P. 1
kebudayaan melayu

kebudayaan melayu

|Views: 38|Likes:
Published by azri abd rahman
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan

More info:

Published by: azri abd rahman on Feb 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan : Sejarah dan Identiti Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu merupakan salah sebuah masyarakat yang terbesar bilangannya di rantau Nusantara ini. Hal ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas lagi terutamanya di bumi Malaysia. Kewujudan masyarakat Melayu telah bermula sejak sebelum terbinanya empayar Kesultanan Melayu Melaka lagi kira-kira 500 tahun yang lalu. Ketika ini boleh dikatakan bahawa masyarakat Melayu adalah antara masyarakat yang tinggi ketamadunannya kerana dengan wujudnya empayar pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Semenanjung anah Melayu terutamanya di negeri Melaka telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagangpedagang dari luar negara terutamanya dari !rab, "arsi, #ndia, $hina dan lain-lain lagi. %ika dilihat dari suatu sudut perspekti&, empayar Kesultanan Melayu Melaka yang boleh dikatakan terdiri daripada masyarakat Melayu sudah berjaya menaiki satu anak tangga dalam memajukan ekonomi yang sekadar bermula dengan perusahaan pertanian ataupun penangkapan ikan yang hanya mampu menampung keperluan diri dan keluarga telah berubah sehingga menjadi sumber pendapatan yang lebih lumayan. Hal ini kerana hasil yang mereka perolehi daripada akti'iti pertanian ataupun penangkapan ikan boleh didagangkan. (alaupun pada permulaannya akti'iti ekonomi hanya melibatkan urus niaga se)ara sistem barter atau bertukar barang ini telah bere'olusi sehingga wujudnya sistem mata wang. *ertitik tolak daripada ter)iptanya sistem mata wang ini, kegiatan ekonomi di anah Melayu semakin lagi berkembang maju. Se)ara tidak luar langsung negara. telah menggalakkan kedatangan pedagang daripada Hasilnya

pertembungan kepelbagaian budaya telah wujud di

anah Melayu dan ada yang

diserap dan diasimilasikan dalam budaya Melayu. "engasimilasian budaya ini juga telah mula ditapis agar menepati kehandak syarak setelah kedatangan #slam ke anah Melayu. Hal ini berlaku apabila Kesultanan Melayu Melaka yang sebelum ini diasaskan oleh "arameswara, iaitu orang yang bertanggungjawab membuka Kota Melaka. Keturunannya telah memeluk #slam dan boleh dikatakan hampir keseluruhan rakyat jelata turut mengikut perbuatan raja mereka untuk menganut agama !llah S.(. . iaitu agama #slam. Kebudayaan atau budaya masyarakat Melayu yang wujud kini boleh dikatakan berlandaskan kepada ajaran #slam dan ada juga budaya-budaya
1

yang diserap daripada budaya masyarakat #ndia yang beragama Hindu dan masyarakat $ina yang mengamalkan agama *uddha. "enyerapan budaya ini berlaku selagi budaya yang diserap itu tidak bertentangan dengan ajaran #slam. $ontohnya adat bersanding atau berinai yang diambil daripada masyarakat #ndia. Se)ara amnya terdapat beberapa pendapat atau de&inisi mengenai budaya yang berbe+a-be+a mengikut pengkaji itu sendiri. !kan tetapi maksud budaya yang dikemukakan oleh mereka membawa konotasi yang sama atau serupa maknanya. Kata budaya itu berasal daripada )antuman bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu iaitu, • *udhi -Sanskrit. / ke)ergasan &ikiran dan akal

#ni bermaksud budaya itu adalah ke)ergasan akal &ikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya men)ari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut. • 0aya -Melayu. / kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

Kata daya di sini memberi maksud bahawa sesorang indi'idu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. Hasil gabungan kedua-dua kata atau perkataan ini menjelaskan maksud bahawa budaya merupakan kebolehan seseorang indi'idu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal &ikiran bagi ke arah meningkatkan ke)ergasan akal &ikiran bagi menyelesaikan permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. "enyelesaian tersebut pula boleh diterima semua ahli masyarakat dan seterusnya menjadi amalan bersama. !malan yang yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. Menurut Kamus 0ewan -1005., budaya ditakri&kan sebagai kemajuan &ikiran, akal budi -)ara ber&ikir., berkelakuan dan sebagainya. *udaya juga diklasi&ikasikan sebagai satu )ara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, keper)ayaan, adat resam, sikap dan nilai. 0i)tionary o& "hilosophy -2334. ada menjelaskan yang budaya itu adalah/

2

‘The way of life of people, including their attitudes, values, beliefs, arts, scienes, modes of perception, and habits of thought and activity.’ !malan-amalan yang dibentuk ini akan menetukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. Mohd aib 5sman -2366. ada membuat ta&siran mengenai budaya. Menurut

beliau, budaya memperlihatkan satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologidan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Melalui himpunan daya intelektual tersebut masyarakat membentuk nilai yang dapat diterima bersama. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni, rasa, dan pen)iptaan dalam sesebuah masyarakat. "enghasilan karya atau kesenian tersebut dipersembahkan dalam pelbagai bentuk yang akan menjadi asas kebudayaan masyarakat. Manakala Malinowsky dalam bukunya 7 ! S)ienti&i) *udaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan heory o& $ulture8 telah dari segi sejarah,

mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. kesusasteraan, institusi politik, mu+ik, lukisan, &alsa&ah dan sebagainya. *udaya se)ara umum adalah )ara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. *udaya meliputi semua akti'iti harian manusia dan juga berperanan membe+akan bangsa-bangsa tertentu. Kesimpulan yang boleh dibuat mengenai budaya adalah, budaya dari aspek bahasa adalah )ara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini. 0ari aspek istilah pula, budaya merujuk kepada satu )ara hidup yang diamalakan oleh kebanyakkan orang termasuk pemikiran, nilai keper)ayaan, pandangan dan tabiat sesorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi. *udaya boleh dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial indi'idu dengan masyarakat sekelilingnya. *udaya merupakan warisan sosial manusia, )ara pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. *udaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Menyentuh semula dengan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu adalah satu )ara hidup atau amalan seharian yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam kehidupan seharian mereka. *erdasarkan kepada pendapat yang telah
3

*agi lebih memahami konsep budaya material dan bukan material yang terdapat dalam budaya masyarakat Melayu. budaya dapat dibahagikan kepada 1 jenis iaitu 7budaya material8 dan 7budaya bukan material8. rajah berikut boleh dijadikan rujukan yang ringkas dan padat mengenainya. $ontohnya alatan permainan.dinyatakan oleh Mohd aib 5sman dan Malinowsky. Manakala budaya bukan material adalah budaya yang bersi&at bukan kebendaan. *udaya material adalah budaya yang bersi&at kebendaan. *udaya bukan material lebih bersi&at kepada keper)ayaan dan adat resam sesuatu masyarakat itu sendiri. bentuk rumah dan sebagainya. pakaian. 4 .

puisi-puisi ini 5 . Kesusasteraan Melayu amat berkait rapat dengan bidang kesenian yang merupakan sub-budaya Melayu yang berbentuk bukan material atau kebendaan. !pabila menyebut sahaja mengenai kesusasteraan Melayu. Namun atas kesedaran yang mula tumbuh dalam diri tokoh sejarawan dan budayawan Melayu. tidak dapat tidak kita lari daripada membin)angkan tentang puisi.2. "uisi-puisi ini pada asalnya adalah salah satu bentuk persembahan yang berbentuk lisan dan diwarisi se)ara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang seterusnya.0 Takrif dan Definisi Pantun Kesusasteraan Melayu merupakan sebahagian daripada pusaka kebudayaan Melayu yang tak terhingga nilainya.

teromba. :an 5phuijsen ada mengatakan dalam kajiannya yang menyebut tentang asal wujudnya pantun itu adalah berasal daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan perasaan hati dalam kalangan golongan muda-mudi. (instedt. 9ainal !bidin !hmad. matuntun -bahasa %awa.. gurindam... Manakala Harun Mat "iah pula berdasarkan kajiannya pula. Hal ini tidak seperti kebudayaan *arat yang lebih berterus terang dalam menasihati dan menegur sesuatu perbuatan atau perlakuan yang kurang manis dipandang. $ontohnya toen -bahasa Sunda. 0alam kesemua bahasa yang dinyatakan tadi. Keindahan susunan kata ini men)erminkan ketinggian budi pekerti dan adab sopan masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. "elbagai kajian telah dilakukan terhadap pantun Melayu. Sebagai )ontoh. kata-kata yang berasal daripada pelbagai bahasa itu merujuk kepada satu kata yang iaitu pantun.. Salah satu bentuk puisi yang begitu terkenal dalam masyarakat Melayu adalah pantun. dan pantun -bahasa oba. sebunyi atau seirama. Salah seorang daripada mereka ada mengatakan bahawa pantun itu terdapat dalam pelbagai bahasa di Nusantara. pantun dan lain-lain lagi. :an 5phuijsen dan lain-lain lagi. (ilkinson. Selain itu. Kesemua kata daripada pelbagai bahasa itu merujuk kepada satu bentuk atau suatu )ara penglahiran maksud mengikut tatasusila yang teratur. tuntun -bahasa "ampanga. menurutnya pantun wujud hasil daripada kebiasaan masyarakat Melayu menggunakan perkataan bersajak. Kewujudan puisi-puisi ini adalah sebagai salah satu bentuk hiburan. Hoessein 0jajadiningrat. mengatakan bahawa sebuah pantun 6 . (alau bagaimanapun pendapat beliau disangkal oleh (ilkinson. asal wujudnya kata pantun telah dibin)angkan dengan panjang lebar oleh "ijnappel. tuntun. "uisi-puisi ini di)ipta atas hasil daya kreati'iti pemikiran masyarakat Melayu terdahulu dalam menyusun bait-bait kata sehinggalah ter)iptanya pelbagai genre puisi seperti syair. seloka. atuntun.mula dibukukan bagi menjamin kelangsungan wujudnya pusaka budaya ini daripada pupus atau hilang ditelan +aman. puisi-puisi ini juga digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan sesuatu hasrat seperti dalam menyampaikan nasihat dalam bentuk bahasa yang indah dan berlapik. panton -bahasa *isaya. maka pelbagailah ta&siran yang mun)ul bagi menerangkan pendapat masing-masing tentang hasil kajian mereka.. tonton -bahasa agalog.

Setiap rangkap ada pembayang dan maksud. 6 kerat dan seterusnya dalam bilangan yang genap. $ina atau #ndia. 7 . i'. Setiap rangkap ada pantun memiliki kesatuan &ikiran yang lemgkap dan sempurna. 'iii.berisi suatu saran bunyi pada kuplet pertama yang memberikan bayangan kepada kuplet kedua. Namun ada sesetengah pengkaji yang menyangkal dan ada juga yang mengambil jalan tengah dengan mengatakan bahawa hanya pantun-pantun tertentu yang pembayangnya ada perkaitan dengan makna. 'i. "endapat ini disokong lagi dengan kajian yang telah dilakukan oleh Harun Mat "iah setelah melakukan perbandingan antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti (instedt. erdapat hubungan antara bahagian pembayang dan makna. . ii. Namun begitu pa *anyak pendapat mengatakan bahawa pantun bukan sahaja kha+anah budaya kepunyaan masyarakat Melayu. Setiap rangkap terdiri daripada baris-baris atau kerat-kerat. %umlah suku kata dalam setiap baris antara 6 hingga 20. '. 4 kerat. Skima rima akhir a-b-a-b. Memiliki rangkap-rangkap yang berasingan. eeuw. Memiliki lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. Se)ara umumnya pantun memiliki )iri-)iri dan hukum kepuitisan yang tersendiri seperti yang berikut/ i. $iri terakhir pantun iaitu mempunyai hubungan atau perkaitan antara pembayang dan makna. "antun terbahagi kepada beberapa jenis seperti pantun 1 kerat. kerat. iii. 5'erbe)k dan "rampolini. "erkara ini sering menjadi polemik antara para pengkaji. 'ii. tetapi merupakan )iptaan orang Melayu itu sendiri. Harun ada membuat kesimpulan bahawa pantun adalah )iptaan asal dalam masyarakat Melayu dan bukan karya saduran dari %awa.

'i. ii. iii. $ontohnya/ i. #ni bermakna. '. kualiti. i'. nilai adalah ukuran kepada sesuatu seperti si&at keperibadian dan sebagainya yang ada pada indi'idu. nilai adalah taksiran harga."antun-pantun ini dapat dibahagikan kepada beberapa 'ariasi atau jenis bergantung kepada isi kandungan atau tujuan pantun itu dibina. si&at ketinggian dan darjat. mutu dan tara&. muka surat/ 2062.0 Nilai dalam Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu umumnya mempunyai banyak nilai yang menjadikan bangsa Melayu ini penuh dengan tatasusila dan terkenal dengan sopan santunnya. harga sesuatu yang dibandingkan dengan harga yang lain. kita akan belajar untuk men)ontohi sesuatu amalan yang baik dan positi&. kadar nisbah. 8 . Nilai merupakan salah satu aspek yang sentiasa ditekankan oleh ahli masyarakat. "antun Kanak-kanak "antun %enaka "antun Kiasan "antun Nasihat "antun Keagamaan "antun Kasih Sayang 3. Menurut Kamus 0ewan <disi Ke-. Melalui nilai.

Menurut Mohd @uso& Hasan dalam bukunya 0unia Melayu -A0/2332. Nilai merupakan salah satu aspek budaya yang disebut sebagai bukan material. Semangat berbudi ini sememangnya dapat mewujudkan satu rasa kebersamaan dan saling bergantungan antara satu sama lain. $ontohnya seperti pantun di bawah. Sememangnya isu-isu berkaitan budi ini merupakan antara isu yang )ukup popular dalam kalangan masyarakat Melayu sejak dulu lagi. berbahaya. nilai boleh dihuraikan sebagai sesuatu benda atau perkara yang boleh dilihat dari segi harga yang boleh dikira dgn aritmetik dan kualiti intrinsik. atau sebaliknya. semua objek mempunyai nilai dan manusia bertindak terhadap objek itu supaya dapat mengekalnya atau menambah hak kepunyaan indi'idu. Kesemua nilai ini akan dikaji dalam tugasan ini berdasarkan pantun-pantun orang Melayu. nilai ialah satu konsep nyata atau tersirat yang dapat membe+akan seseorang indi'idu atau )iri-)iri kumpulan dari segi perkara yang diingini. banyak pantun yang menggunakan nilai budi sebagai tema pantun mereka. berman&aat.. *ukan material bermaksud sesuatu yang tidak dapat disentuh dengan anggota badan namun boleh dirasai dan di)ontohi. 9 . ?mumnya. palsu.1 Nilai : er!udi. diben)i dan berusaha untuk dijauhi dan dihapuskan. Masyarakat Melayu dibiasakan dengan amalan berbudi. Keadaan ini akan mempengaruhi )ara indi'idu itu memilih ke&ahaman yg sedia ada dan tingkah laku pada akhirnya. indah dan diingini dan )uba diperoleh dan dibina.Menurut $lyde Klu)khon. Sememangnya masayarakat Melayu terutamanya telah dibiasakan dengan nilai-nilai budi. Menurut =eorge >undberg. Nilai dapat dibahagikan kepada empat iaitu nilai estetik. nilai ialah asas pertimbangan bagi seseorang atau sesuatu kelompok manusia untuk menentukan sama ada sesuatu perkara atau bendaitu baik. nilai doktrin dan nilai budaya. 5leh kerana itu. 3. benar. Nilai pertama yang dapat dilihat dalam masyarakat Melayu ialah berbudi. nilai moral. Mengenang udi "ulau "andan jauh ke tengah. buruk.

Han)ur badan dikandung tanah. Kesemua ibu bapa di dunia ini sudah tentunya mahukan yang terbaik dalam hidup anak-anak mereka. Mereka telah mengasuh kita dengan segala ilmu dunia dan akhirat. Mereka telah membesarkan kita dari seawal usia dalam kandungan sehinggalah dewasa. Se)ara umumnya mengenang budi boleh diertikan sebagai mengingati. menasihati. 0alam menjalankan tanggungjawab ini. pakaian mahupun keselamatan. kedua ibu bapa sememangnya tidak terbalas dengan harta mahupun wang ringgit. menghargai atau tidak melupakan jasa yang telah diberikan oleh seseorang. *apa adalah orang boleh dikatakan indi'idu yang bertanggungjawab penuh. Manakala ibu pula adalah insan sanggup melakukan apa sahaja bagi memenuhi keperluan anak-anak dari aspek pengurusan anak itu dari ke)il sehinggalah dewasa atau sehingga anak itu boleh berdikari sendiri. Mengenang budi merupakan antara aspek yang seringkali dibi)arakan apabila menyentuh sahaja tentang budi. ibu jugalah yang sanggup menyusukan. *ayangkan. $ontoh yang paling mudah adalah. %adi tidak hairanlah orang-orang dahulu mengatakan. Mereka tidak mengatakan tidak atas segala permintaan yang dibuat oleh anak selagi kemahuan mereka itu tidak mendatangkan kesan yang negati&.=unung 0aik ber)abang tiga. !spek kerohanian dan pembentukan sahsiah juga tidak dilupakan. memasak dan berbagai lagi tugasan yang dibuat hanya semata-mata ingin memastikan yang anaknya sentiasa terurus. memarahi atau melakukan apa sahaja bagi memastikan yang anak-anak mereka menjadi insan yang berakhlak. bapalah yang memainkan peranan utama. idak )ukup dengan itu. *udi baik dikenang juga. #stilah atau &rasa ini bukanlah bermaksud yang ibu 10 . mengenang budi kedua-dua ibu bapa yang telah membesarkan anak sehingga dewasa. sayang anak ditangan-tangankan. Sebagai seorang anak jasa. ibulah orang yang sanggup bangun di tengahtengah malam hanya semata-mata ingin menukar lampin anaknya. %ika diperhatikan dari aspek keperluan harian seperti makanan. membasuh pakaian. Maka tidak hairanlah apabila adanya kata-kata seperti kasih ayah kekal selamanya. kedua-dua ibu bapa akan menegur.

)ontohnya kempen yang dijalankan melalui media elektronik. mengenang budi amat penting tidak kiralah daripada siapa kita menerima budi atau jasa. !nak dara berkain )ukin. walaupun seseorang indi'idu itu telah meninggal dunia budi baik yang pernah diterimanya akan tetap dikenang. idak kira kaya miskin. Sika" er!udi ahasa tidak Mengenal Taraf. 0ari 0aik bulan puasa. keturunan. !malan ini hendaklah dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira darjat. Selain itu. Sentiasa ingat dan hargailah budi dan jasa yang pernah kita terima. "elbagai kempen telah diadakan oleh kerajaan.bapa tidak menyayangi anak mereka. warna kulit mahupun tara& sosial indi'idu itu. Kempen yang dimaksudkan adalah iklan di tele'isyan yang dilakonkan oleh !dlin !man Bamli yang sanggup buat-buat tidur 11 . sebaliknya tujuan perkara itu dilakukan adalah kerana ibu bapa amat menyayangi anak mereka. *erbudi bahasa adalah satu amalan yang mulia dan harus diamalkan oleh setiap orang di muka bumi ini. betapa besarnya pengorbanan mereka itu. kepentingan berbudi bahasa adalah untuk memastikan seseorang itu sentiasa dipandang mulia dan memberikan persepsi yang positi& kepada masyarakat sekeliling. Bingkasnya. !salkan baik budi bahasa. *erbudi bahasa. "erihal pentingnya berbudi bahasa ini adalah untuk mewujudkan suasana yang aman dan harmonis dalam sesebuah masyarakat itu sendiri. Seperti apa yang digambarkan dalam pantun di atas. *ayangkan.

"erkara yang ingin ditekankan di sini adalah niat murni tuan rumah yang tidak mahu membiarkan tetamu hanya sekadar duduk bersembang kosong sahaja tanpa ada sebarang jamuan. Makan sirih mengenyang tidak. Hal ini se)ara tidak langsung akan mewujudkan perhubungan yang lebih akrab dan mesra antara segenap lapisan masyarakat. Makan sirih berpinang tidak. !dlin bingkas bangun dan memberikan tempat duduknya kepada perempuan itu. Kebiasaannya apabila ada tetamu datang ke rumah.hanya kerana tidak mahu memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih memerlukan. Manakala sebagai tetamu pula haruslah memakan sirih itu 12 . api tanda budi bahasa. *erdasarkan baris maksud pantun. "enumpang-penumpang lain yang sedar akan perbuatan !dlin itu telah mendapat persepsi negati'e kepada !dlin. indakannya itu telah membuatkan wujudnya suasana yang harmoni tanpa sebarang rasa tidak puas hati. makan sirih mengenyang tidak. Se)ara logiknya makan sirih tidak mengenyangkan dan hanya sekadar bahan kudapan. (alau bagaimanapun dalam iklan yang lain !dlin telah memberikan reaksi yang positi& apabila memerhatikan adanya seorang perempuan yang lebih memerlukan tempat duduknya. "inang di bawah tangga. tuan rumah akan menjamu tetamu dengan sedikit minuman dan makan ringan atau kuih muih. *erbudi bahasa tidak hanya melalui pertuturan adalah bermaksud sikap atau perilaku berbudi bahasa itu boleh di+ahirkan melaui perbuatan atau tingkah laku. dengan mengamalkan sikap ini jurang antara orang kaya dan miskin itu akan terhapus. Sebagai )ontoh. masyarakat sekeliling juga perlulah mengamalkan amalan berbudi bahasa ini tanpa mengira tara& sosial ataulatar belakang mereka. selesai dengan itu tuan rumah akan mengeluarkan sirih untuk dimakan bersama-sama tetamu yang bertandang. tapi tanda budi bahasa adalah sebagai menghormati adat dan tujuan seseorang. Keadaan itu telah memberikan persepsi negati& kepada dirinya. "erkara ini dapat dilihat pada +aman dahulu. Selain itu juga. er!udi ahasa Tidak #anya Melalui Pertuturan.

Masyarakat !sia memang terkenal dengan adab 7Ketimuran8 yang kaya dengan budi bahasa dan sopan santunnya. Seperti apa yang dinyatakan dalam pantun di atas budi adalah sendi bangsa. Hal ini kerana amalan berbudi bahasa yang menjadi sendi penghubung antara ahli dalam sesebuah masyarakat itu tidak lagi diamalkan. Hal ini akan 13 . Sendi bangsa ialah budi. indi'idu itu haruslah memakan sirih bersama dengan tuan rumah sebagai tanda menghormati adat atau budaya tuan rumah tiu sendiri. Kesannya terebentuklah masyarakat yang bersatu padu. Masyarakat Melayu yang telah dididik sejak dari ke)il hinggalah dewasa tentang budi bahasa penerapan nilai-nilai murni yang sama telah membentuk satu kelompok masyarakat Melayu yang mengamalkan sikap berbudi bahasa. egak rumah kerana sendi. Buntuh budi runtuhlah bangsa. Buntuh sendi rumah binasa. Sebagai tetamu.bagi menghormati tujuan atau niat tuan rumah. (alau bagaimanapun akan runtuhnya sesebuah masyarakat atau bangsa itu jika amalan berbudi bahasa tidak lagi diamalkan. !da sesetengah orang mengatakan bahawa makan sirih itu adalah budaya atau amalan yang mesti diamalkan apabila bertandang ke rumah orang. %adi tidak hairanlah yang masyarakat Melayu yang merupakan sebahagian daripada penduduk !sia memang terkenal dengan sopan santunnya yang juga boleh dikatakan sebahagian daripada kebudayaan Melayu. udi ahasa Melam!angkan angsa. "ersoalan pokok yang )uba diutarakan oleh pen)ipta pantun ini adalah mengatakan yang kekuatan yang menghubungkan sesuatu bangsa juga terletak kepada budi yang juga merupakan sebahagian daripada kebudayaan sesuatu bangsa.

Ha&i+am. !ntara sudut lain yang dapat dibin)angkan tentang nilai berbudi adalah nilai budi baik yang tak terbalaskan dengan wang ringgit ataupun harta. (alaupun dengan hanya bantuan ke)il yang dilakukan oleh indi'idu * tetapi telah menyelamatkan nyawa indi'idu !. udi yang Tak Ter!alas "isang emas dibawa belayar. !tas budi yang diberikan oleh Ha&i+am. 2A tahun lalu seorang bayi bernama !&iC yang dijangkakan hanya dapat hidup selama 20 bulan kerana mempunyai masalah hati. Se)ara umumnya amalan berbudi bahasa dapat meneguhkan perhubungan antara ahli atau anggota sesebuah masyarakat itu. Masak sebiji di atas peti. pada tahun2333 telah terlakarnya satu peristiwa yang akan memilukan hati sesiapa sahaja yang tahu tentang perkara itu. *ayi malang itu dapat meneruskan hidupnya atas ikhsan seorang yang bukan darah dagingnya yang sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya semata-mata ingin memastikan kelangsungan hidup bayi itu. Merujuk tentang pantun di atas yang menyatakan bahawa hutang yang berbentuk wang ringgit boleh dilunaskan walau dengan apa )ara sekalipun. $ontoh mudah yang dapat diberikan adalah berdasarkan dalam sesuatu situasi berikut yang melibatkan indi'idu ! yang sedang sakit dan memerlukan rawatan dan indi'idu * pula dengan rela hati dan ikhlas menolong indi'idu ! tadi dengan menghantarnya ke hospital. Seorang pemuda berusia 1A tahun. tetapi tidak hutang budi.mewujudkan rasa tidak puas hati antara satu sama lain dan merenggangkan perhubungan ahli masyarakat itu. !&iC *erjaya meneruskan hidup seperti anak-anak yang lain. Hutang budi dibawa mati. Hutang emas boleh dibayar. %ika kita mengibas kembali sejarah perubatan negara. Manakala ibu bapa !&iC pula merasa begitu terhutang budi kepada Ha&i+am kerana sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya 14 . !pa yang disampaikan oleh pen)ipta pantun ini amat bertepatan melalui persamaan yang dibentuk menjadi pantun.

kepada anak mereka. pantun di atas menyatakan tentang kepentingan menuntut ilmu yang baik. Nilai yang terdapat dalam masyarakat Melayu selalu menekankan isu-isu mengenai amalan yang baik dijadikan teladan. Bingkasnya apa yang disimpulkan adalah. Manakala segala perkara yang bersi&at buruk atau negati& haruslah diabaikan. yang buruk tolak ke tepi. *erdasarkan )erita ini tema yang ingin disampaikan adalah jangan 15 . khususnya kepada golongan beriman. Kepentingan nasihat juga ditegaskan oleh Nabi S!( dalam hadis *aginda sehingga dikatakan bahawa #slam itu adalah nasihat. Nasihat mengandungi maksud supaya indi'idu yang dinasihati memperoleh keuntungan atau &aedah. *eberapa ayat !llah menegaskan kepentingan peringatan kerana ia mendatangkan man&aat. nasihat juga terkandung kaedah penyampaian iaitu dengan menggunakan kata yang dipilih dengan teliti dan dihalusi di samping berasaskan ketulusan hati serta tidak dipengaruhi maksud yang buruk. Nasihat dan peringatan begitu diperlukan manusia kerana dengannya mereka akan didorong untuk sentiasa berada dalam kebaikan dan kebenaran. Seperti apa yang digambarkan dalam kes di atas yang melibatkan pendermaan organ. #lmu yang baik jadikan teladan. Segala yang buruk tolak ke tepi. Selain itu. Membuat kuih hidangan kenduri. @ang baik jadikan teladan. ada sesetengah budi boleh dibalas jika budi itu berbentuk harta atau wang ringgit tetapi bagaimana pula dengan budi yang bukan bersi&at wang ringgit sudah tentunya tidak terbalas.2 Nilai : Nasihat Menasihati. $ontohnya melalui )erita-)erita rakyat seperti 7"erlumbaan !rnab dan Kura-kura8. $ang aik %adikan Teladan !nak dara menumbuk pandan. !gama terletak pada nasihat yang mengandungi unsur ketaatan kepada !llah dan Basul-Nya selain keimanan serta usaha beramal dengan kitab-Nya serta Sunnah Basul-Nya. 1 baris -maksud. Man&aat atau kebaikan besar yang terkandung dalam nasihat terserlah pada maksud perkataan itu sendiri. 3.

namun lama kelamaan inidi'idu seperti ini akan semakin kurang rakan atau teman. amakkan balas kerap melepas. Kedua-dua sikap negati& ini telah dimasukkan dalam pantun ini adalah bertujuan untuk menasihati masyarakat Melayu khususnya agar tidak terjebak dalam sikap yang tidak mendatangkan &aedah ini. Maka dengan ter)iptanya pantun ini diharap dapat menyedarkan sekumpulan ke)il yang melakukan perbuatan mengumpat. !da beras berikan beras. "antun di atas jelas menggambarkan bahawa sikap sukakan pujian atas segala apa yang dilakukanakan mendatangkan kerugian. Manakala tamakkan balas kerap melepas pula bermaksud. 16 . seseorang indi'idu yang bersikap begini pada mulanya memang disukai oleh ramai orang. Suka dipuji selalu rugi. orang suka mengharapkan balasan atas segala perbuatan baik khususnya akan kerap melepas. Hal ini kerana peluang yang diperolehnya untuk melakukan jasa atau menghulurkan bantuan akan semakin tertutup kerana masyarakat akan mula menolak sebarang pemberian oleh indi'idu yang sukakan balasan atas apa yang dilakukannya. pula bermaksud tidak menerima amalan yang bertentangan dengan amalan masyarakat Melayu. Mesej yang terdapat dalam )erita ini diterapkan dalam minda generasi seterusnya. "antun ini juga menerangkan kesan negati& jika bersikap tamak. "erbuatan ini walaupun bertentang dengan nilai masyarakat Melayu namun masih ada lagi sesetengah atau sekumpulan ke)il yang melakukannya. *erdasarkan maksud suka dipuji selalu rugi. Mengenai 7Segala yang buruk tolak ke tepi8.berputus asa. Masyarakat di sekelilingnya akan mula menjauhkan diri daripada indi'idu seperti ini kerana mereka akan mula rasa hilang hormat. sindiran halus dilakukan bagi dalam susun kata bahasa yang beralas. Melalui pantun ini. $ontoh perkara atau amalan buruk yang ditolak oleh masyarakat Melayu adalah mengumpat. %angan Menghara"kan alasan !da ubi bawalah ubi.

%elas sekali pantun nasihat ini amat berguna dalam usaha membantu anak muda dalam mengingatkan diri mereka agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak mendatangkan masalah bukan sahaja kepada diri mereka tetapi kadang kala akan membabitkan indi'idu di sekeliling mereka.Se)ara umumnya pantun di atas menjelaskan yang masyarakat Melayu khususnya perlu menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan buruk seperti yang dinyatakan tadi. Hati muda jangan diturut. Kalau dilurut pe)ah batangnya. %angan Mengikut Perasaan "adi muda jangan dilurut. Kalau diturut salah datangnya. %angan Selalu Memakan udi &rang 17 . "en)ipta pantun ini mengibaratkan yang golongan muda in sebagai batang padi muda yang lemah. =olongan muda mentah yang kurang pengalaman ini )enderung untuk melakukan keputusan tanpa memikirkan baik buruk yang mendatang. yang akan pe)ah jika dilurut. "antun di atas jelas menggambarkan kerasionalan generasi muda ini dalam menentukan hala tuju mereka. "embayang pantun yang amat berkait rapat dengan maksud pantun dipilih agar bersesuaian dengan baris maksud pantun. Kepentingan nasihat juga penting dalam masyarakat Melayu khasnya untuk golongan muda. Hal ini kerana golongan muda sering kali dikaitkan sikap darah muda yang berjiwa membara. Manakala kesan padi yang pe)ah akibat dilurut disamakan dengan kesan negati& yang timbul akibat membuat keputusan yang terburu-buru. "embayang dan maksud pantun yang jelas menasihati golongan muda agar lebih berhati-hati dan ber&ikir lebih jauh ke depan dalam membuat sebarang keputusan.

Singgah men)olok buah hutan. !nak "erling melompat pergi. Hal ini timbul apabila ada keluarga yang malas berusaha dalam men)ari re+eki tetapi hanya bergantung kepada bantuan orang tertentu untuk meneruskan hidup mereka. Hal ini bukan sahaja akan mendatangkan masalah kepada diri sendiri dan ahli keluarga. 18 . Kelak tentu orang perkatakan. Sedar 'kan (eu"ayaan Diri Masyarakat Melayu juga sering menasihati golongan muda agar sentiasa berpijak di bumi yang nyata agar tidak hanyut dalam angan-angan yang hanya sekadar mimpi di siang hari. malah akan menjadi buah mulut orang lain. 0alam masyarakat moden sekarang ini ada istilah yang menyebut tentang perkara ini yang berbunyi “terhutang budi sampai tergadai body”. "erkahwinan itu se)ara kebiasaannya bukanlah atas kerelaan anak tetapi terpaksa merelakan kerana memikirkan segala budi yang pernah diterima. %angan kita kedapatan budi. ?nsur nasihat seperti ini penting bagi memastikan yang masyarakat Melayu tidak berangan yang keterlaluan atau bermimpikan sesuatu yang mustahil untuk di)apai.%angan selalu memakan budi orang merupakan salah satu nasihat yang sering 7dileterkan8 oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. Nasihat yang terdapat dalam pantun ini juga dpat diperhatikan dalam peribahasa Melayu seperti 7ukurlah baju di banadan sendiri8 atau 7kalau kail panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga8. Sampai suatu masa apabila ingin membalas budi keluarga tadi tidak mampu dan penyelesaian yang paling mudah adalah mengahwinkan anak mereka dengan indi'idu yang banyak membantu keluarga itu. Hal ini kerana seseorang yang terlebih makan budi orang akan menyesal di kemudian hari. <lemen nasihat seperti ini juga penting kerana mempunyai &unsi untuk menaikkan semangat dan usaha bagi memastikan apa yang dihajati dapat di)apai. "antun di atas jelas mengingatkan orang Melayu khususnya agar berusaha untuk meneruskan hidup tanpa mengharapkan bantuan atau budi baik orang lain.

#kan lidah dalam perahu. >angit tinggi jangan di)apai. nilai kasih sayang amat penting dalam memupuk masyarakat yang penyayang dan saling mengasihi antara satu sama lain tidak kira sahabat. 0alam masyarakat melayu. 3. sanak-sudara malah haiwan peliharaan juga menjadi aset untuk memupuk kasih sayang.!nak tenggiri anak selambai. *umi rendah tengok dahulu.3 Nilai : (asih Sayang. 19 .

seseorang itu tetap pergi menempuh halangan tersebut untuk mendapatkan kasih sayang yang diinginkan. 20 . Manakala sayang pula menurut Kamus 0ewan membawa maksud mengasihi atau men)intai. rangkap ini membawa maksud walaupun terdapat halangan dan )abaran untuk mendapatkan kasih sayang. Nilai kasih sayang yang wujud dalam masyarakat Melayu dapat dilihat melalui bidang kesusasteraan melayu yang amat terkenal sejak tahun 23. 0alam rangkap Dsudah lumpur jalanpun semak. Sebab kasih saya datang. pantun merupakan puisi Melayu lama yang menggambarkan kehalusan budi dan keprihatinan masyarakat pada waktu itu terhadap alam dan ruang lingkup budayanya. Kembang selasih dibawah batang8 Sudah lumpur jalanpun semak.)inta. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu amat mementingkan nilai kasih sayang walaupun nilai kasih sayang itu sukar untuk didapatkan. kasih sayang dapat disi&atkan sebagai nilai budaya yang amat dititkberatkan agar dapat membentuk masyarakat yang harmoni melalui nilai kasih sayang ini.gurindam dan pantun. dalam bukunya "uisi (arisan. 0alam masyarakat Melayu. kasihan atau berasa belas. 0alam konteks kebudayaan melayu. menurut !ripin Said -23. !ntara pantun yang dapat kita lihat ialah seperti pantun berikut / *urung terkukur digulai lemak.Menurut Kamus 0ewan <disi Ketiga. ternyata masyarakat Melayu pada masa itu mementingkan kasih sayang sebagai nilai dalam masyarakat pada masa tersebut. Selain itu kasih juga membawa maksud berasa sayang. kasih membawa maksud perasaaan sayang -terhadap seseorang atau sesuatu.syair.0-an lagi yang mana masyarakat Melayu pada masa itu terkenal dengan )erita penglipur laranya. Nilai kasih sayang dalam masyarakat Melayu dapat diterjemahkan dalam bentuk puisi yang merangkumi sajak.6. 0alam pantun ini. sebab kasih saya datangE..

ei !"#$. 0alam pantun di atas. !ntara pantun lain yang dapat memberi )ontoh nilai kasih sayang ialah seperti pantun berikut / 9aman lampau telah pun hilang.haari !""!. 0alam budaya melayu. +ahman . kasih sayang yang wujud antara seorang lelaki kepada seorang perempuan akan berakhir dengan )inta apabila mereka berkahwin.!ntara pantun lain yang dapat memberi )ontoh nilai kasih sayang ialah seperti pantun berikut / $uba F )uba bertanam mumbang. hlm. Moga F moga tumbuh kelapa. Kasih ibu masih dirasa. 'uisi ( puisi pilihan )sman *wang. 21 . 0ulu ke)il kini dewasa. Moga F moga menjadi )inta Dewan Bahasa. 9aman baru sudah menjelang. %&! Bangkap pertama membawa maksud perihal alam iaitu menanam mumbang kelapa atau pu)uk kelapa yang mustahil akan tumbuh menjadi kelapa. 0alam rangkap kedua pula membawa maksud menyemai kasih sayang agar sayang yang disemai itu menjadi )inta. $uba F )uba bertanam sayang. Nilai kasih sayang dalam pantun ini menunjukkan kasih sayang mesti ditanam dalam diri agar dapat membentuk )inta. rangkap pertama membawa maksud peredaran +aman iaitu daripada +aman kanak F kanak sehingga dewasa iaitu +aman dahulu.

Meskipun bertahun-tahun berpisah dengan ibunya yang telah meninggalkan dunia. membawa maksud ingin berkasih. 0alam masyarakat melayu. %ika ingin berkasih sayang. 0alam budaya masyarakat Melayu. haruslah kita mengasihinya sampai bila F bila agar orang yang dikasihi itu senantiasa bahagia dan tidak berke)il hati dengan kita.ayang -ols. Hendak kasih. 22 . 0alam rangkap kedua pula. %.Manakala. $ontohnya. Maskud rangkap pertama dalam pantun ini ialah memerihalkan tongkang yang bergerak apabila terkena angin. kasih sayang kepada seseorang amat dihargai. Kasih jangan tuan tinggalkan. "antun kelima yang merupakan pantun terakhir yang dapat menggambarkan nilai kasih sayang dalam masyarakat Melayu ialah seperti pantun berikut / Bakit buluh dari seberang. apabila kita berkasih dengan seseorang. $ontohnya seorang anak yang telah lama terpisah dengan ibunya. janganlah ditinggalkan orang yang kita kasihi itu. nilai kasih sayang sangat dijunjung oleh seorang anak terhadap seorang ibu meskipun +aman dan masa berubah tetapi kasih kepada ibu tetap dirasai dan diingati.tetapi kasih tetap dirasai dan dihargai. kasih selalu. "antun keempat yang dapat menggambarkan nilai kasih sayang dalam masyarakat melayu ialah seperti pantun berikut / "erahu tongkang memuat kayu. rangkap kedua pula membawa maksud +aman yang yang baru yang mana men)eritakan kasih sayang daripada seorang ibu tetap dirasai walaupun +aman telah berubah. 'antun Dondang . %ika kita telah pun sayang atau kasih kepada seseorang. hlm &%. 0atang angin dilayarkan. eloklah kiranya kita terus menyayangi seseorang itu selalu dan tidak meninggalkan orang yang kita kasih itu.

0alam rangkap pertama pantun di atas memerihalkan tentang rakit dan dulang iaitu dua benda yang berbe+a dari segi kegunaannya yang mana rakit yang datang dari seberang dan dulang pula diletakkan di atas geta iaitu tempat raja beradu atau berehat.maka akan timbul rasa tidak sempurna. *ak kata pepatah. Masyarakat yang mengamalkan nilai kasih pasti hidup dalam suasana harmoni dan bersatu padu . %ika dilihat dari perspekti& kebudayaan Melayu. "roses sosialisasi ialah proses mempelajari perkara-perkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang ber&ungsi dalam masyarakat tersebut. Sakit sungguh kasih seorang. adat dan budaya yang menjadi asas dalam proses sosialisasi tersebut hendaklah berteraskan kepada syarak. #ni adalah kerana jati diri Melayu yang bersandarkan adat dan budaya adalah berpaksikan konsep tauhid dan syariah yang telah mewarnai budaya Melayu sejak dari abad ke-2A lagi. 3.amadun #slam dan amadun !sia 1002/ 23 . Kedua-dua aspek ini menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. pantun ini menggambarkan nilai kasih sayang itu seharusnya dibalas untuk mengelakkan sebelah pihak tidak terasa sakit dan dapat mengukuhkan ikatan kasih sayang dalam sesuatu budaya masyarakat. *udaya masyarakat Melayu menggabungkan unsur agama iaitu #slam dan adat. selubang bagai tebu.hlm %%. serumpun bagai serai. . Nilai yang seterusnya yang terdapat dalam masyarakat Melayu ialah nilai kepatuhan kepada agama. membawa maksud apabila kita kasihkan seseorang dan kasih kita tidak terbalas oleh seseorang itu.) Nilai : Patuh ke"ada "erintah agama. 'etua engarang 'antun elayu.0ulang terletak diatas geta. G"emikir !pril-%un -100A/ 4. 5rang tidak kasihkan kita.H Kedua-dua aspek ini iaitu agama dan budaya menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Namun demikian. 0alam rangkap kedua pula.

. pantun agama adalah merupakan sebuah pantun yang berunsurkan nilai keagamaan. idak dapat dina&ikan pantun agama memang terdapat pengajaran yang berguna kerana melalui pantun tersebut sekali gus dapat mendidik dan mengajar kita berkaitan ilmu agama sama ada ilmu duniawi atau ukhrawi. Kedatangan pengaruh barat itu juga disesuaikan dengan kehendak-kehendak ajaran #slam. halaman 1A.. -Mastika. proses penyesuaian antara tradisi dengan ajaran #slam itu mengambil masa yang lama. "antun agama dapat membentuk serta membina nilai-nilai murni dalam diri seseorang kerana di dalamnya terkandung makna-makna tersirat dan dapat dijadikan pedoman. (ajib diturut perintahnya itu. mereka akan merujuk kepada ajaran #slam. Hari esok hari Babu. dalam pertembungan dengan berbagai-bagai unsur budaya yang dibawa dari luar. #slam adalah teras kepada budaya Melayu. !ntara pantun Melayu yang menggambarkan keadaan ini adalah seperti yang berikut / Hari ini hari Selasa. !pabila orang-orang Melayu menerima #slam. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih ke)il iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. 0alam pantun agama terselit unsur-unsur nasihat serta pengajaran yang berguna bagi dijadikan panduan kepada seluruh genap masyarakat. "roses #slamisasi itu berlaku se)ara berterusan. norma dan nilai budaya masyarakat yang dianggotainya . Misalnya. "embudayaaan pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan. 0apat mengenal uhan @ang <sa.amadun #slam dan amdun !sia 1002/ 26I. "roses ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat dan seterusnya kehidupan bertamadun. ?mumnya. 24 . 5rangorang Melayu sentiasa merujuk kepada ajaran #slam apabila mereka menghadapi permasalahan. bagi menentukan sama ada unsur tersebut dapat diterima atau tidak. mereka juga sentiasa menilai kembali unsur-unsur budaya warisan dari segi kesesuaiannya dengan ajaran #slam. Malahan. 5ktober 2340.26I. Kedua-dua proses ini dijalankan dalam kitaran hidup seseorang indi'idu.

25 . 0alam kitab ada terlarang. #ni dinyatakan dalam perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa orang Melayu wajib beragama #slam. "antun di atas membawa maksud di dalam !l-Juran. @ang haram jangan di)uba. orang melayu hendaklah patuh kepada segala suruhan !llah seperti yang telah termaktub di dalam kitab-Nya. 5rang Melayu hendaklah bersyukur kerana telah dilahirkan dalam keadaan #slam. 5leh yang demikian. Selain daripada itu. orang Melayu hendaklah patuh kepada kitab su)i iaitu !l-Juran yang penuh dengan panduan untuk diikuti oleh seluruh umat manusia. "ekerjaan seperti men)uri. $ontohnya. 5leh yang demikian. #ni adalah kerana setiap perkara yang dilarang oleh !llah akan mendatangkan kemudaratan kepada orang yang mengerjakan perkara tersebut. orang Melayu berpegang kepada segala perintah !llah yang telah termaktub di dalam kitab-Nya supaya menjadi panduan dalam menyelusuri kehidupan di dunia ini. jika kita hendak melakukan sesuatu pekerjaan. Segala perkara yang disuruh oleh !llah hendaklah dilaksanakan dengan penuh ketaCwaan kerana kita sudah bersaksi bahawa !llah S( itu adalah uhan @ang <sa. kita hendaklah sentiasa melakukan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh !llah. !ntara pantun yang menggambarkan betapa perlunya kita mematuhi segala perintah !llah yang termaktub di dalam !l-Juran adalah seperti yang berikut / 0aun terap dia atas dulang !nak udang mati dituba. menipu dan sebagainya adalah bertentangan dengan syariat !llah dan ini akan mendatangkan murka !llah kepada mereka yang mengerjakan perkara yang mungkar. sudah termaktub perkara-perkara yang mungkar yang dilarang oleh !llah untuk dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Setiap perkara yang telah dilarang di dalam kitab su)i !l-Juran serta !s-Sunnah hendaklah dijauhi kerana perkara-perkara yang ditegah itu datangnya daripada !llah. merompak. halaman 15. kita hendaklah memilih pekerjaan yang halal disisi syarak supaya mendapat berkat daripada !llah S( . sebagai seorang muslim. -!n introdu)tion to Malay "antuns."antun di atas membawa maksud sebagai seorang muslim.

(. Sayang-sayang buah kepayang. "atun dibawah dapat membantu menggambarkan situasi tersebut. -Kumpulan "antun Melayu. 0i dalam solat. Mereka akan bertawakal kepada !llah atas segala apa yang telah diusahakan dan dikerjakan oleh mereka supaya pekerjaan mereka itu mendapat rahmat. mereka dikehendaki untuk berdoa 26 . Kuasa !llah yang menentukan. #ni bermakna. Sebagai seorang muslim juga. $ontohnya dalam men)ari jodoh mahupun pasangan pengantin. buah kepayang hendak dimakan seperti manusia yang mahu makan buah kepayang tetapi hanya !llah yang berhak atas manusia yang di)iptanya. *aris pertama pantun di atas iaitu sayang-sayang buah kepayang men)eritakan mengenai manusia walaupun mereka )uba meran)ang atau menentukan sesuatu seperti manusia suka akan buah kepayang tetapi kuasa !llah yang menentukan segalanya. berkat dan dimakbulkan oleh !llah. 236. Manusia hanya mampu meran)ang. Kuasa !llah yang tiada siapa pun dapat menandingi-Nya.. mereka disyorkan untuk berusaha men)ari pasangan hidup mereka masing-masing kemudian mereka dikehendaki untuk bertawakal kepada !llah semoga usaha mereka itu dipermudahkan oleh !llah melalui solat istikharah dan solat hajat.Seterusnya. Selain itu. orang Melayu hendaklah melaksanakan solat lima waktu sehari semalam bagi menandakan rasa syukur dan taatnya kepada segala suruhan dan perintah !llah. . *uah kepayang hendak dimakan. masyarakat Melayu sering melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan kemudian menyandarkan usaha bagi sesuatu perkara yang dilakukan itu kepada !llah S( . manusia boleh meran)ang berbagai perkara dan berharap akan terlaksana seperti yang diran)ang walaupun mengetahui bahawa yang menentukan takdir hanyalah !llah S. halaman I0.

Minta ampun kepada tuhan. memohon keampunan kepada-Nya di atas segala kekhila&an yang pernah dilakukan. 5rang-orang Melayu mempunyai tradisi pakaian mereka tersendiri sebagai menyatakan jati diri pakaian Melayu. maka dia perlu segera bertaubat memohon keampunan kepada !llah dan perlu menyesali segala perbuatan mungkarnya itu. namun dalam mempengaruhi perlakuan itu adalah mengikut tradisi budaya masing-masing. *angun pagi sembahyang subuh. 5rang Melayu sememangnya akan bangun seawal subuh bagi menunaikan solat subuh.kepada !llah supaya diampun segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini. "antun di atas menyeru kepada manusia supaya bangun awal pagi iaitu pada waktu subuh untuk sujud menyembah !llah. #ni adalah kerana. $ontohnya. Nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam #slam itu merupakan ketetapan daripada !llah. $ontohnya pakaian baju kurung dan baju Melayu yang lengkap menutupi seluruh tubuh lelaki dan 27 . #slam menuntut umatnya supaya segera bertaubat setelah melakukan kesalahan. *erikut adalah pantun yang dapat menggambarkan situasi yang berlaku di atas / !nak ayam turun sepuluh. !llah S( adalah tuhan yang Maha "engampun. Nilai yang seterusnya yang terdapat dalam pantun ialah keinsa&an dan memohon keampunan. jika seseorang itu telah melakukan jenayah men)uri. Mati seekor tinggal Sembilan. Misalnya. !ntara nilai yang terdapat dalam pantun tersebut adalah nilai ketaatan yang ditunjukkan pada baris ketiga pantun iaitu D*angun pagi sembahyang subuhE. #slam telah menetapkan nilai-nilai dalam menjaga aurat. Maka bagi menentukan )ara atau kaedah untuk memenuhi nilai-nilai itu adalah berasaskan kepada budaya tradisi. 5rang yang telah melakukan kesalahan hendaklah memohon kempunan kepada !llah diatas setiap kesalahan yang telah dilakukanya.

"antun di atas bermaksud kita sebagai umat manusia hendaklah memelihara segala perlakuan dan anggota tubuh kita daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh !llah.* Nilai : T+l+ng. >uruskan iman peliharalah hati. Selain itu. segala tingkah laku hendaklah berlandaskan syariat #slam. 3. !pabila hati kita baik. Kalau berjalan peliharalah kaki. 28 . 5leh yang demikian. Kesantunan perilaku dan berbahasa telah menjadikan masyarakat Melayu tinggi adab dan budayanya. segala perintah !llah akan mereka turuti supaya mereka tidak tergelin)ir ke arah perkara-perkara yang ditegah oleh !llah. #ni selari dengan nilai-nilai #slam yang telah ditetapkan oleh al-Juran dan Hadith. ?ntuk men)apai tahap ini. orang Melayu sangat terkenal dengan budaya ketimuran yang tinggi. Masyarakat Melayu terkenal dengan adab sopan santunnya. "antun dibawah menggambarkan betapa pentingnya kita menjaga tingkah laku dan komunikasi kita supaya semua perlakuan kita terpelihara daripada segala kemungkaran. 0alam masyarakat Melayu. Kalau ber)akap peliharalah lidah.men+l+ng. Kalau menghadap kepada !llah. maka baiklah seluruh anggota dan apabila rosak hati itu maka akan binasalah seluruh anggota badan kita dan kebersihan itu hanyalah di)ipta melalui !lMuraCabah. #ni menyebabkan masyarakat Melayu dipandang tinggi oleh masyarakat lain yang menjadikan budaya dan )ara hidup orang Melayu sebagai )ontoh dan teladan untuk diikuti.perempuan. 5rang Melayu meletakkan ajaran #slam sebagai landasan dalam menentukan perjalanan hidup mereka. !pabila kita hendak memelihara sesuatu yang +ahir. mereka perlu memelihara segala tingkahlaku supaya setiap perlakuan mereka tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh !llah. maka kita hendaklah memulakan sesuatu itu degan segala amal kebaikan melalui pembersihan hati dan jiwa kita. "embersihan hati inilah yang dinamakan sebagai taCwa.

malah kita akan mendapat ganjaran pahala di sisi !llah. Kita hendaklah yakin bahawa setiap pertolongan yang diberikan dengan hati yang ikhlas bukan sahaja merapatan hubungan kita dengan orang lain. "antun di atas bermaksud. Sejak dilahirkan sehingga akhir hayat. Manusia dan persekitaran adalah dua elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam memastikan kesempurnaan dan kelangsungan kehidupan. masyarakat juga akan menjadi lemah dan tunduk kepada musuh. olong-menolong sememangnya sudah menjadi budaya dalam masyarakat Melayu. Selain itu. 5leh itu.Manusia adalah makhluk sosial yang saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain. *udaya tolong-menolong juga merupakan amalan yang mulia yang boleh mewujudkan keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Kita tidak sepatutnya meminta ganjaran di atas segala pertolongan yang telah diberikan kerana kemungkinan kita akan membebankan orang lain. *uah jambu buah kedodong %atuh ke tanah dimakan bulus Hidup itu tolong menolong anpa diupah kerana tulus. menolong dan ditolongi merupakan &itrah semula jadi yang ada dalam diri setiap manusia. "antun di bawah menjadikan nilai ini sebagai tema lantas membuktikan pentingnya nilai ini dalam masyarakat Melayu. memberi dan menerima pertolongan merupakan dua amalan yang biasa bagi seorang manusia yang normal. Sesungguhnya #slam amat menggalakkan 29 . "ertolongan yang diberi pula adalah seikhlas hati tanpa meminta balasan mahupun ganjaran daripada orang yang meminta pertolongan. *egitu juga dengan masyarakat Melayu. setiap daripada pertolongan yang diberikan hendaklah kita lakukan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sebarang ganjaran diatas pertolongan yang telah dihulurkan. "ertolongan yang diberi adalah seikhlas mungkin kerana orang Melayu per)aya bahawa setiap perbuatan baik itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Nilai ini merupakan antara unsur penting yang membentuk masyarakat Melayu. tanpa nilai tolong-menolong ini.

0alam bermasyarakat. orang Melayu sangat mementingkan nilai tolong menolong ini.250/236A. #ni kerana.umatnya supaya memperbanyakkan pertolongan terhadap amalan-amalan kebaikan yang memberi man&aat kedua-dua belah pihak semasa hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. %ika tidak. kita hendaklah sentiasa hidup dalam keadaan bersatu padu dan tolong menolong agar hubungan kita kita dalam kalangan masyarakat terjalin dengan erat tanpa sebara krisis atau permasalahan yang boleh meme)ahbelahkan keharmonian hidup bermasyarakat.w.0alam masyarakat Melayu. #ni terbukti dalam penulisan pantun di bawah/ Masa berjalan bawalah tongkat. 0engan adanya semangat sebegini. sesuatu kerja yang dilakukan akan menjadi mudah. nilai bersatu padu akan menambahkan kekuatan bagi sesbuah masyarakat itu 30 . Sama sekampung teguhkan pakat. Kalau boleh jenis semambu. Sesungguhnya !llah akan mengenakan seksaan yang amat dasyatE. -9ainal !bidin *akar. D olong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketaCwaan. "antun di atas membawa dalam kehidupan bermasyarakat. seperti &irman !llah s. dan jangan sekali-kali kamu memberi pertolongan di atas perkara kejahatan dosa yang membawa kepada perseteruan. 5leh itu. kehidupan akan menjadi tidak tenteram dan dipenuhi dengan ketidakpuasan hati dan pemberontakan. Kalau tidak musuh berkubu. Koleksi "antun 9akaria Hitam. majilis kenduri kendara bagi meraikan pengantin baharu mahupun kenduri kesyukuran akan dijalankan se)ara bergotong royong. 5rang kampung akan turun padang bersama-sama membantu tuan rumah untuk menyediakan juadah bagi membantu melan)arkan perjalanan majlis kenduri yang diadakan. -Surah !l-Maidah/ 1. %ika hubungan dalam kalangan masyarakat dapat dijaga dengan baik. $ontohnya dalam sesebuah keraian atau kenduri.t. maka anasiranasir luar tidak dapat mengganggu gugat perse&ahaman anatara masyarakat. dan takut olehmu akan !llah. Masyarakat Melayu bergotong-royong tanpa mengira peringkat umur. "epatah Melayu sendiri banyak mengaitkan nilai bersatu-padu dan tolongmenolong. kekuatan sesebuah masyarakat dibentuk dari nilai bersatupadu.

antara tema dan juga antara rakan kerja.. Kha+anah "antun Melayu Biau. %ika kita sentiasa tolong menolong sesama insan. A4/100I..enas <&&endy. Seseorang muslim sentiasa berusaha membantu saudara muslimnya yang lain. -Setiamulia. olong menolong juga akan dapat membantu kita membina hubungan baik dengan semua orang. Sikap tolong menolong. kita dapat memupuk rasa kasih sayang antara tetangga. #ni kerana. Membantu sesama muslim adalah antara tanggungjawab yang mesti dipikul oleh bahu setiap yang beriman dengan ayat !llah -maksudnya. 0aging dijual berpikul-pikul Kalau ringan sama dijinjing Kalau berat sama dipikul. 31 .Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. >ima "uluh "antun. 4/2345. 5rang )ina menjual daging. -Surah al-Hujurat / ayat 20. Singkat kata tolong menolong adalah si&at hidup bagi setiap orang. "antun di bawah ini menggambarkan situasi di atas / !dat bersampan mahu berdayung !dat membelat mahu berbasah !dat berkawan mahu menolong !dat bersahabat mahu bersusah . 0alam pantun di bawah menunjukkan nilai bersatu dan tolong-menolong. bantu membantu dan jamin-menjamin sesama muslim di dalam perkara makru& atau kebaikan adalah merupakan tuntutan al-ukhuwwah al-#slamiyyah -persaudaraan #slam.terutamanya masyarakat Melayu. olong menolong juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. dengan tolong menolong kita akan dapat membantu orang lain dan jika kita perlu bantuan tentunya orangpun akan menolong kita.

Kawan yang baik adalah kawan yang sanggup berasama kita tidak mengira sama ada waktu senang mahupun waktu susah. maka akan timbul pelbagai masalah. Se)ara tidak langsung diri kita terdidik untuk membantu orang yang berada dalam kesusahan. 32 . mengatasi masalah sosial atau peribadi. Seandainya perkara-perkara ini dapat di atasi.enas <&&endy."antun di atas bermaksud sebagai seorang sahabat dan kawan. maka kualiti hidup akan meningkat. dan keperluankeperluan dalam kalangan masyarakatnya. 0alam masyarakat Melayu. amat penting untuk kita memilih kawan yang bukan sahaja sekadar dapat menemani dan berkongsi suka dengan kita. menyelesaikan kon&lik interpersonal. %adi. kita akan ingat akan kesusahan yang pernah kita alami sebelumnya. malah kita dituntu untuk memilih sahabat yang baik pekertinya dan mendekatkan diri dengan agamanya kerana orang yang dekat dengan agama akan menjaga hubungan dengan kawannya sebagaimana yang dituntut oleh agamanya. tujuan menolong se)ara umumnya adalah untuk memberi arahan dan moti'asi./100I. !pabila manusia dan masyarakat tidak sempurna. dan ini merupakan salah satu matlamat menolong terutama dalam masyarakat Melayu. Kha+anah "antun Melayu Biau. "antun dibawah adalah )ontoh pantun yang boleh menggambarkan situasi tersebut / ?ntuk apa menebang pisang Supaya dapat merasa buahnya ?ntuk apa menolong orang Supaya ingat masa susahnya . kita perlu mengharungi segala )abaran di dunia ini bersama-sama tanpa mengira waktu sudah mahupun waktu senang. Masalah yang timbul memerlukan penyelesaian. 1A. isu-isu yang mendadak. maka tolong menolong antara satu sama lain adalah perlu apabila masalah timbul. Kadangkala apabila kita membantu orang lain. Manusia dan masyarakat merupakan entiti yang tidak sempurna.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->