D‹YANET TAKV‹M‹

1

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

04 04

04 15

2009

GÜNEfi

05 42

05 55

CUMA

Ö⁄LE

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 40

16 57

AKfiAM

19 51

20 09

YATSI

21 21

21 41

KIBLE S.

12 10

12 07

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 121. Günü – Kalan Gün 244

Hicrî: 6 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 18 Nisan 1425
Kas›m: 175

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 11 32
Ay Bat›fl : 1 30

7

Trafik Güvenli¤i ve E¤itimi MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
Haftas› (01-07 May›s)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yunus Emre Kültür ve Sanat
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Haftas› (01-07 May›s)
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

2

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

04 02

04 13

2009

GÜNEfi

05 41

05 54

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 40

16 57

AKfiAM

19 52

20 10

YATSI

21 22

21 42

KIBLE S.

12 10

12 07

CUMARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 122. Günü – Kalan Gün 243

Hicrî: 7 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 19 Nisan 1425
Kas›m: 176

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 12 45
Ay Bat›fl : 2 05

8

“Hesaba çekilmeden önce
kendinizi hesaba çekiniz.”
(Hadis-i flerif)

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

3

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

04 01

04 11

2009

GÜNEfi

05 40

05 53

PAZAR

Ö⁄LE

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 41

16 58

AKfiAM

19 53

20 11

YATSI

21 24

21 44

KIBLE S.

12 11

12 08

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 123. Günü – Kalan Gün 242

Hicrî: 8 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 20 Nisan 1425
Kas›m: 177

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 13 55
Ay Bat›fl : 2 34

9

Fatih Sultan Mehmed’in
Vefat› (1481)
Uluslararas› Özgür Bas›n
Günü

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

4

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 59

04 10

2009

GÜNEfi

05 39

05 52

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 41

16 58

AKfiAM

19 54

20 12

YATSI

21 25

21 46

KIBLE S.

12 11

12 08

PAZARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 124. Günü – Kalan Gün 241

Hicrî: 9 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 21 Nisan 1425
Kas›m: 178

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 15 03
Ay Bat›fl : 3 01

0

‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
Haftas›
(04-10 May›s)
Türkiye Noterler Günü

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

5

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 57

04 08

2009

GÜNEfi

05 37

05 50

Ö⁄LE

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 41

16 58

AKfiAM

19 55

20 13

YATSI

21 27

21 47

KIBLE S.

12 11

12 08

SALI

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 125. Günü – Kalan Gün 240

Hicrî: 10 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 22 Nisan 1425
Kas›m: 179

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 16 10
Ay Bat›fl : 3 25

X

Avrupa Günü
Kas›m Günlerinin Sonu

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

6

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 56

04 06

2009

GÜNEfi

05 36

05 49

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 41

16 58

AKfiAM

19 56

20 14

YATSI

21 28

21 49

KIBLE S.

12 11

12 09

ÇARfiAMBA Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 126. Günü – Kalan Gün 239

Hicrî: 11 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 23 Nisan 1425
H›z›r: 1

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 17 17
Ay Bat›fl : 3 50

Q

Burdur’un Kurtuluflu (1920)
H›z›r Günleri (H›d›rellez)
Kan Haftas› (06-12 May›s)

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

7

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 54

04 04

2009

GÜNEfi

05 35

05 48

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 42

16 59

AKfiAM

19 57

20 15

YATSI

21 29

21 50

KIBLE S.

12 12

12 09

PERfiEMBE Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 127. Günü – Kalan Gün 238

Hicrî: 12 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 24 Nisan 1425
H›z›r: 2

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 18 23
Ay Bat›fl : 4 16

F

“‹man etmedikçe cennete gi- MAYIS
remezsiniz; birbirinizi sevme- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dikçe de olgun mü’min ola11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
mazs›n›z.” (Hadis-i flerif)
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

8

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 53

04 03

2009

GÜNEfi

05 34

05 47

CUMA

Ö⁄LE

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 42

16 59

AKfiAM

19 58

20 16

YATSI

21 31

21 52

KIBLE S.

12 12

12 10

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 128. Günü – Kalan Gün 237

Hicrî: 13 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 25 Nisan 1425
H›z›r: 3

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 19 29
Ay Bat›fl : 4 44

G

‹kinci Dünya Savafl›’n›n Sona
Ermesi (1945)

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

9

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 51

04 01

2009

GÜNEfi

05 33

05 46

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 42

16 59

AKfiAM

19 59

20 17

YATSI

21 32

21 53

KIBLE S.

12 12

12 10

CUMARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 129. Günü – Kalan Gün 236

Hicrî: 14 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 26 Nisan 1425
H›z›r: 4

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 20 33
Ay Bat›fl : 5 17

Veysel (Üveysi) Karânî Hz.
Anma Haftas›
(09-15 May›s)
Aile Haftas› (09-15 May›s)

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

10

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 49

03 59

2009

GÜNEfi

05 32

05 45

PAZAR

Ö⁄LE

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 42

17 00

AKfiAM

20 00

20 18

YATSI

21 34

21 55

KIBLE S.

12 12

12 10

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 130. Günü – Kalan Gün 235

Hicrî: 15 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 27 Nisan 1425
H›z›r: 5

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 21 34
Ay Bat›fl : 5 55

I

Anneler Günü
Dünya Sakatlar Haftas›
(10-16 May›s)
Dan›fltay ve ‹dari Yarg›
Haftas› (10-16 May›s)

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

11

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 48

03 58

2009

GÜNEfi

05 31

05 44

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 43

17 00

AKfiAM

20 01

20 19

YATSI

21 35

21 56

KIBLE S.

12 13

12 11

PAZARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 131. Günü – Kalan Gün 234

Hicrî: 16 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 28 Nisan 1425
H›z›r: 6

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 22 30
Ay Bat›fl : 6 40

O

VAKIFLAR HAFTASI
(12-18 May›s)
Görmeyenler Günü

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

12

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 46

03 56

2009

GÜNEfi

05 30

05 43

Ö⁄LE

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 43

17 00

AKfiAM

20 02

20 20

YATSI

21 37

21 58

KIBLE S.

12 13

12 11

SALI

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 132. Günü – Kalan Gün 233

Hicrî: 17 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 29 Nisan 1425
H›z›r: 7

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 23 18
Ay Bat›fl : 7 30

D

Dünya Hemflireler Günü ve
Haftas› (12-18 May›s)
‹flitme ve Konuflma
Özürlüler Günü

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

13

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 45

03 54

2009

GÜNEfi

05 29

05 41

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 43

17 00

AKfiAM

20 03

20 21

YATSI

21 38

21 59

KIBLE S.

12 13

12 12

ÇARfiAMBA Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 133. Günü – Kalan Gün 232

Hicrî: 18 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 30 Nisan 1425
H›z›r: 8

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 23 58
Ay Bat›fl : 8 26

R

Türk Dil Bayram›
MAYIS
Türkçe’nin Resmî Dil Olarak Pt. Sa. Ça. Pe. Cu.
Kabulü (M.1277)
1
Bedensel (Ortopedik)
11 12 13 14 15
Sakatlar Günü
25 26 27 28 29

2009
Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 31

D‹YANET TAKV‹M‹

14

‹MSAK

03 43

03 53

2009

GÜNEfi

05 28

05 40

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 43

17 01

AKfiAM

20 04

20 22

YATSI

21 39

22 01

KIBLE S.

12 14

12 12

PERfiEMBE Ö⁄LE

Hicrî: 19 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 1 May›s 1425
H›z›r: 9

A

‹STANBUL

MAYIS

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 134. Günü – Kalan Gün 231

Ay Do¤ufl :
Ay Bat›fl :

ANKARA

----9 25

N

Dünya Eczac›l›k Günü
Zeka ve Ruhsal Özürlüler
Günü
Dünya Çiftçiler Günü

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

15

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 42

03 51

2009

GÜNEfi

05 27

05 40

CUMA

Ö⁄LE

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 44

17 01

AKfiAM

20 05

20 23

YATSI

21 41

22 02

KIBLE S.

12 14

12 13

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 135. Günü – Kalan Gün 230

Hicrî: 20 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 2 May›s 1425
H›z›r: 10

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 0 33
Ay Bat›fl : 10 26

H

Hava fiehitlerini Anma Günü MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
ve Havac›l›k Haftas›
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(15-21 May›s)
Dünya Aile Günü ve Haftas› 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

16

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 40

03 50

2009

GÜNEfi

05 26

05 39

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 44

17 01

AKfiAM

20 06

20 24

YATSI

21 42

22 04

KIBLE S.

12 14

12 13

CUMARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 136. Günü – Kalan Gün 229

Hicrî: 21 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 3 May›s 1425
H›z›r: 11

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 1 02
Ay Bat›fl : 11 27

P

Filiz K›ran F›rt›nas›

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

17

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 39

03 48

2009

GÜNEfi

05 25

05 38

PAZAR

Ö⁄LE

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 44

17 02

AKfiAM

20 07

20 25

YATSI

21 44

22 05

KIBLE S.

12 14

12 13

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 137. Günü – Kalan Gün 228

Hicrî: 22 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 4 May›s 1425
H›z›r: 12

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 1 28
Ay Bat›fl : 12 28

U

“E¤er flükreder ve iman eder- MAYIS
seniz, Allah size neye azab et- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu.
sin ki? Allah, flükrün karfl›l›¤›1
n› verendir, hakk›yla bilen11 12 13 14 15
dir.” (Nisâ, 4/147)
25 26 27 28 29

2009
Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 31

D‹YANET TAKV‹M‹

18

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 38

03 47

2009

GÜNEfi

05 24

05 37

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 44

17 02

AKfiAM

20 08

20 26

YATSI

21 45

22 07

KIBLE S.

12 15

12 14

PAZARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 138. Günü – Kalan Gün 227

Hicrî: 23 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 5 May›s 1425
H›z›r: 13

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 1 52
Ay Bat›fl : 13 29

MÜZELER HAFTASI
(18-24 May›s)

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

19

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 36

03 45

2009

GÜNEfi

05 23

05 36

Ö⁄LE

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 45

17 02

AKfiAM

20 09

20 27

YATSI

21 46

22 08

KIBLE S.

12 15

12 14

SALI

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 139. Günü – Kalan Gün 226

Hicrî: 24 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 6 May›s 1425
H›z›r: 14

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 2 15
Ay Bat›fl : 14 32

E

Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayram›
Gençlik Haftas›
(19-25 May›s)

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

20

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 35

03 44

2009

GÜNEfi

05 23

05 35

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 45

17 02

AKfiAM

20 10

20 28

YATSI

21 48

22 10

KIBLE S.

12 15

12 15

ÇARfiAMBA Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 140. Günü – Kalan Gün 225

Hicrî: 25 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 7 May›s 1425
H›z›r: 15

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 2 38
Ay Bat›fl : 15 37

‹stihdam Haftas›
(20-26 May›s)

A

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

21

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 34

03 43

2009

GÜNEfi

05 22

05 34

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 45

17 03

AKfiAM

20 11

20 29

YATSI

21 49

22 11

KIBLE S.

12 16

12 15

PERfiEMBE Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 141. Günü – Kalan Gün 224

Hicrî: 26 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 8 May›s 1425
H›z›r: 16

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 3 03
Ay Bat›fl : 16 46

Ü

Dünya Süt Günü
MAYIS
“De ki: Ey Rabbim! fieytanla- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu.
r›n vesveselerinden sana s›¤›1
n›r›m.”
11 12 13 14 15
(Mü’minûn, 23/97)
25 26 27 28 29

2009
Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 31

D‹YANET TAKV‹M‹

22

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 32

03 41

2009

GÜNEfi

05 21

05 33

CUMA

Ö⁄LE

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 45

17 03

AKfiAM

20 11

20 30

YATSI

21 50

22 12

KIBLE S.

12 16

12 15

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 142. Günü – Kalan Gün 223

Hicrî: 27 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 9 May›s 1425
H›z›r: 17

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 3 32
Ay Bat›fl : 17 59

T

"Allah'›m! Fakirlikten, yok- MAYIS
luktan ve zilletten Sana s›¤›- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu.
n›r›m, zulmetmekten ve zul1
me u¤ramaktan da Sana s›¤›- 11 12 13 14 15
n›r›m.” (Hadis-i flerif)
25 26 27 28 29

2009
Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 31

D‹YANET TAKV‹M‹

23

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 31

03 40

2009

GÜNEfi

05 20

05 33

12 52

13 08

‹K‹ND‹

16 46

17 03

AKfiAM

20 12

20 31

YATSI

21 52

22 14

KIBLE S.

12 16

12 16

CUMARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 143. Günü – Kalan Gün 222

Hicrî: 28 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 10 May›s 1425
H›z›r: 18

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 4 07
Ay Bat›fl : 19 14

K

“Bafl›n›za her ne musibet ge- MAYIS
lirse, kendi yapt›klar›n›z yü- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu.
zündendir. O, yine de ço¤u1
nu affeder.”
11 12 13 14 15
(fiûrâ, 42/30)
25 26 27 28 29

2009
Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 31

D‹YANET TAKV‹M‹

24

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 30

03 39

2009

GÜNEfi

05 20

05 32

PAZAR

Ö⁄LE

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 46

17 04

AKfiAM

20 13

20 32

YATSI

21 53

22 15

KIBLE S.

12 17

12 16

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 144. Günü – Kalan Gün 221

Hicrî: 29 Cemâziye’l-Evvel 1430
Rumî: 11 May›s 1425
H›z›r: 19

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 4 50
Ay Bat›fl : 20 29

1

Sokak Çocuklar›na fiefkat
Haftas› (24-30 May›s)
Bu gün Greenwich saatiyle
12:11’de ‹çtima olacakt›r.

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

25

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 29

03 37

2009

GÜNEfi

05 19

05 31

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 46

17 04

AKfiAM

20 14

20 33

YATSI

21 54

22 17

KIBLE S.

12 17

12 17

PAZARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 145. Günü – Kalan Gün 220

Hicrî: 1 Cemâziye’l-Âhir 1430
Rumî: 12 May›s 1425
H›z›r: 20

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 5 43
Ay Bat›fl : 21 38

2

Bu gün Greenwich saatiyle
MAYIS
00:13’de Ru’yet olacak, hilal ilk Pt. Sa. Ça. Pe. Cu.
defa orta Kuzey Amerikan›n do1
¤usundan itibaren görülmeye
11 12 13 14 15
bafllayacakt›r.
25 26 27 28 29

2009
Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 31

D‹YANET TAKV‹M‹

26

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 28

03 36

2009

GÜNEfi

05 18

05 31

Ö⁄LE

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 47

17 04

AKfiAM

20 15

20 34

YATSI

21 56

22 18

KIBLE S.

12 17

12 17

SALI

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 146. Günü – Kalan Gün 219

Hicrî: 2 Cemâziye’l-Âhir 1430
Rumî: 13 May›s 1425
H›z›r: 21

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 6 48
Ay Bat›fl : 22 38

3

“Mü’min ülfet eden (insanlarla MAYIS
iyi geçinen) kiflidir. ‹nsanlarla Pt. Sa. Ça. Pe. Cu.
iyi geçinmeyen ve kendisi ile
1
geçinilmeyen kiflide hay›r yok- 11 12 13 14 15
tur.” (Hadis-i flerif)
25 26 27 28 29

2009
Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 31

D‹YANET TAKV‹M‹

27

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 27

03 35

2009

GÜNEfi

05 18

05 30

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 47

17 04

AKfiAM

20 16

20 34

YATSI

21 57

22 19

KIBLE S.

12 18

12 18

ÇARfiAMBA Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 147. Günü – Kalan Gün 218

Hicrî: 3 Cemâziye’l-Âhir 1430
Rumî: 14 May›s 1425
H›z›r: 22

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 8 02
Ay Bat›fl : 23 26

4

Elmal›l› Hamdi Yaz›r’›n
Vefat› (1942)

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

28

‹MSAK

03 26

03 34

2009

GÜNEfi

05 17

05 29

12 53

13 08

‹K‹ND‹

16 47

17 05

AKfiAM

20 16

20 35

YATSI

21 58

22 20

KIBLE S.

12 18

12 18

PERfiEMBE Ö⁄LE

Hicrî: 4 Cemâziye’l-Âhir 1430
Rumî: 15 May›s 1425
H›z›r: 23

A

‹STANBUL

MAYIS

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 148. Günü – Kalan Gün 217

Ay Do¤ufl :
Ay Bat›fl :

ANKARA

9 18
-----

5

“Sizden kim cahillikle bir kaba- MAYIS
hat ifller de sonra peflinden tövbe
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
eder, kendini düzeltirse (bilmifl
olun ki) O, çok ba¤›fllayand›r,
1 2 3 4 5 6 7 8 9
çok merhamet edendir.”
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
(En’âm, 6/54)
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

29

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 25

03 33

2009

GÜNEfi

05 17

05 29

CUMA

Ö⁄LE

12 53

13 09

‹K‹ND‹

16 47

17 05

AKfiAM

20 17

20 36

YATSI

21 59

22 22

KIBLE S.

12 18

12 18

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 149. Günü – Kalan Gün 216

Hicrî: 5 Cemâziye’l-Âhir 1430
Rumî: 16 May›s 1425
H›z›r: 24

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 10 34
Ay Bat›fl : 0 05

6

‹stanbul’un Fethi
(1453)
Koyun K›rkma Zaman›

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

D‹YANET TAKV‹M‹

30

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 24

03 32

2009

GÜNEfi

05 16

05 28

12 53

13 09

‹K‹ND‹

16 48

17 05

AKfiAM

20 18

20 37

YATSI

22 00

22 23

KIBLE S.

12 19

12 19

CUMARTES‹ Ö⁄LE

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 150. Günü – Kalan Gün 215

Hicrî: 6 Cemâziye’l-Âhir 1430
Rumî: 17 May›s 1425
H›z›r: 25

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 11 47
Ay Bat›fl : 0 37

7

“Kim gözünü açar hakk› id- MAYIS
rak ederse kendi yarar›na,
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu.
kim de (hakk›n karfl›s›nda)
1
körlük ederse kendi zarar›na- 11 12 13 14 15
d›r.” (En’âm, 6/104)
25 26 27 28 29

2009
Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 31

D‹YANET TAKV‹M‹

31

‹STANBUL

MAYIS

‹MSAK

03 23

03 31

2009

GÜNEfi

05 16

05 28

PAZAR

Ö⁄LE

12 53

13 09

‹K‹ND‹

16 48

17 06

AKfiAM

20 19

20 38

YATSI

22 02

22 24

KIBLE S.

12 19

12 19

5. Ay – 31 Gün • Y›l›n 151. Günü – Kalan Gün 214

Hicrî: 7 Cemâziye’l-Âhir 1430
Rumî: 18 May›s 1425
H›z›r: 26

A

ANKARA

Ay Do¤ufl : 12 56
Ay Bat›fl : 1 04

8

Dünya Sigara ‹çmeme Günü
Dünya Ruh Sa¤l›¤› Günü

MAYIS
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31

2009
Pa.
10
24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful