P. 1
22

22

|Views: 0|Likes:
Published by Péter Pál Tári
asdf
asdf

More info:

Published by: Péter Pál Tári on Feb 11, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2015

pdf

text

original

3/1 Magyar érettségi 22.

tétel

készítette: Bozó Bernát; dátum: 2000. 05. 20.

tanár: Cser !o"tánné

XXII. tétel Az avantgárd irodalmából Bertold Brecht vagy Apollinaire Berto"t Bre#$t: német író. A német avantgárd expresszionista irányzatának képvisel !e. A dráma m"#a!ának meg$!%tó!a& nevéhez #"z dik az epik's sz%nház dramat'rgiá!ának gyakorlati megvalós%tása. %"ete és &á"yá'a (1)*) + 1*5,-: .ugs/urg/an sz0"etett. .&'a egy &a&írgyár gazgató'a 1o"t2 'ómód/an é"tek. Már d ákként 3e""é&ett a m0n#$en (a1antgárd m41észet németország k5z&ont'á/an- ka/aré/an2 mando" nkísérette" adta e"6 sa'át da"a t. 1*1)7/an írta meg e"s6 színm41ét2 szín kr t kusként2 ma'd dramaturgként do"gozott2 s 1*237/an drámaíróként s /emutatkozott2 e" smerést arat1a. Ber" n/en dramaturgként Ma8 9e n$ardt7ta"2 :r1 n ; s#atorra" (e8&ressz on sta rendez6k-2 a kor "eg smerte// rendez6 1e" do"gozott. <íres m41e + me""ye" 1 "ág$írné1re tett szert + a =o"duso&era. Bre#$t rendez6társa 1a" egy0tt megteremtette az e& kus szín$ázat. (zak%t a hagyományos dramat'rgiával& amely a valóság ill$zió!ának #elkeltésére& érzelmi hatásra t)rekedett *romantik's& nat'ralista& realista eszk)z)k keltenek ilyen hatást+& a néz t nevelni& oktatni akar!a& és ezért az ,elidegen%tés- techniká!át alkalmazza. (zerepelteti a narrátort& aki értelmezi& magyarázza az eseményeket. >"yen szere&e 1an a "íra /etéteknek2 da"oknak zeneszámoknak és songoknak. :" degenít6 eszk5z még a kórusok2 tán#/etétek2 ké&ek2 3e"íratok a"ka"mazása s. :zekke" az eszk5z5kke" 3e"$í1'ák 1a"am re a 3 gye"met. . színészek 'átéka s meg1á"tozott2 nem azonosu"nak a szere&0kke". :"63ordu"2 $ogy a színészek á"ar##a" re't k e" ar#ukat. :zeket a te#$n ka mego"dásokat Bre#$t a 'a&án és kína 2 1agy az :rzsé/et kor ango" szín$ázaktó"2 1agy a k5zé&kor m sztér um 'átékok/ó" 1ette át. (z%nházát epik's sz%nháznak nevezte& mert eltért a hagyományos drámaszerkezett l& életképeket& !eleneteket áll%t egymás mellé& s ezekb l kell a néz knek levonni a tan'lságokat. Brecht drámái tézisdrámák vagy tandrámák& amelyek valamilyen politikai& vagy #ilozó#iai tétel ki#e!ezésére t)rekszenek. .i#e!ezetten politik's sz%nház az )vé. ? "ágké&e: a társada"m gazságosságért k0zd2 "ázad a &o"gár társada"om e""en2 ma'd szem/e3ordu" a 3as zmussa" és a $á/or@1a". Azeretne $ nn az érte"em ne1e"62 társada"om'a1ító ere'é/en2 ugyanakkor kéte"ked k s e//en. Azem"é"etmód'a és $angneme ezért groteszk2 rón kus. %"etm41e2 3ontosa// munka : 1. /ályá!a ele!én2 1agy s 1*1) + 2) k5z5tt avantgárdista& expresszionista dara/okat írt; 2. 0121 2 33 k)z)tt sz%nházát a napi politika szolgálatába áll%totta 2 ekkor %rta marxista szemlélet" didaktik's (tanító- célzat$ tandrámáit. 3. Az emigráció éveiben (< t"er $ata"omra 'utás után menek0"n e ke""ett- 0134 2 45 k)z)tt sz6lettek az igazán értékes& érett m"vei: 9ettegés és ínség a $armad k / roda"om/an2 Ba" "e é"ete2 Aze#suán 'ó"é"ek2 =urázs mama és gyermeke 2 =aukázus krétak5r. A .'rázsi mama elemz bem'tatása: Bre#$t egy C?>>. század regényt $aszná"t 3orrásnak. . témát aktuá" snak érezte2 mert a 30 é1es $á/or@ korát a CC. század k5ze&én nagyon d6szer4nek tartotta. Mondan 1a"ó'a a $á/or@2 am m nden értéket e"&usztít2 te$át em/er ség7 és em/ere""enes. . k sem/er te$etet"en0" és k szo"gá"tatottan é" meg a $á/or@ /orza"ma t. M "yen magatartás3ormák a"aku"nak k a $á/or@ de'én2 erre keres a 1á"aszt az író. . m4 szerkezete: 12 é1 eseménye t (1,2D + 3,- 5r5kít meg2 t zenkét 'e"enet/en. 7pik's !elleg" dráma& eltér a hagyományos #elép%tést l& az egyes életképszer" !elenetekben 'gyan azok a szit'ációk variálódnak& alkalmazza az ellenpontos szerkesztést 2 &". másod k 'e"enet a nyo"#ad k 'e"enet e""en&ont'a. Az egyes !elenetek k)z)tt nagy szerepet kapnak a songok& a l%rai dalbetétek& legt)bbsz)r m$ltból vett példák& amelyek el re !elzik a cselekmény kimenetelét. .apcsolatot teremtenek a k6l)nb)z id s%kok k)z)tt& a m$lttal

dátum: 2000. =atr n érzékeny2 szeretetre 1ágyó2 nagyon szeret a gyerekeket.ár zs/a . . =atr n trag kus $6s2 mert á"dozata $ á/a1a"ó2 a tá1o"ró" 3e"$angzó ágy@d5rgés se'tet 2 $ogy @' támadás kész0"2 és a 1áros e"es k.és At0ssz . $á/or@ de'én a /ékés &o"gár "akosságot k ra/o"ta2 meggy "ko"ta2 ezért &é"dának á""ít'ák2 m nt /átor2 $6s es katonát társa e"é. másod k 'e"enet/en k t0ntetett $6s2 a nyo"#ad k 'e"enet/en &ed g $a"á"ra íté"t. 8ásodik t%p's az alkalmazkodásra képtelen ember2 a m4/en :" 3 (az d6se// 3 @. . < ányz k /e"6"e a rea" tás2 az a"ka"mazkodás ké&essége.atrin áldozata hiábavaló& ezért a m"#a! tragikomédia. 1*1D7/en 5nként /e1onu"t katonának2 tt megsér0"t2 és so$asem gyógyu"t 3e" gazán. nagy ka& ta" zá# ó da"a #ím4 song/an 3e'ez k . 05. záró'e"enet trag kusan groteszk2 m ndenét e"1eszítette2 gyermeke már $a"ottak2 e"&usztu"t a "o1a s2 5nmagát 3og'a /e a szekér/e és 3o"ytat'a to1á// é"etét. >"yen a $armad k gyerek2 =atr n2 6 "ány és néma. . At0ssz /e#s0"etes2 az egy0gy4ség g na 12 $ székeny 3 @2 az 6 $a"á"át é&&en /e#s0"etessége okozza2 az é"ete árán s 1éde"mez az ezred&énztárt. Azere&"6k /emutatása: nem 5sszetett 'e""emek2 $anem k0"5n/5z6 magatartástí&usokat 'e"enítenek meg2 így 'e"ké&es a"akoknak s tek nt$et6k. Hran# a72 ma'd Gémetország/an 1á""a"t munkát ( tt szere"mes "ett a ne1e"6n6/e2 de nem te"'es0"t /e-. záró ké&2 az é"et ko#s 'a2 sz m/o" kus2 a &usztító er6nek k szo"gá"tatott k sem/er 3o"ytat'a add g2 amíg é"2 a reményte"en és #é"ta"an é"etet. Eéz sdráma2 m ndent + a #se"ekményt és a 'e""emzést s + az író mondan 1a"ónak rende" a"á2 1agy s a $á/or@ e"em/erte"enít62 &usztító ere'ét á/rázo"'a. M ndent megtesz gyermeke ért2 nagy akarater62 é"n akarás 'e""emz 2 0gyes és ra1asz keresked62 ak m nden $e"yzet/en 3e"ta"á"'a magát2 a"a&e"1e2 $ogy a"ka"mazkodn ke""2 k $aszná"n a "e$et6ségeket2 m ndenké&&en megmaradn 2 6 a $á/or@ $aszoné"1ez6'e2 egy/en á"dozata s. $árom gyerek a"ak'á/an $árom 3okozatot 3 gye"$et0nk meg a $á/or@ a"att magatartás3ormák k5z0"2 egy k0k azonosu" (:" 3-2 a más kuk á"dozata (At0sz -2 a $armad kuk e""ená"" (=atr n-. .ár zs/an ka&#so"ód k /e az roda"m és m41észet é"et/e (/arát'a 1o"t . <a""e 1árosát ostromo"'a az e""enség2 a 1áros gyan@t"anu" a"sz k2 egyed0" =atr n 1esz észre az e""enséget k5ze"edn 2 ekkor kétség/eesetten do/o"n kezd. songok á"ta"á/an ron kusak2 $angnem0ket a groteszk "íra ság2 de gyakran a dur1aság s 'e""emz . 20. . Apollinaire (1))0 + 1*1)-: 9ómá/an sz0"etett2 ar sztokrata sz0"6kt6" (nem 1o"tak $ázasok-. Katrin a"ak'á/an / zonyos rón a 1an2 rón kus2 $ogy a $á/or@ e""en #sak egy néma em/er mer k á""n . . %"etét á"dozza másokért. . . tétel készítette: Bozó Bernát. :" 3 er6szakos2 er6s2 dur1a em/er2 ak é"1ez a $á/or@t. %"et1 te"ét és é"ete"1e t . tanár: Cser !o"tánné magyarázzák a !elent és megse!tetik a !)v t ($íres song a Aa"amon da"2 :" 3 da"a a "ányró" és a $uszárró"-. Féta"a&'ukat és é"etter0ket egy szekér 'e"ent 2 am n árukész"et0k 1an.z any'a m ndent megtenne azért2 $ogy =atr n é"etét / ztosítsa. Markotányosn62 ak a 30 é1es $á/or@/an a $adsereget k51et 2 1 sz magá1a" $árom gyermekét. #asso s-. :"s6 1ersesk5tete 1*13 Azeszek #ímme" 'e"ent meg. 1áros 1éd6 így 3e"é/rednek2 és meg1éd k a 1árost2 a do/szó m att azon/an =atr nt meg5" az e""enség. Az els t%p's az alkalmazkodó ember2 ezt a magatartás3ormát =urázs mama testesít meg. Gem tud2 és nem s akar edd g é"et3ormá'á/ó" k "é&n 2 egyszerre szánn 1a"ó és ne1etséges. =urázs mama akarat"anu" s e"6 déz6'e 3 a $a"á"ának2 mert akkor s 0z"ete"t2 am kor 3 a é"ete 3orgott ko#kán. M nd$árom gyermekét e"1eszít 2 é"eté/en m ndent megtett gyermeke ért2 de kés6// már 5n#é"@1á 1á"nak tette . :gy r51 d2 /ékés d6szak/an2 am kor statár á" s /íráskodást $ rdetnek k 2 ugyanazt tesz 2 m nt korá//an2 ra/o" és 5"2 ezért $a"á"ra íté" k. . .z érettség t 1a"ószín4"eg nem tette "e.3/2 Magyar érettségi 22. . A m" m"#a!át nem lehet klasszik's tragédiának tekinteni& mert . A harmadik t%p's a cselekv & tiszta ember& aki szembe#ord'l a hábor$val .

#rancia l%ra egyik meg$!%tó!a2 a sz6rrealista irányzat el kész%t !e és vezéregyénisége .z első versszak/an a n6k s rat'ák szere"me ket2 ezt a n6 3á'da"mat 3e'ez k a megse/zett ga"am/ ké&e. I1)7/an másod k 1ersesk5tete s meg'e"en k a =a"" grammák. 8egsebzett galamb és a sz)k k$t: em"ékezés a $á/or@/an e"esett /arátokra2 a k)lt ezze" az em"ékezésse" tiltakozik a hábor$ ellen. . tanár: Cser !o"tánné 1 sszatér1e @'ra /eka&#so"ódott az roda"m é"et/e. Azokat"an és k ssé groteszk a "ege"ész6 te$enek és a n6 a"ak'ának 5sszeka&#so"ása (sz0rrea" zmus 'e""egzetessége-.z $!%tás és a hagyomány rzés egysége !ellemzi k)ltészetét . . . B$cs$.&o"" na re k5"tészetére a kett6ség 'e""emz62 a $agyomány6rzés "". :z a 1 dám $angu"at #sak átmenet 2 mert a 1 rágsz rmok ké&e a kezd6sorok $angu"atát déz 1 ssza. . .ár zs/an $a"t meg. . . 1ers #ímé/en szere&"6 6sz k ker #sek kék szín4 1ad1 rágok2 mérgez6 n51ények. az @'ítás. . Azokat"an ké&társítássa" ndu" a k5"temény. . sz0rrea" sta k5"temény 'e""egzetessége a szokat"an és merész ké&zettársításra é&0"6 ké&a"kotás (k ker #sek2 te$enek + szeretett n6 a"ak'ának 5sszeka&#so"ása-. 1ers/en te$át a modern2 @'ító t5rek1ések me""ett a k5"t6re 'e""emz6 $agyományt szte"ette" s ta"á"koz$atunk. . . Bondo"at/an /@#s@t 1esz a szere"mét6"2 erre uta"nak a tegez6 gea"akok2 a $a"ott 6sz és a $a"dok"ó 1 rág ké&e 3og"a"'a keret/e a szomor@ k 'e"entést „E földön többet sose látlak”2 azaz reményte"en a '516. <agyományos zene $atásra é&0"6 da"2 az 6sz 1 rág a $angaszá" az e"m@"ás 'e"ké&e. M43a' @'ítása a ka"" gramma (ké&1ers-2 &é"dáu" a Megse/zett ga"am/ és a sz5k6k@t #ím4 1ers. k5"t6 3e" déz az 3'@kor szere"mének em"ékét. e"ég kus da". Fegyeng0"t szer1ezete nem tudott e""ená""n a $á/or@ után 'ár1ánynak2 a s&anyo"nát$ának2 . A második versszak a 'a'gató sz5k6k@t sza1a 2 a ne1ek k5"t6k. 1ers $angnemét a szokat"anság 'e""emz 2 e"ég kus2 "íra és ugyanakkor rón kus2 groteszk. 1 rágok színe szere"mese szemét déz 3e" a k5"t6/en. tétel készítette: Bozó Bernát. . 9erseiben alkalmazza a szim'ltánizm'st (&". Mondan 1a"ó'a2 $ogy a 1 "ágtó"2 szere"emt6" megmérgez6d1e /@#s@z k a k5"t6. Második versszak: a 1 dámságot "o&'a /e a sz51eg/e a k sd ákok a"ak'ának 3e" dézésé1e". :ormai $!%tás a kép#orma& az %rás!elek elhagyása& ellenben vannak r%mek& zeneiség . :zen é1 má'usá/an 3e"eség0" 1ette Ja#Kue" ne =o"/ot. .3/3 Magyar érettségi 22. 20. =5"tészetének egy k @'ítása a merész képzettárs%táson alap'ló képek alkalmazása 2 #ormai $!%tása a k)zpontozás elhagyása2 ezze" a módszerre" / ztosít'a a r tmus és a 1ersda""am ér1ényre 'uttatását2 1a"am nt a sz51eget t5//"et'e"entés41é tesz .ikericsek. 7gyetlen %rás!el található a versben2 ez ura"'a a 1erset2 3á'da"mas kérdés. Horma/ontó és 3ormateremt6 k5"t6. a Azeszek #ím4 k5tet e"s6 1erse az %g51-2 k0"5n/5z6 $e"yeken és d6/en "eza'"ó t5rténéseket ka&#so" 5ssze. $agyomány$oz 1a"ó ragaszkodás 'e""emz a 1erset. Modern mego"dás a k5z&ontozás e"$agyása2 ezze" a k5"t6 sza/adon enged ér1ényes0"n az o"1asó 3antáz á'át2 t5//3é"e érte"mezést s ad$at a sz51egnek. . :gy CC. 05. 1ers zene ségé/en 3orma mego"dásá/an a da" m43a'á/a soro"$ató2 át$ató zene sége2 sza/á"yos &áros ríme n51e" k ezt a zene $atást. . "ege"6 te$enek megmérgez6dnek2 mert "e"ege"ték a mérgez6 n51ényeket a 341e" egy0tt (e"s6 $árom sor-2 e$$ez a ké&$ez ka&#so"ód k a szere"em em"ékének 3e" dézése. Gagyon rég m43a' a ka"" gramma (<e""en zmus-. ga"am/ a /éke ké&e2 a sz5k6k@t "e$et egy szem2 és a /e"6"e k '516 1íz &ed g k5nnyek. . század k5"t6né" ez2 m nt @'ítás 'e"en k meg. k5"t6 3á'da"mas kérdése: $o" 1agytokL Harmadik versszak: 1á"aszo" az e"6z6 1ersszak/an 3e"tett kérdésre. Azokat"an szóké& a 1ers/en: „Ó idő szaga hangaszálak”2 ez sz nesztéz a. dátum: 2000. Harmadik versszak: groteszk ké&2 3á'da"mas2 sz m/o" kus mondan 1a"ót 3e'ez k ($a"n kész0"6 rét-. Azomor@ da"2 e"ég kus $angu"at.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->