You are on page 1of 12

VEGYÉSZ MSc

mester képzés

Fizikus. és Közép-Kelet-Európa felsőoktatási intézményei közül is csak egy.Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését. tanszékcsoportjai között. A Természettudományi és Informatikai Kar oktatási és kutatási tevékenységét tudományterületi alapon felosztotta intézetei. Informatikai. Az Európai Egyetemek rangsorában a SZTE 2005-ben a 80-123. a prágai Károly Egyetem. A Szegedi Tudományegyetem rangja: A shanghai-i Jiao Tong Egyetem 2002 óta évente készülő értékelésében a világ vezető 500 felsőoktatási intézménye közé a szegedi mellett ismét csupán egyetlen magyar került. Matematikai Tanszékcsoport és a Környezettudományi Intézet. illetve a kar élén. s többen részesültek a közelmúltban Széchenyidíjban. Ilyen előkelő helyezést más magyar egyetem nem tudhat magáénak. A közel 300 fős oktatói gárdából több mint 220-an tudományos fokozattal rendelkeznek. . Földrajzi és Földtani. Az eltelt 87 év alatt az eredetileg még Matematikai és Természettudományi Kart alapító nagyhírű professzorokat méltó utódok követték a tanszékek. amelyek mindegyike részben önálló kutató és oktató intézetként is felfogható: Biológus. A 60 tagú professzori karunk közül tizenketten tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának. Hét tanszékcsoport működik. amikor Szeged városa befogadta a Kolozsvárról áttelepült tudományegyetemet. a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. helyen állt. Kémiai.

amelyen mesterfokozat (magister. Karunk hallgatóit országos szinten is a legeredményesebbek között tartják számon. és végez nívós kutatómunkát. részképzésekre.Oktatási tevékenység 2006-tól Karunkon is teljeskörűen indult a többciklusú képzés. master. és szerezhetnek tudományos fokozatot: doktori fokozatot. oktatóink eredményesen vesznek részt nemzetközi kutatási pályázatokon és projektekben. A háromhat hónapos külföldi tanulmányokat a diplomakövetelmények teljesítésébe is beszámítjuk. Az első képzési ciklusban folyó képzés megnevezése: alapképzés (alapszak). Nyolc európai egyetemmel kötött szerződésünk alapján rendszeres hallgatócserék zajlanak. bachelor. 1 .és mesterképzést követően a legkiválóbbak doktori képzésben folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. számos egyéb helyre pedig eseti ösztöndíjak segítségével jutnak el hallgatóink. 44 doktori program keretében folynak. Tudományos tevékenység Hallgatóink jelentős része kapcsolódik be a kötelező tanulmányi követelményeken túl a tanszékek tudományos életébe. rövidítve: MSc fokozat) és szakképzettség szerezhető. Alap. Erre épül a mesterképzés (mesterszak). kapnak vendégprofesszori meghívást külföldi egyetemekre. rövidítve: BSc fokozat) és a munkaerőpiacon való elhelyezkedést biztosító szakképzettség szerezhető. A diploma megszerzése után a legjobbaknak lehetőségük nyílik tudományos fokozat megszerzésére: doktori képzések hat doktori iskolában. Külföldi kapcsolatok A kar kiterjedt hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatokkal rendelkezik. Hallgatóinknak is lehetőségük van külföldi tanulmányutakra. rövidítve: PhD fokozatot. Ennek összefogó szervei a tudományos diákkörök. amelyen alapfokozat (baccalaureus. amelyek egyben a hallgatók első tudományos előadó fórumai is.

ez pedig a képzés értékét. A vegyész mesterszak legközvetlenebb előképzésének tekinthető kémia alapszak (kémia BSc) az országban elsőként nyerte el az EuroBSc in Chemistry végzettséget igazoló oklevél kiadásának jogát az Európai Kémiai Társaságok Egyesülete Oktatási Bizottságától. A vegyész mesterképzés csak nappali tagozaton indul. a diploma minőségét csökkentené. szakmai idegen nyelv) megfelelő szintű alaptudással rendelkeznek. akik szakterületükön magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel. matematika.melyek a képzés alapvető tartalmi részei . 2 . azok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. A 4 féléves képzés mesterfokozatú (MSc) diplomát nyújt. a rokon szakterületeken (pl. Célja a szakterület. hiszen a laboratóriumi gyakorlatok . illetőleg ismeretekre alapoz. A vegyész mesterképzés az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre. szerkezetük meghatározására.Vegyész mesterszak Okleveles vegyész szakképzettség A Szegedi Tudományegyetemen folyó kémikus képzés második fokozatán az egyik lehetséges kimenetet a vegyész mesterszak elvégzése és az okleveles vegyész szakképzettség megszerzése jelenti. ami az SZTE-n megszerzett diploma nemzetközi (s remélhetőleg hazai) elismertségét fogja növelni. fizika. informatika. Alkalmasak – elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén – a választott tudományterületükön kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására. valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására. Az EuroBSc-hez hasonlóan tervezzük az EuroMSc in Chemistry oklevél kiadásának jogát megszerezni. a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan vegyészek képzése.esti vagy levelező formában csak csökkentett óraszámban lennének elvégezhetők.

3 . • a szintetikus kémiai vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: adott szerves vegyipari vagy gyógyszeripari munkahelyen a hatékony. a modern anyagi technikai újdonságok folyamatos megismerésére és értékelésére.Tervezett szakirányok: A mesterképzésben résztvevő hallgatók az alábbi szakirányok közül választhatnak: • Informatikai vegyész • Anyagkutató vegyész • Szintetikus kémiai vegyész • Analitikus vegyész • Gyógyszerkutató vegyész • Környezetkémiai vegyész • Szerkezetkutató vegyész b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: • az informatikai vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: az informatika alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek felhasználására és a kémiában. a gazdaság és a környezetvédelem legkülönbözőbb területein. új anyagi rendszerek előállítására. megtervezésére és vizsgálatára. élelmiszer-analitika. a vegyiparban és a gyógyszeriparban felmerülő. informatikával kezelhető kérdések megoldásához szükséges módszerek kiválasztására és alkalmazására. a radioanalitika. • az analitikus vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a korszerű analitikai. • az anyagkutató vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: az anyagtudomány kutató-fejlesztő munkájában való részvételre. spektroszkópiai és tömegspektrometriai módszerek alkalmazására. a kemometria alkotó felhasználására. a minőségbiztosítás. innovatív munkához szükséges speciális ismeretek rövid idő alatt történő megszerzésére és felhasználására.

a földrajz. a környezettan. valamint az 1993. a természetismeret. a környezetszennyező anyagok analitikájának. • A bemenethez a lentebbi pontban megadott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a biológia. az anyagmérnök. a gyógyszerkutatásban résztvevő orvosokkal. a fizika. illetve a felsőoktatásról szóló 1993.• a gyógyszerkutató vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a gyógyszerkutatási és gyógyszerfejlesztési tevékenység elvégzésére. a környezetmérnök és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak. évi LXXX. • a szerkezetkutató vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a korszerű kémiai szerkezetkutatás elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazására. • a környezetkémiai vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a környezetben lejátszódó folyamatok kémiai okainak felismerésére. a földtudományi. kémiatanári alapképzési szakok. ártalmatlanításának elméleti és gyakorlati ismeretében a gyakorlatban felmerülő környezeti kémiai kérdések megoldásához a megfelelő módszerek kiválasztására és alkalmazására.vagy mesterfokozatot adó szakok. vegyészmérnök alapképzési szak. • A lentebbi pontban megadott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alap. vegyész-fizikus laboratóriumi operátor. amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. a gyakorlatban felmerülő molekulaszerkezeti kérdések megoldásához szükséges adekvát módszerek kiválasztására és alkotó felhasználására. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok. valamint a biomérnök. 4 . évi LXXX. gyógyszerészekkel és gazdasági szakemberekkel való együttműködésre. törvény szerinti főiskolai szintű vegyészmérnöki. a matematika. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: • Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: szakiránytól függetlenül a kémia alapképzési szak.

gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): EU-ismeretek. • 10 pont a felvételi elbeszélgetésen nyújtott teljesítményért. a felvételtől számított két féléven belül. fizika. . A mesterképzésbe való felvétel feltétele. szervetlen kémiai. A vegyész mesterképzés felvételi rendje: A vegyész mesterképzésre történő jelentkezés az OM által megszabott feltételek keretei között történik. földtudomány. környezettan. általános gazdasági és menedzsment ismeretek.szakmai ismeretek (50 kredit): általános kémiai. .természettudományos ismeretek (15 kredit): matematika. biológia. a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. • 5 pont a felsőfokú (A vagy B) nyelvvizsgáért. minőségbiztosítás. hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. fizikai kémiai. 100 pontos felvételi rendszerben: • 75 pont az alapképzés eredménye (oklevélátlag x 15). informatika. műszaki kémiai.A mesterképzésbe való felvétel kredit-feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: . A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan. • 10 pont tudományos tevékenységért (elismert tudományos diákköri munka vagy publikáció). szerves kémiai. 5 . analitikai kémiai.

u-szeged. így az eljárásokat és szabályokat tartalmazó Tanulmányi és Vizsgaszabályzat lineáris képzésre kifejlesztett változata is rendelkezésre áll. • egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat elvégzése. jelenleg még Szegeden is maradnak üresen vegyész álláshelyek.A Szegedi Tudományegyetem honlapjáról elérhető a TTIK honlapja. Végzett hallgatóinknak eddig sem jelentett gondot az elhelyezkedés. s ismerve néhány nagy gyógyszeripari és vegyipari cég kutatás-fejlesztési stratégiáját. 6 . A diploma alkalmazhatósága.szakmai felelet a diplomadolgozathoz kapcsolódó speciális kémiai anyagból. • a diplomamunka védése.szakmai felelet kémia törzsanyagból . kockázatmentesen kijelenthető. ahol a hallgatók számára valamennyi oktatással kapcsolatos információ. • a Záróvizsga letétele. (http://www.a diplomadolgozat megvédése . • a 30 kredites diplomamunka elkészítése. amelynek részei: .hu/) A képzés kimeneti követelményei: • a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. értéke: A magyar felsőoktatási intézményekben végzett vegyészek iránt határozott igény mutatkozik a munkaerőpiacon. hogy a leendő MSc-t végző hallgatóink sem fognak állás nélkül maradni.sci.

valamint a szakember-utánpótlás folyamatosságának biztosítása érdekében is fontos a vegyész mesterszak mielőbbi indítása. mind az országos munkaerőpiacon kielégítő keresletre számíthatnak. a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben. Oktatási rendszerünk ezen erényeinek megőrzése. minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területeken. A végzett vegyészek önálló és irányító munkaköröket láthatnak el például a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban. a vegyész mesterszakon diplomát szerzett szakemberek (hasonlóan a korábbi okleveles vegyész szakot teljesített hallgatókhoz) mind a regionális. Az okleveles vegyész mesterfokozatot szerzett hallgatók jó eséllyel pályázhatnak akár a Kémia. de a világ más részein is elismerést vívtak ki a Szegeden végzett szakemberek magas színvonalú. kutatómunkájára alapozott tudással rendelkező. elméleti alapokon nyugvó tudásukkal. gyakorlati ismereteikkel és az élethosszig tartó tanulási képességükkel. 7 . A PhD (doktori) képzésben való részvétel jelenti a mesterképzésben résztvevő hallgatók legközelebbi és feltehetőleg legfontosabb célját. akár a Környezettudományi Doktori Iskolába. Véleményünk szerint a Kémiai Tanszékcsoport oktató-.Európában. igazgatási területeken.

Fizikai Kémiai Tanszék. például itt jelent meg először hazánkban magyar nyelvű kémiai folyóirat. hogy akár nemzetközi diák-csereprogramok révén. A kémiai tantárgyakat oktató Tanszékcsoport és tanszékek A kémiai tantárgyak oktatása elsősorban a Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) Kémiai Tanszékcsoportjának tanszékein történik. Kolloidkémiai Tanszék. A kémia oktatása kezdettől fogva igazodott a tudományág nemzetközi élvonalához és a kor gazdasági/társadalmi körülményeihez. A tudományos színvonalat nagy tudósegyéniségek jellemzik. akár az említett kutatási együttműködések keretében hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányúton vegyenek részt. A kémiai tanszékek munkájába bekapcsolódó hallgatóknak számos lehetősége nyílhat arra. de a képzésbe a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (JGyTFK) Kémia és Kémiai Informatika Tanszéke is bekapcsolódik. Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék. Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék. 8 .A szegedi kémia rövid története A Szegedi Tudományegyetemen folyó kémikus képzés gyökerei az egyetem jogelődjéig. A Kémiai Tanszékcsoport szerkezetileg hat tanszékre tagolódik. melyek a következők: Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék. a külföldi egyetemeken működő rangos kutatócsoportokkal való együttműködések is igazolnak. közülük is kiemelkedik Szent-Györgyi Albert. a “Vegytani lapok”. melyet a szegedi kémia hazai és nemzetközi elismertsége. a Szerves és Gyógyszerészvegytani Intézet vezetője. A felsorolt tanszékeken a kémiai tudomány változatos és aktuális területeit érintő. akinek munkásságát 1937-ben Nobel-díjjal értékelték. magas színvonalú kutatások zajlanak. Szerves Kémiai Tanszék. a megjelenő tudományos közlemények jelentős száma. az 1872-ben Kolozsvárott alapított Ferencz József Tudományegyetemig nyúlnak vissza. ahol kezdettől fogva jelentős volt a kémia szerepe.

sci.Információk : http://www.sci. telefon: 62/544-623 .html E-mailben és telefonon: Dr. Halász János e-mail: halas@chem.u-szeged.u-szeged.hu/ http://www.hu.u-szeged.hu/chem/indexh.

A Szegedi Tudományegyetem ismét bekerült a világ legjobb 500 Alma Matere közé.sci. a shanghai-i Jiao Tong University által évente elkészített nemzetközi rangsorba. hogy Szeged testvérvárosa Cambridge! Jelentkezz a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karára. Nem véletlen.u-szeged.hu/ . egy nemzetközileg is elismert Alma Materbe! http://www.