You are on page 1of 44

PRIMER TRIMESTRE

TEMPORTIZACI UNITAT DIDCTICA 16 de setembre DESCOBRIM LAULA DE PSICOMOTRICITAT CONTINGUTS NIVELL SESSIONS INFANTIL 1 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 ! !

Lespai i els companys Normes de laula La festa major: gegants capgrossos... !espiraci"#rela$aci"

OBJECTIUS

Descobrir lespai on fem psicomotricitat: laula. Iniciar-se en la rutina de les sessions. Acceptar les normes de laula de psicomotricitat

MATERIAL %ilotes to&es. 'd de m(si)ues OBSERVACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap.

TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6. D)0)*62&$/%3)*#, E* +2#&&%*%, presentaci" mitjan7ant un joc de passar la pilota i dir-nos els noms. E&0 4)4%*#0, recordem com es mouen els gegants agafem un c8rcol I ens mo&em donant &oltes com els gegants amb un aro $ancles9 tot cantant la can7" del gegant del pi. S%+'%*)0, recordem com es ballen les sardanes ens podem en rotllana com si ball-ssim sardanes. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem les pilotes i seiem al banc.:uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions.+ns acomiadem fins la propera sessi"Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV7

A /%+#"+ ') &(280)+6%1". ') &% '"*93"1% ') &(%1#"6"#%# " &% /%+#"1"/%1". ') 1%'% *)*:%7

mo&iment. OBJECTIUS Identificar ritmes lents i r*pids ade)uant la &elocitat dels nostres mo&iments ai$/ com la coordinaci" del cos. Iniciar-se en el conei$ement dun joc popular: 1 ; < picaparet.

CONTINGUTS

TEMPORTIZACI ;< de setembre RITME! UNITAT DIDCTICA Diferenciar el so del silenci associat al mo&iment-no

NIVELL SESSIONS

INFANTIL 2 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 ! !

1o-silenci =o&iment-no mo&iment Normes de laula !espiraci"#rela$aci"

MATERIAL c8rcols 'd m(si)ues OBSERVACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap.

TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6. D)0)*62&$/%3)*#,
A1#"6%1"., %osarem una can7" 3marionetas4 i dei$arem )ue es moguin lliurement per laula podem anar donant idees mentre duri la can7". S2;0"&)*1", Amb la matei$a melodia. Anirem parant-la espor*dicament en a)uests moments els infants s,auran daturar com si fossin est*tues. :uan torni a comen7ar la can7" s,auran de tornar a moure. C%0%, !epartirem tants c8rcols com nens#es ,i ,agi a laula a)uests seran les nostres cases. 'ada &egada )ue pari la melodia s,aur* fet de nit ,aurem de tornar a casa i acotar-nos com si estigu-ssim dormint. >aurem de tenir en compte el ritme de la m(sica i mourens r*pid o a poc a poc en funci" da)uesta. 1<2<3 /"1% /%+)#, 1eguirem amb el treball del mo&iment-no mo&iment iniciant-nos en a)uest joc popular.

R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem les pilotes i seiem al banc.:uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions.+ns acomiadem fins la propera sessi"Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV7 A /%+#"+ ') &(280)+6%1". ') &% '"*93"1% ') &(%1#"6"#%# " &% /%+#"1"/%1". ') 1%'% *)*:%7

TEMPORTIZACI

<? de setembre

NIVELL

INFANTIL

UNITAT DIDCTICA

EQUILIBRIS CONTINGUTS

SESSIONS

3 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

OBJECTIUS

=antenir l@e)uilibri est*tic en diferents postures durant un temps pre&ist. Aturar la mar$a i mantenir la posici" restant

Le)uilibri est*tic Le)uilibri din*mic Normes de laula !espiraci"#rela$aci"

MATERIAL Aancs Ban)ues 'ordes 'ons '8rcols =(si)ues diferents. OBSERVACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

D)0)*62&$/%3)*#, Crganit2at en D estacions a laula: Aancs suecs 3dos drets i dos a linre&-s4 'amins de cordes: seguir un cam/ marcat amb una corda caminat com un e)uilibrista amb un peu da&ant de laltre. %unteria: cons amb cercles petits. Ban)ues: caminar pujats a les $an)ues. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem les pilotes i seiem al banc.:uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions.+ns acomiadem fins la propera sessi"Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV7

A /%+#"+ ') &(280)+6%1". ') &% '"*93"1% ') &(%1#"6"#%# " &% /%+#"1"/%1". ') 1%'% *)*:%7

TEMPORTIZACI UNITAT DIDCTICA

1D doctubre EQUILIBRI CONTINGUTS

NIVELL SESSIONS

=antenir l@e)uilibri din*mic. OBJECTIUS 'ooperar amb el company#a per assolir un objectiu com(. 'oordinar els mo&iments per aconseguir mantenir l@e)uilibri.

INFANTIL 5 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 ! !

Le)uilibri din*mic Normes de laula !espiraci"#rela$aci" 'ooperaci" entre iguals

MATERIAL Aancs %et$ines 'ons %lats i gots de pl*stic. =(si)ues diferents.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

OBSERVACIONS

D)0)*62&$/%3)*#, E& +$=$)# 6%&)*#, aprofitant )ue conei$en la can7" ens con&ertirem en ru)uets )ue transport ten sacs duna banda a laltra de la classe. +ns agruparem per parelles mentre un fa de ru)uet laltre &igila )ue no perdi la carrega pel cam/. 0amb- podem portar-lo al cap un a cada m*... E=$"&"8+"0#)0 " 8%&&%+"*)0, .em dos grups uns seran les ballarines a)uests donaran &oltes damunt duna plataforma sense caureE els altres seran e)uilibristes a)uests creuaran el banc i seguiran el cam/ delimitat per una corda sense caure ni sortir-sen. C%38+)+0, Agafarem un plat &olador a mode de safata ,i posarem gots de pl*stic. +ls nens i nenes ,auran de fer un recorregut marcat per uns cons sense )ue el got caigui a terra. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem les pilotes i seiem al banc.:uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions.+ns acomiadem fins la propera sessi"Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV7

A /%+#"+ ') &(280)+6%1". ') &% '"*93"1% ') &(%1#"6"#%# " &% /%+#"1"/%1". ') 1%'% *)*:%7

TEMPORTIZACI UNITAT DIDCTICA

;F dCctubre EQUILIBRI CONTINGUTS

NIVELL SESSIONS

=antenir l@e)uilibri est*tic en diferents postures durant OBJECTIUS un temps pre&ist. 'onfiar ens els companys#es per portar a terme una acci" Aturar la mar$a i mantenir la posici" restant. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI

INFANTIL 6 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 ! !

Le)uilibri est*tic Normes de laula !espiraci"#rela$aci" 'ooperaci" entre iguals

MATERIAL Aancs =atalassos '8rcols =(si)ues diferents.

R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6. OBSERVACIONS

D)0)*62&$/%3)*#, O+')*%+;0) segons els colors dels gomets a sobre dun banc amb matalassos al &oltant. P%00%+ /)+ 028+) ')& 8%*1 amb lajuda de dos companys per banda un a cada m*. +ls m-s grans podem pro&ar de fer-,o amb els ulls tapats. S23 12#>)0 i caminem enda&ant )uan el cot$e circula i endarrera )uan &ol aparcar. D2*)3 62&#)0 a un cercol i despr-s caminem normalment si podem. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem les pilotes i seiem al banc.:uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions.+ns acomiadem fins la propera sessi"Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV7 A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

TEMPORTIZACI UNITAT DIDCTICA

11 de no&embre ANIMALS SALVATGES CONTINGUTS

NIVELL SESSIONS

Desen&olupar la creati&itat a tra&-s de le$pressi" OBJECTIUS corporal. Imitar i representar despla7aments de diferents animals: salts raptar enfilar-se... 1aber orientar-se en un espai semi ilGluminat. Haudir de lacti&itat. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI

INFANTIL 7 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 ! !

Animals sal&atges. +l mo&iment: salts arrossegarse... La foscor i la llum.

MATERIAL 'D =(sica de lespai i < poIers: animals de la sel&a animals de la granja animals del mar. %ort*til can" i allargo. 'remar encens La mestra cal )ue porti una samarreta blanca OBSERVACIONS

R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

D)0)*62&$/%3)*#, +s posa en mar$a el poIer dels animals i la m(sica. 1egons el temps de )ue disposem mirem asseguts el poIer. Despr-s el tornem a &eure perJ ens ai$e)uem i entrem a dins to)uem la paret ens belluguem per la sel&a granja mar. 1om lleons elefants girafes dofins... Hirem correm... 0ornem a seure. +ls nens e$pressen els sentiments les emocions... 1els projecten imatges acompanyades de m(sica i es dei$a una estona de joc i e$pressi" lliure. Destinem els (ltims 1? minuts a tornar a la calma i a rela$ar-nos fent un &iatge al fons mar/. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem les pilotes i seiem al banc.:uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions.+ns acomiadem fins la propera sessi"Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV7

A /%+#"+ ') &(280)+6%1". ') &% '"*93"1% ') &(%1#"6"#%# " &% /%+#"1"/%1". ') 1%'% *)*:%7

TEMPORTIZACI UNITAT DIDCTICA

;K de No&embre JOCS AMB CERCOLS CONTINGUTS

NIVELL SESSIONS Dins-fora !*pid-lent 'onjunts de ; < D 9 Dia i nit

!espectar les regles del joc. OBJECTIUS Aprendre a despla7ar-se per lespai de diferents maneres: ajupit de genolls... +scoltar el ritme de la m(sica i parar )uan a)uesta dei$a de sonar. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI

INFANTIL 8 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 ! !

MATERIAL '8rcols 'd de m(si)ues.

R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6. OBSERVACIONS

D)0)*62&$/%3)*#,
J21 ') &)0 1%'"+)0 amb cercles. .em una rotllana de cercles cadasc( en tindr* un. 'omen7arem a c"rrer al &oltant dels cercles )uan saturi la m(sica ,aurem danar a buscar un cercle. 'ada &egada en traurem un fins )ue al final no en )uedar* cap. 'ada nen#a )ue es )uedi sense cercle anir* a seure al banc C%0%, !epartirem tants c8rcols com nens#es ,i ,agi a laula a)uests seran les nostres cases. 'ada &egada )ue pari la melodia s,aur* fet de nit ,aurem de tornar a casa i acotar-nos com si estigu-ssim dormint. >aurem de tenir en compte el ritme de la m(sica i mourens r*pid o a poc a poc en funci" da)uesta. J21 ') 12*0"4*)0, ens posem a dins-fora can&i de cercle color o mida del cercle9. .em un t(nel amb els c8rcols i es &a passant per sota. F)3 /%=$)#0 ')9 a cada c8rcol: un nen dos tres )uatre...

R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem les pilotes i seiem al banc.:uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions.+ns acomiadem fins la propera sessi"Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV7

A /%+#"+ ') &(280)+6%1". ') &% '"*93"1% ') &(%1#"6"#%# " &% /%+#"1"/%1". ') 1%'% *)*:%7

SEGON TRIMESTRE
TEMPORITZACI 1< de Hener UNITAT JOCS COOPERATIUS 'oordinar-se per tal dassolir un objectiu com( mitjan7ant les aportacions indi&iduals. Desen&olupar el sentiment de pertinen7a al grup. Lalorar lajuda i participaci" de cadasc( al grup. 'onfiar en les possibilitats personals. CONTINGUTS OBJECTIUS 'ooperaci" !especte a un matei$ i als companys Laloraci" personal i dels altres ! ! NIVELL SESSI IN.AN0IL 1 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI %ilotes R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal.

MATERIAL =ocadors 'ordes 'd de m(si)ues OBSERVACIONS

ACTIVITAT CENTRAL

C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

D)0)*62&$/%3)*#, J21 ') &(%+%*?%, Di&idim la sala en 5dos camps6 mitjan7ant una l/nia di&isJria a lat2ar escollim un#a nen#a )ue es situar* al mig del camp 3laranya4 damunt la l/nia di&isJria. La resta dalumnes es situen a una banda de camp )uan el mestre to)ui el $iulet a)uests ,auran de creuar el camp intentant no ser tocats per laranya si -s ai$/ es con&ertir* en una altra aranya i sagafaran de la m*. C%')*% /"&2#)0, .em tres files de D nens#es cadascuna ,auran de passar pilotes duna banda a laltre del camp mitjan7ant una cadena. No guanya ning( ja )ue el )ue importa -s )ue les pilotes arribin a laltre banda de camp. N2 )*0 /2')3 0)/%+%+: fem parelles i els lliguem un peu les mans... entre els dos ,auran de fer el )ue la mestra digui: tra&essar el camp portar una pilota... R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

diari tot mostrant iniciati&a prJpia. Haudir del joc en e)uip.

CONTINGUTS

OBJECTIUS

TEMPORITZACI ;M de Hener UNITAT E!PERI@NCIA, PAPERS DE DIARI 'reati&itat !espectar les iniciati&es dels companys. !egles del joc. +$perimentar amb un material diferent: paper de

NIVELL SESSI

IN.AN0IL ; CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

'ooperaci" amb els companys Laloraci" personal i dels altres ! !

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI ACTIVITAT CENTRAL R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

MATERIAL %apers de diari =(si)ues dambientaci".

OBSERVACIONS

D)0)*62&$/%3)*#, J21 '()3/%/)+%+, tot el terra de laula amb paper de diari. Disposem de tots els diaris en un rac" la 5brigada6 ,a denrajolar tot el terra de psicomotricitat. J21 &&"$+), un cop tenim un bon grui$ de papers de diari dei$em )ue juguin lliurement. Amb una m(sica de fons suggerim )ue bus)uin possibilitats al paper fer disfresses: barrets corbates armilles cues... P"01"*% ') /%/)+0, )uan el joc ja no sigui ric proposem amuntegar tots els papers en una 2ona delimitada de laula a mode de 5piscina6 dei$em una estona de joc lliure. E& A21 ') &)0 82&)0 ') /%/)+, .em una l/nia recta al terra amb cinta ad,esi&a i separem als nens#es en ; e)uips. %rimerament ,an de fer boles de paper amb la muntanya de papers )ue tenen al seu camp. Despr-s )uan la mestra digui 0+=%1 ,an de llen7ar el m*$im de boles de paper al camp contrari. Huanya le)uip )ue t- menys boles al seu camp. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar.

AV

A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

TEMPORITZACI 1? de .ebrer UNITAT LLUM NEGRE Li&enciar el ritme i el mo&iment a tra&-s de la llum OBJECTIUS la m(sica i els colors Adonar-se de les peculiaritats de la llum negre 'oordinar els mo&iments en funci" del ritme de la m(sica

NIVELL SESSI 'oordinaci" i control d,abilitats: $utar CONTINGUTS botar9 Nocs amb pilota !especte a un matei$ i als companys Laloraci" personal i dels altres

IN.AN0IL < CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

+$perimentar amb els di&ersos cossos i la llum DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI ACTIVITAT CENTRAL R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap.

MATERIAL !oba blanca O un llen7ol Llum negre 'ossos fluorescents: papers pilotes canyetes dibui$os... 'ossos blancs =(sica rela$ant

OBSERVACIONS

CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

D)0)*62&$/%3)*#, I*"1"%1"., +ls demano )ue es fi$in amb la se&a roba de )uins colors &an &estits i )ue passa )uan encenem la llum negre. 0amb- obser&em al nostre &oltat elements de laula )ue ressalten coses )ue ens sobten... P%/)+0 =$) 0()*1)*)*: +scampem di&ersos retalls de cartolina fluorescent pel terra. =irem )u8 passa. Demanem una consigna a cada nen#a: busca un )uadrat rosa busca un triangle &erd... Nuguem amb les transpar8ncies del llen7ol. E*0 3%=$"&&)3, Amb pintures fluorescents ens pintem la cara els uns als altres encenem la llum i obser&em )ue passa. D"8$">)3 " ')0128+"3 "3%#4)0 %3%4%')0 : Amb la llum oberta cadasc( fa un dibui$ en una cartolina negra amb un fluorescentE tan)uem la llum i encenem el fluorescent mirem )u8 passa. .em el matei$ amb dues cartolines grans una blanca i una negra obser&em les diferencies. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

AV

TEMPORITZACI ;D de .ebrer UNITAT PILOTES +sfor7ar-se per millorar la coordinaci" dels OBJECTIUS mo&iments globals i ad)uirir seguretat. Haudir del joc amb els companys +$perimentar amb un material determinat: les pilotes

NIVELL SESSI 'oordinaci" i control d,abilitats: $utar CONTINGUTS botar9 Nocs amb pilota !especte a un matei$ i als companys Laloraci" personal i dels altres

IN.AN0IL D CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

'onfiar en les possibilitats de cadasc(. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI ACTIVITAT CENTRAL R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap.

MATERIAL %ilotes de totes mides

OBSERVACIONS

CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

D)0)*62&$/%3)*#, D)0/&%-%3)*#0 ') /"&2#%, A )uatre grapes empentar la pilota amb el cap i fer-la arribar al lloc marcat. La matei$a consigna la podem repetir empentant la pilota amb el peu amb la m* amb el cul9 S)4$)"> )& 1%3B, fer-la rodar amb les mans controlar-la amb els peus fent-la botar en e)uilibri sobre el palmell de la m*. J21 &&"$+), dei$em uns minuts de joc lliure amb les pilotes. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar.

AV

A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

TEMPORITZACI UNITAT OBJECTIUS

1? de =ar7 DESPLACAMENTS

NIVELL SESSI 'oordinaci" i control d,abilitats: CONTINGUTS arrossegar-se gatejar9 Despla7aments amb el cos !especte a un matei$ i als companys Laloraci" personal i dels altres

+sfor7ar-se per millorar la coordinaci" dels mo&iments globals i ad)uirir seguretat. Haudir del joc amb els companys Haudir del mo&iment 'onfiar en les possibilitats de cadasc(. ACTIVITAT CENTRAL

IN.AN0IL K CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. '8rcols 'ons

MATERIAL

=(si)ues de diferents ritmes

OBSERVACIONS

CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6

D)0)*62&$/%3)*#, TD*)& /)+ 02#% 1%3)0: +ns posem en filera una da&ant de laltre amb les cames obertes ai$/ construim un t(nel. +l de darrera ,a de passar entre les cames del companys#es fins arribar al da&ant o a l/nre&-s. T$*)& ') 1E+12&0, ens posem un al costat de laltre aguantant un c8rcol dret. Lultim ,a de passar entre els c8rcols fins arribar al da&ant. %odem continuar fent la matei$a acti&itat amb el t(nel de c8rcols. CE+12&0 )* %&-%'%, encastem els c8rcols als cons els nens#es ,an de passar per dins del c8rcol sens tirar-lo al terra. C%$0 " 12*"&&)#0, +ls caus sagenollen al terra fent com un pont amb el seu cos. +ls conillets es passegen per laula a )uatre grapes cada conillet i cada cau tindran un gomet )uan la mestra digui 5conillets al cau6 ,auran de buscar el seu cau. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

AV

Aconseguir una ,abilitat manual a tra&-s del massatge

CONTINGUTS

OBJECTIUS

TEMPORITZACI M dAbril UNITAT E!PERI@NCIA, NINES Desen&olupar una actitud de cura &ers els altres

NIVELL SESSI

IN.AN0IL 1 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 ! ! MATERIAL Nines 'rema ,idratant i olis +stris sanitaris de joguina %intes 0o&alloletes OBSERVACIONS

+$perimentar un clima de tran)uilGlitat ,armonia ocupant-se cadasc( de la se&a nina. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI

'ura i atenci" !ela$aci" Aspectes d,igiene

R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal.

ACTIVITAT CENTRAL

C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap. CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

D)0)*62&$/%3)*#, 'adasc( agafa una nina i seu al matal*s o to&allola amb ella. +s repartei$en di&ersos materials: to&alloletes crema pintes... i es &a suggerint el )ue ,i podem fer. 0amb- el material m8dic per crear situacions di&erses etc. !epassar les parts del cos primer des&estir despr-s &estir posar el termJmetre pentinar la colJnia... parlem de lordre en el )ual es fa... R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

TERCER TRIMESTRE
TEMPORITZACI ;F dabril UNITAT !espectar les iniciati&es dels companys. OBJECTIUS +$perimentar amb un material diferent: paper de diari tot mostrant iniciati&a prJpia. Haudir del joc en e)uip. NIVELL SESSI CONTINGUTS 'reati&itat !egles del joc. 'ooperaci" amb els companys Laloraci" personal i dels altres ! ! IN.AN0IL 1 CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI ACTIVITAT CENTRAL R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap.

MATERIAL %apers de diari =(si)ues dambientaci".

OBSERVACIONS

CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

D)0)*62&$/%3)*#, J21 '()3/%/)+%+, tot el terra de laula amb paper de diari. Disposem de tots els diaris en un rac" la 5brigada6 ,a denrajolar tot el terra de psicomotricitat. J21 &&"$+), un cop tenim un bon grui$ de papers de diari dei$em )ue juguin lliurement. Amb una m(sica de fons suggerim )ue bus)uin possibilitats al paper fer disfresses: barrets corbates armilles cues... P"01"*% ') /%/)+0, )uan el joc ja no sigui ric proposem amuntegar tots els papers en una 2ona delimitada de laula a mode de 5piscina6 dei$em una estona de joc lliure. E& A21 ') &)0 82&)0 ') /%/)+, .em una l/nia recta al terra amb cinta ad,esi&a i separem als nens#es en ; e)uips. %rimerament ,an de fer boles de paper amb la muntanya de papers )ue tenen al seu camp. Despr-s )uan la mestra digui 0+=%1 ,an de llen7ar el m*$im de boles de paper al camp contrari. Huanya le)uip )ue t- menys boles al seu camp. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

TEMPORITZACI 1; de maig UNITAT E!PERI@NCIA, PARACAIGUDES .omentar la cooperaci" i la coordinaci" del grup per OBJECTIUS assolir un objectiu com(. 'oordinar globalment i segmentari el cos per assolir els despla7aments re)uerits Haudir de les acti&itats grupals. CONTINGUTS

NIVELL SESSI

IN.AN0IL ; CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

'oordinaci" i cooperaci"n Despla7aments !itmes ! !

Lalorar les prJpies possibilitats i les dels companys. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI ACTIVITAT CENTRAL R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap.

MATERIAL %aracaigudes %ilotes

OBSERVACIONS

CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6.

D)0)*62&$/%3)*#, Donem di&erses consignes: Agafem el paracaigudes i girem en una direcci" o altre. +ns allunyem o acostem el m*$im %osem el cap peu E sota o sobre del paracaigudes. Ai$e)uem molt alt o bai$em molt. +ns fem una abra7ada sota el paracaigudes )uan -s molt alt. +l mo&em com si fos el mar el &ent... Noc de les crispetes: mo&em el paracaigudes ple de pilotes intentant )ue no saltin a fora :ui s,a amagat sota el paracaigudes =antenir objectes damunt del paracaigudes o fer-los entrar pel forat 7

R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

AV

TEMPORITZACI ; de Nuny UNITAT AMPOLLES DE COLORS Crganit2ar les relacions espacials respecte al propi cos i als objectes de l@entorn inmediat. OBJECTIUS Adonar-se de les caracter/sti)ues percepti&es del elements de lespai. +sfor7ar-se per donar una resposta ade)uada a les indicaicons de la mestra. Haudir de les prJpies descobertes en el joc motor i perceptiu DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI ACTIVITAT CENTRAL CONTINGUTS

NIVELL SESSI

IN.AN0IL < CAPACITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

+ls colors Les mides: gran petit mitj*. Les posicions: da&ant darrera al costat.

MATERIAL %ilotes de totes mides

R"#$%& '()*#+%'%, fem un tren per anar a laula recollim les nenes de %K ens traiem les sabates i entrem i fem una rotllana salutaci" i e$plicaci" de la din*mica i de les normes: +ns ,o passarem b- e$perimentant i compartint el joc i els materials sense molestar i sent prudents per no fer-se mal. C%*-. ') /0"1232#+"1"#%#, cap pan$a genolls i peus. P+)0)*#)3 )&0 4)0#20 /)+ &% /%+%$&% PSICOMOTRICITAT PS5, .er )ue s/ amb el cap.

OBSERVACIONS

CU, 0ocar-se el cul. MU, %osar els dits com banyes imitant el so de &aca. TRI, 1/mbol del triangle amb les dues mans fent )ue es to)uin els dits /nde$ i pol2e de les dues mans 3formant un triangle4 S5, .er )ue s/ amb el cap. TAT, 0apar-se la cara amb les mans i obrir-les tot dient 5tat6. D)0)*62&$/%3)*#, +l 4%# " &% +%#%, amb dues pilotes una gran i una petita ,em de procurar )ue la pilota gran atrapi a la petita. C%3/ ') 12&2+0: repartim ampolles de colors per un espai )uadriculat de laula. Amb mig grup la consigna ser* moures per entre mig de les ampolles sense tirar-ne cap al terra tot seguint el ritme de la m(sica. +n un segon moment ,i afegirem una segona consigna: buscar una ampolla gran o petita o de color $ plena etc. R"#$%& ') 02+#"'%, :uan la mestra diu 5+L joc s,a acabat6 endrecem els materials i seiem al banc. :uan sentim la musica: !ela$aci" en silenci fem inspiracions. +ns acomiadem fins la propera sessi" i ens posem les sabates. Anem cap a laula a beure i preparar-nos per esmor2ar. AV A partir de lobser&aci" de la din*mica de lacti&itat i la participaci" de cada nen#a.

Control assistncia, xandall i sessions INFANTIL Curs 2011-12


Ratlla vermella a qui falta, X vermella a qui no porta xandall, valoraci sessi: MB, BB, B, R
Sessi 1 Sessi 2 Sessi 3 Sessi 4

NINES

PRACAI !"ES

A#P$LLES C$L$RS

R$SA #ARTINA

I%AN &!C ARAN #ARIA IRENE

'(LIA )ERNAT SARA %AIRA $RI$L

Control assistncia, xandall i sessions INFANTIL Curs 2011-12


Ratlla vermella a qui falta, X vermella a qui no porta xandall, valoraci sessi: MB, BB, B, R
Sessi 1 Sessi 2 Sessi 3 Sessi 4 Sessi

C$$PERACI*

"IARI

LL!# NE RE

PIL$TES

"ESPLA+A#ENTS

'ANA ALICIA ,AS#INA

!I! -.EL $NA #,R,A#

'(LIA )ERNAT SARA %AIRA $RI$L