You are on page 1of 16

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

POLIFAZNI SUSTAVI

Polifazni sustavi
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Sadraj: Pojam polifaznog napona Trofazni napon Simetrini trofazni sustav

Simetrino troilo u spoju zvijezde i trokuta


Nesimetrino troilo s nulvodiem

Snaga u simetrinom trofaznom sustavu,


Kompenzacija jalove snage
2

Pojam polifaznog napona ili struje


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Polifazni napon (struja) = vie izmjeninih napona (struja) jednakih amplituda i frekvencija, meusobno pomaknutih u fazi.
Dvofazni sustav (fazni pomak 90) = najjednostavniji primjer Znaajke: konstantna snaga i rotirajue magnetsko polje Primjer: Ukupna snaga dvofaznog sustava struja i1 i i2 (na dva troila jednakih otpora R) i1=Imsin(t); i2=Imsin(t+90)=Imcos(t); puk=p1+p2= i12R+i22R = Im2[sin2(t)+cos2(t)]R puk(t) =Im2R = konst. (!) Ukupna snaga u ovakvom dvofaznom sustavu ista je u svakom asu i ne mijenja se s vremenom!
3

Rotirajue magnetsko polje


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Rezultatntno magnetsko polje rotira s krunom frekvencijom polifaznog napona


4

Trofazni napon
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Trofazni napon = 3 napona meusobno pomaknuta u fazi za 120


U 0 U 1 m U 120 U 2 m U 240 U
3 m

u1 Um sin(t) u2 Um sin(t 120) u3 Um sin(t 240)

Svojstvo: U U 0 U 1 2 3

u1(t) u2(t) u3(t) 0

Ovakav napon nazivamo simetrini trofazni napon


5

Generator trofaznog napona


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Naelo djelovanja
3 svitka (faze generatora) s osima prostorno zakrenutim za kut 120, rotiraju u magnetskom polju
(ili svici miruju, a polje rotira slika desno)

Spojevi faza generatora


Trokut
+
U1

Zvijezda
U1 + U3

Kako su spojene faze ovoga generatora na slici? to je s naponom ako magnet rotira u suprotnome smjeru? to bi se dogodilo s rotorom da na prikljunice generatora dovedemo trofazni napon?
6

U3 +

+
U2

U2

Trofazni sustav
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Otvoreni sustav:
3 odvojena kruga
+

generator

vod (linija)

troilo Z1

U1

U3

Z3 U2 Z2
vod (linija) troilo Z1 nul-vodi 0' Z2
+

Povezani sustav:
3 kruga su povezana u zvjezditima (nul-toke) generatora i troila (0,0) pa koriste isti povratni vodi (nulvodi)

generator U1 + U3 0 U2
+

Simetrino troilo: Z1=Z2=Z3= Z

Z3

sim. troilo + sim. generator = simetrini (uravnoteeni) sustav


7

Osnovni pojmovi i oznake u trofaznom sustavu


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Fazni naponi (Uf) U1, U2, U3


(uz ove, normirane oznake, jo se mogu nai oznake R, S, T i druge)

naponi linijskih vodia prema nulvodiu

L1, L2, L3 oznake linijskih vodia


0

+ U1 + U2

linijski vodii I1

L1 L2

faze troila Z1 IZ1 Z2 IZ2 0'

N oznaka nulvodia

Linijske struje (Il) I1, I2, I3


struje kroz linijske vodie

I I I (KZS) struja nulvodia I 0 1 2 3


L3 + U3 U I3 IZ3 Z 3 f I0 N nul-vodi

Ul

I2

Linijski naponi (Ul) U12, U23 i U31 - naponi izmeu linijskih vodia Fazne struje (If) (troila) IZ1, IZ2, IZ3 struje kroz faze troila

Uoimo: kod spoja u zvijezdu: I1=IZ1, I2=IZ2, I3=IZ3, tj. linijske struje jednake su faznima (Il=If)
8

Odnos faznih i linijskih napona


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Trofazni generator
u spoju zvijezde

U1

U2

U3

+
0 Topografski dijagram Fazni naponi: U1, U2, U3 Linijski naponi: U12, U23, U31 1 2

+
3

Iz dijagrama se vidi:
(istostranini trokut dolje)

Ul 3 Uf

U31

U1 0 U3 U2 U23

U12

Takoer se vidi da je: - Uf = 0 (simetrian sustav), ali i 3 - Ul = 0 (takoer simetrian sustav!)


Odredite linijske napone ako je U1=2200 V
.

U2

U U U 3 2 1
9

Simetrino troilo u spoju zvijezde


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Spoj s nulvodiem: (0= 0), pa zbog toga na fazama troila (Z) su fazni naponi (U1, U2, U3)

1 2

Z Z

I1 I2 0'

Fazne struje troila: (I1, I2, I3)


U 1 I 1 Z

3 U U 3 2 I3 I I 2 3 I0 Z Z Z 0 I I 1 (U U U ) 0 fazne struje ine simetrian sustav I 1 2 3 1 2 3 Z

Struja nulvodia (prema KZS):


I I I 0 I 0 1 2 3

Treba li nulvodi kod simetrinog troila? (provjerite Millmanom) Zato je u gradskoj elektrodistribucijskoj mrei nulvodi obvezatan?

Linijske struje: u spoju zvijezde linijske struje jednake su faznima Il If


10

Nesimetrino troilo u spoju zvijezde s nulvodiem


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Nulvodi osigurava da je na svakoj fazi troila fazni napon, pa su U U U 1 I 2 I 3 Struje troila: I 1 2 3 Z1 Z2 Z3 Struja nulvodia (prema KZS): Zadatak

1 2 3 0

Z1 Z2 I0 Z3

I1 I2 I3 0'

I I I I 0 1 2 3

Odredite struju nulvodia u spoju na slici, ako je zadano: Uf =110 V, Z1=Z2=1100; Z3=110-90;

Bi li u sluaju prekida nulvodia napon izmeu nultoki troila i generatora (U00) ostao jednak nuli? *(Provjera Millmanom).
Bi li u sluaju prekida nulvodia svaka faza troila i dalje imala isti (fazni) napon? *(Provjera Millmanom).
11

Simetrino troilo u spoju trokuta


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Faze troila (Z) spojene su na linijske napone (U12, U23, U32), koji stvaraju

I1 Z

I12

Fazne struje troila:


od kojih su sastavljene

U I12 12 Z

U I23 23 Z

U I31 31 Z

I2 Z I3

Z I31 I23

Linijske struje:

I I 1 12 I31

I I I 2 23 12

I I I 3 31 23

zadano: Z=7230 i U12=3800 V. U U U 23 12 31 590 A I3 I 530 A; I 5150 A; I 12 23 31 Z Z Z I I 1 12 I31 8,66 120 A; I2 I23 I12 8,66 0 A I23 I I 8,66 120 A (vidi dijagram desno) I
3 31 23

Primjer: odrediti fazne i linijske struje ako je

I31

I I I 1 12 31

I12 I2

Raun i dijagram pokazuju: Il 3 If

I12

I I I 23 12 31
12

Snaga simetrinog trofaznog troila


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Troilo u spoju zvijezde radna snaga


Radna snaga jedne faze troila: P1=Uf If cos Ukupna radna snaga (triju faza) troila: Puk=3P1=3Uf If cos Izraz pomou linijskih veliina (Ul=3Uf, Il=If) daje: Puk=3Ul Il cos

Troilo u spoju trokuta radna snaga


Radna snaga jedne faze troila: P1=Uf If cos Ukupna radna snaga (triju faza) troila: Puk=3P1=3Uf If cos Izraz pomou linijskih veliina (Ul=Uf, Il=3If) daje: Puk=3Ul Il cos

bez obzira na spoj, ukupna radna snaga Puk 3 Ul Il cos troila rauna se istom jednadbom: Na isti nain dobiva se za jalovu snagu: Quk 3 Ul Il sin Moe li se ovdje istim naelom zbrajanja izraunati ukupna prividna snaga kao Suk 3Uf If 3 Ul Il ? Zato?
13

Snaga nesimetrinog trofaznog troila


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Kod nesimetrinog trofaznog troila (i kod spojeva vie takvih troila) ukupna snaga se rauna kao u bilo kojoj mrei, tj.

Ukupna radna snaga = svih radnih snaga (Puk=Pi= P1+P2+P3).


Ukupna jalova snaga jednaka je razlici ukupne induktivne i ukupne kapacitivne jalove snage (Quk=QLQC).

Ukupna prividna snaga dobiva se iz trokuta ukupne snage:


Suk Puk 2 Q uk 2

Zadatak:
Troilo s impedancijama Z1, Z2 i Z3 spojenim u zvijezdu prikljueno je na trofaznu mreu linijskog napona 381 V s nulvodiem. Odredite ukupnu radnu i ukupnu jalovu snagu troila, struje troila i nulvodia te skicirajte vektore svih struja, ako je zadano: Z1=4460, Z2=44-60, Z3=440. (2200 W; 0 VAr; I1=I2=I3=5 A; I0=3,66 A) 14

Kompenzacija jalove snage simetrinog troila


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Kompenzacija jalove snage, radi popravljanja faktora snage, obavlja se ovdje istim naelom kao i u jednofaznoj mrei, s tom razlikom da se kompenzacijski kondenzatori prikljuuju simetrino na sve tri faze, pa se istom veliinom kapaciteta moe kompenzirati 3 puta vea snaga.

Odreivanje potrebne kapacitivne jalove snage


Na temelju poznatog (cos) i eljenog faktora snage (cos) te poznate radne snage P, iz trokuta snage (desno) dobiva se

Kapacitivna snaga potrebna za kompenzaciju QC = Q Q= P(tan tan)


iz ega se raunaju potrebni (fazni) kompenzacijski kapaciteti ovako: C

QC Q'

QC 3 U 2

'
P

gdje je: U=Uf za spoj kondenzatora u zvijezdu, a U=Ul za spoj kondenzatora u trokut.

Za koji spoj trebamo manji kapacitet? Na to treba pritom paziti?


15

Zadaci
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Kondenzator kapaciteta 150 F prikljuuje se prvo izmeu linijskih vodia (L1 i L2), a zatim izmeu linijskog vodia (L1) i nulvodia (N) mree trofaznog napona, frekvencije 50 Hz. Ako se pritom izmjerene struje kroz kondenzator razlikuju za 7,59 A, odredite: a) u kojem spoju je izmjerena vea struja? b) koliki je linijski napon mree? (380 V)
Kako se promijene linijske struje simetrinog troila spojenog u trokut, ako faze troila prespojimo u zvijezdu? (3x) Na trofazni napon gradske mree prikljuen je elektromotor snage P=6 kW i cos=0,77. Odredite najmanji kapacitet i nain spajanja kondenzatora kojima bismo ukupni faktor snage poveali na cos=0,86. Koliki bi trebao biti nazivni napon kondenzatora? (10,4 F, ; 400 V) *S pomou izraza za trenutanu snagu jedne faze troila: p1(t)=UfIf cos +UfIfcos(2t+2u) dokaite da je ukupna trenutana snaga simetrinog trofaznog troila konstantna i da je jednaka ukupnoj radnoj snazi troila. (puk(t)=3UfIf cos=konst.)
16