Mencari Nilai KGB

Pengukur

Pengukura
n ke1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

titik
muka
belakang
muka
belakang
muka
belakang
muka
belakang
muka
belakang
muka
belakang
muka
belakang
muka
belakang
muka
belakang
muka
belakang

BA

BT

BB

dm

dm optis

db

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KGB
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

min

#DIV/0!

Pengukur
Alat

:
:

Rizky Muhammad Faisal
Wild

Titik I
dm

=

8.000

db

=

6.750

BAm

=

1.392

BAb

=

1.406

BBm

=

1.314

BBb

=

1.339

BTm

=

1.353

BTb

=

1.372

Muka
BA

+
2

BB

-

BT

1.392

+
2

1.314

-

1.353

2.706
2

-

1.353

1.353

-

1.353

0.00

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

OK

Belakang
BA

+
2

BB

-

BT

0.001

1.406

+
2

1.339

-

1.372

0.001

2.745
2

-

1.372

0.001

1.3725

-

1.372

0.001

0.001

0

OK

Pengukur
Alat

:
:

Rizky Muhammad Faisal
WILD

Titik II
dm

=

8.37

db

=

6.25

BAm

=

1.400

BAb

=

1.398

BBm

=

1.318

BBb

=

1.336

BTm

=

1.359

BTb

=

1.368

Muka
BA

+
2

BB

-

BT

1.4

+
2

1.32

-

1.359

2.718
2

-

1.359

1.359

-

1.359

0

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

OK

Belakang
BA

+
2

BB

-

BT

0.001

1.398

+
2

1.336

-

1.368

0.001

2.734
2

-

1.368

0.001

1.367

-

1.368

0.001

0.001

0.001

OK

dm1

=

8

db1

=

6.75

BAm1

=

1.392

BAb1

=

1.406

BBm1

=

1.314

BBb1

=

1.339

BTm1

=

1.353

BTb1

=

1.372

dm2

=

8.37

db2

=

6.25

BAm2

=

1.4

BAb2

=

1.398

BBm2

=

1.318

BBb2

=

1.336

BTm2

=

1.359

BTb2

=

1.368

KGB

=

(

KGB

=

(

=

(

=

(

=

BTb1
db1
1.372
6.75

+

BTm1
dm1

)

-

(

)

-

(

0.019
14.75

)

-

(

0.001288136

)

-

(

+

0.000672541

1.353
8

BTb2
db2

+

BTm2
dm2

1.368 6.25 +
0.009
14.62
0.000615595

1.359
8.37

)

)

)

)

D OPTIS
TITIK I
(

Bam

(

1.392

(

-

BBm
1.314

0.078

=

)

x

100

)

x

100

)

x

100

)

x

100

)

x

100

)

x

100

)

x

100

)

x

100

)

x

100

7.8

(

Bab

(

-

1.406

(

-

BBb
1.339

0.067

=

6.7

TITIK II
(

Bam

(

1.4

(

-

BBm
1.318

0.082

=
8.2

(

Bab

-

BBb

)

x

100

(

1.398

-

1.336

)

x

100

)

x

100

(

=

0.062

6.2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful