1.

KERTAS KERJA CADANGAN PENAMBAHBAIKAN TAMAN HERBA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ISMAIL, 08000SUNGAI PETANI KEDAH DARUL AMAN1.0 PENDAHULUAN . Taman Herba SMK T n! I"ma#$ mer %a!an "a$a& "a' #n"'r men (an) *#n#$a# +$e& %eman'a ! a$#'# ,#-#!a$ "e!+$a& . Se!+$a& Menen)a& Keban)"aan T n! I"ma#$ 'e$a& me. / *!an Taman Herba *#ba.a& %en)a.a"an Pan#'#a Kema&#ran H#* % *en)an !er/a"ama *ar#%a*a Per)era!an Pe$a%#"'an#. Ker'a" !er/a #n# *#ben'an)!an n' ! men0a*an)!an bebera%a %er!ara (an) %er$ *#$a! !an n' ! %enamba&ba#!an Taman Herba SMK T n! I"ma#$. Penamba&ba#!an #n# ber*a"ar!an !+men *an $a"an (an) *#ber#!an +$e& %e)a.a# *ar# Jaba'an Per'an#an %a*a 'a& n 1011.1.0 TAJUK PROJEK PENAMBAHBAIKAN TAMAN HERBA2.0 TARIKH Tar#!&3 4 Se%'ember 1011 &#n))a 10 Se%'ember 1011 Ma"a 3 5.20 %e'an) 67.20 %e'an)5.0 MISI . Pen b &an Taman Herba Se!+$a& a*a$a& n' ! meme$#&ara .ar#"an ba'an6 ba'an (an) bera"a"!an &erba (an) *#.ar#"# +$e& nene! m+(an) !#'a *a& $ . Ke. / *an 'aman &erba #n# / )a *a%a' men#n)!a'!an %en)e'a& an 'en'an) 'anaman6'anaman &erba *an !e) naan6 !e) naann(a (an) "ema!#n *#$ %a!an +$e& )enera"# ma"a !#n#. 1 1. 8.0 9ISI Men/a*#!an Taman Herba #n# "eba)a# " mber r / !an !e%a*a %ara %e$a/ar *an .ar)a SMK T n! I"ma#$ . Senan'#a"a menamba& ba#! *an menamba& !+$e!"# &erba *an 'anaman (an) mem% n(a# n#$a# %er ba'an .7.0 OBJEKTI:. Ob/e!'#, Penamba&ba#!an 3 . 1 Me. / *!an Taman Herba (an) !ema" , 0an'#! *an 'era' r *ar# "e)# Lan*"!a% *an " " n a' r 1 Menamba!an b#$an)an 'anaman &erba 2 Men(e$ara" !er/a %en(en))araan *a$am !a$ana)n a&$# Per)era!an Pe$a%#"'an#;.0 AHLI JA<ATANKUASA TAMAN HERBAPENASIHAT 1 3 PN NOORIAH BT BAHARI PENGETUA CEMERLANGPENASIHAT 1 3 EN. JAMIL BIN OTHMAN GKMP TEKNIK DAN 9OKASIONALPENGERUSI 3 PN MAIMUNAH BINTI BAHRON =GURU PEMBIMBING >KETUA PROJEK ? 3 PN LOLITA BINTI MOHD @USO:SETIAUSAHAP.SETIAUSAHA 3 EN. MOHD NAARUL B ADNANAJK 3 EN ROMAI B. ABD RAHIM EN HAS@IM@ B. HASHIM 1 2. 8.0 PELAJAR TERLIBAT =R / ! $am%#ran 1>4.0 KEKUATAN DAN KELEMAHAN Ke! a'an 3 1. Mem% n(a# %e$ba)a# Bar#a"# ' mb &an men)#! ' !a'e)+r# &erba (an) *#%er'an*#n)!an. Se'a!a' #n# , 'aman &erba #n# mem% n(a# $eb#& 70 /en#" 'anaman &erba %e$ba)a# !a'e)+r# 1. Mem% n(a# /ar#n)an Taman B+'an# an'ara n#'6 n#' $a#n "e%er'# Un#' Per!eb nan , S ra Da$am Taman ,Laman Or!#* *an N r"er( Or!#* Pen*#*#!an K&a". 2. Ker/a"ama *en)an Jaba'an Per'an#an (an) mer %a!an

11.a$an "eran))a *an %en(a!#' 'anaman . !a.a"an %a#% a#r *#"#men!an *en)an 10?4?1011 ! ran 1 C !a!# D 1 C !a!# 7 Men))an'# $abe$ nama %+!+! &erba (an) 10?4?1011 %e0a& *an %a'a& 5 8. Ke$ema&an 3 1. ma!an m#n m. 200.?4?1011 be"ar 8 Ka. Ber*a"ar!an bebera%a !e$ema&an (an) 'e$a& *#!ena$ %a"'# . 2. Pen*+! men'a"#an a!'#B#'# *an %e$abe$an 'anaman (an) ma"#& be$ m $en)!a% *an "em% rna.%en( mban) *ana !e%a*a %r+)ram Taman Herba Se!+$a&.a'an! a"a 'e$a& men0a*an)!an bebera%a %er!ara n' ! *#%er'#mban)!an +$e& %#&a! %en) r "an n' ! *#amb#$ '#n*a!an "e)era .00 PANITIA KHB ra0 n r m%a#. 'er#ma !a"#&. %era$a'an > JUMLAH 1580. 10. K ran) mem% n(a# !+$e!"# 'anaman &erba (an) e!"+'#! *an /aran) *#*a%a'# .?4?1011 (an) 'e$a& ma'# *an '#*a! " b r 5 Meman)!a" *an men0an'a" %+!+!6%+!+! 18?4?1011 61.0 ANGGARAN KOS MENGIKUT CADANGAN DAN SUMBER KE<ANGAN B#$ Per!ara J m$a& K+" S mber 1 Ba'a *an "#men 280.00 SEKOLAH 1 La%#! ba' Pe/a$an Ka!# ? 10 n#' E 200. memba/a *an menamba& 10?4?1011611?4?1011 me*# m %enanaman 2 Penanaman "em $a %+!+!6%+!+! &erba 18?4?1011 61.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN .00 PANITIA KHB 8 K+" %en(e$en))araan = Tana& "ema#an. an'aran(a #a$a& 3 BIL AKTI9ITI TARIKH CADANGAN 1 Mera0 n Keren))a 4?4?1011 1 Men))emb r.00 SEKOLAH RM18. ba/a .00 Se!#an. %#&a! /a.00 2 Men))an'# Pa%an Tan*a *an Labe$ 200. PERTANIAN ADALAH PERNIAGAAN . 1. 2 5. Lan*"!a% Taman Herba Se!+$a& ! ran) menar#! *an 0er#a.00 SEKOLAH P+!+! &erba 5 Membe$# ana! %+!+! *an ben#& &erba 100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful