Mašinski fakultet u Kragujevcu Smer: Industrijski inženjering Predmet: CIM sistemi

IZVEŠ !" S! #!$%&! %&I"SKI' VE($I

Pr)fes)r : *r+Miladin Stefan)vi,

Student: Stevan $)risavljevi, -./01231

4 Kragujevcu5 januar 123/+g)d+

(z i ona mora "iti uzemljena. $rimena CNC mašina dono i "rojne predno ti u o"la tima% &produktivno ti &kvaliteta & manjenja zali!a &"olje o"rade komplek ni! o"lika 3+3 %PŠ E P&EP%&4KE Z! %*&(!V!6"E 'adna temperatura vertikalni! ())* CNC glodalica je od + do .a potom e prema dimenzijama komada vrši o"rada prema programu iz memorije. $ri u tvo vode ili ulja u vazdu!u mo#e "iti uzrok za toja na mašini. 3azdušni /ilter4regulator mora "iti pun pre tartovanja mašine. O mišljavanje. O novna razlika od ručno upravljani! mašina gde čovek kontroliše vaku poziciju.upravljanje nadgleda rad mašine i vodi alat po zadatoj putanji uz minimalnu pomoć čoveka. $rilikom vakog uključenja mašine potre"no je naći nultu (re/erentnu) tačku za vaku o u. 0ašina za!teva minimalni priti ak od 1.!PS%#4 6E I I6K&EME6 !#6E ME&E :o"ičajeni način pozicioniranja je te uzimanje vi! mera u odno u na jednu tačku. *ve dimenzije e tada odredjuju prema nultoj tački koju mo u vojili + . . pi anje i unošenje programa mo#e e vršiti van mašine i onda e ceo program une e u memoriju.rugi način pozicioniranja je takozvani inkrementalni.dok u elektro preporuke da radi u tro/aznoj mre#i na +. 3+1 K%%&*I6! 6I SIS EM Kod vertikalne CNC glodalice 5&o a je o a glavnog vretena.2 "ara.7&o e čine pravougaoni koordinatni i tem na principu de ne zavojnice.VE& IK!#6I '!!S %$&!*6I CE6 !& I C6C 7#%*!#IC! 3+ 4V%* Kod CNC (Computerized Numerically Controlled) mašina.7 ravni.što podrazumeva da e nova mera odredjuje u odno u na pret!odnu poziciju (pritom e odredjuje "rojna vredno t i predznak odno no mer kretanja u odno u na pret!odnu tačku ).a o tale dve 6. 3+.je u tome da e odredi pozicija radnog komada i une e u memoriju.0o#emo de/ini ati i nultu tačku na komadu gde god #elimo i u odno u na nju imamo podelu radnog pro tora na četiri kvadranta u 6. $o e"an provodnik uzemljenja mora "iti vezan za telo mašine i on je neop!odan z"og igurno ti rukovaoca i o"ez"edjenja i pravnog rada mašine.C.Na taj način nalazimo mašin ku nulu i tandardno je da e iz nje ve o e kreću amo u minu meru.-.8o e vrši u re#imu 59'O '98 ( ve tri o e zajedno ili amo jedna od nji!).

':CN< 8OCK<D e kori ti za pomeranje o a. (O@.3+/ K%M!6*6I P4# Ovo upravljanje ima še t re#ima rada i jedan re#im imulacije.@<*8 $'O? a vim pripadajućim ta terima za te re#ime ( H...$re vakog pecijalnog znaka tre"a priti nuti ta ter *(<B8.8)*8)8:'9. C7C@9 *8)'8 tartuje izvršenje programa u 090 ili 0.mm. lanje i primanje programa : toku izvršenja nekog programa ne mo#emo menjati re#im rada.Ova /unkcija e takodje mo#e pre"aciti na ručni točkić i tada ima potpuno i tu /unkciju.NC = direktno izvršavanje ručno unetog programa ili iz"or .OBB*98.ta tera ) N:09'<CK) 8)*8)8:')% (E+ ta tera ) 8)*89'< 5) K'98)N>9 K:'*O')% ( I ta tera ) .*tart ciklu a e mo#e pre"aciti i na ručni točkić.0ora e ačekati kraj programa ili da e prekine izvršenje pomoću ta tera '9*98. zau tavlja kretanje vi! o a kada je tartovan program.C7C@9 *8)'8.NC.ta tera ) *@O3N) 8)*8)8:')% (H..>edan o"rt točkića ima E-.090.<4.na tavlja kretanje po le B99.Ova /unkcija zau tavlja amo o e.A)8098') i ':CNO? 8OCK<D).<4.<*$@9>).<8 = re#im editiranja programa u memoriju 090 = re#im izvršenja programa koji e nalazi u memoriji 0.0.C:'N8 CO0)N. *ve operacije na CNC e kontrolišu preko komandnog pulta koji e a toji od ta tera% $OA9' :$4$OA9' OBB. ili po le *<N?@ G@OCK topa. 8)*8)8:') e mo#e podeliti u devet zona% '9*98 ta teri%'9*98.B99. *(<B8 ta ter menja značenje numerički! ta tera u znak koji e nalazi u gornjem levom uglu ta tera.?NO*. 909'?9NC7 *8O$ odma! zau tavlja va kretanja i i ključuje ervo motore.)%9.*.On e takodje mo#e kori titi za kretanje kur ora po programu.*vaki podeok mo#e "iti etovan kao -.8OO@ C()N?9' '9*8O'9 ( H ta tera ) <5GO' .@9 >O?.*98N? ?')$(.< re#imu.NC re#ima ()N.$)')0 .a ne zau tavlja vreteno i !ladjenje.--EF-. B99.-EFE.)@)'0 09*?*. (O@.()N. (O@.909'?9NC7 *8O$.$OA9' :$ '9*8)'8.<*$@9>)%$'?04CON3'*.<z"or re#ima rada vršimo pomoću ta tera% 9.59'O '98.$O*<8.<8.(9@$ C)@C ( I ta tera ) <5GO' '9J<0) ').podeoka. >O? = re#im ručnog kretanja o a pomoću ta tera ili ručnog točkića 59'O '98 = re#im tra#enja re/erentne tačke @<*8 $'O? = lu#i za li tanje.

B.na@avanje Z )se %.BH.a potom mo#emo oda"rati neku drugu u zavi no ti od za!teva o"rade.ine vretena %.na@avanje k)raka %.ana@avanje )fseta radijusa alata %.i <)d )da:rana ravan ):rade je >? )da:rana je jedinica mere in@ isklju@ena je k)mAen.BK.8OO@ OBB*98 09*:'.8ada upravljanje etuje tandardne ? kodove.ina u mm0min A)vratak u startnu A).N968 8OO@.acija alata isklju@ena je dužinska k)mAen./ 7.na@avanje :r.na@avanje radijusa %.2 7.acija alata Arva )d 1B m)gu.na@avanje )fseta dužine alata %."rzog !oda o a.vretena..na@avanje alata %stale funkcije .iciju ciklusa Opšte program ke oznake i nji!ovo značenje% &e@ % 6 7 > ? Z & E S ' * M Zna@enje $r)j Ar)gramaDk)risti se .8)*89'< KO'9KC<>9 G'5<N)% ta teri za korekciju programirane "rzine po maka. 78/ 7B/ 7C2 7.C :r..$)'8 59'O *98 ( I ta tera ) 3+8 S !6"E P% 4K#"49E6"4 M!ŠI6E $o le uključenja mašine o"avezno moramo ići u re/erentnu tačku po vim o ama i na taj način nalazimo nultu tačku mašine.odno no merni! i tema.na@avanje > )se %..i< nulti< ta@aka isklju@enje A)stuAka ta@n)g .$o uključenju mašine imamo aktivne ledeće ? /unkcije% 722 73= 712 7/2 7/.a indetifikaciju Ar)grama $r)j sekvenceDk)risti se .a indetifikaciju linije Primarna funkcija %. ( E+ ta tera ) 8)*89'< 5) ':CNO K'98)N>9 O*)% ta teri za ručno kretanje o a...$o uključenju mašine uvek e etuje nulta tačka ?+.austavljanja isklju@enje ciklusa )da:ran) je aAs)lutn) Ar)gramiranje )da:rana je :r.na@avanje ? )se %.tran potera trugotine i programa"ilnog !ladjenja ( E+ ta tera ) B:NKC<ON)@N< 8)*89'<%BE.8'OO@ '9@9)*9.

a "i e ručno unulila mašina na predmetu uz pomoć pločice&reportera(E+mm).reporter M poluprečnik glodala(E+M1).< to tako.)lat e po tavlja tako što e prine e vretenu.a zatim priti nemo ta ter 8OO@ '9@9)*9 i dr#imo otprilike oko jedne ekunde. odakle će kretati alat ka izvršenju zadate /unkcije. .$rva nulta tačka za 6 o u je na KEmm.ali da "i mo radili neku operaciju na nekom predmetu moramo naci nultu tačku u odno u na taj predmet. reporter po tavimo izmeLu glodala i predmeta tako da o tane zaglavljen. 8+6!9I6I %*&EHIV!6"! 64# E !9KE 7 8/ : .austavljanje Kraj Ar)grama %:rtanje vretena u Aravcu ka. -+P%S !V#"!6"E &!*6%7 K%M!*! G veoma je va#no da e radni komad pravilno i igurno učvr ti za radni to.$omerimo glodalo "ilo gde za neku proizvoljnu vredno t po ve tri o e.mena alata 4klju@ivanje magle .5atim uz pomoć ta tera OBB*98 označimo vredno t koja pred tavlja 6 o u i potvrdimo a $)'8 59'O *98.a <laFenje 4klju@ivanje te@n)sti .8re"a re etovati ve alarme + 1+%*#!Z!K 4 &EEE&E6 64 !9K4 G priti nuti ta ter $OA9' :$ '9*8)'8.aljke na satu Zaustavljanje vretena I.Na me tu za 6 o u ukucamo KE i potvrdimo a O'<?<N.vrata zaštite moraju "iti zatvorena da "i mašina mogla da radi. :z pomoć ta tera $)?9 :$ iza"eremo opciju O$9')8O' i imamo prikaz kordinata.aljke na satu %:rtanje vretena u suAr)tn)m Aravcu )d ka.*lovo 0 omogućava de/ini anje pecijalni! /unkcija % M23 M21 M2M2/ M28 M2B M2= M2C MB2 M. *vaka mašina ima neku voju me!aničku početnu tačku de/ini anu u kordinatnom i temu(mo#e e po tići ta terom (O09 ?KI).< .O"ično e pojavljuje alarm E-K = ervo pogon je i ključen.i uz pomoć ta tera 0.<zlazimo na li t program pa na ()N.NC une emo 6-7-.po tavi tako da kamenovi "udu na pram #lje"ova.ali i da mo#e da e izvuče.< to tako uradimo i a 7 o om.Kada uključimo mašinu.2 %Ašti M k)d)vi %Atici)naln) .a <laFenje Zaustavljanje Ar)grama Kraj A)dAr)grama 1+ P%S 4P!K &4K%V!6"! 3+4K#"49E6"E M!ŠI6E G priti nuti ta ter $OA9' ON.upravljanje vrši amokontrolu i na di pleju e prikazuje )larm.potvrdimo a 9N89' i glodalo e odveze u početni nulti polo#aj. /+&EZ6I !#! I P%S !V#"!6"E !#! ! 4 V&E E6% G te!nologija o"rade odredjuje koji ćemo alat kori titi.)lat e montira u odgovarajući no ač alata.Nakon toga proverimo da li je alat do"ro tegnut. >O?.Ovim priti kom ta tera omogućavamo mašini da nadje nultu tačku = re/erentnu tačku mašine u odno u na koju e uzimaju mere.

uradimo i pravku pa )@89'.8ada vidimo li tu programa koji e nalaze u memoriji.da "i e do"ila veća precizno t. priti nemo 090 i ako #elimo da izvršimo odreLenu i pravku idemo na 9.Kada !oćemo da uLemo u program.Na primer ?2.ime programa e a toji od O( lovo O a ne -) i nekog petoci/renog "roja.7-. 6.5a lakše odreLivanje nulte tačke kori timo komparater. *am naziv.a "i mo elektovali neki program iz li te potre"no je da preLemo u re#im @<*8 $'O?. N)$O09N)%0ašina neće krenuti a radom ako vratanca ni u zatvorena.<8.*elektovanje programa e vrši pomoću ta tera *9@9C8 $'O?.?+.$re o"rade radnog komada neop!odno je da e de/iniše tačna pozicija komada na radnom tolu. B+SE#EKCI"! I S !& %V!6"E P&%7&!M! IZ #IS E: . 8a pozicija e kori ti kao tačna nulta pozicija alata na radnom tolu. .Kada mo završili a izmenama idemo na C:'N CO0.pa na ta ter *8)'8.8u vredno t memorišemo u ?+.*..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful