Assisi Szent Ferenc művei

Előszó
Ez a fordítás először 1989-ben látott napvilágot Esztergomban, a ferences rend magánkiadásaként, korlátozott példán számban! "mikor az "gape kiad# most meg$elenteti %zent &erenc m'veit, eg részt ennek a szerén vállalkozásnak lép a n omába! (ásrészt viszont )el énval#, )og a ferences források, te)át &erenc m'veinek és a r#la sz#l# *+++! és *+,! századi életra$zoknak a sorozata éppen a rendalapít# sa$át m'veivel ind-l$on! Eg kötetben összeg '$tve először a francia ferencesek adták ki ezeket 19.8-ban!/10 Ezt követte az amerikai 11923/304, és az olasz/50 kiadás! 6émet7l és )olland-l nem eg kötetben, )anem sorozatban $elentek meg a ferences források! Ezt a m#dszert követi az "gapé kiad# sorozata is! Ezzel a vállalkozással - remél$7k mielőbb - mag ar-l is olvas)at# lesz az "ssisi %zent &erenc életére vonatkoz# mindeg ik forrás! &erenc m'veit mag ar-l -tol$ára 1981-ben adták ki a %zt! +stván 8árs-latnál, Az egyszerűség útja címmel! Ez a kiadás Dr. Balanyi György piarista történész fordítását tartalmazza, amel régebben, az ötvenes években kész7lt! 9tdolgozására né)án régies ford-latán kív7l azért volt sz7kség, mert a ++! ,atikáni zsinat #ta igen komol szövegkritikai és irodalomtörténeti forrásk-tatás ind-lt meg a ferences rendben! Ennek g 7mölcseként Kajetan Esser OFM :$ kritikai kiadást készített a latin eredetiről 1928-ban! Ez-tán ind-lt meg a modern n elv', kritikai igén ' fordítások sorozata! Esser m'vét bővített és $avított formában Engel ert Gra! OFM adta ki :$ra 1989-ben! Ezeket a szövegkiadásokat ;alan i nem ismer)ette, s innen ad#dik, )og fordítása már nem felel meg a mai igén eknek, sem a lelkiség, sem a n elvi kife$ezés, sem filol#giai részletek szempont$áb#l! " ferences források k-tatásának mai állapotát vett7k fig elembe, amikor ;alan i maradand# n elvi értékeit átmentve korszer' fordításra törekedt7nk! "z eg es m'vek mag ar címe alatt )ozz-k a latin címet, mellette a mag ar cím rövidítését! " kritikai kiadásokat követve ma versekre oszt$-k a nag obb eg ségeket, ezek számozása fölemelt vastag számmal történt! "z idézeteket te)át - a szentírási )el ek mintá$ára - íg $elöl$7k meg< +nt =,5 - a =! intelem 5! verse> ?@end =. - "z egész @end)ez írt levél =.! verse! Várnai Jakab OFM

". r#sz$ %letsza &ly'(
"ntelme( )A*m'niti'nes+ "nt,
Eg névtelen domonkos kézirat arr#l tan:skodik, )og &erenc +ntelmeinek g '$temén e már 1351-ben kézről-kézre $árt Aárizsban! Bellege a középkori reportatio< eg )allgat# le$eg ezte &erencnek a %zentírás)oz f'zött tanításait a káptalanok során! Csszességében nézve, az +ntelmek a testvéri szeretetben kibontakoz# lelki szegén ség dicsérete! (egm-tatkozik benn7k &erenc felfogásának mél sége az evangéli-mi szegén séget illetően! "z "t ának és &i:nak és %zentléleknek nevében! Ezek tiszteletre mélt# at ánk, %zent &erenc szent intelmeinek szavai, mel eket valamenn i testvér)ez intézett!

-. Az .r test#ről
-

"z Dr Béz-s íg beszél tanítván ai)oz< Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki se j!t"at el az Atyá"oz, #sak általa ! /$a enge ismertetek volna, Atyá at is ismertétek volna> %e ostant&l 'ogva is eritek és látjátok (t! 0F)l*+ ,gy sz&lt "ozzá- .ra , !tas% eg nek)nk az Atyát, s az elég lesz nek)nk! 1Jéz!s ,gy 'elelt- Már oly rég&ta veletek vagyok, és ne is ertél eg enge / F)l*+, aki enge lát, Atyá at is látja! 2"z "t a egk*zel,t"etetlen 'ényességben lakozik, és lélek az 0sten, és 0stent so"a senki se látta! 3Ezért csak lélekben lát)at#, ert a lélek az, a i éltet, a test ne "asznál se it! 4Ee a &i:t se lát$a senki másként, mint az "t át, mert )iszen eg enlő az "t ával, sem másként, mint a %zentlelket! 5(indazok te)át, akik a mi Fr-nkat Béz-st csak embersége szerint látták és nem látták őt lelke és istensége szerint, és nem )itték r#la, )og +sten val#ságos &ia, elkár)oztak! 6Gasonl#an azok is, akik lát$ák -g an a szentséget, mel az oltáron a pap kezében az Dr szavai által a ken ér és bor színében megszentelődik, de nem lát$ák lelke és istensége szerint és nem )iszik r#la, )og az val#sággal a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges teste és vére, elkár)oznak! -7Giszen maga a (agasságbeli tan:sít$a< 1z az én teste és vére , az én új sz*vetsége é 2 ely sokakért kiontatik3 > --és< aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak *r*k élete van! -/8e)át az Drnak )íveiben lakoz# lelke az, aki veszi az Dr szentséges testét és vérét> -0mindenki más, akiben nincs ebből a lélekből, és mégis venni merészeli a szentséget, ítéletét eszi és issza/10! -1 6os te"át e berek 'iai, e%%ig lesztek ég ne"éz sz,vvelI -2(iért nem ismeritek meg az igazságot és miért nem )isztek +sten &iábanI -3Jme, nap nap -tán megalázza magát, mint akkor, mikoron királyi tr&njár&l a %z'z mé)ébe szállott alá> -4nap nap -tán közénk $ön alázatos k7lsőben> -5nap nap -tán leszáll "t $a öléről az oltárra és a pap kezébe ad$a magát! -6 Ks mint eg koron val#di testében $elent meg a szent apostoloknak, azonképpen most a szent ken érben m-tat$a meg magát nek7nk! /7Ks miként az apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve +stennek )itték őt, /-akként mi is, bár testi szem7nkkel csak a ken eret és a bort lát$-k, fontol$-k meg és )igg 7k szilárdan, )og ez az ő élő és val#ságos teste és vére! //Jg marad az Dr mindenkoron )íveivel, amint maga mond$a< 4 e, én veletek vagyok a világ végezetéig/30! /. A saj&t a(arat g'n'szs&g&ról
-

"z Dr íg sz#lt 9dám)oz< Min%en 'ár&l egyél5 %e a j& és rossz t!%ás 'ájár&l ne egyél/50! / 9dám te)át a paradicsom minden fá$ár#l e)etett, és míg nem szeg7lt ellene az engedelmességnek, nem vétkezett! 0(ert a $# t-dás fá$ár#l az eszik, aki akaratát a maga kizár#lagos t-la$donának tart$a és aki felf-valkodik azon $#k miatt, amiket az Dr mond és m'vel általa! 1Ks íg a gonosz lélek csábítása és a parancs megszegése révén megterem a rossz t-dás g 7mölcse! 28ermészetes te)át, )og b'n)ődnie kell miatta! 0. A tö(#letes enge*elmess#gről
-

"z Dr ezt mond$a az evangéli-mban< Aki ne mond le in%enér(l, a ije van, ne le"et az én tan,tványo , /és aki eg akarja enteni lelkét, elvesz,ti azt! 0"z az ember )ag $a el mindenét, ami$e van s veszíti el testét, aki az engedelmesség $eg ében tökéletesen elöl$ár#$a kezébe ad$a magát! 18e)át tökéletes engedelmességnek számít minden, amit mond és tesz, feltéve, )og t-datában van annak, )og amit tesz, $#, és nincs ellentétben elöl$ár#$a akaratával! 2Ks )a vala)a megtörténnék, )og az alárendelt $obbnak és lelke szempont$áb#l célravezetőbbnek lát valamit, mint amit elöl$ár#$a parancsol, áldozza fel önként sa$át akaratát +stennek, s )el ette elöl$ár#$áét ig ekezzék cselekedettel val#ra váltani! 3(ert ez a szeretetből fakad# engedelmesség, mel eg formán eleget tesz +stennek és a felebarátnak! 4Ga pedig az

elöl$ár# ol asmit találna parancsolni, ami lelke 7dvössége ellen van, az alárendelt, )a nem is tel$esíti parancsát, azért ne ford-l$on el tőle! 5Ks )a emiatt 7ldözést szenvedne valakiktől, csak annál $obban szeresse az illetőket +stenért! 6(ert aki inkább vállal$a az 7ldöztetést, sem)og elszakad$on testvéreitől, az igazán megmarad a tökéletes engedelmességben, mert életét ad$a testvéreiért! -7(ert bizon sok szerzetes van, aki azzal az 7r7gg el, )og $obban lát$a a dolgokat, mint elöl$ár#i parancsol$ák neki, )átra tekintget és sa$át akaratának "ánya%éká"oz tér vissza/=0! --"z il enek g ilkosok, és rossz példá$-kkal számtalan lélek vesztét okozzák! 1. 8'gy sen(i se saj&t9tsa (i mag&na( az elölj&rós&g't
-

6em azért $öttem, "ogy neke szolgáljanak, "ane "ogy én szolgáljak - mond$a az Dr! /"kik mások fölé rendeltettek, ne dicseked$enek $obban elöl$ár#ság-kkal, mint)a kizár#lag testvéreik lábának mosogatására volnának rendelve! 0Ks )a )ivatal-k elvesztése $obban megzavar$a őket, mint a lábmosás feladatának elvonása, lelk7k veszedelmére csak annál inkább vetik mag-kat kin#sek/L0 gyűjtésére 2. 8'gy sen(i se :!val('*j#( :el+ ;anem az .r (eresztj# en *icse(e*j#(
-

%zívleld meg, # ember, mil en nag kit7ntetésben részesített téged az Dristen, mikor test szerint szeretett &iának ké+ére, lélek szerint pedig sa$át "asonlatosságára teremtett és alkotott! /Ks íme, az összes teremtén ek, mel ek az ég alatt talál)at#k, a mag-k m#d$án $obban szolgál$ák és ismerik 8eremtő$7ket és készségesebben engedelmeskednek neki, mint te! 0Ks nem is a gonosz lelkek feszítették őt keresztre, )anem vel7k szövetkezve te feszítetted és feszíted meg :$ra meg :$ra, vala)án szor a vétkekben és a b'nökben g ön ör'ségedet találod! 1Ks va$on mivel dicseked)etszI 2(ert )a ol an éles elmé$' és bölcs volnál is, )og rendelkeznél a t!%o ányok teljességével, értenéd a k)l*n'éle nyelveket, mél en bele t-dnál mer7lni az ég titkainak f7rkészésébe, mindezzel nem dicseked)etnél, 3mert íme, eg etlen ördög többet t-dott az égi dolgokr#l és most többet t-d a földiekről, mint valamenn i földi ember eg 7ttvéve! (ég akkor is többet t-dna, )a akadna, aki az Drt#l a legtel$esebb bölcsesség k7lönleges ismeretét kapná! 4Ee nem dicseked)etnél azzal sem, )a szebb és gazdagabb volnál mindenkinél, sőt, még )a csodákat m'velnél és az ördögöket is ki t-dnád 'zni, mert mindez ellenkezne képességeiddel és nem tartozna reád! 5Ellenben igenis dicseked)et7nk er(tlenségeinkkel és a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szent kereszt$ének mindennapi )ordozásával/.0! 3. Az .r (övet#s#ről
-

(indann ian fig el$7nk, testvéreim, a $# pásztorra, aki vállalta a kereszt g ötrelmét $-)ai megmentéséért! /"z Dr $-)ai követték őt a szorongattatásban és 7ldöztetésben, szég envallásban és é)ségben, erőtlenségben és kísértésben és minden más megpr#báltatásban, s mindezek elviseléséért örök életet n ertek az Drt#l! 06ag szég en te)át ránk, +sten szolgáira, )og míg a szentek cselekedték a nag tetteket, mi cs-pán tetteik )irdetésével akar-nk dicsőséget és tiszteletet kivívni mag-nknak! 4. 8'gy a jó csele(e*et ny'm'n (9s#rje a t!*'m&nyt
-

"zt mond$a az "postol< A betű *l, a lélek +e%ig éltet/20! /;et' által )alnak meg azok, akik csak a szavakat #)a$t$ák t-dni, )og íg bölcsebbnek t'n$enek fel másoknál> s íg akarnak nag vag ont szerezni, )og azt rokonaik és barátaik közt szétoszt)assák! 0Ks bet' által )alnak meg azok a szerzetesek is, akik nem akar$ák követni a %zentírás 1sz& szerint- szent

ellenére cselekszenek. )anem visszaad$a a #sászárnak. akik gyűl*lnek benneteket és i á%kozzatok )l%*z(itekért és rágal az&itokért3 /90! /+gazán az szereti ellenségét. ert 0sten 'iainak ". 8'gy sen(i m&sna( űn#n meg ne 'tr&n('zz#( - +sten szolgá$ának semmi máson nem szabad fennakadnia. ann i lakozik benne. csak a b'nön! /Ga te)át valaki bármi m#don vétkezik. 0)anem ellenkezőleg. /és nin#s aki j&t #seleke%ne. azt legbiztosabban erről le)et megismerni< /)a +sten valami $#t m'vel általa. aki nem a ra$ta elkövetett $ogtalanságot fá$lal$a. mivel a (agasságbelire irig kedik/80. A szeretetről - "z Dr mond$a< Szeressétek ellenségeiteket 2tegyetek j&t azokkal.betű4 szellemét. vétket )almoz magára! 0+sten azon szolgá$a ellenben. aki semmi miatt nem ger$ed )aragra és nem $ön ki a sodráb#l. mindenki közvetlen )atalmában tart$a ellenségét. semmiféle lát)at# vag lát)atatlan ellenség nem árt)at neki! --. Az . amíg minden kedve szerint történik! / "mikor el$ön az idő. )el esen és t-la$don nélk7l él! 1Ks boldog az. nem f-valkodik fel. teste. azaz testét. a káromlás b'nét követi el. akitől minden $# ered! 5.vatnak/130! +sten szolgá$a mindaddig nem lát)at$a. és +sten szolgá$a nem szeretetből $ön ki sodráb#l. 0)anem +sten szerelméért a fele-barát$a által elkövetett b'nön bánk#dik. nem a testnek t-la$donít$ák. mel et szereztek és még szerezni kívánnak. mind$árt ellenség7ket vag felebarát$-kat okol$ák miatta! /Aedig nem íg áll a dolog! (ert íme. )anem sz#val és példaadással a fölséges Dristennek ad$ák vissza. amenn i t7relmet és alázatosságot m-tat akkor. A test meg:eny9t#s#ről - %okan vannak. a i a #sászáré és 0stennek a i az 0stené/110! -/. aki minden $#t mond és cselekszik! 6. csak annál )itván abbnak tart$a és minden más embernél kisebbnek érzi magát! -0. akik )a vétkeznek vag $ogtalanságot szenvednek. mell el vétkezni szokott! 07ol%og te)át az a szolga/1M0. mel ellensége minden $#nak. )anem beérik a szavak merő t-dásával és értelmezésével! 1Ks viszont azokat élteti a %zentírás szelleme. A t<relemről - 7ol%ogok a békességszerz(k. nin#s egyetlen egy se ! 0. aki semmit sem tart meg magának.r lel(#ne( megismer#s#ről - Gog +sten szolgá$ában megvan-e az Dr lelke. akik egész t-domán -kat. 1és tetteivel m-tat$a meg iránta érzett szeretetét! -7. aki az il m#don )atalmába adott ellenséget álland#an fogva tart$a és bölcsen #vakodik tőle! 1(ert amíg íg cselekszik. #sak a Szentlélek által. )og akiknek kedvében kellene $árniok. Az irigys#g űn#ne( (er<l#s#ről - Jg sz#l az "postol< %enki sem mond)at$a< Jéz!s az 6r. amit mond és cselekszik általa az Dr. és )aragra ger$ed emiatt. menn i t7relem és alázatosság lakozik benne. és nem több! .árki irig kedik te)át testvérére a $# miatt.

amenn it +sten szemében ér. és semmivel sem többet! 0Ba$ annak a szerzetesnek. aki minden $#t az Dristennek ad vissza. eg 7g 'nek és megvetésre mélt#nak tart$ák! /(ert az ember ann it ér. mint )og magát az Dristennek átad$a! -5.-1. elvétetik tőle/120! -6. és azt szereti. )og elvisel$ék őt! /. )og az *vé.vűek. sokat bö$tölnek és san argat$ák test7ket. aki )i: és 7res beszédekben leli g ön ör'ségét és ezekkel nevetésre készteti embertársait! /-. A sz9v tisztas&g&ról - 7ol%ogok a tisztasz. A . amit más által mond és m'vel! /. aki mindabban elviseli felebarát$a g arl#ságát. akik áll)atatosak az imádságban és a zsolozsma végzésében. és amiről azt )itte. mert aki visszatart magának valamit.rának +stenének +énzét rejti el magába. aki nem bízza el magát $obban a miatt a $# miatt.vatnak/1=0! /+gazán békességszerzők azok.)asonl# kör7lmén ek közt . akit nem a maga $#szántáb#l )el eztek magasba. és a maga $#szántáb#l nem akar onnét leszállni! 1Ee bol%og az a szolga/180. ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondol$a magát k7lönbnek. /s ezekkel örömben és vigasságban/190 +sten szeretetére indít$a embertársait! 0Ee $a$ annak a szerzetesnek.oldog a szolga. mint eg ed7l az Dr szent beszédeiben és m'veiben. aki őt arc-l 7ti/150! -2. ert *vék a ennyek országa! /%okan vannak. aki nem talál$a másban g ön ör'ségét és örömét. vag valami semmiségen.0. amit elvesznek től7k. 0de eg etlen sz#n. akit mások magas polcra )el eztek. aki inkább akar kapni felebarát$át#l.i= szerzetesről - .oldog az a szerzetes. az élő és igaz +stent! -4. ert (k eglátják az 0stent/1L0! /+gazán tisztaszív'ek azok.étkezik az ol an ember. mel et mag-kra nézve sértőnek éreznek. A #(#ről - 7ol%ogok a békességszerz(k. akik a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szerelméért e világ minden szenvedése közepett is megőrzik lelk7knek és test7knek béké$ét! -3. akik a földieket megvetik. A :ele ar&t ir&nti r#szv#tről - . és mindig arra vág ik. mint amikor )itván nak. .oldog a szolga.oldog ember. )og mások tapossanak ra$ta! /7. "sten al&zat's sz'lg&j&ról - 7ol%og az a szolga/1. ert 0sten 'iainak ". az magát g 'löli. "sten al&zat's sz'lg&j&ról - . A lel(i szeg#nys#gről - 7ol%ogok a lelki szegények. amit általa mond és m'vel az Dr. A jó #s . mint amiatt. az égieket keresik és nem sz'nnek meg tiszta szívvel és lélekkel imádni és szemlélni az Frat.maga is kívánná.i= #s :ecsegő szerzetesről . mind$árt megbotránkoznak és föl)áborodnak! 1"z il enek nem lelki szegén ek> mert aki igazán lelki szegén . amiben .

ott nincs sem kapzsiság.amikor az nem t-d szolgálatára lenni . 1annál nag obb a b'n is. mikor szolgálatára t-d állni! /2.oldog a szolga. aki késedelmes a mentegetőzésre. ott nincs sem )arag. senkinek sincs $oga ítélkezni fölött7k.oldog a szolga. és )allgat#i csekél )aszonnal távoznak tőle! //. sem szertelenkedés! .oldog a szolga. aki minden vétségéért kész b'n)ődni. Az igazi szeretetről - .oldog a szolga. mel nek elkövetésében nem )ibás! /0.- . nag obb minden más emberénél a világon! /4. aki távollétében épp:g szereti és félti testvérét. sem zs-goriság! 1 ")ol n -galom és elmélkedés van. mint egészséges korában. és bölcsen megfontol$a. bensőleg töredelmes bánattal. akik lenézik őket! (ert )a mind$árt b'nösök is.oldog a szolga. A :eny9t#sről - . aki álland#an fen ítő )atalom alatt áll! 0G' és okos szolga az/310. Az al&zat'ss&gról - . - . amiket az Dr $elentett ki neki. aki a feddésbe szelíden belen -gszik. ott nincs sem félelem.oldog a szolga. aki bizalommal van a r#mai %zenteg )áz előírásai szerint dicséretesen élő klerik-sok iránt! /Ee $a$ azoknak. sem t-datlanság! / ")ol t7relem és alázatosság van. aki betegségében .oldog a szolga.oldog a szolga. és eg ed7l ők szolgáltat$ák ki másoknak -. amit $elenlétében szeretettel meg ne mond)atna! /3.oldog a szolga. és nem tettekkel. ott nincs sem aggál oskodás. alázatosan bevall$a )ibá$át és készségesen elégtételt ad! 0 . aki a rendre-tasítást. vádaskodást és dorgálást éppen ol an béket'réssel fogad$a mást#l. k7lsőleg pedig g #nással és az elégtétel cselekedeteivel! /1.ők veszik mag-k)oz. mert az Dr kizár#lag magának tart$a fenn megítélés7ket! 0(inél nag obb -g anis a )ivatal. és alázatosan elviseli a megszég enítést és dorgálást ol an b'nért is. mel et ellen7k elkövetnek. )!gyanarról. mint amikor -rai közt forgol#dik! /. mel et a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges teste és vére fölött g akorolnak . aki nem a $-talom remén ében beszél. mint $elenlétében> és )áta mögött sem mond semmi ol at. aki alárendelt$ei között éppol alázatos t-d lenni. 8'gy "sten sz'lg&i tisztelj#( a (leri(!s'(at - . mint fogadná t-la$don magát#l! /.épp:g szereti testvérét. szerén en sz#t fogad. A v#t(et (iz&ró er#nyről - ")ol szeretet és bölcsesség van. sem felind-lás! 0 ")ol vigasság és szegén ség van. aki a $#kat. )anem inkább $-talomra á)ítoz# beszédekkel kíván$a azokat t-dtára adni az embereknek! 0"z il en szerzetes elveszi j!tal át/3M0. nem tár$a fel minden gondolatát és késedelmes a sz#lásra. mit kell mondania és felelnie! /Ee $a$ annak a szerzetesnek. nem zár$a szívébe.

de a párizsi magiszterekre és főpapokra történő )ivatkozás a rend széleskörő elter$edését feltételezi! - Eg nap az "ng alos .oldog a szolga.vében megőrzi Frának és +stenének titkait/350! A> "GA>" %S ?@K%AE?ES BOADOGSBGCDA )DE EECA E? FECFEG?A AAE?"?"A+ "?B. )og Aárizsban minden teol#giai doktor belépett a @endbe. nem $ö)etsz be! --Ks amikor :$ra zörgetek. mindez nem az igazi öröm! 4 .-g)etti 1932-ben eg kéziratban megtalálta ennek forrását. aki előtt $#nak lát$a! 0.ez az igazi öröm és igazi erén és a lélek 7dvössége! A meg nem erős9tett reg!la )Ceg!la n'n !llata+ -Ceg. )og az +ntelmek -tán közöl$7k! Heletkezési ide$ét nem ismer$7k. sem kemén szív'ség! /5. &erencnek ezt a tanítását sokáig csak a &ioretti 8! fe$ezetében olvas)at# történetből ismert7k! . és ez indokol$a. A jóna( elrejt#s#ről+ . aki sz.Ee)át mi az igazi örömI 5 . ott nincs sem pazarlás. 13M9-ben! " közösség számbeli növekedése. és mi-tán )osszasan kopogtam és kiáltoztam. )og eredetileg )asonlat.álaszolok< &erenc testvér! -7 Ks ő azt mond$a< men$ innét.oldogasszon ban boldog &erenc magá)oz )ívta ?e# testvért és azt mondta< . érsekek és p7spökök. aki kincseket g '$t a menn ben. )og )abit-som széléről $égcsapok l#gnak és a lábamat verdesik és ezekből a sebekből vér fol ik! 6Ks n akig sárosan.Aer-giáb#l $övök vissza és késő é$$el érek ide és tél van. nem ez az igazi öröm! 2Fg aníg . a noviciát-s 133M-as bevezetése kiegészítéseket. ?e# testvér! / N íg válaszolt< . nem ez az igazi öröm! 3Fg aníg . az 131L-ös lateráni zsinat meg:$-l# szelleme. átdolgozásokat. azt válaszol$a< (en$ innét. esős.2 ")ol az Dr félelme őrzi a ka+!t/330.Hészen vag ok! 0 . $avításokat tett sz7kségessé! Ez a . és -g aníg a francia és az angol királ is> ír$ad. az alábbi diktált m'vet! Gangvételében közel áll az +ntelmek)ez. nem illik il enkor $árkálni.Jr$ad . k7lönösen az ötödik)ez! " &ioretti elbeszéléséről kider7l.mondta -. és ol an )ideg. eg testvér $ön és megkérdezi< Hi vag I . $éggel borítva a kap-)oz $övök. /mivel maga a (agasságbeli fog$a kin ilvánítani az ő tetteit mindenki előtt. &erenc életformá$ának első megfogalmazását +++! +nce )ag ta $#vá sz#ban. s mel eket nem siet $-talom remén ében az emberek elé tárni.Jr$ad. te eg 7g ' és tan-latlan alak vag . ír$ad. ann ian vag -nk és ol an fontosak vag -nk. enged$etek be é$szakára! -0 Ks ő íg válaszol< 6em engedlek! -1(en$ a men)el re és kér$ ott )el etO -2(ondom neked. testvéreim a )itetlenek közé mentek és mindet megtérítették a )itre> vag )og ann i keg elmet kapok +stentől. belső szerveződése 11312-ben provinciákra oszt$ák fel4. )og )a megtartom t7relmemet és nem ind-lok fel . ott nincs )el e az ellenségnek a betörésre! 3 ")ol irgalom és tapintat van.oldog a szolga. sáros idő. mi az igazi öröm! 1Gírvivő $ön és azt mond$a. átfázva. )og nincs rád sz7kség7nk! -/Ee én még mindig ott állok a kap-nál és mondom< +sten szerelméért. mostant#l fogva ne g ere közénk. mel eket az Dr m-tatott neki.! . )og betegeket g #g ítok és sok csodát teszek< mondom neked.'gy el ne vesszen - . minden főpap a )eg eken t:l.

'eleségét és gyer ekeit. még eg )abit-s-k cs-kl a nélk7l. százannyit ka+.tványo ! 2És in%az. )og előzmén )ián ában nem le)et rá form-lát alkalmazniP! - "z "t ának és &i:nak és %zentlélek +stennek nevében! 9men! /" Béz-s Hriszt-s evangéli-ma szerinti élet. )a akar$a és lelkének kára nélk7l megte)eti.!sz-i $ogász meg$eg zése< P" testvérek élete ol an :$donság. ne alkal as az 0sten országára! --Ga ol asvalaki $elentkezik felvételre. nevezetesen két cs-kl a nélk7li )abit-st. )ag $a oda mindenét. leg en eg )abit-s-k cs-kl ával és. %e ne gyűl*li a+ját és anyját. 'ivéreit és n(véreit. és ig ekezzék a befol t összeget a szegén ek közt szétosztani! 2" testvérek és a miniszter leg enek nag on #vatosak. )og szétossza vag onát. s(t ég *nn*n lelkét is. akit valami akadál oz abban. s mel et a pápa :r számára s mostani és leendő testvérei számára engedél ezett és megerősített. ez elegendő neki! -/" %zenteg )áz előírásai és rendelkezései ellenére természetesen senkit sem szabad felvenni! -0 " többi testvéreknek. m-tassák be miniszter7knek! 0 " miniszter pedig szeretettel fogad$a őt. a i% van.&zat&ról - Ga valaki isteni s-gallatra el akar$a fogadni ezt az életm#dot és kérésével a testvérek)ez ford-l. m'fa$-kban ann ira nem illenek reg-lába! Krt)ető . a miniszter ad$a át neki a pr#baévre ki$ár# r-)adarabokat. )og bele ne ártsák mag-kat 7g esba$os dolgainak intézésébe. enj. a fennforg# sz7kség címén eg et és mást elfogad)atnak> kivéve pénzt! 5 Ga a $elölt an agi 7g einek elrendezése -tán visszatér. amenn iben sz7kség7k van rá. A testv#re( :elv#tel#ről #s r!. de megvan benne az erre val# )a$land#ság.közös m-nka a káptalanokon fol t> a reg-la alábbi formá$át 1331-ben állították össze! " 33-3=! fe$ezetek talán még ebben sem voltak benne. ad$a el mindenét. :g szintén az engedelmességen kív7l k#szálni! (ert az evangéli-m szava szerint< Aki az eke szarvára teszi kezét és "átranéz. akik fogadalmat tettek. aki ezt mond$a< /$a t*kéletes akarsz lenni. vag más r-)adarabbal megfoltoz)at$ák r-)á$-kat! (ert az Dr ezeket mond$a az . bátorítsa és gondosan tár$a fel előtte élet7nk mibenlétét! 1Ennek megtörténte -tán a $elölt. osz% szét a szegények k*z*tt. . a%% el. ezek fogad$ák őt szeretettel! /Ga az illető áll)atatosan kitart szándéka mellett. és semmiképpen se avatkozzanak bele an agi 7g einek intézésébe! 3Aénzt ne fogad$anak el tőle még )armadik személ közvetítésével sem> 4de )a rászor-lnak. taga%ja eg agát. és kövessék a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s tanításait és n omdokait. mel nek engedél ezését és megerősítését &erenc testvér a pápa :rt#l kérte. :g szintén öv7k és als#r-)á$-k! -1Ks a testvérek mindann ian szegén es r-)át )ord$anak s +sten áldásával d-rva dar#ccal.artolomeo di %assoferrato *+. tisztaságban és t-la$don nélk7l. ne le"et az én tan. als#r-)át és az övig érő kapar#t! 6" pr#baév elteltével fogad$ák fel őt az engedelmességre! -7Ezent:l a pápa :r parancsa értelmében tilos neki más szerzetbe átlépni. vegye 'el keresztjét és k*vessen enge 1Ks< $a valaki "ozzá akar j*nni.gy kin#se% lesz a ennyben. )og elfogad$a életm#d-nkat. aki el"agyja )ázát vag fivéreit vag nővéreit vag ap$át vag an $át vag feleségét vag g ermekeit vag föld$eit érettem. nag on vig ázzanak a testvérek. ebben áll< 0&erenc testvér és a szerzet minden -tána következő fe$e engedelmességet és )#dolatot ígér +nce pápa :rnak és -t#dainak! 1" többi testvér viszont &erenc testvérnek és -t#dainak fogad engedelmességet! -. más szegén ek példá$ára. övet. 8'gy a testv#re( t!laj*'n n#l(<l+ enge*elmess#g en #s tisztas&g an #ljene( - " testvérek reg-lá$a és élete röviden ez< él$enek engedelmességben. )anem amil en g orsan csak te)etik. és az *r*k életet 'ogja *r*k*lni/3=0! /. aztán j*jj és k*vess enge ! 0Ks< Aki !tána akar j*nni.

dicséreteket és imádságokat :g . ti is tegyétek vel)k! 2Ks más-tt< A it ne akarsz. 0Ezért te)át az összes testvérek. azt ásnak so"ase #seleke%je%! 3" miniszterek vag is szolgák tartsák sz7ntelen7l szem7k előtt az Dr mondását< 9e azért $öttem. )a mind$árt képm-tat#knak mond$ák is őket. mint amel a zsolozsma végzésé)ez okvetlen7l sz7kséges! 5"z olvasni t-d# laik-s testvéreknek szintén $og-kban áll zsoltáros kön vet szerezni> 6akik azonban nem t-dnak olvasni. akár laik-sok. akik a többi testvérek vezetésére és szolgálatára vannak rendelve. s lelkileg intsék és biztassák őket! 09ldott testvéreim pedig. "ozzá% zsoltárt 1139!4eg (iat ánkkal! 4Ks ne tartsanak más kön vet. "ogy ás neke% #seleke%jék.0! 1. . G:svétig! -/ (áskor azonban. vag éppen b'nről van sz#. az . az P"d$. so)ase sz'n$enek meg $#t cselekedni! 6e keressék a drága r-)ákat ezen a világon. ezen életforma értelmében. a)og an az Dr mond$a< A it akartok. "ane "ogy én szolgáljak! Ks mivel a testvérek lelkének gond$a őrá$-k van bízva. ami ellenkezik életm#d-nkkal és a lelkiismerettel. #sak i á%ság és b*jt / "atására! Ks ismét< Mikor +e%ig b*jt*lt*k. mert rettenetes az él( 0sten kezébe esni! Ga azonban eg ik vag másik miniszter ol asmit találna parancsolni valamel ik testvérnek.ízkereszttől.ecsern ére pedig 13 (iat ánkot mond$anak! . és a klerik-sok szokása szerint imádkozzanak az élőkért és )oltakért! 2" testvérek )ibáiért és m-lasztásaiért mond$ák el naponként a 8*ny*r)lj rajta . Fram. végén a Eicsőséggel! Ezenfel7l a )oltakért mond$anak naponként 2 (iat ánkot. nem kötelesek bö$tölni. amikor a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s megkezdte a maga bö$t$ét. a . A . a Arimára pedig eg Giszekeg et és 2 (iat ánkot mond$anak a Eicsőséggel! " 8ertiára.evangéli-mban< Akik %rága r!"ában járnak és kényele ben élnek. mond$ák el a szent zsolozsmát. 3a )oltakért pedig a Mélységb(l kiáltok. ami lelk7knek 7dvösségére válik és nem áll ellentétben életm#d-nkkal! 1Eg mással pedig :g bán$anak. a)og elmondani tartoznak! 1 " klerik-sok végezzék a zsolozsmát. A minisztere( #s a tö - i testv#r egym&s. vala)án an csak vannak. örök n -godalmat nekikP fo)ász )ozzáadásával.ég7l Homplet#ri-mra mond$anak eg Giszekeg et és 2 (iat ánkot.ra . ott nem le)et sz# engedelmességről! . "ogy neke szolgáljanak. nem köteles engedelmeskedni neki! (ert a)ol )ibár#l. %eQtára és 6onára k7lön-k7lön 2. )og a menn ek országában felölt)essék ma$d a men egzős köntöst! 0. mindn á$an készségesen engedelmesked$enek nekik mindenben. a testvérek )ibáiért és m-lasztásaiért pedig még k7lön 5 (iat ánkot! -Gasonl#képpen bö$töl$ön az összes testvér (indenszentek 7nnepétől Harácson ig. ne legyetek búsak. azoknak eg általában nem szabad kön vet szerezni7k! -7 " laik-s testvérek a (at-tin-mra mond$ák el a Giszekeg et és 3= (iat ánkot. és . kivéve pénteken! -0Ks az evangéli-m szerint szabad nekik minden ételből enni7k.ig ázzatok te)át lelketekre és testvéreitek lelkére. A szent zs'l'zsm&ról #s öjtről - "z Dr ezt mond$a< 1z a 'ajtája az *r%*g*knek ne egy ki ásként. és akik +!"a r!"át viselnek. int a ké+ !tat&k. )a )ibá$-kb#l vag rossz példaadás-k következtében valami is veszendőbe meg .i &zó testv#re( megint#s#ről / .'z való visz'ny&ról "z Dr nevébenO /"zok a testvérek. "ogy veletek tegyenek az e berek. 0sten kezdet' zsoltárt 1LM!4 eg (iat ánkkal. akár klerik-sok. végén a Eicsőséggel! ?a-desre L (iat ánkot. amit csak elé$7k tesznek/3.télet na+ján szigorú szá a%ással/320 tartoznak ma$d az Dr Béz-s Hriszt-s színe előtt! 2. g akran keressék fel őket. osszák be testvéreiket tartomán ok és )el ségek szerint. a királyi +alotákban talál"at&k/3L0! -2Ks.

dolgozzanak és fol tassák azt a mesterséget. a miniszterek. vag mondani a másiknak. míg csak t-datosan ki nem lábolnak b'n7kből! -4Ga ellenben kitartanak az Dr parancsai mellett. bár)ol is állott be mások szolgálatába. mel ekre a szent evangéli-mmal és élet7kkel elkötelezték mag-kat. mint a többiek. se pincemestere. vag rossz voltán ne )áborod$anak fel. se ne leg en elöl$ár# abban a )ázban. az legyen az ő miniszter7k és szolgáj!k és -/aki nagyobb k*z*tt)k. )og eg nek b'nével sok mást megrontson> 5ellenkezőleg. illetve tisztségben. akik dolgozni t-dnak. amil en g orsan csak te)etik. amenn ire csak te)etik. -1)anem ellenkezőleg a szeretet szellemében önként szolgál$anak és engedelmesked$enek eg másnak! -2(ert ebben van a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s igazi és szent engedelmessége! -38-d$ák meg az összes testvérek azt is. amenn iben nincsen lelk7k 7dvössége ellen. a testvérek. az il ent. vag is szolgák épp:g . se ne )arag-d$anak. amil en g orsan csak te)etik. ne is egyék. --)anem aki nagyobb akar lenni k*z*tt)k. legyen int a kisebb! -0%enki a testvérek köz7l ne merészel$en rosszat tenni. vag amel miatt lelkének kárát vall"atja! /Ellenkezőleg. mell el botrán t okoz)atna. )og valamel ik7k test szerint és nem lélek szerint $ár$a élet-t-nk ösvén ét. nem íg lesz a testvérek között. a vele eg födél alatt élő testvérek ne sz'n$enek meg őt kitart#an és eg ben kellő alázattal inteni. ellentmondást nem t'rve a legközelebbi p7nkösdi káptalanon $elentsék fel a rend miniszterénél és szolgá$ánál! 2 Ga pedig a testvérek sorában akadna valaki. ne leg en se kamarása. vala)án szor csak miniszterek vag is szolgák vezetése alatt állnak. vag m-nká$ába. nag on #vatosan és kör7ltekintéssel mérlegel$ék a miniszterek vag is szolgák tetteit! 1Ks )a mégis :g látnák. vag -ralomra. A sz'lg&lat #s *'lg'z&s mó*j&ról - %enki a testvérek köz7l. se )ázfel7g elő$e m-nkaad#$ának. mel ben meg)ívatott! 4(-nká$-k . amel ben szolgál! Gasonl#an #vakod$on ol an tisztséget vállalni. siessenek miniszter7k)öz és $elentsék ezt neki! /" miniszter pedig ol an szorgoskodással ig ekezzék ra$t-k segíteni. )og másnak b'nén. t-d$ák meg. 3Ks ki-ki marad$on meg abban a mesterségben. mert az ördög azon mesterkedik. )og vala)án szor eltérnek az 6r +aran#sait&l/380 és a pr#féta szava szerint az engedelmességen kív7l k#szálnak. aki testi és nem lelki ember m#d$ára akarna élni. "ane a betegeknek. bol%og vagy. átkozottak lesznek mindaddig. a)og an +sten előtt $#nak lát$a! 4 . )og )asonl# )el zetben ra$ta is segítsenek! 0Ks senkit ne )ív$anak priornak.ig ázzanak azonban a testvérek. 6 Gasonl#képpen eg ik testvér se töreked$ék ebben semmiféle )atalomra. és j&l egy soro%! 2"z "postol pedig < Aki ne akar %olgozni.ivass#( Hri'rna( - Ga valamel )el en a testvérek nem t-d$ák életm#d-nkat megtartani. feddeni és dorgálni! 3Ga )armadik intésre sem $av-l meg. k7ld$ék őt. kiváltképpen a testvérek fölött! -7(ert miként az Dr mond$a az evangéli-mban< A né+ek 'eje%el ei !ralko%nak rajt!k és nagyjaik "atal at gyakorolnak '*l*tt)k. aki vele az illető )ázban tart#zkodik! 0 "zok a testvérek. természetesen csak ann iban. A testv#re(ne( az elölj&rój!(. )anem általában mindenkit kisebb testvérnek sz#lítsanak! 1Ks egyik a ásiknak mossa meg a lábát/390! 4. amil ennel kívánná. )a )armadszori megintésre is vonakodik meg$obbítani életét.'z való :'lyam'*&s&ról+ #s . illetve $elentsék a miniszter7knek vag is szolgá$-knak! Ez a miniszter. vag is szolga :g bán$on vele. és ezt tisztességesen te)etik! 1(ert a pr#féta szava szerint< 8eze% !nkáját esze%. leg en mindenkinél kisebb és mindenkinek alárendelt$e.'gy egy testv#r se . )og igazi engedelmességben élnek és áldottak az Drt#l! 3. mel )ez értenek.0 (égis. lelkileg támogassák a )ibáz# testvért! (ert< 9e az egészségeseknek kell az orvos.

tolva$nak.eg ék fontol#ra. vidámak és illően kedvesek/5M0! 5. mindaddig. il en csekél ségért el ne veszíts7k a menn ek országát! 3 Ga vala)ol esetleg pénzt találnának. mert írva van< (indig tégy vala i $#t. )anem inkább gondol$anak arra. 8'gy H#nzt ne :'ga*jana( el a testv#re( - "z evangéli-mban azt parancsol$a az Dr< Vigyázzatok és (rizke%jetek in%en gonoszságt#l és ka+zsiságt&l. vag kön vek vásárlása címén vag m-nkabér fe$ében sem> kivéve a beteg testvérek n ilvánval# sz7kségére! (ert a pénznek nem szabad nag obb értéket t-la$donítan-nk. /és &vjátok agatokat e világ n -gtalanságát#l és az élet gon%jait&l! 0Ez okb#l senki a testvérek köz7l. a testvérek még ann i fig elemre se méltassák. mindenkit szeretettel fogad$anak! -2"kár)ol vannak és akár)ol találkoznak. amíg igazi b'nbánatot nem tart! 5%emmi szín alatt ne fogad$anak. )og az ördög elfoglalva talál$on! --Ks ismét. se pedig :tközben ne fogad$on. )og )olmi r:t )aszonért mérföldeket be$ár$on! 6. )og az égvilágon semmi másra nincsen sz7kség7nk. )og a mi Fr-nk Béz-s 8riszt!s. és in%en "iúság! 4Ks )a mégis megtörténnék . akár remeteségben. )a alacson sors:ak és megvetettek. a többiek tartsák őt )amis testvérnek. semmi szín alatt ne vig en magával. Az alamizsnagyűjt#sről - . )anem m-tassák meg. vag magánál tartana kivéve a fent említett beteg testvérek kizár#lagos sz7kségét -.alamenn i testvér iparkod$ék követni a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s alázatosságát és szegén ségét! . betegek. )og valamel ik testvér pénzt g '$tene. mint amit az "postol említ< $a van ele%el)nk és r!"ázat!nk. )og akik mindent el)ag t-nk. )ittagad#nak. szegén ek és félkeg elm'ek. +sten áldásával szabadon vállal)atnak a testvérek! -7" leprások n ilvánval# sz7kségében a testvérek az ő szám-kra kér)etnek alamizsnát! --" pénztől azonban igen-igen #vakod$anak! -/ Gasonl#képpen #vakod$ék minden testvér att#l. int az igen ke ény . aki il en célra pénzt g '$teni ind-l! 6 (inden más szolgálatot ellenben. barát vag ellenség. men$enek alamizsnát g '$teni! 1Ks ne szég ell$ék mag-kat.A tétlenség a lélek ellensége! -/Ezért sz7kséges. elége%j)nk eg vel)k! /Cr7lni7k kell te)át. a minden)at# él( 0sten Fia olyanná tette or#áját. más szegén ek m#d$ára men$enek alamizsnát g '$teni! 6" mesterség7k fol tatásá)oz sz7kséges eszközökkel szabadon rendelkez)etnek a testvérek! -7 (inden testvér igyekezzék verejtékes !nkával tenni a j&t. )og eg talpalatn i )el et se mond$anak mag-kénak. )og kifelé szomor:ak és komor tekintet' képm-tat#k leg enek. és nag obb értéket t-la$donítanak neki. mint eg kődarabnak. illetve fogadtassanak el a testvérek pénzt alamizsna fe$ében. mindig lélek szerint szeretettel és z:gol#dás nélk7l lássák viszont és tisztel$ék eg mást! -3Ks #vakod$anak att#l. :tonáll# vag rabl#.ár)ol tart#zkodnak a testvérek. bár)ol van és bár)ová ind-l. )og +sten szolgái sz7ntelen7l el leg enek foglalva imádsággal vag más $# cselekedettel! -0 . mint eg kődarabnak! 1"kik törik mag-kat -tána. )og az Drban örvendeznek. amel et láb-kkal tapodnak! (ert "iúságok "iúsága. se pedig másét védelm7kbe ne veg ék! -1 Ks akárki $ön )ozzá$-k. akár eg eb7tt.ellenértékeként pénzen kív7l minden sz7kséges dolgot elfogad)atnak! 5Ga a sz7kség :g )ozza. leprások és :tszéli kéregetők közt forgol#d)atnak! 0Ga a sz7kség :g )ozza magával. rabl#nak és kincs)almoz#nak/510.amitől +sten #v$on -. nag on vig ázzanak. mint a port. se pénzbeli adomán t ne g '$tsenek. még r-)a. azokat az ördög vaksággal ig ekszik megverni! 26ag on vig ázz-nk te)át. illetve g '$tessenek valamel )áz-k vag )el 7k számára> sőt ne is men$enek ol an személl el. mel nem ellenkezik életm#d-nkkal. illetve fogadtasson el pénzt vag dénárokat.

élt& a gye"enna t)zére! 2Ks szeressék eg mást. aki ne eszik! -0Ga a sz7kség :g )ozza magával. )a a sz7kség :g kíván$a. akár beteg.nén laknak/530! -3Kgető sz7kség esetén az összes testvérek :g $ár$anak el sz7kségleteiket illetően. )og ne g alázkod$anak és ne fol tassanak sz#)arcot. se másokkal.télje el azt. minden testvérnek. int a +a+oknak! -1Rondol$anak az Dr szavára< Vigyázzatok agatokra. A eteg testv#re(ről - Ga valamel ik testvér bár)ol is megbetegszik. miként az Dr mond$a< 1z az én +aran#so .k(szikla. a)og an az Dr keg elme ad$a nekik.téletre5 aki azt on%ja testvérének. /)anem inkább töreked$enek megtartani a csendet. akik szenvedték. élt& a '(t*rvényszékre5 aki azt on%ja. sőt. )og a megszég enítés nem azoknak fog felrovatni. betegségekkel és lelki gy*tr(%ésekkel alak. akár a testvérek ellen.oldogságos %z'z is és tanítván ai is alamizsnáb#l éltek! 3% )a az emberek meg is szég enítenék őket. )og megtalál$a és előteremtse magának mindazt. mert $obban szereti a testét. miként az an a szereti és táplál$a g ermekét! -/Ks aki eszik. 8'gy a testv#re( ne szi*almazz&( #s ócs&r'lj&(+ . mel et a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szerzett szám-nkra! 6"zok a testvérek te)át. "ogy sz. mert mindazokat. a többi testvér ne )ag $a őt magára. )anem azoknak. amit általában szabad enni7k az embereknek. )anem rendel$enek mellé$e eg . aki evett a kitett kenyerekb(l.tja és 'or álja! (iként az Dr mond$a< Akiket szeretek. )anem ig ekezzenek alázatosan felelgetni. mivel)og a megszég enítésért ma$d nag $-talmat n ernek a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s bír#i széke előtt! 4(ert $eg ezzék meg $#l. amil ennek az Dr akar$a< akár egészséges.bolon%. amit a világon )ag nak az emberek. mondván< Gaszontalan szolga vag ok! 1Ks ne )arag-d$anak. amire sz7ksége van! --"menn ire az +sten keg elme engedi. -2Mert t(r gyanánt 'og le#sa+ni in%azokra. #sa+ásokkal. a int és szerettelek titeket! 3Sselekedet7kkel m-tassák meg szeretet7ket. aki az-tán betegsége egész tartama alatt gondozza őt! 0Ks kérve kérem a beteg testvért. és vonakodnának alamizsnát adni nekik. "ane . élt& az . ez a gonoszt#l val#! "z il en testi ember nem látszik a testvérek köz7l val#nak. mel et eg más iránt éreznek. nag $-talmat fognak n erni és kiérdemlik. a . akik okozták! 5"z alamizsna a szegén ek öröksége és $áradéka. amenn iben +sten keg elmét ad$a erre! 0Gasonl#an ne civ#d$anak se eg mással. elen észik> amit ellenben szeretetből és alamizsnálkodásb#l tettek. mert in%az. )og mindenért ad$on )álát a 8eremtőnek> és ol an kíván$on lenni. esetleg több testvért is! Ks ezek ol an odaadással szolgál$anak neki. amiként az "postol mond$a< 9e szeress)nk sz&val. szabad minden ételt élveznie.ig ázzanak a testvérek. se nyelvvel. vag t:lzott aggodalommal töri magát orvosságok -tán. "ogy szeressétek egy ást. akik megszerzésében fáradoznak. elyekb(l ne volt szaba% ásnak ennie. il m#don akarván megmenteni a )amar )aland# testet. ne . mint a lelkét! --. amil ennel ag!k is szeretnék. ad$anak )álát +stennek. vala)án an csak vannak.égső sz7kség esetén azonban rábíz)at$ák a beteget eg arra alkalmas személ re. és "irtelen eg ne le+jen az a na+. azokat $avítom és 'eny. azért $-talmat n ernek az Drt#l! -7 "z eg ik testvér tart#zkodás nélk7l fed$e fel sz7kségletét a másik előtt. "ogy nekik szolgáljanak! /.:r&ka:. mert a sz7kség törvén t bont! -7.vetek el ne ne"eze%jen tobz&%ásban és részegeske%ésben. mel ellensége a léleknek. )og az adakoz#k is részt n er$enek a $-talomb#l! (ert minden. miként Eávidr#l mond$a az Dr. akiket az *r*k életre ren%elt az 0sten. bár)ol is van. és az élet gon%jai k*z*tt. mindenki :g szeresse és táplál$a testvérét.te /550! 1Ga pedig valaki elveszti t7relmét és )aragra ger$ed akár +sten. és ő nem szég ellte magát! 2%zegénn é és $övevénn é lett és ő maga is. aki "aragszik testvérére.anem (ölcsönösen szeress#( egym&st - . kik a '*l%kerekség sz.

int j!"okat a 'arkasok k*zé! /. tisztelett-d#an beszél$enek vel7k! 1Eg etlen testvér se fogad$on fel engedelmességre asszon t. 8'gy a testv#re( ne l'vag'ljana( - Ezennel megtiltom testvéreimnek. mert írva van< az ár!lko%&k és rágal az&k gyűl*letesek +sten előtt! 6 ?eg enek szerén ek és tanús. )og az illetők alkalmasak az ige)irdetésre. gondosan #v$ák mag-kat a )aszontalan tekintgétéstől és az asszon okkal val# barátkozást#l! /%enki ne társalog$on vel7k. akik azt egtalálják/5=0! -/. vag más lelki tanácsot adnak nekik.tja 0sten/5L0! -0. vag más )itetlenek közé akar menni. mert ezt mond$a az Dr< Szűk a ka+! és keskeny az út. semmit se vig enek mag-kkal az :tra. vag a)ol tart#zkodnak.vánja. "ogy (t egk. --Ks miként az Dr mond$a. )anem. A Har&znas&g (er<l#s#ről - Ga valamel ik testvér az ördög incselkedésére a paráznaság b'nébe esik.%ek. klerik-soknak és laik-soknak eg aránt. int a k. se tarisznyát.itetlene( (öz# menne( - "z Dr mond$a< 4 e. )og a világban $árt-kban. mi-tán az megkapta a kért lelki eligazítást. )anem aki eg ik orcá$-kat meg7ti. először ezt mond$ák< 7ékesség e "áznak! 0Ks !gyanazon "ázban ara%ván eg enek és ig anak abb&l. a)ol akar! 2(indn á$an nag on vig ázz-nk mag-nkra és őrizz7k meg tisztán minden tag-nkat. ne kér$ék vissza/520! -2. ely az életre vezet5 és kevesen vannak. kivéve )a betegség vag más nag sz7kség erre kén szeríti őket! -3. A r'ssz te(intetről #s az assz'ny'((al való ar&t('z&sról - . mel et r:t b'nével elveszített.egyetek te"át okosak. annak tartsák oda a ásikat is> 2és aki +alástj!kat elveszi. csak miniszterének. állatot tartsanak! /Gasonl#an tilos lovagolni-k. )ag $a azt ott.%séget. a i az *vék. sem pedig az asztalnál eg tálb#l ne eg ék vel7k! 0" papok. ne vonakod$ék megadni nekik az engedél t és ne ellenkezzék vel7k! (ert . att#l ne tagad$ák meg a k*nt*st se ! 3Ks in%enkinek. -/ )anem a mag-két gondol$ák át lelk)k keserűségében! -08öreked$enek a szűk ka+!n be enni. fosszák meg rendi r-)á$át#l. akár pedig valami más ker7lő :ton. mert az Dr azt mond$a< Aki asszonyra néz. akár másoknál.gy&k. vag is szolgá$ának engedél ével men$en! 1" miniszter pedig. int a gala bok! 0Ezért. se +énzt. 8'gyan j&rjana( a testv#re( szerte a vil&g an - (időn a testvérek szerte a világban $árnak. :tra ne kel$en társaság-kban. és végleg k7ld$ék el szerzet7nkből! / Ftána tartson b'nbánatot b'nei miatt/5. se erszén t. a ij)k van! 16e áll$anak ellen a rossznak. akár mag-knál. és szel. )a lát$a. tartson b'nbánatot ott. senkit ne kár"oztassanak. miközben penitenciát. úgy k)l%elek titeket. azt el+!szt. se kenyeret. )a valamel ik testvér a szaracénok. ad$anak> és aki elveszi t(l)k. aki kér t(l)k. Az'(ról+ a(i( a szarac#n'( vagy m&s . ár "ázasságt*rést k*vetett el vele sze ben! 3az "postol pedig< Vajon ne t!%játok. -79e . se botot! /Ks a ely "ázba be ennek. "ogy tagjaitok a Szentlélek te +lo a/ Ezért aki eggyalázza az 0sten te +lo át. se ne #csárol$anak másokat.tsanak in%en e ber iránt #s!+a szel.ár)ol vannak vag bár)ová ind-lnak a testvérek.téljenek.0! -1. ne )án torgassák mások parán i )ibáit.#seleke%ettel és igazsággal! 4Ks senkit se szi%al azzanak! 56e z:gol#d$anak.

akik )l%*zést szenve%nek az igazságért. )iszen az Dr mond$a< Aki lelkét elvesz. mi)el t parancsot kap rá. amit +sten ol kor benn7k és által-k mond. '!ssatok a ásikba! -27ol%ogok vagytok. tesz és m'vel! Giszen maga az Dr mond$a< =e égse annak *r)ljetek. titeket is )l%*zni 'ognak! -1Ks< (ikor pedig 7ldöznek titeket egyik városban. )og a test .zb(l és Szentlélekb(l. ne)og valakinek meggondolatlan-l megad$a az engedél t! 0Sselekedetekkel azonban minden testvér prédikál$on! 1Eg etlen miniszter vag prédikátor se ragaszkod$ék ann ira a testvérek szolgálatá)oz. ne n -gtalankod$atok! /7Mert t)rel etekben fog$átok megn erni lelketeket! /-És aki áll"atatos ara% in%végig. )og az Drnak tetsző dolgot m'velnek vele. int gonoszat. mindenek teremtő$ét és a megvált# és 7dvözítő &i:istent. és keresztelked$enek meg és leg enek keresztén ek.ti énérette . ert nagy a ti j!tal atok a ennyben! -4 Mon%o +e%ig nektek. illetve sz#noki tisztségé)ez. )og átadták mag-kat. és "az!%ozva in%en rosszat 'ognak rátok én iatta ! -3<r)ljetek azon a na+on és viga%jatok. )a minisztere megengedi! /Tvakod$on a miniszter. )a ebben. aki a ennyekben van! 6Ks aki szégyell enge és az én beszé%ei et. mert az Dr mond$a az evangéli-mban< Azért in%enkit. aki egvall enge az e berek el(tt. )irdessék +sten igé$ét> b-zdítsák )allgat#ikat. "a k)l*n'éle k. mint a)og an a %zenteg )áz szokása és rendelete előír$a. emberi szemnek m-tatkoz# vallásossággal és szentséggel! -0"z il en emberekről mond$a az Dr< 7izony on%o nektek. ikor gyűl*lnek titeket az e berek és ikor szi%al aznak és 7ldöznek és ikor kirekesztenek és egrágal aznak titeket és kivetik neveteket. és )a az örök élet eln eréséért mindenféle testi-lelki kínt és g ötrelmet szenved7nk ezen a világon! 6 Ezért mindn á$an #vakod$-nk. ikor elj*n az ( '*lségében és az Atyáéban és az angyalokéban! -7 Ks emlékezzenek a testvérek arra. ne leg enek bense$7kben t:lf'töttek tetszetős beszédeik és $# tetteik miatt. és vall$ák meg. ne lé+"et be az 0sten országába! 5+l esféle és más )asonl#. eg enti azt az *r*k életre! -/7ol%ogok. )og ők keresztén ek! 4" másik magatartásnak pedig az a lén ege. az "t át és a &i:t és a %zentlelket. a cselekvéssel ellenben keveset gondol. mel maga az +sten. az Drnak tetsző dolgokat mond)atnak nekik és másoknak. )og ne peresked$enek és ne verseng$enek. mint a laik-sokat. ne lel$ék öröm7ket mag-kban. kérve kérem valamenn i prédikál#. és odaadták test7ket az Dr Béz-s Hriszt-snak! --"z ő szerelméért te)át kötelesek kiszolgáltatni mag-kat a lát)at# és lát)atatlan ellenségeknek. "ogy a lelkek enge%el eske%nek nektek! 4 ?eg 7nk szilárdan megg őződve arr#l. és csak akkor. zoksz# nélk7l lemondani r#la! 2Ezért a szeretetre.ir*ető(ről - Eg etlen testvér se mer$en másként prédikálni. )og )a :g lát$ák. az )%v*z)l/580! -4. )anem 0stenért leg enek alárendelt$ei in%en e beri tere t énynek. minden gőgtől és )i: dicsekvéstől! -7Ks őrizz7k meg mag-nkat evilág bölcsességétől és a test okosságát&l! --(ert a test szelleme $obban töri magát a csengő szavak -tán. )og töreked$enek mindenben megalázni mag-kat> 3ne dicseked$enek. akik eg*lik a testet és az!tán se i egyebet ne t!%nak tenni! -6. )og )igg ék a minden)at# +stent. ige)irdető és dolgoz# testvéremet. barátai nak. vag másban nem kör7ltekintéssel $árt el! 2 "z ind-l# testvérek kétféle lelki magatartást tan:sít)atnak a )itetlenek között! 3"z eg ik magatartás abban áll. )og a )ibákon és b'nökön kív7l semmi mást nem vall)at-nk mag-nkénak! 5Ks inkább ör7ln7nk kell annak.ig ázzatok. egka+ták j!tal !kat! -1Ezzel szemben az Dr ?elke azt akar$a. bár)ol is vannak.valamikor arr#l is számot kell ma$d adnia. )anem beéri a csak k7lsőleg. mert "a valaki újra ne sz)letik v. testvéreim. a klerik-sokat épp:g . sőt semmi $# miatt. Az ige. én is egvallo Atyá el(tt. azt az 1 ber'ia is szégyellni 'ogja.9e ré )ljetek eg ezekt(l! -5És ne 'éljetek azokt&l. -/s nem a lélek bense$ében keresi a vallásosságot és szentséget. )og kész ne volna bármel #rában.sértésekbe es7nk. ert *vék a ennyek országa! -0$a enge )l%*ztek.

$#l t-dván. cseleked$7k a $#t és dicsér$7k +stent.san argatott és lenézett. és katolik-s m#don él$en és beszél$en! /Ga valamel ik7k akár sz#ban. mert minden $# az övé és ő az eg ed7l $#! -6 Ga te)át vala)ol sz#val rosszat mond# vag cselekvő. tetszés szerinti )el en káptalanra $ö)et össze testvéreivel. )og bármel katolik-s papt#l n ernek penitenciát és feloldozást b'neiktől. A testv#re( gyón&s&ról #s a mi Ir!n( J#z!s Kriszt!s test#ne( #s v#r#ne( v#tel#ről - 9ldott testvéreim. )og pap)oz ford-l$anak. g #n$anak meg más megbíz)at# katolik-s papnál. igaz és eg ed7lval# +stené> neki adassék és őt illesse minden tisztelet és tisztesség. 8'gy a testv#re( (at'li(!s mó*'n #ljene( - (inden testvér leg en katolik-s. kivéve )a a testvéri közösség minisztere vag is szolgá$a másként nem intézkedik! -6. minden )álaadás és dicsőség. amit az Dr mond< Aki eszi az én teste et és issza az én vére et.aszn&l. )itván és megvetett leg en! -2Ks alázatosságra. aki ál%ott in%*r*kké2>?3. )irdet)eti is az Dr áldásával az emberek között< . ami a lelkek 7dvösségére vonatkozik és nincs ellenére szerzet7nknek> eg )ázi rend$7ket. )og minden $# az övé> neki ad$-nk )álát mindenért. akár cselekedetben el találna térni a katolik-s )ittől és élettől. a többiek pedig minden évben $elen$enek meg a porci-nk-lai %z'z (ária templom mellett A7nkösdkor tartand# káptalanon. azt egészen ki kell taszítani testvéri közösség7nkből! 0(inden klerik-st és minden szerzetest -raink-l kell tekinten7nk mindenben. 8'gyan jöjjene( össze a minisztere( - (inden miniszter évenként eg szer.iszont il enkor se m-lasszák el. eg szer' és igazi béké$ére törekszik! -3Ks mindenkoron és mindenekfölött az "t a. &i: és %zentlélek isteni félelmét. -5. vag +stent károml# embert lát-nk vag )all-nk. szerzet7nk pap tag$ainak g #n$ák meg b'neiket! /Ga azonban ez nem le)etséges. és vonakodnék meg$av-lni. t7relemre. emlékezvén arra. )a :g tetszik. minden dicséret és áldás. %zent (i)ál főang al 7nnepén. Arról a *ics#retről #s !z*9t&sról+ melyet . eg szer'ségre és a lélek tiszta. annak *r*k élete van! 3Ks< 1zt #seleke%jétek az én e lékezete re/=M0! /-. klerik-sok és laik-sok eg aránt. )og ott az +stenre vonatkoz# dolgokat megbeszél$ék! /" tengereken és a )eg eken t:li részek miniszterei minden )árom évben eg szer. )a a feladott penitenciát alázatosan és )ittel ig ekeznek elvégezni. mivel a kötés és oldás )atalma eg ed7l a papoknak adatott meg! 2(i-tán íg megbánták és megg #nták b'neiket. és ismer$7k el. minden kétséget kizár# m#don fel lesznek oldozva! 0Ga pedig az adott időben nem t-dnak pap)oz $-tni. akit(l in%en j& szár azik! -5?eg en minden a fölséges és )atalmas.atna( a testv#re( - Ezt vag il en b-zdítást és dicsőítést tart)at minden testvérem. nag alázattal és tisztelettel $ár-l$anak a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s testének és vérének vételé)ez. :g szintén )ivatal-kat és eg )ázi tevéken ség7ket is tiszteln7nk kell az Drban! /7. mi $# sz#val mond$-nk áldást. isteni bölcsességét és isteni szeretetét á)ítozza! -4 (inden $#t a fölséges és )atalmas Dristennek ad$-nk vissza. g #n$anak meg valamel ik testvér7nknek %zent Bakab apostol mondása szerint< Valljátok eg egy ásnak bűneiteket! 1.

fá$dalmakat és kínokat. in%járt *r* el 'oga%ják azt! -2Mikor azonban az ige iatt szorongatás és )l%*zés tá a%. szánalmasak és a $#val ellenkezők. kapzsiság. megszég enítést és $ogtalanságot. akik. miként az Dr mond$a az evangéli-mban< 4" szívből erednek és származnak a rossz gondolatok. vértan:ságot és )alált okoznak! 1(indezeket nag on kell szeretn7nk. )amis tan:zás. kicsapongás. s vég7l magával eg etemben mindenestől a pokolba s7ll eszteni! 3Giszen mi sa$át )ibánkb#l vag -nk romlottak. mert a menn ek országába $-tnak! 5 Ba$ azoknak. és az *r*k tűzre mennek/=10! 6 Tvakod$atok és tart#zkod$atok minden rosszt#l. és ezek o#skolják be az e bert! 6 (ost azonban. mindeneknek teremtő$ét! 0 8artsatok b'nbánatot. nincs más tennival#nk.sértés i%ején el+ártolnak! -3A i +e%ig a t*visek k*zé esett. a . A testv#re( megint#s#ről - (indn á$an szívlel$7k meg. %e ne értik meg> -0 és azonnal elj*n az *r%*g és elraga%ja. az ember szívéből származnak. barát$ának sz#lította ár-l#$át és önként adta át magát keresztrefeszítőinek! 08e)át nek7nk is barátaink mindazok. t)stént egbotránkoznak. n er$7k el az örök életet! 2 8est7nket ellenben g 'löln7nk kell )ibáival és vétkeivel. a világ viszontagságai.oldogok. lopások. amit okoznak nek7nk. akik gyűl*lnek titeket! /(ert a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s is. mert az *r%*g 'iai lesznek. azok. )og el)ag t-k a világot. az "t át és &i:t és %zentlelket. miként az Dr mond$a az evangéli-mban< --a ag az 0sten igéje! -/ A i az út'élre esett és elta+ostatott. akik "allgatják az igét. mint az :t mentén fekvő föld< köves és tövises. amit az Dr mond< Szeressétek ellenségeiteket és tegyetek j&t azokkal. dicsőítsétek és áld$átok. terem$étek a b'nbánat mélt# g 7mölcseit.vén )%v*z)ljenek! -1"mi +e%ig a k*ves talajra )-llott. kinek tetteit cselekszik.egy i%eig "isznek és a k. a%jatok "álát és imád$átok az Frat. mert lám az ördög a test szerint val# éléssel ig ekszik megfosztani benn7nket a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szerelmétől és az örök élettől. gonosz tekintet. )anem #sak a +illanatnak élnek./ &él$étek és tisztel$étek. nektek se bo#sátja eg az Dr a ti bűneiteket! Valljátok eg *sszes bűn*t*ket. ne)og ol anok leg 7nk. akik b'nbánatot tartva )alnak meg. mert nincsen benn7k g ökere. paráznaságok. viszont a rosszra )a$lamosak és készségesek. és marad$atok áll)atatosak mindvégig a $#ban! //. mert )amar meg)al-nk! 1 A%jatok és a%atik nektek! 2 7o#sássatok eg és nektek is megbocsáttatik! 3 Ks "a ne bo#sátjátok eg az e bereknek bűneiket. gonoszságok. testvéreim. csalárdság. 4 . azokat jelenti. %e az élet gon%jai. akik b'nbánat nélk7l )alnak meg. a i sz. akik "allgatják 0sten igéjét. azokat jelenti. ne"ogy ". g ilkosságok. káromlások. )ázasságtörések. kevél ség! 5Min%ezek a rossz %olgok bel7lről. akik igazságtalan-l szomor:ságot és agg#dást. mint követni az Dr akaratát és neki tetszésére lenni! -76ag on vig ázz-nk. mert éppen azzal. a )áromságos és eg minden)at# +stent. kinek n omdokait követn7nk kell.v)kbe vettetett és kiveszi az igét a szív7kből. i%(n "allják az igét.

m-nka vag segítés 7r7g én elveszíts7k. )ol meg segítés 7r7g én magának iparkodik megkeríteni az ember szívét. száraz.gaz%agság #salár%ságai és a ren%etlen k. miként az Dr mond$a< Gag $-k a "oltakra elte etni "alottaikat! -6Ks nag on #vakod$-nk a sátán gonoszságát#l és ag af:rtságát#l. testvéreim. én veletek vagyok in%enna+ a világ végezetéig! 06Az igék. )og el)árítva minden akadál t és félretéve minden gondot és agg#dást. mint a többieket. és akik (t i á%ják. testvéreim. áta%ta nekik. "t a. úgy k)l%*tte én is (ket a világba. és . 2-A int te k)l%*ttél enge a világba. szeressék. az Dr igé$ét és parancsait ki akar$a törölni emlékezetéből és meg akar$a fo$tani benne! "zon mesterkedik. és az enyé ek in% a tiei%! 12Szent Atyá . imád$ák és tisztel$ék az Dristent. agánál gonoszabbat. valamenn ien. ne a világért. életé)ez. kiket neke a%tál. . 0-. mert eg a ti mesteretek. mint lelk)nk +ásztorá"oz és +)s+*ké"ez. és szerette% (ket. /1És el egy és agá"oz vesz "ét más lelket. "ogy (k egy legyenek. a int én se vagyok a világb&l. a minisztereket épp:g . "ogy *r* * benn)k legyen.gy sz&lvisszatérek "ajléko ba. ert ne a világb&l val&k. ott laknak.vánságok el'ojtják benn)k az igét s . ert egy a ti Atyátok.tve. 2/És én (ért)k szentele aga at. elyeket sz&lotta nektek.gy az gy) *l#stelenné válik! -4A i +e%ig j& '*l%be esett. 01Ks ne ". 02Mesternek se ". mert ő a minden)at# Dristen.mel maga az +sten . egértik és egtartják azt ag!kban. kiket neke a%tál5 ert az igéket. %i#s(.gy el"iggye a világ. azok. az igazság és az élet/=50! 18arts-k te)át mag-nkat az ő igéi)ez. 00@i +e%ig in%nyájan testvérek vagytok. "ogy te k)l%tél enge . kiket neke a%tál5 ert (k a tiei%. a"onnét kij*tte ! /0És elj(vén )resen találja azt. //%e ne talál. 11"ane azokért. 17Én vagyok az út. 14Én a te szava%at k*z*lte vel)k. kérjetek. és egka+játok! 04A"ol ketten vagy "ár an *sszej*nnek az én neve ben. "ogy in%nyájan egy legyenek. ott vagyok k*z*tt)k! 054 e. ő mélt#ztatott kérni érett7nk az "t át és kin ilatkoztatni nek7nk az ő nevét. egis ertette neve%et az e berekkel. akik az ( szav!kra "inni 'ognak énbenne . ki a menn ekben van!03$a énbenne ara%tok. a it #sak akartok. és gy) *l#s*t "oznak áll"atatosságban! -5Kppen ezért. és az 1 ber'ia elé állni! /5És ikor i á%ságra 'elálltok. amenn ire csak t-d$ák. 159e kére .tsen tége%! 1/"t ám. a i elk*vetkezen%(.ts% eg Fia%at. vizetlen "elyeken jár. akik tiszta és j& sz.és a világ gyűl*lte (ket. int i! 131zeket beszéle a világon. mert in%enkor i á%kozni kell és ne szaba% abba bele'ára%ni! 07Mert az Atya is ilyen i á%&kat keres agának. aki ezt mond$a magár#l< Én vagyok a j& +ásztor. vag az Drt#l elfordíts-k elménket és szív7nket! /38e)át szent szeretettel . ezt on%játok.kérve kérem összes testvéreimet. elyeket neke a%tál.élek az 0sten. Akkor . tiszta szívvel és tiszta lélekkel szolgál$ák. "ogy élt&k legyetek elker)lni in%azt a rosszat. és be envén. és el"itték. aki a ennyekben van.vassátok agatokat. mondván< Atyá . És ennek az e bernek !t&bbi %olga rosszabb az el(bbinél/=30! /2 6ag on vig ázz-nk te)át. "ogy te k)l%*ttél enge ! 10Én (ért)k k*ny*rg*k. kis*+*rve és 'elékes. és az én igéi bennetek ara%nak. tanításá)oz és szent evangéli-má)oz! (ert íme.vjatok senkit atyátoknak a '*l%*n. lélekben és igazságban kell i á%ni!k! 0/Gozzá kell menek7ln7nk. mivel minden eszközzel meg akar$a akadál ozni. ne)og valami $-talom. "ogy (k is eg legyenek szentelve az igazságban. aki a ennyekben vagy! /6Ks imád$-k őt tiszta szívvel. és egis erték az igazságot. ny!gal at keresve. &i: és %zentlélek! N mond$a< Virrasszatok és i á%kozzatok sz)ntelen. "ogy t(le% j*tte ki. "ogy ve%% el (ket a világb&l.Mi Atyánk. "ane azokért is. 20=e ne #s!+án (ért)k k*ny*rg*k. "ogy Fia% is eg%i#s(.vvel "allgatván az igét. mert ő mindenekfölött ezt kíván$a től7nk! /4Hészíts7nk te)át neki ott mindig "ajlékot és tart&zko%ási "elyet. tarts% eg (ket a te neve%ben. )og világi 7g ekkel és gondokkal elvakítsa az ember szívét és )a$lékot készítsen benne magának! (int a)og an az Dr mond$a< /-Mikor a tisztátalan lélek ki egy az e berb(l. és (k el'oga%ták. lélek és élet. )og az ember +sten felé fordítsa elmé$ét és szívét! /7Ezért kör7l$ár és )ol valami $-talom. ki legeltete j!"ai at és élete et a%o j!"ai ért. "ane "ogy &v% eg (ket a gonoszt&l! 168edd csodálatossá (ket az igazságban! 27A te szava% igazság.

"pr#szenteket. vértan:kat. és benn7nket is ké+e%re és "asonlatosságo%ra teremtve a +ara%i#so ba "elyeztél/=L0! / (i pedig sa$át )ibánkb#l elb-kt-nk! 0 Ks )álát ad-nk neked azért is. apostolokat. szolgákat és -rakat. azok)oz ellenben.&laa*&s - (inden)at#. )og a te tetszésednek megfelelően ad$anak )álát mindenért tenéked. ördög'zőket. mert eg azon &iad ismét el fog $önni fölségének tel$es dicsőségében. "ogy lássák országo%ban %i#s(sége%et/==0! 9men! /0. nemzetet. 4 Ks mindazokat. "ogy a szeretet. "m&*s&g+ *ics#ret #s . ely nektek kész. ellyel szerettél benn7nket. akik a katolik-s és apostoli Eg )ázon bel7l #)a$tanak szolgálni az Dristennek. benn7k leg en.0. mivel szent akaratodb#l és a %zentlélekkel eg etlen &iad által megteremtettél minden szellemi és an agi létezőt. egészségeseket és betegeket. igaz. pr#fétákat. -ralmak. s benn7nket kereszt$ével. szentséges. egész bensőnkből. felolvas#kat. minden vág -nkkal és akarás-nkkal szeress7k az 6ristent. azonképpen szent szeretettel. királ okat és fe$edelmeket. )og a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s.int a"ogy enge is szerettél! 21És én aj% egis ertete vel)k a te neve%et. teljes lelk)nkb(l. és vegyétek az országot. alázatos esedezéssel kér$7k. sz7zeket. g ert avivőket. ő. aki teremtett. )itvall#kat. diak#n-sokat. a boldogságos mindenkor sz'z (áriát. akaro . erősségek. Aétert és Aált. örök és élő +stennek a te &iaddal. ker-bok. egész lelket és egész életet adott és ad mindann i-nknak. aki neked mindig elég. a te szerel es Fia%. s aki által ann it tettél ért7nk! "llel-$a! 3 " dicsőséges "n át. )atalmasságok/=90. akik vala)a éltek. )og tarts-nk ki valamenn ien az igaz )itben és b'nbánatban. if$at és öreget. m-nkásokat és földm'veseket. )og az igaz +sten és igaz ember a dicsőséges és boldogságos mindenkor sz'z (áriát#l megsz7lessék. magasságos és fölséges +sten7nk. teljes er('esz. teljes el énkb(l. a vigasztal# %zentlélekkel eg 7tt ad$on neked )álát mindenért. :g a)og an neked és nekik leg$obban tetszik. akik megismertek és imádtak téged és b'nbánatban szolgáltak neked. fe$edelemségek. Rábort és @afaelt és a boldogok. "ogy a"ol én vag ok. és a boldog pátriárkákat. boldog +llést és Génokot és minden szentet. megváltott és merő . aki egész testet. Heresztelő Bánost. le)etővé tetted/=. szent és igazságos Atya. mind a sz7zeket. megtart#ztat#kat és fér$es asszon okat. minden odaadás-nkkal és érzés7nkkel. kicsin eket és nag okat. Allel!ja.ra és királ a. mind a szerzeteseket és szerzetesnőket. szintén alázattal kér$7k a te szerelmedre. ang alok és főang alok minden karát. a$t#náll#kat és a klerik-sokat. tel$es értel )nkkel és in%en er(nkb(l. )og az átkozottakat. férfiakat és nőket. )álát ad-nk neked önmagadért. laik-sokat. vala)án an csak élnek és élni fognak a földkerekségen. és íg méltatlanok arra. szeráfok. alázattal kér7nk. Bános evangélistát. miként %zent &iad által megteremtettél benn7nket.ttetett a világ kezdetétől/=20! 2 (ivel azonban valamenn ien szánalomra mélt#k és b'nösök vag -nk. sz-bdiák#n-sokat. ellyel enge szerettél. törzseket és n elveket. mind mi kisebb testvérek és "aszontalan szolgák/L10. íg sz#l$on< Jertek. mert másk7lönben senki sem 7dvöz7l)et! 5 (indn á$an teljes sz. és én (benn)k! 22Atyá . szegén eket és sz'kölködőket. és minden népet. égnek és '*l%nek . akik nem tartottak b'nbánatot és nem ismertek téged. vére )-llásával és )alálával a rabságb#l kiváltson! 1 Ks )álát ad-nk neked azért is. az örök t'zre k7ld$e. minden nemzeteket és eg es embereket. )og nevedet kie$ts7k. evangélistákat. tanítván okat. tr#n-sok. valamenn i megtértet és g ermeket. kiben neked ke%ve% telt/=80. )atalmas. a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-ssal és a vigasztal# %zentlélekkel in%*r*kk*nA*r*kké/LM0! B en. mert. voltak és $elenleg élnek.vb(l. az alábbi rendeket< papokat. (k is vele legyenek.téssel és bátorsággal. minden kisdedet és serd7lőt. %zent (i)ál t. Atyá ál%ottai. akiket neke a%tál.

s aki vel7nk. akik tanít$ák. kif7rkész)etetlen. mel a @#mai H:ria szempont$ainak is megfelel! &erenc eg ik Pkéz$eg eP. mindenek 8eremtő$ének. dicsér$7k és áld$-k. mindörökké! 9men! /1. dicsőséges. vala)án szor ismétlik és teszik. )álátlan és rossz emberekkel minden $#t tett és tesz! 6 "zért )át semmi mást ne kíván$-nk. magasságbeli. szánalomra mélt# és n omor:ságos. mint a mi 8eremtőnkben. zár$-k szív7nkbe és szeress7k. lát)atatlan. imád$-k. áldott. aki a $#nak tel$essége és összessége. semmi se szakítson el és semmi se válasszon el tőle benn7nket! -(indn á$an. (egvált#nkban és Udvözítőnkben. ami itt 7dvösség7nkre meg van írva! 0?áb-kat cs#kolva kérem valamenn i7ket. fölséges. az "t ának. a boldog . mel a reg-la szövegét tartalmazza! Eredeti$ét az assisi %acro Sonvent#ban őrzik! " &erences @endben ezt a @eg-lát és a . )árom és eg . szigor:an megparancsolom és meg)ag om. s akitől. az "postoli %zentszék a $ámbor szándékot. )og a testvérek közösségét nem PrendnekP 1or%o4. őrizzék és biztos )el re teg ék! 1" minden)at# +sten és a pápa :r részéről. )anem PtestvériségnekP 1'raternitas4 nevezi! (égsem p-sztán $ogi dok-ment-m. se )ozzá ne ad$on/L=0. szolgál$-k. édes. a &i:nak és a %zentléleknek. egészen $#. dicséretes. megfog)atatlan. az eg ed7l igaz +stenben. minden keg elem és az összes b'nbán#k. kibeszél)etetlen. b'n nélk7l val# és tiszta. örök +stennek. )og tan-l$ák meg és idézzék g akran emlékezet7kbe mindannak tartalmát és értelmét. aki kezdet és vég nélk7l val#. tan-l$ák. )og abb#l. miképpen kezdetben. és )og a testvéreknek semmi más reg-lá$-k ne leg en! 2 Eicsőség az "t ának és &i:nak és %zentléleknek. szeretett fiainak. semmi mást ne akar$-nk. +++! Gonori-sz pápa 1335-ban adta ki az alábbi b-llát. b7dös és romlott.égrendeletet péntekenként olvassák! " reg-lának ez a formá$a is &erenc és a testvérek közös m-nká$ának g 7mölcse. szent és eg enes. áld$a meg mindazokat. és semmi másban tetszés7nket és g ön ör'ség7nket ne talál$-k. )anem inkább &erenc b-zdítása az evangéli-mi életre! /Gonori-sz p7spök. minden7tt. magasztalásra mélt#. aki által és akiben van minden b'nbocsánat. és a )ozzá fol amod#k illő kívánságait $#akarat: pártfogásában részesíti! Ezért. most és mindörökké. &erenc testvér. aki minden)at#. ami ebben az életm#dban lelk7nk 7dvösségére meg van írva! /Ks kön örögve kérem +stent. ami ebben az életm#dban megíratott. és az engedelmesség nevében én. &erenc testvérnek és a Hisebb 8estvérek @end$ébe tartoz# minden testvérnek köszöntését és apostoli áldását k7ldi! 8elyeselni sz'(ta )S'let ann!ere. aki eg ed7l szent. ámen! A megerős9tett reg!la )Ceg!la !llata+ /Ceg. megigaz-ltak és a menn ben eg 7tt örvendező boldogok minden dicsősége! -7 8e)át semmi se akadál ozzon. minden )el en. minden #rában és minden időben. tisztel$7k. senki semmit el ne )ag $on. kedves és édes/L50. emlékezet7kben felidézik vag cselekszik mindezeket. keg es és szelíd. mindennap és sz7ntelen7l )igg 7nk igazán és alázatosan. a benne )ívők és remélők és az őt szeretők Udvözítő$ének. igazságos. szeretett fiaim az Drban. magasztal$-k és )álát ad$-nk a fölséges és )atalmas. aki eg ed7l $#ságos. szeretetre mélt#. dicsőíts7k és mindenek fölé )el ezz7k. változ)atatlan. $ámbor kéréseteket fig elembe vessz7k. mag-kkal )ord$ák. kimond)atatlan. aki egye%)l j&. >&ra*#( - "z Dr nevébenO Hérem összes testvéremet. igaz és legfőbb $#. a )áromságnak és eg ségnek.irgalomb#l 7dvözíteni fog benn7nket/L30. és egészen kívánatos. )og ő is. )og mindezt nag on szeressék. igaz. g ön ör'séges. +sten szolgáinak szolgá$a. és rendeteknek itt közölt és előd7nktől.

nem kötelez)etők rá! 4" másik neg ven napot ellenben. mel et +sten áldásával megfoltoz)at dar#ccal vag más an aggal! -4+ntem és fig elmeztetem őket. eg )abit-s-k leg en cs-kl ával és eg másik. ?a-desre L-öt. )a miniszter7k mást lát +sten szerint val#nak! -" pr#baév leteltével fogad$ák fel őket az engedelmességre. )anem inkább ki-ki magát ítél$e meg és vesse meg! 0. /ezért le)et breviári-m-k! 0" laik-sok (at-tin-mra mond$anak 3= Miatyánkot. . valamint a r#mai %zenteg )áznak! " többi testvér pedig &erenc testvérnek és -t#dainak tartozik engedelmességgel! /. %eQta és 6ona ima#rában 2-et. a $#akarat is elegendő! 4Ks #vakod$anak a testvérek és minisztereik.emlék' +nce pápát#l $#vá)ag ott @eg-lá$át apostoli tekintél 7nkkel számotokra megerősít$7k és $elen irat-nkkal védelm7nkbe vessz7k! " @eg-la ez<0 -. s mel et az Dr is megszentelt bö$tölésével. nevezetesen két cs-kl a nélk7li )abit-st. mel .r nev# enK Kez*ő*i( a (ise - testv#re( #lete$ " kisebb testvérek reg-lá$a és élete ez< kövessék a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szent evangéli-mát. áldottak leg enek az Drt#l. k7ld$ék miniszter provinciális-k)oz. akik pedig erre nem vállalkoznak. a Arima. )a akar$ák. mel kizár minden g an:t. a minisztereknek $og-kban áll istenfélő emberek)ez -tasítani őket. )og azok szabadon te)essék dolgaikkal. akik finom ételekkel és italokkal élnek. t-la$don nélk7l és tisztaságban! &erenc testvér engedelmességet és )#dolatot ígér Gonori-sz pápa :rnak és törvén es -t#dainak. ígéret7ket véve.'gyan j&rjana( a testv#re( szerte a vil&g an - " klerik-sok a r#mai %zenteg )áz szokása szerint végezzék a zsolozsmát a zsoltároskön v kivételével. )og men$enek és ad$ák el minden7ket és azokat ig ekezzenek a szegén ek közt szétosztani! 3Ga ezt nem te)etik. als#r-)át és az övig érő kapar#t. )og azok tanácsával osszák szét $avaikat a szegén ek között! 6Ez-tán ad$ák ki nekik a $elöltek r-)á$át. mindenki bö$töl$e végig! 5(ás időben nem . )og ne nézzék le és ne ítél$ék el azokat az embereket. )og bele ne ártsák mag-kat an agi 7g eiknek intézésébe. vag )a van. :g . akik már engedelmességet fogadtak. 2ad$ák elé$7k a szent evangéli-m szavait. 1és )a nincs feleség7k. Az'(ról+ a(i( :el a(arj&( venni ezt az #let:'rm&t+ #s :elv#tel<( ren*j#ről - Ga valaki fel akar$a venni ezt az életformát és testvéreink)ez ford-l eligazításért. se azokat. és él$enek engedelmességben. akinek eg ed7l áll $ogában :$ testvéreket felvenni! /" miniszterek pedig szorgalmasan kérdezzék ki őket a katolik-s )itből és az eg )áz szentségeiről! 0Ks )a mindezt )iszik és készek )'ségesen megvallani és mind)alálig szilárdan megtartani.ecsern ére 13-t. )og élet7k végéig megtart$ák ezt az életet és reg-lát! -/" pápa :r parancsa szerint semmi kör7lmén ek közt nem szabad ebből a szerzetből kilépni7k. akiket lág és színes r-)ákba öltözködve látnak. és )a felesége ol an korban van. mel az Dr föltámadásáig tart. Homplet#ri-mra 2et. -0mert a szent evangéli-m szerint aki az eke szarvára teszi kezét és "átranéz. amit az Dr s-gall nekik! 5Ga mégis tanácsot kérnek. Az . A zs'l'zsm&ról #s a öjtről+ #s arról+ . már előbb kolostorba von-lt vag önmegtart#ztatást fogadott és fér$ét a meg ésp7spök engedél ével elbocsátotta. de cs-kl a nélk7l! -2Ks sz7kség esetén cipőt is )ord)atnak! -3Ks minden testvér szegén es r-)át )ord$on. 1és imádkozzanak a meg)oltakért! 2Ks bö$töl$enek (indenszentek 7nnepétől az Dr sz7letéséig! 3"kik önszánt-kb#l megtart$ák azt a szent bö$töt. övet. -7kivéve. ne alkal as az 0sten országára/LL0! -1Ks azoknak.ízkereszttel kezdődik és megszakítás nélk7l neg ven napig tart.

A v#t(ező testv#re(re (ir'van*ó Henitenci&ról - Ga valamel ik testvér az ellenség incselkedéséből )alálos b'nbe esik. dolgozzanak )'ségesen és odaadással. ne fogad$anak el! 2. a)og an illik! -/Ks ne lovagol$anak. ne oltsák ki mag-kban a szent imádság és á)ítat szellemét. 0és nem kell szég enkezni7k. )a papok. szeretett testvéreim. 1és ezt alázatosan teg ék.0! 1. ne civ#d$anak. mert az Dr is szegénn é lett ért7nk ezen a földön! 1" fönséges szegén ségnek ez a magassága avatott titeket. mil en gondos szeretettel kell kinek-kinek szeretnie lélek szerinti testvérét! 6Ks )a valaki megbetegszik köz7l7k. )og semmiképpen se fogad$anak el dénárokat vag pénzt se közvetlen7l. )og dénárokat vag pénzt. az évszak és a )idegebb vidékek szerint. amil en g orsan csak te)eti! /" miniszterek pedig. se másokat meg ne ítél$enek> -)anem leg enek szelídek. el(sz*r ezt mond$ák< 7ékesség e "áznak! -1Ks a szent evangéli-m szerint minden ételből e)etnek. akik szegén ségben és alázatosságban szolgálnak e világon az Drnak. se közvetítő személ :t$án! /(égis. akiknek az Dr megadta a m-nka keg elmét. intem és b-zdítom testvéreimet az Dr Béz-s Hriszt-sban. mint mondt-k. a)og +sten szolgái)oz és a szent szegén ség követői)ez illik! 3. vag betegség kén szeríti őket! -0$a vala ilyen "ázba bemennek. )og távol tartva a lélek ellenségét. békességszerzők és szerén ek> kedvesek és alázatosak. ol an vétkek esetében. kedves testvéreim. a )el . s n íltan sz#l$anak mindenki)ez. men$enek bizalommal alamizsnát g '$teni. mert )a az an a táplál$a és szereti test szerinti fiát. mel elvezet az él(k '*l%jére! 3Ga e))ez tel$es mértékben ragaszkodtok. dénárok és pénz kivételével. a többi testvér :g szolgál$on neki. köteles )aladék nélk7l )ozzá ford-lni. amit elé$7k tesznek/L.kötelesek bö$tölni. a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s nevéért az égvilágon semmi mást nem kívántok birtokolni! 4Ks bár)ol tart#zkodnak vag találkoznak a testvérek. mel ek al#l a testvérek közt )ozott )atározatok értelmében eg ed7l a miniszter provinciálisnak áll $ogában feloldozni. ami sz7kséges a mag-k és testvéreik ellátására. kivéve a pénteket! 66 ilvánval# sz7kség esetén pedig eg általán nincsenek testi bö$tre kötelezve a testvérek! -7 &ig elmeztetem. se földet. a menn ek országának örököseivé és királ aivá. 8'gy H#nzt ne :'ga*jana( el a testv#re( - %zigor:an megparancsolom az összes testvérnek. a)og kívánná. földi kincsekben szegénn é tett. se sz#)arcot ne fol tassanak. )og mikor a világban $árnak. csak )a n ilvánval# sz7kség. /:g . s erén ekben magasra emelt! 2Ez leg en a ti osztályrészetek. irgalommal szab$anak ki rá$-k penitenciát> )a . se )ázat. a rend lelki barátai :t$án. A *'lg'z&s mó*j&ról - "zok a testvérek. m-tassák meg. a betegek sz7kségleteiről és a többi testvér r-)ázatár#l csak a miniszterek vag is őrök gondoskod$anak. )og eg családb#l val#k! 5Ks eg ik a másiknak bizalommal tár$a fel ba$át. 8'gy a testv#re( semmit se saj&t9tsana( (iL az alamizsnagyűjt#sről #s a eteg testv#re(ről - " testvérek semmit se sa$átítsanak ki. se más eg ebet! /Ks mint zarándokok és $övevén ek. a )en élést. amit minden más földi dolognak csak szolgálnia szabad! 0 (-nká$-k ellenértékeként fogad$ák el. )og neki szolgál$anak/L20! 4. a)og a sz7kség miatt $#nak lát$ák> 0mindig 7g elve arra.

és mindenben szigor: engedelmességgel tartozzanak neki! /8ávozása -tán a miniszter provinciálisok. miniszter7k)öz kell és szabad is ford-lni-k! 2" miniszterek pedig szeretettel és $#sággal fogad$ák őket és ol an szívél esen bán$anak vel7k. )og prédikáci#$-kban leg en ki+r&bált és egtiszt. az év leforgása alatt őrség7knek tag$ait )ív$ák össze káptalanra! 6. akiket a választás $oga megillet. vag is szolgái. ami ellentétes lelkiismeret7kkel vag reg-lánkkal! /"zok a testvérek viszont. )a akar$ák és $#nak lát$ák. 6)ozzá mindig tiszta szívvel imádkozni. esetleg )osszabb. a)og an +sten nevében leg$obbnak lát$ák! 0Ks vig ázni-k kell. 3mert :g kell lennie. aki ezt megtiltotta nekik! /Ks általában addig senki se mer$en a népnek prédikálni. megsz#lást#l és z:gol#dást#l! " t-domán ban $áratlanok ne tör$ék mag-kat t-domán ok -tán. a nép )asznára és ép7lésére. aminek megtartását az Drnak ígérték és ami nem ellenkezik lelkiismeret7kkel és reg-lánkkal! 1 Ks bár)ol is vannak a testvérek. )og más b'ne miatt )aragra ne ger$ed$enek. )og a miniszterek minden testvér szolgái leg enek! 4" testvéreket pedig intem és b-zdítom az Dr Béz-s Hriszt-sban. )og #vakod$anak in%en felf-valkodottságt#l. amíg a testvéri közösség miniszter generálisa meg nem vizsgálta. akár)ová )ív$a össze a miniszter generális! 0Ks a káptalant )árom évenként. alázatosságot. )og mindenekfölött vág akozni-k kell az Dr lelkének és szent m'ködésének birtoklására. A testv#ri (özöss#g miniszter gener&lis&na( megv&laszt&s&ról #s a H<n(ös*i (&Htalanról - "z összes testvér köz7l eg leg en mindig az egész testvéri közösség miniszter generálisa. e világ gond$át#l és agg#dását#l. az 7ldözésben és betegségben béket'rést tan:sítani és -7szeretni azokat. akik 7ldöznek. )og nem t-d$ák a reg-lát lelkileg megtartani. $#vá nem )ag ta és a prédikátori tisztre kife$ezett megbízást nem adott neki! 0"rra is intem és b-zdítom testvéreimet.pedig nem papok. irig ségtől. '*svénységt(l. dorgálnak és vádolnak benn7nket. 5)anem 7g el$enek. a nevezett testvérek. )i: dicsekvéstől. a b7ntetést és a dicsőséget> ert rövid sz&t mondott az 6r is a '*l%*n/L80! -7. vag is őrök összessége vala)a :g látná. mint az -rak szoktak szolgáikkal. mert az Dr mond$a< Szeressétek ellenségeiteket. másokban is akadál ozza a szeretetet! 5. se fel ne ind-l$anak. )og az említett miniszter generális nem alkalmas többé a testvérek szolgálatára és közös $avának m-nkálására. tartsák mindig szem előtt. mert a )arag és a felind-lás benn7k is. mel en a miniszter provinciálisok mindig kötelesek meg$elenni. vag is őrök. 1és rövid beszédben )irdessék nekik a b'nöket és erén eket. látogassák és fig elmeztessék testvéreiket. vag is szolgá$a. akik alárendelt$eik. )og mindabban engedelmesked$enek minisztereiknek. A testv#re( :igyelmeztet#s#ről #s meg:e**#s#ről - "zok a testvérek. )og azok :g mer$enek )ozzá$-k sz#lni és vel7k érintkezni. vag is őrök válasszák meg -t#d$át a p7nkösdi káptalanon. és semmi ol at ne parancsol$anak nekik. a)og an az említett miniszter generális elrendeli! 1Ga a miniszter provinciálisok. kötelesek az Dr nevében :$at választani! 2" p7nkösdi káptalan -tán a miniszter provinciálisok. akik a többiek miniszterei.tott a beszéd7k. A Hr#*i(&t'r'(ról - " testvérek ne prédikál$anak ol an p7spök eg )ázmeg é$ében. alázatosan és szeretettel fedd$ék meg őket. a rend eg másik pap$a :t$án r#$ák ki :g . )og +stenért lemondtak sa$át akarat-kr#l! 0Ezért szigor:an megparancsolom nekik. vag rövidebb időközönként tartsák meg. és :g lát$ák és :g vélik. és i á%kozzatok )l%*z(itekért és rágal az&itokért! .

miniszter7kön vag is őr7kön kív7l. akiket elk7ldésre alkalmasnak látnak! 0Ezenfel7l az engedelmesség nevében megparancsolom a minisztereknek.itetlene( (öz# menne( - "ki a testvérek köz7l isteni s-gallatra a szaracénok vag más )itetlenek közé akar menni. gondosan tartsák mag-kat távol minden idegen személl el val# érintkezéstől. %zent Aéternek és Aálnak )arag$át von$a magára! Helt ?ateránban. mindeg ik k7lön kis cellában. az )%v*z)l/L90! --. 1s íg mindenkor alárendelt$ei és alattval#i marad$-nk a %zenteg )áznak. pápaság-nk n olcadik évében november )-szonkilencedikén!0 A remetes#ge(ne( a*'tt reg!la )Ceg!la Hr' eremit'riis *ata+ CegC. csak azoknak. amit erősen megfogadt-nk! /%enkinek sem szabad te)át ezt a megerősítő irat-nkat megsértenie. ert *vék a ennyek országa! -/Aki +e%ig in%végig áll"atatos ara%. senkit ne enged$enek belépni. és a . pártfog#$a és $avít#$a leg en a testvéri közösségnek. akik az édesan ák. 8'gy a testv#re( ne l#Hjene( e szerzetesnő( m'n'st'r& a - %zigor:an megparancsolom valamenn i testvérnek.M0. és tarts-k meg a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szegén ségét. a két fi: pedig (áriáét> és elzárt )el en lak$anak. és leg en nekik két vag legalább eg fi-k! /" két édesan a (árta életét -tánozza. alázatosságát és szent evangéli-mát.10! 1" Arimát rendes időben mond$ák el> 8ertia -tán megtör)etik a csendet. /és ne men$en be apácazárdába. )og íg senkinek se leg en alkalma beszélni vel7k! 6" fi:knak te)át édesan $-kon. )árman vag legfel$ebb nég en leg enek eg 7tt> köz7l7k kettő leg en az édesan a. )og az kormán z#$a. s oda$ár-l)atnak édesan $-k)oz! 2Ks amikor $#l esik nekik. akinek az "postoli %zentszéktől erre k7lön engedél 7k van! 0Ks ne leg enek komái se férfiaknak. áll)atatosak a katolik-s )itben/. amenn iben ez -t#bbinak tetszik az Dristen áldásával meglátogatni őket.ecsern ét is kellő időben mond$ák el! 4"z elzárt )el re. k7lső keretek és eg éni szabadság össz)ang$át akar$a biztosítani! 6em tekint)et$7k k7lön reg-lának a remeteségek számára. kér$en erre engedél t miniszter provinciálisát#l! /" miniszterek pedig senki másnak ne ad$anak engedél t. se ott étkezni! 5"zok a testvérek. szegén kis g ermekek m#d$ára az Dristen szerelméért alamizsnát kér)etnek től7k! 3 "z-tán mond$ák el a %eQtát és a 6onát. kivéve azokat. senki mással nem szabad beszélni7k! -7" fi:k időről időre veg ék át . se nőknek.-- 7ol%ogok. )og a r#mai %zenteg )áz bíborosai köz7l kér$enek eg et a pápa :rt#l. vag annak vakmerő szándékkal ellenszeg7lnie! Ga valaki ezt mégis megkísérelné. és miniszter7k iránti engedelmességből fiaikat is tart#ztassák minden idegentől. akik )l%*zést szenve%nek az igazságért. mel ben ki-ki imádkozzék és al-d$ék! 0(ind$árt napn -gta -tán mindig mond$ák el az aznapi Homplet#ri-mot> és ig ekezzenek megtartani a csendet> a napi ima#rákat mond$ák el és (at-tin-mra kel$enek fel> in%enekel(tt pedig keressék az 0sten országát és annak igazságát/. beszél)etnek eg mással. Ezzel a reg-lával a remeteéletről alkotott ferenci felfogás maradt ránk! Eg ed7llét és testvéri élet. a minden)at# +stennek és apostolainak. )og ne tartson asszon okkal g an:s kapcsolatot vag tanácskozást. ne)og ebből botrán támad$on a testvérek között vag a testvérekkel kapcsolatban! -/. )anem inkább az előbbi reg-la alkalmaz# kiegészítése! - "kik szerzetesként akarnak remeteségben élni. Az'(ról+ a(i( a szarac#n'( vagy m&s . a)ol tart#zkodnak.

a ij)k #sak volt/. és mindenkinek alárendelt$ei! /7 Ks én két kezemmel dolgoztam és akarok tovább dolgozni! Ks )atározottan kívánom. kommentálták és értelmezték ann it. a pápa :r pedig megerősítette számomra! -3Ks akik $öttek. kik a r#mai %zenteg )áz szabál ai szerint élnek. azonnal felemelem. bár éppen ettől akart &erenc minden glosszát távol tartani! "z első század rendtörténete nem ért)ető nélk7le! . mert +sten magasságbeli &iáb#l testi szemeimmel itt e földön semmi mást nem látok. legszentebb . )og elfogad$ák ezt az életm#dot. az. a)og an közös megbeszéléssel $#nak lát$ák elrendezni. és másokat is kérek. akik az isteni szent igéket )irdetik. )og még )a 7ldöznének. )og a szent Evangéli-m szerint kell élnem! -2Ks kevés és eg szer' sz#val írásba foglaltattam ezt. mint %alamon. s a fentebb mondottakat iparkod$anak gondosan és szorgalmasan megtartani! E#gren*elet )?estament!m+ E#gr. a)og a tisztesség megkíván$a! /-"kik nem t-dnak dolgozni. a világon lévő minden templomodban. szeretni és becs7lni őket és a többieket.r!nk Jéz!s 8riszt!s. itt és a világon lév( in%en te +lo o%ban. vag is a$t#r#l a$t#ra $árva kéregess7nk alamizsnát! /0 "z Dr n ilatkoztatta ki nekem. mint szentséges testét és szentséges vérét> ezt pedig ők érintik kez7kkel és másoknak is ők szolgáltat$ák ki! --Ezért #)a$tom. in%azt. és áld-nk téged. ami előbb keser' volt számomra. Fr-nk Béz-s Hriszt-s. )og emel$ék fel és teg ék illő )el re azokat! -0Ks kötelesek vag -nk tisztelni az összes teol#g-sokat és azokat is. mint ezt. mint -raimat! 6Ks nem akarom észrevenni ra$t-k a b'nt. akarat-k ellenére semmiképpen sem akarnék plébániá$-k ter7letén prédikálni! 5Ks :g akarom tisztelni. )anem a példaadás kedvéért és a )en élés elker7lése végett! //Ks )a m-nkánkért nem adnák meg a bért. )og an kezd$em el a b'nbánattartást< míg b'nökben éltem. &erenc életének -tols# )#nap$aiban. mivel +sten &iát szemlélem benn7k.50.bizon os időtartamra az édesan ák szerepét :g . nem a m-nkabér megszerzéséért. és ál%!nk tége%.: - "z Dr a következő m#don m-tatta meg nekem. )og mindenekfölött becs7l$ék. szeptemberében-okt#berében keletkezett! 8alán eg ik írását sem vizsgálták. mit kell tennem. tan-l$anak meg> nem kapzsiságb#l. akkor is csak )ozzá$-k menek7lnék! 4Ks )a akkora bölcsességgel rendelkeznék is. a (agasságbeli n ilatkoztatta ki nekem. klerik-sok a többi klerik-s)oz )asonl#an mondt-k a zsolozsmát. senki sem m-tatta meg nekem. akkor $ár-l$-nk az Dr asztalá)oz. az-tán el)ag tam a világot! 1 Ks az Dr templomaiban ol an mél )itet öntött belém. és én irgalmasságot cselekedtem vel7k! 0Ks amikor eltávoztam től7k. sokan :g akarták értelmezni.30! -1 Ks mi-tán testvéreket adott mellém az Dr. a laik-sok pedig a (iat ánkot mondták! Ks igen-igen szívesen időzt7nk a templomokban! -68an-latlan emberek volt-nk. &erenc testvérnek. )og a többi testvér is dolgozzon.ár a 5=! versben szerepel a PvégrendeletP 1testa ent! 4 sz#. tisztel$ék és mélt# )el en őrizzék ezeket a szentséges titkokat! -/Ga te)át vala)ol +sten szent nevét és igéit tartalmaz# írást illetlen )el en találok. mert szent kereszted által megváltottad a világot! 3 "z-tán eg )ázi rend$7kre val# tekintettel ol an )atártalan bizalmat adott nekem az Dr és ad sz7ntelen7l pap$ai iránt. )anem ezt ő. ert szent kereszte% által egváltotta% a világot. mint PparancsolatotP 1 an%at! 4! +*! Rergel ezt igazít$a )el re! &erenc az ő eredeti szándékát akar$a élete végén :$ra megfogalmazni! " =! versben szereplő imádság a %zent Hereszt Vsolozsmá$ának eg ik responz-mára ép7l! " ferences családban két kiegészítéssel )ag omán os ima lett< :0 á%!nk tége%. a szegén eknek adták! Ks beérték kív7l-bel7l foltozott )abit-ssal. s ezért -raim ők! -7Ks ezt azért teszem. )og ezt a köszöntést )asznál$-k< "z Dr ad$on neked . nag on keser' volt számomra a leprások látása! /Ks maga az Dr vezérelt közé$7k. övvel és als#r-)ával! -4Ks nem akart-nk többet birtokolni! -5(i. mint akik lelket és életet árasztanak felénk/. és szegén es papokkal találkoznék a világban. )og il en eg szer' szavakkal imádkoztam< 2+mád-nk téged. 133. átváltozott testem és lelkem édességére! Ftána eg kevés ideig még vártam.

vag pedig nem katolik-s m#don élnek. vag abba :$ításokat akarnának belevinni. aki -ra. a reg-la -tán ezeket a szavakat is olvassák fel! 05Ks a szent engedelmesség nevében szigor:an megtiltom összes testvéremnek. prédikáci# 7r7g én vag éppen testi 7ldöztetés esetén. mel et én. a földön pedig tel$ék be az ő szeretett &iának áldásával. s az ő engedél e és akarata ellenére eg lépést sem kívánok tenni. fogalmazza meg -tols# akaratát! Ezt a m'vet a Aer-giai ?egenda. )og akár személ esen. a katolik-s )itnek megfelelőbben t-d$-k megtartani! 02 Ks a miniszter generálisnak. mert ez csak emlékeztetés. csak abban az esetben fogad$anak el. mel et a reg-lában megígért7nk! Ks mindig csak mint $övevén ek és zarándokok. mégis kívánom. klerik-soknak és laik-soknak eg aránt. akit ő $#nak látott mellém rendelni! /5&ogol ként akarok az ő kezei közt lenni. )og a reg-lát. amenn ire kitelik tőlem. valamint az összes többi miniszternek vag is őrnek az engedelmesség nevében szigor:an tilos bármit is )ozzáadni ezek)ez az igék)ez vag azokb#l valamit elvenni! 03Ks kötelesek a reg-la mellett ezt az írást is mindig mag-kkal )ordani! 04Ks minden káptalanon.=0! /2"z engedelmesség nevében szigor:an megtiltom minden testvéremnek. mel et szám-kra emelnek. bár)ol is tart#zkodnak! /3Ks )a vala)ol nem fogad$ák be őket. )og akár a reg-lá)oz. és annak a gvárdiánnak. a)og an a reg-la előír$a! 0-Ks )a akadnának között7k ol anok. sem mást cselekedni! (ert -ram ő nekem! /6Ks bár eg szer'. 133. :g nektek is eg szer'en és mag arázat nélk7l kell értelmeznetek és szent közrem'ködéssel mindvégig megtartanotok azokat! 17 Ks )a valaki megtart$a ezeket. kicsin &erenc testvér. a kicsin &erenc testvér. )og testvérei kérték. )og ott +sten áldásával b'nbánatot tartsanak! /4 Ks feltétlen7l engedelmes akarok lenni a testvéri közösség miniszter generálisának. )og templomokat. )og álland#an mellettem leg en eg klerik-s. akik nem a reg-la előírásainak megfelelően végzik a zsolozsmát. bár)ol is talál$a őket. beteges ember vag ok. a vigasztal# %zentlélekkel. míg csak át nem ad$a a miniszter provinciálisnak! 00Ks a miniszter provinciális szintén az engedelmesség ere$énél fogva köteles őt megfelelő testvérekkel é$$elnappal fogol ként őriztetni és az ostiai :r elé vinni. a menn ben tel$ék be a magasságbeli "t a áldásával. szegén es )a$lékokat és minden ép7letet. akár ezekez a szavak)oz mag arázatokat f'zzenek és mond$ák< Ezt íg kell érteni! 06Ganem amint az Dr megadta nekem.ig ázzanak a testvérek. s most mint &erenc diktált m'vét sorol$-k eredeti írásai közé! .békességetO /1 . a ti szolgátok. a legközelebbi őr elé vinni! 0/Ks az őr az engedelmesség ere$énél fogva köteles é$$el-nappal erősen őriztetni a fogl ot. áldott testvéreimre. az ég minden ere$ével és az összes szentekkel! 1-Ks én. áprilisában %ienában &erenc ol an beteg lett. védő$e és fen ítő$e az egész testvéri közösségnek! 01 Ks ne mond$ák a testvérek< ez :$ reg-la. b-zdítás és végrendelkezés akar lenni. az il eneket minden testvér az engedelmesség ere$énél fogva köteles. )og a reg-la előírása szerint eg 7tt végezze velem a zsolozsmát! 07" többi testvér is )asonl# m#don tartozik engedelmeskedni gvárdián$ának és végezni a zsolozsmát :g . )og ki ne szabad-l)asson kezéből. azért )ag ok rátok. akár mások közvetítésével kiváltságlevelet merészel$enek kérni a r#mai k:riát#l templom vag valamil en )el részére. kív7l-bel7l megerősítem ezt a szentséges áldást! A Sien& an (#sz9tett v#gren*elet )?estament!m Senis :act!m+ E#grS. vendég m#d$ára lak$-nk benn7k/. ma$d pedig a %pec-l-m Aerfectionis életra$zok őrizték meg az -t#kor számára. mel et tartanak. mel et az Drnak megígért7nk. )a azok illenek a szent szegén ség)ez. men$enek más vidékre. )og eg szer'en és világosan elmond$am és papírra vessem a reg-lát és ezeket a szavakat. intés.

a szent szegén séget> 2 és vég7l mindig leg enek )'ségesek az "n aszenteg )áz elöl$ár#i és minden klerik-sa iránt. 1319! november 33-én adta ki Sane #! oli kezdet' levelét az e-k)arisztia tiszteletéről. mások intelemnek tartották! .- Jrd. és legszentebb neveivel és írott igéivel szemben. )og mindig ebben a szentséges életm#dban és szegén ségben él$etek! 0Ks nag on vig ázzatok. mint ővel7k! A Szent Kl&r&. r#sz$ AEEEAEK Aev#l a (leri(!s'(. mel ek megszentelik a testet! /8-d$-k. )og mindaddig nem $ö)et létre a test. - Kn. )og megáldom összes testvéreimet.alan i az +ntelmek -tán )ozza. Béz-s Hriszt-snak és az ő szentséges "n $ának életét és szegén ségét. fölséges Fr-nknak. Glarae *ata. ebben a )árom mondatban adom t-dtára akaratomat minden testvéremnek! 06evezetesen. /akarom.'z 9rt v#ga(arat )Iltima v'l!ntas S. a menn ei "t a leán aivá és szolgál#ivá lettetek és el$eg eztétek magatokat a %zentlélekkel. a %zent Hlárának adott életformát és végakaratot! A Szent Kl&r&na( a*'tt #let:'rma )F'rma viven*i S. a szerzetben élőket és az ez-tán következőket.! ?ateráni zsinat 1131L4 szellemével! +++! Gonori-sz pápa a zsinat -tán. )og éppol szeretettel fogok r#latok gondoskodni és éppol odaadással törődöm veletek. %zent Hlára )olttestének eQ)-málásakor r-)ába göng ölve megtalálták reg-lá$át a pápai b-llával.eg 7k fontol#ra mindn á$an. eg kéziratos )ag omán n omán il en címmel< Az 6r teste iránti tiszteletr(l és az oltár tisztántartásár&l ! Ebben a m'vében &erenc megvall$a )itét és tiszteletét az e-k)arisztia iránt! "zonos-l a +. ne)og valakinek a szavára vag tanácsára vala)a is eltér$etek tőle! "".'z )EHist'la a* cleric's+ AKler. egészen a világ végéig! /(ivel azonban g öngeségem és fá$dalmaim miatt nem t-dok beszélni. mel et némel ek elkövetnek a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges testével és vérével. Glarae scriHta. és sorol$a íg magát is a levél címzett$ei közé! ?egrégebbi kézirata 133M-b#l val# és a s-biac#i bencések eg ik misekön vében találták meg! - . és leg enek az ő alattval#ik! ?öre*#(e( Szent Kl&ra reg!l&j& ól )KlCeg. - (ivel a szent evangéli-m szerinti tökéletes élet választásával isteni s-gallatra a magasságbeli. s ezennel a magam és testvéreim nevében ígérem is. míg az igével meg nem szentelik! 0(árpedig a . :rnőimet. 1895-ban. csak röviden. mel vissz)angzik &erencnek ebben a levelében is! &erenc szívesen vall$a magát itt diak#n-snak. )og áldásom és végrendeletem emlékezetének $elé7l mindig szeressék eg mást> 1az-tán mindig szeressék és őrizzék meg :rnőnket.! +nce 13L5! a-g-szt-s 9-én $#vá)ag ta azt! Ennek 8! fe$ezete tartalmazza az itt közölt két töredéket. azt a s:l os m-lasztást és t-datlanságot. Ezt a levelet eg esek értekezésnek. amel ben +. mi klerik-sok. s ebben a szándékomban végig ki akarok tartani! /Ks kérlek benneteket. követni akarom a mi magasságbeli. kicsin &erenc testvér. fölséges királ . s ezt tanácsolom nektek.

testvérei és an $a a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-snak! 5Beg esei akkor lesz7nk. és nap nap -tán érint$7k és szánkkal mag-nk)oz vessz7k őtI 6"vag nem t-d$-k. )og $eg es7nk vanO -0T. mil en boldogok és áldottak azok a férfiak és nők. amíg íg cselekszenek és ezekben kitartanak. akinek cselekedeteit megteszik. alázatos. mel ekben az ő testét és vérét feláldozzák! 2"z-tán sokan n omor:ságos )el en tart$ák és egészen magára )ag $ák. mil en el)an agoltak a kel )ek. mil dicsőséges. mikor az isteni szeretet s tiszta és őszinte lelkiismeret által szív7nkben és test7nkben )ordozz-k őt és szent cselekvéssel. szent és felemelő dolog mag-nkénak vallani az "t át az égbenO -/T.r!nk Jéz!s 8riszt!snak: 1LM! v!4! " levél eg etlen kéziratát .öz+ ". a világban maradva kívántak odaad#bb életet élni! 6em kellett eg mindenest7l :$ életformát kitalálni szám-kra. mel nek példaként kell mások előtt világoskodnia. mel által teremtett és a "alálb&l az életre/10 megváltott benn7nket! 1. t-d$ák meg. )og valamikor mégis a kezébe kell $-tn-nkI -7(indezekben és sok másban g orsan és g ökeresen meg kell $av-ln-nk! --Ga te)át bár)ol nem megfelelő )el en őrzik és el)an agol$ák a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges testét. )a vala)ol tisztátalan )el en találtatnak. )og az .télet na+ján aj% szá ot kell adni-k a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s színe előtt/50! -2"kik könn ebb megtartás cél$áb#l lemásoltat$ák ezt az írást. mikor ő. t-d$ák meg.r nev# enKM -. amikor elősz#ként )ozzák :$ reg-lá$-kban! MAz . )og az ő eszmén ét )og an követ)etik ebben az állapotban! " két levélből kiérződik &erenc felelőssége világi követői iránt< #v$a őket az eretnekek tévedéseitől. békét áraszt#. akik kellő á)ítat nélk7l szolgál$ák. vigasztal# és g ön ör'séges a t-dat.ilági @end és a @eg-láris Garmadik @end 18W@4.vb(l. testi szem7nkkel semmi mást nem lát-nk belőle. kedves. )og . mikor a %zentlélek által a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-ssal eg es7l a )ívő lélek> 6testvérei akkor.olterrában találta meg H! Esser. el kell onnét vinn7nk. mil szent. mikor az Atyának akaratát tel$esít$7k. mil szent. akik szeretik az Frat teljes sz. édes és szeretetre indít# és mindenekfölött kívánatos gondolat. tiszteletlen7l viszik. v&lt'zat )EHist'la a* :i*eles+ re*acti' Hri'rL -A89v. )og az Dristen megáld$a őket! Aev#l a .alan i által lefordított )osszabb változatnál! Ezt tekint)et$7k te)át a PGarmadik @endP reg-lá$a előd$ének! E))ez a forrás)oz tér vissza a &erences . akik szolgál$ák ezen szentséges titkokat. össze kell g '$teni és tisztességes )el en kell azt el)el ezni! -0(indezekre valamenn i klerik-snak mindvégig nag fig elemmel kell lennie! -1Ks akik nem teszik meg ezt. mint minden követőinek< :Jegyesei. A(i( űn &nat't tartana( - (indazok. b-zdít$a őket az eg szer' életre.(agasságbeliből itt a földön semmi más-nk nincsen. )iszen rég#ta léteztek a k7lönböző b'nbán# mozgalmak csoport$ai! &erencnek azt kellett megadnia. kez7nkbe ad$a magát. a i az 0stené/30! 5 (indezek láttára nem ind-l-nk-e keg eletre. főleg azok. 3mert egny!gszik ra$t-k az 6r lelke s lak#)el et és szállást készít nál!k magának! 4Ks fiai lesznek a menn ei "t ának. -7s an $a akkor. teljes lélekkel és el ével és in%en er(vel és :g szeretik felebarát$-kat mint önmag-kat> /és g 'lölik test7ket b'neikkel és vétkeikkel eg 7tt> 0és mag-k)oz veszik a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s testét és vérét> 1és a b'nbánat mélt# g 7mölcseit termik< 2#. méltatlan-l veszik mag-k)oz és megk7lönböztetés nélk7l szolgáltat$ák ki másoknak! 3" neveit és igéit tartalmaz# írásokat sokszor lábbal tapod$ák! 4(ert a testi e ber ne 'ogja 'el. 8-d-nk arr#l. ki a ennyekben van. továbbá neveit és igéit. )og &erenc)ez ol anok is $öttek tanácsért. mélt# )el re kell tenn7nk és meg$elöln7nk! -/Fg aníg az Dr neveit és igéit tartalmaz# írásokat. és korábbinak tart$a a . és -g anazt a misztik-s távlatot ad$a nekik. testvérei és anyja lesznek a i . a korporálék és vászonkendők. mint testét és vérét.9vő(. $eg esei. világra sz7l$7k őt! --T. $#leső. a mi keg es Fr-nk. akik )ázas emberként.eg ék te)át észbe mindazok.

Atyá . akik ezt nem teszik. elvétetik t(l)k/L0! -4. )og az övék.öz "". szerzetesnek.már aki ad)atna. az Drnak és &i:nak és %zentléleknek nevében! 9men! . férfinak és nőnek és a földkerekség valamenn i lak#$ának &erenc testvér. a világ és az ördög rászedtek. a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-st! 5"z il enekben nem lakozik lelki bölcsesség. aki +aran#sai%t&l eltér! -7?át$ák. s mel nek $övetelét nem t-d$átok és nem se$titek> a test megbetegszik és a )alál közeleg. mert nincs meg benn7k az +sten &ia. "z "t ának. de nem ad elégtételt . amel az +sten. és (k val&ban el'oga%ták és el)itték.ag on-kat rokonaikra és barátaikra )ag $ák! "zok pedig elvették és szétosztották mag-k közt s a végén mondták< P9tkozott leg en a lelke> többet is ad)atott és szerez)etett volna szám-nkra. kiket ellenségeitek. akik)ez ez a levél el$-t. mert nem lát$ák az igazi világosságot.annak az ördög ragad$a ki lelkét testéből> mégpedig ol an szorongattatás és kínok közepett. akinek része van benne! -3(inden vag on és )atalom és t-domán . )og a világ m:l# $avait még soká élvez)etitek. de csal#dtok. a int i is! -6Ks akaro . és felismerték.ol an testvér7nk és fi-nk van. tarts% eg (ket a te neve%ben.9vő(. mint amenn it szerzett!P -5 8estét pedig megemésztik a férgek! Jg te)át test7ket és lelk7ket eg aránt elvesztik ebben a rövid életben. az "t a igazi bölcsessége! "z il enekre áll az Jrás szava< 6 in%en b*l#sesség)k o%alett. és átkozott. mel re most nem gondoltok. "ogy t(le% j*tte ki. A(i( nem tartana( űn &nat't - (indazok a férfiak és nők. áta%ta nekik. és íg m:lik ki keser' )alállal! -2Ks bár)ol. "ane azokért is. 0)anem b'nt b'nre )almoznak. kötelességemnek érzem mindenkinek szolgálatára állni . v&lt'zat )EHist'la a* :i*eles+ re*acti' H'steri'r+ /A89v. )alálos b'nben )al meg az ember. mert az Dr evangéli-mi szava szerint -/minden vétek és b'n az e beri sz.télet na+ján a mi Fr-nk Béz-s 8riszt!s . kiket neke a%tál a világban5 tiei% voltak és neke a%ta% (ket. g akran olvastassák fel mag-knak> /-és őrizzék meg mag-kban szent közrem'ködéssel mindvégig. papnak és világinak. lássátok be. 2test7kkel a világnak. /7és akik nem t-dnak olvasni.alamenn i keresztén )ívőnek. test7k rossz kívánságai és vág ai -tán $árnak. mert el$ön a nap és az #ra. bármikor és bármil en kör7lmén ek közt elégtétel nélk7l. aki életét adta az ő $-)aiért.-2És az igéket. azoknak szá ot kell a%ni!k az . . amiről gondolták. )og a testnek édes a b'n elkövetése. s igaz menn ei békét és az Drban őszinte szeretetet kíván! / (ivel szolgá$a vag ok mindenkinek. t-d$ák és cselekszik a rosszat. "ogy lássák az én %i#s(sége et a te országo%ban/=0! 9men! /. (k is vele legyenek. És én ért)k szentele aga at! -5=e ne #sak ért)k k*ny*rg*k. alászállnak a pokolba. akik a szav!kra "inni 'ognak benne .vb(l j*n és sar$ad ki! -0Ks sem ezen a világon. mert ezek lélek és élet! //Ks azok. szolgá$-k és alattval#$-k. 3az ördög kísértésének áldozatai és eg ben fiai és cselekedeteinek -tánz#i! 4. "ogy te k)l%tél enge ! -3Kn őért7k kön örgök.tél(széke el(tt/. elyeket neke a%tál. de keser' az +sten szolgálata. mint a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s. )og arr#l csak annak le)et fogalma. világosan felismerik. sem az el$övendőn semmit sem mond)attok a magatokénak! -1(ert vélitek -g an. )ol vég nélk7l g ötörtetnek! -6 (indazokat. érzéki vág aiknak s e világ m:l# gond$ainak és aggodalmainak s ezen élet gond$ainak élnek. akik nem b'nbánatban élnek /és nem veszik mag-k)oz a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s testét és vérét. 1tett ígéreteiket el)an agol$ák. azaz a test.akok ők. és ne a világért! -49ldd és szentel% eg (ket. és szántszándékkal elveszítik lelk7ket! --8i vakok.0! Aev#l a . és imádkozott az "t á)oz. mondván< -1Szent Atyá . "ogy (k is eggyé legyenek szentelve. kér$7k arra a szeretetre. )og fogad$ák isteni szeretettel és $#akarattal ezeket a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s fent leírt illatos igéit. "ogy a"ol én vag ok. tisztelettel tel$es )#dolatát k7ldi.

teljes sz. pedig az ( igája é%es és ter"e k*nnyű/20! -3 "kik nem akar$ák megízlelni. magával viszi. ki által in%enek lettek. amit életében osztott. akik szeretik az +stent és :g cselekszenek. el)atároztam. %zent Rábor :t$án maga a fölséges "t a $elentette ki. akik ne #seleke%tek irgal asságot! 07?eg 7nk te)át szeretettel és alázatossággal és alamizsnálkod$-nk. ely értetek és sokakért kiontatik a bűn*k bo#sánatára! 5"z-tán az "t á)oz imádkozott< Atyá . "ogy az ( nyo %okait k*vess)k! -1"zt akar$a. az újsz*vetségé. mert az alamizsna megmossa a lelkeket a b'nök szenn étől/110! 0-(ert mindent elveszít az ember. mondván< PVegyétek és egyétek. legalább ne okozzon nekik rosszat. a)og an az Dr az evangéli-mban mond$a< Szeres% a te . amint mag-k is irgalmasságot #)a$tanak n erni az Drt#l! /6Mert irgalo nélk)li . az "t a +gé$ének szavait. )álát adott. s jobban szeretik a s*tétséget.téletét eszi és issza. mert aki éltatlan!l veszi. megtörte. mint inkább )ivatal-kért és Hriszt-s szentséges testének és vérének szolgálatáért. )og $elen soraimmal és 7zenetemmel )ozom emlékezetetekbe a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-snak. akik venni akar$ák őt. )og az égből a szentséges és dicsőséges %z'z (áriának mé)ébe fog leszállani! (ária mé)ében az-tán emberség7nkből és g arl#ság-nkb#l val# igaz testet öltött magára! 2. ők érintenek és ők szolgáltatnak ki . )anem a mi b'neinkért. a boldogságos %z'zzel eg 7tt mégis a szegén séget akarta vállalni a világban! 3(ikor kínszenvedése k7szöbén tanítván aival a ):svétot 7nnepelte. ne e"et be 0sten országába! /1Ee mélt#an eg e és ig a. legyen eg a te akarato%5 ne úgy legyen. mel et az oltáron ők m-tatnak be. ez az én teste :. szent és dicsőséges +gé$éről ang ala. int *n aga%at/80! -6 %zeress7k te)át +stent és imád$-k őt tiszta szívvel és tiszta elmével. vag is akik nem akar$ák tel$esíteni +sten parancsolatait. nem ann ira önmag-kért. megáldotta.és az én Framnak illatos igéit )irdetni! 0(ivel azonban betegségem és testi g öngeségem miatt nem t-dok minden embert személ esen felkeresni. és katolik-soknak kell lenn7nk! 00Ezenkív7l g akran be kell térn7nk a templomokba s tiszteln7nk és becs7ln7nk kell a klerik-sokat. úljék el t(le e +o"ár! 6Verejtéke int egannyi vér#se++ "!llott a '*l%re! -7(indazonáltal a maga akaratát alávetette "t $a akaratának és ezt mondotta< Atyá . és az ételben és italban val# dőzsöléstől. a kereszt oltárán sa$át vérével áldozat-l és engesztelés7l a$ánl$a fel magát. an $ával. "ane a int te! --"z "t ának pedig az volt az akarata. ivel ne k)l*nb*zteti eg az 6r testét! /28erem$7k továbbá a bűnbánat élt& gy) *l#seit! /3Ks szeress7k felebarátainkat. saját . akit nek7nk adott.ra%at.ve%b(l és teljes el é%b(l.Miatyánk. 4És vette a kely"et és azt mondta< 1z az én vére . mint önmagát. )anem teg en $#t! /5 "kik bír#i )atalmat n ertek mások fölött. és 7dvöz7lni akarnak általa. és a %zentléleknek szavait. az igazság lelkében kell i á%ni!k őt! /-(ond$-nk te)át neki dicséretet és imádkozz-nk éjjelAna++al. -/nem önmagáért. ily é%es az 6r. int a világosságot. s $-talmat és mélt# viszonzást n er érte az Drt#l! 0/ Hötelesség7nk továbbá bö$tölni. mint önmag-nkat/1M0! /4Ga pedig valaki nem akar$a őket :g szeretni. 0stene%et. -0+él%át "agyván nek)nk. és 'elebaráto%at. akik i á%ják (t. a int én akaro . irgalommal g akorol$ák )atalm-kat. )og mindn á$an 7dvöz7l$7nk általa s tiszta szívvel és tiszta testtel veg 7k őt mag-nk)oz! -2Ee kevesen vannak.ár mindenkinél gaz%agabb volt. még )a mind$árt b'nösök is. mel ek lélek és élet! 1 "z "t ának ezen mélt#. "a le"etséges. és tart#zkodni a )ibákt#l és b'nöktől/130. s aki miérett7nk sz7letett. kik +aran#sai%t&l eltérnek! -5Ellenben mil boldogok és áldottak azok. )og áldott és dicsőséges &ia. átkozottak! -4Nr#l-k mond$a a pr#féta< Btkozottak.télet vár azokra. vette a ken eret. aki a ennyekben vagy! (ert sz)ntelen)l kell i á%kozni és abba bele ne 'ára%ni/90! // Hötelesek vag -nk minden b'n7nket megvallani a papnak és kezéből venni a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s testét és vérét! /0(ert aki nem eszi az ő testét és nem issza az ő vérét. amit a világon )ag > a szeretet bérét ellenben és az alamizsnát. mert mindenekfölött ezt kívánva től7nk maga mondotta< 0gazi i á%&i lélekben és igazságban 'ogják i á%ni az Atyát! /7 (indazoknak -g anis.

ol sok $#val )almozott el benn7nket és a $övőben is el fog )almozni. e berek szégyene. vag b'nt követ el! 1/ "z pedig. rossz kívánságok és vág ak -tán . és aki íg imádkozott érett7nk "t $á)oz< Szent Atyá . a né+ egvetettje! 14 %o)ase kívánkozz-nk mások fölé ker7lni. aki eg ed7l fölséges. egny!gszik az 6r lelke s lak#)el et és szállást készít benn7k magának! 16Ks fiai lesznek a menn ei "t ának. akik g 'lölnek benn7nket/150! 06Hötelesség7nk megtartani a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s parancsait és tanácsait! 17 (eg kell mag-nkat tagadni és test7nket a szolgaság és a szent engedelmesség igá$ába kell )a$tan-nk. mikor szeretet s tiszta és őszinte lelkiismeret által tiszta szívben és lélekben )ordozz-k őt és szent cselekvéssel. mil szent. minden )iba és vétek a sz. mil dicsőséges. mel az égben és földön. "ogy t(le% j*tte ki. illetve szolgáltat$ák ki> 02és eg ed7l nekik kötelesség7k kiszolgáltatni. békét áraszt#. a int i is vag -nk! 37Ks akarom. (k is vele legyenek. )a azzal )ibát.0! 21 T. édes és szeretetre indít# és mindenekfölött kívánatos gondolat. tiszteletet és áldást ad! 3/(ert ő a mi erőnk és bátorság-nk. és (k val&ban el'oga%ták és egis erték. amit )asonl# kör7lmén ek közt maga is kívánna. mert b'neink következtében mindann ian n omor-ltak és romlottak. eg ed7l minden)at# és csodálatra mélt#. áta%ta nekik. 20 s an $a akkor. 31)anem b'nt b'nre )almoznak. )og vele teg enek/1=0! 11 8estvére )ibá$a miatt ne ind-l$on ellene )aragra. kötelesség7k többet és nag obbat m'velni és mellett7k amazokat el nem )ag ni! 04R 'löl$7k te)át test7nket )ibái és vétkei miatt. dicséretre mélt# és áldott a századoknak m:l)atatlan századain át/180! 9men! 30 (indazok. elyeket neke a%tál. mikor Atyjának akaratát tel$esít$7k. vigasztal# és g ön ör'séges a t-dat. tiei% voltak és neke a%ta% (ket. legyen. )anem inkább eg szer'ek. mert az Dr mond$a az evangéli-mban< minden rossz. "ogy te k)l%tél enge ! Kn őért7k kön örgök. r:tak és férgek)ez )asonl#k vag -nk. "t ám. int a kisebb. szent és felemelő dolog mag-nkénak vallani az "t át az égbenO 22T. 27s eg ben $eg esei. tarts% eg (ket a te neve%ben. mel nek példaként kell mások előtt világoskodnia.másoknak! 01Ks leg 7nk mindann ian szent7l megg őződve arr#l. 25És az igéket. $#leső. a)og an ki-ki ígérte az Drnak! 1-%enki sem köteles másnak engedelmeskedni akkor. )og ol an testvér7nk és fi-nk van. )og senki sem 7dvöz7l)et. akinek $oga van engedelmességet követelni és akit nag obbnak tartanak. a tengerben és az örvén ekben van. "ogy lássák az én %i#s(sége et a te országo%ban/120! 3"z +stennek. amíg íg cselekszenek és mindvégig kitartanak. )anem tel$es t7relemmel és alázatossággal $#akarat:an intse meg és visel$e el őt! 12 6e leg 7nk bölcsek test szerint. aki ol mér)etetlen7l sokat állott ki ért7nk. kedves. minden teremtmén . s teg e vele azt. világra sz7l$7k őt/1. a)og az Dr mond$a pr#fétá$a által< Én azonban 'éreg vagyok. dicsőséges és eg ed7l szent. testvérei és an $a a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-snak! 2-Beg esei akkor lesz7nk. ki a menn ben van. aki eg ed7l $#. kiket a világban neke a%tál. alázatosak és tiszták! 13 8est7nket alázz-k meg és vess7k meg. és ne a világért! 9ldd meg és szentel% eg (ket! 26És én (érett)k szentele aga at. és a többi testvér szolgá$a. dicsőséget. "ogy a"ol én vag ok. mil szent. ne e ber. mikor a %zentlélek által Béz-s Hriszt-ssal eg es7l a )ívő lélek> 2/testvérei akkor. akik nem b'nbánatban élnek és nem veszik mag-k)oz a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges testét és vérét. akik lemondtak a világr#l. :g . és el"itték. dicséretet. csak a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szent igéi és vére által! Ezeket pedig a klerik-sok e$tik ki.vb(l ere%! 05%zeretn7nk kell ellenségeinket és $#t kell tenn7nk azokkal. alázatos. kiket neke a%tál! 24Atyá . )irdetik. "ogy (k is eggyé legyenek szentelve. )anem inkább leg 7nk szolgái és alárendelt$ei in%en e beri tere t énynek az 0stenért/1L0! 15 Ks mindezeken a férfiakon és nőkön. aki életét adta az ő $-)aiért. és senki másnak! 03 H7lönösen a szerzeteseknek. 10és leg en irgalmas minden testvérével szemben. se okosak. akinek cselekedeteit megteszik. )og $eg es7nk vanO 23T.

$árnak. mel re most nem gondoltok. tett ígéreteiket el)an agol$ák. kárp#tlást n :$taniI -466em akarok . a ti kisebb szolgátok.al#ban átkozott az az ember. mert már mindenemet rokonaim és barátaim kezébe tettem . )og bár)ol és bármil en kör7lmén ek közt elégtétel nélk7l. mert az Dr evangéli-mi szava szerint in%en rossz. )og lábatokat cs#kol)assam. )og ezeket az igéket és a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s eg éb igéit fogad$átok szeretettel és alázatossággal. de csal#dtok.(iért nemI . mert el$ön a nap és az #ra. világosan felismerik.zik/3M0! 44Ks g orsan papot )ivatnak! " pap kérdezi< . vag onodb#l.akok ők. alászáll a pokolba. )alálos b'nben )al meg . )og a világ m:l# $avait még soká élvez)etitek.57"zért. a &i: és a %zentlélek nevében! 9men! 54Kn. )og arr#l csak annak le)et fogalma. az "t a igazi bölcsessége! "z il enekre áll az Jrás szava< in%en b*l#sesség)k o%alett! 35?át$ák. áld$a meg az "t a. de keser' az +sten szolgálata. )og a testnek édes a b'n elkövetése.annak lelkét az ördög ragad$a ki testéből> mégpedig ol an szorongattatás és kínok közepett. rokonai és barátai színleg nag sírásba kezdenek! 41Ks ő kör7ltekintve lát$a a sír#kat s balga részvéttől indíttatva és magába szállva íg sz#l< Jme. amiről gondolta. )a in%végig áll"atatosak ara%nak/330 benne. a világ és az ördög rászedtek.már aki ad)atott volna. mert nem lát$ák az igazi világosságot. az Dr ezt mond$a pr#fétá$a által< Btkozott az az e ber. aki e berben b."karsz-e b'nbánatot tartani minden b'nödértI 45 Ks ő feleli< . lássátok be. lelkemet.égrendelet előtt ír)atta &erenc ezt a levelet. sem az el$övendőben semmit sem mond)attok a magatokénak! 4-(ert vélitek -g an. )ol vég nélk7l g ötörtetik! 53 "z "t a. mel minden nag obb kéziratban megtalál)at#! " Aer-giai ?egenda idéz belőle."karok! . azaz a test.feleli ő! . akinek része van benne! 50(inden vag on és )atalom és t-domán . akik $#akarattal fogad$ák. kérve kérlek mindn á$atokat. érzéki vág aiknak s e világ m:l# gond$ainak és aggodalmainak s ezen élet gond$ainak élnek.vb(l j*n és sar$ad ki/190! 47Ks sem ezen a világon. &i: és %zentlélek! 9men! Az eg#sz ren*. a . mel maga +sten. 32test7kkel a világnak.kérdezi a pap! . mert nincs meg benn7k az +sten &ia. vétek és b'n az e beri sz. és megemlíti. akiket megcsaltál és rászedtél. mint amenn it szerzett!P 528estét pedig megemésztik a férgek! Jg te)át testét és lelkét eg aránt elveszti ebben a rövid életben. val#sítsátok és tartsátok meg! 55(indazokat a férfiakat és nőket. testemet és mindenemet a ti kezetekbe teszem le! 42. arra a szeretetre.ez 9rt lev#l )EHist'la t'ti 'r*ini missa+ ACen*.ag onát rokonaira és barátaira )ag $a! "zok pedig elveszik és szétoszt$ák mag-k közt s a végén mond$ák< P9tkozott leg en a lelke> többet is ad)atott és szerez)etett volna szám-nkra. &erenc testvér. 33az ördög mesterkedésének áldozatai és eg ben fiai és cselekedeteinek -tánz#i! . de nem adott elégtételt . s mel nek $övetelét nem t-d$átok és nem se$titek! 4/ " test megbetegszik és a )alál közeleg! (eg$elennek a rokonok és barátok és mond$ák< rendezd dolgaidat! 40Ks íme felesége. elvétetik t(le/310! 51. )og &erenc be akarta tenni a reg-lába az itt szereplő . t-d$ák és cselekszik a rosszat és szántszándékkal elveszítik lelk7ket! 368i vakok."karod-e $#vátenni elkövetett b'neidet és )a$land# vag -e azoknak. testét és mindenét il en kezekre bízza és )ag $a! 43(ert lám. 133. te)etséged)ez képest. g ermekei. és azzal a )ő kívánsággal. megértik és eg példán ban másoknak is elk7ldik a levelet. a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-st! 34"z il enekben nem lakozik lelki bölcsesség. mivel)og lelkét. )og az övé. kiket ellenségeink.-ban.feleli ő! 5-Ks fokozatosan elveszíti beszélő képességét! Jg m:lik ki a szerencsétlen! 5/ 8-d$a meg te)át mindenki.

)og mikor misé)ez kész7lnek.0! /Gall$átok csak. az Drnak fiai és az én testvéreim. testileg is vétettek ellene. mag-k tisztán és tiszta szándékkal. aki megváltott és eg osott benn)nket drága vérében.v)le nin#sen ás in%en"at&! -7(arad$atok áll"atatosak a 'egyele ben/350 és a szent engedelmességben. mivel őt szentséges mé)ében )ordozta> )a a Heresztelő boldogan beléremegett és nem merte megérinteni +sten szent fe$ét> )a k7lön tiszteletben részesít$7k a sírt.alamenn i tisztelendő és nag on szeretett testvéremnek. beszenn ezi és lábbal tipor$a az ember +sten .elkét! -6(ert mindann iszor megveti. vag ez-tán lesznek azok. mert eg ed7l ő m-nkálkodik ott. )og k. ert j&. )og amenn ire csak tőletek telik. vag )a mélt# is volna rá. a legtel$esebb tisztelettel és )#dolattal leg etek a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges teste és vére iránt. a rend összes. s az 6r teste és vére ellen vét2CD3. &i: és %zentlélek nevében! 9men! .árán át. a)ol neki tetszik> -3)iszen miként ő maga mond$a< 1zt #seleke%jétek az én e lékezete re. silán és esendő ember. aki már nem a )aland#t. 1 s kinek neve )allatára "!lljatok tér%re és imád$átok őt félelemmel és tisztelettel. pap testvérei . megbékélt és kiengesztelődött a minden)at# +stennel! -1 Hérem az Drban valamenn i pap testvéremet. fogad$a magá)oz a$kával és szívével. s aki másként $ár el. igazságosan megvetésével s:$t$a. mel ben eg ideig n -godott> //)át akkor mil en szentnek. a ti kicsin szolgátok. ám ez már nem volt le)etséges. vag dolgokt#l> vag mikor méltatlan-l veszi. vala)án szor az "postol szava szerint ne k)l*nb*zteti eg és nem választ$a k7lön Hriszt-s szent ken erét eg éb eledelektől. testvéreimO Ga a boldogságos %z7zet. )anem az örökké élőt és megdicső7ltet. és t-dtára ad$átok mindeneknek. a magasságbeli fölséges Drnak kíván$-nk tetszeni. érdemeinek megfelelően tisztelettel övezz7k. mert ő szent! /1Ks mivel ezen szolgálat címén mindenki más fölött megtisztelt benneteket az Dristen. -4 Emlékezzetek rá. kibe az angyalok be+illantani vágynak/320. aki lábbal ti+orja az 0sten Fiát és tisztátalannak tartja a sz*vetség vérét. és szentek leg etek. minden akarat +stenre irán -l$on. igaznak és mélt#nak kell lennie annak. a Magasságbelinek Fia. aki ál%ott in%*r*kké! 2 Gall$átok. és amit megígértetek neki $# és szilárd el)atározással. Hriszt-sban alázatos miniszterének. s eg ed7l neki. pap testvéreim. )og (#zes törvén éről írva van. mint)a az emberek tetszését keresnénk> -2)anem amenn ire a keg elem segít. )og akik csak k7lsőleg. 0 &erenc testvér. azonképpen ti is . őrének és pap$ának. azok az Dr ítéletéből irgalo nélk)l meg)altak! -5Mennyivel nag obb és súlyosabb b)ntetésre mélt# az. minden eg szer' és engedelmes testvérnek. és agasztaljátok (t tetteitekkel. )i: m#don és méltatlan-l eszi! (árpedig az Dr ezt mond$a pr#fétá$a által< Btkozott az e ber. és n :$t$a vételre másoknakI /0 0s erjétek 'el mélt#ságtokat. a kisebb testvérek szerzete miniszter generálisának. akik a (agasságbeli pap$ai. tartsátok is meg! -Mint 'iaknak kínál$a magát nek7nk az 6risten/3=0! -/?ábatokat cs#kolva és a tőlem tel)ető legnag obb szeretettel kérlek mindn á$atokat. az B:dás m#d$ára ár-l# lesz. és kigúnyolja a kegyele . -ramnak és minden -tána következő miniszter generálisnak. -0mel ben minden. az elsőknek és az -tols#knak. ami a menn ben és a földön van. és engedelmesked$etek az +sten &ia szavának! 48artsátok meg tel$es szívvel parancsolatait és tel$esítsétek tökéletes elmével tanácsait! 5$álát a%jatok neki. 7dvöt kíván abban. akik nem akar$ák ezt szív7kre venni. ki az +sten szolgálatát "anyag!l végzi! /7"zokat a papokat te)át. illetve lenni #)a$tanak. testvéreim. szent és szeplőtelen eltökéléssel m-tassák be a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges testének és vérének val#di áldozatát. "allgassátok eg szava at! 3For%. és azt mond$a< Btokká változtato ál%ástokat/3. nem valamil en emberi szeretetből. ely által egszenteltetett.tsátok i%e szívetek ')lét. nem félelemből. 6Mert azért k7ldött benneteket az egész világra. )iszen a pápai megerősítés -tán nem le)etett változtatni a reg-lán! " zár#imádság az eg ik legszebb Pkön örgésP &erenctől! / " legfőbb )áromság és a szent Eg ség< az "t a. mert az ő neve Béz-s Hriszt-s. tisztelettel. nem földi dologért. érinti kezével. )og sz#val és tettel tan:ságot teg etek )ang$ár#l.gondolatokat.

szerzet7nk miniszterének. )anem eg es-eg ed7l m'ködik minden7tt. alázatos fölség. az én -ramat. a től7k tel)ető legnag obb tisztelettel leg enek iránt-k. szerzet7nk miniszterének és az -tána következő . semmint )ang$-k pa$zán csapongásával csiklandani a nép f7lét! 10(ert én a magam részéről ígérem. )og 7dvösség7nkért a ken ér szerén színe alá re$tezik! /5?ássátok meg. )og mindenkivel )ián talan-l tartassa meg a reg-lát. az él( 0sten Fia! /4T. mint akik tisztelik az Frat beszédeiben. )og a)ol tart#zkodnak. midőn az oltáron a pap kezében n -gszik 8riszt!s. mindenkor sz'z (áriának. )og +sten keg elmével mindezt szigor:an megtartom és a velem lévő testvérekre is át)ag omán ozom. a)ol $#nak lát$a. mégis más dolgokkal törődtök a világon! /3@etteg$en minden ember. )og egészen magá)oz fogad$on benneteket az. az "t ával és a vigasztal# %zentlélekkel eg 7tt mindörökkön-örökké! 9men! 01 (ivel mindenki. )aszontalan ember és méltatlan teremtmén e az Dristennek. )og felmagasztaltassatok általa/380! /6%emmit se tartsatok te)át vissza magatokb#l. és 03)a nincsenek $#l eltéve vag éppen vala)ol szétsz#rva tiszteletlen7l )evernek. G! testvérnek. és rend7nk pap$ainak és összes áldott testvéremnek! 06%okban és s:l osan vétkeztem.mindenki másnál $obban szeressétek. +sten igéit )allgat$a. sem testvéremnek nem ismerem el! "z il eneket látni sem kívánom. miniszter generálisomat. mégis osztatlan marad és ne szenve% se i 'ogyatkozást/390. a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s azért áldozta fel életét. )anem )og elmé$7k összecseng$en azzal! Knek7k leg en össz)angban elmé$7kkel. szed$ék össze és teg ék el. mel ek szent igéit tartalmazzák. aki +stentől van. részben betegségemből kifol #lag. bár látszatra több )el 7tt van. az ég és föld minden szent$einek és neked. reszkessen az egész világ és örömtől repessen az ég. k7lönösen. tisztel$étek és becs7l$étek őt! /26ag n omor:ság és szánalomra mélt# g arl#ság. amenn ire csak től7k telik. +sten alázatosságát és *ntsétek ki sz. és a zsolozsmát részben )an agságomb#l. csodálatra mélt# nag ság és bám-land# mélt#ságO T. +sten és az +sten &ia ann ira megalázza magát. )og bár ol an közel t-d$átok őt magatok)oz. fölséges alázatosságO T. mel re ígéretet tettem az Drnak.az Dr Béz-s Hriszt-s eltölti keg elmével! 00N. azt sem katolik-snak. )anem ezenfel7l 8eremtőnk nag ságának és eg ben tőle val# f7ggés7nknek kin ilvánítására kötelesség7nk a szent edén eket és az istentiszteleti kön veket. a &i:nak és a %zentléleknek. a boldogságos. mint az én tiszteletremélt# -ramnak. )og ne vétsen a szentséges "t $a iránti engedelmesség ellen/510! 14 Kn.veteket el(tte! Alázzátok eg magatokat. )og mil en az ének dallama. &erenc testvér. )og )a vala)ol +sten igéit tartalmaz# írásokat találnak. nek7nk.)a mélt#k rá . a)og an a reg-la előír$a! 17?eg$obb te)etségem szerint mindenre kérem te)át G! testvért. az Dristennel. )og a világeg etem Fra. a szenteg )áz szokásának megfelelően naponként csak eg misét mond$anak! 0-Ga pedig több pap van azon a )el en. és az Wltáriszentség is Hriszt-s szavainak ere$ével $ön létre! 05 R #nom te)át minden b'nömet az "t aistennek. testvéreim. az Dr Béz-s Hriszt-s nevében meg)ag om G! testvérnek. az Drnak. aki egészen odaad$a magát értetek! 07 +ntem és b-zdítom te)át testvéreimet az Drban. 1-és )og a klerik-sok á)ítattal végezzék +sten színe előtt a zsolozsmát! Eközben ne arra 7g el$enek. az eg ik szeretetből eléged$ék meg a másik misé$ének meg)allgatásával> 0/mivel a $elenlevőket és távollevőket . elmé$7k pedig +stennel! 1/+nkább szív7k tisztaságával ig ekezzenek engesztelni +stent. )og a zsolozsma és a reg-la eg éb rendelkezéseit szintén megtartsák! 11 Ga pedig valaki a testvérek köz7l nem akarná ezeket megtartani. akik a reg-la feg elmének megcs:folásával szanaszét csatangolnak a világban! 13?ám. nem szabad megelégedn7nk +sten igé$ének )allgatásával és tel$esítésével. amíg csak b'nbánatot nem tartanak! 12Ezt mondom azokr#l is. )og a reg-lát. akik k7lönösképpen az isteni szolgálatra vag -nk rendelve. gondosan őrizni! 02Ezért te)át intem és Hriszt-sban biztatom testvéreimet. nem tartottam meg. a elyeket on%ott/5M0! 04(ert sok dolog szentté lesz +sten igé$e által. részben t-datlanságom és eg 7g 'ségem miatt nem :g mondtam el. még kevésbé sz#ba állni vel7k.

korporálék. )og vel7k van az Dristen áldása és az en ém! -7Ks mindez leg en nekik az igazi és szent engedelmesség által! . )og ezt az írást mag-knál tartsák. az eg )áz parancsa szerint vig ék eg felékesített )el re és őrizzék. &erenc testvér. dicsőségét és tiszteletét! 5Ks :g )irdessétek és prédikál$átok az ő dicséretét minden népnek. Ez a levél a klerik-sok)oz írttal eg időben keletkez)etett. és az összes mostani és leendő őröknek és a testvérek gvárdián$ainak. ezenfel7l azoknak a testvéreknek is lemásoltat$ák. minden nemzet térdre bor-lva zeng$e az élő és igaz Dristen dicséretét. ami )ozzátartozik az áldozatbem-tatás)oz. amíg csak a világ áll! 16 Bl%jon eg benneteket az 6r/530. mel et mondok. akik testvéreik őrzésének szolgálatát lát$ák el. )og mindennél nag obb tiszteletben tartsák a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges testét és vérét. nag tisztelettel )ordozzák és kör7ltekintéssel szolgáltassák ki másoknak! 2Ga pedig az Dr írott neveit és igéit bár)ol tisztátalan )el en talál$ák. amiről t-d$-k. mel ek a testet megszentelik! 0" kel )ek. ami neked tetszik. intsétek a népet b'nbánatra és arra. akik)ez el$-t e levél. amikor &erenc 133M-ban visszatért a %zentföldről! &erenc látta a m-z-lmánok mél )itét és rendszeres imádkozását. szed$ék össze és megfelelő )el en )el ezzék biztonságba! 3Ks minden prédikáci#ban. és leírt szentséges neveit és igéit. kér$étek meg alázatosan a klerik-sokat. akik)ez csak írásom el$-t. )og megfelel akaratodnak. a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-snak. mel ek nag ok és fölségesek -g an az Dr szemében. 2-)og íg bensőleg megtisztítva és bensőleg megvilágosítva és a %zentlélek t7zétől lángra lobbantva n omába szegőd)ess7nk/550 a te szerelmes &iadnak. és mindig azt akar$-k. főleg az e-k)arisztia és +sten igé$e iránt! E tiszteletnek k7lsőségekben is ki kell fe$eződnie< az e-k)arisztia mélt# őrzésében. ki a tökéletes Gáromságban és az eg szer' Eg ségben élsz és -ralkodol és dicsőségben rag ogsz minden)at# +sten7nk. )og amiket megírtam benne. s a keresztén eket )asonl#an mél )#dolatra b-zdít$a. minden századokon át! 9men! Aev#l az őrö(. mint)a magamr#l volna sz#. a benne foglaltakat g akorol$ák és őrizzék gondosan! 15Ks kérve kérem őket. biztosak le)etnek.miniszter generálisoknak. 27 (inden)at#. igazságos és kön ör7lő +sten. az Dristenben szolgátok és kicsin ember. valamint azoknak. #. oltárdíszek és minden. 2/és kizár#lag a te keg elmedből el$-t)ass-nk )ozzád. azt gondosan őrizzék és szorgalmasan tartsák meg a minden)at# +sten tetszése szerint most és mindenkor. )og minden #rában és a )arangok szavának minden megcsend7lésére az egész földkerekségen minden nép dicséretes )álaadást zeng$en a minden)at# +stennek! 6 Ks őr testvéreim. 7dvösséget kíván az ég és föld :$ $eleivel. akik megteszitek ezeket és marad$on veletek az Dr mindörökre! 9men! )"MBDSBG. akik sz#noki tisztséget töltenek be. )a lemásol$ák és mag-knál tart$ák azt. értékes kivitelezés'ek leg enek! 1Ga te)át vala)ol t:lságosan szegén esen van el)el ezve az Dr drágalátos teste. az imádkozásra )ív# )arangsz#ban! - " kisebb testvérek összes őreinek. &ölséges. )a a benne foglaltakat mindvégig )irdetik. örök. kérlek benneteket. )og éretted mindig azt teg 7k. )og amenn iben illő és )el énval#nak talál$átok.öz )EHist'la a* c!st'*es+ ANr. de sok szerzetes és más ember mégis semmibe veszi őket! / 6ag obb b-zg#sággal. )og az Dr szentséges testének és vérének vétele nélk7l senki sem 7dvöz7l)et! 4Ks amikor a pap az oltáron bem-tat$a az áldozatot vag vala)ova viszi a szentséget. add meg nek7nk. n omor:ságos embereknek.

meg ne feledkezzetek az Drr#l és le ne tér$etek parancsainak ösvén éről! (ert mindazok. )og ne leg en ol an testvér a világon.még )a mind$árt meg is vernének -. elvétetik től7k! 2Ks minél bölcsebbek és )atalmasabbak voltak a világban. mint a remeteélet! 6"bb#l akarom megismerni. szeresd őt $obban. akik)ez el$-t ez a levél. és az il eneket ő is 'ele%ésnek a%ja! 1Ks )a rá$-k köszönt a )alál nap$a.ez )EHist'la a* P!en*am ministr!m+ AMin. és tisztel$e testvérei szabadságát is! " 2! versben a másol#k a non velis -t 1ne akar% )og $obb keresztén ek leg enek4 !t velis -re 1"ogy akar%4 változtatták. ami akadál oz az Dristen szeretésében. akik akadál t gördítenek -tadba . mint engem> )og ezzel az Dr)oz vonzzad őt> lég mindig kön ör7letes az . mel ek kör7lvesznek benneteket. nem pedig közösségeknek írt levelek következnek! "z eg miniszter)ez levél címzett$ét nem ismer$7k! "z 1318-as és az 1331-es p7nkösdi káptalan között ír)atta &erenc! Krtékes bepillantást enged a reg-la alakításának közös m-nká$ába.ez )EHist'la a* H'H!l'r!m rect'res+ AOEez. mert megm-tat$a &erenc eg ed7láll# gondolkodását arr#l. )og megteszed-e ezt> nevezetesen. és ne kívánd.amenn ire t-dom . mint amit az Dr ad neked! 4Ks ebben szeresd őket. )og az . bármil en s:l osan is vétkezett . )og az övék.Aev#l a n#He( vezetői. )og esténként )írvivő :t$án vag más m#don adott $elre az egész lakosság zeng$en dicséretet és ad$on )álát a minden)at# Dristennek! 5% )a nem teszitek ezt meg. )og $obb keresztén ek leg enek! 5Ks ez többet $elentsen számodra. )og a keresztén ek kövessék a mo)amedánok rendszeres imádkozását! "z e-k)arisztia tiszteletére b-zdít# többi levél)ez )asonl#an ez is 133M-ban keletkez)etett! - "z földkerekség összes polgármesterének és konz-lának. és irgalmat kért tőled -. minden7k. 3és ne kíván$ től7k semmi mást. testvéreket és másokat. " személ eknek. nem kíván-e irgalmat n erni! --Ks )a -tána ezerszer vétkezik is szemed láttára. s k7ldetésének megdöbbentő önt-datával ford-l a világi -ralkod#k)oz! Ebben a levélben is $avasol$a. az én -raimnak. t-d$ák meg. +stenetek.télet na+ján/5=0 a ti Fratok. amiről gondolták. )og teg etek félre minden gondot és agg#dást. akik elfeledkeznek r#la és eltérnek +aran#sait&l. és mindenkit. elvéve ezzel az eredeti kife$ezés merészségét! / 6! miniszter testvérnek< az Dr áld$on meg tégedO ?elked állapotával kapcsolatban azt mondom neked . és mindazoknak. mert biztosan t-dom. az ő szolgá$át és a tiédet. mil en leg en az elöl$ár#< irgalmas. szereted-e igazán az Frat és engem. Béz-s Hriszt-s színe előtt kell ma$d szá ot a%notok r&la! 6 "kik pedig mag-knál őrzik és betart$ák ezt az írást. az Dristenben kicsin és megvetésre mélt# szolgátok mindn á$atoknak 7dvösséget és békét kíván! / . )og közeledik a )alál nap$a! 0" tőlem tel)ető legnag obb tisztelettel kérlek te)át benneteket. )og az Dristen megáld$a őket! Aev#l egy miniszter. neked magadnak kell megkérdezned tőle. átkozottak. veg étek t-domás-l. )og e világ gond$ai és aggodalmai miatt. &erenc testvér. annál kemén ebb fen ítést fognak elszenvedni a pokolban! 3 Ezért n omatékosan lelketekre kötöm nektek. Ezt a levelet val#szín'leg %pan olországba k7ldte &erenc. keg elem g anánt kell felfognod! 0Ks íg akard és ne másként! 1Ks tedd ezt az Dristen és az irántam val# igazi engedelmességből. akik íg tesznek veled.)og mindazt.mi-tán szemedet látta. bírá$ának és vezető$ének. és az ő szent emlékezetére á)ítattal veg étek a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szentséges testét és szentséges vérét! 4Ks ig ekezzetek a rátok bízott népben ol an nag tiszteletet ébreszteni az Dr iránt. irgalmad nélk7l kell$en távoznia! -7% )a nem kér irgalmat. )og ez az igazi engedelmesség! 2Ks szeresd azokat. akinek. de főleg azért fontos irat.eg étek fontol#ra és tartsátok szem előtt.

akkor is csak ezt tanácsol)atnám< 0Ga az Dristen tetszésének keresésében s az ő n omdokának és szegén ségének követésében bármil en :t célravezetőbbnek látszik előtted. mint erre< Menj és t*bbé ne vétkezzél/5L0! /Ezt az írást. )anem nag kön ör7lettel leg en iránta. )a a testvérek is $#nak lát$ák. csak $ö$$. fiam. eg il en fe$ezetet szándékoz-nk összeállítani< -1Ga valamel ik testvér az ellenség s-gallatára )alálosan vétkezik. a)og az reg-lánkban áll! """. r#sz$ "m&*s&g'( Az er#nye( <*vözl#se Sal!tati' virt!t!m+ ErQ*v. ne szég enítse meg őt. míg papot nem talál. Ant'ni!m+ AAnt. mint az édesan a> mert mindazt. )og a szent teol#giáb#l előadásokat tartasz a testvéreknek! . vag más vigasztalásért sz7kségét éreznéd. akit tisztelete $elé7l p7spöknek nevezett.'z )EHist'la a* S. p7spökömnek &erenc testvér 7dvöt kívánO /(egelégedésemre szolgál. g #n$ék meg valamel ik testvérének. ?e#m! Aev#l Szent Antal. s akinek elmond$a a ferences teol#giai st:di-mok legfőbb feltételét< az imádság és á)ítat szellemét semmiképpen nem szabad kioltani! 6é)án kéziratban ez a fig elmeztetés a tan-l#knak sz#l< non 0eEsting!as )el ett non eEsting!ant szerepel! - "ntal testvérnek. . bocsánatos b'nbe esik valaki. az Dr segítségével a p7nkösdi káptalanon. ami )ián osan van benne a reg-lában. )og eltökélt szándékod íg cselekedni! -0 " reg-la azon fe$ezeteiből. )og bán$anak vele! -5Ks )a más. röviden eg sz#ba és tanácsba foglal)atom össze. az engedelmesség ere$énél fogva köteles gvárdián$á)oz ford-lni! -2Ks eg ik testvér se . őrizd magadnál A7nkösdig> akkor testvéreiddel itt leszel! )//. &erenc testvéred 7dvöt és békét kíván! /Dg beszélek )ozzád. )og megint )ozzám $ö$$.aki t-d b'néről -. az Dristen segítségével ig ekezzetek megtartani! Aev#l Aeó testv#r. és )a :$b#l )ozzám kellene ford-lnod tanácsért. )og e st:di-m során ki ne oltsd a szent á)ítat és imádság szellemét. "ane a betegeknek! -3 Fg ancsak az engedelmesség ere$énél fogva kötelesek őt eg kísérővel őré)ez k7ldeni! -4Ks az őr ol an kön ör7lettel bán$ék vele.ig ázni kell azonban. a)og mondatott! /7Ennek a testvérnek semmi )atalma sincs más penitencia kirovására. " levél eredeti$ét a spolet#i katedrális kincstárában őrzik! Ee &erencnek nemcsak keze n omát. amit az :ton beszélt7nk. az Dristen áldásával és az én engedelmemmel válaszd azt! 1Ks )a lelked béké$éért. 1335 végén vag 133= ele$én ford-lt &erenc ezzel a levéllel "ntal)oz. )anem gondolatát is )'en őrzi< a lelki szabadság tiszteletének tan:bizon sága! - ?e# testvér.ez )EHist'la a* :ratrem Ae'nem+ AAeó. se le ne nézze.il enek)ez! -/Ks alkalomadtán közöld a gvárdiánokkal is. és b'nét tartsa tel$es titokban! (ert ne az egészségeseknek kell az orvos. g #n$ék meg pap testvérének> -6)a pedig nincs ott pap. Ks ezt és minden mást. )og $obban betartsd. aki megad$a a törvén es feloldozást. mel ek a )alálos b'nökről sz#lnak. mint )asonl# esetben maga is kívánná.

tartson meg téged az Dr nővéreddel. :g szintén minden testi félelmet! -1 " szent engedelmesség megfékez minden testi és érzékies vág at! -2 "z engedelmes ember megfeg elmezett testét kész alárendelni a lélek szolgálatának. amit akarnak. a szent tiszta eg szer'séggel eg etemben! / %zent %zegén ség Drnő. -5 )og azt te)essék vele.Selan#i 8amás is említi e m' címét. tartson meg téged az Dr nővéreddel. tartson meg benneteket az Dr. -dvarl# költészettel és a lit-rgik-s dicséret n elvével eg aránt rokon! - Udvözlég . ami a világban van! -0 " szent szeretet megszég enít minden ördögi és a testi kísértést. már amenn ire az Dr onnét 'el)lr(l egenge%i ezt nekik/30! A B'l*'gs&g's Szűz <*vözl#se )Sal!tati' Beatae Mariae Eirginis+ BSzQ*v. tartson meg téged az Dr nővéreddel. eg ikőtöket sem mond)at$a magáénak és valamenn iőtök ellen vét! 5 Ks mindeg ikőtök megszég eníti a b'nöket és vétkeket! 6 " szent .ölcsesség megszég eníti a sátánt és minden gonoszságát! -7 " szent tiszta eg szer'ség megszég eníti e világ minden bölcsességét és a test bölcsességét! -" szent szegén ség megszég eníti a világ minden kapzsiságát./10 mel nek m'fa$a a középkorban közkedvelt Pla-dP. )anem a szelíd és vad állatoknak is. aki csak eg et is meg t-dna köz7letek magának szerezni. f-karságát és aggál ait! -/ " szent alázatosság megszég eníti a gőgöt. a szent alázatossággal eg etemben! 0 %zent %zeretet Drnő. )a előbb meg nem )al! 3 "ki csak eg et is bír köz7letek. -4 sőt nemcsak az embereknek. a szent engedelmességgel eg etemben! 1 (indn á$an ti. . kiből eredtetek és közénk $öttetek! 2 6incs ember a földkerekségen.ölcsesség Hirál né. szent erén ek. valamenn iőtöket birtokol$a> 4 Ks aki csak eg ikőtök ellen vét. a dicséret! Ez a lovagi. és a világban élő embereket s általában mindent. alávetni testvére akaratának -3 és a világ minden emberének. és a többi ellen nem vét.

Jöjjön el a te 'rsz&g'*$ )og te -ralkod$ál benn7nk keg elmeddel és vezess benn7nket a te országodba. Fram. +stennek szent sz7lő$e.Ez az imádság sokat elmond arr#l. vigasztal#nk és Udvözítőnk! A(i a mennye( en vagy$ az ang alokban és a szentekben> te világosítod meg őket t-dás-kban. mégis az övé. a)og a PEicséretek minden ima#ráraP eg ik meg$eg zése tan:sít$a! - / 0 1 T %zentséges Aty&n(. 3 leg etek 7dvözölve ti. az ő palást$a> Udvözlég te. )og a )itetleneket +stenben )ívő emberekké formál$átok át! A Miaty&n( (i:ejt#se )eRH'siti' in Fater O'ster+ MKi:. az ő lakoz# sátra> Udvözlég te. / és választott$a a szentséges menn ei "t ának. az ő szolgál#$a> Udvözlég te. mert te vag . )og an értette és tisztelte &erenc az +sten an $ának titkát (áriában! &ig el$7nk fel az első vers kife$ezésére< Pki sz'z lévén templommá lettéP. a)ol színed látása )omál talan. szent erén ek mind. ki sz'z lévén templommá lettél. +sten palotá$a> Udvözlég te. Fram. a szeretet> te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal. fönséged magassága és ítéleteid mél sége. szentséges Hirál nénk. "z Dr imádságát &erenc minden imádság mintá$ának tekintette és g akran átelmélkedte szavait! Ennek g 7mölcse a (iat ánk kife$tése! Ga nem is származik minden sorában &erenctől ez az imádság. . Drnőnk. (ária. az ő lak#)áza! 2 Udvözlég te. teremtőnk. az ő an $a. akitől minden $# ered s aki nélk7l semmi $# nincsen! Szenteltess#( meg a te neve*$ rag og$on föl benn7nk a te ismereted. mert te vag . Fram.igasztal# %zentlélekkel! 0 (inden keg elem tel$essége és minden $#ság lakozott és lakozik tebenned! 1 Udvözlég te. ő szentelt meg téged szentséges szerelmes &iával és a . mert te vag . az örök. )og felismer$7k. )iszen ő állította össze és g akran imádkozta a zsolozsmában. szereteted tökéletes. mil en a te $#tétemén eid szélessége. ígéreteid )ossz:sága. megvált#nk. kik a %zentlélek keg elméből és megvilágosításáb#l a )ívek lelkébe ereszkedtek. a fén esség> te g :$tasz szeretetre. mel et az :$ latin szövegkiadás állított )el re! - Udvözlég . a legfőbb $#.

amiket érett7nk mondott. tett és szenvedett! 4 %s 'cs&s* meg v#t(ein(et$ a te kibeszél)etetlen irgalmasságodért. szerencsétlenség7kben pedig részvéttel lenni iránt-k. se váratlanba. megértésére és tiszteletére. mell el iránt-nk viseltetett. )og benned mindenkinek )asznára leg 7nk! 6 %s ne v9gy min(et (9s#rt#s e$ se b-rkoltba.oldogságos %z'z és minden választottak érdeméért és közben$árására! 5 Mi(#HHen mi is meg 'cs&t!n( az ellen<n( v#t(ező(ne($ és )a nem bocsát-nk meg valamit egészen. )og tel$es elménkből minden szándék-nkat feléd irán ozz-k és mindenben a te tiszteletedet keress7k s )og vég7l minden erőnkből minden képesség7nket.barátságod boldogságot áraszt#. erőnk)öz képest iparkod$-nk mindenkit szeretetedre g -llasztani. se n ilvánval#ba. a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-st. &erenc a zsolozsma minden ima#rá$á)oz elmondta ezt az imádságot! 6em az ő sa$át szerzemén e. mint önmag-nkat. se tart#sba! -7 De sza a*9ts meg a g'n'sztól$ a m:ltt#l. s azon leg 7nk. és azokéra.'ras *icen*ae+ DM". )og az ellenséget igazán szeress7k. szerelmes &iad szenvedésének ere$éből. a** meg ne(<n( ma$ annak a szeretetnek emlékezetére. a $elentől és a $övendőtől! Eicsőség az "t ának!!!stb! 2 Dics#rete( min*en imaór&ra )Aa!*es a* 'mnes . )og tel$es lelk7nkből mindig -tánad s#várog$-nk. senkinek rosszért rosszal ne fizess7nk/50. s a . )og tel$esen megbocsáss-nk> add. és senkit meg nem bántani! 3 Min*ennaHi (enyer<n(et$ a te szerelmes &iadat. )iszen szinte minden szava a %zentírásb#l és az eg )áz lit-rgiá$áb#l val#! " szavak megválasztása azonban . lelk7nk és test7nk minden rezd7lését a te szereteted szolgálatára fordíts-k és semmi másra> felebarátainkat :g szeress7k. add. Fram. s érett7k nálad b-zg#n közben$ár$-nk. élvezésed örökkétart#! Aegyen meg a te a(arat'*+ amint a menny en+ =gy a :öl*ön is$ )og tel$es szív7nkből szeress7nk téged és sz7ntelen7l reád gondol$-nk. mások szerencsé$én nem kevésbé ör7lni. mint a mag-nkén.

oldogságos %z'z (ária zsolozsmá$a előtt elmondotta ezeket! " dicséret íg kezdődik< %zentséges "t ánk. minden áldást és minden $#t! Dg leg en. &erenc egészen sa$átos zsolozsma-összeállítása ez! (ivel nemcsak Hriszt-s Aassi#$ár#l sz#l. neked áldoz-nk minden dicséretet.&erenc sa$átos teol#giai szemléletét t7krözi! " zár#imádság az ő kedvelt imaformá$ában +sten megsz#lításait )almozza! Hezdődnek azok a dicséretek. most és mindenkor és mindörökké. 0 (élt# a . 5 És in%en tere t ény. 1 9ld$-k az "t át. 3 (ond$atok dicséretet +sten7nknek mind az ő szolgái. mel eket . minden $#. . kicsin ek és nag ok< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. minden tiszteletet.r miszt#ri!maina( zs'l'zsm&ja )O::ici!m Hassi'nis D'mini+ M>s.oldogságos &erenc at ánk szerzett! N maga a napnak és é$szakának minden ima#rá$án. -7 (iképpen kezdetben. 2 9ld$átok az Frat. aki megöletett. aki volt. aki a menn ekben vag stb! a Eicsőséggel eg 7tt. nemk7lönben a . )og övé leg en a )atalom és istenség és bölcsesség és erő és tisztelet és dicsőség és áldás< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. / (élt# vag . -tána következik a dicséret< - %zent. tisztelet és ál%ás< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. az egek és a föld/=0< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. Fr-nk.árán . mel eket . mel a menn ben és a föld felett és a '*l% alatt van. a dicsőségest. szentséges. -- "MBDSBG$ (inden)at#. szent. aki van. :g leg en! 9men! Az . és a ely a tengeren és benne van< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. legfőbb $#. fölséges és )atalmas +sten. dicsőség. az Dr összes m'vei< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. 6 Eicsőség az "t ának és &i:nak és %zentléleknek< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. s mel eket a nap és az é$szaka megfelelő ima#ráin kell mondani! Hezdődnek pedig nag cs7törtök komplet#ri-mával. szent az Dr. és akik félitek az +stent. a minden)at# +sten. emlékezetére és dicséretére állított össze. Béz-s Hriszt-st azon é$szaka ár-lták el. 1+tt kezdődnek azok a zsoltárok. ezért a fenti mag ar címet a francia fordítást követve )el énval#bbnak gondolt-k. minden keg elmet. egészen $#. mivel a mi Fr-nk. és a &i:t a %zentlélekkel< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. ámen< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. +sten7nk. és aki el$övendő< *ics#rj<( #s :elmagasztalj!( őt min*örö((#. aki eg ed7l vag $#. minden dicsőséget. 4 Eicsér$ék őt. )anem az 7dvösség egész m'véről. mint a legtöbb kézirat latin címének sz#szerinti fordítását< P"z Dr kínszenvedésének zsolozsmá$aP! " zsoltárokdőlt bet's szavai ill! sorai %zent &erenctől származnak! )BEEE>E?%S. )og tiéd leg en a %i#séret.oldogságos &erenc at ánk az Dr kínszenvedésének tiszteletére.

X és g 'lölettel szeretetemért! 1 ")el ett. Szent. azaz a Szent. és nincs aki megsegítsen! 3 Ellenségeim meg)átrálnak. mel re Fr-nk és (ester7nk tanított benn7nket< Szentséges Atyánk stb! a dicséretekkel. >s'lt&r$ KOMFAE?DC"IMCA +sten. feltártam előtted életemet. (iképpen kezdetben. r#sz/L0$S a nagy. X és tanácsba g 'ltek össze! 0 @osszal fizettek nekem a $#ért. a mi Fr-nknál és (ester7nknél! Eicsőség az "t ánk! (iképpen! . X -tálatossá lettem. ne távozz el tőlem. tekints reám.0! / (inden ellenségem gonoszat forralt ellenem. )og val#ban +stenem vag nékem! 4 . bármel ik nap )ívtalak segítség7l. Szent stb! dicsérettel. )og szeretnének. ég és föld királ a. X %zabadít# +stenem! Eicsőség az "t ának és &i:nak és %zentléleknek. ámen! Antifóna: - / %zentséges sz'z (ária. a %zentlélek $eg ese. X és ismerőseim távolabb álltak! 5 távol tartottad tőlem ismerőseimet. elár-ltattam és nincs menekvésem! 6 %zent "t ám. nincsen másod a földön az asszon ok között. a menn ei "t ának leán a és szolgál#$a. mint fentebb! " dicséret és az imádság befe$ezése -tán a következő antif#nába kezdett< Szentséges Szűz Mária! "z első zsoltárokat %z'z (áriár#l mondotta> az-tán más zsoltárokat is mondott.X mert közel a g ötrelem. te a magasságbeli Hirál nak. X +stenem. X én pedig imádkoztam! 2 %zent "t ám.arátaim és ismerőseim közelítettek és megálltak. szerelmes &iadnál.X t-dtam.#t(öznaH'(ra ". Fram.fogták meg! 8-dni val#. most és mindörökké.eti Szent 8&r'mnaHra #s az #v(özi . ne vond meg tőlem segítségedet. segíts meg engem! -7 Bö$$ segítségemre. imádkozzál érett7nk %zent (i)ál főang allal és az egek minden erőivel és összes szent$ével a te szentséges. a mi szentséges Fr-nknak. X %zemed elé )el ezted könn eimet/. Béz-s Hriszt-snak an $a. )og %zent &erenc a következő m#don végezte ezt a zsolozsmát< először azt az imádságot mondta. mel eket :g válogatott össze és minden elmondott zsoltár végén elmondta a kínszenvedés zsoltárait! " zsoltár végén :$b#l elmondta a Szentséges Szűz Mária antif#nát! Ezzel véget ért a zsolozsma!4 ". rágalmaztak.

X amíg a veszedelem elvon-l! Szentséges Atyá "oz. és semmibe vettek téged! -7 " sírba száll#k közé számítottak. X ol an lettem. az élő és igaz +stent. )imn-sz-l. >s'lt&r$ MA?I?"OIMCA Fram. ez szolgál antif#ná-l. X cs:fos )el zetemet és szég enemet! 4 %zemed előtt vannak mind. X %zabadít# +stenem! """. akinek nincs segítsége. X az Dr)oz. mint az ember. a &ölséges)ez kiáltok. X mivel benned bízik az én lelkem/80! %zárn ad árn ékába menek7lök. >s'lt&r$ FC"MBCA - / 0 1 2 Hön ör7l$ ra$tam +stenem. X )atalmaskod#k csapata tört életemre. X g alázatot és n omor:ságot szenved a szívem! 5 Ks kerestem ki szánakozzék ra$tam. szabadít# +stenem. X terád )ag atkoztam az an amé)től kezdve. mond$-nk neki mindenkoron dicséretet. párvers7l és kön örgés7l. )og ez az antif#na vonatkozik minden ima#rára. X é$$el-nappal te)ozzád kiáltottam/20! / B-sson színed elé imádságom. tiszteletet. ámen! Dg leg en. akik g ötörnek engem. aki $#t tett velem! Elk7ldött az égből és megszabadított engem. X királ om és +stenem! -/ Bö$$ segítségemre. X Ga$tsd f7ledet kérésemre! 0 &ig el$ lelkemre és szabadítsd meg! X Ellenségeim kezéből ragad$ ki engem. Fram.1(eg$eg zendő. áldást és minden $#t! 9men. 2 "n ám ölétől +stenem te vag nékem. szabadon a )oltak között! -@e vagy az én szentséges Atyá . dicsőséget. :g leg en! "". mint ezt az antif#nát a megfelelő zsoltárokkal! " zsolozsma befe$ezéseként ezt szokta imádkozni &erenc<4 9ld$-k az Frat. an ám keblén te voltál remén ségem. X és kiragadta életemet )atalmas ellenségeim . X ne távozz el tőlem! 3 8e ismered g alázatomat. +stenem. X és ki vigasztal$on engem. kapit-l-m-l. kön ör7l$ ra$tam. mégpedig a (at-tin-mban és a többi ima#rában eg aránt! "zokon semmi mást nem mondott. de nem akadt senki. 6 Ronoszok támadtak rám. X cs:ffá tette eln om#imat! +rgalmát és )'ségét elk7ldte az +sten. 1 mivel te )oztál ki engem az an amé)ből.

>s'lt&r$ ?EC?"BCA +rgalmazz nekem. X és összebeszéltek! 3 "ki csak rám néz. X dicsőséged az egész föld fölé! 3 (eg$eg zés< ez a zsoltár mindig a Arimára mondand# "E. X és lelkemet megalázták! 4 Előttem mél vermet ástak. X )'séged a fellegekig ér! -/ +stenem. X %zabadít# +stenem! E. Fram.és g 'lölőim kezéből. X és ismerőseim félnek tőlem! 6 Szent Atyá . nem ember X emberek szég ene. a nép megvetett$e! 5 R alázattá lettem minden ellenségem előtt. X fe$ét cs#válta. X felkelek )a$nalban! -7 Gálát adok neked. citerám. X de ők mag-k estek bele! 5 Hész az én szívem. >s'lt&r$ SET?BCA - / 0 6ag sz#val az Dr)oz kiáltottam. X mivel sokan )arcolnak ellenem! 0 (inden ellenségem gonoszat forralt ellenem. mert ra$tam tapodnak az emberek X egész nap támadnak és g ötörnek engem/90! / Ellenségeim egész nap tipornak engem. mivel összefogtak ellenem! ?ábam elé csapdát állítottak. emelked$ föl az egek fölé. Fram. kész az én szívem. a népek között. X pedig $#l ismerted ösvén eimet! . mind kinevetett. k7lönösképpen szomszédaimnak. X tanácsba g 'ltek össze! 2 Himentek. X zsoltárral dicsérlek a nemzetek között! -+rgalmasságod nag obb az égnél. és szá$át félre):zta! 4 Kn azonban féreg vag ok. X és feltárom előtte n omor:ságomat! Elcs7gged bennem a lélek. X Hel$ védelmemre! -7 Bö$$ segítségemre. ne vond meg tőlem segítségedet. X nag sz#val az Dr)oz kön örögtem/1M0! %zíne elé tárom imádságomat. +stenem. X énekelek és zsoltárt zengek! 6 Hel$ fel dicsőségem. kel$ fel lantom. +sten. X és gonoszat sz#ltak ellenem! 1 "kik őrizték lelkemet.

X szétfol t bensőmben! 5 Hiszáradt a torkom mint a cserép. X %zabadít# +stenem! E". aki fölismert volna engem! 3 Elveszett minden menedékem. X nincs senki. X gonosztevők serege fogott közre! 0 Nk meg vizsgálgattak és bám-ltak engem< X elosztották mag-k között r-)ámat. X most azt fizettem meg. Fram. amit el se vettem! -0 Gamis tan:k álltak elő. X érted borította szég en az arcomat! 5 +degenné lettem testvéreim előtt. >s'lt&r$ ODOBCA - 1 T ti mindn á$an. a )ázadért val# b-zg#ság emészt. amel kiömlött. X t-dtomon kív7l ostoraimmá lettek! -Ga$am szálánál is többen voltak. X nézzetek ide és lássátok< van-e ol an fá$dalom. X mint prédára é)es 7völtő oroszlánok! 3 Wl an lettem. X mivel a $#ra törekedtem! -2 8e vag az én szentséges Atyá . X és arr#l kérdeztek. mint az én fá$dalmam /110I / (ert ebek falká$a #lálkodik kör7löttem. X akik ok nélk7l g 'löltek engem! -/ Uldözőim és ellenségeim gonosz-l összefogtak ellenem. X . mint a víz. X megszámlálták minden csontomat! 2 @eám tátották szá$-kat. aki törődne életemmel! 4 (ivel érted t'rtem g alázatot. X és nem volt. és köntösömre sorsot vetettek! 1 9tl -ggatták kezemet-lábamat. X és szom$:ságomban ecettel itattak! -7 " )alál porába vezettek engem. kik $ártok-keltek az :ton. X királ om és +stenem! -3 Bö$$ segítségemre. X minden csontom szerte)-llott! 4 Ks szívem ol an lett. amel en $árni szoktam. és rám támadtak."z :ton. X a gőgösök titokban tőrt vetettek elém! 2 Bobbkezem felé néztem és láttam. X és $övevén an ám fiai előtt! 6 Szent Atyá . mint a viasz. amit nem t-dtak! -1 @osszal fizettek nekem a $#ért. X n elvem odatapadt ín em)ez! 6 Enni nekem epét adtak. X és rám )-ll a téged átkoz#knak g alázkodása! -7 és ők ellenem összeg 'ltek és örvendeztek.

)og $ön. tanácsoddal vezettél. X félelmetes nag királ az egész földön! Mert a Szentséges Mennyei Atya. te megfogtad $obbomat. X -ralkodik az Dr a fár#l! 16ag péntektől 9ldoz#cs7törtökig idáig kell mondani. X örvend$en a mező és minden. X és kövessétek mindvégig szent parancsait! "z egész föld retteg$en előtte. népek család$ai. semmi sem kell nekem a földön! -1 . az +sten én vag ok . X nem b'n)ődik senki. 9ldoz#cs7törtök 7nnepén pedig az alábbi verseket kell )ozzáf'zni<4 -7 És '*l ent a ennyekbe és )l az égben a szentséges "t a $obb$a felől> Y +stenem emelked$ föl az egek fölé. X -$$ong$atok +stennek dicsérő sz#val/130! (ert fölséges az Dr. aki t-la$don szent vérével váltotta meg szolgái lelkét. >s'lt&r$ EEGSECOU%CE - / 0 1 2 3 4 5 6 8apsol$atok nemzetek. X dicsőséged az egész föld fölé! . fölséges a földön! -2 9ldott az Dr. z:g$on a tenger egész tel$essége.és növelték sebeim fá$dalmát! Elal-dtam és felkeltem. X s az-tán dicsőségre emeltél! -0 Giszen ra$tad kív7l ki volna nekem az égbenI X Gog )a veled vag ok. a mi királ -nk kezdettől fogva X elk7ldötte szeretett &iát az égből és szabad-lást szerzett a föld közepén! Crvend$en az ég és -$$ong$on a föld. mindn á$an. X mert el$ön. +zrael +stene.mond$a az Dr X fölséges a nemzetek közt.ássátok. ad$atok az Drnak dicsőséget és )atalmat. X ad$atok az Dr nevének dicsőséget! "d$átok testeteket áldozat-l és )ordozzátok az ő kereszt$ét. )og igazságosan ítél$en! -- E"". X félelmetesebb az összes isteneknél! "d$atok az Drnak. aki benne bízik! -3 8-d$-k. X és szentséges "t ám fölemelt engem dicsőséggel! -/ Szent Atyá . ami ra$ta van! Knekel$etek neki :$ éneketO X (inden föld az Drnak énekel$enO (ert nag az Dr és minden dicséretre mélt#. lássátok.

X s a nemzetek színe előtt kin ilatkoztatta igazságosságát! "zon a napon az Dr elk7ldte irgalmát X és é$$el énekét! Ez az a nap. és a =i#s(séget a)ol a zsoltár végetér. )og ezeket a zsoltárokat mond$-k 6ag péntektől a &eltámadás vasárnap$áig! Fg aníg mondand#k A7nkösd n olcadát#l "dventig és . "ogy igazságosan . :g kellOP 2 F$$ong$anak és örvend$enek benned mind. X akik nekem rosszat akarnak! 1 Gátrál$anak t7stént és pir-l$anak. X P9ldott leg en az DrOP .SE%? EASBCOAF MA?I?"OIMCA - / 0 1 2 3 4 5 Knekel$etek az Drnak :$ éneket. népek család$ai . r#sz$ a . akik a te segítségedet vár$ák! 3 Kn bizon g ámoltalan és szegén vag ok. )og (enn bemeneteltől "dventig -g aníg mond$-k minden nap ezt a zsoltárt. X és szentséges kar$a! (egismertette az Dr 7dvösségét.-- 8-d$-k. X +stenem. azaz a ert elj*n. ne késleked$O "T. X Fram. in%nyájan kezdet't a többi sorokkal.ízkereszt n olcadát#l a &eltámadás vasárnap$áig. E""". siess. X örvend$en a mező és minden ami ra$ta van! "d$atok az Drnak. X akik azt mondták nekem< PDg kell neki. mel et az Dr szerzett. X +sten az Dr. kivéve a vasárnapokat és a fő7nnepeket.kiáltsák sz7ntelen.=sv#ti i*őre Oagysz'm at'n+ a sz'm ati naH v#g#n. siess )ozzámO 4 %egítőm és szabadít#m te vag . z:g$on a tenger egész tel$essége. aki az Dr nevében $ön. segíts meg engem /150! / %zég en7l$enek meg és szég enkezzenek. X mert csodákat m'velt /1=0O Megszentelte szerel es Fiát $obb$a.téljen sorig! (eg$eg zendő. mel eken nem mond$-k> más napokon viszont mond$-k!4 "". >s'lt&r$ 8. )og igazságosan ítél$en! 1Ks meg$eg zendő. X mert el$ön. X én Fram. ő rag og felett7nk! Crvend$en az ég és -$$ong$on a föld. vag is a @a+soljatok ne zetek. akik téged keresnek. $ö$$ segítségemre. X akik életemre törnek! 0 &ord-l$anak )átra és pir-l$anak. )og $ön. >s'lt&r$ KOMFAE?DC"IMCA +stenem. X örvendezz7nk és -$$ong$-nk ra$ta! 9ldott.

.ízkereszt n olcada és 6ag cs7törtök közé eső vasárnapokon és $elesebb 7nnepeken kell mondani! de $#l érts7k meg. )og ezt a zsoltárt a fenti versekkel (enn bemeneteltől A7nkösd n olcadáig kell mondani (at-tin-mra. kivéve a . 8ertiára. >s'lt&r """.oldogságos &erenc at ánk állította össze! Ezeket az Dr szenvedéséről sz#l# előbbi zsoltárok )el ett A7nkösd n olcada és "dvent és . X . )og a A7nkösd n olcada és "dvent és a . r#sz$ vas&rnaH'(ra #s nagy' <nneHe(re 1" következő zsoltárokat szintén . minden földek. a Homplet#ri-mot és a Arimát! (enn bemenetel é$szaká$án )ozzátessz7k ezeket a verseket<4 6 &öld népei. X napkelet felé! -Jme )allat$a szavát. X ad$atok az Dr nevének dicsőségetO 1G:svét vasárnapt#l (enn bemenetel 7nnepéig eddig mond$-k mindennap minden ima#rára. >s'lt&r MA?I?"OIMCA$ "T. énekel$etek +stennek. >s'lt&r EEGSECOU%CE$ E"". >s'lt&r$ ?EC?"BCA - F$$ong$atok az 6rnak.ecsern ét. X zeng$etek zsoltárt az Drnak! -7 Veng$etek zsoltárt +stennek.ra kez%etűt/1L0. mivel az Dr 6ag cs7törtökön ette meg tanítván aival a G:svétot! Ee )a :g tetszik. X +zrael +stene ad népének )atalmat és erőt. aki az egek egei fölé emelkedett. ?EC?"BCA+ SET?BCA %S OOOBCA$ "T. nevének dicsőségéről zsoltárt zeng$etek. áldott az +sten! 1(eg$eg zendő. (at-tin-mra és . >s'lt&r FC"MBCA$ """. >s'lt&r T. éspedig az Bl%alak. mert ez az Dr G:svét$a!4 KOMFAE?DC"IMCA$ E""". )atalmas sz#zatát. dicsőítsétek +stent +zrael fölött.ad$atok az Drnak dicsőséget és )atalmat. )og éppen azon a napon kell mondani.ecsern ére más zsoltárt is le)et választani. X fölsége és )atalma a fel)őkben rag og! -/ Ssodálatos az Dr az ő szent$eiben. a)og an a zsoltároskön vben talál)at#! Ezt G:svétt#l (enn bemenetelig le)et imádkozni és nem tovább!4 FC"MBCA$ >s'lt&r """.ízkereszt n olcada és 6ag cs7törtök közé eső vasárnapokon és főbb 7nnepeken csak a (at-tin-mra kell mondani. %eQtára és 6onára! " =i#s(ség az Atyának verset az Bl%ott az 0sten szavak -tán kell mondani és nem más-tt! "z is meg$eg zendő.

X és váltsa val#ra minden terved! 2 Gadd örvendezz7nk g őzelmednek. X mi mindent tett velem! 2 "$kam )ozzá kiáltott.dicsér$étek dicsőségét /1. én remén em. X aki eg ed7l m'vel nag csodákatO -7 9ldott leg en fönséges neve mindörökké. az én +stenem. X és megítéli a népeket igazságban! 4 " szegén eknek az Dr lett menedéke. X minden nemzet magasztal$a őtO 6 9ldott az Dr. X benned bízik aki nevedet ismerte! 5 9ldott az Dr. akik félitek az +stent. )allgassátok. neked éneklek. X és Fr-nk +sten7nk nevében fölmagasztaltat-nk! 3 8el$esítse az Dr minden kérésedet> most már t-dom. Fram. ámen. nemzetek. ámen! T". mert +sten az én támaszom X ő az én irgalmas +stenem! T"". )og elk7ldötte az Dr az ő &iát Béz-s Hriszt-st. X Bákob +stenének neve oltalmazzon/120O / N k7ld segítséged neked szent templomáb#l X %ionb#l oltalmaz téged! 0 Emlékezzék összes áldozatodra. >s'lt&r$ SET?BCA / Gallgasson meg téged az Dr a g ötrelem nap$án. FramOP X Erőd nag sága miatt )ízelegnek neked ellenségeid! 0 "z egész föld imád$on téged és zsoltározzon neked. X nevednek zsoltárt zeng$enO 1 Bö$$etek. +zrael +stene.0O (ond$átok +stennek< P(il en félelmetesek a te m'veid. X a g ötrelem nap$án! 6 %egítségem. ne )ag $ so)a szég ent érnem. a sz7kség és g ötrelem nap$aiban eg etlen segítsége. >s'lt&r$ ODOBCA - - 8e vag . mert ő lett az én oltalmam és menedékem. X . X fölségével tel$ék be az egész föld. X és leg en kövér égőáldozatod! 1 8öltse be szíved vág ait. X )angos sz#val )irdessétek %i#séretét! 5 9ldott leg en benne a föld minden népe.r!nkat. X s n elvem magasztalta őt! 3 %zavamat meg)allgatta szent templomáb#l. X és színe elé )atolt a kiáltásom! 4 9ld$átok a mi . én elbeszélem nektek. mind.

oldogságos &erenc at ánk állított össze! Ezeket az Dr szenvedéséről sz#l# előbbi zsoltárok )el ett "dventtől Harácson vigíliá$áig kell mondani.igazságodban szabadíts meg és ments meg engem/180! Ga$lítsd )ozzám f7ledet. Fram. X egész nap magasztalásodat! 4 Gallgass meg. X fá$dalmamat szívembe nap)osszatI 0 (eddig kerekedik még fölém ellenségemI X tekints rám és )allgass meg. )og megszabadítasz> énekelek ma$d az Drnak. mert nag on g ötrődöm! 6 9ldott az Dr. neked éneklek. X if$:korom #ta. X ő az én irgalmas +stenem! EEGSECOU%CE$ E"". an ám öle #ta a védelmezőm. mel eket szintén . X mert megvigasztaltál/3M0! . mert ő lett támaszom. >s'lt&r$ KOMFAE?DC"IMCA (eddig lesz még. FramI végképp megfeledkeztél r#lam< X meddig fordítod el még tőlem arcodat/190I / (eddig re$tsem gond$aimat lelkembe. Fram. r#sz$ A*ventre 1Hezdődnek azok a zsoltárok. ne)og )alálba szender7l$ön. X sz7ntelen7l r#lad sz#l énekem! 3 8el$ék el szám dicsérettel. X és segíts meg! 0 ?ég nekem oltalmaz# +stenem. én Fram. >s'lt&r / "E. mert irgalmad $#ságos X tekints rám mér)etetlen kön ör7leteddel! 5 Ks ne fordítsd el szolgádt#l arcodat. az én remén ségem! 2 "z an amé)től te vag a támaszom. )a ingadozom. mert +sten az én támaszom. Fram. szentséges Atyá . X és g ötrelmeim nap$án az én menedékem! -7 %egítségem. aki $#t tett velem. +stenemO 1 "d$ világosságot szememnek. >s'lt&r$ MA?I?"OIMCA - Gálát adok neked. X és zsoltárt zengek a fölséges Dr nevének! T"E. X )og megszabadíts engem! 1 (ert te vag . Fram. X mert én irgalmadban bíztam! 3 Gadd örvend$en szívem. és nem tovább!4 T""". X )og ellenségem ne mond)assa< ?eg őztemO 2 %an argat#im se -$$ong$anak. megerősített )a$lékom. az én +stenem. ég és föld királ a. az én t7relmem. )add énekel$em dicsőségedet. X sietve )allgass meg.

X keressétek az +stent és éled$en lelketek! 3 Eicsér$e őt az ég és a föld. te vagy az én szabadít#m. X !jjongjatok az 6rnak. X a tenger és minden ami benne él! 4 (ert +sten megszabadít$a %iont. X és ő sz7letett a . X B:da városait felépíti! 5 Wtt lesz az ő lak#)el 7k. >s'lt&r$ KACBGSOOU EEGSECOU%J%CE - / 0 1 2 3 Crvend$etek +stennek. >s'lt&r SET?BCA$ T". X dicsőséged nag ságában megb-ktattad ellenfeleimet! 2 ?ássák ezt a szegén ek.+sten. X bizalommal tölt el és nem félek! 0 Erősségem és dicsőségem az Dr.oldogságos %z'z (áriát#l! Ks ő engem íg sz#lított< "t ám vag te. az él( és igaz 0stennek/310. a mi segítőnknek. akik nevét szeretik! FC"MBCA$ """. X és az lesz örökség7k! 6 "zt örökli szolgáinak ivadéka. és ör7l$enek. a mi királ -nk öröktől fogva. >s'lt&r ODOBCA$ T"". X ő lett nékem szabad-lásom! 1 Bobbodat. >s'lt&r 1(eg$eg zendő. $obbod. X félelmetes nag királ az egész földön! Mert szentséges ennyei Atyánk. mel et az Dr szerzett. Fram. X én pedig elsősz7löttemmé teszem őt. )anem csak az A%játok testeteket ál%ozat!l verssel bezár#lag! Ennek elmondása -tán következik a =i#s(ség az Atyának! " . X és ott laknak ma$d. (ert fölséges az Dr. az ellenséget megverte. Fram.ecsern ét "dventtől Harácson vigíliá$áig bezár#lag íg kell végezni!4 / E. felmagasztalta ere$e. >s'lt&r EEGSECOU%CE$ E"". >s'lt&r ?EC?"BCA$ T. r#sz$ Ir!n( Sz<let#s#től E9z(ereszt ny'lca*&ig TE. fölségessé a föld királ ai között! "zon a napon az Dr elk7ldte irgalmát X és é$$el énekét! Ez az a nap. X örvendezz7nk és -$$ong$-nk ra$ta! . )og az egész zsoltárt nem kell végig elmondani. elk7ldte szeretett &iát az égből.

Ga valaki .tsétek (t! 1 F%v*zlégy Mária. aki eg*letett. íg teg e< először mond$a el a (iat ánkot a dicséretekkel. ál%játok az .ratO -1 0'jak és sz)zek. X és kövessétek mindvégig szent parancsait! 1(eg$eg zendő. X mivel)og nem $-tott )el a szálláson! 5 Eicsőség a magasságban az Dristennek.4 (ert szentséges szeretett g ermek adatott nék7nk. X félelmetesebb az összes isteneknél! -/ "d$atok az Drnak. dicsér$étek az . X örvend$en a mező és minden ami ra$ta van! -7 Knekel$etek neki :$ éneketO X (inden föld az Drnak énekel$enO -(ert nag az Dr és minden dicséretre mélt#. X és a földön békesség a $#akarat: embereknek! 6 Crvend$en az ég és -$$ong$on a föld.'rtati' a* la!*em Dei+ BD. az osztatlan Eg ségO -4 Szent Mi"ály Arkangyal. dicsér$étek az FratO -0 Gyerekek in%nyájan.ratO -7 =i#sérjétek az .rat! 5 1z az a na+. allel-$a. allel-$a. %i#s(. ért7nk sz7letett :tközben és $ászolba tétetett. szent kezdet't! " dicséretek és az imádság végeztével kezdődik a Szentséges Szűz Mária antif#na a nappal és az é$szaka megfelelő ima#rá$ára rendelt zsoltárral! Ks mél tisztelettel végezzék!4 B!z*9t&s "sten *ics#ret#re )ER. vé%j eg benn)nket a k)z%ele ben/330O . X ad$atok az Dr nevének dicsőséget! -0 "d$átok testeteket áldozat-l és )ordozzátok az ő kereszt$ét.oldogságos &erenc fenti zsolozsmá$át szeretné imádkozni.rat és a%játok eg neki a tiszteletet! Mélt& az Dr. " 6ap)imn-sz előf-tára ez az imádság! &erenc a %zentírás és a lit-rgia szavaival sz#lít$a fel az egész teremtést +sten dicséretére! / Féljétek az .ratO -(inden teremtmén ek. áld$átok az FratO -/ Az ég in%en a%arai. ad$atok az Drnak dicsőséget és )atalmat.rat. szent. dicsőséget és a tiszteletetO -3 9ldott leg en a %zent)áromság.rat. z:g$on a tenger egész tel$essége.ízkereszt n olcadáig. ál%játok az . alaszttal teljes. kik ezt olvassátok. *rven%ezz)nk és !jjongj!nk rajta. népek család$ai. elyet az 6r szerzett. vag is a Szent. )og megkap$a a dicsőítést. allel-$aO 0zrael királyaO 6 Min%en lélek %i#sérje az . dicsér$étek az FratO -2 Mélt& a bárány. )og *vé legyen a dicséret és a tisztelet! 0 (indn á$an fél$étek az . )og ezt a zsoltárt kell mondani Harácson t#l . az 6r van tevele%! 2 Eicsér$étek őt ég és föld! 3 Eicsér$étek mind ti fol #vizek az Frat! 4 +sten 'iai. ert j&> mindn á$an.

Eg ed testvér fe$ére tette azt. )og megteg em a te szent és igaz parancsodat! Bl*&s Bern&t testv#rne( )Bene*icti' :r. mint látod. amit +sten m'velt vele!P Ezt írta ?e# testvér arra a céd-lára.$elet a fe$$elP! - / %zent vagy. és részes7lt Hriszt-s seb)el eiben.ernát testvér fe$ére teszi a kezét! Ee amint megérintette Eg ed testvér fe$ét. &erenc. Fram. romokban )everP 13Sel. amikor %an Eamiano templomában a keresztről íg sz#lt )ozzá az Dr< P(en$. mert már sok nappal azelőtt elvesztette szeme világát! Ee $obb kezét kin :$tva.ernát testvér rögtön közelebb ):z#dott )ozzá! %zent &erenc pedig kezét a fe$ére téve megáldotta őt!P - Jrd. biztos remén t és tökéletes szeretetet.oldogságos &erenc neg vennapos bö$töt tartott "lverna )eg én.1M4! Ez 13M. nag vag . a %zentlélek s-gallatára rögtön észrevette ezt. )og eredetileg olasz-l keletkezett.ernát testvér volt. . mint engem. aki a )armadik volt az első testvérek között. Bernar*' *ata+ Bl*Bern. a)og diktálom! / "z első testvér.tásaI A Aeó testv#rne( a*'tt c#*!la A :öls#ges "sten *ics#rete )Aa!*es Dei altissimi+ F"D. Varga 8a+isztrán 'or%. rag ogd be szívem sötétségét.oldog &erenc sa$át kezével írta ezt az áldást nekem. mint a vak ember. 2 sőt a miniszter provinciálisok is. azzal. &erenc a$kán akkor )angoz)atott el ez az ima.ernát testvérem fe$e!P Erre . ég és '*l% királ a! . amel &erenc keze írását is őrzi 133= szeptembere #ta! " céd-la ?e# testvér további szavait is tartalmazza< P. akit az Dr nekem adott. :g tekintsenek rá. ő alkotta a t:loldalon olvas)at# dicséreteket. és az egész szerzetben élő testvérek. )og bárki is lesz a miniszter generális. és PFg aníg . ki #so%ákat űvelsz! Erős vag . sa$át kezével ra$zolta a 8a. :g szeresse és :g tisztel$e őt. és íg sz#lt< PEz nem az én . )og minden vag onát szétosztotta a szegén eknek! 0 Emiatt és sok más kivál#sága miatt kötelességem őt $obban szeretni. eg etlen Dristen. )og . és a ránk maradt latin szöveg annak fordítása! &ölséges és dicsőséges +sten.ernát testvér ezt az áldást! " Aer-giai ?egenda 1M2 számol be r#la< P%zent &erenc nem lát)atta őt. a . te vag a minden)at# királ . mint bármel ik testvért az egész szerzetben! 1 Ezért azt akarom és a)og csak t-dom. Galála előtt két évvel . aki elsőként elkezdte. 6ag boldogasszon nap$át#l %zent (i)ál szeptemberi 7nnepéig! Ks ra$ta volt az Dr keze! (i-tán látomásában társalkodott a szeráfokkal. Szentséges Atya. ?e# testvérnekP. és építsd fel )ázamat. érzéket és értelmet. és ad$ nekem igaz )itet. mel . megparancsolom. $an-ár$ában történ)etett! "z imádság szavai att#l fogva érlelődtek és csiszol#dtak tovább &erencben! Elképzel)ető."ma a (ereszt előtt )Orati' ante cr!ci:iR!m+ "mKer. " &erenc )alála előtti napokban kérte . és a legtel$esebben meg is val#sította az evangéli-mi tökéletességet.oldogságos %z'z és +sten an $a és %zent (i)ál arkang al tiszteletére. fölséges vag . mint énrám! H'r.ernát testvér mellett 7lt> azt gondolván. és aki akkor . sa$át kezével írta )áláb#l mindazért a $#ért. és ő volt az.

az Dr. te vag minden édesség7nk. te vag a kedvesség. te vag a mértékletesség. de mel ek által az emberi nem s:l osan vét 8eremtő$e ellen! 6aponta )álátlanok vag -nk ekkora . For%. )og t-dniillik irgalmasságában engem. ?e# testvér! OaH. te vag az alázat. minden $#. mel eket nap mint nap )asznál-nk. te vag az igazságosság. és amel ek nélk7l nem él)et7nk. te vag a )it7nk. te vag a $#. irgalmas Udvözítő! Bl*&s Aeó testv#rne( )Bene*icti' :r. és mindig )álát kell adnom az "t aistennek és eg sz7lött &iának. mi vár rá az Drnál! P6ekem te)át ezent:l nag on kell örvendeznem betegségeimben és g ötrelmeimben. &erenc e legnépszer'bb és legismertebb m'vének. te vag a mi örök élet7nk< 6ag és csodálatos Dr. - / 0 Bl%jon eg tége% az 6r és (rizzen eg tége%5 !tassa eg neke% ar#át és k*ny*r)lj*n rajta%.imn!sz )Gantic!m :ratris s'lis vel Aa!*es creat!rar!m+ OaH8.tsa 'elé% ar#át és a%jon neke% békét/3=0! 9ld$on meg téged az Dr.0 1 2 3 Gármas és eg Dr vag . minden)at# +sten. te vag remén 7nk és vígasság-nk. vigaszt kell találnom az Drban. te vag a szeretet7nk. a mi vigasztalás-nkra és szomszédaink ép7lésére :$ dicsőítő éneket akarok szerezni az Dr teremtmén eiről. te vag a megn -gvás. Pa 6aptestvér énekénekP keletkezését a Aer-giai ?egenda meséli el minden részletével eg 7tt 1=5!==!L1!1MM4! Eszerint a 6ap)imn-sz -$$ongása &erencben nem a sikerek cs:csán. Béz-s Hriszt-snak és a %zentléleknek a nekem $-ttatott nag keg elemért és áldásért. te vag a biztonság. te vag a t7relem! te vag a szépség. a legfőbb $#. Fr-nknak. a szeretet5 te vag a bölcsesség. őráll#nk és oltalmaz#nk/350> te vag az erősség. lelkére sötétség ne)ezedett! +tt )irtelen megértette. te vag a minket egészen betöltő gazdagság! 8e vag a szépség. nem t-dott al-dni. visk#$ában egerek zavarták. Ae'ni *ata+ Bl*Aeó. még mint testben élő embert keg es volt országár#l biztosítani! Ezért az Dr dicséretére. méltatlan kis szolgá$át. szinte a mél ponton! (egírásakor &erencet szemfá$ása és eg éb betegségei kínozták. te vag védelmezőnk. a lelkesedés tetőfokán sz7letett meg! Kppen ellenkezőleg. te vag az en )7lés! 8e vag a remén 7nk. az élő és igaz +sten! @e vagy a szerele . te vag a kedvesség. istenek +stene. te vag az öröm. a természet szemlélése közben.

"ki a nappalt ad$a és aki reánk deríti a te világosságod! 1 Ks szép ő és s-gárz#. Fram téged minden ember. Ks minden áldás! / (inden eg ed7l téged illet.íz )-g-nk. dicsőség és imádás. Fram. téged &öldan a nénénk.oldogok. a)og illenék!P "z -tols# két str#fa kivételével 133L áprilisában sz7letett! "z olasz irodalom -mbriai dialekt-sban írt eg ik első emléke ez. fel)ő. PFramatP )el ett! - (inden)at#. ?evegő. ol nag on )asznos ő. &%os. (ásodik )alál nem fog fá$ni azoknak! -1 Eicsér$étek Framat és áld$átok. Hi minket )ord és enni ad! Ks mindennem' g 7mölcsöt terem. tégedet . tiszta és alázatos! 5 9ld$on.keg elemért. "ki elől élő ember el nem f-t)at! -0 "kik )alálos b'nben )alnak meg. &ölség. Ks boldogok.tása. $a$ azoknak. ?egfőképpen -r-nk-bát ánk. Fram. drágaszépnekO 3 9ld$on. $# és r:t idő. 8'z bát ánk> . Fram. Fram téged Gold nénénk és minden csillaga az égnek> Nket az égen alkotta kezed fén esnek.ele g :$tasz világot é$szakán! Ks szép ő és erős. ol drága. )atalmas és vidám! 6 9ld$on. &ölséges! 2 9ld$on.k Sán%or 'or%. (ert tőled n ernek ma$d. ki szerelmedért másnak megbocsát! Ks aki t'r g ötrelmet. )og nevedet kimond$a! 0 9ldott lég . minden alkotásod-ért -által! %ík %ándor fordítását az eredeti szerint két )el en m#dosított-k! " 13! versben %ík %! Ptestvér7nkP -et fordít Pnővér7nkP )el ett> a 1=!-ben pedig Paz FratP. Fram. f7veket és színes virágokat! -7 9ld$on. koronát! -/ 9ld$on. Fram. nag rag ogással ékes< " te képed. a testi )alál. akik mag-kat megadták te szent akaratodnak. Fram. mert nem dicsér$7k :g 8eremtőnket és minden $# adomán oz#$át. Ks mond$atok )álát neki. a 6ap. és nag alázatosan szolgál$átok! HS. tégedet %zél öcsénk. nővér7nk. fölséges és $#ságos Dr. &ölséges. 8iéd a dicséret. s minden alkotásod. csak két régebbi szövegemlékről t-d-nk! " fordít#t ezért szinte megold)atatlan feladat elé állít$a a +er sz# fordítása< 9ldott lég . Ks nem mélt# az ember. Fram.tássalI . n aval át! -. kik t'rnek békességgel. kik által élteted minden te alkotásodat! 4 9ld$on.

134 5! &rancois dZ"ssise< É#rits! 8eQte latin de lZédition H! Esser! +ntrod-ction. freres mine-rs.-dapest. szerzett eg bizon os istenes éneket dallammal eg 7tt a %an Eamian#-i monostorban lak# szegén :rnők nag obb vigasztalására."ssisi %zent &erenc írásai> latin eredetiből fordította. . amel et az Dr ad nektek! "zok. 1989! Itószó Szent Ferenc műveine( vil&ga ".rnő(ne( a*'tt !z*9t&s )A!*ite F'verelle. Franzisk!s von Assisi. leginkább azért. notes et indeQ par ?. )og betegsége miatt nag on agg#dnak! (ivel pedig betegsége miatt személ esen nem t-dta őket vigasztalni és meglátogatni. mert ez a fáradság nag on kedvesnek t'nik ma$d nektek.a**#e Mat!ra et Damien E'rre!R. akik ért7k fáradoznak. %zt! +stván 8árs-lat. Előzetes (#r*#se( . visel$ék ezt békében. 1981!. Rrottaferrata. megkoronázva %z'z (áriával! H'r.A Szeg#ny . Rrottaferrata 1@omae4.ile Des 'nnets+ JeanSFranc'is G'*et+ ?. )anem a lélek életét.aszn&lt ir'*al'm 1! :Az egyszerűség útja: . Serf . 51-18L! old! 3! O+!s#!la san#ti +atris Fran#is#i Assisiensis den-o edidit i-Qta codices mss! Gaietan!s Esser OFM.ar 8ar*ic( OFM -nd Engel ert Gra! OFM! &ranziskanisc)e [-ellensc)riften. 6e-e teQtkritisc)e Edition! V^eite. mi-tán %zent &erenc megkomponálta az Dr teremtmén eiről sz#l# dicséretét. szerén en )asznál$átok az alamizsnát. besorgt von Engel ert Gra! OFM! Editiones Sollegii %! . .erlag.+ SzIB.! századi másolatban! Ez a m' is -mbriai dialekt-sban ír#dott! - / 0 1 2 3 Gall$átok. akik betegségtől szenvednek. akik sok országb#l és vidékről $öttetek össze! Kl$etek mindig igazságban )og meg)al$atok engedelmességben! 6e a kinti életet nézzétek. az Dr által meg)ívott szegén kék. trad-ction.#'H. 1982! L! =ie O+!s#!la %es "l. 1981! =! =ie S#"ri'ten %es "eiligen Franzisk!s von Assisi. Eietric)-Soelde-. Aaris.. 1928 1. Gera-sgegeben von A't.. bevezetésekkel és $eg zetekkel ellátta Balanyi György piarista.Kditions &ranciscaines. \erl]\estfalen.tásaI Fel. 7arsi 7alázs 'or%. )iszen mindeg ikőtök az ég királ nő$e lesz. )og társai ezt az éneket ad$ák át nekik!P 1=L4! " b-zdítás szövegét nemrég találták meg eg *+. azt akarta.and 1. mel $obb! 6ag szeretettel kérlek benneteket.ibliot)eca &ranciscana (edii "evi. %zintén a Aer-giai ?egenda említi ezeknek a soroknak a keletkezését< PFg ancsak azokban a napokban és -g anazon a )el en. er^eiterte -nd verbesserte "-flage. és azok. mert t-dta.onavent-rae ad Slaras "_-as.

alkalmi írás! 6em akarnak tel$es képet adni vag eg -eg témát kimeríteni.nem minden változás nélk7l . )og eg ens:l t tart)ass-nk! /./50 a népek vezetői)ez intézett b-zdítás> személ es levelek!/=0 Ezeket a másik két csoportba sorolt m'vekkel eg ségben kell nézni. A műve( cs'H'rtjai " mag-nk cél$aira most másféleképpen oszt$-k fel &erenc m'veit. amel ek az adott pillanatban foglalkoztat$ák &erencet> mint pl! az Wltáriszentség és az +ge. )og an ragad$ák meg ezek az írások +stent a maga szent)áromságos és kriszt-si misztéri-mában.égr-ben talál)at# imádságokat. de mind ez ideig kevés tan-lmán sz7letett %zent &erenc m'veiről a tartalmi elemzés. összef7ggő és kieg ens:l ozott leírást. a testvérekre $ellemző formá$ában! " két ?Gív azoknak a keresztén eknek az életéről ad átfog#. )og an fog$ák fel a világot. a %zent Hlárának és a szegén :rnőknek adott írásokra és részben a . $#lle)et inkább történetét és eredetét elemezték. mégis le)etséges. mel ek a keresztén életről n :$tanak átfog# képet akár általában. sz7kséges a vállalkozás.égr-ről sz#l# m've!/L0 "z 1@eg az -t#bbi időben több vizsgálat tárg a lett.0 " 3@eg-t :$abban.égr-e is! "z +nt az +sten)ez.a ferences lelkiség )atalmas ép7lete felép7lt! -. )og mit )itt &erenc. az embert. )anem kiemelnek eg es dolgokat. feltár$ák azt a képet. vag átfog# szemlélet bem-tatása szándékával! Az egyes űvekr(l sz&l& onográ'iák között időrendben az első H! Essernek a . mert fontos szám-nkra. akik komol elkötelezettséggel $ár$ák az evangéli-mi megtérés :t$át! " testvéreket és a nővéreket illetően -g anez áll a két reg-lára. amel et +sten és Hriszt-s misztéri-már#l alkotott magának &erenc./30 a szentmise mélt# bem-tatása. sőt. )el zetét és evangéli-mi :t$át! .6o)a kétségtelen7l ne)éz. és azt is. illetve a )ívők)öz írtakat kivéve minden levél.rások (indenekelőtt azok a m'vek tartoznak ide. mel en az#ta . már nem csak $ogi szempontb#l tan-lmán ozzák!/20 "z Dr misztéri-mának zsolozsmá$ár#l . a remeteségeknek adott reg-lára.állalkozás-nk )asznosnak látszik azért is. vag is a . évszázadok #ta először. akár szerzetesi. mil en volt az a szemlélet. ?an!lm&ny'( a t#m&ról Hritikai és történeti bevezetést sokat talál-nk. az emberről és az evangéli-mi életről! 0 á%ságok Ez-tán az imádságok gazdag csoport$a következik! % )a a kife$ezett imák)oz )ozzászámít$-k az 1@eg-ban és a . mint tartalmi gazdagságát!/.égr nag része. a felebarát)oz és önmag-nk)oz f'ződő viszon mél g ökereit tár$ák fel! Ez a csoport összef7ggő egészet alkot> arán lag rövid írások adnak itt széles és átlát)at# képet +stenről. )og kibonts-k azt az átfog# szemléletet./10 több mint tíz szövegrész áll előtt7nk! Ezek értékes tan:ságok. )og an állt e misztéri-mok előtt! +de kell soroln-nk a 6apG-t s talán az ErUdv-)ez )asonl# 3. amel %zent &erenc m'veinek egészéből elénk tár-l! %zeretnénk összefoglal#an felvázolni. mint a szövegkiadásokban! Gárom csoportot t-d-nk megk7lönböztetni< A keresztény életr(l teljes ké+et nyújt& .! +nt-et is! Alkal i űvek " többi m'.

ritmizált kidolgozásr#l! Ga a . az irodalmi megközelítésre és főleg a lelki és teol#giai elemzésre! Ga nem az eg es írásokr#l. A műve( mögött rejlő szem#lyis#g " $elen kiadásban bem-tatott m'veket megalapozottan t-la$donít$ák &erencnek. )og bár továbbra is irán ít$a a rendet. mel ek megválasztása és szerkezete mégis sa$átosan $ellemző &erencre! Elég eg szer elolvasni ezeket. minden időknek és minden embernek sz#l# 7zenetet t-d magáénak! " sokrét'ség ellenére a m'vek latin eredeti$e kétséget kizár#an igazol$a. aki életbevág#an fontos. )itét. )anem azok összességéről írt te atik!s !nkákat nézz7k. )og a legtöbb nag obb m'vet már megvizsgálták több-kevesebb igén ességgel és éleslátással! Fg anakkor még mindeg ik m'vet illetően ad#sak vag -nk eg ol an alapos m-nkával. val#szín'leg +llés testvérre! " pápaság szemében viszont ő marad az elöl$ár#.komol tan-lmán t írt Rallant!/80 H! Essernek köszön)et7nk még eg $# elemzést a remeteségeknek adott reg-lár#l és eg tömörebb áttekintést az +ntelmekről!/90 %e szeri. kitér a történelmi )áttérre./1. )anem időbelileg is< minden most és ma$dan élő ember)ez sz#l! Wl an embert fedez7nk fel mögötte. )og ezeket az írásokat másol$ák le.égr-re áll. se száma a 6aptestvér énekéről írt kön veknek és cikkeknek! Ezek inkább irodalmi. sőt. mil en mél en megértette a . mint alább látni fog$-k.! Sornet )osszasan elemezte a klerik-soknak írt levelet!/110 W! %c)m-cki elmél 7lt kommentárt tett közzé az egész @end)ez írt levélről!/130 ?át$-k te)át. szinte kizár#lag bibliai részletekből állnak. eg es kife$ezések vag bibliai igék g akori előford-lása. az 1?Gív. a legtöbbet alá is írta! "z +nt. né)a )ibás latinság $ellemzi! "mi mégis ellentmondásos. de ez val#szín'leg inkább fordítási m-nka volt. az a sz#kincs viszon lagos gazdagsága< B-&! Rodet és @! (aille-Q 1M82 sz#t sorolnak fel konkordanciá$-kban! 8agad)atatlan a titkárok közrem'ködése. eg páratlan-l emberi és mél en keresztén személ iséget érezz7nk ki belől7k! . de ismereteim szerint a fenti részelemzéseken kív7l még nem vállalkozott senki a m'vek tartalmának eg 7ttes bem-tatására! 0. a g akorlati felelősséget másra bízta. )og m'veiben kevés az életra$zi adat< a . a reg-lák $# részéről is! "mi az imákat illeti. mert ő a reg-lák címzett$e és személ es garanciá$a! Ga kevés is az életra$zi. né)a pedig pszic)ol#giai elemzés)ez fol amodnak!/1M0 . a m'vekből mégis kibontakozik a szerző erőtel$es személ isége! . olaszba )a$l#. )og -mbriai n elv' diktálásr#l lenne sz#. mint szerkesztés< csak a ?@end és a 3@eg eg es szakaszai ár-lkodnak itt-ott gondosabb.0 akkor nem merészség. szegén es. és segített felfedezni. b-zdítások. )og eg és -g anazon szerzőtől származnak! (indeg ik m'vet -g anaz a lend7let élteti. és az imádságok kivételével minden7tt ott talál$-k &erenc nevét! +gaz -g an. ter$esszék és tanítsák másoknak!/1L0 "z 1@eg 35! fe$ezetének már említett b-zdítása az eg etemességet nemcsak térbeli és társadalmi értelemben veszi. megg őződéseit és személ es szándékait! (ás írásokb#l 13?Gív> ?@end4 megt-d$-k. a végrendeletben. )og beteg. a kezdetek evangéli-mi indíttatását. )og -g anezt állíts-k a legtöbb levélről.égr leír$a pár sz#ban megtérését. amel eQegetikai m#dszerrel részletes kommentárt ad. szintén több értékes m'vet talál-nk!/150 " szentírás és &erenc m'veinek kapcsolata k7lönösen terméken nek bizon -lt. rendelkezések a reg-lákban. né)án kedvelt téma. amit &erenc $avasol testvéreinek reg-láiban és végrendeletében.ibliát és mil en pontosan megragadta a kin ilatkoztatás központi kérdéseit! %z7lettek m'vek az átfog# élettervről. fig elmeztetések. mel et latinra fordítottak 1a mondatok szinte minden7tt et -tel kezdődnek4. asszociatív logika irán ít$a.őven vannak eg es szám első személ ben adott parancsok. )og eg éni )angot. a levelekben! 6é)án részlet )atározott és eg etemes misszi#s t-datot ár-l el!/1=0 (eglepő az a többszöri -tasítás is. őrizzék. főleg a kronol#giai adat.

%pe eri Sézárt#l! Ebből eg es szerzők arra következtetnek. az eg )áz sz7kségességét! &erenc mentes maradt a skolasztik-s )atásokt#l.eg másik n elvet is. gazdag kereskedő fiaként mégis t-d ann i latint. még akkor is. )og elr-gaszkodna kora konkrét val#ságát#l! "". )og né)ol megrövidítették vag ki)ag ták ezeket 1íg a 3@eg-ban4! " be)at# vizsgálat azonban kim-tat$a. amel csal)atatlan és mél benső érzékkel )allgat$a és )asznál$a +sten szavát. mel p-sztán a zsoltárkön v sa$átos átrendezése. van valamil en következetesség. miben térnek el a korabeli eretnek mozgalmak a tiszta evangéli-mi 7zenettől. belső gazdagságában mél vissz)angot talál +sten szavára és a történelemre is! (egérzi. mel et ő a kicsin eknek tár fel! Ez a sz# elsősorban a lit-rgiában ér el )ozzá. ismételgeti ezeket. és ezért emeli ki +sten $#ságát. mel :$ forrásként táplál$a a keresztén lelkiséget! 6ag számban talál-nk viszont bibliai "atásokat! Ga eltekint7nk az Dr misztéri-mainak zsolozsmá$át#l. )og a szentírási részleteket. de f-ndamentalizm-st#l mentesen. )a :g t'nik. 8at&s'( &erenc. de a szentírás személ es olvasása és )allgatása révén is! Fg anakkor el kell oszlatn-nk eg félreértést! Eg részt eg értelm'. továbbá a szentírási i)letés' imádságokt#l. a zsolozsma olvasmán aiban vag beszélgetésekben t-d)atott meg valamit ezekről! ('veinek egésze kevéssé áll irodalmi vag tartalmi kapcsolatban a korabeli t-d#s ír#k m'veivel!/180 Ebből is fakad eredetisége.ez . &erenc m'veiben akkor is bőségesen talál-nk szentírási részeket! Eg es írásokban k7lönösen sok van. )og $#l-rossz-l olvasson és ír$on! (árpedig ez abban a korban elég ritka volt eg PiskolázatlanP laik-s részéről! "z -mbriai tá$sz#láson kív7l t-d és )asznál . )og &erenc a szövegek kiválasztásakor segítséget kért eg testvértől. )og a *+++! század közepén valaki il en világosan és pontosan ragad$a meg és alkalmazza a szentírást! " szövegben feltár-l# személ iség il en értelemben is evangéli-mi! Ez a személ iség zseniális a sz# befogadásában és a kife$ezésben! . a skolasztika nag m'veit és kommentár$ait! %o)a nem tan-lta ezeket.1. a megtestes7lés és az e-k)arisztia val#ságát. )og si +leE et i%iota. mint a . legfel$ebb )allásb#l. )og az arán lag rövid idő alatt ír#dott m'vekben. mint magár#l &erencről! Eg :ttal viszont felr#$ák a H:riának vag a minisztereknek. eg szer'en. aki állít$a magár#l. mel eket &erenc a szívében és az emlékezetében )ordozott. s g akran visszatér a neki kedves részekre! " PtitkárP alkalmazása te)át bizon ára csak arra korlátoz#dott. )og e szövegek megválasztásában van logika. Az em er evang#li!mi =tja "sten. főleg a 12! fe$ezet! Gasonl#an fontos %zent Aéter első levele és %zent Aál leveleinek né)án részlete is! &erenc ezeket a korabeli eQegetikai m#dszereket semmibe véve. )og ezek az idézetek többet ár-lnak el eg közrem'ködő titkárr#l.égr. el)el ezze és pontosítsa! "z allegorik-s középkori értelmezések)ez szokott olvas# meglepődik.ár &erenc m'veltsége szegén es. kevés a szentírási idézet> másrészt azt is t-d$-k legalábbis tan:nk van rá -. nem t-d#s m#don )asznál$a> közvetlen7l. a franciát! Ennek alap$án -tánanéz)et7nk a m'veit esetleg befol ásol# )atásoknak! (ind$árt a kezdet kezdetén ki kell zárn-nk a skolasztik!s "atásokat! &erenc nem ismer)ette a patrisztik-s irodalmat./120 vag is nem $árta végig eg korabeli m'velt ember iskoláit. nem a szavakon lovagolva! Wl an keresztén lelk7let tár-l elénk ezekről az oldalakr#l.bár nem tökéletesen ./190 az 1@eg-nak ma$dnem a fele bibliai idézet! " sok szinoptik-s idézet mellett Bános evangéli-ma is g akran szerepel. a teremtés +stentől elfogadott voltát. sőt. alapszerkezetét ad$a &erenc gondolkodásának. de elker7li a vándorprédikátorok divatos sz#lamait is! (egtalál$a az igazi evangéli-mi tisztaságot anélk7l. sorrend nélk7l )el ezték őket eg más mellé!/3M0 Ez arra enged következtetni. )og a szerző rég#ta ismeri.

/5=0 már nem a )aland#.!!! aki eg ed7l $#ságos. a kedvesség. )anem az örökkön élő és megdicső7lt!/5L0 6eve )allatára félelemmel és tisztelettel kell közelíteni és a földre bor-lni.&erencnek főleg az átfog# képet ad# m'veire támaszkodva pr#bál$-k megra$zolni szemléletének fő teol#giai és antropol#giai vonalait! Először azt nézz7k meg. és tisztaP!/3=0 N a szépség. aki életét ad$a $-)aiért!/590 Béz-s földi életének részleteiből &erenc csak a megtestes7lés alázatát. Pmert az ő neve Béz-s Hriszt-s. mint az +mHer vag a &+E.0 ?én ének mél e -g an:g megismer)etetlen. az en )7lésP!/3L0 N mindenekfölött a B# 1bon! 4. az élet> ő a $# pásztor. az Atya. mel a stigmatizáci# kife$ezetten kriszt-si esemén e -tán ír#dott! &erenc m'veiben az elter$edt és makacs-l tartott véleménn el szemben Jéz!s 8riszt!st nem ann ira emberségében. a 3?Gív eg es részei. az igazság. a)ol eg lit-rgik-s antif#nával sz#lít$a meg Hriszt-st. mivel "t a/350./330 ő a legszentebb. kif7rkész)etetlenP. minden 7dvös cselekvés az "t át#l ind-l ki. mel +stennek több mint neg ven megsz#lítását sorol$a el litániaszer'en. &erenc főleg a megtestes7lés./510 a Pszeretett &i:P. a világban val# titokzatos m'ködését. mivel ol an imákra is áll. )a elkötelezi magát az evangéli-mi megtérésben> ma$d pedig az :t végére irán ít$-k tekintet7nket! -. mint az "t áé és a ?éleké!/520 "mikor Béz-s emberségéről beszél./550 Paz "t a mélt#. minden tőle származik. szent és dicsőséges +gé$eP. s a (Vs-ban 7nnepli őt!/=10 "mint már mondt-k. egészen $#. &erenc imá$a és dicsérete so)a nem közvetlen felé$e irán -l. MSzent vagy+ egyetlen . aki eg ed7l $#P!/320 ")og a következőkben látni fog$-k./530 P+sten magasságbeli &i:P. b'n nélk7l val#. kedves és édes.égr-et kivéve. az 1@eg 35. +sten és +sten &i:P. az öröm!!! a minket egészen betöltő gazdagság. legfönségesebb. a .0 Pa $#nak tel$essége és összessége. és a közvetlen7l +stent megsz#lít# imák többsége az "t a. a szegén ség választását és a megaláztatást őrzi meg!/=M0 Ezzel szemben erőtel$es vonásokkal ra$zol$a meg a dicsőségben és fönségben ítéletre $övő Hriszt-s képét. a között7k megval#s-l# álland# mozgás nélk7l! Ennek a teol#giai és krisztol#giai eg ens:l nak a leg$obb kife$ezése az +nt 1 és az 1@eg 35 nag . a (agasságbelinek &ia. még a (Vs-ban sem! &erenc so)a nem tekinti a &i:t az "t a nélk7l. kibeszél)etetlen. a dicsőséges. Béz-s Hriszt-sP. lát)atatlan. a)og &erenc többször )angs:l ozza. ezeknek kör7lbel7l a felével +sten dicsőségét és )atalmát érzékelteti! Ez az +sten azonban. eg szersmind Pkeg es és szelíd. kimond)atatlanságát ragad$a meg! PHezdet és vég nélk7li. s imáiban )og an 7nnepelte azt! " második részben összefoglal$-k. igaz és legfőbb $#. mint inkább isteni lén ében szemléli! (int +stent (agasságbelinek nevezi. a megn -gvás. valamint a )alált-sa./5M0 PFratok. aki áldott mindörökkéP!/5. legmagasztosabb./3. akinek nevét kimondani senki se mélt#!/310 (egsz#lításaiban vag leírásaiban +sten világfelettiségét. az Dristen! " &+E. a kedvesség. változatlan. )og an szemlélte &erenc +sten misztéri-mát./390 Pa mindenség Fra. +stenetek. a vér és a )alál által n ert 7dvösség val#ságát )angs:l ozza!/580 Béz-s az :t. a &i: és a vigasztal# %zentlélek misztéri-mában m-tat$a be +stent! (indennek a középpont$a és eredete eg ed7l 0sten. a kereszt.risten+ (i cs'*&(at művelszM " &+E kezdősorában &erenc $#l foglal$a össze +sten misztéri-mát a maga kimerít)etetlen szentségében és a világ)oz val# viszon ában! ?átásm#d$a alapvetően szent)áromságos és felöleli a )áromságos +sten csodálatos történelmi m'vét! :@*kéletes $áro ság és egyszerű 1gység: "z +nt 1. és minden emberi keresés benne tel$es7l be! &erencnek tíznél több imádságáb#l szinte mindeg ik +sten)ez mint "t á)oz sz#l!/380 Ez meglepő. mil en -tat kell az embernek be$árnia. a minden)at#. a biztonság.

és nek7nk kin ilatkoztatni az ő nevétOP!/=L0 Béz-s az "t a kin ilatkoztat#$a. s )og lelkileg mag-nk)oz veg 7k testét és vérét!/=50 Hi kell még emelni a Plélek szerintP kife$ezés g akori )asználatát. mint testét és vérét. akkor az Dr Béz-s szava . a)ol az +ge a mi emberiség7nk és g öngeség7nk igazi testét veszi fel! (indenkinél gazdagabb létére ebben a világban a szegén séget választ$a! " kezdetek felidézése -tán azonnal a passi#r#l emlékezik meg. vére és )alála árán! " 3?Gív né)án vonással kiegészíti a &i: által végbevitt isteni 7dvözítő m' összefoglalását! "z eretnekekkel szemben )angs:l ozza a megtestes7lés val#ságát< az "t a Rábor ang al által elk7ldte +gé$ét a %z'z mé)ébe. de megvan minden7tt. de a &i:t és az "t át is eg aránt a ?élek tár$a fel nek7nk! &erenc számára ez +sten megismerésének :t$a! A :tere t(. )%v*z.0 " feltámadást ez a két szövegrész nem említi -g an. aki megm-tat$a az "t át. a menn nek és földnek Fra és Hirál a Pszent akaratáb#l és a %zentlélekkel eg etlen &ia általP tere ti az összes szellemi és testi létezőt! E m'vének középpont$ában az ember áll. egvált&. &i: és %zentlélek misztéri-mában szemléli +stent. illetve testi szem7nkkel semmi mást nem lát-nk belőle. mel ekkel teremtetett. s val#ra vált$a fönséges 7dvözítő tervét! Ez a távlat legszebben az 1@eg 35 )álaad# imá$ában tár-l elénk. ő az "t a eg etlen kin ilatkoztat#$a! "z 1@eg 33. amel )atározott -talás a %zentlélekre és annak m'ködésére. mégis.t(: 0sten &erenc mindig az "t a.élek $elenléte kevésbé kive)ető. és kivált$a a fogol emberiséget kereszt$e. a)ol kife$ezetten +sten misztéri-már#l van sz#! N cselekszik +sten minden m'vében. amint belép a történelembe. a)og +sten misztéri-ma kibontakozik! +stent. amel az -tols# vacsora és a vérrel verítékezés említésével bőv7l! Ez -t#bbinál n omatékosan kiemeli. őt is Plelke és istensége szerintP kell ismerni. de a nag pénteki n#na zsoltára költőien 7nnepli< PElal-dtam és felkeltem.)álaadása. mielőtt )osszan idézné Béz-s főpapi imá$át. az Dr mégis vel)nk van az idők végezetéig!/=80 Ez a jelenlét elsősorban Hriszt-s testének és vérének szentsége által val#s-l meg és válik érzékel)etővé ebben a világban!/=90 " ?Hler 5 kife$ezetten állít$a< P" (agasságbeliből itt a földön semmi más-nk nincsen. csodálattal kiált fel< Pmélt#ztatott közben$árni ért7nk az "t ánál. a neveket és szavakat.lélek és élet!/L10 . az ő képe és )asonmása! "z ő m've az is. k7lönben ismeret7nk csak testi ismeret marad! Ez épp:g vonatkozik az ő igaz emberségére és istenségére. az igaz +sten és igaz ember. és szentséges "t ám fölemelt engem dicsőséggel!P Gasonl#an sz#l a nag pénteki vecsern e is!/=20 . ezért a &i:)oz kell odalépn7nk. és a )alálb#l az életre megváltott minket!P 8e)át az Wltáriszentség és az +ge )ordozza az Dr $elenlétét övéi között ):svét -tán! +sten alázatossága a szentségi $elenlétben n ilván-l ki a leg$obban!/LM0 Ga pedig a testet az ige szenteli meg. )og "t $a akaratáért Hriszt-s lemondott a maga akaratár#l! /=.=1-ben.ár "t $a felvette a dicsőségbe. aki megközelít)etetlen világosságban lakik. mert &erenc a $ánosi és páli értelemben )asznál$a!/==0 "z +nt 1 eg értelm'en a ?élek m'veként m-tat$a be. de so)asem csak önmagáért m-tat$a be! +stent m'ködése közben szemléli. mel re még visszatér7nk! " legtöbbször vigasztal&ként e legetett . Béz-s n ilatkoztatta ki! N az eg etlen :t +sten misztéri-má)oz. )og megláttassa vel7nk a lát)atatlan "t át> megismertesse vel7nk Béz-st az ő igazi lén e szerint. )og iránt-nk val# szeretetéből a %z'ztől megsz7letik &ia. mint a szentségben val# titokzatos $elenlétére! Eg ed7l a ?élek képes arra. ő teszi le)etővé.az "t a igé$e és a %zentlélek szava . s aki a )ívekben lakik és veszi Hriszt-s testét és vérét! +sten misztéri-mának igaz ismerete te)át< az "t a megközelít)etetlen. aki lélek. és minden7tt áraszt$a áldását!/=30 Eg ed7l őáltala ismer$7k meg igaz val#ságában a &i:t és az "t át. )og megvall$-k< Béz-s az Dr. valamint a 3?Gív =-15-ban! " szent és igazságos "t a. akit senki nem látott.

kieg ens:l ozott és a bibliai források)oz közel áll# felfogását +sten misztéri-már#l! (egdöbbentő e szemlélet éleslátása és gazdagsága! Egészen más. sőt a . lesznek és vannakP! +sten terve az egy"ázban bontakozik ki! Ez $elenti a )ierarc)iát. mint a neki t-la$donított Pá$tatos magatartásP.E és főleg a E(+ +stent. és azért sz#lít fel mindenkit az ő n omdokainak követésére. mint )a$lékot 1te +lo . +alota./LL0 az élesen megk7lönbözteti őt több korabeli mozgalomt#l. továbbá. még akkor is. PKs dicsér$7k és felmagasztal$-k őt mindörökkéP. ma$d minden szentre. "áz. Pakik a katolik-s és apostoli Eg )ázon bel7l #)a$tanak szolgálni az DristennekP!/L50 "z eg )áz cél$a elsősorban az. )a b'nösök. de magában foglal$a +sten egész népét. mindazokat. akiket az 1@eg 35 )álaad# imá$a felsorol! Híséretében van a )árom arkang al< (i)ál .Ez a kettős val#ság. a fol #kat. mindenkor %z'z (áriánakP nevezik! Hét dicséretet szentel neki &erenc! "z ErUdv lírai n elven :g m-tat$a be őt. áld$a.0 "lapvonásaiban ezek a nézetek alkot$ák &erenc összef7ggő.M0 &erenc imádságai az egész tere tést )ív$ák. a szentség és az ige ad s:l t és értelmet a papok szolgálatának! . sátor. amel ek elvetették a )ierarc)iát és g akran a szentségeket is! (él en tiszteli a papokat. amikor a &i: meg$elenik dicsőségben és ítélkezik a világon. mert meg van arr#l g őződve. )anem +stennek sz#l# dicséret a teremtmén ekért és a teremtmén ek által! Gasonl#t talál-nk más)ol is< a . az Frat 7nnepli. boldogságos. és Béz-s Hriszt-s n omdokait követve )ozzá akar el$-tni!/. )og csatlakozzon a dicséret éneké)ez! " 6aptestvér éneke nem költői dicséret a teremtmén ek )árom párosának 16ap-Gold> levegővíz> t'z-föld4.E. bár)ol is leg en> a tengert. )og a )it és az evangéli-mi megtérés közege leg en. sz7ntelen ismétlődésével fönséges doQol#giává teszi az imát! &erenc -$$ongással és csodálattal énekli vag magának +stennek a misztéri-mát. a ?élekre.árán t és vég7l a %zent)áromságot! " refrén. amel Hriszt-s és a ?élek m'vében n ilatkozik meg! Ebben az értelemben pontatlan-l beszél7nk &erenc kriszt-sközpont:ságár#l! &erenc azért fig el Hriszt-s evangéli-mi szavára. mert ő m-tat$a meg nek7nk az "t át!/L20 A isztéri! %i#sérete &erenc i á%ságai m'veinek minteg )armadát teszik ki! 6em csak k7lön eg ségként ford-lnak elő. minden teremtmén t. so)a nem t-d-nk mélt#an kimondani! " . illetve el-tasítása szerint!/L30 +sten m'vében Mária fontos szerep)ez $-t! " megtestes7lésről idézett részletek őt Pszentséges és dicsőséges. a)ol +sten &ia $elen van az Wltáriszentségben és az +gében. mel ekben &erenc 7nnepli. ma$d a feláldozott . s a második részben -tal a &i:ra. +alást4. n omor-lt b'nösök. akik Pvoltak. imád$a. a $ászol. mindenkit oda )el ez. között7k első )el en Heresztelő %zent Bános és Bános evangélista! &erenc azonban a névtelen szentekre is gondol. a E(+ és az (Vs az öröm 7nnepére sz#lít$a az eget és a földet. )og az igaz )it biztosítéka leg en és viselkedési normát ad$on!/L=0 ")og an &erenc az eg )áz)oz ragaszkodik és )angs:l ozza az annak ki$ár# )'séget. +sten ismerése és imádása. a középpontban mégis az "t a misztéri-ma áll. dicséri +stent! "z 1@eg 35 e-c)arisztik-s imá$át )árom P)álát ad-nk nekedP tagol$a. mivel ők azt a )álaadást zengik. amit mi. és a szentek. )og ők tart$ák fenn az eg )ázban az keg elmi élet vérkeringését!/L.ég7l pedig el$ön ma$d a nap. azért tér vissza mindig Hriszt-s személ é)ez. a madarakat. a kereszt és az e-k)arisztia felé! Ezek az elemek természetesen nem )ián oznak. )anem a nag obb m'vekben is megtalál)at#ak!/L80 Ezek az imádságok csak ritkán kérő imák>/L90 formá$-k többn ire oratio vag imára val# b-zdítás. a)ová megérdemeli< a szív megtérése. Rábor és @afael. amel főleg Hriszt-s embersége felé ford-l. vag az ő m'vét a világban! Hérései is közvetlen7l +stenre irán -lnak< keresi az ő akaratát. a)ol minden keg elem tel$essége és minden $# lakozik! " (Vs antif#ná$a szerint ő az "t a leán a és szolgál#$a! N áll a szentek )atalmas g 7lekezetének élén.

de mindig reménn el és rá)ag atkozással. né)a pedig már eg enesen a feltámadás és a felmagasztaltatás g őzelmét 7nnepelve sz#lít$a az "t át! " másik nég zsoltár az eg )ázat sz#laltat$a meg 1voE 1##lesiae %e J"risto4. azt várnánk. )anem +stené. )og a Hriszt-s szenvedése és kereszt$e iránti személ es érzelmek áradnak el benne! Ezzel szemben amit itt olvas-nk. csak vétkei és b'nei> a gonoszság forrása nem az ördög vag a másik ember.90 Emiatt g 'löln7nk kell Psa$át test7nketP vétkeivel és b'neivel eg 7tt!/2M0 +tt kell meg$eg ezn7nk.0 "z#ta semmi$e sincsen.30 &erenc imá$ával belemer7l +sten misztéri-mába. )og an illik bele a passi# +sten )atalmas tervébe. amel magába zár-l és ellenszeg7l +stennek! Ezt a b'nös ént +sten eltölt)eti . )og -$$ong$anak és ad$anak )álát annak g őzelméért.'gy elj!t. amel az ember alapvető $#ságát.L0 sa$át )ibá$áb#l mégis mél ebbre z-)ant. középkori m'ről lévén sz#. az Dr belső életébe! &eltár$a nek7nk a szentírás révén. b'nös és önző ént. kisa$átítsa. minden keg elmet.=0 1 berké+e &erenc emberképe tartogat szám-nkra né)án meglepetést! %okszor )all-nk &erenc optimizm-sár#l./.20 )anem az evangéli-m szava szerint az ember sa$át szíve!/. )og íg el$-sson. MA** meg ne(<n(+ ny'm'r=s&g's em ere(ne(+ . )og an élte át Hriszt-s Pszent "t $aP előtt állva a passi#t és a feltámadást! 6em Hriszt-s szenvedésére összpontosít. Paki minden $#t mond és cseleksziP!/210 Az )%v*sség útja . s az kimozdít$a őt önmagáb#l és magával ragad$a a )álaadás és a dicsőítés lend7letébe< P6eked áldoz-nk minden dicséretet./. )og ezeket magának t-la$donítsa. s ő feszítette keresztre az Frat!/. minden tiszteletet. a magasságbeli Dr)oz!/. dicseked$ék vel7k. )anem azt m-tat$a meg.mindenféle an agi és szellemi $avakkal! 6ag kísértése abban áll. aki Pa keresztről -ralkodikP! &erenc ebben a zsolozsmában bevezet minket Hriszt-s misztéri-mába. mint bármel más teremtmén . az a lit-rgik-s és patrisztik-s zsoltáralkalmazás és zsoltárértelmezés legtisztább )ag omán á)oz sorol)at#! " zsolozsmát alkot# 1L zsoltár köz7l 11-et Hriszt-s a$kár#l )all-nk. amel b-zdít$a a )ívőket.és g akran el is tölti . eredendő ártatlanságát )angs:l ozza! Ezzel szemben &erenc írásaiban az ember romlottsága és d-rvasága dominál! B#lle)et az ember nag mélt#ságra )el eztetett. minden áldást és minden $#t!/. )og an éri el cs:cspont$át a kereszt g őzelmében és a menn bemenetel misztéri-mában!/. mel en Béz-s n omdokait követnie kell.M (i-tán végignézt7k. )álátlan és rossz emberekP vag -nk!/. b7dös és romlott.menn ei szellemeket és a k7lönböző kor: és állapot: embereket! "z (Vs-t#l. )og an ír &erenc +sten misztéri-már#l és 7dvözítő tervéről.80 "z ember n omor:ságát &erenc a rossz szaggal is kife$ezi< P%zánalomra mélt# és n omor:ságos.10 " passi# mellett 7nnepli a Harácson t és a ma$dani dicsőséges el$övetelt is!/. az emberekre vetett $#ind-lat: tekintetéről! R akran t-la$donítanak &erencnek ol an emberképet. no)a mindez nem az övé. mel et a világban Hriszt-s el$övetele vált val#ra a ?élek ere$ében. )anem a páli értelemben a g arl#. )og &erencnél a #or+!s vag a #aro szavak né)án kivételtől eltekintve nem az emberi testet $elentik. akik szintén részes7ltek belől7k. eg ed7l +sten keg elméből. vizsgál$-k meg.50 /. s irig ked$ék másokra. minden dicsőséget. aki az "t á)oz sz#l 1voE J"risti a% Katre 4! Hriszt-s imá$a a lit-rgik-s ima#rák szerint ol kor szorongással és szenvedések között.'zz&*.ass!n( . )og an szemléli m'veiben az embert és az -tat.. amikor +sten az ő &iának képére teremtette és formálta.

)og szeresse +stent. és nektek is megbocsáttatikP!/820 (ás-tt a b'nbánat első g 7mölcsének a felebarát szeretetét tart$a. a ?élek tiszta. de közvetlen bibliai értelemben Béz-s n omdokainak követése Pszorongattatásban és 7ldöztetésben.(il en :ton $-t)at te)át ki az ember ebből a p-sztít# bezártságb#lI " bűnbánattartás 1a szív megtérése4 kife$ezést &erenc ritkán )asznál$a. akárcsak &erencé. a )álaadás)oz> és a testvéreknek adott b-zdítás első szavai is ezt )angs:l ozzák< P&él$étek és tisztel$étek. )og tarts-nk ki az igaz )itben és a b'nbánattartásban. az isteni bölcsességet és az istenszeretetet!/2. s az 1@eg 31 b-zdítását lezár# szavak a Pb'nbánat cselekedeteitP ír$ák elő mint legfőbb követelmén t! Ez a megtérés. megtagad$a magát és vállára veszi kereszt$ét mindennap.314 n ilvánval#an megragadta &erenc fig elmét< m'veiben ötször idézi! "z ember azáltal $-t eg re közelebb +sten)ez. )iszen az evangéli-m)oz megtért ember egész viselkedése az ő szaváb#l. amikor még testvérei is elvetik!/2L0 " szegén ség cs:cspont$a a Ptökéletes boldogságP. aki nek7nk. erőtlenségben és kísértésben és minden más megpr#báltatásbanP történik!/8=0 "z evangéli-m :t$án meg kell )aln-nk önmag-nknak! "mit &erenc a$ánl Béz-s és az evangéli-m n omán./8. ol kor tetteiből ind-l ki! &erenc maga az evangéli! ban lát$a a testvérek életének legtömörebb megfogalmazását!/850 (eglepő. amikor g enge. akadál oz benne minden agg#dás és kötődés!/810 :8*vetni Jéz!s 8riszt!s nyo %okai: . )og ez a szeretet nem meg magát#l. dicsérni és áldani kell és b'nbánatot kell tartani. vádol$ák és 7ldözik. ami nélk7l nincs 7dvösség. mit tart &erenc igazán fontosnak!/280 Ez a szeretet szorosan kötődik az imádás)oz. )og +stent tisztelni. akkor az Dr ?elke megad$a neki az alázatot és t7relmet. ann i lakozik benne. amel nek nem feltétlen7l kell érzelmekben megn ilatkoznia. az istenfélelmet. az első konkrét követelmén a felebarátra irán -l< P"d$atok. és g 'lölni kezdi>/250 szeretni kezdi azokat. &erencnél azonban általános magatartást $elöl! "ki Hriszt-s n omdokait követi. és adatik nektek! . )og &erenc első pillantása nem )ízelgő az emberre nézve! "mikor az ember íg lemeztelen7l. )og minden este k7ldönc :t$án vag $eladás által )irdessék az embereknek a minden)at# Dristen dicséretének és a )álaadásnak az ide$ét!/8M0 &erenc g akran fig elmeztet arra. amikor minden $#t +stennek ad-nk vissza. ad$atok )álát neki és imád$átok az FraP!/290 (ég a népek vezetőit is felsz#lít$a. de az igazi öröm a megaláztatás és megvetés közepette tör fel! "z ember igazi mél ségét az ellentmondás és az ellenségeskedés tár$a fel< Pamenn i t7relmet és alázatosságot m-tat akkor. az nem könn ' :t. )og )allgat-nk az evangéli-m minden szavára. sőt sa$át lelkét is. de cselekedetekben mindenképpen</880 a $#tékon ságban. és aki minket p-szta irgalomb#l 7dvözít! /220 Krdemes lassan végigolvasni ezeket az emésztő b-zg#ságt#l izz# sorokat. dicsér$étek és áld$átok. amikor megfoszt$ák minden $ogát#l.Aéter első levelének ez a részlete 13. )og mindennap elind-l Béz-s Hriszt-s n omdokain! Ez a kife$ezés Hriszt-s szenvedésére. de annál nag obb )angs:ll al! "z 1@eg 35 eg etlen kérése. és elismer$7k sa$át gonoszság-nkat.0 mi-tán el)angzott. amikor Hriszt-s kereszt$ét )ordozza./2=0 örvendezésbe fog. komol an vessz7k. a)og Hriszt-s is szerette még B:dást is!/830 Ez azt $elenti. n omor-ltaknak és )álátlanoknak mindent megadott. elsősorban benső átalak-lást )oz létre! "z ember elford-l testi én$étől. t7relmesen és n -godtan viselve a megpr#báltatásokat! ?át)at$-k. eg szer' és igaz béké$ét. )og a áso%ik '(+aran#s kapcsolatban van az elsővel! "z embereknek adott b-zdításban. lenézett és megvetett lesz. )og &erenc m'veiben eg evangéli-mi részlet előzi meg a $avaslatokat és előírásokat. a dicséret)ez. és nem többP!/8L0 &erenc t-datában van annak. a kereszt:tra -tal. )og t-datára ébred$7nk. az alázatban és az .ocsássatok meg. akik dorgál$ák.0 Ez az istenszeretet eg ed7láll# )el et foglal el &erenc gondolkodásában! "z 1@eg 35 s7rgető és 7nnepél es m#don minden embert arra )ív. de szereti ellenségeit. szég envallásban és é)ségben. testét san argat$ák. g 'löli övéit. és megval#sít$-k! "z is g akori. mel ek az ige kommentár$ai és alkalmazásai! +l en szempontb#l Béz-s áll a középpontban. az mindenét elad$a./230 tel$es.

mel et eg más iránt éreznek. leprások és :tszéli kéregetőP!/9. minden -ralkodás nélk7l. szegén ek és félkeg elm'ek. áll)atatosak a katolik-s )itbeP! "z eg )ázban val# élet a közös imát is magában foglal$a. amel nek reg-láit és végrendeletét ír$a. egészen az ellenség szeretetéig!/9M0 "kik eg közösségben tekintéll el vannak felr-)ázva. )anem Pleg enek szelídek. a)ol több klerik-s van $elen!/1M30 Hatolik-snak lenni &erenc számára azt $elenti. )og a klerik-sok és testvérek visel$ék gond$át az Wltáriszentségnek. esetleg árn alatn i k7lönbségekkel minden keresztén re alkalmaz)at-nk! " &erenc kör7l csoportos-l# testvéri közösség. ott is. sőt. amel et Hriszt-s n ilatkoztatott ki &erencnek!/9L0 Ez a szeretet késztesse őket arra.0 &erenc az eg )ázon bel7l $elöli ki a b'nbánattartás :t$át! ('vei szilárdan ragaszkodnak a klér-ssal val# kapcsolat)oz és a középponti szentség. )og a szolgálat és a szentség között megvan ez a kapcsolat!/1M50 Ebből következik a testvériség ragaszkodása a pápa :r)oz és a bíboros védnök kérelmezése!/1M=0 " testvérek csak akkor t-d$ák megtartani Pa mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s szegén ségét. akiknek az a feladat-k. a)ol nem engedik meg nekik!/980 "mi az Dr testének és vérének misztéri-mát illeti. alázatosságát és szent evangéli-mát. az ítélkezéstől val# tart#zkodást $elenti> vag is Pcselekedet7kkel m-tassák meg szeretet7ket. )og őrizzék. amiként az "postol mond$a< ne szeress7nk sz#val. )og Pnag alázattal és tisztelettel $ár-l$anak a mi Fr-nk Béz-s Hriszt-s testének és vérének vételé)eP!/990 Ennek a misztéri-mnak a mél )itéből fakadnak a felsz#lítások. se n elvvel. és ne prédikál$anak ol an plébániákon. inkább tartsák meg a csendet!/950 ./890 a fig elmességet.alamizsnában! " testvérek sz'kebb körében a konkrét szeretet. az írott igéknek. biztassák és $avítsák a testvéreket! " minisztereknek engedelmességgel tartoz-nk. mel az an ának fia iránti szereteté)ez )asonl#./1ML0 amire nézve &erenc a kön örtelen korabeli g akorlattal szemben $obban 7g el az evangéli-mi szabadságra!/1M. )og a klerik-sokat és szerzeteseket tartsák -raiknak. )og nemet mond$-nk. betegek. mel nek éppen a papok a kiszolgáltat#i. a gondoskodást. ami a testvérek számára a lit-rgik-s offici-m lesz.essék alá mag-kat az egész világnak. mint)a mások lábának mosogatására lennének rendelve. mil en mél en megértette a misztéri-mot és annak követelmén eit! /1M10 Ebbe a teol#giai szemléletbe illeszkedik az eg etlen közös szentmise. és sa$át testvéreit is. )a alárendelt$ei és alattval#i maradnak a %zenteg )áznak. még a )itetlenek. és leg enek készen bármel pillanatban lemondani r#la!/910 &erenc b-zdít$a testvéreit. s még )a a lelkiismeret arra is kén szerít. amel nag teret kap a ?@end-ben. a bö$tölést. a)ol &erenc elár-l$a./9=0 )ordozzák sz#ban és tettben azt a békét. rendít)etetlen irgalommal g akorol$ák tiszt7ket. biztos és ékes )el re teg ék és mélt# tisztelettel kezel$ék azokat!/1MM0 Fg anez áll a misézés m#d$ára is. a PszaracénokP előtt is!/930 " keresztes )ad$áratok korában ez )allatlan követelmén ! Her7l$ék az ítélkezést.rások kiegészítik a fenti követelmén eket. valamint a templomok látogatását. ne áll$anak ellen a gonosznak. még )a b'nösök is!/920 Ez k7lönösen érvén es azokra a testvérekre. megkövetel né)án $ellegzetes str-kt:rát! " csoportot valamiképpen szervezni kell! Ezért vannak a miniszterek. tekintsék is mag-kat szolgáknak. s Pminisztereknek. a keresztén eket általában. )anem cselekedettel és igazságalP. akik Palacson sors:ak és megvetettek. )og a béke )írnökeiként m-tatkozzanak az emberek. )og megosszák azoknak sorsát. békességszerzők és szerén eP. tisztelni és becs7lni kell őket. vag is szolgáknakP nevezik őket. az e-k)arisztia vételé)ez! %enkinek sincs $oga elítélni a klerik-sokat. akiknek evangéli-mi élete és b'nbánati ige)irdetése a méltatlan klerik-sokat szinte nevetséges )el zetbe )ozta! Ezért kéri &erenc testvéreit. &erenc felsz#lít$a a népek vezetőit.0 Feren# k*vet(i A testvérek életére vonatkoz& részletes el(. amel eket -g an:g . a veszekedést és a sz#váltást. akkor se szabad .

és &erenc m'vei szerint van -. és általánosabb formában. a r-)ázat szegén sége. és ne a )i: és 7res beszédekben 13M4! 0. &erenc kiegészítést ír a reg-lá)oz./1M90 a )el i elöl$ár#r#l viszont a reg-lák keveset mondanak! El kell ismern7nk. amel pedig tel$es ábrázolást akar adni a keresztén életről! Eltekintve att#l az eg ébként fontos kitételtől. a testvéreknek ez k7lönösen fontos feladat-k! " klerik-sok kötelesek az eg )áz lit-rgik-s offici-mát végezni. )og a szegén séget il en formában g akorolná! . s megszilárdít$ák az őket birtokl#kat az emberek és minden teremtmén előtti tel$es alávetettségben! Ez az állapot nem a keleti . az inkább baráti sz#. mint $ogi szabál ozás! A szegénység az a pont. k7lönösen a pénz)asználatr#l val# lemondás. amel a levél kezdetén elmond$a. igazi örömmel kezd örvendezni> a felebarát)oz és +sten)ez val# viszon ában el$-t a lelki békére. amel ben mindent pontosan és an ai gondoskodással rendez el! " testvérek egész E-r#pát be)ál#z# közösségére $ellemző az. mel eket &erenc párosával m-tat be< szeretet és bölcsesség> t7relem és alázat> szegén ség és vidámság> n -galom és elmélkedés> irgalom és a szellemek megk7lönböztetése! "z ErUdv-ben a tiszta bölcsesség és nővére. bár ez -t#bbi g akorlásá)oz pápai engedél 7k is volt!/1110 "z 1@eg 1= és a 3@eg 5. )arag. amel az evangéli-mi 7zenet mag$ára irán ít$a fig elm7nket! " ?Nr beszél a legszenvedél esebben a b'nbánat és dicséret )irdetéséről 1. -g anakkor viszon lagossá is teszi azt. )og a testvérek k7lönleges )ivatása a szegén ség. elsősorban a testvérekkel. Az =t v#ge "z eddig bem-tatott :t kesken és meredek! "z ember mél séges n omor:ságában $elenik meg. )og Hriszt-s az ő "n $ával eg 7tt Pa szegén séget választottaP 1L4. nem mag-kr#l a szavakr#l beszél! "z összes testvér által )asznál)at# b-zdítást tartalmaz az 1@eg 31. )og i á%kozzék. mintsem a kánoni formának megfelelő )ivatalos prédikáci#. ami)ez ol nag )évvel ragaszkodik. a)ol a legnag obb az ellentét minden más világi és szerzetesi közösséggel! Erről sz# sincs a 3?Gív-ben. kisa$átítás nélk7l!/1130 Jg $ön el az erén ek -ralma. az eg szer'ség> a szegén ség és az alázat :rnő leg őz minden akadál t. )og az intézmén es keret csekél . akkor az az elfogadott szenvedés tala$áb#l )a$t ki! "mikor +sten keg elme és irgalma mégis g őz az emberi g arl#ságon. ebben a kérdésben a b-zg# keresztén ek semmil en előírást nem kapnak. de nem kevésbé )atározottan Hlárával és nővéreivel szemben támasztott követelmén ! /11M0 Ezen érdemes elt'nődni! "mit &erenc a testvérek )ivatásában alapvetőnek tart. az írni-olvasni nem t-d# testvérek pedig a (iat ánkot mondani! " két reg-la pontosan szabál ozza ezt a kötelességet! " ?@end =1-=5 és a . zavar. akiktől eg ébként az evangéli-m szerinti tökéletességet -g an:g elvár$a. a maga ere$éből képtelen kilépni önmagáb#l. amit talán t:l )amar nevez7nk ige"ir%etésnek! "mit mondanak. azt nem ír$a elő más keresztén eknek. +sten szolgá$a. elégtelen eg il en fontos csoportos-lás számára! " reg-lák cél$a lelki irán m-tatás inkább. mint a minden birtoklásr#l. s )a van öröm . mint Paz -rak szolgáikkalP!/1M80 " testvéri közösség élén a miniszter generális áll. cs-pán az alamizsna g akorlását 15M-514! " szegén ség. sőt. az evangéli-mra val# emlékeztetés. a mások szolgálatában végzett m-nka és sz7kség esetén kold-lás. akik bizon os ideig remeteségbe akarnak von-lni. mivel ezek szerint )iteles evangéli-mi életet él)et valaki a világban anélk7l is.!84> né)án intelem pedig meg$elöli az igazi b-zdítás feltételeit< a testvér ne )angs:l ozza és ne tár$a fel t:l g orsan lelki adomán ait 1314> örömét az Dr igé$ében lel$e.ár minden )ívőtől kéri &erenc.1M-1= a magatartást )angs:l ozza.égr 5M-51 )angs:l ozza a )'séges és bensőséges imát< a )ang és a lélek leg en össz)angban! "zoknak a testvéreknek pedig. a)og az +ntelmek mond$ák.megszakítani vel7k a kapcsolatot!/1M20 (indenesetre a testvéreknek :g kell bánni-k minisztereikkel. b-zdítás. mint a testvérektől! Ez megerősíti.

eg szer'ségre és a lélek tiszta. mil szent. )og a test san argatott és lenézett. és már itt megtapasztal)at# szeretete között! Jg ért$7k meg. aki)ez az ember imádása és dicsérete sz#l. tiszta szívvel és tiszta lélekkel szolgál$ák. de megközelít)etővé teszik azt a mél réteget. szent és felemelő dolog mag-nkénak vallani az "t át az égbenO T.0 "z ember akkor ismeri fel. békét áraszt#. Pmegn -gszik az Dr ?elke s lak#)el et és szállást készít benn7k magánkP! " menn ei "t a fiai. megvált#. )og $eg es7nk vanO T. aki ezt a le)etetlen csodát m'veli! ")og (ária a %zentlélek $eg ese. &i: és %zentlékekP!/11=0 (indazokon a férfiakon és nőkön. alázatos. vigasztal# és g ön ör'séges a t-dat. akik íg cselekszenek. Hlára és nővérei szintén azok lesznek. szeressék. isteni bölcsességét és isteni szeretetét á)ítozzP!/1150 "z ember erén ei és boldogsága -g anis még mél ebb és szilárdabb alapokon n -gszanak! PEl)árítva minden akadál t és félretéve minden gondot és agg#dástP a testvérek arra töreked$enek. ő csak leír$a. imád$ák és tisztel$ék az Dristent. )og +sten megváltott és merő irgalomb#l 7dvözíteni is fog benn7nket! Fg anakkor mindvégig fenntart$a a kiált# ellentétet az ember n omor:sága és +sten )'séges.vallások önerőből elért eg kedv'sége! "z Dr ?elke az. m'vei viszont +sten és az ember misztéri-mát ír$ák le! Ga eg énisége át is rag og a m'veken. )og életének g ökerei. mint at ai. amit az Dr feltárt neki az evangéli-m szerinti életről! (ás sz#val< az életra$zok &erenc személ e köré építenek> írásai pedig az evangéli-m köré! %zent &erenc m'vei nem mondanak te)át sokat nek7nk életéről. )og an le)et a ?élek s-gallatainak befogad#$a. sőt eg enesen bor:lát# is. "t a. s -g anez a ?élek eg esíti a )ívők szívét Béz-s Hriszt-ssal. )og minden $# +stené és mindent neki kell visszaadni. &i: és %zentlélek isteni félelmét.an eg döntő k7lönbség &erenc m'vei és a r#la írt életra$zok között! "z -t#bbiak középpont$ában élete. testvére és an $a lesznek 13?Gív =8-LM4! " meg:$-lt ember legmél én te)át nag misztéri-m lakik! " magasságbeli és szentséges +sten. )og testvér7nk és fi-nk vanP!/11L0 Ez minden keresztén nek sz#l. )itván és megvetett leg eP. )og PlelkilegP és P+sten áldásávalP cseleked$en!/11. belső fe$lődése áll. an ai és testvéri g öngédséget! Ks ismét a ?élek az. $eg esi. aki )étköznapi életében követni akar$a Hriszt-s n omdokait! Ga &erencnek az emberre vetett első pillantása komor. mert ő a minden)at# Dristen. aki romlottnak és szánalmasnak t'nik. mil szent. boldogabbá. elmer7lve +sten fönséges ártatlanságában> mint +sten képmására és )asonlatosságára :$$ász7letett teremtmén ! "z ember nag sága az. mil dicsőséges. +stennel val# . )og -g anaz az ember. amel ből ez az élet táplálkozott! " legközvetlenebb m#don m-tat$ák be nek7nk azt a PkarizmátP. mil en magasztos dolog történik itt. mezítelen +sten előtt> csak ekkor vál)at mindennél szabadabbá. tapasztalata. kedves. aki maga a minden B#! Szent Ferenc műveine( jelentős#ge . eg szer' és igazi béké$ére! Ks mindenkoron és mindenekfölött az "t a. édes és szeretetre indít# és mindenekfölött kívánatos gondolat. és teszi őket $eg esévé! +l en szeretet láttán lírai )angok fakadnak a m'vekben és &erenc szárn al#an énekli. )a elismeri abszol:t szegén ségét és )ag $a. s )a Pazt akar$a. konkrét döntésekben is )og an )ag atkoz)at számtalanszor a szellemek megk7lönböztetésére. amikor a végsőkig szegén lesz. akkor törekszik az Palázatosságra. aki az embert felemeli. az elér)etetlen Dr. )og betöltse annak gazdagsága. t7relemre. )og an mond)at$a neki &erenc. mégis rend7letlen7l )iszi. isteni a$ándékot. mert ő mindenekfölött ezt kíván$a től7nk! Hészíts7nk te)át neki ott mindig )a$lékot és tart#zkodási )el et. $#leső. amell el +sten az egész eg )ázat meg akarta a$ándékozni &erencben! (ai követését megkönn íti. ezek mégsem r#la sz#lnak! 6em ő a középpont$-k. mil en öröm és g ön ör'ség származik ebből< PT. nem ő a fő témá$-k. Béz-s Hriszt-snak pedig $eg ese. )og Pamenn ire csak t-d$ák. éppen az ember lén ének mél én n ilatkoztat$a ki önmagát.

a megtestest7lés val#ságát. misztik-s életét tár$ák elénk! Ez az élet evangéli-mi. a %ettesoli Bacoba :rnőnek írt levelet és az "bsorbeat kezdet' imádságot.orre-Q W&(! Kditions &ranciscaines.alan i R örg fordításá)oz képest fel)ív$-k a fig elmet a következő k7lönbségekre< .ernát testvérnek " szegén :rnőnek adott b-zdítás .Hétes )itel' m'ként szerepel< +! rész< " %ienában készített végrendelet ++! rész< ?evél %zent "ntal)oz . mél en átélt eg ségben tár$a fel előtt7nk a keresztén ség tanítását! 8anít azzal is. )el esen értett és megfelelően alkalmazott bibliai sz#n alap-l> és mert a kin ilatkoztatás k-lcsfontosság: pont$ait ragad$a meg! ('veiben &erenc tanít minket< :$ összef7ggésekben láttat$a a szentírást és a )ag omán t. +sten irgalmát és szelídségét! %zinte minden.8! /30 %t! &rancis of "ssisi. amiről nem beszél< nem ostorozza kora eg )ázi )ierarc)iá$át.-zdítás az Dr dicséretére +mádság a kereszt előtt 9ldás . ami itt el)angzik.alan i)oz )asonl#an mi sem tart$-k )iteles m'nek a . az e-k)arisztia mél ségét és $elentőségét.. mert mindvégig a $#l kiválasztott.iograp)ies< Englis) Wmnib-s of t)e %o-rces for t)e ?ife of %t! &rancis! S)icago. az összes embernek. eredeti. és Paz Dr illatot )oz# igéitP n :$t$a nek7nk. Aaris. 1922 . =9-81! old!4! Várnai Jakab OFM F<ggel#( . 1981. ezek szerint kell kiigazítani a &erencről sz#l# életra$zokat. még )a reg-láiban eg k7lön szerzetesi közösségről is van sz#! &erenc mindenki szolgá$aként ma is szolgál. mel ek mindig és mindenki számára Plélek és éleP!/1120 "z -t#sz# alap$á-l 8)addée (at-ra %zent &erenc m'veinek a %o-rces S)rétiennes sorozatban meg$elent kétn elv' kiadásá)oz írt tan-lmán a szolgált 1Aaris.kapcsolata m'veiben )ozzáfér)ető szám-nkra! Ezekkel kell össze)asonlítani. a keresztén ek lag matagságát vag eltével edéseit! (indennek szándékosan csak a pozitív ellentétét )angs:l ozza< a papok mélt#ságát és felelősségét.alan i R örg fordításában nem szerepel< +! rész< "z igazi és tökéletes boldogságr#l ++! rész< " )ívők)öz írt levél +! változat +++! rész< . ol kor nem kis mértékben! Ezek a m'vek az Pevangéli-mi emberP belső. és nem említ)et$7k %zent &erenc m'vei között az igen népszer' PFram. mindann i-nknak sz#l! " &erenc által bem-tatott evangéli-mi élet szinte eg etemes követelmén minden ember 7dvösségé)ez. tég engem békéd eszközévéP kezdet' imádságot sem! Jegyzete( Előszó /10 %aint &rancois dZ"ssise! Eoc-ments! Kcrits et premieres biograp)ies rassemblés et présentés par les AA! 8)éop)ile Eesbonnets et Eamien . \ritings and Earl . 19.oldog Aisai "gnell-s)oz írt levelet.

=.0 /120 /180 /190 /3M0 /310 /330 ..3L vö! ?k 11.9 (t L.13 3< (t 3L.33 /L0 1< vö! (t 3M...39 /30 1=< vö! Vsolt =...LL 15< vö! 1Hor 11.9 1< (t L.1.18 33< vö! (t. 1< 1Hor 13.5 3< @#m 5.1M 1< vö! Aéld 39.31 /. 1983 /10 1-=< Bn 1=..38 5< vö! Bn 13. 9.1. vö! (t 3=..1L 18< vö! Bn 1. 3< vö! @#m 3.< vö! &il 3.18> ?k 8..15 1M< vö! ?k.3> vö! Aéld 3.3= .5 =< vö! (t L.L =< (t 33.5L 1.32 3Hor 5.== (t 3=..L> vö! ?k 1=..13 5< vö! (t 3M.8 (t 3=.8> .59 (t L.< vö! 1Aét 1.3M /50 vö! 8er 3.= 1M< vö! (k 1=.1L (t L. "ssisi-Aadova. L< vö! 1Hor 15. 38. Vsolt LM.3M 3< vö! ?k 3./50 &onti &rancescane! %critti e biografie di san &rancesco dZ"ssisi! Sronac)e e altre testimonianze del primo secolo francescano! %critti e biografie di santa S)iara dZ"ssisi.3> vö! 1Hor 13.31 (t L.0 /20 /80 /90 /1M0 /110 /130 /150 /1=0 /1L0 /1.55 3< ?k 9.19!L1 5< vö! (t .18 .33-3= 11< vö! Bn . 1< vö! 8er 1.11> 3Aét 3.< Bn ..!12 /=0 1< ?k 1=.38 8< 3Hor 13.-9 L< vö! 18im . 1< vö! Ral .=.L 1L< vö! Bn 9.ölcs 18.18 (t 3=.> Bn 1=.33> 9< vö! Bn 1L.-9> Bn 1.=.3!1.3> (t 2..3.

3 1M< @m 8..3=> (t 3L.< &il =.39 /3L0 1M< +++! Gonori-sz b-llá$áb#l> ?k 9.52 .3.58 L< vö! ?k ..31 /390 3< vö! (t 2.3> vö! ?k 5. L< vö! (t 19.L= .35> vö! (t L.15 /590 .3 11< vö! (t 2.3.13 ..=.39> ?k 18..13 5< vö! "pSsel 15.3.13 12< vö! ?k 13.2 13< @#m 1=.3 12< vö! a régi misszálé G:svét L! vas! orati#$a 18< vö! ?k 18..5> (t 1M.12 1M< (t3M.3.38> ?k 13.18 5< vö! (t 5.3 L< vö! 38essz 5.59> ?k .3M 1=< vö! (t 1M. 1=< vö! Ral L.. L< vö! Bn .19 /5=0 1< vö! 38im 3.3L> (t 11.8 1< vö! (k 9..8> 3L.5b 15< vö! (t 13.=1> (t 18.38 .< (t .1.39 ..3= =< ?k 1=.1.13 5< vö! Bn 15.< (t 3M.2 11< vö! 18essz 3..3L /=M0 5< Bak L.35 1L< (t L.3= 1M< 6ag %zent Rergel az Evangéli-m)oz mondott *+++! prédikáci#> A? 2..13 és (k 3.9 1.< vö! Bak 3..=> ?k 9.< ?k .15 1.1M 3< vö! ?k 1M.3 .< 1Hor .51 8< vö! (t 9. 1L< vö! ?k 31.1= /5M0 1< vö! (k 8.L 5< vö! ?k 1M.5.38 15< vö! ?k 1M.3=> (t2.> =< vö! ?k 1..1L 3< vö! ?k 31.39 9< vö! 8it 5.53 9< vö! ?k 9.8 =< ?k ..1=> (k 11.2 =< vö! (t L.1= 5< vö! ?k 12.< vö! 1Hor 2.33> 3=.3.= 19< (t 3=.3 2< vö! Bn 13.. /3.3M 5< vö! ?k 3.18> 1Bn 5....18 A? 2.5M /580 1-3< (t 1M.1M 15< Bn 1L.33> (t 19.15M 11< @eg.39> (k 1M..< 1Aét 3.3L> vö!Bak L.9 1L< 1Aét =.12 vö! 1Hor L.3M 8< vö!Bak 1.en =.< vö! ?k . 13< (t L.< ?k 33.31> vö! ?k 18.5 13< +z 58.=1 ./350 1< vö! (t .1M .3 1=< ?k 2.. . =< Vsolt 132.< Aréd 1.15 2< vö! Bn 5. 15< (t .=8> 6ag %zt! Rergel < "z Evangéli-m)oz f'zött )omilia 18.33 1.5.1= /5L0 L< (t L.19 31< (t 1M.39 L< vö! ?k .18 2< vö! 8it 5.38> vö! (t 13.< ?k 1M.19 19< vö! @m 13.L 8< (t 1M..11> ?k . 1135> %zt! Beromos levelei 13L.5= .< Vsolt 118..5> ?k 1M.= 18< vö! (t 1M.1.3 8< vö! @m 1.8 =< Bn 11.1L 15< ?k 15.= /510 1< vö! ?k 13.1..0 /520 1< vö! ?k 9.3L és vö! (t3M.11=8> vö! Bel 5.b 13< ?k 33. 8< vö! Bn 8.a 11< vö! (t 3M.19 /=10 3< 18essz L.31> 1.1M =< (t L. 11< vö! ?k 9.19!L1 /3=0 3< (t 19.32> +z LM.31 5< (t 1.3.19> 5.11 S%E? L.=> (k 3.33 L< Bn 1L.=-L /5.0 /320 /380 1< Vsid 1M. /530 1< vö! 18im .8 =< (t 2.13 L< 8#b =. 3M< ?k 31.5=-5L /550 1< vö! (t 2.

.19> (k =.50 .< ?k 8.1= 15< vö! ?k 1M.35 (t .9> ?k 12.33> (k =.3..5= vö! (t 12.1=> vö! (k =.12-3M> 12-35 L=< vö! Bn 12.35-3= 53< 1Aét 3. 38< ?k 31.-lg! /L90 /.13> (t 15.55 vö! Bn .33 1M< vö! (t L.L 1=< vö! ?k 1M.0 /=20 /=80 /=90 /LM0 /L10 /L30 /L50 /L=0 /LL0 /L.3.8-1M =L< Bn 12.5M> vö! (t 13.32> (k 13.35> ?k 31.== 11< (t L.3M =M< Bn 1=.1L> ?k 8.L vö! Hol 1. LL< Bn 12.0 /L20 3< vö! 1Aét 3.< Bn 1L.13 1=< vö! (t 15.2 9< vö! (t 2.12> ?k 8.31> vö! (k =.> 3.11b =8< Bn 12.5M> vö! 8#b 15.== 3=< vö! ?k 11.3=> (t 13.33> (k =.1L> (t 15.== 8< vö! (k 2.3M 11< ?k 8.11 5< vö! 3Hor 8.33 31< (t 13.55> vö! ?k 1M.2 52< (t 18. /=50 32< vö! Bn 1=.1M 13< (t 1M.5 .3.3M 58< (t 38.33 vö! Hol 1.35 18< (t 8.30 /.19 vö! (8örv =.1M vö! (k 13.9 =< vö! Bak 3.1L> ?k 8.. ==< Bn 12..35> vö! Bn 1=.> /==0 =1< Bn 13. vö! (t 3L.1L vö! Bn 12.1L Bel 9.53 L< vö! (t 19.8-1M 5.19 12< ?k 8.= 8#b 1./=30 1< vö! (t L.18> (t 15.35> (t 1L.15 vö! Bel 2.9 39< ?k 18.3 1M< vö! 38im 3..3 .3= /=L0 1< Bn 12..1 51< vö! Bn =.3.15 1.=5 33< ?k 11.> (k 11.3> (t ..< vö! (t =.31 pár)! 15< ?k 9.L L< vö! Vsolt 1=1.13> (t 15.5.5.51 =< vö! @m 9.38a>12.11> vö! (t 11.L> 8.15b-1L L5< vö! Bn 12.3M> (t 15.19 1L< (t 15.19 15< (t =. 8< vö! 18essz 3.8 /=.3> 13.1b =3< Bn 12.11 13< vö! ?k 8.13 /L80 5< vö! Vsolt 11.3L> 8er 1..3L> ?k 11.38 2< vö! ?k 13.M0 /.1L> vö! (t 15.3L 5L< vö! (t 35.L vö! ?k 18.2> 12.10 /.

31!35 1.35 2< vö! (t L.32 =3< ?k 33.< vö! ?k 8.11> Bn 12.11 L8< Bn 12.5M /80 1.= L< 3Hor 8. /30 /50 /=0 1< vö! (k 13.1 35< vö! Bn .< vö! ?k 11.59 39< Bak 3.LM L5< vö! (t L.15 =2< Vsolt 31.0 /20 5< Bn .59 .< vö! (t 33.==> ?k .31!35 Ber 12.3< vö! PFbi caritasP )imn-sz 6ag cs7törtökről .19> Bn 12.11> 13.8> Bn 12.3> vö! Bn 1=.1...32 9< ?k 33.. 88< (t 3=.8 3. 1L< Bn 12.19> Bn 12.18> (k 8.19 18< Bn 12.< vö! Bn 12../.35 3M< vö! Bn =.LM 9< vö! (t13.1= 1Hor 3.< (t 3.31 1L< vö! (t 11.31 18< (t 33..19 12< Vsolt 118.< vö! +z 11.=3 52< (t 1L.12> vö! Bn 12.1< vö! Bel L.1L> Bn 12.9 . vö! Bn 8.9< vö! (k 2.1.11 /10 1Bn 5.59 13< vö! Bn 1.< vö! Bn 1M.32 . 15< vö! Bn 1M.3M> vö! Bn 12.9> Bn 5.5.35 58< vö! (t L..2 =8< +z 11. 2< (t 3.11 19< Bn 12.> vö! @#m 1=.=> (t .3=> (t 3M.5 15< vö! 1Aét 3.18> (k =.2< Vsolt 1M.18-19> (k 2...=0 vö! 1Aét 3. /90 /1M0 /110 /130 /150 /1=0 /1L0 /1.< vö! Vsolt 55. =5< vö! (t 2..3L 31< Bn .3.1.1= vö! (t 13...0 /120 L.3.=L> vö! (t 13.=1 9< Vsolt 1M.3> vö! Bn 1=.33 5.3L 82< vö! 1Bn =.M< Bn 12.5M> vö! (t 33.15 /190 /3M0 /310 /330 .31 13< vö! (k 2.8 1.LM L3< vö! (t 13.9 12< Bn 12.=3> (t 3.15 5M< vö! 8#b =..3= 31< Vsolt 51.12 L9< vö! Bn 12..< 1Aét 3.31 /180 .1L 1=< Bn 12..L 85< vö! ?k 8.15 .1M /.9 vö! %ir 5.11 .31 /L0 .32> Vsolt 118.13 =.52!59 19< Bn =.3M> vö! (t L.< vö! Bn 8.== 1M< (t 3.= 33< vö! (t 13.5.3=> (t 3M.L 3=< 1Hor 11.35 =9< vö! (t L.LL!L2> Bn 5..LM> 1M< vö! 1Hor .39 3L< ?k 5..=1.=L LM< vö! (t 13.9> ?k 18.

csak szám<Vsoltár /30 /50 /=0 /L0 /.8a.> vö! ?ev 19. 1M< Vsid 13.1. 1< vö! %zám .L2 ..< 1Hir 3..31cd 9< 8L.3 1Aét 1.11> @ 31.11> .8b-9.3a 3< L.3 3< 82.<vö! Bel 19.1Mc L< =M.31 3< vö! 8er =2.5 9< vö! 8#b 15.L =< vö! 3Ezdr 8.9 vö @ 9< Bn 12..11 31.19> 1Hor 11.0 /320 /380 /390 /5M0 /510 /530 /550 /5=0 /5L0 /10 3Sel 189 2< vö! Bak 3.1M 11< L.13ab 9< Bn 12.32 12< vö! Vsid 1M.8b!9a =< vö! R 2M.8a ..=c!La @> 12.11 /3L0 /3./350 5< vö! Bel 1.32 38<Vsolt .1M vö! G:svéti örömének 5=< vö! Bn 8...13 3M< vö! Bn 8.19 =<31.13 ..15 =< vö! ?k 8.3b 5< vö! L.1Mc.a 11< vö! =5.1= .2cd 8< L.8.18 L< vö! ?k 1M.35 vö! 1Aét 3.11 .38 18< Vsid 1M..5 5< .2 8< 5M.18 18< vö! Bn 19..9> vö! 1Aét L.11 5< vö! Ef 5.8 vö! Vsolt 115.1M 3M< (al 3.35 19<1Hor 11.5 @ =< L.8.5. 5< vö! 1M8. vö! R 2M.< L.8.35 .8 3< vö! Bel =.9 1M< L. R a gall zsoltárkön v.53> @#m 1.11 13< L..3=> vö! 1Hor 11.13 12< vö! (t 2.8.5L@ " $eg zetekben<@ a r#mai.< Bn 11.18 8< vö! (t 13.3 3.31ab 8< .11 5<Bel L. 3< @ =M..L!.8 9< L. 15< vö! 1Bn =.3 3< LL.35 /20 1< 82.1L 1< vö! Bel =.3M 1M< 52.L 2< vö! Vs ..2 /3=0 Vsid 13.32 8< vö! 18essz L.13 L< Eán 5.= L< Bn 12.2ab 2< L..< .8..13 @ 8< 82.=2 5..L =< vö! 1M8.8.1M 1M< vö! 1Hor 3.3L L< "pSsel 3.5 5< @ =M.3=a 1L< (t 9.2 ?k 33.La 13< 52.2 @> =M.=ab L< L.13 /90 1< LL.1= 1M< 82.< 31.< +z LL.> vö! ?k 1.1M vö @ 2< 52.1M L< 31.> Bak/=.13 35<vö! 1Hor 1.39 5< vö! Vsolt 118.3M 2< ..35 /80 1<L.1M 1M< 52.31> Ez 55..0 1< LL.39> vö! Ber =8.8 2< 31.3.= vö! &il 3.18 .< LL.

/1M0

1< 1=1,3 3< 1=1,5 5< 1=1,=ab =< 1=1,=cd L< 1=1,Lab .< 1=1,Lcd 2< .8,8 8< .8,9 9< Bn 12,11> .8,1M 1M< 5=,1L 11< .8,Lab 13<.8,Lcd 15< 5=,11 1=< 5=,13a> 52,31 1L< vö! =5,La 1.< 52,35
/110

1< %iralmak 1,13ab 3< 31,12 5< 31,18b-19 =< 31,12c-18a@ L< 31,1= .< 31,1Lab 2< 31,1Lc@ 8< 31,1Lab 9< .8,33 1M< vö! 31,1.c> .8,32b 11< 5,. @> vö! 23,3=c 13< Bn 12,11> 23,3= @ 15< 23,3L 1=< vö! =L,11 1L< ?k 1,.8a> 55,35 @ 1.< vö! 9L,15b
/130

1< =.,3 3< =.,5 5< 25,13 =< 9L,11-13a L< 9L,1 .< 9L,= 2<9L,2-8a 8< vö! ?k 1=,32> 1Aét 3,31 9< 9L,9b-1Ma R-@ 1M< L.,13 11< vö! 9L,15b
/150

1-2< .9,3-.

/1=0

1< 92,1ab 3< 92,1cd 5< 92,5 =< =1,9ab L< 112,3= .< 112,3.a-32a 2< 9L,11-13a 8</ 9L,2-8a 9< .2,55a 1M< .2,55b-5=a 11< .2,5=b-5L 13< .2,5.
/1L0

39,3

/1.0

1< .L,1-3 3< .L,5 5< .L,= =< .L,1. L< .L,12 @ .< 12,2cd 2< .L,8 8< 21,12cd 9< 21,18 @ 1M< 21,19
/120

1< 19,3 3< 19,5 5< 19,= =< 19,L L< 19,. @ .< 19,2ab> 9,9b 2< 2M,1b-3a 8< 1=5,1b> vö! L8,12cd 9< L8,18
/180

1< 2M,1b-3a 3< 2M,3b 5< 2M,5ab =< 2M,L L< 2M,. .< 2M,8 2< .8,12 8< .8,18 9< 1=5,1b 1M< L8,18 1-.< 13,1-.

/190

/3M0

1< vö! +z 13,1 3< vö! +z 13,3ab 5< +z 13,3cd =< Hiv 1L,.-2a L< .8,55 .< .8,5L 2< .8,5.ab @ 8< .8,5.c 9< .8,52
/310

1< 8M,3a> =.,3b 3< =.,5 5< 25,13a =< 88,32a> 88,38 L< =1,9ab .< 112,3= 2< vö! +z 9,.> vö! ?k 3,2 8< vö! ?k 3,1= 9< 9L,11-13a 1M<9L,1 11< 9L,= 13< 9L,2-8a 15< vö! ?k 1=,32> 1Aét 3,31
/330

1< Bel 1=,2 3< vö! Bel =,11 5< vö! Vs 31,3= =< ?k 1,38 L< vö! Vs .8,5L @ .< vö! Eán 5,82 2< vö! Eán 5,83 8< Vs 112,3=@> Bn 13,159< Vs 1LM,. 1M< Vs,1=.,11> Vs 1M3,31 @ 11< vö! Vs 1M3,33 13< vö! Eán 5,8M> Vs 1=8,2-1M 15< vö! Vs 113,1 1=< vö! Vs 1=8,13 1L< vö! Bel L,13 1.< %zt)ság misé$e 12< %zt! (i)ál arkang al misé$e
/350

1< Vs 2.,1L 3< vö! Vs 8L,1M> Bn 12,11> vö! (t 11,3L 5< vö! Vs 15L,3> vö! 18essz 1,9 =< Vs 2M,L L< Vs 5M,L> vö! Vs =3,3
/3=0

%zám .,3=-3.

/10

12,12-18> 35, 1-., illetve L!v! vö! ?Hler, ?Nr, ,égr ?@end, ,égr ??e#, ?(in, ?"nt

/30

/50

/=0

/L0

Eas 8estament des )eiligen &ranzisk-s von "ssisi, (7nster, 19=9!

/.0

[-aglia< Wrigine della @egola francescana, 6apoli, 19=8> Sass-tt< Eie Plteste &ranziskanisc)e ?ebensform, Rraz, 19LL> &lood< Eie P@eg-la non b-llataP der (inderbr7der, \erl, 19.2> &lood-,an Ei$k-(at-ra< ?a naissance dZ-n c)arisme, Aaris, 1925!
/20

H! Esser< Eie endg7ltige @egel der (inderbr7der, in< &ranziskanisc)es ?eben, \erl, 19.8> Sonti< ?ett-ra biblica della @egola francescana, @oma, 1922> és Rarrido< ?a forma de vida franciscana, Wnate, 192L
/80

PEomin-s regnavit a lignoP! ?P Wffici-m AassionisP de %aint &rancois dZ"ssise! édition criti_-e et ét-de, Aaris, 1928!
/90

PEie @eg-la pro eremtioriis data des )l! &ranzisk-s von "ssisP, in< &ranziskanisc)e %t-dien ==119.34 és P?e "mmonizioni de %an &rancescoP, @oma, 192=!
/1M0

Ft#bbi)oz ld! E! ?eclerc< ?e Santi_-e des Sréat-res, Aaris, 192M!

/110

P?e Ee reverentia corporis Eomini! EQ)ortation et lettre de s! &rancoiP, in< Kt-des &ranciscaines .119LL4, .L-91 és 1.2-18M> 2119L.4 3M-5L és 1LL-121> 8119L24 55-L8!
/130

P?a ?ettera a t-tto lZWrdine di san &rancescP, in< +talia &rancescana LL1198M4, 3=L-38L!

/150

Első )el en két kiadatlan disszertáci#t említ7nk< 6! 6g- en< ?e S)rist dans la pensée de saint &rancois dZ"ssise dZapr`s ses écrits, Aaris, 1925 és &! "zzimonti< Essai dZanal se t)éologi_-e des écrits de s! &rancois dZ"ssise, ? on, 19.9! ?ásd még ,er)e < Eer (ensc) -nter der Gerrsc)aft Rottes, ,ers-c) einer 8)eologie des (ensc)en nac) dem &ranzisk-s von "ssisi, E7sseldorf, 19.M, &erenc spirit-ális antropol#giá$ár#l, illetve %c)m-cki ötletgazdag cikkeit Hriszt-s )el éről &erenc imáiban és a Aassi# felfogásár#l! H! Esser szintén sok témában dolgozott< az eg )áz, a szentségek, az eszkatol#gik-s felfogás stb! &erenc m'veiben! Eg fontos adat megragadta né)án szerző fig elmét< a %zentírás rendkív7li bőséges )asználata &erenc m'veiben! ?ásd &! (ann< &rancois dZ"ssise, eQegéte, in< &rancesco dZ"ssisi nel 2LM o anniversario della morte, Ber-zsálem, 192.> és W! van "sseldonk< P+nsegnamenti biblici ZprivilegiatiZ negli scritti di san &rancescoP, in< ?ett-ra biblico-teologica delle &onti francescane, @oma, 1929, 85-113! old!
/1=0

Jg az 1@eg 35! második része, a ?6,ez és a ?Hler 1@eg 3=,=> ,égr 52-59> 3?Gív 88> ?@end =2-=8> ?Nr 9-1M ?d! Esser tan-lmán át, L! meg$! ,égr 19> ?@end 59

/1L0

/1.0

/120

/180

Eltekintve az 1! +nt-től a reg-lák, a ?@end és a (Hif eg es szakaszait#l, a)ol né)a sz#beli eg ezés is talál)at# eg ik-másik patrisztik-s vag monasztik-s m' részletével!
/190

+nt, 1@eg, 1-3?Gív, ?@end Jg az 1@eg 33, 32-=M! 8öbb részlet két, )árom, né)a nég alkalommal is visszatér!

/3M0

/310

1@eg 35,L> 6apG 1@eg 35,11 P%zent "t aP, P%zentségeP, vag P"t ámP - i Kater, Béz-s a$kára adva! 1@eg 35,9 &+E =-. 1@eg 12-18> E(+ 12> ;E 5> (Hif 3 1@eg 35,9

/330

/350

/3=0

/3L0

/3.0

/320

/380

Hivéve eg et, amel Hriszt-s)oz sz#l 1,égr L4 és kettőt, amel et a boldogságos %z'z)öz intéz 1;%zUdv, (Vs antif#na4!
/390

?Hler 5 ?@end 32 ?6,ez 8 1@eg 35,L stb! ,égr 1M 3?Gív = ?@end 33 ?@end = +nt 1 1@eg 35,5> 3?Gív =!8!89 1@eg 33,=M!53> +nt . +nt 1,1.> 1@eg 9,L> 3?Gív L!=. 1@eg 35,=> főleg (Vs 2,1.> 8,11 ?@end 55> ,égr =M +nt 1,.!8> 8,1> 1,15

/5M0

/510

/530

/550

/5=0

/5L0

/5.0

/520

/580

/590

/=M0

/=10

/=30

/=50

/==0

Jg példá-l 1@eg 12,1=-1L> +nt 2> vag amint a 3@eg 1M,8 mond az Dr lelkéről és szent m'ködéséről!

5-= 1@eg 12./=L0 ?d! még 3?Gív L.0 /=20 /=80 /=90 /LM0 /L10 /L30 /L50 /L=0 /LL0 /L.33> ?Hler 5> .= 1@eg 35.12-18> 35.2 1@eg 35.=0 /.1-.11-1=> 2 1@eg 33.9-13 (Vs 1L és 15 E(+ 11 ?@end L3 +nt L.2 1@eg 33.10 /.80 /.1.1M!11> 9.M0 /.0 /.> 3?Gív .50 /.L0 /.3!53!=1 1@eg 12.0 /L20 /L80 /L90 /.33 +nt 1.3> 33.égr 1M ?@end 32!38> +nt 1.90 .3> .1 +nt L.8> 33. /=.égr 1M> 3@eg 13 1@eg 19> 3@eg 13> 3?Gív 53 +nt 3..20 /.2> ?Hler> ..1-.L-..!12 ?Hler 3> 3?Gív 5 1@eg 35.30 /.9 1@eg 35.égr .> 1@eg 19> .> 3?Gív =.58> +nt 1.> 3?Gív .égr L Gárom il en van< a ?@end végén> az +mHer és a %ancta (aria antif#na a (Vs-ban +mHer> 3?Gív =9-L3 (Vs 2. 3?Gív =-15 (Vs .-1M> 3?Gív 55 1@eg 1.1> 1@eg 35.

1@eg 11> 3@eg 5..1M> 3?Gív 58 1@eg =.11 /8M0 /810 /830 /850 /8=0 /8L0 /8.3 1@eg 31 1@eg 31.3> 1=.L> 3?Gív 52 +nt 8.1M +nt L> 1@eg 12.égr 1= +nt . 1@eg 1.3 1@eg 33.1-3> 13.1-=> 33.L> +nt 1= 1@eg 33..3> ?6.9-11> .8 1@eg L> 11> 33. mel megfelel az ?@end L3-ben a sola gratia-nak /210 /230 /250 /2=0 /2L0 /2.3> 3@eg 1M.=-L> 1.3 +nt 15.3> L.0 /220 /280 %zerepel ez több más követelmén előtt 3?Gív 18-3M-ben> nég szer 1@eg 33..3 ?6.ez .ez 2 1@eg 33> ld! még 3@eg L.=> .=> 3?Gív =3-==> +nt => ?(in 9-13 1@eg 1. és a 3@eg 1M.=-L 3?Gív 3L-32 1@eg 9. sola misericordia.1-=> +nt 1=> 3@eg 1M.9-ben! /290 1@eg 31.> 3@eg 5.1M> 1@eg 2.égr 1-3 1@eg 33.0 /820 /880 /890 /9M0 /910 /930 /950 /9=0 .8 1@eg 12./2M0 1@eg 33.5 ..11-1.9-=1-ben..=1> 3@eg 3.1M-11> 3@eg .

a .L 3@eg 8.0 /1M20 /1M80 /1M90 /11M0 /1110 /1130 " 15! +ntelemtől a 38-ig 1kivéve a 32-et4. /11.3> 13.1> 3@eg 3.> 3?Gív 55 1@eg 19.5> +nt 5 3@eg 1M.15-1=> 3@eg 5.3.ez .3 +nt 3.1-3> .=-.égr .0 spirit-aliter< az 1@eg-ban )étszer> P+sten áldásávalP< abban az értelemben.oldog az!!!4! /1150 1@eg 12.-32! Ezt a bennlakást 1a Bános-evangéli-mban szereplő mansio-t4 más szavakkal ír$a le a 3?Gív =8-L5-ben! /11L0 3?Gív L=-L.3> 3?Gív 53 1@eg bev!> 3@eg 1.égakarat 1@eg 12> 3@eg 1M /9.5-= 3?Gív 31!53!55> 3@eg 5 1@eg 9.égr 35 1@eg 9.oldogságok )imn-szát )all$-k.-9 1@eg 3M.> => . )iszen mindezek a szakaszok íg kezdődnek< .eat-s!!! 1.> 3?Gív 1=-1L> 33-3L> ?Hler> ?@end 5=-52> ?Nr ?@end 1=-39 ?@end 5M-55 1@eg 19.1-9> 9> 3@eg 3.0 /920 /980 /990 /1MM0 /1M10 /1M30 /1M50 /1M=0 /1ML0 /1M.5 .1= 1@eg =. /11=0 1@eg 33.5> ./9L0 .1 1@eg 2..11-1.L> vö! ?6. )og Ps-gallatára )allgatvaP! /1120 3?Gív 3.