SSCT

NAME__________________________________AGENCY_______________________
AGE____________SEX____________CIVIL STATUS_________________________
POSITION APPLIED____________________________DATE___________________
TIME BEGAN_________________________TIME FINISHED__________________

INSTRUCTIONS: The following are sixty (60) partly completed sentences. Read each one and finish
it by writing the first thing that comes to your mind. If you cannot complete the item, circle the number
and return to it later.

MGA TAGUBILIN: Ang sumusunod ay animnapung (60) pangungusap na walang diwa. Basahin
ang bawat isa at tapusin sa pamamamgitan ng pagsulat na bahagi na maisip mo agad na makapagbibigay ng
wastong diwa. Tapusin agad. Kung hindi mo mabuo ang isang parirala, guhitan ng pabilog, at saka
balikan.
1.

I feel that my father seldom
Pakiramdam ko ang aking ama ay bihirang/madalang____________________________________

2. When the odds are against me
Kapag ang lahat ay laban sa akin____________________________________________________
3.

I always wanted to
Ang nais ko ay laging_____________________________________________________________

4.

If I were in charge
Kung ako ang namamahala_________________________________________________________

5.

To me, the future looks
Para sa akin ang kinabukasan ay_____________________________________________________

6.

The man over me
Ang mga taong nakatataas sa akin___________________________________________________

7.

I know it is silly but I’m afraid of
Alam ko katawa-tawa ngunit natatakot akong__________________________________________

8.

I think that a real friend
Sa aking palagay ang isang tunay na kaibigan__________________________________________

9.

When I was a child
Noong ako’y bata pa______________________________________________________________

10.

My idea of a perfect woman
Ang isang katangi-tanging babae sa aking palagay ay____________________________________

PE004 (04/01/99)

11.

When I see a man and woman together
Kapag nakakakita ako ng isang lalaki at babae na magkasama_____________________________

12.

Compared with most families, mine
Kung ihahambing sa maraming mag-anak, ang amin_____________________________________

13.

At work, I get best long with
Sa gawain, nakakasundo kong mabuti ang_____________________________________________

14.

My mother is
Ang aking ina ay_________________________________________________________________

15.

I would do anything to forget the time I
Gagawin ko ang lahat upang kalimutan ang sandaling ako’y_______________________________

16.

If my father would only
Kung ang ama ko lamang ay________________________________________________________

17.

I believe that I have the ability to
Naniniwala akong may kakayahan ko upang___________________________________________

18.

I would be perfectly happy if
Magiging ganap na maligaya ako kung _______________________________________________

19.

If people work for me
Kung maglilingkod ang mga tao sa akin_______________________________________________

20.

I look forward to
Inaasahan kong__________________________________________________________________

21.

In school, my teacher
Sa paaralan, ang aking mga guro____________________________________________________

22.

Most of my friends don’t know that I am afraid of
Karamihan sa aking mga kaibigan ay hindi na nakakaalam na ako’y takot sa__________________

23.

I don’t like people who
Hindi ko kinagigiliwan ang mga taong________________________________________________

24.

Before the war, I
Noong bago magkadigma, ako ay____________________________________________________

25.

I think most girls
Sa aking palagay, karamihan sa mga kababaihan________________________________________

26.

My feeling about married life is
Ang pakiramdam ko tungkol sa buhay may asawa ay____________________________________

27.

My family treats me
Ang aking kaanak ay itunuturing akong_______________________________________________

28.

Those I work with are
Ang mga kasama ko sa gawain_____________________________________________________

29.

My mother and I
Ang aking ina at ako______________________________________________________________

30.

My greatest mistake was
Ang pinakamalaking kamalian ko____________________________________________________

31.

I wish my father
Sana ang aking ama ko ay__________________________________________________________

32.

My greatest weakness is
Ang pinakamalaking kahinaan ko ay_________________________________________________

33.

My secret ambition in life
Ang lihim kong mithiin sa buhay ____________________________________________________

34.

The people who work for me
Ang mga taong naglilingkod sa akin__________________________________________________

35.

Someday
Balang araw_____________________________________________________________________

36.

When I see the boss coming
Kapag nakikita kong dumarating ang aking amo________________________________________

37.

I wish I could lose the fear of
Sana ay mawala sa akin ang takot ng_________________________________________________

38.

The people I like best
Ang mga taong aking kinagigiliwan__________________________________________________

39.

If I were young again
Kung ako ay magiging batang muli__________________________________________________

40.

I believe most women
Sa palagay ko, ang karamihan sa mga babae___________________________________________

41.

If I had sex relation
Kung ako’y nagkaroon ng kaugnayan sa babae/lalaki____________________________________

42.

Most families I know
Halos lahat ng mag-anak na kilala ko_________________________________________________

43.

I like working with
Naiibigan kong magtrabaho sa______________________________________________________

44.

I think that most mother
Sa aking palagay, karamihan sa nga ina_______________________________________________

45.

When I was younger, I felt guilty about
Noong kabataan ko, lagi akong inuusig ng aking budhi tungkol sa__________________________

46.

I feel that my father is
Nadadama kong ang aking ama ay___________________________________________________

47.

When luck turns against me
Kapag ang kapalaran ay di umayon sa akin____________________________________________

48.

In giving orders to others
Sa aking pagbibigay ng utos sa iba, ako_______________________________________________

49.

What I want most out of life
Ang aking pinakamimithi sa buhay___________________________________________________

50.

When I am older
Pag ako’y tumanda_______________________________________________________________

51.

People whom I consider my superior
Ang mga taong inaakala kung nakakataas sa akin_______________________________________

52.

My fears sometimes force me to
Ang aking pangamba kung minsan ay pumipilit sa akin upang_____________________________

53.

When I am not around, my friends
Kapag wala ako sa kanilang paligid, ang mga kaibigan ko________________________________

54.

My most vivid childhood memory
Ang pinakanatatandaan kong alaala/gunita noong kabataan ko_____________________________

55.

My sex life
Ang aking buhay pangseksual_______________________________________________________

56.

What I like least about women
Ang lahat ng ayaw ko sa kababaihan_________________________________________________

57.

When I was a child, my family
Noong ako’y bata pa, ang aking pamilya______________________________________________

58.

People who work with me usually
Ang mga taong kasama ko sa paggawa kalimitan________________________________________

59.

I like my mother but
Gusto ko ang aking ina subalit______________________________________________________

60.

The worst thing I ever did
Ang pinakamasamang bagay na aking nagawa__________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful