You are on page 1of 51

Kismamablog.

hu

Nagy babaszakácskönyv 1.0

Írta: Vida Ágnes
pszichológus, a Kismamablog.hu szerzője
Ennek a m nek a tartalma !s eg"es r!szei a #reati$e #ommons licensz%elt!teleinek meg%elelően szabadon %elhaszn&lhatóak a %orr&s megjel'l!s!$el.

www.kismamablog.hu

Kismamablog.hu

Tartalomjegyzék

1. Mikor kezdjen enni a baba? 2. j ételek bevezetése! Mi legyen az els" kanálban?

#. Milyen ala$anyagokat válassz%nk? (.). *aj&t !tel $ag" k!sz b!bi!tel+ &. 'ogyan tan(ts%k meg önáll)an enni? ,.). -iből eg"en+ Kanalak, poharak *. +lválasztás és elválaszt)dás ,. -eggeli. ebéd. vacsora! /ányszor egyen a baba? 0. Mit le/et enni? Mivel várj%nk még? 1. 2 $é$es. a tört meg a szilárd 3. -ece$tek ..). /eceptek a ,01 hónapos bab&knak ..2. /eceptek a 3 hónapos bab&nak ..2. /eceptek a 40)5 hónapos bab&nak ..(. /eceptek )5 hónapos kortól

www.kismamablog.hu

Kismamablog.hu

1. Mikor kezdjen el enni a baba?
6 hi$atalos aj&nl&sok szerint az első %alatok ideje 1 hónapos korban k'$etkezik el. Ez persze nem jelenti azt, hog" napra pontosan ki k!ne $&rnunk a %!l !$es kort !s azt sem, hog" ha nem tetszik a bab&nak a kanalaz&s, akkor ne kezdhetne el ak&r )50)2 hónaposan enni. 6mi a 1 hónapos kor mellett szól az az, hog" enn"i idős korra a szer$ezet $asrakt&rai ki7r7lnek, sz7ks!g $an ut&npótl&sra, $alamint a legt'bb csecsemő ebben a korban m&r igen mozg!kon", 8g" sz7ks!ge $an t&pl&lóbb !telekre, szil&rd t&pl&l!kra. Valój&ban a hozz&t&pl&l&s megkezd!s!t a ,01 hónapos k'zti időszakra tehetj7k: amikor a baba m&r megt&maszt$a stabilan 7l, meg tudja %ogni a kanalat !s odah9zni a sz&j&hoz, a n"el$!$el nem tolja ki az !telt, amikor m&r akt8$an !rdeklődik a mi !teleink, az e$!s ir&nt, akkor j'n el az ideje az első %alatoknak. 4ontos. /ogy b(zz%nk a $ici ösztöneiben! $ont akkor lesz nyitott az evésre. amikor már tényleg sz5ksége van rá6 :em szabad erőltetni a dolgot, ha nem 8zlik neki az !tel, s8r, ha kitolja az !telt a n"el$!$el, akkor m!g nincs sz7ks!ge az an"atejen;t&pszeren k8$7l m&s t&pl&l!kra. <l"enkor ann"i a teendőnk, hog" $&runk, !s p&r nap m9l$a ism!t prób&lkozunk. 6 hozz&t&pl&l&snak ,01

hónapos kor előtt nem lehet indoka az, hog" a baba nem h8zik kellő tempóban $ag" %elkel !jszaka, teh&t biztosan !hes, nem el!g m&r neki az an"atej, a t&pszer= >a a baba jóked$ , el!gedett, n"ugodt, napi ?01 alkalommal pisil $ag" kakil, akkor
www.kismamablog.hu

biztosan

nem

!hes.

>a

Kismamablog.hu aggódunk emiatt, szoptassuk

meg

g"akrabban. >a t&pszeres a baba, akkor !rdemes s r bb t&pszerre $&ltani, esetleg az )0es kezdő t&pszerről &tt!rni a s r bb, laktatóbb 20es t&pszerre @, hónapos kor ut&nA $ag" be$ezetni az !trendbe a tejp!pet @szint!n , hós kortólA.

Milyen jelei vannak. /ogy a kisbaba megérett az anyatejen k(v5l más tá$lálék be7ogadására is? 0 elm9lt a baba 1 hónapos 0 stabilan tud 7lni 0 a sz&j&ba be$itt !tel be%el! meg", len"eli, nem tolja ki a n"el$!$el 0 $&ratlanul g"akrabban szeretne szopizni, mint akinek sosem el!g, !s ez nem rendeződik g"akoribb szoptat&ssal p&r nap alatt, mint eg" n'$eked!si ugr&sn&l 0 stagn&l a g"arapod&sa 0 $an %oga, k!pes r&gni 0 k!pes a kez!$el meg%ogni !s a sz&j&ba tenni az !telt
@%orr&s: BBBA

8e akkor a sz5leink miért adtak már 2 /)na$osan gy5mölcslevet? 6 2. $il&gh&bor9 eg" 9j ut&n t&pl&l&si $il&gszerte ir&n"zat, az te&t kialakult m&r 20(

amel"nek meg%elelően az el$&laszt&st hónaposan az an"atej elkezdt!k mell! an"&k. 6 picik m&r sz7let!stől kezd$e kaptak cumis7$egben, ha nem $olt an"atej akkor hig8tott teh!ntejet kaptak a picik @az akkori t&pszerek m!g meglehetősen kezdetlegesen $oltak, has%&j&st, em!szt!si gondokat okoztak a bab&nakA. 2 hónapos kortól
www.kismamablog.hu

g"7m'lcsle$et,

(

hónaposan

Kismamablog.hu g"7m'lcsp!pet reszelt

keksszel,

babapiskót&$al ke$er$e, ezt k'$etően %őzel!keket kaptak a picik. +z nem azért volt (gy. mert ez az egészséges. erre van sz5ksége a babának666 6z ok abban keresendő, hog" nem l!tezett a jelenlegi szoci&lis ell&tórendszer, az an"&k m&r a baba (01 hónapos kor&ban g"akran $isszamentek dolgozni, a picire a nag"sz7lők $ig"&ztak, $ag" b'lcs'd!be ker7lt. >a k'r7ln!z7nk a $il&gban a %ejlett n"ugati orsz&gokban az!rt terjedt el a t&pszerez!s, mert az an"&k k!n"telenek hamar $isszamenni dolgozni, 8g" nem szoptathatj&k a kicsit ak&r !$ekig ig!n" szerint. 2z ideális s9lygyara$odás 6m8g a pici nem dupl&zza meg a sz7let!si s9l"&t @&ltal&ban ,01 hónapos kora k'r7lA, a minim&lis heti s9l"g"arapod&s )55 gramm, ezt k'$etően a heti ?5 gramm is bő$en el!g, amikor pedig m&r k9szik0m&szik, az sem gond, ha eg"0eg" h!ten nincs s9l"g"arapod&s, persze ha$i szinten il"enkor is kell $alamenn"it h8znia @az ide&lis a 2550?55 gramm k'r7li h8z&s ha$onta ) !$es korigA. 6 kezdetben nag"on g"orsan h8zó bab&kn&l az is elő%ordulhat, hog" a m&sodik %!l!$ben csup&n ) kilót h8znak 'sszesen. >a sokat aggódunk g"ermek7nk h8z&sa miatt, jó tudni, hog" az &tlagos ) !$es baba s9l"a .0)5 kilogramm k'z'tt $an, k!t !$esen pedig a g"erekek t'bbs!ge ))0)2 kilogrammos @a %i9k &ltal&ban nehezebbekA %7ggetlen7l attól, hog" az elej!n jól h8zó baba $olt, $ag" !ppen lassan g"arapodott.

www.kismamablog.hu

mil"en hat&st $&lt ki a szokatlan !tel a pici szer$ezet!ben.hu 2. sz!kreked!sA. hog" en"he sz!kreked!st okoz.hu . 6z első alkalommal a legt'bb baba %intorogni szokott. >a nem okoz gondokat a bab&n&l @n"ugtalans&g. de elő%ordulhat. j ételek bevezetése! Mi legyen az els" kanálban? 6z első kan&l tartalma ke$!s g"7m'lcsl! leg"en. >a 8zlik a bab&nak az első %alat. 6 legjobb az alma. C'bbet ne adjunk.kismamablog. az biztosan nem okoz %&jdalmat a pici pocaknak. ez!rt a k'$etkező adaggal mindenk!ppen $&rjunk m&snapig. hiszen 9j 8zről $an szó. akkor a k'$etkező nap $alami$el t'bbet www. 6z an"atej !desk!s 8z!hez szokott picinek k7l'n'sen sa$an"9nak t nhet az alma. ez teljesen term!szetes. akkor első alkalommal ak&r ( kan&lk&$al is megehet belőle.Kismamablog. 6z alma meglehetősen &rtalmatlan. hiszen nem tudni.

ha m!g nem tud enn"it megenni. majd j'het a csirkem&j. Ej !telt mindig akkor $ezess7nk be.Kismamablog. g"7m'lcs'k t'bbs!g!t $eg"szerrel kezelik. a marhah9s !s a sert!s. Eg"r!szt a kertben a k&rte$ők ellen permetezik. eg"&ltal&n nem permetezt!k. 6 $eg"szerezett z'lds!g0g"7m'lcs mellett a m&sik nag" csapda a g!nkezelt &ruk. %ahamuA $!dt!k meg a k&rte$ők ellen. mel"ek ug"an jól n!znek ki. ha az előzőből m&r legal&bb ? kan&lk&$al k!pes el%og"asztani. hog" kib8rja az utat az 7zletek polcaiig.hu is kaphat. Valamint senki sem www. '9sok 6 h9sokat aj&nlott min!l hamarabb be$ezetni a magas $astartalom miatt. 6 harmadik nap. hog" a F%rissG z'lds!gek. ha tetszik neki az e$!s. amel"ek hazai termel!s ek !s nem kezelt!k őket $eg"szerekkel. de 8z7k kor&ntsem ol"an. m!rgektől. ez!rt manaps&g eg"re nag"obb az ig!n" a bioterm!kek ir&nt. a hal. #sirke !s pul"kamellel kezdj7k.hu . Hó lenne magunkat !s g"ermek7nket megó$ni a %eleslegesen k&ros an"agoktól. %rissen szedett port!k&!. #. mint a kertben n"&ron. m&sr!szt a k7l%'ldről hozott &rut sok esetben !retlen7l szedik le !s mesters!ges an"agokkal !rlelik $ag" ezekkel tartós8tj&k. Milyen ala$anyagokat válassz%nk? :io vagy nem bio? +z itt a kérdés6 -anaps&g m&r k'ztudott.kismamablog. de az sem baj. kaphat ke$!s alaposan 'sszeturmiDolt almap!pet is. $ag" term!szetes an"agokkal @pl. Ekkor m&r nem %elt!tlen7l kell g"7m'lcsle$et adni. ak&r eg" teljes adagot @)?5 grammA is el%og"aszthat.

hog" a g!nmódos8t&s. k&poszt&t. ekcéma és egyéb betegségek kivált) okai6 'ol vásárolj%nk? Mit tegy5nk. 6z őszi0t!li időszaknak is meg$annak a jellegzetes.Kismamablog. Liopiacból eg"előre m!g ke$!s $an haz&nkban. azonban p!ld&ul a szójak!sz8tm!n"ek kb.kismamablog. /a minél kevesebb mesterséges anyag j%tna a szervezet5nkbe a tá$lálékkal. a z'lds!get ne a hipermarketekben $&s&roljuk meg. K!ld&ul tejallergi&s g"erekekn!l a szójatej !ppen ebbe a kategóri&ba tartozik. . asztma. ke$!s r!p&t. !s m!g az Európai Inió ter7let!n sem jellemző. Erről akkor sem kell lemondanunk. a mesters!ges bea$atkoz&s r!$!n mil"en probl!m&kat okozhatnak k!sőbb az il"en term!kek. hog" term!szetes &rut kapunk. ha nincs kert7nk. Mindig szezonálisat egy5nk -indenki tudja.hu . /iszen é$$en ezek az anyagok a kés"bbi allergiák. mi a k7l'nbs!g a hipermarketben t!len $&s&rolt eper 8ze !s a kertben ta$asszal leszedett k'z'tt. hiszen ak&r eg" panellak&s erk!l"!n eg" balkonl&d&ban lehet tartani %riss % szern'$!n"eket. hanem lehetős!g szerint piacon. !s itt se a nag"kereskedőket $&lasszuk. %inom z'lds!gei. saj&t kertben termeltet. itt azonban biztos. . www.yermek5nk <és saját= egészség5nk érdekében j) lenne. akik ke$!s &rut hoznak ki.hu tudja. /a nincs a közelben bio$iac? >a lehet. il"enkor ezeket %og"asszuk: burgon"&t. Kersze a legjobb !s legolcsóbb megold&s az. >az&nkban eg"előre nem lehet g!nkezelt z'ld%!l!ket kapni. n&luk r& is k!rdezhet7nk az esetleges permetez!sre. ha a saj&t kert7nkben termel7nk id!n"z'lds!get. !s n!h&n" tő paradicsomot. !s az itt kapható term!kek &ltal&ban jó$al dr&g&bbak.5J0&t g!nkezelt szój&ból &ll8tj&k elő. hanem azokat a termelőket.

hu . m&ln&t !s eg"!b g"7m'lcs'ket kis dobozokban le%ag"aszthatjuk.g"7m'lcs't eszik. az jobb szomjoltó !s a %ogainak sem &rtalmas. 4agyassz%nk6 4"zz5nk be6 >a a hozz&t&pl&l&s t!len kezdődik. mel"eket a pinc!ben t&rol$a hetekre0hónapokra jó alapan"agokra tehet7nk szert. abban a pillanatban azonban. >a $an r& módunk. k'rt!t. 8g" e$!s ut&n nem lesz szomjas.Kismamablog. szőlőt. kapjon ink&bb %orralt $izet $ag" bababar&t &s$&n"$izet. geszten"!t. $ag" előtt kap kanalas !telt.kismamablog. Ez ne tea $ag" g"7m'lcsl! leg"en. mog"orót. azt&n 2 h!tig dunsztoljuk az &g"nem tartóban az &g"nem k'z'ttA. s7tőt'k't. >(z Kezdetben a baba szoptat&s ut&n. h7$el"eseket M !s m!g sorolhatn&m.hu alm&t. kapjon ink&bb $izet. megh&mozott őszibarackot. >asonló módon eltehető a paprika is. www. az ősz %ol"am&n $&s&roljunk $id!ki őstermelőktől zs&kos burgon"&t. meg lehet k8n&lni eg" kis inni$aló$al. illet$e %őzhet7nk be kompótot. diót. s&rgabarackot. szil$&t. #sap$izet ) !$es korig ne adjunk a kicsinek. hag"m&t !s alm&t. r!p&t. akkor sem kell lemondania a bab&nak a %inom g"7m'lcs'kről: a megmosott. a paradicsomot magunk is be%őzhetj7k @ak&r h!j&ban is be lehet %őzni a %!lbe$&gott paradicsomokat. c!kl&t. hog" $alamel"ik !tkez!sn!l m&r csak %őzel!ket. m!g %orrón teg"7k 7$egbe őket. lek$&rokat ked$7nk szerint.

azonban a g"7m'lcsp!peket t!len nehezebb beszerezni. hog" dr&g&bb. $ag" ha m&sra szeretn!nk b8zni a kicsit. ha nag" a hajt&s !s nincs idő %őzni.1. 6mikor m&r t'bb%!le !telt eszik. Valój&ban nem nag" gond %őzni a bab&nak. akkor r& %og szokni az 8z!re !s elő%ordulhat. 6 %őzel!kek elő&ll8t&sa h&zilag g"erekj&t!k. nem %og neki 8zleni a h&zikoszt. Ez!rt il"enkor sokkal praktikusabb eg" neg"ed alm&t 'sszeturmiDolni. hiszen nem %og" el. $alósz8n leg 8g" sem %og el%og"ni. addig %elesleges az 7$eges !tel. ?aját étel vagy kész bébiétel? >a azt szeretn!nk. $el7nk eb!det. amikor m&r $el7nk eg"7tt ehetne mindent. de m!g nem tudja megr&gni: %őzz7nk meg eg"szerre eg" csirkemellet $ag" pul"kamellet. %elbont&s ut&n pedig csak 2 napig t&rolható. turmiDoljuk 'ssze a %őzől!$el. p!ld&ul utaz&skor.Kismamablog.hu #.kismamablog. teg"7k bele eg" gumis www.hu - . ha n!h&n" apró tr7kk't alkalmazunk: amikor m&r h9st is eszik. -&sik h&tr&n"a a b!bi!teleknek. >a $iszont mindennap b!bi!telt kap a baba !s csak azt. 6 b!bi!telek is jól j'hetnek. hog" eg"7tt g"ermek7nk kanalazza a a mihamarabb $as&rnapi akkor !rdemesebb h&zikosztra szoktatni. 6m8g csak )0) kan&lk&$al eszik. elő&ll8tani. a mi !teleinkből kaphatja a sz&m&ra %ontos r!szeket. il"enkor jól j'hetnek a k!szen kapható g"7m'lcsp!pek. 6kkor is jól j'hetnek. $alamint a nag"obb !tk kicsik nem laknak jól $ele. hog" p&r hónap m9l$a. !s hi&ba kapja m!g 2 napig a m&r %elbontott !telt. a marad!kot meg megehetj7k mi.

amit leg&lisan t'mhet a sz&j&ba A Nontos.hu . mert ezzel sokat tanul. j&tszani az !tellel. hog" m&r nem t&tja a sz&j&t. Engedj7k. Ebből lehet a pici sz&m&ra ki$enni majd !s hozz&ke$erni a %őzel!kekhez a napi h9sadagot.hu j!gkockatartóba !s %ag"asszuk le. mozgalmasabb napokon. elkezd maszatolni. kapjon elők!t. ne akarjuk g"orsan megt'mni. amikor nem %őz'l. izgalmas dolog. $!gre !rdekes. amikor m&r nag"j&ból maga kanalaz. Által&ban onnan tudjuk meg. de %el&ll8thatunk bizon"os www. Co$&bbi 'tleteket a receptekn!l tal&lhatsz. azt&n kis ed!n"ekben adagonk!nt le%ag"asztod. k!sőbb.kismamablog. >ag"juk. hog" eleget e$ett. Ezt eg" bizon"os %okig hag"hatjuk. illet$e.Kismamablog. a t&n"!rból maga $ehesse ki a %alatot. a kicsi kaphat paradicsomos krumplit $ag" rizst stb. a %őzel!k0alapan"agokat a saj&t napi !teleinkből $&lasszuk ki: ha le$est %őz7nk a kicsinek 'sszeturmiDolhatjuk belőle a kor&nak meg%elelő z'lds!geket. hog" maga k8s!rletezzen a kan&l meg%og&s&$al. hog" az !tkez!seknek mindig leg"en eg" kerete: 7ltess7k etetősz!kbe @$ag" ha m!g nincs a hordozóba $ag" pihenősz!kbeA a kicsit. hog" a maga tempój&ban eg"en. >a eg"%ajta %őzel!kből nag"obb adagot %őz'l eg"szerre. eg" meg%oghatja a kicsi a kanalat @!s akarn&. ha paradicsomszószos t!szt&t esz7nk. &. 'ogyan tan(ts%k meg önáll)an enni? 6z 'n&lló e$!sre tan8t&s m&r az első alkalommal hog"ne elkezdődhet: hiszen ha akarja. a baba megkaphatja.

Ordemes teh&t g"erekeknek $aló tompa $ill&t !s 1 Minden babának van egy olyan korszaka. Kersze sokkal g"orsabb !s k!n"elmesebb lehet g"orsan megt'mni a bab&t. !s a dobálás $elyett %jabb maszatolós tev!kenys!get talál magának a kicsi& www. a kanalat stb. !s elsaj&t8tja a mozdulatainkat. 6z se baj. ha a darabos %őtt !teleket k!zzel eszi. ha csak kan&llal enne a baba. Aanál.hu . hanem kan&llal kell enni. !s hag"juk. n"ugodtan megkóstolhatja az !letkor&nak meg%elelő %alatokat. a k!s meg el$&ghatja a kez!t. mert a kicsi ja$ar!szt 'n&llóan %og enni. a picit sajnos ezek az eszk'z'k is nag"on !rdekelni %ogj&k. hog" ő csipegesse %el. 6zon se h&borodjunk %el. hog" abba nem n"9lunk bele. !s hag"juk. sz!pen r&g. szerencs!re #ár $!t alatt elm%lik ez az id"szak. villa. ehet7nk k'z'sen. aggódó an"uk&k. teg"7nk a t&n"!rj&ra kis %alatk&kat. mert a $ill&$al megsz9rhatja mag&t.Kismamablog. de ha n!h&n" h!tig t7relmesek $ag"unk. a ken"eret.hu szab&l"okat p!ld&ul. hog" a kez!$el nem tapicskolhat a %őzel!kben !s a le$esben. @egy5nk t5relmesek6 Előbb0utóbb minden g"erek megtanul 'n&llóan enni.kismamablog. azt szeretn!nk. mik'zben mi esz7nk: k'zben %ig"eli mit csin&lunk. hog" maga k8s!rletezzen. kés :oha mi. amikor imádja ledobálni a földre a tárgyakat (ilyenkor fedezi fel a gravitációt. ha !rdeklődik !teleink ir&nt. hog" nem szabad a %'ldre ledob&lni az !telt. !s t9llenni az etet!sen. a g"7m'lcs't kock&zzuk %el. ) K'z's !tkez!sekhez m&r kezdettől %og$a a saj&t asztalunkhoz 7ltethetj7k. ha csak n!zelődik $ag" j&tszik az etetősz!kben 7l$e. de persze elmondhatjuk neki. bár nekünk csak egyszerű rosszalkodásnak tűnik  !s erre az etet"sz!k ideális tere#. akkor hamarosan megszabadulhatunk az etet!s terh!től. 6mikor m&r szil&rd !teleket eszik.

ha elősz'r szelepes itatóból tanul meg inni a pici.Kismamablog.0)5 hónapos korban. de megszokja a kicsi !s k!sőbb nem lesz ked$e poh&rból inni. 8g" nem 'nti mag&t %ol"ton n"akon az inni$aló$al. >a cumis7$egből iszik. ezt cumis7$egből meglehetősen macer&s neki kidolgozni. kerekheg" k!seket beszerezni. mint a kanalaz&st. az 'n&lló !s $alóban hat!kon" kanalaz&s ideje @amikor m&r nem pot"ognak ki a %alatok a kan&lból !s ak&r a le$est is meg tudja eg"ed7l enniA m&s%!l !$es kor k'r7l k'$etkezik el.hu !letlen. 6 szelepes itató l!n"ege. hamar %ogszu$asod&st okoz. 8g" amikor $alóban megszomjazik a g"erek. mintha poh&rból inna. nem saj&t8tja el a poh&rból i$&shoz sz7ks!ges mozdulatokat: hog" ne 'm'lj'n ki a poh&rból az ital. ez!rt sok baba ezt hamarabb tanulja meg. n"&ri k&nikul&ban ak&r ) liter %ol"ad!kot is meg tud inni eg" baba. de az i$&s technik&ja ug"anaz. hog" nem tud belőle ki%ol"ni az ital mag&tól. sokat kell dolgoznia !rte. hog" a kicsi a %ogai i$&s k'zben &znak a l!ben.hu . 'amar megtan%l $o/árb)l inni. 6 cumis7$eggel az a baj. ami ha cukros italról 0 g"7m'lcsl!ről $ag" te&ról 0$an szó. nem &zik a %oga a www. ) !$es kor k'r7l &ltal&ban m&r gond n!lk7l sz9rj&k %el a nag"obb %alatokat a $ill&ra. !s a csőr mere$ kik!pz!se miatt nem tudja szopizni a $!g!t. $iszont ug"an9g" meg kell d'ntenie az i$&shoz.kismamablog. pedig . 'ogyan tan(ts%k meg itat)$o/árb)l inni? 6 poh&rból i$&shoz $ezető 9ton jó megold&s. -i$el $ill&$al eg"szer bb enni. ami$el ked$!re g"akorolhat. mint a poharat. /a /agyj%k 6 cumis7$eg haszn&lata k!n"elmes megold&s. hog" hog"an tartsa. sz8$ni kell. /&ad&sul a cumis7$egből lassan j'n az inni$aló.

ha il"enkor $alami ol"an g"7m'lcsle$et tesz7nk a poh&rba. g"orsabban lehet $ele sokat inni. am8g nem j'n %el az ital a poh&rból. de hamar megtanulja majd. Ez&ltal r&j'n a sz8$ósz&llal $aló i$&s technik&j&ra. nem tud to$&bb inni.hu cukros l'tt"ben.0)5 hónapos korban m&r n"ugodtan megprób&lkozhatunk $ele. $ag" ak&r j&t!k k'zben !s hag"juk. !s hat!kon"abban. 6z itatópoh&rból $aló i$&s technik&j&t 9g" tanulja meg a baba a legk'nn"ebben. Bo/árb)l inni 6mikor m&r 7g"esen iszik szelepes poh&rból. hanem %ol"ik mag&tól. akkor mag&tól hamar r&j'n majd. mert ha nem n"eli le az előzőleg kisz8$ott menn"is!get. !s a n"el$!$el. 'ogyan tan(ts%k meg sz(v)szállal inni? 6 sz8$ósz&llal $aló i$&s jól j'het. hog" maga %edezze %el. 6 sz8$ósz&lba sz8$junk %el eg" kis italt. hog" mire $aló a poh&r !s hog"an kell haszn&lni. $alamint az 7$eg dől!ssz'g!nek $&ltoztat&s&$al k!pes lesz www.hu . mert jó j&t!k. Hó. amikor a baba m!g nem tud maszatol&s n!lk7l poh&rból inni. amit sz8$esen iszik a pici. de ha lelkesen prób&lkozik a dologgal. hog" eg"etlen sz8$&sra a baba g"orsan %el tudja sz8$ni az inni$alót. !s nincs n&lunk itatópoh&r. Valósz8n leg jóp&r alkalommal %ogja n"akon'nteni mag&t. mint a szelepes poh&rból. majd %ogjuk be a sz8$ósz&l $!g!t. !s legk'zelebb m&r lesz t7relme addig sz8$ni.Kismamablog. .kismamablog. -i$el a szelep miatt csak )02 csepp cs'p'ghet ki a poh&rból. hog" nem kell ol"an erő$el sz8$ni az italt. megprób&lkozhatunk a szelep kiszerel!s!$el $ag" adhatunk neki sz k sz&j9 bolti 7d8tős7$egből inni. ha odaadjuk neki a poharat az etetősz!kben 7l$e. le'nteni nem tudja $ele mag&t. 6 g"erekek r&ad&sul nag"on szeretik a sz8$ósz&laz&st.

de manaps&g m&r %ill!rek!rt lehet kapni elők!ket @!n diszkontban ?55 Norint!rt $ettem a )5 darabos csomagotA.kismamablog. $o/arak. ekkor m&r n"ugodtan a kez7kbe adhatjuk. mert ha m&r $an %oga a g"ereknek. e$őeszk'z'k is jól j'hetnek. %el!ig t'lts7k a poharat. ez!rt nem &rt n!h&n" tr7kk't alkalmazni: B!tezik ol"an előke. mert ha n"akon'nti mag&t a g"erek. ha m an"ag t&n"!rból kap enni a pici. 8g" a FbalesetekG eg" r!sze elker7lhető= &. www. hog" kellők!pp strapab8ró an"agból k!sz7lt kanalat $&s&roljunk. ha a t&n"!r alj&n minta $an. :ag"j&ból ) !$es kor k'r7l m&r k!pesek 7zembiztosan poh&rból inni. Mib"l egyen? Aanalak. hog" a n"ak&ba boruljon az eg!sz. $ag" ha ki$&laszthatja a poh&r sz8n!t.1. -indig csak harmad&ig. Ke$!sb! baleset$esz!l"es a dob&lóz&s.hu meg%!kezni. ha eg" kon"haruh&t k't7nk a baba n"ak&ba. ami a karj&ra is r&lóg a kicsinek. 6mikor m&r 7zembiztosan eszik a pici. akkor nem &zik &t. %est!shez is %el$eheti. hog" eg"etlen kan&l p!ppel menn"ire 'ssze tudja mag&t kenni a baba  6z 'n&lló e$!s prób&lkoz&sai pedig igaz&n koszolós te$!ken"s!gek. -&r az első alkalommal haszn&ljunk elők!t: nem is gondoln&nk.hu . el"kék 6m8g igaz&n pici a baba. nem %ogja ig!n"elni a sz8nes t&n"!rk&kat. !s a m an"ag poharak. $ag" lelocsolja mag&t le$essel. sőt k't!n" %orm&j9 is $an= <l"et saj&t kez leg is ki$&ghatunk eg" nag" nejlonzs&kból $ag" szat"orból.Kismamablog. de )0m&s%!l !$es kortól kezd$e m&r tetszhet neki. k'nn"en elharaphatja a kanalat= +l"ke 6 spórolós megold&s az. arra azonban %ig"elj7nk oda. 6 m an"ag h&t9 előke az!rt jobb.

abból tehet7nk r& mos&s előtt eg" kicsit. !rdemes meg%ontolnunk n!h&n" sokkal p!nzt&rcabar&tabb megold&st: Cs(ros 7oltokra! a legjobban a sima mosogatószerek szedik ki a zs8ros %oltokat.kismamablog. !s alig %!l óra alatt elt nhet a %olt= www. . amit nem. lehetőleg a saj&t m!ret!n!l nag"obbat. csak eg" kicsit kell a %oltra kenni.- Kismamablog. kaka)ra! a t'bbs!g!t a sima h&zi mosószappan kiszedi. Makacs 7oltokra! az ecetes &ztat&s seg8thet.y5mölcs7oltokra. >a teh&t mos&s ut&n %oltok maradnak a ruh&ban. hag"ni &llni. ter8ts7k ki a napra. ha %ol"!kon" mosószert haszn&lunk. 4olttiszt(tás 6z kell 'n&lló lenn7nk e$!s a elsaj&t8t&s&nak %oltelt&$ol8t&ssal logikus kapcsolatos k'$etkezm!n"e. -ielőtt azonban hatalmas 'sszegeket &ldozn&nk m&rk&s %olttiszt8tókra @amik eg"!bk!nt &ltal&ban csak kb. hog" hamarosan igen t&j!kozottnak k!rd!sekben.2. &.hu . azt&n mehet a t'bbi ruh&$al a mosóg!pbe. azt a Vanish szappannal tudjuk kiszedni $ag". a %oltok ?5J0&t szedik kiA. rossz g"erekpólót is r&adhatunk. *zinte minden %oltra: a napon $aló sz&r8t&s meglehetősen makacs %oltokat is ki tud szedni minden%!le előzetes k!zi mos&s !s eg"!b hókuszpókusz n!lk7l.hu Eg" r!gi.

de az is lehet. il"enkor tejterm!kekkel @ha nem tejallergi&sA. %!l !$es kora ut&n %okozatosan &t lehet t!rni a $eg"es t&pl&l&sra. n"ugtalanabbul %og aludni tőle. <dő$el megtetszik neki az e$!s. !s eg"re nag"obb adagokat eszik meg szopi ut&n. 8g" az !tkez!si időpontok idő$el &talakulnak. K!t szopiz&s k'z'tt kap enni a baba. +lválasztás és elválaszt)dás 2mennyiben már nem szo$izik a baba. illet$e 4 hónapos kor ut&n a (0 as t&pszerekkel. $an8li&s. >a m!g an"atejet is kap a baba.Kismamablog.kismamablog. 6 kakaót lehetőleg prób&ljuk ker7lni. $alamint sz!kreked!st is okozhat. www.hu . B!tezik epres. mert t9lp'rgeti a bab&t. hog" a baba %!l !$es kora ut&na $alamikor m&r k'sz'ni sz!pen nem k!r a megszokott t&pból. a hozz&t&pl&l&snak h&rom %!le módj&t $&laszthatjuk: ). de t&pszert eg!szen ) !$es kor&ig kapjon. ban&nos. 2. ke$esebbet. ut&na %okozatosan %el$&lthatja azt a tej. ami eg"r!szt nem t9l eg!szs!ges il"en kicsi korban. *. akkor. ha m&r nincs r& sz7ks!ge. amikor m&r nincs r& sz7ks!ge. de a szopiz&si alkalmat mag&tól hag"ja el.hu -inden %oltot miut&n r&tett7k a %olttiszt8tót @szappant $ag" m&stA eg" k'r'mke%!$el !rdemes megcsiszatolni p&rszor. m&sr!szt sz&munkra is kellemetlen perceket szerezhet. tejp!ppel. *zopiz&s ut&n kap enni a baba. hog" m!g sok&ig $&ltogatni %ogja a kettőt. mert ko%%ein $an benne. P"akran elő%ordul. tejjel pótolhatjuk a t&pszert $ag" megprób&lkozhatunk az 8zes8tett 20es. a szopikat sz!pen elhag"ja a pici.

Ezut&n a reggelit lehet ki$&ltani. 6 legutolsó a $acsora ki$&lt&sa lehet. >a szeretn!nk az an"atejről $ag" t&pszerről %okozatosan &tt!rni a %őzel!kre. !s min!l nag"obb adagokat kezd enni a picur. 2. . 6 d!lut&ni időpont ut&n az eb!det $&ltsuk ki %őzel!kkel. Mikor egyen? 1& 6z első %alatok idej!t !rdemes a d!lut&ni ut&nra. ez!rt elő%ordulhat. ?. ann&l jobban cs'kken a k'$etkező szopiz&sn&l a tejig!n"e.t&pszer elhag"&sa. Ezzel a módszerrel nag"j&ból 20. hetente lehet elhag"ni )0) szoptat&si alkalmat. szerintem %elesleges erőltetni. <l"enkor az e$!szet mindig szopi előtt $an. hog" be kell $ezetn7nk a $acsor&t a %7rd!s előttre.Kismamablog. m8g $!g7l teljesen el is hag"ja. de sok baba ehhez nag"on ragaszkodik. *zopiz&s előtt kap enni a baba. Ez a módszer akkor jó. al$&s !s kipihent a baba. akkor elősz'r ezt az uzsonnaidőpontot hag"juk el. (.hu .kismamablog. idő$el maguktól is elhag"j&k a kicsikA www. jóked$ ór&kra amikor tenni. ha $alami miatt sz!p lassan szeretn!nk elhag"ni az eg"es szoptat&si alkalmakat.hu (. de le%ek$!s előtt m!g k!r t&pszert $ag" an"atejet a baba @ennek &ltal&ban lelki okai $annak !s nem az !hs!g miatt kell.. Ezt k'$etheti a d!lelőtti szopi.

ebéd. Által&ban ? !tkez!st szoktak aj&nlani. ór&nk!nt esznek a g"erekek.. vacsora! /ányszor és mennyit egyen a baba? 6z előző %ejezet $!g!n m&r nag"j&ból kider7lt. hog" 10)2 hónapos kor k'z'tt napk'zben kb. de az se gond. ha 1 hónaposan kezdt7k a hozz&t&pl&l&st !s nag"j&ból 2 hetente $&ltottunk ki )0) szopiz&st. h&n"szor is eszik nag"j&ból eg" baba. akkor $alamikor 4 hónapos kor ut&n ker7l sor a reggeli ki$&lt&s&ra. $ag" tej%eles0t9rót is ehet reggelire. . )50)) hónapos kor k'r7l m&r toj&s%!l!kkel. azt&n %okozatosan azt is eheti a baba. joghurtot. sajtot.Kismamablog. -eggeli. ha m&r tud r&gni. hog" eg" pici mag&tól &tt!r a napi n!g"szeri e$!sre. +béd Kezdetben az !letkornak meg%elelő %őzel!kek. Által&noss&gban elmondható. amit mi esz7nk www. de az sem ritka. -eggeli Itolsó előtti !tkez!sk!nt ezt $&ltjuk ki. tejp!pet.kismamablog. ha enn!l g"akrabban !hezik meg a pici. tej%eles ken"eret. kaphat a pici gabonapel"het. lek$&ros ken"!rrel.hu .hu . nem ig!n"el t'bbet. tejbegr8zzel gazdag8thatjuk a $&laszt!kot. T(z)rai <tt $alamil"en g"7m'lcs't !rdemes adni !letkornak meg%elelően. $ajasken"eret. Ebben a korban m&r meglehetősen $&ltozatos reggeliket adhatunk. $ag" a napirendbe nem %!r bele t'bb e$!szet.

>acsora >asonló. 8zl!stől %7ggően. hog" az eg"es %őzel!kek.Kismamablog. Emellett a szil&rd !tel menn"is!g!nek eld'nt!s!ben hag"atkozzunk a baba 'szt'neire: ha csak ?5 grammot eszik meg eg" !tkez!sre az sem baj.hu . ha meg 2?5 grammot ig!n"el.kismamablog. akik enn!l t'bbet. Mennyit egyen egyszerre? 6 b!bi!telek &ltal&ban )?5 grammosra $annak szab$a. de a napi g"7m'lcsadag n'$el!se !rdek!ben il"enkor megprób&lkozhatunk n!h&n" szelet alm&t $ag" m&s szezon&lis g"7m'lcs't k8n&lni a kicsinek. +l"étel. hog" ) !$es korig a t&pszeres bab&knak napi %!l liter t&pszer. Által&ban a lassan h8zó0rossz e$ő bab&k an"uk&i szoktak aggódni az adagok miatt: ők megprób&lkozhatnak azzal. mint a reggeli. $ag" ke$esebbet esznek. az an"atejeseknek az ig!n" szerinti an"atejmenn"is!g sz7ks!ges a %ejlőd!shez. 7"étel. mert nag"j&ból enn"i az ide&lis menn"is!g eg" !tkez!sre. esetleg g"7m'lcsle$et adni inni.hu Dzsonna <sm!t lehet g"7m'lcs't enni. akkor eg"e meg n"ugodtan. de $annak bab&k. 6z e$!s ut&ni i$&sról sose %eledkezz7nk meg= www. de lehet %őzel!k $ag" tejp!p is. desszert Által&ban eg" adag %őzel!k eb!dre elegendő szokott lenni. p!pek ut&n a ked$enc g"7m'lcs'k $alamel"ik!$el is megk8n&lj&k a picit. 6z alap az.

hu 0. hog" eg" 1 hónapos !s (5 napos baba m!g ki7t!ses lesz a ban&ntól. hog" mikor kaphat a g"erek $!gre m&r ki%lics7csk't betartani: 'a a családban el"7ord%l allergia. illet$e a nem hipoallerg!n t&pszerekkel ebben az esetben ne prób&lkozzunk. tej%elt.hu .kismamablog. za$arok. !s nag" gond0e ha %!l!$esen megn"alta az anan&szt. 6 tejp!ppel. hog" a napokat sz&ml&ln&nk. 6 szab&l"ok nem mere$ek. joghurtot . $ag" akkor ekc!ma. hónaposan adjuk elősz'r. kaphat0e m&r 3 hónaposan s&rgabarackot. *zó$al ahel"ett. 6 tejterm!keket t9rót. a tejet meg csak ) !$es kor ut&n prób&ljuk ki. hog" !rz!ken" r& a baba. ez!rt meglehetősen neh!z kiigazodni abban a tekintetben. ki7t!sek. ke%8rt. akkor lehetőleg ker7lj7k a %eh!rken"eret !s prób&ljunk meg elősz'r k'lest. 6mi a gabona%!l!ket illeti: ha g"an8tjuk. tej!rz!ken"s!g. min!l r&gcs&lni. rizst. sz!nan&tha. Mit le/et enni? Mivel várj%nk még? -inden hozz&t&pl&l&si t&bl&zat m&st 8r. em!sztőrendszeri tejallergia. teljes kiőrl!s www. 3 hónaposan meg m&r nem. ink&bb n!h&n" alapszab&l"t prób&ljunk glut!n!rz!ken"s!g halasszuk k!sőbbre a tejterm!kek !s a gabona%!l!k be$ezet!s!t. nincs ol"an.Kismamablog. hog" most akkor mikor mit lehet ennie a bab&nak.

dió$al is. $elő.org. citrom.A. pacal. ez!rt csak akkor adjuk neki. amikor m&r biztosan !s hat!kon"an tud r&gni.A tapasztalunk. k'r'm. ha erre is !rz!ken" a pici. esetleges $!gzetes is lehet=== Erről bő$ebben a Qikip!di&ban ol$ashatsz: http:.kismamablog. narancs. okozhatnak. azok a d!lig"7m'lcs'k @ban&n. akkor mindenk!ppen konzult&ljunk az or$ossal a baba t&pl&l&sa 7g"!ben= Aét éves korig semmiké$$en ne adj%k: tartós8tószert. anan&sz stb.. szalonna.Riki. m&sr!szt allergi&s www. $irsli. zs8r. %el$&gottak. kóla !s eg"!b sz!nsa$as 7d8tők. mesters!ges szinez!ket. ezek sz&mos probl!m&t ó$atosan b&rmil"en akkor eg" darabig ne adjuk.hu gabonapel"het adni. csoki. ropi 2mivel vigyázni kell m!g. ezek is s9l"os allergi&t.hu . Eg"r!szt a baba k'nn"en %!lren"elheti.Kismamablog. kolb&sz. hasmen!s stb. mangó.hu. Mézet semmik!ppen ne adjunk ) !$es korig m!g te&ban sem= 6 !s az m!z botulizmus %ertőz!s cs8r&it ak&r tartalmazhatja. %7st'lt h9sok. arom&t. chips.Rikipedia. %urcsas&got @szokatlan n" g'ss!g. 8z%okozót. m&jkr!m. $ezess7k ki7t!st ez!rt $ag" mindig ha eg"!b be őket. !des8tőszert tartalmazó !tel.Lotulizmus Evatosan kell bánni a mogyor)val. !let$esz!l"es &llapotot id!zhetnek elő.

kapor. narancs. pasztin&k. ki%li szil$a. kukorica 0 /)na$os kort)l ad/at) ban&n. met!lőhag"ma 1 /)na$os kort)l ad/at) ken"!rh!j. ) !$es korig semmik!ppen ne adjuk. őszibarack. ez!rt lehetőleg min!l to$&bb $&rjunk a be$ezet!s7kkel !s. passz8rozott z'ldborsó @h!j n!lk7lA.hu reakciót $&lthatnak ki. s7tőt'k. csereszn"e www. brokkoli. %eh!rr!pa. uborka @s7t$e $ag" %őz$eA. s&rgabarack. ringló. c!kla gabona0pel"hek. cukkini. zellerle$!l. g'r'gdinn"e. zab. 6z Eg"es7lt Államokban az or$osok eg!szen ( !$es korig nem aj&nlj&k a %'ldimog"oró %og"aszt&s&t= 2 gomba is allergiz&lhat. zeller. k'rte. megg". /)na$os kort)l ad/at) alma. Fs végezet5l álljon itt egy le/etséges táblázat az egyes ételek bevezetését illet"en a teljesség igénye nélk5l! .kismamablog. b9za. t'k.Kismamablog. sp&rga. rizs. ) dl %őzel!k petrezsel"em. s&rgar!pa. s&rgadinn"e. pul"ka !tolaj : ) k&$!s0 kan&l .hu . de jobb $ele $&rni 2 !$es korig. ha elő%ordult mog"oróallergia a csal&dban. akkor ink&bb csak allergia$izsg&lat ut&n kapjon belőle a g"erek. geszten"e burgon"a. t'k%!l!k csirke. citrom paradicsom. sal&ta @%őzel!knek elk!sz8t$eA.

kis menn"is!gben. szamóca. mangó. paprika teh!ntej. csal&nA Más7él éves kort)l ad/at) kiRi. csirkem&j leg%eljebb heti ) alkalommal >a a csal&dban nem %ordult elő allergi&s megbeteged!s: ke%8r. sóska. m&ngold %őtt toj&ss&rg&ja heti )02 alkalommal 1 éves kort)l ad/at) uborka n"ersen $ag" sa$an"8t$a @reszel$eA. t9ró. hal. kar%iol. bab marha. rebarbara.kismamablog. lest"&n g"7m'lcste&k 10G11 /)na$os kort)l ad/at) k&poszta. juht9ró. %eketeribiszke. szurok% . csicsóka. nat9r joghurt. csicseriborsó. juhsajt teljes kiőrl!s gabon&k. %elesborsó.hu kelk&poszta. !s kecskesajtok. szójatej. $'r's0 !s %okhag"ma @s7t$e $ag" %őz$eA. m&lna. szójato%u. napra%orgómag. padlizs&n. retek. egres. szeder. borsika% . %őzel!k $ag" g"7m'lcs kieg!sz8t!sek!nt &rpa. spenót. rozspehel" bazsalikom.hu . $'r'shag"ma !s %okhag"ma n"ersen. borsmenta. &%on"a. ribiszke. Kismamablog. szójabab. t'kmag !s eg"!b olajos mag$ak g"óg"n'$!n"te&k @menta. s&rgaborsó.z'ldborsó. citrom% . kecsketej. z'ldbab. toj&s%eh!rje. d!lig"7m'lcs'k @anan&sz. sert!sh9s. grape%ruit stb. eper. som. k'les. $aj. csipkebog"ó. lencse. sajt. tejsz8n. kakukk% . karal&b!. cirtom% . hajdina m!z.A www. tej%'l. mandula.

esetleg m&r az első %ogak is kint $annak. >a m&r megszokta a t'rt !telt !s gond n!lk7l elr&gcs&lja a kez!be n"omott ki%lit $ag" ban&nt. $ag" ha ez nem tetszik. !s elol$adnak a kicsi sz&j&ban. 8g" nem tudja %!lren"elni őket. illet$e am8g nem b9jnak ki az első %ogacsk&i. ez!rt napk'zben nassk!nt $ag" ak&r uzsonn&ra.A Ezek az!rt jók. t8zóraira a g"7m'lcs kieg!sz8t!sek!nt is jól j'hetnek. kukorica stb. bul&ta. 6mikor m&r hozz&szokott az 9j%!le t&pl&l&si módhoz. r&ntott sajtot stb. hónaposanA m&r kaphat a kez!be is r&gcs&lni$alókat: ki%lics7csk't $ag" ken"!rh!jat. akkor el!g 'sszet'rni neki az !teleket. am8g a baba a kanalas etet!st meg nem szokja.hu . :ag"j&ból ebben a korban @40.kismamablog. amarant. !$es kor&ig 7g"eln7nk kell az a h9s apróra darabol&sa. akkor m&r n"ugodtan adhatunk neki %ő!tkez!sre is darabod krumplit. www. k'nn"en meg tudja %ogni. ekkor ug"anis m&r az 8n"e el!g kem!n" ahhoz. akkor k7l'n%!le pu%%asztott gabon&kat @k'lesgol"ó.hu 1. 6mire ak&r (0. hog" 'sszen"omja $ele az !teleket. puh&ra %őtt z'lds!geket. ink&bb csak %ol"!kon" !s p!pes !teleket kapjon. 6 h9st mindenk!ppen nag"on apróra $&g$a adjuk. mint eg" ki%lics7csk't. mert őrlő%ogak n!lk7l ezt csak nag"on nehezen tudja megr&gni.Kismamablog. hósan darabosabb !telt. mert az apró %ogacsk&k azzal m!g nehezen boldogulhatnak. -i$el m!ret7k kicsi. ha m!g nincsen %oga. mert k'nn"ebb elropogtatni őket. a tört meg a szilárd 6z első időben. 6kkor is kaphat 40. 2 $é$es.

!s a b!bi!telekről is le %og szokni a g"erek. leg%eljebb minim&lis seg8ts!ggel tud majd megenni S !s h&t ez a hozz&t&pl&l&s $!gső c!lja. de sok p!nzt !s időt spórolunk meg.Kismamablog.hu 6 k!sz b!bi!telek &ltal&ban p!pesek. ha ezeket adjuk a bab&nak. hog" k7l'n ceremónia leg"en a babaetet!se k'r7l: eg"szer en le7lhet $el7nk a csal&di asztalhoz !s kaphatja a mi !tel7nket. amit szinte eg"ed7l.0)5 hónaposan m&r sz8$esen elcsipegetnek eg"ed7l k'nn"en meg%ogható !teleket. .kismamablog. ez!rt. akkor irtó neh!z lesz $el7k megszerettetni a t'rt krumplit $ag" a spagettit. Kersze idő$el mindenki megtanul eg"ed7l enni. !s nem lesz sz7ks!g arra sem. nem+ www.hu . ha a bab&t seg8tj7k az 'n&llósul&s 9tj&n haladni. 8g" hamar megszabadulhatunk az etet!s %eladat&tól.

ug"anis %őz!s k'zben az !rt!kes &s$&n"ian"agok. *oha ne adjunk a bab&nak tartós8tószert. !s ezt k'$etően turmiDolhatjuk 'ssze. mesters!ges adal!kan"agokat tartalmazó !telt. p&rolhatunk is. konzer$eket !s cukrozott be%őtteket= 3. /)na$os babáknak . $itaminok eg" r!sze kioldódik a $8zbe.Kismamablog. a s7tőt'k't pedig s7thetj7k $ag" %őzhetj7k is. 2 $é$ek mindig az ebben a korban m&r %og"asztható eset!ben g"7m'lcs'kből0z'lds!gekből k!sz7ljenek. www.hu .01 hónapos korban elsősorban g"7m'lcsle$eket !s p!peket !rdemes adni a bab&nak.kismamablog. z'lds!geket $&s&rolni. de ezek h8j&n dolgozhatunk mirelit &ru$al.1.hu 3. illet$e k!sz bab&knak k!sz8tett g"7m'lcsp7r!kkel. esetleg eg" kis an"atejjel ke$er$e. -ece$tek &G. p!ld&ul az alm&t meg lehet s7tni s7tőben !s 9g" turmiDolni a picinek. de megprób&lkozhatunk m&r eg"es %őzel!kekkel is. Lizon"os g"7m'lcs'ket %őzhet7nk. 2 zöldségeket !rdemes ke$!s $8zben megp&rolni !s a %őzől!$el @$ag" annak eg" r!sz!$el turmiDolniA. -ece$tek 6 receptek t'bbs!g!hez !rdemes szezon&lis g"7m'lcs'ket. P"7m'lcs'k !rdemes n"ersen turmiDolni őket. eg"es esetekben )55J0os g"7m'lcsle$ekkel.

(0ad.(0ad leg"en. >a nag"on s r lesz rhetj7k. hanem %őzz7k. 6 $8zzel eg"7tt is !rdemes turmiDolni.Kismamablog.kismamablog. ak&r k!sz g"7m'lcsp!ppel.hu lett. ak&r g"7m'lcsl!$el is ke$erhetj7k. nem glut!nmentesek. ehhez turmiDoljuk hozz& a megp&rolt z'lds!g%!l!t $ag" a n"ers g"7m'lcs't ). baba :e is. www. 2 gesztenye jól kombin&lható g"7m'lcsle$ekkel. akkor kombin&lhatjuk g"7m'lcsl!$el $ag" gabonapehell"el ke$erhetj7k. 8g" biztosan el!g puha lesz.(02. 6 geszten"!t ne s7ss7k. ez!rt s9l"os allergi&t okozhatnak a picin!l= . Ez g"7m'lcs'kkel eg"7tt is jól kombin&lható. a z'lds!gből0g"7m'lcsből 2.(A. alm&$al $ag" c!kl&$al is. 6 -ilupa a h!tgabon&s pehel" %!l !$es kortól m&r adható !s b&rmil"en g"7m'lcsp!ppel.( ar&n"ban @a krumpliból ).y5mölcslevet is b&rmel"ik g"7m'lcsből magunk k!sz8thet7nk g"7m'lcscentri%ug&$al $ag". >a p!ppel ke$erj7k. leturmiDoljuk !s %orralt $8zzel $ag" baba$8zzel ke$erj7k a p!pet. az rizs ar&n"a ).(. őszibarackkal. b&rmel"ik ebben az !letkorban adható g"7m'lcsle$et $ag" p!pet hozz&adhatunk. hog" a g"7m'lcsp!p eg" !tkez!sre nem el!g a bab&nak.hu 2 7"zelékek elk!sz8t!se igen eg"szer : ) k'zepes szem krumplit megtiszt8tunk %eldarabolunk !s jó puh&ra %őz7nk. adhatjuk megg"el. megh&mozzuk. g"7m'lcs't ke$erj7k ezek keksszel piskót&$al. c!kla0 krumpli !s s7tőt'k0krumpli ke$er!k. >a amiatt aggódunk. -izst is adhatunk m&r %!l !$es korban. P"7m'lcsl! eset!n %ele0%ele ar&n"ban ke$erhetj7k. a g"7m'lcs! 2. akkor a g"7m'lcs't megtiszt8tjuk. am8g iható &llag9 nem lesz. r!pa0krumpli. teasz rőn . <l"en módon %!l!$es korban k!sz8thető: alma0krumpli. ha il"en7nk nincs.

kismamablog. www.hu 2lmalé K!t sz!p nag" l!d9s alm&t turmiDolj le eg" teasz rőn sz rd &t a le$!t. >a nag"on s r lett ke$!s %orralt $8zzel $ag" baba$8zzel hig8thatod. +gyszerH alma$é$ Eg" k'zepes szem alm&t megh&mozunk !s jó alaposan 'sszeturmiDolunk $ag" reszelőn lereszelj7k.Kismamablog. 25 perc alattA.hu . szabad8tsuk meg a h!j&tól !s turmiDoljuk 'ssze. 2lma$é$ válogat)s babáknak >a nem akarja megenni a baba az alm&t a la nature. akkor 8g" k!sz8ts7k el neki: ) szem alm&t $&gjunk kett! !s s7tőben p&roljuk. am8g meg nem puhul @255 %okon kb.

majd turmiDoljuk 'ssze 9g". szelj7nk apróra. magozzuk ki. -é$a$5ré K!t sz&l s&rgar!p&t ke$!s $8zben p&roljunk meg. majd turmiDoljuk 'ssze. $ag" turmiDg!pben ke$er$e. ?z"l"$é$ 6 szőlőszemeket szabad8tsuk meg h!juktól. a kettőt eg"7tt %őzz7k. esetleg eg" kis an"atejjel hig8t$a k8n&lhatjuk a bab&nak. -é$a7"zelék Eg" sz&l s&rgar!p&t tiszt8tsunk meg. >a megpuhult.hu . turmiDoljuk 'ssze 9g". www.Kismamablog. hog" k'zben a %őző$8zből is hozz&adunk a meg%elelő &llag el!r!se !rdek!ben. !s ke$!s $8zben ? perc alatt puh&ra %őzz7k.kismamablog. Ezut&n sz!tn"omkod$a.hu 2lma$5ré -egh&moz$a. hog" k'zben a %őző$8zből is hozz&adunk a meg%elelő &llag el!r!se !rdek!ben. szelj7k karik&kra. !s a magh&z&t elt&$ol8t$a kis kock&kra $&gjuk az alm&s. eg" k'zepes szem krumplit tiszt8tsunk meg.

hu . 6 krumplit $ele eg"7tt hozz& an"atejet is. ) szem krumplit tiszt8tsunk meg !s apróra $&g$a %őzz7k meg.Kismamablog. hog" k'zben a %őző$8zből is hozz&adunk a meg%elelő &llag el!r!se !rdek!ben. Iékla7"zelék ) db c!kl&t h&mozzunk meg !s apróra $&g$a %őzz7k puh&ra ann"i $8zben. amenn"i !ppen ellepi. >a megpuhult.hu ?árgaré$a$é$ #sa$arjuk %óli&ba az alaposan megmosott s&rgar!p&t. 2lmasz)sz ) szem alm&t tiszt8tsunk meg !s daraboljuk apróra. -é$alé %őzz7k meg. majd turmiDoljuk 'ssze eg" kis an"atejjel. *7ss7k 255 #elsius0%okon %!l ór&n &t.kismamablog. a s r s!g!t a %őző$8zzel &ll8tsuk be. ami ellepi. de tehet7nk www. >9zzuk le a h!j&t. turmiDoljuk 'ssze. turmiDoljuk 'ssze 9g". ha meg%őtt. az utolsó ? percre teg"7k mell! az alm&t is. 6laposan megtiszt8t$a !s kis kock&kra $&g$a is puh&ra %őzhetj7k ann"i $8zben. Ezut&n turmiDoljuk eg" kis an"atejjel $ag" t&pszerrel.

Aörte$é$ 6 megtiszt8tott k'rt!t jó alaposan 'sszeturmiDoljuk. majd 255 #elsius0%okos s7tőben harminc percig s7tj7k a burgon"&t.hu 6 legeg"szer bb g"7m'lcscentri%ug&n elk!sz8teni. a legjobb. Aörtelé 6 k'rt!t megtiszt8tjuk. akkor a turmiDol&ssal nem is kell bajlódni. www. mert puh&ra s7l. V&lasszunk s&rga h!j9 %ajt&t. !rett k'rt!ből k!sz8tj7k. :%rgonya$5ré 6laposan megmossuk. 'sszeturmiDoljuk !s teasz rőn lesz rj7k a le$!t. 6 legjobb t9l!rett k'rt!ből csin&lni.Kismamablog. el!g 'sszen"omkodni a k'rt!t jó alaposan !s kis baba$8zzel $ag" %orralt $8zzel hig8tani !s m&ris k!sz a k'rtel!= JszibarackGt%rmiK Eg" nag" szem megh&mozott őszibarackot 2 deci an"atejjel $ag" t&pszerrel 'sszeturmiDolunk. >a nag"on !rett a k'rte. ami jó l!d9s. ha kisl"uk9 reszelőn jó apróra reszelj7k a %iatal r!p&t !s sz rőn &tn"omkod$a kisz rj7k a le$!t. ha puha. de an!lk7l is ki$itelezhetj7k.hu .kismamablog. 8g" $ill&$al is k'nn"ed!n sz!tn"omhatjuk.

az almakock&kkal !s az !desg"'k!rrel a te&skann&ba tessz7k. majd a kann&ba 'ntj7k. kimagozott. )5 perc ut&n kis cumis7$egbe sz rj7k a te&t. 6mikor a krumpli %!lig meg%őtt. 6mikor k!sz. .hu . ) szem megh&mozott. kimagozunk !s apróra kock&zunk. %elkock&zunk %eltesz7nk %őni ann"i $8zzel. Eg" l&bosban 2 dl $izet 2 percig g"'ng"'z$e %orralunk.hu Téli 7"zelék Eg" k'zepes szem burgon"&t !s megh&mozunk.kismamablog. beletessz7k a s7tőt'k't. ) szelet s7tőt'k't megh&mozunk. apróra $&gott alm&t beletesz7nk !s turmiDoljuk.y5mölcstea ) kis cumis7$eghez: 0) te&skan&l sz&r8tott alma 0csipetn"i &nizsmag 0%!l te&skan&l sz&r8tott citrom% le$!l 0kis darab !desg"'k!r 6z alm&t kis kock&kra $&gjuk. www. a citrom% le$!llel. 6z &nizsmagot mozs&rban 'szet'rj7k.Kismamablog. *aj&t le$!$el hig8tjuk. hog" !ppen ellepje.

6 borsószemekkel eg"!bk!nt minden pici szeret j&tszani. hog" szedj7k le a borsó h!j&t. első nap csak )02 szemet ad$a.kismamablog. /)na$os babáknak Ebben a hónapban ism!t adhatóak a 1 hónapos korból jól be$&lt p!pek. nassk!nt $ag" uzsonn&ra is n"ugodtan kaphat meg%őtt borsószemeket @sőt: ismerek ol"an bab&t. aki a mirelit borsót im&dta szopogatni. Ez a m $elet nag"on macer&s. hog" a saj&t h9sle$es7nkből $essz7k ki a kicsinek a burgon"&t !s a z'lds!geket. eg" kisl"uk9 t!sztasz rőn $ag" teasz rőnA. de most m&r ked$7nk szerint kombin&lhatjuk a k7l'n%!le z'lds!geket. Ez!rt azt&n azt ja$asolj&k a szakemberek.2. mert pu%%aszt. de 9jabb %inoms&gokat is be$ethet7nk. csak r&!rős an"uk&knak aj&nlott. akkor maDimum n!h&n" bónusz puki$al meg9ssza a dolgot. azt&n m&snap kicsit t'bbet !s 8g" to$&bb. de t!n"leg ó$atosan $ezesse be. 2 bors) nag"on eg!szs!ges a bab&nak. -ece$tek 0.hu . ha m&r sz8$esen csipeget 'n&llóan a baba. ez!rt. $ag" eg!sz eg"szer en megtehetj7k azt. de ő m&r ) !$es elm9ltA.hu 3. 2 7"zelékeket to$&bbra is !rdemes ).(0ad r!sz z'lds!gből k!sz8teni. de a h!j&$al eg"7tt nem igaz&n jó adni.( r!sz krumpliból !s 2.Kismamablog. 6ki b&tor !s a bab&j&nak nincsenek em!szt!si gondjai. >a nem okoz gondot. 2 sárgaré$a %őzel!kbe most m&r ker7lhet %eh!rr!pa !s zeller is. amiket maga csipegethet el. www. azaz passz8rozzuk &t $alamil"en meg%elelő eszk'z'n @pl. az n"ugodtan megprób&lhatja kap&sból h!jastól adni a borsót.

amit azt&n lehet ke$erni krumpli$al. eg"7tt puhul. Otel8zes8tőt. am8g 8zes8thetj7k. 6z !teleket 3 hónapos korban m!g ne 8zes8ts7k só$al. cukorral. husi$al stb. borssal. az $ag" k!zzel leszedegetheti a meg%őtt borsószemekről a h!jat $ag" $&s&rolhat előre elk!sz8tett borsóp7r!t. %elkarik&zunk. am8g a cukkini meg nem puhul. >a nag"on darabos a h9s nag"obb t'bb $8zben 'sszeturmiDolni. akkor el!g $ill&$al 'sszet'rni neki a cukkinit. www. $eget&t. olajon $8zzel nem só$al $olt !s megpir8tunk.hu . Eg" akkor !rdemes $alami$el Eg" p&roljuk. !s sz8$esen %ogadja a darabos !telt.6ki nem akar a Kismamablog. majd 255 %okon 2? percig %edő alatt s7tj7k. de ezzel is b&njunk cs8nj&n. akkor turmiDoljuk 'ssze neki. !s eg" t z&lló t&lba ke$!s olajra eg" r!teg cukkini. paprik&t ne haszn&ljunk= -akott c%kkini Ke$!s met!lőhag"m&t majd csipet kis ke$!s meg tengeri darabokra p&rolni. ezut&n m!g ?0)5 percig %edő n!lk7l is s7tj7k. hozz&tessz7k a dar&lt pul"kamellet.kismamablog. @mert dar&l$aA. bio $&ltozatot is kapni.hu passz8roz&ssal $acakolni. leg%eljebb ke$!s tengeri sót adhatunk hozz&juk. h!j&tól megszabad8tunk. eg" r!teg husi$al r!tegenk!nt halad$a lerakunk. kisebb cukkinit megmosunk. ha m!g csak p!peset eszik. ebből lehet teljesen 8zes8tetlen. >a m&r $an %oga a bab&nak. m!g mielőtt a cukkinire r&tenn!nk.

6 %őzőt'k't megmossuk.hu Ezt az !telt mi is $ele ehetj7k. 2 szeletke. eg" &tlagos t'kből kb. >a meg%őtt. -iut&n megs7lt. ) szem krumplit megpucolunk. csak jó picire sz!tszedett. 4 hónapos kortól tej%elt is adhatunk hozz& www.Kismamablog. Tök7"zelék Ehhez nag"on ke$!s %őzőt'k kell. apróra $&gjuk !s a t'kdarabokkal eg"7tt %eltessz7k %őni. a bab&nak az alj&ból adjunk. a %őző$8z eg" r!sz!$el eg"7tt @hog" ne leg"en t9l s r A 'sszeturmiDoljuk $ag" $ill&$al jól 'sszen"omkodjuk. csak akkor nag"obb adagot k!sz8ts7nk !s a t z&lló t&lba lerakott cukkini tetej!t reszelt sajttal elke$ert tej%ellel kenj7k meg. megtiszt8tjuk a h!j&tól !s apróra %elszelj7k. mint a rakott cukkini. -akott brokkoli Ig"an9g" k!sz7l. $8zben megp&rolt brokkolikat tessz7k le r!tegesen a husi$al.hu . 6 t'bbiből k!sz8thet7nk magunknak t'k%őzel!ket. %!lidőben az apróra $&gott kaprot hozz&tessz7k !s 8zl!s szerint tengeri sót is adhatunk hozz&.kismamablog. Kb. ahol biztosan nincsen tejterm!k.

majd . 'sszeturmiDoljuk. 'sszeturmiDoljuk. ) sz&l megtiszt8tott. k'zben k!t szem paradicsomot megmosunk. esetleg )55J0os paradicsoml!$el. apróra $&gjuk. $ag" jó alaposan 'sszen"omkodjuk $ill&$al.kismamablog. 6mikor nincs %riss paradicsom. 6mikor m&r darabosat is %og"aszt a baba. $ag" saj&t be%őz!s p7r!$el. >a megpuhult a krumpli. Ke$!s tengeri só$al.0? percig %őz7nk.hu .hu Baradicsomos kr%m$li K!t szem burgon"&t megtiszt8tunk !s %eltesz7nk %őni. bazsalikommal 8zes8thetj7k. %elkarik&zott %eh!rr!p&t tesz7nk bele !s d9s8thatjuk n!h&n" kocka burgon"&$al is. Cejp!ppel. megszabad8tunk a h!j&tól. :arackos %zsonna 2 e$őkan&l bio rizspel"het %orr&sban le$ő $8zbe dobunk. 6mikor meg%őttek a z'lds!gek. Ezt k'$etően lecs'p'gtetj7k róla a $izet. petrezsel"emz'ldet.Kismamablog. majd a burgon"&$al eg"7tt %őzz7k. t&pszerrel s r8thet7nk rajta. Baradicsomleves ) adaghoz: 2 deci )55J0os paradicsomle$et tesz7nk %el %őni. akkor el!g $ill&$al 'sszen"omkodni. h&mozott paradicsommal k!sz8thetj7k el. www. majd h&mozott őszibarackkal $ag" s&rgabarackkal 'sszeturmiDoljuk.

4 hónapos kortól joghurttal ke$er$e is adható. . tehet7nk hozz&.y5mölcskrém ) alm&t. Eg" mar!k rizst puh&ra p&rolunk !s a g"7m'lcs'kkel 'sszeke$er7nk. megg"et.hu 6 barack hel"ett m&s id!n"g"7m'lcs't.hu 'sszedarabolunk esetleg !s ke$!s . Cöldségkrém ) k'zepes cukkini @kb. neg"ed r!szA. neg"ed r!szA. K!t sz&l babapiskót&$al 'sszeturmiDoljuk.kismamablog. Cejes turmiD is k!sz7lhet belőle. az a -ilupa h!tgabon&s pel"het adhatja hel"ette. :anános barack ) ban&nt !s ) szem őszibarackot megh&mozunk. almap!pet. ) k'zepes burgon"a @kb. ) ban&nt !s ) szem narancsot megtiszt8tunk !s apróra $&gunk. k'rt!t is tehet7nk bele. :anánosGalmás desszert ) ban&nt. ha t&pszerrel $ag" an"atejjel ke$erj7k. ) kisebb s&rgar!pa @kb. 'sszedarabolunk !s 'sszeturmiDolunk. 6ki nem akar babapiskót&t adni.Kismamablog. 'sszeturmiDolunk. ) szem alm&t !s ) szem őszibarackot megtiszt8tunk. 6 z'lds!geket www. az eg!sz p!p %eleA.

hu . 2 deci )55J0os paradicsoml!$el 'sszeturmiDoljuk. ha megpuhult a borsó$al 'sszeturmiDoljuk $ag" $ill&$al 'sszen"omkodjuk. 4inom saláta7"zelék 2 k'zepes m!ret sal&tale$elet jól megmosunk. ke$!s tengeri só$al 8zes8thetj7k. Karadicsom hel"ett )55J0os paradicsomle$et is haszn&lhatunk. Baradicsomos bors)$5ré ? dkg z'ldborsót megp&rolunk. %elkarik&z$a ke$!s $8zben meg%őz7nk. ) k'zepes burgon"&t !s eg" %!l sz&l %eh!rr!p&t megtiszt8t$a. Ke$!s $8zben )?025 percig p&roljuk.hu megmossuk.kismamablog. majd a $!g!n a sal&t&$al 'sszeturmiDolunk.Kismamablog. Baradicsomlé Ke$!s apróra $&gott petrezsel"met !s eg" neg"ed apróra $&gott zellert megp&rolunk. megh&mozzuk !s apró kock&kra $&gjuk. ) k'zepes paradicsomot eg" kis apróra $&gott petrezsel"emmel !s eg" neg"ed apróra $&gott zellerrel 'sszep&rolunk. !s alaposan sz!t%őzz7k. www. K'zben a ) k'zepes s&rgar!p&t. majd miDerrel p7r!s8tj7k.

hu r!p&t. Cöldség$5ré ). Ezut&n %el'ntj7k ann"i $8zzel. 4inom7"zelék Nelkock&zott burgon"&t megp&rolunk 'sszeturmiDolunk..hu :arackos tejberizs K!t e$őkan&l rizst $8zben megp&rolunk.kismamablog. Aöleskása ) te&skan&l h&ntolt k'lest 25 percig $8zben &ztatunk. ). www. !s $8zben. z'ldborsót majd . majd ke$!s olajon !s $8zen megp&rolunk a hag"m&$al kezd$e.2 alm&t. ) k'zepes burgon"&t. CurmiDolni nem kell. csak akkor 25 percig kell %őzni. ke$!s zellerz'ldet %elkock&zunk. ettől !desebb lesz. C!len tehet7nk bele aszalt s&rgabarackot is. >ajdin&ból is k!sz8thető ug"anil"en módon.Kismamablog. !s nag"on puh&ra %őzz7k. esetleg ke$!s p&rolt csirkemellet is lehet tenni bele. hog" !ppen ellepje. ). ) kisebb paradicsomot. >a meg%őtt. karal&b!t. majd )5 percig $8zben %őzz7k. Vill&$al 'sszet'r$e $ag" turmiDol$a k8n&lható. ) s&rgar!p&t. ).? deci an"atejet $ag" t&pszert adhatunk hozz&.? deci an"atejjel @$ag" t&pszerrelA 'sszeturmiDoljuk. %ej $'r'shag"m&t. apróra $&gott s&rgabarackkal.

/)na$os babának Ebben az !letkorban a receptek sokas&g&nak m&r csak %ant&zi&nk szabhat hat&rt. 6 z'lds!gek t'bbs!g!ből k!sz8thet7nk rakott z'lds!get tej%ellel0sajttal megken$e.Kismamablog. de libazs8rt. >égre elérkezett a tejtermékek ideje is. az eg"előre zs8rosken"!rrel etess7k. hanem eg"re sz8$esebben r&gcs&l. de nem mindeg". !tel!be ke$erj7nk bele. ezekkel $&ltozatosan gazdag8thatjuk az !telk8n&latot. Ezt a %ejlőd!st t&mogathatjuk. 3. p&rolt $ajbabot. Csiradékból is t'bb%!l!t lehet m&r adni. 6 legjobb az ol8$aolaj.hu Eg" is elk!sz8thető. mert rengeteg adal!kan"agot tartalmaznak. kacsazs8rt menn"is!get. p!ld&ul ) ez!rt mindenk!ppen m&r n!zz7k meg. -ostantól a legt'bb receptn!l nem a bab&nak sz&nt menn"is!geket 8rom. 6 margarinokkal ó$atosan kell b&nni. www. hog" mit adunk. mama. -ece$tek 1G10. p&rolt borsót. de emelett adhatunk !tolajat. k'lesgol"ót. 6 baba most m&r nemcsak p!peset eszik. bul&t&t. Kersze !telek mi $an a ne csomagol&sra 8r$a= Tisznózs8rt m!g nem szabad adni a picinek. hanem a %őzel!k!be. hog" a burgon"&t k7l'n p&roljuk meg.hu . mert nag"on eg!szs!gesek. ha eg"re ke$esebb p!pes !telt !s eg"re t'bb darabosat kap. kukoric&t. kaphat.kismamablog.#. hanem a ( %őre @papa. babaA sz&nt adagokat. !s nem szabad spórolni $ele. te&skan&ln"i illet$e elk!sz8t!s!hez haszn&ljuk a zsirad!kokat. 'sszeturmiDoljuk !s a $ill&$al 'sszen"omkodott z'lds!gek s r8t!s!re haszn&ljuk. Izsonn&ra adhatunk apróra $&gott puha g"7m'lcsdarabk&kat. $ajat is.

lencse. Ezt maDimum heti eg" alkalommal eheti. hiszen a legt'bb !telt m&r k'z'sen eheti $el7nk. majd eg" csipet tengeri só$al !s eg" neg"ed citrom ki%acsart le$!$el 8zes8tj7k. ) e$őkan&l ol8$aolajat tesz7nk hozz&. akkor csal&di eb!dhez szósznak is ki$&ló. bab. lehetőleg leg%eljebb csak minim&lis tengeri só$al 8zes8t$e. >a eddig nem tett7k. de igen %ontos a $astartalma miatt. de eg"!b %őzel!kekbe is ke$erhetj7k.Kismamablog. hog" ne ragdjon leA sz&razon %elhe$8t7nk. most m&r a kicsit is oda7ltethetj7k az eb!dlőasztalhoz. 6dhatunk hag"om&n"os kelk&poszta. Aa$ros sz)sz ? dkg kukorica0 $ag" rizslisztet serpen"őben @lehetőlge te%lonosban. ha a h9sle$esből adjuk oda neki a r!p&$al !s eg"!b le$esz'lds!gekkel 'sszet'r$e. 6 legeg"szer bb.hu 2 /agyományos 7"zelékek t'bbs!g!t most m&r kaphatja a pici. majd %elengedj7k ( dl csontl!$el @h9sle$esselA. >a s7lt h9st @esetleg %őtt marhah9stA t&lalunk mell! %őtt burgon"&$al. www.hu .kismamablog. de r&nt&s hel"ett burgon"&$al ke$erj7k ezeket. t'k. ) csomó apróra $&gott kaporral %őzz7k )5 percig. borsó !s %inom%őzel!ket. Hó alaposan m&rt&s s r s!g re ke$erj7k. Most már ka$/at a baba csirkemájat is.

) szem krumplit megtiszt8tunk. s&rgabarack. ban&n. s7lt csirkecombhozA. apróra $&g$a hozz&p&rolunk eg" gerezd %okhag"m&t 'sszeturmiDoljuk. a saj&t !teleinkhez pedig ki$&ló k'ret lehet belőle @pl.hu ?árga zöldbab vajban 7orgatva )5 deka s&rga $ajbabot megmosunk.kismamablog. :em musz&j a boltba szaladg&lnunk joghurt!rt. ha $esz7nk eg" poh&r jó www. ?$en)t7"zelék 6 spenótot $8zben megp&roljuk @lehet mirelit spenót is. szőlő. majd a meg%őzz7k. a sz&r&t le$&gjuk. őszibarack. de adhatunk neki mell! krumplip7r!t is. de a %riss jobbA.Kismamablog.hu . narancsA ) poh&r joghurttal @lehetőleg !lő%lór&sA 'sszeturmiDolunk. szil$a. 6 baba eg"ben is tudja enni a babokat. majd $8zben jó puh&ra %őz7nk. $8zben is. megg". spenóttal 'ázi gy5mölcsjog/%rt Valamil"en szezon&lis g"7m'lcs't @pl. alma. s&rgadinn"e. )5 deka $ajat megol$asztunk !s a megp&rolt babot ezen %orgatjuk meg.

kismamablog. $ag" %el tudja sz9rni $ill&ra. bazsalikomot. )5 hónapos kortól a pici is kaphatja t!szt&$al a szószt. Cöldséges rakott kr%m$li 6 mil&nói receptben tal&lható szószt elk!sz8tj7k. beletessz7k ) liter (. majd a h tőben ( napig t&roljuk. a marad!kot pedig spagettire r&t!$e mi ehetj7k meg. mert azt k!zzel is meg tudja %ogni. Enn"i idő alatt a tejből joghurt lesz. amikor 7$eges dar&lt sert!s0. ) !$es kora ut&n az 8g" elk!sz8tett g"7m'lcsjoghurtot ke$!s porcukorral kicsinek. ) k'zepes apróra $&gott cukkinit !s 2 gerezd %okhag"m&t 'sszep&rolunk. ?zilvás csemege ( nag" szem szil$&t megmosunk. majd j!gkockatartóban le%ag"aszthatjuk. Íg" %inom !s eg!szs!ges j!gkr!met adhatunk a .Kismamablog. 6 baba kaphatja a szószt ke$!s reszelt sajttal megszór$a. Vill&$al 'sszen"omkodjuk !s ?5 gramm gabonapehell"el ke$er$e t&laljuk.? sz&zal!kos tejbe. ? szem krumplit meg%őz7nk. 6 legjobb a pennet!szta. $ajjal kikent t z&lló t&lba a www.hu !s tejsz8nnel ke$erhetj7k.hu minős!g !lő%lór&s joghurtot. megh&mozunk. Milán)i baba m)dra ) %ej $'r'shag"m&t ke$!s olajon megpir8tunk. csirke0 $ag" pul"kah9st @%!l kilótA ( szem paradicsomot @$ag" ) h&mozott paradicsomkonzer$etA. %elkarik&zunk. h!j&t leh9zzuk !s megp&roljuk ke$!s $8zben.

8g" p&roljuk puh&ra a husit.hu . mert 9g" nem ragad le. hozz&adunk %!l kiló dar&lt h9st !s ke$!s tengeri sót. -i s7lt krumplit $ag" petrezsel"mes burgon"&t ehet7nk hozz& !s a baba is kaphatja ug"anazt  -akott kel ) %ej $'r'shag"m&t !s ) gerezd %okhag"m&t olajban megpir8tunk. hog" a %okhag"m&k a m&jra jussanak. V8zzel %el'ntj7k !s 'sszeturmiDoljuk. Ke$!s csirkemellet tehet7nk hozz& !s petrezsel"emz'lddel is 8zes8thetj7k.hu szósszal r!tegenk!nt letesz7nk. ne az olajba. Eg" t z&lló t&lat kiken7nk $ajjal $ag" olajjal.Kismamablog. ) %ej kelk&poszt&t $ag" k8nai kelt $8zben le$eleire szed$e puh&ra %őz7nk. majd a tetej!re sajtot szórunk !s megs7tj7k. ?árgabors) leves 6z előző este be&ztatott s&rgaborsót jól sz!t%őzz7k.kismamablog. 4ok/agymás csirkemáj )5 csirkem&jat ke$!s olajon s7tni kezd7nk kisl&ngon @nem sózzuk meg===A 1 gerezd %okhag"m&t r&n"omunk. Nedő alatt p&roljuk. le$essz7k a %edőt !s nag"obb l&ngot g"orsan megs7tj7k. majd. amikor m&r &ts7ltek a m&jak. Ce%lonos s7tőben !rdemes csin&lni. 9g". majd ke$!s só$al 8zes8tj7k. le%ektet7nk eg" www.

2 poh&r tej%ellel elke$erj7k. 6 s7tőt 255 %okra meleg8tj7k. Kb. h!j&$al eg"7tt karik&ra szel7nk. ?ajtos c%kkini Eg" k'zepes cukkinit megmosunk. ) %ej kar%iolt puh&ra %őz7nk $8zben. majd r& eg" r!teg husit !s 8g" to$&bb r!tegenk!nt halad$a. www. Baradicsomos /al ) szem paradicsomot ) %il!zett hekkt'rzset 'sszep&rolunk. a tetej!re tej%elt !s sajtot tehet7nk. a tepsibe alu%óli&t tesz7nk. 6mikor m&r megpuhult a h9s. $ag" husihoz k'retk!nt is adható. $ag" 'sszeke$er$e adjuk. a tetej!re tej%elt !s sajtot tehet7nk. )?025 percig s7tj7k őket. hozz&adunk %!l kiló dar&lt h9st !s ke$!s tengeri sót. minden karik&ra eg" szeletke sajtot tesz7nk. Hól csipegethető !tel.hu .hu r!teg kelk&posztale$elet. erre hel"ezz7k a karik&kat. -akott kar7iol ) %ej $'r'shag"m&t !s ) gerezd %okhag"m&t olajban megpir8tunk. majd %őtt rizzsel turmiDol$a. p!ld&ul uzsonn&ra. le%ektet7nk eg" r!teg rózs&ira szedett kar%iolt.kismamablog. Eg" t z&lló t&lat kiken7nk $ajjal $ag" olajjal. majd r& eg" r!teg husit !s 8g" to$&bb r!tegenk!nt halad$a.Kismamablog.

www. Ke$!s só$al 8zes8thetj7k. belőle. hog" megked$elje az 8z!t= >og" mit eg"en eb!dre. de kapjon %elt!tlen7l il"et is. -ost m&r ehet ken"eret !s t!szta%!l!ket. ez!rt ezekre aj&nlok n!h&n" 'tletet. ke$!s tengeri só$al !s $ajkr!met Ken"!rre kenhető.kismamablog. hog" mit %őzz7nk a bab&nak eb!dre. ez!rt ne csak teljes kiőrl!s t adjunk neki. Badlizsánkrém ) k'zepes padlizs&nt megh&mozunk.hu . !s %őtt toj&st @ha nincs a csal&dban allergiaA. Kir8tósra $ag" ki%lire ken$e a leg%inomabb. hog" a bab&nak m!g a %eh!rlisztre is sz7ks!ge $an. az eg" ke$!sb! okoz %ejt'r!st. -ece$tek 10 /)na$os kort)l Ebben a korban m&r elsősorban nem az a k!rd!s. apróra szelj7k !s 2 gerezd %okhag"m&$al jó puh&ra p&roljuk $8zben. a probl!ma ink&bb a reggeli !s a $acsora szokott lenni. hiszen szinte m&r mindent ehet. ) !$es kortól ehet t7k'rtoj&st is ak&r.hu 3. Tojáskrém ) $ajjal toj&st kem!n"re ke$er7nk %őz7nk.Kismamablog.&. bazsalikommal. UsszeturmiDoljuk. 2 kenyerekről %ontos tudni. amit mi is.

tengeri só$al 8zes8tj7k. Májkrém ? csirkem&jat puh&ra %őz7nk. ke$!s tengeri só$al. 2 gerezd %okhag"m&$al 'sszep&rolunk %!l kiló dar&lt marhah9st.hu Aörözött ) poh&r tej%elt.hu . ke$!s bazsalikommal !s pici tengeri só$al 8zes8thető. Cöldségkrém ) szem paradicsomot !s ) kicsi cukkinit megmosunk. $ill&$al 'sszen"omkodjuk. tengeri só$al 8zes8t$e ol8$aolajjal. $ajjal kenhető &llag9ra ke$erj7k. $ag" t!szt&t adhatunk hozz&. Ken"!rre is kenhetj7k. apróra $&gott met!lőhag"m&$al !s icipici nem cs8pős pirospaprik&$al 'sszeke$erj7k. '9skrém ) %ej apróra $&gott hag"m&$al. www. Ken"!rre kenhető.Kismamablog. bazsalikommal. Ke$!s ol8$aolajat is ke$erhet7nk hozz&. neg"ed kiló t9ró$al 'sszeke$er7nk. de ak&r %őtt rizsbe ke$er$e is megehetj7k. Vajjal kenhető &llag9ra ke$erj7k. leh9zzuk a h!j&t !s apróra $&g$a 'sszep&roljuk ) gerezd %okhag"m&$al. 8g" jobb lesz az &llaga. majorann&$al. ke$!s pirospaprik&t is tehet7nk bele.kismamablog.

apró kock&kra szel7nk ke$!s $'r'shag"m&$al @) kicsi %ej. is.Kismamablog. www. 'sszeke$erj7k ) gerezd 'sszen"omott %okhag"m&$al. paradicsommal. ?$en)t7el79jt 6 spenótot meg%őzz7k. $ag" eg" %!l %ejA !s eg" paradicsommal olajon megp&rolunk.kismamablog. ke$!s tengeri só$al !s toj&ssal. 6pró kock&kra $&g$a t&laljuk. bele r!p&$al. brokkoli$al. 6mikor a z'lds!gek megpuhultak a %el$ert toj&st r&'ntj7k !s alaposan 'sszes7tj7k. Nel%9jt k!sz7lhet m&s z'lds!gekkel cukkini$el. sajtot. bazsalikommal. Vajjal kikent tepsiben. $ag" t z&lló t&lban )50)? percet s7tj7k )45 %okon.hu Cöldséges tojásrántotta ) cukkinit megtiszt8tunk.hu . tehet7nk 8zes8thetj7k kaporral. sp&rg&$al.

Vlajjal kikent t z&lló t&lban eg"m&sra r!tegez$e %elkarik&zott paradicsommal lerakjuk. karik&kra $&gunk. a tetej!t sajttal megszórjuk. oreg&nó$al borssal. le$essz7k a %edőt !s nag"obb l&ngon m!g )50)? percet s7tj7k. a tetej!re mindig krumpli ker7lj'n. *ó$al. a paradicsomkarik&kat. amikor a csirke megpuhult. eg" t z&lló t&lat olajjal kiken7nk erre tessz7k a $!kon" krumplikarik&kat. majd megtiszt8tjuk.kismamablog. Badlizsános b%rgonya ) k'zepes padlizs&nt megtiszt8tunk. 8g" s7tj7k kb. 6 legkisebb l&ngon. !s ke$!s a csirkecombokat.Kismamablog. a hag"makarik&kat.hu . )0m&s%!l ór&t p&roljuk. 25 percig. www. $ag" mag&ban is %og"asztható Isirkés rakott kr%m$li 1 szem burgon"&t megtiszt8tunk. 8zes8tj7k.hu ?ajtos tojásrántotta 6 toj&st reszelt sajttal jó alaposan 'sszeke$erj7k !s 9g" s7tj7k meg. 3 szem burgon"&t h!j&ban meg%őz7nk. %edő alatt kb. K'retk!nt t&laljuk. csirkesz&rn"akat paprikaszeleteket r!tegez$e.

ol8$aolajjal 8zes8t$e szóssz& %őz7nk. t7k'rtoj&s. 6 szószhoz . hal. Ezt tessz7k r& a pizz&ra. 6 t!szt&t nag"on $!kon"ra kell n"9jtani. majd erre j'het a sajt $ag" az eg"!b %elt!tek. hal 8zl!s szerint. mert a s7tőben 9g"is megnő. sonka. 255 %okos s7tőben kb.kismamablog. Broblémáid vannak a baba etetéssel? “Miért ilyen válogatós?” “Mikor fog már kanállal enni?” “Mennyi tejre van szüksége?” “Miért nem eszi meg az almát?” “Vajon eleget eszik? Miért ilyen étvágytalan?” A válaszokért (és segítségért) katt ide >> www. kukorica. :em kelesztj7k.hu .hu :aba$izza N!l kiló lisztet @lehet %eh!rliszt $ag" %eh!r !s rozsliszt $eg"esenA. )2? grammossalA alaposan 'sszedolgozunk !s %!l liter lang"os $8zzel 'sszeke$erj7k. brokkoli. szem paradicsomot kis kock&kra szel7nk @$ag" h&mozott paradicsomkonzer$et passz8rozunk 'sszeA. amit azt&n a kicsinek %eldarabolunkA. bazsalikommal. bab. tengeri só$al. )5 perc alatt &ts7l ez a t!szta. ami lehet cukkinikarika. ) csomag sz&r8tott !lesztő$el @$ag" ) adag kocka!letsző$el. !s 2 gerezd %okhag"m&$al.Kismamablog. hanem azonnal kicsi gombócokat g"9runk belőle !s ebből g"&rtjuk a minipizz&kat @$ag" t'bb nag"ot. oreg&nó$al.