You are on page 1of 48

1. GYVENIMAS BE TIKSLO Taip viskas ir prasidėjo, kai nakties piktos rankos išrovė mane iš gyvenimo.

Jos nenorėjo, kad aš būčiau tuo, kuo gimiau. Joms nereikėjo priešininko, kuris matytų kiekvieną gyvenimo klaidą. Jos ieškojo tylaus ir aklo pasekėjo, niekad nesipriešinančio savo likimui ir amžinai pasmerkto tyliai ir tamsiai mirčiai, kuri vis eina ir eina tolyn, kas dieną rinkdama gyvybes savo krepš . !ėdėjau vienas nieko neveikdamas. !ūriose mano ašarose nuskendo ištisi metai, dienos, minutės" tu ir aš, kur viskas susipynė, susilydė didžiul #$ieko% grumstą, kuris dar ilgai draskys šird , primindamas, kad vyko tai, kas neturėjo vykti. Taip, tai neturėjo vykti. $es aš pats esu tas, kuris nieko nežino ir nieko negali. &š kažkur atklyd' žodžiai man's reikalauja nebendrauti su žmonėmis, nes kitaip aš būsiu sunaikintas. !unaikintas su savo mintimis, galbūt ir galinčiomis pakeisti tą bjaurų ir tamsų pasaul , nešant blog visiems. $uobodus kažko laukimas ir tolyn mestas žvilgsnis ieškojo to, ko nebūna. (et man's tai nedomino, viską už mane tarytum darė mano siela. Ji kažko ieškojo, o aš ne. )š tik sėdėjau ir laukiau, o ko * aš ir pati nežinojau. +altas mano žvilgsnis lankstė už lango jaunas medžių šakas lyg norėdamas išlieti pykt visam sugriuvusiam pasauliui. )š tiesiog neradau sau vietos ir nežinojau kuo užsiimti, nes man niekas nerūpėjo. )išku buvo tik tai, kad negaliu gyventi taip, kaip gyvena visi" mano gyvenimas * visai kitoks. Jame nebuvo nuolat kintančio daiktų pasaulio, jame nebuvo #mirštančių% daiktų. Jis ramus ir nekintantis, nesivaikantis vairiausių madų, kurios kažkada vis tiek turės išnykti ir užleisti savo vietą kitoms taip pat neamžinoms madoms. ,asaulis nėra amžinas, jis visą laiką keičiasi ir niekad negr žta praeit bent panašiais vai-dais. )š nespėju pajusti beprotiško laiko bėgimo * atrodo, kad laikas nusineša metus, mano pasaul , meil', vilt lyg norėdamas tyčia nuskriausti mane. +tai ir vėl ruduo, tarytum bando grasinti, kad pabūgčiau jo ir pasislėpčiau nuo visų užsidar's namuose" bet taip nebus. )š neišsigąsiu jo niūrių rusvai gelsvų spalvų ir visą laiką stengsiuos būti prisiderin's prie jų savo jausmais ir kūryba, nes tik ji gali parodyti tikras emo.ijų lavinas ant popieriaus lapų, tik ji. $es kūryba, tai sielos šauksmas visam pasauliui, supančiam mane nuo pat gimimo ir lydinčiam iki mirties. )š prisiminiau tave * tokią, kokia buvai anksčiau" anksčiau, kai viskas buvo kitaip, ir gyvenimas tartum t'sės iš naujo. (et dabar tu pasikeitei * Tu išėjai. &šėjai man nieko nepasakius, nors aš tikėjau, kad ir išeidama tu ištarsi atsisveikinimo žod * #!udieu%, bet tai ne vyko ir aš esu priverstas ieškoti naujos laimės, kuri, galbūt, ir vėl išslys iš rankų, nes likimas nenori, kad būčiau tuo kuo gimiau. Jis nori sunaikinti mane ir visai kitą gyvenimo būt , kad negalėčiau vesti naujos ni/ili-mo eros 0em', kuri nepripažintų net #$ieko% * niekas niekur nieke neeg-istuoja. )š nenoriu vienas sutikti mirt ir kvėpimo kūrybai nešančio rudens. 1an reikia žmogaus kur galėčiau atsiremti pačiomis sunkiausiomis minutėmis, kai nustoju apie viską galvoti ir prieš mano akis, nepriklausomai nuo man's, mainosi vairiausi vai-dai. $uo jų niekaip negaliu atsipalaiduoti, jie persekioja mane kelias dienas, kartais savait' ir ilgiau. Taip, tada man būtinai reikalingas artimas žmogus, nes be jo vargu ar galėčiau ištverti nuo beprotiškai painių jausmų užvaldžiusių sielą" bet tav's jau nėra. $esidžiauk, kad išėjai, tu nieko nelaimėjai. )š vis tiek jaučiu tavo drėgnas lūpas ir karštą alsavimą šalia, matau tavo mėlynas akis, nors jos nežiūri mane, girdžiu tavo žodžius, klaidžiojančius tuščiomis miesto gatvėmis ir ieškančius sau naujo draugo. 2 j surasti sunku. $ėra nieko skaudesnio, kaip nerasti laimės ten, kur visa širdimi tikėjais ir bandei ją išlaikyti" bet ji pradingo. Tiesiog išslydo iš rankų pačiomis svarbiausiomis gyvenimo minutėmis, kai žinojau, kad viskas pagaliau pasiekta. 1atyt likimas man nepalankus * prabėgo metai, antri, bet nieko naujo, tik prisiminimai kas nakt aplanko mane šaltam patale. Tik prisiminimai3,kurie jau nieko nereiškia.

$unuodytu žvilgsniu žvelgiu !aul', bet nieko nematau, tik kraują. )plinkui viskas paskend' jame4 ir namai, ir draugai, ir likimas. !unku keltis ryte be tikslo, ištisą dieną vaikščioti tai pirmyn, tai atgal, kol ateina vakaras ir jau laikas miegoti. Taip pramiegi trečdal paros, tiksliau, gal trečdal gyvenimo, taip pat, be tikslo, prabėgančio sapnuose, kuriuose vien melas ir apgaulė, juk realybėje taip nėra. 5ealybėje aš gyvenu mirus gyvenimą, nes joje gyvena tik mano kūnas, o siela * seniai jau numirus. Tiesa, kartais paklydusios mintys dar bando rasti kelią tikrov', bet greitai jos būna grąžintos atgal daugumos kitaip mąstančių sutvėrimų. $iekur nėra laisvės, net sapnuose. )š žinau, ką kalbu ir kodėl kalbu, nes tai yra mano mintys ir žodžiai. )š nekenčiu žmonių. Taip, labiausiai nekenčiu žmonių, atrodo, lyg visi jie kvaili, o gal tokiais tik apsimeta6 ,risiminiau praeitą sapną * jame neapykanta kilo lyg gaisras, kuris pakil's iki debesų degino visus. 1ačiau, kaip žmonės krito degdami, pavirsdami didelius pelenų kalnelius" jie man's prašė, maldavo padėti, bet aš nejaučiau jokio pasigailėjimo. Troškau tik vieno * visuotinės žmonijos mirties. Tegul ugnis sudegina visus, kurie stovi ant mano kelio, norėdami j užkirsti. Taip, neapykanta stipresnė už meil', nes meilė tik kuria gyvenimą, o neapykanta viską sugriauna. 7iskas jau sugriauta, net ir aš pati. )š abejoju viskuo * išoriniu pasauliu, šalia man's esančių daiktų eg-istavimu, net savo paties kūnu ir siela, kuri, mano manymu, manyje dar negimus. #7isuma yra didesnė negu dalis%, * teigė &manuelis 8antas. 7adinasi, visuma diktuoja savo valią kartu griaudama mano gyvenimą. &šeitis * pask'sti kasdienybėje visam laikui. Tada nereikės žinoti kuo esama, ko tikimasi, ko laukiama" gyvenimas eg-istuos tik #$ieko% nebuvimo tikrovėje. )š jau pradėjau sk'sti kasdienybėje, kas dieną matydama, kaip vis sunkiau prisitaikau prie aplinkos ir prie sav's. )š nejaučiu sav's, tarytum manyje kažkas gyventų ir valdytų, praradus atspirties tašką, kuriame turėjau gyvenimo tikrumą. )š vėl prisiminiau tave. ,risiminiau, kai tu buvai laiminga ir nuliūdus. Tiesa, gražiausia tu buvai liūdna, nes liūdesy atsispindėdavo tavo tikri jausmai ir svajonės, tikras tikėjimas. )š tada tave mylėjau, nors ir dabar dar nepraradau tikėjimo tavim. 8ad ir kas be vyktų, vis tiek aš gyvensiu su tavimi, nors tik ir mintimis. Jos juk dar gyvos. Taip, jos dar gyvena. )tsikėl's rytą aš kartais pradedu ieškoti tav's, nesuprasdamas kur tu galėjai pradingti, kol pagaliau prisimenu, kad tu dabar eg-istuoji tik sapnuose. 8odėl juose taip retai mane aplankai, kodėl6 $ieks nieko nežino * tyli jausmai, tyli mintys, siela tartum užmigus" tik aš vienas bandau suprasti kas vyko, bet vienam tai suprasti sunku. 1an nieks nesutrukdys elgtis ir kalbėti pagal prigimt , kurios dalimi aš pats esu. )š žinau, kad sunku rašyti tai, ko nežinau" juk sunku. 1ano galvoje visą laiką sukasi mintys, kad viskas gyvenime yra menka, niekinga, žema, laikina ir negyva. Juk nieko nėra amžino, ką galima būtų išsaugoti ir išlaikyti, kad tai eg-istuotų visą laiką su manimi, primintų, kad aš esu ne vienas, kad kažką turiu. (et taip nėra, 0emėje tai ne manoma. (elieka ieškoti laimės mirtyje, galbūt ten jinai pasislėpus6 9yvenimas 0emėje, tai kova ir klaidžiojimas svetimame krašte, kuriame visi nusiteik' prieš kitaip mąstant žmogų, prieš jo asmenin' :iloso:iją. 0monės nesupranta jos, dėl to ir neleidžia jai plėsti savo šaknų minčių ir proto pasaul , kuris ne visiems yra gerai suprantamas. 0monės nenori naujovių, sukeliančių naujus pertvarkymus jų gyvenime, jie trokšta tik vieno * ramybės ir savo neliečiamumo. Jiems nerūpi jaunimas, jų poreikiai ir bendravimas" jų mintys, jausmai ir siekimai. 0monėms tas pats, kas iš jų išaugs ir kaip jie gyvens * ar skurde ir vienatvėje, ar piniguose ir draugijose. !varbiausia jiems patiems sutvarkyti ir laimingai baigti savo gyvenimą. Tik savo. (ėga laikas. Jis jau viską nusinešė praeit , net ir tave" o aš niekaip negaliu pamiršti tavo akių ir tavojo juoko. Tu tada man buvai brangiausiu žmogumi, nes tik tu, vienintelis, kuris išgelbėdavai mane nuo depresijų bumo, tik tu.

,raėjus keliems metams tu, galbūt, mane ir visai užmiršai, net nepameni, kokia aš buvau su tavimi. 2 aš negaliu tav's ištrinti iš atminties, nes tu buvai mano gyvenimo tikslu ir viltimi. $oriu, kad dar nors kartą pažvelgtum mane ir savo žvilgsniu nors trumpam sušildytum manąją sielą, nes kai išeisi ji vėl atšals ir drebės nuo šalčio. )š jau negaliu daugiau slėpti nuo tav's savo liūdesio ir nusivylimo" aš pavargau, aš labai pavargau nuo beprotiškai sunkios vienatvės minčių, nuo tavo išdavystės ir netikrumo. Tu nepatikėsi, kad aš tave myliu dar labiau negu seniau, kai buvome draugais, kad aš sutinku ir išlydžiu dienas, mintyse būdamas kartu su tavimi" tau vakarais ištariu #labanakt%, nors tu toli nuo man's. )š žinau, tu šiuos žodžius išgirsti vakarais, nes prie man's buvai labai pripratus. Tu žinojai visas mintis ir siekimus, kurie tarytum mane valdydavo" tu mane žinojai geriau negu aš pats save. ,rabėgo keli metai, o aš taip nieko ir nežinau apie tave. 8ur tu6 8ą veiki6 8aip gyveni6 &r iš viso, aš taip norėčiau susigrąžinti prabėgusius metus nors minutėlei, kad galėčiau kuo ilgiau pabūti šalia tav's, kad suprasčiau, jog tu tokia, kokia buvai anksčiau * graži, švelni ir truput liūdna. Taip, tu kažkodėl būdavai liūdna, tik aš niekad šito negalėdavau suprasti. )š ir dabar nesuprantu, kodėl tu būdavai liūdna, kai aplinkui mums viskas tarytum žydėdavo. )š prisimenu, kaip mes eidavome laukais ir džiaugdavomės kiekvienu medžio lapeliu ir žiedais, kaip skindavome vaisius ir jais žaisdavome lyg maži vaikai, bet tu vis tiek būdavai liūdna, nors ir stengeisi atrodyti linksma. (et dabar visa tai nesvarbu, nes mes jau ne kartu. )š nemėgstu blaškytis ir keliauti iš vienos vietos kitą, nes esu labai prisiriš's prie tų pačiū vietų kuriuose gimiau ir augau. ,raėjus kankinantiems galvos skausmams ir depresijai, su naujomis jėgomis ir energija imsiuosi savo darbo * kūrybos. $ebežinau net ką rašyti. 7isai nėra minčių, tiesiog tuščia galva. )nt liežuvio galo kimba visokie niekai, kurių net ne manoma parašyti. )trodytų, lyg vyksta #neprotinis% protavimas. !ėdžiu ir rašau apie #$ieką%. Tiesa, net rašant apie #$ieką%, reikia kažką žinoti ar bent galvoti, nes kitaip niekaip nieko neparašysi. 7iskas tartum pasislėp' #$ieke%. )š jaučiu, kad už jo slypi labai daug domių minčių bei vai-dų. Jos tartum prisidengia #$ieku%, gal, tiksliau, už jo pasislepia, kad nieks nenorėtų kažko ieškoti ten, kur simboliškai nieko nėra" bet kitu atžvilgiu * #$ieke% eg-istuoja viskas, tik reikia mokėti prie jo kažkaip prieiti ir su juo susilieti. #$iekas niekur nieke neeg-istuoja%, vadinasi, #$iekas%, tai absoliuti tuštuma, kurioje yra viskas, kas tik gali tilpti jame. 8iekvienam lemta gyventi pagal savo paskirt ir prigimt . 1ano prigimtis * paskendusi #$ieke%. Jau netoli laikas, kai aš viską užmiršiu ir visi užmirš mane, o kas bus toliau * nieks nežino. !varbiausia liautis rūpintis kokiu atrodau kitiems" likus gyvenimą pragyvensiu savaip * pagal savo prigimties reikalavimus. 1an belieka tik išsiaiškinti ko ji nori ir nesirūpinti niekuo kitu. Taip, aš jau daug klaidžiojau ir niekur neradau laimės * nei būtyje, nei tavyje, nei savyje. 9albūt jos iš viso nėra6 9reitai numirsiu ir viskas taps nesvarbu. $ereikės nei laimės, nei gyvenimo, nei tav's. #$ereikia jaudintis, nes viskas vyksta pagal visumos prigimt , greitai ir tu pats pavirsi nieką%, * rašė 1arkas )urelijus. 7adinasi, jau nieko neverta laukti, belieka sutikti su viskuo ir sėdėti pasiruošusiam sulaukti savo išsivadavimo deivės * 1irties, kuri tik viena sugeba visus nuraminti amžiams. #)teik greičiau, mirtie, neleisk, kad aš save pamirščiau%, * teigė 1arkas )urelijus. Taip, belieka tik laukti mirties. Ovidijus Kantas Komentarai: !. MI"TIS LYGI GYVENIM#I !ugriuv's pei-ažas matosi pro mano langą4 užburtos šalies platybėse liepsnoja ugnies žmonės, neturintys meilės ir tiesos, tik pykt * kraujo kerštą, kuris sunaikina visus apylinkės medžius su jų žodžiais, jausmais, su jų praeitimi ir viltimi gyventi. $ėra šventųjų, jie prie pragaro vartų mitinguoja. ,aliko tik viena moteris, pati gražiausia iš jų. Ji rankose nešė mirties žvaigžd', kurios spinduliai smigo giliai man šird , kad nieko aš daugiau negalėčiau prisiminti. Taip, nieko ir nėra, tik sugriuv's pei-ažas matosi pro mano langą, tikėdamas, kad j kažkas pakeis.

,eilis veržiasi sieną trupindamas senus tinko gabalėlius, kurie prieš daugel metų buvo tavo džiaugsmo liga" kurie su vargu ir didele ištverme aplipdė sieną baltais .ementiniais kailiniais nuo šalčio. )r užmiršai, kaip buvo statomas namas, o dabar griaunamas tavo rankų, kur su nukritusiais tinko gabalėliais laikas gr žta po truput atgal. !ustok, negriauk kas buvo tavo vargu pastatyta. !ustok, neverta priekaištauti sau" bet peilis veržias sieną, atidengdamas nuogą jos kūną * dabar ir ji mirtinga. !upuvusio gyvenimo skersvėjuose pasiklyd' tikrovės žodžiai moko mus gyvenimo tiesų, kurių 0emėje tikrai nėra. Joje tik neapykanta ir kerštas, panašūs nuvytusias gėles, kurių nieks nenori pirkti, nes jos daugiau nežydės * gyvenimas negr žta atgal praėjusius metus. 1an reikia tav's, kad galėčiau gyvenime kurti. (e tav's nėra žaibo minčių, nėra nuotaikos, nėra švenčių, tik tamsi migla, visuomet mane paguodžianti ir ištarianti * #tu turi gyventi, nors tau ir kaip bebūtų sunku, tu turi gyventi, nes tu jau kartą gimei%. Juodos nakties parašytoje (iblijoje užsidegė geltoni auksiniai žodžiai4 %)+ ;&) <!= &5 (>!&= )10&$)& != J=1&!?% Tai mūsų (iblija, kurią supranta ne visi. 1es esame jos pranašai. )š sukursiu gyvenimą, kuris aprašytas joje, didžiulėmis raidėmis, nematomomis visiems, o jei kas ir pamatys, vis tiek nesupras * ji parašyta minčių kalba. )š pasiilgau tav's. @abai noriu, kad tu prie man's prisiglaustum visu kūnu4 savo lūpomis, rankomis, net krūtimis, kuriomis mane apkabintum. )š noriu pajusti tavo šilumą, tavo kūno drėgnumą, išgirsti tavo trukčiojant balsą, kuriame atsispindėtų palaima, kuri be dviejų lyčių ne manoma. @eisk man su tavimi pažaisti, kaip žaidžiau būdamas mažas su žaislais" tiesa jie nebuvo gyvi, bet plastmasiniai, mediniai. 2 tu * gyvas žaislas, su kuriuo norėčiau žaisti visą laiką ir visą savo gyvenimą, nes tu man * labai reikalinga. &škvėpintas kambarys šiandieną man priminė pievas, laukus, kuriuose praleidau praėjusią vasarą su tavimi palapinėje, kur kas vakarą mus aplankydavo šieno kvapai" aguonų žiedai mums švietė lyg lempos, lelijos atstojo žvaigždes. )teik, ir vėl mes viską prisiminsim. +tai tu su manimi. ,aslaptingos durys aną pasaul atsivėrė ir tu nustebai * už jų nieko nėra. $ėra nei medžių, nei namų" nėra net žmonių. +iame pasaulyje nieko nėra, tik tyla ir ilgesys neužg'stantis visą gyvenimą. =žverk duris ir ten neik, nes ten liūdesys. Tu sutverta ne tam, kad liūdėtum. 7iskuo kalta kalbanti simbolika, tai so.iali-mo era. Joje vaškinės statulos neleido #namams% kalbėti #tiltų% kalba, kurią moka ir #upės%, per kurias nutiestas žmogaus eg-istavimo kelias su sunkiais vai-dais gadinančiais aplinką ir visą tai kas gražu. 2 gal jie nieko nesupranta, gal jie nelaimingi žmonės, kalantys savo būties karstus, kurie nenorės jų priimti pas save. Jiems bus gėda savyje laikyti žmogų naikinus viską kas gyva. Jie juos išspjaus iš savo geldos, nors žmonės jas karstais vadino ir tikėjo, kad jie bus amžini jų kūno namai. (et #namai% prabilo, neiškent' melo, ir vaškinės statulos pavirto amžinybės žvakes, kurios vis dar dega skleisdamos nemirtingąją šilumą. 0monių darbų nebeliko, aplinkui, tik tušti jų kapai. 7iskas yra neamžina4 ryte gimsti, vakare miršti" čia mirtis, čia gyvybė, viens kitai kišančios kojas. 9al jos nemato audros, kuri jau čia pat atlinguoja, savo sena la-da sukeldama sniego sūkurius, kuriuose pasiklysta žmonės. 9al jos nieko nejaučia, kad greitai ir jų nebeliks. !u pavasariu niekas negimsta, tik mirtis pražysta nuostabiais žiedais, kad galėtų prisivilioti visus kas jos laukė ar lauks, tikėdami, kad ji šventa. =žsidengė !aulė savo veidą juoda skara ir pradėjo lyti niekingais žolių gyvybės lašais. 7iskas išplauta iš griuvėsių sielos, nėra daugiau ko laukti iš jos. Ji liks tuščia, o smėlio lietūs ir vėl užpils, ir taip pavargusias akis. !utik jei nori, kad laukimas yra ilgaamžis, o etikos nėra, nes jos tu nematei" tik vėliai pučia tau šiaurinis vėjas ir migdo mirusias dienas. Juk nieko nėra, ar tu nematai, kad pasauly šiame gyventi neverta. =žmiršk viską

@empomis ir žvakėmis galima apšviesti tik išor'. 5eikia sugriauti sieną neleidžiančią žengti pirmyn. tik taip galima žengti priek . joje tu nematysi žmonių. net nežinodamas dėl ko ir kam to reikia. Juk viskas tik laikina. Asijungiau magneto:oną. jog man's niekad nebuvo" aš suradau kelią iš kurio jau niekas niekad nesugr š. nuo kurių šlamesio nustodavo siausti jūros" telikdavo tik klausytis juodos. 9roja <BploitedCai. $epaliekant nieko. kuriuose tu galėsi gyventi. &r vėl lyja lietus. Adomu. nes niekas nežino kas laukia mūsų po metų. kūrybos vai-dai. ar metams praėjus Tu man pasakysi * #aš tave myliu%. )teik pas mane. mirtis lygi gyvenimui. sielą. (elieka tik pasikliauti savo jėgomis. Tu atėjai pas mane. kuriuos šaukei pro atdarytą langą. kuris vakar verkė prirūkytame kambaryje. bet laikas neuždraus man mąstyti. be to ir aš dar būsiu su tavimi. 7iską atidaviau laikui * mintis. palaidotą alko/olio ir neapykantos griuvėsiuose. kad sėdi kažkas už stalo ir rašo dienorašt pabrėždamas mintis" aš spėjau pamatyti tik vieną žod * #sviestas%. $ežinau. kad galėčiau būti su tavimi. KAI NE"AN&I SAV'S )tsibusk ir pažvelk kas tu esi. kai tau niekas netrukdo. atėjus pasitikti man's. atverk langus * ir vėl tu būsi lyg apgaulinga vi-ija aplankanti mane kas rytą. Tu norėjai palaiminti metus. draugų. ir tyla. galbūt jis buvo alkanas.ir tau jau nieko nereiks. !upjaustytos žemės vingiuose nuskend' negražūs žodžiai primena akmens angl . nes nenoriu suprasti. lyg paslaptinga skraistė apgaubianti mintis. čia tik kūryba. lėtai ir ramiai laukianti savo gyvenimo pabaigos. atrodo. kad tapai kitu. )š neatmenu sav's. $es ji nuobodi. Tu man niekada neatstosi to. Tik ji sugeba groti pirmykšt' mu-iką. anglimi parašytos ant sienos grupės mu-ikos. ir vėl man baisiai liūdna" kada gi pagaliau tai pasibaigs6 2 jeigu niekad6 (elieka tik gr žti iš vasaros svajonių nuniokotą savo miestą. kad negalėčiau pas tave ateiti ir atnešti tau savosios meilės šviesos. jie patys eina j. nematysi mašinų. nejaugi nematai. Tu liksi nuo jų atskirta. kad tav's pasiilgsta ruduo" augalai dabar greitai virsta gyvūnais. po metų vėl čia stovės siena. nieko nėra amžina. Taip. tas niekad nesulauks nakties. kaip dingo diena iš metų kišenės. kavinių. )teik dar kartą pas mane. &r vėl liūdesys. žmogus jo nesupras. @aiškas nemoka kalbėti. kad galėtum pasiekti savąj tikslą. meilė * velnio išdaigos. Tu ir pats žinai. o ne kitas. kelionės. kuriame gali išgyventi tik viena ramybė. bet uždaryk duris. 8as laukia dienos.(et už tai su tavimi bus meilė. =ždenk nakt * ir tav's nebeliks. žodžius" jis nuplauna tai. kas jam nereikalinga. nes jos sugeba augti ir. ir tavo balsas pakvietė pavasar . Adomu. 8as laikina jau geriau negu amžina. 1iršta žmonės nesulaukdami šviesos. galbūt net mirtis. nes antrąkart tav's nekviesiu. 7erčiau mirsiu" prakeiktas mokslas vis dar bando eit gyvenimą. ar dar gyvas sodas. Adomu ar jie išgirdo tave6 $ors tu ir atėjai. nors mano mintys toli nuo man's. !varbiausia nepalikti net plytos. kadaise augusią miškuose ir brandinusią sėklas. @ikimas niekada negaudo žmonių. nes . kurios pavadinimas * T/e <Bploited. kad jiems nebūtų liūdna tamsoj. 0mogus niekada nepavys laiko. !aul' sudaro tūkstančiai žvakių. 1atau. niekam neleidžianti žengti pirmyn. visada turėjusios dovanų. ką aš dėl Tav's praradau. nes jis dar niekada nebuvo žmogumi. o laikas * žmogaus" nuo neatmenamų laikų žmogus kariauja su Dievais. uždegsiu žvak' danguje palikdamas žem'. Tai sugalvojo žmonės. niekas nespartina. 1an's nėra. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %. o visos kitos pasuko link moderni-mo. jis ją sukūrė. $aktimis niekada nežibėjo žvaigždės.

nes gyvenimo tiltas visada sugriūna ir teisybė pask'sta purve. 9yvenimo nėra. o žmogus * laukti. plaukiu bevandene upe. dulkių ir melo" kad gyvenimas bejėgis prieš liūdes " kad aš ne iš šio pasaulio. ko man niekada nereikės. o toliau * erdvė. tai skausmas. uždenk nakt savimi. dėl to viskas ir griūna. kur jos nėra. kažkaip nesitiki. ji j pavys. kas išblaško iš meilės sapnų. kad esame žmonės. kai aš su tavimi. tada drąsiai galėsiu numirti. nes mirsiu6 $ežinau. ir mylėtis" kad meilė. bet taip reikia. nes žodžiai * žvilgsniai žėrintys liepsnom. kurio Tu nematei. kad laisvės dainą žino tik vėjas" kad laikas niekada neužjaus žmogaus" kad 0emėje būtina tik gyventi" kad mintimis galima naikinti" kad tyloje galima ir mirti. $epasiduok likimui. tik jausmuose" kad prostitutė4 ne auka ir ne nusikaltėlė. dėl to jis ir veržias ją. bet pralaimime. Tyla. nes dieną žvaigždės numiršta ir būna baisiai liūdna. tik mirtis. ji niekada nežydi. kartu su neapykanta. )š nieko neradau ir nieko nepamečiau. bet laisvas nuo visko žmogus" kad pasaulis sukurtas iš purvo. kaip 8ristus. @aisvėje ir mirti lengviau bei nebaisu. 9al sekančią dieną man's jau neliks. 0inai. )š nelaukiu nieko . 0monija neturi tikėjimo. kaip gyvename dabar. Tu likai vienas. !enovėje žmonės tikėjo savimi. kurio ilgis tik metras. kad galėtum suprasti pasaulio žiaurumą. nes tik ten tave mylės. nes nenorėjau neštis su savimi to. nes žmogui tamsa šviesesnė už šviesą. aš kartais net noriu. o aš gyvenimą. Taip. kur nori. aš vienas. jie akli ir apkurt'. 9yventi neapsimoka. kurią pačiam teks sugalvoti. kurie jo ne veik' #numiršta% bent sieloje. Tu man's klausi * ar aš galėčiau Tave nužudyti6 )tsakau * galėčiau? Tu akla meilėje. tas miršta per vestuves. o žmogus * vai-duot'" dėl to. Tu supranti tik meil'. )š matau taką. 9yvenimas * nuolaužų krūva. juo taip tik kančią vadina. o Tau F meilės. <ik ten. 8as atspės. Taip ir tarp mūsų * nieko nėra bendro. jo žodžiai žmogų klaidina. jie abu gali būti ten. aš nieko niekada nežinojau. kur tu esi laukiamas. tai taip pat mirtis.alikau aš viską. . net nuodėmes.. nes paslaptys visada būna atskleistos. @aimingi žmonės nežaidžia mintimis. )r nesupranta jie. @iūdnom akim žvelgia alus prieš j sėdinčius žmones. tada tau nieks netrukdys. )š palauksiu kol jos užges. kas mano mintyse. dėl to ir netiki. nes viską atiduodavau mirčiai. (ėga laikas. Tau taip bus geriau. o mes žinome tik tai. kuri viską atleidžia. nes kitaip mylėti nemoku. nes laikas neturi pinigų užmokėti už savo bėgimą. )š pažinau meil'. jog viskas eina pabaigą" amžinyb' pasiekia tik trumpas laikas. o aš aklas gyvenime. nes laikas turi sparnus. Trumpos naktys prailgina dienas. tik girdisi kaip alsuoja meilė" užmerk akis. =žmerk akis.laikas nemoka prieštaraut. Tik mintyse galima paslėpti jausmus. nes 5ET2J nebus meilės. kad Tau niekas netrukdytų. Dieną meilė gražesnė. kurie rytais sudeginami. nes meilė * žmogaus kūno mirtis. Juk ne manoma gyventi taip. (et ten laikas pažemina žmogų * jis miršta. @aimės galima ieškoti tik ten. 7isi mes žaidžiame su savimi. Diena ir naktis skiriasi tik savo spalva. Ji greitesnė už žmogų. nes tarp draugų ar giminių tu būsi svetimas. Tik laikas naktimis vilki juodus rūbus. . o mes vis dviese. o kas buvo prieš Dievą6. man reikia tik prisilietimo prie tav's. )š skubu. kuri jau seniai nuskendusi žemėje. @aikas dovanoja žmogui gyvenimą * kas gimsta per laidotuves. kad Tu būtum vieniša. <inu pabaigą * gal tapsiu genijumi ar bepročiu. 0monės nieko nežino ir nemato. nes žinau. )lsuojanti meilė nudažo sienas žalia gyvybės spalva. tik tyla. )š myliu Tave. kad aš matyčiau tik savo žvaigždes. 8iekvienas žmogus yra valdomas #sav's%. bet tai man nepadės gyventi. laimingi žmonės trokšta numirti. juk meilė ne gėlė. kad tik galėtų išsaugoti savąją laim'. Tylu. 1etų ritmą tylą nuobodu iškeisti. 7isos pasakos kadaise buvo realybe. $ejaugi mūsų nieks neišskirs.

Juk laukti sunku. Juk laukti ryto galima net nežinant ar jis ateis. )š nenoriu tobulėti. 0inok. aš vėl noriu gyventi. 1ano tikslas * visiškai degraduoti kaip asmenybė. (et galingesnė mirtis. )š sulaužysiu tave ir išmesiu. upė nusinešė paskutin vanden . kad be man's negalėtum gyventi. tai ir yra meilė. Jei rasiu tave pasiklydusią. jog ji yra juoda ir pikta. o nakties rankos atėmė paskutiniąją meil'. nes jis juk mąsto. tau reikia draugų. Juk gyvenimo prasmė * suprasti beprasm gyvenimą. <ime kartu tolyn nuo žmonių. )r tau neatrodo. Tu nesugebi gyventi viena. jog laiškai. Daugiau jau nieko neliko. 0iūriu dieną. juk gyvenai ir anksčiau. niekas nežino kiek laikas turi minučių. Jaučiu aš savąją mirt bei tavąją meil'. ar ne * nesvarbu. 1an nusibodo mirti. akys išverkė paskutiniąsias ašaras. kaip yra. metai nudangino paskutiniuosius prisiminimus. bet spalvos skiria akis. sutikti dar sunkiau. kodėl jie meta lapus. nuo visuomenės. kai mes būname kartu ir atskirai.alik viską ką tu turi. 1eilė mėgsta tylą ir tamsą. nes protas per silpnas prieš ją. )š einu. kur man's jau nebus. nes ledas ne visada būna šaltas. nes tu pati turi j surasti. +ią nakt nieko tarp mūsų nebus. nes mes viens kitą mylėsim. kad myli. !uradimas lygus kažkieno praradimui. o iš kur man žinoti.asislėp' palapinėse mes žaidžiame karą. @aikas nuplovė paskutiniuosius metus. jis bėga rydamas metus. lai eina šaltis. Jis reikalingas tik tam. sakyk. . o tavo.Debesys išlijo paskutin lietų. (ūk su manimi. bet nesakyk. 1eilė nužudo žmogų. kad žmogus nebūtų vienišas. bet tik ten. nes viską priimu taip. 0aiskime žodžiais. tai rodymas. bet amžinas. 1ąstymui nereikia jėgų. 7isi klysta. 9eriau eiti aplinkui. )tidaryk duris. bet mąstydamas tiesos nerasi. jos kada nors pasibaigs.ažiūrėk dangų * jis tuščias. 1eilė taip pat turi vardą. tik aš neklystu. o tai ir rodymas * tiesos nėra ir žmogus jos niekada neras. kuri trukdo gyventi. )š išpaž stu tik save. tik jos abi gali išvaduoti iš neapykantos ir žiaurumo rankų" tik jos abi. o žmogus sunaikina metus" tai kas tada lieka6 Juk dienos. kai ramią dieną supranti. )kys neskiria spalvų. 9eriausia nieko nežinoti. nes jai nereikia stebuklų. kuris užgrūdins mūsų meil'. juk nežinia gimsta iš nežinios. o mylėti * ypač sunku. tada nebus jokių klausimų ir bereikšmio mąstymo idėjų. $iekada nežiūrėk ateit . Džiaukis kiekviena metų diena ir nesvarbu ar ji šalta. negu tiesiai ją. ar šilta. juk šviesu gali būti ir nakt . visą laiką vykstant karui. jeigu jis ja pradeda tikėti. 1intys ateina savaime. 1eilė . Tik tikėjimas padeda pamiršti bei pavergti save. tik paskutinis žodis * #. nes aš sugebu gyventi vienas. )r šaltas alus. @aiko pažeminti žmonės neranda teisių nuosavą gyvenimą. Juk viskas priklauso tik nuo mūsų. )š radau tave pasislėpusią gyvenime ir bandau tau atverti visą jo prasm'. net tikėjimą. 9eriausia nieko nežinoti.)!8=T&$&!%. nors laikas negyvas. jame nieko nėra. nes tik tada būsi ramus" nes ir medžiai nežino. @aikas nužudo žmogų. tai laiko sekundės. o man * jų nereikia. bet liks tik mano mintys. kur durys būna užvertos. jis vyksta savaime. nes tu man nereikalinga. kad tai ne naktis. nes bijome išl sti ir žūti. kuris myli ir kartu neapkenčia. tavo gyvenimo diena. ji * nieko nelaukia. 1es irgi gyvenam4 tarp dienų. @ikimas viską numoja ranka. )š einu ten. @aimingas tik tas. kurios kiekvieno žmogaus yra skirtingos. nieks nepaims. kaip triukšmą viskam. gal jiems žiemą sunku juos laikyti6 9eriausia nieko nežinoti. mėnesių ir metų. &šprievartavimas * bejausmė meilė. neišvesiu tikrąj kelią. nes tai ne jų. nes viskas lieka praeity. o radus kelią * niekada nesijuok. kai juo nueisi. 1ano kelias neina per Dangų. jų nereikia galvoti" dėmesys * mąstymo pau-ė. kad mes galime mylėtis kartu ir atskirai" kad mes galime nek'sti abu ir po vieną" kad mes galime tikėti gyvenimu ir jo neapk'sti. nes žmogui dienos neamžinos. . niekada nebuvo tikri * juose vien melas. Juokis tik tada. !augok ją. @aikas nepasotinamas. . savaičių. kol jie dar žaisti mumis. kuriuos rašiau tau. giedra ar apsiniaukus" ji tavo. bet nieks jame nelaimi.

)š sunaikinsiu tave ir mes mirsim kartu. nes karas * žmonijos tiesa. 0iaurumas F gėris. )tsimink. 1irti visai nebaisu. nes meilė turi savo laiką. nes tada man kyla noras tave palikti. aš vis tiek sugr šiu. jos eina kartu. tavo šypsena man nesuteikia džiaugsmo. po žodžiais slepiasi mirtis. kad ji mane persekioja kas dieną" man beliko mirti tavyje. neteisinga tik žmonių mąstysena. 1&5T&<? )r )r )r )r )tsiminkite. )klas aš. Tikra meilė rūpinasi savimi.šiame pasaulyje nieko nereiškia. )š daug kalbu apie mirt turbūt todėl. 7isada niekinau meil'. grandinės ir betoninės sienos. perėj's daugel kelių. 7isos pranašystės pildosi * žmogus supranta save tik mirdamas. )š juokiuosi iš visko. jog pirmąją nakt daugiausia sniego. )š nieko neišduosiu. pamatysi. &šnyksiu. bet jame jie nieko neranda. )š turiu būti laisva. 8ūryba * sav's naikinimas ir niekinimas. )r žinai. )š noriu . kad vyktų viskas iš naujo. atsargiai. nes stiprūs * ir taip jau žuv'. kol neteksiu jėgų. tačiau dauguma žmonių myli tik savo šešėl . )š niekinu save * tokie kaip aš neturi 0emėje gyventi. nes tenka nakt kelis kartus prabusti ir rašyti. 1ūsų žodžius girdi Dangus ir 0emė. gyvenimas * bedugnė tarp laimės ir meilės. bet už tai tau nepadėkosiu * man's nieks neišmes. stipresnis bus jūs ar už iš ir ateities. $uo nakties sunku išsigelbėti. nes laisvė * taip pat kalėjimas. aš tau tai galiu garantuoti. )š nemoku mylėti. jog žudosi tik tylūs ir silpni žmonės. )š nekenčiu tų. )š dar ieškosiu tav's. )š sugr šiu pas tave netikinčia ir mirusia širdim. Taip. net ir tav's. $ors ir eina paskutinės dienos. 0mogus pats save žudo netikėdamas savini. visos iškrypimo :ormos yra teisingos. bet man būna gera su jais. jo nežinojau. )š visada juokiausi iš laiko. )r žinai. Tik mirtyje žmogus atranda save * mirtis ne nuodėmė. $erandu sav's tarp kitų. Traukiu vanden iš čiaupo. kaip tu ir mylėsiu. tuo. buvo6 valdo6 niekuo3 jus. tai priešų ieškojimas. ypač vidinio ir tolimo. kad negalėtum tikėti manimi. . jūs jūs jūs jūs girdėjote matėte tikite norite kad balsą vai-dus. tik ji jam dovanoja viską. aš daug prikalbėsiu. bet vis dėlto. tai lengva. jo protas silpnesnis už jausmus. !akyk. juk diena nesiveja nakties. nes apgaulė gali būti palaikyta ir išmintimi. todėl ji šalčiausia. kaip kalba akmenys. aš * vėjas. 7akar buvo mano laidotuvės. 9yvenimas. mūsų kartu tikrai neliks. $iekada nebėk laikui už akių. $esiglausk prie man's. nes aš jo nemačiau. bet juk aklam geriau" nuskandinsiu viską kas sk'sta ir tada aš būsiu ramus. 1ane kankina kūryba. kaip tu. o tu mane prikėlei. po kurio ji ištirpsta. o dorybė. kaip virv' ir galvoju toliau4 mūsų neliks. jis iš mūsų pereis kitus. jos niekada nebus jeigu mylėsi. jis pats ateis. 1ane myli tik tamsa ir deganti žvakė. Tu dar nežinai mano gyvenimo. nes galiu gyventi ir vienas. 1an nieko nereikia. ar patikėti man tavimi. tik save" laikas padarys savo * jis viską griauna. tik be grotų" o valdymas * sėdėjimas vietoje. o aukso nėra * tai žibantis molis. (logis niekada negali išnykti. bet gyvenimo negaila" vienatvė neturi laiko. rašyti tol. bet moku žudyt ir nek'st. ar saugotis6 $enoriu. o dabar einantis tavuoju. tu šiltesnė už !aul'. &r vis dėlto laikas tarp mūsų didėja. kurie mane myli. Tik mirtis žmogui dovanoja gyvenimą. ji amžina. $usikaltimai gimsta greičiau nei žmonės. dar ieškosiu.ilna žemė negyvų žmonių. aš rasiu tave. būti $&<8)! kurie sklindant dar kas savimi. o aš girdžiu. 8ur tu bebūtum. kurie nieko nesiekia. nebent tik prarandant save. 1es pasiklystame viens kitame. nes ji 0emėje pavergta ir reikalinga tik valandai arba ligoniams. $esijuok.

tai iš kur atsirado blogis6 7elnią nugalėsim. jog iš žodžių lieka tik raidės. iš ten gr žta tik vėjas. $elaisvėje niekas negyvena. gyvenimas ir mirtis. )š noriu išeiti kur man's niekas nerastų. juk pušys ilgisi lapų.ažaiskime viens su kitu. @aikas jau mūsų. o ne kunigus. nakt miegodama. +viesos Jėgos varžosi su Tamsos Jėgomis. nes kur laisvė * +ėtonas. )š bijau tik vieno. bet laiptai gyvenimą. )š tavo priešas. bet ir nestoviu vietoje. nes šis kelias neturi išėjimo. 2 gal meilė ir yra sportas6 8ad mes tikime Dievą. kad meilė * tik žodis iš penkių raidžių" kad betoninis pasaulis neturi jausmų. kai kada galima pasakyti ir viską. bet mano kerštas tave sunaikins. 1eilė taip pat turi akis. o kur Dievas * kalėjimas. net tu. nes atsiras kiti" nusiprausiu šaltame vandeny. )š pradedu tave užmiršti. nejaugi mes būsim išdavikais6 Juk gyvenimą sulaužyti lengviau nei šiaudą * žmogus mirs nuo to. tik amžinybė. . tu tikra. kad j turi tik bepročiai. )r žinai . kol pavargsim. )š viską sugebu užkariauti. tau viskas patinka kai myliu. aš esu pasaka. jei gali dar juoktis. su naktimis kariauju. kad mes neprieštarautume vienas kitam. (logiausiu atveju. (e to. su viskuo kariauju. Juokis. mirsiu joje. @aiko nieks nepavys. $ebus iš tav's vienuolės. bet nerasi. tai tiesa. juk meilė * ne žaidimas. !uprask mane. 9yvenimas * vežimas stovintis nuokalnėj. kur gyvųjų nebūna. verčiau mokėtų atlyginimą * @aiku. kas * ne. &r jeigu laikas * pinigai. tekanti per jūras ir dykumą. nors mane mokino tik žudyti. atleisti turi pats sau. kad galėčiau sušilti. greičiausiai tu tapsi valkata" dabar tu vedi mane iš kelio. )š sūkurys traukiantis save visus. )š bijau meilės. dulkės ir laukimas" kad naktis visada trumpesnė už dieną" kad kelias tiesą niekada neina tiesiai" kad nieko nėra to. juk gyvenimas. kaip niekas negyveno. &r taip bus. 0ydi pavasaris pavargusiais žiedais. bet niekas nežino ar ilgai išbūsim kartu. net nakt negaliu užmigti. $uodėmė prašyti kito atleidimo. kurių niekas nesužinos. 0mogui duota kančia. 1ano sala apsemta vandenyno. kad jis galėtų kentėti. svečiuose. o aš bėgu nuo sav's. o aš * sk'stu. ji viską mato ir supranta kas myli. &r vis dėlto tav's dar neradau. )š ieškau laiko. net valgydama ir mylėdama tave. )š taip noriu išsaugoti tave. )š niekur neskubu. jei kas j pastums. šventė * kita džiaugsmo akimirka. !u laiku nieko neliks. . )r tu žinai. $ereikia bijoti laisvės. )š rašau visur4 namuose. ko jis bijo. verčiau palaidosiu save3 &r vis dėlto malonu sugr žti ten. tai tik laikini Dievo tarnai. )š galiu tave mylėti. nes jie mirtingi. meil' galima žaisti vienam. &š klaidų nesimokau. nes ji * rytą pagimdo. Dar daug minčių neparašytų ir neišsakytų. o laikas * tai tu. iš kurių galima bus rinkti kitus" paslaptis * visada aiški. tai * gyvenimas. ko mes nežinotume. $enoriu laidoti minčių. bet nemoku laimėti. su savimi kariauju. 7iską reikia daryti su protu. aš noriu tau tik gero. Taip. !akai.rabudusios mintys sako * aš prabudau. 8iekvienas turi savo paslapčių. kad senatvė kadaise irgi buvo jauna" kad meilėje pavargstama lygiai taip pat kiek ir sporte. tu bėgi vydamasi laiką. vadinasi. kurio man visada trūko. nes pinigų man nereikia. kur tav's laukia ar bent sutinka su šypsena" bet prabusti galima tik du kartus * ryte ir meilėje. kurioje visur melas. nes jos niekada nepasieksit. !u nerimu man's ieškosi.gyventi taip. autobuse. aš jomis gyvenu" ar matai * kelias pasideng's purvu. o eglės * žiedų. jame tik šaltis. net mintys. tik ėjimą. nes aš labai pavargstu nuo minčių. o numirusiam ateities nėra. tik gaila. nes mes j pradėjome valdyti. &šeisiu ten. vadinasi. jeigu pradžioje buvo Dievas. tu juo eini. kuris tav's nemyli. jis nuriedės. kad pasiklysčiau meilėje. 5ytas gimsta tik per nakt . )r žinai. . $uo nuodėmių galima pabėgti per nuodėmes. nes ir kalnas kadaise buvo lyguma. bet neieškoti svetimo. bet jis nedings. Tavo meilė padarys mane žmogumi. !u dienomis kariauju. bet tu to nesupranti. )r žinai. bet ir prarasti.

nieks jo nesupranta. tai gėlės. )udros laužo medžius. 9yvenimo esmė slypi tamsoje. juk kelias švieson galimas tik per tamsą. vadinasi. jos vysta. kad man's kas nors lauktų.1an eg-aminai būna kas dieną. $enoriu eiti tiesiai pas tave. 8ūnas neturi proto. nes tu * su manimi. o dygūs * gyvenimą. nejaugi nematai. ar naikinti6 Juk jis mirs. bet žmonės to nemato. 8as man pasakys kaip aš nematau. 8ur du pasauliai. !aulė sudegs savo pačios ugnyje. 1eilė * durys tarp mirties ir gyvenimo. tai * mano gyvenimas. kuriomis galėčiau viską nuplauti. nes kur tu jame matei gėr ir grož 6 7isur tik purvas ir pyktis. nes jis turi protą. Jeigu žmogus miršta. 8artais ir tamsa būna rami. o meilė * mane. $et mir's laikas gyvena. Didmiesčiai * žmonijos mirtis. 8asdienybė žemina žmogų. $et iki šiol nežinau ar kūną reikia saugoti. 1es irgi galime paklysti kaip visi. 1irtis. o kitaip negaliu. kad tu su manimi. aš pasiduodu * laikas galingesnis už mane. nes nemėgstu teisybės. &š praeities nieko negalima paimti dabart . nes miestas paskend's tamsoje. $uo laiko slepiuosi laike" kas ištars man žod * #myliu%. aš gyvas. )š saugau save. tik per mirt . kas nepamirštama. &eškosiu tav's savyje. ko aš neturiu. Juk mintys neturi ribų. $esveikinkite man's su niekuo. o iš dangaus * ašaros. jei kas nors jums nepatiktų. save naikindamas. kad galėčiau ją palikti atvirą visiems. miestai neturės laimės * juose gims vien )ntikristai" iš akių kris lietus. kiek dabar. )š praradau likimą. )tsibusk ir pažvelk kas tu esi. nes man's ji jau laukia. $ieks nežino. Ovidijus Kantas Komentarai: 1 . joje meilė" nestumk man's reikia gyventi6 8ito kelio gyvenimą pražūt . $enoriu pamiršti to. !krendantis paukštis neturi atramos ore" juk mane palydi vėjai. juk viskas baigiasi su laiku. lauksiu tav's net tada. rytoj * vėl bus #šiandien%. !unkiausia gyventi žmogui. juk žvaigždės negali užg'sti. Tu nesupranti gyvenimo. tai dar ne laimė.asiklydusiam visi keliai užverti. tikras gyvenimas tik tamsoje. (e baimės ne manoma gyventi. nes tai yra tas pats reiškinys. 8iekvienas turi savąją mirt . tik dvasinėje. KAI M(S) NIEKAS NELA#KIA )š džiaugiuosi. Dabartis * nauja praeitis. kai tu man's nelauksi. o aš čia * ir vėl laikas klaidina mus. verčiau eisiu vingiuotais keliais. juk kiekviena :iloso:ija turi savo rankas. 9yvenime tik mirtis teisinga. 7isą laiką priekaištaukite man. net meilė. bet ir verkiu. kaip tu praradai save. jis laukia tik malonumų. jau nenoriu. nes aš tam ir gim's. kad galėtų išlikti. Jis neturi sau lygių * tik ateit . Tik tu. &eškosiu paslapties. nes švelnūs keliai veda mirt . 8as tai yra meilė6 $ejaugi tai kita neapykantos rūšis6 1an reikia žodžių mylinčių tave * #meilėje prisimink neapykantą%" aš eisiu. kad tapai kitu. 1intys nori surasti tvirtą pagrindą po kojomis. bet aš nuo jų moku pasislėpti. aš irgi. nes pavargau nuo abejojimo. o sutinka audros. bet ar tikras6? Juk mokslas turi ribas. bet jaunimo gyvenimas. o ne ištirpti ore. nes juose esančios bangos nuneš . kad dvylika. Tu ieškai to. . A gyvenimą eisiu kitu keliu nei visi. !vajonės. Tu * mano tikėjimas. Dabar aš su meile kariauju. kuri nėra teisi. 1an reikia tik ašarų. 5ytoj aš jau būsiu kitur. 9ėr ir blog sunku atskirti. 1ane žudo tik žodžiai. ten trys erdvės. kurios kaip ir ramios mintys nemėgsta triukšmo. nes jie apakinti šviesos. už kurių jis tampa niekuo. tai tik spėjama. $aktyje nebūna baisu. nes man's niekas niekad nesveikino. <smė tokia * tu nesustosi. jos dega. Tu gyveni ten. ji tik jos pradžia" juk žodžiuose tu gyveni. nes mes juk nežinom kas laimė" meilės nėra be mirties. 1es laimingi lyg vaikai. kiek metai turi mėnesių. $iekada neturėjau tiek priešų.

1ano laukimas primena nakt * niekur negaliu pailsėti. bet ne laimė. $ereikia apsinuoginti prieš laiką. ar jis bus mano gyvenimas. )š žinau. aš pereisiu tave. kad gyvenimas šviečia ir be žmonių. kaip ir žmogus. nes šviesus gyvenimo būdas randasi tamsoje. kurie ieško skausmo * taip pat tegul. tai erdvė. atleisk man. &eškokite sav's. bet skirtingas. žiūrėsiu. tai amžina kova. kad negalėčiau eiti priek . Tarp mūsų vyks net dvasinė kova. tik atskirai gyvendami mes turim jėgų. Tamsus vėjas pjausto mano plaukus. 1es abu einame pražūt . ją užmušė žmonės. )š noriu būti laisvas. kurie ieško malonumų * tegul ieško. jeigu nori išlikti. )š žinau. nes krenta ne sniegas. juk laikas sunaikino jau viską * neliko man's. paliks vieną jūroje. nes tik jis gali sunaikinti viską. 1an labai trūksta tavo meilės. kas laisvas. )š vertinu tik kūną. )š matau. jam reikia. bet tu mane laikai. o tie. norėdamas surasti debes . Tai amžinas žodis. 8aip manai. )r aš gyvas. o ne kitų" žmogus neblogas. Juk klijais gyvenimo nesuklijuosi. )š nenoriu greitai išeiti. jei ne * žūsim kartu. ar ne. Tie. liūdesys. bet man's palaužt nepavyksta. 9yvenimas * skausmas. 1es jau nieko nepakeisim. )š išeinu. )š negaliu tav's pamiršti. )š esu žmogus. kad galėčiau niekada neatsibusti. o mintys naikina mintis" girdžiu kaip dienos keičia metus. Juk meilės keliai statūs ir slidūs bei šalti. tu labai laiminga. bet ne sielą. kad tu man nieko nepadarysi. kuris kasdien skamba žmonių mintyse bei jų tarpe. 9yvenimas. )tsimink.mane toli toli ir. jeigu jis ieško naudos sau. (et laikas galingesnis nei tu. ar aš dar gyvensiu6? 7ėjas laužo medžius. @aisvės nesupranta tas. )š žinau. jūs jau seni3% 1irtis. o tu dar stengiesi padėti man prisikelti. Ji taip pat miršta. 1eilė sako tiesą. kuris miršta jau būdamas mir's. kaip meilė. mano silpnybė * tavo ašaros. tavo skausmas * mano jėgos. pabėk nuo man's. iš kur atėjai. Tu * ne ateitis. jis neturi tėvų. vadinasi. kodėl tu nori mane išgelbėti6 !u tavimi aš niekur neisiu. )r girdi * būgnai jau dunda3 $ieks neištaisys klaidų. bet jo šešėlis. Juk senas laikas ir naujas * tas pats laikas. kaip žodžiai gimdo žodžius. vadinasi. o tu * skaičiuok savo. 8ą atneša rytojus * neimkite. !tatau aš savąj likimą. juk pabaiga taip pat turėjo pradžią. juk nerimas ateina per liūdes " po metų vėl nieko neliks. tik tu gali pasakyti. dar prieš 0emės sukūrimą. nes mes dviese * bejėgiai. visur išveja. Jie seniai numirė. Jis neturi ribų. )š išprotėj's beprotis. 1ano ateities nebus. tik jis pats už jas atsakingas. kuriame galėtų pasislėpti. vadinasi. 8ieno man paklausti ar aš dar gyvas6 Tautos kultūra nežada nieko. kartodamas jiems4 #Jūs jau seni. nes aš pats ją užkasiau žem'. 0monės miršta iš neturėjimo ką veikti. bet išėj's visur randu tik tave. @aikas. kurioje visi pralaimi. kurias padarė žmogus. Adomu. o jo pabaigos dar nesimato. 7isokiais būdais aš bandysiu tav's netekti ir visokiais būdais bandysiu išsaugot. Ovidijus Kantas Komentarai: $ *. tai gyvenimas. )š skaičiuosiu savo žvaigždes. tik žmonės meluoja. bet ir vėl sugriaunu. pasilikite tik praeit . jie j paliko dar negimus jūroje. nepaleidi. aš * visagalis. +viečia !aulė * pavasaris. 7isokiais būdais žmogų galima nuliūdinti. TIESIAI + MI"T+ Tai ko nebuvo niekad. nedalomas. kad nieko negalėčiau matyti. vargu ar tau pasiseks. bet ir negaliu laukti. 0mogus niekada nesutaria su savo mintimis. nes ateis kiti ir mus išskirs. juk žiema. dar tik pradžia. (et jeigu tu mane ir nužudysi. ar mirtis. jog mane myli. aš jau negalvoju. vargu. 9r žki ten. nebus " žvilgsniai šalti. nes turiu savąj kelią * žengsiu žingsn atgal. 8ai tu pasakei. Ji niekada neišnyks . aš iš karto pradėjau nek'sti tav's. 1iegosiu. bet niūrus jos vai-das" aš viską užbaigsiu šiais metais. verčiau pabūkime kiek galima ilgiau. 1eilės nėra.

nes gyvybė visada užg'sta viena. juk laimė niekada neina po laimės. * kiek miršta. nes žmogus jo nemato. tas artima gyvenimui. tai6 $iekas nėra teisus dėl savo gimimo ir nieks nėra teisus dėl savo mirties. savo rankomis * šakomis maišą erdv' ir neleidžią paklusti jai gamtos jėgoms. bet jis žmogui ne visada suteikia džiaugsmo. nesibaigia.* kas sukurta. šaukia. galima sulaužyti ir protą. tai begalinis laikas. @aimės nieks neduos. jai nereikia pagalbos. laiką. 8asdienybė vis ta pati4 liūdna ir niūri lyg rūkas. $uo 8ur 8ur 8ur $uo $iekada (ėgimas &r Tai nieks laikas laiko begalinis žmonės !aulė laiko nesuprasdami didelis nežino. &r jeigu galima sulaužyti rankas. 8as žodžiuose svetima.. Jo tikslas * sunaikinti aplinką. kylančią kaip sielą dangų. kai tenka pavirsti laiku. kai laikas bus pasibaig's ir diena taps naktimi. ji randama tik mirtyje. pavirsdami beverčiais pinigais. o einame * ir dar begalinis kam greitas t'sis laikas. Tai buvo porelė žmonių. ir jokio rodymo neliks. 7ėjas darė savo darbą. 9yvenimą sunku suprasti. jis miršta kartu su savo kūnu" net ir amžinas gyvenimas miršta su žmogaus atėjimu pasaul . o nuo mirties galima išsivaduoti tik mirtimi.Era tik vienas išėjimas mirt . Juk taip laikas naikina metus. nes kančios vanduo išplauna viską iki išnykimo. bet aš j pamiršau. 8ažkieno žingsniai sustabdė jo darbą. nes mirtis ir gyvenimas visada bendrauja su kryžiumi. Tuščia ir nyku. bei augalai vis besiskverbią 7isatą. )š sugr šiu. Ovidijus Kantas Komentarai: $ . kuri jam atrodė apgailėtinai niūri4 suduž' stiklai. tas būtinai nukris nuo krioklio. 0mogus nemiršta vienas. neturinčiame dugno ir ašarų. o žmogus * savo gyvenimą. jis" einame amžius o niekad mašinos 1ėnulis * * laiką. BE ATEITIES !užvėrėj's vėjas draskė medžių lapus" jie lyg ašaros krito ant žemės. jo neliko" tu turėjai svajon' * ir jos jau nėra. !apnai visada kaltina tik realyb'. nes kas teka gyvenimu lyg vanduo. gimsta. tik ji žmogui sako išnyki. nes gyvenimas * paskutinė vertybė. $usk'siu gyvybės šuliny. kažkas mirs. 1irtis galinga. vadinasi. tyli. 9alėtų sau sėdėti . 8ančios lašas visada nukrenta tiesiai šird . lyg neturėdamas ką veikti siaučia. draskosi kaip išprotėj's. Tu turėjai vardą. ją reikia patiems susirasti. kurie sudegs drėgmėje pūdami. juk jis ne molinis. nudaužyti akmenys ir supuvusi žolė. kuris atminty neilgai teišlieka. jis gyvena J. tas tyri ir mirti. ir vėl mirsi tu atminty. o gyvenimas niekada nedūžta kaip indas. išskyr' savo dvasios šilumą. Jie tarpusavyje kalbėjosi4 #&r koks kvailas tas vėjas. 0odžiuose niekad nerasit tiesos.

kambarys juk turi būti papuoštas. Tiesa.ialistines dogmas. $ejaugi taip vėjas gali siausti už lango.asiėmiau nuo kėdės savo meg-tin ir susimąsčiau. žmogus turi garbinti 1arksi-mo ir @enini-mo idėjas. nutilo. (e to. rūko ir klausosi šlykščios. kad norime sutrumpinti ir taip jau ilgas. kurios priekaištautų. trankios. o kitų net nesikišame. (us ir jiems kuo pasidžiaugti. sulaužė jos lietsarg ir kai jam viskas nusibodo. G tai metalas ir pankrokas . kad ir juos kažkas dar prisimena ar pamini. tai jums. manau. nikotino ir kitų narkotikų liūne. lyg lelijos vandenyje. o ne kitų. kad jų gyvenimas * ateitis. draskė drabužių sagas. (et ką padarysi. taip jie norėjo pasakyti H. nežinodami. o teisingumo kaip nėra.# (e to. Jam laikas pailsėti. nepripaž stanti Dievo. +iame posakyje yra tik viena klaida * jei ir lovos nepaklosi. rytas. kol išsiauklėtų kaip reikia elgtis viešose vietose. kad nugyventų savo gyvenimą. Ji teigia4 #0mogus gim's tam. kuri tarytum užmūryta žmogiškame kūne. kaip ir mes. o mergaitės gyvos" bet jų ant sienos nepriklijuosi. (et svarbiausia. Asigalėjo tyla. lyg #spe. Tai tuščios dienos * be meilės. kaip g'sta šviesos languose. užsidegu žvak'. 7iskam ateina laikas" sielai taip pat. 2 be to. 2 šiam reikalui jos kaip tik ir tiktų. nuklijuotą vairių aktorių ir grupių nuotraukomis bei plakatais. 2 pasenusių ar mirusių kažkodėl nesinori klijuoti ant sienų. (e to ir šalta. tai galėtų padaryti jo jaunesnieji broliai.igaret' ir pradedu stebėti. bet ne visada jiems tai . ne mano čia reikalas. Dievo jam skirtą. kuri savo spinduliais apšviečia gyvą sieną. (aigus rūkyti. +iukštu. kaip visada. Jie juk taip pat žmonės. 2 kur diena. gamtą. Jis rodė jiems savo seną jėgą4 vėlė plaukus. beprasmes mūsų gyvenimo dienas. Tik rytas. tada iškarto mirties bausmė arba !ibiras * už pažeistas so. (et nuotraukos mirtingos. )š vėl atsistoju ir prieinu prie lango. $e. )š pagalvojau. tik viena bėda * jų priekaištai. Tamsioj nakty. tokia pati kaip ir mūsų balsai sielos viduje. j pakeisti gali so.idyvistai. $esvarbu. kuris be vėjo ne manomas. t. man jų nereikia. y. o vėjas kuo senesnis. tiesa * ji turi vykti rūbuose. y.Truput pastovėj's nutariau parūkyti. vakaras ir vėl rytas. šviečiant žvaigždėm. 8iekvienas gimsta tam. stebėjosi gamta eg-istuojančia tik nakt . kurios neturi ateities ir neturės jos niekad. * ir sukaup's savo jėgas puolė ant jų. 2 geriame todėl. Juos visus reikia gaudyti ir šiaip drausti tokiems pasirodyti visuomenėje. nes jis jau senas. kad niekas jūsų nepamatytų santykiaujant nuogų. kai ir taip jau daug sudegusių vilčių. žydėjo pienės žolės sūkuryje. čia visokie tipai. kad su jomis nepadoriai elgiamasi. t. nors dar tik spalis. 2 aš. tuo stipresnis#. kad galėtų gyventi alko/olio. Toks jau gamtos dėsnis. nes dieną taip nebūna. 1ane staiga nupurtė drebulys. inteligentai ir šiaip pagrindinė 0emės gyventojų pilkoji masė vis dar bando priekaištauti4 #!lankioja čia visokie ilgaplaukiai. . Jie irgi nori būti gyvenimo . beprotiškos mu-ikos.vienas ir klausytis medžių ošimo. žmonėms. kur naktis6 )r jūs pamiršot6? Taip negalima gyventi" aš vis dar bandau juos mokinti.. vakaras. $egražu teršti aplinką.=žsidegu . kad ir kas be vyktų. be vilties gyventi. kurių aš nemėgstu klausytis. bet skleidė silpnai žėrinčius savo žvilgsnelius.entre. kaip atrodytų4 eini kambar . kurie žėrėjo krentant ore. jos gali sudegti. reikia ilsėtis. $egana to. )š atsistojau.ialistinė santvarka. bet ką padarysi * neveltui šlavėjams moka atlyginimus. 8aip pasiklosi. kur amžinas gyvenimas ir amžinai tyra meilė. iškėlusios savo galvas * žiedus. būti savimi ir gyventi savo gyvenimą.# kalėjime. bet su mergina vis tiek išsimiegosi. o ant sienų lyg lipdukai priklijuotos gyvos merginos. $ejaugi ir vėl šią vasarą reikės deginti savo vienatvės dienas. kai aš ją išmečiau pro langą.# (et ką mes blogo darome6 )š nežinau6 1es gyvename savo gyvenimą.# Tos mintys pykino vėją4 #)š senas ir man reikia pailsėti6? $e. Tik tyliame garso labirinte girdėjosi nuskintos gėlės verksmas.igaretė dūmais užrašė ore savo atsisveikinimo žod * #iki# ir pagaliau užgeso" tai yra ne visai užgeso. lyg laikrodis skaičiuoja dienas. (et jie šito nesupranta. su kuriomis susipažin's iškarto pradedi tirpti jų nuostabiame :iloso:iniame traktate. tik geria. nes ant sienos ir taip jau daug gyvų dar nesudegusių nuotraukų" be to ir mergaitės mirtingos * pasens ir numirs. Tai buvo jos šneka. kuriame sėdi ypatingi re. Dieną galioja kiti dėsniai. J reikėtų pasodint durnam . . iš kurių man visada šypsosi mano mieliausių merginų veidai. (et gamtos dėsnis taip pat ne visagalis. taip nėra. valkatos be darbo. taip ir išsimiegosi. 8ažkodėl visi labai skuba gyventi.

5eikia ir pačiam būti amžinam. tikrai jau nežemišką gyvenimą. kurie per nakt niekuo nepasikeitė. kuri yra už ją šviesesnė. )š sumaniau pavalgyti. nekreipdami dėmesio naujai išaušusią dieną. iš negalimo * galimą. šią dieną saulės spinduliai uždegė žol'. be to kas juos atsakys6 $iekas. rudomis su juodais taškeliais. (et visi taip ir miegojo savo šiltuose pūkų pataluose. ba-o:ilų. ir net tokiomis didelėmis.pavyksta. nes jie neturi apie ką galvoti. o ryte išėjo kažkur gal susitikti su diena. !varbu. kaip audra skandindami minčių laivus. plaukuotomis * maždaug penkių . 9alėtų jos būti daug didesnės. kad jos neturi kraujo. 7isi arba nežino. Tai suprasti gali tik menininkai. nei valgio. tarytum ištirpsta dienos spinduliuose. kuri žmogui yra negirdima ir nesuvokiama. mono. Jis viską žino ir moka sukurti tai ko kiti dar nebuvo sugalvoj'. prisotinta realiais ir nerealiais narkotikais. . visokie daiktai. jūs dar daug ko nežinot. kartodami visiems žodžius * #kelkitės. Taigi. (e to. kurie valant bli-gėjo niūriai tamsiomis vaivorykštės spalvomis. kuris ramiai valėsi dantis. )trodė. tūkstant . vadinasi. 5eikia užmiršti. bendraujantys su :antastinėmis būtybėmis ir gyvenantys savo. kad tu esi #žmogus#. 7is dėlto viena teisybė yra. 9albūt dėl to ir nesimato nakties dieną. kad ji truko tik kelias valandas. Tu turi kasdien kurti vis naujesnius gyvenimo modelius. nežinantys kas yra laimė ar nelaimė. nei galvoti * kaip ir jie patys. !u Juo ne manoma būtų lenktyniauti. Tik kažkodėl man nepatiko jo dantų pasta. 5eikės eiti valgyklą.iro-ės" gal ir neblogas tokio tauraus gėrimo šulinys. kur sudarė eritro.itų ir leuko. kad aš sulaukiau ryto. o vėliau jų vidaus organų mase valėsi dantis. Tai yra sukurti esamą iš neesamo. Tiesa. aplietos kraujo padažu. Tik garavo karštos žmonių širdys. )š einu kaip vagis. $ors ji vakare ir nedirba. kuris galėtų eg-istuoti šimtą. trukdančią žmogui dvasiškai tobulėti. kurio laikini spinduliai žaidė su medžių lapais. tai yra.# * pagalvoj's ištariau pats sau gr ž's namus. iškarto ieško draugų. iš negyvo * gyvą3. Tiesa. Juose gyveno erdvė * visuotinės esmės erdvė. turėjo būti kažkuo ypatinga. kurie atrodė taip4 )r būtis yra materiali ar ideali6 8odėl žmogus 0emėje turi būti dvasiniu vergu6 8odėl kai kurie žmonės eg-istuoja už būties ribų. pagalvojau. kurios pilnos gero gėrimo * alko/olio. Jiems draugus galėtų atstoti negyvoji gamta4 akmenys. 1an atrodė.itų prieskoniai.itų buvo net kelių rūšių4 eo-ino:ilų. nustebau * kaip greit praėjo naktis. (et minčių šešėliai man's neapleido * jie plaikstėsi begalinėje jausmų jūroje. kurioje galbūt galėjo gyventi atsakymas būties klausimus.abud's rytą. &r be to visi žmonės jau žuv'. 7isi tyli. kuriame nėra nei pinigų. kad aš čia jau seniai atėj's. bet valgykloje nieko nebuvo.itų ir net kraujo plokštelių * atstojančių druską. kol pagaliau Jam visa tai nusibos ir ištars žod * #užteks#. kuriuose žmonių nebuvo. Tokia jau bjauriai žalsvai rusvos spalvos. nes ji. @aimingi tik menininkai ir bepročiai. kai jų nieks neliečia. Jiems lengva.entimetrų ilgio ir vieno . lentos. maždaug prilygti Dievui. . leuko. kuri degdama švytėjo lyg šiaurės pašvaistė.asiėm's padėklą. kuris ne visiems žmonėms yra skirtas.ažiūrėsim? &r iš tiesų. kepenys atstoja stiklin' * tokią išpurtusią nuo kepenų . reikia paaukoti savo gyvenimo didyb'. amžinai klajojantys svajų takais. !ugr žusio gyvenimo taisyklė rodė šiaur'. nei statymų. nepalikdama nė menkiausio rodymo. gėris ar blogis. (et jūs ir šito nesuprasit. čia su diena eg-istuojanti. kuri neturėdama jokių tikslų. . (et draugų nėra.entimetro skersmens. . (et tai nesvarbu. bet man nesvarbu. gražiai prapjov's durų kūną. #9al tai ir yra gyvenimas. o kai jiems kas nors atsitinka. kuri. bet namuose lyg tyčia nieko nebuvo. mano manymu. jau rytas%. nusprend's šiandien daugiau nevalgyti nuėjau. Jie gyvena savo gyvenimą. Jame eg-istuoja tik kūryba. iš kurių dygo žvėrių kūnai. geltonomis. snūduriavo ant kartoninės lėlės plaukų. net ne tardamas. kad žolė moka kalbėti spindulių kalba. kad ji yra čia. barstydami savo ugninius lapus. ieškau skanesnio maisto. milijoną metų. ir. 2 kas bus toliau * sunku numatyti. (et priėj's arčiau nustebau. Jis valėsi dantis kirmėlėmis * žaliomis. Taip. kurie negali nei kalbėti. arba net nenori žinoti. norint ką nors naujo sukurti. ir ji nevisagalė6? 9alų gale man jau nusibodo sudarinėti klausimus.o žolės pradėjo degti medžiai. )š vos neapsivėmiau ir kuo greičiau išbėgau iš beprotiškos valgyklos visai sulauž's duris ir pastebėj's. Jis jas po vieną gražiai dėjo ant dantų šepetuko. tada jau būtų galima3 !taiga pamačiau sargą. dar buvo inkstų aplietų šlapimu ir kepenų. tik .

1ūsų kūną sudaro daugybė kitų materialių kūnų. kol galiausiai ir jos paniro tamsą. ji per daug rami.rakeiktos ugnies liežuviai nulaižė viską kas dega. &štrošk's žmogus gėrė supuvus kraują. kuriuose tiek daug augalijos. tai žmonių galvos. kurios neužgesins net vandenynas. mintančiu žemėje gyvenančia ar augančia gyvybe. tai yra tas žmonių galvas. pagalvojau. Taip. eritro. 8uris. prisijungia deguonies atomus ir išnešioja juos po visą organi-mą badaujančiam kūnui. ir vėl galės gyventi pilnavert savo gyvenimą. Tai buvo karas * atominis. 9al juos taip užmigdė negyvas oras. o laikas eina veikdamas visas kliūtis. nes nešate savo namus gėles ir merkiate va-ą. =gnis laimėjo. nereikalingomis. ne taip kaip mes. iš kurios jau nieks nesugr žta. ji baisiai laiminga. 7iskas sudegė laiko vandenyne. . nei namuose.o nukritusių bombų krušos karas statė savo gyvenimą. . Jis visagalis. ir pasiėm' klijų ar plastilino sulipdykite juos. sukonstruosite gyvą žmogų. tik ugnis. kaulai. jau kelintus metus gyvenantis čia su mumis.itais. nei gatvėje. )trodė. kurie virškindami /emoglobino pagalba. Jos jau neliko. iš kurių statomi namai. nes jūs netikite. tarytum visi skradžiai prasmego amžiną pragaro žem'. ir storosios" tikrai jų daug. 2 juk seniau buvo viskas kitaip. Ji rami. tą visą žmonių mas' * #šiukšlyną%. bet po kelių minučių pabudau. pagalvojau. 8eista. 2 ar žinote. iš žmogaus atliekų masės vėl surinksite. žolės nėra. nes ji jau laimėjo. tai reiškia. jos vietą ir :unk. jų išgelbėti jau nepavyks. paprasti žmonės. Dar taip niekad nebuvo. jis mūsų neužjaus. (et jūs šito nenorit. kad visa tai dar nenumir'. $ors jau artėjo vidurdienis. $es jūs ir taip nieko nematote. branduolinis. 2 laikas eina keisdamas kartas. mirties. bet laikas vis dėlto eina. nesiskirdamas nuo kitų. vilties ir skausmo eg-istuoja visur. savus kelius jis sau yra užėm's. 9al geriau būtų jas . neturintys nei kojų. =gnis nusišluostė savo baisų.o praūžusios karo audros aš gr žtu namus per žem' padengtą ne smėliu. ir plonosios. mirties vandenynais mintančiais žmonėmis. ir žalingomis organi-mui medžiagomis. visur tik griuvėsiai ir šauksmai. . čia draugaudamas su mirtimi. kuris nusinešė žem' savo šventyklą. ir mylėt. Tik mirusių gyvybių kibirkštėlės dar ilgai ruseno dangaus šlaite.ijas atlieka žmonių plaukai. $ėra namų. iš kurios jau niekas negr žta. 9al ir neblogas sapnas. bet per žem' padengtą baltais žmonių kaulais ir plaukais. nei galvos" gulėjo kaip gyvi stačiakampiai blokeliai. atėjus antrai. kurie mums reikalingi kaip praeities prisiminimas. kad padarysite žygdarb . 1edžiai aprai-gyti žarnų lianomis priminė atogrąžų miškus. bet jų nėra. lūžiais. $ei vieno žmogaus nesimatė žiūrint per langą. Asižiūrėkite * argi nematote. Taip. 0emė jau jos karalijoj. čia * su gyvybe.radžia gyvybės. kad jų akys atmerktos. kad gėlės gali būti tik tokios. rankas. nieko nematysit. !taiga aš užsnūdau. lyg skaisčios žvaigždės užgesindamas pajūrio žvak' ir palikdamas tik tamsą ir dūmus. kad net žemė suskilo. Tai praėjo tik viena mirties :a-ė. nes jūs dar daug ko nesuprantate. kuris ir taip jau per kraštus plečiasi vis tolyn ir tolyn. nėra jau nieko" tik ugnies armija laiminga traukia karo giesm'. Jis buvo su krateriais.abandom skaičiuoti4 ir dvylikapirštės žarnos. kad po mano sapnuoto karo neliko daugiau žemėje žmonių. Jis mito raudonaisiais kraujo gyventojais. šalinimo * jau susintetintomis. (et jame nieks nelaimėjo. kraujuojant degant veidą ir nusišypsojo plačiai. kvėpavimo * mintančiu deguonies atomais. tam reikia grupės. Taigi. )š vėl regiu sapną. keleto žmonių. meilės. žole. 0vilgtelėjau per langą. kruvini vidaus organai. galint ir kalbėti. . tik reikia apsidairyti. bet vis dėlto taip gali atsitikti žemei. ką jūs pamerkėte6 Tai ne gėlės. !apnas buvo kraupus4 mirties pelėsiais palaistyta žemė.žvėrių kūnai. supuvusios rankos. tai ne pasaka. 7iskas žuvo. @aikas bedvasis. (et vis tiek jūs. kurių mintys visos kaip viena žygiuoja. kad jie vėl būtų panašūs žmones ir galėtų gyventi. po kurios. žvyru. 1es tik gyvename jame. Jūs nenorite tepti rankų svetimu krauju. žengdamas nematomomis kojomis per akmenin grindin . Taip. . augalijos iš tiesų čia daug. nėra žmonių. bet žmonės vis dar miegojo. Tai 4 virškinimo. &mkite tas savo gėles. dirvožemiu. Jums atrodo. )š sapnavau karą. išbraukdamas paskutines minutes iš gyvenimo knygos. 9al galima j sustabdyti6 7argu ar galima tai padaryti vienam. Taip ir niekad nebūtų galima surasti pabaigos.

tipus. o mirusiems ji jau neturi reikšmės.igaret'.suskirstyti taksonomines grupes4 rūšis. ir žmogaus anatomija. kad taip lengviau mylėtis. kurios susmigo mano kūną. kur jis užsisakė pusei mėnesio. ir kaip turiu padaryti.# F ir nuvingiav's jos dūmų ratas. Tada būtų lengviau klasi:ikuoti. pagal kurią aš turėčiau šiandien gyventi. kuris. bet dabar mirk pats. skydliaukės. (e to ir dviguba nauda * žuvis. )rtėjant dienos pabaigai. 7iskas kaip tik. mums ne prasta :orma. nes savo laukuose ji augino bulves" tai žmogaus inkstai. juokdamiesi iš tokio pasaulio. tiksliau. ir galėtų gyventi nieko netrukdomos. nereikia net vadovėlių. 7is dėlto nusprendžiau išeiti po miestą. ar su sijonais. kurią pus' tau reikės žengti.ro mane praėj' žmonės baimingai atsigr'ždavo mane. ar kitok . nes besimylint jos būna irgi be rūbų. pagalvojau. )r nematote.aklusti likimui. 1edyje čiulbėjo laiminga siela.abud's ryte už lango pamačiau pavasar . pilnos vandens. laikančius dangų ir saugančius šakų laisv'" be to. o žemiau * visai nuogos. kad išgelbėjai. Tai jų vaikai. juk tai mada * mini mada.$ebežinau kas šiandien bus. man jais nereikės rūpintis. sočiai pavalgiusi. kad jos būtų laisvos ir saugios. šiandien buvo nusiteik's svetingai. kurios praktiką reikės atlikti masinių žmonių skerdynių vietose. # Taigi. per vasarą spėj' išleisti žiedus. nes netrukdo rūbai. kai aplinkui viskas griūna6 # )tsakymas4# . . vis tiek kas nors jas būtų nupirk's. . Adomu. kol ir vėl praeis laikas. 9al ir teisingai pasakyta. kurią jie turėtų kristi6 2 gal jie galvojo. man reikia gr žti namo ir vėl pažvelgti per langą. klases. sudarančios dirbtinės kilmės ežerus ar tvenkinius.iją. bet pinigus už j turėjau sumokėti aš. juk visi kas savait' keičia juos naujais.igaretes. kad galėčiau jas išvaduoti iš sandariai uždaryto pakelio * kuriame jos buvo uždarytos neilgam. Ji buvo laiminga. Jos atlieka gerą darbą * apvaisina inkstus žiedadulkėmis. galėtų kovoti prieš likimą ir j veikti. 8ą jie pamatydavo ir ko išsigąsdavo6? 9al dulkiančių minčių. juk tiek daug pumpurų ant jų. kuri ir taip plona. !unku net atskirti iš kurio gims berniukas ar mergaitė. +iandien 8ovo pirmoji. ar iš viso be kelnaičių. nes gyvųjų mirtis nepasiekia. žmonių akių vy-džiais. jų gyvenimo metus iš jų gyvenimo piniginės. )š jau nebegaliu mąstyti. (et mieste nieko iš paž stamų nesutikau. kuriame liksi vienas. )tsisėd's ant suoliuko surūkiau . =žsidegu . $e. jos daugiavaikės. apgyvendinau nikotino šeimą savo plaučių viešbutyje. Jų tiek daug. 9albūt dėl to. kuriuose visą laiką pilna žuvies. žmonių vėl sumažėjo ir vakare jų jau nesimatė. nes jie jos neužsiaugino6 $e. . kad #žmogų kankina ne mirtis. aš taip nenoriu. atsidėkodamos už jų išgelbėjimą nuodais * nikotino nuodais ir vairiomis ligas sukeliančiomis . Tai aš padariau norėdamas padėti joms. 9al kas man miegant trintuku ištrynė smegenų vingiuose esant rašą ar in:orma. kad aš pavogiau jų laiką. priklausančios vidaus vandenų sekre. kurių viename šone šypsosi stiklo akys * langai.% Tai kuo tada gyventi ir kuo tikėti6 )r laukti. nusinešdamas sunkią jaunyst' beprasmės kovos lauką.igaret'. nežinodamas.o mažu slenka akiduobės. pasireiškusios visai kitokia. )plinkui vien tik merginos vaikščiojo mini sijonais. Turbūt visi mirė savo betoniniuose * blokiniuose karstuose. Juk aš pirkau . antinksčiai. tik iliu-ijų pasaulis mane laiko apglėb's savo rankomis ir aiškina ką. tik rinkis4 /ipo:i-ės. priešpastatant dvasios stiprumą. bet buvo ir gyvūnijos. kuris nėra tobulesnis net už stiklą. o jos laukimas. kai jis nieko negali padaryti. $esuprantu. labai gerai sukurta.ia tik augalija. Tada aš prisiminiau stoikų klausimą4# 8ą daryti žmogui. kuri man sušnibžda4 #)čiū. kurie ir šiaip jau visiems nusibod'.ijos žuvims. kad jos būdamos tvirtos. o be to. ant kurių tūpia tik musės. kokia iš jų prasmė * ar vienok skudurą užsidėsi. geriau kur nors apsistoti. 2 man tas pats ar jos vaikščios su kelnėm. kaip man atrodė. . &r vis dėlto nemalonu vienam vaikščioti mieste. gentis. 1anau jokio skirtumo. reikės visą kambar užmūryti dvasios plytomis. pakeisdamos j malonumą. ką pamatyčiau * gal purvinus nuo lietaus medžių kamienus. po truput ardančių žem' kasančių bedugn'. suskilo smulkias skeveldras. &r ką man šiandien nuveikti niekaip negalėjau sugalvoti. $utariau sustoti =niversiteto kiemelyje. besibaigiančiais ties jų krūtimis. kad nereikia net meškerės * trauki tiesiog rankomis iš vandens. negaliu sugalvoti.

=žtenka gyventi paprastai. Juk visi žmonės yra žmonės. išsiskuta skiauteres ir laimingi klausosi neurotiškų #Tikėjimo 0odžio% dainų. nes supankėj' deputatai dažosi savo plaukus vairiausiomis spalvomis.EITIES 0mogus Jis miršta nemiršta kartu su vienas. 8ovok ir pats tapsi jėga? $aikink inteligentus. kaip ir mūsų kartos. išlaisvinantys visus iš politinės vergijos rankų. vykdydami termobranduolines reak. neapykantos ir pinigų" bet jie man nerodė jokio tikslo. )š juos buvau užmirš's. kad kiekvienas žmogus suprastų kam jis gyvena. Tik sėdi nieko neveikdami ir gaišdami laiką. Juk Dievas ir yra tas laikas. Tai žuv' žmonės. sunkiai dirbo ir gyveno" nereikia. !akysite. poloniu. galinčia juos paremti. (et juk nėra idealų. koks jo gyvenimo tikslas. likimo žmonės. ir jųjų liepsnos vis kartos per amžius4 #Tai aš ir tu. kai tuo tarpu užmiršti žmonės kovoja su blogiu tik paskutine jėga. baudžiauninkų rūbais./emin perversmą% pankų * inteligentų akyse. (et šukės laim' neša. &r kam jos iš viso reikalingos6 !ėdi jie savo bandoje. šito nereikia. nes ji ne vieną kartą plakė krūtinėje ieškodama išėjimo iš gyvenimo labirinto. o ar tu man padėsi6 $umirt ir surinkt jas visas. $ereikia prisiminti. ji nubraukia ašarą nuo veido" ji viską pasiima sau. kuri galėtų degti visą amžinyb' ir savoje liepsnoj sudeginti mane. nuo kurių mano kūnas subyrės mažiausias gyvybės šukes. Ji viską pasilieka savyje. tikėdami sau pagalbos. radžiu" kurie dar ilgai bus manyje. :enolio dervomis. o nespekuliuoti žmonių sąžine. siūbuodamas lyg vėtrungė ir nežinodamas. gal jos man ir atneš naują * #laimingą gyvenimą%. nes taip ir lieki kaboti ant gyvenimo plauko. nes jų protas supuvo nuo vairiausių niekad ne vykdomų minčių. ko tu nesi sutvertas padaryti. inteligentai. žmonės gimsta kaip žvėrys. $es be jų nieks neišsikovos savo gyvenimo nepriklausomybės. $e. kuriame galėčiau pasijusti tikru žmogumi. !u prievarta tariami žodžiai išnyksta naktyje. Jie taip pat nori būti laimingais. kuriose atsispindi tik politika * nereikli politika. kad jis gyvena.adovanok man žvak' negalinčią užgesti. laikai. kuriuo galima eiti ir nepaklysti. jis turi vystytis. sugebančiu gyventi dorovinėm idėjom. kad jis gali nutrūkti" ar šiaip. nes tobulėjimo laikas yra amžinas. be to. nes mes esame žmonės ir jais liksim visada. dar dešimteriopai keldami kainas nuo kurių jūs nepriklausote. 0mogumi. kuriems rūpi tik savanaudiškumas. Tik sėdi vis politikai. 7is dėlto baisiai liūdna galvoti apie tai. o ne eg-istuoja iš visų pusių lyg karste apkaltas lentomis. prisilaikydamas už jausmus sukeliančios širdies. nors jis turėjo net ir kelis išėjimus4 prievartos. Taip ir belieka mąstyt apie ateit . Tik ji žino kelią. BEIE. kaip ir mes. to nereikia. broliai valstiečiai. . . kas kitiems nereikalinga. $ereikia pamiršti nei paprastų. <ikite dirbti.medžiagomis4 ben-opirenu. užsikąsdami politinėmis mintimis ar liaudiškomis dainomis. užmirš' šeimos problemas ir geria kavą. savo kūnu )š važiuoju skaičiuoti minčių. lietuvių tautiniai rūbai nereikalingi. kad galėtų išlaisvinti nuo gerovės idealų.KANT I. nesulauk' vasaros. kurios galbūt ir niekada nebus. kad jie paprasti šlavėjai ar kirpėjos. 9al jie vėl nori sugrąžinti praeitus laikus. 0monės miršta kaip medžiai. keistis. kurie po kelių metų išaiškėja. tik priklausantys ir ginantys savo inteligentiškai pankiškas mintis. Daugiau jau nieks nesikeis. o be to. savąją bei tavo. Tai alko/olis ir narkotikai. mados. kaip tie * mūsų. =ždegsiu žvak'. niekam neduodanti naudos. nes jie buvo vergų. (et niekas tai nekreipia dėmesio. jie tokie patys. užtenka vargo. 2 ką daryti visiem kitiem žmonėm6 8lausytis tik jūsų žodžių ir džiaugtis savo nelaimingai brangia laime6 8oks gražus žodis * #rinkos ekonomika% * milijonieriams. nesulauk' rudens. tegul jos dega amžinai. po truput užmiršdami kas buvo pernai ar vakar. surašyti knygą. tai tu ir aš * mes dviese%. sugebantys padaryti tik #. kas nors j nori nukirpti. už tai dykai gaudami pinigus. &r kam reikia prisiminti. Tik ji. kuris negali niekada išnykt. nei vidutinių. Ovidijus Kantas Komentarai: 1 -. kai lietuviai vaikščiodavo su vyžomis ir skarmalais6? $e. inteligentai6? $e. nėra. o be to. nežinia už ką kovojančius skinus" juk jie neturi jokio tikslo.ijas. reikia eiti pirmyn. panašias sudužusio stiklo. Jis neturi sustoti. po truput vis kuriant savo tautiškumą.

gyvenimas trumpas. ir kas baisiausia * ji amžina. ji buvo tik sukurta. kuri nieko nedavė kūnui. karas aplinkui. kaip paliečia mane kažkas. Jos rankos geležinės ir šaltos. o naktys visada tik ilgos" suleisiu aš šaknis ežerą. )tėj' žmonės atnešė dovaną F mirt . aš išeisiu kur man atrodo geriau. bet ir jis bus parduotas. iš jų nebeliks jau nieko. lai padangių mėlis nušvinta vaivorykštės spalvomis. sielą ir dvasią. pažvelgdamas žemyn ir mirties rytus. kad jų nepavogtų. nors man's niekas neuždegė" pavojinga būti tokiam. gal mašinos neturi proto. praž siu vėl gėle dar nematyta niekam. tikėdamas jog nepask'siu. o kančios lašas visada nukrenta tiesiai šird . $esuprantu. tav's iš čia nieks neišvys. bet ko. tik kančią. gyvenk. tarytum ruoštųsi karui. bijodamos. &š televi-ijos sužinau.avargusi dvasia blaškosi su nerimu po sielą. net sau. man nusibodo laukti. nes ji F atgimus.agalvoju. kad galėčiau pavirsti žuvimi. 7iskas baigėsi. kaip ir žmonės sensta. likusius iš Dievo atminimo. 0velgiu . )š drąsiai einu per j . @aukinis ruduo plėšo nuo medžių lapus ir meta netvarkingai ant žemės. Taip. bet ir ji per siaura gyvenimui * karas toli. brendu up'. Džiaugsmo nebus. nors ir nemoku plaukti. 8opiu kalno viršūn' neskaičiuodamas žingsnių. o dabar brendu up'. @aikinas žaidimas pereina mirt . kodėl žydi gėlės. &lgesingas susitikimas su gėlėmis ir bučiniais panaikino viską. o upės neša vanden jūras. lyg per peilio briauną. !iela neturi paveikslo. Diena ilga. $urieda ašaros nuo stalo ir miršta perpjauta sielos širdis. jaučiu. 8artais lyja lietus. šiandien žuvo tiek ir tiek. bet gyvą sniegą" jo akys vis žvelgia mane. karas toli. Ji vėl gyva.abandau eiti briauna. o namuose * vakaras. tik saulė j vieną matys. A mano langą pasibeldžia nematoma ranka. taip ritmingai miršta žmonės. )š nerandu to. nes jis praėj's. 0iemą vaikai stato pilis. kad tik jis man suteikia jėgų. kada sunku ir nežinai ką veikti" belieka imtis išnykimo. jie nenori būti skriaudžiamaisiais. jos šaltos. )teities neliko. nes viską paslepia kūryba. kad verktų ar juoktųsi. kuriuos man dar reikės praeiti. nes žinau. <inu per sniegą. 8as išmokta. pavojinga. tik troškimas. nevilties taip pat. iš kurių nusidriekia nelaisvės grandinės. )š nerandu naujos vilties. 9yvenk pas mane. . ji bedvasė. . Ji tamsi ir šalta. gal ir visa tu tokia6 @aukiu dienos tirpdamas lyg žvakė. dabar aš jau švarus. <i. likime. kad galėčiau sušaldyti ledą savo blogas mintis ir purvinus jausmus. kas galėtų mane iš mirties išvaduoti. Dabar aš brendu per sniegą * per šaltą. aš nerandu. !u laiku nesidalinsiu mintimis. nereikia. nes mokslas jau mano kūnas. kad kažkas dar vyktų. (rendu up'. viskas pavirto purvą. )š ilgiuosi. $enoriu galvoti.levena ryto rasoj voratinklių vėjas. jis turi kūną. Degant šviesai už lango naktis. nes kam silpniesiems kentėti. aš negalėsiu žaisti su neesamu. 0valgausi aplinkui ir dažniausiai iškyla klausimas * kodėl žmonės gyvena6 Turbūt tik todėl. Ji niekad niekam niekada nedovanos. juk ir pasiklydusiam laike taip būna. (rendu per up' nesurasdamas brastos. Jis liūdnas. supdama lopšy vaikel * ruden . karas aplinkui. kol dar nepavargau. dugne. kad ji atsirastų. 0inau. skaidrus ir vaiskus kaip ruduo" o laukuose jau matosi vasara.$aktis visiems svetima. nes matau kaip virstu žuvimi. . kad rytas neišaušo vaiskus kaip vakar. jog likimas visada man bus toks pat kaip ir aš" aš perskaičiau (ibliją. liūdesy. 0mogus ne vienas. (učiuoju tavo rankas. ilgesy. Jokio šešėlio. . jau seniai praėj's. aš net pats nežinau. 0iema. !palvos keičiasi. 8aip gaila. $uostabu * stiprieji išlieka. net nežinodamas ar jo reikia žmonėms. man tav's. diena trumpa. nes slepiasi naktimis garažuose. kas buvo susikaup' širdyje. niekada neužsimirš. =ždekime ugn .

Jis neatneša nieko. Jam lengvai bus galima žengti žingsnius ant gyvenimo plat:ormos žinant.ateityn ir nematau aš savo namų. nes be jo * ji negyva. o kiekviena moteris * vyrą. Ovidijus Kantas Komentarai: $ /. kur sunaikinti gali tik vanduo. $enešk dienų. ji lyg siena trapi ir šalta. kad mirsi. )teina laikas. nes ji kuria gyvenimą. . Jie netiki. kaip visi man's neklausai. sugr š meilė ir žmogus taps savimi. aš jos nežinojau. skausmo. nes jų jau seniai nebeliko ir niekas daugiau neatstatė. kad būtų galima nors kiek patobulėti. siaurų. atnešančios tik svetimą kalbą.akeiskite laiką ir jus pakeisite žmogų. (i-nis ne visada nuveda žmogų dangų. nes jos silpnesnės už tave. $eatskiriama teisybė nuo melo. nes be jos. tai žmonijos nelaimė. kad galėčiau j ilgai prisiminti%.KO0IMAS 8as pamirš dienas gimusias nevilty. ilgų ir trumpų. . !niegas. kuris stipriausias ir galintis nugalėti visus. nes nuskend' žiburiai pranašavo klaidingą ateit " ji netikra. pakilimo ir nusileidimo" bet dabar atsirado dar du * gyvenimo ir mirties keliai. nes ji ir viena. )r girdi tu. 5adau apgaul'. ji eina gyvenimu kartu su žmogumi.rikelti praeit galima tik būnant ateity. primenančio praeit . nes jis joje * amžinas. nors ir žinai. . tegul jos pačios eina paskui tave. dėl to ir sudegė lyg popierius. (elieka tik leistis žemyn ir skaičiuoti praeitus žingsnius. &r kas gi mane nuneš ateit . žmonės. )teina laikas. 2 galbūt jums nereikia nieko. +iais metais nieko naujo nebus. jeigu aš vis dar lieku praeity. nerimo. Tai * ašaros. nes žem' valdo tas. kurią nuvyti gali tik veiksmas. !unku bus surasti tok . Didelis ar mažas likimas. vėjau. Jis naudingas tik vienetams. $et mintyse būna klaidų * lygiai tiek pat. IE. kuris liko senajame kely. net akmenys. jų šaknų pavėsy. žmonės6? )r laisvės sukaustančios grandinėmis jūsų rankas. )š ieškojau tiesos ir suradau ją mele. nebijantis savo mirties ir aukų. =ž lango tik sniegas. )š ieškojau tamsos. viskas veltui. $edaug beliko laukti dienų. ar priespaudos. kiek liko gyventi. 2 kelių yra visokių4 plačiū. kad žinočiau. 1irties supratimas stumia mirt . man reikia liūdesio. su gimimu ir mirtimi. vargų. kada viskas atgims iš )ukšto * medžiai. Tu nebijoki jų. 8as gi laukia man's kieme6 Tik sniegas. kai kiekvienas vyras turi pavirsti moter . 1irtis žengia priek . su tavimi neliko jau draugų. !rovena veltui laikinas vanduo po medžiais. mane. radau išdavyst'. jog ji atlaikys. kas buvo ir bus. nes tik joje žmogus supranta savąją esm'. 7ienatvė nejaučia skausmo. +iais metais laikas sulaužė metus ir paskandino juos jūroje. ir kita yra. 8o jūs ieškote. o žemė vis ta pati. kai visi turi sugr žti praeit . tai kerštas.raeitis negali būti pamiršta. jis daugiau suka ratus aplink pragarą. nes jame neliks liūdesio. ji neturi gyvenimo. nes žemėje radau tik skausmą. gerų ir blogų" taip pat ir aukštų bei žemų. . tas bus laimingas.adovanoki man skausmą. galbūt jūs tik trokštate pasirodyti vienas prieš kitą aukštesniais6? !ustoj's prieš vėją sakysiu4 #1an laimės nereikia. )š ieškojau. !u ašaromis ieškau dienos. )r ir tu. !ugr š tikėjimas. kiek ir gyvenime. bet viską surasdavau tik priešingybėse. o suradau ją šviesoj. . mirt * ir visa tai sukūrė 0129=!. nes tik joje žmogus pamiršta tai. jos pačios tav's bijo. 5adau nevilt . 7eltui. nieks nesikeičia. <ik drąsiai. toks pats likimas * su pradžia ir pabaiga. o ne apgaule.

1irtis * ji aplinkui ir be pabaigos4 iš kairės ir dešinės. ligų. baimėje eina darbą" baimėje dirba. ir ligotą. 9yvenimas * amžinas kentėjimas. (aimėje gula. ir tav's neliks" ateis mirtis * tu ir vėl prasidėsi. nes jame žmogus nieko negali pasiekti. (e mirties nepažinsi sav's? 1irtis nieko neaplenkia. 1irtis * žmonijos laisvė. vienatv'. visur jaustų skausmą. likimo. kai mir's. 9yvenimas * laisvės trūkumas. miršta. jai atviri visi keliai. Tu amžinas. Jis tam ir sutvertas. Tačiau gyvenimas juos pavergia labiausiai. 9yvenimas žmogui duotas tik tam. Tai likimo našta ir sunkus drebulys. Jis net . ko norėtum. Jos tada mirštu. tu mirties atmaina. nors norėtų netekti. katastro:ų ir darbo. Ji viena klaidžioja po žem'. žmogus nieko nemoka. tarytum tarp jų būtų svarbi simbio-ė * vergvaldžio ir vergo.VAITAI 9yvenimas. išnykti. baimėje valgo. gyvenime. Tam trukdo laikas. @abiausiai žmogus myli gyvenimą. 0mogus be gyvenimo negali išgyventi. ligas bei prikaustė žmogų prie žemės. 9yvenimas * niekas. kad kentėtų. baimėje gr žta namo. kad būtų menkas. kai nori sužinoti daugiau. nors tai * skausmas" jie vadina ji #@aime%. 1irtis neturi jausmų. religijos bei gyvenimo. kad gyvenimas duotas ne jų tobulumams. kad net bijo išreikšti savo mintis prie žmonių * jis bijo jų pasmerkimo. nes tik mir's žmogus tampa savimi * jis viską žino ir viską gali. )š Jis 1es Jie Tai ir kas ir mirštame. nes tik tada. !ustok. baimėje kelias. būni gyvas. baim' bei neapykantą. tačiau pas ją patekti ne visi dar nori. 0monės myli gyvenimą. baimė vienatvės. ji užklumpa kiekvieną * ir seną. gyventi6 0mogų nuolat ir visur supa baimė. miršta. 0mogus nieko negali. tai tikroji mirtis. Ji bejausmė. ir asmenybės daugiau nebeliktų. 1irti turės kiekvienas. 0monės jau nuo amžių pradžios mėgsta būti pavergtais4 valdžios. tai laisvė. nors kas dieną ir keikia" jie j saugo. 1irtis. žmogus nieko nežino ir taip iki begalybės. bet ir labiausiai jo neapkenčia. kančia. tamsus ir tuščias. 9yvenimas * žmonijos nelaimė. vargus. kai negali padaryti tai.Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1. o Dievas sukūrė žmogų tam. 9yvenimas * tik laiko valanda. Ji Jūs F lieka Tu * miršti. visuomenės. tai * didžiausias tobulumo gavimas. 0mogus baimėje gimsta. 0mogus * gyvenimo vergas ir visad jo išnaudojamas. 0mogus toks menkas. bailus. ištirt. nors tai * kančia" jie j myli. Dauguma žmonių net lyg šiol nežino. kad kentėtų bedievių patyčias. pono ir baudžiauninko. ir sveiką. baimėj ir miršta. ji nieko neatsiprašo. 1irtis. ilgesys. likimas ir žmonės. 9yvenimas žmogui atnešė skausmą. po kurios visi gyvensim amžinybėj. (aimė nuolat sekioja žmogų keliuos. bet jų prakeikimui * žmogus turi gyventi tik tam. baimė gamtos. bet negali * žmogaus materialus protas ribotas. ir jauną. tai yra * palikti. 0mogus gyvena tam. žmonių. GYVENIMO I" MI"TIES AT. jie vadina j #Dovana%. nelikti. kad jis sunaikintų save. baimė mirti. kad kentėtų. kas dieną lyg grybus rinkdama ji ieško žmonių. (aimė gyventi. pamiršti. tu skausmas. vargą. tai laisvės netekimas. Jis tapo amžinu jos vergu * jie vienas nuo kito priklauso. kuris kas rytą žmogų aplanko. iš apačios ir iš viršaus. politikos. mirštate.

Jose ir 8ijevo kotletai. $egyvens žmonės nei žemėje. o ji * veda j išnykimą. tačiau jis vis lieka purvinas. ir mūsų ateitis. kad kuo daugiau Dievo dvasios juos užlietų bei padėtų jiems atsisakyti savo gytų per dieną nuodėmių. tik ji realiai eg-istuoja. kas nakt sapnuodamas košmarus bei žvelgia su baime veidrod * #neduok Dieve. nes jis pasmerktas amžinajai nuodėmei. vadinasi. 1oteris. laiškų paštas. kartu sunaikins ir visą pasaul bei Dievą. varganas. o kai jos nėra. Todėl ir buvo sutvertas vyras bei moteris. t. kad jis nori iš mūsų pasijuokti. nėra tikėjimo. tačiau visuomet ieško sau poros * #kad galėtų nek'sti%. Taip. Jose erotikos auka. Dievas mirė. nes jie mirtingi" jie miršta. nes žmogus be meilės * negyvas. skausmingas ir be ateities. y. ji sugriauna viską ką meilė pastatė. kurie labiausiai ištrokšta krikšto * eina vonią ar po dušu. gyvenimas ir mirtis nuo )&D!. stengdamiesi. gynybos ministerija.TAS 0monės krikštijasi kas dieną4 plaudami ryte rankas ir veidą. 0emės. Jis . kurie myli tai. 2 žmonės vis krikštijasi kas dieną * plaudami ryte rankas ir veidą. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1$. (e antros savo pusės žmogus neveiksmingas. jie jau beveik visą amžinyb' krikštijasi. nes jos nebus. Di-ainas tik jose ir skandalinga reklama. nes tikras žmogus. Tie. !u Dievo mirtimi ir išnykimu pradingo. &r jeigu gyvenimas sunkus. gal man jau vėžys6% 0mogus bijo net pats sav's. Jis nekenčia visko kas j supa aplinkui. mirė dar praeityje. Taip pat ir vienatvėje * žmogus ieško. laukianti vyrų. o nerad's virsta akmen . kančios ir prieskoniai. po jų ir galiausiai vakare prieš miegą * prausdamiesi. 0mogus gim's nek'sti. 2MOG#S I" &IEVAS $ėra religijos. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1!. &r ko tik jose neatsitinka? Jose ir parduotuvė. kai jis pradeda verkti norėdamas atkeršyti pasauliui už patirtą skriaudą * gimimą.TY0E 1ano kelnaitėse nebe paslaptis. žmonijos bei gyvūnijos gyvenimas. )r skaniai jose papietavote. kas dieną vis plauna ir plauna savo nuodėmingą kūną. ir veidą. Jos mano naujas kūrinys. Jose tarptautinis judėjimas. ir santuoka. Tai /oroskopas. nėra taikos šioje mūsų mirties planetoje * 0emėje. jis pavirsta akmen . SKELBIMAS LAIK"A. Tik esant jiems * žmogus tikras. Tačiau žmonės niekad nesimoko ir netobulėja. 0mogus negali būti vienas. ir lydės žmogų visą gyvenimą. 0mogus niekada nenusiplaus vandenių savo kūno nuo nuodėmių. prieš pietus plaudami rankas. 0mogus nori būti vienas. ji sutverta tik ugniai. 1eilė * gyvenimo energija. netikras. nėra ir žmogaus. tai * pora. Jose kasdien tik naujos detalės bei prekyba urmu. vyrai6? Teikiama garantija.baimėje miega. 8erštas žmogų lydi nuo pat gimimo. 8iekvienas ieško žmogaus kuris j mylėtų. o vakare * prieš miegą prausdamiesi. todėl mums jau nebereikia laukti ar tikėti ateitimi. neapykanta ir apgaulė lydi. 8erštas. 8odėl Dievas davė mums blog . nei danguje. ir kiti vairūs patiekalai bei baimės lanka ir žmogaus kopijavimo ranga. K"IK. Juk niekas nenori likti vienas bei vienam užbaigti gyvenimą. $uo šiol ją mums sukurs tik netikros vi-ijos. kas yra jos kelnaitėse Ovidijus Kantas Komentarai: $ 11. meilės mu-ika ir meilės nuotaikos nuskend'. $eapykanta stipresnė už meil'. Dievas * tai asmuo. apgaul' ir skausmą6 Todėl. 1ano kelnaitėse suteikiama malonė ir dovana mylimam žmogui. negyvas. (aisiausia baimė * vienatvės. jose * tik švieži vaisiai bei daržovės. kuri sunaikindama 0em'. nuo kurio priklauso visų4 7isatos.

kartu sunaikins ir visą pasaul bei Dievą. pats sau. viens kitam prieštaraujančiais būdais bei tikėjimais. tik laukia. 0mogus nieko neturi. $uo tokio žmogus sunku išsaugoti net purvą. Jis laukia. viskas beprasmiška4 nėra religijos. nėra tikėjimo. Jis tai daro nuo pat savo gimimo. Jie tikėjo. 8adangi Dievas yra visur ir yra neaprėpiamas. kuriai atėjus žmogaus nebelieka. jie troško tik vergauti stipriesiems. dulke ir liksi% * taip jis išaukština žmogaus #didingumą%. 5eligija žmogaus neišgelbės. Dievas nenorėjo išnykti iš šio pasaulio. . Tačiau net ir taip žmogus niekada pilnai Dievo nepažins. kurie galėtų j pakelti dvasin aukšt pas Dievą" jis nieko neturi.atys žmonės sau susikūrė nelygyb'. ir veda tiesiai dangų. 9al žmogus pamat's savo skurdžią visumą. y. 0mogus vis ieško ir ieško. Jis žinojo.rotas viską naikina. taptų tavo dvasios vergais. Jie norėjo būti pažemintais ir pasmerktais" jie patys norėjo būti naikinami. vargo ir mirties karalystės. nes žino. $es kuo tobulesnis žmogus. silpnumą ir beprotyst'. . Jis troško viešpatauti žmonėms" Jis norėjo būti. Jos nesižemina. t. vargą ir mirt " bei iš jo juokiasi4 #Tu esi dulkė. savo skurdžioje mąstysenoje susikūrė Dievą. Jis apsuptas tamsos ir šmėklų. todėl jis jo ir ieško.rotas jausmų neklauso. jog pavydus žmogus nieko negaili. tai ligos ir mirtis. siunčia ligas. . vienatvei ir skausmui. kad atitaisytų baisią savo klaidą * žmogaus sukūrimą bei pasmerkimą dėl gimtosios nuodėmės. tuo tobuliau bei aršiau jis naikina. dėl to jis ir yra paslaptis. $es žmogus savo tikėjimu negali pilnai pažinti Dievo. nėra taikos mūsų žemėje" ji sutverta ugniai. Dievas taip pat mirtingas. nes gav's žinių. Dangus. &eško net vairiausiais bei keisčiausiais. 0mogus . karus. juos Dievas išaukštino" kad nelaimės. jis viską naikina. nes žmogus sukurtas pagal jo #paveikslą ir panašumą%. ko nėra ir nebūna. kad kiti tave matytų doru bei gerbtų. Dievas nenori žmogui pilnai atsiskleisti. $eturėdamas savo valios jėgų. nei tikėjimo. Jų nuomone * dangus. pats sikūnijo. jos nemėgsta komedijų. jam jie tik priedanga. Jis ir j sunaikins. Jis nemoka protauti. skausmą. kad kas nors juos valdytų bei teistų. išsigand's nuodėmės pasekmių. užmiršti. kuris j prižiūri. nes ji sukurta ne Dievo. gyvena tariamajame danguje. niekina. Todėl jo žemėje ir negali būti. nes ten tik tobulos ir protingos. 7ieni nori. teisia. 7adinasi. vadinasi. nesižeminančios būtybės. net Dievą. Joks žmogus neatsakys savo klausimus. Dievas nenori žmonijai parodyti savo esmės ir silpnybių. vargai ir ligos išlaisvina jų sielas iš nuodėmių. kurioms yra svetimas žmonijos bukumas bei jos dvasinė mirtis dėl sapnų. 7adinasi. &IEVAS I" 2MOG#S Dievas. tačiau lyg šiol dar nieko nerado. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1%. jog nuodėmingas žmogus j gali palikti. nei namų. pasiėm's savo vidų * protą. Jis tik laukia ir tikisi to. 0monės daugiau jo nemato. kurie galėtų j pralinksminti danguje. bet pačiū žmonių. tai skausmas. nes silpnesni ir kvailesni negalėjo valdyti. Dievas j tok sukūrė. nes jis eina dangų. t. Todėl jie ir stengiasi būti užmirštais kitų bei paskend' ligose ir skausme. nei šeimos. y. todėl pasaulyje yra daug vairių religijų. kad naikinimu jiems Dievas padeda gyventi" kad pasmerkimu. Jis nieko neturi. žmogus kada nors vis tiek pabandys nuversti Dievą bei j sunaikinti.neturi juokdarių. Dievas negalėjo veikti žmogaus proto * jo tikrojo dievo. dirbant nepriklausomai nuo jausmų. viskas beprasmiška. nes jis sutvertas skurdui. kad kas nors jiems tarnautų bei vergautų" kiti. y. jog jis danguje. Jis žino. kuriam praėjus žmogų aplanko laimė. net savo sielos. 0mogus yra #$iekas%. kuri sunaikindama žem'. tikėjimų bei sektų. t.

0mogaus protas sunaikins viską4 Dievą. kerštas bei velnias. Dievas ir žmogus nėra draugai. Jis pasiėmė ją sau. 0monės nemoka suvokti gėrio. Jie visą laiką vienas kitą neigia bei keikia. nes jos užmerktos" jos nenori matyti. 0mogaus širdis šalta. Dievas nieko neduoda žmogui. 0mogaus protas nesuvokia Dievo. nesukelianti jo širdyje nei tikėjimo. šlykštumas. Dievas jam. &š jų turi išlikti tik vienas * arba žmogus. Dievas jai nedavė tokios galios. kartais viena kitą mylinčios. gali gauti tik patys ką nors sukūr'. nes kiekvienas paž sta tik tai. nei paliesti.entais savo broką. kaip Dievas. kad kiekvienas bandys ištirti save bei nustatyti pro. žmogus gyveno protui. jeigu jis turi protą. $es kam žmogui tikėti. žmogų bei visą pasaul . nes Jis padarė didel' klaidą * žmogaus sukūrimą bei pasmerkimą dėl gimtosios nuodėmės. Jis norėjo matyti bei jausti. teisume bei gyvenime. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1 . Dievo jam nėra. Jose nėra jokios gyvybės. Tačiau visa tai * gyviesiems nepasiekiama. #. jo akys mato tik žem' * purvą. $es reiks pripažinti tai. kuris leidžia gyventi taip. bet tik ne save pat . ištrošk' viens kito žlugimo. tik blogis. melas. Dievas ir žmogus * dvi būtybės.asislėp's nuo žmonių% Dievas vis dar gyvena. tik sąvokas. 0mogų valdo protas. kad pats būtų laimingas. kas Dievui nepatinka * melą. tai nieko nesako * jie netiki tuo ko nemato. akmenis ir smėl . Jie renkasi tamsą ir tylą.meldėsi protui. Tačiau ji nieko nesuvokia. Ji mąsto4 suklydus tampi tobulesniu bei tikresniu. 7iso kūrėjas juk turi būti laimingesnis negu jo kūriniai. nors dažnai ir suklysta. 8iekvienai gyvai ir negyvai būtybei Dievas yra paslėptas" ji pati turi jo ieškoti tikėjime. išnyks ir kitas * neliks nei tikėjimo. nesuprasdamas aplink j vykstančių reiškinių bei Dievo. nenorėdami. Jos mato tik tai. nei meilės. jo gyvenimo veidrodis. 0mogus negali be Dievo. ko jie tiek daug metų nenorėjo pripažinti. nei užsimerkti. ko negalėjo nei matyti. nes jis GprotasH tapo žmonijos nuodėme ir dabar tarnauja tik jos išnykimui. o savuoju * jis nieko nesupranta. nes jie * tik kūriniai. Jie viską matuoja velniais ir kerštu. meilės ir Dievo. nes netobulas negali suprasti laisvės ir laimės. nes jų akys užmerktos. bet visur esančios dviese * kartu" viena kitą stebinčios. Dievas nedavė žmonėms laimės. Ji šliaužia žemai * pažeme. kuriuo jis pasitiki. Jie laim'. yra ir bus. dulkes. nei meilės. kerštą ir mirt " nes tai yra jo sti. 9yvybė nėra tokia tobula kaip Dvasia. Dieviškasis paveikslas renkasi tai. Jis žinojo. kaip jis pats nori. o matyti nenori. nei vilties. bedvasės žmonių akys. nei neigimo. žmogus viską darė tik savo malonumui ir jausmams. nei vilties. nenorinčios nei žiūrėti. o Dievas negali be žmogaus. 0mogus gyvena tik sąvokomis. Jis prikaustytas prie žemės. o priešingybės negali gyventi kartu. Dėl jos žmogus prarado tikrąj protą. neapykanta. Dievas jam * tik tuščia ir nyki sąvoka. ji nejaučia Dievo buvimo. arba Dievas. tiesos. kad kas nors sutrukdytų jų bedvasiui miegui bei neiškeltų jų tobulybės šviesą. 0mogus ir Dievas. nes jis juo netiki. ji nejaučia Dievo buvimo. nes vienam išnykus. kartais neapkenčiančios. kurios jie labiausiai bijosi. Tačiau žmonėms. grožio. po truput . kas yra šalia jo. kas nyku. viena kitą sekančios. nei jokio siekimo tobulėti. A3IE 3ASL43T50+ &IEV5 Dievas nematomas žmonių akims. Jiems visa tai. žem'. Tai tuščios ir blyškios. 0mogaus širdis šalta. nesukelianti jo širdyje nei tikėjimo. $e manoma. bet nenorėjo tikėti tuo. dorovėje. tik tuščia ir nyki sąvoka. nes jos žiūri tik tiesiai. grubu ir šlykštu. Tai vergvaldys ir vergas. kad būtybė pažintų save pačią. Dievas nematomas žmonių akimis. Jis buvo. 8ūriniai neturi būti laimingi. jos viskam abejingos. nes laimė yra tik viena./ija. kaip pasitenkinimą. $etobulai būtybei klaidos * tiesos siekimas. . tai dvi priešingybės.

kaip ir išrinktaisiais * danguje. Jis turi džiaugtis bei dėkoti Dievui. (e Dievo jiems būtų lengviau. A3IE 3"OTO TAMS5 Dievas nedavė žmogui proto. kas nyku. kerštingas. Juk pragaras. 8iti žmonės jam būtų tik blyškūs šešėliai * be dvasios. žmonijos išnaudojimas.rotas nėra Dievas. kad galėtų viską pažinti. nyku ir kerštinga. o ne puikuotis dievu prieš kitus. sugriuv's gyvenimas. apgaulingas bei išnaudojantis. pražuvusi meilė. norinti pabrėžti tai. jis vis dar ieško.rotas * žmogaus egoi-mo būsena" protas * žmogaus naikinimo mašina" protas * žmonijos tuštuma ir išnykimas. kad Jis jo neužmiršo. $etikit6? . norėdamas iškilti aukščiau už visus. netikra laisvė. kurie yra Jo atstumti * pasmerktieji bepročiai. . bet Dievas * teisingas 7isatos Teisėjas. kaip reikalauja jo sąžinė. Jos mato tik tai. Dievas nedavė žmogui proto. 7isa tai jau rodė gyvenimo praktika4 nyki tuštuma. Jis vis snaudžia. kurie yra Jo pašaukti * išrinktieji ir tie. nes neturi kitokios galimybės" jis netobulas * tai tik žmogaus sąvoka paž stama tik jam pačiam. 9albūt. 0mogus nebuvo sukurtas protui. norėdamas iškilti aukščiau už kitus. tai Dievas ir norėjo sustabdyti" galbūt dėl to Jis ir nedavė žmogui veiklaus proto. Jo protas neturi tiek galios. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1. nes Dievas žmogui nedavė proto. Tačiau žmogus nepasilieka vietoje. Taip. 7isa tai rodė gyvenimas * tamsus. išnykus taika. daug viso kito. ir pragaras yra Dievo dovana žmogui. j pats žmogus sugalvojo. 0mogaus sukurtas protas jam nieko gero neduos. 9albūt Jis nenorėjo išleisti laisv' to. be gyvybės. 9albūt Dievas ir pasislėpė nuo žmonių. negu dirbti bendrą darbą * gyventi su Dievu. nes nereikėtų tikėti bei gyventi taip. o paliko j miegančioj * #prieš viską užmerkti akis%. . tik kas jam vienam patinka.asiskaitykite (ibliją? Taigi. ką jam davė Dievas * pragarą. Dievą gali regėti tik tie. $iekas nenori pasilikti vietoje. matydamas jų pasyvumą bei neapykantą vienas kitam" taip pat ir Dievui. taip pat. nes ką Dievas sukūrė buvo gera. jis lenkiasi prieš Dievą. o protas * žmogui. nes jos žiūri tik tiesiai. apgaulingas gyvenimas.7erčiau miegoti. norėdamas iškilti aukščiau už kitus. Darytų tai. . Tamsi tuštuma supa visą pasaul bei žmogų. kerštingas likimas. nykus. mir's Dievas. Jis paliko žmogų būti pačiu savimi * žmogumi. tau lygus žmogus. )tstumtasis turi džiaugtis ir didžiuotis tuo. bet atranda tik tamsą ir tuštumą. aukščiau Dievo. be tikslo. kas žema. mirties baimė ir dar daug. J pats žmogus sugalvojo.. )tstūmimas taip pat yra garbė. Dievas nematomas žmonių akimis. kuris yra Jo pašauktas * išrinktasis arba tas. 2 geras ir tobulas Dievas negalėjo sutverti bei leisti eg-istuoti netobulam ir negeram pragarui. kuris savo #tobulumo% dėka būtų sunaikin's visą pasaul . A3IE &IEVO "EG40IM5 Dievą gali regėti tik tas. grubu ir šlykštu. bet atranda tik tamsą ir tuštumą. kad Jis juo irgi rūpinasi. dingusi laimė. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1*. nė kiek neatsižvelgdamas bei nebendraudamas su kitais. J pats žmogus sugalvojo. tik tai. nes tave atstūmė ne koks kitas. 0mogaus protas nesugeba atskirti šviesos nuo tamsos bei gyvenimo nuo mirties. kuris yra Jo atstumtas * pasmerktasis beprotis. Dievas nedavė žmogui proto. tamsus protas. ko pats žmogus niekada neturėjo ir neturės. Ovidijus Kantas . nes jis mato. 0mogaus protas tamsus.rotas * tai žmonijos sukurta sąvoka. visi kažko ieško ir ieško. Toks žmogus gyventų paklyd's tamsoje tik savo malonumui. taip pat yra Dievo kūrinys.

žmonės.Komentarai: $ 1-. ir jie tarė4 #. jai nereikalingu bei jos visaip išnaudojamu žmogumi * vergu. pagal mūsų paveikslą ir panašumą. žmonėms. $audodamas simbolius. Taigi. A3IE SIMBOLI#S 0monės nenorintys laikytis ar pripažinti statymų. +tai taip ir atsirado Dievas. y. neduok Dieve. apačioje. o ne išrinktiesiems ar ja pasinaudojantiems apgauti kitus. pagal mūsų paveikslą. neapakintų jų proto tamsos * Tiesos +viesa. be jokių abejojimų ar simbolių. mūsų 7iešpat . kad jais yra naudojamasi ir. Jiems nusibodo būti vieniems bei nevaldomiems. mes gyvensime tik tamsoje ir apgaulėje. jie trokšta tik vergo grandinių bei proto tamsos. kad tai juos veda blogą. $esilenksi jiems ir jų nevaldysi. panaudojamų užslėpti tiesai ar jos iškreipimui bei per:ra-avimui priešinga reikšme. nes ji yra skirta visiems žmonėms.risidengdamas vairiausiais simboliais. kad tik. 5eikia aiškinti taip. Tai yra tik vieną dieną. lenksimės jam. rinkis jeigu nori mus valdyti * būk mūsų Dievas. !talinas. $es žmonės negali gyventi nevaldomi" nes žmonės nemoka gyventi laivai. lenksimės jam. Jai piliečiai * beverčiai žmonės. jam dėkosime. 0monės Dievui paliko tik vieną sakymą4 $eturėsi svetimų žmonių mūsų akivai-doje. sugebantys tik viena * savo patrioti-mo bei pilietybės dėka išrinkti ją dar kartą" tai yra dar kartą ant savo galvos užsidėti . kurie kruta ant žemės. masoni-mas.aprastas žmogus valstybei reikalingas tik per rinkimus. žvėris ir visą žem'. &r taip atsirado Dievas. 2 kur yra simboliai. y. @eninas. satani-mas bei kt. A3IE 3ASA#LIO 3ANIEK5 !eniai. mes j šlovinsime. per visą savo gyvenimą Gt. žmogus valstybei reikalingas tik LK * MK minučių. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1/. o jis mus valdys%. Tuo pasinaudojo ir vairių ideologijų kūrėjai4 Iitleris.adarykime Dievą. net ne tariančius. 7alstybė nekreipia dėmesio savo piliečius. viską pradeda vadinti simboliais. Jie sutvėrė dangų ir žem'. gyveno tik vieni žmonės. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 11. nes. dangaus paukščius. t. y.asidarykime Dievą. &r iš viso. 5eikia aiškinti taip. ir tamsybės buvo viršum gelmių3 Jiems nusibodo būti vieniems bei nevaldomiems. kad nebūtų jokių nežinomų ar sunkiai suprantamų te-ių. Joje neturi būti jokios paslapties ar simbolių. Tiesa turi būti aiški ir visiems prieinama bei suprantama. ir kas pasilieka vandenyse po žeme. žmogus vėl tampa valstybės mėšlu * t. ir jis tevaldo jūros žuvis. Tai nebūtina net ir rodyti. gyveno tik vieni žmonės. vienintelius. žmogus gali valdyti kitus žmones. $edarysi sau drožinio nei paveikslo panašaus visa tai.adarykime Dievą pagal mūsų paveikslą. . o jis mus valdys%. labai seniai. ir visus roplius. Jiems nereikia šviesos. labai seniai. tiksliau * vienai minutei * pažymėti rinkimų biuletenio lapeliui" ir tai tik kartą per keturis metus. 0emė buvo tyra ir tuščia. mes tave išmesime ir sau susirasime naują Dievą * mūsų 7aldytoją. . ir jie tarė4 #. nes kol jie bus tarp mūsų. $es mes. jie trokšta tik miego. ten juos galima pritaikyti prie bet kokio gyvenimo * ir prie gero. suprastų net vaikai ir seniai. kas yra danguje. aukštybėse. o mes j šlovinsime. esame labai pavydūs kitų pasaulių tautoms" todėl mes už tai keršijame net ligi ketvirtos Dievų kartos%. mes j šlovinsime. $es mes esame tavo kūrėjai. 5eikia kalbėti tiesiai ir aiškiai. !imboliai turi išnykti iš mūsų gyvenimo. iki JK metųH. todėl tu turi tik mus. religinių bei gyvenimo taisyklių. mūsų 8aralių. ir prie blogo. 2 pasibaigus rinkimams. Jis mus valdys. kas yra čia žemėje. lenksimės jam. valdyti. kitaip. sektanti-mas. !eniai. žmogus gali net blogus dalykus pavadinti gerais ir tuo tikinti kitus * #mažatikius ar kvailelius%. atei-mas. "INKIMAI I" 3ILIETYB4 . komuni-mas.

kaip mes. nes ji žmogų suspaudžia jos paruoštus rėmus * narvus. praras savo sąmonės dal . Tik per rinkimus visi žmonės tampa tikrais piliečiais. A3IE TOLE"AN6I05 Toleran. o tai yra jo laisvės. Tada jis nieko negali pasakyti. o nesiderino prie kitų žmonių * klausytojų patarimo ar kūrimo. (a. kuris sigalėj's valdys visą visuomen'.iali-mui. ir protingesnis bus tas. kad jis būtų tokios pačios sandaros kaip mes. kuriuose žmogus negalėdamas pilnai išsakyti bei išreikšti savo nuomonės tampa žvėrimi. ginamais valstybės bei jos saugomais" juk taip pase parašyta * šis pasas yra @ietuvos respublikos nuosavybė. kad jis būtų mumis pačiais. bet visų protai bus vienodi ir lygūs. &r nesvarbu ar tu toks. pakeisti radikalią savo mąstyseną šalia jo esančių žmonių mąstysenos būkl' bei visumą. Ovidijus Kantas Komentarai: $ !$. nes nusileisdamas kitam. derinti su kitų žmonių mąstysenos produktais" o tai yra lygu jo moralės kalėjimui. $es tik tada žmogus taps pačiu savimi * žmogumi. kuris nusileis pirmas%. tik didvyriai ant popieriaus lapo. )smen . jis pražudo nesugr žtamai. o galbūt ir net moralinis pažeidimas. būtų taip pat išauklėtas kaip mes. jos manymu * piliečių darbštumo rodiklis. prigimties bei asmenybės moralinis žeidimas. bet pasibaigus rinkimams. ar ne. nes daugelio žmonių protai toleran. o ne iškelti aukštumas. Taigi. * žodžiu.ija neleidžia pasirodyti žmogui tokiu. reikalauti. 7adinasi. bedarbystei. Toleran. Joms jie. .artas. $es žmogus savo mintis turi derinti bei keisti pagal kitų nuomon' arba dėl vairių nuomonių srauto prisiderinti * t. +is terminas žemėje turi išnykti. kad jis turėtų tokius pačius veido bruožus6 8iekvienas laikosi savo pažiūrų. Juk 1o. y./as teigė4 # Jog reikalauti iš kito žmogaus. nes narvo sienos * grotos. ir jis palaikys jus nepilnapročiu" tuo jūs tik sukelsite jo pasipiktinimą ir panieką. turinčiu bei ginančiu savo asmenybės vystymosi dal .ijos negali būti. &r . nes ji neleidžia pilnai atsiskleisti žmogaus asmenybei. kuris. o visą laiką savo mintis lyginti. dar kartą kartoju * tik per rinkimus visi žmonės tampa tikrais piliečiais turintys visas teises.asiūlykite subrendusiam žmogui pakeisti savo religiją jūsų. 7adinasi. amžiams. . kad jis galvotų taip. net ir pasas nėra žmogaus nuosavybė" jis neturi net jo" ir iš viso * jis nieko niekad ir neturės. valgytų tok pat maistą.ijas kaip mes. badui ir apgavystėms. Iolba. nei savarankiškai spr'sti bei tobulėti. kad jis kiekvieną savo gyvenimo akimirką patirtų tokias pačias modi:ika. pirmas nusileid's žmogus. 2 kodėl tada nepareikalavus. nes brangina savo gyvenimą ir mano.naštą. 7isos vyriausybės visada išnaudodavo savo tikruosius piliečius" visos vyriausybės bei Tėvynė nusispjaudavo ant jos laisvės ir nepriklausomybės iškovotojų bei Tėvynės Didvyrių kraujo. toleran. jie ir vėl tampa užmirštais vyriausybės bei savo mylimos Tėvynės. Taigi. kuriuos jis perima tik dėl to. vadinasi. skurdui./as ir kiti kompo-itoriai kūrė savąją mu-iką. ir jis savo ruožtu pasiūlys jums perimti jo pažiūras" po ilgų ginčų arba imsite laikyti vienas kitą bukagalviais ir užsispyrėliais. Tada liks laisvas mąstymas bei laisvas asmenybės augimas. turint š pasą. jog yra sitikin's. gina ir globoja valstybė. $et .. Juk mėšlą reikia išmesti. kad jo laim' lemia laikymasis prietarų. tvirtai surakina jo protą. savo mąstysenos dal . ). o tuo tarpu vyriausybei * pakvimpa auksu. 2 tai reiškia. nemokamomis kelionėmis po eg-otiškas pasaulio šalis bei sunkaus žmonių gyvenimo ir darbo prakaitu.o rinkimų valstybei žmonės reikalingi tik varganam darbui. besiblaškančiu uždarame narve. Toleran.ija * blogas dalykas. kad žmogus negali nei savarankiškai mąstyti ir kurti. reikalauti. koks jis yra.ijos būdu yra paverčiami vienu * ideologiniu protu. kad jie naudingi jo gerovei. kad turėtų tok pat būdą. Tai lyg prilygtų proto bei mąstymo lygybei * proto ir mąstymo so.ija naikina žmogų bei naikina jo protą.

N * (lekas . žmonių išnaudojimo bei pažeminimo šaltiniai.ija. 7isi mes panašūs Dievą. prisidengdama vairiomis sektomis ar inkvi-i./etas. kaip tik dėl religinių sitikinimų. Dievo dovana. Ovidijus Kantas Komentarai: $ !1. )tsakymas. bažnyčia. niekada neišnyks iš nuosavos žemės. jis gina tai. valdžia ir galybė spindėjo jų akyse bei prote. 0odis* tai stebuklas. trokštanti gauti kuo daugiau valdžios bei turtų.toks žmogus bei jo mintys. meilė. 8ate. (et žodis yra ir keiksmažodis. ir religija reikalingi jam išsigelbėti6 8ate. o vienas didžiausiu. antrus ponas ar vergvaldys. religijos tikslas * bauginti žmogų. geriausiu bei tobuliausiu iš jų* paties žmogaus asmenybė.inė būsena6 9albūt jis tuo bando apgauti save bei sau rodyti. Taip. kad juos taip apgaudinėja ir mulkina vairaus plauko bi-nieriai. Ovidijus Kantas Komentarai: $ !%. darbas. ketvirtus * skurdas ir ligos. nes reikia mokiniams atskleisti ir gyvenimo prasm'" nes be tikėjimo ir religijos nebus gyvenimo prasmės. Jie negalėjo net pagalvoti. religijos * karų sukėlėjos bei puoselėtojos. 7isą laiką žmogų suko vis ta pati karuselė * Dievas. . Jie tikėdavo. (ei visi žmonės per savo gyvenimą sukuria kok nors meno kūrin . trečius * bažnyčia. )r žmogus yra laisvas6 Tegul tai jis pats atsako. N$iekada žmogus tiek blogo nėra padar's. tuo tarpu. Jeigu tikėjimas viduje neturi klausimo. pažeminti j . kad jų religija yra Dievo kurtoji. ponas. "ELIGI0A I" 2MOG#S N5eliginis tikėjimas yra didžiausia problema pačiam sau. Ovidijus Kantas Komentarai: $ !!. kad visa tai ką jiems duodavo bažnyčia yra skirta Dievo. ką pats sukūrė savo protu. 2 gal tikėjimas ir religija yra tik žmogaus /aliu. nes j visą laiką kas nors laikė ir prievartavo4 vienus metus Dievas./etas. šeima. Taip dauguma lengvatikių bepročių ir paklusdavo mažytei grupelei žmogžudžių.. )tsakymas.. tikėjimas. Taigi. ir laimės. 7isais laikais pasaulyje vykdavo karai. viltis" tai Jė-us 8ristus. meilė. nes jis laisvas" jis gina tai. A" 2MOG#S Y"A LAISVAS $iekada žmogus nesijautė laisvas. )r žmogus laisvas6 $e. turtai.N * taip teigė @ivingstonas. . T"YS ATSAKYMAI KATE67ETAMS 8ate. nes kiekvienas žmogus sukuria pats save. paslaptis. j valdo pinigai. prakeikimas. ligos" Dievas.er tikybos pamokas reikia kalbėti ne tik apie tikėjimą. Tiksliau.askalis. garbė. liepti jai tarnauti bei aukotis./etas. jis yra tik pažiūra ar tik taisyklė. o juos išprovokuodavo bei remdavo vairios religijos.ina. ką pats turi išsaugoti. penktus * nelaimės ir t. o ne žmonių. valstybė. naikintojas.. turtas. savo 7iešpat . net miegas. kad žodis* vien tik gėris ar stebuklas. kurių tikslas* tik pinigai" nes tik auksas. patrioti-mas. t. gim's iš Dievo. skurdas. ji yra tik keleto žmonių * piktadarių grupė. ir tikėjimas. aistros.. jog jis nėra vienas visoje 7isatoje" kad šalia jo yra ir Dievas. religija visais laikais kovojo prieš žmones bei žudė juos vairiausiais būdais. ponas. Dauguma nešvarios sąžinės žmonių prisidengdavo vairiausiomis religijomis bei klaidindavo tikinčiuosius. $egalima sakyti. nors. bažnyčia.

&ndividualiu auklėjimu siekiama kiekvieną individą pakelti laipsn . 7argu. Jei žmogus neturės sveikatos. kuriems svetima prievarta.edagogas. Jaunimas nemėgsta šventuolių. pasaul . daile./etai. gyvenimo būdu ir panašiai. Jaunimas niekina viską * gyvenimą. Dauguma žmonių renkasi tamsą. Jis nesilanko pamaldose bei nebendrauja su Dievu. Jaunimas užsidar's savyje.edagogas. kaip pat tobuliausią savo kūrin .edagogas. net Dievą. nes jų kalba * tik keiksmažodžiai bei pykčio protrūkiai. jam malonesnis +ėtonas. net vartoja narkotikus. siekiant vesti ją :i-in bei dvasin subrendimą. jiems tai * tik bereikalingas laiko gaišinimas ir absurdas.edagogas. Tačiau visi trokšta tik kristi žemyn. jiems jie * žlug' žmonės. !tebėtojas. . degradantas6 Juk jis žmogų sukūrė pagal savo paveikslą bei panašumą. !tebėtojas. bendraujantis su jais mu-ika./nikos laimėjimais ir išmokymas jais naudotis.olite. 5eliginiu auklėjimu siekiama. kad jaunoji karta suprastų grož ir meną. 2 ar degradav' alko/olikai ir narkomanai taip pat yra meno kūriniai6? 2 gal ir Dievas yra toks * alko/olikas. nei pasaulis. )uklėjimas yra sąmoningas bei tikslingas suaugusios kartos veikimas nesuaugusią kartą. pratina dalyvauti religiniame kulte. Daugelis jų rūko./ninio lavinimo tikslas yra jaunosios kartos supažindinimas su te. sisavinti mokslo žinias bei mokslinius gūdžius. !tebėtojas. kad tinkamai būtų išvystytas žmogaus kūnas * :i-inės jo galios. &ntelektualinio lavinimo tikslas yra išskleisti intelektualines žmogaus galias. visuomen'. Tačiau jaunimas viską tik griauna.edagogas. narkotikais. Tačiau visa tai veda panašiai. . Tačiau jaunimas nenori tobulėti. reikalingą gyvenimo tikslams pasiekti. netvarkos bei pykčio. !tebėtojas. Jiems nerūpi sveikata. valkata. Tačiau jaunimas tolsta nuo :i-inio lavinimo bei savo sveikatos. apiplėšia kitus * dorus piliečius. Jis nesupranta grožio.)tsakymas. !tebėtojas. <stetiniu lavinimu siekiama. Ovidijus Kantas Komentarai: $ ! . nei žinios.edagogas. šeimą. žmogaus išsigimimą * kuriami masinio naikinimo ginklai ir . vienatv' ir mirt . Tačiau jaunimas NšikaN ant Dievo. nes gyvenime jiems viskas prarasta. Doriniu auklėjimu siekiama. 7adinasi. pamaldose ir asmeniškai bendrauti su Dievu. !tebėtojas. !tebėtojas. valkatos ir narkomanai yra panašūs Dievą. tada ir alko/olikai. narkomanas. bus sunkus ir kitoks ugdymas.edagogas. geria. . A3IE A#KL40IM5 . kad jaunoji karta būtų šventa bei jungta religin bendruomenės gyvenimą. Jis naikina save svaigaluose. . . jis po truputi vis degraduoja ir žlunga. sukčiavimas ir apgaulė. apvagia. nes jis gim's iš nerimo.Jaunimo nedomina nei religija. Oi-iniu lavinimu siekiama. 2 jis manomas tik aukščiausią tobulumo šeimoje. Jo nedomina nei mokslas. nei tikėjimas. save. . Tačiau dauguma jaunimo renkasi nešvarų bi-n bei apgaudinėja. . kad jaunoji karta būtų dora ir sąžininga. 7argu ar šiuos klausimus atsakys kate.

jog tu esi jam brangus. šmeižtas. kad jų neniekintum. Jaunimas gyvena tik sau. už tą šventą pasibjaurėjimą pačiu savimi. gimtosios kalbos. pažeminti. 7isuomeniniu auklėjimu siekiama. žmogau. tik taip rodysi savo meil' Dievui? 9erkime ligi paskutinio lašo iš savo vargingo dabartinio gyvenimo skausmo taurės. tautinio meno bei istorijos. kad jis nori šokiruoti visuomen'. . ir dirbti. vagystes. t. 5enkasi todėl. !tebėtojas.edagogas. žmogau. kad jaunimas būtų paruoštas visos žmonijos gyvenimui. kad labiau patiktum Dievui. atstumti. o. Jeigu ne. (ūk pažemintas ir džiaukis tuo. !tebėtojas. 8entėjimais mes išpildome Dievo valią * krikščionio gyvenimas.KAS 3AMOKYMAS 8rikščionys sako4 jei nebūsi apsimarin's. žadinami patriotiniai jausmai.aradoksas4 kad gyventum * turi mirti. reperius. . kad toks esi žmonių bei Dievo akyse. kas tik jam būdinga4 pankus. Tai yra kenčiame todėl. $eklydo tas. 8entėk. o su kitais * jis nebendrauja. nes jis nori būti laisvas ir nepriklausomas nuo visuomenės normų bei karinės tarnybos.. jis visada išliks toks pat * niūrus. jei po to laukia amžinas ir nesibaigiantis dangus. vienatvėje prikaltam prie kryžiaus. N8lausyk. neturi nieko. išskyrus užsien . kalėjimas. auklėjimu jaunimo neperauklėsi. kad žmogus suprastų esąs tautos narys. neturtas.edagogas.8IONI. Jis renkasi tai. 7isą laiką tu turi visokiais būdais marinti bei kankinti save. Tautiniu auklėjimu siekiama. jaunimas nori gyventi laisvai * nieko nevaržomas bei daryti tai. /ipius. be to. šaltis. Jo valiai pildyti.ia * žemėje. )š tau pasakysiu. troškulys. 7argšų žmogelių džiaugsmas. nes kur nėra kentėjimo. vergovė. Tačiau jaunimas pasaulyje ieško tik panašių save. Jaunoji karta supažindinama su tautos gyvenimu. . Tarptautiniu auklėjimu siekiama. Dievas myli tave. Ovidijus Kantas Komentarai: $ !*. * tu lieki nugalėtas. visuomet palieka kartumo prieskon . tautos istorija. kad jaunoji karta pasijustų esanti visuomenės nariu ir sugebėtų visuomenėje gyventi. . 8ūnui reikia duoti truput mažiau negu jam priklauso. Dėkok Dievui už ypatingą malon'. . kad jie vienas prieš kitą kovoja. karštis. nes sujung's kūną su siela. (et dar geriau. viskam abejingas bei mirštantis. +iam tikslui pasiekti tarnauja gimtosios kalbos studijavimas./uligani-mą. skausmas. reiverius ir t. K"IK. !tebėtojas. Tačiau jaunimas bėga nuo visuomenės. Jie vieniši. 8ą reiškia kentėti dešimt metų. Tai4 alkis. * sako katalikas.edagogas. 7isuomenė jaunimą dusina. kuris sakė. negu vienam. o tave * lyg išrinktąj žemina prieš visusN. Jis nesižavi patrioti-mu bei tautos gyvenimu" jis NdedaN ant tautos. dvidešimt. kokie yra žmogaus turtai žemėje. Jis sukūrė netobulą žmogų. tai amžina kančia. Truput suklydo Dievas. jeigu kenčiama ne vien dėl dangiško atlyginimo.. . tampama išdaviku. bet kenčiama mūsų 7iešpačiui Dievui paguosti.nes jie neturi šeimos. kad pačiam Dievui būtų lengviau kentėti drauge su krikščionimis. 8iti * jaunimo priešai. bi-n . išmesti už visuomenės ribų. ką jis nori daryti. tautinis menas. ten nėra dorybės. neturi draugų. . tą pilkąją žmonijos mas'. išdavimas. vienišumas. nors ir turėtų antgamtin motyvą. $es ne ką kitą. neturi tėvų. skausmas yra mūsų gyvenimo druska. metalistus. niekinimas. kerštingas. dėl to ir žemina visų akyse * tuo parodydamas. Jaunimo nedomina tautinis auklėjimas. reketą bei anglų kalbą. Jo niekas nedomina. penkiasdešimt. kad siela ir kūnas yra priešai. Taigi. niekad netapsi maldos žmogumi.

jie surado )bisag'. taip pat.. NDovydas vaikščiojo ant karališkų namų stogo. kurie ėjo pas tave nakčia6 &švesk juos šen. Jų laikėsi visi. o jis turi žmoną" aš išvesiu judvi prie jūsų. !enasis Testamentas nėra žmonijos dorovės šaltinis. kuris prie jos prisilies. N1oteriškė turinti mėnesin kraujo plūdimą. Dovydas j išsiuntė karą. prievartą.radžios Q. kurs ėjo tavo namus.aieškokime mūsų karaliui jaunos mergaitės" ji tebūna prie karaliaus. !akyk savo kūnui4 mieliau noriu turėti tave vergu. N$iekuomet neprakeiksiu daugiau žemės dėl žmonių" nes žmogiškos širdies jausmas ir mintys yra palink' piktą iš jaunystėsN G. )tmink. greičiau tai tik seksualinių malonumų. karų knyga" ji negali būti vadinama +ventąja Dievo knyga G+ventraščiuH. 0mogus privalo atsiteisti net už tas nuodėmes. ir ji tapo nėščia. 8ad apie tai nesužinotų jos vyras. gėdos. Dovydas liepė ją atvesti pas save. Turiu dvi dukteris.radžios PJ.rakeiktas žmogus. nei )braomas. )š turiu dukter mergait'. kad tik jūs nedarytumėt nieko pikto aniems vyrams. kaip ir visas !enasis Testamentas paskend's seksualiniuose malonumuose. N8aralius Dovydas Gpasen'sH nebesušildavo. nes tas žmogus* mano svečias. nors j ir apklodavo drabužiais. kur jis ir žuvo. kad jūs jas pažemintumėte ir pasotintumėt savo geidul " nedarykite tiktai.RH. Taigi. . Dovydas. (et jie nenorėjo sutikti su jo žodžiais.Tebūnie palaimintas skausmas" tebūnie mylimas skausmas" tebūnie pašventintas skausmas" tebūnie garbinamas skausmas? )tsiteisimas4 štai kelias. ir tos moteriškės nugr'žė jo šird nuo Dievo" jis pradėjo garbinti svetimus dievus. niekink save * tuo tu labiau patiksi savo Dievui. kentėk. Taigi... nei !aliamonas nėra žmonijos pavy-dys. Jie elgėsi su ja piktai visą nakt ir tik rytmet ją paleido. negu vergauti tau. kurių jis pats ir nepadarė. temiega prie jo šono ir tešildo j . @otas atsakė4 $edarykite. to prigimčiai priešingo nusikaltimo su vyru.N GTeisėjų PJH. bet ir smurtą. 7adinasi. net ir Dievo išrinktieji * Dievo tarnai4 )braomas. nes jie ėjo po mano stogu pavėsiuN G. net tikėjimą. nei Dovydas. NJie pasišaukė @otą ir jam tarė4 kur yra tie du vyrai.LPH. !enasis Testamentas atnešė žmonėms ne tik tikėjimą. kuris veda gyvenimą.o vyro mirties ji tapo Dovydo žmonaN GL !amuelio PPH. bus atskirta Q dienoms" kiekvienas. kuris pasitiki žmogumiN GJeremijo PQ. mokymą. kuriais Dievas pasitikėjo bei buvo atidav's jiems visą valdžią.. /omoseksuali-mą. žmogus išvedė prie jų savo žmoną ir atidavė jiems.. lytinių iškrypimų. jis su ja miegojo. )uštant moteriškė mirė. Ji buvo labai graži mergina" ji miegodavo su karaliumi ir jam tarnavoN GM 8aralių PH.R*SH. žmogau? Ovidijus Kantas Komentarai: $ !. !aliamonas ir kt. Taigi. prievartos. N!aliamonas turėjo QKK žmonų ir MKK sugulovių. 8ai ji pas j atėjo. Jie gyveno tik tenkindami savo kūniškus malonumus.. !enis atsakė4 $edarykite to pikto. ir darykite su jomis kaip jums patinka. Tai matydamas. kad mes su juo piktai pasielgtumėm. )tėj' (elialio sūnūs pradėjo šaukti4 &švesk vyrą. . bus suteptas iki vakaroN G8unigų PR. N. +tai kokie seksualiniai nukrypimai yra aprašyti !enajame Testamente. kad mes juos abu pažintume. naikink... kaip jiems reikia gyventi ir tikėti. SENO0O TESTAMENTO 3#"VAS N. kurios dar nepažino vyro" aš jas išvesiu pas jus. $es nei vienas Dievo išrinktasis nesilaikė Dievo sakymų bei dorovės normų. meldžiamieji. staiga pamatė besiprausiančią moter " ji buvo labai graži.. * pavy-džiu žmonėms.. Tuomet jo tarnai jam tarė4 .PJH. savo didžiausiu priešu esi tu pats sau.N GM 8aralių PPH.

iškelia j aukštesn' padėt . na nebent degtine" nieko naujo nelaukia. nes jis joje trokšta supūti. Tai parodo. nes jis toks ir yraN. 7isą laiką miestai žiūrėjo kaimus su panieka ir pasišlykštėjimu. karjeros. in:orma. pasmirdus mėšlu bei prakaitu. žvelgti aukštyn * šviesą ir tobulumą. jog žmogus turi stengtis tobulėti. 0mogaus protui nieko nereikia. pilnas užimtumas.ija. +ūdą traukia žemė. jam užtenka to. Jame nėra nei nuotykių. žmogus.(&5 Teisingai pasakė 5amūnas Jaras4 N1ylėkime šūdą ir gerbkime j kaip savo artimą. netobulas. ką turi4 duonos. nes Dievas sukūrė didel šūdą * žmogų. jeigu jis yra NaukščiausiaiN išsivysčiusi žemėje būtybė6 8aip jis galėjo save taip paniekinti ir priskirti prie žemės rausikų6 $et Dievas pasmerkė žmogų nusigr'žus nuo Jo bei pasaulio ištar's4 dulkė esi. 7isais laikais žmogus buvo taip priprat's prie šūdo. kad jis smirda lyg didelis šūdas. +ūdą traukia žemė. +ūdą traukia žemė. &IEVAS S#K("4 &I&EL+ . !unkus ir monotoniškas. Tačiau kaimo žmogus šito nesupranta. nes jis lygiai toks pats kaip ir jos * pažemintas. netobulėja. laisv' bei kūrybines galias. kuris pats nori kitus pavadinti šūdais. sergantis bei mirtingas. todėl jis ir limpa prie jos.(&5 9 2MOG) $esigirk. Dievas sukūrė didel šūdą * žmogų. o jame mato savo gyvenimą * purviną. kad kur tik jis bevažiuotų ar benueitų. tuo pačiu sunaikindamas savo intelektą. bet apkrauna sunkiais ir bereikšmiais darbais. purvo ir protinio bei dvasinio tamsumo. nepriklausomybė. . 8aimo žmogui patinka uostyti mėšlą.Ovidijus Kantas Komentarai: $ !-. nes visą laiką kaimo žmogus yra prikaustytas prie purvinos žemės. nes jo kvapas jam primena 5ojų. kuris tik pažeminus kitą. o kaimą * darbas. &r kaip žmogus galėjo pamilti purvą. A3IE . in:orma. jog esi tobuliausias Dievo kūrinys. Ovidijus Kantas Komentarai: % !1. Tačiau žmogus vis dėlto renkasi šūdą * jis nenori būti tobulu ir laisvu. 0mogus trokšta tik valdyti ir žudyti. dulkes ir smėl . nei aistrų. 1iestą traukia malonumai. laisvė. Jiems kaimo žmonės priprato prie beždžionžmogių bei kirminų rausiančių purviną žem'. Ovidijus Kantas Komentarai: $ !/. kurie neturėdavo ir jo * . Taigi. 0mogus negali gyventi nežemindamas kitų. visuomet su savimi nešiodavosi popieriaus šiknai nusivalyti. =ostydamas j * jis būna laimingas. purvinas darbas" vergystė žemei. nes juos skiria ypatingos priešybės. varganą. o tie. dulkių. kuri jam nesuteikia laisvės. nuleidus akis iš baimės žem' bei matyti tik purvą. Jis žiūri purvą.risiuost's mėšlo ir prakaito kvapo kaimo žmogus pasijunta laimingiausiu pasaulio žmogumi.ijos stoka. jam užtenka ir to. turtų. tai didelis. kad jis iš šūdo taptų 0mogumi. todėl kaimo žmogus ir renkasi ją. A3IE KAIM5 $iekada kaimas nebuvo prilyg's miestui ir niekada jam neprilygs. kur sukūrė Dievas norintis. Jam reikia garbės. nei nepriklausomybės. mėšlo. protaujantis 0emėje šūdas. 8uris pats nori pavergti ir pažeminti visą pasaul . nes jo kvapas jam saldesnis už medų. dulke ir liksi. Todėl žmogus neturi teisės sav's iškelti aukščiau kitų būtybių. žmogau. bet mato auksą" jis žiūri šūdą. Jam pakanka ir šūdo kvapo. nes toks jo išsivystymo lygis. 8aimo žmogus niekuo nesidomi. ieškoti daugiau ir vis naujesnės in:orma. nuotykių aistra.ijos. o ne visą laiką vis žiūrėti ir žiūrėti žemyn.

tiltai. kokie gražus ir balti tavo dantys. Tik šūdas niekuomet žmogaus nepaliks ir ne žeis. lytiniai organai.. augalai. nosys. smėlis. gyvūnai. te ir jis visad būna linksmas bei laimingas. 7isur ir visada geriausiu žmogaus draugu buvo šūdas. neapykanta. net šūdas. debesys. Jis talentingas genijus bei puikus dailininkas ir mu-ikantas. aistra. tavo veidas. knygos. neapykanta. klo-etai. nori gyventi bei išlikti" jis irgi nori mylėti bei jausti. pyktis. Jeigu šiame pasaulyje eg-istuoja ir šūdas. žavus.aglostyk tu mano šūdel . žvaigždės. $eatstumkite. ir mylėti. . pyktis. kotletai. 8okia nuostabi. augalai. aistra.o to užpili j verdančiu vandeniu * tegul išverda ir miršta. juk ir jis nori gyventi kaip tu4 ir gyventi. tavo rudos akys. molis. kaip visi. Jis irgi. pelekai.. tikėjimas. o be to. . draugusH.liumpt. daiktai. $es pasaulio prasm' sudaro viskas. =žpylus vandeniu. šūdą ir gerbkite J kaip savo artimą Gmotiną. &r galiausiai. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %$. Tu juo mėgaujiesi ir būni laiminga. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %!. kerštas. šūdeli. tik šūdas. ir verkti. vanduo. kava. kreida. turintis /umoro jausmą. taip pat turi turėti savo teises bei laisv'. $ereikia niekinti šūdo.. kriauklės. viltis. mašinos. duona. akmenys. sapnai. lašiniai. Jis taip pat turi išlikti.(&AS NO"I GYVENTI 7isi pasaulyje nori gyventi4 žmonės. žmonės. žemė. po kambar pasklinda malonus šūdo arbatos kvapas. mašinos. kas jame eg-istuoja. šūdo.mėgaudavosi šia pro. durų rankenos. Jis moka praskaidrinti žmogaus nuotaiką bei pakylėt jo sielą link Dievo. geras sugėrovas. viltis. tavo šypsena. ir gerumo. pelekai.aglostyk tu mano šūdel . smėlis. bei pastatykite Jam didel didel paminklą4 N+ūdas * geriausias žmogaus draugasN. nes jis * pasaulio dalis. grindys. molis. Jis jam taip pat reikalingas. oras.. akys. vanden nukrito šūdelis.. šūdeli.(&EL+ . . nosys. meilė. kaip pasaulio dalis. ugnis. 8oks gražus.. $et ir susipyk's su juo jis būdavo žmogui ištikimas * visur ir visada j lydėdavo bei būdavo kartu. guvus. rūbai. tėvą. net šūdas * taip pat nori gyventi. gyvūnai. vadinasi * jis jam reikalingas.. ugnis. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %1. stiklas. namai. akmenys. supykus užmuši j kirveliu. +ūdelis * nuostabus draugas.. !u juo niekuomet nebūna liūdna ir pilka. I" . žmonės. trintukas. nes jis be žmogaus ir gyventi negali. juk jis taip trokšta tavo rankų švelnumo. tai yra žmonės. oras. Taip pat labai gerai išmanantis kvepalų te. N$usibodaiN* tari.aglostyk tu mano šūdel . ir džiaugtis. kuri yra * šūdas. daiktai. lytiniai organai. akys. kreida. šūdas. kotletai. spintos. . blakstienos ir lūpos. nes jis taip pat nori gyventi ir mylėti. 3AGLOSTYK . nes be jo nebus pasaulio prasmės. Jis toks gražus ir šypsosi tik tau. Jis žiūri tave ir juokiasi. Tad mylėkite. tikėjimas. T#ALETE . meilė. puikus pašnekovas./nologijoje. Jis lyg mažas vaikas pasiilgsta gr žtant tav's iš darbo ir su meile prisiglaudžia prie tavo veido trokšdamas tavos šilumos.edūra ir su medžių lapais bei žole ar šieneliu. saulė. Jis visados būna linksmas. degtinė. dangus.

Jie taip priprat' prie jo gaivaus kvapo. kiti *nuprausia. kokiu gimė * sava individualybė. o be to. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %%.(&5 "EIKIA B"ANGINTI +ūdą reikia branginti. kuris niekada nepakeis žmogaus. žudo" mylėkite ir melskitės už juos. bei paverčia j neprotaujančia būtybe. Todėl jo mums ir nereikia branginti. nes jis yra toks. Jo kvapas tamsus. iš meilės jiems. 2 be to. bei davė žmonėms gyvenimą ir vilt . I" .edagogika * tai bereikalingas mokslas. atlik Jam išpažint bei visada mylėk J ir ginki nuo priešų. kurie jus skriaudžia. žemėje būtų liūdna ir nyku.. melskis Jam../ologija. tegul ir jis pajunta tavo rankų švelnumą bei meil'. norintis visos žmonijos laisvės bei laimės. ji tik bando žmogų uždaryti tam tikrus psi. nei psi. iš neturėjimo ką veikti. meilė ir laimė visada lydėtų tave gyvenimo kely. Todėl paglostyk tu mano šūdel . nei pedagogika nepadės žmogui tobulėti.alangą ar 1aljorką. $es kur guli šūdas. Todėl Dievas. 0mogus niekada nesikeičia. kad net dauguma jo neiškeičia .(e šūdelio būtų liūdna žmonėms gyventi žemėje.* jūs galite džiaugtis. 9erbk J . Tad paglostyk tu mano šūdel . kad liūdesys ir ašaros netemdytų tavo akių" kad vien tik džiaugsmas. 2 psi. kur labiausiai palaimina tik mano šūdelis. jeigu jis pats šito nenori bei slepias. kad galėtum būti laiminga ištisus savo gyvenimo metus. koks yra. Ovidijus Kantas Komentarai: 1 % . +ūdas * didžiausias pasaulio tobulumas. apvagia. Todėl mums šūdą ir reikia branginti. taip pat nepadeda žmogui tapti kitu. Jis* lyg antrasis mūsų Dievas. vagysčių. kas daugiau atsikankins žemėje. 1ylėkite tuos. kad šūdu gim' * šūdu visuomet ir liksime. ten ir dauguma žmonių apsistoja. jis nuo pat gimimo jau bus toks. kad net kai kurie iš jų norėtų sukurti šūdo kvapo kvepalų. kankinimų dėka greičiau pasiekti dangiškąją palaimą. jis niekuomet nepavydi ir neapgauna. nes be jo pasaulyje liks tik tuštuma bei pavydas. Jis * mūsų viltis ir prisikėlimas. Tai juk truks neilgai* tik šiame ir taip jau neilgame žemiškajame gyvenime. 7isas gyvenimas yra šūdas. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %*. ketvirti * net pamyli. 8odėl jie skriaudžia nekaltus6 +iaip. kad jie dar labiau pradėtų jus engti ir naikinti. tai tik tuščias laiko gaišinimas bei pasakų sekimas suaugusiam žmogui. Jei jo nebūtų. Juk taip sakė Dievas. kankiniai ir ubagai. 7argšai. nes jis ir sukūrė pasaul bei 0em'. kas bus su jūsų kankintojais ir žudikais6 $ieko? Jie yra Dievo išrinktieji nuo laikų pradžios" jie tik padeda jums apgaulės. saugotojais bei teisėjais. klaupkis prieš J . be šūdelio jie nuolat liūdėtų ir verktų. Tad. .edagogika bei psi. Juk ir skriaudėjai bei budeliai taip pat nori gyventi. . bei džiaugtis jūsų kančiomis./ologijos rėmus * t. A3IE 3E&AGOGIK5 I" 3SI67OLOGI05 $iekas negali pažinti ir išmokyti žmogaus. prievartauja. BA2NY8IOS MOKYMAS N1ylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojusN. treti * sušukuoja. de-odorantų" net šampanas būtų šūdo skonio. kam žemėje reikia neturtingų . +ūdą reikia branginti./ologija. y. leidžia truputi pakankinti žmones. Juo mes būsime net ir numir'./ologija tik iškraipo žmogaus protą. Dauguma žmonių myli savo šūdą ir vairiausiai j puoselėja4 vieni j paglosto. Jiems toks brangus yra šūdas bei jo kvapas. Jie jau nuo pat senovės yra išrinkti Dievo karalystės sosto kariais. Jūs klausiate. * to danguje jau nebus. asmenybės praradimo narvą. Jis lyg mūsų 1otina Tėvynė. * moko bažnyčia. gaus didesn atlyg danguje.

. prieik ir pamatysi.ro atvirą langą atskrido pas tave balti balandžiai. Tu laiminga jo glėbyje vis kvatoji. bet kaip ir žemėje. nes jų joje niekada nebuvo.vėjau. $e. Jis žaidžia su tavimi. velki man plaukus. jei nieko aplinkui nėra. juk taip moko bažnyčia. )r norėtum mylėti mane6 )r tau užteks tik apsikabinimo6 Tikiuosi. nors ir sijonas pasikelia aukštyn. ne prie Dievo sosto. (e to. tegul juokas ir dainos skamba iš jūsų lūpų bei šypsena šviečia veide. tik vienas vėjas mato. ne. džiaukitės. nėra nieko. 7iskas juokinga gyvenime. apvagiami bei prievartaujami. nes esate Dievo sakymu žudomi. vėjau. prie mano namo lietus. nei gyvenimo. $*T*5*). aš šauksiu kartu su tavim * vis garsiau aidas skambės. prieš mano akis lietus. šaltas ir piktas. aš noriu pažvelgt ją. stipriau. Ji jų laukia . )tverk man savąją sielą. nėra net žodžio * N$T5)N" aplink tik tuštuma ir ledas. prie mano namo vaivorykštė. $ėra atgimusios meilės.ūsk. )š einu pas tave per šaltą spalio as:altą. labai laukia. kad nieks man's negedėtų. gal ji tokia pati kaip ir mano6 . aš matau * jis myli tave. nėra. velki man plaukus. tu nesi rausva. Džiaukitės kankinami ir prievartaujami. vienumoje. per tyrą gaivinant orą. kažkur toliau nuo Jo* užkampyje... kol jie jus dar apgaudinėja. N4"A NIEKO $ėra Dievo.žmonių. nei svajonių. N!uleskit mano meil'. prieš mano akis * tu. Iori-onte lietus. nei tikėjimo. stipriau. Jūs laimingi. prievartauja bei žudo. Taip jūs greičiau pateksite dangų ir būsite išgelbėti. . $ėra. nes jei jie persigalvos * jūs ne eisite dangų. nei sapnų. $ėra laiko. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %. ten yra ir valdžia bei teismas. kur žmogus norėtų turėti bei išsaugoti j savo prisiminimuose. nei pasakų. 0aidžia vėjas su tavo veidu. Todėl turite džiaugtis tokia Dievo nustatyta turtingųjų bei ubagų tvarka. todėl viskas jame yra tik gera. 1ylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus.ūsk . $ėra nei meilės. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %-. apvagia. kur žmogus norėtų nugyventi" jis niūrus. supiesi. nes ne kas kitas. bet Dievas visa tai sukūrė bei liepė gyvendinti. TA"3 GYVENIMO: MEIL4S I" MI"TIES $everta stebuklų ieškoti žemėje. nėra žmonių. nėra velnio. viską išsinešiu su savimi * mintis. * sakai. kad nieko neliktų užmiršta. nėra * jos visos paklydusios ir sunaikintos. Jūs jame turėsite savo vietą.. Todėl mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. $ieko aš nepaliksiu. žinau. tave jis myli. nėra. nei vardų. $ieko nėra. nei mirties. juk nieko nėra nuostabiau. tik mėgstanti žiūrėti saulėtek . 8oks skirtumas. jūs palaiminti. $ėra gyvenimo. visur tik * $ėra. eilėraščius ir meil'. Juk kur yra pinigai.. jei yra didelė dalis turtingųjų. * nes aš negaliu daugiau taip kentėtiN.. Iori-onte saulė. nei vilties" viskas aplinkui tuščia ir nyku * be dvasios. juk Dievas sukūrė tik gerą pasaul . )š šauksiu kartu su tavim * vis garsiau aidas skambės" jis nuneš mano linkėjimus jai . mano akyse * ašaros" kodėl visur tik tyla ir tyla. todėl žmogus jame nieko ir neieško. . $ieko nėra pasaulyje. glamonėja. mano akyse * ..

dėl tampos. kad jos nepavergtų tav's" juk kelias švieson galimas tik per tamsą. nes mir' * mirti negali. mirštame piešdami savo svajas" mes mirštame draugiškai. aš gimiau pats. mirštame aukštai iškėl' galvas. Jie žudosi dėl globalinių katastro:ų grėsmės sukeltos baimės. mirk tik gyvas. &r kodėl gi mirtis yra tokia mums paslaptinga. )r žinote. $es ir gyvenimas neturi sienų. jog kiekviena :iloso:ija turi savo ribas. paimk ją ir išsaugok. dėl pasitikėjimo savimi praradimo.ilėnai. )tiduok man visas savo gyvenimo šiukšles. rodančią. bet kartu ir padrąsina. kad tik tau būtų geriau. to dar niekada nebuvo. bet bus. 7isi mes mirštame gyvi. . Jie nusižudo iš sielvarto dėl mylimo žmogaus mirties. Ovidijus Kantas Komentarai: $ $. nes jie apakinti šviesos" juk kiekviena kelionė visada pasibaigia sugr žimu. šeimos. dėl nesaugumo jausmo. $ors ir tai kartais nutinka. 1irštame kentėdami. mirtie. &r visos šios priežastys yra tikros ir teisingos. kad tu su manimi. mirtie ir kaipgi tu dar vis nepavargai6 $ejaugi tu neprisimeni savo istorijos" juk tu nuo pat gimimo persekioji žmones ir jiems neleidi pailsėt. Juk nesižudoma vien tik dėl to. todėl ji* šalčiausia. jokius klausimus niekam neatsakydama. Juk pirmąją nakt daugiausia sniego. <inu šoną * vėl atsimušu sieną. )š tau padovanosiu savo mirt . Ovidijus Kantas Komentarai: $ %1.TAME 7isi mes mirštame. primenant man tave" kaip didžiausią vilt . tavo lūpos6 (et tu tyli lyg nebylė. 1an dar niekada taip netrūko tav's./inės ar kitos nepagydomos ligos. 2 mes vis mirštame. !uprantu. nejaugi ir vėl išgelbės6 Ovidijus Kantas Komentarai: $ %/. To dar niekada nebuvo6? Taip. už kurių jis tampa niekuo. (elieka tik išėjimas viršų * dangų arba išėjimas apačią * pragarą. nesipykdami ir nesikeikdami. 1an niekad nebūna gerai? <inu tiesiai. dėl depresijos po skyrybų. mes mirštame su meile ir su džiaugsmu širdy" mes mirštame * tai mūsų prakeikimas ir laimė. VISI MES MI". )š mirštu. $ebūkime didesniais už save. )š sutinku numirti. mirštame kalbėdami. parti-anaiH. mes mirštame su meile ir su džiaugsmu širdy" mes mirštame * tai mūsų prakeikimas ir laimė. GYVENIMO ESM4 1an's nieks nepagimdė. mirštame piešdami savo svajas" mes mirštame draugiškai. persekiojančio žmogų nuo vaikystės" dėl vienatvės ar prarasto tikėjimo rytojumi. ir kodėl gi ji mus truput gąsdina. 8odėl jos artumas sušaldo žmogų. )š jas saugosiu kaip didžiausią turtą. sunkumų ir nemalonumų darbe ar mokykloje. 1irtie. dėl gėrimų ir narkotikų sukeltų sunkumų. mirštame kalbėdami. A3IE SAVI2#&YB' 0monės ryžtasi nutraukti savo gyvenimą dėl labai vairių priežasčių. 1irštame kentėdami. dėl gilios depresijos. 1irtie. bet žmonės to nemato. Tai ir yra gyvenimo esmė* jeigu jau miršti.. 0monės žudosi dėl sav's paaukojimo vardan ko nors lyg !okratas" taip pat gelbėdamasis nuo nelaisvės G. bet atsimušu sieną.tikėjimas" kodėl visur tik šviesa ir šviesa. o jis * atveria plačiau akis pasaul . dėl :inansinių problemų. 1intis reikia apeiti aplinkui. mirštame aukštai iškėl' galvas.. dėl sunkios psi. 1okslas taip pat turi ribas. jeigu neesame. kurioje visi pralaimime. einu atgal * ir vėl sieną. domu ar gražus tavo veidas6 8okios spalvos tavo plaukai. kad esi senas. kad man nėra realaus išėjimo. dėl nesėkmingų vedybų. 9yvenimo esmė slypi tamsoje. jis * erdvė" tai amžina kova.

ija gyvenimui po mirties. kuris ir šiaip jau pradeda virsti šlapimu. )pšikite viską. nes jos atima protą. &r tai jis daro tomis pačiomis šūdinomis savo rankomis. 0inok. juk tas. po pagalve. kuriuo labiau tiki negu tikru" juk kaip ir kiekvienas kelias turi savo vardą. jog Dievas sukūrė pasaul " bet tai netiesa * Dievas šūdo nekūrė? +io pasaulio nekūrė Dievas. 8am reikalingas tikėjimas6 Tik tam. 8iekvienas žmogus turi savąj Dievą. po galva. žmogau. 9reitai net ir jūs patys pradėsite maitintis šūdais. tik be grotų. Jis visas paskend's purve. kuris šūdu gim's. juk valia viešpatauti stipresnė už valią mylėti. @aisv' ir meil' reikia uždrausti. iškvėpinate bei bučiuojate per šventes jo Nšventąj N kūną. ar atsirastų bent viena pasaulyje protinga būtybė.asaulis yra jau toks suknistas. Juk kam ir plauti. kaip ir jo kūrėjas. jog gyvenimą sulaužyti lengviau nei šiaudą. tai laiptai gyvenimą" o nuo nuodėmių pabėgti galima taip pat * tik per nuodėmes. geria kavą. šūdinomis rankomis.1an reikia ašarų. meil' ir džiaugsmą iškeisti šią * didel' šūdo krūvą. o per didžiąsias šventes jūs net kvėpinatės šūdo . jam lenkiatės. !udužusių veidrodžių nieks neklijuoja. šampaną. jis vis tiek lieka šūdu ir smirda. gražiai rengiate. j sukūrė pats žmogus. kuriomis galėčiau palaistyti žem'. ima žuv ar mėsą. ir jausmus bei meil' ir tikėjimą. Tad gyvenimo esmė yra tik tokia4 erdvės durys atsiveria tik saviems. 8ančias galima sumažinti perpus. tepa sviestą.abaiga taip pat turės pradžią * daug kur taip sako pranašystės. norėdami. kad kuo daugiau jūsų pačiū sukurtame pasaulyje būtų mėšlo. N. kad viską * ką tik manoma paverstų šūdą. 0mogus viską daro savo purvinomis. laim'. jog tai ne paskutinis kartas. batus. )š noriu turėti savo namus. Daužosi širdis. juk sunaikinta meilė niekada neprisikelia. ir siela mirtingi. 8iti pasakytų. )š parodysiu žmonijai tamsos grož . kepures. bet ją nieks nekreipia dėmesio. jis tam ir buvo sutvertas. nes visada žmogus miršta tikėdamas. kuris kada nors bus nukirstas. Jis taip pat NTrejybėN4 +ūdas. bet ir jūsų. kuri sutiktų jame pragyventi savo gyvenimą. Juk gyvenimo esmė * priešų ieškojimas. 9eriau neeikvokime vandens.rotingasN šūdas bandė sukurti savo pasaul * taip pat šūdiną. net ir savo svajones. Jis jų niekada neplauna. savo vargus. 0mogus * tai vaikščiojantis medis. ką pasiima* ji neišduoda savo vaikų. aukojate aukas. jis * jūsų šūdas. kad nemalonu apie j net pagalvoti. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1. @aimė duota tik vieną kartą gyvenime * tai mirtis. sau po kojomis. Jomis jis ima duoną. j garbinate. mėšle ir šiukšlėse. $et ir gyvenimas yra jo klaida. juk jūs šūdo valdovai * +ūdo 8araliai. ne tik gyvulių. Adomu. @aisvė * taip pat kalėjimas. kuriomis galima viską nuplauti" man reikia ašarų. dėl to ir Nkrit'N žmonės negali niekada atgimti. o ji tegul man parodo šviesos bjaurumą. kad žmogus nebūtų vienišas. juk šūdą plaunant. 8adaise juk ir kalnas buvo lyguma. bet ne daugiau.IKTAS 3ASA#LIS . pirštines. žmonės. 1ėšlas ir +lapimas. kuriuose aš galėčiau jaustis savimi. +ikite. juo pasiliks ir per amžius. kad jumyse apsigyventų šūdo dvasia. Tai jau rodė gyvenimas * ir kūnas. (e to ir meilė * ne žaidimas. Tik žemė išsaugo tai. 2 gyvenimas žemėje * tai repeti. savo noru ir savo pasiryžimu. plaka. )pšikite viską. jūs tikite dievu. nes žmogus visada klysta.asaulis toks jau yra. Taip. 8artą per mėnes jūs suvalgote ir po šūdo gabalėl . . nes jos ir sudaro žmogų. nes ji nori būti tamsi. S#. savo sriubą. Jūs klaupiatės jam. kelnes bei kišenes" šikite. . arbatą. $eliesk nakties.

vargu ar . tačiau dar ją ne visi supranta. jis vis žaidžia su juo. Juk būtų visiems domu susipažinti su vairiomis mirties pakraipomis. kuri viską. (e mokslo * mes visi mir'. Juk nieks nenorės mirti su juo * su begalinės te. meilės ir tikėjimo prasmės. ar pikta ir paniurus. jis iš visko tik juokiasi ir viską paneigia. jos nieko naujo neatrado. 1es nesuvokiame ateities. žemėje. su savuoju šūdu * 8ūrėju. kai jiems išaugs pirmieji šūdo danteliai. tačiau žmogus to nenori. nežinotų nei savo likimo. ar bloga. $uo pat senųjų laikų žmogų laiko šūdas savo vergu. savo noru ir savo pasiryžimu. 7ėliau./nikos kūrėju. ore. &r visi džiaugsis. po žeme. +io pasaulio nekūrė Dievas. o be jos * žmonijos neliks lyg po atominio karo. nes mokslas turi greit mirti. Jiems net ir gimtų šūdini vaikai * rusvi ir glotnūs šūdo rutulėliai. A3IE 3ASA#L+ )r pasaulis yra tobulas. 0mogus neatsispiria jam* jo galiai. 1okslas nereikalingas šiame ribotame ir netobulame pasaulyje. žema. )teitis * pavarg's laikas nuo amžinos kasdienybės bei rūpesčių. nes šito niekas nežino ir ne rodė. nieko nėra tikro mūsų žemėje. Juk mirčių yra tokia vairovė4 mirtis vandenyje. Ji mums tik neesamas laikas. kuriuos susikūrė pats žmogus savo vargui. su juo * mūsų taip pat nebeliks. :ormomis. 1es nežinome kas ji. 7adinasi. mūsų negimusio laiko kūrėja. atsitiktinė.kvapais. nei rodė. kas yra ir eg-istuoja pasaulyje. ar ne * nieks nepasakys. t. A š klausimą galėtų atsakyti tik Dievas. katastro:a. )r gera. +lykštu darosi nuo tokio pasaulio. bet Jis aukštai danguje ir mūsų negirdi. ginklai. peilis ir kt. nes Dievas šūdo nekuria. kartais * pralinksmina. tai beprasmis vargas ir skausmas uždėtas ant žmonijos pečių. kad jis net trokšta turėti šūdiną žmoną. )teitis * nežinomo rytojaus laikas. jis nepasitiki juo. išprotėjimas. narkotikai. joje viskas tik purvina. virvė. mirties sektomis ir t. Ji neaprėpiama ir nežinoma. 1okslas * žmonijos mirties ir ateities praradimas. apie kur nieko negalima net pasakyti.MOKOME MI"TI. elektros kėdė. smurtinė. Daugelis tamsuolių bijosi jos" galbūt mirtis j netyčia pasikvies pas save dar prieš laiką ir prieš jo sutikimą. Ovidijus Kantas Komentarai: $ !. &r kodėl mūsų to neišmokė mokykloje6? Juk buvo galima vesti ir mirties pamokas švietimo sistemą. Ovidijus Kantas Komentarai: $ . MES NEI. 1es visi mokame gyventi. tačiau nemokame mirti. Jei ir išgirstų. 1okslas nemoka suprasti tai. +ūdas taip pavergė žmogaus šird bei sielą. kol ji dar neatėjo. kad jis. kad šūdini tėvai susilaukė šūdinų vaikų. pasmerkta. kuris buvo sukurtas pačio žmogaus. ar draugiška. juos rodys savo kaimynams bei draugams. Ovidijus Kantas Komentarai: $ *. A3IE MOKSL5 1okslo naujovės lygios nuliui. nes žmogus j paverčia savo vargu bei rūpesčiu. nes tai * ateitis. net visus kambario kampus apdergtų savo išmatomis. ATEITIS 1es nesuvokiam ateities. 1okslas trokšta savo rankas paimti žmogaus gyvenimą ir j pakeisti. 1okslas niekada neturės ateities. Ovidijus Kantas Komentarai: $ %. nei savo gyvenimo. savižudybė. didžiuodamiesi jais. kurie žaistų vienas su kitu riedėdami po visą ir taip jau šūdiną kambar . kartais net ir mirt pakviečia. Ji kartais mus gąsdina. Tai tiesiog nuostabi ir šventa mirties istorija. )teitis suvaržo žmogų bei suriša j savo diržu. kurio niekada galbūt ir nebus.

1es nesugebame net atsakyti klausimą * kodėl mes gimėme ir kas mes esame. A3IE 2MOG) 0mogus sukurtas tik tam. &r kodėl jis mums reikalingas6? 1es netrokštame pažinti gėrio. Toks žmogus niekada nepateks Dievo karalyst' danguje. gal žydų ar arabų. !uprask. tau laikas mirti. nes žmogiškos akys mato tik savo vargus bei netiesą. )r pasaulis yra tobulas. tu nemoki nei šokti.. nes nesuvokiame gyvenimo tikslo ir pagarbos. tu nemoki šypsotis. NES#3"ANT# A. o gal net ir papuasų. nei vargti. viskuo pasitikintis padaras. Jis j verčiau paliks angelams. Ovidijus Kantas Komentarai: $ -. S#3"ASK: 2MOGA# !uprask. 1es nemokame mylėti. $es tu nemoki mylėti. 0mogus * naujos kartos žemės vergas. nenorėdami pažvelgti mirčiai veidą. ramus. apskur's. tu nemiki nei dirbti. mylėti" tu nemoki net pavydėti. ji slepiasi nuo jo. kuklus. žmogau. Ovidijus Kantas Komentarai: $ *$. tu nemoki suprasti. 0mogus nemoka būti laisvas. kartais net sutinka. Ovidijus Kantas Komentarai: $ 1. &r kodėl mes tai darome kiekvieną kartą6? Juk būtų domu sužinoti. galėtų išk'sti Dievo ir angelų patyčias. nes mes nežinome Dievo kalbos. purvinas bei protiškai atsilik's. kad ant jo jodinėtų kiti * gal kiek protingesni padarai nei jis. Dievas nenori supurvinti savo Dangaus. MES NIEKO NES#GEBAME 1es negalime mąstyt apie Dievą. Jis nesuvokia garbės ir orumo" jis nuolat * vargšas. kur jiems reikia.. nes mūsų širdyse tuščia. žmogau. ar gražios jos lūpos . žmogau. atstumtas. amžinai darantis tai. 1es nežinome kodėl gyvename. 3ASA#LIO 1eilė6 8okia meilė6? Draugystė6 8okia draugystė6? Tikėjimas ir viltis6 8oks tikėjimas ir vilti6? )tleidimas kitam6 8oks atleidimas6? . jau būtų laikas tau ir pasitraukti. tu nemoki miegoti. Tai gyvas. nes mūsų kūnai pasmerkti supūti. nes jame ir taip jau daug vietos užėm' žemės kankiniai ir šventieji. nei sk'sti" tu nemoki tylėti. nes nesugebi gerai gyventi ir mąstyti. kad galėtų išk'sti Dievo patyčias bei būtų visų stumdomas ten. 3A2VELKIME MI"8IAI + VEI&5 7isi mes mirštame užmerk' akis. galbūt ji * anglų. $iekas nėra girdėj's kokia kalba šneka Dievas" niekas nėra Jo net regėj's. ar ne * nieks nepasakys. tu nemoki galvoti. ar gražus mirties veidas ir akys. nei guosti" tu nemoki žiūrėti.. nes nesugebi nei gyventi. Jis visų bijosi ir jiems tarnauja. tu nemoki ir rėkti.ū-ų. kuris buvo sukurtas tik tam. kad kitas * NnaujesnisN galėtų prat'sti tavo darbą bei užimti tavąją vietą po saule. tau jau laikas mirti. 9al jam patinka būti kito vergu bei pastumdėliu. ką jam sako" jis niekada nesipriešina. Tai pats netobuliausias ir kvailiausias Dievo kūrinys. kur galima priversti net savižudybei.agalba ir užjautimas6 8okia pagalba ir užuojauta6? $esuprantu" apie ką jūs čia šnekate6? $esuprantu. tu nemoki nei kurti. nei mąstyti. tu nemoki svajoti. nes meilės žmogus nesupranta. tamsu ir nyku. nei purvinam. gal pran. tu nemoki net verkti. nes šito niekas nežino ir kol kas dar ne rodė. tu nemoki kentėti. gal to jis ir nenori. ką jūs čia norite pasakyti6? Ovidijus Kantas Komentarai: 1 /.suprastume ką Jis mums norėtų pasakyt ir paaiškint. Ovidijus Kantas Komentarai: $ . dažniausiai mes renkamės tik blog ir apgaul'. kaip nuo didžiausio priešo. Jie * tik laiko sekliai bei palydovai. kvailam ir pavergtam žmogui. nei ilsėtis. !uprask. tu nemoki nek'sti.

gerbia. Tad pažvelkime visi mirčiai veidą? Ovidijus Kantas Komentarai: $ *1. j gaudo kur tik galėdama. tik graži. 1es taip ir mirsime. prarandant mūsų amžinumą. 1ūsų visų viltys aplaistytos krauju ir smėliu. pobūd bei stiprumą. o kartais liūdime6 8odėl6 $ejaugi tik šito Dievas ir norėjo6? 8odėl mes kenčiame6 8odėl mes tylime6 8odėl smerkiame kitus. Tik mirtis neužgauna žmogaus sielos. 1ūsų visų tikėjimai neturintys prasmės ir ateities. Tai nežino net mokslas. kaip ir kiekvienas bailys. 8ančia j globoja. TAI KAS TA&A LIKS 2MOG#0E< 1ūsų visų gyvenimai sutepti purvu ir mėšlu. niekas nenorime tai padaryti. mylinti ar nekenčianti. vis ieškodama to paties * žmogaus kūno. 1ūsų visų laimės padengtos suodžiais ir smala. leisdama jam pačiam pasirinkti kančios vairov'. ji lyg pat jo mirties bus jam ištikima. nes ji niekada neprievartauja mylimo žmogaus. 1ūsų visų jėgos ir sveikata jau baigia išsekti moksle ir sporte. nei abejonių. darbą ir vilt . Ji visada išklauso žmogaus nuomon' ir tik tada jau veikia. ji visada atrodo tokia. ji visuomet bus su juo * ir mirty. 1ūsų visų supratimai ir laisvė taip pat pavirs tuo. miela. 2 gal mes taip padarome didel' klaidą * galbūt mirtis nėra tokia baisi ir bloga" galbūt ji. verkiam6 8odėl tik mūsų atminty nusk'sta gėris ir tiesa. mes jų niekada nepažinsim. koks jos žmogus * sena ar jauna. tarytum norėdama jame sikurti savo namus. Ovidijus Kantas Komentarai: $ *%. Tad kas tada liks žmoguje6 Tik siela? Tačiau ji negyva be kūno. KO&4L< NE0A#GI< 8odėl mes gyvename6 8odėl mes mirštame ir mylime6 8odėl mes kartais juokiamės. ir kare. Ji nesugeba žmogui sukelti nei skausmo. Ji leidžia jam pačiam tai pasirinkti. 7isoje žemėje lankosi paklydusi mirtis. $es tik joje dar liko šiltų prisiminimų apie savo gimimą. gyvenimą. j myli. Ji geriausia žmogaus globėja ir sergėtoja" ji niekada nepaliks vieno žmogaus vienatvėje. bloga ar gera. 8ančia niekada neišduoda savo pasirinktojo žmogaus. save iškeldami6 8odėl6 $ejaugi Dievas šito pastebėti negalėjo6? 8odėl mes keikiame likimą savo6 8odėl mes nebemylime savo tėvų6 8odėl mes kas ryta gyvenimą apraudam6 8odėl mes nebenorime būti žmonėmis6 8odėl6 $ejaugi mūsų neužtars čia Dievas6? 8odėl mes vargstame ir girdime keiksmus6 8odėl saul' žiūrim užsimerk'. 8ančia jam padeda mylėti bei išk'sti gyvenimo skriaudas ir vienatv'. 1ūsų visų nelaimės. joje dar liko vietos žmogaus sielai ir poilsiui. LAIM' S#"ASIM MI"TY @aim' mes surasim tik mirty. ką mes smerkiam. Tačiau mes tylime.bei rankos. norinti už mūsų ištekėti. nes ji jam padeda gyventi ir mirti. Ovidijus Kantas Komentarai: $ * . Tai gali būti didžiausia mūsų klaida išlikimui. ji . 8ančia * žmogaus sielos veidrodis. vargai bei skurdas slenka paskui mūsų kūnus šiukšlynan. A3IE KAN8I5 I" 2MOG) $ėra žmogaus be kančios. maitina. švelni panelė. kodėl tik mūsų mintyse užgimsta blogis6 8odėl6 $ejaugi ir š klausimą neatsakys mums Dievas6? Ovidijus Kantas Komentarai: $ *!. nei nerimo. saugo. Ji gerbia žmogų. neišdr s' pažvelgti mirčiai veidą. 1ūsų visų skausmai paslėpti Dievo širdy.

ji lyg mūsų mokytojas bei auklėtojas. nei garbe. &A" KA"T5 A3IE KAN8I5 $iekas neišliks be kančios. o gal net ir mirties pašaukimas6? 8as žino6 @yg šiol jos dar nieks neištyrė bei ne rodė. 0mogus bejėgis prieš laiką. $es ji * laisvės idėja. nei svajonėmis. jis tik jame gyvena ir miršta. nei viltimi. ir vargas. kad šalia jo būtų dar vienas amžinybės ir valdžios siekiantis bedvasis padaras. nes tik ji. jis visąlaik j žemins. laim' mes surasime tik mirtyje. Ovidijus Kantas Komentarai: $ *-. 8ažkas. tik dėl mirties išlikimo. 9albūt kančia * net metų laikai bei ramybė. nei :iloso:ija. nelaimės ar darbas. tai darbas ir džiaugsmas. ji pasireiškia per pasitikėjimą savimi bei darbą. Jis niekuomet negalės jo veikti nei savo protu. Juk jam nereikia. kad už mūsų pasaulio erdvės yra kita . nes tik joje dar liko vietos žmogaus sielai ir poilsiui" nes tik joje dar liko vietos žmogaus mąstymui bei kūrybai. kad neliktų jame net mūsų vardų. @aikas neleis žmogui laisvai gyventi. nei sąžine. kol ją rasime. 0mogus tenesikiša laiko erdv' bei kūrybą. nei mirtimi. Taip. 7isi mes mąstome per greitai. kuriame mes visi turėsime palenktyniauti vienas prieš kitą savo gyvenimo trukmės varžybose. negalinti jai padaryti bloga. nei tiesa. Jis niekuomet negalės jo veikti nei savo protu. kankins bei naikins. kultūra. kaltė. nei sąžine. tą jis ir valdys. nei mirtimi. 1irtis * žmonijos išgelbėtoja bei puoselėtoja. nei balso" kuris nėra nei gyvas. Tad laim' mes surasti galime tik mirtyje. kada ji ateis pas tave. 8elias savižudyb' turėtų eiti per tikėjimą ir vilt . malda. Ovidijus Kantas Komentarai: $ **. mirti dėl nieko ir nieką. mirtis niekada neišduoda žmogaus. tiksliau savižudybė. nes jis * laiko vergas. mus iškelia ir išaukština. nei * griovimu. kad vėliau galėtume drąsiai ir išdidžiai ištarti * mirtis mane išlaisvino iš niūrios pasaulio tamsos bei liūno. 8ą laikas sukūrė. bet ir sveikata. $es be jos* nebus ir tikslo gyventi. KELIAS + SAVI2#&YB' &šgelbėkim save iš pragaištingo žemės liūno. Jis nėra pasaulio valdovas. net nesuspėdami suvokti. 8ančia * ne tik liga. valdoma. nei numir's. .asirinkime verčiau gyvenime laisv'. Todėl ir ieškome laimės mirty. Juk ir Dievas kai kam yra didelė kančia. nei savo širdimi. kurioje nėra nei liūdesio. kuris neturi nei veido. nei tikėjimu. Ji nemoka sumažinti mirties baimės. nei meile. tikėjimas. 8ančia * tai artimųjų mirtis. tai bėgimas nuo mirties bei Dievo. nes ji * žmonijos širdis. parodydama jam ką ir kaip reikia gerai. kančia. 8ančia. nei tikėjimu. Ovidijus Kantas Komentarai: $ *. y. 1irtis. maigoma bei smaugiama laiko. 2MOG#S 9 LAIKO VE"GAS 0mogus * laiko vergas. nei kilnumu. religija6 8ančia yra mūsų auka. teisumas bei jungas. nei vargo. Ji net ne spėja. kuris dar gali mąstyti ir suvokti. gali suteikti žmogui laisv' mąstyti bei kurti.. 8ančios mokykla neišvengiama. vienintelė. malda. nei siela. kad kitoje plotmėje tav's dar kažkas laukia. nei kilmingumu. 1irties :iloso:iją turėtų suprasti kiekvienas. nei garbe. Ji * mūsų išmintis. 9albūt tai nauja religijos rūšis. ir teisingai padaryti. 1irtis * tai naujasis ralio sportas. nei skausmų" ji tiesiog dvasinė saulė nušviečianti žmogaus akiračio plotą. Taip. t. nei vardo. 0mogus * tik pasaulio mirties dalelytė.amžina jos pagalbininkė ir gerbėja. nei meile.

A3IE LAIM' 7isi žmonės nori būti laimingi. nes neliko žmogaus kurs prisikelia. t. . @aimė iškovojama. kuris nesugeba būti žmogumi. 8laidžios bemiegėm naktim po pasaul pavargusios ir išmestos mūsų sielos. o ir pats žmogus. kuriuo nieks neina. o jai pasiekti kiekvienas žmogus ieško savojo kelio * kelio. verkdama ir mylėdama. nes visi žmonės jos ieško ir tik nedaugelis ją randa. skausmo. @engviausia žmogui gyventi tada. 1es praradome viską * vargu ar visą tai kas nors mums sugrąžins. nusisuk's nuo žmogaus. kuri nuo šiol gyvens amžinai vis kentėdama. kuriai nesvetimas nei skausmas. nei palaima. išskyrus j pat * jos šeimininką.$. bet daugelis net nežino kas yra laimė.asirinkime verčiau gyvenime laisv'. kaip kiti gyvena. todėl mūsų daugiau niekada ir nebus. kad neliktų jame net mūsų vardų. 0mogus pamirš's Dievą bėga stabų užutek . nes tuomet priprantama prie jos. nei prievartos. Ovidijus Kantas Komentarai: $ *1. kuo mažiau žmogus trokšta laimės. kai nėra Dievo. pamiršta net pat save. kuriame nors mirtis yra tikra ir gyva. kuris nežino. Jis nemėgsta. nes mes išsaugojom tik nemirtingą sielą. mes praradome savąj skausmą ir džiaugsmą. Dažnai mes būname nelaimingi vien tik dėl to. galvoti ir veikti. darbą ir meil'. Tada jis gali ką tik nori daryti. 8ilminga ir tauri širdis visuomet pasirenka savižudyb'. visi mes pasmerkti laukti jos bei tikėti. kad nesugebame suprasti laimės prasmės bei jos idėjų. bet ne pati laimė. vardan to. $es laimė * tai kančia dėl didesnės laimės. Tad išgelbėkim save ir žem' iš pragaištingo žemės liūno. todėl be jos mes nebegalim numirt ir pailsėti nuo amžino darbo. 1es praradome mirt . klaidžios jos verkdamos. kurie rūpinasi tik savo laime * nelaimingi žmonės. kad jis toks ilgai nebebus. 0inoti.asaulis paskend's beprasmybės kūne slepia savo veidą nuo Dievo rūstybės. kas yra laimė. nes Dievas nemėgsta tamsaus ir nuobodaus pasaulio. žvelgia amžinąj Dangų. 9yvenime yra sunkiausia surasti tikrą laim'. tuo jis laimingesnis. tai * užsitarnauta laimė. Juk negalima būti nuolatinėje laimėje. namus. $elaimingiausias yra tas žmogus. vargų ir tiesos. Ovidijus Kantas Komentarai: 1 */. 7argu. laimė ir Dievas. tikėjimas. Todėl mūsų daugiau ir neliko. @aimingas yra tas. nes žmonės. kai jam primenamos jo nuodėmės. @aimė viena. gyvenimas. Jis žino. (e to. nei baimės. nes jis visą laiką. BE3"ASMYB4S "IBOSE 7iskas pasaulyje slepiasi beprasmybėje4 žmogus. y. todėl vargu ar ji kada nors taps laisva ir laiminga6? Ovidijus Kantas Komentarai: $ . mes praradome savąją mirt . Tarp gyvenimo laimės ieškotojų yra daug pasiklydėlių. $es laimė * didelis mokslas. jo darbai. 1es praradome savo viltis. draugus. savyje yra teisus ir teisingas. o ne klausydami savo proto. 1es praradome viską4 tėvus. kad norime gyventi. tik dėl mirties išlikimo. Turtas * laimės priedas. tai žmogaus apdovanojimas bei pagarba jam. Ji* nemirtinga. kad netarnautų blogiui.erdvė * amžina amžinos laimės erdvė. 7isi mes esame pasmerkti ieškoti laimės. viltys. Jis juk trokšta ramiai * be Dievo * numirti. 8elias savižudyb' eina tik per atvirą ir kilmingą žmogaus šird . kas yra laimė * didelis atradimas. . ir gėrio . jam kada nors teks išnykti. mirti dėl nieko ir nieką. neturinti nei smurto. meilė. 2 Dievas j suriša nuo nuodėmių teisumo grandine ir lyg belaisv laiko surakin's tiesos. Dažnai mes būname nelaimingi todėl. MES VISK5 3"A"A&' 1es praradome savo mintis. kad ji ateis.

Dievas nepakeis sugriauto žmogaus gyvenimo. Juk ji amžina. Tik mirtyje žmogus išdr sta pasakyti * N)š gyvasN. 0mogus apsvaig's nuo Dievo teisumo ir visagalybės. Ovidijus Kantas Komentarai: $ .ialiai buvo jam sukurtas lyg kalėjimas. Dievas ir žmogus susikalba tik kryžiais. Dievas nemėgsta žmonijos. kuris spe. tai žmonijos istorijos bei tobulėjimo šaltinis. MINTYS A3IE 2MOG) I" &IEV5 Dievas pažemino žmogų sukurdamas jam kūną. 0mogui tamsa šviesesnė už Dievą. Dievas surado savo gyvenimą * tai buvo žmogus. Tik mirdamas žmogus prisimena Dievą. $es tik mirtyje jis suranda save ir savo draugus. Jeigu Dievas sukūrė vyrą ir moter . $uodėmės atėmė žmogaus nemirtingumą ir Dievą. Ji neleis eiti savo vaikui klystkelių keliais. 0mogus niekada nepaklius dangų vien tik dėl savo minčių. 0mogus niekada neištirs Dievo. meilės ir džiaugsmų amžinybės. 0mogus jau seniai pamiršo Dievo vardą. $es tik mirtyje žmogus suranda savo vert'. 1irtis neturi savyje pykčio. Dievas nepapasakojo žmogui visos jo istorijos. ir skausmų. kad jie Jo neprisimintų. 1irtis * skamba linksmai. todėl jai ir nepadeda išbristi iš vargo. garsiai rėkiantis ir besikeikiantis bei visą laiką kuo nors nepatenkintas ir piktas. Ovidijus Kantas Komentarai: $ . gyvenimas. 0mogus negali būti kartu su Dievu danguje. 0mogus ir Dievas eina skirtingais keliais.ijų gyvybėmis. Jie mirtyje niekada neišnyks. taip ir likdamas nenubaustas. $es mirtis. net ir Dievo sukurtame pasaulyje. ji * niekada neišnyks. Dievas paliks žmogų tik tada. iš jo išstumdamas žmogų. Dievas palaidojo save žmonių mintyse. ir žmogų" ir žemėje vėl bus švaru.ivili-a. džiaugsmu ir laime. Dievas buvo sukurtas tik žmogui. Dievas pamirš's žmogų pradėjo domėtis kitų . Dievas pasiryž's verčiau išsaugoti žem' negu bevert žmogų. @aisvei.Dievas jau pavargo nuo požiūrio žmogų. Dievas augina žemėje žmones lyg dekoratyvinius triušius ir kanarėles.risiliet' prie mirties žmonės dvasiškai ir moraliai praturtėja. kad žmogus nebūtų vienišas. todėl jis ir veržias ją. kad negalėtų užimti tai. kas tik Dievui priklauso. Dievas niekada neplauna rankų ir nesimaudo. 0mogus pavargo galvoti apie Dievą. 0mogus niekada nesuvoks Dievo Trejybės paslapties. meilė. Dievas taip pat bijo žmogaus. Dievas slepiasi nuo žmogaus istorijos vingiuose. Dievas * tiesa. Dievas žmogui reikalingas tik atpirkimui. 0mogus niekada nesilenks Dievui. Tėvynei. Dievas draudžia žmogui žudyti. kuris dar nei karto jam nepasirodė. @aikas pakeisti ir Dievą. nes joje nėra Dievo šviesos. ir ženkime mirt sutikti savosios laimės. 0mogus jau pavargo nuo Dievo buvimo visur. Dievas keičia pasaul . vadinasi. 0mogiškumas * tai dieviškumo praradimas. o žmogus * amžinąją mirt . Tik mirtyje mes galime pažinti save ir pasaul " tik mirtyje mes galime pažinti laim'. laimė ir Dievas. Dievas nori sukurti ir naująj žmogų. nes tik mirtyje žmogus yra gyvas. Tad pakilkime visi. 8laidos visur. 7iskas pasaulyje slepiasi beprasmybėje4 žmogus. Ji * jų motina. Dievas iš žmogaus panoro padaryti gyvul ir kvail . negali būti jokių vienuolynų. 3"ISILIESKIME 3"IE MI"TIES . ji visąlaik rusena gyvybe. Dievo požiūris žmogų4 keistas. Ji neleis jam pražūti. jo darbai. Dievas pažemino žmogų atėm's iš jo protingą sąmon'. Dievas nedovanos dangaus žmogui. džiaugsmą ir baim'. N)š laimingasN. Dievas jau nebetrokšta sutverti naujo * antrojo žmogaus. 0mogus net ir Dievo nebijo. N)š laisvasN. Tik Dievo nenupirksi už pinigus. Ji * mūsų mokytoja.pasaulyje. Tai žodis prilygstantis 1otinai. kuria žaidžia net Dievas. tačiau ji kartais būna skaudi. Dievas slegia žmogų labiau nei pasaulio vargai. Tik skirtumas toks4 Dievas žvelgia amžinąj Dangų. 8am reikalingas Dievas6 Tik tam. aukštai iškėl' galvas. menkas žemės padarėlis * blusa. nes jam trukdo kūnas. jeigu Jis jam nedovanos nemirtingumo. . Dievas ir Dievas. nes gyvam * Jo nereikia" Jis trukdo gyventi. viltys. Dievas nesiaukos antrą kart dėl kvailo žmogaus. juk jis yra skirtas tik Jam.!. kai pats žmogus J paliks. 0mogus pasirinko tamsą. Todėl žmogus ir atmetė Dievą pasirink's vietoj Jo tik nykstant stabą.1. tačiau jis vis dar žudo ir žudo. meil'. Dievas suvokti gali tik pats save. 0mogus * tai lėlė. Dorybės taip pat gimė iš 1irties. vedant j beprasmyb' ir išnykimą. $uo Dievo išsivaduoti galima tik savižudybe. 7isur žemėje tik Dievas. 1irtis lyg antroji mūsų 1otina mus slaugo ir globoja. Dievas nesireklamuoja žmogui. tikėjimas.

7estuvės. Tamsoje pamirštama viskas net dorybės. MINTYS A3IE GYVENIM5 8iekvienas žmogus turi ir po atsargin gyvenimą.o vestuvių atsiranda savi prin. kurioje niekas nelaimi. 9yvenimas * tai kova tarp realybės ir nerealybės. 9yvenimas nedūžta kaip indas. 9imdymas * tai ne dorybė. tačiau būtum laimingas. )pie savižudyb' gyvenime mes .iją.$yč'.iją. 8iekvienas pre-identas rašo savo konstitu. 7elnią nugalėsim. 9eležinės gėlės neturi žiedų. Tėvai gimdo vaikus. Jeigu kas nors nuperka tavo kūrin . $uskyn' žiedą. (e problemų žmogus negyventų. gėlės neaugs" joms reikia tyro vandens. &ndividualybės užg'sta visuomenėje. 9reit mėsą pirksime suvenyrų parduotuvėje. 8as gyvena. 8as mes6 1es niekas" tik molekulės ir atomai. 8renta ne sniegas. 9yvenimas * tai :iloso:ija. !viestas ir sviestą ištepa. kuriuo labiau tiki negu tikru. )r čia gyvensi. nes aš nesuprasiu jo. nes žmogus eina per vidur ./ologas nesupras man's. nes jos mėgsta stipriai ir aštriai. kad net negalima lipti troleibusą.aslaptys visada būna atskleistos. nes jų joje niekad nebuvo. $elaistyk ašaromis žemės. kad be jos nebegaliu gyventi. vis tiek laimės nerasi. ligas bei prikaustė žmogų prie žemės. Uukrus nemėgsta druskos todėl. 5eklama4 geriausia apsisaugojimo nuo venerinių ligų * tai )&D!. vestuvės. 9yvenimas * tiesa.Ovidijus Kantas Komentarai: $ . . naujos kartos :iloso:as. 1okykla ruošia mokinius. !avižudybė * geriausias žmonijos pasirinkimas. kad sužinotume koks mūsų likimas. +eimoje gyvenant paslapčių nebūna. kad kentėtum.*. o eglės * žiedų. 5omantikas ir miršta romantiškai. kitas suras ir džiaugsis. nes jiems nereikės rūpintis savimi. kurioje visi pralaimi. 9yvenimas * didžiausia žmonijos klaida. 1an pripažinimas nereikalingas. Ovidijus Kantas Komentarai: $ . bet jo šešėlis. gimdydami sau mėsą. Joks psi. 8iekvienas turi savąj Dievą.ipai ir savos taisyklės.ušys ilgisi lapų. !aul' sudaro tūkstančiai žvakių. kuris po sav's palieka krūvą stiklų. 9yvenimas sunaikina žmogaus asmenyb'. 8onditeriniai narkomanai perka tik konditerinius švirkštus. 1oterys reikia prievartauti. o ne mylėti. kuriuo neina mokslas" jis pasirinko ra. kurios nesuprato nei vienas žmogus. nes jos mirtingos. 0emė viena. MINTYS A3IE SAVI2#&YB' !avižudybė * tai nauji jausmai. o žmogžudystė. tada nors kiek gyventi būtų lengviau. dėl to Tėvynių negali būti. 0udosi tik tylūs ir silpni žmonės. 9yventi galima ir tyliai. 8iekviena :iloso:ija turi savo ribas. 8as teka gyvenimu lyg vanduo. )ukso nėra * tai žibantis molis. 9alėtų gyvenime nebūti meilės. +velnus kelias veda mirt .%. kurioje visur melas. 9yventi lengviausia nemokant. vadinasi. bet jis nedings. )bortai negimusius padaro laimingais. vargą. jis * ne molinis. jis netikras. .aukščiai neskraido * jie neturi sparnų. 8ai pameti kažką * neliūdėk. 9yvenimas * amžina kova. kai jis būna negražiai užtėkštas ant sviesto gabalėlio. medžiui žmonės padaro abortą. tas krenta žemyn. 9yvenimą lengviau sulaužyti nei šiaudą. o dygus * gyvenimą. 9yvenime viskas atvirkščiai * gyvybė miršta. o mirtis* gyvena. tas yra žemesnis už žol'. ir jūs nelaimingi. $et pievų rasa dieną numiršta. nes stiprūs * ir taip jau žuv'. . ar ten. !unku gyventi6 $egyvenk. 9yvenimas * klaidų erdvė. 9yvenimas atnešė skausmą.anieka yra dviejų rūšių * neapykantos ir meilės. )š :iloso:as. Oiloso:ija * tai kelias beprotyb'. Tikras mokytojas mokinių nesmerkia. . 5omantinė kelionė tolygi romantiškai mirčiai. tas būtinai nukris nuo krioklio. aš laukiu kritikos. 0udykime? . )bortai. (e mokslo nieko nežinotum. nes ji tamsi. kad ji jam yra per sūri. 9yvenimas * priešų ieškojimas. reikia legali-uoti abortus. 9yvenimo prasmė * suprasti beprasm gyvenimą. Juokiatės * vadinasi. 7isos vertybės miršta.adarykime pasaul gerą ir gražų. 9yvenimas * amžini praradimai. @egali-avus abortus * žemėje pasidarytų laisviau. vestuvės * tai mirusio žmogaus šauksmas. Tiek daug žmonių. 1okytojai rūšiuoja mokinius veisles ir vykdo jų selek. 8odėl kalbu apie mirt . 7isi pasiekimai žmogų veda prie savižudybės. Duona ne visada išgelbsti žmogų nuo bado. . !avižudybei taip pat reikia gūdžių. 9yvenimas be mirties nėra tikras. bet giria net už nusižengimus.ialistus. nes vaikui reikės gyventi. )š nevertinu 7ydūno. 8as laiko save aukštesniu už Dievą. vadinasi. tai žmonių išsigelbėjimas nuo bado. MINTYS A3IE VISK5 $everta stebuklų ieškoti žemėje. Ovidijus Kantas Komentarai: 1 . aš gerbiu tik O. 1es gyvename tik tam. 9yvenimas * tai nuostabiai skambantis ir žvilgantis krištolinis indas.ionalios beprotybės kelią. . 9yveni tik tam. bet ne spe. todėl. Tik voratinkliai išlaiko savo svor .

kad jis galėtų pasirinkti lengvesn' ir greitesn' mirt . !u mirtimi žmogus bendrauja nuo pat gimimo. o religiją mums sukūrė žmogus. 0mogus ir religija * Dievo išmatos. 5eligijose daugiau melo nei tiesos. 5eligijos sukaupusios daugiau turto negu visi žemės turtuoliai. 5eligija * ne tikėjimas. tai tik žmonių sukurtoji liturgija. 5eligija * didžiausias žmonijos nuopuolis nuo jos sukūrimo. !avižudybė * pasaulio šviesa. Ovidijus Kantas Komentarai: ! . !avižudybė * geriau negu bereikšmė tikroji mirtis. &r mirtis turi savąj kvapą bei melodiją. Ovidijus Kantas Komentarai: $ . $ebijok nusižudyti. 5eligija * pavogtojo 5ojaus kančia.. jog ji nebaisi. taip pat reikia daug treniruotis. !avižudybė * tai Dievo dovana žmogui. pinigai. teisumas ir ateitis. 5eligijos daro tik gėdą žmonijos kultūrai. o ne dievai. gražia ir staigia savižudybe. $ė viena religija nėra tikra dėl savo tikrumo. &šnykus religijoms. !avižudybė ir yra tikra gyvenimo tiesa bei kaina. 5eligija * žmogaus prakeikimas. žmogau. 7isas religijas kūrė žmonės. !avižudybė * savanoriškas sav's sunaikinimas vardan savo asmeninės tiesos ir garbės. !avižudybė * žmogus svajonių dalis. 7isos religijos savo gyvavimo pabaigą išsigimsta. 0udykimės * tik taip mes galėsime pasiekti nirvaną. kapitali-mas bei so. 5eligijos * praeities klaidų vi-ijos. $usižudyk.mąstome ne vieną kartą. tai tas pats. 5eligija * tai tam tikra mada. !avižudybė * tai greičiausias kelias Dievo link. !avižudybė * geriausias išėjimas iš šio pasaulio.akelk. 1irtis * naujoji poe-ija. 5eligijos tik sutepa šventą žmogaus veidą ir sielą. 5eligingas * vadinasi mirtingas. MINTYS A3IE "ELIGI05 5eligijoje visais laikais dominavo tik auksas. malonumų ieškojimas. 5eligijose * vien tik žiaurumai. $ebijokime savižudybės. !avižudybė * taikumo rodymas. 0monių gyvenimai ir turėtų pasibaigti lengva. 5eligijos tikslas * sutrukdyti žmonijai pažinti tiesą bei paimti ją savo priespaudos ir tironijos rankas. !avižudybė * amžinas laimės ir tiesos. 5eligijos * revoliu. Tikėjimą mums davė Dievas. 7isos religijos miršta kentėdamos. !avižudybė * dangaus dovana. ji priklauso visiems žemės žmonėms. išnyks ir karnavalai. (esidomintis religijomis žmogus išmoksta naikinti. 5eligijos t'sia apgaulės. !avižudybė * naujas :ejerverkas pralinksminti žmogui. nes ji lyg mūsų motina rūpinsis mumis. norėdama j paversti neprotaujančiu gyvuliu. kaip ir išgerti gurkšnel vandens. (e mirties nepažinsi sav's. kurio turėtų laikytis visi tikri ir išmintingi žmonės./aosą. ji nieko nesirenka. jos vaikai * visa žmonija. 5eligijos * didžiausias pasaulio skausmas. 0monės miršta iš neturėjimo ką veikti. su joje esančiomis pasakomis bei apgavystėmis. kaip ir vergovė. moterys ir seksas. 5eligija * skriauda ne tik žmogui. Adomu.. o visi kiti * tik purvinos mirties. . 5eligijoje slepiasi karai ir kraujas. 7isos religijos vienodai baudė žmones * velniais ir pragaru. kurios laikomasi jau daugel amžių. $orint nusižudyti. tobulėti. 5eligijos * tai dar viena apgaulės bei išnaudojimo :orma tamsiai žmonijai./ą * gyventi. MINTYS A3IE MI"T+ 1irčiai nereikia ginklų. 5eligija nepalengvins pasaulio kančių. bet ir gamtai./ologė. !avižudybė * drąsos rodymas. Tik teisieji renkasi savižudyb'. !avižudybė. kada gi bus kurtas savižudžių būrelis. !avižudybė nuostabiausias gyvenime jausmas. $et ir smaugiamos religijos nežūva. 5eligijos nešė žmogaus protą . !avižudybė * poilsis sielai.rarastus metus atstato tik mirtis. 5eligija pasikars ant savo tikėjimo virvės. rankas savižudybės saul' ir pažvelk jai akis. !avižudybė * ne tinginių duona. 5eligijos * kultūros nuodai ir mirtis. 5eligija * tai dar gerai neištirtas žmonijos virusas. pasirinktas pačio žmogaus. ji veiks ir ginkluotą žmogų. kad galėtumei amžinai jaunu visų žmonių akyse ir prisiminimuose. !avižudybės verti tik teisieji bei asmenybės. 5eligijos * tai Dievo bausmės nuodėmingai žmonijai. !avižudybė * aukščiausia tikėjimo :orma. kad suprastum. 5eligingas žmogus dažniausiai sudega lyg popierius. 1irties akys gražesnės nei . !avižudybė * žmonijos sielų psi. 5eligija nemoka išlikti gera ir sąžininga.iali-mas. tai kvietimas naują epo. +iais laikais savižudybės tapo labai madingomis kaip ir )ntikoje. 1irčiai visi žmonės vienodi. !avižudybė * taip pat auka Dievui arba pačiam sau. 5eligija ir sapnai * tas pats. !avižudybė * tai didžiausias palaiminimas žmonija.-. :eodali-mas. !avižudybė kurs žemėje savo bažnyčią. !avižudybei nereikia reklamos. 5eligijos veda žmones masin susinaikinimą. 1irtis daugiavaikė. tamsos ir melo :iloso:iją.ijų kūrėjos. klubas ar partija. mylėti. !avižudybė * pavy-dys. 5eligija * tai tyli ir niūri žmonijos mirtis. 5eligija visuomet išnaudojo žmogų. !avižudybė neturi tautybės. . 5eligija niekuomet nedavė žmogui daugiau kaip tik skausmą. !avižudybė taip pat turi savąj meną. 5eligijų tikrumą gali rodyti tik velnias.

kas nuramintų mano šird ir suteiktų mano sielai atgaivos.latonas G7*&7 a. Jeronimas GV a. pr./.ia mir's žmogus. ir miegant. be to ir aktyvesnis. kai myli moter .moters. 1irtis yra baigusi tik geogra:ijos kursus" ji žino kur dar gyvena žmonės. man nereikalingas. 1irtis * tai pasiaukojimas Dievui.avarg' žmonės visuomet renkasi tik mirt . e.H. 8iekviena moteris. 1irčiai dar nieks nepasakė * N1yliuN. be jos nebūtų gyvenimo.. 1irt galima sutikti ir stovint. reikėjo. e. &šeik. tikrai ateis. tačiau religijoje ji * paskutinė. Tu buvai mano vergas ir prakeiksmas. 1irdamas žmogus nekartoja žodžių4 N$eišeik.. Dievas žmonėms dovanojo nemokamą mirt . pastatyta virš srutų duobės. todėl visi pas ją ir išeina. 8iekvienas nešiojamės savo širdy savąją mirt . !unkiausias mokslas * 1irties =niversitete. ir skaitant. . 1irtis * tai iš klaidingų sakinių sukurtas romanas. Ovidijus Kantas Komentarai: $ . kūniškai. tai teismas gyvybės pasauliui. mane vieną palik. 1irtis lyg gėlė. Adomu. pr. 1oteris* tai šventovė. Ji pavydi visuomet. &manuelis 8antas GPQLV*PSKVH 1oteris yra pavydesnė. * jis sako tik taip4 NTu. ir net besimylint. m. 1irtis lyg voratinklis aprai-gė visą žem'. didžiuodamiesi jog ji yra. gabesnis. 1irtis kainuoja nedaug4 atsikvėpi. . tačiau jos niekas nenugali. nes nedavei man nieko. 1irt galima vadinti net ir pagalba. 1irties melodija švelnesnė net už motinos lopšin' kūdikiui. kur jam nepatinka * jis renkasi grož . Tik mirtis suteikia žmogui laisv' mąstyti. pasiklok sau lovą. ar kas nors išdr s paskelbti mirčiai mirties nuosprend 6 Tik mirčiai nedraudžiama žudyti" už tai ji neatsako ir yra nebaudžiama. pražysta žmogui tik vieną kartą gyvenime. 1irtis * tai Dievo ištiesta pagalbos ranka žmonijai. $es jos stengia mylėti tik jutimiškai. gyvenime. prived's mane prie mirties ir išnykimo. Jis mirė6? 7adinasi. $egi žmogus eis ten.H. o vyras gal s pamilti ir dvasiškai. ji nepraleis nei vienos musės * žmogau. kad kartais nepražūtumei jos pinklėse. nesijaudink. Tik mirtis paglostys tavo galvą švelniau už tavo motiną. &nteligentiškos moters negalima mylėti. 1irt sutikime aukštai iškėl' galvas. MINTYS A3IE MOTE"IS !enasis Testamentas.. 8iekvienas žmogus turi asmenin' mirt . 1irčiai nereikia net pinigų savajai reklamai. kuri paleistuvė. kad be jos nebegaliu gyventi. kuris visą gyvenimą stengiasi išlikti kuo arčiau žmogaus. leisk man nuo tav's pailsėtiN. kad jos nereikėtų kloti kitam. kadangi jis apdovanotas protu. 1irtis * didžiausia :iloso:ijos problema. 1irtis nežinią nusineša tik žmonijos kūnus" jų kūrybos ji negali sunaikinti. bet žmogui ji vis tiek per sunki. bus sumindžiota kaip mėšlas kelyje. )r mirtis galėtų palaiminti žmogų6? 8odėl nėra (ažnyčioje mirties krikšto6 )r jinai nenusipelnė savo garbės. dar pasilikiN. seksą ir laim'. . m. 8lemensas )leksandrietis GL a. Tik mirtyje mes atrandame savo ramyb'. tuo jis artimesnis dievams. Jis laikė moteris antrarūšėmis būtybėmis dėl psi. 8odėl kalbu apie mirt 6 Todėl. 1irtis * kaip duona. Jūs klausiate kodėl aš rašau apie mirt 6 )tsakysiu * juk aš ir esu mirtis. 7yrui nieko nėra gėdinga. kad vyrų meil' sužadina tik moters paslaptingumas. 1irtis ištaiso pasaulyje sukurtą Dievo broką.H. 1irties * saldesnė už medų. ji lyg Dievas. $et ir mirštant galima pasikasyti sau užpakal . 1irtis žmonijos gydytoja nuo vairiausių stresų. du ir viskas. netrukdykite jam * tegul j užmišta visi. 1irtis neapgaus./ologinių priežasčių. 8ai nuspr'si mirti. stipresnis. 1irtis. 1irties karalaitė žavinga. užsimerki ir miršti. A gyvenimą galima žvelgti ir per mirt . gyvenime. 1irtis neturi svorio. Tik mirtis žemėje neturi atostogų. . 7yras yra didesnis. )iškino. o vyras * tik tada. 1irti taip paprasta * viens. Tik mirtis lyg šiolei dar nepraradusi nekaltybės.H. todėl Dievas jai ypač nepalankus. o moteriai gėda net mąstyti apie savo pačios prigimt . 1oteriškoji giminė yra mirties talkininkė. +arlis (odleras GPJ a. 1es pažeminom mirt savo gimimu. 1irtis turi daug priešų. $ežiūrėk gašlią moter . 7isi mes mirštame paslaptingai * nuo pasaulio paslėpdami tikrąj mirties veidą. kaip ir Dievas. )ristotelis G&7 a. 1irtis * naujas būdas atrasti save bei pažinti savo vidų ir esm'. ir gulint.H..

jas ir palieka. nes jos visos * kraujo giminės. ėdikė. nes jų protas slypi ištvirkime. kurią išgerti gali tik vyrai. bei kas yra tarp jų * tai ir sudaro moterų esm'. Tu pragaro slenkstis. jomis pasinaudoj'. 1oterys visuomet būna piktos.H. 1oterys * tai kirmėlės.1. 8aip lengvai tu pražudei vyrą. 1oterims rūpi tik meilė. nes ji tam ir yra sutverta * mylėti visus ligi vieno. 8am būti moterim. kad nori būti išprievartautos. 1oterų krūtys * jų prakeikimas. ar drėgnas. 1oteris yra vampyrė. bėgantis per menstrua... 9erai pagalvokim??? Ovidijus Kantas Komentarai: 1 . Dėl to. 1oteris * lyg upė. 1oterys visais laikais buvo tik nuogos. 1oterys * pigesnės už duoną..o moters mirties vyrų prisiminimuose išlieka tik jos kojos.KWH. Tik dvi dienas gyvenime žmona teikia jums džiaugsmo4 vestuvių dieną ir savo laidotuvių dieną. kad nepabėgtų. . )nksti ištekėti ir anksti mirti * toks &ndijos moterų likimas. 1oterys neapkenčia moterų. užtraukei mums mirt . ji visada sugeba prarasti savo nekaltyb'. kad joms kažko trūksta tarp kojų.ijos griovelis tarp jos kojų. 1oteris turi paklusti vyrui? O. 8ariu išauklėt vyrą reikia. kuris su savo sparneliais negali pakilti dangų.. kad sugundytų vyrą. jeigu ne tam. galbūt todėl. A moter žvelk kaip gyvul . Iiponaksas. 1ylėti moter reikia ją niekinant. kuris miršta dar gyvas prie tavo kojų. $uo moterų vyrus gali apsaugoti tik Dievas. 1oterys neturi atsakomybės už savo veiksmus. Tik moterys nė kiek nekainuoja. kekšė. 1oterys visą laiką gyvena kraujo globoje. &ndija.. 1oterys turi būti tylios. o jos pačios niekina vyrus apgaule.. 8as sudaro moter 6 Tai tik du maišai ant krūtinės bei meliora. kad būtum paimta. nes ją vyrai prispaudžia prie žemės. 1oterys trokšta tik vieno. 1oterys naudingos tik prostitu. 1oteris tik savo vaginoje * moteris.ijas.. Tai rodo kraujas. Didžiausi išdavikai * moterys. jos lytis godžiai ryja vyro lyt . 1oterys * amžinos žudikės" jos kas mėnes ką nors nužudo. 1oterys nešioja mini sijonus todėl.Tertulijonas GM a. @engviausia apgauti moter pasakius jai. turėjo numirti net Dievo !ūnus. 8irkegoras. Tik vienintelės moterys minta savosiomis išmatomis * apkalbomis.. 1oters gyvenimo tikslas yra paaukoti savo plėvel' esančią tarp kojų" ji jos nekenčia labiau negu vyrų. 1oteris ir sutverta tik tam. 1oters žvilgsnis. kad kažkas siskverbtų jos drėgną vaginą. kaip ir transeksuali-mas6 .. MINTYS A3IE MOTE"IS II 1oteris * tai paukštis. kad myli. todėl jų daugiau pasaulyje nei duonos. 1. prakeiktoji. tikrąj Dievo paveikslą. 2vidijus 8antas Gg.KW. @aikas nenugalėjo moters. jas galima paimti už dyką. @eirisas. bet dauguma jų ją tik išmeta. <sama daugybės pabaisų žemėje ir jūroje... 1oterys yra demonai. &š kur pažinsi moter 6 &š kraujo. 1oteris beveik visą laiką būna NšlapiaN. kurios vienintelė eg-istavimo prasmė * būti nuolat prievartaujama. 8ojos. 1oterys visą laiką meluoja. 1oteris iš gašlumo atsiduoda pirmam pasitaikiusiam vyrui. pavojingas ir kruvinas. todėl vyrai. Didžiausia nelaimė yra būti moterimi. tačiau visų didžiausia * moteris. painus. . )rabija.ijai. 1oteris* nuvytusi gėlė.. $yčė GPSVV*PJKKH. Tik moteris niekad nemiršta lyg prakeikimas..risiliesk prie moters ir būsi suteptas amžiams. 1oterų pasaulis niekuomet nebuvo . o moter * atokvėpiui kareivio" o visa kita * vien kvailystė. kur šilta. nesvarbu ar oras sausas. @aimė yra moteriai dalinti save po truput kitiems. 1oter reikia laikyti narve. o tai ir yra baisiausia. 1oterų nereikia laikyti teisiomis. gėrikė. 1oteris neturi sielos. $et ir gyvuliai padoresni už moteris.. 1enandras. PJQL. Tiktasis moters švelnumas išsiskleidžia lyg gėlė tarp moters kojų. Dievas sukūrė moter tik tam. $e vyrai niekina moteris. kad tu. 1oterų pasaulis visada tamsus. šeima ir vaikai.agalvokim. 2 ar pats moterų :eministinis judėjimas kartais ir nėra jų lytinis iškrypimas. todėl visuomet vyrai jas ir tampo. 1oteris Dievo klaida" nejaugi Jis nežinojo ką kūrė. nes tokios jos jau gimė. kurios visi trokšta norėdami pažvelgti ją. jeigu ji sunaikina vyrų širdis. kad vyrai turėtų kur savo lytimi pasidžiaugti. lyg išprievartautos vergės. kurios šliaužia ten. $et ir moter galima išsivirti su bulvėmis. Jos galvoja tik viena* kaip suvedžioti kuo daugiau vyrų.

1oterys mieliau aplaistytų pasaul ne savo ašaromis. tai kodėl jos nedažo ir savo lytinių organų lūpų6 0emėje yra tik dvi teisybės * Dievas ir 1oterų 8rūtys. 1oterys nemoka liūdėti. o moterims trūksta vienos kūno dalies. !unku pažinti save. 1oteris * ateities :enomenas. 1oterų krūtys * nauja šventykla bei tikėjimas vyrams. 1oterys renkasi abortus todėl. kai visas pasaulis pavirs kraujo klanu. 1oterys niekuomet nebuvo ir nebus laimingos. Adomu būtų pažiūrėti kas liks moteryje išvertus jos vidurius. kurie renkasi tylą ir ramyb'. tegul džiaugsmas. 1oterys * tai neevoliu.iniu krauju. 9eriausia moteris * besimylinti moteris. 1oterys trokšta pranokti net Dievą savo krūtų didumu bei grožiu. 1oterys pamėgo prievartą labiau nei tyrą meil'. kad jos turėtų su kuo nors pažaisti būdamos vienos. 8ai kurie vyrai net nesuvokia moterų lytinių organų grožio" jie * tikras meno šedevras.pakil's aukščiau jų sąmonės. gyva. nes jos turi geras drauges * krūtis. savyje dažniausiai laiko keršto ir neapykantos skausmą. 1oterys net kelnaičių nemoka nešioti teisingai. kad pakliūtų vyro * voro voratinkl . !udėjus viso pasaulio moterų krūtis krūvą.er moter mirė net Dievas. $es Dievas žmogų gali išgelbėti tik nuo velnio. kuris rūpinasi vien tik savimi nevertas net pakasyti šuniui ausies. 1oterys pasauliui dovanojo save * imkite jas ir džiaukitės. kodėl nėščios moterys negali susitvarkyti savo namų" nejaugi joms likti apsileidusioms6 1oters kaina priklauso nuo jos krūtų dydžio. 0mogus. 1oterys net ir miršta besimasturbuodamos. 1oteris * pasaulio liga ir maras. 1oteris net ir pažeminta būna linksma. 1oterų laimė propor. $et gyvuliai padoresni už moteris. kuri turėtų stovėti aukštyn kojomis. 1oterys * mirties veidrodžiai. 1oterų lytiniai organai gražesni negu jųjų veidai. šiltos. 1oterys nepripaž sta moterų turinčių didesnes krūtis negu jų. kaip ir duoną. o žmonės. 1oterys * naktinės plaštakės. 1oteris * tai neiškep's pyragas. skraido ir gyvena pasaulyje tik tam. susidarytų didelis kalnas. 1oterys savo krūtimis galėtų užkariauti net visą pasaul . tad.asaulis yra didelis rūpestis. . o nuo žmonių žmogus turi gelbėtis pats. 1oterų krūtys * tai didžiausi ir brangiausi papuošalai joms dovanoti Dievo. kurios jau niekas nenori atstatyti. 1oters klitoryje susirinkusios visos jos smegenys. 1oterys viską paverstų niekais. Dauguma moterų trokšta būti pažemintos ir išprievartautos" jos tai sapnuoja net sapnuose. Daugumą moterų svajoja pavirsti didel' didel' krūt . !eksualumas ir aistra paverčia moter tigre. 1oteris. 1oterų krūtys * ištiesta jų pagalbos ranka vyrams. kad jos nenori nešioti savyje šiukšlių. 1oterų krūtys duotos joms tam. 1oterų protas tolygus vab-džių protui. Tad žmogus privalo masturbuodamas save sakyti4 dorybių nėra. Jeigu moterys mėgsta dažyti akis. nes pats . Ovidijus Kantas Komentarai: $ . 1oteris taip pat galima melžti kaip karves. ir Jis mėgsta erotiką. 1oteris reikėtų vadinti krūtų maišeliais. 1oteris lyg musė. jeigu tik joms suteiktume laisv'. 1oterys * 7isatos prostitutės. 1oterų krūtys lyg bandelės ant stalo * visad minkštos. 1oterys * vaikščiojančios pieno gamyklos. 1oter galima panaudoti net malkoms. )tpirkimas galimas tik esant pilnam kūnui. gera ir laiminga. 1oterų krūtinėse norėtų sušilti daugelis vyrų. 1oterys neverkia kai jas prievartauja vyrai. &švada4 žeminkim moteris. taika. 7adinasi. jų niekada ir nebuvo. 1oterys neprisižiūri savo kūno labiau nei vyrai. 1oterų krūtys sukurtos tik pasijuokti Dievams. bet savo menstrua. kurie rūpinasi savo laime * nelaimingi žmonės. 0mogaus rūpesčiai * beprasmiai. blakstienas ir lūpas. 1oterų krūtis pažinsi iš tolo. 1oteris * griūvanti šventykla.inga krūtų dydžiui. $ieko nepalikime moteriai. 1oteris6? (jauru net išgirsti š žod . 2MOG#S I" "(3ES8IAI 0monės. 1oterys * tai rožės turinčios didžiausius bei aštriausius dyglius. 1oterų krūtys apsaugos pasaul nuo karo.ionav' vyrai. Juk kiekvienas žmogus tvarko ir puošia savo namus. 1oterys seka vis tą pačią pasaką4 N1ano vagina nuolat alkanaN. reikia imti rankomis. bet dar sunkiau pažinti moter . 1oterys viską matuoja ir lygina savo krūtimis. net mėšlo. 1oterys lyg prostitutės skuba kuo greičiau už bet ko ištekėti. malonios. 1oterys lyg snaigės ištirpsta prisilietusios prie vyro kūno. ramybė ir meilė sigali mūsų žemėje. 1oters auka nepatenkina Dievo. &šnykus moterims išnyks pasaulyje ir krūtys. skrendančios vyrų šviesą. $eišprievartauta moteris nepažins tikro pasaulio dorybės. 1oterys * naujos kartos taupyklė. 1oterų protas priklauso nuo jų krūtų dydžio bei vaginos gilumo. Ovidijus Kantas Komentarai: $ -$. 1oterys nesupranta gyvenimo bei jo :iloso:ijos. $uo moterų galima apsisaugoti tik prievarta.

išniekintų. kurie leidžiasi pažeminami. 3ASI"INK#S TAMS5 Ji gulėjo visiškai nuoga ant voratinkliais bei kerpėmis apaugusio altoriaus. &š pažiūros visi keliai gali atrodyti geri. Ji viso to laukė. tai. kas amžina. kuri gyvena mumyse. vadinamą žeme. visus šventuosius ir prisiekdavo amžiną ištikimyb' pragarui. lyginant su visais didžiaisiais pasaulio vandenynais. Ovidijus Kantas Komentarai: $ -!. turime pažinti Ją pačią. kurio pamatus padėjo pati karalienė 1irtis. bet laiminga * šiandieną aš tapau tamsos dalimi. $usižeminkite po 1irties galinga ranka. tačiau yra tik vienas 8elias vedantis 1irt * tikrąj mūsų gyvenimą. Tačiau ji nieką nekreipė dėmesio. 8iekvienas iš mūsų privalo pažinti 1irt pats. išprievartautų. nes žmogus neturi teisės prieštarauti 1irčiai. dorybes ir tikėjimą. 8ai regime mirt . kurie kenčia atmetimą ir nesupratimą. Daugelis dabartinių lyderių bus pašalinti. 7isa nukraujavusi. kad ją pažemintų. visiškai nuogą. nes būsime suklaidinti.ijas. Tad nuo šiandien aš šviesiu pasauliui. Tada atėjo juodųjų mišių laikas. ir kiekvienas veda savo keliu.-1. 1ilžiniškose 1irties platybėse visa žemė atrodo kaip koks mažytis lašelis. kur +ėtonas visų akivai-doje atėmė jai nekaltyb'. @aikas mums prabusti iš miego. taip ir palik' ją vieną. $epakanka vien pažinti ką nors ar sekti paskui žmogų. tačiau juodoji armija jos nelietė. Ji tarytum tik ir troško. kas praeina. patikėkite )mžinąja 1irtim. 8iekvienas mūsų turime artimai su 1irtimi bendrauti. 1es Jai už tai turime būti dėkingi. ko mums reikia ateinančioms dienoms ir visiems laikams. 7isi susirink' prakeikinėjo Dievą. 1es negalime eiti kokiu nors keliu. Ovidijus Kantas . Tie. tampa mums realiau nei tai. kad galėtumėte dalyvauti didingame išaukštinime. @aikas pažinti ją ir pasilikti Joje. 1irtis turi tapti mums realesne už visas pasaulio problemas ir atrak. 1es privalome sekti paskui 1irt .er jas viskas buvo daroma atvirkščiai nei krikščionių mišiose. &šskyrus šią mažą dulkel'. netrukus sudrebins visą pasaul su 1irties žinia. gulinčią ant altoriaus praskėstomis kojomis. visoje visatoje viešpatauja 1irties gerumas. . jie seksu užsiiminėjo su gyvuliais. $eapgaukite sav's. Tad mes privalome keliauti 1irties miestą. 3A2INKIME MI"TIES BALS5 Jei norime pažinti 1irties balsą.ijas. jo mokymą. net jeigu jie visi stengtųsi patraukti mūsų dėmes . . kurie palieka visas žmogiškas ambi. Juk 1irtis yra viskas. Ji kontroliuoja padėt .asaulyje girdisi daugybė skirtingų balsų. 1es turime išmokti atskirti jos balsą iš daugybės balsų.