No: 1 2 3 4 5

ESER ADI Kur’an-ı Kerim (Orta Boy)

BAŞKANLIĞIMIZCA BASIMI YAPILAN KUR'AN-I KERİMLER YAZARI Dr. Hüseyin ATAY Dr.Yaşar KUTLUAY

B.YILI 1959 1961 1970 1982

Kur'an-ı Kerim Meali (Orta Boy) Kur’an-ı Kerim ( Küçük Boy) Kur’an-ı Kerim ( Büyük Boy) Kur'an-ı Kerim Meali (Küçük Boy)

Dr. Hüseyin ATAYDr.Yaşar KUTLUAY Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ – Muzaffer ŞAHİN

1982

6

Kur'an-ı Kerim Meali (Cep Tipi)

1983

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kur'an-ı Kerim 30 Cüz Özel Baskı Kur'an-ı Kerim Kur’an-ı Kerim Meali (Cep Tipi Türkçe) Kur’an-ı Kerim Meali (Büyük Boy) Kur’an-ı Kerim Meali (Orta Boy) Kur’an-ı Kerim Meali (Küçük Boy) Kur’an-ı Kerim (Cep Tipi Metinli) Braille Kur’an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim (Orta Boy) Özel Rahle Kutulu (Hakiki Deri Kapak) Kur'an-ı Kerim (Orta Boy) Özel Rahle Kutulu (Kuagüle Kapak) Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ Muzaffer ŞAHİN Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ Müzaffer ŞAHİN Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ Muzaffer ŞAHİN Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ Muzaffer ŞAHİN Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ Muzaffer ŞAHİN Komisyon – – – –

1986 1989 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2007 2007

17 18 19

Kur'an-ı Kerim (Orta Boy Yeni) Kur'an-ı Kerim (Hafız Boy Yeni) Kur'an-ı Kerim Meali (Hafız Boy Yeni) Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ – Müzaffer ŞAHİN

2008 2008 2008

20 21 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kur'an-ı Kerim (Rahle Boy Yeni) Hatim Cüzü KAYNAK ESERLER ESER ADI 40 Kudsî Hadis İlahi Hadisler 101 Hadis Fıkhı Ekber Riyazü's-Salihin Tercümesi, Cilt-II Tabiatçılığa Reddiye Sahih-i Buharî - Tecridi Sarih Tercümesi I-III Fıkh-ı Ekber ve İzahı el-Muhtasarat Esmaü'l-Hüsna Riyazü's-Salihîn Tercümesi, Cilt-III Camiu'l-Künûz (Ahlak Hadislerinden Seçmeler) Seçme Hadisler Riyazü's-Salihîn Tercümesi, Cilt-I 250-Hadis YAZARI Aliyyü'l-KARÎ - H. Hüsnü ERDEM A. MÜNAVÎ - H. Hüsnü ERDEM H. Hüsnü ERDEM İmam AZAM - H. Basri ÇANTAY A. NEVEVÎ - H. H. ERDEM Cemaleddin EFGANÎ - Aziz AKPINAR ez-ZEBİDİ – trc. Ahmed NAİM Sabit ÜNAL Hacı Zihni EFENDİ A. Osman TATLISU A. NEVEVÎ – H .H. ERDEM Ali Vahid URYANİ – trc. Y. Ziya ERSAL Yakup İSKENDER Ahmet SERDAROĞLU A. NEVEVÎ - K. BURSLAN H. Hüsnü ERDEM Ali Himmet BERKİ

2008 2009 B.YILI 1952 1953 1953 1954 1954 1956 1961 1957 1957 1957 1958 1960 1963 1959 1968

1

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi Kılavuzu Kur'an-ı Kerim Tefsiri Cilt-I Tabsıratu'l-Edille K.Kerim Meal ve Tefsiri Cilt-II Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi IVXII Şerefü-Ashabi'l-Hadis Konulu K.Kerim Tefsiri Örnek Fasikülü Dini Kavramlar Sözlüğü Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Oruç İlmihali Hac İlmihali (Rusça) Şafii İlmihali Diyanet İslam İlmihali İslam İlmihali (Almanca) İlmihal I-II Hac İlmihali Umre Rehberi ESER ADI İslam Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasındaki Mukayese İslam Hukukunda Feraiz ve İntikal Büyük Tefsir Tarihi Cilt-I İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd I-II Kur'an ve Hadiste İman Esasları Kur'an-ı Kerim'in Tetkikine Giriş Müslümanlık İslam Medeniyeti Tarihi Rıyazü's-Salihindeki Hadislerin Ravileri Olan Ashâbı Kirâm'ın Hadis İmamları'nın Hâl Tercemeleri Beyine: Müsbet Maneviyat Etüdleri Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Kur'an Nedir İmam Şafiî Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları İslamî Araştırmalarda Usul Yahova Şahitleri İslam’ın Kalkınma Çağı İslam İnançları ve Felsefesi Kıyas, İstihsan, İstislah Allah'ın Varlığı (İsbat-ı Vacip) İslam Hukukunda İçtihat Mevzu Hadisler Anglikan Kilisesine Cevap Birunî'nin İslam ve Diğer Dinler Hakkındaki Düşünceleri İslam Fıkhında Re'y Taraftarları Matüridiyye Akaidi İslam Adliye Teşkilatı İslam'da Kadın Öğretimi Tefsirde İsrailiyyat

Haz. Mücteba UĞUR - M. C. SOFUOĞLU Talat KOÇYİĞİT -İ. CERRAHOĞLU NESEFÎ - Prof. Dr. H. ATAY Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT ez-ZEBİDİ – trc. Kamil MİRAS BAĞDADİ- thk. Prof. Dr. M. S. HATİPOĞLU Komisyon Komisyon Komisyon İ. KARAGÖZ - H. ALTUNTAŞ A. SERDAROĞLU - Y. İSKENDER L. ŞENTÜRK - S. YAZICI Komisyon Doç. Dr. H. ALTUNTAŞ – Doç. Dr. İ. KARAGÖZ Dr. Ekrem KELEŞ

1975 1983 1993 1990 1990 1991 2001 2005 2003 2008 2008 1965 1995 2005 2006 2004 2007 B.YILI 1952 1954 1955 1955 1959 1960 1961 1963 1964

İLMİ ESERLER YAZARI İzmirli İsmail HAKKI Ali Himmet BERKİ Ömer Nasuhi BİLMEN Sava PAŞA - Baha ARIKAN Hüseyin ATAY M. B. Mahud AHMED - Şinasi SİBER Yusuf Ziya YÖRÜKAN BARTHOLD – trc. Fuat KÖPRÜLÜ H. Hüsnü ERDEM

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30

M. Sadettin EVRİN Fuat KÖPRÜLÜ Ömer Rıza DOĞRUL Osman KESKİOĞLU Dr. Subhi SALİH - M. Y. KANDEMİR Yusuf Ziya KAVAKÇI A. Hikmet TANYU A. MEİZ - Prof. Cemal KÖPRÜLÜ A. Arslan AYDIN Abdülkadir ŞENER Bekir TOPALOĞLU Hayreddin KARAMAN M. Yaşar KANDEMİR A. ÇAVİŞ - M. AKİF - S. ATEŞ Günay TÜMER Esat KILIÇER Nureddin Es-SABUNÎ – trc. Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU Fahrettin ATAR H. Tayyip OKİÇ Abdullah AYDEMİR

1964 1966 1967 1969 1972 1972 1973 1973 1973 1974 1974 1975 1975 1974 1975 1975 1979 1979 1978 1979

2

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye Ebussuud Efendi ve Tefsirdeki Metodu Çocukta Dini Duygu ve Düşüncelerin Gelişmesi Müspet İlim Yönünden Tevrat, İncil ve Kur'an Bustanu'l-Muhaddisin İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı İsnad ve İftiralara Reddiyye Toplumun Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler Yeni Dokümanlar Işığında Yahova Şahidleri İslam ve Çocuk İslam’da Sosyal Güvenlik Tefsir Tarihi Cilt-I Tefsir Tarihi Cilt-II Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık İlim, Felsefe ve Din Açısından Yaratılış ve Gayelik (Teleoloji) Rivayet İlimlerinde Haber-i Vahid İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler İslam ve Ekonomik Hayat Selçuklu Devri Muhaddisleri Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988) Kur’an-ı Kerim Tarihi ve Kur’an-ı Kerim Türkçe Tercümesi İslam Türk Edebiyatında 40 Hadis İmam Ebu Mansur el-Maturidi ve Te'vilâtülKur'an’daki Tefsir Metodu Sahihu'l-Buhari Üzerine Yapılan Çalışmalar Sırat-ı Müstakim ve Sebilü'r-Reşad Mecmuaları Fihristi İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis İslam Tarihçiliği Üzerine Osmanlı Devleti'nde Surrei Hümayun ve Surre Alayı Kur'an-ı Kerim'de Salah Meselesi İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi mezhebinin Hadis Metodu Diyanet İşleri Başkanlığı Elyazması Eserler Katoloğu II İslam Kültüründe Aile Planlaması I. Din Şurası Tebliğ ve Müzakere Metinleri I-II İslam Hukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller ve Cezaları Milli Mücadelede Din Adamları-I Alkollü İçkiler Sigara ve Diğerleri (Azerice) Alkollü İçkiler Sigara ve Diğerleri (Türkmence) Alkollü İçkiler Sigara ve Madde Bağımlılığı Ebu Hanife Milli Mücadelede Din Adamları-II Alkollü İçkiler Sigara ve Diğerleri (Kazakça) Ateizm ve Eleştirisi Alkollü İçkiler Sigara ve Diğerleri (Kırg.) Ateizm ve Eleştirisi (Azeri Türkçesi)

İbrahim CANAN Abdullah AYDEMİR Kerim YAVUZ M. BUCAİLLE - trc. M. Ali SÖNMEZ Dihlevî - A. Osman KOÇKUZU Dr. Fahri DEMİR M. Asım KÖKSAL Lütfi DOĞAN Prof. Dr. Hikmet TANYU Prof. Dr. Beyza BİLGİN Dr. Faruk BAŞER Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU Suat YILDIRIM Doç. Dr. Hüseyin AYDIN A. Osman KOÇKUZU Prof. Dr. Servet ARMAĞAN Doç. Dr. Ahmet TABAKOĞLU Dr. Nuri TOPALOĞLU

1980 1980 1982 1984 1985 1985 1986 1991 1987 1987 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1988 1988 1986 1990

Prof. M. HAMİDULLAH – M. S. MUTLU Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN Dr. Rağıp İMANOĞLU Doç. Dr. Kemal SANDIKÇI Abdullah CEYHAN Yrd. Doç. Dr. Kemal SANDIKÇI Doç. Dr. Sabri HİZMETLİ Yrd. Doç. Dr. Münir ATALAR Ömer DUMLU İ. Hakkı ÜNAL Abdullah CEYHAN Prof. Dr. Abdurrahim OMRAN Komisyon Prof. Dr. Şamil DAĞCI Doç. Dr. Ali SARIKOYUNCU Prof. Dr. Alparslan ÖZYAZICI trc. Mehman MUSAOĞLU Prof. Dr. Alparslan ÖZYAZICI – trc. Berdi SARIYEV Prof. Dr. Alparslan ÖZYAZICI M. EBU'Z-ZEHRA – trc. Osman KESKİOĞLU Doç. Dr. Ali SARIKOYUNCU Prof. Dr. Alparslan ÖZYAZICI – trc. Savle DAĞAYKIZI Dr. Aydın TOPALOĞLU Dr. A. TOPALOĞLU- trc. Gülzura CUMAKUNOVA Dr. A. TOPALOĞLU – trc. Prof. Dr. M. MUSAOĞLU

1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1994 1994 1995 1995 1996 1995 1996 1996 1997 1962 1997 1998 1999 1999 1999

3

75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 97 98 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 127

Ateizm ve Eleştirisi (Türkmen Türkçesi) İslam’da Din Hürriyetinin Temelleri Ateizm ve Eleştirisi (Rusça) Yaygın Din Eğitiminde Cami ve Görevlileri Anadolu'da Bir Arada Yaşama Tecrübesi Türkiye Selçukluları ve Osmanlılarda Birarada Yaşama Tecrübesi Uluslararası Avrupa Birliği Şurası Tebliğ ve Müzakereleri I-II IV. Avrasya Şurası Kamil Miras Hayatı ve Eserleri Güncel Dini Meseleler İhtisas Toplantısı I Satanizm Tariku'l-Edeb 2000 İnanç ve Hoşgörü Çağında Dinler Toplantısı Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uluslararası Avrupa Birliği Şurası Tebliğ ve Müzakereleri I-II II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri I-II Türkiye’nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu İmam Şafiî Hayatı ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri Oryantalizmi Yeniden Okumak Batıda İslam Çalışmaları Ateizm ve Eleştirisi (Kırgızca) Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı Din ve Bilimin Işığında Oruç ve Sağlık Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı I-Ankara Türkiye I. Dini Yayınlar Kongresi Tebliğ ve Müzakere Metinleri III. Din Şurası II. Uluslar arası Dini Yayınlar Kongresi Religion and Society: New Perspectives from Turkey Din Hizmetlerinde Verimlilik İslam’a Giriş (Gençliğin İslam Bilgisi) İslam’a Giriş (Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar) Kürsüden Öğütler 52 Konuda Vaaz Örnekleri Kur'an Mealleri Sempozyumu I-II Belgeler Işığında Osmanlı Afrika Müslümanları Dayanışması III. Din Şurası İngilizce III. Dini Yayınlar Kongresi Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği Yaşayan Dünya Dinleri Esma-i Hüsna Hac Organizasyonu Sempozyumu İslam’a Giriş (Temel Esaslar) İslam’a Giriş (Evrensel Mesajlar) Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslam (Sempozyum) Olağanüstü Hallerde Din Hizmetleri I. Din Hizmetleri Sempozyumu İslam'ın Ana Kaynakları Kur'an ve Sünnet

Dr. A. TOPALOĞLU – trc. Seyitnazar ARNAZAROV Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ Dr. A. TOPALOĞLU – trc. Prof. Dr. M. MUSAOĞLU Doç. Dr. Fahri KAYADİBİ Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Komisyon Komisyon Prof. Dr. Nesimi YAZICI Komisyon Doç. Dr. Ahmet GÜÇ Mehmet ŞEKER

1999 2000 2000 2000 2000 2001 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002

Aytekin BULUT

2002 2002 2003 2003

Doç. Dr. Şamil DAĞCI Sempozyum Trc. Nurgül MOLDALİEVA Konuşmacılar Prof. Dr. Alparslan ÖZYAZICI Tebliğciler

2004 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU Hayrullah KÖKEN ed. Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ Ed. Prof. Dr. Bünyamin ERUL Komisyon Doç. Dr. Ahmet KAVAS Komisyon Komisyon Yrd. Doç. Dr. Erdinç AHATLI ed. Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ ed. Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ ed. Prof. Dr. İ. PAÇACI Yay. Haz. Doç. Dr. İ. KARAGÖZ

