >.7ar 1i o=ser?at 9ă e> era 9e4 pe 9are pi9toru4 >4 .du73i :2.u i se părea de4o9 :ai pro=4e:ati9 de92t a4 a?o9atu4ui# Ba 9Eiar >4 pre1era 9e4ui4a4t.te a14i.u ad:ite pro=e.o3ti 92t se poate de =i.a despre .aţi :ai a1ir:at 9ă Hude9ătorii pot 1i i.92.?ă daţi sea:a.tr7o :are :ăsură e4a.o9e.dar.trerupse# Nu ?oia să re.e 9a să 1ii autori<at să 1a9i portrete4e Hude9ători4or# CEiar da9ă 47a3 pierde. s4uH=a 4ui# J C2t se poate de si:p4u.tr7ade?ăr posi=i4 să ?ă =i<uiţi .eCaţi 1aptu4 9ă a9Eitarea rea4ă.it# A9Eitarea rea4ă este.i 9are să poată deter:i.dar >:i 3i pierd >.d să aHut ?reu.drept2.tra<i9ere# (.după 9u: o .9u4patG# Dar Titore44i .i9i de a4 a4t9ui?a# La >.se3i pro9edee4e Hustiţiei# Totu3i.s ?a4a=i4itatea a1ir:aţiei a9esteia spu.a4. 92.spuse pi9toru4# E ?or=a de două 4u9ruri di1erite.tu4 :o3te.diţia u.e?oie . 9a<u4 du:.?rea să 1ie pi9tat 9a :arii Hude9ători de odi.u:ite 1a:i4ii# I. p4us.<2:=i.d 9ă .o?ăţia 4ui# I se părea u.7a: pi9 de i. stare să7:i ia 4o9u4# Ori9e Hude9ător.erea a9easta :etodi9ă. sertaru4 pe 9are74 ?edeţi a9o4o.apoi 3i spuse: J i7aţi atras ate.or reCu4i at2t de di1erite.ii de 4a tri=u.tra<i9ere# J A:2.o?ăţia a9u<atu4ui o poate pro?o9a# %i 9u: du:.>.a4u4ui# Situaţia a9easta se :o3te.i:ă.teţi .ti.tit# J Da.J Vă surpri./# Se si:ţi 9o:p4et u4uit de eApu.i:e.9i spuse: J (.iţii .>.pe de7o parte.7au 9e 9ăuta >. a9est 9a< .t u3or de eAp4i9at.a4e.u:ai .o?at se poate 4ipsi de aHutor.s să spu. pri?i.răspu.spuse 4a 1e4 de >.să3i pre:isa ei# Dar se stăp2.tra<i9eri4e su.d9ă su.uă >.i:e..ută pe 9a4ea re4aţii4or: iată o a doua 9o.i9i de aHutoru4 :eu.u:ai pe 1a9toru4 .d# T2:=etu4 4ui tre<i >.dru spi.teţi 9o:p4et . du73i.iar a9u: ati aHu.a4u4 o1i9ia4.9ea :ai =u.ţe 4a aHutoru4 pi9toru4ui.92t .3i de 9eea 9e a: a14at eu.eauri 9ă Hustiţia . a9Eitare 9o.de eAe:p4u.d sea:a de Crade4e ierarEi9e.i:e.a: reCu4a:e.1ii.9et 9a 3i pi9toru4: J Cred 9ă ?ă 9o.e?i. 9u?i. >.iată 9e7a3 1a9e# Pe /# (.eori 9ă pi9toru4 1ă9ea di.u74 arăt .it de 4a tata 3i pe 9are .a o a9Eitare rea4ă# Pro=a=i4 9ă .d >.7a?eţi .u 4e 9u.Că pat 3i 9o.tată o pri:ă 9o.se pi9toru4# A: :o3te.te de a74 4ua dire9t >.area 4a i.9epuse să74 supere 1aptu4 9ă se po:e.spuse pi9toru4 >.u eAistă .ă.du7se 4a postu4 4ui de 4a =a.dar .Hos.or a.oa3te.ea?oastră.e 4eCea.tă 3i tărăCă.9eput.de 9eea 9e spu.d să 923tiCe >.tre=ă pi9toru4.ea?oastră su. >.era 1er: Eotăr2t >.ar 1i >.o?ăţiei# Dar >. ea# 0i.e94i.ea >.u e ?or=a de92t de tri=u.i.de .iar a9u: .pe de a4tă parte: .C2.1ire3te.

9ă de pe 92.tea de ea.9Eiar da9ă i se păreau .tra<i9 a4te păreriL a9u: .14ue.dar 9u.te de7a 4e dis9utaK Pro=a=i4 9ă ?ă este 1oarte 9a4d# J Ade?ărat.u4.ţe# Asta 9o.it 3i a4te două so4uţii# J Da: a9Eitarea apare.i9iodatăL Hude9ătorii >.ter?e.t2:p4ări 3i 1apte de 4a tri=u.să# Se.teri.ţate >.ă >. toate 9a<uri4e pe 9are 4e 9u.tă 3i tărăCă.tre=ă /# J Nu.d a9asă despre pro9eseL Hude9ătorii 9are ?e.ţa :ea perso.de 4a >.spuse pi9toru4 ..su:i a: pi9tat 92te?a ta=4ouri 9are a?eau 9a te:ă ase:e. 1e4 oare9are.o?at.eC4iHă: 9o:p4etL u. at2tea 9a<uriK (.u.a4u4ui.e?i.a: ur:ărit.de. :ediu4 .92.i9i o a9Eitare rea4ă.pre?ede.daţi# LeCea.e?erosi:i4ăK Ni9i u.s7ar putea 9a >.era4i<aţi.>.sK Spuse /# Aţi au<it ?or=i. 1aţa tri=u.spuse /..i9i u.dise 9Eiar 9ă ar putea e4 să 1a9ă asta# Ar 1i 1ost Cata să respire 9u toată Cura p2.ea să a99epte toate păreri4e pi9toru4ui. :aHoritatea 9a<uri4or.ere . pi9 de ade?ăr tre=uie să 1ie >.u arată 9ă Hude9ătorii pot 1i i.i9i o 3a.s >.suporta=i4ă.e >:piedi9ă să 4e 9rede:L dar.ep4ă9ut 3i 1oarte .u e de aHu.doie4.e i.1u.adăuCă e4# Pi9toru4 dădu di.si:ţi 92t de tare >i tra.9ăperea a9eea >i produ9ea a:eţea4ă# Lo?i de9i u3or 9u pa4:a pi4ota de 42.ostru .eaL so9otea 9ă ar o=ţi. e4eL a4t:i.dar o ase:e..<aţia 9ă7i 9o:p4et 4ipsit de aer >.u se ?or=e3te de92t despre asta# De 9u: a: a?ut eu >.d era: 9opi4 >4 au<ea: pe tata po?esti.tea# Ade?ărat.u:eroase 9a<uri de i.să.>.o?atu4ui.ea presupu.e u.să74 ?adă pe pi9tor ridi92.area 4a i.7a: ?or=it de92t despre eAperie.1ir:ă părerea pe 9are o 3i a?ea: despre Hustiţie# %i >.ea a9Eitări.u:ai 4a eAp4i9aţii4e pi9toru4ui.u .7au ?oie să 4e ?adă.ătos# .a4u4ui .os9.it# Nu:ai despre e4e poate 1i ?or=a# Dar .7au să7:i s9Ei:=e părerea# Nu e ?oie să ape4e<i 4a e4e >.i9# De a9eea spuse: J Să 4ăsă: de9i 4a o parte a9Eitarea rea4ăL aţi :ai po:e.spirase 1ru.Că e4 3i spuse 9u C4as s4a=: J E 1oarte .u su.aL a: asistat 4a toate de<=ateri4e :ai i:porta. :are su99es da9ă 47ar putea Eotăr> pe pi9tor să74 aHute >.i9i o a9Eitare rea4ăM Spuse /# De par9ă ar 1i ?or=it proprii4or 4ui spera.te.pe de a4tă parte.9i u.u se poate să 4e .se pi9toru4# Dar e 1oarte Creu de 3tiut pre9isL se.dispo<iţia# J N7a: putea des9Eide 1ereastraK (.7aţi ?rea să ?ă s9oateţi Eai.9i e i. si:p4u Cea: pri.e?i..7a?ea ti:p .ate.spuse pi9toru4L a9o4o .u 1i eAistat .4o9ui tot tri=u.su:i posi=i4itatea să :erC 4a tri=u.eu >.a: a14at to9:ai 9o. s9Ei:=.a.ea 4eCe.de3i .14ue. ?re:uri4e de de:u4tK J Se spu.su. .3i .i:i9 ..du7 se 3i des9Ei<2.u 9u. ra:ă# Nu se poate des9Eide# /# (3i dădu a=ia atu. ?reu.ă 3i 9eaţa 9ea :ai de.t 1oarte 1ru:oase.o?at.dar .3i3i .:ă9ar pri.a4ă# J %i ea .u7i o 1ereastră.u:eroase pro9ese 3i.>.să# U.7a: ?ă<ut .de asupra Hustiţiei di.ti.d 4arC 1ereastraL se C2.t pu=4i9ate .ţie 9u re<u4tat >.9eput.1ire3te.u ?i separe . 9ap.e:u4ţu:itL eu .i:i9 .a4u4# J Nu tre=uie să Ce.de a9eea .at2t 92t s7a putut.9i sea:a 9ă sperase tot ti:pu4.os9 să .9a 3i 9u: i7ar 1i >.răspu.>.tre=uie să ?ă :ărturises9.u./# 0i.ai.uti4 să :ai ?or=i: de e4e# Deo9a:dată. .Cur 9ă4ău ar putea >. >.t .eau 4a ate4ier 9o4portau >.uitase de 9ă4durăL a9u: >.ţaţi# Iar eu.u s7au păstrat de92t 4eCe.spuse /# P2.i9iodată o a9Eitare rea4ă# J A3adar.ţare# E?ide.esă.1eriţi7?ă să 4e 9o.1i. tre9ut# E4e ?or=es9 despre a9Eitări rea4e.>.ţe4e tri=u. si.trariu4: .e?i.a4L de a4t1e4.7a: 9itit7o.u e ?oie# J Atu. 94ipa a9eea.de# J Ni3te si:p4e 4eCe.a4..t.ţe4es 1oarte =i.d i se a:i.tr7o i.u eAistă .os9 .e 9ă ar 1i eAistat ase:e.u 4e poate do?edi ?era9itatea# Cu toate a9estea. dire9ţia a9easta .u7i a3aK Pi9toru4 r2se: J Nu.i9i să ?eri1i9e 9e i se spu..a9Eitarea .e?erosi:i4e sau da9ă ?edea 9u: 9o.e o 9ă4dură aproape i.du7se 9u:?a despre a9Eitări pro.a: 1o4osito >..tru.

e?i.ai.es12r3it 9ere u. so:.e.CaHa:e. :od rea4K J După 9u: ?ă spu.doia4ă 9ă ?o: >.t2i.u Eai.u. 9ă:a3ă.9ă de 92.u su. 1e4u4 a9esta Hude9ătoru4 ?7ar 9rede 3i totu3i .i9iodată.tre 1etiţe striCă: J %i7a s9os 3i Eai.tre a9e3tia# De3i su. ţ2ţ2.t Eotăr2t să 1a9e: toate >.tă 3i tărăCă.e i:ediat 9e s7o ter:i.ei ase:e.os9# (.i# (.?ăţ di.os: J Cu: .9e.Cura di1ere.e Hude9ătoru4 pe 9are74 pi9te< a9u:. spate4e du:.d se >.a di.de pri.e 9a du:.d.e9esar.sta4e< 9u: s7a putut# E?ide. 9e4e di.9tu4 a9esta de ?edere este 9ă a9Eitarea apare.u se si:ţea de4o9 :ai =i.u poate 1i des9Eis .7o să :ai poată re<ista da9ă . u3i.t a9asăL dar de o=i9ei ?i.dar >.d .e?oit s7o =4o79Ee< 9u patu4# A=ia atu. si:p4u a.9i ?ă<u /# U3a 9ea :i9ă di.ea Cara.ai.două.eaţa# i7ar 1i u3or să7i iau 9Eeia. pu.ea:# De a4t1e4 .ţii# J Ar 1i 1oarte a:a=i4 di.u e de4o9 siCur 9ă au să :ă 9readă toţi# C2ţi?a di.totu4 e prea :i9 ai9i pe.u..i:i9 Cra?.se Titore44i# Ră:2.aL >. ate4ier.t2:p4ă a3a 9au<a e pe Hu:ătate 923tiCată.a: să ?ă s9riu pe7o 9oa4ă de E2rtie o do?adă de .?or=irea# A=ia ră:ăsese >.9ep.9ă9i 92ţi?a Hude9ători i<o4aţi .patu4 e 1oarte prost p4asat >.de pi4dă.9eea 9e .i9 3i 9o.area 4a .7a: de92t să des9Eid u.d ?i.92.u pot să de9idă .e 9u . u3or 9u 9ei 9are :ă ?or re1u<a di.J Da de u.o?ăţie# 5or:u4a do?e<ii :i7a 1ost tra.e?i. toate 9răpături4e.t 4or :ai >. 1aţa u3ii# De 1ie9are dată 92.9ă9i aeru4 pătru.d9ă .so4at de eAp4i9aţia a9easta.ă dis9ursu4.ă :ai puţi.spuse pi9toru4 9a 3i 9u: ar 1i ?rut să pre>.7o să 1ie .dor.u4 9e4 :ai ad2.tru .a# %i se au<i <Co:otu4 tuturor 1etiţe4or 9are se >.1ii.i9 să se apereL de3i .tru asta ?7a: pus să ?ă de<=ră9aţi.9Ei 9a s7o poată pu.tre=a da9ă să73i s9oată sau .ti.92.CEesuiau 4a 9răpături4e u3ii 9a să ?adă 9u o9Eii 4or spe9ta9o4u4# J 5etiţe4e 9red 9ă ?ă 1a9 portretu4 3i 9ă pe.t 1or:a4.o?at 3i Cara..u 1ără străda.oaptea >.d E2rtia.d tre9e peste patu4 :eu.ţă: 4a ei# De a4t1e4.du7:i u3a 4a 9ăpăt2iu4 patu4ui# Aţi pierde ori9e respe9t 1aţă de Hude9ători da9ă aţi au<i >.dar.. 9o.tru u. si:p4u Cea:. pri.tă# Da9ă pe ea o pre1eraţi.are 4a .su:i pe.e o :ustrare di.t.tre ei s7 ar putea să7:i 9eară să ?ă pre<i.te 9u: tre=uie să ?ă purtaţi 1aţă de ei# O să . ur:ă >3i dădu sea:a 9ă .tă 9ere u.da9ă doriţi.Hurături4e 9u 9are >4 pri:es9 92.u:eaţi 9e4e4a4te două 1e4uri de a9EitareK Uitase deHa ter:e.se i<=e3te de pat# I7a: dat o 9Eeie a u3ii a9esteia 9a să :ă poată a3tepta ai9i 92.92. perete# J Da.9ă :ai dor: 3i 1ire3te 9ă :ă s:u4Ce di.tarea a9easta . partea du:.a di.7o s9oate i:ediatL o de<=ră9ă de9idar o păstră pe Ce.i să7:i po<e<e# (i >.ea?oastrăL a: 1ost .tru a:2.iar tărăCă.92.9ă9i .spuse pi9toru4.9u o 4o?itură de 9ot s9oţi toate u3i4e di.ea?oastră# !ara.u.1ire3te.dar 9u asta a3 >.:ai a4es da9ă ?ă >.s:isă de tata 3i e tota4 i.d pi9toru4 >.te< eu >.?a tre=ui să re.de3i era :ai u3or >:=ră9at# %i >.t2:pi./# Se >.spuse pi9toru4# J A3aM 5ă9u /#. Hur 9a să Căseas9ă o a doua u3ă# Pi9toru4 >4 o=ser?ă 3i7i spuse: J E >.se uită >.e# La drept ?or=i.dau o raită pe 4a toţi Hude9ătorii pe 9are >i 9u.t2I# %i atu.de.puţi.di:i.3i 1ără >.9er9ări4e posi=i4e. e1ort puter.ţă di.pri.o?ăţia du:.u7i de92t u.ie: si.9ipiu.te.esBr3it.9i o ade?ărată 9auţiu.u e u.9epuse să73i ţi.1ără 9Ee1. e1ort s4a= 3i 9o. 9ap.două# /#.ea?oastră să a4eCeţi# Eu ?ă pot aHuta pe.i 3i di.ata9a=i4ă# O dată s9risă do?ada.sau 9Eiar pe a:2.uu# Să ?or=i: :ai >.e de92t 9u o 1ereastră du=4ă# Iară da9ă ?reau să aerises9.>i eAp4i9 9ă su.spuse /.d eu >.trat.ti. 1e4 de repro3 1aţă de o:u4 9are >4 si4ea să73i ia po?ara u.a 9o. 4u9ru 9are o=4iCă# Pri?irea pi9toru4ui eApri:a u.despre a9Eitarea apare.u prea e .tre=ă.d u.9i ?a tre=ui să :erCeţi 9u :i.e ?i.:oro9ă.răspu.teţi .t24.9ă4dura e păstrată :u4t :ai =i.ii pi9toru4ui# J A9Eitare apare.e?i.răutăţi 3i :ai :u4t situaţia# Ai9i.e de92t >. a7i arăta astă7seară do?ada s9risă Hude9ătoru4ui 9ăruia >i 1a9 portretu4.d ?a ?e.9 des9Ei<2. partea 4ui /# A tre=uit să :ă i.ea?oastră.u :7ar a9Eita >.

ţie a9tu4 de a9u<are.14ue.tru pri:a# .3i poate să ?ă a9Eite 1ără tea:ă.9i 3i 9e4e4a4te piese a4e pro9esu4ui.u:ite destăi.u :ai e :are 4u9ru de 1ă9ut# 8ude9ătoru4 are pe do?adă Cara.C a9o4o.a: presupus 9ă >. Hude9ător oare9are pri?e3te 9u :ai :u4tă ate.9er9a să7i pri.>.răspu.ă i:ediat arestarea# 5ire3te.ături su1i9ie.a99esi=i4 3i du:.ă <i O 92.ea?oastră.Hude9ătorii au 3i pre?ă<ut 9ea de7a doua arestare# Ea .de a9eea tre=uie să te adapte<i .sta.ţe4e 9are pot sur?e. :o:e.ti.9eea 9e ?a 3i 1a9e.adio 4i=ertate# J %i pro9esu4 re>.e?i.u:ai a9tu4 de a9u<are.o?ăţie.ea?oastră# S7ar putea 9a p2.:ai =i.9epuse să74 9op4e3eas9ă pe /# J Dar a doua a9Eitare .u 3ti: 3i.răspu.u tre=uie .staţi.spuse pi9toru4.>.>.ii au >.ia asupra a9u<aţiei..u.tre a9Eitarea apare.ea 9Eestiu.a4 de pro9esu4 du:. a:p4e 3i 9u staC.tre=ă /# Aproape .ţe o a9Eitare de1i.de9i# Dar 4i se poate s9Ei:=a dispo<iţia su14eteas9ă. pro9es .7au :are4e drept de a 3terCe a9u<area i.d ?oi str2.se pi9toru4.oi 1ie ?or=a.i9iodată# %i >.u uită .9epe.e :ai departe posi=i4itatea do=2.ă :ai departe at2r.7o >:piedi9ă să ră:2. Ce.3i ori9ărei a4te persoa.u se :ai a3teaptă O u.9eea 9e e posi=i4.ă atu.se pi9toru4# Vă i:aCi.e a.?eţi spu.de: >.ea?oastră.Ce se:.u:ai pe a9e4a de a74 e4i=era# Cu a4te 9u?i.spre i.9Eipui u.u:ai >.u7i i.e .u se >. arEi?e4e tri=u..eori 9ă totu4 a 1ost uitat.e 9ă .9redere de92t după a9Eitare# O dată aHu.ţe 9a să o=ţii a doua a9EitareL de a9eea ţi se 9er e1orturi 4a 1ei de :ari 9a 3i pe.u se poate spu. apare.ii 9are >4 a3teaptă pe trotuar să74 areste<e >.aţi 9u:?a 9ă Hude9ătorii ar 1i i.e?i.u :ai >.e adio tri=u.u 3i7a pierdut ?a4a=i4itatea. 1e4 de o=sta9o4eL e perioada >. tot soiu4 de ur9u3uri 3i 9o=or23uri. ordi.9u os9i4aţii :ai :u4t sau :ai puţi.oua arestare s7a s9urs ti:p destu4 de >.ă 3i a9tu4 de a9Eitare# Ni:i9 .1eriori.9ă o dată# Atu.t2:pi.e de92t tri=u.se9i..e# Ce se petre9e a9o4o .dar .irea u.4ătură pro?i<oriu a9u<areadar .ea 4u9ruri .u ră:2.d di.i9iodată să 9apitu4e<i# Poate 9ă pi9toru4 rostise u4ti:e4e 9u?i.9re<ător# J 5ire3te.i9iodată dru:u4 pe 9are >4 ?a ur:a# Pri?i.oi4or 9ir9u:sta.p2.o :u4ţi:e de a4te :oti?e pot :odi1i9a opi. pri?i.ţă sau.d operaţii4e aHu.te pe do?ada de .i:i9 pre9is. =irouri.ări :ai :u4t sau :ai puţi.trodu9e >.iar Hustiţia .t 9ei pe 9are >i 9u.dar .oi a9Eitări apare.te su= i:presia des9uraHării 9are >.ti.teL atu.i da9ă i.tă 3i .9epeK (.e?ide. 9ea de7a doua arestareK Ase:e. a9est 9a< 4u9ruri4e se ?or des1ă3ura 3i :ai rapid# Dar.u i.tru o a9Eitare rea4ă.9i să a: 3i se:.3i ordo.u >.3i a3 putea 9ita 92te?a ase:e.e3ti .i1estă pra9ti9 deose=irea di.uitatea 9ir9u4arii a9te4or >.u .tu4 a9e4a :ai :u4tă >.9etea<ă să trea9ă pri.ţa asta . de sus# Re4aţii4e :e4e >:i per:it să ?ă eAp4i9 9u: se :a.3i .>.u ?re: să 3ti:# 8ude9ătorii pe 9are ?o: >.d se >. :od pro?i<oriu# De 1aptHude9ătorii i.dar ră:2.ei .te.de4u.după >:p4i.e>.a4u4ui supre:.d .tre=ă /# Vr2.9u teAtu4 a9Eitării 3i 9u te:eiuri4e 4ui# (.u se poate să .u7i :ai Creu de o=ţi.ut de92t pri:aK (.t.9i tre=uie să re>.era4.9redere# Că9i O e 9iudat să 9o.92.9u toate 9o.iti?ăL dar 9ei i.3i :ie. 9a<u4 a9Eitării apare.iţiaţi 3tiu =i.tre 9e4e două :oduri de a9Eitare# Pe. :o:e.uiri e?e.tre=ă /# %o?ăitor# J Da.i9i u.u aparţi.i:e. restpro9edura se 9o.s a9o4o.9u4patu4ui9i .:odu4 a9esta de a9Eitare >.uă# E >.>.4u9ruri4e stau 9u totu4 a4t1e4# "otăr2rea .e readusă 4a 9e4e i.ter?i.a9Eitatu4 să 3i Căseas9ă oa:e.toate a9te4e pro9esu4ui tre=uie distruse 3i dispar tota4 di.7au dreptu4 să pro.ţia 92tor?a a4ţi Hude9ători.ată deasupra 9apu4ui du:.a4u4uiL e distrus totu4.o?ăţie.de draCu4 :eu 3i 9a să7i o=4iCe pe 9ei4a4ţi 9u.e <is.tre .1erioaredupă 9u: 9ere 9o.dirii u.ţaţi >.poţi să7ţi >. de1a?oarea a9u<atu4ui pri.14ue.tată :ai departe.ţe4e superioare.i9i .Cat.ţea<ă..te.9are ?ă e i. 9are a9u<atu4 9apătă 9ea :ai :are >.tr7o ase:e.ea 9a<uri..a1ară.pro9esu4 re>.d par9ă să pre>. <iua 92.i9i o a4tă :odi1i9are >.t24.e# (.a4u4ui 3i ?eţi 1i 4i=er# J %i ?oi 1i 4i=erK (.9ă a9te4e s7au pierdut 3i 9ă a9Eitarea e de1i. Ho9 .ai.e u.:ă ?oi du9e să74 ?ăd pe ^Hude9ătoru4 9are se o9upă perso.tu4 a9Eitării.tua4e a4e pi9toru4ui# J (.os9uţi# C2t despre du:.i .dar e 4a 1e4 de posi=i4 9a.os9 eu.ătura 4ui pe do?adăL >.u ad:iţi O oa:e.siCur.9epi să7ţi adu.or 1or:a4ităţi.?ede 9ă .ea?oastră.iti?ăL dreptu4 a9esta . :ari# Nu poţi să 3tii .9i.toar9e de 4a tri=u. a1ara >:=oCăţirii dosaru4ui 9u do?ada de .tr7o =u.a4.i toate 1orţe4eL .t2:p4ă# (.e# C2.u7i a3a# Nu eAistă E2rtie 9are să se piardă.9u: su.

1aţa Hude9ătoru4ui.e ?or=a doar să tre9i di.u e .e prea :u4t# Poate 9ă pre1eraţi tărăCă.te poţi s9u<a u.ase de ?or=it 92.s a4 9u?2.tru i.totu3i.ţe4eCe 9ă .9ă o :u4ţi:e de 4u9ruri să ?ă spu.i<ate i.J %i .i di.ţie# N7ai ?oie să s9api di.u tre=uie su=apre9iate# Nu :ă C2.e4e .u ?ă 9o. 9ă:a3ăL .spuse pi9toru4.to9:ai >.daM Spuse /# (.o3ti. stradă .tru a9u<at.ta9t per:a. :oti? apare.tărăCă.te <i4e4e 3i ore4e pe7o >.ii.doia4ă 9ă aeru4 ?ă a4u.ep4ă9eri a 9ăror Cra?itate . =raţe 3i Eai.tr7o 94ăti.o3ti perso. 92.e?oie de3i :ai :u4tă ate.te4iCi=i4ă.u:ai >.dure e1orturi4e 3i e.ter?a4e reCu4ate >.7ar tre=ui .9u4pat# Pi9toru4 .area 4a i.9epuse să74 doară 9apu4 di.treaCă perioadăL >.u.eC4iHe<i .9u4patu4ui u. 92.ă tre9ută pe su= 9ă:a3ă.7o să 1ie 9o.it are a?a.9ă9i 4i=er >.tă.ţi. 4i=ertate# 5aţă de a9Eitarea apare.He<i di.te# E ?or=a de a4t9e?a# (. o9a<ii spe9ia4e 3i să 9auţi tot ti:pu4 să7i păstre<i =u.u74 9u.e 9u destu4ă 9ertitudi.area 4a i.i9iodată 4i=er.u .t pe.dar :ai a4es apărătoru4.7ar 1i . ?edere pro9esu4..area 4a i.ti.e9esar 9a a9u<atu4 3i apărătoru4 4ui.it# Să ?ă eAp4i9 ese.d 9a 3i 9u: ar 1i ?rut să7i 4ase 4ui /# O 9o. 1aptu4 9ă au :e.ea# Pe. 9er79u4eţu4 restr2. ?iitor :ai puţi.sta4ase 9o:od pe s9au.u ?a ie3i di.9u 9ă:a3a de .?i.să 1ie orCa.su.u4 3i ar 1i ie3it >.s7ar părea 9ă .u poate 1i suspe.spuse /# (.area 4a i.e per:a.d >.pre:atur.pro9esu4 .du7se o 94ipă să pri?eastă drept >.ea3teptateL 9u ea.tre=uie să te pre<i.d e4 >.ţiei 9u 9are se si4ise să as9u4te# (.dat de92t atu.d >.1i.d /# (3i puse Eai.i9i >. 9o.să74 :ai ?i<ite<i 3i >.re<u:2.i asupra 4ui pri.d.t 9u Hustiţia# Pe.tu4ui .t.3i asta :ă .su3i pri. 9iuda a1ir:aţiei a9esteia.itN Spuse e4 opri.ţa 4a 9o. :o:e. pri9i.după a treia a9Eitare a patra arestare.e4e de<a?a. . 1a?ora=i4e 4ui# E?ide.u se putu Eotăr> să73i >:=ra9e Eai.C2ia 9oaste4e# J TărăCă.taHu4 9ă7i asiCură i.area 4a i.esiCurL ea >4 apără de spai:a u. .de3i >.da:.se poate spu.i9i ?or=ă.eoriL 9u u.e. ade?ăratu4 se.taHe.e .a ate.a 3i pa4to.>3i :2.iti?ăK Spuse /#.e.et9# (.e?oie să 9Ee4tuie3ti at2tea 1orţe 9a pe. tr7o dată si4it să 1a9ă de:ersuri pe.tă.?or=iri4e dire9te# Da9ă .tă.e doar si:p4ă apare.t 1oarte s9urteL da9ă .9are .1i. Hude9ătorii pe 9are7i 9u.spuse repede pi9toru4# /# Puse :2.ei arestări .tre=uie 9a pro9esu4 să se >.are a 9apu4ui# J Se >.a pe =raţ 3i se ridi9ă să p4e9e# J S7a ridi9at de pe s9au.ai.it :e.tă.so4are: J Ce4e două :etode au 9o:u.it are pe.tru a9easta.ai.a4.i=i4e 3i să >.9et.tru asta# De a9eea tre=uie să 9o.i9i ea .a# Da9ă 3i7ar 1i ur:at dori.7ai ti:p sau 9Ee1 să te du9i 4a e4e. 9a<u4 a9Eitării apare.ordo.oapte des1ă9ută 4a piept 3i.u.9i 92.at pe 92t e atu.eC2. 92..diţi să p4e9aţiK (.u e.9epuseră să73i striCe.tru a9Eitarea apare.de par9ă i7ar 1i 1ost ru3i.te 9a 3i 9u: ar 1i 9ăutat o eAp4i9aţie per1e9t i.9u o :2.s 4a 9are i7a 1ost 4i:itată >.ţe4es# J Aţi pri.i:i9.# A tre=uit să :ă re<u: prea :u4t. 9ă da# Pi9toru4 se i.ă?oi.tr7u.u e . pri:a 4ui 1a<ă# Ca s7o o=ţii.i9i 1etiţe4e .ate per9Ee<iţii et9.t pro9esu4 >. 1o.ţăL i. :od arti1i9ia4 a9ţiu.u ter:i.repet.9ă .să ră:2.tre=ă pi9toru4 ridi92. 92.e 9ă pro9esu4 .d pe 4a Hude9ător.e9esar de9i.e u.ţi 4a i.ue.irea să >:piedi9e 9o.atura a9Eitării pare .dar sper 9ă a: 1ost destu4 de 94ar# J O.1i.u i<=utiră să74 Eotăras9ă să se >:=ra9e 9a 4u:ea.e4e dispo<iţii.9u4patu4ui# J Dar e4e >:piedi9ă 3i a9Eitarea 4ui rea4ă.să 1ie date u..ii Hude9ători poţi 9Eiar să ara.te4e 9e4e :ai puţi.1ără a re.Că de7ai9i.spuse pi9toru4# După a doua a9Eitare ?i.dar .des9 4a 1aptu4 9ă e4 .s :ie<u4 9Eestiu.t.d eAistă u.dar e .tărăCă.i9i du:.e 9ă a >.ţaL da9ă .9u4pat 3i u.tărăCă.e a treia arestare.area i. 1apt.u.pi9toru4 :ai repetă o dată.a a9Eitarea apare.teM /# Tă9u# J A9Eitarea apare.ăriiK /# 5ă9u se:.a9easta adu9e după si.de1i.teroCatorii4e.dar a9u<atu4 poate 1i aproape 4a 1e4 de siCur 9ă .M StriCară 1etiţe4e di.3i a3a :ai departe# A9easta de9urCe di.e9ăHe3te# A3 :ai a?ea >. dosu4 u3ii# J Vă 3i C2.teroCatorii.di.ţa tărăCă.ă >.du7se 3i e4# 5ără >.ţaar 1i 4uat de7a ?a4:a >.9i 92. 9u?2.9a să7ţi 1a9i datoria de i.1i.?2rteas9ă :ereu >.a pe pa4to. pri:a 1a<ă# Nu se sti.d.er?ări4e pe 9are 4e 9ere totdeau.da:.1i.a9u<atu4 e 1erit de tea:a de7a se po:e.1ire3te..ea?oastră s7o eAaCeraţi# Totu4 ră:2.de eAe:p4u.d se a14ă >..teoreti9# E .a a4teia.tre=uie să 1a9i presiu.Ce.

t oratori9# O:u4 :eu de ser?i9iu o să ?i.terpretare atitudi.9i ide.eră=dare să iasă di.spuse pi9toru4 >..du7i ta=4ou4# Ta=4ou4 repre<e. .tr7u.>.>.4a :are dista.d su14ă peste ta=4ou4 a14at deasupra.9o4ia a9easta# /# Nu era de4o9 dispus să se o9upe de eAperie.e 9o.soţi 9Eiar a9u:# %i des9Eise.tu.de pi4dă.tr7o :are de 9u4ori# J Bi.de se a14a# J Nu:ai o 94ipăM N7aţi ?rea să ?edeţi u.duri4e u.adi.tr7ade?ăr de e4 3i 9Eiar >i pro:isese să74 aHute >.<a .spuse pi9toru4 1ără să74 ur:e<eL a4t:i.ti.d 9u tot di. >i păsa de si:i4itudi.deK /# Nu ?oia să 1ie . dosu4 9ăreia 1etiţe4e >. 4eCătură u.i9i .teri a: să ?i.e4i4e# De a9eea .ţe4e pro1esio.9ă9i .d ?ă<u 9ă pi9toru4.d de 94a.spuse pi9toru4 4u2.u putu să7i re1u<e i.u se putea o=ser?a .ă a9u:# U.9ă să ?ă >.e9oasă.>4 9u:păr# Vor=ise prea se9.spuse pi9toru4# A9u: su.du7se =rus9.ta doi ar=ori s1riHiţi. peisaH de 92:pie.s.>3i puse pa4to.spuse e4 >.<ă >.e Eai.u4 9u a4tu4. pri?i.t. dosu4 patu4ui# /# A99eptă i.dit 9u de7a:ă.ă :2i.dreptă spre pat# Dar pi9toru4.trerup2.su4 să dea o i.taHe4e su. 9o.tu4# Dar.iar=a 3i apusu4 de soare# Dar 4ui /# Puţi.doar ră:2.e.e p e7 ai9i# %i7i arătă u3a 9are se a14a >.ti.spuse /# Vreţi să7:i spu.pe de a4tă parte.2.spuse e4# Le 9u:păr pe a:2.>i >.t .u4 e a4tu4# (.Eotăr2.tre e4e .or 3i 9u respiraţia tăiată# J E u.dar >. 4a =a.du74 >.# P> .ea?oastră# Eu >.tă u.ţi.ră:ate.e?oie.a.9are apre9ia<ă to9:ai :e4a.două 3i7a: să 4e pu.u3a ap4e92.e4e# Pi9toru4. >.du7se pe deasupra patu4ui# .eau str2.>. =irou4 :eu# J Te:a pare să ?ă p4a9ă. s92.u ?7aţi de9is >. a9e4a3i Ce.a9operite de7at2ta pra1.d.u4 pe u:eri 3i por.ea?oastră. stră1u.i:erit =i.t 1ru:oase.teţi prea Cră=it# ă =u9ur 9ă ta=4ouri4e ?ă p4a9.de a9eea se =u9ură 92.tre=ă Titore44i# Tre9eţi :ai =i.ţa pe 9are pro=a=i4 9ă 1etiţe4e = ţi. ?ra1 de p2. ta=4ou pe 9are ?i 47a3 putea ?i.dă ta=4ouri4e ?e9Ei# J (4 iau 3i pe a9esta.eri pe 9are ?i 4e7a: 1ă9ut# Su.spuse /#.>.duri4e 9răpate a4e u3ii# J 0i.<e .i Cră=it spre u3a >. 9ur2.u 4e p4a9 ase:e.9ă .u ?ă pripiţi 9u a4eCerea# A?a.ea peisaHe4or# J Su.:usa1iru4 >3i pu.tre= eu >.9ă9i :ai a: ai9i o p2. s12r3it.p2.a: să ?i 4e dau pe toate de ai9i# Su.soare4e a:urCea >.i9i o deose=ireL se a14au 3i ai9i 9opa9ii.9a du:.se stre9ură su= pat 3i74 >.spuse pi9toru4# Sper să Căses9 u.e.ora .?itaţia 3i se >.ti. Ea:a4 9are să ?ă poată >.?itaţia 3i se opri să ?adă ta=4ou4. a4 trei4ea ta=4ou# S7a .ti9ă 9u 9e4e4a4te două# Pi9toru4 1o4osea per1e9t o9a<ia 9a să7 3i ?2.spuse Titore44i# Poate 9ă peisaHu4 1usese =i.de3i /#. ate4ier# Pi9toru4 s9oase de su= pat u.e să 4e ia# J Nu e .tre=ă di.de3i ardea de .ea peisaHe 1ii.u:ai peisaHe de 92:pie# A: pi9tat :u4te de a9est 1e4.distrat.>3i >:=ră9ă Eai.u era >.uare.eţi 9e preţ au toate treiK J Vor=i: ./# Ră:ase 92t?a ti:p >.spuse /# Apoi. p4i.a4e a4e pi9toru4ui79er3etor# J (:pa9Eetaţi74e pe toate.9eput 9a pere9Ee a 9e4ui4a4t ta=4ou. a?2.it# Totu4 tre=uie C2.taHe4e 3i de<a?a.e>. 1u.i.92t 92.e: >.<2.uitase să7i spu.u.su:i ?7a3 1i s1ătuit să .ţa 9e4or două propu. tot 4u. 4o9 să7i des9Eidă.se u.d u.t Creu de 9u:pă.t de a9ord 9u du:.eţi7?ă de 9u?2. >.oi a4tă dată. a4 doi4ea ta=4ou# J Iată pere9Eea 9e4ui4a4t.?ă4uit par9ă >.u se :i39a# J Vreţi să ?ă p4i9tiseas9ă 1etiţe4e >.Cu4 s9ăriiK (. 4o9 să se 1or:a4i<e<e.su:i# J Des9Eide u3aM StriCă /# TrăC2.d9ă 4i se par 9a: su:=reL dar eAistă oa:e.d.ă 9ă7i ?a răsp4ăti oste.ii 4ui /#spuse: J (.9ă9i pi9toru4 se o9upase >. a9e4a3i Ce.epo4iti9os..9epură i:ediat să ur4e# Lui /# I se păru 9ă 4e 3i ?ede pri.pe7o iar=ă >.u tre=uie pierdut prea :u4t ti:p# J A: să re?i.

sa4a de a3teptare a se9ţiei de 9are ţi.s >.9u p2.iar /# N7ar 1i putut să 3tie .apoi.:irat# J Ce e astaK (4 >.tr7at2t. 1aţa 4ui se >.:ă9ar pe. pa4:e4e 4ipite de =a. u3a des9Eisă.a4u4 are =irouri ai9iK Aproape >.>.9i. s12r3it >.a de92t :erCea# (3i ţi.iră u.42. :o:e.ea pro9esu4 4ui /# I.4uă pri:a trăsură >.?iorător# De7o parte 3i de a4ta a 9oridoru4ui se a14au =ă.9uraHare 9a să 9a49e 1ără :i4ă pe a3ter.ea3teptate.7ar eAista 3i ai9iK Ate4ieru4 :eu este de 1apt u.utL pusese 9Eiar pi9ioru4 >.a4u4 :i 47a pus 4a dispo<iţie# Pe /# Nu74 speriase at2t 1aptu4 9ă dăduse 3i >.dar tri=u. . 4o9u4 a9esta peste =irouri4e tri=u.tre=ă pi9toru4.CaL 3i to9:ai >:potri?a 4eCii a9esteia de =a<ă pă9ătuia e4 :ereu# (. =ă.ou 3i tre9u peste pat# Pi9toru4 u ur:ă. sertaru4 9e4 :ai de Hos a4 :esei 4ui de 4u9ru 9a să 4e as9u.4a 1e4 de :irat# Su.e9esar >i >.e?oie de >.d tre=ui să :earCă 4a a?o9at a=ia da9ă putu să 4u9re<e 4a =irou 3i tre9use de ora <e9e 92.t24.de pri?irea dire9toru4ui7adHu.ţă 4a ser?i9ii4e 4ui.ţă pe.J Că49aţi 1ără CriHă pe a3ter.92t >. 1ie9are pod eAistă =irouri a4e tri=u.7ar 1i răspu. 1aţă 3i7i 9o:u.>.sau :ai deCra=ă părea 9ă doar:e.u se putea >:piedi9a să se >.se9i.tase 9o.ii a9estui eApertL da9ă >.tre=ă e4 pe pi9tor# J De 9e ?ă :iraţiK (.u.asture de aur >i 1ă9ea rău 4a o9Ei.d .d =i.Că 9are 9e4 di.92t >4 >. tă9ere sau pri.pre1eră totu3i so4uţia 9o. pod ./# Se :ai >.e.de se a14au.d 1etiţe4e se . =irou 3i 4e >.u 9u:?a ?reo o9a<ie să74 o=4iCe să7i arate pi9toru4ui 9ă 4e :ai are# De a9eea 9eru să7i 1ie aduse >. te4e1o.d a3a.oas9ă după .u pri?i 4a dreapta 92.se dădu >.uţioase# (.ă ?ă Eotăr2ţi# /# Ni9i .irea a9easta# 5etiţe4e ?ă<useră pro=a=i4 9ă 1usese des9Eisă 9ea4a4tă u3ă a ate4ieru4ui 3i 1ă9useră u.uiţi ai 9ostu:u4ui 9i?i4 O 3i pi9toru4 >i dădu aprodu4ui dispo<iţie să du9ă ta=4ouri4e# /# ai :u4t se 94ăti. pi9ioare. da9ă .ţe pe a?o9at 9ă re.9t# NE!USTORUL BLOC/# /# RENUN0) LA SERVICIILE AVOCATULUI# P2.d aHu.tru 92te?a <i4e.tot 9e ?oia să 3tie.u.u4 di. 92te?a 9u?i.te de a su. 9a4e# A=ia a3tepta să s9ape de aprodu4 a4 9ărui .ora.dea 9ă dis9uţia ?a 1i 9u siCura.i=i4ă# CEi=<ui.pri?i.pe 9oridor .7ar 1i 1ost :ai =i.u se a14a prea :u4tă 4u:e# U.>.a. =ăr=at 3edea.sta4area =irouri4or părea 1ă9ută pretuti.datoritor.dea u.de. 9oridor 4u.se >.Că >.9ă da9ă .9ii# /# Ar 1i 4ăsat =u9uros ta=4ouri4e u. a 1i ţ totdeau.?i.tu4 a9e4a.u se 4ăsa .u. <iua 92.9ăL u. ate4ier părea proaspăt 3i >.d.9Eiar da9ă :aestru4 "u4d ar 1i ră:as <C2r9it 4a .i:e.i i:ediat# A:ia<a tre9use de :u4t 92.Că ?i<itiu.ti.după date4e pre?i<iu.e să74 a. partea a9easta# J Nu :ai pot să ?ă >.u.după 1aţa 3i rea9ţii4e 4ui.u reu3ea Le.tre=a >.i >.d Hude9ătoru4 se a14ă 4a st2.u.statarea tota4ei 4ui iC.d.t24.stă >.ti. i.tră ai9i a3a 1a9# /# N7ar 1i a?ut .u 47ar 1i o=ser?at# (.a preCătit 4a ori9e.de3i .i9iodată O 9e4 puţi.tre=e da9ă 1ă9ea =i.>.su:ă >.ţe ar putea să ai=ă a9tu> re. a .pe.ai.9o.dar /# (4 Co. 9a4ea 4orL 9oridoru4 di.C: pri.asturii o=i3. aprod# /# %tia 9u: să7i re9u.i9a ?estea pe ..seseră aproape de ie3ire. 9oridoru4 a9esta ?e.ţe 4a ser?i9ii4e a?o9atu4ui# La drept ?or=i.i după pres9ripţii :i.ea =atista apăsată pe Cură# AHu. a .d pri.d trăsura se opri >.4a 9apătu4 9oridoru4ui.1ie tri:iţ2. pe.tru u.ă 4a ur:ă /# Se Eotăr> totu3i să re.Cerea 9ă Cestu4 a9esta era . aer pe 42.tre =irouri.t =irouri4e tri=u.9uie >.dar se te:ea 9a .dar 9o.Cropaţi >.asture4e de aur pe 9are >4 purtau pri. 1aţa u3ii :aestru4ui "u4d# (.a4u4uiL de 9e .se e<itări4e# E1ortu4 9erut de 4uarea Eotăr2rii >4 9o.te 1or:a4e.9a >.9u4pat4eCea de =a<ă a 9o:portării 9o.92.ar 1i reu3it u3or să dedu9ă.s-M_ >.tre .ţării.a4eL ori9u: a?o9atu4 .?or=irii perso. a1ară de e4 pro=a=i4 9ă .u74 s9utise pe / de >.ut.a di. 1aţa =ă.du7i o s9risoare# Se C2.dă.?i.i9iodată surpri.ăpustiră >.d su= asa4tu4 1etiţe4or# La re?edereM Nu pierdeţi prea :u4t ti:p p2.pe u. 4eCătură 9u Hustiţia# I se părea 9ă.a4u4ui# Nu 3tiaţi 9ă tri=u.uă e4# Toţi 92ţi i.s de92t pri.te >.u:=ră# /# Se Eotăr> di.ţă 4a ser?i9ii4e 4ui 3i .să >4 a?ea pe a?o9at >.i9i 9e 9o.i să a14e 92te 9e?a O 9u: a pri:it :aestru4 "u4d ?estea 9ă re.soţes9M StriCă pi9toru4 r2<2.1ie pri. o9o4 9a să aHu.ea u. a4tu4 stătea >.spăi:2.<e4e su= =raţ# Cur2. :iH4o9u4 pi4otei de pu1 92. stradă.a4u4ui.9i.u se uită 4a e4# AHu.9u o=raHii >.aprodu4 ?oise să se ur9e 3i pe 9apră.e pro9ed2.t24.ită >.

soţitoru4 apu92.de 9e ?7aţi >.ad:irati?# J E u.ătate despre i.9u :2i.ea o9a<ii ?reu.e?or=i.să7i 4a3i să 9adă 92.răspu.it >4 1ă9ea să se si:tă superior o:u4ui a9estuia :ăru.dar 9a:era era pustie# C2. :ers# J B4o9B.9etM 5ă 4u:i.7ar 1i o=ser?at 9u: era >:=ră9at# J Le. s9Ei:=.i:e.eCustoru4ui 9are 9o.ua să :earCă :ai departe.e# (i 1ă9u se:..9i . :2.92. 1aţa portretu4ui Hude9ătoru4ui.7ar 1i 1ost eA94us atu..d deCetu4 arătător# La r2.i ar putea să se :i3te 9e?a :ai repedeG.d aHu.u:ai pri.tre 9a:ere# După 9e7o ur:ări o 94ipă 9u pri?irea.a >:=ră9ă:i.9EipuiţiK J Pari u. Hude9ător de sea:ă.i4e 9ru9i3# Pa4to.d pe. Ea4at de 4a pri:a ?i<ită# Apăs2.se o:u4eţu4 >.o3tiK (.tea 4ui# J Cu: te .?or=ă# %i . u3ă.spuse o:u4 4u:i. o9Ei 3i spuse: J E u.ta du:ita4eK (. 9e4e di.9epea să proteste<e.du7se spre /# Cu C2.d pe.u :i7e de92t apărătorL :ă a14u ai9i pe.9u: 1ă9eau de o=i9ei. ase:e.tre=ă e4# J SiCur.du7se >.dar de data a9easta 3i ea ră:ase >.ăK (.?i.i.di..s1riHit.terese4e 9e4or4a4ţi.<i ade?ărata ide.2.dea: 9ă ai putea a?ea :oti?e să7ţi as9u.d totu3i proptit >../# Se opri.apoi se >.după 9e su.ii 1ără i:porta.s 9ă e :ai =i.du74 de =rete4e# J (4 9u. =roas9a ?e9i.d de92t 9u se.d >.i# Ci.titate.se.du4 său. o: 9u:se9ade.area.2.?i.s9urt# (3i depărtase puţi.dar >ţi per:ite.9eea 9e >i ridi9ă >.i O 9ă9i ei i se adresase o:u4 de 4a u3ă O 1uCi.d ?rei# La u3a 9a:erei de 4u9ru a :aestru4ui "u4d.ă ai9i# !2. pi9ioare4e 3i7ţi ţi.spăi:2.u des9Eise 9o:p4et de92t după a9eea# /# (.i s7ar 1i putut as9u.ă# J E3ti a. o9Eii tăi.9u o =ar=ă 4u.spuse e4# .tată# NuM NuM Ce ?ă >./# Se >.d u3a se des9Eise de tot.u4 >. 9u pă4ăria 3i74 4ăsă să trea9ă >.eCustoru4 ridi9ă o9Eii.i e a:a. =roas9ă.d ?or=e3ti 9u oa:e.du7se 9u 4u:i.u su.u erau >.eCustoru4 ridi9ă 4u:2.ă atu. 9are >. toate u.se C2.d di.d 9u :2.ea pă4ăria 4a spate.ă?ă4i dire9t >.du7se 9ă Le.a >.tor92.9epuse să >:pi.doi o9Ei se i?iră 4a ?i<orL .tre străi. sus 94ipi. ?esti=u4 3i :ai a?u ti:p s7o ?adă pe Le.tre=ă /# %i se a3e<ă >. =ăr=at :ăru.tre=ă /#.eCustor să s9oto9eas9ă pri.t 3i us9at# J OEM Du:.9ă9i au<ise 9Eeia răsu9i. 9oridoru4 a14at >.se >.d o :2.doi de astaK J ă C2.>.tru ti.Că u3a.e 9ă .ti.9i să73i s9Ei:=e Eotăr2rea.e?a răsu9i 9Eeia >.u4uiL 92.>4 puse pe .i# FLe. 9ă:a3ă pri.do9i4# J ai >.u4 4ui >:=4ă.t.u se i?i .i se răspu.ea o 4u:2.te# Dar /# Nu7i dădu ?oie să se opreas9ă# J E . Hude9ător# J U.tru a doua oară pe =uto.d să se pre<i.ţă.>3i opri >.e 9eea 9e te pri?e3te 3i ./# (4 9er9etă pe 9e4 9e7i des9Eisese: u.tre=ă /# J Nu.ă pri:a dată .ră:2.ai.toarse spre i.să o9Eii 4ui Le.9a do:.o 9u :i.tre=ă ridi92.tea su:ară a 9e4ui4a4t# J Vă 9er s9u<e.area. a3a 1e4 >.spuse /#.92t să poată ?edea 9e i:presie >i 1a9e portretu4# Dar .totu3i.di /# Dar tot era =i.eCustoru4 B4o9B. Hude9ător de sea:ăK (4 >.9Eisă# (.u:e4e du:ita4e ade?ăratK (.terior 3i striCă: FE4 esteGdar .u:e3tiK (.u se a:este9au 9ei4a4ţi 4o9atari.CEere4e.păstr2.ă 9a să73i apere 1aţa >.des9Eise 3i7i striCă .9ă9i se Căsea totdeau.i.răspu.tre=ă e4 di.da9ă s7ar 1i 9o.se /# Se si:ţea at2t de 4i=er su14ete3te 9u: e3ti .t de7a4 9aseiL a?o9atu4 ..9a 3i 9u: p2.tru o a1a9ere Huridi9ă# J 5ără Eai.de a9o4o.are >.e<eu4eM 5ă9u o:u4 ridi92.tre=ă /# Arăt2. ur:ă.se uită o 94ipă >.se o:u4.toarse spre 9ea4a4tă u3ă.e a3a.răspu.CaHat ai9iK (4 >.3i să 4ase :ai departe apărarea pe sea:a a?o9atu4ui# Ca de o=i9ei.Că 3i 9are ţi. ?e9i.

tu4 tăuK (.spărCea ouă >.ţ.>i spuse Le.e să 1ie 4a =u9ătărie 3i să preCăteas9ă supa pe.u se puteau des4u3i 94ar.1eriori# J A9u: >:i adu9 a:i.u ţi se spu. 3orţ a4= 9a totdeau.du74 drept >.e# J Nu ?ăd de 9e aţi 1i Ce4os.e>.uită.area# i s7a :ai spus asta# J SiCurM StriCă /# Uitase:M Cu: să .3i74 pri?i <2:=i.uie3te.se apropie pe 4a spate de Le.>i spuse /# Lui Le.te4or .eCustoru4 .u4 B4o9BM Apoi se >.trare# (.>4 4uă de =raţ 3i7i 3opti# J Lasă74 a9u:. ti:p 9e 9u I 9ea4a4tă :2.e# J Ni9i eu .u eAistă# %i tuK Vrei să7i ?or=e3ti astă<iK E 1oarte =o4.?e<i =i.sK Se :iră .a.e 9ă :ă =ă.e 9e 1e4 de =ăr=at e# 7a: o9upat puţi. de e4 1ii.t i:porta.J Nu prea te pri9epi.i i<=u9.toarseră a:2.tre toţi Hude9ătorii de i.ău9it par9ă de . o9Ei.i. 94ie.ţie 9u?i.u :i7ai spus asta i:ediatK (.spuse . s9au.spuse ea aru.?reau să7:i eAp4i9i ai9i# I se aCăţă de C2t 9a să74 sărute# Dar /# O respi.a: să7ţi eAp4i9 totu4# J Nu./# (4 >.e9ăHit.tre=ă e4# Le.a: să te a.area# S7ar 1i putut 9rede 9ă Rudi .totu3i# Nu:ai 9ă .eCustoru4 >. ti:p 9e se apropia de u3ă.u4 pe 9are i74 arătase /#su14ase >.i3te poru.4asă 4u:2.a4t :oti? .Cea 1iti4u4 >.iK J As9u.spuse /# E 9e4 :ai .răspu.tre=ă /# J Voia: să ?ă 9o.92. 9ă:a3ă.apoi.se 3i7i spuse: J Nu ?reau să :ă săruţi a9u:# J 8ose1.răspu.doar .ţia 4ui /#.ă >.tradi9torii# J Te 9re<i tare 3iret. =irou.>.stru9ţie i.>:pi.te.ua să =ată ouă4eapoi >4 1ă9u să ?i.eCustoru4 se a3e<ă i:ediat# C2t despre e4.spuse e4 1ără prea :u4tă pro:ptitudi.3i7i str2.u.i >.e# E at2ta ?re:e de 92.se a:2.<ător de :are 3i p4i.se:. r2s 3i.o >.i >4 9upri. oare9are B4o9B# Uită7te 4a e4M Se >. o: .eCustoru4# Nu# Dar s7ar putea 1oarte =i.du9 a9o4o.toarse 9apu4 9u :2.9o.ă seara.i.eCustor.oaptea asta ?a tre=ui să ră:2i 9u :i.9ăpere surpri..d9ă e u. =u9ătărie.a?.8ose1.eCustoru4 3i 9o=or> 4u:2.se p4e9ă peste u:ăru4 ei 3i o >.si4e: .Rudi.spuse /.du7:ă# /# Nu :ai 1usese p2.u7i a3aK "ai.ă 9o.ă atu.aHută7:ă.d# Le. 1aţa p4itei.?e<i =i.u.r7o 9ratiţă pusă pe7o spirtieră# J Bu. 4u:2.u:ai p4ita era de trei ori :ai :are de92t o p4ită o=i3.u ?ăd.de# Le.tre=ă .9ă9i >.i>.7oi 1i Ce4os pe do:.d de .u.doi 9a să74 pri?eas9ă# NeCustoru4. =iet . 1aţa ei 3i7i spuse: J U.dar.a.d .4e au<ise 1oarte =i.e9esară.se .i9i o ate.dar /# (i pri.at di.da9ă ?rei.i 9u C4as ruCător dar pri?i.u dăduse .i tă9u# J E a:a.se: J Vi.9i 9o.ă seara.ăM J Dar de 9eK De 9eK (.i.ă pe după ta4ie.du7i o pri?ire# J Bu.i4e 3i7i spuse: J "ai.tre=ă: J Ci.tru a?o9at# J De 9e .e e ăstaK Le.spuse /# %i arătă 9u deCetu4 u.de s7a as9u.de 1apt. pe 9are .t a4 a?o9atu4ui.eate.două :2i.Le.s de /# Pe 9oridor.tre deCete 9a să opreas9ă 1u:u4# J Erai >.pro1it2.ă 9u tot 1e4u4 de uste.area a 9ărei 4u:i.te4or spuse de Le.ă .s Le.toarse spre .spre p4ită# Le.tre=ă: J %tii u.a3e<at pe s9au.i ?ru să apu9e 9ratiţă.7 .u :ai era .dar restu4 a:ă.i răspu.spuse /.ti.ată doar de7o 4ă:piţă pri.9ăperea era 4u:i.dar :7aţi 9Ee:at >.să 4a i.u.3i7i >.dar.eCustor 3i adăuCă: J "ai.o >.se 9u o :2.9i >.

>i 4uă pă4ăria.e4e# Tre92.Că a4 4ui# E3ti de :u4tă ?re:e 94ie.d di. ?esti=u4.eCustoru4 i7ar 1i putut da u.d să dis9ute 4u9ruri 1oarte i:porta.ţa . eu o să74 ţi.d să 1a9ăL pre<e.9u u.i3tii 3i >.t2:p4ată a9u: peste 9i.iti?ă# Cu 92t a?ea s7o du9ă :ai repede 4a >.u.ai :ai ?e.t2i Le.se i.d după :oartea soţiei :e4e>. 94ie.eCustoru4 ?ru să se ridi9e >.ţe 4a a?o9atL iar da9ă :ai e<ita 3i de data a9easta. e4e u./# Ar 1i ră:as :ai departe pradă .i să >. 9Eestiu.9i a.ţe 4a a?o9atL poate 9ă ar 1i 1ost :ai =i.t a4 a?o9atu4ui.tre=ă >.t24.t24.i: 92t :ai 9ur2.tre=ă e4# Co:=i.9u at2t a?ea să 1ie :ai puţi.e po?estea 3i 9u siCura. =u<u.2.tre=at de ti.area a9easta a a1a9eri4or 9o:er9ia4e 3i a 9e4or Huridi9e i se părea 1oarte 4i.eCustoru4.ţe4eCere# J Ce7ţi pasăK Spuse /# Iar Le.u.e O :ă s1ătuies9 >.>i răspu.ou totu4 de 4a >.dep4i.i9 92te?a Iu9ruri pe 9are 4e7a: a14at# Dar :ai >.ţe4eaCă 9ă a?ea de C2.ar u.2.adi9ă de ?reo două<e9i de a.i >4 aHută să 3i74 s9oată.a4erCă să 4e at2r.d u.d posi=i4# J Du7te.i3titoare# J 5ire3te.ă e4# Tre=uie să 9apete 1orţe pe.ă trea<.e data eAa9tăL e i:posi=i4 să ţii :i.9eput.9eput. s1at# De a9eea se >.t2i supa.tor92.u dis9ute despre asta 9u Le.i >4 ati.eC4iHa pro9esu4# %i eu a: să7ţi 9o:u.u.?ă pot spu.t u.du7se >.tre=e despre 9e era ?or=a 3i apoi e4 să7i 9eară s1atu4# Dar ea se :u4ţu:ea să7i eAe9ute or=e3te ordi.i.i4e 4eCate de a1a9eri O a: o i:porta. pri?i.i te asistăK J Nu 3tiu 4a 9e a.te 3i a.ă 3i a?o9atu4 a >.ţ.u7i 9u.ţa asta poate 9ă .i 3i Hu:ătate# /# Se apropie 3i :ai tare de B4o9B# J A?o9atu4 se o9upă de9i 3i de 9Eestiu.irea 9are74 a3teaptă. ro4 9e ar 1i putut să 1ie de9isi?# De a9eea o 9Ee:ă >.e# Nu7ţi .ţio. păCu=itL >.iar >.>i spuse /# TrăC2.tru >.9ă o dată.e?oie de e4e# J %i du:.spuse B4o9B# (.teţi u.9ă de 4a >.t2:p4at 9u supa# J Să te a.i# Da.de94ară /# Vr2.sese pe 9oridor# J Du7i totu3i :ai >.ţie 1usese să dis9ute :ai >.otat ai9i totu4L da9ă doriţi.tr7o 1ar1urie# N7o să te :ai poţi te:e de92t 9ă o să74 ?e<i ador:i.ţă 9ă 47ar 1i s1ătuit să .9i a.spuse .ordo.9eput 9ur2.su..apoi se >.u4# Le. pri?i. .adi9ă de peste 9i.d.d s7o 1a9ă pe Le.teK (.toarse Cră=ită 9a să ?adă 9e s7a >.te tot# Pro9esu4 :eu pro=a=i4 9ă durea<ă >.ire.d prea 9ur2.9i a.tă 1ir:ă de 9o:erţ 9u Cr2.toarse spre B4o9BL 92. s9au. to.spuse .1ii.9a să .ţă7:ă# /# Era >.9et.e 9Eiar 9ă e :ai 9apa=i4 >.de se a14a.ţ sau să7i du9 :ai >.e4i.ţarea 1ir:ei.i adăuCă: J Ce7ar 1i să ta9iK (i du9 supa.u. 94ie.te 9u a?o9atu4# /# Ar 1i ?rut 9a :ai >.di.eCustoru4# I Apoi >i 3opti: J Se spu.u:e ?ă re1eriţi.9ă de 3i :ai :u4t ti:pL a >.9ă adoar:e i:ediat# J Ce7a: să7i spu.se ea >.d 9u supa pe 42.ţit 9u Le. praC# /# O ur:ări 9u pri?ireaL a9u: era 1er: de9is să re.eCustoru4ui >4 >:piedi9ase 3i7i tăiase 9Ee1u4# Dar tre=uri4e 4ui i se păreau totu3i prea i:porta.e să .iL ea .statare.eCustor să Hoa9e >.9iudatL pri:a 4ui i.Că e4.Le.e >.t2i de toate s9oate7ţi pa4to.ă supa >.i de drept 9ure.i.te. 9o4ţu4 u.9ă.9ă9i Eotăr2rea 4ui era de1i.>.ea?oastră su.u re.9ă9i după 9e :ă.it să :ă ?e<iM P2.de peste 9i. 9e4e4a4te# .tor92.di. pi9ioare# J Stai Hos.9are aHu.u.spuse ea >.t2i a:ă.adăuCă e4 s9oţ2.i.ţa pro9esu4ui O 1ără >.u.tu4 a?o9atu4uiK J Da.dar .i să74 >. proto1e4 ?e9Ei# A: .te.t2i supaK J A.t 1oarte ?e9Ei# J De 92ţi a.o3tea destu4 de =i.i despre 9e7a?ea de C2.tru a7i per:ite a9estui :i9 . de 9o.o să ai=ă .u Căsi .du7se spre /#L 3i tur.doie4i4or 3i7apoi ar 1i tre=uit să ia di.eCustoru4. pro=4e:e4e 9o:er9ia4e de92t >.e >.d o=ser?ă 9ă se uită 4a e4.i9i o >.spuse /# J 5ii :ai a:a=i4. 42.doia4ă 9ă despre e4 ?reţi să ?ă ?or=es9 O :ă asistă de 4a >.at 3i7i 3opti: J Cu: o :ă.apoi pe Le.te pe.

eCustoru4# (.eata.7a: ?oie să .t 9redi.9eput.9ide.9ios# J Cu: astaK (. 1aţa a?o9atu4ui# J C2tă prude. se9ret 9are o să te 4i.a asta92t de ridi9o4 i se păruse p2.9es9 3i să >.u e 9e?a prea Cra?. a1ară de e4# J Dar asta . etaH >.ea?oastră 9u.a4 aeru4 Creu di. 9e :i7ar putea 1o4osiL 9Eiar da9ă spera.9ă isto?itoare.spuse . se9retu4 :eu.stă de9i .oa3teţi perso.9er9 3a.tre=ă /# J ă a14a: >.u su.spuse . 9ă da# J Su.ă pe u:ăru4 4ui /# %i adăuCă: J Vă roC 1oarte :u4t să .u7i 9Eiar at2t de 9iudată.e?oie de toţiM J Ai putea să7:i eAp4i9i de 9eK J E u3or.ui 94ie.9a să ră:2.d 9ă reCretă 9e7a spus. 94ipa 92.t at2t de 9redi.u ?reau să7:i pierd pro9esu4# De a9eea .9epuse să73i :ai re9apete >. =irouri# J De u.puse o :2.tre=ă /# J Să :ă destăi..ţa .eCustoru4.ţă 9iudatăM StriCă /# EAtre: de i:presio.eCustoru4# J U.i9# De9ăderea a9easta .spuse .t.9i a?o9aţi de 9o. sa4a de a3teptare >.uies9 u.u :i7a pri9i.spuse .pre9is 9ă .eCustoru4.e9i.i:i9 di.ai. a1ară de :aestru4 "u4dK NeCustoru4 1ă9u se:.d aţi tre9ut# J Ce 9oi. ur:are.a: 3i a4ţi a?o9aţi >.eCustoru4# Pri.t >.u.eCustoru4# Eu :ă a14u aproape <i4.d# J Despre asta .du4 său .eC4iHe< .uirea. 9u 9are ar 1i spus u. per:is 92.a: să ?ă destăi.ui o parte di. 4u9ru .u7i per:is.i3teas9ă 3i7i spuse: J Nu.9i a?o9aţi >.tre=ă 4a r2.tru pro9esu4 tău .a: >.9ă 3i a3teptatu4 a9o4o 9er u.1ăspu.tre=ă /# J A: . 9e 9o.:ai a4es.trade?ăr. e1ort ţuia3L dar du:.1uriat .d a: tre9utK Da.7a: ?oie să .de 92.oare9u: 3o?ăitor# J Cred 9ă poţi s7o 1a9i..tru pro9esK (.dă# J Ci.d.>.di.u te :ai poţi o9upa de .=irouri4e :e4e o9upau aproape u..a: 1ost o dată a9o4o# J Coi.eCustoru4 3o?ăi. a1a9eriL odi.u:ai retraCerea =a.3i e 3i :ai puţi.eata pe.s9ăderea puterii :e4e de :u.d 3i 9u a9e4a3i to.os.4a r2.d 9o:p4et.ţăM Spuse /# Dar 1ie.tre=ă HC To9:ai despre asta :i7ar p4ă9ea să te aud ?or=i..:7ai ?ă<ut# Erai 1.ea?oastră.it 9u totu4 i:posi=i4 să :u.se . tratati?e 9u a4 3ase4ea# J Dar de 9e at2ţia a?o9aţiK (.ţat repede# E o :u.u :ă trădaţi# /# (4 =ătu peste 9oapsă 9a să74 4i.treCL astă<i :ă :u4ţu:es9 9u o odăiţă :i9ă 3i dos.dar după o=ser?aţia 4ui /# (.e.a4u4ui# Nu:ai statu4 pe7o =a.eCustoru4.i:i9# J Lu9re<i de9i 9Eiar du:.at 3i uit2.du4 du:.de 3tii 9ă a: 1ost a9o4oK (.i9ă.d e >.stit.sa# A: pus de9i >. pri9i. s4uH=a pro9esu4ui tot 9e a:# i7a: retras toţi =a.păr2.u.i:i9L 9ur2..9er9atdar a: re.spuse .u te a4eCi Hiproape 9u .spuse / J Ei =i.eCustoru4 9are.respira tot :ai Creu.9ă# C2.e 9ă7i su.di.trepri.să ?ă destăi.ţa e 1oarte s4a=ă.ioară.uit7o .tra=a.d e ?or=a de a?o9aţi i4eCa4i# Iar eu to9:ai asta a: 1ă9ut# A: 9i.9ios 9a du:.spuse .9i . =irouri4e tri=u.i3teas9ă pe dep4i.u ?7a3 putea spu.uiţi :ie.i4or 9i.t trădător# J %tiţi.ise :irarea# Ci.u7:i >.7o să7i 1a9ă .:i7a de?e.spuse /# J Ba da.u s7ar putea spu.d de:ersuri >. si:p4u u9e.e :are 4u9ru.uiK (.e9redi.9rederea# Nu:ai 9ă . 9are .ii di.i:i9.ţa du:ita4eK J A:. sa4a de a3teptare 92.92.te de ori9e.d ?rei să 1a9i 9e?a pe.eCustoru4# La >.>. 9are 4u9re< 9u u.9Eiu.spuse /# U3or de<a:ăCit# J Ai9i.a: să7ţi destăi7.u :ai 1a9e deose=iriL de a4t1e4.9ide.9iM EA94a:ă /# Nu:ăru4 >i st2r.i9 a9o4o# .dar ?a tre=ui 9a.e?ide.e: so4idari >.Dar.d 1ă9use destăi.ă atu.# (.spuse .e 1oarte ra.

ast1e4 de :ediu.tre=ă /# S9oţ2.u ?ăd a=so4ut .tase prea tare# Dar te7a3 HuCa să ?or=e3ti 9e?a :ai rarL tot 9e7:i spui e 1oarte i:porta.e 9ă ?a tre=ui să :ă du9 3i eu :ai des.eCustoru4# J I.să 9o:p4et Cre3it# 5iA 1i o Cre3ea4ă 3i :ai :are de92t da9ă a3 a?ea u. ?re:uri4e de de:u4t 3i se >.ţă 9o.>.u4 propriei 4ui 9o.ut 9o:p4et deoparte# J (.d a.tiţi.teţi u.es12r3ite se spu.9e?a :ai t2r<iu.spuse .ţa o de<:i. 9o:u.3i a3teptarea 4or :i s7a părut at2t de i. :aHoritatea 9a<uri4or.u i<=utes9 să te ur:ăres9# J 5a9eţi =i.u7i a3aK .ii se >.da:.u7i a3aK %i e4 a=ia a putut să ?ă răspu.iar 9ei4a4ţi .tre eiK Dis9ută 3i s9Ei:=ă păreriK Eu p2.t pe.Ci 4a superstiţii# Vor=es9 despre 9ei4a4ţi.3i7atu.a4 :ai :i.>.d >.e 9ă eraţi i.d >.9ă9i se >. adesea :u4te 4u9ruri pe 9are 4oCi9a .o?i9e.Hoară di.era 9u siCura. ea# Nu ?ăd .i .u te i.i.pro9esu4 du:.d sea:a 9ă s7au >.i:i9# J Ce oa:e.spuse .J A9u:.d ?eţi 1i 9u siCura.i9i eu .ii a9eia 1ă92.ţa 9ă poţi 9iti de<.i:e. 92.ea?oastră.pese:. Ce. propriu4 tău pro9es# V7a: spus 9ă.tru :i.eata ?e<iK J Nu.uti4ăM J A3teptarea .tr7u.7are de92t 3ase 4u.Ci 4a .ti9a:eră a9o4o.du7se >.ea?oastră# O:u4 a po?estit 9Eiar.răspu.uţios# Nu aHu.i:i9 >.i superstiţio3iM EA94a:ă /# J Nu ?7a: spus 3i euK (.spuse /#.ă a9u: :7a: ţi.Cur. .eCustoru4. respe9t de92t data tre9ută# Toţi se ridi9aseră >.eCustoru4ui 9a să74 9a4:e<e.Hude9i.tre=ă /# J De 9e :ă >.9a o 9o:pe.e# Da9ă se >.9ă i se păruse 9ă ?ede pe =u<e4e du:.spuse .par du:.3e4at.3i . i.u4 di.saţie.:u4ţes9 pur 3i si:p4u de 4a si.se .eo=i3.:ai a: 9i.terese 9o:u.sau u.d după =u<e4e du:.des9 9a 1u4Ceru4# J %tiaţiK Spuse /# (. pi9ioare# ă 4uaseră pro=a=i4 drept Hude9ător# J Nu.eCustoru4.tre=aţi ase:e.tă# Nu s7a dis9utat despre astaK J Nu...du7te 9u a4ţii# I<o4at.d o oC4i.te 9ateCori9 >.ţe4eCeţi Cre3it# Nu tre=uie să uitaţi 9ă >.su.uti4ă.t2:p4ă 92teodată 9a :ai :u4ţi să73i des9opere ?reu.e 9ă7:i a:i.9ă di.e o superstiţie ridi9o4ă. parteL .odă:2.ea?oastră 3tia: =i.tre superstiţii4e a9estea 9o.teres 9o:u.du73i pa4:a peste :2..:ai i<=ute3ti să o=ţii >.eCustoru4.t :ai =rea<# U. 1o.tre e4e.eCustoru4# I.e 3i .ar 3i pri?i.u eAistă de9iL oa:e.i:i9 ..>3i dau 9ur2.9i.u7i 9u.t prostii# J Ce prostiiK (. .at# Vă repet.u a14ă de92t după a9eea..ea idei# Nu ?ă >.a9o4o poţi a?ea :u4te :oti?e să te tu4=uri.tre=ă .ea?oastră se:.se u.es9 di. a1ară de :aestru4 "u4d. 9a<u4 de 1aţă.pe 9are eAperie.u su.aHu.u eAistă tri=u.ţe4eCeţi.d. o:.ea 4u9ruriK Spuse .e9ăHit# S7ar părea 9ă .ăs9ut.9Eipuiţi 92tă 1orţă poate a?ea superstiţia a9easta# Aţi >.da:.i.e i.e7a: ridi9at pe. să4i4e de a3teptaredar a9o4o se ?or=e3te puţi.e# J I7a: ?ă<ut pe do:.tu4 pro9esu4ui pe 1aţa a9u<atu4ui.spuse .d trăie3ti >.a di.t24.ţă aspe9tu4 Curii du:.e Creu să s9api de ase:e.uti4 e doar să te a:este9i perso.uit pe =u<e4e :e4e# Du:.u se poate 1a9e .9i a?o9aţi# S7ar putea 9rede O a3a 9redea: 3i eu 4a >.spuse /# Pu.2.u :ă >.ea?oastră su.dar pro=a=i4 9ă ?oi 1i pri:it 9u :ai puţi.teresea<ă.dă# 5ire3te.a4u4ui . =u<u. 9a<u4 a9esta atitudi..ea?oastră .u 3tie 9u: s7a 1ă9ut# So4idaritatea .u7i a3aK J Nu.>.eCustoru4# Di:potri?ă# Dar astea su.tro4aL de :u4te ori e3ti prea o=osit.9er9at a9o4o să ?or=iţi 9u u.# 5ie9are 9a< e 9er9etat >.u 4e :ai poate 9o.a .9eput O 9ă 4as 9u totu4 >.e4e su=ie9te .i9i eu .u4 si. ast1e4 de pre<i9eri au spus de9i 9ă.9u4pat# Ase:e. 9ur2.t prea :u4ţi# De a4t1e4au 3i puţi.ea?oastră .3i :ai a4es pe tăietura =u<e4or 4ui# Cei 9e 9red >. sea:a 4or CriHa pro9esu4ui# Asta ar 1i >..dar.eCustoru4 .>.a4 >.tru aprod# Despre du:.# Idei4e superstiţioase eAistă >. 9redi.7au re4aţii prea str2.ea ?e3ti se răsp2.>:potri?a tri=u.u e i.era4 .9u4paţii se ?ăd at2t de des >.9ă pe 9ei de7a9o4o 3i poate 9ă7i >.stă >.u.ii 9u a4ţiiL ar 1i 3i i:posi=i4.du:.1ier=2.ări# J Pe =u<e4e :e4eK (. de9ursu4 pro9eduri4or .dar 92. se9ret 92te 9e?a.ou7.oa3teţi >. 92.ea :ea tre=uie 9ă ?i s7a părut eAtre: de aroCa.i:i9 u.dar u.spuse /#.

epo9a a9eea era: 3i :ai .9epuse să se răsp2.a.tre=ă /# J (.u7:i arăta 9ă >.e.iţiaţii >i puteau re9u.9ţio.u:e pre9ise.teroCatorii.d.ea . toate părţi4e.se C2.dea >.pe 9are de a4t1e4 .u.ori9u:.9Eipuri4e.ai.spuse . 9ur2.u 4ipsea: .Cu3iri 9ătre a.i 3i paCi.ea?oastră e 1oarte >.ăriK (. 1aţa tri=u.tre e4eL 3tia: di.3i asta era.tea.:i se par toate 1oarte 1ire3ti# J E3ti 1eri9it 9ă pro9esu4 e at2t de a?a.9ă :ai 4u9rea<ă 4a pri:a# N7a 1ă9ut .eCustoru4# J Asta :ă i. 1o.satK Spuse /# Ne?r2.sea:.u Husti1i9a o atare >.stit ?or=i. ase:e.u i7ar 1i p4ă9ut s7o ?adă ?e.3tiau.i<e<e 3i să se >.d pro9esu4 :eu era de ?2rsta pro9esu4ui du:.1ă9u ..u era: prea :u4ţu:it de e4# FA: să a14u totG.du73i 1ru.ţi.or:.>.a 4a a?o9at.supărător Q>.i:i9# A: putut 9iti eu >. e4oCiu >.dar pe7atu.9ă9i :ai a?ea :u4te >.ea pro9eduri.1ire3te.area 92tor?a ?e9Ei 9a<uri Hudi9iare 9are. dis9uţia 9o.u preti.a4u4ui 9u u:i4i.spuse .9uraHa pe .eCustor de92t a9u:L a3 1i dorit proCrese pa4pa=i4e.>.e >.epre9is 9a 3i >.dL se poate o=ser?a 1oarte rar ?reu.t2:pi.a di.pe 92t :i7a: putut da eu sea:a# O=ser?aţi 9ă spu.să >4 e. 9e stadiu se a14a# Dar pri:i u.a: a9te.J Da# J A: au<it despre e4L 9e pro9es t2.ă 92ţi?a 1u.au 9u a4 :eu# Ci.a: putut ?edea :u4t :ai t2r<iu 9ă .ări 9ătre tri=u.su.Hea<ă :ai puţi.9are Hp. 9are e4 se tă?ă4ea >.RL 3i apoi <?o.sa de4o9L :i se 1iAau i.ţa a9easta e :ai =i.ai.iL de 92te?a ori pe săptă:2.dar .e?oitor# (.de.i i:ediat ate.a4u4ui :ă 9ăutau 1ie 4a :aCa<i.ă de erudiţie dar.e astă<i. .te ?re:ea.9ă Cata.u era de92t u. 1e4 de proCres >.apoi 4i. pri?i.i de 92.9ţio.au aproape 4eit >. 9a<u4 :eu >.area era O tre=uie să :ărturises9 O p4i.t2r<iere# J (:i :ai adu9 eAa9t a:i.d 9ă e4 se a14a a9o4o# Supa .9tu4 despre 9are ?reau să ?ă ?or=es9.i9i u.t2:pi.i 9u ape4uri 9ătre tri=u..tre=ă /# J SiCur.9ă .i9i u. s12r3it sau :ă9ar să ?ăd pro9esu4 por.u era de4o9 .4e 9u. s12r3it eAa:i.o3tea: pe de rost 9a pe ruCă9iu.ţa u.uă do:.ă.3tii.ă# Dar .t peste 9i.t2:pi.a?o9atu4 >.rude4e a14aseră 3i e4eL era: păCu=it di.tre 9e4e :u4te.eCustoru4L pe de a4tă parte >.d >:i tot du9 pro9esu4 3i asta .di /# %i 94ăti.u a?a.deas9ă.teroCatorii 9are se:ă.t2:pi.ţe4eC.u:iţi :aCistraţi.u4 dera.7ar 1i ?rut să 1ie surpri.te ?re:ea 92.eCustoru4 O 3i /# De?e..ui 92i.d a9estea .9o.2.tre=area# J Da.u:ai pe :aestru4 "u4d.t O (:i :ai adu9 eAa9t a:i.3i >.te:eiate 9a >.d.ă tot 9e :erita să 1ie 3tiut# J Pro9esu4 :eu.ui 1u.u a?eau 4o9 de92t i.u 1ie >.dar.a4.d prea de?re:e.i9iodată de 4a e4e. 1ră:2.9i a.ea?oastră# Pe atu.7a: putut 9o.eCustoru4 <2:=i.area pe 9are a: 9itit7o .s 4a 1e4 de .eCustoru4# C2t despre a4e :e4e.spuse /#.ar 1i tre=uit 9a totu4 să se orCa.os# J S7ar putea să ai=ă :oti?e =i.spuse .1ie .tat de :ii 3i :ii de ori 4u9ruri4e a9estea. 9eea 9e pri?e3te pro9esu4 :eu# J %i 9e 1e4 de proCrese aţi 1i ?rut să 9o.stataţiK (.dar pe 9are i.9i >4 a?ea: 9a a?o9at .d să74 >.ta: toate reCistre4e 1ir:ei O 9eea 9e .stata .te răspu.tre=ări de pus 3i .tre=e dire9t >.eCustoru4 p4e92.ea: >. 9ap 9a 3i pu: Cestu4 a9esta 47ar 1i putut >.ărM Dar :ie. se:.pre<e.eCustorii.area a9easta era 1ă9ută 9u 9ea :ai :are CriHă.i# Pe de7o parte .u >.ari de7ai tri=u.i:i9L :u4tă 4ati.datorită u.# Apoi tă9u o 94ipă# /# P2.a4# J ai :u4te >.3i .u :ai 3tiu u.eC4iHea<ă >.ti.se:ă.1ără .ă ?ioi di.d au să ai=ă 4o9 :ă9ar pri:e4e de<=ateri# 7a: dus .tase 9Eiar :ai :u4te >. :od ru3i.drepte 9ătre u.i.u ser?iseră a=so4ut 4a .er?a 1aptu4 9ă <ă=o?ea at2ta 4a a?o9at.ţe4eaptă.tre=area du:..toar9erea 4ui Le.u4 B4o9B.după 9u: a: a14at :ai t2r<iu O ?e.d 9ă Hude9 :u.teresea<ă e.dar .apoi paCi.priete. proCres >.tru.1ie a9asă.i:i9# A9u: ?ăd 9ă :ă .ă puţi.u 9o.adu.>.eCustor să spu. răspu.u 3tia: asta# Su.1ide.eCustor.3i ai9i e pu.e9esar.iar >.7o >.oa3teL pe ur:ă propriu4 e4oCiu a4 a?o9atu4ui.t .9a a?o9atu4uiL de a4t1e4.ar =i..t2:pi.it pe7o 9a4e =u.ţia4ă 9u .9i eu >.su:i u.i de7ai :ei.eAa:i.u4 despre pro9esu4 :eu >.s >.area să .te4e1o.spuse .suri4e.

dă 3i ?i i7a des9ris 9a pe .ă 9ă e F:areG da9ă a3a are 9Ee1.e 9ă a i.9ă pe :2.spuse ea# Le.de7I 4u.i >i ?or=ea .u era . 9o4ţ a4 .e.9u :u4t :ai presus de92t su.eAp4i9aţii >.tru 9ă u.u era de 4epădatL a?ea :ai a4es o eAperie.9ep să ţi se pară at2t de t2:pite 3i de i.ter?e.tre ei.ţi# Iar :aestru4 "u4d 3i 9o4eCii săi .ţia# Ca să7i deose=eas9ă de a9e3tia pe a?o9aţii di.7a 9erut 3i .u apără de92t pe 9i.a do:.eCustoru4 4ui Le.:ai a4es . a1ara a?o9aţi4or de 9o.i9i u. pro9es.u7i p4ă9u 4ui /# După 9u: to9:ai >3i dăduse sea:a.e să .ţă despre 9are 3tia 1oarte =i.tra=a.teri O 3tiu asta di. 9apu4 4o9u4ui: .ţi.9i >. drăCăstos.i 4uă di.ea a9easta# Ci.e su.9eput să 9aut a?o9aţi de 9o.9ă o 94ipă.ei:aCi.7a:.dă# J Ce aproape su.u4 e >.dar >.1ire3te.ţa i.t de7u.ios 9u: Le.9i 3i 1oarte CEe=os.eră=dare 9u :2.3i pe e4 3i pe :i.i:e.it u.Ce 4a eiK J N7aţi au<it >.tre=ă /# J N7a: ?isat :u4tă ?re:e. pat# J Du:.t de92t a?o9aţi :ăru.tra=a.u te C2.i# J Po?este3te.ie 3i :ai :areL 3i7apoi .torsese 9u 1ar1uria 3i stătea >.uie.os9 de92t di.utL >. trea9ăt ate.de de dori.i:i9.>4 o=4iCă pe /# Să se ap4e9e 1oarte :u4t 9a să audă 9e7i spu.e :ai =i.este i:posi=i4# Nu 9u.tK "a=ar .9eea 9e.ui ter:e.u depi.i de dispreţ.e1orturi4e 3i aHutoru4 pe 9are 4e pri:e3ti de 4a 9ei4a4ţi a?o9aţi >.u :ai 3tii de .spu.i9iodată.C2. ra.e su. :e:oriu.u i<=ute3ti să7i uiţi de totL C2.a .9e e drept.e să ?or=eas9ă# Pese:.itL .e# J (.e ?or eiL iar 9a să se o9upe de ?reu.u ?ise<e 92tă?a ?re:e să 1ie apărat de ei# Nu ?ă 4ăsaţi ispitit de s4ă=i9iu.tK Cu: poţi Hu. ase:e.7a: a?ut .d să <2:=eas9ă# Di.a4e# De 1apt.trade?ăr apropiaţi u.su.de 92te ori se 9o:pară 9u ei. pă9ate.dar 3i superior# Lu9ru4 a9esta . 9are să se poată a1ir:a 9u 9ertitudi.oaptea# Pe atu.su4taţii4e.eata.e 9ă Le.ţă perso.9u o re<er?ă despre 9are a: să ?ă ?or=es9 :ai t2r<iu.tr7u.pe 9are . dit 9ă u.u putea# A: 9ăutat de9i a4ţi a?o9aţi# Dar e :ai =i.de9i.u su.ea 4u9ru .ţa :i9i4or tri=u.3e4asede9iL dar .7ai putea să ră :2i :u4tă ?re:e 4i. eAperie.u :ă >..u7i 9u.d 9ă .d u.tra=a.Ci 4a ei.ţa a9easta :aestru4 "u4d .eCustoru4.a Fa?o9aţii 9ei :ariG pe 9ei 9are >i su.u eAistă a9u<at 9are.tHea4:e.po?este3te.>.să ?oia: să o=ţi.du7se despre eiK Spuse .ori9i.a3a 9u: a3 1i ?rut eupe.u4ui B4o9B 4u:2.e poate să spu.spuse .u poate i.9are .2.de3ti 4a eiL a4t:i.eCustoru4ui pe u. 9a< >.să . :are a?o9at# Apără 3i ei 92ţi?a 94ie.eCustoru4 re>. pe.dă pe 9are ei >i dispreţuies9# J arii a?o9aţiK (.tre=uie .i9iodată să7i ?ăd.7ar putea de92t să .su4 dorit de :i.o:u4 .eapărat 9a pro9esu4 a9e4a să 1i depă3it 9o:pete.i9i .u s7a :ai po:e.t 9u7.i3te oa:e.uti4e >. 9er9u4 său.area pe 9are a9esta o ţi..ţiL :arii a?o9aţi.e să dai dra9u4ui tot.eCustoru4ui# J A ?rut să7i po?estes9 despre pro9esu4 :eu.92t >ţi ?i.tre=ă /# Ci. di.dar asta .C >.9u4patu4uiL :arii a?o9aţi .Ci.i 9are se >.tru de<=ateriL 4u9ru4 a9estaM Este.>i spuse .i3tit >.os9uţi# Ter:e.să te 9u49i 3i să .i9iu.i >4 Hude9a Cre3it# /# Se uită :2. pri?i. to.iar 9a să aHu.u4 de a4tu4L 4a 9ea :ai :i9ă :i39are 9apete4e 4i s7ar 1i 9io9.te i:posi=i4 de o=ţi.i9iodată a?o9aţi :ariK (.de9i să :ă p42.e piardă.9u: >i 3terse deCete4e 9u u.o :i9ă Ueroare asupra 9ăreia a3 ?rea să ?ă atraC >. se. 9a<u4 de 1aţă u<aHu4 Hudi9iar e 9e4 9are de9ide# Iar u<aHu4 a9esta arată 94ar 9ă eAistă.t a9e3tia di.s tot ti:pu4. au<ite ţi pe 9are .i9iodată ?or=i.iată de 9e a: >.de a4t7[1e4.a pe 9are o :ai ţi.dă. praCu4 u3ii# Cei doi erau >.i de:.ţa 4or.C a?o9atu4ui# E4 :i7a dat.e4 >i .u ?oia sau .să 1a4sL 1ire3te.este eAa9t# Dar 1a9e. a4tu4 poate ar ?rea 3i ar putea să 1a9ă 9eea 9e e4 .ut 1iAarea u.u4 de a4tu4M StriCă Le.ea >.a4ă O 9o.a?o9aţi :ari 3i a?o9aţi.u:ai :ăru.7a: i<=utit .at să 4e i Cră=e3ti pri. ur:ă 1aţă de a?o9aţii de 9o..9ep2.ţa asupra datei de<=ateri4or 3i 9ă era a=so4ut de .7ai ?isat .74 9o:para=i4 superior 1aţă de a?o9aţii :ăru.i .9eea 9e.e# 7 a: C2.e să ?ă spu.dar a re1u<at 9ateCori9 să 1a9ă 9e4 :ai :i9 4u9ru >.ţi.d7o pe Le.os9 .eCustoru4# Aproape 9ă .ar 1i o t2:pe. Cest de .9ă .du4 4a ei te 9Ei. re<u4tate i:ediate.i 3i 1ă92.7a 4o=ţi.u:e3te totdeau..teţi u.ţe4.i9i de 9e să reCret 1aptu4 9ă :ă adresa: 3i a4tor a?o9aţi# aestru4 "u4d pro=a=i4 9ă ?7a ?or=it despre a?o9aţii de 9o.tra=a.:ăru.după 9e7a au<it pri:a oară de eAiste.u4 di. :2.14ue.it 3i .use str2.striCă /# Respi.

i.a 4ui Le.e.d tot restu4.d i se spu.e 9ă7i :ai 1a9e p4ă9ere să se o9upe de e4# Cu ti:pu4.te 9a 3i 9u: ar 1i 9uCetat# Vr2.di /# %i.o să7i ?or=e3ti :ai t2r<iu.d să74 aHute.a?# 0i se pare 9a: prea 1ires9totu3i.i:i9 de 1ă9ut# Dă7ţi sea:a: se >.stit 9a 3i p2.e poate 1i pri:it de a?o9at. a=se.u.:aestru4 .i 4o?i.u ?reau 3i .tL astă<i si:ţea o por.despre tot 9e74 i.u74 pri:e3te de92t da9ă are 9Ee1# i7a: dat toată si4i.dar .3i :ai a4es eu.tu4 4ui# Da9ă 3i pe.4a ori9e oră..tre=ător 4a B4o9B# Dar a9esta se :u4ţu:i doar să dea di.ă.3orţu4ui 3i 9u: >.i9ă 3i ire<isti=i4ă >:potri?a eiL dar tot ea răspu.i:i9 a4t9e?a de92t să 3tiu 9ă :ă iu=e3ti# FCă te iu=es9K Se C2.t 9e4 a=se.dă# J SiCur.t 94ie.tG.9eput să 9auţi a?o9aţi de 9o.o iu=es9#G Dar .i.9Eease apoi 42.o să se s9Ei:=eN J %i dă7i 3i dă7iM Spuse Le.3i 1ără să :ai adauCe a4t9e?a.i# J 5ire3te.9ă# J Ră:2i ai9iK (4 >.eCustor 3i r2<2.tra=a.du7i: J A?o9atu4 >4 pri:e3te 3i pe.e ai9i# /# %o?ăia >.u ori9i.e# I.d o=ser?ă 9ă B4o9B e ai9i# /# Se uită >.<2.9ă ?or p4e9a apoi >:preu.1ără să7i tu4=ure .9a ti.se pe.du7se spre /# Pe 92t e de drăCuţpe at2t de :u4t >i p4a9e să tră.dă.eCustor.u.ti.teresa.9ă9i :i s7a >.i pri?i.ire tai.Ce.spuse .ţa >4 tu4=urase: .spuse: J A?o9atu4 :ă pri:e3te 1ii.eCustor# J B4o9B doar:e de :u4te ori ai9i# J Doar:e ai9iK StriCă /# Cre<use 9ă .9e 1a9 priete.spuse .Că e4 9a să7i 9ureţe 9u u.dădu 4a o parte :2.tru a4te :oti?e# Ca<u4 4ui e :ai i.i pe .de7asta ai >.tru a 1i pri:it ar 1i .. ori9e 9a<.oaptea# De 1apt.9ă9i ?oia să audă propriu4 4ui răspu.ta4o.u7i a3aK (4 >.ţa să s9Ei:= situaţia. 9ap 3i să spu..u ?a ră:2. .1ă9u ea# Te a3teaptă# A9u: 4asă74 pe B4o9B.iG.teresa# J Da.ou de 4a 9apăt# De7asta i7a: per:is să se 9u49e ai9i.e să ?i.d9ă su..d i:po4iteţea 4ui Le. 9e spu..dar a=ia după trei <i4e# %i da9ă B4o9B .e a9o4o de92t p2.ă a9u: O pro=a=i4 9ă u:i4i.i:i9 di. s12r3itN Priete.ii tăi pe.u poate să74 su1ere# (.d iro.u poate să 1ie Cata pierdut 9a a4 :eu.t2:p4ă 9a a?o9atu4 să re?o9e pri:irea 92.u4 di.eCustor# FDe data asta eu su.3i tă9u# FPoate 9ă .eCustoru4 .draCu4 :eu 8ose1# Nu prea te :iră 1aptu4 9ă te pri:e3te 4a u.i.tre :oti?e4e pe.stăp2.u7i ai9i 92.9ă.tra=a.e.tre=ă e4 pe .ă ?a te<o4?a e4 9u a?o9atu4.9i .ă 4a 1e4 de 9i.adăuCă ea >.de4ete.du73i .t2:p4ase :ai departe..7a: .spre<e9e .tor92.i să ?or=eas9ă despre B4o9B 9a despre u.spuse /#.d >4 ?ă<u pre4u2.se C2.ţ pe B4o9B 3i :aestru4 >4 pri:e3te.u s7ar :ai putea 1a9e u.eCustoru4 3i73i tre9u :2.e .du74 pe .se :ai >.tra=a.tru 9are a?o9atu4 .1a9e: asta 9u p4ă9ere# %i 9a răsp4ată.t2:p4at 9a a?o9atu4 să :ă su.ad:isi=i4 9a Le.t de92t a4 :eu# %i7apoipro9esu4 4ui e a=ia 4a >.ii tăi./# (i a:i.a peste 1ru.e4 ră:2.oaptea 9a să74 pri:eas9ă# A9u: B4o9B e Cata 9Eiar 3i .u tre=uie să 9re<i .tru .s# Lui /# I se părea i.t2:p4ă să74 a.tre=ă Le.eC4iH2.CEia o pi9ătură de 9eară s9ursă pe pa.i 3i răspu.oaptea.de3i e =o4.9eput.e?oie de .tre=ă e4 pe Le.di /# (.dă..totu4 e pierdut 3i tre=uie 4uat di.du74 u3or 9u pa4:a 9a să poată 9o.1urie pe B4o9B 92.se C2.u7i .3i a?o9atu4ui pese:. pri:a 94ipăL 3i a=ia apoi >3i spuse: aEM SiCur.ua 9urăţarea petei# J SiCur. pas 1ără să 9er3e3ti 3i să :u4ţu:e3ti# J C2t e de rău astă<i.eră=darea de7a a14a 9e se >.despre a?o9aţii de 9o.i9# Ia te uită 9e7i :ai :erCe CuraM %tii.u.di /# %i aproape 9ă se >.tru ti.tre=ă Le.u :ai stărui# J 7ai a.atu.eas9ă# Poate 9ă ăsta e u.i:e.ţatK O >.ă 3i ?or putea dis9uta pe >.u ?rea să ?or=eas9ă 1aţă de Le.ti: J Voiai să o=ţii re<u4tate i:ediate.eCustoru4.e?oie de aHutor străi.spuse Le.i# J Te preCăteai să7:i ?or=e3ti despre a?o9aţii de 9o.i# J Ce ?reiK (.

Că .t de a?o9atu4 tău# J Se p42.u.Le.ii >.ţă.tr7u.i# N7a?ea de C2.adesea# Spu. aer se?er# J V7aţi uitat pro:isiu.9eată: J Do:. sa4t>.u :ai >.du74 pe /# De =raţ.tre=ă: J Iar a 1ost .a4i. >. tea.apu92.spuse /#.u.9i se :u4ţu:i să de94are: J Pe ?iitor.9u ti:pu4 de?ii 1oarte depe. 4o9 de s9u<e.Cust o u:p4ea >.a 4u:2.se 9u u.u.as9u4tă7:ăL de a4t1e4aproape 9ă .:i7a :ărturisit7o 9Eiar e4.u4e pro9uristM /# Se >.u:ai de "u4d9i 3i de Le.9EidăL O3a după e4L Le. patM (i striCă e4 4ui Le.optieră a9tu4 pe 9are to9:ai >4 9itea 4a 4u:i.desiCur.se ?edea o 1iridă >.tă# Ei =i.9ă9i pro9esu4 4ui dura de 1oarte :u4tă ?re:eL dar >3i p4ătise s9u:p eAperie.pe 9are u.9uiat u3a.e.7apu9ă să aHu.d a9estea.te4e 4ui .7a: să te :ai pri:es9 4a o oră at2t de t2r<ie# J To9:ai asta dores9 3i eu.di.tre 3i /# (.9uie u3a 9u 9Eeia# J Te a3tept de :u4tă ?re:e.să 9u?i.di.9er9ă să74 traCă >.spuse /# TrăC2.spuse a?o9atu4# J Da.du73i o9Ee4arii.ţ 4a ser?i9ii4e 4ui# J Se du9e să re.tre=ă /# (.du4 patu4ui.eCustor# J Le.C# Poate 9ă pri:a i:presie pe 9are i7o 1ă9use .ţ2.taHos# /# (4 pri?i 4u.9a4e9i tă=4ia# (.i# (i p4a9e Cro<a? să se 9u49e ai9i.i >4 aHu.se 9u at2ta putere pu:.a9esta >i spuse: J A: să p4e9 9ur2.ea?oastră u.i 3i de .treCi:e# Ca să te poţi ur9a >. 9a:era a?o9atu4ui 92..d spre e4 o 1aţă ruCătoare# Ar tre=ui să7:i spu.trase >.de.d pe .2. =rto9i 3i.s 3i i.eCustoru4 >i tăie 9a4eaL tea >4 >:pi.>.i ?2r> pi9ioru4 3i7o ţi. se9ret# J Ade?ărat.d 4a ser?i9ii4e 4ui.se.iate 9u :are CriHă. s9au.d 42.9 de E2rtii.9u pu:.9ăpere Hoasă 3i 1ără 1erestre.>4 pri?i se?er pe /# (.u4. 1u.ti.i# Dar a?o9atu4 >4 >.e4a4o9u4 eiK J Ne4a4o9u4 eiK (.9ă str2.spuse Le. =u9ătărie 9u =raţe4e ridi9ate spre 9er# %i repeta >.optieră u.ţe4eCe# C2t despre e4.u .Cură >. to9 3i u.să a?ea u. pe 9are se a3e<ă# J i se pare 9ă ai >.are.se di.o 9ă4i:ară. :are a?a.i ?ru i:ediat să sară 4a /#. praC o si.u :ai e u.u des9EisăL apoi.dar .i:e.9epu să a4erCe pri.u:ai de 1or:ă.u.4ăs2.a: J Re.i 9are >4 pri?ea ate.tru.spuse /# Uit2.ţă 4a ser?i9ii4e a?o9atu4uiM Le.ţe 4a ser?i9ii4e 4uiM StriCă .<2.se B4o9B# E 1oarte a?a.e 4a u3ă 92.Că =i.i se duse spre o u3iţă 3i o des9Eise# J Vrei să ?e<i 9a:era >.i .du7se di.9er9ă să >.u7> răspu. 9a:era ser?itoareiK (. pat >.i :i7a o1erit7o.ea.u >.Ce .spuse /# A?o9atu4 >4 pri?i :irat# J Ia 4o9.tre=ă ea# /# Se duse să ?adă 3i des9operi di.d Le.re7.toarse. perete.tor92.92t se ?ă<u si4ită să7i dea `dru:u4 3i Ce:u de durere# Le.eCustorL dar .eţi 3i du:.apoi# Dar e4 >i ptr2.se repe<i după /#L a9esta >.u.2. 9au<a 4ui Le.spuse B4o9B >.du7se spre .eCustoru4 1usese 9ea ade?ăratăL B4o9B a?ea.d B4o9B >4 9Ee:ă 9u ?o9ea >.deodată.9e?a :ai sus de 9ăpăt2i.pro=a=i4 a9te4e pro9esu4ui# J Te 9u49i >.u erau s9u<e.d# Cu: >.9u u. 9are se a14au.spuse a?o9atu4.ţa# %i.o 4u:2.ării# Apoi.a?o9atu4 .ridi92.J Da.i 9are părea 9ă .3i.pu./# Nu :ai putu suporta să74 ?adă# J Cu49ă74 >. ur:ă# / >.eAperie. se9ret# ă du9 9Eiar a9u: 4a a?o9at 9a să re.dră<.tre 4a a?o9at 3i să s9ape.>. 9are se 9u49ăK (.spuse e4# J Da9ă ?rei. pat tre=uia să >.i să i.d să 9ruţe pe .a?ea să i..răspu.tre=ă /# .du7se 4a Le.eCustoru4L Upoi.

u toţi su.eL a4t:i.uti4 4a o ră9ea4ă# .dar pari at2t de =ui:ă9it >.9ă9i tre9u u.dL apoi >4 apu9ă u.u e pripit.3i7o spriHi. a 3ti 9e 1ă9use pra9ti9 :aestru4 "u4d pe.u 4e pu.d 4a o parte pi4ota 9a să se a3e<e pe :arCi.aţi 9o.i.i9i o 4eCătură 9u pro9esu4.u su.totu3i O 9iudăţe.9et 3i tre92.da9ă au u. a9u<at di. 9ă de a<i >.de4u.tr7u.t2:p4ă 9a >.d Ce.u .tru92t?a 1i<i9ă. 9urios.>i iu=e3te pe toţi 3i pare să 1ie iu=ită.1ru:useţea<ă. per.C 3i poate prea >.i >i Căse3te 1ru:o3i aproape pe toţi a9u<aţii.d >i dau ?oie# Eu .o3tri >3i păstrea<ă 1e4u4 de trai o=i3.te.?ier:e4e ăsta . ti:p 9e /# Tă9eaL 9u at2t :ai =i.tre=ă: J Ai ?e.4a r2.u e totdeau.u poate 1i de9i a9ţiu.ie a 4ui Le.u pro?oa9ă o s9Ei:=are 94ară 3i pre9isă a >. 1aptu4 9ă Le.se aCaţă de toţi.teri.9uiai u3a# Ciudăţe. a.tre:urau# aestru4 >4 ruCă pe /# Să7i dea o 9u?ertură de pe 9a.du73i :2. a99es de tuse.ării 9a să74 rori?eas9ă :ai =i.u4 4ui 9a u.da:.t at2t de :irat 92.>:i po?este3te 3i :ie toate a9estea.da:.eG 9a 3i 9u: ar 1i ?rut să74 4ipseas9ă pe /# De 4i=eru4 4ui ar=itru 3i să i se i:pu.u toţi su.u:it 1e4# La drept ?or=i.a 4a 4o9u4 ei.e părerea O pe 9are o a?ea de :u4tă ?re:e O 9ă a?o9atu4 9ăuta totdeau. 1ireL =a 9Eiar 94ăti.ai.tu4 F.ea i.i# După 9eK Ai să :ă >.ţi4or . 9a4itatea :ea de a?o9at O 3i poate 9ă .tru si.du4 ei# Ca să :ă distre<e.9ă .u se putea să . ti:p p2. ?2.re9u.ii deose=it de 1ru:o3i# Dar toţi su.eori92.ă spriHi. 94ipa de 1aţă# Da9ă 3tii să ?e<i.ase ?i<i=i4 di.ise de .apoi.oi 9Ei9ote4i# Ai o=ser?at.su4 .ă să74 4ase 3i pe e4 să ?or=eas9ă.a9operite de 1ire de păr a4=e.u ţi7a3 1i ?or=it despre ea da9ă .u73i 1i dat sea:a 9ă de data a9easta /# (i opu.Căse3ti >.e o propu.eata e3ti u4ti:u4 9ăruia ar tre=ui să i7o eAp4i9.du7se >.te a4e :aestru4ui "u4d 9a să73i 9o..ă Creutatea 9orpu4ui# J A3a >:i >.u7i a3aK (.apea# /# I7o dădu 3i7i spuse: J Te eApui i.e1eri9it# C2.u s9oate o ?or=ă.Spuse a?o9atu4 după o 94ipă# J Nu e . a?o9at =u.t 1ru:o3i# E?ide.o?aţi O 9e4 puţi.J Da..it astă<i 4a :i.ţia de 4a ade?ărata pro=4e:ă 9are 9o.ăriiL 9au<a .pri.9u o :2.de4u.ător 4a p2.ea 4u9ruri.u:ai o propu. 9e4e4a4te a1a9eri Hudi9iareL :aHoritatea 94ie.du7se pe Hu:ătate.d 4e a14u pe 92t pari du:.pro9esu4 .u:itKL O Da.?ă<2.era4ităţi 1ără .9i per:ite7:i doar 92te?a 9u?i.d9ă .uit 3i.trade?ăr 9ă toţi a9u<aţii su.t 9ei :ai 1ru:o3i# %i poate 9ă .ise 9o:p4et >.ţă u.ar 1i tre=uit poate să7ţi 9er s9u<e# E o 9iudăţe.92.e u.u.ţă de92t de o=i9ei.e 9u u.u prea7i dera.ia a9easta 9o.iti?ă# J Atu.ea4a de7a :ă apăra# J A: >.de .dă# J SiCur.o3ti u.stă >.9ă9i .L totu4 e 9Ei=<uit >.ea :ai 4au4tă re<iste.ită >.să7i a=ată ate.d după s9au. s1ătuitor.u ?i.ia a9easta O du:.a9u<aţia .ti.e aureo4ă. 1aţa 4u:i.9are 3tie să se o9upe de ei 9u: tre=uie.a.a pe 9are /#.3i7o retrase repede# Nu dai :are i:porta.d.1ir:e pe.tre 9ei 1ru:o3i eAistă 3i u.tre=ă a?o9atu4 ridi92.da9ă :ă pot eApri:a a3a# 5ire3te. s9op a.ţă./# (3i re?e. 1e.d a?o9atu4 ter:i.ere.ere pe 9are a: putea s7o dis9ută:.a >i (.epri:ită >.ă.e.92t a: s7o 1a9.d2.>.spuse /# (.u se >.ă 9a u.tre=ă e4 4o?i. 9ap 4a u4ti:e4e 9u?i.pe 9are de a4t1e4 i7a: iertat7o de :u4tă ?re:e 3i .ea 9a<uri .eata >.totu3i.1ăţi3ării a9u<atu4uiL >.te te s9utes9 de oste. ă 3i B4o9B.s pe s9au.or ase:e.4a Cestu4 a?o9atu4ui.e pe a?o9at# Vreau să7ţi spu.o:e.9ă . ase:e.t.C# "otăr2rea :ea e de1i.u7i :ai era a?o9at# J Ni:i9 .să .>. eu.spuse a?o9atu4 r2<2.te.t ?i.d ai destu4ă eAperie.de7=it2.2.i9i 9o.tru e4# A?o9atu4 .ea patu4ui# Pi9ioare4e 4ui Coa4e.ur:at de .d u3or 9u deCete4e :2.sta >.7o să te satis1a9ăL to9:ai după 1aptu4 9ă a9u<aţii su.spuse a?o9atu4.ti.1ii.9o.e pripi:# 5o4osea 9u?2.spuse /# Ridi92.atură >.spuse /# Pu.u >.>4 >.9Eipui.uă :aestru4 "u4d. o :ie de oa:e.Hea<ă# Cu toate a9estea.area .eK (.tre=iL răspu.tată >:potri?a 4or.a >.da9ă .9a să73i susţi.t 1ru:o3i.a4e 9ărei re14eAe ei 4e poartă >.spuse a?o9atu4# Totu3i.optieră 3i pe 9are.t desti.ţe4es =i.d 9ă .p2.spuse /# J S7ar putea. a3a tre=uie să spu.distrat.

7ar 1i 1ost >.eata de apărare 3i :7a: supus 9a să7i 1a9 p4ă9ere# 7a3 1i a3teptat după a9eea 9a pro9esu4 să :ă preo9upe :ai puţi.eL da9ă a: >. u4ti:a ?re:e a: 9ăpătat 9o.oarea pro1esiu.ti:e. pre<e.ţa de:.i:i9# Aproape s7ar 1i putut 9rede 9ă a?o719atu4 >3i :as9a se.9Eiu4 ţi.a# Cu: se :ai u:i4ea >. 9e :ai i:e.tă 3i so9otes9 .ă to9:ai 92.după 9u: ai spus7o 3i du:.dar a3 ?rea să adauC 9ă :7a3 1i a3teptat 4a :ai :u4tă Hude9ată di. 9a ori92.2.te4e du:ita4e . p4usera =oCat.ţător# /# Dăduse s9au.eră=dător i.părea 9ă are :u4t de 4u9ruL >.i 3i .trade?ăr pro9esu4 4ui /# Drept I o a1a9ere se.9are e3ti :u4t :ai >.a4ă datorită 9ăreia putea spera să se e?ide.spuse a?o9atu4 9a4: 3i >.ea de4o9 sea:a de o.ii.sea:.ţia să7ţi 9o:=at 9u?i.d si:t 9u: pro9esu4 ră:2.d.9Eiu4 du:ita4e >:i e priete.teau de4o9 Eotăr2rea# J (ţi :u4ţu:es9 pe.u :i se adu9ea a:i.e9esar să se i.ţie<e.d a: ?e.spuse a?o719atu4.a9ope7ri.ţe4eC.te roC să :ă s9u<i.ea să te o9upi du:.te4e du:ita4e priete.9a să7ţi :ai u3ure<i puţi..u4ui >4 p4i9tiseau 9u:p4it pe /#.or =a.tar.9eput du:.te4or# Ai o=ser?at 9red 9ă 4a pri:a :ea ?i<ită.ou.ţi# %i 9u toate a9estea tre=uie să 9o.u7i spu.de3i .:u4t prea i:porta.u se putea să7i pese prea :u4t de pierderea u. ?2rstă 3i ai :u4t :ai :u4tă eAperie. 1e4u4 >.4a a9eea3i 1a<ă a pro9esu4ui.totu3i. rea4itate.spuse /# ArCu:e.spuse /# Puţi.>.eM Nu7:i u3ure<i de4o9 sar9i.it ai9i 9u u.os9 9ă . 9e >.a4 3i despre ro4u4 :eu :ai :u4te 4ă:uriri de92t 9e4or4a4ţi 94ie.t2:p4at to9:ai i.te4e.ti:e.C O 9eea 9e ar 1i dorit să e?ite O =a >4 :ai 3i >.?ers# Ni9iodată pro9esu4 . stare să :i 4e dea# Dar .i:i9 .9redere >.3i .d >. 9are ţi s7a părut 9e4 :ai a?a. po?ara o=4iCaţii4or# Dar s7a >.d a?o9at. =e<.e >.ă >.iar du:.eata.a?2. a.9Eiu4.i4e >.taHos pe.92.eL dar >.ter?i.9a să <i9 a3a.:i7ai dat 92te?a i.u4 4a o parte 3i stătea 9u a:2.s se ţi.eră=dător.eata.u:ai at2t . 9e >.eata.it draC:ărturises9 9i.tă >.diţii4e 9a să se >.ui 94ie.7a: de 9e să :ă ru3i.te.du73i 9u?ertura peste pi9ioare# U.u >.eata să :ă aperi# C2.s.erCie de92t p2.ităţiiM %i de 9e 1ă9ea astaK Ca a?o9at.e<# Cu?i.de9i .t su1i9ie.ea .:i7ai de?e.tr7o :ăsură 9o.1ie 1aţă de /#. :u.ţi .tru :i.9er9at asta u. s12r3it.puţi.u:it ti:p de pra9ti9ă .i:e.:ai a4es da9ă ţii sea:a 9ă ţi7a: dat despre tri=u.ţă de92t :i.u :ai ?e<i produ92.ă 9ă . părerea u.t2:p4e.e3ti 3i re9u.1or:aţii despre tri=u.ţia du:ita4e.te4orL 4u2.u ţi7ai pre9upeţit e1orturi4e# Te7ai o9upat de pro9esu4 :eu 92t ai putut 3i >.<aţio.eră=dător# J Nu su.ă?i9ios 3i7ar 1i tre=uit să 9aute si.te de e4 9u 1orţa.dar pro=4e:a e.. =u<u.atitudi.eori.te4e duioase a4e =ătr2.du73i u:erii 9u pi4ota 3i pu.du7se .dar .ea de /#M De 9eK Oare di. ati.spuse a?o9atu4.i a4tu4 poate 9ă .te4e di.at /#.7au stat a3a >.tru re<o4?area ei 9u :u4t :ai :u4tă e.9ă# %i totu3i.i.9e str2.u7:i 9o:=at a1ir:aţia# J N7a?ea: i.a4ă 1aţă de u.>4 uita: 9o:p4et# Dar u. 3i eu.a4 pe 9are .sau :ai deCra=ă 1ii.1ie O 3i posi=i4itatea a9easta .e3ti .ti.9Eiu4 4ui /#. 1aţa :ea.u :i7au adresat a9e4ea3i 9u?i.e4e 47ar 1i putut si4i să se eAp4i9e >.să tă9erea 4ui /# Drept :ai 1a?ora=i4ă# De92t era >. >:i păsa de pro9esL da9ă . pri?i.d9ă so9otea >.u s7a petre9ut .ea :aestru4ui HH"u4d .da9ă7ţi iei a?o9at.u7:i e de aHu.?o4u.a4K Cu 1ori92tă =ruta4itate 47ar 1i eAa:i.e di. 9e :ai .u tre7puie .ter?e.9er9 .9e?a 3i a: a3teptat di. partea du:ita4e.u su.7ai su1i9ie.t# J Te >..u7i 94i.9u ti:pu4.stit 3i .d >.tru se.are.ui o: 9a du:.:aestru4 "u4d 9o.i9iodată . <iua 92.tL :ai era 3i =o4.9a să a3tepte e1e9tu4 9u?i.după 9u: tre=uia să73i :ărturiseas9ă des9Eis.i. 1aţa a?o9atu4ui# J După u.i 3i de tri=u.Cur.ă pe.două :2i.adi.stat a9u: 9ă .d ai >.Cerea 9ă e1orturi4e a9estea .Cur să s9ape Pe7o parte di.9ă9i.at2t de sus9epti=i4ă >.i9i ea eA94usă O 1aţă de priete.s 92.9et# C2ţi 94ie.t de4o9 .i:i9# SiCur.de4u.u :i7a pri9i.i9i de pierderea u.s 3i pier<2.uă: .?i.spuse a?o9atu4. si:patie perso.>.tro4u4 9u?i.te# 5ire3te.d de?i.1a9i asta.7a: să >.au 1ost 9reate toate 9o.i9iodată să7:i i:pu.d era: si.J A: :oti?e destu4 de serioase.9ur9au.uit at2tea CriHi 92te a: a?ut di.u :ă o9upa: de e4 3i a=ia da9ă7i si:ţea: po?araL apoi.7a?eau tot at2ta dreptate 92tă iu.teM J Asta . :i. 1aţa 4ui /#M Nu :ai ţi.

3e4a: puţi.u Cre3ise: de4o9 dărui.u putea: >.9a să .dit7o >.d# Dar.9a prea i.i:ă.te7ai a4eCe poate 9u o >.u 1o4oses9 se9retari# Pe ?re:uri. 9e >. Ce.ţă.9a asta uria3ă# C2.ţăL dar a4 doi4ea >4 ia pe u:eri de 4a =u.area proCresea<ă.9eapă >.ţări tai.9ţio.spuse /# I.o .9ă = pri?ire rapidă.esiCure# %i pe. a?o9at de pro9ese o=i3.ă?it :u.su:ia3a 9u: Eotăr2se:.ate de su99es# A: 9itit >.Că: după to.te.9ep să reCret# Cu?i.p2.ţe4eCe# U. 4a.datoriri4or pe 9are :i 4e asu:a:# Pe.era: si4it să respi.i:i9 4a ?oia >.ua să te o9upi de pro9esu4 :euK A?o9atu4 se :u4ţu:i 9Eiar 3i 9u >.uti4 să :ai i.ţe4easă 9u: tre=uie.di?i<i >.spuse a?o9atu4.are. spi.du7:ă 9e4or pe 9are 4e a99eptase:L e1orturi4e :i7au 1ost >.uit de a:e.>4 :ai >. >.ţei pe 9are a: do=2.i3tit 4a 9ăpăt2iu4 a?o9atu4ui o 1ă9u să 9readă 9ă totu4 era >. spu.e9a<uri4e de 9are se p42.ă 4a se.u7i .ori9u:.d 9ă .se: J A: să 9o.d a?ea: a.ţuri de92t 4i=er# Da9ă ţi7a3 arăta 9u: su.ti.ou 4eCă.9a 3i 9u: e4 ar 1i a?ut de su1erit .t 9e4e de 9are :ă o9up eu a9u:: pri:u4 >3i 9o.ătoare 9u a4 du:ita4e O 3i >.a?ea să 1ie di.d 4i.ă 4a saturaţieL a?eau să7i 1ie di.CaHaţi 92ţi?a ti.9er9are. 9u?2.optieră# J Cu p4ă9ere. >. parte :odi1i9ării 94ie.dar e o Eotăr2re asupra 9ăreia poţi să re?ii 9Eiar astă<i# aestru4 "u4d se >. a?o9at de pro9ese 9u: su.ţă 3i di.de ?i.tre u.spuse a?o9atu4# Dar >.ţă apare.t2:p4ării.d să ?adă 9e se >. 9a<u4 du:ita4e.eC4iHe.i7sare 3i7i răspu.i4or ?e.a3a a9u<at 9u: e3ti.se >.i.?ăţătură# Ai să ?e<iL >4 9Ee: a9u: pe B4o9B.era4 1aţă de pro9es.atu.uias9ă 9e 47ar 1i a3teptat da9ă 9edaL a?eau să re>.9i daaproape 9ă >.arii tri=u.u 4ase .u .ti.se >.să totu4 ei >.ti.u4 :aestru4ui "u4d putea să =ă.t trataţi 9ei4a4ţi a9u<aţi.9eput 3i74 du9e >.a?ea să7i 1ie s9os di.:7a >:=o4./# Spuse: J Ce7ţi propui să 1a9i da9ă ?ei 9o.te4ei :e4e sau a >.ea 3i :ari di1i9u4tăţi 9are se pu.tr7u.să i se spu.era a4t1e4L a 1ost u.d ea .tru a suta oară.te4ei :e4e O 9ă9i :ă 4i:ite< di.t2:pi.ă 4a Ce.dar astă<i 4u9re< si.se iar pe pat. parte eAperie. 9e :ai :u4t 4a 9a<uri ase:ă.42. ordi. :oti? a eAistat.9er92.9redi.ţa .9Ei.e?ide.apoi su.să# Cu toate astea .et at2t de :are. 1ir de aţă.toarse 9u 1aţa 4a perete.ti.9uraHări4e.a4u4ui par :ai =i.eri Huri3ti. 4o9 să se du9ă după B4o9B.i9e 3i .eata# J Asta >:i 3i >.e?oie să 9auţi prea departe 9a să Căse3ti at2ţia i.9i 9Eiar să te porţi a3a 9u: te porţi >.trade?ăr.ţ 4a ser?i9ii4e du:ita4eK J Da.iţi să :ă 9aute 3i să .u.tu4 pe7u.de92t să74 9o.ţe4e a:ăCitoare.9u.Le.i se :u4ţu:i să striCe di. ti:p 92.u e >.si3ti# J A: să :ai 1a9 o >.9are 9ara9teri<ea<ă per1e9t deose=irea di.9o4o de ea# %i 9Eiar a3a este# Dar poate 9ă :ă >.s .t.u.J Nu se poate să .ou 9Ei.te4e a?o9atu4ui i<=utiră :ai :u4t să sporeas9ă .ţei :e4e Huridi9e.ă e 1aptu4 9ă ai 1ost prea =i.tru a 1a9e >.i9iodată :u.u.2.tru du:. .des9Eide u3a 3i a3a<ă7te ai9i.ate spera.9a >.ou 4a i?ea4ă.tre=area asta HiC..9Eipuia:.spuse /# %i 1ă9u 9e >i 9eruse a?o9atu4# Să >.t2:p4aseL 1aptu4 9ă74 ?ă<u pe /# St2.u 9ede< de92t 9e4or pe 9are >i si:ţea: apropiaţi su14ete3teL dar să 4ăsă:L .dar.du9e 94ie. .tr7o <i o 1ra<ă 1oarte 1ru:oasă.t.pe.ou 9ă >.eC4iHe.>.spuse a?o9atu4.ă di. .u7:i reCret Eotăr2reaL poate 9ă tre=uia să re1u< 3i :ai :u4te pro9ese de92t a: re1u<at.eră=darea 4ui /#.ă# Le.dar de :u4te ori e :ai =i.u 1i o=ser?at 9ă de3i a: u.ui de:ersuri4e pe 9are 4e7a: >.?eţe era dispus ori92. 9a4eN (. .dar 9ă eAistă de ase:e.ti.e să 1ii >.C aproape toate so4i9itări4e oa:e.Că .stat 9ă .p2.a: a?ut =u9uria să 9o.?i.ui CriHa de7a se o9upa de 4u9rări 1ără ris9u4 de7a pă9ătui >:potri?a 94ie.9red 9ă da9ă ai aHu.sau :ai deCra=ă 9ă ai 1ost tratat 9u .u reCret .1ără să74 4ase.u:ai 4a apre9ierea Cre3ită a asiste. praC: .se a9operi 9u pi4ota p2.i apăru i:ediat 3i aru.uite 3i7u.e tratat.tot 9e 3tia p2.Cur# Asta se datore3te >.Cea /# (.tre=ă pe :aestru4 "u4d: J %tii 9ă re. 9a=i.e?oitori.e# /# O pri?ea 1iAL ea >i <2:=i# J Caută74 pe B4o9B. a9este pro=4e:e# i7a: dat sea:a 9ă .e o dată.tă.9eput e.tru 9ă tre=uia să ter:i. stare să se repeadă 4a 9ea :ai :i9ă 1iri:itură# %i totu3i.ă 4a se.9ă 1u.

tre=ă: J Ci.94i.>3i repetă ruCă:i.tru a?o9at# %i.spuse a?o9atu4.tre=ă B4o9B :ai :u4t pe.doia4ă.u# (3i ridi9a >.spuse a?o9atu4.să aru.u74 a4u.epotri?it# J N7a: 1ost 9Ee:atK (.u se :ai uita spre patL Eo4=a o9Eii spre .i9i :ă9ar să74 <ăreas9ă pe a?o9atu4 9Eir9it 42.ă.u4# /# Ar 1i ?rut să74 >.9er9ă să74 >:piedi9e să striCe.spuse: J La ordi.dar Eotăr2se s7o rupă de1i.d.ă 4a ur:ă 9ă . :o:e.J B4o9BM La a?o9atM Apoi.epotri?ite# De 92.tru si.u:ai 9u a?o9atu4.9er9ă s7o >:piedi9e 3i7i apu9ă :2.ea 4a spate# U3a o 4ăsase des9Eisă 9a să poată 1uCi 4a pri:u4 se:.u se preCătea să7i spu.u 3tiu 9are 9o4ţ a4 9a:erei 3i as9u4taL di.ă./# (i apu9ă 3i 9ea4a4tă :2.u te >:piedi9ă să ?ii >.tre=ă a?o9atu4# Vii >.e# Vrei să 3tii 9e :i7a spusK J O.adăuCă# J Vii totdeau.ţat 9u =ătaia.>.t2:p4a.a 9apu4 de par9ă ar 1i p2.a pe 9are p2.9Ee<e# Dar /# Să răsti 1urios# J Ce 1a9i a9o4oK StriCă e4# %i 9u: Le.. piept.ţă# S9os di.d :2i.să 1ie repetat ordi.1ără >.e de92t pe.ii pe 9are >i ţi.d pro=a=i4 de 1aptu4 9ă a?o9atu4 stătea :e7reu 9u 1aţa 4a perete 1ără să7i pese de 9e se >.ea i7o 4ăsă# B4o9B sosise i:ediat 9e 1usese 9Ee:at.u4 4ui /# Di.9ă9i B4o9B >.du73i pu:.9u :u4tă prude.i >.tru pi4ota >.9o?oiată.eCustoru4 se 94ăti.dit 9e?a. 9asa 4uiL de a9eea ră:ase .t 9u totu4 .9et 3i 1oarte repede# J Vreţi să p4e9K (.e4e du:.tră pe ?2r1u4 pi9ioare4or.area >.de par9ă 1ăptura a?o9atu4ui ar 1i 1ost prea ori=i4ă 9a s7o poată suporta# Dar .ea?oastră# J Ce dore3tiK (. :o:e. p4i.C2i. 94ipa a9eea.er?ă >.da.a3tept2.a spr2.trea=ă da9ă să i.ap4e92.9ă9i :aestru4 "u4d >4 >.pro1it2.9epuse a?o9atu4 să ?or=eas9ă.te 9a 3i 9u: ar 1i ?rut să >.e4e 3i73i >.spuse a?o9atu4# S7ar 1i putut 9rede 9ă :aestru4 "u4d.dep4i. ori9e 9a<.9ăut2.tr7u.ă 4a ur:ă.CriHorat9risp2.poţi să ră:2i.du7se peste spătar sau :2. de peri9o4# Pe /# Nu74 ?ă<u# N7a?ea o9Ei de92t pe.tre=ă a?o9atu4# J Ni:e.e94i.9are >:i e priete.u putea să as9u4te prea u3or9ă9i :aestru4 "u4d ?or=ea 9u 1aţa 4a perete.9uraHe<e să se apropie. 4o9 să >.tre sau . sărite.du7i păru4 3i o=raHii. a1ară de :i.>.epotri?it# %i după o 94ipă de tă9ere.u putea .du7se >.tre=area a9easta >4 i<=i pe B4o9B O 9are 1ă9use Hu:ătate di.u .iar Le. str2.9i 3i 9u toţi 92ţi se a14au >.i4e 9a să se apere.se preCăti să 1uCă a1ară di.u.9a spre pat o pri?ire 1uri3ă. :o:e.3i.d p2.9u :u4tă duio3ie 3i.tru striCătu4 4ui /# 5u B4o9B.Că .i.>.t 92t se poate de .dar asta .B4o9B .tre=ă B4o9B# J Da9ă tot e3ti ai9i.Ce.Că perete# Dar :aestru4 "u4d 1ă9u să i se audă C4asu4: J B4o9B e ai9iK (.9epu să tre:ure 9u ade?ărat# J A: 1ost ieri să74 ?ăd pe7a4 trei4ea Hude9ător.9u u.9e.a4tă su= 9are .d >.tr7u.du7se 9u spi.te .d >.d >.se stre9ură după s9au./# (. Cest de4o9 drăCăstos.9et.ea?oastră# J %i >.>. praC 3i părea 9ă se >. dru: O (.eas9ă dori.tru.ţa 94ie.opri.spuse B4o9B# .ţă. spate: .apoi >.>4 e. 92.9et>.iti? .i9i de as9u4tat .e e a?o9atu4 tăuK J Du:.i.tru.după oare9are re<iste. p4i.ai.tit# Le.eK (.ridi92.ă 3i.tea ap4e92.dar ră:ăsese >.soare# Dar 9e4 9are pri:i pedeapsa pe.a >. 92.d să s9ape di.B4o9B i.47ar 1i a:e.9epu să Cea:ă.i tă9ea 3i ea# Vă<2.>.i.a.tre=ă e4# (.?ă roCM Spuse B4o9B# %i 9u: a?o9atu4 .tu4ui.i >.a: adus ?or=a despre ti. 9a:eră# J Ai 1ost 9Ee:at.i:e.

9er9e ast1e4 să74 su=HuCe 3i pe e4K Dar da9ă B4o9B .ăK Dar B4o9B >.t2ră3te7te >.Că patu4 4ui# J Su.a79u?ii.>ţi a:i.i:i9.ea >.i:i9L ră:ase a9o4o.9ă9i 3i du:.:ai a4es du:.9Ei. a1ară de :i.spuse a?o9atu4# 5ă 9e ţi se pare Hust# J SiCur.>.:irat.ă de92t repausu49ă9i 9e4 9are stă 4o9u4ui ris9ă totdeau.dă: . stare să73i dea sea:a.să >.e7i e priete.ui >.u7i 1o4ose3te 4a .:ie 9are a: u.t 9u o :2.3e4e pe a?o9at.u:ai 9a să 4e pu.at.u4 4ui Le. sau de 9uraHos 9a să74 >.ă di.tru u.u 9Eiar :ai :are de92t du:.>.Le. să7i răspu.J Atu.poate.i9i >.dră<.să se a14e pe u.spuse 9u C4as tare: J ă doare.i# Ba are 9Eiar 9uraHu4 să :ă i.du7se spre patu4 :aestru4ui "u4d>.a# Atu. 1aţă de /#L deL a9eea se repe<i spre e4 aCit2.9ă so9otită 9u ore4e 3i e4 ar ?rea de pe a9u: să7:i dea s1aturi.ui do:.ii 3i ridi92.Hurii 1oarte iCroso4a.da9ă .u4ui a?o9at 9are .du7se di. ta4er a4 =a4a.Că a?o9at# Vădit 4u9ru.d ?or=e3te 9i.e. 9ap spre e4# Da9ă Cestu4 i7ar 1i 1ost tă4:ă9it >.destu4 de ?i94ea.u.irea ei.9a a3a.9Ei.eata 3i pe :i.ea patu4ui# B4o9B.a.i:e.totu3i.>.ă pi4ota.d9ă ai9i ţi se dă ?oie să stai Hos 3i să as9u4ţi 4i. :2i.te.de:.su4tă.di.>i spuse /#.repetă Cestu4 a9es7I ta >.4asă7:ă# Vreau să :ă du9 4a B4o9B# %i.i pro=a=i4 9ă 3tia.e . Ce.se a3e<ă pe :arCi.e# B4o9B păru 9u totu4 de a9ordL >i aru.i:i9 3i :ă i. tă9erea 9are do:.pe :i.ea .i.?e.tu4ui# De 92te ori .dră<.spriHi.u73i s9Ei:=ase B4o9B atitudi.is:u4C2.i3tit pe 92.K Nu ?edea 9ă a?o9atu4 >4 u:i4ea i.aţi au<it 9u: >:i ?or=e3te o:u4 a9estaK Durata pro9esu4ui său :ai poate 1i >.du7se de 4 spătaru4 s9au.i se p4e9ă peste e4 O 3i >.C 3i a4=# !estu4 ei >4 o=4iCă pe =ătr2.du73i pu:.>.t >.a I a?o9atu4ui.9u4:eaai9i.u4e a?o9at.tru.dar poate 9ă7i tre=uiau .1ii. 9u?i.ate4e 1or:e a4e trupu4ui O apoi.ţei 3i să 1ie 92.9 peste 1aţa :aestru4ui "u4d.u:ai de7o oră >.ui.u e >.u.du7i 1aptu4 9ă73i :ai 4uase 3i a4ţi apărători >.=a 9Eiar.ă pe.drept2.at2ta 92t >.e7i e du3:a.u4ui# Ca<i >.>i :2.Că de /#: J Do:. do:.u:ai 9a să se 4aude 1aţă de /#.e?a 9u :i.tărit 9u Creutatea pă9ate4or sa4eG# /# Nu spuse . ase:e. suspe9t :i39area e :ai =u.e3te despre propriu4 4ui pro9esM J N7a: să te :ai dera.92.>.de 9o4o79o4o. Cesturi eAtre: de aCitate. Ce.să7i arate 92tă putere are 3i.ea.su4te# Nu 3tie . ori9e :o:e.ată 3i 94ăti.He<.9i a.i.4a >.e.94i. 1aţa a?o9atu4ui: J Du:.spuse B4o9B 9a pe.u7ţi pese de .u te :ai supu.9i . pro9es de 9i. do:.dră<.e.1eri9it de ?e..C2ie prude.>.eata e3ti a9u<at.a?ea . a1eră de e4K %i 9u: de >..Ce.ă pur 3i si:7Hp4u 4a dispo<iţia 9e4or4a4ţi apărători# Le.dră<.să :i se adrese<e 9a u.asta . Huridi9: FPe.ţio.oarei.1ără să 3tie.să i.drept2.92t .i4e 4ui /#.9u toată serio<itatea 3i =u.tes9 ?e9Eiu4 di9to.i. :i4ăM Nu7:i e3ti 9u .ter?i.u7:i :ai pasă# Dar B4o9B a?ea si:ţu4 o.e tore4ea<ă 3i pe du:.tăi.u.ţe4eCerea situaţiei .i.9i Le.9u: tre=uie 4uat a?o9atu4L arătă :2.i:ă.i 3i :ai :u4t 9ă9i.7ai dreptu4 să7:i ?or=e3ti a3a. pro9es# Iar da9ă ră:2i totu3i 4i.d să aru.eata# %i ?reau.9epu 9Eiar să se p42.e# %i 9u u.3i du:.t u.tru a se >.3i74 >:piedi9a să ?adă 9i.sideri pre1erat.ea să74 ata9e pe /# De3i 3tia 1oarte =i.o ruCă i:ediat pri.tru e4 pe 42. 3i 9i. patru 4a=e Q9a să 1o4oses9 eApresia du:ita4eR.i9ări4e :aestru4ui >u4d.i:i9 superior.9u: se 1a9e 9ă ră:2.9e4 puţi.să 3tii 9ă 3i eu su.ţă.eata .datoria 3i tradiţii4e Huridi9e# J Să .eata ai u.e 9are.i.eata# Da9ă te 9o. :i39area a9easta i se ?ă<ură :i.ea o: ?oise /# Să dis9ute priete.tă de 9o:u.9ă de două ori# Dar a?o9atu4 tă9ea >. patru 4a=e.C2ie păru4 4u.e3tiK %i.u ţi7e per:isM De 9e :ă HiC.tru sărut# B4o9B sărută i:ediat :2.a: studiat. 1aţa do:.u.>.ată ad2.spuse e4. 1aţa tu4=urării 94ie.9e o pri?ire spre a?o9at.pe 92t :i7au per:is s4a=e4e :e4e puteri.a :aestru4ui "u4d 3 i73i IţuCuie =u<e4e 9a pe.s7ar 1i putut au<i o serie de i.9ă 4ui /# O pri?i >.d C4asu4.a?o9atu4 :euM StriCă e4# Dar a?o9atu4 tă9u# B4o9B :2.1ă 9e po1te3ti# ie .du7se spre B4o9B.sau da9ă se te:e at2t de :u4t de :aestru4 "u4d >.9uraHa si.e 9ă a9esta putea să trăde<e >.d eu :ă t2răs9 >.t pri:eHdioasa 4ui tai.CurL 3i >.e?oie urCe.9Ee 42.9oa9eM Oare pro9esu4 său >4 aru.te.

ră:2.terioară.di.te4iCe.outatea de92t pe.treaCa 4u:e 3i a . paEar.ă# Apoi.e<e pe 9ei 9e 4e as9u4tau# Părea a9u: p4i.toarse spre a?o9at 3i spuse: J A 1ost 9u:i.ar 1i 1ă9ut7o 9u p4ă9ere# /# As9u4ta 3i 92.ă atu.i 92.du4 u.pri.it =u<e4eL 1ără >.se Le.d r2. 94ie.4a opt.ă 4a 9apătu4 pro9esu4ui pri. e4e# N7au a4t rost de92t să7i dea o idee despre di1i9u4tăţi4e 4uptei pe 9are o du9 >.ai. 4u9ru i.ă asta# A studiat 1ără >.ui 9oteţ.d totodată deasupra s9e.ţe. ur:ă 94ăti.a3a su.tre=ă a?o9atu4.u7i i:presio.9i u. 1eri9ire.taţie# Da9ă .tr7u.Că deCete4e >. dia4oC 9are pese:.# Iar 9ei4a4ţi >4 ?ă<ură :i392. o: 9u =ar=ă :areL 3i o:u4 a9e4a se ruCa de7o 1ată să7i dea .d. O pe.>.u pătru.2.3i pri.tărea 9u?i.te a?o9atu4ui 9ă 47ar putea 923tiCa 3i pe e4 d2.i# J N7a3 putea să răspu.a să >. 4u9ar.suri4e pe 9are ar 1i dorit să 4e dea Le.u 47ar 1i 9o.te.>3i :ai re9ăpătase >.e :7a: aru.tre=ă Le.ur:ări.Le. Cest de ruCă# (.a 4a 9are asista aproape 9ă74 >.ţe4eCe :are 4u9ru di.9re:e.ă.ţe4eaCă 9e >.spuse Le.ii 1e:eie3ti# B4o9B as9u4ta.ai. si.tea p4e9ată. 4a=iri. .tru 9i.d 9u toată 9ertitudi.J ă te: să7i spu.te 3i s2rCui.u :ai spera de92t să se t2ras9ă p2.ă9ă9i 1ereastra dă .:i7a: dat sea:a 92t e de as9u4tător# J Asta :ă =u9ură. 1u.ea a9o4o.ţii as9u. :od i.9a 3i 9u: ar 1i a?ut sar9i.i 3i a?o9atu4 ?or=eau.9a să raporte<e :ai sus# J Ce7a 1ă9ut toată <iuaK (.otă =u.i# /# A?ea i:presia 9ă asistă 4a u.i# O si.u.spuse a?o9atu4. 9ap.tre=ă a?o9atu4# J L7a: >.ea 1erestrei s9rieri4e pe 9are i 4e7ai >:pru:utat 3i 4e 9itea de <or# i7a 1ă9ut o i:presie =u.9a să .i se uită 4a B4o9B 3i74 4ăsă o 94ipă să73i >.a: ?ă<ut 9ă studia s2rCui.răspu. 9e4e di.tL 3i .s u.9uiat >.te de7a ?or=i.t..se ar 1i a?ut.tu4 a9esta ru3i. 92./# Nu 1usese eApus prea :u4tă ?re:e: datorită ei.>. Ce.ti.ă 4a purtareM Ori9e i.d :aestru4 "u4d spuse: .9it să se t2ras9ă su= pat 3i să 4atre de7a9o4o 9a di. 92.9a 3i 9u: ar 1i 1ă9ut u.94ie. apărarea 4ui# %i pe.9u 1ru.B4o9B >3i :i39a .He<e.ei.ă 9e 1ă9ea# A stat tot ti:pu4 >.duri4e 9u deCetu4# De 92te ori >4 pri?ea: o1ta de par9ă 4e9tura i7ar 1i pri9i.9ă de :u4te ori.de 4u:i. 92i.e 3tie 9e 1apte C4orioase.pe patL pusese pe :arCi.9Ei# De a9eea se o=ser?ă 3i :ai 94ar 9u: >. 4o9 să răspu.i:i9 .răspu.ea.os# Nu :ai era u. 4u9ar. ori9e 9a<. 92.9Ei.e :2.9e# B4o9B >4 pri?ea pe /# Di.u.tru u.ar 1i i<=utit a9u: s7o 1a9ă# S9e. Ce.u:ai spre 9urtea i.dă# (.reCistre<e eAa9t tot 9e se spu.poate 9a să si:tă :ai =i.e 9ă :ai 1usese repetat 3i se ?a :ai repeta >.?i.doia4ă 9ă 1or:u4a răspu.?eţe să >. dia4oC 9are .trerupere.tru B4o9B# J Cu: s7a purtat astă<iK (.u 9red 9ă >.te.d >.d Le.te.i7a: dat dru:u4 3i 47a: pus să :ă.i# (.se Le.9i să se despartă de e4. 92.i# Di. de spera.u.Cură dată :7a ruCat să7i dau apă de =ăut# I7a: >. ?2rstă.spuse a?o9atu4# Dar 9itea >.ter<is# J De 9e te te:iK (.e 9ă s9rieri4e pe 9are i 4e7ai >:pru:utat su.t Creu de >.du7i o ase:e.i9i .a# Dar 9u: e4 9itea.ea repre<e.ti.9ios# A 9itit toată <iua u.totu3i.serioasă.u se puteau să .de par9ă s7ar 1i po?estit despre e4 9ă să?2r3ise 9i.de aerisire.u :ă dera.trerupereK J Aproape 1ără >.u putea să74 Husti1i9e 1aţă de 9ei 9are asistau 4a s9e.ă.9at eu >.e a4 a?o9atu4ui# Iar da9ă a?o9atu4 i7ar 1i poru.tr7o parte.C2ierea :2i. dia4oC preCătit di.u.9rederea >.tu4 s12r3ea pri. oare9are B4o9B# Tre=uie să >. :i.se :i39a.9are . 9a:era ser?itoarei.di.dă =raţe4e spre ea 3i să73i 1r2.a a9easta# /# Nu putea pri9epe 9u: de7i tre9use pri. a uita de >. ea aproape 9ă .d di. 4upta a9easta CreaK Pe.di.eCustor >.de stă de o=i9ei.a 3i a9eea3i paCi.9ios# A9o4o se a14a u.uit :ari Creutăţi# Pese:.sea:.s p2. 9apL apoi se >.e9o.truN E aproape ridi9o4 să spu.d a: putut să ?ăd pri.d >.u.2.te4e.ţe4es# J Da.u.u putea să73i păstre<e .Hosea pe spe9tator# Iată de9i re<u4tatu4 :etodei a?o9atu4ui 4a 9are.tK Pe 92.e.

9t.te4e pe 9are Hude9ătoru4 4e rostise totu3i de :u4tă ?re:e# J Nu.ţă pe.ui Hude9ător# %tii =i.ep4ă9utL are :a.e 9ă7:i e si4ă de spai:a ta 3i ?ăd >.dar 4a 1e4 de ade?ărat.te4e Hude9ătoru4ui# J B4o9B.te >:potri?a ei# (. re4aţii aproape a:i9a4e.u7ţi :ai spu.te4e 9are i. ea o reCreta=i4ă 4ipsă de >. 3:e9Eer 3i at2ta tot# A a9u:u4at :u4tă eAperie.u.u :ai 3tiu u.dă.ii4e 9e4e :ai 1e4urite# 8ude9ătoru4 a9esta.1ir:ă părerea a9easta.se o9upă tot ti:pu4 de e4L aproape 9ă 4o9uie3te 4a :i.a asta >:i ?i.trăC2.du74 u3or >.9epu să s9arpi.tru pro9esu4 său.2.da:.7ai >.s 92.uit 3i 9Eiar des9operi.i 9u u.u.t# Da9ă :ai ?ăd 9ă 1a9i a3a. 92. pu. ora3# A4tădată.d >3i păstra .de 9ă se. :i.d să 1a9ă o s9urtă ?i<ită >.ep4ă9ut surpri.uitoareL .i. de doHa.u se :ai C2.i.i3te.u se Căse3te pe toate dru:uri4e# 5ire3te.te.u.9i i se părea 9ă74 1i ?ede pe dire9toru47adHu.pe deasu7Ipra.2.adăuCă :aestru4 "u4d.i9i o i:porta.e4i.ă opi.ţă 3i 3tie 9u: să73i tărăCă.i3tea >i spo7B rea 3i :ai :u4t 92.u s7a pro.e# Ce ai ?reaK Nu e3ti >.9ordat.e =4a.d >.9i >.9ep.du7i E2rtii4e.7a su.ade:e.Hu:ătate spre B4o9B.ţi 9u 9are /# Era de :u4tă ?re:e >.NG7 o să7ţi >.uită de spuse4e Hude9ătoru4ui >4 1ă9ea să73i uite di.ti.du7i :ai pe >.9Eii 4ui .i7a: răspu.9e ţi7a: spusK A: repetat 9u?i.7a >. Huru4 4itiCii4or se adu.uă :aestru4 "u4d.are ?i..ea de a7i arăta 92te?a :o.ai. Ce.9eputKG Li.9ur9at.at2ta tot# O ?e9Ee tradiţie 9ere 9a 4a u.o a99eptă >.>.ţio.a9u: 4asă =4a.9eput să7i ?or=es9 despre B4o9B# FNu7:i ?or=iţi despre B4o9BG.B4o9B >.d irepro3a=i4 eAaCera:.d >.i9i .ţat 1a?ora=i4 .du7i să re.i# Cu: se poateK B4o9B o pri?i at2t de >.ea?oastrăG.sider eu# Di?erCe. =irou4 4uia3e<2.d a?o9atu4 i se adresa dire9t.:i7a spus e4# FE 94ie.toar9e >.ţat 1a?ora=i4K Spuse Le.a.i puterea de7a :ai >.t a4 pro9esu4ui să su.d a: >.9eput >.9a să 1ie :ereu 4a 9ure.ţa de 9o.ţa :isiu.9rederea pe 9are o are >.i9i despre e4.sideră >.area de1i. 92.9eputu4 pro9esu4ui 4a u.i9iodată . 1aţa 94ie.per9Ee<iţio.i7a: răspu.9ă >.e 94opoţe4u4.epre?ă<ute 3i poate 1i rostită de i.i >.spuse a?o9atu4.u :ai putea să73i 1o4oseas9ă ti:pu4 de 4u9ru d2.ei. .7au .de a4t1e4 .ui 94ie.ţe4eCe :are 4u9ruL :u4ţu:e3te7te doar să a14i 9ă eAistă .spuse Le. pri9i.u se a14a 4a =a.4u9ruri4e a=ia atu.da:.d 94ie. Co4.e4e ore .ti.9are se 4ăsă di.t 9e Cură# Cu :u4te re<er?e.9ă su= o9rotirea :eaK Stupidă spai:ăM Ai 9itit .a repetat e4# FNu 9red.9redi.e 9a: .9ă9i B4o9B >. a.9epuse să se ridi9e pe Ce.9o.t 9a :ai >.s eu# B4o9B 4u9rea<ă 9u :u4tă s2rCui.:ai e 3i :urdar.9o.e >.ţă pe.u:it :o:e.tu4ui :eu# (i <dru.9ă ?iuK Nu e3ti >.e<e Ipro9esu4# Dar iC.te artisti9e u.t de92t >4 9o.1ără >.9ă 3i .3ir toate arCu:e.tru pri:a oară >.e# Nu te :ai speria de 1ie9are 9u?2.iere ur2te 3i.esiCuri.u:e.s# F>4 4ăsaţi să a=u<e<e de du:.9ă. :u4te 9a<uri 9u totu4 pe .?e..ă.t ita4ia.ou să 9adă >.de pi4dă.e :ai Creu să ?or=es9# Că9i Hude9ătoru4 .i9i .I i.ţa >i e 3i :ai :are de92t ?i94e.iti?.u.dar di.d s94a?aHu4 >. si4ă# 5ie9are ira petre9ută >.a 3i as9u4tă74 pe a?o9atN `$_ (N CATEDRAL)# Lui /# I se >. 9are era ţi.i9i despre pro9esu4 4ui# J Nu s7a pro.ută >.pri:i.>.9t de ?edere pro9esua4 eL >.d .u. .3i to9:ai di. 1oarte uti4 =ă.teL u.a a3ter.t# O ase:e.i:i9# Nu pot s9ăpa o 1ra<ă 1ără să pri?e3ti 9a 3i 9u: ţi s7ar rosti 9o.at :ă9ar 94opoţe4u4 de >.92.i7 a: rep4i9at# F>4 4ăsaţi să a=u<e<e de du:.9redere# (. .du7se 4a :asă.ţă de păreri.e?ide.da:e.ţe 4a s1ătuitoru4 4or o=i3.s: FB4o9B e u.it te.d a9e4a3i ra.ea?oastrăG.u:ai 9u 4ari e1orturi prestiCiu4 4a =a.9ă# Atu.dea de92t 4a si.doia4ă 9a să 9eară o 4ă:urire# Era pe.ţat 1a?ora=i4# Ba 9Eiar a părut . a1ara =irou4ui >4 u:p4ea de CriHi 9Ei.di1ere.a :ai spus e4# FNu 9red 9ă pro9esu4 4ui e pierdutG. a4t :o:e.i9 4a p2. de1i.9are stătea ?e3.de4ete# aestru4 "u4d pri?ea 9u o9Ei o=osiţi Hu:ătate >.iti?ă# Ar tre=ui să ro3e3ti 9ă te porţi a3a >. 1a?oarea 4ui I 9u?i.u.e 3i răsu9ea pe toate părţi4e 9u?i..u s7a pro.ea s2rCui.. sus de Cu4eru4 Eai.9ii.J Tu >4 4au<i.ea a9easta 47ar 1i :orat 1ără doar 3i poatedar a9u:.I 9a persoa.9i.tru pri:a oară 92.B4o9B. to.92t ai 1i 9re<ut 9ă7i atri7=uia 4ui Le.ţă .trade?ăr irepro3a=i4#G Spu.du7se 9ă 4u9rea<ăL dar .e 9ă >.9i .u i<=utea să 3i 4e pe7I trea9ă de92t pre1ă92.ora.9Ei su= i:presia pri?irii a9estuia# J De94araţii4e Hude9ătoru4ui.3i atu.t4u9ru4 a9esta e ade?ărat.at# Dar e4 :i7a răspu.e.tu4 :euG.te4e u. 1aţa patu4ui# Spai:a pri9i.:isiu. o9Eii Hude9ătoru4ui.ia# Ce7ar I <i9e da9ă ar a14a 9ă pro9esu4 4ui .tr2.tru ti.Dor=i.ut de :aestru4 "u4d.u:eroase arCu:e.

dar ea >4 apăsa. a1a9eri 3i 9ă.u74 pri.u4 era :are a:ator de artă.te4e :ai i:porta.e1eri9ire o:u4 de ser?i9iu i.ar. 1ra<e4e ita4ia.u.d pri.ţe4e 4ui de ita4ia.oa3terea 4or# De a9eea a99epta totdeau.t sau 9Eiar să 1a9ă ?reo s9urtă 9ă4ătorie O 4u9ru 9are.ţe4ese eAa9t 4a 9i.9a să e?ite peri9o4u4 de7a 1i >.ţe 9ă do:.să 1ie a:a=i4 3i să ?i.u4 de pri:ire.u iasă . sea:ă e?e.se de92t dupăL 92te?a 94ipe# De a9eea răspu.te4or artisti9e a4e ora3u4ui O 9e7i drept.u:it să74 >.u:ai di.a14ase 9ă a 1ost .tru <iua 9are >4 a3tepta.ai.i.u4 di.u s7ar 1i a3teptat >.ai. persoa. .oro9ire 9o.desiCur.ă.i .ora=i4ă i7ar 1i 1ost :isiu.9t# /# Se 1e4i9ită >.u i<=uti să Căseas9ă ..9a do:.i se ridi9ară di.ea.a 3i s7o :iro3i# După 9e se a3e<ară toţi trei 3i >. Husti1i9ate i7ar 1i 1ost te:eri4ere1u<u4 ar 1i >.tat a4 9o9o3i4or# /# Nu >. 9a< 9ă sosise.d 9ă ?e. u4ti:a ?re:e >4 ispitea :ai :u4t de92t =irou4.u:e.turi di.sta :ai a4es >.a4ăL o=4iCaţia :o./# (3i dădu sea:a.tări4e: ita4ia.t ita4ia.o3ti.1ără să 1ie prea :ari.dar .ă pe 9are tre=uia s7o >.i:e.at re9u.9a.se:.e ?e9Ei.Cur sea:a 9ă tea:a a9easta era eAaCerată.u 4e o=ţi.d 9ă se puteau 4ipsi u3or de e4# De a4t1e4.ise de 4a 3apte 9a să poată ter:i.oţiu. .u4ui# C2. sa4o.4uă su= =raţ u.ea :o:e.de toa:.preCătit pe.u:e.eaţa a9eea.ie de o:# C2.tră >.9ă .>. 9ă4ătorie.dar . i:ediat.:u.t .s .te a4e ora3u4ui.:are i:porta.u pe.a4eCerea >.# De data a9easta ispita de7a re1u<a 1usese :are.ise de?re:e 3i 9ă se putea pu.ar u. do:e.u ur:ăreau de92t să74 >.u.i:e.o3ti.9ă9i >3i petre9use Hu:ătate di.ţe4eCea aproape totL dar ase:e.se repeta destu4 de des >.uia totdeau.eas9ă a?ea. i<?or di.u se putea :e.ep4ă9ere.erau su1i9ie.d /# Sosi 4a =irou supărat di.>.oapte 9u studiu4 u.ţaL 9ei de 4a =a.os.7o să :ai 1ie repri:itL >3i dădea si.se 3i e4 pri.ţi.tat de sosirea 4ui /# %i 1ă9u pre<e.9ii.d .dar .i9i ţipe.tu4 94ie.u Căsise . :od serios să74 Căseas9ă a9o4o 4a ora a9eea# 5ire3te. :aHoritatea ti:pu4ui 9u?i.par1u:ată..u4 dire9tor >4 tri:isese să ?adă da9ă do:.e 9ă .ori92t de o.ei Cra:ati9i ita4ie.spre :area 4ui .ţe pe 9are 4e a?ea >.92.a.d >3i :2.te .9epură dis9uţii4e pre4i:i.C2ia .9t era 4a 1e4 de pustiu 9a ti:pu4 .iL 1ereastra 4a 9are se o=i3.9ă stri9t pro1esio.9ei doi do:.ute >. ti:p :e:=ru >.u4 str2.d /# I.92.ei 9ă4ătorii o=ositoare. do:e.de a3tepta do:. :oti?e de a1a9eri# A142.e de92t pri.de 92te ori i se 9erea să ?i<ite<e ?reu. preteAt a99epta=i4# Cu. Co:itetu4 de prote9ţie a4 :o.opţiiL o:u4 de ser?i9iu i. sa4o.ţă.pe 92.u >.tru străi.i9i u.u i7ar 1i 1ost Creu să re1u<e :aHoritatea sar9i.teL dar :area .9ă .e ast1e4 i:ediat 4a dispo<iţia =ă.ă >.9i >.trase pro=a=i4 3i ai9i să74 9aute pe 3e1.toar9erea di.du7se 1oarte tare 9ă .pe 9are ita4ia.te si:ţeai aproape ispitit s7o ati.arii.de.depărte<e pe.erCi9 :2. 9u?2.>.eau.te:2.9a să73i :ai re>:prospăte<e 92te?a .92.tare pe 9are i7ar 1i putut7o produ9e 94ie. =u<u.da9ă .3i se >.uit. 9iuda 4u9idităţii 4ui# %i totu3i.te de sosirea oaspete4ui# %i se si:ţea 1oarte o=osit.7ar 1i 4uat >.t2:p4ător..te4e 9urCeau 9a di.i4or.după 9e73i ?2r> >.it di.i9i o <i :ă9ar di. 1oto4ii4e :oi 3i ad2.e?ra4Cii4e 9ăpătate pe dru: >4 >.ă# Iar 4a >.dră<.dep4i.tru e4# /# %tia =i.1ie so9oti. Ita4iaL /# 0i.u eAistau prea desL >.u4ui pro9urist Cre3e4i4e de 9are /# Se si:ţea a9u: a:e.ţe4eCe de92t 1r2.er?os :ustaţa 9e.i . 9are stătuserăL dire9toru4 <2:=i priete.tru o ?re:e de 4a =irou.tu4ui ?e.d.Ci 9u :2.u4 pro9urist se a14a a9o4o 3i 9ă74 ruCa.9ă 3tiau 9ă 1usese u.>.u4 1o4o7isise u.soţeas9ă a doua <i pe i:porta..?re:ea era ur2tă 3i p4oioasă# /# Ve.tr7u.9ă se 3tia despre 9e4e 92te?a 9u. 9e4 a4 dire9toru4ui7adHu. :i9 di9ţio.ea 9ă9i.iu4 istoriei artei. 92te?a 1or:u4e de po4iteţe.dar /# Re<istă ispitei 3i >.tro4e<e :u.u >.9u at2t :ai :u4t 9u 92t .se e. su99ese4e o=ţi. Cura .tre92. di:i.te pe.e. C2.1ără să 4e :ai poată e?ita# De a9eea.3i 9ărora 4i se eAaCerase i:porta.ea să .eo=i3.sese 9Eiar 1aptu4 9ă ră9ise destu4 de Cra?.epăsare ie3iri4e a9estea# (.d oaspete4e ?or=ea rar.9epu să 4u9re<e# Di.ţat di. 94ie.dreptă spre =irou4 dire9toru4ui.a 9u pre1ă9ută .as9u.iu4 4ui de a9ti?itate. preaH:a u.?i<i=i4 >..ea.a 4ui /# Părea de9i 1oarte 1ireas9ă# (.ori92t de puţi. 1aptu4 9ă 4a =a.tră 9Eiar >.. toate părţi4e.4o9uit su= preteAtu4 ?re:ii p4oioase.de două <i4e.a 4ui /# %i C4u:i pe so9otea4a 9ui?a 9are se tre<e3te 4a pri:u4 92.u4 4e pri:i tot r2<2.du7se 9ă ita4ia..u era ?or=a de o :u.soţitoru4ui >.uise să stea 9a: prea des >. a4=u: 9u :o. Ita4ia# J Vi.9ă9i .spuse /# %i.a totu3i :ă9ar 92te?a 4u9rări >.a4 9ărui se.92.u3ie7a4=astră# ustaţa a9easta erase ?ede.tua4a >. u4ti:u4 ti:p O /# Bă.=irou4 dire9toru4ui7adHu.e se re1erea a4u<ia a9eastaL ita4ia.1ie 9a să7i 9o.e=u. 94ipa a9eea 9a să74 a.

te 9a să pri?eas9ă :ai Qate.i.u dă prea :are i:porta.u:ai 9ă74 >.t.ă 4a 9atedra4ă peste ?reo două ore.aL 3i7 apoi :ustaţa 3i =ar=a >i a9opereau :i39ări4e =u<e4or.u :ai a?ea pe.es9. praC. 9ar.u dădu a4t :oti? :ai pre9is O se Eotăr2se apoi să74 tri:ită :ai deCra=ă pe /# Da9ă deo9a:dată / .ţia să74 >.să >.ţa dire9toru4ui 9ăruia >i era at2t de u3or e1ortu4 ar 1i 1ost 9u totu4 i.?r2.du74 ad2.t# P2.it >.94i.ţii 9are se >.9249ită 9a 3i ita4ia.soţeas9ă e4 >.9er9e să >./# Vor=ea :i. pă9ate.7o să >.soţit de a:2.9ă. sudu4 Ita4iei. 3i să pri.u4.su3i pe ita4ia.1u.tru e4 să poată ?i<ita 9atedra4a >..du7i distrat :i39ări4e o9Ei4or 3i.dea di.ţia J.răpus de o=osea4ă. 9atedra4ă# Trea=a a9easta era eAtre: de p4i9ti9oasăL oa:e.d >.d <ise.. rea4itate >i eAp4i9a pe s9urt 4ui /# Tot 9e spu.ţe4eCerea 9u?i.oaspete4e 9o.ţe 9ore9t 3i apoi să 4e >.dar 9ă O 3i .pe 92. 9o:pa.sări >.te 9e?a pe 9are /# Nu i<=uti 4ă74 pri9eapă.u:ărate ori. dia4e9t 9are .ţe4eaCă O (.u.dar 1ă9ută a:ă.e# A9estea 1ii.9er9ă să repre<i.tot 9e putea 9a să .u.tr7u.doiL di.9are >.e. aer.92t de sti.u4 .e?oie pe.i?ersu4 a9esta :ăru.ţe4eaCă 9u străi.ea 94ie.dar pe 9are dire9toru4 . :u.>.9ur2.tru /# Ni:i9 ita4ie.de3i a9esta 1ă9ea.u.1ire3te.1ără să 1ie siCuri 9ă ?or 1i ?ă<uţi# U.d e4 adu.d .ridi92.d >.u4 str2.tră de . <iua a9eea părea 1oarte =o4.ţu<eas9a a9estuia era 4a 1e4 de >.ă.9it >.1ără ?oia 4ui.te.tu4 era di.Ha pe /#.iar da9ă .Că a4tu4R 9ă 4a >.să ?i.ă di?erse >. 92.a# /# A14ă ast1e4 9ă ita4ia.Că 1oto4iu4 >.i3te :i9i s1aturi.de3i se ap4e9ase >.du7se >.drepta :ereu Eăi.eau să7i pu.u.doia4ă.se opreau >./# Nu7i :ai ur:ări de92t pasi? Ho9u4 9u?i.se >. :oti?L de 92te ori se des9Eidea u3a.u74 audă pe ita4ia.9ţio.apoi di.i:i9 >:potri?ă.u.se :2.tu4 i se adresă 4ui /#.a4tădată at2t de =u./# P4e9ă# Ti:pu4 ră:as 4i=er 3i74 petre9u 9ăut2.ita4ia.ui o: at2t de a:a=i4 3i de erudit O 9o:p4i:e.a? 3i se si:ţi o=4iCat să se s9u<e: =a 9Eiar >i spuse 4ui /# Qstăteau priete.9epu de9i să pre?adă o :u4ţi:e de . di9ţio.ă 3i asta.re. dis9uţie 9u at2ta 1i.tu4 9are >4 >.CEerit se si:ţea a9esta 1aţă de ita4ia.9er9a să 4e pro.ti9a:erei se i?eau 94ie.da9ă .ţase 4a i.o dată.u4 :ai a?ea 92te?a tre=uri de re<o4?at 3i 9ă.se to9:ai >.a u.d o să ?i.9ă9i 94ie.ea 9ă e o :are 1eri9ire pe.tru eAp4i9aţii4e di.eţe. s12r3it 4a 9eas.7a?ea .apoi 9a să73i poată păstra 4i=ertatea :i39ări4or# !Ei9i.9ă9i ita4ia.după 9e73i 4uă ră:as =u.at ita4ie.dă di.dar .u:=ra a.ă 3i74 răs1oi.ii de ser?i9iu adu9eau 9orespo.ă ita4ia.au st2.ă u.9ă9i 3i 1ra.i# /# (3i dădu apoi sea:a 92t de Creu o să7i 1ie să se >.?eţe pe de rost# Dar :e:oria 4ui.de dire9toru4 petre9use 92ţi?a a.9i >. :ers. pri?irea 4ui /#.tru.ă 4a ur:ă.u# De a4t1e4.9eput a?usese i. <=or 9u?i. :2./# ai ră:ase o 94ipă 9u dire9toru4.tors .pe 92.u piardă 9u:?a pri4eHu4 de a74 dera.ti.9t.d >.se surpri.tru era /#.d di.adi9ă aproAi:ati? pe 4a <e9e# La ora a9eea spera să poată 1i .i9i u.toar9ă spate4e 3i să p4e9e.u4.ţe4eCea.e?oie.92t ai 1i <is 9ă dă .se preCătea să se ridi9e.u4.ep4ă9eri.părea 9ă74 părăsiseL 3i74 9upri.>.=a 9Eiar. 4ipsă de ti:p.9a 3i 9u: ar 1i 1ost >.ţă 1aptu4ui 9ă e >.să .ţe4es prea =i.i9i o .d.te4or.ţe4eaCă tot.du73i pai7:e4e >.ţia de7a ?edea toate 9urio<ităţi4e ora3u4uiL de a9eea pre1era să se 4i:ite<e O da9ă. 9ap.92t a9esta tre=ui să73i >:pi.te4e :ai rare de 9are a?ea să ai=ă .d să .t 3i de o=osit# Dar ita4ia.di.te4e de 9are a?ea să ai=ă .te4or rostite# /# (.>.u .ţe4es sau .u..ua să 4e ?or=eas9ăL 4a u3ă.9are poate ar 1i >. 94ipa 92.u73i piardă 9u:pătu4. pi9ioare 3i.>.d =raţe4e 3i :i392.e pe ita4ia.se :i39a >.trerupea >.ă d.ţă să :ai >. se.>i 4uă de 1ie9are dată di9ţio. . de 4a dire9tor.eate.1ără >.di.u:ai pe Hu:ătate spre ei.u se :i39au de7a9o4o p2.ţa.ou pe7a dire9toru4ui.se apropie at2t de :u4t de /#.t i74 4ăsa 4ui O 4a ?i<itarea 9atedra4ei.d >.d o 1urie at2t .ţit# Spu.u4 42.>.su4 doritL ita4ia.4es.dire9toru4 se a:este9ă atu.arii ?e.>.e3te u.te4e dire9toru4ui O 3i74 ruCa.4e 9opia. di9ţio.?ă<2.aru4 di.uit2.dase >. pe.spre :area 4ui spai:ă.apoi pe7a 4ui /#.ai.?i<i=i4 1ără .de3i se a1u. pre<e.a dire9toru4ui.e3te 3i7a?ea să se des9ur9e dt se poate de =i.>..te.Cad O ?oiau să atraCă ate.ar.4e 9ăuta apoi >.dar p2. 1oto4iuL oaspete4e >3i >.3i p4e9ă >.ia u.eCre3it a9o4o# /# Răspu.a a4ta. :i39ări reu3ea să ră:2.de.u4ui 9are 94ăti.7o să 1ie .dar >4 3i ?or=ea 9ure.a 9u?i./# Era de a9ord: u4ti:u4 9u?2.o=ser?2.92.a4 9ărui 9e. 92.9iudat 92t de 4i=er >.a di.uţa s9urtă 3i stri:tă.tat 9ă ?or=e3te a3a# C2.t.ar 3i 9opii.9eea 9e /# Ar 1i tre=uit să pre?adă.et 9u?i.u erau as9u4taţiL iar dire9toru47adHu .oro9ire.tr7at2t era de .tre=ări 3i.e7.re. Huru4 4ui.d ?or=ea 9u ?ite<ăoaspete4e 1o4osea totdeau.uti4 O 3i se :u4ţu:i să pri?eas9ă >.u 47a >.

epo4iti9os pe7at2t de 9u:i. Cra=ă.tă pe.1ără să s9oată o ?or=ă.tr7u.apoi dădu o9o4 9atedra4ei.CEi de 4u:2./# Tre=uia p2.ouă 3i Hu:ătate O su.i >.eri9.9er9e da9ă :etoda a9easta putea să dea re<u4tate..Hu:ătate pe.4a ora a9eea# /# Stră=ătu Cră=it 9e4e două .Hu:ătate pe.?re:ea ră:ăsese re9e. străi.d de 4a >.u:edă 3i >.4a 4u:i.:ai a?u ti:p să73i adu9ă a:i.te de a4=u:u4 pe 9are .i9ăieri# Să se 1i >.ea =ătaie de 9ap.4a 9atedra4ă.a?e4or.7ar 1i putut să ?adă .or:# Piaţa >. 9atedra4ă a=ia da9ă se ?edea 4a u.u.t24.du7se >. para94iser 39Eiop 9are dispăru pri.tu.u.:ă Eărţuies9M Dar ti:pu4 tre9use 3i /#. triu.9Ei 3i =ătu to=a 9u deCete4e.ui să ?i.ur9ă apoi 92te?a trepte 3i.ă te4e1o.de Căsi.ă >.u 9u:?a.ea o:K Ori9u:.t2r<ie.9ipa4ă.i9i :ă9ar a:ă.i# J SiCur.ră9ea4a 4ui /# A?ea să se >.9ii >4 a3tepta 4a o a4tă u3ă# Dar . Hu.Ce.dar re.t24.u se a14a >.u4L era Le.tr7u. 94ipa a9eea# Para94iserii su.te 4ipsi./# Tări >.4u:i.9tua4: 92.9e.te4e . >.ei statui a 5e9ioarei# Tări de ase:e.u7i tre9use pri.e9oasă 9a astă<i.u4ui 9are7i dăduse ase:e.u4 .u74 ?ă<u .7o a3teptase.d9ă tre=uie să se du9ă 4a 9atedra4ă# J La 9atedra4ăK Se :iră Le. u4ti:a 94ipă.d 9e să 1a9ă. o Hu:ătate de oră# Cu: era o=osit. 1aţa opere4or de artă di.7ar 1i putut totu3i să se p4i:=e pur 3i si:p4u pri.9er9ă să7i eAp4i9e >.=ătea ora <e9e.tu4 =ă.9epuse 92.9a 9ea :ai apropiatăL apoi se >.t dis9reţidatorită :eseriei 4or.u.u.ei 4ui /# Ca să >.Cropa di9ţio..ări4e .a4tă.ăL >.4u9ru a9esta era 3i :ai de . u:=ra .a4ături de u. pas 3i.92t >3i >.i:i9# Ar 1i 1ost si4it să se :u4ţu:eas9ă doar 9u eAp4orarea 92tor?a statui.3i7atu.are >.4uă o :a3i.ea i.1o1o4ită >.1ă3ură :ai str2.toarse 4a i.9ă a9o4o# /# Se >.a 4a.9Eeată >.a perde4e4e trase# Pe7o ?re:e at2t de >.d pu.i# /# (.u4 se purtase de9i pe 92t de .9ă de 9opi4 o=ser?ase 9ă toate 9ase4e di.tru si.d se preCătea să p4e9e O se 1ă9use . >.se 9Eiar >. 94ipa d.ţă 9ur2.Că =a. pri9i.a?e 4atera4e 3i .u a4=u:u4 pe Ce.ti:etru.dar ita4ia. :i. 9atedra4ă.u.3i tre9 1ără să7i o=ser?i# (.tor92.pri.7o 9erea 3i .tre=e 9u: se :ai si:te# /# (i :u4ţu:i Cră=it 3i adăuCă 9ă .e>. >.a a4ta să74 :ai a3tepte 9e4 puţi.tre=ă Le.di.tu.ţe4es# Catedra4a părea Coa4ă.9a să ?adă da9ă .o <drea.i9are ?oia să7i spu.u se :ai preCătiL dar >3i dădea i:ediat sea:a 9ă .u4ui 3i74 4uă 9u e4# Tot dru:u4 ţi.pe7o treaptă.ţa oreiK Ci. peri9o4 să >.ări apri. ase:e. p4oaie.pe a4taru4 pri.eri9u4# Ita4ia.trarea pri.de departe.eaţă ita4ia. st24p# Ori92t de 1ru:os ar 1i 1ost 4u9ru4 a9esta4u:i. 3a4 9ă4duros 3i >.er?os.ă ai9i.>.>.1iAată pe7u.u putea să7i ?or=eas9ă :ai :u4t 1ii.i spuse =rus9: J Te Eărţuies9M Co:păti:irea a9easta.teL dar pe 92.Că .u7i p4ă9u 4ui /#L de a9eea >3i 4uă ră:as =u.?ă<2.de 9u:p4ită >:potri?a ita4ia.să 3i ea.du7se peste =a4ustrada de :ar:ură.ă atu.tră di./# Se >.trase e4.4a 92ţi?a pa3i.apoia 4ui.des9Eise a4=u:u4 3i >.d i. perete# /# 5usese pu.e.>.9epu să74 răs1oias9ă.ti 9ă >.e9oasăL >.spuse /# J %i de 9e 4a 9atedra4ăK (. 9a4e de92t o =ătr2.d.a?ei 9e4ei :ai apropiate# Departe.du7se di.u putea să disti.ă =u.tu.de :ai <ă=o?i 92te?a 94ipe.ap4e92.aru4# EAa9t >.ă u.9a 3i piaţaL . 1aţa u.ter.ţă de 9o?or pe 9are o >:pi.e3tii.u.dar de7a=ia >.u :ai putea să74 audă: J Da.răutăţeas9ă e..9i# Poate 9ă 1useseră apri.ă 42.Custă a 9atedra4ei era 9o:p4et pustieL /# (3i a:i.94ie.>3i ridi9ă Cu4eru4 3i se a3e<ă# Ca să se distre<e. 9opertă# De3i p4oaia se :ai do:o4ise.e da9ă 4e :ai ?ă<use p2. .ti:etru 9u 9e.a statu4ui pe 4espe<i4e 9a de CEeaţă.apri.se# /# N7ar 1i putut spu. 9atedra4ă.ou >.ire: .a ră:2.t2:p4are.7a?usese o9a<ia să74 dăruias9ă de di:i.i:ă. pa4to. apropiere. pri?i.s >.tru s9u4pturi4e a14ate aproape toate >.iar 4u:i.3e4at dire9toru4 >.aru4 su= dosare 9u Eotăr2rea 1er:ă de a .ea re9eptoru4 4a 4o9 spuse.tr7o u3ă >.te .u.e s7ar 1i putut >.se 9u ?2r1u4 pi9ioru4ui p2.t2:p4are. două 9u?i.ea.pe 9are .9ipa4.di..tru 1ata 9are .ă .?ru să stea Hos 3i i.u >.tu.u 1ă9eau de92t să sporeas9ă 3i :ai :u4t >.9ă9i era at2t de >.o 4u:i.ii pieţei a?eau totdeau.ă di:i.d Le.92t .eaţa 3i să74 >.d s9otea 9u 3i :ai :u4tă 1urie di9ţio.dreptă spre o 9ape4ă 4atera4ă di.stră4u9ea u.ţe4eCeai u.su1i9ie..

di.a >.a 9e?a.ea 4u:i.ţă 9ă p4oua 9u Că4eata 3i 9u: =iseri9a i se părea a9u: :ai puţi.94ăti. pa9eL da9ă ita4ia. 9ă .u4 a9esta da9ă deasupra 4ui .=o4ta de piatră a a:?o.ui s12.7ar 1i 1ost apri. re9e de92t 4a >.tre=ă /#. :arCi. (.ei# P4i:=2.i9i o podoa=ădar ur:2.es9MG %i74 ur:ări <2:=i.ţe4esL /# ai a3teptă o 94ipă.de3te 92.>:=ră9at >. 3a# FU.a di. u:eri 3i p4e9ă 39Eiopăt2.Ceau u.du74.u4 9e4 :are# Pe a9operi3u4 :i9 3i rotu.ei 3i era at2t de >.u.9ă di.CriHitău:=ra ad2.92.9ă9i . .9i.e>.u.1oarte si:p4u.t piatraL p2.9et# Apoi.1iptă >.ar 3i se >. :or:2..>i arătă spre u. ase:e.u ?oia să74 sperie prea tare.a 4eit 9u 39Eiopătarea rapidă pe 9are /# O 1o4osea >.a ?erde a 4a.9epea 1oarte de Hos 3i se >.d por. atitudi.uă Cestu4 3i su=4i# Nie.ti.>3i s9oase porto1e4u4 3i tra?ersă pri:u4 r2.ă a9o4o deo9a:dată# L2.it. sup4i:e.ţe4es 4a 9e7ar 1i putut s4uHi u.Custă . =ătr2.treCi .aproape p2.ă atu.tă# După a9eea >3i ?2r> 4a.ede1i. soi de ?e3:2.ă 9are aproape ati.ii 4a.>.9i ar 1i 1ost si4it să ră:2. 1ir de iar=ă O 3i părea 9ă pri?e3te ate.C2./# Se Eotăr> să ră:2.desti.92t de departe părea o .i4e =asore4ie1u4ui# Ca?a4eru4 se re<e:a de spada >.7a?ea a4t rost de92t să7i a=ată ur:ărirea# Dar 9u: .7ar 1i putut să stea drept a9o4o.# (.u4 de a4tu4# (. 9ap..d >.tre 1ru.i 1ie de :i39are.a?a pri.9u :2.du7se 9ă Cestu4 4ui .<e4e CEir4a.u4ui 1useseră puse pie<i3 două 9ru9i de aur.Cu4 u.a di.Cera3i.a14aţi >.a dreaptă: >.9eapă o predi9ăK (.9u C2.dar para94iseru4 >3i 9o.>. p4us.ridi9ă di. para94iser >:=ră9at >.d o:u4 ăstaK Se C2.teri.9epe o predi9ă# A?ea să >. toate părţi4e# S9u4ptura pietrei era eAtre: de >.ţa a9estui a:?o.d 4a 92ţi?a pa3i se :ai a14au a4te4e at2t de :ari 3i >:podo=ite 9u at2ta artă# De a4t1e4.t de o 9o.92t u.d de7a 4u.ă 9are tre=uia să se petrea9ă su= o9Eii 4ui# Era de :irare să74 ?e<i st2. ast1e4 de Co4 3i pipăi prude.d o ast1e4 de 9ur=ă >.dar /# Re1u<a să se uite.d de =ă.i3ă >. rost să74 :ai a3tepte pe ita4ia.1ii u.>.u putea să suporte 4u:i.9u :2. o: de statură :iH4o9ie .toarse 4a 4o9u4 său# Pro=a=i4 9ă . 3i74 eAa:i.u4 era at2t de :i9.Că para94iser# Dar o:u4 1ă9u se:.e?oit să 94ipeas9ă di.tru 9Ei.e>.u o=ser?ase eAiste.=asore4ie1u4 a4taru4ui# Lu:i.u4ui >.de ?er<i purtate de >.tu4 Co4 O di.ă 42.ă >.dar a1ară 9u siCura.de3i era :ereu .9ă7i arată 9e?a# J Ce7o 1i ?r2. speriat# Tre92. pi9ioare pri?i.t2:p4are.tit. 9opi4ărie 92.di /# Are :i.de >3i 4ăsase a4=u:u4.d a3a./# Tă=o?i >. =u<u.d Osia de ra<e pe restu4 a4taru4uides9operi o 9o=or2re >.Cea =ă. Huru4 9o4oa.9ipa4ă 9a să aHu.tru. dreptu4 a4taru4ui pri.dră<.să o 4ă:piţă de 1e4u4 9e4or 9are se apri./# Ni9i .7ar 1i o=ser?at a:?o.ter. părea 1ă9ut di.d# ersu4 4ui se:ă.d de =ă.>4 4ăsă >. .ea a:?o.i9i u.u tre=uie să74 Căseas9ă pe =ătr2. ar:ură 3i s9u4ptat pe u.9epţie o=i3. 9atedra4ă.ă4ţa.2.>. re4ie1# /# V2r> :2.ei >. =asore4ie1.9er9a să i:ite :i39ări4e u..ou pri. dosu4 pri:u4ui r2. pas de =a4ustradă.2.a >.t# Predi9atoru4 .eCru.d să ?or=eas9ă tare >.d di.9u p4iuri 4arCiL para94iseru4 stătea >.pri?i.t .9i4e 9oru4ui. :2.u :ai ?ă<use de :u4tă ?re:e u. 9o4ţ .u.Că o 9o4oa.tr7u.s pe.ai.di /# (i par suspe9tK Vrea 9u:?a =a93i3KG Dar 92.a ta=er.ă erau >:podo=ite 9u CEir4a. :i9 a:?o.e>. de pri<at# FCe7o 1i ?r2.Că e4 se >.u ie3ea de92t i9i79o4o 92te u.Că 4a 4o9u4 u.si:p4e.ter.7ar 1i a?ut 4o9 să se depărte<e .treCu4 a:?o. pă:2..uită 3i.9ă Coa4ă.1ără .e94i.i9i :ă9ar 9u u.i.ea o pri<ă de ta=a9# !estu4 4ui era aproape de .d >.uirea predi9atoru4uiL era de .tăiat >.d di.Că o ta=a9Eeră 9u tutu.t o s9e.ei# Pri:u4 4u9ru pe 9are >4 <ărisau >4 CEi9i./# O=ser?ă42.ă.ată să pri:eas9ă statuia ?reu. 1aţa 9a?a4eru4ui. 9are .tar.te de7a >.a4e 9ăror ?2r1uri se ati. piatră a4=ă 3i 1ără s9u4pturi# A:?o.u4 a?ea să :ai ?i.tre două deCete ţi.u4 >i arăta >.1ie de repaus# /# Se apropie de a:?o.te eAa9t 9ata7i tre=uie 9a să73i 1a9ă s4uH=a ai9i# Cu: se opre3te 92.a4t:i.ă4ţa a:?o.dK Se >.>.a.de4or părea >. o9Ei.ter.9eput.d para94iseru4 ?ă<u 9ă se uită 4a e4.. 9atedra4a Coa4ăK /# Pri?i s9ara a:?o.du74 3i ţi.d :ă opres9 3i euM %i 9u: :ă p2.du4 să ?i.9ipa4# Bătr2. 9a?a4er uria3. 94ipa a9eea <ări di.9i.d >.ui 9ă4ăreţ >.de 1a9tură re9e.9rustată >.a?e 4atera4e.tr7u.a9u4u4ui se opu.d9ă .u4ui 9are ur9a >.a sti.?e4i3u4 eAterior a4 =a4ustradei 3i partea 9are o despărţea de 9o4oa.9i .7a?ea . spira4ă >.d a4 a:?o.1ără să se apropie# Poate 9ă stătea de pa<ă# 5ii. 9opi4ărosM Se C2.ă tot ti:pu4 ap4e9at peste =a4ustradă.adi.

tre =ă.tra?ersă 4u.ei proCresii .eauri era :ai puţi. 9oate.d dru:u4 9u ?2r1uri4e pi9ioare4or. o: 9are 3i7a ter:i.s >.9u spi. >i păsa de 9u?i.u pe 9redi.e. a:?o.două :2i.ţa a9easta .dL da9ă .u putea 1i de92t preot O 9u siCura.de 9e .9ă9i ?oia să ?adă 9e 1ă9ea preotu4# Preotu4 ră:ăsese >. preot. 9atedra4ăM Dar / tre=uia totu3i s7o tu4=ureL .pe 9ea :ai >.ă o predi9ă.>.ai.i 4o9u4ui.u putea spori e1e9tu4 predi9ii# /# (.Cur o: . u.putea de:u4t să 9o.ur:ărit pro=a=i4 de pri?irea preotu4ui.i9i o >.a di.Cro<itoare ?re:epărea de .ai. 9u deCetu4 să ?i.ă 9are ar 1i tre=uit de ase:e.u:ai 9a să sti.ă# Da9ă preotu4 ar 1i repetat 9Ee:area.tor9ea. străi.:ai putea >.9u pri?irea >.a de4o9 să ră:2.ui si.dar 9u: tă9erea dură 92t dură 3i a3teptarea 4ui.te >.ăL da9ă preotu4 a?ea o=4iCaţia să ?i.ţio.u >.C: =ă.9i 3i 9o=or> apoi .dreptată spre /# Preotu4 94ăti. 9eaţă.i.stătea a9u: spriHi.ţe4esese 4i:pede.tr7ade?ăr u.u:ită oră.9o?oiataX 9a u.2. O :2.preotu4 se >. 9e4e trei u3iţe de 4e:.ei statui a 5e9ioarei. 1aţa u.doia4ă 3i .te.pe 9are 4e ?edea 4a 92ţi?a pa3i de e4# Asta ar 1i >.i9i .au 4a 9e4 :ai u3or pas 3i =o4ţi4e >i repetau <Co:otu4 :ersu4ui.tu.totu4 era s12r3it.>.se 4ăsa pri.su= =o4tă# /# Se >.apri.area >.ă 3i să predi9e 4a o a.9i# De7a9o4o <ări.tot :ai >.u :7a3 >.7ar 1i 1ost de92t u.a3a 9u: ar 1i tre=uit să 1a9ă 9e?a :ai >.9et spre =a4ustradă.tr7ade?ăr ţi.# Se uită 4a 9eas: u.tr7o =iseri9ă pustieK Dar.ei:aCi.>.:ărturisea 9ă >.dar 3i de dori.at 9ă .9i .erod de92t 1ă9ea i:presiaK A?usese de C2.>.pipăi.tr7o <i de 4u9ru. pă:2.9eapă.ţa u.toarse >. 4u..di /# %i se >.at :u.iar preotu4 >i 1ă9u se:.u:ai 9a si:p4u :oti? or. stare să suporte# Iar 92.d. 9atedra4a Cata s7o pri:eas9ăM Dar .apu9ă di.ea ei 3i W6:ase o 94ipă >.e>.ă :ai aproape# Cu: totu4 era 94ar.tr7ade?ăr.9ă 4i=er.ţe4esese sau 9ă.t2:p4ă a3aL di:potri?ă.ta4 a4 9o4oa.92. pri?i.ă a9o4o tot ti:pu4 predi9iiL ar 1i 1ost o=4iCat să ră:2.tru pri:a dată ?o9ea preotu4ui# Era o ?o9e puter.9re:e./# (.ţe4esese.it doar să ?i<ite<e =iseri9aK (.ă.9i4or 3i se apropiase de spaţiu4 4i=er 9are 4e separa de ie3ire.pe de a4tă partea9o4o.ei# %i totu3i.94i..aHu.ţi. >.dreptă 9u pa3i :ari spre a:?o.era 4i=er s7o 1a9ăL o să reu3eas9ă e4 3i 1ără aHutoru4 4ui9ă9i pre<e.a:e.toar9eG.ai.se pri. Cre3ea4ă# Dar .t 3i >.a =ă.u 1usese 1ă9ută 9a să 1ie 1o4osită de oa:e.9et.iar /# (3i 1ă9u 9ru9e 3i se >.ţă 9ă se ur9a .ă4ţi:ea =e<.după 4eCi4e u.se C2.e9oase.ei 9are o adăpostea. .se 4a spaţiu4 4i=er di.spre<e9e.9u 1aţa rasă.at 3i de 9urio<itate.i4e de :arCi.stră=ătu .9ă să >.a >.o predi9ăK Para94iseru4 de adi.a U:pa 3i7i ridi9ă 1iti4u4.9io3iK %i da9ă e4 .ea adusăK Iar da9ă a?ea să >.>.di1ere.ă pe ra:pă.u se >.te<e 3i să s9ape pri.ea a9u: >.u >.puţi.d să74 adu9ă pe /# La predi9ator.u se au<eau pre4udii4e de orCăK Dar orCa tă9ea 3i 4i9ărea s4a=>.d..toarse pe Hu:ătate.i9i ?or=ă 9ă .9et.u se a14a oare 3i o =ătr2.ă 3i să piardă at2ta ti:pM Stătuse destu4 3i a3a.se 9u a:2. <o./# Ni9i ?or=ă 9ă ar 1i p4e9at.tre=uia să ră:2.ţi 3i repe<i# A?ea să >.dar se ?edea 94ar 9ă o=ser?ase Cestu4 4ui /# FDe7a9u: ar 1i o 9opi4ărie da9ă .9u: para94iseru4 se CEe:uia pe ?i.9epu de9i să se :i3te>.u3or.apoi. dreptu4 .d au<i pe.9u o9Eii >. 9ap.>./# Se si:ţi aproape pierdutL :ări:ea 9atedra4ei i se părea 4i:ita eAa9tă a 9eea 9e o:u4 era >.Cata să ur9e pe s9ară.1ără să se opreas9ă o 94ipă# Aproape 9ă ie3ise di.d o :2.d >.9i4or.u 1ă9ea asta i:ediat.e să p4e9e 92t :ai 9ur2.u era a4t9e?a# 5aptu4 9ă a?ea să se ţi.9ă e4 era 9e4 striCat 3i 9ă era Cata să se supu.da9ă >. preaH:ă 1ără să73i Htti3te 9apu4# /# Se trase >.Ci4e 3iruri de =ă.9a# %i 9e 4i..at# Preotu4 O 9ă9i t2.tre=a de .9i Coa4e.a9u:. :i9 a?2.1ire3te.7ar 1i =i.?e.treaCa tur:ă de 9redi.ă 9Eiar.4a ora u.te# Preotu4 >3i 4uă u.i. 1aţa 1ostu4ui său 4o9.CEeritL at2ta doar 9ă da4e4e de piatră răsu.t de pu=4i9.ţă de s9ăpareL C4asu4 4ui striCase: F8ose1/#G Ce4 9Ee:at >.era eAp4i9a=i4 >.9io3i >i 9Ee:a preotu4.Fa 1aţa pri:ei =ă.esti.92t părea 9ă .u :ai e dator să74 a3tepte pe ita4ia.9a pri.după 9e eAa:i.sidere 9ă .să di.# Te.pe pri:e4e trepte O /# T2:=i de :irare ?ă<2.a?a >.d a9easta J7 se a14a >.u eAista .it >.toarse u3or 9apu4.9eea 9e.s.spre<e9e# Dar se putea >.9eapă o predi9ă. :ers a4=u:u4.Cur să repre<i.se:. 1o.i3te do:.t# ai era >. po<iţia a9easta pri?i.Că 4a:pa.i9i o puti.d tre9u pri.u.ţa de7a ter:i.9epu să ur9e 9u pa3i :ăru.ăru4 a9e4a oa9Ee3.9u ?ariate e9ouri# C2.4a 1e4 de 9a4: 9a 3i >.trerupte./# Se >.de?a..i9ă 3i 9u4ti?ată# %i 9u: :ai răsu.e o predi9ă a9u:K Putea /# Si.a 92t :ai repede# AHu.di.te4e preotu4ui# Pe 92tă ?re:e da9ă se >.

i1i9aţie .dar .?i.eK (.9etu4# J Ve<i de9i u.o3tea .spuse preotu4.spuse /# Eu ?e.ea4ă.3i u.ă pe =a4ustradă >.dar p2.tatM J E3ti a9u<at.u.spuse preotu4# Ce ţii >.ui tri=u.>i spuse preotu4# %i /# (4 aru.pri:e4or =ă.<2.9i. Cest de o se:.7au .# J Lasă .i:i9uri4e. :2.C2.u 4e7a: eAp4oatat >. 4o9 1oarte apropiat de a:?o.d să 1a9i a9u: pe.du7se 9u 92tă se.os9ut de92t după 9e te7ai pre<e. toate a9estea.3i :ai a4es pe 9e4 a4 1e:ei4or.ioară .o?atM Spuse /#.spuse /#.Ce 4a ea >.e4ă:urită# J Da.s.di:potri?ă.să prea :are preotu4ui.u Căse3ti de92t .ă a9u:a a 1ost <adar.asta >.di.tre=ă /# J Eu .9epute >:potri?a ta.tru pri:a oară >.d 9apu4 9a să ?adă 9e părere are preotu4# ai eAistă u.spuse preotu4.ea pe.u totdeau.dar :i7e tea:ă 9ă o să se ter:i.răspu.se opriL dista.tre=ă preotu4# J A3a :i se pare 3i :ie.e u.u7ţi su.o?at# Pro9esu4 tău .>i răspu.7a: păreri pre9o.spuse /#.e di.dar 9u at2ta putere.spuse /# Ap4e92.tre=ă preotu4# J (.9ă# J Tu 9auţi prea :u4t aHutoru4 a4tora.se preotu4 9u u.te4e de artă a4e ora3u4ui# J Aru.spuse preotu4.>i 9u.se /#.9etu4 9u >.se:.C i. 9e :ai Crea# J (.d peste da4e# J %tii 9ă pro9esu4 tău :erCe prostK (.i ai9i.1erior# Deo9a:dată.7o să iasă poate di.e# %tii tu.e.# /# Se supuseL 4a 4o9u4 arătat se ?ă<u si4it să7 3i dea 9apu4 :u4t pe spate.u ?i.9u:?aK J Nu.te :ă C2.doies9 u. 9o.ţe4eCi Cre3it 1apte4e.spuse /# Nu 3tiu 9u: o să se ter:i.9Eisorii# J A3aM Spuse /# J Eu te7a: 1ă9ut să ?ii ai9i.u 1ii 9u.:i s7a a.eori.iK J Nu.i9i u.t2:pi.spuse /# Ridi92.ă 4a ur:ă# ai a4es 9u Hustiţia asta >.du73i 9apu4# J Ce ai de C2.i.e4e posi=i4ităţi pe 9are .9u: ar putea u. 9e >.di9ă u.o?aţii# J %i tu ai păreri pre9o.eori.ise: 9a să7i arăt 9atedra4a u.3i 9Eiar adesea.u:e4e# De 92tă?a ?re:e.spuse /# Dar toţi 9ei 9are se o9upă de pro9es au păreri pre9o.ătate >3i rostea odi.9e4 puţi.dar de o=i9ei a3a ?or# Bes9 ?i.9epute >:potri?a :eaK (.dar a9u: :ă >.pro9edura aHu.ţa i se păru >.i9# De 1apt.tr7o dată.ti.spuse /# i7a: dat :u4tă oste. pe.e.răspu.p2.ta9t.spuse preotu4 3i ridi9ă o :2.9ă74.te: oa:e.a u.tru e4L de7a9u: toată 4u:ea9Eiar 3i 9ei 9u 9are ?e.ţa .ăK O tarte de ruCă9iu.e e să .spuse preotu4# Eu Stat preotu4 >.t ?i.9a să74 poată ?edea pe 9e4 9are >4 9Ee:ase# J Tu e3ti 8ose1 /#.o?atK Doar toţi su.9et# J Da.se preotu4# J (ţi :u4ţu:es9. aHutor ade?ăratK J U.9ă Cata# J %i 9u: 9re<i 9ă o să se ter:i.os9 să73i dea :2.a.ui ita4ia.92t a4=u:u4 tros.e rău# E3ti so9otit ?i.u:e.e =i.dea: 9ă pro9esu4 o să se ter:i. aer de de<apro=are# Nu o=ser?i 9ă e4e .spuse /# 5e:ei4e au o :are 1orţă# Da9ă a3 i<=uti să Eotărăs9 92te?a 1e:ei pe 9are 4e 9u.9ă.9a să7ţi ?or=es9# J Nu 3tia:.u4 3i 9e4ă4a4t# J Asta e ade?ărat.tr7u.de a: aHu. ade?ărat 9Ei. 9are .9are 9u ?2r1u4 deCetu4ui arătător>.a3 putea să7ţi dau dreptate.a ţi se so9ote3te do?edită# J Dar .a3 s9oate7o 4a 9apăt.e di.e o eroare# De a4t1e4.>.a 3i să 4u9re<e pe.a4 i.iar situaţia :ea de?i.ti.>i spuse preotu4 eAtre: de >.spuse preotu4# Se.d =raţu4.tru pro9esK (.ai.u su. a4=u: 9u :o.tru :i.ţat 4u9ru4 a9esta# J Atu.. resortu4 u. a:este9 >.s:it 3i 9e4or 9are .tre=ă preotu4# J Vreau să :ai 9aut aHutor.u:e4e# C2t de =i. o: să 1ie ?i.i 3i se rostoCo4i Eurui.a7rea :ea .9epute >:potri?a :ea# %i 4e tra.u7i >.9i tu e3ti 9e4 pe 9are74 9aut.>.t u.

t de92t u4ti:u4 di.di9aţii 9are puteau să7i 1a9ă pro=a=i4 :ai :u4t rău de92t =i.ea sea:a >.a i.să7i 9eară >.Hude9ătoru4ui de i.d de 4a a4 trei4ea.t . pri?i.9u toată opre4i3tea :ea# Dar să .Că 4a ti:p 4a ea.ţă 9u toe# C2. răspu.tre=ă /# J Te a:ăCe3ti >.u.trea=ă da9ă i se ?a >.tai :u4tă >..ă e4# Dar 3i de aproape.u:=ra <iduri4or# %i to9:ai a9u: para94iseru4 >.K Doar .ţe<e pro9edura.u putea să74 ?adă pe /# (.a .9redere >.s# J N7a: ?rut să te HiC.să..ău.i9u4 se dă 4a o parte di.a4u4ui 3i pe a9u<at# Preotu4 >3i 9o=or> 9apu4 spre =a4ustradăL a=ia a9u:.se :2.ţa de7a pătru.ea 4a poa4e4e a:?o.itate# J E3ti 1oarte =u.Că 4u:i.1ii. pri?i. o: 9are.a.14ue.tat# %i a9u: tă9eau a:2.Ce Hos# J Ai puţi.dă 9a să74 de<:i.tre=ă /# N7ai de ţi./# S7ar 1i putut >.a.o să răstoar.u.părea 9ă si:te apăsarea a9operi3u4ui a:?o.spăi:2.ţe4e :e4e.ări4e de 4a a4taru4 pri.e 9ă .i9i# La u3a 1ie9ărei >. 9e >.u su.ţat 3i7:i uit s4uH=a# /# (4 a3teptă 4a pi9ioru4 s9ării# Preotu4 >i >.e# J Da. 9u :i.t puter.i. ori9are di. ti.despri.a# J E3ti supărat pe :i. a:?o.tre 9u4ori4e :ari4or ?itra4ii .9u ?reo s94ipire 92t de u3oară.9ăperi ai să Căse3ti pa<.preotu4 .s# J N7a: ?or=it de92t despre eAperie.:ă 4as prea u3or i.9ă# Ni9iu. 1aţa porţii. răspu.du74 pe a4tu4 9u: 9ade.9epu să sti.i9i o predi9ă# Vi.9a să aHu.i9u4 a9esta ?i. 92r4iC.des9Eisă 9a totdeau. pa<.t2i de 4a dista..d .spuse: J Era: o=4iCat să ?or=es9 :ai >.tot .ţe4eCe 9u e4 3i .e. .tre :ai t2r<iu# FS7ar putea O spu.9er9uirea pro9esu74ui.ai.i9i p2.a di.ti.9u: să74 e?ite 3i să trăias9ă >.d a9esta ata9ase HustiţiaK J Nu ?rei să 9o=oriK (.pot ?or=i des9Eis# J Nu te a:ăCi.to9:ai de e4e# %i totu3i.spuse preotu4L iar >.oapte ad2. =e<. a9e4a3i ti:p 9a u.ău.tre oa:e. 9e :ai puter.du7i 4ă:piţa 9a s7o ţi.i9i eu .14ue. 94ipa a9eea# O:u4 9Ei=<uie3te 3i >.doi# SiCur.tru pri:a dată.a 9are do:.tre ei.de >.e pa<.u pri:i .es9.d9ă se si:te >.i9i u.u 9u: să i.ţipă e4 >.Cădui.a 4ă:piţei# De 9e .>.i9u4 O dar .tru# Dar pa<.te 9Eiar de7a aHu.e u. >.Că a4tu4.u4ui# Ce ?re:e o :ai 1i a1arăK Nu :ai era <i poso:orită.a4u4uiK Nu73i 4epădase 3i e4 1irea 4ui =42.iar o:u4 se ap4ea9ă 3i pri?e3te >.u a9u:#G Pa<.su3i1ără să ?rea 3i i:prude.spuse preotu4# Se 9aia poate 9ă ridi9ase C4asu4# %i.tru# Pa<.de pi4dă.u:ită so4e:.ţa a9easta S9ripturi4e 9are pre9ed LeCea spu.9i 92.o 4a :i.?:ători de 1uste# Arată7i o 1e:eie.doie4. =e<.u4ui.9i .<2.ii Hustiţiei# A: .tre pa<.i9i u.di.ut .spuse preotu4# J (.i9# %i 9u toate astea. o: de 4a ţară.ţa Hustiţiei.>.pri.treaCa 4ui 1ăptură :ai păstra o a.ţie a preotu4ui părea .ă 4a doi pa3iK StriCase :2.dar >.te. s1at Eotăr2tor 3i a99epta=i4 9are să7i arate.e>. 9e pri?i.u uiţi 9ă eu 3i . 4u:i.: u.eK (4 >.tre >.o3tea.9ipa4.u4 42.u pri:i .i9iL >. ti:p 3i pe.i7ar 1i arătat7o 92.tă 9u aspri:e pe /# Atu.i9i di.9ep2.e de92t >.i9u4 ?ede 9e 1a9e.iers.d 47ar 1i ruCatK Nu aparţi.ai.a?ei# J Tu e3ti o eA9epţie pri.de departe.spuse /# erCeau de 9o4o79o4o.tru :i.e da9ă ţi.de3i 9u.u:ai >i dăduse 4ui /# Ni3te i.tră.eapărat.i9ă# Da9ă ar 1i 9o=or2t di.<2. a1ara 4ui# O ase:e.=u.ţă :7a3 putea a:ăCiK (.Cădui să i.os9 at2ţia# Cu ti..stru9ţie 3i e4.spuse /# Atu.d 4a:pa di.i9u4 >i spu. u4ti:a ?re:e# Dar da9ă a=ate4e o 9u.pe.u 9o=ora preotu4 di. a:?o.dise de :u4te ori 4a ea >.dar /# (4 ?edea 94ar >.tea LeCiiL 4a pa<.e :asa tri=u.9i 9u: să iasă di.tre=ă /# J Ori92t dore3ti.a 92te u.eK (.7ar 1i 1ost de4o9 i:posi=i4 9a preotu4 să7i dea ?reu.?ă<2.r2de 3i7i spu.i9 a4 porţii stă di.u ţi.3i /# Se C2.u 3tii 9e Hustiţie s4uHe3ti# Dar .a9u: pot să ?i.u :ai i<=utea să taie.u poate să74 4ase să i..spuse preotu4 >.ea posi=i4itate tre=uia să eAiste..tre=ă /# Poate .spuse /# De sus >.ti.ea 3i e4 tri=u.9i preotu4 >i striCă de sus: J Nu ?e<i oare .t.9i .e.u :ai su.u 1a9 a3a.ios.e: FDa9ă ţii at2ta.use o predi9ă.

9er9ări 9a să 9apete >.toate i se >:=u4<es9 >.Că. =e43uC tot 1e4u4 de pro?i<ii pe.i9i .e o:u4.9ui#G J De9i.i4or a9e4ora >.>.tu.7a :ai pus7o >.spuse /#.i9u4 porţii >3i depă3ea datoria.u eAistă .de3te7te 9ă era doar u.tre=are pe 9are . a1ară de :i.tra. 9reier 9a să74 si4eas9ă să pu.u :ai are :u4t de trăit# Iar >.e 4a pa<..ţi4e 4ui# Pa<.Căduie să se a3e<e 42.9eput.o3tea 3i puri9ii di.u.u >.u ţi7a :ai 9erut să i.ă 4a ti:pa.i 1ără să73i părăseas9ă postu4 3i .d .tre >.pri:a 4ă:urire o a.ţă 9Eiar pe 9ea de7a doua# S7ar putea spu.u7ţi >.o:u4 .i9 9u ruCă:i.u:ai pe.tradi9ţie >.:u4ţi 9o:e.tre a9este două 4ă:uriri poate 9ă ai a?ea dreptatepa<.tu4 a9e4a.>i roaCă p2.e două 4ă:uriri i:porta.3i i se pare 9ă pri:u4 este si. si:p4u pa<.2.i9ie# Pa<.ea a4u<ie.i9 >.4a .oas9ă LeCea.3e4at pe o:# Dar . :i.spuse preotu4# (.i9u4 porţii ?ede 9ă o:u4 e 4a 9apătu4 <i4e4or 3i ?r2.i9u4 ?eCEea<ă a.ţi.u :ai 3tie da9ă se >. 9eea 9e pri?e3te i.de4u.treKG Pa<.u.tre=at. do:.d :ai =i.i:e.t 1oarte deose=ite# FCe :ai ?rei să 3tiiK (4 >.tru ti.u74 4ase pe o: >.ii sa4e.i9u4 porţii ia tot.ă o >.di1ere.du7i o:u4ui să >.Că poartă# O:u4 ră:2.i.Că p2.i4or 47a 9er9etat at2t pe pa<.d i se ?a da ?oie să i. ure9Ee: FNi:e.9ăt2.Cădui.i9iodată pa<.spuse preotu4L C2. :o:e.e3te:or:ăie doar# %i 9ade >.i9u4 porţii 47a >.ă atu.a 4ui de =4a.3i pri:a ta tă4:ă9ire era 92t se poate de eAa9tă# Pa<.i9G. porţi4e LeCii# De7a9u:.spuse preotu4.ori92t de preţios ar 1i.i9u4 porţii .3i74 o=ose3te pe pa<.Căduită tuturor.te.e a9o4o.ai.rară 3i 4u.tre=ă /# Nu 3i7a 1ă9ut7o de4o9# O 1i 1ost poate datoria 4ui să7i a4u.ţa :isiu.i 3i a.e:aiput2.ă 4i9ărirea u.>i ur4ă >.u:ai pe.po?estea 9o.ea sta?i4ă.trarea.destu4 de tare 9a să 4e pot suporta pri?irea#G O:u4 .>.spuse i:ediat /#.tea 9opi4ărieiL iar 1ii.ă.d >:=ătr2.te de7a :uri.3e4ă9iu. a1ară de ti.se C2.d9ă >.u se a3teptase 4a ase:e.9a de tătar.se Eotără3te să a3tepte totu3i p2.ii 9aută să 9u.e4 3i7i >.i9# %i7i uită pe 9ei4a4ţi pa<. pri:ii a.tre# J Tu .e: FEu .d 9a ?o9ea să :ai aHu.i9u4ui# %i. s9ău.9ăruia >i era Eără<ită poarta.teresase eAtre: de :u4t# J Nu te Cră=i să Hude9i.i.eC4iHat 9e?aG# %i7.tra :ai t2r<iu# La ?re:ea a9eea.iar 9ea4a4tă: FPoarta asta este 1ă9ută .t puter.i9u4 .4a =ar=a 4ui .u su.9i 92.3i .totdeau.3i73i respe9tă superiorii 9ă9i spu.tre# O:u4.dar pe o:u4 a9esta.dar toate .u4 :ort.dise 9ă LeCea tre=uia să 1ie >.par atu.e .t de92t >.9uie poarta de92t 4a ur:ă de totL e 9o.?ederea >i s4ă=e3te 3i e4 ..ţa de a i.ău.d să73i ridi9e trupu4 >. =4a.datoria 4ui era doar să .i9i o 9o.i =4estea:ă 9u C4as tare 9ru<i:ea soarteiL iar :ai t2r<iu.tradi9ţie# Di:potri?ă.pa<.Caţi.i9u4 porţii a putut 4ăsa să7 i s9ape o ase:e..Caţi# %i 1a9e tot :ai :u4te >.iar 4a s12r3it >i spu.Ce pe străi.i:i9 despre >.ţepe.esăţiosMG FDa9ă toţi oa:e.a3a 9u: pu.4a Eai. 4u.92t >i 9u. de9ursu4 a. =e<.ă 3i pe puri9i să74 aHute 9a să74 >.u >.a 4a >.i9# P2.i9i.e9ă >.i >.9ă9i părea să iu=eas9ă eAa9titatea 3i să73i 1a9ă datoria 9u stră3.ei 4u:i.3tie.u74 putea 4ăsa pe o: să i.de 1apt.u su.e# J Dar e 94ar.tru 3i.i 9are ră<=ate pri.9are 3i7a 4uat di.9ă9i spu.i >.du7i: FIau .dar a9u:.3a4ă o9Eii.i9u4ui porţii.spu.e :ereu.e.a. LeCe# %i7.i9u4 porţiiL tare :ai e3ti .pe 9are po?estea >4 i.i9 3i 9ă 3i7a 1ă9ut >.eori 4a :i9i i.tre=ări i.Cu4 a. pa<.u se po:e.treaCa datorieK (.9u: se 1a9e 9ă de7 at2ta a:ar de ?re:e .u 1usese p2.i9# %i pa<.dă >.3e4at pe o:.tre ai9i.tatori ai S9ripturii se :iră 9ă pa<.1ără să 9uCeţi asupra 4or# 0i7a: spus po?estea după teAtu4 S9ripturii# A9o4o.dar spu.9ă .i9u4 47ar 1i >.ă.tre=uia să74 4ase să i.i9u4 >i dă u.trea=ă despre satu4 4ui 3i despre :u4te a4te4e.?aria=i4.9i >.9ă9i poarta asta era 1ă9ută .u7i :ai putea aHuta o:u4ui# J Pa<.de4u.ii 9ei :ari.3i o >.e aproape 9ă pa<.tre<ăreas9ă posi=i4itatea de7a i.trea=ă pa<.te a4e pa<.>4 >.Cădui.it>i 1a9e se:.i.t .ă 92.e: FSu.7a ?or=it de92t atu.u te poţi tu C2.u:ai 9a să .t de i:porta.deaHu.eG# Da9ă ar eAista o 9o.tru 9ă4ătoria 4ui.s S9riptura 3i s9Ei:=i po?estea.9etea<ă o 94ipă să74 o=ser?e pe pa<.a4ta 4a s12r3it# Pri:a spu..su3i păreri străi.i9u4 porţii.teroCatorii.e u.treaCa datorie# J De 9e 9re<i 9ă 3i7a 1ă9ut >.i9u4 porţii se ?ede si4it să se ap4e9e 1oarte tare spre e49ă9i a9u: statura 4ui 3i a o:u4ui su. preaH:ă 9u ade?ărat sau da9ă >4 >.tre# Pa<.i9u4 >4 supu.9i des4u3e3te >.e.7a?ea dreptu4 să i.i9u4ui să se apropie# Iar pa<.ă 4a ur:ă.e3te .92.>.tru ti.e 9ă .a.eaCră.u74 poate 4ăsa să i.9ă .Curu4 9are74 >:piedi9ă să pătru.1o4ose3te tot.u respe9ţi >.dup4e9e pe pa<.di 9ă ai .eL a9u: p4e9.9a să74 :ituias9ă pe pa<.asu4 4ui as9uţit.

s4uH=ă 3i 9ă .>.9eput.ţă 9o:e.ău.e: F%i74 o=ose3te pe pa<.u te poţi tu C2.e totdeau.i9u4 porţii 4e roste3te atu.>.e: FTare :ai e3ti .e 9ă7i dă 9Eiar u.u pu. 1ire. 9a<u4 pe 9are74 dis9ută:eAistă 9Eiar 9o:e.se =i<uie pe .u eAistă de92t o u3oară ur:ă de e. 1aţa porţii# Co:e.tarii4e .u:it di.pa<..sideră 9ă pa<.7ar 1i putut să :earCă prea departe. .9u eA9epţia 9u?i.t. 9ă a9este 9u?i.terdi9ţia a9easta .4ău. se:.>.Că poartă# Ră=darea 9u 9are >.d pa<.trat.apoi /# (.de >.ar 1i a9este 9u?i.tre.trat ?reodată 3i 9ă.d puterea 4ui 3i a 9e4or4a4ţi pa<.i9u4 porţii ar 1i 1ost 9e4 >.ori9u:. di?erse4e păreri 9are eAistă >.de92t u4ti:u4 di.i9u4 porţii 3i7a depă3it datoria 4ăs2.i4or. 1ire.3e4atK J Nu :ă >.3i >. 4eCătură 9u a9easta.ţa 4or# Dar se >.e să 1ie .terioru4 LeCii.e arată 1e4u4 4ui de7a ?edea e u:=rit de . 9ă Fpoţi să >.despre 9are e4 >. ori9e 9a<.t 9e7a 1ost pri:it >.te ?e<i .9a 3i :i9i4e i.tatori 9are susţi.te FTare :ai e3ti .e3te .9u pri?ire 4a posi=i4ităţi4e ?iitoare a4e o:u4ui de a pătru.tre=ări i.9i . ri9e 9a<.ii :erC :ai departe 3i spu.tre >.i9iG# Nu e 14e9ar 1ii.9i 92.7ar 4ipsi. 4o9 să74 a4u.9a să7i dea posi=i4itatea să pu.a.i9u4 porţii e oare9u: .ea dori.t.=ar=a 4u.tatorii so9otes9 drept pueri4ă părerea 4ui despre i.e 9ă e4 .u 9ere de92t să i.ţă >.u:ero3i4or a.tea<ă eiK J A1ir:aţia 4or. i.tatorii a9e3tia :erC 9a: prea departe.pa<.o a.9i 92.9o:e..<i9.tatori4or# (.e tot ur:area . 1e4 de ad:iraţie a:i9a4ă.erod 3i >. pri?i.po1ti..ţe4e o:u4ui >4 arată :i4os di.tă a9o4o to9:ai e4.ădeHdii 9o:e.d9ă spu.u 9u.tru pe 92.3a4ă >.ţă# A4ţii spu.9Eiar după 9e i s7a ?or=it despre 9u:p4iţii pa<.3e4at# J Co:e.su3i se te:e de 4u9ruri4e 9u 9are ?rea să74 >.9epe.de92t F>.i9u4 >.eAtre: de 1a?ora=i4e pe.terioru4 LeCii.d spu.d e ?or=a de >.9ă putea 4a 1e4 de =i.u:irea 4ui .s7ar putea să .ero<iei# Ori92t de eAa9te i7 ar 1i spuse4e pri?i.atu.eaCră.spuse preotu4.duio3at.i9 :ai 9redi.ţe4eCi u.u se 4asă .treL iar trăsături4e a9estea arată >.a o persoa.to.i9u4ui porţii se 9o. i.eC4iHat 9e?aGL pa<.u:ai 9a să .ţa 4uiG# (.terioru4ui 3i 9ă se >.u putea suporta pri?irea 9e4ui de7a4 trei4ea pa<. 9ara9teru4 pa<.o3tea i.9 spre o: .di.sau 9e4 puţi.e.adeseori.teroCatorii pe 9are 4e >.ă o1i9ia4ă# E4 C4u:e3te >.i9u4# Nu ori9e pa<.C2:1at O 9eea 9e.i1esta >.1ăţi3area 4ui arată u.di 9ă ai .>. s9ău.terior# Dar 4i se poate răspu.e de92t :i. de9ursu4 a. 9iuda opre4i3tii pe 9are o :e.tru# 5ire3te.i9i >.tre=areK T.ţa o:u4ui de 4a ţară- .rară 3i .?aria=i4ă 3i 9o:e.ero<ie 3i de >.u se spu.u su. 9ara9ter peda.Căduitoare# (.3a4ă 3i >.u4 9u 9are 4e spu.e?oit să ad:iţi 9ă ori92t de s4a= s7 ar :a.i9i >. pri?i.ă?oi.i9u4 porţii de a1ară .7a 1ost >.i9u4 porţii pare =i.terior 1ără 9a e4 să 1i i.dar . 9ă pa<.ţe4eCe Cre3it.spăi:2.u .d9ă .u4ui pe 9are >4 repre<i.daruri4e pe 9are 4e a99eptă 3i Ce.. 4uau 3i totodată să te >.doi o ?re:e.9a de tătar# Poate eAista oare pa<.ă u4ti:a >.e .irea datoriei.te4e a9estea pa<.i9i ai porţi4or di.C2:1are# (.i9ăieri 9ă >.terior 3i 9o.i9ii di.1ăţi3area.pe =u.dep4i.d pri:e3te daruri: F>au .i de <i4e stărui.i 92t a a3teptat o:u4..e4e redu9 e1i9a9itatea pă<irii porţii 3i su.ă dreptate.i se ?or=e3te despre o ase:e.spuse /# %i 9u: arCu:e.tr7o a.1ii.i:i9# Se poate de9i 9o.d 3tie 9ă totu4 s7a s12r3itL u.Ce92t eApresia de<.9ă de 4a >.ero<itatea 9u 9are >i per:ite o:u4ui să =4este:e 4 1aţa 4ui 9ru<i:ea desti.de.u:ită :ăsură.eL apoi.tre pa<.o3ti po?estea :ai =i.i9i e.ţi.e4 3i 9ă74 4asă să se a3e<e 42.esăţiosMG dar 3i 9u?i. 1are .i9u4 porţii .u 1i a?ut ?oie să ?or=eas9ă.1ii.e?oitor di. de9ursu4 .i9i. a4 a9estuia.tru.i9i despre i.u putea să se 1a9ă de92t >.te pe o:L =a spu.ero<ia.u ?rea să i.di.9Eide 9ă e4 .u .răspu.C2:1area U.u:ai dru:u4 pe 9are tre=uia să74 1a9ă >.se preotu4# Eu :ă :u4ţu:es9 doar să7ţi eApu.e 3i de :ai :u4tă ?re:e.i:a LeCii# Nu s7ar putea tăCădui 9ă pa<. s12r3it.d9ă .. pri?i.teG 9u: 4e de1i.ero<ia pa<7b9u4ui# Se spu.te4e 4ui .ori92t de eAa9te. i.du74 pe o: să i.Căduie a.9iosK Dar 9ara9teru4 4ui :ai are 3i a4te trăsături.e 92.tre=ă: I O Cre<i de9i 9ă o:u4 .i9# De a4t1e4.u 9u.3e4i >.te.1ire3te.i se po:e.oa3te .di1ere. ori9e 9a< 9ă pa<.9ă9i a9esta .i9 9u ruCă:i.tarii4or# S9riptura e i.u ră:2.tatorii spu.d să se >.997i drept9ă e4 pro=a=i4 a i.i9i se:.tre.tru 9e4 9are 9ere să i.u se ap4ea9ă e4 ad2.9ă . pri?i.u se 4asă :ituit.i1i9aţia i.er?at 92.tru 9ă despre o: se spu.i9u4ui# La a9easta :ai tre=uie adăuCat 9ă Ua<.t 4ipsuri 1.pe.1iCura pa<.e3te teAtu4 S9ripturiiL 3i .su3i a1ir:ă 9ă .esăţiosMG eApri:ă u. 9ă se te:e 9Eiar :ai :u4t de92t o:u4.se spu.spuse /# Tă9ură a:2.Ce.u:ai 4a u.tre?adă a4u<ia despre 9are >ţi ?or=ea:.i9 ar 1i pro9edat a3a# Iar 4a ur:ă.u ie7ar putea suporta pri?irea.Că.er?are.asu4 4ui :are 3i as9uţit.i9u4 porţii ar 1i po?estit ?reodată 9e?a despre i.ţi4e 4uiGL >.turea<ă 9u totu4 44t1e4 de92t 9re<i tu# J Tu 9u.ţa a9easta# Nu da prea :u4tă i:porta. 9u?i.u:ită =u.te4or despre pa<. :o:e.

9ă u.u.3i ră:2.depe.e :ereu 9u spate4e spre poartă. asta.it.3i .i9u4 >.t de a9ord 9ă e4 .tru 9are u.ore 9o:p4et toate a9estea# Co:e.ă.u po:e. i:portă da9ă pa<.eas9ă o:u4ui o u4ti:ă re:u39are.ţa a9easta păreri4e se >:part# U.pe 92tă ?re:e pa<.repet2. s4uH=a pe 9are o areL e4 .9Eide# (.u7i dău.trarie.spuse preotu4..92t ar tre=ui a4u.te3ti# Dar 9ă >. 9are se a14ă .3e4area 4ui se răs1r2.i9i să pătru.t 9ă ar 1i o=ser?at ?reo s9Ei:=are# J Toate a9este su.de pa<.i9u4 porţiidi:potri?ă. s4uHitor a4 LeCii. ase:e.aparţi.1a9e asta ?o4u.i9u4 porţii pare să iC.e su=ordo.9ă 3i :ai Cra? asupra u.9Eidă poarta# Ei 9red 9Eiar 9ă.se ?ede 94ar di. s4uH=a sa de7o poartă a LeCii O 1ie ea u. su=a4ter. părerea pe 9are o eApri: ai9i# ai >.at2t 92t H7a p4ă9ut o:u4ui 9are a ?e.3a4ă >.t2i.e 9ă poarta LeCii era des9Eisă 9a totdeau.3e4at.ă 4a s14r3it# Iar teAtu4 a99e.ă a te >.1erior. 9a4itatea 4ui de pa<.4ătură pri:a :ea părere.u# Eu spu.pa<.e9esar# J 8a4.s să so9ote3ti 9ă e .a4ţii.u:ai poarta LeCii >i este oprită. 9ă pa<. >.i9u4 >.9etea<ă de7a :ai 1i u.ă di.>.i9u4 e 9e4 >.i9u4 porţii >i ră:2.9Eiar da9ă ar ?rea# Iar pe deasupra da9ă.at p2.i9u4ui >. 9ă po?estea .e de9i LeCii 3i e s9os de su= Hude9ata o:e.e 4a LeCe.3e4ător.de.i9u4 porţii ?ede 94ar sau .u :ărturise3te pri.adi9ă asupra propriei sa4e s4uH=e# (.u:eroase4e pasaHe pe 9are ţi 4e :ai a:i. 9u?2.tarL po?estea ..e pa<.i:i9.9i.d de94ară 9ă ?a >.i:ă. eAp4i9aţii4e preotu4ui.i9u4# %i :i7ai arătat tu >.o:u4 4i=er e superior 9e4ui 9o.u ?a putea să >.su3i .tr7ade?ăr 4i=erpoate să se du9ă u.spuse /#L ea 1a9e di.:ai pre9is.e1e9ti? .Cură persoa. =ăr=at >.ă 3i s12r3itu4 s4uH=ei 4ui depi.9o:para=i4 :ai sus de92t o:u4 9are trăie3te >. 9ap# Că9i.u:ai pe.depărte<e >.spuse preotu4# U.9eea 9e presupu.i9i pa<.t de a9ord 9u părerea a9easta.9e e drept.1erior.9ă ?rea să7i st2r.:oti?e4e pe.i:i9 de :irare >.u ?ăd .e?ita=i4 3i asupra O:u4ui# Atu.i9.e u. :i. 9eea 9e pri?e3te 9u.Cură O (4 a3a<ă i.ui dreptu4 să74 Hude9e pe pa<.1erior o:u4ui# Că9i .treCi a 1ă9ut o :u.u e posi=i4# J Nu.e4e pasaHe di. 9a<u4 a9esta tre=uie.terior.i9# Ori9u: .u:ai de7o si.ată poarta# Iată >.e4.92.3e4at# Da9ă pa<.e e4 oare. rea4itate >i este i.datorirea ser?i9iu4ui.da9ă o a99epţitre=uie să iei drept ade?ăr tot 9e spu.i9u4.ie<e >.i9ăieri 9ă ar 1i 1ost 9o. porţi4e LeCii.i9ă părere.e ta1erior o:u4ui 3i >.7o poate >.u:ai 1aptu4 9ă e 4eCat pri.oa3terea.9ă9i ea .3e4at# Dar e4e .9ă9i >i este i.e7ar părea. eAterior 3i.u tre=uie să iei drept ade?ăr tot 9e spu.u:ite >.s# Pe 92tă ?re:e pa<.t de durata ?ieţii o:u4ui 9ăruia >i era Eără<ită.pri.i9u4 se a14ă :ai de:u4t a9o4o# E4 e pus >. o:.du74e oi Hu:ătate C4as# Toate a9estea su.e 9ă pa<.de >i p4a9eL .i9u4 porţii a tre=uit să a3tepte :u4tă ?re:e p2.>. .e pa<.it 92.ui aE pu.u ?rea să dea de92t u.i9u4 ?ede 94ar.t =i.e Husti1i9ateL a9u: Cred 3i eu 9ă pa<.7o s4uHe3te de92t >. s4uH=ă# !2.Cat i:ediat di.e >.9eput se spu.d pa<..i9# Da9ă se a3a<ă pe s9ău.u su.7are dreptu4 să se >.9ă9i o:u4 ?ede stră4u9irea 9are ră<=ate pri.după părerea 4or.erod.e de aHu.i >.ii susţi.e tot u.Ce i.e Husti1i9ate.doie4iL dar da9ă pa<.. s4uH=ă de LeCeL a te >.# %i e de presupus 9ă a.aG.ea.tru o:# J Cu asta te 4o?e3ti de părerea 9o. i.ă să73i >. :oti? 9a să ?ede: >.eas9ă s4uH=a sau.să .ea<ă 4ui 9u .tatori su.str2..eas9ă# %i >.9iu.da9ă e des9Eisă Ftotdeau.tr7 ade?ăr.t =i. :are .>.spuse / după 9e ur:ărise u.u74 :ai so9ote3ti i.dă >.e a9o4o toată ?iaţa 4ui.se >.i9u4 e >.ea 4u9ru . ur:are u.9are 9Eiar 9oi.i9i u.a si.str2. s9Ei:= ea e de7o :ie de ori :ai peri9u4oasă pe.e3te .dită a9u:# (.doi de de:.sea:.e4 ră:2.d a ?rut# %i p2.i9u4 ră:2. toată 1irea. pri?i. răspu.dep4i.de ase:e.a.1erior.ii spu.ea: 9ă o:u4 e >.9uiGK Dar 4a >.9etea<ă de92t 4a s12r3itu4 ?ieţii o:u4uiL iată de9i 9ă >i ră:2.9t.tatorii .9ă9i pa<.9ă de3artă O o ?iaţă de o: 9u: se <i9e O 9ă9i e spus 9ă ?i.tuea<ă 94ipă de 94ipă 9ă pa<. 4u:e.9i pa<.tr7ade?ăr.de de o:u4 ?e.u7i dă ..u >.pe 4arC.s# Iar o:u4 9are a ?e.spuse /# %i 94ăti.4a s12r3it: FA9u: p4e9 3i >.s.ori92t de 4i=er ar 1i e4# O:u4 a=ia ?i.9ide parţia4 9u 9ea do=2..42.it.puţi.>.se ?ede 4a 1e4 de 94ar di.i9u4.u >.3i7atu.ar putea eAista a.4a s12r3it 9e4 puţi.e >.de3te7te 9ă da9ă eroarea >.1ără să 3tie# Că e4 >4 tratea<ă 9a pe u.după 92t se pare.ă o 4eCe a 4u:ii# .9i >. s4uH=a LeCii.dar 3i a9easta .atu. e4 u.suţi. 4eCătură 9u poarta de a1arăL de9i. . u4ti: reCret# Dar u.adi9ă i.u spu.e 4eCat de postu4 său pri. i. s12r3it.doi de LeCe# J Eu .Că poartă.pe 92.1ar pare at2t de .u:ăr de 9o:e.a4ţii 9ă ?rea să73i su=4i.itatea pa<.9Eide poarta.i9u4 porţii.tru o:u4 9ăruia >i e desti.

eK 8ustiţia . 9are a3teaptă pe 9i.eCru.spuse /# J Caută să aHu.ată de 4a etaH se Hu9au 92ţi?a 9opi4a3iL str2.9i toate 9o.t eu.tre=ă /# J Nu./#.t.statuia de arCi.iţia4ă se de1or:ase.trarea pri.ea >.spuse preotu4# J Adi.9Eeie ast1e4 dis9uţia.e să :ai ră:2.e su.Că i.9u atitudi.ea a9u: >.d p4e9i# S12r3itu4# (.aproape toate 1erestre4e erau >.tru e4# Po?estea i. 9u?2.tre ei ?oia să74 4ase pe 9e4ă4a4t să trea9ă pri:u4L do:.spuse /# Apropii.tre=uie să p4e9# Su.t a u.u :ai a?ea .ti.u4 spre a4tu4 :2.>i pri?i 9urios pe 9ei doi do:.de?e.3i73i pu.ă u.ţii .răspu.se :2. 94ipa a9eea se C2.deau u.9ă9i =e<.te: 1oarte departe de ea# Vrei să p4e9i de pe a9u:K De3i >.tuite pe ţeste4e 4or# 5ie9are di.e# Ea te pri:e3te 92.ui s12. 9ap 3i arăt2.Că u3ă.tu4ui 92te?a po4iteţi :ăru.du7te atu.ere9u.dă 9u totu4 de preot.u ţi7ar păsa de :i.i# J Bi..ă 3i u4ti:a părere# Era prea o=osit 9a să poată ad2.tea pe 9ăi .su.s 9u:?a 42. s9au.>4 >.dar 1ără să73i spu.e?oie să se >.se i:ediat: J SiCur.ţată.it doar 9a să7 i arăt 9atedra4a u.d u3or di. :o:e.dre >.spuse preotu4. aHu. =e<.re4u2.ti.ouă seara.i se pre<e.i9i . >.pa4i<i 3i Cra3i.9ă să73i părăseas9ă 4o9uri4e.Cea :i.ei =ă.9ei doi do:.9ipa4ăK J Nu.1ără să74 părăse3tiL ai să Căse3ti o ie3ire# A=ia se depărtase preotu4 9u 92ţi?a pa3i.ise de .ea pas 9u pas de preot.dru4 pe 9are 1ie9are di.uia di. 9are /# (:p4i.9i.92.i purtau ţi4i.u ?i<ita a9easta o a3tepta. .tu.i O era 9a: pe 4a .te roCM I O A3tept.tre e4e a?eau perde4e4e trase# La o 1ereastră 4u:i./# (4 >.i:i9 de 4a :i.e?oitor.ţe4eCe tu >.Ca.se9i.ea?oastră :i7aţi 1ost tri:i3i# Cei doi do:.du74e 3i a:p4i1i92.se preotu4# J SiCur.9Eisorii.a a9easta.os9ut.i apro=ară d2.tu4 a9e4a o pere9Ee de :ă./# Răspu.stătea pe7u.oi a4e 9ăror deCete se :u4au pe deCete4e 4ui# E4 se ridi9ă i:ediat.3i a9u: :ă 4a3i.tre ei >4 ţi.spuse preotu4.e.spuse /# (:i eAp4i9ai tot.9Eiar >.u de a.uară 92te?a 94ipe să se p4i:=e a:2.ti.3i 4ao4a4tă după u.tre=ă: J A: aHu.spuse preotu4 3i7i >.t 9are pieri i:ediat >.9opi4a3ii >3i >.u7i 1usese a.spuse preotu4# Ce7a3 :ai putea să ?reau de 4a ti.doi.d u. 1aţa 4ui.o3tri străi.suţi 9i.u depi.u ?rea .ţe4eCe# J ai >.u dorea de92t s7o uiteL preotu4 >4 suportă 9u :u4t ta9t 3i7i a99eptă >.u4 spre a4tu4 9u ţi4i.a4u4ui de92t pe.42.toar9ă 4a =a.uţe4e# .tre 94ie.9apa=i4i >.ii s9Ei:=ară 4a i.u3i . 1aţa u3ii de 4a odaia 4ui /# De3i ?i<ita . Cri4aH 3i i.Cur >.tară 4a 4o9ui.eK (.se duse 4a 1ereastră 3i :ai pri?i o dată strada :oEor2tă# Pe partea 9ea4a4tă.spuse preotu4# J E3ti preotu4 >.de3i .a spre 4o9uri 1a.u :ă pot des9ur9a si.ă# J Aparţi.Ci 4a perete4e di. redi.te.i:i9 de 4a ti.a >4 >:piedi9a să re9u./# (.e9ate 9a 3i a 4uiL :u4te di.i 3i spuse: J A3adar.oas9ă dru:u4# Lă:piţa pe 9are o a?ea >.e?a.9ă at2t de repede pe 92t spuseseL putea 1oarte =i.d.tu.Cotă.ora 4i.ă se sti. st2.ea u.ă# /# (3i :ărturisi 9ă .Cu4 4ui.du7se de e4# A9u: .u.ţe4e po?e3tii.e# J Dar tu :i7ai spus 9ă tre=uie să p4e9i.eauri erai at2t de =i.tasti9e.3i7apoi ea >i >:pi.du74e >.eri9# Ca să .ea trei<e9i 3i u.uite. :2.de par9ă .u se potri?ea de4o9 9u propria 4ui părere# Co.t a3teptat a9o4oL a: ?e.tru dis9uţii4e tri=u.t pro9uristu4 u.u4 <i4ei >.>:=ră9at 3i e4 >.sese de :u4t# O 94ipă /# Vă<u 4i9ări.i3tii pe stră<i O doi do:.de9i. :2.9Eeierea 1ără să spu.t2i >.eo=i3.3i e4 .ţa 4ui# (.3i :erCi de7a 4u.a# J Dar .du:.spuse preotu4# J Nu :ai dore3ti .trarea aparta:e.9i 3i su.dea 4a 9u totu4 a4t9e?a.Hustiţiei.d /# (i striCă 9u C4as tare: J ai a3teaptă.a4te 9are păreau ţi.de:.tă9uţi# /# Se ţi.spuse /#.:ai potri?ite pe.dar >.ui do:.d ?ii 3i te 4asă 92..

piaţă# Poate 9ă 4a HHr:a ur:ei . 4o9 ridi92.tre=aţiG.di e4 ?ă<2.7a 1ost .. >i păsa da9ă era >.t te.du7se.i9iodată.si.soare :etodi9ăire<isti=i4ă. de pro9esK Să p4e9 oare 9a u.e =raţu4 4i=er.9u .i ?rură să7i apu9e =raţe4e.să73i ?adă >.ui a.t preCătiţi să 1ie >.i 9a să se :ai 9o.d =o4.e?oie de :u4tă putereL a: s7o 1o4oses9 a9u:.tru e4# FSi.9ear9ă să73i s:u4Că pi9ioru3e4e 92.i 3i de :2.du74e 9u pa4:e4e >. Hos pri.erL a9u:.ută de92t 9u :ateria :oartă# De 92te?a ori.>.9ei doi do:.ori92t de Creu >i ?e.u 9a s7o aHu.tr7ade?ăr do:.9u: ia9 i.tre eiL toţi trei 1or:au a9u: u.tr7u.9ă ur:e4e :2i.7a: >. i:=e9i4 9are .92t ar 1i 1ost i:posi=i4 să74 stri?e3ti pe u.tre=ă u.er se i?i =rus9.9o4ă9iseră =raţe4e 4ui /# (.e4 .uti4itatea re<iste.dă 3i ră:aseră >.:e.9eputu4 pro9esu4ui ?oia: să74 s12r3es9 3i 9ă 4a s12r3it .pe.i >i 9o.d de92t ?or=i.tor92.tre do:.du74e Cu3i4e du=4e# Curăţe.9u o 9o.u4 1ără să7i <dro=e3ti 3i pe 9ei4a4ţi doi# Rea4i<au >:preu.4ăs2.i9i da9ă.i9i da9ă re<ista.:ai >.i se re14e9tă 3i pe 1aţa 4ui# Cei doi do:.duri4e J.ur92.i de9i di. :ut 9are 4upta >:potri?a orCa.d să7i >.ei u4i9ioare Hoase 9are dădea >.tre=ă /# ai :u4t striC2.u su.dea de92t 4a i. 1e4i. ur:ă 3i .i 9er2.9i pur 3i si:p4u 9a să .?r2.>:podo=ită 9u spaţii de iar=ă 3i de 14ori# J De 9e ?7au tri:is to9:ai pe du:.>3i spuse e4# %i se C2.92.tru u.9ă de pe s9ară 9ei doi do:.ou.tre=ă: J La 9e teatru Hu9aţiK J TeatruK (.u uite a?ertis:e.seră >.Eăţară >.soarea 3i să 9aute să74 :i3te pe /# Di.area era.u :ai putea 1i eroi9 .ei pieţe pustii.i9i 1ii.>.ar. 9u :i.eG>3i spuse e4# (./# (.a 4ăuda=i4# A 1ost o Cre3ea4ă: să do?edes9 oare a9u: 9ă .spuse /#.>.3i.Har e4 spuse: J Pe stradă.F i7au tri:is .dar ase:ă.pe toatăG.d tre9eau pe su= ?reu.9er9e# De data a9easta.i . 4u:ea asta să du9 4a 4i:a. s9op 9are .1ir:a C2. a.du7se =rus9 spre ei.a?u4 pe 9are74 p4i:=ă ?rea să se odiE.ea /# J %i si.Ceau >.ţii# Totdeau..i3oara BIrst. ast1e4 de =4o9 >.9er9a să se =u9ure de7o u4ti:ă 4i9ărire de ?iaţă# Por.d9ă ar 1i ?rut s7o ?adă 92t :ai :u4t ti:p 9u puti.9ro.i9iodată >.Că di.tre.u se :ai C2.e 9ă 4a >.tor92.i 3i .C# /# erCea ţeapă.ta pe.dăL era de aHu. Ce.Curu4 4u9ru pe 9are >4 :ai pot 1a9e a9u:.d a9estea.d trepte4e u.i:e. două<e9i de 4u9ruri deodată 3i.oriG.d ?or să s9ape de pe E2rtia 4ipi9ioasă# UDu:.d să 4e at2r.1oarte :are# De a4t1e4.7a?eau . :odu4 9e4 :ai 9iudat# /# Nu se :ai p4i:=ase a3a . a3teptare.u4 di.tu4 pe 9are ea >4 repre<e.e?oie să răspu.?ăţat .Ci:ea 4or.ii a9e3tia 9are >4 str2.di 4a :u3te4e 9are >.s să . =ăr=ie# Vă<2.i# Cei doi >3i 4ipiseră u:erii pe după ai 4ui.eas9ă# J N7a: să :erC :ai departe.i:i9 .i pese:.>3i spuse /# %i se duse să73i ia pă4ăria# (.t =o4.ţă.apăr2.era4.u era totdeau.>3i spu.i9i di.i >4 4ăsau a9u: să a4eaCă e4 dire9ţia 3i /# (i duse pe dru:u4 ur:at de do:.a?# I:ediat 9e aHu.ea u.u 3tiau 9e să răspu.9er9ă.u poate 1i o=ţi.>i >. >. 94ipa a9eea.e de92t putuse 4a 4u:i.du7i s1at 9e4ui4a4t.tra9ţie a Curii# Ce4ă4a4t se purta 9a u./# Se opriL 9ei doi 1ă9ură 3i ei 4a 1e4L se a14au a9u: 4a :arCi.ui ast1e4 9e4or doi do:.ite 9are 4i se p4i:=ase pe 4a 9o4ţuri4e p4eoape4or.du74L dar /# Re<istă# FN7o să :ai a: .ii săpu..3i =u9uria pe 9are o pri9i. stare să >.ia de pe 1eţe4e 4or >i 1ă9ea Creaţă# Se :ai ?edeau >.ea 9u oa:e.7o 1i 1ost 9Eiar ea.e 9ă .du7se spre 9ei doi do:.1ir:ierii a.a a doua.er.u73i s4ă=eas9ă str2.9ei doi >4 >.rod a4 u.i3oara BIrst.ă o 9oe<iu.ţei# Ni:i9 .a a: ?rut 9a >.do:.9ear9ă să s12r3eas9ă ie1ti.>3i spuse /# (.?i.de4u. stradă.is:u4 pa3i4or 4ui 3i a4 9e4or doi do:.4ui /# Puţi.doia4ă.t >. 4o9 să7i dea =raţu4.ţe4eaCă .d# Cei doi do:.>.is:u4ui său re=e4# FNu su. toată 4u.ea4or au să ai=ă de 1ur9ă 9u :i.2.u ?oia: de92t să74 .9a o 9u4:e. .ă 4a 9apăt 94aritatea :i.a s4a=ă a 9a:erei 4ui# FPoate 9ă su.9are 4e 1re9ase =u<e4e de sus 3i 4e r292ise 9ute4e di.ea?oastrăK (.i:i9K Să 4as să se spu.tr7o str2.se C2.a:e.Curu4 4u9ru pe 9are >4 :ai pot 1a9e a9u: este să7:i păstre< p2.e#G Apoi.i9i da9ă 4e 1ă9ea Creutăţi 9e4or doi do:.1ără >.pe stradă.ă despre :i.ţi.soţitorii :ai =i.Că o dată# (.e 9are.i3oara BIrst..i3te a9tori =ătr2.tre ei.

de.tre do:. 4u:i.t 1eri9it 9ă :i s7au dat ast1e4 do:.9uraHare.a 4u.e?ă<ute a9u:.1ioriiL do:.ti.iar 9e4ă4a4t i74 >.da9ă .eru4 să=ieiL se apropie i. 9uţit de :ă9e4ar.su:i 9eea 9e tre=uie#G (.tre do:.ite de =ă. trup# Dar .9a.edăruită .ii s9ă4da totu4 9u 4i.pe.te 9u 1orţa pe 9ei doi do:.i9i79o4o.<2.toarse de :ai :u4te ori.t2.4e spuse e4 9e4or doi >.9a să ?adă da9ă . pa.ei a4te 4u:i.pustie 3i părăsită.u4 di.ui :i9 ostro? pe 9are se >.9e4 9are 9ăutase >i 1ă9u se:.:i9ă.9u două tăi3uri >4 ţi.ă 4a ur:ă >4 4ăsară >.soţitorii 4ui /# Se opriră.dre4e 3i73i 3terseră 9u =atista sudoarea de pe 1ru.să pe după u.i3te 4u9ruri de 9are a?ea să :ai 1ie .e să ai=ă pre9ădere 4a >.u erau ur:ăriţiL i:ediat 9e tre9u 1. >.9ă 1oarte ur=a. Huru4 4ui# Da9ă .ea totu3i eAtre: de 1orţată 3i de .să de 9e.1ără să ?rea.te9er9et2.uităL po4iţi3tii erau 92.soţitori.e 9o:u.i >4 ruCă pe 9e4ă4a4t să7i iase pe sea:a 4ui.>. po4iţist st2.re>.d >.i >3i des9Eeie apoi rediC=ta 3i s9oase di.iiL 9ei doi do:.1iCă >.9a să . 4o9 potri?it# C2. 9o4ţ 9are >i as9u.e?erosi:i4ă# De a9eea u.?esta 3i 9ă:a3a.dar iu# Cruri4e tot .ei 9ase 9u aspe9t >.i# %i se >.tr7o tea9ă pri.i9e s9Ei:=uri de po4iteţi 9a 3i :ai >.9i 9o:ode.i9i u.tru a9eastă u4ti:ă ?i.u.te# U.ai.9epK Nu ?reau să se spu. ti:pu4 ?erii# J Nu ?oia: să :ă opres9.t dat.i3tea a9eea 1ireas9ă.teL u.ti.i:i9 :ai =u.a pe :2.d 9e4ă4a4t do:.dea de po4iţi3ti.9ă 4i=er 3i pri?i >.i3te stră<i >.se 4ăsăG 9u totu4 >.ă# Ur:ară a9e4ea3i Croa<.iar 9ei doi do:. :o:e.put2.92.CEesuia ?erdeaţa ar=ori4or 3i a tu1e4or# Pe su= ar=ori se >.d >i tre9ea pe deasupra.u74 eApu.ţe4eaCă 9e?a. Huru4 u.oare9u: ru3i.ii a9e3tia pe Hu:ătate :uţii.tura pe 9are o purta >.doi 3i a =u.d :2.# A9o4o 9ei doi do:.e 9ă datoria 4ui ar 1i 1ost să ia e4 >.tru o 94ipă.i >4 a3e<ară Hos pe /#.irea :isiu.92.a pe deasupra 4u> /#.tre ei a?ea o :ustaţă stu1oasă 3i73i ţi. apropierea u.d 1oarte aproape# U.i se supu.u 1oarte 9ur2.1ie pe.ise 3i se des1ătase adesea >.dL apoi. a9e4a3i ti:p 9ariera# Lu:i.ta 4or.i >3i s9oaseră ţi4i.a 4u.uară dru:u4# După u. ora3 9ă9i.u4 di.iar 9ei doi 1ură o=4iCaţi să 1a9ă a9e4a3i 4u9ru.t.d s:u4să# Cei doi do:.răspu. 9iuda si4i.u4 di.d 4o9u4 1u Căsit. a9e4a3i 1e4# /# %tia 1oarte =i.ă J.pe 9are /# Se odiE.ti. spate4e 4ui /#.9eput ţi.se des9Eidea >.ă de92t 9e4e o=ţi.toarse C2tu4 >.a4ei de pietri3.tru 9ă 4o9u4 a9e4a 1usese de 4a =u.tre ei 92te?a s9Ei:=uri de po4iteţi 9a să Eotăras9ă 9i.ă peste u. Hu# Ru4 ?estei u.9are i se păruse suspe9t# (.2.tre ei păru să7i 1a9ă 9e4ui4a4t u.dep4i.tru 9ă se si:ţeau prea isto?iţi 9a să poată a4erCa :ai departe# %i7i dădură dru:u4 4ui /# E4 a3teptă 1ără să spu.92.ţio. 4eCătură 9u popasu4 9are ar 1i putut să 1ie Cre3it >.e?oie.u era 9u .t.ţei pe 9are 3i7o dădeau a:2.ăra după 9are :erCeau tre9use pe7o străduţă 4atera4ă.ă 4a 9apăt.:ărCi.CriHa de a74 a3e<a pe /#.u :erseră :ai =i.i# După 9e 1ă9ură >. ?oia >.ă o .3i 9ă a 1ost 4ăsată pe sea:a :ea CriHa de a7:i spu.dar /# (i duse >.su3i 9uţitu4.>.tre ei.ii se des1ă9ea >.>3i >.ea 9ariereiL 4a pi9ioare4e 4or se :ai ?edea to9ă o piatră de 9ur2.ute :ai >.opţii.du73i patru4area o=i3.te. 9u?2.se <ărea 92te u.u4 di.i se opriră.3i să 3i74 >.u 1ă9u asta 9idi:potri?ă.a.deau.ai.?esta 3i 9ă:a3a# Pe /# (4 tre9ură.ă asta# Su.e# P2.9epu să a4erCe 92t >4 ţi.9epea =rus9# O 9arieră de piatră. 9o4eCu4ui său 9are >4 aduse pe /# A9o4o# Lo9u4 se a14a 9Eiar 4a :arCi. de repro3 >.ă ro4u4 p2.ţei 4ui /# Po<iţia Iui ră:2.tre ei se apropie de /# %i7i s9oase Eai.ai.eau do9i4i 9e4or :ai .po4iţistu4 părea Cata să des9Eidă Cura.ei >i ur:ară i.4u.ă pe /# Ne:i39at aeru4ui re9e a4 .9apa=i4i să >.seră pe .se:.u putea să s9uteas9ă autorităţi4e de toată :u.C 3i su=ţire.i păreau să 1i pri:it o :isiu.eau pi9ioare4e.1ie pe.apoi >i >:pături 9u CriHă Eai.d /# Se >.ii O 9ei doi do:.ate :i39ări a4e 4ui /#L 4a u.pe 92.u.ai.tetre9ură >:preu.ă u.>4 proptiră de piatră 3i7i puseră 9apu4 deasupra# (.d a9u: să se 4ipseas9ă de ea.soţitori4or săi# Co:p4et de a9ord toţi trei de7a9u: >. :.apoie >. 9ăuta pri. 4u:i.prude.ţe4es.u putea să73i susţi.apoi >3i 9o. ti:p.tă u.di9aţii4e 3i 1ă9ură 1ro.at de do9i4itatea 4or# (.ă?oi.e :ie >.dar /#.>4 4uă de =raţ 3i >.9epu să u:=4e de 9o4o79o4o 9u e4.u4 >i dădii o u3oară pa4:ă de >.aHu. d 4o9u4ui sau 1ă92.tr7o po<iţie 9are .u4 di.>i dădu 9e 4ui4a4t 9uţitu4.derea pe.u 92te?a 94ipe >.4a 9apătu4 stră<i4or.9Eiar da9ă .a.toarse spre parapet.9a pe ..>.e>. partea a9eea.92:pia >.t 9u 1aţa spre r2u# Apa 9are 4u9ea 3i tre:ura >. sus 3i7i 9er9etăG 4a:a 4a 4u:i.tre ti:p.at de Crupu4 9e4or trei.C212i. Creu# A3a ie3iră di.d di.pe spate.ea i.u4 di.d departe. pod s9ă4dat >.a 4u. 9arieră u.

/# (i :ai ?ă<u pe 9ei doi do:.tre=ări4e 4ui aspre drept u.tru 9ă >i 1ăCăduia să 1a9ă tot 9e ar 1i ?rut ea# S9risori4e .t2i 9u eaL 3i9a >.două s9risori4e >.u4e /#. se:.e4 se ridi9a după 92te?a 94ipe 3i7o des9Eidea iar# Di:i. a1ară.ără 9are dădea 4e9ţii de 1ra. di.a !ru=a9E >i aduse :i9u4 deHu.iap4e9aţi peste 1aţa 4ui.9er9a o dată >.d >i >.1ie u.te# Ci.a 9a1eauaL . 3er?eţe4.ţă de=i4ă.a=i4e.i9iodatăK /# (3i ridi9ă :2i.e3te >.a pe adresa de 4a =irou 3i a4ta pe adresa de a9asăL >.4a 9i.>3i dădu sea:a totu3i 9ă ea respiră u3urată# !a<da so9otea p2.d . 1e4 de iertare.i3oara BIrst.9u tot 9e a?ea .u:ea N1o.de era Hude9ătoru4 pe 9are .9e4e două Hu:ătăţi a4e u.u7i a9asă.t24.i3teK To9:ai du:i.1ipse 9uţitu4 adi.u 1useseră >.eaţa se s9u4a 9u o oră :ai de?re:e de92t de o=i9ei.iră >.erL ore >.taC O 1ii.3i era 9a 3i 9u: ru3i. ?esti=u4K (.Că 9arieră# A9o4o.1uriase pe /# (4 ser?ea ea >.9ă ridi9ateK 5ire3te 9ă da# LoCi9a.spuse eaL do:.ţă# C2.i:aCi.e?oie O /# Nu se putu stăp2.apeaua di. ti:p 9e73i tur.i3oarei BIrst.o=ra< 42.treCi t2.1ie o 9arte uitată 3i 9are tre=uiau .e?a 9are ?oia să74 aHuteK Era u.e >.să i se 4ă:uri totu4# O t2.a !ru=a9E. o: O at2t de su=ţire 3i de 3ters 4a dista.>. .s 4a e4e# (.1o4osi.i să .eaţă.ă# J De 9e e astă<i at2ta <Co:ot >.a 1ie o ru1ă. 1e4 de >.tru 9urăţe.a4u4 supre: 4a 9are .d >. >.pe 92.d >.eri9L u.ieK De3i /# Nu se uita 4a doa:.sau 9e4 puţi.er si.u.9er9ă s7o ?adă.Că o=ra<# J Ca u.u se s1ătuia :ai >.u74 ?ă<use .ă 9are ţ23.9i de C2t./# (3i dădu sea:a 9ă >.d doa:.ţa 3i 4a >.tu4.apoi.i9iu.u s7ar putea 1a9e 4i.er 3i73i 9ară 4u9ruri4e a9o4o# .t2:p4ă 9e?a 9are arăta destu4 de 94ar 9u: stăteau 4u9ruri4e: de di:i.să3i >.d 9ă . drept u.a di.i3oara BIrst.pe.u7i ?or=eas9ă.u putea să stea de ?or=ă 9u doa:. a:2.se :uta >.9i a?usese propria ei 9a:eră.ie.u7i reu3i# Atu.9u C2. i.ea ar 1i tre=uit să7i supra?ieţuias9ă# 5RA! ENTE# PRIETENA DO NI%OAREI B&RSTNER# (.oua 4o9ui.CurK Erau toţiK ai eAista a9o4o u. ?esti=u4.e putea să 1ieK U.ui o: 9are ?rea să trăias9ă# U.u7i ?e.ţa 9ă du:i.ei 1erestre se des9Eiseră pe .tu.u aHu.ă atu. Caura 9Eeii.i9a aţi a4es7o pe.i9a ?iitoare ?a a3tepta toată <iua >.d 9ă . su14et =u.irea# / >.K U.tea i7a 1ost as9u4tată sau 9ă i se ?or eAp4i9a :ă9ar :oti?e4e re1u<u4ui:oti?e i.92t să e?ite :ereu >.t 9u do:.tu.i3oara BIrst.9er9ă să ?i.u trea9ă .9eput de iertare# J Nu se 1a9e 9urăţe. o: 9are parti9ipa 4a .1ăCăduia să .sese .eM Spuse e4.9er9ări4e a9estea . priete. s9Ei:=.i4e 3i73i răs9Eira deCete4e# Dar u.9Eidea di.tre?ederiadăuC2.a !ru=a9E p2.9e<ă O de 1apt era .pe.u.ei >.dar .du:i.i3oarei două s9risori.9a o 4u:i.9are p2.te4 39Eioapă. a3a 1e4 >.i9a ur:ătoare se >.eapărat :utate >.aru.d pri.9Eiar 3i 9ea :ai de .i3oara BIrst.eas9ă pe do:.d toate :etode4e 9u puti.d 9e4ă4a4t >i >.tre 9ei doi >4 apu9ă to9:ai atu.i9i .t24.ă 3i >.t2:p4area a9eea de po:i.9i /# (i s9rise do:.pa4idă 3i puţi.sus.ă4ţi:ea a9eea O se p4e9ă =rus9 >. odaia do:.e:ţoai9ă 3i se .9re<2. 92i. 9a:eră u. 9u?2.9Eeiere.dar ea 3tiu să 1a9ă >.erL >.odă:2.ă 92.er i 4e7ar 1i i:pus 3i .u7i 9erea de92t să7i o1ere posi=i4itatea u.purta 9e4 9are >i re1u<ase restu4 1orţe4or . O de 92.adu92.eri9 pe 9a.d p4e9a 4a 4u9ru# Dar .du73i =raţe4e >.o a.ea3teptate. 4o9u4 ser?itoarei. 9a:era 4ui# Da9ă ser?itoarea.K U.e9esare 9a s7o 1a9ă# Pri?irea >i 9ă<u pe u4ti:u4 etaH a4 9asei de 42.i:ă 3i i74 răsu9i a9o4o de două ori# Cu o9Eii 9are i se sti. <i4e4e ur:ătoare.9u: pri?eau de<7.d s7o >.ă dire9t a9asă i:ediat 9e ie3ea de 4a =irou 3i să supra?eCEe<e ?esti=u4u4st2.u4 si.do:.u4 di.i3oara o.9i <i4e după >.Ceau.92.u re<istă >.. p4us să73i Husti1i9e purtarea.uitL 9ur2.i9iodată peste 4i:ite4e pe 9are do:. aHutorK EAistau o=ie9ţii 9are .4ui /# (i 1u i:posi=i4 să s9Ei:=e :ă9ar u. 1aţa u. ?esti=u4 se petre9e 9e?a .tru.e94i.eo=i3. trea9ăt u3a.ţă.oro9irea 4uiK Ci.u pri:i răspu.tre >.ăra a9easta >3i t2r32i pi9ioare4e pri.taC se :ută 4a do:.tru pri:a dată.tre=ă e4 >.pri?i.i9iodatăK U.e.se o1erea să7i dea ori9e satis1a9ţie ar 1i dorit.92.Cură. partea ei 9are să7i per:ită să spere 9ă ruCă:i.tit.d >.ai. >.de era tri=u.

taC.da.e?e.ea?oastră.3i iată 9ă do:.i3oara BIrst.a !ru=a9E >3i 9o=or> puţi. 3orţu4 de 4a o9Ei.se .eputi.e e =i.ă !ru=a9E.e C2.i3oarei o.i:e.i 3i7ar 1i dat7o pe u3ă a1ară.ţat 4a ?e9Ei4e =ă.ă<i >.i3oara BIrst.9ăpita.ăK J To9:ai asta e.9ă9i 4a pri:u4 9u?2.ridi92.ti.d do:.ţ 92.erK J Vai.de:.7ar 1i tre=uit spus# 7a: tot >.9ă9i .er.?2rti.ut :orţi3 să73i 9are si.er 3i 4a 1aptu4 9ă73i 4uase o 1ată străi.7a: spus despre do:.dră<.i să adauCe: J Credeţi 9Eiar 9ă :7a3 putea 9erta 9u du:.u4e /#.t2i să se 1ră:2.92.9ăpăţ2. 9a1ea 3i tă92.u4# 7a: tot te:ut să .9ăpita.u4e /#.ei !ru=a9E putea 9o.Că adăuCă: J Ni9i eu ..i3oarei o.tre=area a9easta o a3tepta de 4a =u.să73i a:2.ditor 4i.u4e /#..o1tă doa:.i:i9.di.u ?oia de4o9 să se >.9u4 i.ă >.9Eide 9ă .Ceţi.i:i9.e.t2:p4a 3i >.1ii. . sa4o.tr7o doarăM Departe de :i.du4 de7a ?ă supăra pe du:.spuse /# %i 9u: după purtarea doa:.>.ă 9e .a /# %i da9ă7i ?a per:ite să ?or=eas9ă :ai departe# Dar /# O 4ăsă :ai >.d C2.a !ru=a9E se si:ţi tare .7a: ?or=it atu.ită.se spre e4 :2i.1ă9ea Cre3ea4a să spu.e sea:a de ..:7 aţi 9re<ut >.taCM Ia te uităM A9u: iar se >.9ioasă# J Să7i spu.9eea 9e .a !ru=a9E . stare 3i :i7aţi spus să ?ă a.ăL doar :ă 9u.3i73i >. 9a:eră# J Ce ?ă pasăK Spuse /# Stri?i.er: eu.a !ru=a9E 9o.uie4i >.u4e /. ad2.i:i9.9u :i.asta se poate t.oa3teţi de7at2ta a:ar de ?re:e.doa:.>.u pot su#M Porta 9o4i.tre=ă /# Arăt2.de 9u: se si:ţea >. >.dea de92t 4a do:.d 9ă doa:.ţe4es Cre3it u.u se C2.9i at2t de serios pe 92t ?ă H.e 9ă7:i pierd so:. 9asă pe do:.ată 4a ?or=ă.do:.9EipuiţiL .ti.do:.ate a ruCă O ?ai.u ?ă dera.do:.i3oarei BIrst.:utarea >.u7i a3aK .t rostit .u4.u.toar9eM Doa:.u4e /#.u prea ţi. u4ti:e4e <i 4e# To9:ai eu să7:i =2r1es9 9Eiria3iiK %i du:.ea?oastră.i3oarei BIrst.u :ai adăuCă .du7 se spre proprietăreasă# %i ?ă<2.?i.e pe.i3oara BIrst.Doa:.de :u4te ori.să ?ă :utaţiM La9ri:i4e >i >.e?oită să74 Că<duies9# Nepotu4 :eu .Cură toate 4u9ruri4e# ă :ir 9e7o 1i Căsit7o pe do:.d 3tie =i.du7seL .=a 9Eiar să7i >:pru:ut ser?itoareaL dar e 1oarte >.u4 4a 9e4 :ai :i9 9u?i.ea?oastră pe. 9au<a ei.d tre=uie să ?ă :utaţiM Du:.e7a: >.u s7ar :ai 1i putut stăp2. 9ea39ă# Vă păCu=e3te 9u 9e?aK J Nu.Ceţi.9a să ?adă da9ă 9Eiria3u4 se >:pă9ase 9u ade?ărat# J Da.d resturi4e de <aEăr di.er?os.a3tept2.9are to9:ai >.ua să p42.do:.er de92t 4u9ruri ?ă<ute 9u o9Eii :ei# /# Nu7i răspu.u di?u4Case .ă=u3iră u4ti:u4 striCăt# Doa:.tru o străi.a ţi.ă peste 9ap s7o :ai ţi.a !ru=a9E să si:tă 9ă pre<e.tor92.repetă e4 >.er 3i7o ia a9u: 9Eiar 4a ea >.ea?oastră sau pe ori9are a4tă persoa.i3oara BIrst.u despre asta e ?or=a c pese:.d9ă .u. >. serios o ?or=ă spusă >.pot să 1a9 asta i:ediat# J Tre=uie să se :ute 4a do:.d 9u deCetu4 spre u3ă# J SiCur.epotu4ui :eu.3i puteţi 1i 9o.erK De 9e s7o 1i 9ertat.epotu4 ei.3i se uită pe 1ereastră.a !ru=a9E >3i duse 3orţu4 4a o9Ei 3i o1tă di.i:ii# J Nu p42.He<e <i4e4e astea 92t a 4o9uit >.tre=at: de 9e i7o 1i purt2.i3oara o.d# Apoi se uită 4a ea 3i spuse: J Aţi re..spuse /#.t2:p4e# Se :u4ţu:i de9i să73i =ea 9a1eaua 3i s7o 1a9ă pe doa:.i# Doa:.do:.striCă doa:.i4e >:preu.de a: 1ost .taC 9are tra?ersa ?esti=u4u4# J Au<iţiK (.ţe4 pe 9are :i74 spu. si.a !ru=a9E 9are.eK Doar .e 9ă :ă 9redeţi Cro<a? de .a !ru=a9E.aţi 4uat deu.ou pa3ii t2r32iţi ai do:.ţa ei este de prisos# A1ară >.9epură să se audă di.Curiţa >.u4 pe a4tu4.a3a e.ată.9ă9i >:i e4i=erea<ă o 9a:eră pe 9are pot s7o dau .a !ru=a9E.d să ?adă 9u: ?a rea9ţio.su.u4e /#.do:.i# J Ce ideeM Spuse /#.tru :ai t2r<iu restu4 :utatu4uiK Da9ă ?reţi.du4 do:.tre ?e9Ei priete.a !ru=a9E# A: ?rut s7o aHut.u4 /# At2ta CriHă do:. 9a:eră# Nu p42.u.spuse doa:.te.s de asta# Nu 3tiţi 92t a: su1erit >.ţa do:.i3oara BIrst.9eput.t sătu4ă p2.spuse doa:. pri?i.

tă9ereL apoi.dreptă spre du4ap 9a să73i s9Ei:=e Eai.i3oara BIrst.tre=ă do:.< ai9i# C2.>.taC ar dori să s9Ei:=e 92te?a 9u?i.ou 4a u3ă 92.9area# Pe 92.te.taC era a:este9ată p2.erL dar .taC p4e9ă de 42.Cea p2.1ără să =ată 4a u3ă# Su1raCeria.i9i ea .d /# I.ă 9ă pre?ă<use de :u4t i.eK Răspu.os9L doar 4o9uiţi de :u4tă ?re:e 4a doa:.Că 1ereastră 3i ?e.ă perso.ită să74 a.ea .3i spuse: J Voia: să ?ă 9o:u. s9au.9Eisă a 9a:erei do:.a !ru=a9E# J E ade?ărat.aproape i.d o9upat de7o :asă 4u.i3oara o.itate p2.striCă /# I se părea 9ă do:.te4or pe 9are ur:a să 4e rosteas9ă e4# J E 94ar 9ă do:.ită.uă# /# To9:ai aHu.i3oarei o.d tra?ersa ?esti=u4u4.a4ă pe 9are i7a: 9erut7o# .i9 92te?a 9u?i.i9ă di.taC >4 .ţa ei :ută.răspu.te di.ţa ei >i otră?ea :2.toarse 3i aru.:d u3or po3eta 9u ?2r1u4 deCete4or.te 9u do:.d7o ast1e4 să p4e9e pe doa:.i# Era ser?itoarea ?e.d9ă astă<i se si:te puţi.dar 1ii.e era 1ires9 după toate p4i9tise4i4e pe 9are tre=uise să 4e >.t2:pi.siu.e a4t9e?a de92t ?ă ?oi spu.tră.Că 1ar1urii4e >.taC 1iAată pe =u<e4e 4ui# A3adar. 9are adusese :i9u4 deHu.e>. su1raCerie.ei !ru=a9E.spuse /# J Nu ?reţi să 4uaţi 4o9K (.u 9red 9ă ?ă i.uitată pe per?a<u4 1erestreiL apoi se >.u.Custă 3i 9u o si.9i >.ţe 9ă do:.u ?7aţi ati.ei !ru=a9E# /# O tri:ise de9i pe ser?itoare 9u răspu.i3oara o.tru :ai :u4te persoa.dar pe.i3oara o.i9ă doa:. .tră =rus9.i i:ediat 3i se >. 4a 9apătu4 :esei 3i se a3e<ară u.Că :asă.i3oarei BIrst.tr7ade?ăr să spu.e eu# Ba 9red 9Eiar 9ă eu a: să ?ă pot spu.taC.Că 9are >.ă 3i asupra 9u?i.9eti3or 9ă do:.de i.e9ăHe3te di..se /# P4i9tisit să tot ?adă pri?irea do:.ţi.di.taC părea 9ă73i aroCă dreptu4 de su?era.tat: J Cu: să .de >4 a3tepta# /# As9u4tă C2.s de .d 9apu4 drept.u4 >.totdeau.e i.d 9i.9ă o pri?ire aproape iro.Că u3ă Ui aHu.er .ţe4eC2.spuse doa:.i3oara o. pri9i.aL proprietăre7 sei.9are se sperie# Iro. 9a: o=osită ?ă roaCă s7o s9u<aţi 3i să :ă as9u4taţi pe :i.a?eta a9easta 9o.u ?7ar 1i putut spu.?or=irea perso. partea priete.7ar 1i oprit7o .d prea =i.?itaţia do:.pus o=4i9.ia 4ui părea >. si.9ru.er?a 3i :ai :u4t pe /#. pre<e.toarse pe 4i.J Da.i3oara o.2.u4 /# %i >4 roaCă să ?i.9ă o pri?ire spre u3a >.sese di.i3oara o.pe. .e?a 9io9ă.a !ru=a9E se :u4ţu:i să 94ati.9a >. 4o9u4 ei# De a4t1e4.# J Dar aproape 9ă .4eCă.9ăpere 4u.a?ea eAa9t at2ta spaţiu 92t să per:ită a3e<area 92te u.e :ai :u4t de92t ea.u a9o4o 1usese i.t oare9u: o=ie9ti?ă# Nu su.teresea<ă prea :u4t# J Nu.do:.u ?ă 9u.eL se sa4utară >.u.a !ru=a9E 9are pro=a=i4 ar 1i ie3it da9ă .ă >.i3oara o.ţia 4ui /# J Atu.>4 e.e.eaţa a9eea de du:i./ aru.sruC2.i3oarei o.o >.9are se ?ăita >.de7o parte 3i de a4ta a u3ii. ?ese4a a9easta 3i 9ă pri.oa3teţi# /# O pri?i >. partea 9Eiria3i4or doa:.ei :e4e# Do:..er ar 1i dorit să ?i.9are părea =ra?adă.>i spuse ea# J Luaţi74e.ui =u1et.e >.9au 4a pr2.a4.Cură 1ereastră.i:i9.9ăperii 1ii.ă 3i >.u ?rea să7:i a9orde 9o.i3oara o.i9a aproape toţi 4o9atarii :2. si.tru 9ă su.ditor :esaHu4 ser?itoarei. 9ap# Neputi.Cur răspu.?itat.d7o să str2.i3oara BIrst.restu4 >.de a9eea >.a a9easta.taC# (3i traseră tă9uţi 92te u.ă 4a 1ereastra de?e.su4 9ă ?a ?e. 1aţa 9e4ui4a4t# Dar do:.>i dădu u.a99esi=i4ă# asa era Cata pusă pe.a. su1raCerieu.ti.9epea 42.Că.taC 3i 9ă 1aptu4 >.totu3i.taC se ridi9ă i:ediat 3i se duse să73i ia po3eta.9ă9i du:i.se do:.a !ru=a9E.9epu să u:=4e de 9o4o79o4o.Cu4 :esei să74 >.apoi se >.de 4a u3ă 4a 1ereastră 3i iar 4a u3ă>:piedi92.ou.ea spuse: J Nu 3tiu da9ă :ă 9u.9i tre=uie să73i 9are 3i 4u9ruri4eM Doa:.teţi de a9eea3i părereK J Ce s7ar :ai putea spu.dure >.i de7a 4u. di:i.do:.e di.

pe.ă sea:a de 9e4e a14ate despre ea de 4a doa:.. s9ris.tr7ade?ăr o=osităK Sau se pre1ă9ea doar 9ă .>3i spuse 9ă ar 1i posi=i4 să 4e 1a9ă o surpri<ă.1oarte >. o9Eii 4ui pe do:.er sau era >.=a di:potri?ă.ţă 3i .ţa re4aţii4or di.tră >.s să ţi.o 9o.u4 La.9u o 1aţă 9ăr.d 9ă .siderată i.u e a9asă.u .i3oarei BIrst.L sărutatu4 t.atu.i3oara o.at2t ei 92t 3i 9ăpita. 9a:era 4ui.i3oara BIrst. 1aţa u3ii..taC .>i răspu.<aţia 9ă 1a9e o Cre3ea4ă.i o dată.ere.ea?oastră pese:.de .or. .d poţi să 4e >.o1e.2i.e 9ă do:.d 9ă .i3oara o.i3oara BIrst.dea /# Pe 92.taC >4 ţi.su4 ?ederi4or du:.u4ui La.9a >. 9are se purtase /#L totu3i.te 9ăpita.d aHu.taC.u daţi prea :are i:porta.tre /# %i do:.a# Căpita.7ar 1o4osi 4a .use de ?or=ă pe /# (.dar .priete.i3oara o.i3oara o.si?i 3i :ai de<i.doi.taC 3i7i sărută respe9tuos :2.te 3i ru1ărieL u.t2:p4a să 1ie 9o.i:e.u:e4e ei# După oare9ari e<itări..u se re1u<ă# Dar se poate >.1ii.despre 9e e ?or=aL :i7a :ai spus 9ă . su1raCerie# /# Nu se si:ţi prea de<a:ăCit.9etK Cu C2.u 9u:?a sa4 tu4=ure ?reu.ridi92.e 9ătre a:2.?i.iL de a4t1e4.i do:.>. soare O 3i por.i9i o eAp4i9aţie spe9ia4ă.u C 9Eiar a3aL du:.d.dar 92.dar 9ă.7ar 1i a?ut >.Că u3ă se ?edeau trei s9au.doi. trea9ăt.tati?a a9easta .taC >3i a4esese o :etodă =u.dreptă spre do:.i3oara BIrst.er 3i 9io9ă.des9Eise >.?ă<2.u :ai se:ă.să.dă.9e4 puţi. :oti?e pe 9are eu 4e iC.9ertitudi.u se :i39a .o dis9uţie eAp4i9ati?ăL dar ea 9u.t2i pe do:.u putea să7i re<iste :u4tă ?re:e# Totodată.a :ea a a99eptat# Sper 9ă a: pro9edat >.i.eas9ă at2t de 4es.tatL ori9u:.de. 9a<u4 de 1aţă# A9u:.a a9o4o 9u 9e4e 3tiute de /# A9u:.u7i răspu. su1raCerie 3i ?o9ea doa:.e e totdeau.u era .i.i=i4ă.9ă9i .9eti3orL 9u: .ă >.u4 La.4u9rau >.i9i .9ă o ase:e. 9a:eră .irii 9erute# Eu i7a: răspu.o pri?i :ai >.e .3a4ăL /# Nu ?oia să eAaCere<e .da9ă .ei 9o.i.9a >.7ar 1i reu3it să 1ie a:a=i4 .uti4itatea >. su1raCeriedupă 9e a=ia da9ă >i sa4ută pe 9ei doiL ?oia să se du9ă i:ediat >. a3a 1e4 >.?r2. ur:ă a4ter.9Eiar >./# Nu74 ?ă<use de aproape pe 9ăpita.ui.er p4e9ase 92.i:i9 .3i >.u pri:i ?reu.oasă 3i arsă de soare.taC Crupu4ui 9e4or 9are.adi./# Bătu :ai tare 3i.u părea de4o9 supărată pe /#. răspu.9et.i >.i9i du:.?o4tură >.a !ru=a9E# La toate a9estea se C2.trasta i<=itor 9u 1e4u4 >.9redere dep4i.9u o9Eii 3i 9u ure9Ei4e 4a p2.?or=ire .9e?a i.ii o aso9iase >.er.s# Oare dor:ea do:.pot să ?ă ?or=es9 des9EisL i7aţi 9erut priete.er# %i .i:i9: e4 3tia 9ă do:.se /# %i.< i.dă 94ar# 7a: o1erit să 1a9W eu a9easta.ui 42.d do:.ţa 9o.e a dis9uţie .t2:p4ător O 3i 9ă ?eţi re9u.i3oara o.42.e# Dar pretuti.uti4ă.ţă u.u:ai /# Putea 1i 9e4 9are =ătea at2t de >.9a 3i 9u: . 9e4e di.i9i .=a :ai :u4t.u se a3tepta de4o9 s7o :ai >.i3tea# Nu se au<eau de92t dis9uţia 9e4or doi di.d de pe 9u4oaru4 9are du9ea 4a =u9ătărie# O9a<ia părea 1a?ora=i4ă# /# Se duse de9i 4a u3a do:.tru dep4i.i:i9# De a4t1e4.er era o :i9ă da9ti4oCra1ă 9are . Ce..du4 4a a9eastă di. du4ap era 4arC des9Eis# Pese:.d să pară 92t :ai i.apoi a:2.d7o pe do:. ur:ă 9u :u4tă prude.u4ui# Dar /# Nu ţi.d ie3ea di.?or=irii 9erute.>.Că a4tu4L 42.3i e 9o.taC.s 9ă s7ar putea să ai=ă per1e9tă dreptate. tai.9a .di.a 4i:pe<ire a situaţiei.taC >4 ur:ă 92ţi?a pa3i.ati?ă.oa3te O a3a presupu.?er=a4 sau pri.1ereastra O 9asa de peste dru: era s9ă4dată >.. :i39ăriL po4iteţea 4ui 1aţă de do:.?or=iri O ideea a9easta ?7a ?e.i3oara o.oa3te 9ur2.t24.i3oara BIrst.ă.sau :ai deCra=ă .ă a9u:.9i e :ai =i. e4.3i 92.i. O te:a a9estei dis9uţii.i3oara o.i9i 1ată de ea.tor9ea 4u9ruri4e >.# A9esta.1ă9u o p4e9ă9iu.i9i de data a9easta .dar au<i.ea :i7a po?estit ieri.it >.ea de1e4 să 1ie pre<e.apoi pri?i :asa.i9i 1aţă de 9ăpita.u.i:i9:ai 9io9ă.e să 1a9i asta i:ediat# J Vă :u4ţu:es9.e ti9site 9u >:=ră9ă:i. <Co:ot di.os9ut 9u:?a.ea 9ă do:.te.< a?ea :u4tă de<i.er# 5ă9use te.uti4# (.=ă.tre=uiră să se dea >.9ă9i u3a se des9Eise 3i 9ăpita.u se a9ordă.puse u.t24.după 9u: i se păru 4ui /să74 pre<i.4ături 9u u3uri.ă departe de do:.ă 9a să74 ţi.ea?oastră ?ă eApri:aţi prea =ruta4# (.<# De a9eea pri?i 3i as9u4tă. se.ar 1i ?rut.i:e.i3oara o.du7se >.ei !ru=a9E ?e.3i :ai a4es i:porta. 4u9ruri4e 9e4e :ai :ăru. 9a:ere4e ?e9i.ei :e4e. su1raCerie# P2.a pe. 9a<u4 de 1aţă.7aţi 3i re9u.1ără .d..do:. =ăr=at de patru<e9i de a.teresaţi.a4t.i3oara BIrst.i3oara o.d9ă aţi spus 9e7aţi spus.u ?oia di.i3oara o.ar 1i pre1era=i4 să ?ă răspu.seră@ >.u 1ără se.Că perete se a14au două paturi.apoi se >.u:ai asta ?ă<u /#: :ai o=ser?ă de ase:e.ea?oastră.spuse do:.ţă.92t /# Să pară 9ă ar 1i 9e4 9e eAaCerea<ă totu4L tre=uia să i se arate 9ă se >.i3oara BIrst.de3i 9u două tăi3uriL ea eAaCera i:porta.J A3a e.i spre u3ă# Do:.taC 9o.ea 4i.e pe do:.taC 9Ei9oti.9ă9i 9ea :ai :i9ă i.

u:ai 4or# (..p2. Hude9ători. :iH4o9u4 :esei :2. 9er9u4 a9esta păreau să 1ie >.ari 3i asiste.soţea .oste.u "asterer era a9e4a.a 4ui :are 3i 1oarte păroasă 3i se >.stituie o 9o:pa.ţe4e de edu9aţiepro1esie 3i ?2rstă# Ei 9o:u.9ăL >.i=i4ă 9u 92t.a uti4e.?ese4eas9ă so9ietatea# ai a4es pro9uroru4ui "asterer.ie p4ă9ută# /# A ?ă<ut ai9i .1erior.d 4i.9u oa:e.uită.1ii. ti:p 92. 3i a:a=i4 9a pro9uroru4 "asterer.erii do:.ea >.să 9ei doi se Căsiră at2t de apropiaţi.pe 92. spe9ia4 de 92.i3oarei BIrst.u:ai 9a s7o >.tr7u.eriL dar ei se a3e<au 4a 9e4ă4a4t 9apăt a4 :esei.a.ă a9asă# u4tă ?re:e .ă .i apre9iau >.si4ier =u.i3oara o.de7a 4u.1ie doar >3i >.să >.d a9easta.ă s7ar 1i putut as9u.t dreptate.a4e.at.ţa 9are poate 1i do=2.er.ţi Huridi9i 1oarte ti.ii Hustiţiei# La r2.9ă.i di1i9i4e.9i /#: eAperie. p4us putea să 4eCe re4aţii perso.tr7u.tru e4 era o :are o.9are de o=i9ei era ?e9i.d >L 1u re9u.u:it se.1ie pri?ea C2.i9i.9o.atu.u se si:ţise >.9et 3i7i ur:ăreau Cesturi4e pri?i.u4 pri:ea >.d ie3ea di.oare să aparţi.9i 92.>i p4ă9ea să7i u:i4eas9ă ast1e4 pe ti. 9a:era 4ui# PROCURORUL# (.ă 9u a9esta.s# I.tre=ări .u4 di.de a=so4ut .dită di.du73i 4o9u4 p2.92t se 3terseră toate di1ere.d u. =irou de tri=u.u a?eau prea :are 4eCătură 9u ?iaţa o=i3.dar 1ie .u :ai reu3ise de:u4t să 4e ur:ăreas9ă# Totu3i.d di. Huru4 4or./# A?ea totu3i posi=i4itatea să a14e :u4te 4u9ruri de 9are s7ar 1i s4uHit :ai de?re:e sau :ai t2r<iu 9Eiar 4a =a.ea de .9ăut2.ter?i.i9e# Adesea se >.ii :ai >..t24.u4 de :asă a4 4ui /#. a9est 9er9 de 9ătre u.o părere Cre3ită sau 1ără a9operire.ţa 4ui pra9ti9ă >4 1ă9ea să ai=ă 1re9?e.9Eiar da9ă .i9au 9a 3i 92.dea . 94ipa 92.?or=eau >. i.totdeau.i3oara o.tor9ea spre 9apătu4 i.>.u putea să s9ape 9u totu4 de o=ser?aţii iro.respe9ta=i4i.a :ai dire9tă de92t eAperie. a1ară 4eCătura a9easta.Cu4 9u4oaru4ui.repre<e.ţei do=2.tre ei ar 1i putut să pară superior 9e4ui4a4t.3i să 9o. a9est 9a<.a4# .i3oarei BIrst.oaptea t2r<iu.i3tiţi de ?or=ăL poate 9ă ei se a14au a9o4o 3i >.ei ase:e. 9iuda 9u.:erC2.Căsi.94e3ta 1ă49i4e >. :i9ă :ăsură. 9o.ta. 4o9 să ?or=eas9ă.os9ut 9a o: de a1a9eri. u3a des9Eisă a su1raCeriei.du4 4or.ă >.os9uţi4or >.?estiCaţii4e 9e4e :ai a=stra9te. ti:pu4 >.ea >.dite >.te pe do:.totdeau.de par9ă a1 1i 1ost 9u totu4 a=sor=iţi de dis9uţie# Dar pe /# Pri?iri4e a9estea >4 apăsau 9u:p4itL de a9eea.ut di.eo=ser?at# Cu ti:pu4 >.>i ?ă<u pri.ă 3i >.9u ti:pu4 /# Se 4ă:uri asupra :u4tor 4u9ruri.pe 9are adesea >4 3i >.erL e?itau a:2.Căseau u.9u.eori. pro=4e:e de spe9ia4itate ră:2.9i.e<e 4a :asa re<er?ată a?o9atu4ui. 9e4e :ai :uite 9a<uri ase:e.d distraţi >.tre=ări a?eau 9a s9op doar să >.pro9urori 3i a?o9aţiL totodată erau ad:i3i 3i 1u. toate a1ir:aţii4e 3i o=ie9ţii4e.dus de ?a4u4 dis9uţiei.dereL dar 1ă92.os9uţii di. :od di1erit o pro=4e:ă Huridi9ă să7i so4i9ite aHutoru4L >.a 1oarte sti:a=i4 9er9u4 9u.u:e4e 4ui /# Re?e.totdeau .u:ai do:.i 9u4ti?aţi.e<e 9Eestiu.>.u73i as9u.taC 3i pe 9ăpita.iţi 4a :asa re<er?ată 4a =erărieL .toţi >3i 9iu4eau deHa ure9Ei4eL iar 92.pe do:.d pe 42.1ru.taCL de a9eea situaţia i se păru 9u at2t :ai pe. dis9uţii de92t da9ă 4i se adresau >.Catu4ui său ser?i9iu 4a =a.d să so4uţio.d >.>.iar opi.ia sa >.tu4 Huridi9 a4 =ă.ter?i.eau# 5ire3te. ?2rstă se răsu9eau <2:=i.e să 9i.?ă<2.u.trodus >. a?o9at.de spe9ia4itate# /# 5usese i. paEaru4 4ui 9u =ere. 94ipa a9eea păreau să se si:tă =i.4ui /# I se păruse totdeau.e# Nu:ai ei >3i re<er?au dreptu4 să poarte dis9uţii 9u ade?ărat serioase.>.u putea s7o des9i1re<e.d doi do:.1erior.Că >.siderat i.9u a9est a?o9at 3i apoi se >.doi să pară 9ă74 o=ser?ă.u putea să i.9ii# 5usese u.Că perete.1ie O iar a9esta era 4u9ru4 9e4 :ai Cra? O eApri:a.9ţio.d pe 4o9uri4e 4or 3i a=ia di.oa3terii oa:e.t2:p4ase 9a de 4a si.d 3i7ar 1i aparţi.tre=area.ă de92t >.ditor >.se Cră=i să aHu. st2.ă u.iţia4.>:preu.9Eiar da9ă . odaia do:.de4u.3i .puter. stare să :earCă 4a =raţ 9u a9est uria3 su= a 9ărui pe4eri.de4u.iar da9ă u.d /# A?usese de dis9utat >.e<dru. a.i4or 3i a eAperie.i# Ori de 92te ori >3i ră39Eira >.i9iodată 9ă pe.de3i pe a9estea e4 .9are ..oaptea p2.u puteau să i.Căduitori 9u e4# Cur2.d a?ea a4ături u.ea so9ietăţi# A9easta era 1or:ată aproape eA94usi? di.C.9i do:. pri4eH de desti.d /# Des9Eisese u3a 9a:erei do:.t2:p4a 9a atu.

rea4itate de92t o ?e9Ee ro9Eie de =a4.te 4ui "asterer O :ai a4es 92.Huri .pe 4a u.ea 3i7o 9o.ea să7i ia 4a >.aru.e4 se putea =i<ui 1ără CriHă pe "asterer# Ast1e4 /# O=ţi.uia să <a9ă a9o4o 1ără ru3i. Ho9 ast1e4 de pro=4e:e. rea4itate 9e?a O ad?ersaru4 a:uţea 3i si:p4a 94ăti./# (4 >.de o=i9ei >.i:e.dar >.9ă totu3i .Că.4u9ru 9are se do?edea 3i :ai i:porta.at >.tea pro9uroru4ui de a :erCe a9asă 4a e4 3i de a ră:2.ţio. 9eas =2. a9eastă pri?i.eCri >.Cu4ui său.d 9u.os 3i 4i. pri?i.9iti.9ă9i "asterer era pe 92ţ de =i.t2i 4a /# So4i9it2.ţe4eCea să74 trate<e pe 1ie9are potri?it ra.?ersaţia 9e4or4a4ţi: atu."asterer reu3ea :ă9ar să7i pro?oa9e tea:ă 3i :u4ţi =ăteau >.iri4e: >i a3tepta pe 9ei doi do:.ea adesea :ai >.1or:ă# Dar to9:ai a9e3ti do:.u4 >.e.d ra9Eiu 3i 1u:2.9a.ţă re4aţia 4ui 9u "asterer.u.e se >.a 9u p4ă9ere 3i 9u u3uri.se ridi9a >.9i4iere 9u u.i 9ur2.e 3i 9are 3o9a eAtre: de . 9o:pa.?i.i.# ai t2r<iu >. ra.d.ea =raţu4 pe spătaru4 s9au.9i se >.t24.9i 92.ţioasă 3i 9o9Eetă.teri.ea i.iar a?o9atu4 9are >4 adusese pe /# La :asă 1u aproape dat uitării# (.>3i pu.ţe4eCe 9u e4L atu. 1as9i9u4e.i9i :ă9ar 92.eau 4a =erărie.ă 92.>i des9Eidea u3i4e 3i 4e ţi.e# Era o 1e:eie Crasă.9ide.ţia asupra ei.ţă# De a4t:i.DesiCur.dată 9i.ă de <or<oa.9ă ?reu.Cura pres9ripţie de 4a 9are pro9uroru4 .i .a9eastă priete.eri4or a14aţi 4a 9apătu4 9e4ă4a4t a4 :esei 3i 9are .i.era ad:ira=i4ă.>.=ătr2ioară.u erau >.d era ?or=a despre o 9o. ?re:e 9e a4tu4.du7se ad2. ro4u4 de :iH4o9itor pe 9are a9esta >4 >.t2:p4a 9a 3i 9u: ad?ersaru4 ar 1i uitat 9ă se a14a >.ie de?e.ţa a9easta era s1ătuit :ereu de "asterer# De a4t1e4 a9easta era si. a9eastă pri?i.# A9esta se ridi9a <2:=i.u i se putea >.i.i :ereu 9o:p4et >:=ră9ată.9are. ur:a 4ui "asterer# La >.era4epri?i.are di.9ă9i pe "asterer >4 tu4=urau aproape eA94usi? pro=4e:e4e Huridi9e.u s7ar putea >. spe9ta9o4 aproape pe.sa9ra :2.dep4i.du7i .>4 des9osea 9u ?o9e sti.d >i ?edeau arătătoru4 ridi9at a:e. spe9ia4 9e4e pri?itoare 4a pro9ese4e pe 9are 4e 9o.Cea 1ar1urii4e 9u :2. a9e4a3i ti:p.9a pe o si:p4ă :asă i.iar "asterer 3tia 9ă de 4a a9ea dista.tr7ade?ăr.?ersaţia do:.i=i4 se deru4a 92.o3tea 3i 9are >i dădeau aproape tot at2ta =ătaie de 9ap 9a 3i tri=u.u7i erau de4o9 i.9epuse să se p4i9tiseas9ă de "e4e.i9iodată a4t9e?a de92t 9u?i.spre<e9e.direa 4ui Huridi9ă.ia u.să >.u se a=ătea 9Eiar 3i >.u 4e adresa .d ţiCări de 1oi# A9este seri >i p4ă9eau at2t de :u4t 4ui "asterer >.i:e. 4eCătură 9u =a.su3i# C2.u 1usese ?ă<ut dis9ut2.se Căsea de >.u:e "e4e.du9ă pe /#L :ai t2r<iu de?e.>.9ăs9a 3i.ta deHa o pro=ă de 9uraHW# U.ă 92te?a 94ipe# Dar >.a4u4# Cu .d "asterer >.te Ce. ti:pu4 9e4or :ai aCitate dis9uţii# De a9eea ti.7a ?rut să re.ii4e# /# A?ea i:presia 9ă ad?ersaru4ui pe 9are .t de92t :odestia 3i po4iteţeaL totu3i>.os9uţi >3i 9o4eCi.ti.dusese sau 4e 9o.t2:p4a >.ţi .9et 3i por. 9o4eC O ?e.9i se >. Huru4 1ru.d.dreptăţirea 4ui /# De a se a3e<a 4a :asa Huri3ti4or.?iCuroasă 3i a=i4ă.3tia să de4i:ite<e eAa9t ierarEia do:."e4e. 1ero9itatea 9u 9are >3i apăra opi.ea 4e tu4=ura i.dea. >.e ?ă<ut pe at2t de te:ut# (.t2:pia 9a "asterer să74 9o.ţă 9a ast1e4 de seri să se >.te se produ9eau totu3i re4ati? rar.94i.sidera pro=a=i4 1oarte prete.tr7o ro9Eie pe 9are o 9o.se ridi9a să p4e9e a9asă.i3tit.u putea să atraCă a4t1e4 ate.u:e >.i o o=i3.u74 eCa4a >. ori9e 9a< pe /# (4 proteHa a9u: "asterer: da9ă s7ar 1i pus su= se:.tre ei 9are să74 aHute să73i >:=ra9e pe4eri.ţe 4a e4e . retraCere 9Eiar 3i .4o9uise 4a e4 o :uiere pe .u:ai 92.9.ţă .di1ere.ea 1ire3te a3a p2.i 9u.ţă :u4ţi do:.9u pie4ea Că4=uie 3i 92r4io.9a spre "asterer 9u o 1as9i9u4ă de ro:a.tre=ării >. ro:a.t2i doar >.i .92t .d se 1ă9ea t2r<iu.e.u era ?or=a de92t despre pro=4e:e teoreti9e 3i 9ă ori9u: .edi1ere.du74 >.9i pro9uroru4 >:pi.r2su4 său era a:a=i4 3i toată pasiu.ţiat.ţător# Atu.u o po<iţie pri?i4eCiată.u as9u4te 9o.t2:p4a 9a . 9ap repre<e.tre=ări# Cei di.da9ă . apropiere >3i >.92.ep4ă9ut pri.soţea pe pro9uror o =u9ată de dru: Yau 9Eiar se putea >.u era >.i >i arătau 9e4 :ai :are respe9t 3i 92.?re:e de 92te?a săptă:2.ea totdeau.C2.i de 4a :asă .d 3i /# (3i 4ua ră:as =u.ui./# Era :odest 3i se arăta 1oarte po4iti9os 9u toţi# (.1ără a eAp4oata >.d u.u a?eau >.tru a7i 9er9eta 1aţa# Ase:e.d /# Părăsea >.i4or 3i >. pat: o=i3.du9ea e4 >.tor9eau 9apete4e pe.1eriori# Totu3i .să.p4i. 92te?a 3iruri de 1ra.2.era priete.9eput.u putea să74 9o.9ăperea >.or =u.t24.ţii# /# O ?ă<u :ai >.dar 9are .d .u4ui a9estuia.tor9ea spre /#.d ast1e4# Ce4 9are a?ea să7i adrese<e o ruCă:i.d ad?ersaru4 3edea 4a :asă departe.e >:preu.C .te.a Crea.apoi ?or=ea despre propria 4ui :u.9Eeie 9u ruCă:i.os9ută de toţi 9ei 9are se >.tă 4a 9o.3i a.t2r<iau 3i u.i9i :ă9ar să .9ării 3i =ăuturii# Se putea >.e?a di.i4or# A=ia atu.9ă sau 9Eiar >i po?estea despre 1e:ei4e pe 9are 4e 9u.

tru 9ă re1u<a s7o pri?eas9ă ate.după 9u: .u.ea :od de adresare di.u răutate 92. pro9es7?er=a4 3i >.te de a p4e9a de 4a =a.tă pe 42."e4e.at2r.ai. s9Ei:=.ei ase:e.>. a:eţit de at2ta 1u: 3i =ăutură# CEiar >.9ă ?a re1u<a să se :ai pre<i.te# /# (3i 9u. partea a4t9ui?a.u4 4ui 3i 9ă tre9useră >.t pe "e4e.e 4uarea u.es9Ei:=at 3i pe 9are o ?i<itase u4ti:a oară 9u ?reo doi a.uti4e. =u. 4eCătură 9u . 9are /# (4 >.o3tea s4ă=i9iu.ăr .9ă .ora i. ore >.e4e 3i ?iitoru4 4ui /# Totu3i. pri?i.u au .92.?a iC.sese >.i9iodată de prote9ţia propriu4ui tată. ase:e.tat de7a dreptu4 :ă9ar posi=i4itatea u.i de <i4e 1u.u se >.d >3i si:ţise po<iţia tot :ai a:e.a3a 9u: i se arăta ea >.d >3i apropia 1aţa de /#.te >.9ă9i .ire# O=ser?aţia a9easta 9orespu./# Era: :erCea 4a =raţ 9u pro9uroru4 "asterer# Dire9toru4 Căsea pese:.9i /# (4 4ă:uri 9ă pro9uroru4 era priete.ţată.<i.potri?it a4tor 1u.Cu4 9ăreia42.reCistrate >.tr7ade?ăr >.d /# Re?e.a de92t se si:ţise atras de ea# J Despre a9eastă priete.a4itate 3i .rotu.tr7u. preaH:a dire9toru4ui.ăK Nu se 1a9 oare toate e1orturi4e.te 9u u.esi.tru =i.i9i o 1i.9er92.Căduit u. <2:=et a:a=i4. re<u4tat.>.u ?rea să se supu.a4u4ui >i ?a aru.i."e4e. ?re:e 9e ea :erCea 4eCă.u:ită CriHă pe.e:aiau<ite O 9ă i.iar 92.u4 di.su3i da9ă prote9ţia a9estuia i s7ar 1i părut .t24.te de a1a9eriL >.2.9e7i drept.e1ii.du9e 4a u.u s7ar 1i putut eApri:a a4t1e4# Atu.d ast1e4 să74 si4eas9ă să73i ridi9e pri?irea# Nu reu3i >. a9e4e :o:e.Cată pe..u 3tia ade?ăratu4 aspe9t a4 ro9Eiei pe.ăr.tru a.i9 9ă tre=uie să se pre<i.>.pe Hu:ătate oar=ă.eaţa ur:ătoare.te urCe.9u risipă de ti:p 3i de =a. 1aptu4 9ă >.ea prote9ţii. re4aţii4e 9ure.Că =iseri9ă# Dire9toru4 >i <2:=i 3i7i 9eru 4ui / să ia 4o9# Era u.ari ?a4oro3i.i.9ă de 9ea :ai :are răspu.?r2.tru totdeau./# 5u a.Hor 3i Cras sau 92.9epuseră să 4u9re<e serios >. seara pre9ede.d a4t9e?a de92t u.Ci.3e4ase.9ie .dire9toru4 =ă.d se?eritatea a9estor 9u?i.ătoare >.9a să se traCă de 3ireturi 9u /# J ai deCra=ă pro9eda ast1e4 de 1ie9are dată >.e 3i stătea pe s9au.tr7u.t2. ur:ă O (i arăta9e7i drept. e4 9e?a de 9opi4.să74 1a9ă Ce4os pe "asterer# Era doar disperare.a?. de1a?oarea 4ui# De 9e oare . :oti? o=s9ur si:patia dire9toru4ui# Cu siCura.92t >i a:i.9Ei3i. oră3e4 de pro?i.u a?usese parte .du7se pri.ate 9a podoa=ă# /# Ni9i .e să .i >.i9i . partea dire9toru4ui >.e1e9ti?:ai ră:ăsese >.9er9are# E4 poate să pro9ede<e 9u: ?rea.d se ap4e9a peste :asă 9u spate4e Co4.:ort 1oarte t2. apropierea 4uiL u4terior.să se pu.?ădea o a.92.iar de a9asă p4e9ase 9ur2.t i.totdeau.deo=3te pe dire9tor# Da9ă ar 1i ?rut să des9rie u. :iH4o9 de a atraCe pe.or :ăsuri de 1orţă de 9are a 1ost 9ruţat p2.a4 .9Eiar >./# Nu 47ar 1i suportat .ari 9are trăiseră 94ipe ase:ă.ă a9u:K Citaţia de 1aţă era oL u4ti:ă >.9are tu3ea u3or 3i era >:po?ărat de o :u.tr7 u.espus pe dire9tor. post 3i tre<e3te di.a?usese 4o9 a9ea >.ie .tr7o seară./# Se si:ţea >.a1e9ţiu. di:i.e >. seara a9eea ei doi ră:aseră 1oarte :u4t >:preu. ast1e4 de :o:e.e..i9e sau s9rise. ti:p pe "asterer.po<iţia superioară.>i spuse dire9toru4 >:=42.te# Poate 9ă dire9toru4 ?or=ea 3i puţi.i: a4 pierderii a două :i.i9i di.să de92t să74 deter:i.i.disperată. a4t1e4 9u /# De92t 9u 9ei4a4ţi# Nu73i uita.dere.dar a=ia s9Eiţat# LA ELSA# (.e3tiutor 9are de7a=ia aspiră 4a u.a9u: părea să 1i uitat to9:ai po<iţia 4ui /# %i7i ?or=ea 9a u.ţă 3i să deter:i.ă =atHo9ura 4ui# .7ar 1i >.erea 4ui# Re:ar9i4e sa4e .>.tru /#.tru u.ui t2.ă ordi.9ţio.erea pro9uroru4ui =ăură =ruder3a1t 3i / se si:ţi pe dru:u4 spre 9asă puţi.9a pe u3ă a1ară O toate a9estea 1useseră >.ăL 4a propu.ţat te4e1o.a# /# Pri:i ?estea a9easta 9a pe 9e?a 1ires9# (.ute# Ori9u: ar 1i 1ost.u74 :ai ?i<ite<e pe.9ă9i o:u4 a9esta s4a= 3i =o4.u ?a ad:ite să de?i.esupu.1r2.u 3tia: a=so4ut .>.o ast1e4 de CriHă putea 1i .d.i:i9. 9ursu4 u.dea de a4t1e4 eAa9tităţii 9e74 9ara9teri<a >.ei dis9uţii de a1a9eri.ţa a9easta.u pot 9o.ă.9eră sau da9ă .9u preţu4 :i.?itaţii4e te4e1o. 9o:p4i9ata 4ui pro=4e:ăK Vrea să pro?oa9e tu4=urări 9u rea7?oi.4u.d după a9eeaL iar :a:a O 9are :ai trăia.te 4a e4e.u:ită super1i9ia4ă 3i re9e.eaL poate 9ă ea se Husti1i9a pri.ui 9opi4 sau u.treCi 9u o9Eii pe Hu:ătate >.u 47ar 1i >.a4u4ui# Totodată 1u a?erti<at >.dar /# ai deCra=ă o respi.9ţio.tre a9e4e :o:e.e >3i :a.t 4a =irouri4e tri=u.ţa pe.ti 9Eiar =iseri9a de7a 4u. :iraH . odaie sau se a3e<a >.dar tre=uie să ia sea:a 9ă >.t de dire9tor >.iar pe tri:i3ii tri=u.ţă.drăCea .Că 12.e 1usese deHa a4u.9ii >i spuse 9ă i se părea să74 1i ?ă<ut pe /# Ieri seară# Da9ă .a4tu4 Tri=u.i1estă pre1eri.e at2t de :e:ora=i4 a9est 1apt.teroCatorii4e su.9ă.

te4e puterii#G 5ără să 3o?ăie.9t >4 1ă9ea i.i9i o a4tă o=4iCaţie.d se a14a >.a4 a=ia da9ă se :ai C2.9epu să uite treptat de tri=u.i9i /# Nu ?oia s7o a:i. perioada 92.d >i ?e..ă o 9Eestiu.9epeau i:ediat să <=oare >. a9ea seară /# (3i a.tru dire9toru47adHu. =irou4 său# /# Nu 3tia 9e se >.ta4ei O (.tre=ă /# %i <2:=i a3tept2.treaCa pro=4e:ă di. >.duri4e 4ui /# (. 92te?a :i9i o=ser?aţii 1a:i4iare 3i 9o4eCia4e# U.u. a9est :oti? .ită ar putea 1i u3or pri.ă pe /# Să74 i.t de92t de o=i9ei# La tri=u.i:i9 .u 1u siCur da9ă . detri:e.t dat situaţia 1usese at2t de Cra?ă >.tu4 pri.a4u4ui >. 9ap: .eate. 1aţa a9estei pi4de de >:p4i.t2:p4ase.u se putea du9e 4a tri=u./# Ni9i .o3ti i.ţa >:pă9ată.C2.are4e :a.e 9ă dire9toru47adHu.9t să 1i 9ur:at7o >.i:e.tru 9ă .dire9toru4ui7adHu.să de a di=ui u.uită >.i.s >. si. =u<u.u i se spusese a4tă adresă# De7a9u: >.9t 9a să dis9ute >:preu.dar 4a 1e4 de posi=i4 era 9a dire9toru47adHu.92t /# De7a=ia a?usese ti:p să o=ser?e 9ă dire9toru47adHu.i4e >.se# J %i ?oi 1i pedepsit pe.ă?oieK ai >. :o:e.diţia >.i răspu. tot su14etu4L >.pe.tu4 4ui /# De a4t1e4 .a4L se =u9ura 9ă poate Husti1i9a ast1e4 a=se.Că să a=a.era pur 3i si:p4u dispo. .u 9u:?a.9Eeiat .de3i .di 9u oare9are :u4ţu:ire 9ă 1ă9ea Creutăţi de4o9 .ire a datoriei.te.4uă o trăsură p2.u ţi.9u :2i.seră iară3i să74 .ea :oti?areL ori9u:.<ise /#.iar dire9toru47adHu.era posi=i4 9a dis9uţia să se 1i >.e<e toată a1a9erea.i:i9 de su1erit >.tru o 94ipă .ă 4a E4sa# /# Pri?i a.tr7o per:a.i .i=i4 să preia >.tre=uie :ă9ar să >.ori92t de :ăru.9Eiar da9ă a9esta era as9u.ase s7 o ia 3i a9u: se Cră=ea să trea9ă 4a ap4i9area iei >.stru :e.e:ărCi.(.u 1a9i a3a.do.eo=i3.treaCa adu.tr7o di:i.7ar 1i :ers 4a tri=u.>.ţase ?i<ita 4a E4sa 3i di.9t păstra tă9ereaL >.să.u74 :ai as9u4ta# Totodată >.ăpădeas9ă a3a 9a a4tădată# LUPTA CU DIRECTORUL7AD8UNCT# (.a4u4uiL de a9eea >i striCă tare adresa E4sei# Vi<itiu4 dădu di.e de a1a9eri 9are >4 presa de :ai :u4tă ?re:e# (.9ă pri.a4L a3adarH Hude9ătoru4 a3tepta.dar 9e :oti? să :ai a: atu.ţio.i<aţie :are.deaL dar 92. 9e se ?a >. =irou4 său pe dire9toru47adHu.a4.sta4at 9o:od pe per.era 1oarte pro=a=i4 9ă tot . ast1e4 de o9a<ii dire9toru47adHu.t da9ă .u :7a: pre<e.du7ri4e despre =a. 9are a9esta 4u9ra 9u ade?ărat Nu spusese 94ar 9ă ?a :erCe sau .d preo9upat 9u a4te 4u9ruri.i3tit.ă re<iste.tre=ă 4a te4e1o.eri9# Starea .i3tit >i as9u4ta eAp4i9aţii4e 3i >3i do?edea ata3a:e.di /# Pe pi9ior de p4e9are. 9a<u4 >. dis9uţie.i >.1ire3te.stru:e.9epuse să se 1a9ă ră9oare# Se C2.tru92t /# (4 o1e. :i.se C2.di9ase ?i<itiu4ui adresa tri=u.du7se treptat# FEste 1oarte i:prude.ea 4i.i se răspu.su4# J EA9e4e. 9are se Căsea >4 (.:ai a4es spre de<a:ăCirea Ca4erieiM Netu4=urat de tri=u.de:.i# Ve. spate.areX dar e4 .u..ţie.de ?oia# Pe. pri4eH =u. seara a9eea . ori9e 9a< .doia4ă 9ă.sase 1ără să73i dea sea:a sau spusese o aiurea4ă# Poate pe.tat de ^=u.9u 9o.9t se ridi9ase =rus9 3i se >.9Eiar da9ă.Cur 4u9ru >4 deruta pe /#.e.C2.ise asupra 9Eestiu.teas9ă.u eAistau deo9a:dată ur:ări ?i<i=i4e# .să era posi=i4 9a a9esta să 1i 4uat o de9i<ie ridi9o4ă sau poate 9Eiar dire9toru47adHu.i:aţia stră<i4or.9t# La u.ţă.9Eiar 3i să .tru a 1i 9u 9o.?e.u ?a ?e.u s7ar 1i putut i spu.9t >4 deter:i.3tii.9t era a9u: :ai presus de ori9e >.tă# Totu3i.ea 9o.or:a4.ea >.u73i ?a 1a9e apariţia.poate 9ă >4 a3tepta 9Eiar >.?ite >.e4e di.e.ţa sa 4a tri=u.t2:p4a da9ă .1ii.te i se păru 9ă a9eastă orCa.tă 9o:petiţie 9u /#L tot 4i.u 4a tri=u.at: .ţă 4a o=i9eiu4 de a as:uţi i.eC4i7Ha=i4e tri=u.tu.i. u4ti:e4e 4u.a4 3i C2.str2.u se :ai re?e. s9Ei:=.s123iată 3i <dro=ită.ii a9esteiaL . toate părţi4e 3i să74 9o.t.9t se purta 9a 3i 9u: raporturi4e 4ui 9u /# Nu ar 1i a?ut a=so4ut .t de o ase:e.9i să au 9urs 9itaţiei de a<iK J Re.9er9i să 9u.te4e puterii >:potri?a ta.a4.i# J Vo: 3ti să dă: de ti.9a >.spuse ?o9ea sti.torsese :ut >.:erCea u.u 1i a?ut >.eaţă /# Se si:ţi :u4t :ai proaspăt 3i :ai re<iste.du7se să audă ori9e# J Nu.u74 a=ătea de 4a 9Eestiu.>.di.aproape 1ără să opu.a4..

Ori9u: >.de3i >.ţa >4 1ă9ea să se Cră=eas9ă spre u3a a9estuia# A3a era 3i astă<i# Dire9toru47adHu.9er9ase# !ră=i.treaCa >./# I.d. :od eApres pe dire9toru47adHu.seseră să :earCă 4a dire9toru47adHu.u 4ăsa i:presia 9ă se o9upa prea :u4t de a9esta.>.9ăpere# Părea 9ă pro1ită de o9a<ie 9a să73i ?eri1i9e 1orţa de pe.u7i reu3ise de <e9e ori i se părea 9ă ?a putea i<=uti di. >.ti:e.e 1iAată >.duri. 9u?2.drepte de1e9tu4 4o?i.9t s4a= 3i >.după 9u: :ărturisi.i9iodată# Dire9toru47adHu.9er9ă să >.dă de e4.u 4upta de92t pe.de4et.9t de 4a >.poate.oarea sa.ţa.9t păru să o=ser?e a9o4o.9t Cata să i.9t .9t 9u .a3a 9u: 1ă9use :ai >.i=i4ităţi.9t# /# (.:ai 9ur2.pe.9t .9i.se 9e?a puteri.>.dire9toru47adHu.92.9e7.9i tre=uia să73i 1a9ă CriHi.u :ai 3tia da9ă spera.?a putea >.u:ai spera.t 3i 9Eiar :ai 9u?ii.tărea a9estuia se.u :ai poată a?a. pre<e.tru a .u >. de1e9tL 9Eiar da9ă eAista ?reu.outate a=so4ută 3i trăCea .u putea să traCă di.9# (.spre<e9ea >.dar 3i 4a pro9esL era.tru :o:e.tră i:ediat 3i ră:ase aproape de u3ăL potri?it u. p4us eAista peri9o4u4 să .su3i se aru. retraCere a3a 9u: poate 9ă i7o i:pu. 1aptu4 9ă se opu.dusese o propu.să74 4i.ase p4i..ii ?ioi dar a9ti?i .4uă 4i.ea >.ia 4ui /#.sa .să =ată >.?ăţase .u putu 1a9e :ă9ar o pau<ă.ţe4e 9e4e :ai .i:i9 di. 94ipa de 1aţă# U.să de două7trei ori 9u :2.9i /# Vru să73i >.ădeHde 9ă a9easta ?a a?ea u. sudoare 3i 9u 9apu4 Co4 de C2.oi dispo.t /# Nu putea să7i s:u4Că ?reo o=ser?aţie 4a o=ie9t.se 4a a9eastă propu.tr7o <i să74 surpri.9er9a ast1e4.epui<at după o ase:e.9er9etă >.d.9epu raportu4# I.u tre=uia 4ăsat să 9readă 9ă e4 este ter:i.?o4u.1ără CriHi. eAperie.e1eri9ite. Căuri4e 9orespu.9t >3i s9oase a9u: =ri9eaCu4.tu4 .tr7at2t >4 9apti?a propria7i :u.te# Nu :ai putea spera >.9t 9u pre9aritatea sa. 9are stătea dire9toru47adHu.# Dar dire9toru47adHu.ea :ereu dire9toru4ui7adHu. 3i >4 i.9ă9i dire9toru47adHu.u.au<ea 3i >.tr7o dată de toate CriHi4e 3i să resta=i4eas9ă de 4a si.t era :ai i:porta.>4 >:pi.u tre=uia să se 4ase păCu=a3.9a tot 9e e ?iu.dă pe dire9toru47adHu.ă de92t ori9e a4tă apărare pe 9are o p4ă.9ă sau.i:erită .tru o. =a4ustradă# Atu.ai.d 9u arătătoru4 >.ere 9u 9ara9ter de . 4e:.9t se a=a.9ă 3i idei4e 4ui :ai a?eau 1orţa să7i Husti1i9e eAiste.9t de ?edere i.d aHu.9u dire9toru47adHu.ea 9ă pri.t2:p4ă adesea 9u oa:e7 i . a u.ea s9ă4dat >.se:.3tii.eori era siCur 9ă se putea :ăsura 9Eiar atu.dată de pe =irou E2rtii4e .iar =a4ustrada era =i.ea pro=4e:a rei.trerupă raportu4.trodu9erii 9o4o. de1a?oarea 4ui# C2.apoi.treCi:e o operă eA9epţio.se 92t putu de aproape de 9e4 >.tre 4a a9esta sau să74 i. =irou4 său 9u a9eastă 9redi.i9 3i Eotăr2tor 9are să74 e4i=ere<e di.t2i se uită 1iA 4a /#. raportu4 său.te4e9tua4.u .u:ai di.ţa 4a u3a dire9toru4ui7adHu.a3a 9u: se >.<ătoare# Or a9est 4u9ru era :ai .u74 as9u4tă# P4a9a de pe =irou4 4ui /# Era >.9o.dar dire9toru47adHu.1iCă 3i :ai ad2.e9esite :ăsuri spe9ia4e.i3teas9ă pe dire9toru47adHu.?ită pe dire9toru47adHu..e ?e9Ei4e raporturi 9u dire9toru47adHu. su99es Cra=.i3tit >.dire9toru47adHu.ea situaţiaL >.ţa sau disperarea >4 >:pi./# Nu a?ea ti:p să74 a=ată >.ţe4eCea totu4 eAa9t# Dar >.9ă9i 1o4oase . 1oto4iu4 său.tă# Poate 9ă to9:ai a9eastă :etodă de apărare era 9ea :ai .de4et. e1e9t deose=it asupra dire9toru4ui7adHu.u tre=uia să stea 4i.pe.ire.tr7at2t >i 1ă9ea p4ă9ere să 9o. de <e4 a9estei >.u74 des9uraHase pe /# %i 9u: se i?i o o9a<ie potri?ită 3i e4 :ai pri.9t# A9u:. :etoda a9easta .ui o=i9ei :ai .9ide.aproape i. =irou4 4ui# /# Nu :ai a?ea ti:p să se as9u.ori92t de i.9t să se a3e<e# E4 >.9t i.i9iri :e3te3uCăre3ti# O parte a =a4ustradei era deHa ridi9ată 3i a9u: se pu.1ii.tar.uia sau 9Eiar o >.at.tr7u.pro=a=i4 9a să poată apoi :ai u3or s7o >.de3i toate se deru4aseră 1ără eA9epţie >.du7se 9u eAp4i9aţii4e.t24.state 9ă :ai a?ea de spus u.ţă.e9esare 3i73i >.9ă >i >.9t părea aproape 9ă .se 3i >. pu.ere.a4ă..ătăţii 4ui era tot :ai puţi.do.i :u4t :ai =u.9i.tu4 puterii 3i >i dădea posi=i4itatea să o=ser?e ate.9ă >.t 9a să ia eAa9t :ăsuri4e i:puse de raporturi4e a9tua4e# Dar /# Nu73i putea s9Ei:=a de4o9 9o:porta:e.9ă.3i >.?ite >.eori /# (3i spu.Hurată de o :i9ă =a4ustradă s9u4ptată# Birou4 era >.i9i u.să i.u a?ea . ti:pu4 4e9turii raportu4ui tre9u >.t 4a =a.ţe4eCea 9ă .u:ai 4a =a.9t>3i 4uă de >.iar 9eea 9e .9t 3i să7i arate 9ă =a4ustrada .u7i per:ise >.<2:=i 9Eiar puţi.pe 9are o 1o4osi 9a p2rCEie.9t. u4ti:a ?re:e 9o. pu.=a4ustrada părea să .ou >3i 9urăţă pi.ră:2.iţia4.tru92t. ti:p 9e pe :o:e.u4.să a14e ori de 92te ori este posi=i4 9ă e4 trăie3te 3i.9er9ă să ridi9e =a4ustrada.9er9are.9erte i se păreau a9estea >.etraţie a pri?irii# /# (i re<istă.tu4ră:ăsese ?i9ti:a proprii4or i4u<iiL u.ţa >.i9irea a9estuia 9u =a4ustrada# (.a 4i=eră peste =a4ustradă# (.to9:ai atu.9ios să74 as9u4te pe /# De92t să se o9upe de restau7rărea =a4ustradei# Dar.9tL dar data ?iitoare .ete4or >.e<7u4L :ai >.

a9u: reu3i: 9o4o.d să apese 9u a:2. <2:=et pe 9are74 a?ea totdeau.e de a.ea :i9i su99ese 3i 9redea 9ă a9u: >i >.u:ai 9eea 9e 1usese autori<ată să tra.ori9u:.e 9are >./# Presu7pusese totu3i 9ă :i39area a9estuia era pri9i.dară a dire9toru4ui7adHu.s 9e?a 4ui Titore44i.i9ati?L >.tu4 3i e?ita să iC.te.dar .ore sau să o:ită o di1i9u4tate.i9i dori.9t 3i se depărta supărat de =irou# CASA# 5ără a 1i a?ut :ai >.Titore44i >3i 9o:p4etă u4terior i.se3i.tru a ?or=i 4i=er O /# O=ser?ase doar ?aC 9ă dire9toru47 adHu.d 9ă a9eastă i.u se 4i:ita stri9t 4a oa:e.i9ase .trerupea 1re9?e.se 3i 1raCi4a sti.ţei i.s7ar 1i putut de<=ăra de e4 1ără :u4tă ?or=ăL >.dise 9e4 puţi.?e.ţe4esese >.se propti >.1or:aţii.dea pe 9a.puteau :ă9ar să74 a99epte >.3i /# Putea 4a r2.apeaua di.ţe4ept să 4e eApri:i J. pri?i.so4are >.tru p4a.iar a9easta era.ea at2t de tare să74 aCase<e >.=a 9Eiar.sta.utrea <i4.i4e 3i.u reu3i# (.e.e4e ase:ă.9ă9i at2t Titore44i 92t 3i Po41Eart >i spuseră 9Eiar de 4a pri:a >.u ?a aHu.ţi.ătoare /# Nu se .ţe4eCea deHa :u4t :ai =i.9t se s9u4ase# Cu toate 9ă .dar >. ?edere o9upaţia se9u.Eotăr2t. r2.totdeau.9ăut2.9ă9i a9u: /# De?e.i# Da9ă .i9i .9er9a să74 deter:i.Ce ?reodată să 1ie 9u./# (.ţe.9i uita de .d u.u s4ă=ise .săi4a 9o.dar .apea# Atu.u i se >:potri?i.e>.de se produsese pri:u4 de.d era 9o:p4et epui<at după ore4e petre9ute 4a =a. 9o:u.u era de92t orCa.erea saL se ridi9ă. 9iuda tuturor e1orturi4or .pe Hu:ătate trea< 1ii.t să apese 9u :2i.u 1useseră supuse a?i<u4ui său. 9a<u4 său# (4 a14ă 1ără Creutate. u4ti:a ?re:e i se păru 9ă Titore44i ţi. pe :o:e../# S9Ei:=a =rus9 su=ie9tu4 3i :u4tă ?re:e .u era su1i9ie.te 3i. ti:pu4 4e9turii O pe 9are de a4t1e4 o >.9i >.dă.să 9ă .ţă 9e4e spuse# Ca de :ai :u4te ori >.9a 3i 9u: ar 1i sta=i4it 4eCături 9u a9ea i.du4 4ui să74 aCase<e 1oarte =i.i.u se puteau opu.do.i9iodată 9o:p4et di.u :ai 9eru a4te i.d.9er9ase 9u di1erite pri4eHuri să a14e u. 1i. a9est :odL :ai 9u sea:ă Titore44i .u74 a=a.>i >.atu.ţa a9easta 9Eiar a3a 1ă9ea: de :u4te ori ?or=ea despre 9asa a9eea 9a 3i 9u: i7ar 1i as9u. =a4ustradă.se:. p4us:ai e9Ei?o9e >.ţa sa . p4us Titore44i a?ea :i:a des9Eisă 3i era ?or=ăreţ.dar .toţi se a:este9auL atu.se:.a este >.e să74 s4uHeas9ă >.9u toată Creutatea 9orpu4ui# Ce7i drept.de73i a?ea sediu4 i.ă 4a autoritatea a9u<atoare propriu7<isă 3i . 9ap 3i 4uă 4a 9u.9t o E2rtie# I.it.9Eiar da9ă o dată 9u tre9erea ti:pu4ui se do?edea tot :ai puţi. două# J Prost 4e:.su3i >.i o oră pe 9a.a preCătit pe.sa:=4u :ai =u.ţe sau 9u u. Căuri.d9ă .3i e4 3i.ise totu3i apropiatu4 3i =i.a se 1r2.u4 9e4 :ai :ăru.a eAistă :u4te dori.1erioare a:i.se dire9toru4ui7adHu. r2.92.du4 4or 3i să74 as9u.ă:2.e pe oa:e. 4eCătură 9u HustiţiaL ai9i.u i se putea >:potri?i.uită de eApu.a3adar. 1i.ţă.d i se >.e u.u74 putuseră aHuta 4a pro9es di.tre a9e3ti oa:e.9i tre=uia să se adrese<e i.9i# Dire9toru47adHu. a4te :oti?e.statare după 9o. 9e4e :ai :ăru.e1ă9ătoru4 pi9toru4ui# Cu ast1e4 de spera.t2:p4ări a4e <i4ei# De o=i9ei se >.2.9t tre=ui să se ridi9e >.9ă >. Cra=ă u.ătăţii 4or sau di.92. =irou 1ii.tre=are . 9au<a .os9ută de a9easta# /# Se 1a:i4iari<ase deHa 9u 1irea pi9toru4uiL de a9eea .t2i o a.a9eea3i i:aCi.1erioarăK A9o4o :ai era o posi=i4itate de sa4?are: tre=uia doar să se stre9oare pri.d Titore44i >.de p2.de3i .e să7i o1ere a:ă.t o i:aCi.sta.i4e =a4ustrada >.7ar 1i aHu.ătateL ea 9o:u.i9# (. :ediu4 Hustiţiei.>.ă.ă atu.o3ti.s:ităL >.CEie de deasupra se rupse >.M EA94a:ă dire9toru47adHu. stadiu4 de a 4e putea 1a9e 9u.s >.e.sta.ete4e i.d >.or ris9uri# Dar 92.uri4e se9rete 9are .sta.u totdeau. p4a9ă# (.ţie.u:ită i.tite.u:ăru4 eAa9t a4 9asei# A1i32.i9i 9ea :ai :i9ă >.t pe.u :ai ?or=ea despre 9asa a9eea# (i 1ă9eau p4ă9ere ase:e.ţă .trară s92rţ2i.u ?a pătru.ţ >.da9ă e4 1ă9ea totu4 su1i9ie.da9ă dorea 9e?a de 4a autoritatea a9u<atoare O 1ire3te.92t >4 >.9t.u.era4 >3i păstra dis9er.. pi9ioare.u a?ea .tre ti:p a9esta >.ase 3i.dar 92teodată O :ai a4es seara.4o9uia 9u su99es pe a?o9at# Deose=irea era 9ă pe Titore44i .du73i deCetu4 su= o 9i1ră.i9i a3a .t2:p4a da9ă p2.ti.t a4 :arii autorităţi a9u<atoare >.trase e4 >.di1i9i4 de92t tot 9e 1ă9use p2.9ă putea să se Hoa9e 9u eiL aproape 9ă i.ă a9o4o# Ce s7ar >.e pe Titore44i# %i >.i9i .u :ai putea părăsi =irou4 1ără a73i re?e.9i dădu di.ă 4a ur:ă e4 3i7ar pierde po<iţia a9easta i.a99esi=i4ă p2r> ţi4or# De9i.ţa u.9ă O (3i Căsea o 9o.tru92t?a 4e 1a9i4ita a9estora a99esu4 pe pri:a treaptă a Hustiţiei 3i 4e per:itea să ră:2.ti.t de 9Ei=<uit 3i dis9ret.ii di.două :2i.d i7ar 1i 9o.u. Ce.te.1or:aţia arăt2.statare# E4 .ii a14aţi >. C2.os9ute 1ără a se eApu.du4 4or 3i do=2.

i de <i4e 4a a9est 4u9ru# (.9a. p4us.u :ai ?oia să73i a3tepte a.d o 9ăuta pe do:.ă 92.poate.9Eeia a4 trei4ea a.pe 9are .ei 1otoCra1ii 1ă9ute pe p4aHă 3i pe 9are o ?ă<use odată >.a o9Ei4or. piept.9e7i drept.eCustoria >. s9Ei:=.ou.uit ?ăru4 4ui era 1ri9os.trau :ereu.1u.stră=ătea >.i9iodată aie?ea. era deter:i.?e3ti4e de9i erau :ai 4i.er .t2:p4a 4a pe.du7i 9u =raţe4e pe doi do:.i.tre ei erau :u4ţi .d.9ă de 4a u4ti:a ?i<ită /# Re:ar9ase.at. 9eea 9e se >.i.a9eastă i:aCi.tre=uia să 1a9ă 9e?a: aru.d.ea 4e a9u<a :ai puţi.eau reCu4at.dar după 9o.u3oare se:.de 1aptu4 9ă de?e.de pi4dă.eaHu. toreador.s# (.o dată 9u ea.preCeta să se apropie de Crup# U. :i.<.e o1eră străi.uria3a :u. >.9u 1ire Croase. pie4ea a9esteia# C)L)TORIA LA A A# Di.toate i:per1e9ţiu. de 92.>.du7se pe 9a.e4e# .răsu9i.i?ersare# DeHa de două ori . 9or a4 a9u<ării# Pri.i3oarei BIrst.ai.tr7u.o ase:e.ui tri=u. u4ti:ii a.tr7o dată.<2.1ăţi3ase 1oarte p4asti9 9u: =ătr2.te. .4a :asa de pr2.a propriei sa4e 4o9ui.:ai eAa9t.te4e4or.u73i ţi.Cropa 1aţa >.ă 1ie9are a.9ţio.use pro:isiu.# După opi. 9iuda u.o 9ăuta di. s9risori4e sa4e a?ea te.9ăperi4or.e.os9uţideoare9e de o =u.eori >.t 3tia 1oarte =i.9u 9ea :ai dureroasă 94aritate: de pi4dă.trerupe ?reo 94ipă p4i:=area.i3oara BIrst.C 3i7./# Se a3tepta de a.tru :a:a sa. 9au<a aţi tor .i se părea 9ă este u.e>.i?ersarea.o pri?ire Cră=ită Crupu4ui 3i deodată >4 >.de 9ătre /# A9esta se 1uri3a ap4e9at >.era4ă se a:e4iorase.a4L 9Eiar 3i 9ei :ai t2:pi >3i puseseră =ăr=ia >.ise peste :ăsură de e?4a?ioasă >.d . 9reier :ereu.dar toreadoru4 .e >4 tu4=ura eAtre: de puţi.i4e 1ra.u ?rusese .ţe# A:ă.a9est 1e.te4e4e Că4=ui.3i a?eau pri?irea 1iAă 9a se:.u73i :ai ?ă<use :a:a# (4 ruCase atu.e de răspu.starea ei Ce.de3i p2. Cra=ă.de 4a ?ăru4 său 9are se o9upa 9u .i9iodată să74 ?adă.di.ou.să.te e4 9edase a9estei ruCă:i.i 9are74 opreau 4o9u4ui# Pe do:.siu.suri a4e =ătr2. Huru4 străi.:erCeau de7a ?a4:a pe 9oridoare4e u.tipăreau >.o Căsea to9:ai >.d o >.9i să7i 1a9ă o ?i<ită de <iua 4ui de .i3titoare 9a ori92. 4o9 să se a:p4i1i9e se di:i. :oti? spe9ia4 să p4e9e to9:ai a9u:L di:potri?ă?e3ti4e 9are7i par?e.ea i:aCi.ătateaG.ori9u:.7o :ai CăseaL :ai t2r<iu >.ea ?e3ti erau de:.d doi o9Ei 9o:p4et străi.u eAista .9upri.să.e9u.e de 9re<are.di /# %i73i Eo4=ă 3i :ai tare o9Eii# Iar i:aCi.iar >.9ă a Hustiţiei. aer riCid# dara a73i >.a.ta4ia >i era par9ă tăiată 9u 9uţitu4.C2.92.istra =a.i3oara BIrst.9ă9i >.er.di?erse4e .tr7o s9risoare ?ăru4 >.9i .i se păreau 1a:i4iare 9a 3i 92.9are :ai >.e4e da.ia ?ăru4ui.u.tru 9ă . 9a:era do:. oră3e4u4 a9e4a 3i ad:i.>i dădeau u.totdeau.pă3ea a9u: 1ără pro=4e:e 4a =raţu4 4ui 92.9Eiria3ii doa:. :iH4o9u4 Crupu4ui.ă atu.pe :a:a o 4ăsase 4u:i.ei !ru=a9EL 3edeau 4ao4a4tăa4ătur2.4ui /# (i ?e.apea. :od o=i3.e >.ea a9estui o: >4 ur:ărea p2.>3i >. 4at# Per:a.u :ai erau de92t paispre<e9e <i4eL ?oia să p4e9e i:ediat# (3i spuse. a4 u.ari 3i Huri3ti.tirea de .ut di.sau.d rău4 de92t =i.ţa să eAaCere<e :ai 9ur2.a4u4ui >.e rostu4 tuturor >.d# Ce7i drept.te de7a=ia se t2ra.pe.e >4 >..e9u.i >. 4u.9ă .euitat a u.u7i dăduse pa9e# FCe :as9aradă .du73i 9apete4e 3i des9Ei<2.su4tu4 :edi9i4or.ei :editaţii p4i.u4ui 3i74 pri?ea 9u o9Eii o=osiţi 3i Eo4=aţi# /# %tia toate dese./#.teresa 92tu3i de puţi.dispus.i9u4 a9u<at 3i toţi 9ei4a4ţi.i9a 4a =iseri9ă# (.uaseră sau.eţii >.i O (. raport 9u a:i.u se :ai sătura să se uite# Sau :ai deCra=ă se săturase de:u4t să :ai pri?eas9ă.os9uţi.au sti94i.te să73i ?i<ite<e :a:a# Pri:ă?ara era pe s12r3ite 3i.Huri4or. Crup 9o:pa9t.94ădirea tri=u.or i:pedi:e.o:u4 a9esta se 4ăsa pri?it 9u ui:ire.toate 9ur=e4e ?estei 3i totu3i .aproape 9u de<Cust.er# Ori9u:.iar 9oridoare4e părăsite.u a?usese 9u: să 4e ?adă . străi.4a 1ie9are două 4u.ii pe 9are /# (i tri:itea pe.te4e i se >.ea de 92te?a ori.se >.92.a3tereL >. se p4i:=a pri.9etat.ase:e.e# Dar di.dere# Apoi i.tru a e?ita ori9e eroare..ă perioadă pe /# Nu74 :ai i.i 9are7i stăteau a4ături# ai a4es pe.soţea du:i.9u pa3i :ari. a9est se.du73i Curi4e 9a u.depărta pe /# De CrupL 9Eiar da9ă :ai re?e.ţi 3i 9Eiar >i pro:isese :a:ei 9ă a?eau să petrea9ă >:preu.o:e.ea# Dar a9u: .u.i9i u.t2:pi.?esta 1oarte s9urtă 3i da.9u =u<e4e răs1r2.tr7o sa4ă de a3teptareL era >:=ră9at 9a u.u era 9e?a .d ar 1i aparţi.

dire9toru4 >4 >. o=raHii rotu.14utur2.9t 9are i.atu./ era totu3i u.ţe# Ei =i.ari ai =ă.e=u.iei# Dar 9a 3i 9u: toate >.ep4ă9ute 9o.tru92t tre=uia să :earCă 4a :a:a sa.>.>:potri?a ?oi.u4 pro9urist p4ea9ă 3i să7i adu9ă apoi ?a4iHoara >.>4 respi..e.săr9i.d >.dar 9are se putea >. :iH4o9u4 9a:erei.2.u di.>.u4 /uE.>4 9o.9u :2i.7ar :ai speria7o .9iiL da9ă e4 ar tăCădui a9est 4u9ru.ise deHa o=i9ei.e pri:i >. ur:a trăsurii.u aHu.t.i9i pe =ătr2.>.ă 4a /#K (. ur:ă pe s9ara eAterioară. a9e4a3i 4o9 3i pri?i.i9i o >.a u.ai.9ru.di.>i 4uă s9risoarea di.du4 3i aproape 9ă .ţei 4ui.3i 9Eiar de :ai :u4t ti:p >. se:.se di.ti:e. :2.ă ai9iK Ce 9ăuta a9o4oK P4e9a oare di.ă 3i o 1ă9u =u9ăţi# Apoi..apăru >.ă de 4a /# O i.# erC2.u i.>./# Nu se putea pră=u3i.iar a9o4o.ţe4eCea de4o9 Cre3ea4a. 1i. pi9ioare >.pe.9ediu de două <i4e >.aL 4a ur:ă. <iar >.e ?reo >. 9are doa:.d /# Se răsu9i >./# (4 :ai a3teptă >.i:e.ei i.dată# Apoi >4 tri:ise pe ser?itor 4a doa:. s9risori4e ?ăru4ui 9Ee:ări4e i.ta4is:K Poate di.ori92te preHudi9ii i se aduseseră prestiCiu4ui său# Poate era u.>.?i.duri4e 3i 9eru 9a :asa să 1ie str2. se.i9are a sar9i. 9are ?a 1i a=se.terese<e de :oti?u4 9ă4ătoriei 4ui /#.e puţi.ţe 9ă do:.tre=ă 1ire3te da9ă :a:a >i era 9u:?a =o4.i9i o s9u<ă# Nu:ai 9eea 9e i7ar 1i 1ă9ut 9ea :ai :are p4ă9ere .i9i . >.te.să 9u ?reo spera.ase de 9o=or2t 92.se Cră=i i:ediat să 9o=oare 4a trăsura deHa reţi.u >.tre=are.Că e4 portaru4 >3i trase 9Eipiu4 peste o9Ei# A3adar. ?re:e 9e 42.du7se: Nu se Cră=ise oare 9u preCătiri4e pe.ai.ţa să74 ?adă# (.era 9o:p4et . =u.i de7a r2.d E2rtia 3i eAe9ut2./# Se Eotăr2se a9u: să p4e9eL pri.d 9u 9apu4 :are .să de >. 9au<a :a:ei p4e9aL a9est 4u9ru era 94ar# Da9ă p4e9a >. ti:pu4 a9esta dire9toru4 se ap4e9ase peste u.i4e 4a spate# Se C2. de re1u< 9u :2.e9ăHi doar ?aC 1aptu4 9ă do:.d >.9ţio. 9eea 9e74 pri?ea.i4or .4u9ru pe 9are 1ire3te 9ă .d >.e să ră:2.t2.d >i so4i9ită a9estuia u.sideraţie deose=ită 1aţă de /#L a9u: a=ia.te4or.di9aţie# /# (i 1ă9u u.ră:ase.a !ru=a9E s7o a.u:ită se.de<:eti9i. 9apătu4 de sus a4 s9ări4or 1u.9oa9e.u73i >. 9a<u4 de 1aţă.9a 3i 9u: ar 3ti 1oarte pre9is 9e a?ea de 1ă9ut 3i ar suporta a9eastă 9o:u.ui s9op .ţii 9are s7ar putea produ9e 3i a9u:.Cerea a9easta de a.9ţio.a?ă# J Nu.e.u4ui /uE. u4ti:u4 :o:e.9i 9a 3i 9u: a4ţii ar 1i 9ăutat să i 4e ?2re >.te ?re:e se repetaseră reCu4at >.i9i ?or=ă despre a3a 9e?a# A3adar.92.a să74 1a9ă.ţio.o9a<ia u.tea p4e9ării se 9o.ar 9are a?ea 9Eiar 4eCături 9u tri=u.ase apare.t2:p4a 1oarte u3or.e=u.dire9toru4 >3i ridi9ă pri?irea 3i.9epută.o=i4M Se duse 4a 1ereastră să73i adu.i3te sărituri 9are i7ar 1i putut 1i 1ata4e# /# Era at2t de eAasperat2. stare să s:u4Că o s9risoare di.a4ţi 1u.ţe4ese re1u<u4 3i Co.sidera 9Eiar dire9toru4 =ă.9ţio.se aproape :ut pe dire9 toru47adHu.u4 di.te a4e :a:eiL a9u:.t..tre a4te 4u9ruri . disperarea 1i..doie4i4e a9estea .adar to.d pri:i >.ie# (./# Se duse 4a dire9tor# C2.s9u42.ti:e.ţare 9ertă .tră de :ai :u4te ori să se i.>4 ?ă<u pe /u44i9E.9ă9i a9u: :u4te se >.t să o=ţi.e 92te?a >.9eea 9e era :ai pro=a=i4.a4u4 3i apoi să rupă s9risoarea 1ără .a9est de1e9t s4uHea :ă9ar u. 1ie9are <i. :2.3i 92. 9ap.>i >.ta4is: rata ai9i 9e?a i:porta.spuse /# 5ără a4tă eAp4i9aţie# Stătea >.?i.tdar de data a9easta >4 .>.92t.ă.ă o s9risoare >.3tii.i de <i4e# După părerea ei. :od >.4a de9i<ia de a p4e9a# (.a9est o: =4o.tru 9are ?oia e?ide.tr7o 9o.7ar 1i 1ost a4e 4ui.t2:p4ător sau.o >.sese 9ă :ai era >.tru 9ă4ătorieK Nu era :ai =i.după 9e pro9esu4 staC. 1ie9are 9eas.tor92.1ără a :ai pu.d /u44i9E >4 aHu.Dar ori9u: ar 1i 1ost.t săptă:2.siste.d.sese p2.<i 3i pa4i<i# .i <dra?e.aţie aproape 1ără te:ei de a 9eda proprii4or dori. =irou pe ser?itor.ui 1u.>.94i.du7se doar apare.d .>. pi9ioare. se:. trăsură.ter?e.ţă# Apoi >i dădu do:.di >.du7 se >.tru perioada >.ută# Nu ter:i.t 9u: era.a !ru=a9E pusese 9e 9redea de 9u?ii.ări4e 9u o i:po4iteţe 9are de?e.ţă >. se.>i ură dru: =u. 9iuda tuturor e?e.d de 9o4o79o4o. p4us.u.9i 92. 9o.ări de a1a9eri pe.i >.tra<i9e# Iar :a:a.tre 9ei :ai >.9ii 3i >3i păstra 9o.t2:p4au >:potri?a ?oi.ti.portaru4 47ar 9o.u73i eApri:ase dori. s12r3it ?a4iHoara. 1aptu4 9ă to9:ai >.statase :ai .se :2.u putuse să 1a9ă: să7i dea 4ui /u44i9E doi pu:.t.u:ai 9a pe o 9ere:o.săr9i.9are pro=a=i4 9ă .i după /#.a4ă >3i ?a pri:i răsp4ata .aru4 /u44i9E ţi.si=i4itate.du73i 4atera4 1aţa. C2.ţei 4ui# Iar :a:a . :2.ou 9ă a?ea o a.st2.

S5eR%IT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful