You are on page 1of 30

1 Haziran

DO⁄RULUK O, sözünde ve ifllerinde dürüst ha-


Do¤ruluk; kiflinin inanc›nda, reket eder.
özünde, sözünde, niyetinde, söz- Kur’an-› Kerim’de “fiüphesiz
leflmelerinde, ticaretinde, k›saca “Rabbimiz Allah’t›r” deyip de, sonra
bütün fiil ve davran›fllar›nda, dü- dosdo¤ru olanlar var ya, onlar›n üze-
rüst, hakk› gözetir, adil, ihlasl› ve rine ak›n ak›n melekler iner ve derler
samimi olmas› halidir. Do¤ruluk; ki: “Korkmay›n, üzülmeyin, size
hile, yalan, bat›l, iki yüzlülük, riya (dünyada iken) va’dedilmekte olan
ve sahtekârl›¤›n z›dd›d›r. cennetle sevinin!” (Fussilet, 41/30)
Do¤ru sözlü, özü sözü bir olan buyrulur.
insan, toplumda itibar görür. Peygamberimiz (s.a.s.) de ken-
Do¤ruluk toplumda kiflilerin bir- disine bir ö¤ütte bulunmas›n› is-
birine güven duygusunu sa¤layan teyen bir sahabiye; “Allah’a iman
güzel bir haslettir. Müslüman, ha- ettim de, sonra dosdo¤ru ol” (Müs-
yat›n di¤er alanlar›nda oldu¤u gi- lim, “‹man”, 62) fleklindeki tavsi-
bi ifl hayat›nda da do¤ruluktan ay- yesiyle do¤rulu¤un ne derece ge-
r›lmaz. O’nun özü ve sözü birdir, rekli oldu¤unu vurgulam›flt›r.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
2 Haziran

(Bir Ayet, Bir Yorum) sini ve her iki alemde mutlu olmas›-
BOZULMANIN SEBEB‹ n› sa¤layan ilkelerdir. Cenab› Hak-
OLARAK ‹NSAN k›n evrenle ilgili koydu¤u kurallar
“‹nsanlar›n kendi iflledikleri (kötü- ise, insan›n hizmetine sundu¤u ka-
lükler) sebebiyle karada ve denizde bo- inat›n hiç aksamadan iflleyiflini sa¤-
zulma ortaya ç›km›flt›r. Dönmeleri için layan kurallard›r. ‹nsan kendisiyle
Allah, yapt›klar›n›n (baz›) kötü sonuç- ilgili kurallar› ihlal etti¤inde nas›l
lar›n› (dünyada) onlara tatt›racak- bir toplumsal bozulmaya yol aç›yor-
t›r.” (Rûm, 30/41)
sa, evrenle ilgili kurallar› ihlal etti-
Bu ayet hem toplumsal hem de
do¤al /fizikî bozulmaya iflaret et- ¤inde de örne¤in, topra¤›n, suyun
mektedir. Allah’›n insan ve tabiat ve havan›n kirlenmesi, iklimlerin
için ortaya koydu¤u kurallar› dikka- de¤iflmesi, canl› türlerinin yok ol-
te almayan kimseler, hem toplum- mas› ve çevre tahribat› gibi fiziki
sal hem de do¤al bozulmaya zemin bozulmaya sebep olur. Böylece,
haz›rlam›fl olurlar. Allah'›n insan ayette de iflaret edildi¤i gibi, daha
için koydu¤u ilke ve de¤erler onun bu dünyada iken, yapt›klar›n›n ac›
ahlâki ve manevî aç›dan yükselme- sonucuna katlanmak zorunda kal›r.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
3 Haziran

SON P‹fiMANLIK FAYDA VERMEZ Oysa bu son piflmanl›¤›n, sonucu


Bazen, elimizdeki vaktin yeterli de¤ifltirici hiçbir etkisi olmayacak-
oldu¤u düflüncesiyle ifllerimizi erte- t›r.
leriz. Bazen de, yapt›¤›m›z iflin orta- Kanser hastas›n›n, “keflke sigara-
ya ç›karaca¤› kötü sonucu görmez- dan daha önceden vazgeçseydim”
den gelir veya bir flekilde bunun üs- diyerek gönülden piflman olmas›-
tesinden gelebilece¤imizi düflüne- n›n, hastal›ktan kurtulmas›na katk›-
rek yanl›fllar yapar›z. Oysa say›l› va- s› olamayacakt›r. Ahiret günü Allah
kit tez geçer ve yanl›fl ifl hiç hesapta Teala’n›n huzuruna varan kiflinin,
olmayan ve halledilmesi çok zor za- iman›n k›ymetini fark edip, dünya-
rarlar do¤urabilir. da buna ulaflamad›¤› için duydu¤u
Sebebiyet verdi¤imiz kötülü¤ün piflmanl›k da…
veya zarar›n düzeltilme imkân›n›n Peygamberimiz (s.a.s.) yafll›l›ktan
kalmad›¤›n›, iflin kontrolümüzden önce gençli¤in, hastal›ktan önce
ç›kt›¤›n› anlad›¤›m›zda ise ifl iflten sa¤l›¤›n, yoksulluktan önce zengin-
geçmifl olabilir. ‹nsan yapt›¤›n›n ya li¤in, meflguliyetten önce bofl vak-
da yapmay›p erteledi¤inin bir hata tin ve ölümden önce hayat›n k›y-
oldu¤unun fark›na var›r ve “keflke” metini bilmeyi ö¤ütlemifltir (Ha-
der. “Keflke daha farkl› olsayd›”. kim, “Müstedrek”, IV, 341).
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
4 Haziran

KAB‹R Z‹YARET‹ VE ADABI çi¤nenmemelidir (Müslim, “Cena-


‹slâm dininde, ölümü hat›rlamak, iz”, 33). Kabir ziyaretinde edep d›fl›
ahiret hayat›n› düflünmek, kabirde ve bofl söz söylemekten, kibirli dav-
yatanlardan ibret almak, ölen kifli- ran›fllardan sak›nmak gerekir. (Tir-
nin günahlar›n›n aff› için Allah’a mizî, “Cenaiz”, 46). Kabir yan›nda
dua etmek üzere kabir ziyaretinde ölünün r›zas›n› kazanmak ve yard›-
bulunmak dinimizin tavsiye etti¤i m›n› elde etmek için kurban kesil-
hususlard›r. Sevgili Peygamberimiz; mesi haramd›r. Çünkü kurban kes-
“Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabir- mek ibadettir. ‹badet ise yaln›z Al-
leri ziyaret size ahireti hat›rlat›r.” bu- lah’a mahsustur.
yurarak, bu davran›fl›n ziyaretçi aç›- Bunun yan›nda kabirler Kâbe gibi
s›ndan yarar›na dikkat çekmifltir tavaf edilmemeli; ölülerden yard›m
(‹bn Mace, “Cenaiz”, 47). istenmemeli, bunun için mezar tafl-
Dinimiz kabir ziyareti ile alakal› lar›na bez, mendil vb. fleyler ba¤lan-
baz› düzenlemeler getirmifltir. Ka- mamal›d›r. Zira bunun kifliye fayda-
bir ziyaretine, yüzünü mezara dö- s› olmaz. Öte yandan baz› kabir ve
nüp selam vererek bafllanmal›d›r. türbelerin hastal›klara flifal› geldi¤i-
(Müslim, “Cenaiz”, 104); Kabire ne inanmak ve bunlar›n tafl, toprak
karfl› namaz k›l›nmamal›, kabirin ve a¤açlar›n› kutsal saymak ‹slâm’›n
üzerinde oturulmamal› ve mezarlar tevhid inanc› ile ba¤daflmaz.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
5 Haziran