2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008

Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ

2007

4

128 129 130

Ayetler ve Sureler Arasındaki Münasebet

Yrd. Doç. Dr. M. Faik YILMAZ

2005 2009 2009

Meşihat-i İslâmiyye ve Ceride-i İlmiye Osmanlılarda Dr.Sadık ERASLAN Fetva Makamı ve Yayın Organı Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Bir Ûst Kurul: Dr.Zekeriya AKMAN Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye HALK KİTAPLARI ESER ADI YAZARI —— Heyet —— Ömer Nasuhi BİLMEN Ahmet Hamdi AKSEKİ Remzi UZBARK M. Zerrin AKGÜN M. Asım KÖKSAL M. AKİF Halil ASLANGÜL Komisyon M. Asım KÖKSAL Mustafa RUNYUN Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU A. Hamdi AKSEKİ Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU M. Asım KÖKSAL M. Said ÖZDEMİR Y. Ziya ERSAL Ömer Nasuhi BİLMEN - Ş. SİBER İbrahim HAKKI James E. DİTTES - T. YÖRÜKAN Ö. N. BİLMEN- Ş. SİBER Mustafa RUNYUN Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU Picthall - Ş. SİBER trc. Şinasi SİBER Hasan Fehmi BAŞOĞLU A. H. BERKİ - O. KESKİOĞLU Mirza Beşirüddin MAHMUD AHMED, trc. Şinasi SİBER Mustafa RUNYUN A. Fehmi BAŞOĞLU Celal SARAÇ Abdullah Atıf TÜZÜNER M. Sadettin EVRİN Cemal ÖĞÜT Murat ERGÜN Halil ASLANGÜL M. Şevki ÖZMEN GAZZALÎ – trc. Ahmet SERDAROĞLU trc. H. Hüsnü ERDEM M. S. EVRİN trc. Rüşdü ŞARDAĞ —— Süleyman NEDVİ trc. Osman KESKİOĞLU Ö. Rıza DOĞRUL Ağaç Sevgisi Radyo Konuşmaları (20 Fasikül Halinde) Hac Rehberi Kurban İslam Dini İman İlim Bakımından İslamiyet İlmihal Hz. Ali Diyor ki İslamiyette Ağaç Dikmenin Önemi Radyoda Dini Ahlaki Konuşmalar Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Müslümanlık Ana-Babaya Karşı Hürmet İmanda Birlik,Vatanda Dirlik Din ve Milliyet Hz. Muhammed (Almanca) Radyo'da Dini ve Ahlaki Konuşmalar I-II Ramazana Girerken Şafiî İlmihali Şeyh Ahmed Vasiyyetnamesinin Tenkidi Bir Amerikalının 23 Sualine Cevap Marifetname Hıristiyan Misyonu veTürk Müslümanlığı Bir Amerikalının 23 Sualine Cevap (İngilizce) Kadın ve ErkeğinEşlerineKarşı Vazifeleri Dinde Reform Meselesi Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed Hıristiyanlık Karşısında İslamiyet İslamiyette Cenaze Hatemü'l-Enbiya Hz. Muhammed İslamiyet ve Yeni Dünya Nizamı Ana Babaya Hürmet İslamiyette Cenaze (İngilizce) Radyo Konuşmaları (10 Konuşma) Hutbe Mecmuası Allah Bizimle İçtimaî ve Ahlakî Temizlik I-II Milletçe Kalkınmak İslam’da Çalışmanın Önemi Müslümanlıkta Temizliğin Önemi Ey Oğul Abdest Almanın Diş ve Göz Sağlığı Açısından Önemi İslam Nazarında Hz. İsa Hz. Ali'nin Ölmeyen Özdeyişleri Hac Kılavuzu Hz. Muhammed (A.S.) Hakkında Konferanslar Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim

B.YILI 1952 1953 1953 1953 1953 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1955 1955 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1957 1956 1956 1957 1957 1964 1960 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1960 1961 1962 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1964 1967 1967

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

5

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

40 Hadis İlim- Ahlak- İman Yeni Hac Kılavuz Müslümanların İlim ve Medeniyete Hizmetleri İlim İman Etmeyi Gerektirir Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Fakih Sahabiler ve Mezhep İmamları Hac Kılavuzu Kurban Rehberi Mufassal Hac Rehberi ve Kurban Hükümleri İslam’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri Dinî-Felsefî Sohbetler Kurtuluşumuzun ve Cumhuriyetin Mimarları İslam'da Ahlak ve Manevi Vazifeler Hadislerin Işığında İman-İbadet-Ahlak Peygamberimiz Hz. Muhammed İslam’a Yönelen Yıkıcı Hareketler Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku Yeni Hac Rehberi Askere Din Kitabı Atatürk ve Din Eğitimi Hıristiyan Propagandası İslam’da Ağaca Verilen Önem Peygamberimizin Hayatı Hıristiyanlık Propagandası ve Misyonerlik Faaliyetleri Gurbetçinin El Kitabı İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri İslam’da Eğitim ve Öğretim Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması İslamiyette Spor ve Önemi Din Eğitimi ve Öğretimi İslam Kardeşliği 19.Asırda Brezilyada Bir Din Adamı Namaz Hocası İslam’da Ahlak ve Mutluluk Felsefesi M.Akif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri Kur’an-ı Kerim’den Öğütler İslam ve Ekoloji Resimlerle Namaz Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi Vahdet-i Vücud İslam Hukuk Felsefesi Fetvalar Çevre Sorunları ve İslam Günümüz Dünya Dinleri İslam Ahlak İbadet (Tatarca Türkçesi) Resimlerle Namaz (Tatar Türkçesi) Hatemü’l-Enbiya (Azerbaycan Türkçesi) Kur’an Okumaya Giriş (Türkmen Türkçesi) Resimlerle Namaz (Özbek Türkçesi) Resimlerle Namaz (Azerbaycan Türkçesi) Resimlerle Namaz (Kırgız Türkçesi)

NEVEVÎ - Ahmet NAİM M. Rahmi BALABAN Lütfi DOĞAN Osman KESKİOĞLU H. MORRİSON – trc. Nureddin BOYACILAR Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM Osman KESKİOĞLU M. Talat KARACİZMELİ Dr. Ali Arslan AYDIN M. Saim YEPREM- M. T. KARAÇİZMELİ M. Reşit RIZA – trc. A. H. AKSEKİ – sad. H. KARAMAN Ferid KAM - S. Hayri BOLAY Cemal KUTAY İ. A. ÇUBUKÇU Talat KOÇYİĞİT Yakup ÜSTÜN Muhsin ABDÜLHAMİD, trc. M. Saim YEPREM - Hasan GÜLEÇ Osman KESKİOĞLU Ali SERTER A. Hamdi AKSEKİ Ahmet GÜRTAŞ M. Asım KÖKSAL Hamdi MERT İrfan YÜCEL Doç. Dr. Osman CİLACI Dr. Eyüp SANAY Doç. Dr. M. ŞEKER Osman KESKİOĞLU Dr. Mehmet ŞEKER Dr. Ahmet TURAN Dr. Halis AYHAN Dr. Avni İLHAN Rıza AKDEMİR Dr. Fahri DEMİR Prof. Dr. İ. A. ÇUBUKÇU Doç. Dr. A. ABDÜLKADİROĞLU Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU Doç. Dr. Mehmet BAYRAKTAR Seyfettin YAZICI Sadık VİCDANÎ – Ahmet KARADUT Ferit KAM-Sad. Ethem CEBECİOĞLU M. Fehmi EFENDİ – Dr. N. KAHVECİ Komisyon İ. ÖZDEMİR – M. YÜKSELMİŞ Yrd. Doç. Dr. Osman CİLACI Trc. Abdurrahman KAYA Seyfettin YAZICI – trc. A. KAYA O. KESKİOĞLU – A. H. BERKİ – trc. R. KAYA Dr. T. ALTIKULAÇ – trc. Mehmet KARA S. YAZICI – trc. İbrahim YOLDAŞOĞLU S. YAZICI – trc.-Anar ALİYEV S. YAZICI – trc.Yavuz ÖZGEN

1966 1969 1969 1971 1972 2002 1972 1972 1972 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1973 1975 1977 1975 1982 1982 1982 1982 1983 1984 1984 1985 1985 1985 1985 1986 1987 1989 1990 1992 1992 1992 1992 1992 1994 1994 1995 1995 1995 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997

6

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Resimlerle Namaz (Türkmen Türkçesi) Resimlerle Namaz (Kazak Türkçesi) Kur’an Okumaya Giriş (Kazak Türkçesi) Kur’an Okumaya Giriş (Azerbaycan Türkçesi) Kur’an Okumaya Giriş (Özbek Türkçesi) Kur’an Okumaya Giriş (Gürcüce) Kur’an Okumaya Giriş (Tatar Türkçesi) Kur’an Okumaya Giriş (Kırgız Türkçesi) Ramazan ve Oruç İslam Dininde Haramlar ve Büyük Günahlar İbadet Din Görevlisinin El Kitabı İslam Ahlakı Milletimize Sesleniş Güncel Dini Konular Hatemü’l-Enbiya (Kazak Türkçesi) Hatemü’l-Enbiya (Özbek Türkçesi) Hatemü’l-Enbiya (Kırgız Türkçesi) Hatemü’l-Enbiya (Türkmen Türkçesi) Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi (İngilizce) İslam’da İnanç Esasları İbadetler ve Ahlak İlkeleri İslam Dininde Haramlar ve Büyük Günahlar (Kazak Türkçesi) İslam Dininde Haramlar ve Büyük Günahlar (Türkmen Türkçesi) Müslüman Gençlere Din Bilgisi İslam Dininde Haramlar ve Büyük Günahlar (Kazakça) İslam Dininde Haramlar ve Büyük Günahlar (Kırgızca) Kur’an Okumaya Giriş (Arnavutça) Kur’an Okumaya Giriş (Karaçay Balkarca) Diyanet İşleri Başkanlığı 1999 Yılı İstatistikleri 2001 İş Takvimi Atatürk ve Atatürk İlkeleri Diyanet İşleri Başkanlığı 2000 yılı İstatistikleri İlahi Sevgi Ona Doğru (Şiir) Kur’an’da Zikir Kavramı ve Allah’ı Zikir 2002 Yılı Çalışma Programı Maveraya Sefer Resimlerle Namaz (Japonca) Diyanet İşleri Başkanlığı 2001 Yılı İstatistikleri Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk Çanakkale’de Bir Çocuk Resimlerle Namaz (Bulgarca) Diyanet İşleri Başkanlığı 2003 Yılı Çalışma Programı İnsan Din ve Peygamber Uncovering Islam Kur’an Okumaya Giriş Braille Gençlerle Söyleşi Din Anlayışında Farklılaşmalar Kur’an Okumaya Giriş (Bulgarca)

S. YAZICI – trc. Seyidnazar ARNAZAROV S. YAZICI – trc. Cengizhan ÇALPAN Dr. T. ALTIKULAÇ – trc. C. ÇALPAN Dr. T. ALTIKULAÇ – trc. Anar ALİYEV Dr. T. ALTIKULAÇ – trc. M.Refik HİLAL Dr. T. ALTIKULAÇ – trc. Ahmet ERDEM Dr. T. ALTIKULAÇ – trc. A.KAYA Dr. T. ALTIKULAÇ –Gülzura CUMAKONAVA Seyfettin YAZICI Lütfi ŞENTÜRK Yaşar İŞCAN Komisyon Dr. Fahri DEMİR Seyfettin YAZICI Komisyon Trc. Savle DAĞAYKIZI Trc. Ertuğrul YAMAN Trc. Nurcan ÖZGEN Trc. Bedri SARIYEV M. Sadık VİCDANİ –trc. Yaşar ÇOLAK Seyfettin YAZICI L. ŞENTÜRK – trc. Savle DAĞAYKIZI L. ŞENTÜRK – trc. Seyitnazar ARNAZAROV Seyfettin YAZICI Lütfi ŞENTÜRK – trc. Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU Lütfi ŞENTÜRK – trc. Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU Dr. T. ALTIKULAÇ – trc. Dr. Emin İMER Dr. T. ALTIKULAÇ – trc. Üzeyir KEÇGÜRGENDİ Komisyon Komisyon Komisyon Yusuf Kemalettin ÖZGÜR Dr. Halil ALTUNTAŞ Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ Apk Yücel İPEK Seyfettin YAZICI – trc. Selim Yücel GÜLEÇ Komisyon Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ Muammer AÇIKGÖZ Seyfettin YAZICI. – trc.İslam Beytullah ERDİ Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ Doç. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN Doç. Dr.Tayyar ALTIKULAÇ Mehmet ERDOĞAN Doç. Dr. Sönmez KUTLU Doç. Dr. Tayyar ALTIKULAÇ –

1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1997 1998 1998 1997 1997 1997 1999 1997 1997 1997 1997 1999 1999 1997 1998 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 2001 2003 2005 2006 2003 2006

7

İslam. Beytulah ERDİ 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Misyonerlik Ayet ve Hadislerin Işığında Engelliler Neden Müslüman Oldum İhtida Öyküleri Din ve Vicdan Özgürlüğü Ehli Beyt Sevgisi Kulluğun Özü İbadetin Ruhu Dualar Umre Duaları Pencereyi Işığa Açmak İslam’ın Ana Kaynakları Kitap ve Sünnet Senin Adınla Yasin, Tebareke, Amme, Rahman, Vakıa, Kısa Sureler ve Dualar Gençlerle Söyleşi (Kırgız Türkçesi) Siyer-i Nebî Sevgiliden Süleyman Çelebi Mevlidi Kur’an-ı Kerimden Seçme Sureler I Temel Dini Bilgiler (Azerbaycan Türkçesi) Temel Dini Bilgiler Temel Dini Bilgiler (Kırgız Türkçesi) Temel Dini Bilgiler (Türkmen Türkçesi) Temel Dini Bilgiler (Bulgarca) Temel Dini Bilgiler (Boşnakça) Temel Dini Bilgiler (Almanca) En Güzel Örnekten Rahmet Damlaları ESER ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Oruç Zekat İslam Dinine Toplu Bir Bakış Cep İlmihali An American's 23 Questions On İslam Wıth A Moslem's Answers To Them Wıth A Moslem's Answers To Them Eski ve Yeni Ahidde Hz. Muhammed Hurafeler ve Menşe 'leri İmanın Akıl ile Münasebeti Muhammed Aleyhisselamın Peygamberliği Radyo İftar Sohbetleri Türklerin İslam Medeniyetindeki Yeri Cep İlmihali (İngilizce) Yehova Şahidlerinin İçyüzü Zekat Son İlahi Kitap Kur'an-ı Kerim İslam Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem Cep İlmihali (Fransızca) M. Akif'in Çağdaş Türkiye İdeali İnsan Din ve Peygamber Kur'an-ı Kerim ve Müsbet İlim Kur'an-ı Kerim ve Fenni Keşifler İrşad Konferansları İslam’da Davet Metodu İslam Dini ve Sosyal Adalet Namık Kemal'in İslam’a Bakışı Trc. Mehman MUSAOĞLU S. YAZICI Trc. Nurgül MOLDALİEVA Trc. Berdi SARIYEV Trc. İslam Beytullah ERDİ Trc. Bekim MUHTAREVİÇ Trc. Nezaket ELTÜRK Dr. Yaşar YİĞİT CEP KİTAPLARI YAZARI M. Asım KÖKSAL İsmail EZHERLİ K. Edip KÜRKÇÜOĞLU Mehmet SOYMEN Şinasi SİBER M. SOYMEN - Ahmed SCHİMİEDE Ş. SİBER Abdülkadir İNAN A. Vehbi ECER Muhammed Kamil Hatte, trc. M. Asım KÖKSAL ——— Dr. Zekeriya KİTAPÇI M. SOYMEN - E. İHSANOĞLU H. ATAY - A. AYDIN İsmail EZHERLİ Osman KESKİOĞLU Dr. Haluk NURBAKİ Azmi AYDOĞAN – M. SOYMEN Yavuz Bülent BAKİLER Prof. Dr. Ayhan SONGAR Dr. Fahri DEMİR Prof. Dr. Suat YILDIRIM K. Erdil- Talat KARAÇİZMELİ Doç. Dr. İsmet ERSÖZ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Prof. Dr. S. Hayri BOLAY 1992 1992 1992 1995 1996 1959 1960 1962 1963 1967 1969 1973 1973 1973 1974 1982 1985 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1954 Osman KESKİOĞLU Komisyon Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ ed. Prof. Dr. Ali KÖSE Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ Der. Dr. Ömer MENEKŞE Komisyon Komisyon Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ Zeynep KAYHAN Doç. Dr. İ. KARAGÖZ – Doç. Dr. H. ALTUNTAŞ 2006 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2003 2003 2003 2003 1991 2003 2003 2003 2003 2003 2009

8

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Kur'an Işığında Yaratılış Konuları İslam’da Birlik ve Beraberliğin Toplum Hayatındaki Önemi Cep İlmihali (Türkmen Türkçesi) Cep İlmihali (Gürcüce) Cep İlmihali (Azerbaycan Türkçesi) Cep İlmihali (Tatar Türkçesi) Cep İlmihali (Özbek Türkçesi) Cep İlmihali (Kırgız Türkçesi) İslam İnanç Esasları Akaid İnanların Güç Kaynağı Dua Özet Olarak İslam Cep İlmihali (Rusça) Cep İlmihali (Kazak Türkçesi) Diyanet Hac Rehberi Diyanet Hac Duaları Komisyon Diyanet Türkçe Hac Duaları Diyanet Tavaf ve Sa'y Duaları İslam İnanç Esasları Akaid (Azerbaycan Türkçesi) Özet Olarak İslam (Kazak Türkçesi) Özet Olarak İslam (Azerbaycan Türkçesi) Özet Olarak İslam (Türkmen Türkçesi) İnananların Güç Kaynağı Dua (Türkmen Türkçesi) İnananların Güç Kaynağı Dua (Kazak Türkçesi) Kur'an-ı Kerim ve Hadislere Göre Hz. İsa ve Hristiyanlık Kur’an’a Göre Hz. MERYEM İslam İnanç Esasları Akaid (Türkmen Türkçesi) İslam İnanç Esasları Akaid (Kazak Türkçesi) Özet Olarak İslam (Kırgız Türkçesi) İnanların Güç Kaynağı Dua (Azerbaycan Türkçesi) İnanların Güç Kaynağı Dua (Kırgız Türkçesi) İrtica Din Devlet-Din Siyaset Özet Olarak İslam (Almanca) Özet Olarak İslam (Fransızca) İnananların Güç Kaynağı Dua (Almanca) İslam Kardeşliği ( Türkmence) Özet Olarak İslam (Bulgarca) Model Şahsiyet Olarak Hz.Peygamber ve Hoşgörüsü Hadis Kartelası Özet Olarak İslam (Hollandaca) Haccı Anlamak Kutsal İklimde Dua Hadis Kartelası (İngilizce) Cana Kıyma Kan Davası ve İntihar Yasin, Tebareke, Amme, Rahman, Vakıa, Kısa Sureler ve Dualar Cenaze Hizmetleri

Doç. Dr. Sakıp YILDIZ Şükrü ÖZTÜRK Trc. Seyitnazar ARNAZAROV Trc. Prof. Dr. M. MUSAOĞLU Trc. A. ERDEM Trc. A. KAYA Trc. İ. KAÇKARBEYEV Trc. G. CUMAKUNOVA Lütfi ŞENTÜRK Seyfettin YAZICI Komisyon Trc. M. MUSAOĞLU Trc. Savle DAĞAYKIZI Komisyon Komisyon Komisyon Trc. Prof. Dr. M. MUSAOĞLU Trc. Savle DAĞAYKIZI Trc. Prof. Dr. M MUSAOĞLU Trc. Doç. Dr. Seyitnazar ARNAZAROV Trc. Doç. Dr. Seyitnazar ARNAZAROV Trc. Savle DAĞAYKIZI Prof. Dr. Cemal SOFUOĞLU Prof. Dr. A. İhsan YİTİK Trc. Doç. Dr. Seyitnazar ARNAZAROV Trc. Savle DAĞAYKIZI Trc. Gülzura CUMAKUNOVA Trc. Prof. Dr. M. MUSAOĞLU Trc. Gülzura CUMAKUNAVA M. Nuri YILMAZ H. ÖZDEMİRCİ - Y. ÇOLAK Trc. Nezaket ELTÜRK trc.Sema ÇİĞDEMOĞLU trc. Nezaket ELTÜRK Dr.Avni İLHAN-Terc.Berdi SARIYEV trc.İslam Beytullah ERDİ Dr. Yaşar YİĞİT Yaşar ÇOLAK - İbrahim KÖSE Trc. Nasuhi EKİNCİ Doç. Dr. Bünyamin ERUL Dr. Ekrem KELEŞ Doç. Dr. Bünyamin ERUL – Dr. Ekrem KELEŞ Komisyon Şükrü ÖZBUĞDAY Doç. Dr. İ. KARAGÖZ Doç. Dr. H. ALTUNTAŞ

1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1999 1998 1998 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2008

2008 2008 2008

9

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

İnsan Hakları Şiddet ve Çocuklarımız Toplum Yetimleri: Sokak Çocukları Değişen Dünyada Kadın Ailede Huzur Gençlik Sorunları ve İntihar Yaşlılara Saygı Toplumsal Emanet: Engelliler Din, Anarşi ve Terör Çevre Bilinci 21. Yüzyılın Türkiyesi'nde Yaşayan Hurafeler Tüketim Ahlakı ve İsraf Sahtecilik Oynarken Tükenmek: Kumar Madde Bağımlılığı İş ve Ticaret Ahlakı Kutsal İklimde Dua Seçme Dualar Haccı Anlamak (Rusca) Namaz Surelerinin Türkçe Terceme ve Tefsiri ESER ADI

Dr. Burhan ERKUŞ Elif ARSLAN Dr. Havva SULA Dr. Hafsa FİDAN Dr. Zekiye DEMİR Dr. Şenol KORKUT Lamia LEVENT Doç. Dr. İ. KARAGÖZ Dr. Yaşar YİĞİT Ayla ABAK Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU Dr. Muhlis AKAR Bahattin AKBAŞ Ayşenur ÇALIKÇI Dr. Ömer MENEKŞE Dr. Muhlis AKAR

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Ahmet Hamdi AKSEKİ ÇOCUK YAYINLARI YAZARI Cahid YAZAR Rıza AKDEMİR Nail PAPATYA Engin KÖSEOĞLU Latif AŞICI Ahmet EFE Hayri BİLECİK Rıza AKDEMİR Kemal Y. ARAN İsmail Lütfi ÇAKAN Ahmet EFE V. Birser TÜRKÖZ Hasan NUR Ramazan ATILGAN Yaşar FERSAHOĞLU H. Basri BİLGİN Abdullah CEBECİ U. YÜCEL Ramazan ATILGAN Rıza AKDEMİR Hasan NUR Ramazan ATILGAN Rıza AKDEMİR Rıza AKDEMİR Ahmet EFE Rıza AKDEMİR Rıza AKDEMİR Rıza AKDEMİR İ. Hakkı YILANOĞLU Ahmet EFE Engin KÖSEOĞLU Zekâî ERYALAZ Hasan DEMİR B.YILI 1972 1972 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1981 1979 1982 1982 1980 1981 1981 1981 1981

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Allah Zulme Razı Olmaz İnci Taneleri (Manzum) Ak Atın Kaderi - Memiş Dayının Şakası Büyülü Taşlar Karabenek Kedi İle Küllü Fare Akyazı Kınalı Mehmet Sancak Beyi Hasta Gizli Armağan Fındık Osman Zehra'nın Orucu En Büyük Sevgi Allah’a İnanıyorum Boz Öküzün Başına Gelenler Simitçi Ali Çocuk Kalbi Vehbi Çavuş Hidayet İlim Adamı Anamas Çan Oyunu Billur Damlalar (Manzum) Dünyanın En Güzel Masalları Sevgi Çiçeği (Çocuk Şiirleri) Masal Bahçesi Şiir Demeti Çocuk Hikayeleri Şehit Ocağı Cepheye Koşmak Acı Günler Karıncalar Köprüsü Azgın Sularda Zafer

10

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Söz Vatan Olunca Adalet Bir Köyün Hikayesi ve Müzelik Kırık Kağnılar Taşoluk Tepesi Mehmetçikler Allah'ım Seni Çok Seviyorum İyiliğin Mükafaatı Veli Dayı Binlerce Güvercin Küp (Kartopu) İhtiyar Tamirci Cimri Kral ve Altınları Sokak Dört Kardeş Çanta Bizim Evdeki Masa Öksüz Büyüyen Çocuk Beyaz Bisiklet Büyük Burunlu Çocuk Allah İçin Yangın Mağrur Tavus İyilik Emre'nin Ormanı Sevgi Narı Tek Kanatlı Güvercin Vatansız Adam Tonton Nine Masal Dünyasından Merhaba Üç Kişilik Mutluluk Keloğlan Masalları Çocuklarımız İçin Din Bilgisi Peygamber Dostları Sevgi Dünyası Masal Çiçekleri Bir Yaratan Var Bizi Bir Avuç Masal Şehirdeki Balkon Gönlümdeki Anadolu Rüyalar Ülkesinden Selamlar İnandım-Mutluyum Aksakallı Kahraman Traş Edilen Sakal Cabbarı Kim Dövdü? İpek Tüccarı Sahte Paralar Kıvırcık Bulmacaları Arkadaş Uğruna Kaşık Pazarı Bir Musibet Bin Nasihat Allah'ın Sınavı Tabiat Labaratuarının İşçileri Küçük Kahraman Dilenci İki Hurmanın Bedeli

Zekâî ERYALAZ Rıza AKDEMİR Talip ULUŞAN Dr. M. Yaşar KANDEMİR Sami KOCAOĞLU Zarife CANAN Zarife CANAN Engin KÖSEOĞLU Ahmet EFE Ahmet EFE Ahmet EFE Ahmet EFE Ahmet EFE Ahmet EFE Ahmet EFE Hasan DEMİR Hasan DEMİR Hasan DEMİR Zekâî ERYALAZ Mehmet KARGI Ahmet EFE Ahmet EFE Ahmet EFE Suzan ÇATALOLUK Suzan ÇATALOLUK Üzeyir GÜNDÜZ Rıza AKDEMİR Engin KÖSEOĞLU Suzan ÇATALOLUK Üzeyir GÜNDÜZ Engin AYDIN Dt. Macit YAŞAROĞLU Osman OKTAY A. Mahir PEKŞEN Rıza AKDEMİR A. Mahir PEKŞEN Rıza AKDEMİR Hasan DEMİR A. Mahir PEKŞEN Suzan ÇATALOLUK A. Mahir PEKŞEN Derleme Derleme Derleme Derleme Derleme Derleme Abdullah CEYHAN Abdullah CEYHAN Abdullah CEYHAN Abdullah CEYHAN M. Zekâi ERYALAZ Anonim " "

1981 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1984 1984 1984 1984 1984 1987 1986 1987 1987 1988 1988 1990 1992 1992 1991 1992 1991 1992 1995 1992 1997 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997

11

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Yunusun Çiçeği Kardelenin Karları Kafesteki Kuş Alın Teri Yılan İle Serçe Gülistanın Gülleri Çelik Kuşla Kıvrak Kanat Sünger Yüklü Katır Talihsiz Kuşum Naylon Köy Arıların Nöbeti İlk Adım Kuşların Ahı Varakanın Müjdesi Çocuklarımız İçin Din Bilgisi II Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Müdafaası Kandilli Çınar Kırmızı Gülün Sonu Sınırda Nöbet Cennet Kuşları Kefensiz Gömülenler Barış Çeşmesi Allah’ı Arayan Çocuk Akşemsettin Çocuk Hikayeleri (Azerbaycan Türkçesi) Çocuk Hikayeleri (Türkmen Türkçesi) Çocuk Hikayeleri (Kazak Türkçesi) Çocuk Hikayeleri (Kırgız Türkçesi) Tonton Nine (Kırgız Türkçesi) Teke Tek Sevgi Yumağı İlahi Bahçesi Biz Sevecen Çocuklarız Tonton Nine (Azerbaycan Türkçesi) Masal Dünyasından Merhaba (Türkmen Türkçesi) Masal Dünyasından Merhaba (Azerbaycan Türkçesi) Masal Dünyasından Merhaba (Kırgız Türkçesi) Veli Dayı (Azerbaycan Türkçesi) Veli Dayı (Türkmen Türkçesi) İstanbul’un Fethi Gelin Gölü Rüzgarın Öfkesi Tonton Nine (Türkmen Türkçesi) Tonton Nine (Kazak Türkçesi) Müjde ve Öğüt Açık Hava Mızıkacıları Fareler ve Pireler Köstebeğin Göçmen Kuşların Dönüşü Kunduzlar ve Yaşlı Oduncu

" " " " " " " " " " " " " " Dr. Macit Yaşaroğlu Anonim " “ " " " " " Prof. Dr. C. ANADOL Çizim Op. Dr. A. ACIDUMAN Rıza AKDEMİR – trc. Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU Rıza AKDEMİR – trc. Doç. Dr. Berdi SARIYEV Rıza AKDEMİR – trc. Zeyneş İSMAİL Rıza AKDEMİR – trc. Gülzura CUMAKUNOVA Engin KÖSEOĞLU – trc. Gülzura CUMAKUNOVA Orhan DÜNDAR Veli DEĞİRMENCİ Engin NİGAR Mehmet ÖNAL Engin KÖSEOĞLU - trc. Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU Suzan ÇATALOLUK – trc. Prof. Dr. Seyitnazar ARNAZAROV Suzan ÇATALOLUK – trc. Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU Suzan ÇATALOLUK –trc. Prof. Dr. G. CUMAKUNOVA Engin KÖSEOĞLU – trc. Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU Trc. Doç. Dr. Berdi SARIYEV Orhan DÜNDAR Adil KARAGÖZ Adil KARAGÖZ E. KÖSEOĞLU–trc. Zeyneş İSMAİL E. KÖSEOĞLU-trc. Berdi SARIYEV Ahmet Mahir PEKŞEN Mehmet Zekâi ERYALAZ Mehmet Zekâi ERYALAZ Mehmet Zekâi ERYALAZ Mehmet Zekâi ERYALAZ Mehmet Zekâi ERYALAZ

1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

12

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

Baykuşun Günlüğü Bayramlık Minik Yürekler İlahi Bahçesi-2 Veli Dayı (Kırgız Türkçesi) Veli Dayı (Kazak Türkçesi) Masal Dünyasından Merhaba (Kazak Türkçesi) Hayvan Masalları Masal Penceresi Muhteşem Süleyman Osman Gazi İbni Sina Yavuz Sultan Selim Evliya Çelebi - Azakın Denizaltıları Resimli Hayvan Masalları Din ve Bilimin Işığında Oruç ve Sağlık Al Bayrak Resimlerle Nasrettin Hoca Resimli Seçme Masallar Haydi Masal Okuyalım Dinimi Öğreniyorum Peygamberimi Öğreniyorum Ümit Kuşağı Engelsiz Yarınlara Bir Büyük Vezir Köprülü Mehmet Paşa Kitabımı Öğreniyorum Ufak Şeyler Dinimi Öğreniyorum (Kırgız Türkçesi) Dinimi Öğreniyorum (Gürcüce) Dinimi Öğreniyorum (Rusça) Peygamberimi Öğreniyorum (Gürcüce) Peygamberimi Öğreniyorum (Rusça) Peygamberimi Öğreniyorum (Almanca) Peygamberimi Öğreniyorum (Uygur Türkçesi) Kitabımı Öğreniyorum (Almanca) Kitabımı Öğreniyorum (Gürcüce) Allah’a İman Ediyorum Bilge Çocuk Sarı Benek Şehri Görmek İsteyen Balık Cemil Dede Namaz Surelerini Anlatıyor Cikciki'nin Sevinci (1-6) Çocuklarımız İçin Din Bilgisi Dualarımı Öğreniyorum İbadetlerimi Öğreniyorum Kitabımı Öğreniyorum (İngilizce) Kitabımı Öğreniyorum (Kırgız Türkçesi) Peygamberimi Öğreniyorum (Arnavutça) Peygamberimi Öğreniyorum (Kırgızca) Peygamberimi Öğreniyorum (Romence) Peygamberimi Öğreniyorum (Tatar Türkçesi) Dualarımı Öğreniyorum (Kırgız Türkçesi) Dualarımı Öğreniyorum (Azeri Türkçesi) Dinimi Öğreniyorum (Romence)

Ramazan YILMAZ Engin KÖSEOĞLU Yücel İPEK Engin NİGAR Engin KÖSEOĞLU trc.Gülzura CUMAKUNOVA E. KÖSEOĞLU-trc. Zeyneş İSMAİL Suzan ÇATALOLUK-trc. Z. İSMAİL Orhan DÜNDAR Engin NİGAR Prof. Dr. Cemal ANADOL Prof. Dr. Cemal ANADOL – Çizim: Dr. A. ACIDUMAN Orhan DÜNDAR Bekir ERDEM - Çizen Orhan DÜNDAR Dilaver ÇELEBİ Abdurrahman DOĞAN Prof. Dr. Alparslan ÖZYAZICI Erhan DÜNDAR - Orhan DÜNDAR Abdurrahman DOĞAN Abdurrahman DOĞAN Sevim EKİNCİ Komisyon Komisyon – Çizen: Osman TURAN Emrullah EMİN Ali KAFALI Dağıstan ÇETİNKAYA Trc. Mayrambeg OROZOBAEV Trc. Zurab Tsetskhouldze KEMAL Trc. Timur DEVLETOV Trc. Topid Makaidze CEMAL Trc. Zelimhan SOLTAYEV Trc. Hasan KARACA Trc. Abdulmecid GAFUR Trc. Hasan KARACA Trc. Topid Makaidze CEMAL Naim ÖZGEN Ahmet Faruk KILIÇ Ahmet Mahir PEKŞEN Ahmet Mahir PEKŞEN M. Nezir GÜL Sevim EKİNCİ Dt. Macit YAŞAROĞLU Rabia GÜLCAN Ayşe ÖZTÜRK trc. Salime Yasemin ÖZDİLEK trc. Nurgül MOLDALİEVA trc. Abdullah HAMİT – Zymer RAMADANİ trc. Ali JUSUBAİEV trc. Neriman ASAN trc. Zera BEKİROVA – Zakir KURTNZİR trc. Mayrambeg OROZOBAEV trc. El-Şad MİRİ trc. Nurgül MOLDALİEVA

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2004 2005 2005 2004 2005 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

13

192 193 194 195 196 197 198

Her Şeyi Yaratan Allah (İnanıyorum Serisi-I) Bizim İçin Dua Eden Melekler (İnanıyorum Serisi-2) Yol Gösterici Kutsal Kitaplar (İnanıyorum Serisi-3) En Güzel Örnek Peygamberler (İnanıyorum Serisi-4) Sonsuz Hayat Ahiret Yurdu (İnanıyorum Serisi-5) Onun Dediği Olur Kaza ve Kader (İnanıyorum Serisi-6) Hikaye Treni ESER ADI

Rabia GÜLCAN Elif ARSLAN Hatice DEMİRBAĞ Pervin Ayşe YAŞA Ayla ABAK Ayşenur ÇALIKÇI Elif ARSLAN MESLEKİ KİTAPLAR YAZARI Müşavere Azaları Mustafa RUNYUN Mustafa RUNYUN ——————— H. Hüsnü ERDEM Mustafa RUNYUN ——————— ——————— Mustafa RUNYUN ——————— Ö. Nasuhi BİLMEN ——————— Abdullah Atıf TÜZÜNER ——————— Nida ARMANER Ahmet YÜZENDAĞ Ali Vahit ÜRYANÎ Komisyon Komisyon Veli ERTAN O. ÖZTÜRK- Bekir TOPALOĞLU Komisyon Komisyon Dr. Tayyar ALTIKULAÇ Derleme Komisyon Seyfettin YAZICI Mehmet Nuri YILMAZ Trc. Gülzura CUMAKONAVA Osman KESKİOĞLU trc. Prof. Dr. M. MUSAOĞLU Mehmet Nuri YILMAZ Mehmet Nuri YILMAZ Komisyon Mehmet Nuri YILMAZ Komisyon

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 B.YILI 1953 1953 1950 1953 1953 1953 1954 1954 1955 1956 1959 1959 1960 1960 1963 1964 1965 1972 1973 1973 1974 1975 1982 1981 1981 1981 1991 1995 1999 1996 1996 1996 1999 1999 1999 2000 2000 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Başkanlık Hutbesi Şaban Ayının Fazileti Mirac-ı Nebî Fatih Devrinde İlim ve O Devirde Yetişen İlim Adamları. İstanbul'un Fethinin 500. Yıl Dönümünde Okunan Fetih Hutbesi Berat Gecesi Hakkında Bir Tetkik Mevlit Kandili Miraç Kandili Berat Gecesi Hacı Bayram Minberinden Hutbelerim Reislik Mecmuası Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler Köy Hocası El Kitabı Hutbe Mecmuası Ağaç Sevgisi (Hutbe) Hitabet ve Dini İrşat Üzerine Hitabet Dersleri Köy Hocası İlmihali Dini Bilgiler Kılavuzu I-IV Hutbeler 1924'den 1937'ye Kadar D.İ.B. Kuruluş ve Çalışmaları İslamî Eserler Bibliyografyası Va'z Örnekleri İmam-Hatipler İçin Örnek Metinler Tecvidu'l-Kur'an Yeni Hutbeler Dini Bilgiler Ders Kitabı Temel Dini Bilgiler M. Nuri Yılmaz'ın Makaleleri I Siyer-i Nebi (Kırgız Türkçesi) Siyer-i Nebi (Azerbaycan Türkçesi) M. Nuri Yılmaz’ın Makale ve Konuşmaları I-II Siyer-i Nebi (Türkmen Türkçesi) M.Nuri Yılmaz Konuşmaları-III Diyanet İşleri Başkanlığı Özet Bilgiler M. Nuri Yılmaz'ın Konuşmaları-IV Denetim ve Soruşturma Rehberi M. Nuri Yılmaz Konuşmaları-V M. Nuri Yılmaz Konuşmaları-VI Örnek Vaazlar Örnek Vaazlar-II

Lütfi ŞENTÜRK Lütfi ŞENTÜRK

2001 2001

14

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

M. Nuri Yılmaz Konuşmaları-VI Minberden Öğütler İnancım Yaz Kur'an Kursları Öğretici Kılavuzu Hacı Adaylarına İrşat Toplantısı İbadetim Peygamberim Ahlakım Bir Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur'an Kursu Kur'an Okumaya Giriş Kur'an Okuma Rehberi Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi Hac Görevlileri İçin Pratik Arapça Konuşma Kılavuzu Komisyon Komisyon Komisyon Komisyon Komisyon Prof. Dr. Şevki AYDIN Tayyar ALTIKULAÇ Davut KAYA Davut KAYA Komisyon

2002 2008 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 1972 2008 2008 2000

TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ ESER ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 Fatih Sultan Mehmet Hz. Muhammed (İngilizce) Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir Hz. Osman Hz. Ebu Bekir Hz. Ali Doğumunun 125. Yılı Anısına Din, Bilim, Uygarlık ve Atatürk ESER ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dilek (Şiirler) Çocuklara Dini Şiirler Dini Şiirler Servet-i Fünun ve Son Devir Edebiyatı Ümmet Çağı Türk Edebiyatı Bizi Yaşatanlar Gönül Doktoru Farabî (Erdemli Şehir) Safahât Köle Kadın Alparslan Piyesi Höyük Fuzulî'nin Su Kasidesi ve Şerhi Mümtaz Hoca Çiçek Güzeli İki Derste İstiklal Marşı Cephe Gerisinde Savaş Bulutlardan Yıldırım Sağdık Rubailerle Esma-i Hüsna Çiçekli Park ESER ADI 1 2 3 4 5 6 Kalem Güzeli-I Albüm Elli Yılda Dini Yapılar Medeniyet Aleminde Yazı ve Kalem Güzeli-II Şehit Din Görevlilerimiz Albüm Şaheser Camilerimiz Hicaz Albümü Yılmaz TARTAN Yılmaz TARTAN Yılmaz TARTAN Gökhan EVLİYAOĞLU Yaşar KOCA SANAT ESERLERİ YAZARI M. Yazır’dan Haz: U. DERMAN Komisyon M. Yazır'dan Haz: U. DERMAN Komisyon Dr. Mehmet ÖNDER B.YILI 1972 1973 1989 1999 2000 2006 1998 1999 1999 2002 2009 YAZARI Dr. N. M. SAFFET - İ. EZHERLİ Şinasi SİBER Veli ERTAN Veli ERTAN Veli ERTAN Veli ERTAN Veli ERTAN Dr. Mehmet BULUT B.YILI 1953 1954 1955 1957 1959 1957 1963 2007

EDEBİ ESERLER YAZARI İ. Agah ÇUBUKÇU Abdullah TANSEL Fevziye Abdullah TANSEL A. Sırrı LEVENT Hamdi MERT M. Yaşar KANDEMİR trc. Abdullah ÖZBEK Mehmet Akif ERSOY Haz: M. İSEN - O. OKAY Hasan DEMİR M. Aslan ÖNER Ramazan ATILGAN Adem ÇALIŞKAN Yaşar ÇALIŞKAN B.YILI 1976 1961 1962 1963 1974 1974 1985 1990 1987 1987 1988 1992 1992

15

7 8 9

Anadoluda İslam Kültür ve Medeniyeti Hicaz Albümü (Arapça) Anadolu’da Türk İslam Sanatı BROŞÜRLER ESER ADI

Komisyon Mustafa BEKTAŞOĞLU YAZARI Seyfettin YAZICI Seyfettin YAZICI - Ali SERTER Seyfettin YAZICI A. DEĞİRMENCİOĞLU Seyfettin YAZICI - Tahir DEVECİ Seyfettin YAZICI A. Çetin ERTÜRK Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL – Yaşar ÇOLAK Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL – Tahir DEVECİ Prof. Dr. H. ÖNKAL – Prof. Dr. S. ÇİĞDEMOĞLU Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL – Ali SERTER S. YAZICI - M. MUSAOĞLU Prof. Dr.H.ÖNKAL - Tahir DEVECİ Prof. Dr. H. ÖNKAL Seyfettin YAZICI – Gülzura CUMAKUNOVA Seyfettin YAZICI – Savle DAĞAYKIZI Seyfettin YAZICI - Behuciddin ŞEHABİ Seyfettin YAZICI – Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU Seyfettin YAZICI – Ertuğrul YAMAN Seyfettin YAZICI – Prof. Dr. Berdi SARIYEV S. YAZICI - Abdurrahman KAYA Prof. Dr. H. ÖNKAL-Yaşar ÇOLAK Prof. Dr. H. ÖNKAL – Sema ÇİĞDEMOĞLU Prof. Dr. H. ÖNKAL – Vahdi BOYDAŞ Komisyon Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL Komisyon Komisyon Prof. Dr. H. ÖNKAL – Tahir DEVECİ Seyfettin YAZICI - Refik USTA Seyfettin YAZICI – trc. Selim Yücel GÜLEÇ Prof. Dr. H. ÖNKAL – Sema ÇİĞDEMOĞLU Seyfettin YAZICI – Trc: Ömer RAMİZOĞLU Seyfettin YAZICI – trc. İslam Beytullah ERDİ Başkanlık Trc. Nevfel BAYTAR Trc. Hasan KARACA Trc. Hasan KARACA

2007 2007 2009 B.YILI 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2005 2008 2006 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Mutluluk Yolu İslam Mutluluk Yolu İslam (Arapça) Mutluluk Yolu İslam (İngilizce) Mutluluk Yolu İslam (Almanca) Mutluluk Yolu İslam (Faransızca) Camilerimiz (Türkçe) Camilerimiz-I (İngilizce) Camilerimiz-I (Almanca) Camilerimiz-I (Fransızca) Camilerimiz-I (Arapça) Mutluluk Yolu İslam (Azerbaycan Türkçesi) Camilerimiz-II (Almanca) Camilerimiz-II (Türkçe) Mutluluk Yolu İslam (Kırgız Türkçesi) Mutluluk Yolu İslam Kazak Türkçesi) Mutluluk Yolu İslam (Arnavutça) Mutluluk Yolu İslam (Rusça) Mutluluk Yolu İslam (Özbek Türkçesi) Mutluluk Yolu İslam (Türkmen Türkçesi) Mutluluk Yolu İslam (Tatar Türkçesi) Camilerimiz-II (İngilizce) Camilerimiz-II (Fransızca) Camilerimiz-II (Arapça) Deprem Camilerimiz-III (Türkçe) Uluslararası Avrupa Birliği Şurası Sonuç Bildirgesi (Türkçe) Uluslararası Avrupa Birliği Şurası Sonuç Bildirgesi (İngilizce) Camilerimiz-III (Almanca) Mutluluk Yolu İslam (Danca) Mutluluk Yolu İslam (Japonca) Camilerimiz-II (Fransızca) Mutluluk Yolu İslam (Boşnakça) Mutluluk Yolu İslam (Bulgarca) Mutluluk Yolu İslam (Hollandaca) Diyanet İşleri Başkanlığı Tanıtım broşürü Cami (İngilizce) Cami (Almanca) Cami (Türkçe)

16

39 40 41

Cami (Fransızca) Cami (Rusça) Peygamberimizin Dilinden Dualar

Trc. Umut GÜR Trc. Nahide CAMUKOVA

2006 2008 2009

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful