You are on page 1of 10

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN

A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen arra, hogy az elhangzásnak megfelelően megismételje ezeket. Ennek a készségnek köszönhető, hogy a gyermek megtan lja anyanyelve szavainak hangzását és egyre több !j szó "hangsor# felismerésére lesz képes. $ beszéd észlelés tehát nem azonos a beszédértéssel. $z életkornak megfelelő szint% beszédészlelés biztos&tja a gyermek számára az anyanyelv megfelelő elsaját&tásán k&v'l, hogy nehézség nélk'l tan ljon meg olvasni, &rni, idegen nyelvet elsaját&tani. Részter lete!" • (zeriális észlelés • )ranszformációs észlelés • *iz ális észlelés • +itm sészlelés • ,eszédhang megk'lönböztetés Beszéd#e$értése% az elhangzó szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértését értj'k. Sz!%t&e!" • (zó értés, ami azt jelenti, hogy a gyermek nem csak megismételni képes a hallott szót, hanem tisztában van a jelentésével is. • • -ondat értés, melynek során a gyermek a hallott szavakat szószerkezetekké kapcsolja össze. (zövegértés, ami már a logikai kapcsolatok, részletek összef'ggéseinek megértését jelenti.

$ beszédészlelés és megértés egymást feltételezve és támogatva fejlődik a nyelvelsaját&tás során. ,ármelyik sér'lése, később zavart okozhat az olvasás tan lásában. .vodáskorban a beszédszervek 'gyes&tése, a hallás, beszédhallás "hangfelismerés, differenciálás# fejlesztése a legfontosabb. $ gyermekeknek meg kell tan lni k a hangok észlelését, létrehozását, majd a szavak megértését, prod kcióját. $ nem fiziológiai "beszéd és hallásszervek zavarai, agyi sér'lés, stb.# okokkal magyarázható nyelvi fejlődési zavarok a következő ter'letek hiányosságaira vezethetők vissza/ '(d!t)* +er,e+,!- .észlelés/ 0e&lettsé$e/ 0allási észlelés, beszédészlelés, ami elengedhetetlen'l fontos a beszéd megértéséhez, az olvasás1 és &rástan láshoz. '(d!t)* d!sz1r!#!%2,!- .#e$1 l3%b3ztetés/ #!%4sé$e/ $ hangzók "fonémák# és a szavak közötti hasonlóság és k'lönbözőség felismerése, a magyar nyelv hangjainál a megk'lönböztető jegyek "hossz!ság, zöngésség, stb.# t datos&tása. $ komm nikációs és olvasási1 &rási készség kialak lásában fontos szerepe van. '(d!t)* #e#-r!' .e#lé1ezet/ #!%4sé$e / $ hallott szavak, információk mennyiségi, időbeli és 2

a szótag időtartamok reprod kálásához. a tan lási folyamatban milyen nagy szerepe van az a dit&v memória fejlettségének3 beszéd#5t5r5s 1é+essé$ . amely a beszédhangok t datos meghallását és differenciálását biztos&tja. )ranszformációs észlelés seg&tségével képes a gyermek valamilyen viz álisan észlelhető dologhoz kapcsolni a beszédhangokat. hogy a gyermek az elhangzott szavakat alkotó hangokat a megfelelő sorrendben legyen képes észlelni. • • • 6 .minőségi tárolását is jelenti. (zeriális észlelés. mely ahhoz sz'kséges. 4elenti egyrészt a beszéd megértését. $ szeriális észlelés megfelelő szintje sz'kséges az !j szavak megtan lásához.eszédritm s észlelés. hogy az olvasás1 és &rástan lásban. "-aróthi Erzsébet/ $nyanyelvi nevelés# M! sz 1sé$es te62t ' beszédészlelés és 7értés6ez8 • • • • 0allás.!-#/ $mi gyan a felsorolásban az tolsó helyre ker'lt. másrészt magát a beszédet. 0allási figyelem. "5rás1olvasás# . reprod kálni. melynek fejlettsége a gondolkodás fejlettségére is tal. de magába foglalja a fent felsorolt elemeket is. a helyes artik lációhoz. *erbális emlékezet. mely során az ak sztikai ingereket képes azonos&tani a gyermek. és a szótaghatárok pontos verbális ismétlését *iz ális észlelés teszi lehetővé az ajakmozgások beszédhanggal való azonos&tását. mely sz'kséges a beszédhangok egymás tániságának felidézéséhez. Ezt végiggondolva már eml&teni sem kell. mely biztos&tja az elhangzott szöveg szótagidőtartamainak. differenciálásához.beszéd+r5d(1.

!2l2s 0angidőtartam/ hossz!. szókapcsolatok ismétlése "912: szó# +övid szavak ismétlése "91. tárgyak# B< • • • • • • C< • • • E< • • • • G< • • • Sz'*'1. zöngétlen 8ét hang differenciálása "(. melyeknek az első szótagja azonos "pl/s'n. majd mássalhangzó# ='%$0el!s#erés. rövid Aöngés. (AB A(1AB ?s1?B 81CB D1)# E .s5l't51.A BESZÉDÉSZLELÉS ÉS BESZÉDMEGÉRTÉS G9AKORLATA: BESZÉDÉSZLELÉS . sz-1'+. 6'%$s5r51 !s#étlése $ gyermekek által ismert szavak. szó# 0ossz! szavak ismétlése 0iba felismerés <rtelmetlen hangsorok ismétlése = ciklizálás a gyermekek találjanak ki értelmetlen hangsorokat Sz-!s#étlés sD$2s 'l'+&2% >smert szavak nagy szájmozgással $ gyermekek s!gjanak ?sak nagy szájmozgásról ismerjék fel a szót Sz-$?F&tés +övid szavak gy%jtése 0ossz! értelmes szavak gy%jtése @lyan szavak gy%jtése. s'ket# (zógy%jtés egyetlen beszédhang megjelölésével "eleinte magánhangzó. mássalhangzók# • 8örnyezet hangjainak tánzása "állatok. d!00ere%.< • • • >< • • • • ='ll2s0e&lesztés $ természet az élet hangjai 4áték a hangszerekkel Egymás hangjának felismerése Lé$z4$?'15rl't51 $ légzés megfigyelése ) datos légzőgyakorlatok 0angadással összekötött légzőgyakorlatok 7!vó1sz&vó gyakorlatok @< N?el*$?'15rl't51 • szájtéren k&v'l • szájtéren bel'l A< A&'1$?'15rl't51 • 0ang tánzás h&vóképekkel "magánhangzók.

hangs!ly. közepén. beszédsz'net. beszédsz'net H .. a. hogy nem érti. kérdezzenek ők is. vagy anélk'l is magyarázz k el a szavak jelentését. család# • Egy főfogalom alá tartozó szavak gy%jtése "pl/ gy'mölcs.tasd és mondd3 • (zógy%jtés asszociációs kapcsolat alapján "pl/ óvoda. 0iányos szavakat mond nk.# . pin.. beszédritm s.• • • H< • • • • • • • • • 0ang felismerése szavakban $ hang helyének megtalálása a szóban 1 szólánc "elején...ve.J< M5%d't !s#étlés . hanglejtés.# $z első hang hiányzik ".!-s 6el?zete1 (zemtől szemben helyzetben 0áttérbeszélgetésként. hangmagasság. sz'*'1 sz-t'$51r' 6'%$51r' b5%t2s' I 05%5l-$!'! 1-d5l2s .d!re1t #-d5%/ -ondatfonetikai eszközök használata/ hangs!ly.3 . beszédtempó. ill. virág# @< M5%d't és sz3*e$értés • +övid mese.< • • • • K5##(%!12.vin# -ássalhangzókat emel'nk ki a szóból "i a = cica# -agánhangzókat emel'nk ki a szóból "o o á = oroszlán# 0angok egybeolvasztásával szavak kitalálása "m e s e = mese# -ondatba ágyazott szavak kiegész&tése " $ róka ty!.ármely témakörhöz kapcsolva >< Sz-1!%. valamilyen tevékenység közben "pl/ gy rmázás# ?saládi fotók nézegetése közben . • -ondatfonetikai eszközök használata/ hangerő. történet visszamondása • -ese. . hol van. gyorsaság Sz-1eresés I 1!e$ész)tése1.# $z első hangot adj k meg s. végén# 0angok t lajdonságai/ hangerő. Fopott.s b4*)tés • $ gyermek kérésére.>< M5%d-12z2s BESZÉDMEGÉRTÉS . • 8épeskönyvek nézegetése közben/ G. hanglejtés. a feltett kérdések re próbáljanak válaszolni a gyermekek.adrág# $z tolsó szótag hiányzik "fogke. a gyerekek seg&tenek befejezni a szavakat "me. beszédritm s.tasd meg. be0e&ezése1 $z tolsó hang hiányzik "cer z. beszédtempó.. amelyről !gy gondolj k.< M5%d't51 sz'*'1r'. történet elmondása tán.

