You are on page 1of 6

PBS MATEMATIK TINGKATAN 2

NAMA TINGKATAN TAJUK PENCAPAIAN

TARIKH : BAB1 : NOMBOR BERARAH MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

EVIDENS B3D1E1 Melakukan o e!a"# $a!a% $an %a&a'# (an' )el#%a*kan $ua #n*e'e! ke a*a" #n*e'e! Soalan 1+ K#!akan A!a" !en$a&+ a, 3 - ./2, %, /0 - ./1, 2, /11 ÷ 3 $, /20 ÷ ./0, A!a" *#n''#+ a, 3 × ./3, × ./0, %, ./2, × ./4, × . /5, 2, /41 ÷ 6 ÷ ./3, $, /100 ÷ 12 ÷ ./5, E7#$en" B3D1E2 / Me)%an$#n' $an )en(u"un e2a&an "e2a!a *e!*#% Soalan : Gunakan "#)%ol 8 a*au 9 un*uk )e)%an$#n'kan e2a&an %e!#ku* A!a" !en$a&+
1 3 1 %, / 3 0 2, / 6

a,

2 3 0 3 3 / 6

A!a" *#n''#+ a,
1 3 0 1 3 0

/

%, / 2,

5 6 5 / 3 3 4

−2

3+3 > %. > 1 13 B3D1E3 . > A!a" *#n''#+ a. $.+2. / $. 1 / 2. 1 × > 3 5 $. e! ulu&an $an 2. / : 1.a. > 2 −1 3 > 0 . /1+5 / 4+6 > 2. 5 = 20 > 1 > 2 %. A!a" *#n''#+ 3 1 = > 11 22 3 1 %. 1+1 . 2. 2 1. E7#$en" B3D1E3 ./. %. 1 a. 2+3 = 2+0 > B3D1E3 . %. ÷ 1+2 ÷ .3./3+. Soalan 1+ K#!akan A!a" !en$a&+ a.+.2.1+1 .+4 .4. . 2 3 0 : : 6 6 6 −1 2 − 3 : : 1 1 1 A!a" *#n''#+ 1 3 1 : : 0 4 20 3 3 0 : %. 1+53/. ÷ > $.3+2 > 2+30 = . 2. 3+./1+23. / / > 0 5 2 1 2. 2 3 = > 3 3 1 2 / > 6 6 1 3 × > 6 3 3 1 ÷ > 4 2 B3D1E3 / Melakukan o e!a"# *a)%a&<*olak<$a!a%<%a&a'# ke a*a" a. 0+61 = 2+34 > /3+4 . %.PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 2+ Su"un e2a&an %e!#ku* "e2a!a )ena#k A!a" !en$a&+ a.+2 > A!a" *#n''#+ a.%. %./. 3+ K#!akan A!a" !en$a&+ a. 2+ K#!akan A!a" !en$a&+ a. Pe2a&an: %. 5+4 ÷ . > 2. 35 ÷ .0 > a. $ua no)%o! %e!a!a& $.

+3./.PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 0 3 ×11 > 1 NAMA TINGKATAN TAJUK PENCAPAIAN 2.?2: 2a!# n#la# "u&u %a'# 'a" *e!"e%u* "ele a" 1 @a) 01 )#n#*A B0D1 / Men'en$al#kan o e!a"# 'a%un'an $ala) kon*ek" no)%o! *e!a!a& B0D1E1 2+ Se*#a %ulan A)#n )en'elua!kan Ban' $en'an @u)la& (an' "a)a un*uk )e)%el# %uku+ Ju)la& en'elua!an %a'# 3 %ulan #ala& RM 310+ Be!a aka& en'elua!an (an' e!lu $#lakukan ole& A)#n %a'# "e*#a %ulanA E7#$en" B0D1E2 Soalan 1+ Pa!a" a#! $# "e%ua& kola) *akun'an a#! #ala& 21)+ Se)a"a )u"#) ke)a!au: a!a" a#! @a*u& "e%an(ak 0) *#a /*#a &a!#+ A aka& a!a" a#! "ele a" 1 &a!#A 2+ Seo!an' %u$ak lelak# $a a* %e!la!# "e@au& 0. $. /3 = .) $a!# "e%a*an' okok $ala) )a"a 1 )#n#*+ Be!a aka& @a!ak $ala) ) @#ka $#a %e!la!# "ela)a 0 )#n#*A E7#$en" B0D1E3 Soalan 1+ H#*un' n#la# %e!#ku* a. . 2 .0+1 . 126 ÷ . > TARIKH : BAB 1 : NOMBOR BERARAH MENGUASAI TIDAK MENGUASAI DESKRIPTOR EVIDENS Soalan 1+ Dala) "a*u !o"e" e)ana"an: "u&u %a'# "a*u 'a" )ena#k "e%an(ak 21?2 "e*#a @a)+ J#ka "u&u a"aln(a #ala& .

50 ÷ 4 .. ke #n' ka$ ke a$a kaBann(a $ala) "a*u e!)a#nan+ Be!a a ke #n' ka$ (an' a$a a$a Na*&an "eka!an'A . 3 / ./0 = 6 .PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 %.+5 ×  − 3  $an %e!# @aBa an "e%a'a# e2a&an 1  2+ Na*&an )e)%el# 50 ke #n' ka$ %oke)on $an %e!kon'"# "a)a %an(ak $en'an *#'a o!an' a$#k lelak#n(a+ Ke)u$#an "e u u Na*&an )e)%e!#n(a 2. TARIKH : BAB 1 : NOMBOR BERARAH MENGUASAI TIDAK MENGUASAI NAMA TINGKATAN TAJUK PENCAPAIAN DESKRIPTOR EVIDENS Soalan B1D1 / Me)%ua* en(ele"a#an )a"ala& )el#%a*kan 'a%un'an o e!a"# $ala) kon*ek" no)%o! *e!a!a& B1D1E1 0  1+ H#*un' 20+5 ÷ .12. 2. /3 .

PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 NAMA TINGKATAN TAJUK PENCAPAIAN DESKRIPTOR E7#$en" TARIKH : BAB 1 : NOMBOR BERARAH MENGUASAI TIDAK MENGUASAI B5D1 / Men(ele"a#kan )a"ala& )a*e)a*#k $ala) "ua*u "#*ua"# "e2a!a k!ea*#C $an #no7a*#C B5D1E1 .

*$atakan lokasi majlis tersebut. !erdasarkan gambar di atas" anda dikehendaki meran#ang majlis tersebut untuk 20 orang rakan $ang lain.iti masing)masing. !entangkan hasil kerja anda di dalam kelas mengikut kreati. +.enal pasti harga sebenar setiap item $ang diran#ang. . Anda dikehendaki bekerja dalam satu kumpulan (3 atau 4 orang satu kumpulan). 3. %embentangan anda mestilah merangkumi harga seunit bagi setiap item" harga keseluruhan bagi setiap item dan jumlah wang $ang telah digunakan. %astikan peran#angan anda mestilah tidak melebihi jumlah wang $ang diberikan. /ugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh seminggu. 2.PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 A!a&an: 1. 1. *$atakan baki wang (jika ada). Anda dikehendaki menganjur satu majlis hari jadi bagi meraikan hari kelahiran seorang rakan sekelas. /empoh pembentangan dalam masa 0 10 minit. 'adiah hari jadi rakan $ang diraikan b. %eran#angan anda harus merangkumi harga bagi setiap item berikut& a. 2. Makanan dan minuman 4. . (enderamata untuk rakan)rakan $ang lain #. Anda telah diberikan 10 keping wang bernilai RM 0. -. .