You are on page 1of 7

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKIH, ZAVRNIH I SPECIJALISTIKIH RADOVA I.

Openiti podaci koji vrijede za seminarski, zavrni/specijalistiki rad - svaki rad treba biti napisan kompjutorski na formatu A4, s fontom slova 12 (Times New Roman), s proredom izmeu redaka 1.5 - svako poglavlje u radu treba zapoinjati na novoj stranici. Numeriranje: - na prvu, naslovnu stranicu rada ne stavlja se broj - arapskim brojevima oznaavaju se stranice od druge stranice rada pa dalje u donjem dijelu stranice. S prve - naslovne stranice izostavlja se broj 1, a oznaavaju se brojevi od 2 pa dalje (npr. Sadraj2 itd.) - rimskim brojevima oznaavaju se poglavlja pod odreenim naslovima (I., II., III.) unutar rada, a potpoglavlja unutar tih poglavlja oznaavaju se arapskim brojevima, primjerice pod poglavljem II. sa 2.1., 2.2. itd. Broj stranica: - broj stranica za seminare odreuje se po dogovoru s nastavnikom/mentorom (za seminare obino najmanje 10 stranica do najvie 20) - broj stranica za zavrni rad sukladno donesenom Pravilniku o zavrnom radu, u pravilu je najmanje 20 stranica sadraja - broj stranica za specijalistiki rad sukladno Pravilniku o specijalistikom radu i ispitu, u pravilu je najmanje 30 stranica sadraja - kod svih radova treba paziti da naslovna stranica, sadraj i bibliografija ne ulaze u broj stranica rada. Uvez: seminarski rad je potrebno uvezati ili u spiralni uvez ili foliju (po dogovoru s nastavnikom/mentorom), dok je zavrni i specijalistiki rad potrebno uvezati u tvrde korice.

IZGLED NASLOVNE (PRVE) STRANICE SEMINARSKOG RADA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA AKADEMIJA VISOKA POLICIJSKA KOLA NASLOV RADA (seminarski rad iz predmeta ..) Student: .................................. mjesto (npr., Zagreb), mjesec i godina izrade rada

IZGLED KORICA I NASLOVNE STRANICE ZAVRNOG I SPECIJALISTIKOG RADA KORICE MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA AKADEMIJA VISOKA POLICIJSKA KOLA

NASLOV RADA (Zavrni rad/Specijalistiki rad)

Student: .............................. Mentor: mjesto, godina pisanja rada (npr., Zagreb, 2009.)

NASLOVNA STRANICA (prva unutarnja stranica rada iza korica) MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA AKADEMIJA VISOKA POLICIJSKA KOLA

NASLOV RADA (Zavrni rad/Specijalistiki rad) Student: Mentor: mjesto, mjesec, godina pisanja rada (npr., Zagreb, lipanj 2009.)

II. Dijelovi seminarskog, zavrnog/specijalistikog rada Nakon naslovne stranice rad se sastoji od sljedeih dijelova: I. Sadraj - sastoji se od naslova i stranica svih poglavlja s oznaenim brojevima to se na kojoj stranici rada nalazi II. Uvod - uvodne napomene o onome to e se u radu obraivati III. Tekst rada pod odreenim naslovom - obraivanje teme samog rada (obrada gradiva, rezultati nekog istraivanja, rasprava o stavovima drugih autora) IV. Zakljuak - osvrt na obraenu temu VI. Literatura - koritena literatura u izradi rada nabrojena po abecednom redu VII. Prilozi - eventualni prilozi radu u vidu statistikih podataka, konkretnog sluaja iz prakse, slika, grafikona i sl. Uz prilog obvezno napisati na to se on odnosi i od kuda potjee. III. Citiranje literature - pravila Popis koritene literature navodi se u posebnom poglavlju, prema abecedi prezimena autora odnosno naslovu i to na kraju rada (vidi toku II. upute). Knjige i lanci - knjige: 1. Horvati, ., Novoselec, P. (2001). Kazneno pravo (opi dio). Zagreb: MUP RH. 2. Cvitanovi L. (1999). Svrha kanjavanja u suvremenom kaznenom pravu. Kaznenopravnokriminalistika biblioteka Vladimir Bayer. Zagreb: Hrvatsko udruenje za kaznene znanosti i praksu i MUP RH. - lanci: 1. Horvati, . (1997). Povijest hrvatskoga materijalnog kaznenog prava. HLJKPP, 2, str. ????. 2. Sai, . (1998). Korupcija i njezino suzbijanje u svijetu i Hrvatskoj. Policija i sigurnost, 1-2, str. ????. - izvori s Interneta: Citiraju se tako da se navede prezime i ime autora (ako je poznat), naslov lanka, naziv publikacije, broj i godite (ako je lanak objavljen u publikaciji), web stranica, datum kada je stranica aurirana te datum ispisa lanka. 1. Modernisation law of civil procedure becomes a fact, <http://www.minjust.nl:8080/c_actual/persber/pb0806.htm> - 5. prosinac 2001., 25. sijeanj 2002. - pravni akti: 1. Ustav Republike Hrvatske. NN 41/01., (proieni tekst), NN 55/01. Zagreb: Narodne novine. 2. Kazneni zakon. NN 110/97., 27/98., 50/00.,129/00., 51/00., 105/04., 84/05., 71/06. Zagreb: Narodne novine.

- pravni izvori razliitih drava: Ukoliko se koriste pravni izvori razliitih drava, drave se navode po abecednom redu skraenog imena drave s tim to se puno ime pie u inverznom obliku, npr. Njemaka, Savezna Republika ili Danska, Kraljevina. Ispod ovako istaknutog naslova navode se pravni izvori prema abecednom redu kao na sljedeem primjeru: Hrvatska, Republika 1. Ustav Republike Hrvatske. NN 41/01., (proieni tekst), NN 55/01. Zagreb: Narodne novine. 2. Kazneni zakon . NN 110/97., 27/98., 50/00.,129/00., 51/00., 105/04., 84/05., 71/06. Zagreb: Narodne novine. - meunarodni ugovori: 1. Ugovor izmeu Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, NN MU 3/01., 10/01. Zagreb: Narodne novine. - sudska praksa: 1. Pavii, B. i Grozdani, V. (1996). Komentar osnovnog krivinog zakona Republike Hrvatske s literaturom i sudskom praksom. Rijeka: Pravni fakultet Sveuilita u Rijeci. 2. Krapac, D. i suradnici (2001). Kazneno procesno pravo, primjerovnik. Zagreb: ?????. IV. Citiranje izvora u tekstu rada (fusnote) Bitno je da se tono zna iz koje literature citat potjee (autor, knjiga/lanak, publikacija, izdanje/godina i stranica na kojoj se citat nalazi). U popisu literature nalazit e se isti podaci o literaturi no bez oznake stranica, samo kod lanaka treba napisati od koje se do koje stranice u pojedinoj publikaciji nalazi taj lanak (npr., Horvati, . Povijest hrvatskoga materijalnog kaznenog prava, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, (Zagreb), 4/97., str. 753.-808.). Kada citiramo iz pojedine literature onda navodimo da je taj odreeni citat iz te literature, tog odreenog autora bez obzira to taj autor ono to mi citiramo citira i poziva se na nekog drugog autora. 1. Citiranje djela pri prvom navoenju: - jedan autor (knjiga): 1 Josipovi, I., Haako implementacijsko kazneno pravo, Zagreb, Informator-HPC, 2000., str. 5. - jedan autor (lanak): 1 Grozdani, V., Pravni status maloljetnih poinitelja kaznenih djela u novom hrvatskom zakonodavstvu, Rijeka, ZPFR, vol. 21, 2/00., str. 879. - vie od tri autora: 1 Pavii, B. i dr., Zakon o kaznenom postupku: s komentarom, literaturom i sudskom praksom, Zagreb, Informator, 1998.

- komentari zakona: 1 Pavii, B. i Grozdani, V., Komentar osnovnog krivinog zakona Republike Hrvatske s literaturom i sudskom praksom, Rijeka, Pravni fakultet Sveuilita u Rijeci, 1996., str. 200. 2. Pri ponovnom citiranju istog djela istog autora, ako se neposredno nastavlja: 1 Horvati, ., Kazneno materijalno pravo i njegova reforma u ostvarivanju politike suzbijanja kriminaliteta za vrijeme tranzicije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 3 broj 2/96., str. 469. 2 ibid., 471. 3. Pri ponovnom citiranju istog djela istog autora i iste stranice: 1 Horvati, ., Kazneno materijalno pravo i njegova reforma u ostvarivanju politike suzbijanja kriminaliteta za vrijeme tranzicije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 3 broj 2/96., str. 469. 2 loc. cit. 4. Citiranje drugog rada istog autora u sluaju neposrednog nastavljanja: 1 Horvati, ., Kazneno materijalno pravo i njegova reforma u ostvarivanju politike suzbijanja kriminaliteta za vrijeme tranzicije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 3 broj 2/96., str. 469. 2 id., Utjecaj rtve na sudsko odmjeravanje kazne i primjenu drugih krivinopravnih sankcija prema uiniocu krivinog djela, Naa zakonitost, Zagreb, 39/85., str. 513. 5. Citiranje drugih stranica ve navedenog djela bez kontinuiteta: 1 Horvati, ., Kazneno materijalno pravo i njegova reforma u ostvarivanju politike suzbijanja kriminaliteta za vrijeme tranzicije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 3, 2/96., str. 469. 2 ... 3 ... 4 Horvati, ., op. cit., str. 555. 6. Citiranje razliitih djela istog autora bez kontinuiteta: 1 Horvati, ., Kazneno materijalno pravo i njegova reforma u ostvarivanju politike suzbijanja kriminaliteta za vrijeme tranzicije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 3 broj 2/96., str. 469. 2 ... 3 Horvati, ., Utjecaj rtve na sudsko odmjeravanje kazne i primjenu drugih krivinopravnih sankcija prema uiniocu krivinog djela, Naa zakonitost, zagreb, 39/85., 513. 4 Horvati, ., Povijest hrvatskoga materijalnog kaznenog prava, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, (Zagreb), 4/97., str. 753. 7. Citiranje odrednica iz enciklopedija: 1 "Notar", u: Enciklopedija leksikografskog zavoda, sv. 4., Zagreb, 1968., str. 559.-560. 8. Citiranje nekog svoga vlastitog rada: - kasnije mjesto 1 Vidi infra, 20., bilj. 7. - ranije mjesto 12 Vidi supra, 5., bilj. 2.

9. Citiranje normativnih akata: 1 Ustav Republike Hrvatske, NN 41/01., (proieni tekst), NN 55/01. Zagreb: Narodne novine. 1 Kazneni zakon Republike Hrvatske, NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/00., 105/04., 84/05., 71/06. ZAGREB: Narodne novine. 10. Citiranje sudske prakse: 1 upanijski sud Bjelovar, K-496/95 od 1. kolovoza 1995., Pavii, Berislav i dr., Zakon o kaznenom postupku: s komentarom, literaturom i sudskom praksom, Zagreb, Informator, 1998., uz l. 91., 73. 2 VSH, Rev-679/90 od 1. kolovoza 1990., Pregled sudske prakse, Prilog Zakonitosti, Zagreb, 52/92., odluka br. 37. V. Uobiajene kratice Od kratica koje se esto koriste, uz neke ope kratice (itd., l., st., t.) koriste se i kratice imena nekih uglednijih domaih pravnih asopisa, domaih slubenih glasila, te domaih i inozemnih pravnih izvora. Navodimo neke: KRATICA al. bilj. C.c. l. i d. i dr. i slj. i sl. ibid. id. Inf. itd. loc. cit. NN (alt Nar. nov.) NN MU npr. NZ Odv. op. cit. PUG SL SFRJ st. str. SZ t. usp. UN ZPFR ZNAENJE alineja biljeka Code civile lanak i dalje i drugo i sljedea (stranica) i slino ibidem idem Informator i tako dalje locus citatum Narodne novine Narodne novine - Meunarodni ugovori na primjer Naa zakonitost Odvjetnik opus citatum Pravo u gospodarstvu Slubeni list SFRJ stavak stranica Steajni zakon toka usporedi Ujedinjeni narodi Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci

ZPFSt ZPFZ HLJKPP

Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Ljetopis za kazneno pravo i praksu

VI. Prilozi uz tekst seminarskog, zavrnog/specijalistikog rada Uz tekst rada doputeno je priloiti tablice i slike (u to spadaju sheme, grafikoni, dijagrami, prikazi i sl.). Prilozi se kroz rad numeriraju arapskim brojevima onim redom kojim se pojavljuju za sva poglavlja rada zajedno i u pravilu se smjetaju odmah uz tekst u kojem se opisuju. Samo iznimno se kao prilog rada uvezuju na samom kraju (npr. raunalni ispis program kao prilog, anketni upitnik i sl.) Svi prilozi moraju biti naslovljeni. Naslovi slika nalaze se uvijek ispod tijela slika, a naslovi tablica nalaze se uvijek iznad tijela tablica. Slike i tablice moraju biti jasne same za sebe, pa se u njima ne smiju rabiti kratice i oznake koje se ne daju rastumaiti. Napisala: mr. sc. Lana Milivojevi