SMK SERI BALI, CHAAH, SEGAMAT

Laporan Post Mortem Peperiksaan : PERTENGAHAN TAHUN 2013 Bidang : A!N Nama G&r& Matape+a,aran : " !AL #AN $EMA %ARA$ATAN EN M"H# $HA!RUL N!'AM E-ARAH Ting( : Hadir: ) 'AM 3*
Bil. Pel

3* 0 org

T.H :

1. Peratus Kelulusan T"/ Ta0&n 2012 1Peperiksaan Ak0ir Ta0&n 2012 2 Peperiksaan Pertenga0an Ta0&n 2013 Peperiksaan Pra3Per4&5aan Ta0&n 2012 Peperiksaan Per4&5aan Ta0&n 2012

% 23.53 .33 3#.!2 2!."2 *!.3

GPS .! ."2 $."! .31 *+.21

2. Peratus Penin%&atan'Ke(er)s)tan 15andingan antara Pep(1.2 ta0&n dan P$ 1 2 3. Ta,uran GrePeperiksaan GRE# A6 102 Bi+ T"/ < Bi+ Pertenga0an Ta0&n < 0 0 0 0 A 112 0 0 0 0 A3 122 0 0 0 0 B6 132 0 0 0 0 B 172 0 0 0 0 86 1)2 0 0 0 0 8 1*2 0 0 0 0 # 192 3 :(: 2 0 0 E 1:2 ) 17(9 1 3 :(33

G 1;2 2* 9*(7 9 33 ;1(* 9

Bi+ L&+&s

< L&+&s

Bi+ Gaga+

< Gaga+

GP

: : 3 3

23() 3 23() 3 :(33 :(33

2* 2* 33 33

9*(7 9 9*(7 9 ;1(* 9 ;1(* 9

:(*: :(*: :(;2 :(;2

#. .a&t)r Penin%&atan Peratus Kelulusan ' Ke&uatan #.1 Ter-a/at /eru,a0an /a-a 1ara (en2a3a, s)alan -en%an le,i0 ,an4a& (e(,eri isi. 5. .a&t)r Ke(er)s)tan Peratus Kelulusan ' Kele(a0an )(1 pe+a,ar tidak men,a=a5 sem&a s&5 soa+an dan 0an>a men,a=a5 soa+an sat& 11.22 sa0a,a( )(3 g&r& tidak sempat &+angka,i 5a5 +ain se+ain 5a5 1 ting 7( )(3 pe+a,ar tidak mema0ami ke0endak soa+an dan te+a0 mem5eri ?akta >ang sa+a0

!. Strate%i'Lan%&a0 Penin%&atan Kelulusan *(1 Mem5erikan soa+an3 soa+an ta0&n +epas k0&s&sn>a kertas d&a soa+an pertama se5agai +ati0 t&5i( *(2 mem5erikan rangka ,a=apan ter+e5i0 da0&+& dan memastikan pe+a,ar men&+is esei pen&0( *(3 Lati0 t&5i kertas 1 ,&ga akan di5erikan( *(7 Mener&skan ke+as t&is>en dan ke+as tam5a0an &nt&k pe+a,ar >ang ditarget sa0a,a( $. Senarai Pela2ar 5an% Ga%al 6
* Gunakan helaian tambahan jika ruang yang disediakan tidak mencukupi.

#isediakan o+e0@

#isa0kan o+e0@

1

2

1

2

Catatan
* Borang perlu ditaip. * Salinan hendaklah dihantar kepada: - GPK1 - GKB - !ail panitia

SMK SERI BALI, CHAAH, SEGAMAT
Laporan Post Mortem Peperiksaan : PERTENGAHAN TAHUN 2012 Bidang : TE$N!$ #AN /"$A !"NAL Nama G&r& Matape+a,aran : PN( UMATH! UBRAMAN!AM PER#AGANGAN Ting( : Hadir: 7' 39
Bil. Pel

39 0 org

T.H :

1. Peratus Kelulusan

%
T"/ Ta0&n AAAAAA 1Peperiksaan Ak0ir Ta0&n 2011 2 Peperiksaan Pertenga0an Ta0&n AAAAAAAAAAA Peperiksaan Pra3Per4&5aan Ta0&n AAAAAAAAA Peperiksaan Per4&5aan Ta0&n AAAAAAAAAA

GPS

2. Peratus Penin%&atan'Ke(er)s)tan 15andingan antara Pep( AAAAAAAAA 3. Ta,uran GreGRE# Peperiksaan Bi+ < Bi+ < #. .a&t)r Penin%&atan Peratus Kelulusan ' Ke&uatan #.1 /ela2ar 4an% lulus -a/at ,eri&an 7a&ta 4an% -i&e0en-a&i -en%an se-i&it 0uraian. 5. .a&t)r Ke(er)s)tan Peratus Kelulusan ' Kele(a0an )(1 pe+a,ar tidak men,a=a5 sem&a s&5 soa+an dan 0an>a men,a=a5 soa+an sat& 11.22 sa0a,a( )(7 g&r& tidak sempat &+angka,i 5a5 +ain se+ain 5a5 1 ting 7( )(7 pe+a,ar tidak mema0ami ke0endak soa+an dan te+a0 mem5eri ?akta >ang sa+a0 A6 102 A 112 A3 122 B6 132 B 172 86 1)2 8 1*2 # 192 E 1:2 G 1;2
Bi+ L&+&s < L&+&s Bi+ Gaga+ < Gaga+

dan AAAAAAAA 2

GP

!. Strate%i'Lan%&a0 Penin%&atan Kelulusan *(1 Mem5erikan soa+an3 soa+an ta0&n +epas k0&s&sn>a kertas d&a soa+an pertama se5agai +ati0 t&5i( *(2 mem5erikan rangka ,a=apan ter+e5i0 da0&+& dan memastikan pe+a,ar men&+is esei pen&0( *(3 Lati0 t&5i kertas 1 ,&ga akan di5erikan( a( Mener&skan ke+as t&is>en dan ke+as tam5a0an &nt&k pe+a,ar >ang ditarget sa0a,a( $. Senarai Pela2ar 5an% Ga%al 6
* Gunakan helaian tambahan jika ruang yang disediakan tidak mencukupi.

#isediakan o+e0@

#isa0kan o+e0@

1

2

1

2

Catatan
* Borang perlu ditaip. * Salinan hendaklah dihantar kepada: - GPK1 - GKB - !ail panitia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful