You are on page 1of 11

KAMU GREVLLER ETK DAVRANI LKELER LE BAVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK Kamu Grevlileri Etik Davran lkeleri

le Bavuru Usul Ve Esaslar Hakknda Ynetmelik Babakanlktan Resmi Gazete Tarihi: 13/04/2005 Resmi Gazete No: 25785 BRNC BLM : Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Ama Madde 1 - Bu Ynetmeliin amac; kamuda etik kltrn yerletirmek, kamu grevlilerinin grevlerini yrtrken uymalar gereken etik davran ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davran gstermeleri asndan onlara yardmc olmak ve grevlerin yerine getirilmesinde adalet, drstlk, saydamlk ve tarafszlk ilkelerine zarar veren ve toplumda gvensizlik yaratan durumlar ortadan kaldrmak suretiyle kamu ynetimine halkn gvenini artrmak, toplumu kamu grevlilerinden beklemeye hakk olduu davranlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula bavuru usul ve esaslarn dzenlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Ynetmelik; genel bteye dahil daireler, katma bteli idareler, kamu iktisadi teebbsleri, dner sermayeli kurulular, mahalli idareler ve bunlarn birlikleri, kamu tzel kiiliini haiz olarak kurul, st kurul, kurum, enstit, teebbs, teekkl, fon ve sair adlarla kurulmu olan btn kamu kurum ve kurulularnda alan; ynetim ve denetim kurulu ile kurul, st kurul bakan ve yeleri dahil tm personeli kapsar. Cumhurbakan, Trkiye Byk Millet Meclisi yeleri, Bakanlar Kurulu yeleri, Trk Silahl Kuvvetleri, yarg mensuplar ve niversiteler hakknda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz. Hukuki dayanak Madde 3 - Bu Ynetmelik, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayl Kamu Grevlileri Etik Kurulu Kurulmas ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr. Tanmlar Madde 4 - Bu Ynetmelikte geen; a) Kanun: 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayl Kamu Grevlileri Etik Kurulu Kurulmas ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunu, b) Kurum ve kurulu: 2 nci maddede geen ve kapsama dahil kamu kurum ve kurulularn, c) Kamu grevlileri: 2 nci maddede geen ve kapsama dahil kamu kurum ve kurulularnda grevli tm personeli, d) Kurul: Kamu Grevlileri Etik Kurulunu, e) Etik davran ilkeleri: Kamu grevlilerinin uymas gereken etik davran ilkelerini, f) Bavuru sahibi: Kanun kapsamnda bavuru hakkn kullanarak Kurula veya yetkili disiplin kurullarna bavuran gerek kiileri, g) Bilgi: Kurum ve kurulularn kaytlarnda yer alan 5176 sayl Kanun kapsamnda yaplacak inceleme ve aratrmalara ilikin her trl veriyi,

h) Belge: Kurum ve kurulularn sahip olduklar 5176 sayl Kanun kapsamnda yaplacak inceleme ve aratrmalarla ilgili yazl, basl veya oaltlm dosya, evrak, kitap, dergi, bror, ett, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her trl bilgi, haber ve veri tayclarn, ifade eder. KNC BLM : Etik Davran lkeleri Grevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci Madde 5 - Kamu grevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; srekli geliimi, katlmcl, saydaml, tarafszl, drstl, kamu yararn gzetmeyi, hesap verebilirlii, ngrlebilirlii, hizmette yerindenlii ve beyana gveni esas alrlar. Halka hizmet bilinci Madde 6 - Kamu grevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkn gnlk yaamn kolaylatrmay, ihtiyalarn en etkin, hzl ve verimli biimde karlamay, hizmet kalitesini ykseltmeyi, halkn memnuniyetini artrmay, hizmetten yararlananlarn ihtiyacna ve hizmetlerin sonucuna odakl olmay hedeflerler. Hizmet standartlarna uyma Madde 7 - Kamu kurum ve kurulularnn yneticileri ve dier personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve srelere uygun ekilde yrtrler, hizmetten yararlananlara i ve ilemlerle ilgili gerekli aklayc bilgileri vererek onlar hizmet sreci boyunca aydnlatrlar. Ama ve misyona ballk Madde 8 - Kamu grevlileri, altklar kurum veya kuruluun amalarna ve misyonuna uygun davranrlar. lkenin karlar, toplumun refah ve kurumlarnn hizmet idealleri dorultusunda hareket ederler. Drstlk ve tarafszlk Madde 9 - Kamu grevlileri; tm eylem ve ilemlerinde yasallk, adalet, eitlik ve drstlk ilkeleri dorultusunda hareket ederler, grevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandrmada dil, din, felsefi inan, siyasi dnce, rk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrm yapamazlar, insan hak ve zgrlklerine aykr veya kstlayc muamelede ve frsat eitliini engelleyici davran ve uygulamalarda bulunamazlar. Kamu grevlileri, takdir yetkilerini, kamu yarar ve hizmet gerekleri dorultusunda, her trl keyfilikten uzak, tarafszlk ve eitlik ilkelerine uygun olarak kullanrlar. Kamu grevlileri, gerek veya tzel kiilere ncelikli, ayrcalkl, tarafl ve eitlik ilkesine aykr muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kii veya zmrenin yararn veya zararn hedef alan bir davranta bulunamazlar, kamu makamlarnn mevzuata uygun politikalarn, kararlarn ve eylemlerini engelleyemezler. Saygnlk ve gven Madde 10 - Kamu grevlileri, kamu ynetimine gveni salayacak ekilde davranrlar ve grevin gerektirdii itibar ve gvene layk olduklarn davranlaryla gsterirler. Halkn kamu hizmetine gven duygusunu zedeleyen, phe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranlarda bulunmaktan kanrlar. Kamu grevlileri, halka hizmetin kiisel veya zel her trl menfaatin zerinde bir grev olduu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kt davranamaz, ii savsaklayamaz, ifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Ynetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu grevlileri, keyfi davranlarda, bask, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, ak ve kesin kantlara dayanmayan

rapor dzenleyemez, mevzuata aykr olarak kendileri iin hizmet, imkan veya benzeri karlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulan kabul edemezler. Nezaket ve sayg Madde 11 - Kamu grevlileri, stleri, meslektalar, astlar, dier personel ile hizmetten yararlananlara kar nazik ve saygl davranrlar ve gerekli ilgiyi gsterirler, konu yetkilerinin dndaysa ilgili birime veya yetkiliye ynlendirirler. Yetkili makamlara bildirim Madde 12 - Kamu grevlileri, bu Ynetmelikte belirlenen etik davran ilkeleriyle badamayan veya yasad i ve eylemlerde bulunmalarnn talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yrtrken bu tr bir eylem veya ilemden haberdar olduklarnda ya da grdklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. Kurum ve kurulu amirleri, ihbarda bulunan kamu grevlilerinin kimliini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi iin gerekli tedbirleri alrlar. kar atmasndan kanma Madde 13 - kar atmas; kamu grevlilerinin grevlerini tarafsz ve objektif ekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormu gibi gzken ve kendilerine, yaknlarna, arkadalarna ya da ilikide bulunduu kii ya da kurululara salanan her trl menfaati ve onlarla ilgili mali ya da dier ykmllkleri ve benzeri ahsi karlara sahip olmalar halini ifade eder. Kamu grevlileri, kar atmasnda ahsi sorumlulua sahiptir ve kar atmasnn doabilecei durumu genellikle ahsen bilen kiiler olduklar iin, herhangi bir potansiyel ya da gerek kar atmas konusunda dikkatli davranr, kar atmasndan kanmak iin gerekli admlar atar, kar atmasnn farkna varr varmaz durumu stlerine bildirir ve kar atmas kapsamna giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. Grev ve yetkilerin menfaat salamak amacyla kullanlmamas Madde 14 - Kamu grevlileri; grev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yaknlar veya nc kiiler lehine menfaat salayamaz ve araclkta bulunamazlar, akraba, e, dost ve hemehri kayrmacl, siyasal kayrmaclk veya herhangi bir nedenle ayrmclk veya kayrmaclk yapamazlar. Kamu grevlileri, grev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya bakalarnn kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri rnlerinin satn ve datmn yaptramaz; herhangi bir kurum, vakf, dernek veya spor kulbne yardm, ba ve benzeri nitelikte menfaat salayamazlar. Kamu grevlileri, grevlerinin ifas srasnda ya da bu grevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yaknlarna veya nc kiilere dorudan veya dolayl olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek iin kullanamazlar, grevdeyken ve grevden ayrldktan sonra yetkili makamlar dnda hibir kurum, kurulu veya kiiye aklayamazlar. Kamu grevlileri, seim kampanyalarnda grev yapt kurumun kaynaklarn dorudan veya dolayl olarak kullanamaz ve kullandramazlar. Hediye alma ve menfaat salama yasa Madde 15 - Kamu grevlisinin tarafszln, performansn, kararn veya grevini yapmasn etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik deeri olan ya da olmayan, dorudan ya da dolayl olarak kabul edilen her trl eya ve menfaat hediye kapsamndadr. Kamu grevlilerinin hediye almamas, kamu grevlisine hediye verilmemesi ve grev sebebiyle kar salanmamas temel ilkedir. Kamu grevlileri, yrttkleri grevle ilgili bir i, hizmet veya menfaat ilikisi olan gerek veya tzel kiilerden kendileri, yaknlar veya nc kii veya kurulular iin dorudan doruya veya arac eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat salayamazlar.

Kamu grevlileri, kamu kaynaklarn kullanarak hediye veremez, resmi gn, tren ve bayramlar dnda, hibir gerek veya tzel kiiye elenk veya iek gnderemezler; grev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanlar veremezler. Uluslararas ilikilerde nezaket ve protokol kurallar gereince, yabanc kii ve kurulular tarafndan verilen hediyelerden, 3628 sayl Kanunun 3. maddesi hkmleri sakl kalmakla birlikte, szkonusu maddede belirtilen snrn altnda kalanlar da beyan edilir. Aada belirtilenler hediye alma yasa kapsam dndadr: a) Grev yaplan kuruma katk anlamna gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yrtlmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirba listesine kaydedilmek ve kamuoyuna aklanmak kouluyla alnanlar (makam arac ve belli bir kamu grevlisinin hizmetine tahsis edilmek zere alnan dier hediyeler hari) ile kurum ve kurululara yaplan balar, b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, c) Halka ak yarmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanlan dl veya hediyeler, d) Herkese ak konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatra niteliindeki hediyeler, e) Tantm amacna ynelik, herkese datlan ve sembolik deeri bulunan reklam ve el sanatlar rnleri, f) Finans kurumlarndan piyasa koullarna gre alnan krediler. Aada belirtilenler ise hediye alma yasa kapsamndadr: a) Grev yaplan kurumla i, hizmet veya kar ilikisi iinde bulunanlardan alnan karlama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, cretsiz konaklama ve hediye ekleri, b) Tanr veya tanmaz mal veya hizmet satn alrken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatna gre makul olmayan bedeller zerinden yaplan ilemler, c) Hizmetten yararlananlarn verecei her trl eya, giysi, tak veya gda tr hediyeler, d) Grev yaplan kurumla i veya hizmet ilikisi iinde olanlardan alnan bor ve krediler. Bu Ynetmelik kapsamna giren en az genel mdr, eiti ve st grevliler, bu maddenin 5 inci fkras ve 6 nc fkrann (a) bendinde saylan hediyelere ilikin bir nceki ylda aldklarnn listesini, herhangi bir uyar beklemeksizin her yl Ocak ay sonuna kadar Kurula bildirirler. Kamu mallar ve kaynaklarnn kullanm Madde 16 - Kamu grevlileri, kamu bina ve tatlar ile dier kamu mallar ve kaynaklarn kamusal amalar ve hizmet gerekleri dnda kullanamaz ve kullandramazlar, bunlar korur ve her an hizmete hazr halde bulundurmak iin gerekli tedbirleri alrlar. Savurganlktan kanma Madde 17 - Kamu grevlileri, kamu bina ve tatlar ile dier kamu mallar ve kaynaklarnn kullanmnda israf ve savurganlktan kanr; mesai sresini, kamu mallarn, kaynaklarn, igcn ve imkanlarn kullanrken etkin, verimli ve tutumlu davranrlar. Balayc aklamalar ve gerek d beyan Madde 18 - Kamu grevlileri, grevlerini yerine getirirken yetkilerini aarak altklar kurumlarn balayc aklama, taahht, vaat veya giriimlerde bulunamazlar, aldatc ve gerek d beyanat veremezler. Bilgi verme, saydamlk ve katlmclk Madde 19 - Kamu grevlileri, halkn bilgi edinme hakkn kullanmasna yardmc olurlar. Gerek ve tzel kiilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununda belirlenen istisnalar dnda, usulne uygun olarak verirler.

st yneticiler, ilgili kanunlarn izin verdii erevede, kurumlarnn ihale srelerini, faaliyet ve denetim raporlarn uygun aralarla kamuoyunun bilgisine sunarlar. Kamu grevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararlarn hazrlanmas, olgunlatrlmas, alnmas ve bu kararlarn uygulanmas aamalarndan birine, bir kana veya tamamna, aksine yasal bir hkm olmadka, o karardan dorudan ya da dolayl olarak etkilenecek olanlarn katkda bulunmasn salamaya dikkat ederler. Yneticilerin hesap verme sorumluluu Madde 20 - Kamu grevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi srasnda sorumluluklar ve ykmllkleri konusunda hesap verebilir ve kamusal deerlendirme ve denetime her zaman ak ve hazr olurlar. Ynetici kamu grevlileri, kurumlarnn ama ve politikalarna uygun olmayan ilem veya eylemleri engellemek iin grev ve yetkilerinin gerektirdii nlemleri zamannda alrlar. Ynetici kamu grevlileri, yetkisi iindeki personelin yolsuzluk yapmasn nlemek iin gerekli tedbirleri alrlar. Bu tedbirler; yasal ve idari dzenlemeleri uygulamay, eitim ve bilgilendirme konusunda uygun almalar yapmay, personelinin kar karya kald mali ve dier zorluklar konusunda dikkatli davranmay ve kiisel davranlaryla personeline rnek olmay kapsar. Ynetici kamu grevlileri, personeline etik davran ilkeleri konusunda uygun eitimi salamak, bu ilkelere uyulup uyulmadn gzetlemek, geliriyle badamayan yaantsn izlemek ve etik davran konusunda rehberlik etmekle ykmldr. Eski kamu grevlileriyle ilikiler Madde 21 - Kamu grevlileri, eski kamu grevlilerini kamu hizmetlerinden ayrcalkl bir ekilde faydalandramaz, onlara imtiyazl muamelede bulunamaz. Kamu grevlerinden ayrlan kiilere, ilgili kanunlardaki hkmler ve sreler sakl kalmak kaydyla, daha nce grev yaptklar kurum veya kurulutan, dorudan veya dolayl olarak herhangi bir yklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkiilik, araclk veya benzeri grev ve i verilemez. Mal bildiriminde bulunma Madde 22 - Kamu grevlileri, kendileriyle elerine ve velayeti altndaki ocuklarna ait tanr ve tanmazlar, alacak ve borlar hakknda, 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu hkmleri uyarnca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar. Kurul, gerek grd takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doruluunun kontrol amacyla ilgili kii ve kurulular (bankalar ve zel finans kurumlar dahil) talep edilen bilgileri, en ge otuz gn iinde Kurula vermekle ykmldrler. NC BLM : Etik Davran lkelerinin Uygulamas ve Etik Kltrn Yerletirilmesi Etik davran ilkelerine uyma Madde 23 - Kamu grevlileri, grevlerini yrtrken bu Ynetmelikte belirtilen etik davran ilkelerine uymakla ykmldrler. Bu ilkeler, kamu grevlilerinin istihdamn dzenleyen mevzuat hkmlerinin bir parasn oluturur. Bu Kanun kapsamndaki kamu grevlileri, bir ay iinde, Ek-1'de yer alan "Etik Szleme" belgesini imzalamakla ykmldrler. Bu belge, personelin zlk dosyasna konur. Kurum ve kurulularn yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performansn, bu Ynetmelikte dzenlenen etik davran ilkelerine uygunluk asndan da deerlendirirler.

Personeli bilgilendirme Madde 24 - Kamu kurum ve kurulularnda istihdam edilen her dzeydeki personel, istihdama ilikin koullarn bir paras olarak etik davran ilkeleri ve bu ilkelere ilikin sorumluluklar hakknda bilgilendirilir. Etik kltrn yerletirilmesi ve eitimi Madde 25 - Kurul, etik kltrn yerletirilmesi ve gelitirilmesi konusunda her trl almay yapar, yaptrr, aratrma, yayn, anket, kamuoyu yoklamas, bilimsel toplantlar ve benzeri etkinlikler dzenler, kamu grevlileri iin eitim programlar hazrlar, koordine eder, yrtr veya bu konularda bakanlklar, dier kamu kurum ve kurulular, niversiteler, mahalli idareler ve konusunda uzman sivil toplum kurulularyla ibirlii yapabilir. Etik davran ilkelerinin, kamu grevlilerine uygulanan temel, hazrlayc ve hizmet ii eitim programlarnda yer almas, kurum ve kurulu yneticilerince salanr. Kurumsal etik ilkeleri Madde 26 - Bu Ynetmelikle belirlenen etik davran ilkeleri, kapsama dahil kurum ve kurulularda uygulanr. Ayrca, yrttkleri hizmetin veya grevin niteliine gre kurum ve kurulular kendi kurumsal etik davran ilkelerini dzenlemek zere Kurulun inceleme ve onayna sunabilir. Bilgi ve belge isteme yetkisi Madde 27 - Bakanlklar ve dier kamu kurum ve kurulular, Kurulun bavuru konusu ile ilgili olarak istedii bilgi ve belgeleri sresi iinde vermek zorundadrlar. Kurul, bu Ynetmelik kapsamndaki kurululardan ve zel kurululardan ilgili temsilcileri arp bilgi alma yetkisine sahiptir. nceleme ve aratrma yetkisi Madde 28 - Kurul, etik davran ilkelerine aykr davran ve uygulamalar hakknda, resen veya yaplacak bavurular zerine, gerekli inceleme ve aratrmay yapmaya yetkilidir. Kurul, etik ilkelere aykr davran ve uygulamalar hakknda yapaca inceleme ve aratrmalara esas olmak zere gerektiinde yetkili makamlar kanalyla kurum ve kurululardan bilgi ve belge toplayabilir. Kurul inceleme ve aratrmasn etik davran ilkelerinin ihlal edilip edilmedii erevesinde yrtr. Kurul yapaca inceleme ve aratrmay, en ge ay iinde sonulandrr. Kurul, ayrca kurum ve kurulularda etik davran ilkelerinin yerletirilmesi ve gelitirilmesi konusunda faaliyet, inceleme ve aratrma yapabilir. Etik komisyonu Madde 29 - Kurum ve kurulularda, etik kltrn yerletirmek ve gelitirmek, personelin etik davran ilkeleri konusunda karlatklar sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve ynlendirmede bulunmak ve etik uygulamalar deerlendirmek zere kurum veya kuruluun st yneticisi tarafndan kurum iinden en az kiilik bir etik komisyonu oluturulur. Etik komisyonu yelerinin ne kadar sreyle grev yapaca ve dier hususlar, kurum ve kuruluun st yneticisince belirlenir. Etik komisyonu yelerinin zgemi ve iletiim bilgileri, ay iinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile ibirlii iinde alr. Gr bildirme Madde 30 - Kurul, kurum ve kurulularn, etik davran ilkeleri konusunda uygulamada karlatklar sorunlara ynelik olarak gr bildirmeye yetkilidir. DRDNC BLM : Bavuru ve Resen nceleme Usul ve Esaslar Bavuru hakk

Madde 31 - 3071 sayl Dileke Hakknn Kullanlmasna likin Kanunda belirlenen esaslara gre, medeni haklar kullanma ehliyetine sahip Trkiye Cumhuriyeti Vatandalar ile Trkiye'de oturan yabanc gerek kiiler bavuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Trkiye'de bulunup da bavuru nedeni saylan etik ilkelerden birisine aykr davranldna tank olan yabanc, bavuru hakk asndan Trkiye'de oturuyor kabul edilir. Bavuruda bulunabilmek iin bavurann menfaatinin etkilenmesi koulu aranmaz. Ancak, kamu grevlilerini karalama amac gtt aka anlalan ve bavurann kimlii tespit edilemeyen bavurular deerlendirmeye alnmaz. Yarg organlarnca incelenmekte olan veya karara balanm bulunan uyumazlklar hakknda Kurula veya yetkili disiplin kurullarna bavuru yaplamaz. nceleme srasnda yarg yoluna gidildii anlalan bavurularn ilemi durdurulur. Daha nce Kurulca incelenmi ikayet konusu, yeni kantlar gsterilmedike bir daha ikayet konusu yaplamaz ve incelenemez. Bavuru biimleri Madde 32 - Bavurular; a) Yazl dileke, b) Elektronik posta, c) Tutanaa geirilen szl bavuru yollar ile yaplr. Bavuru usul Madde 33 - Bavuru, gerek kiiler tarafndan ad, soyad, oturma yeri veya i adresi ile imzay kapsayan dilekelerle, en az genel mdr ve Kurulca genel mdr dzeyinde olduklar kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar iin Kurul Bakanlna, dier grevliler iin ise kurum yetkili disiplin kurullarna yneltilmek zere ilgili kurum amirliine yaplr. Dilekede, etik ilkeye aykr davran iddiasna ilikin bilgi ve belgeler ak ve ayrntl olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekeye eklenir. Bavuru konusu aykr davran iddias, kii, zaman ve yer belirtilerek somut biimde gsterilir. Bavuru dilekelerinin daktilo ile yazlmas veya bilgisayar kts olmas koulu aranmaz. Dilekelerin okunakl ve anlalr olmas yeterlidir. Bavurunun Kurul kaytlarna getii tarih, bavuru tarihidir. Bavuru dilekeleri posta yoluyla da Kurula gnderilebilir. Bu durumda dilekenin Kurul kaytlarna getii tarih sre balangcna esas alnr. Bavurunun tutanaa geirilmek kouluyla szl yaplmas durumunda bavurann imzas ve adresi de tutanaa alnr. Elektronik ortamda yaplacak bavurular Madde 34 - Bavurunun; gerek kiiler tarafndan elektronik posta yoluyla yaplmas halinde, bavuru sahibinin ad ve soyad, oturma yeri veya i adresi belirtilir. Trkiye'de oturan yabanclarn bu yolla yaptklar bavurularda, pasaport numaras ve uyruu gsterilir. Elektronik posta yolu ile yaplacak bavurularda, bavurunun Kurulun elektronik posta adresine ulat tarih bavuru tarihidir. Bavurularn kabul ve ileme konulmas Madde 35 - Bavuru dilekeleri kaydedilir ve bavuran hazr ise tarih ve say ieren alnd verilir. Kurum ve kurulularn herhangi bir birimine yanllkla ulaan bavuru dilekeleri ileme konulmadan ilgisine gre yetkili disiplin kuruluna veya Kamu Grevlileri Etik Kurulu Bakanlna gnderilir. a) Kaydedilen bavuru en ksa zamanda Kurul Bakan veya grevlendirecei ye tarafndan bir raportre verilir. b) Raportr bavuruyu grev, konu ve kabul edilebilirlik ynlerinden inceleyerek bir n rapor hazrlayp Kurul Bakanna sunar. c) Raportrn raporunda, bavurann ad, soyad, ikayet edilen kamu grevlisinin ad, soyad, grevi, bavuru konusu, raportrn nerisi, ad, soyad ile tarih ve imzas yer alr.

d) Rapor, Kurul Bakan veya ilgili ye tarafndan, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi ve belgeler de istenip eklenerek grlmek zere Kurul gndemine alnr. e) Kurul raporu grerek gerekirse incelemeyi derinletirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar verir. Bavurunun kabul edilebilir bulunmas durumunda, ikayet edilen kamu grevlisinin savunmas alnr. Savunma sresi, istem yazsnn kendisine bildirildii tarihi izleyen gnden itibaren 10 gndr. Srenin son gnnn resmi tatil gnne rastlamas durumunda, tatili izleyen alma gn srenin son gn olarak kabul edilir. f) Kendisinden bilgi istenen resmi ve zel kurum ve kurulular istenen bilgi ve belgeleri belirlenen sre iinde Kurula vermekle ykmldrler. g) Kurul incelemesini en ge aylk sre iinde bitirerek ye tam saysnn salt ounluu ile karar verir. Bu sre, bavurunun kayda alnd tarihte balar. h) Kurul yelerine, incelemelerin gerektirdii durumlarda i blm erevesinde grev verilebilir. ) sim ve imza bulunmayan bavuru dilekeleri ile 33 ve 34 nc maddelerde belirtilen unsurlar iermeyen elektronik posta yolu ile gnderilmi bavurular ileme konulmaz ve mmknse durum bavuru sahibine bildirilir. Geree aykr beyanlar ierdii sonradan anlalan bavurular, bu durumun anlald tarihte ilemden kaldrlr. Elektronik posta yoluyla yaplan bavurularda, bavuru sahibi