A S:KERES BESZÉDKRODLKM:Ó NSSZETEVO:" 2. )iszta kiejtés (aját beszédszerveiken bel'li tájékozódás 0angok differenciálása 0elyes beszédlégzés. 9. E. H. artik láció $ fonémák megfelelő időtartammal és hangerővel való képzése 9 . 6.

zenei nevelés. gondozás. "pl/ GszK# 7elhasználható/ környezet megismerésére nevelés. t'sszentés. kiemelése "sóhaj. hangj król felismerni őket# során. viz ális nevelés. 7elhasználható/ játék. sereg# 7elhasználható/ játék. anyanyelvi nevelés.# 7elhasználható/ játék. fonológiai kódolás. viz ális nevelés. matematikai nevelés "pl/ a gyermekek csoportos&tása nem'k szerint. avarzörgés. zenei nevelés. L beszédészlelés • • • • . • Ember cselekvés közben kiadott hangjainak megfigyelése. mondása "pl/ GsK sapka.# 7elhasználható/ játék. megadott hang felismerése a szóban. esőkopogás. szélf!jás. járm%vek. köhögés stb. anyanyelvi nevelés. testnevelés. környezet megismerésére nevelés "állat. étkezés. zenei nevelés. séta. matematikai nevelés során. környezet megismerésére nevelés. . a k'lönböző tevékenységekbe beilleszthetők a gyermekek pl sz megterhelése. gondozás. sál. környezet megismerésére nevelés. séta. :< =ANGZÁS: ANALQZ:S • Hangutánzó gyakorlatok. $z anyanyelvi fejlesztés k'lönböző ter'leteihez kapcsolódó játékcsoportok a napi életbe. hangdifferenciálás. zörejek megfigyelése. Hangfelismerés. anyanyelvi nevelés. matematikai nevelés "halmazképzés szavakból képek seg&tségével# anyanyelvi nevelés során. matematikai nevelés során. játékból való kivonása nélk'l. járm% hangja# testnevelés "mozgás k&sérése egy hanggal#. viz ális nevelés. anyanyelvi nevelés.alogh 8atalin 8ompleJ prevenciós óvodai programjában a beszédfejlődéssel kapcsolatban a következőket &rja/ A beszédtevékenység két nagy részre osztható: beszédértés és a beszéd létrehozása beszédprod kció >skoláskorra egy sereg képességgel kell rendelkeznie az olvasni tan ló gyermeknek. anyanyelvi nevelés. a beszédmotoros képességek a beszédprod kció során alak lnak ki. metakommunikációs gyakorlatokkal összekötve. tárgyak hangja stb. viz ális nevelés során. Ezek a képességek / fonematik s hallás. echoik s "az a ditoros emlékezet egy alfaja# tárolás a beszédészlelés folyamatában. zonos hangzóval kezd!d! szavak keresése. étkezés. Egymás hangjának felismerése 7elhasználható/ játék. . környezet megismerésére nevelés.KÉKESSÉGFEJLESZTÉS: TERPLETEK SZER:NT: MSOKORTOSQTÁS Iorkolábné Dr. matematikai nevelés során. kiemelése "állathangok. természet hangjainak zajok.

Els! szótagból ismert szó felismerése. anyanyelvi nevelés. )eszédhangs*ly éreztetése. anyanyelvi nevelés. környezet megismerésére nevelés. anyanyelvi nevelés "nyelvi ritm s#. testnevelés "mozgásritm s#. anyanyelvi nevelés "nyelvi ritm s#. testnevelés. zenei nevelés anyanyelvi nevelés. közben utánzás mozgással 7elhasználható/ játék. gyakorlása+ szabályos zenei l$ktetés közötti összef$ggés észrevétetése 7elhasználható/ játék. környezet megismerésére nevelés. zenei nevelés során. hangok rövidsége. testnevelés. matematikai nevelés során. viz ális nevelés során. csikó. anyanyelvi nevelés. környezet megismerésére nevelés. matematikai nevelés. &ondott. "zó#árok közötti azonosságok. viz ális nevelés során. anyanyelvi nevelés. zenei nevelés. anyanyelvi nevelés során. kiejtése "pl/ t%z1f%z. anyanyelvi nevelés. matematikai nevelés. testnevelés "mozgott ritm s#. ko#ogott ritmus megnevezése "pl/ > >> > >/ tá1ti1ti1tá1tá# 7elhasználható/ játék. • • • • M . zenei nevelés "tánc#. környezet megismerésére nevelés.• $zonos két hangzóval kezdődő szavak keresése. kerek1kerék# 7elhasználható/ játék. megfigyelése. zenei nevelés során. )eszédhangok id!tartamának tudatos%tása. )eszédtagoltság megfigyeltetése. kiegész%tése. • (eln!tt által bemutatott ritmus visszaadása "pl/ > >> > ># 7elhasználható/ játék. anyanyelvi nevelés matematikai nevelés "mérés# során. mozgásos reagálása 7elhasználható/ játék. &egadott fonémákból a gyermekek által ismert szó alkotása "pl/ m1é1z/ méz# 7elhasználható/ játék. zenei nevelés során. zenei nevelés. • • • • ::< ALD:TQV R:TMLS • 'itmikus versek mondása. zenei nevelés. viz ális nevelés során. z egy hangzóban eltér! szavak kiválasztása. k$lönböz!ségek felismerése "pl/ %z1t%z. beszédtagoltság és ritm s közötti összef'ggés felfedeztetése 7elhasználható/ játék. körbe1körte# 7elhasználható/ játék. gyakorlása. csillag# 7elhasználható/ anyanyelvi nevelés. matematikai nevelés "rész1egész# zenei nevelés során. hossz!ságaB adott hang szóban való kihallása. zenei nevelés "mondóka#. viz ális nevelés során. kiejtése "pl/ vo1nat/ vonat# 7elhasználható/ játék. környezet megismerésére nevelés. viz ális nevelés. zenei nevelés. mondása "pl/ GcsiK csiga.

Hangforrás keresése 7elhasználható/ játék. összekötési készségének fejlesztése "pl/ al1. zenei nevelés. • "zavak kitalálása a megadott ritmus ala#ján. anyanyelvi nevelés. környezet megismerésére nevelés.. • &egadott hangcso#orttal szavak keresése "pl/ al1. zenei nevelés. / al1ma./ alma# 7elhasználható/ játék. környezet megismerésére nevelés. zenei nevelés során. ny . zenei nevelés. környezet megismerésére nevelés "állatok#. anyanyelvi nevelés. zenei nevelés. zenei nevelés. a szó elejének ismeretében "pl/ ké1. gy0jtése "pl/ GzK/ méz. "zavak szótagolása mozgással "robotnyelv. ha a vonat hangját GsK hallod# 7elhasználható/ játék. anyanyelvi nevelés. &ondatb!v%tés "elhangzott mondat bőv&tése a mások által elmondottak megismétlésével# 7elhasználható/ játék. során. anyanyelvi nevelés. zenei nevelés. zenei nevelés. matematikai nevelés során. • • • • N . anyanyelvi nevelés. &egadott fonémákból ismert szavak alkotása "pl/ cs1i1g1a/ csiga# 7elhasználható/ játék.ma. • • • • :V< ALD:TQV MEMÓR:A • Hangok -fonémák. anyanyelvi nevelés során. során. zenei nevelés.. ké#ekhez csatolása "pl/ GzsK1 rep'lő. anyanyelvi nevelés. zenei nevelés "hangszerek# során. testnevelés során. során. pl/ ka1ri1ka >>># 7elhasználható/ játék. alvás# 7elhasználható/ játék. • /allamtöredék. értelmetlen szöveg megismétlése 7elhasználható/ játék. kéz. "zó felismerése hiányos hangokból is "pl/ a. &egadott hangot tartalmazó szavak keresése. környezet megismerésére nevelés. környezet megismerésére nevelés során. jelzése mozgással "pl/ emeld fel a kezed. anyanyelvi nevelés. környezet megismerésére nevelés./ >1>/ kérem# 7elhasználható/ játék. anyanyelvi nevelés. környezet megismerésére nevelés. anyanyelvi nevelés során. zár# 7elhasználható/ játék. anyanyelvi nevelés során. matematikai nevelés során. anyanyelvi nevelés.i# 7elhasználható/ játék. "zavakban megadott hang felismerése.:::< ALD:TQV ZÁRTSÁG • hangok egybeolvasztási. GsK 1 vonat# • kép felm tatásakor a hang kiejtése • hang kiejtésekor a kép felm tatása 7elhasználható/ játék. zenei nevelés.

V< V:ZLÁL:S7ALD:TQV KERESZTMSATORNA • 1smert tárgyak. 7elhasználható/ játék. környezet megismerésére nevelés. s&kidomok#. viz ális nevelés során. viz ális nevelés. környezet megismerésére nevelés. anyanyelvi nevelés. zenei nevelés. zeng# 7elhasználható/ játék. anyanyelvi nevelés. anyanyelvi nevelés. 3érdés 4 válasz játék a kérdés megismétlésével 7elhasználható/ játék. könny%. állatok. anyanyelvi nevelés. zsong. környezet megismerésére nevelés. környezet megismerésére nevelés. környezet megismerésére nevelés. sima stb. szótaggal 7elhasználható/ játék. a már elhangzottak megismétlésével "szóvonat# 7elhasználható/ játék. anyanyelvi nevelés. O • • • • . önállóan 7elhasználható/ játék. környezet megismerésére nevelés.# 7elhasználható/ játék. testnevelés során. • 2a#intott tárgy szóbeli jellemzése "pl/ szögletes. anyanyelvi nevelés. zenei nevelés. környezet megismerésére nevelés. zenei nevelés "hangszerek#. V:< ALD:TQV7TAKT:L:S KERESZTMSATORNA • szóban jellemzett tárgy ta#intásos kiválasztása "pl/ p ha. környezet megismerésére nevelés. viz ális nevelés során. anyanyelvi nevelés.• "zavak keresése az utolsó hang ala#ján. nehéz stb. hangulatfest! szavak keresése "berreg. cselekvések ké#einek bemutatása után a hanganyagból a ka#csolódó hang felismerése. • "zólánc. matematikai nevelés "testek. matematikai nevelés. anyanyelvi nevelés. ké#le%rás. seg&tséggel. önállóan 7elhasználható/ játék. környezet megismerésére nevelés. anyanyelvi nevelés. • V::< BESZÉDKRODLKM:Ó • Hangutánzó. zenei nevelés. környezet megismerésére nevelés. anyanyelvi nevelés. matematikai nevelés. anyanyelvi nevelés.# 7elhasználható/ játék. zenei nevelés. ké#ekkel való megfeleltetése. Hangforrás keresése bekötött szemmel 7elhasználható/ játék. viz ális nevelés során. 2örténet folytatás. &esedramatizálás bábozással 7elhasználható/ játék. zenei nevelés. 3é#olvasás. zenei nevelés. zenei nevelés. vagy tárgy megadott szempont szerinti jellemzése = seg&tséggel. szóvonat/ tolsó hangzóval. személy. cs!szik. testnevelés során.

anyanyelvi nevelés. anyanyelvi nevelés. felismerése 7elhasználható/ játék. Cósy -ária/ .rigitta. viz ális nevelés. 2árs tevékenységéhez instrukció adása 7elhasználható/ játék. m nka. "zituációs játékok 7elhasználható/ játék. 0orváthné ?sap cha 8lára. 5áték szabályainak kitalálása. anyanyelvi nevelés. C lyás Cabriella/ -egértQR • $szalai $nett. testnevelés. mesélés# 7elhasználható/ játék. matematikai nevelés. • • • F5rr2s és !r5d'l5# '&2%l-" • Iorkolábné Dr. elmondása. Pémeth .• &ese#rodukció "önálló mesealkotás. környezet megismerésére nevelés. +ónáné 7al s 4!lia/ $mit az óvónőnek észre kell vennie • Dankó Ervinné/ Pyelv1komm nikációs nevelés az óvodában. +ajné Iásztor *iktória. anyanyelvi nevelés. (zöginé Pádasy -árta 8. 0orváth 4 dit. viz ális nevelés. . környezet megismerésére nevelés. zenei nevelés. önkiszolgálás. testnevelés. matematikai nevelés. önkiszolgálás. Dr. viz ális nevelés. környezet megismerésére nevelés. matematikai nevelés.eszédészlelés és beszédértés fejlesztése óvodásoknak • )amás Eszter. m nka.mk. zenei nevelés.alogh 8atalin/ 8ompleJ prevenciós óvodai programcsomag • Dr. zenei nevelés.vezető 2: .