T‹LAVET SECDES‹ çok üç ayet daha okuyup ruku’a


Secde ayetlerinin okunmas› ve- gidecekse, tilavet secdesine niyet
ya iflitilmesi halinde yap›lmas› ge- ederek ruku’a gider, söz konusu
reken secdeye”tilavet secdesi” de- bu rüku ayn› zamanda tilavet sec-
nir. Kur’an-› Kerim’de on dört sec- desi yerine de geçer. fiayet rüku’a
de ayeti bulunmaktad›r. e¤ilmeyip de k›raate devam eder-
Bir toplulukta ayn› secde ayeti se, tilavet secdesine niyet ederek
birden fazla okunursa bir secde direk olarak secdeye gider ve sec-
yapmak kafidir. Namaz d›fl›nda deyi tamamlad›ktan sonra do¤ru-
secde ayeti okuyan veya secde aye-
tini ifliten kifli, tilavet secdesine ni- dan aya¤a kalkar ve kald›¤› yerden
yet ederek tekbir al›r ve secdeye gi- k›raate devam eder.
der. Üç defa “Sübhane rabbiyel Namazda olan kimse, namaz d›-
a’la” dedikten sonra tekbir alarak fl›ndan bir kimsenin okudu¤u sec-
secdeden kalkar ve “semi’na ve de ayetini iflitirse, namaz›n› ta-
ata’na gufraneke rabbena ve iley- mamlad›ktan sonra secde yapar,
ke’l-masir” der. namazda okunan secde ayetini na-
Secde ayetinin namazda okun- mazda olmayan bir kimse iflitirse
mas› halinde , k›raat eden kifli en tilavet secdesi yapar.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
6 Haziran

(Bir Hadis, Bir Yorum) n›m. Bana dua edince, dua edenin
ALLAH KATINDAK‹ duas›na cevap veririm…” (Bakara,
EN DE⁄ERL‹ fiEY 2/186) diyen Yarat›c›s›na daha da
“Allah kat›nda duadan daha de¤er- yak›nlaflt›raca¤›n› bilir.
li bir fley yoktur.” (Tirmizî, “Deavât”, ‹steklerine ancak yüce Allah’›n
1) kudreti ve dilemesiyle ulaflabilece-
Dua eden insan, Allah’›n yüceli- ¤inin bilinciyle dua eden insan
¤i karfl›s›nda kendi aczini itiraf her dua ediflinde Rabbine daha
eder, O’nun yücelik ve büyüklü¤ü- çok yaklafl›r, Yarat›c›s›yla aras›nda-
nü sevgi ve sayg› hisleriyle takdir ki ba¤ kuvvetlenir. Bilir ki Rabbi
eder. Rabbinden dünya ve ahiret- ona çok yak›nd›r, kendisini iflit-
te iyilik ve nimet ister, günah ve mektedir… Bu bilinç ve hislerle
hatalar›n› affetmesini diler. S›k›n- yap›lan dua insan›n Yarat›c›s›na
t›l› ve zor zamanlar›nda O’na yö- iman›n›n, güveninin ve sevgisinin
nelir, s›k›nt›lar›n› gidermesi için bir tezahürüdür. ‹flte bu yüzden
yalvar›r. Duan›n kendisini “Kulla- Peygamberimiz “Allah kat›nda dua-
r›m, beni senden sorarlarsa (bilsinler dan daha de¤erli bir fley yoktur.” bu-
ki): gerçekten ben (onlara çok) yak›- yurmufltur.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
7 Haziran

ÇEVRE TEM‹ZL‹⁄‹ ahirette) ac› sonuçlarla karfl›lafla-


Allahu Teâlâ, insan› yaratm›fl ca¤› haber verilmektedir (Rûm,
ve onun sa¤l›kl›, mutlu ve huzur- 30/ 41). Sevgili Peygamberimiz
lu yaflamas› için de gerekli orta- de a¤aç dikmeyi teflvik etmifl,
m› var etmifl, pek çok imkân› akar ve durgun sular›n kirletil-
onun istifadesine sunmufltur. ‹n- memesi, yol ve sokaklar›n temiz
san›n sahip oldu¤u özellik ve üs- tutulmas› yönünde önemli uyar›-
tünlükler, onun bu emaneti so- larda bulunmufltur.
rumsuz bir biçimde tahrip etme- Çevre içerisinde canl› ve cans›z
sini ve tüketmesini de¤il, aksine
büyük bir sorumlulukla hareket her türlü varl›¤›n onun varl›¤›na,
etmesini gerektirmektedir. birli¤ine, güç ve kudretine dela-
Yüce dinimiz, her hususta ol- let etmesi, çevreyi koruyup temiz
du¤u gibi çevre konusunda da tutmay› daha da zorunlu hâle ge-
bize telkinlerde bulunmaktad›r. tirmektedir (Nahl, 16/12-18).
Kur’an’da, insan›n zararl› eylem- O hâlde, yaflad›¤›m›z çevrenin
leri dolay›s›yla karada ve denizde dengesini korumak hususunda
bozulman›n meydana geldi¤ini, sorumluluk bilinciyle davranma-
bu nedenle insan›n (dünya ve l› ve birbirimizi uyarmal›y›z.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
8 Haziran

HZ. PEYGAMBER‹N VEFATI lah’tan korkun.” olmufltu.(Ebû Da-


“Bugün sizin dininizi kemale erdir- vud, “Edeb”, l33)
dim, size olan nimetimi tamamlad›m Rasûlüllah, Hicretin 11. y›l›nda
ve size din olarak ‹slâm'› seçtim.” 13 Rebiülevvel (8 Haziran 632) pa-
(Maide, 5/3) ayetiyle Peygamber zartesi günü, kendisine verilen
efendimizin görevi art›k sona er- emaneti en mükemmel bir flekilde
miflti. Veda Hacc'›ndan üç ay sonra yerine getirmifl olarak Rabbimizin
da ateflli bir hummaya yakalanarak rahmetine kavuflmufltu. Müslüman-
hastaland›. lar, cenaze namaz›n› guruplar ha-
Rasûlüllah’›n (s.a.s.). hastaland›- linde, imams›z olarak k›lm›fllard›r.
¤›n› duyunca sahabe Mescitte top- Sahabe, Rasûlüllah'›n nereye def-
lanm›fllard›. O yüce insan: “Rabbi- nedilece¤i hususunda ihtilafa düfl-
min huzuruna üzerimde kul hakk› ol- müfllerdi. Hz. Ebûbekir, Peygambe-
madan varmak istiyorum.” diyerek as- rimizin “Hiçbir peygamber, vefat etti¤i
hab›yla helâlleflti. “Bilesiniz ki, elbette yerin d›fl›nda bir yerde defnedilmemifl-
ben Rabbime kavuflaca¤›m, siz de bana tir.” buyurdu¤unu iflitti¤ini söyle-
ulaflacaks›n›z” buyurdu. Son sözü: mesi (‹bn Sa’d, II, 292-293) üzeri-
“Namaz! Namaza dikkat edin! Emriniz ne, Peygamberimiz vefat etti¤i Hz.
alt›ndaki insanlar hakk›nda da Al- Aifle’nin odas›na defnedilmifltir.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
9 Haziran

MUTLU B‹R EVL‹L‹K revini yükler (Nisa, 4/4-5-6)


Günümüzde ailenin; dinî, kültü- Mutlu bir evlilikte efller Allah’tan
rel ve ahlâki de¤erlerin yerlefltirilip çekinir, kuldan utan›r,sorumluluk
yaflat›lmas›nda üstlendi¤i görev çok bilinciyle hareket ederler. Aile ha-
büyüktür. Tabi bu da öncelikle yat›ndaki karfl›l›kl› iliflkilerde sevgi
mutlu bir evlilikten geçmektedir. ve sayg› her zaman ön planda tutul-
‹slâm dini Müslümanlar›n evle- mal›d›r. Hiçbir konuda inatç› olma-
nip yuva kurmalar›na büyük önem mal›, efller aras›nda her zaman bir
verir. ‹slâm’›n aileye yaklafl›m› mefl- orta yol bulunmal›d›r. Aile içerisin-
ru bir nikah ile bir araya gelen ka- de al›nan kararlarda her zaman efl-
d›n ve erke¤in birbirine destek ler birbirine dan›flmal›d›r. Aile içe-
olup mutlu bir flekilde yaflamalar› risindeki s›rlar› asla üçüncü kiflilere
yönündedir. duyurulmamal›d›r. Ailedeki huzur
Mutlu bir evlilik için ‹slâm dini ve mutluluk karfl›l›kl› ahlâk çerçe-
evlilik ba¤›n›n korunmas›nda kar› vesinde olmal›, aile fertleri birbiri-
kocaya önemli sorumluluklar yük- ne daha s›k› sevgi ve muhabbet duy-
ler. Taraflar aras›nda geçimsizlik mal›d›r. Birbirine sayg›l›, birbirini
oldu¤unda onlara sab›r ve hoflgörü- koruyan ve iyi anlaflan efller, dünya
yü ö¤ütler. Topluma da hakemler nimetlerinin en yükse¤ine ulaflm›fl
vas›tas›yla efllerin aras›n› bulma gö- say›l›rlar.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
10 Haziran

FUHUfi VE Z‹NA t›r.” (Araf, 7/33) Ayn› flekilde zi-


Fuhufl, afl›r› derecede çirkin söz nay› da Yüce Rabbimiz haram k›l-
ve davran›fl, edeb ve ahlâka ayk›r›, m›fl ve; “Zinaya yaklaflmay›n. Çün-
dînen yasaklanan her türlü kötü- kü o, son derece çirkin bir ifltir ve çok
lük ve çirkinlik demektir. Zina ise kötü bir yoldur.” (‹sra, 17/32) bu-
evlilik d›fl› cinsel iliflki anlam›na yurarak zinadan uzak durmam›z›
gelmekte ve dinimize göre büyük emretmifltir.
günahlardan biri olarak say›lmak- Fuhufl ve zinan›n yayg›n oldu¤u
tad›r.
toplumlarda ahlâkî güzellikler-
Dinimizin temel hedeflerinden
biri de fertleri ve toplumu her den bahsetmek mümkün de¤il-
türlü kötülük ve çirkinlikten ko- dir. Çünkü fuhflun zarar› sadece
rumakt›r. Bu sebeple dinimizde bunu iflleyenle s›n›rl› kalmay›p,
fuhufl, zina ve bunlara götüren toplumun di¤er fertlerine de sira-
tüm yollar yasaklanm›flt›r. Nite- yet eder. fiu halde toplumu ahlâ-
kim ayeti kerimede; “De ki: “Rab- ken çökerten fuhufl ve zinadan ve
bim ancak, aç›k ve gizli çirkin iflleri onlara götüren tüm yollardan
(fevahifl), günah›,…haram k›lm›fl- uzak durmal›y›z.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
11 Haziran

AHDE VEFA ne, gerek flah›slar ve gerekse


‹slâm ahlâk›n›n en önemli toplumlar aras› yaz›l› ve sözlü
prensiplerinden biri de ahde ve- antlaflmalara yeterince önem ve-
fâd›r. “Özü ve sözü bir olmak, rilmedi¤ine maalesef hepimiz
verdi¤i sözde durmak” anlamla- flahit olmaktay›z. Birbirine güve-
r›na gelen ahde vefâ, toplum ah- ni kalmam›fl insanlardan oluflan
lâk›n›n temelini teflkil etmekte- toplumlarda her gün kavga ve
dir. ‹nsanlar karfl›l›kl› olarak bir- fliddet, sinir ve stres giderek art-
birlerinden sadakat ve güven maktad›r. Kur’an-› Kerimde Al-
beklerler. Muhatab›na güven ve- lah Teâla : “..verdi¤iniz sözü yeri-
rirken, kendisi de karfl› taraftan ne getirin. Çünkü verilen söz so-
sadakat ve güven bekler. Beklen- rumlulu¤u gerektirir.” (‹srâ,
tiler sonuç vermedi¤i zaman da 17/34) buyurmaktad›r.
büyük hayal k›r›kl›klar›, piflman- Müslüman insan sözüne ve
l›k ve üzüntüler bafl gösterir. özüne güvenilen, sorumlulu¤u-
Günümüzde, genellikle veri- nun bilincinde, ahde vefâ göste-
len sözlerin yerine getirilmedi¤i- rendir.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
12 Haziran

ÖLÜM, ÖLÜMDEN SONRA ra birinci defa üflemesinden son-


D‹R‹LME ra k›yametin kopmas› ve evrenin
Ölüm, ruhun bedenden ayr›l›p düzeninin bozulup dünyada yafla-
hayat›n sona ermesidir. Bu, Al- yan bütün canl› varl›klar›n ayn›
lah’›n de¤iflmez kanunudur: “Her anda ölmesi; ‹srafil’in ikinci defa
canl› ölümü tadacakt›r. fiüphesiz k›- sûra üflemesinin ard›ndan ise,
yamet günü yapt›klar›n›z›n karfl›l›¤› dünyada hayat sürmüfl bütün in-
size tastamam verilecektir” (Âl-i ‹m- sanlar›n ruhlu-bedenli varl›klar
rân, 3/185). olarak diriltilip dünyada yapt›kla-
‹slâm inanc›na göre k›yamet r›ndan hesaba çekilmek üzere
koptuktan sonra her fley yok ola- mahfler yerine sevk edilmeleri ve
cak, Allah’tan baflka hiçbir canl› hesap ifllemini takiben inanç ve
kalmayacakt›r. Nitekim bir ayette: amellerine göre cennete veya ce-
“Yer üzerinde bulunan her canl› yok henneme konmalar› safhalar›n-
olacakt›r. Ancak azamet ve ikram sa- dan oluflur.
hibi Rabbinin zât› bâkî kalacakt›r” fiu halde insana düflen görev, flu
(Rahmân, 55/26-27) buyurulmufl- geçici dünya hayat›nda Allah’›n r›-
tur. zas›na uygun bir hayat sürüp ebe-
Ahiret âlemi; ‹srafil (a.s.)’›n sû- di saadeti kazanmak olmal›d›r.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
13 Haziran

AH‹RET HAYATI duna gelince iflte gerçek hayat odur.


Ahiret hayat› “hem dünya hayat›- Keflke bilselerdi!” buyurulmufltur.
n›n sonunu hem de ölümle baflla- Ahirete iman eden kimse, ömrü-
yan ebedî hayat›” içine al›r. Ahiret- nü en iyi flekilde de¤erlendirmeli
te iman, ‹slâm’›n inanç esaslar›n- ve o büyük güne haz›rl›k yapmal›-
dand›r. Kur’an’da genellikle Al- d›r. Kur’an o büyük günün dehfleti-
lah’a imanla ahirete iman birlikte ni flöyle anlat›r: “Ey insanlar! Rabbi-
zikredilmifltir. Ahirete inanmamak
nize karfl› gelmekten sak›n›n. Çünkü
küfürdür. Bir ayette “…Kim Allah’›,
k›yamet sars›nt›s› çok büyük bir fley-
meleklerini, kitaplar›n›, peygamberle-
rini ve ahiret gününü inkâr ederse, de- dir. Onu görece¤iniz gün her emzikli
rin bir sap›kl›¤a düflmüfl olur.” (Nisâ, kad›n emzirmekte oldu¤u çocu¤undan
4/136) buyurulmufltur. geçer ve her hamile kad›n da karn›n-
Ahiret hayat› ebedî , dünya haya- daki çocu¤unu düflürür. ‹nsanlar› sar-
t› ise fanidir. Ankebût sûresi 64. hofl görürsün, halbuki onlar sarhofl de-
ayette “Bu dünya hayat› ancak bir e¤- ¤ildir. Ne var ki Allah’›n azab› çok
lence ve oyundan ibarettir. Ahiret yur- fliddetlidir.” (Hac, 22/1-2)
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
14 Haziran

DÖRT BÜYÜK MELEK man olunmamas› gerekti¤ini belirt-


Nurani ve ruhani varl›klar olan mektedir: “Her kim Allah’a, melekle-
Meleklere inanmak, iman esaslar› rine, peygamberlerine, Cebrail’e ve
aras›nda yer almaktad›r. Melekler Mikail’e düflman olursa bilsin ki, Al-
içinde dört büyük melek olarak an›- lah da inkar edenlerin düflman›d›r.”
lanlar Cebrail, Mikail, ‹srafil ve Az- (Bakara, 2/98).
raildir. ‹srafil, birincisinde k›yametin ko-
Cebrail, Allah’›n seçti¤i ve görev- puflu ve ikincisinde yeniden dirilifl
lendirdi¤i peygamberlerine vahiy için sura üfleyecek olan melektir.
getiren elçidir. Kur’an’da hem Cib- Azrail ise canl›lar›n ruhunu alan
ril (Bakara, 2/97, 98) hem de Ru- melektir ve ölüm esnas›ndaki bu
hu’l-emin (fiuara, 26/193) ve Ru- görevi dolay›s›yla di¤er ad› “mele-
hu’l-kuds (Bakara, 2/87; Nahl, kü’l-mevt”tir. Kur’an’da melekül-
16/102) isimleriyle an›lmaktad›r. mevt (ölüm mele¤i) olarak an›l-
Mikail, tabiat olaylar›n› ve canl›la- maktad›r: “De ki: “Sizin için görevlen-
r›n r›z›klar›n› idare etmekle görevli dirilen ölüm mele¤i can›n›z› alacak,
melektir. Allah, Kur’an’da Mikail’i sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
de ismen anarak, meleklere düfl- (Secde, 32/11).
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
15 Haziran

C‹MR‹L‹K hakk›yla haberdard›r.” (Âl-i ‹m-


Cimrilik, insandaki dünya ma- rân, 3/180) buyurulmaktad›r.
l›na tamah etme, daha fazla mal ‹nsano¤lundaki kötü huylar-
edinme, yoksul kalaca¤›ndan dan biri olan cimrilik, ahlâkî ve
korkma, kimseye güvenmeme ruhî bir hastal›kt›r. Ancak ilim
gibi duygulardan kaynaklan›r. ve amel yoluyla tedavi edilmesi
Oysaki, cimrilik bir mü’mine ya- mümkündür. Cimrili¤i tedavi et-
rar sa¤lamayan bir davran›flt›r. menin yolu, onun ahlâkî, dinî
Kur’an-› Kerim’de de “Allah’›n ve toplumsal zararlar›n› araflt›-
kendilerine lütfundan verdi¤i ni- r›p ö¤renmek, insanlar›n dertle-
metlerde cimrilik edenler, bunun, riyle ilgilenmek, onlara yard›m
kendileri için hay›rl› oldu¤unu san- etmeye kendini zorlamakt›r. Ay-
mas›nlar. Hay›r! O kendileri için r›ca insan dinimizin emretti¤i
bir flerdir. Cimrilik ettikleri fley k›- gibi zekât vererek ve muhtaç
yamet gününde boyunlar›na dola- kimselere maddî yard›mda bu-
nacakt›r. Göklerin ve yerin miras› lunarak da cimrilik duygusun-
Allah’›nd›r. Allah yapt›klar›n›zdan dan kurtulabilir.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
16 Haziran

MÜTEVAZI Kim de Müslüman kardefline kibreder,


(ALÇAK GÖNÜLLÜ) OLMAK büyüklük taslarsa Allah da onu alçal-
Yüce dinimiz ‹slâmiyet ahlâkî t›r.” (et-Ter¤›b vet-Terhib, 5/561)
güzellikler manzumesidir. Dinimi- buyurmufltur.
zin emretmifl oldu¤u güzel ahlâk Alçak gönüllü olmak bir fazilet-
esaslar›ndan biri de tevazudur. Te- tir, olgunlu¤un, güzel ahlâk›n ala-
vazu kibrin z›tt›d›r. Kibir; insan›n metidir, insan› yüceltir. Yüce Allah
kendisini lay›k oldu¤undan büyük Kur’an-› Kerim’de: “Küçümseyerek
görmesi, baflkalar›n› kendinden
surat as›p insanlardan yüz çevirme ve
küçük görerek gururlanmas›d›r.
Tevazu ise alçak gönüllülük, ken- yeryüzünde böbürlenerek yürüme!
dini oldu¤undan daha afla¤› gör- Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övü-
mektir. Dinimizin emretti¤i teva- neni sevmez.” (Lokman, 31/18) bu-
zudur, alçak gönüllü olmakt›r. yurarak bizleri bu konuda uyar-
Peygamber efendimiz bir hadis-i m›flt›r. O halde Müslüman olarak
fleriflerinde, “Bir kimse Müslüman bizlere yak›flan, Peygamber efendi-
kardefline alçak gönüllü davran›rsa, miz (s.a.s.)’in ahlâk›n› örnek al-
Allah o kimsenin flerefini yükseltir. makt›r.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
17 Haziran

HUfiÛ lar ki, namazlar›nda huflû (derin


Huflû, Allah'a karfl› korku ve bir sayg›) içerisindedirler”
sevgi ile boyun e¤me ve bu duy- (Mü'minûn, 23/2) mealindeki
gu ile alçak gönüllülük ve teva- ayet-i kerime de bu durumu ifa-
zu göstermedir. de etmektedir.
Huflû, Kur'ân-› Kerîm'de Yani mü’minler kibir, gurur
mü'minlerin bir özelli¤i olarak ve kendini be¤enmifllikten
zikredilmekte ve anlam olarak uzakt›rlar; kul olduklar›n›n ve
da mü'minlerin Allah'a duydu- ibadet ve itaat etmekten baflka
¤u derin sayg› ve gönülden ya- bir konumda olamayacaklar›-
p›lan itaat ve boyun e¤meyi ifa- n›n fark›ndad›rlar. Bu nedenle
de etmektedir. (bk. Ahzâb, vücutlar› ile birlikte kalpleri de,
33/35) ‹badette huflu da yine Allah'tan korkarak onun önün-
riya ve gösteriflten uzak bir fle- de secde eder. Onlar Allah'tan
kilde ibadetin özünü kavraya- korkmayan ve kibir içinde yafla-
rak ifa etme anlam›ndad›r. “On- yanlar gibi davranmazlar.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
18 Haziran

ALLAH’IN KULLARINA nu kaybetti¤i anlafl›lan kad›n te-


MERHAMET‹ laflla onu ar›yor, önüne herhangi
Kullar›na say›s›z nimet bahfle- bir çocuk ç›kt›¤›nda hemen onu
den ve onlar›n günahlar›n› ba¤›fl- ba¤r›na bas›yor, derin bir flefkatle
layan Allah Teâlâ, merhametlile- emzirdikten sonra kendi çocu¤u-
rin en merhametlisidir. (Yûsuf, nu tekrar ar›yordu. Bu merhamet
12/64). Onun rahmeti her fleyi tablosu karfl›s›nda duygulanan
kuflatm›flt›r. (A’râf, 7/156)
rahmet Peygamberi, etraf›ndaki
Yüce Allah’›n kullar›na olan
arkadafllar›na flu soruyu sordu:
merhameti flu olayda çarp›c› bir
biçimde anlat›lm›flt›r: Huneyn “Bu kad›n›n kendi çocu¤unu atefle
gazvesi sonras›nda Hevâzin kabi- ataca¤›n› düflünebilir misiniz?” Sa-
lesinden baz› insanlar esir al›nm›fl habiler, “Hay›r” deyince, Peygam-
ve Resul-i Ekrem’in (s.a.s.) huzu- berimiz flöyle buyurdu: “Allah, kul-
runa getirilmiflti. Bu s›rada esirler lar›na bu kad›n›n çocu¤una olan
aras›ndaki emzikli bir kad›n her- merhametinden daha çok merhametli-
kesin dikkatini çekmiflti. Çocu¤u- dir.” (Buharî, “Edeb”, 18)
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
19 Haziran

KOLAY OLANI TERC‹H (Müslim, “Fezâil”, 20) Bu se-


ETMEK beple Müslüman da, günah ol-
Allah Teâlâ’n›n kullar› için mad›¤›, maddî ya da manevî
raz› oldu¤u ‹slâm dininin temel kay›p getirmedi¤i, kendisine ya
prensiplerinden bir tanesi ‘ko- da çevresine zarar vermedi¤i
lay olan› tercih etmek’tir. Çün- sürece hayat›n›n her safhas›nda
kü her fiili Müslümanlar için kolay olan› tercih etmeli ve Al-
bir hayat düsturu olan Peygam- lah Resulü’nün (s.a.s.) sünneti-
berimizin sünneti bu flekilde- ne uymal›d›r. Zor olan tercih
dir. Hz. Aifle validemizin naklet- ederek daha fazla sevap ve fazi-
ti¤ine göre “Rasulullah (s.a.s.) let beklememelidir. fiüphesiz
Efendimiz, biri di¤erinden daha ko- Peygamber Efendimizin yolun-
lay iki durum aras›nda tercih ya- dan gitmek bir Müslümana en
paca¤› zaman, flayet günah de¤ilse çok sevap getirecek davran›flt›r.
mutlaka en kolay olan›n› seçerdi. Netice itibariyle her Müslüman
E¤er günah ise insanlar aras›nda o yapaca¤› ifllerde daima kolay
iflten en uzak duran O olurdu.” olan› tercih etmelidir.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
20 Haziran

A‹LE FERTLER‹ ARASINDA lerini dikkatle dinleyen fertlerin


‹LET‹fi‹M bulundu¤u ailelerde çocuklar›n öz
Aile milletin temel tafl›, toplu- güveni ve ba¤›ms›zl›klar› geliflir.
mun çekirde¤idir. Ailelerin bir Etkili iletiflimin oluflturulamad›¤›
araya gelmesiyle millet denilen bü- ortamda çocuklar, düflünce ve duy-
yük topluluk oluflur. Bir milletin gular›n› aç›kça dile getiremeyen
güçlü ve kuvvetli olmas›, onu mey- ba¤›ml› bir birey olup çeflitli sorun-
dana getiren ailelerin sa¤lam ol- larla karfl›lafl›rlar.
mas›yla yak›ndan ilgilidir. Aile mutlulu¤u için fertlerin an-
Aile fertleri aras›ndaki iletiflim, lay›fll› olmalar› gerekir ki, bunun
ailenin iflleyiflinde, huzur ve mutlu- yolu da kendimizi karfl›m›zdakinin
lu¤unda çok önemlidir. Çocukla- yerine koyarak, onun gibi hisset-
r›n iyi yetiflmeleri, anne-baba-ço- mekten geçer.
cuklar aras›nda etkili bir iletiflimin Huzurlu olmak isteyen bir aileye
kurulmas›na ba¤l›d›r. Etkili ileti- düflen görev, aile fertleri aras›nda
flimde, aile fertleri birbirini oldu¤u iletiflimi iyi kurmak; birbirlerine
gibi kabul edip de¤er verir ve bir- karfl› sevgi ve sayg›yla ba¤lanmak-
birini anlamak için dinler. Birbir- t›r.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
21 Haziran

(Bir Hadis, Bir Yorum) rine öf bile denmemelidir.


ANNE VE BABAYA ‹Y‹L‹K Bu hadiste Peygamberimiz, iyilik
Ebû Hureyre (r.a) flöyle rivayet hususunda annenin babadan da-
etmifltir: Bir kifli Peygamber (s.a.s.)’e ha çok hakka sahip oldu¤unu be-
Ey Allah’›n Resûlü kime iyilik edeyim? lirtmifltir. ‹slâm bilginleri, anne-
diye sordu. Hz. Peygamber annene de- nin bu önceli¤e, hamilelik döne-
di. Sonra kime? dedi. Hz. Peygamber mi do¤um sanc›lar›, süt emzirme
annene dedi. Sonra kime? dedi. Hz. ve büyütmedeki zahmetleri sebe-
Peygamber annene dedi. Sonra kime? biyle sahip oldu¤unu belirtirler.
dedi. Hz. Peygamber babana dedi. ‹nsanlar, babaya nispetle anne-
(Buharî, Edebü’l-Müfred, 3) nin hakk›nda gevfleklik gösterebi-
Anne-baba, çocuklar›n›n hem lirler. Annesiyle daha çok vakit ge-
varl›k sebebi, hem de onlar› sevgi çiren çocuk, onun flefkat ve mer-
ve flefkatle yetifltiren, terbiye ede- hametiyle kalbini k›rabilir. Bunu
rek hayata haz›rlayan iki de¤erli babaya yapamazlar. Dolay›s›yla di-
varl›kt›r. Her ikisi de sevgi, sayg›, nimiz, babadan önce anneye iyili-
iyilik ve itaate lay›k olup, kendile- ¤i vurgulam›flt›r.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
22 Haziran

M‹NYATÜR SANATI cüsü olarak Türk sanat›na ayr› bir


Minyatür, matbaan›n kullan›l- ekol katm›flt›r.
maya bafllamas›ndan önce, el yaz- Levni’den sonra do¤u tarz›n-
mas› kitaplar› süslemek için yap›- dan uzaklaflan Osmanl› minyatür
lan, ka¤›t, pörflemen, fildifli gibi sanat› realizme yönelmifl, tabiat
çeflitli malzeme üzerine küçük re- unsurlar›n› sitilize eden nakkafllar
sim yapma sanat›na verilen add›r. azalm›fl, bunun yerine manzara ve
‹lk defa M. Ö. eski M›s›r’da, es- çiçek resimleri ön plana ç›km›flt›r.
ki Yunan ve Roma’da yazma kitap-
19. as›rdan sonra da Avrupa re-
larda kullan›lm›fl, Avrupa’da 17.
As›r’da matbaan›n yayg›nlaflma- simlerine meyil artm›fl, binalar›n
s›yla önemini kaybetmifltir. Orta tavan, dolap ve duvarlar› manzara
Asya ülkelerinde de yayg›n olarak resimleriyle süslenmifl, Sultan II.
kullan›lm›fl, Osmanl› devletinde Mahmut döneminden sonra ise
Fatih devrinden itibaren görül- kitaplara minyatür çizme sanat›
me¤e bafllam›fl, ‹ran tarz› etkili ol- tamamen kalkm›fl, bunun yerini
mufl, 17. asr›n en meflhur minya- duvara as›lan tablolar alm›fl, bat›
türcüsü Levni Osmanl› minyatür- resim sanat› hâkim olmufltur.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
23 Haziran

DUA’NIN ANLAM VE ÖNEM‹ “De ki! Duan›z olmazsa Rabbim size


Dua, Allah’›n Yüceli¤i karfl›s›n- ne diye de¤er versin?” buyurmakta-
da, kulun aczini itiraf etmesi, ya- d›r. (Furkân, 25/77). Yüce Allah
rat›c›dan lütuf ve yard›m dilemesi kulunun kendisine s›¤›nmas›n-
demektir. Allah ile inanan kifli dan, yakarmas›ndan ve yard›m is-
aras›nda vas›tas›z bir iletiflim arac› temesinden hoflnut olmaktad›r.
olan duan›n temelinde O’na Kiflinin Allah’a samimi bir flekil-
iman ve güven vard›r. de ve huflu içinde yalvar›p yakar-
Dua, aciz olan insan ile, kâdir
mas› esast›r. Dua yüksek sesle de-
olan Allah aras›nda adeta bir köp-
rü vazifesi görür. Bu anlamda du- ¤il, sade bir dil ve duyarl› bir kalp-
a kulun, Rabbine en k›sa yoldan le yap›lmal›, ba¤›rarak, gösterifle
ulaflma tarz›d›r. kaçan bir tav›rla dua yapmaktan
Dua, ayn› zamanda Yarat›c›ya fliddetle kaç›n›lmal›d›r.
olan iman ve teslimiyetin bir ifa- Allah’› anan, O’na s›¤›nan,
desidir. Kullu¤un özü oldu¤u gi- O’ndan yard›m isteyen bir kul,
bi, iman›n pratik bir yans›mas› hem O’nun r›zas›n› kazan›r, hem
olarak da önemlidir. Yüce Allah: de yard›m›n› elde eder.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
24 Haziran

ÜÇ AYLARIN BAfiLANGICI sini yap›p gelece¤e haz›rl›kl› olma-


“Üç Aylar”; Recep, fiaban, Rama- n›n bir vesilesidir.
zan aylar›n› içine alan feyizli ve be- Öyleyse bu mübarek günlerde,
reketli bir maneviyat mevsimidir. yarat›c›m›za, ailemize, çocuklar›m›-
Bu aylar dinî duygular›m›z›n yo- za, milletimize ve tüm insanl›¤a
¤unluk kazand›¤›, merhamet, flef- karfl› görev ve sorumluluklar›m›z›n
kat, yard›mlaflma ve dayan›flma his- oldu¤unu bir kez daha hat›rlaya-
lerimizin doruk noktaya ulaflt›¤› l›m. Yanl›fl ve kusurlar›m›zdan dö-
kutlu zaman dilimleridir. nelim, elimizi ve gönlümüzü uzana-
Üç aylar, yarat›l›fl gayemizi düflün- bilece¤imiz herkese açal›m. Yüce
memiz, yaratan ve yarat›lanlarla dinimizin bizden istedi¤i kardefllik
olan münasebetlerimizi gözden ge- ve beraberli¤imizin güçlenmesine,
çirmemiz için bulunmaz birer f›r- insanî ve ahlâkî meziyetlerin yay-
satt›r. Kandiller geçidi olarak ad- g›nlaflmas›na gayret gösterelim.
land›r›lan, Regaib, Miraç, Berat ve Sevgili Peygamberimizin bu aylar-
Kadir gecelerinin de içinde bulun- da dua etti¤i gibi biz de: “Allah’›m!
du¤u üç aylar, kendimizi denetle- Recep ve fiaban aylar›n› bize mübarek
me ve de¤erlendirmenin, taat, iba- k›l ve bizi Ramazan’a kavufltur.” diye
det ve flükürlerimizi art›rman›n, bir dua edelim. (Ahmed b. Hanbel,
kere daha geçmiflimizin muhasebe- “Müsned”, I, 259)
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
25 Haziran

REGA‹B KAND‹L‹ bir kez daha hat›rlar›z; do¤ruluk ve


Bu gece, Müslümanlar için tövbe dürüstlü¤ün, paylafl›m›n, hak ve hu-
etmenin, aff›n ve manevî ar›nman›n kuka riayetin, bar›fl içinde yaflama-
habercisi olan rahmet ve ma¤firet n›n, kutsala sayg›n›n insanî erdemler
mevsimi üç aylara girdi¤imizi müjde- ba¤lam›nda ulafl›labilecek en üstün
leyen Regaip Kandili’dir. de¤erler oldu¤unu hissederek ahlâ-
Üç aylar, mübarek gün ve geceler, k›m›z› bu erdemlerle donatma irade-
Yüce Rabbimiz taraf›ndan bizlere lüt- mizi yenileriz. Esasen bu gibi müba-
fedilen asla dönüfl, manevî dirilifl ve rek gün ve geceleri de¤erlendirebil-
yükselifl f›rsatlar›d›r. di¤imiz sürece, güzel amellerle içini
Üç aylar›n manevî iklimine girildi- doldurabildi¤imiz, yanl›fllar›m›z›n
¤i müjdesini tafl›yan Re¤aib Kandili fark›na var›p do¤ru istikamete yöne-
de Cenâb-› Hak’ka yürekten yönelifl lebildi¤imiz ölçüde bizim için bere-
ve yakar›fl›n, günahlardan ar›nma- ketli ve kazançl› zaman dilimleri ola-
n›n, nefsimizin yan›lt›c› arzular›ndan cakt›r.
uzaklaflman›n imkân›d›r. Bu duygu ve düflüncelerle Regâib
Bu gecede Rabbimizle, yak›nlar›- Kandilinizi tebrik eder, bu gecenin
m›zla ve çevremizle ba¤lar›m›z› yeni- Milletimizin ve ‹slâm âleminin birlik
den gözden geçirir, bu vesileyle ol- ve dirli¤ine, insanl›¤›n hidayet, bar›fl
gun dindarl›¤›n iman-ibadet-ahlâk ve huzuruna vesile olmas›n› Yüce Al-
bütünlü¤ünü sa¤lamaktan geçti¤ini lah’tan niyaz ederiz.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
26 Haziran

MADDE BA⁄IMLILI⁄I bulunmaktad›r.


Gençlerimizi ve toplumumuzu Örne¤in bunlardan eroin, baz
derinden etkileyen zararl› al›flkan- morfin, gibi maddeler bedende ve
l›klardan biri de madde ba¤›ml›l›- kiflilikte y›k›ma yol açan güçlü bir
¤›d›r. Günümüzde pek çok geliflmifl zehir konumundad›r. Bunlar çabu-
ülke, bütçelerinin büyük bir k›sm›- cak kana kar›flmakta, organlar›n ru-
n› bu tür zararl› al›flkanl›klarla mü- tin iflleyiflini ve do¤al yap›lar›n› boz-
cadeleye ay›rtmaktad›r. Madde ba- maktad›r.Yine bu tür ba¤›ml›l›k,
¤›ml›l›¤›, o maddeye duyulan ihti- beyin fonksiyonlar›n› bozdu¤u için
yaç sonucu ortaya ç›kmakta ve insa- kiflinin do¤ru düflünmesini de en-
n›n kiflili¤i ile yak›ndan ilgili olmak- gellemektedir. Kur’an bu ba¤lam-
tad›r. Bunu yapanlar, bu maddenin da; “Kendi ellerinizle kendinizi tehli-
psikolojik rahatlama meydana ge- keye atmay›n›z.” (Bakara, 2/195)
tirdi¤ini zannederler. Bunlara ba- buyurarak, her türlü zararl› al›flkan-
¤›ml› olanlar›n ise kendilerini dai- l›klardan uzak kalmam›z› emret-
ma hakl› ç›karan bir tak›m mazeret- mektedir. O halde madde ba¤›ml›-
ler ileri sürdükleri görülmektedir. l›¤›na karfl› herkes üzerine düflen
Madde ba¤›ml›l›¤›n›n bir çok türü görevi titizlikle yapmal›d›r.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
27 Haziran

TEVH‹D ve fi‹RK ‹manda ve ibadette Allah'› birle-


‹slâm dininin temel niteli¤i me inanc›n›n hayata yans›t›lmas›-
olan tevhid, Allah'›n zat›n› bütün n› kaç›n›lmaz k›lan ‹slâm dini, bu
tasavvurlardan, zihinlerdeki hayal hedefi gerçeklefltirmeye yönelik
ve evhamdan soyutlamak demek- bir dizi tedbirler alarak; akla ve
tir. Bu da; Yüce Allah'›n ulûhiyeti- kalbe, gizli ve aç›k bir flekilde gire-
ni tan›mak, birli¤ini tasdik etmek bilecek her tür flirk ve putperest-
ve O'na hiç bir efl ve ortak kabul likle mücadele etmifl, tevhid inan-
etmemekle gerçekleflir. c›n› iman esaslar›n›n özü kabul
Tevhid inanc›n›n karfl›t› olan etmifltir.
flirk ise, Allah’›n zat›nda, s›fat ve Allah’›n insanl›¤a rehber olarak
fiillerinde, orta¤› ve benzerinin gönderdi¤i her peygambere, üm-
oldu¤unu kabul etmeyi ifade metini tevhide ça¤›rmas›n› emret-
eder. Hatta yap›lan ibadetlerde mifltir: “Senden önce gönderdi¤imiz
Allah’›n r›zas› d›fl›nda baflka bir bütün peygamberlere, “fiüphesiz,
fleyi gözetme ve riya gibi kötü has- benden baflka hiçbir ilah yoktur. Öy-
letler için de flirk kelimesi kulla- leyse bana ibadet edin” diye vahyet-
n›lm›flt›r. miflizdir.” (Enbiyâ, 21/25)
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
28 Haziran

‹HLÂS güdülmez. Allah’›n r›zas›n›n d›-


‹hlâs, sözlükte ar›nmak, saf ve fl›nda bir amaçla yap›lan amel ve
halis olmak, özünü almak, temiz ibadetlerin Allah kat›nda hiçbir
olmak, kurtulmak gibi anlamlara de¤eri yoktur. “Ameli ile dünyal›k
gelir. isteyene Allah istedi¤ini verir, ancak
Dinî bir terim olarak, iman, iba- o kimsenin ahirette nasibi yoktur.
det, ahlâk, amel, dua gibi her tür- Ahireti isteyene de mükâfat›n› verir”
lü dînî vecibe ve emirleri s›rf Al-
(Hûd, 11/15–16; ‹srâ, 17/18–20).
lah r›zas› için yapmak; flirk, nifak,
Yapaca¤›m›z her iflte Allah’›n r›-
riya gibi flaibelerden uzak dur-
mak; söz, fiil ve davran›fllarda sa- zas›n› gözetmeliyiz. Aksi bir du-
mimi ve dosdo¤ru olmak anla- rum ise riyad›r, yani gizli flirktir.
m›ndad›r. fiirk ise Allah’›n ba¤›fllamayaca¤›
‹hlâs, kalp temizli¤inin ve sa¤- en büyük günaht›r. Bu nedenle
laml›¤›n›n bir delilidir. ‹hlâsta Al- Allah r›zas› için yap›lmayan amel
lah’›n r›zas› talep edilir; riya, gös- ve davran›fllar›n Allah kat›nda ge-
terifl, menfaat, flöhret vb. gayeler çersiz oldu¤unu unutmayal›m.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
29 Haziran

(Bir Hadis, Bir Yorum) 5) Bu teflbihiyle, ferdiyetçili¤i orta-


‹SLÂM KARDEfiL‹⁄‹ dan kald›ran Hz. Peygamber, “Siz,
“Hiçbiriniz, kendisi için istedi¤ini müslümanlar› birbirlerine karfl› merha-
kardefli için de istemedikçe kamil met, sevgi ve ilgi göstemede, bir uzvu ra-
mü’min olamaz.” (Nesaî, “‹man”, 19) hats›zland›¤›nda di¤erleri atefl ve a¤r›y-
Kendisine inananlar› “Müslüman- la duyarl›l›¤›n› ortaya koyan bir vücut
lar” olarak isimlendiren (Hac, olarak görürsünüz.” (Buharî, “Edeb”,
22/78) Yüce Rabbimiz (c.c.) 27) ifadesiyle, kendi aralar›ndaki
mü’min erkeklerle mü’min kad›n- iliflkinin nas›l olmas› gerekti¤ini ö¤-
lar›n birbirlerinin dostu oldu¤unu
retmifltir.
belirtmifl (Tevbe, 9/71) hatta onla-
r› kardefl ilan etmifltir. (Hucurât, Bu emrin gere¤ini yerine getire-
49/10) Nitekim buna s›k s›k vurgu bilmek için Müslümanlar›n aras›n-
yapan Allah Rasulü (s.a.s.) ve asha- da bir k›rg›nl›k vuku buldu¤u za-
b›, hayatlar› boyunca, kardeflli¤in man, “kardeflleriinizin aras›n› dü-
en güzel örneklerini sunmufllard›r. zeltin” emri gere¤ince bunun telafi
Sevgili Peygamberimiz, müslü- edilmesi gerekmektedir. Karfl›l›kl›
manlar›n di¤er müslümanlarla ilifl- ziyaret, selamlaflma ve hediyeleflme-
kisini, birbirine kenetlenmifl binaya lerle dostluk ve kardefllik duygusu-
benzetmifltir. (Buharî, “Mezalim”, nun pekiflmesi sa¤lanmal›d›r.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27
30 Haziran

M‹SAF‹RE ‹KRAM bir hadis-i flerif’te flöyle buyurmufl-


‹nsano¤lu yap›s› itibariyle yaln›z tur: “Kim Allah’a ve ahiret gününe
yaflayamaz. Hayat›n çeflitli zorluk- inan›yorsa misafirine ikram etsin…”
lar›n› ve tatlar›n› paylaflma ihtiyac› (Buharî, “Edeb”, 15; Ebû Davud,
hisseder. Dini ve milli kültürümüz- “Et’ime”, 5).
deki misafirlik olgusu bu ihtiyac›n Evimize gelen misafir bafl›m›z›n
giderilmesi aç›s›ndan son derece tac›d›r. Onu rahat ettirecek bütün
önemlidir. Onun içindir ki misafi- imkânlar› kullanmal›y›z. Misafirin
re ikram ve a¤›rlama hem dinimiz- üzülece¤i veya kendisini yük gibi
de hem de geleneklerimizde çok hissedece¤i tav›r ve sözlerden
önemsenen bir konudur. özenle kaç›nmal›y›z. Örne¤in ço-
Peygamberimiz (s.a.s.) misafirle- cuklar›n veya yard›mc›lar›n azar-
ri çok sever, yak›ndan ilgilenir, im- lanmamas›, gizli konuflmalar›n ya-
kânlar›n› zorlayarak da olsa ikram- p›lmamas› bunlardan baz›lar›d›r.
da bulunur, onlar› külfet de¤il ni- Evimize gelen misafire zengin fa-
met gibi görürdü. Misafirlerinin kir, yerli yabanc›, köylü flehirli,
çeflitli s›k›nt›lar›na katlan›r, neza- tahsilli tahsilsiz ayr›m› yapmadan
keti elden b›rakmazd›. Nitekim O, ayn› sayg› ve ikram› sunmal›y›z.
Cem Veb Ofset Tel: (0.312) 385 37 27