gerek kiilerin verdii T.C. kimlik numaras, ileri Bakanl Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrlnn internet sayfasndan bavuru sahibi tarafndan verilen kimliin doru olup olmadnn tespiti amacyla gerektiinde sorgulanr. Geree aykr ad ve soyad ile yaplan bavurular ileme konulmaz. Elektronik ortamda veya yazl olarak alnan bavurularn bilgi veya belge gvenlii kurum ve kurulularda genel hkmlere gre salanr. Kurula gnderilen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafndan edinilen bilgilerin deerlendirme ve incelenmesinde gizlilik derecesi bulunanlarn korunmasnda ve saklanmasnda gizlilik ilkesine uyulur. Kurul Bakan ve yeleri ile sekretarya personeli, gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla ykmldr. Bu ykmllk Kurul Bakan ve yeleri ile dier personelin grevlerinden ayrlmalarndan sonra da devam eder. ncelenmesi biten belgeler yerine geri gnderilir. Resen inceleme Madde 36 - Kurulun inceleme yetkisi iinde bulunan bir kamu grevlisinin etik ilkelere aykr davrandnn eitli yollarla renilmesi zerine Kurul resen inceleme yetkisini kullanabilir. a) Bu konuda Kurul Bakannca grevlendirilecek bir yenin veya raportrn gzetiminde gerekli bilgiler toplanarak hazrlanan rapor Bakana sunulur. b) Bakan tarafndan belirlenecek gndemde konu Kurulda grlerek gerekirse inceleme derinletirilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler getirtilir. nceleme 35 inci maddede belirlenen usule gre tamamlanr, gerekli karar verilir. Toplanma ve karar yeter says ile kararlarda bulunacak hususlar Madde 37 - Kurul, Bakan veya Bakann zr nedeniyle toplantya katlamamas durumunda vekil olarak belirledii yenin Bakanlnda ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve ayn ounlukla karar verir. Kararlarda, bavurann ad, soyad ile ikayet edilen kamu grevlisinin ad, soyad, grevi, karar tarih ve says ile kararn dayand belge ve bilgiler, savunma ve inceleme sonucu ile karara katlan Bakan ve yelerin ad ve imzalar, varsa azlk oyu, raportrn ad, soyad yer alr.

ncelenmekte olan bavuru konusunun yargya gtrld anlalrsa inceleme bulunduu aamada durdurulur ve yarg karar sonucuna gre deerlendirilir. Disiplin kurullarnda inceleme ve karar verme usul Madde 38 - 5176 sayl Kanun ile bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve Kurulun grev alan dndaki kamu grevlilerinin etik ilkelere aykr davrand yolunda disiplin kurullarna yaplan bavurular, yetkili disiplin kurullarnca bu Ynetmelikte dzenlenen etik davran ilkeleri ile bavuru usul ve esaslar erevesinde incelenir. Bu kurullarn verdii etik ilkeye aykr davrann varl veya yokluu konusundaki kararlar ilgili kurum veya kurulu yetkilisine, hakknda bavuru yaplan kamu grevlisine ve bavuru sahibine bildirilir. Disiplin kurullarnn kararlar kamu oyuna duyurulmaz. Kararlar zerine yaplacak ilem Madde 39 - Kararlar Bakan ve yeler tarafndan imzalanmakla kesinleir. Kesinleen karar Babakanlk Makamna sunulur. Kararlara kar idari yarg yolu aktr. Kurul, bavuruya konu ilem veya eylemi gerekletiren kamu grevlisinin etik davran ilkelerine aykr ilem ve eylemi olduunu tespit etmesi halinde bu durumu Babakanlk, Kurul karar olarak Resm Gazete araclyla kamu oyuna duyurur, ancak, Kurul kararlarnn yarg tarafndan iptali halinde Kurul, yarg kararn yerine getirir ve Resm Gazete'de yaymlatr. Etik ilkeye aykr davrann saptanamadna ilikin kararlar da Babakanlk Makamna ve ilgililere yazl olarak bildirilir. Bu kararlar kamu oyuna duyurulmaz. Kabul edilebilirlilii bulunmayan bavurular hakknda verilen kararlar yalnzca bavuru sahibine iletilir. Madde 40 - Olutuu tarihi izleyen gnden balayarak iki yl iinde yaplmayan etik ilkelere aykr davranlar hakkndaki bavurular incelenmez. Geici Madde 1 - Bu Ynetmeliin Resm Gazete'de yaym tarihinden nce gerekleen etik ilkelere aykr davranlar ikayet ve ihbar konusu yaplamaz. Geici Madde 2 - Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren ay iinde kapsam iindeki kamu grevlileri, 23 nc maddede dzenlenen "etik szleme" belgesini imzalarlar ve bu belgeler personelin zlk dosyasna konulur. Yrrlk Madde 41 - Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 42 - Bu Ynetmelik hkmlerini Babakan yrtr. EK-1 Kamu Grevlileri Etik Szlemesi Kamu hizmetinin her trl zel karn zerinde olduu ve kamu grevlisinin halkn hizmetinde bulunduu bilin ve anlayyla; * Halkn gnlk yaamn kolaylatrmak, ihtiyalarn en etkin, hzl ve verimli biimde karlamak, hizmet kalitesini ykseltmek ve toplumun memnuniyetini artrmak iin almay, * Grevimi insan haklarna sayg, saydamlk, katlmclk, drstlk, hesap verebilirlik, kamu yararn gzetme ve hukukun stnl ilkeleri dorultusunda yerine getirmeyi, * Dil, din, felsefi inan, siyasi dnce, rk, ya, bedensel engelli ve cinsiyet ayrm yapmadan, frsat eitliini engelleyici davran ve uygulamalara meydan vermeden tarafszlk ierisinde hizmet gereklerine uygun davranmay,

* Grevimi, grevle ilikisi bulunan hibir gerek veya tzel kiiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir kar salamadan, herhangi bir zel menfaat beklentisi iinde olmadan yerine getirmeyi, * Kamu mallar ve kaynaklarn kamusal amalar ve hizmet gerekleri dnda kullanmamay ve kullandrmamay, bu mal ve kaynaklar israf etmemeyi, * Kiilerin dileke, bilgi edinme, ikayet ve dava ama haklarna saygl davranmay, hizmetten yararlananlara, alma arkadalarma ve dier muhataplarma kar ilgili, nazik, ll ve saygl hareket etmeyi, * Kamu Grevlileri Etik Kurulunca hazrlanan ynetmeliklerle belirlenen etik davran ilke ve deerlerine bal olarak grev yapmay ve hizmet sunmay taahht ederim. EK-2 KAMU GREVLLER ETK KURULUNUN YETK ALANINA GREN EN AZ GENEL MDR, ET VE ST KAMU GREVLLER A) TBMM ve Cumhurbakanl Genel Sekreterliinde - Genel Sekreter - Genel Sekreter Yardmcs - Devlet Denetleme Kurulu yeleri B) 1 - Babakanlk ve Bakanlklarda - Mstear - Mstear Yardmcs - Genel Mdr - Tefti Kurulu Bakan - Kurul Bakan (Ek gstergesi 6400 ve zerinde olanlar) - Valiler - Kaymakamlar - Bykeliler, Daimi Temsilciler - Babakan Bamaviri 2 - Bal-lgili ve likili Kurum ve Kurulularda - Mstear - YK Bakan, Yrtme Kurulu yeleri, Genel Sekreteri ve SYM Bakan - Mstear Yardmcs - Genel Mdr - Tefti Kurulu Bakan ve Dier Denetim Kurullarnn Bakanlar - Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardmclar (ek gstergesi 6400 ve zeri) - Bakan (ek gstergesi 6400 ve zeri olanlar) - Dzenleyici ve denetleyici Kurum ve Kurul Bakan ve Yardmclar - Kurul yeleri - Kurum ve Kurulu Bakan Yardmclar (ek gstergesi 6400 ve zeri olanlar) - Kamu ktisadi Teekklleri ve bal ortaklklarnn Genel Mdr - Kamu ktisadi Teekklleri Ynetim ve Denetim Kurulu yeleri C) Mahalli darelerde - Bykehir Belediye Bakan - l ve le Belediye Bakanlar - Bykehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardmclar - Bykehir Belediyesi ve Bal Kurulular Genel Mdr - Bykehir Belediyesi Tefti Kurulu Bakan - l Belediye ve l zel dare Birlikleri ile bunlarn st Birlik Bakanlar - Bykehir Belediye irketleri Genel Mdrleri, Ynetim ve Denetim Kurulu yeleri

- Bykehir snrlar iindeki Belediye Bakanlar D) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnda - Ynetim Kurulu Bakan - st Birliklerde Bakan, Ynetim Kurulu yeleri ve Genel Sekreter E) 5176 sayl Kanun erevesinde; ilgili mevzuatnda zlk haklar veya emeklilik ynnden mstear, mstear yardmcs, genel mdr statsnde olduu belirtilenler, Kanun kapsamnda bulunan kurum ve kurululardaki dier ynetim ve denetim kurulu yeleri ile tekilat yaps ve yrttkleri hizmetlerin nitelii dikkate alnarak Kurul tarafndan en az genel mdr veya eiti saylan dier Kamu Grevlileri.