You are on page 1of 45

2

Kagamitan ng Mag-aaral Chavacano Quarter 1

Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng ilipinas

Edukasyon sa agpapakatao ! "kalawang #aitang Kagamitan ng Mag-aaral $nang Edisyon% 2&1'

"(#)* +,--+,1-+++&-+--,
aunawa hinggil sa karapatang-sipi. sinasaad ng (eksiyon 1,. ng #atas ambansa #ilang -2+'! Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng "amahalaan ng "ilipinas. #ayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales $mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.% na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. "inagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala $publisher% at may-akda ang karapatang-aring iyon. nilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim! &r. Armin A. 'uistro ()* "angalawang Kalihim! +olanda ). ,ui-ano, "h... Kawaksing Kalihim! Elena /. /ui0, "h... Mga #umuo ng Kagamitan ng Mag-aaral

Consultant! 4ilia 5tiola Mga Manunulat* Estella C6 5polinario% 7irginia 86 #unda% Criselda 06 8ernando% #ryan C6 Morales Mga 9agasuri* Marilou andi:o% 7aleria 8ides ;6 Corte<a% h6 06 ;umuhit ng mga 4arawan* =ose C6 >vera% 5i<el Mae 06 ?ee )aglayout! Rorie 46 8ernando% Carmelita ;6 7elo<a Regional Office IX Regional Director - DR. WALTER O. ALBOS, CESO II

Assistant Regional Director - SHARIF ADZHAR H. SARAHADIL, CESO IV DR. CORAZON . BROWN, CESO IV

Chief Elem. Educ. Division - DR. E!"ENIO B. ENALES "nilimbag sa ilipinas ng //////////// 0epartment o1 Education-"nstructional Materials Council (ecretariat 20epEd-"MC(3 122ice Address! 3nd (loor .orm #, ")* *omple4 5eralco Avenue, "asig *ity "hilippines 6788 9ele2a4! $83% 7:;-68<; or 7:;-68=3 E-mail Address! imcsetd@yahoo.com

TALAAN NG NILALAMAN
ii

Kagamitan ng Mag-aaral
@$)"9 1*

Aralin 6 Aralin 3 Aralin : Aralin ; Aralin < Aralin 7 Aralin = Aralin ? Aralin > Aralin 68

Ang Aking Kakayahan 5ga Emosyon o .amdamin "agpapakita ng )ariling Kakayahan "agpapakita ng Kakayahan "agtatanggap sa )ariling Kahinaan "agtatanggap sa )ariling Kahinaan 5ga tuntunin at "amantayan ng 5ag-anak Kalinisan at Kaayusan ng 9ahanan Kilos at #awain na @agpapasaya sa 9ahanan 5ga #awaing @agpapasaya sa 9ahanan

6 < > 6: 6? 33 37 :< :> ;:

iii

YUNIT 1 5ralin 1 ! 5ng 5king Kakayahan Sabe Tu
5an grupo y man cuento porcausa de maga cosas Aue Auiere ustedes hace, como baila, canta y recita poema.

Pensa tu
5an cuento acerca de este maga pregunta. a. *osa tu Auiere si Aueda tu grandeB b. *osa di tuyo abilidadB .ale mira el retrato y pregunta. • ,uien el na retratoB • *osa ta hace el gente na retratoB

Hace tu
1

a. El tercer grupo na dibu-o "repara y presenta este na clase. 'e con el poema. El segundo grupo na baile c.Ahora man grupo ustedes segun na di ustedes interes o habilidad. con este algCn . Pone na Corazon Acorda: mportante sabe el di ustedes habilidad y para puede este usa na buen me-ora. El primer grupo tiene interes na cantada b.uiere yo canta y baila Este el di mio maga habilidad @ecesita yo con este me-ora "ara puede yo hace usa 2 dia. 5ng 5king Kakayahan . Hace streamer donde hay hace pilit el di ustedes maga nombre na di ustedes interest o habilidad y habla donde el tiene mucho nombre pilit.

Aplica na Vida 5an grupo y prepara un simple programa donde puede dale mira el di tuyo habilidad na baile. Pruba Hace 6. cantada y dibu-o. Hace role play Aue ta dale mira el importancia del diaton maga abilidad para Aueda unido el diaton 2amilia. . El maga bata bueno pinta hay hace un galleria de maga dibu-o y hace pilit na pi0ara. "one si el situacion ta dale mira -usto 3 3.

Aralin 2 Mga Emosyon o 0amdamin Sabe Tu Habla cosa de ustedes 2avorito -uego. /ecoge con el maga cosa de escuela acabar usa. DDDDD3. *ome maga junkfoods hora recess.. 4 .interes y abilidad na cuerpo o DDDDD6. si -endeh. DDDDD:. 9a puede cusina enbuenamente. Esa uni2orme masAuin nuay Auien ta ayuda. DDDDD. Fuga el “Stop Dance”. DDDDD<. "ractisa enbuenamente para gana na un -uego.

a.5an cuento acerca con el e4periencia na -uego de GStop Dance”. +a atrasa tu na clase. c. b. &ira con el tsart y mira cuanto ustedes el ya Aueda alegre. Hace tu Habla cosa el di tuyo emocion na maga siguiente situacion. Escribe na tsart el di ustedes emocion despues -uga. +a manda contigo canta na programa na escuela. ya tiene miedo y ya tiene -uya. +a recibe tu regalo estaba na di tuyo amiga. Emocion Alegre 9iene -uya 9iene miedo @umero de maga bata tiene de este emocion /a0on de emocion Pensa tu 5an cuento porcausa el e4periencia durante ta -uga. Habla si ya Aueda tu triste. dale mira triste cara y alegre cara si tu alegre. 5 .

/ecita con el poema. Pone na Corazon Ahora sabe ya tu cay el maga debilidad y -endeh buen emocion necesita resisti. /econocimiento el cuerpo . 5legre ba tu o tiene AuyaB 9u ba tiene miedo o tristeB *osa man tu ta sintiB @umas tiene miedo dale mira.ebilidad *apabilidad 6 . *on2ian0a na cuerpo el necesita Kita el miedo y duda. Habla el maga bata el maga mahina y ma2uer0a contestacion.

Aplica na Vida Habla si cosa necesita hace na maga siguiente situacion. *ada uno bata tiene caracterHstica y capacidad. 6. 9iene programa na escuela.Acorda: *ada uno bata es unico. +a manda di tuyo maestra sigui contigo na concurso de dibu-o. &ueno tu canta. cosa tu haceB Pruba Hace 7 . Hace bueno con el capacidad contra na debilidad. )abe tu Aue -endeh tu bueno man dibu-o. cosa tu haceB 3.

yan mirahan el dos amiga si Ana y 'ita para man cuento aserca del programa.Escribe na papel el maga capabilidad y positibo emocion Aue necesita mantene. Este el di ila dos cuento! Ana! &uenas dia 'itaI 'ita! &uenas dia tambien contigo. AnaI Ana! Entra ba tu na programa na diaton escuelaB 8 . E4plica Aue el maga negatibo y mahina emocion necesita cambia. Aralin 3 agpapakita ng (ariling Kakayahan Sabe Tu 'e con el dialogo @a Escuela Elementaria de /i0al ya tiene un programa Aue ta dale mira el di2erente abilidad y talento. "oreso un dia.

'ita! Ana! 'ita! Ana! Fendeh. *ru0 acerca diaton programa. )i. 9u tambien entra y dale mira tu abilidad na cantada. 9u. Esco-i “smiley characters” Aue ta sigue el di tuyo sentido porcausa na cosa ustedes yan cuento . entra iyo. 9 . Pensa tu 5an cuento otrave0 el dialogo Aue ya le ya.ale yo mira el dimio abilidad na baile. -endeh man se sila re. 5anda anay kita sabe con 5rs. "oreso necesita una kita man anad y practisa antes de man atubang na entablado. Hay re lang sila comigo. Funtu kita aprende acabar diaton clase. Habla si cosa el sintido o opinion di ila porcausa de este dialogo y tambien el cosa sila ya puede pensa por causa na leccion ya saca na dialogo. . 5uchu gente ta mira alla. "oreso numas ya tu tiene -uya. tiene yo -uya. &usca pare-a y man cuento porcausa na di ila contestacion. entra ba tuB )i.

Hace tu 5an grupo y cumbersa porcausa di ustedes habilidad. Mga Kakayahan Mga abilidad &aila *antada "intada 9oca gitara + otro pa nang !angkat "rupo # !angala$a ng !angkat "rupo ## !angatlong !angkat "rupo ### 10 .

la. $. alegre yo *ay sabe kita baila 'a. "yo 5legre Alegre yo. Escribi na un papel y le na emprente del clase.Pone na Corazon *anta el siguiente.4% *ay sabe kita canta *ay sabe kita pinta *ay sabe kita man gitara 1menta pa otro habilidad Pruba Hace Hace promesa si Auemodo hace y omenta el di tuyo habilidad. la.la.la. la. Aralin 4 agpapakita ng Kakayahan 11 . alegre yo *ay sabe kita baila Alegre yo.

)ila yan camali.Sabe Tu *anta con el cancion G9iene un loboJ cun mobemiento del cuerpo. ya nerbia. ya yura. Hace tu 12 . El (abe #ata +o manada cosa cosa sabe )abe io canta y man dibu-o "ati na bailada sabe yo )egui el cosa yo ta puede hace @umas tiene huya mi Amigo y Amiga. yan -uya y ya Aueda alegre pero nuay descansa. Pone na Pensa iento El maga cosa ustedes ya sinti igual lang na maga cosa ya sinti el maga gente ya Aueda bien conosido igual aAuel cosa sila ya dale mira na di ila saber primero. numas perde esperan0a pursegui cay este el prinsipio del bonito y buen bida. )i kita yan camali.

13 . Hace acaba el programa de combersada del maga bata na un poema. puede tamen tu "oreso cosa pa tu ta espera &ene ya y sigue comigo 5anda mira el pagkabueno Pone na Corazon 'e el cosa adentro del seguiente. na de tu abilidad )i puede sila. .espue0 hace modelo para del todo grupo ya dale mira. bueno tu @a manada cosa @o tene -uya.Hace grupo na clase asegun na di ila saberK plaLa Gproduction numberJ y man arte sila igual na telebicion. no man duda 9iene tu 2e. Manda @o mira% uede yo &ata.

14 .) mie tatak ma Aplica na Vida 1i con el cuento del maestra.) Manda !o mira mi a ilidad "Ipakikita ko ang aking kakayahan) %r de m gullo est e (Ipag io i ko mamala ito) k e !o f &o e n Tie i cuer a l m na gtitiwa g n (Ma sa aki ako li) i sar e ien ko ot h ! di a de Hin #en do ( ot. )i menciona el maestra el maga saber di tuyo para y hace el mobimiento.tien #end ako e $u! eh ma a (H !o hih ind iya i ) Yo ien ueno ata (Ako ay mahusay na bata.

uemodo tu ese ya haceBJ +a pregunta yo con el gente. ta hace engrande el gente cumigo disuyo traba-o. +a anda came mira pati di mio maga amiga. +a acansa came con el mga gente tan dibu-o maga bonito retrato.J .i mio ya gayot el gusto man dibu-o desde bata. bien bonita pa gayot na personal. 9alla si 5arian /ivera y . bien bonito el dibu-o dituyu. 'lega el noche. +an garamusan maga gente. ya mira came contes de cantada na pla0a. "irme yo ta aprende man dibu-o poreso -indeh yo ta tiene huya este manda mira. . &ien alegre el maga gente cay mucho salida y maga -uego na pla0a. G. GMow. &ugoy y *hristian &autista GEra Aueda tambien yo igual canila. +a atraca came mira na uno canila.espues ya anda came na contes del bailada.antes. Fendeh lang gale bien bonito man arte na telebicion si 5arian. /egine NelasAue0.8iesta )a 0iamon 4ugar (iesta canamon. &ien bonito canta el mga ya canta. GMow. 9iene igual vos di *harice "empengco.J callao yo taman -utic na dimio cuerpo. este el deberasan salidaI Este el mio gusto poreso na otro aLo hay entra yo na este contes. 15 .ingdong . Ala maLana ya liga el maga artista.

hay conose siempre cumigo el todo. Pone na Pensa iento 5ira con el retrato del maga siguentes. ya puede iyo habla na mi cuerpo.J Pruba Hace Eno-uno llama el maestra con el maga bata para manda mira de ila maga habilidad. 16 .@a todo maga cosa yo ya mira. pintor y artista.ueda yo bien conosido cantora.GAlgundia. bailadora. El maga bata sintao necesita tiene ta agara placard mga “smiley” Aue triste y alegre. Aralin ! agtatanggap sa (ariling Kahinaan (abe 9u 1i na cuento del maestra. 5an cuento porcausa con este. .

Hace grupo con el maga estudiante. Fendeh ele tan discucion na clase cay baka -endeh amo su maga contestacion.Hace tu A. 5anda pinta cosa sila puede hace y manda canila e4plica cosa sila yan dibu-o. #rupo 6 ! )ilencio y -uyain si sabel. .ale canila de2erente situacion de cada grupo. 17 .

18 . #rupo : ! )i *arlo tiene bingot. &. Fendeh le ta -uga na su condicipulo. . "oreso nuay le amigo. ! @uevo lang trans2eree si Foy. #rupo . 9a tiene le -uya man amigo poreso solo lang le pirme. Eno-uno manda cunose el maestra na maga estudiante.#rupo 3 ! *urtao el uno pie0 de /uben.ale mira el retrato del maga siguente. @uay pa ele mga amiga. @o Auiere le entra na discucion cay baca re con ele na su cumbersada. 9iene le miedo baca tenta lang con ele.

Hace pilit na “"alery %all” el cosa sila ya hace y tiene “"allery $alk” para mira el maga estudyante cosa sila ya hace. Escribi un “ slogan” por causa de este. @ecesita acepta le este na manera Aue tiene le cum2iansa na su cuerpo para puede porsigue cosa el su ambisyon. 19 .Pone na Corazon *ada bata tiene disuyo debilidad pero -endeh este puede sangga na buen vida. Applica na Vida "inta el cosa Aue puede hace ayuda na di ila cuerpo o ayuda con el otro para tiene cumpiansa na suyo cuerpo.

9an amigo si &ert na igual bata masAuin un piang ele.Pruba Hace "inta el alegre cara si el pensamiento ta habla cay tiene le cum2iansa y triste si -endeh. Aralin " agtanggap ng (ariling Kahinaan Sabe Tu *anta con el cancion GHay "uede Kita HaceJ 20 . DDDDD. DDDDD:. DDDDD<. )i 5ila ta aprende baila cay entra le na competecion na escuela.. &ien bueno pinta si 'ito pero no Auiere le entra na contes de pintada. 9a evita si &en entra na discucion na clase cay tiene le miedo man camali. (irme ta entra na otro-otro contes si Ella na di ila lugar. DDDDD3. DDDDD6.

necesita gayot hace el mga cosa para dale mira cay ta puede hace masAuin tiene deperencia na cuerpo. El mga bata hay presenta un cosa. Esa panuelo. kutsara y tinidor y otro pa cosa.uede kita Cace 9odo cosas hay puede kita hace 9odo cosas aAui na mundo Fendeh puede sangga el cosa palta y pagkama-ina na cuerpo. Anda onde parte ta suena sinsilyo. 5an-arte como un bulag. )i kita tiene compian0a na cuerpo 9odo puede hace el maga traba-o Pone na Pensa iento "uessing and Matching "ame. 21 . *erra el o-os.

Acepta.ebe lang Acepta. cosa palta. • Escribi uno o dos oracion acerca de retrato. . #rupo )i /onel piang el un pies pero 5cepta cosa el di1erencia bueno man dibu-o. • 5ira el retrato y man cuento porcausa del retrato.Hace tu Hace tres grupo. entretene Fendeh todo per2ecto . .ale el mga cosa necesita hace. . #rupo )i /oy apa pero bueno baila.ale tar-eta y poster cada grupo. 5an cuento el mga cosa necesita hace. Acepta el debilidad *ontodo *ora0on *ontodo *ora0on @umas tiene -uya si tiene 1i el un “&a'' (hant” . #rupo )i /oel bulag pero bueno canta. . Acepta 22 Hace cosa man puede 5asAuin tiene tu diperencia &. Hace tres grupo na clase y man arte.ale el mga cosa necesita segui si ta hace el un traba-o. Pone na Corazon A. 5anda le na cada grupo el ya hace poster. • Esco-i uno para man lider y uno para escribi na grupo. Aprende tu entretene Entretene. • Hace este adentro de cinco minute y reporta adelante de clase.

"one na memoria con el &a'' (hant. /ecita el &a'' (hant.Aplica na Vida 5an cuento aserca de &a'' chant. Pruba Hace Escoge tres linia na &a'' (hant y hace sale na clase. 23 . 5an accion el &a'' (hant.

recoge Ancina el recogida onde ta acosta.Aralin # Mga tuntunin at amantayan ng Mag-anak Sabe Tu *anta O GAncina "ara /ecogeJ 5ncina ara Recoge )*ono: *his #s the %ay+ Ancina el -usto para reco-i recoge. #alamiton de comida 24 . A. $/epiti y cambia el palabra% 5ira con el maga retrato. Habla Auemodo coneste hace himos.

#alamiton de cacillas *. 9a aregla yo enbuenamente el almo-ada.&. 9a usa yo enbuenamente el cacillas. 5#A /E#'A5E@91 $5#A 9E@9E@ @% 6. 25 )i Fendeh 9iene ve0 . mosAuitero y manta. #alamiton de casa Pone na Pensa iento *ontesta el checklist. 3.

rama/role play si ta hace lang tambac si ate el maga ya usa para come na labavo. =. papel. Aplica na Vida A. 9a reco-i yo enbuenamente el maga -urge0a acabar usa.. <. botella y maga agudo cosas na lugar. 9a laba yo enbuenamente el mga cuchara.ale acti. #rupo 6 . . baso. 9a reco-i yo el maga lata.iscuti el maga reglamento y regulacion Aue ta dale na 2amilia. . 9a reco-i enbuenamente el mga galamiton de casa. Hace tres $:% grupo. . 26 .. 7.ity card cada grupo.:. 9a rega yo el inodoro enbunamente y dP-Q bien limpio el cacillas. tinidor y plato.

#rupo 3 . 6. 5anda mira el sentido na cada situacion na manera de usando maga “smiley characters “.ale < minuto con el maga bata para hace. #rupo : . +a de-a el maga galamiton de comida na labavo acabar come.5anda mira el amo accion Auemodo usa el cacillas. 27 . &. .Hace debu-o de un retrato Aue ta manda mira el -usto reco-ida del durmida.

3. +a recoge enbuenamente el galamiton de durmida cuando ya desperta. 9a hace na buen manera el -usto limpie0a del maga galamiton na casa. +a de-a con el ayudanta basia el cacillas despues usa. . +a limpia el cacillas acabar usa. :.. 28 . <.

.Pone na Corazon Hace cinco grupo. 5an cuento si cosa necesita hace para Aueda limpio el cuarto. (igue el Reglamento )igue el reglamento de casa. 'e con el poema G)igue el /eglamentoJ. El cuarto y comedor pirme esta limpio na en2ermedad y desgacias le-os el 29 2amilia. bien necesita. @a usada de casilla no de-a. Estudia con el maga retrato.

e-a Aue si ate solo reco-i el mga -urgue0a. 9a -uga vosotros di ate.e-a calayat el maga -urgue0a. 30 . . Escoge y pone redondo el letra del -usto contestacion. 6. *osa tu haceB a. Fusto Fendeh Fusto Pruba Hace 'e el cada situacion.Aplica na Vida 5ira 3 retrato Aue tiene -usto y -endeh -usto de sigueda na reglamento. . +a llega dituyo condicipulo y ya imbita le camina ontigo.

. *osa tu haceB a. b. )incero tu reco-i el maga galamiton de siembrada. . +a manda contigo reco-i el a. Aralin $ 31 . /eco-i dayun el cosa ya usa na durmida. 'lama con kuya y manda mira el maga calayat botella. 'lama con el ayudanta para ele hace. b. b. *osa tu hace el maga galamiton de siembradaB a. c. 9an siembrada ustedes pati dituyo tata. donde ya durmi. :. Ayuda con ate reco-i el maga -urgue0a.3. Espera con el nana si llega antes reco-i el maga botella. Fusto ba cosa le ta haceB a. c. 9odol dia ta limpia si /aul el cacillas. *osa tu haceB b. <. +a Aueda tu solo na casa. c. )i b. c. +a mira tu calayat na cusina maga botella no hay laman. )iguro 9emprano ya sale dituyo nana na casa. @o pone atencion el cosa ya manda. Fendeh c. "one na ca-on el maga botella. 5anda con el menor recoge. . +a acaba ya el traba-o y ya lega el bisita.e-a con el maga galamiton.

Kalinisan at Kaayusan ng 9ahanan Sabe Tu 5ira con el retrato.escribe cosa sila ta hace. . 9a hace ba tamen tu coneste na casaB Noluntarmiente ba o ta mada pa contigoB 32 .ual retrato Auiere tu siguiB "orAueB Hace tu 5ira con el maga retrato de maga bata Aue ta ayuda hace el maga traba-o na casa. .

Aplica na Vida . Pone na Corazon 33 . • 9a reco-e el mesa despue0 come. • 9a limpia el casillas • 9a reco-e el maga calayat na casa.ale mira un drama na maga siguiente situacion.

Hace drama Aue modo hace el traba-o na casa. 34 . &. 5anda habla Auien aAui ta hace amoB "orAueB Pruba Hace A..ale mira dos retrato de maga bata ta hace traba-o na casa y el otro retrato de bata -endeh ta hace traba-o. Hace drawing el si bueno el traba-o ta hace y el si el traba-o -endeh bueno.

'impia con el alrededor de casa. /ega con el maga siembra. . &endici uste para dale 2uer0a na de amon cuerpoJ. Sabe G5elbaTu y Kaloy. ya ayuda siel 5elba y Kaloy #uia con el maga bata le cuento aba-o. c. g.ale come con el maga ta cuida animal. ila.awain na )agpapasaya sa 9ahanan @ana. estudia gayot embuenamente y necessita sigue gayot 5iracon el retrato de un 2amilia Aue ta come vosotros el de vosotros maestraJ. y Kaloy. "or causa de este bien 35 alegre todo.a. muchas gracias na mga gracia ya dale tu na mesa. "uede esperan0a pirme. Alegre sila tan cuento de maga cosa ya sucede na dia mientras ta come. El 8amilia 5legre G1h . .eha el maga plato na mesa despue0 come. con el di ila nana reco-i y laba maga plato. &uta na sahig el maga plato.ios. 2. habla el-unto na un tata dimesa. Este el re0o di Aralin %-unto sila di ila 5elba antes empe0a come. Ancina ta hace el 2amilia. b. e. . Acabar come. 'ava con el maga plato despues come. Kilos at 9ata . /ecoge con el maga cosas despues usa. &ien alegre el di ila nana cay ta puede ya ayuda el maga anak con ele. d.

36 . '. Habla el importancia del maga 2amilia -unto ta come. Pone na Corazon #rupo 6 .Escribi tres $ : % oracion Aue ta habla el resulta si el 2amilia -unto ta re0a. Hace Tu 5an drama un situacion Aue ta manda mira el 2amilia Aue -unto ta come y re0a.Pone na Pensa iento 5an cuento otrave0 el cosa ya discuti enantes.

'.. #rupo : O "inta el retrato Aue ta hace alegre na 2amilia.Escribi $:% oracion Aue resulta si el 2amilia -unto ta come. -. -. 37 .. #rupo 3 . *amil!a $unto ta come (Pamilyang sama-samang kumakain) .(amilia &irme ta Re)a "*amil!ang madasalin+ .

. *opia adentro ca-on el maga actividades Aue ta hace alegre na 2amilia. Hace pilit na bulletin board el maga traba-o del maga estudiante. Aba-o del retrato. 38 . 'leva retrato de tu 2amilia.Pruba Hace 6. 3. escribi un corto re0o Aue ta oprece sila na di ila 2amilia. 'lama un bata na cada grupo para man cuento cosa sila ya hace . :. Hace pilit na bond paper. <.

Aralin 1& Mga .uetal ya tu papangB &ueno man. bueno man &ien alegre Pone na Pensa iento 39 .awaing )agpapasaya sa 9ahanan Sabe Tu *anta con el maga bata el cancion J1ndeBJ na tono -inger !lay.uetal ya tu "apang. 9aki le . . >nde si apangB 9aki le.

"one na -usto columna el actividad. 5ga #awain Kasama ang "amilya 5ga #awain Kasama ang Kamag-Aral 40 . Habla el di ila paborito actividad na escuela. Hace drama na un parte de cuento Aue ta manda mira el alegria del 2amilia mientras ta pacia. Hace tu Hace uno-uno el mga movimiento y el actividades Aue ta hace alegre na casa. Habla si cosa sila ta sinti si ta pacia -unto na 2amilia.5an cuento porcausa na di tu 2amilia y maga lugar onde tu anda ya sila -unto.

.ale “summary” del leccion.Pone na Corazon Hace grupo de cuatro miembro na clase. ta oi. El pasyada amo el ta hace alegre na casa. 5ientras el condicipulo A tan istoria. 41 . 5anda le el cosa talli adentro ca-on. El 2amilia bien importante. El ta hace alegre na casa de cada dia amo el tan istoria de alegria. y . *ontinua el proceso hasta todo puede comversa. el &. Asegura el cada miembro otro el cosa el hace. *.

el maestra puede sabe si ya entende el maga bata el leccion por causa del maga actividad Aue ta dale alegria na casa. @a cosa ya escribi.iscuti el ya dale mga actividad na maga bata.Aplica na Vida Hace dibu-o del di ila 2amilia. Pruba Hace . Aba-o del retrato escribi el maga actividades Aue ta dale alegria canila. 42 .

Related Interests