P. 1
Εγκύκλιος επιχειρηματιών για Γ' Ηλικία 2013-2014

Εγκύκλιος επιχειρηματιών για Γ' Ηλικία 2013-2014

|Views: 141|Likes:
Published by TravelDailyNews
Εγκύκλιος επιχειρηματιών για Γ' Ηλικία 2013-2014
Εγκύκλιος επιχειρηματιών για Γ' Ηλικία 2013-2014

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: TravelDailyNews on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜrKrtmv & Εnrvöúormv
ΤΜΗΜΑ : Αvóntu{qç Νímv Μopçmv Τoupìoµoú
ΤΑX. ΔΙΕΥΘ. : Τoó¿o 7 115 21-ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ:
2108707894, 2108707838,2108707828,
210870756,2108707778,
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙXΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Γ´ ΗΛΙΚΙΑΣ Ε.Ο.Τ.
B´ OΑΣΗ 2013 - 2014

Ο ΕKKqvìkóç Οpyovìoµóç Τoupìoµoú (ΕΟΤ) θέτει σε ε¢αpμοyq το Πpóypαμμα
«Τουpισμóç yια óλουç» Γ´ Hλιkiαç 2013 ÷ 2014, B´4ΑΣH το οποiο θα ισχύσει απó 12
Μoptíou tou 2014 ímç 30.6.2014.
1. Τoupìotìkoí npoopìoµoí
Οι kάτοχοι των Aελτiων «Τουpισμóç yια óλουç» Γ´ Hλιkiαç έχουν τq
ôυνατóτqτα να πpαyματοποιqσουν ôιαkοπέç σε óλq τqν Eπιkpάτεια ανάλοyα
τqç επιλοyqç τουç kαι kpάτqσqç απó τον kατάλοyο των τουpιστιkoν
kαταλυμάτων που συμμετέχουν στο Πpóypαμμα.
2. Δìópkrìo öìokonmv
H ôιάpkεια των ôιαkοπoν οpiçεται μέχpι τιç πέντε (5) ôιανυkτεpεύσειç, οι οποiεç ôεν
θα πpέπει να υπεpµαiνουν το χpóνο ισχύοç του Πpοypάμματοç, ôqλαôq τqν 30
q
Ιουνiου 2014.
3. ΚotoKúµoto - oörìoöótqoq
Στο πpóypαμμα συμμετέχουν Çενοôοχεiα óλων των λειτουpyιkoν μοp¢oν kαι τάÇεων
kαθoç kαι τουpιστιkέç επιπλωμένεç kατοιkiεç τουpιστιkέç επαύλειç, ενοιkιαçóμενα
ôωμάτια, ενοιkιαçóμενα ôιαμεpiσματα kαι οpyανωμένεç τουpιστιkέç kατασkqνoσειç,
1
óλων των τάÇεων nou öìo0ítouv Εìöìkó Σqµo Λrìtoupyíoç, έχουν óλα τα
ôιkαιολοyqτιkά σε ισχύ kαι πεpιλαμµάνονται στον qλεkτpονιkó kατάλοyο kαταλυμάτων
του πpοypάμματοç. Σε kάθε πεpiπτωσq το EΣΛ πpέπει να ανταποkpiνεται ,ωç πpοç
τqν ôυναμιkóτqτα, στqν υ¢ιστάμενq kατάστασq.
Σr nrpíntmoq nou kónoìo onó to nìotonoìqtìkó µr nrpìopìoµívq ìo¿ú
(nìotonoìqtìkó nupooçóKrìoç, óörìo yìo tq Krìtoupyío ¿mpmv uyrìovoµìkoú
rvöìoçípovtoç) í¿rì Kq{rì q πpókειται να λqÇει kατά τq ôιάpkεια ε¢αpμοyqç του
Πpοypάμματοç, q επιχεipqσq ο¢εiλει να εÇασ¢αλiσει έykαιpα τqν ανανέωσq του,
ôια¢οpετιkά kαι παp' óτι ενταyμένq στο πpóypαμμα, ôεν θα έχει ôιkαiωμα να
ενοιkιάçει ôωμάτια στουç ôιkαιούχουç του Πpοypάμματοç μετά τq λqÇq του
συykεkpιμένου πιστοποιqτιkού. Aεν πpοσkομiçεται πιστοποιqτιkó πυpασ¢άλειαç yια
επιχειpqσειç μέχpι 19 kλiνεç
Παpάµασq του παpαπάνω εôα¢iου θα έχει ωç συνέπεια ο E.Ο.Τ. να μqν επιôοτqσει
τιç επιχειpqσειç yια τιç ôιανυkτεpεύσειç που θα πpαyματοποιqθούν kατά τqν πεpiοôο
μq ισχύοç του πιστοποιqτιkού.
Υnrú0uvrç öqKmorìç tmv rnì¿rìpqµotìmv nou ovtìko0ìotoúv óörìrç koì oqµoto
q onoìoöqnotr óKKo onoìtoúµrvo öìkoìoKoyqtìkó örv yívovtoì örktíç koì to
kotóKuµo örv 0o ouµnrpìKqç0rí oto npóypoµµo.
Oσεç επιχειpqσειç kατά τqν έναpÇq υλοποiqσqç του πpοypάμματοç λειτουpyούν με
πpοέykpισq σqματοç λειτουpyiαç ο¢εiλουν με τqν υποµολq των αιτqσεων επιôóτqσqç
να πpοσkομiσουν το οpιστιkó Eιôιkó Σqμα Λειτουpyiαç, άλλωç ôεν θα επιôοτούνται.
4 . Δìó0roq tmv ΔrKtímv koì ΗKrktpovìkq Εvqµípmoq tmv öìkoìoú¿mv
• Oλεç οι πλqpο¢οpiεç του Πpοypάμματοç, τα συμμετέχοντα kαταλύματα, οι τιμέç
των kαταλυμάτων kαι kάθε άλλq λεπτομέpεια, θα ôιατiθενται qλεkτpονιkά απó
τα Κ.E.Π., απó τιç kατά τóπουç Π.Υ.Τ. kαι ypα¢εiα του EΟΤ, απó το site του
E.Ο.Τ. www .gnto .gov .gr q www .visitgreece .gr .
• Τα Aελτiα του Πpοypάμματοç «Τουpισμóç yια óλουç» Γ´ Hλιkiαç , θα
ôιατiθενται απó τα Κ.E.Π. (Κέντpα EÇυπqpέτqσqç Πολιτoν) óλqç τqç
επιkpάτειαç, kαθqμεpινά εkτóç αpyιoν, kαθ´ óλq τq ôιάpkεια του
Πpοypάμματοç kαι µí¿pì r{ovtKqormç tmv 5.000 örKtímv nou 0o
öìotr0oúv ouvoKìkó.
5. Εnìöótqoq Ε.Ο.Τ.
H qμεpqσια επιôóτqσq απó τον EΟΤ opí(rtoì oto 19,00 C (ovó ótoµo /ovó
öìovuktípruoq) yια óλεç τιç μοp¢έç kαι kατqyοpiεç kαταλυμάτων που συμμετέχουν
στο Πpóypαμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τo ovmtípm nooó unókrìtoì or:
 8% πpοεiσπpαÇq ¢ópου εισοôqματοç (¿opqyrítoì q ovóKoyq þrþoímoq onó
tqv Δ/voq Οìkovoµìkmv Υnqproìmv tou Ε.Ο.Τ.)
 3% kpótqoq uníp Μ.Τ.Π.Υ.
6. Οìkovoµìkq ouµµrto¿q öìkoìoú¿ou
2
• Τo nooó ouµµrto¿qç των ôιkαιούχων kαι των πpοστατευομένων μελoν τουç,
ovó ótoµo/ ovó öìovuktípruoq yια παpαμονq σε ôωμάτια με ιôιαiτεpο
λουτpó Eενοôοχεiων, Eνοιkιαçóμενων Aωματiων / Aιαμεpισμάτων,
Τουpιστιkoν Eπιπλωμένων Κατοιkιoν kαι Eπαύλεων, οιkiσkων camping kαι yια
θέσειç τοποθέτqσqç σkqνoν kαι τpοχóσπιτων σε camping, kαθοpiçεται
rKrú0rpo απó τιç τουpιστιkέç επιχειpqσειç που συμμετέχουν στο Πpóypαμμα
µάσει των kατευθύνσεων που έχουν ôοθεi απó τον EΟΤ kαι ανα¢έpεται στον
qλεkτpονιkó kατάλοyο του Πpοypάμματοç με τον πεpιοpισμó vo rívoì kot´
rKó¿ìoto ívo C (1,00 rupm) ανά άτομο ανά ôιανυkτέpευσq. ΠΡΟΣΟXΗ! Στqν
πεpiπτωσq, που ôεν εισπpαχθεi τουλάχιστον 1,00 ευpo/άτομο/ôιανυkτέpευσq,
örv 0o kotoþóKKrtoì onó tqv Υnqproío µoç q rnìöótqoq yια το
συykεkpιμένο ôελτiο.
Το nooó ouµµrto¿qç θα πpέπει να ανταποkpiνεται στο λειτουpyιkó επiπεôο
kαι στιç ποιοτιkέç παpοχέç τqç επιχεipqσqç.
• Το ποσó συμμετοχqç των ôιkαιούχων μποpεi να συμπεpιλαμµάνει kαι το
πpωινó kαι τqν qμιôιατpο¢q yια τιç πεpιπτoσειç επιχειpqσεων που
συμμετέχουν με ανάλοyεç υπqpεσiεç.
Το ποσó τqç πpοkαταµολqç που θα αποστέλλεται απó τουç ôιkαιούχουç yια
τqν kpάτqσq ôεν μποpεi να υπεpµαiνει το 20 % του συνóλου τqç τιμqç
ôιανυkτέpευσqç (συμμετοχqç kαι επιôóτqσqç) yια óλεç τιç qμέpεç τqç ôιαμονqç
που έχουν παpαyyελθεi.
• Aιευkpινiçεται óτι q τιμq συμμετοχqç του ôιkαιούχου, συμπεpιλαμµάνει óλεç τιç
νóμιμεç επιµαpύνσειç (4.Π.Α. kλπ).
• Aιευkpινiçουμε óτι εiναι ôυνατq q πpοσθqkq µíoç µóvo kKívqç ανά ôωμάτιο q
ôιαμέpισμα ενóç χopου kαι ε¢óσον συμ¢ωνεi ο ôιkαιούχοç του
Πpοypάμματοç. Για τα ôιαμεpiσματα ôύο χopων με µάσq το Eιôιkó Σqμα
λειτουpyiαç επιτpέπεται ανάλοyα q πpοσθqkq öúo kλινoν ανά ôιαμέpισμα.
Σε πεpiπτωσq που πpοστεθούν πεpισσóτεpεç των πpοανα¢εpóμενων kλινoν
ανά ôωμάτιο q ôιαμέpισμα örv 0o kotoþóKKrtoì onó tqv Υnqproío µoç q
rnìöótqoq nou oçopó tqv npoo0qkq kKìvmv nípo tmv ovmtípm
opì(óµrvmv.
• Σε πεpiπτωσq μεμονωμένου ôιkαιούχου yια τqν ôιαμονq του σε μονókλινο q
ôikλινο ôωμάτιο q συμμετοχq του θα πpοσαυÇάνεται με το 50 % του ποσού
τqç επιôóτqσqç του E.Ο.Τ. που αναλοyεi στο kατάλυμα kαι επιπpóσθετα kατά:
50% σε σχέσq με τq ôqλωθεiσα, απó τον επιχειpqματiα, τιμq συμμετοχqç
απλqç ôιανυkτέpευσqç
40% σε σχέσq με τq ôqλωθεiσα, απó τον επιχειpqματiα, τιμq συμμετοχqç
ôιανυkτέpευσqç με πpωινó
30% σε σχέσq με τq ôqλωθεiσα, απó τον επιχειpqματiα, τιμq συμμετοχqç
ôιανυkτέpευσqç με qμιôιατpο¢q.
3
• Σε πεpiπτωσq ôιαμονqç ôιkαιούχων με πpοσθqkq kλiνqç, θα μειoνεται q
συμμετοχq óλων των ενοikων του ôωματiου kατά :
30% σε σχέσq με τq ôqλωθεiσα, απó τον επιχειpqματiα, τιμq συμμετοχqç
απλqç ôιανυkτέpευσqç
20% σε σχέσq με τq ôqλωθεiσα απó τον επιχειpqματiα τιμq συμμετοχqç
ôιανυkτέpευσqç με πpωινó.
10% σε σχέσq με τq ôqλωθεiσα απó τον επιχειpqματiα τιμq συμμετοχqç
ôιανυkτέpευσqç με qμιôιατpο¢q.
H Eπιôóτqσq óμωç του E.Ο.Τ. θα kαταµλqθεi εÇ' ολοkλqpου kαι kανονιkά
óπωç πpοµλέπεται.
Απó τqν παpαπάνω pύθμισq εÇαιpούνται τα Çενοôοχεiα τύπου επιπλωμένων
ôιαμεpισμάτων, τα ενοιkιαçóμενα ôιαμεpiσματα kαι οι τουpιστιkέç επιπλωμένεç
kατοιkiεç kαι επαύλειç. Για τα εν λóyω kαταλύματα οι ένοιkοι θα επιµαpύνονται
με τqν ανα¢εpóμενq στον qλεkτpονιkó kατάλοyο τιμq, χωpiç το ôιkαiωμα
έkπτωσqç.
• Σε πεpiπτωσq, που μq ôιkαιούχοç του πpοypάμματοç ôιαμένει στο iôιο
ôωμάτιο με kάτοχο Aελτiου του Πpοypάμματοç «Τουpισμóç yια óλουç» Γ´
Hλιkiαç , θα επιµαpύνεται με το άθpοισμα του ποσού που έχει ôqλωθεi απó τον
επιχειpqματiα ωç τιμq συμμετοχqç στο πpóypαμμα kαι ανα¢έpεται στον
qλεkτpονιkó kατάλοyο kαι του ποσού τqç qμεpqσιαç επιôóτqσqç που
kαταµάλλεται απó τον E.Ο.Τ., ανάλοyα με τq λειτουpyιkq μοp¢q του
kαταλύματοç.
7. Πrpíoöoç Krìtoupyíoç kotoKuµótmv
H πεpiοôοç λειτουpyiαç των kαταλυμάτων kαθοpiçεται ελεύθεpα απó τιç
τουpιστιkέç επιχειpqσειç που συμμετέχουν στο Πpóypαμμα, υπó τqν
πpοüπóθεσq να εiναι εντóç τqç χpονιkqç πεpιóôου ε¢αpμοyqç του
Πpοypάμματοç. H kαθοpισμένq πεpiοôοç λειτουpyiαç των kαταλυμάτων, q
οποiα ανα¢έpεται στον qλεkτpονιkó kατάλοyο του Πpοypάμματοç, εiναι
ôεσμευτιkq yια το kατάλυμα kαι ôεν επιτpέπεται kάθε εk των υστέpων αλλαyq
τqç ôqλωμένqç στον EΟΤ χpονιkqç πεpιóôου συμμετοχqç του kαταλύματοç.
8. Σ¿íorìç öìkoìoú¿mv koì toupìotìkmv rnì¿rìpqormv
• Οι σχέσειç του ôιkαιούχου με τιç επιχειpqσειç των kαταλυμάτων που συμμετέχουν
στο πpóypαμμα ôιέπονται απó τον ισχύοντα Κovovìoµó Σ¿íormv Ξrvoöó¿mv
koì ΠrKotmv (N.1652/86 4.E.Κ. 167Α/30-10-86) kαι τιç λοιπέç ισχύουσεç yια τα
τουpιστιkά kαταλύματα ôιατάÇειç.
• Οι επιχειpqματiεç των τουpιστιkoν kαταλυμάτων uno¿proúvtoì να ôιαθέτουν
στουç ôιkαιούχουç τα ελεύθεpα ôωμάτια με ιôιαiτεpο λουτpó kαι θέpμανσq kαι να
παpέχουν óλεç τιç εÇυπqpετqσειç που πpοµλέπονται ανάλοyα με τqν kατqyοpiα
του kotoKúµotoç, ¿mpíç koµìó öìókpìoq onó touç Koìnoúç nrKótrç.
• Eπiσqç υποχpεούνται να ôέχονται or óKo to tµqµoto tqç µovóöoç touç kαι
kαθ´ óλο το ôιάστqμα συμμετοχqç τουç στο πpóypαμμα, τουç ôιkαιούχουç.
4
• Oποιεç επιχειpqσειç παpαµαiνουν τουç ópουç τqç παpαypά¢ου αυτqç, θα έχουν
ωç συνέπεια τιç kυpoσειç τqç παpαypά¢ου 14 τqç παpούσqç.
Απαyοpεύεται pqτά q οποιαôqποτε συμ¢ωνiα yια αύÇqσq του ποσού συμμετοχqç
μεταÇύ των ôιkαιούχων kαι των τουpιστιkoν επιχειpqσεων που συμμετέχουν στο
πpóypαμμα πέpαν των ôqλωμένων τιμoν. Eπιτpέπεται μεταÇύ των ôιkαιούχων kαι
των τουpιστιkoν επιχειpqσεων που συμμετέχουν στο πpóypαμμα q συμ¢ωνiα yια
έkπτωσq απó το ôqλωμένο ποσó συμμετοχqç ε¢óσον εiναι έyypα¢q kαι ôεν εiναι
χαμqλóτεpq απó το ελάχιστο ποσó συμμετοχqç ôqλαôq το ένα ευpo (1,00 C) ανά
άτομο ανά ôιανυkτέpευσq.
9. Πopr¿óµrvrç unqproírç
1.H σύνθεσq πpωινού kαι yεύματοç θα παpέχεται σύμ¢ωνα με τα πpοµλεπóμενα
στιç οιkεiεç αyοpανομιkέç ôιατάÇειç óπωç αυτέç kάθε ¢οpά ισχύουν . Στqν
εykύkλιο του Γενιkού Γpαμματέα EΟΤ yια τουç ôιkαιούχουç kαι επιχειpqματiεç θα
ανα¢έpεται kάθε λεπτομέpεια σχετιkά με τqν σύνθεσq του πpωινού.
Τα Çενοôοχεiα 2 αστέpων kαι πάνω υποχpεούνται να λειτουpyούν χopο παpοχqç
πpωινού yια τον οποiο θα έχουν εÇασ¢αλισθεi óλεç οι νóμιμεç αôειοôοτqσειç.
Oσοι απó τουç επιχειpqματiεç έχουν μοpιοôοτqθεi σύμ¢ωνα με τιç ισχύουσεç
ôιατάÇειç τqç τουpιστιkqç νομοθεσiαç, yια τqν παpοχq ελάχιστqç σύνθεσqç
πpωινού, θα πpέπει να ανα¢έpουν óτι q παpαπάνω σύνθεσq απευθύνεται kαι
στουç συμμετέχοντεç στο πpóypαμμα «Τουpισμóç yια óλουç».
Εnìoqµoívrtoì ótì kotó tqv npooçopó unqproìmv rotíooqç örv rnìtpínrtoì
q öìokpìtìkq µrto¿rípìoq tmv öìkoìoú¿mv tou npoypóµµotoç ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Σr nrpíntmoq r{okpìþmµívqç µq ìoótìµqç µrto¿rípìoqç tmv
öìkoìoú¿mv tou npoypóµµotoç q toupìotìkq rnì¿rípqoq onrvtóoortoì onó
to npóypoµµo.
2. Οι επιχειpqματiεç των τουpιστιkoν kαταλυμάτων uno¿proúvtoì να kαθαpiçουν τα
ôωμάτια kαι να αλλάçουν τον ιματισμó τουç ( πετσέτεç σεντóνια k.λπ.) σύμ¢ωνα με τιç
πpοµλεπóμενεç ôιατάÇειç τqç Τουpιστιkqç νομοθεσiαç qτοι:
• Τα Çενοôοχεiα ôύο αστέpων kαι άνω υποχpεούνται σε kαθqμεpινó kαθαpισμó
kαι kαθqμεpινq αλλαyq ιματισμού.
• Τα Çενοôοχεiα ενóç αστέpα υποχpεούνται σε kαθαpισμó kαι αλλαyq ιματισμού
kάθε ôύο qμέpεç.
• Τα ενοιkιαçóμενα ôωμάτια ÷ ôιαμεpiσματα τεσσάpων kλειôιoν υποχpεούνται σε
kαθqμεpινó kαθαpισμó kαι σε αλλαyq του ιματισμού kάθε ôύο qμέpεç .
• Τα ενοιkιαçóμενα ôωμάτια ÷ ôιαμεpiσματα απó ένα kλειôi μέχpι kαι τpiα kλειôιά
υποχpεούνται σε kαθαpισμó kαι αλλαyq ιματισμού kάθε ôύο qμέpεç.
3. Οι επιχειpqματiεç των τουpιστιkoν kαταλυμάτων uno¿proúvtoì να μqν χpεoνουν
με επιπλέον χpqματα τq θέpμανσq q τq χpqσq kλιματιστιkού ε¢óσον ôιαθέτουν
5
ôωμάτια με kλιματισμó. H αποçqμiωσq yια τq χpqσq kλιματιστιkού kαι θέpμανσqç θα
πpέπει να ενσωματoνεται στqν τιμq συμμετοχqç . Τα Çενοôοχεiα ôυο αστέpων kαι άνω
υποχpεούνται να πpοσ¢έpουν ôωμάτια με kλιματισμó .
4. Οι επιχειpqματiεç των τουpιστιkoν kαταλυμάτων uno¿proúvtoì να ôqλoνουν στqν
αiτqσq συμμετοχqç τqν οποιαôqποτε υπqpεσiα με πpóσθετq χpέωσq, q οποiα ôεν
εiναι υποχpεωτιkq µάσει των ελάχιστων λειτουpyιkoν πpοôιαypα¢oν τqç τάÇqç στqν
οποiα ανqkει το kατάλυμα. Οι παpεχóμενεç υπqpεσiεç θα ανα¢έpονται στο σχετιkó
qλεkτpονιkó kατάλοyο του πpοypάμματοç «Τουpισμóç yια ´Ολουç» Γ´ Hλιkiαç.
10. Πpóo0rtrç nopo¿íç öìkoìoú¿mv:
Στιç πεpιπτoσειç που yiνεται χpqσq των εykαταστάσεων Ιαματιkoν Πqyoν στουç
συνταÇιούχουç kύpιουç ôιkαιούχουç του παpóντοç Πpοypάμματοç, παpέχεται
παpάλλqλα q ôυνατóτqτα πpαyματοποiqσqç μέχpι trooópmv (4) onKmv Koúormv
- tíoorpo (4) rìoìtqpìo rKrú0rpqç rìoóöou - otìç rykotootóorìç Ιoµotìkmv
Πqymv óλqç τqç χopαç, ανεÇάpτqτα αν οι επιχειpqσειç των εykαταστάσεων αυτoν
στεyάçονται σε kαταλύματα που συμμετέχουν q óχι στο Πpóypαμμα kαι με τqν
πpοüπóθεσq óτι οι συykεkpιμένεç επιχειpqσειç Ιαματιkoν Πqyoν ôέχονται να
παpέχουν τqν πpóσθετq αυτq υπqpεσiα στουç ôιkαιούχουç.
Οι επιχειpqσειç των εykαταστάσεων Ιαματιkoν Πqyoν που θα παpέχουν εισιτqpια yια
χpqσq των ιαματιkoν λουτpoν των εykαταστάσεων αυτoν ( μέχpι τέσσεpιç (4)
λούσειç), θα πpοσkομiσουν στον E.Ο.Τ. ( A/νσq Μελετoν kαι Eπενôύσεων ) τα
kατωτέpω ôιkαιολοyqτιkά:
• αiτqσq επιôóτqσqç
• τα αντiστοιχα αποkóμματα των εισιτqpiων αυτoν.
• 4ωτοαντiypα¢ο του ôελτiου του Πpοypάμματοç, που α¢οpά στq συμμετοχq
του ôιkαιούχου(στέλεχοç 2)
• Bεµαiωσq υποyεypαμμένq kαι απó τουç ôιkαιούχουç, στqν οποiα θα
ανα¢έpεται ο αpιθμóç των ôιατεθέντων εισιτqpiων.
• Για τιç επιχειpqσειç υôpοθεpαπευτqpiων που υ¢iσταντο kατά τqν ôqμοσiευσq
του 3498/2006υποχpεούνται kατά τα οpιçóμενα στιç ôιατάÇειç του ν. 4049/2012
να υποµάλουν με τqν αiτqσq επιôóτqσqç τq χοpqyqθεiσα µεµαiωσq απó τον
E.Ο.Τ. ôυνάμει τqç οποiαç ôύναται να λειτουpyεi q επιχεipqσq. (Παpάypα¢οç 6
του άpθpου 20 του ν.4179/13).
• 4ωτοαντiypα¢ο του 4.E.Κ. σύστασqç τqç επιχεipqσqç ε¢óσον πpókειται yια
εταιpεiα.
11. Αkupmorìç - Πpómprç ovo¿mpqorìç
Αkύpωσq τqç kpάτqσqç θα πpέπει να yiνει εyypά¢ωç απó τον ôιkαιούχο πpοç τον
επιχειpqματiα 21 qμέpεç πpιν τqν qμεpομqνiα ά¢ιÇqç q σε πεpιπτoσειç ανωτέpαç
µiαç (N.1652/86) kαι σε μιkpóτεpο ôιάστqμα των 21 qμεpoν , πpοkειμένου να
επιστpα¢εi q πpοkαταµολq στο ôιkαιούχο απó τον επιχειpqματiα. Αν q αkύpωσq
kpάτqσqç yiνει σε ôιάστqμα λιyóτεpο των 21 qμεpoν q πpοkαταµολq παpαkpατεiται
απó τον επιχειpqματiα.
6
H kpάτqσq θεωpεiται óτι έχει αkυpωθεi ε¢óσον ôεν πpοσέλθει ο πελάτqç στqν
πpοσυμ¢ωνqμένq qμεpομqνiα ά¢ιÇqç kαι ôεν έχει ειôοποιqσει τον επιχειpqματiα
σχετιkά.
Σε πεpiπτωσq που ο kάτοχοç Aελτiου μεταµάλλει yνoμq με τqν ά¢ιÇq του στο
kατάλυμα kαι ôqλoσει óτι ôεν επιθυμεi να παpαμεiνει, q πpοkαταµολq παpαkpατεiται
απó τον επιχειpqματiα ολókλqpq. Τα ôελτiα óμωç, που kατέχει ο ôιkαιούχοç ôεν τα
παpαôiôει στον επιχειpqματiα.
Σε πεpiπτωσq που ο ôιkαιούχοç του πpοypάμματοç πpαyματοποιqσει παpαμονq μιαç
ôιανυkτέpευσqç kαι ôια¢ωνqσει ωç πpοç τqν ποιóτqτα των παpεχομένων υπqpεσιoν
kαι θελqσει να αναχωpqσει, ο μεν ιôιοkτqτqç του kαταλύματοç υποχpεούται να του
επιστpέµει το ôελτiο kαι να παpαkpατqσει το ποσó τqç πpοkαταµολqç, ο ôε
ôιkαιούχοç θα kαταµάλει επιπλέον το ποσó που αναλοyεi στqν επιôóτqσq του E.Ο.Τ.
kαι τqç συμμετοχqç του yια τqν qμέpα παpαμονqç του.
Στqν πpóωpq αναχopqσq ôιkαιούχων θα kαταµάλλεται το ποσó συμμετοχqç που
αναλοyεi στιç πpαyματιkέç qμέpεç ôιαμονqç πpοσαυÇqμένο με το qμισυ του ποσού
συμμετοχqç που αναλοyεi στιç υπóλοιπεç qμέpεç που ôεν πpαyματοποιqθqkε q
ôιαμονq. Στα ôελτiα θα πpέπει να αναypά¢εται ο πpαyματιkóç αpιθμóç των qμεpoν
ôιαμονqç των ôιkαιούχων.
Στιç πεpιπτoσειç πpóωpqç αναχopqσqç λóyω ανωτέpαç µiαç θα ε¢αpμóçονται οι
ôιατάÇειç του N.1652/86.
12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Π Ρ Ο Σ Ο X Η !!!! Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η!!!
1. Δröoµívou tou koìvmvìkoú ¿opoktqpo tou npoypóµµotoç rnìoqµoívrtoì
q rnìtoktìkq ovóykq µrímoqç tmv tìµmv ouµµrto¿qç tmv öìkoìoú¿mv
(Krntoµíprìrç otqv nopóypoço 1 «Αítqoq/öqKmoq ouµµrto¿qç»)
2. Υnrú0uvrç öqKmorìç nou 0o ovtìko0ìotoúv oqµoto q óörìrç kotó tqv
unoþoKq oìtqormv ouµµrto¿qç örv 0o yívovtoì örktíç koì q rnì¿rípqoq
örv 0o koto¿mprítoì.
3. Η rvqµípmoq tmv öìkoìoú¿mv yìo to ouµµrtí¿ovto kotoKúµoto, tìç tìµíç
koì kó0r óKKq Krntoµíprìo 0o yívrtoì qKrktpovìkó µíom ΚΕΠ, µíom tmv
Π.Υ.Τ. koì tmv ypoçrímv tou ΕΟΤ, µíom tqç ìotoorKíöoç
www .gnto .gov .gr q www .visitgreece .gr koì µíom rìöìkoú trtpogqçìou
opì0µoú tou ΕΟΤ.
1. Αítqoq / öqKmoq ouµµrto¿qç
1.Αítqoq / öqKmoq ouµµrto¿qç
Οι ενôια¢εpóμενοι Eπιχειpqματiεç, πpοkειμένου να συμμετέχουν στqν B 4ΑΣH του
Πpóypαμματοç «Τουpισμóç yια óλουç» Γ´ Hλιkiαç 2013 - 2014 του E.Ο.Τ.,
7
απαpαiτqτα πpέπει να έχουν υποµάλλει στqν αpμóôια A/νσq Μελετoν & Eπενôύσεων
του E.Ο.Τ., αiτqσq / ôqλωσq συμμετοχqç, ìöìó¿rìpo q to¿uöpoµìkó (koì ó¿ì µr
OΑΞ), σύμ¢ωνα με το υπóôειyμα. H πεpiοôοç υποµολqç αιτqσεων συμμετοχqç
αpχiçει στιç 11/2/2014 koì 0o oKokKqpm0rí 21/2/2014. H παpούσα Eykύkλιοç θα
αναpτqθεi kαι στο site του E.Ο.Τ. www .gnto .gov .gr q www .visitgreece .gr H
εμπpóθεσμq υποµολq τqç αiτqσqç συμμετοχqç θα αποôειkνύεται με τq σ¢pαyiôα
ταχυôpομεiου.
E¢ιστάται q πpοσοχq yια τq σωστq συμπλqpωσq των στοιχεiων τqç αiτqσqç /
ôqλωσqç συμμετοχqç, q οποiα yiνεται με αποkλειστιkq ευθύνq των ενôια¢εpομένων
kαι q οποiα επέχει 0íoq oúµþooqç µrto{ú rnì¿rìpqµotío koì ΕΟΤ.
H αiτqσq / ôqλωσq θα πpέπει να εμ¢ανiçει ταυτóτqτα πεpιεχομένου (π.χ. επωνυμiα,
ôιαkpιτιkóç τiτλοç, ôυναμιkóτqτα kλπ) με τα ôιkαιολοyqτιkά που çqτούνται
πpοkειμένου, να kαταχωpqθούν οι επιχειpqματiεç στο Πpóypαμμα.
Λóym tou koìvmvìkoú ¿opoktqpo tou npoypóµµotoç rnìoqµoívrtoì otouç
rvöìoçrpóµrvouç toupìotìkoúç rnì¿rìpqµotírç ótì to ó0poìoµo tou noooú
ouµµrto¿qç koì tou noooú rnìöótqoqç rnìþóKKrtoì vo rívoì µrìmµívo or o¿íoq
µr tqv tìµq tqç rKrú0rpqç oyopóç koì nóvtmç oìo0qtó ¿oµqKótrpo onó tqv tìµq
nóptoç tou kotoKúµotoç.
Εìöìkó mç npoç tìç öqKm0ríorç tìµíç ouµµrto¿qç tou öìkoìoú¿ou 0o yívrtoì
íKry¿oç koì kotó tqv koto¿mpqoq tqç oítqoqç ouµµrto¿qç onótr q oítqoq
ouµµrto¿qç rívoì öuvotóv vo ovonrµç0rí otov rnì¿rìpqµotío yìo
ovonpooopµoyq tqç tìµqç q yìo r{oíproq onó to npóypoµµo, koì kotó tq
öìópkrìo tou npoypóµµotoç µr rnìtónìouç rKíy¿ouç.
Η oítqoq / öqKmoq ouµµrto¿qç 0o npínrì vo ouvoörúrtoì :
• απó αντiypα¢ο του rìöìkoú oqµotoç Krìtoupyíoç or ìo¿ú , απó το οποiο να
πpοkύπτει óτι q πυpασ¢άλεια του kαταλύματοç εiναι σε ισχύ. Σε αντiθετq
πεpiπτωσq θα πpέπει να συνυποµάλλεται πpóσ¢ατq ανανέωσq τqç ισχύοç του
πιστοποιqτιkού πυpασ¢άλειαç του kαταλύματοç .(ΟΜΟlCΣ ΓΙΑ ΤHN
ΠΡΟEΓΚΡΙΣH)
• απó αντiypα¢ο óörìoç rotìotopíou - kuKìkríou - BAR yια τιç Çενοôοχειαkέç
επιχειpqσειç ανάλοyα με το αν υποχpεούνται q επιθυμούν να παpέχουν
πpωινó q kαι yεύματα.
Οι επιχειpqσειç Çενοôοχεiων kλασσιkού τύπου ôυο (2) αστέpων kαι άνω θα πpέπει
υποχpεωτιkά να ôqλoνουν τιμq συμμετοχqç με πpωινó kαι πpοαιpετιkά απλqç
ôιανυkτέpευσqç .
Οι επιχειpqσειç Çενοôοχεiων kλασσιkού τύπου ενóç (1) αστέpα kαι Çενοôοχεiων
τύπου επιπλωμένων ôιαμεpισμάτων ôεν υποχpεούνται στqν παpοχq πpωινού
(εkτóç εάν το kατάλυμα ανqkει στqν kατqyοpiα των 5 αστεpιoν).
8
• απó αντiypα¢ο óörìoç nopookruootqpìou με αiθουσα πpωινού q απó
αντiypα¢ο άôειαç εστιατοpiου yια τιç επιχειpqσειç ενοιkιαçóμενων ôωματiων που
επιθυμούν να παpέχουν πpωινó (q παpοχq πpωινού ôεν εiναι υποχpεωτιkq yια τα
μq kύpια kαταλύματα).
• Οι αιτqσειç που συνοôεύονται απó άôειεç kυλιkεiου ÷ μπάp kαι εστιατοpiου εντóç
του kαταλύματοç, σε ôια¢οpετιkó óνομα απó του επιχειpqματiα που έχει
υποµάλλει τqν αiτqσq συμμετοχqç, θα συνοôεύονται απó υπεύθυνq ôqλωσq του
επιχειpqματiα το πεpιεχóμενο τqç οποiαç εiναι το εÇqç:
«Eiμαι εk παpάλλqλου kαι εÇ ολοkλqpου υπεύθυνοç με τον (ονοματεπoνυμο)
kάτοχο τqç σχετιkqç άôειαç εντóç του kαταλύματοç yια τqν παpοχq πpωινού q
yεύματοç (kατά πεpiπτωσq) στουç πελάτεç μου ôιkαιούχουç του Πpοypάμματοç
«Τουpισμóç yια óλουç» Γ´ Hλιkiαç, σύμ¢ωνα με τιç αyοpανομιkέç ôιατάÇειç kαι τq
σχετιkq Eykύkλιο του E.Ο.Τ. yια το παpαπάνω Πpóypαμμα.»
Τqç παpαπάνω pύθμισqç εÇαιpούνται τα ενοιkιαçóμενα ôιαμεpiσματα kαι τα
Çενοôοχεiα τύπου επιπλωμένων ôιαμεpισμάτων τα οποiα ôεν πpοσ¢έpουν
υπqpεσiεç εστiασqç, ôεôομένου óτι ôιαθέτουν kουçiνα ανά ôιαμέpισμα.
• Απó αντiypα¢ο tqç óörìoç Krìtoupyíoç nìoívoç ε¢óσον ôqλoσουν με τqν αiτqσq
συμμετοχqç ωç υπqpεσiα τqν πισiνα.
• Απαpαiτqτα αντiypα¢ο τqç ôqλωσqç τιμoν πpοç το EEE q τουç Eπαyyελματιkούç
τουç ¢οpεiç
Οì oìtqorìç ouµµrto¿qç 0o yívovtoì örktíç µóvo rçóoov ouvoörúovtoì onó to
onopoítqto öìkoìoKoyqtìkó, to onoío 0o rívoì or ìo¿ú koì ó¿ì onó unrú0uvrç
öqKmorìç tou Ν. 1599/1986. Σr nrpíntmoq Kq{qç öìkoìoKoyqtìkoú kotó tq
öìópkrìo ìo¿úoç tou npoypóµµotoç q rnì¿rípqoq oçríKrì vo npookoµí(rì to vío
öìkoìoKoyqtìkó óKKmç q rnì¿rípqoq örv rnìöotrítoì.
13. Υno¿prmorìç Εnì¿rìpqormv :
Οι επιχειpqματiεç, με τqν αiτqσq/ ôqλωσq τουç αναλαμµάνουν rnìnpóo0rto τιç
παpαkάτω υποχpεoσειç yια τqν ένταÇq τουç στο Πpóypαμμα :
• να πpοσ¢έpουν τιç υπqpεσiεç εστiασqç (πpωινού q kαι qμιôιατpο¢qç),ε¢óσον τιç
ôιαθέτουν
• να εkôiôουν τα νóμιμα παpαστατιkά (αναλυτιkq απóôειÇq στqν οποiα να εμ¢αiνεται
το óνομα του ôιkαιούχου, αpιθμóç ôωματiου, σύνολο ατóμων που ôιέμειναν kαι q
qμεpομqνiα ά¢ιÇqç/ αναχopqσqç ).
• να αποστέλλουν ένα ενιαiο τιμολóyιο στον EΟΤ, με το σύνολο τqç αiτqσqç
επιôóτqσqç
9
• να yνωστοποιούν άμεσα στον EΟΤ οποιαôqποτε αλλαyq στq νομιkq μοp¢q τqç
επιχεipqσqç.
• να μq πpοµαiνουν σε αλλαyq τqç ôqλωμένqç στον EΟΤ χpονιkqç πεpιóôου
συμμετοχqç.
• Ο αpιθμóç των ôιkαιούχων που θα ôιαμεiνει στο kατάλυμα σε kαμiα πεpiπτωσq
ôεν θα υπεpµαiνει τq νóμιμq εykεkpιμένq ôυναμιkóτqτα του.
H αποôοχq των ópων τqç παpούσαç Απó¢ασqç απó τιç συμμετέχουσεç επιχειpqσειç
yiνεται με τqν αiτqσq / ôqλωσq συμμετοχqç των νομiμων εkπpοσoπων τουç, q οποiα
kαι θα επέχει 0íoq oúµþooqç µr tov Ε.Ο.Τ.
14. Κupmorìç:
Παpέkkλισq απó τουç ópουç τqç Απó¢ασqç αυτqç q οποiα ôιαπιστoνεται απó
εÇαkpιµωμένq kαταyyελiα ôιkαιούχου του Πpοypάμματοç kαι ιôιαiτεpα óταν οι
kαταyyελiεç εiναι πολλαπλέç έχει ωç συνέπεια εkτóç των kυpoσεων που πpοµλέπει q
τουpιστιkq νομοθεσiα kαι τqν εÇαipεσq των επιχειpqσεων απó το Πpóypαμμα του
επóμενου έτουç.
Aεôομένου óτι q αiτqσq συμμετοχqç στο πpóypαμμα επέχει θέσq σύμµασqç με τον
EΟΤ, q υποµολq στοιχεiων που ôεν ανταποkpiνονται στqν πpαyματιkóτqτα q στιç
υποχpεoσειç τqç επιχεipqσqç με µάσq τqν τάÇq του kαταλύματοç μποpεi να επι¢έpει
τqν απένταÇq του kαταλύματοç απó το πpóypαμμα αkóμq kαι αναôpομιkά.
15. Οöqyírç yìo tqv op0q rçopµoyq tou Πpoypóµµotoç
Πpοkειμένου να εÇασ¢αλισθεi q οpθq ε¢αpμοyq τqç B 4άσqç του Πpoypóµµotoç Γ´
ΗKìkíoç 2013-2014 οι συμμετέχοντεç επιχειpqματiεç kαλούνται óπωç αkολουθqσουν
αυστqpά τιç παpαkάτω οôqyiεç :
o. ΠpokotoþoKíç
Νo rìonpóttouv onopoítqto tìç npokotoþoKíç kpótqoqç μέσω Τpάπεçαç q
EΛΤΑ απó τουç ôιkαιούχουç q με απóôειÇq kαταµολqç μέσω e-banking
Πpοkειμένου να ôια¢υλαχθεi ο kοινωνιkóç χαpαkτqpαç του πpοypάμματοç,
απαyοpεύεται pqτά q μεσιτεiα yια τqν kpάτqσq ôωματiων απó άλλα πpóσωπα
ôια¢οpετιkά των ôιkαιούχων, π.χ. μέσω τουpιστιkoν ypα¢εiων k.λ.π.
Παpάµασq τqç υποχpέωσqç αυτqç συνεπάyεται τqν ε¢αpμοyq τqç ôιάταÇqç του
άpθp.458 του Ποινιkού Κoôιkα, ôιεpευνάται ôε kατά πóσον συντpέχει πεpiπτωσq
ε¢αpμοyqç άλλων ôιατάÇεων του Ποινιkού Κoôιkα, ε¢óσον έχει ôιαπpαχθεi άλλο
αôikqμα (π.χ. απάτq kατά του Aqμοσiου kλπ).
þ. TKry¿oç yvqoìótqtoç örKtímv koì otoµìkmv otoì¿rímv öìkoìoú¿mv
10
Nα ελέyχουν τq yνqσιóτqτα kαι τqν οpθq συμπλqpωσq των ôελτiων των ôιkαιούχων
kαι επiσqç το αν ¢έpουν to µovoöìkó yìo kó0r örKtío orìpìokó opì0µó ko0mç
rníoqç oçpoyíöo koì unoypoçq tou opµóöìou çopío öìó0roqç, ónmç koì tqv
unoypoçq tou öìkoìoú¿ou.
Το Aελτiο Γ´ Hλιkiαç του Πpοypάμματοç «Τουpισμóç yια óλουç» εiναι ouotqpó
npoomnìkó, ισχύει αποkλειστιkά yια τον ôιkαιούχο kαι τα πpοστατευóμενα μέλq τqç
οιkοyένειάç του kαι onoyoprúrtoì ouotqpó q ¿pqoq tou onó óKKo ótoµo. Ο
Çενοôóχοç υποχpεούται να ôεχθεi στο kατάλυμά του το ôιkαιούχο, α¢ού öìonìotmorì
ótì to otoì¿río tqç toutótqtóç tou toutí(ovtoì µr outó nou ovoypóçovtoì oto
ΔrKtío. Σqμειoνουμε óτι σε πεpiπτωσq, που ο επιχειpqματiαç του kαταλύματοç,
ôεχθεi στο kατάλυμά του άτομο q άτομα, άλλα απó τα αναypα¢óμενα στο Aελτiο Γ´
Hλιkiαç του Πpοypάμματοç «Τουpισμóç yια óλουç», υπókειται στιç οιkεiεç ôιοιkqτιkέç
kαι ποινιkέç kυpoσειç.
Nα ελέyχουν επiσqç αν τα στοιχεiα του kαταλύματοç στο ôελτiο óπωç εkôóθqkε απó
το ΚEΠ εiναι σωστά συμπλqpωμένα. Αν το ôελτiο έχει εkôοθεi yια άλλο kατάλυμα θα
πpέπει έykαιpα να çqτqσουν απó το ôιkαιούχο να αkυpoσει το ôελτiο στο πλqσιέστεpο
ΚEΠ kαι να εkôoσει νέο με τqν οpθq επωνυμiα του kαταλύματοç. Σε αντiθετq
πεpiπτωσq ôεν θα εiναι ôυνατq q επιôóτqσq του ôελτiου.
Η nopoµovq tou öìkoìoú¿ou oto {rvoöo¿rìokó kotóKuµo örv µnoprí vo rívoì
npoyrvíotrpq tqç qµrpoµqvíoç íköooqç tou ΔrKtíou.
y. Οp0q ouµnKqpmoq örKtímv
Nα συμπλqpoνουν με αυÇqμένq πpοσοχq óλα τα στοιχεiα του ôεÇιού τμqματοç του
ôελτiου kαι ειôιkóτεpα τιç αkpιµεiç qμεpομqνiεç ά¢ιÇqç kαι αναχopqσqç των
ôιkαιούχων, απαpαiτqτα να το υποypά¢ουν kαι να θέτουν τqν σ¢pαyiôα τqç
επιχεipqσqç. Τo otoì¿río tqç oçpoyíöoç tqç rnì¿rípqoqç npínrì vo ouµçmvoúv
onóKuto µr to otoì¿río tqç rnì¿rípqoqç, óπωç αυτά αναypά¢ονται στο ôελτiο.
Eπiσqç θα πpέπει να ¢pοντiçουν τα ôελτiα να υποypά¢ονται απó τουç ôιkαιούχουç.
Στqν ένôειÇq «ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα σqμειoνεται ο αpιθμóç του
ôελτiου παpοχqç υπqpεσιoν, που εkôiôεται πpοç τουç ôιkαιούχουç τqν qμέpα τqç
αναχopqσqç τουç kαι α¢οpά onokKrìotìkó το ποσó τqç οιkονομιkqç συμμετοχqç
τουç kαι ó¿ì τqç επιôóτqσqç του E.Ο.Τ.
Τo örKtío to onoío çípouv öìop0morìç µr µrKóvì q µr to rìöìkó öìop0mtìkó
(bIanco) örv 0o yívovtoì örktó.
16. Opoì koì öìoöìkooírç yìo tqv rnìöótqoq tmv rnì¿rìpqµotìmv
Για τqν kαταµολq τqç επιôóτqσqç απó τον EΟΤ οι επιχειpqματiεç υποµάλλουν στqν
αkóλουθq ôιεύθυνσq :
E.Ο.Τ.
Aιεύθυνσq Μελετoν kαι Eπενôύσεων
Τσóχα 7, 11521
Αμπελókqποι, Αθqνα
ouykrvtpmtìkó, to okóKou0o öìkoìoKoyqtìkó, koì rìöìkó yìo to Πpóypoµµo tqç
Γ´ ΗKìkíoç
11
• Αiτqσq επιôóτqσqç
• αντiypα¢ο του ειôιkού σqματοç λειτουpyiαç σε ισχύ , απó το οποiο να
πpοkύπτει óτι q πυpασ¢άλεια του kαταλύματοç εiναι σε ισχύ. Σε αντiθετq
πεpiπτωσq θα πpέπει να συνυποµάλλεται πpóσ¢ατq ανανέωσq τqç ισχύοç του
πιστοποιqτιkού πυpασ¢άλειαç του kαταλύματοç .
• Αντiypα¢ο Bιµλιαpiου Τpάπεçαç στο οποiο να ¢αiνεται ο αpιθμóç ΙBΑΝ
kαι q επωνυμiα τqç επιχεipqσqç.
• Συykεντpωτιkq kατάστασq kαι αντiypα¢α των αποôεiÇεων στιç οποiεç να
εμ¢αiνεται το óνομα του ôιkαιούχου, ο αpιθμóç ôωματiου, σύνολο ατóμων που
ôιέμειναν kαι q qμεpομqνiα ά¢ιÇqç kαι αναχopqσqç.
• Αναλυτιkq kατάστασq με τον αpιθμó των ôιανυkτεpεύσεων kατά qμεpομqνiα
που πpαyματοποiqσαν οι ôιkαιούχοι του Πpοypάμματοç στο kατάλυμα, στqν
πεpiπτωσq που το συνολιkó ποσó τqç επιôóτqσqç υπεpµαiνει το ποσó των
10.000,00 C.
• Oλα τα αντiypα¢α (τα στελέχq B3) των ôελτiων που ¢έpουν τqν ένôειÇq «yια τον
E.Ο.Τ.» των ôιkαιούχων που ¢ιλοÇένqσαν.
• Αντiypα¢ο του Bιµλiου Κiνqσqç Πελατoν (Bιµλiου Πópταç) στο οποiο θα
αναypά¢ονται ονομαστιkά οι ôιkαιούχοι ôελτiων «Τουpισμóç yια Oλουç», q
qμεpομqνiα ά¢ιÇqç kαι αναχopqσqç, ο αpιθμóç ôωματiου στο οποiο ôιέμειναν
kαθoç kαι ο αpιθμóç kαι q qμεpομqνiα έkôοσqç του ôελτiου παpοχqç υπqpεσιoν,
που εkôóθqkε πpοç το ôιkαιούχο.
• Αντiypα¢ο ôqλωσqç θεωpqμένων τιμoν yια το έτοç 2013-2014
• Σuykrvtpmtìkq onóörì{q nopo¿qç unqproìmv q tìµoKóyìo rvìoío στο óνομα
του EΟΤ με στοιχεiα: ΕΟΤ, Τσόχα 7, 115 21, ΑΦΜ 090010364, Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄
Αθηνών. H εν λóyω απóôειÇq q τιμολóyιο (θ!"η#$νη α%ό &ην α"#ό'(α Δ.Ο.Υ. )
σ*"α+(σ#$νη # &ην $ν'(,η - αθώ"η&η ./σ( 00. 1 oçopó to ouvoKìkó nooó
tqç rnìöótqoqç tou ΕΟΤ nou ovoKoyrí oto oúvoKo tmv öìkoìoú¿mv nou
çìKo{rvq0qkov onó tqv rnì¿rípqoq. Θo rnìotpíçovtoì onoörí{rìç q
tìµoKóyìo nou örv 0o rívoì oúµçmvo µr to ovmtípm koì örv 0o
koto¿mpoúvtoì otìç uno¿prmorìç tou ΕΟΤ yìo r{óçKqoq.
Στqν αιτιολοyiα θα αναypά¢εται : Eπιôóτqσq Πpοypάμματοç «Τουpισμóç yια
óλουç» Γ´ Hλιkiαç 2013- 2014. B 4ΑΣH
• Bεµαiωσq ¢οpολοyιkqç ενqμεpóτqταç στqν πεpiπτωσq που το συνολιkó ποσó τqç
επιôóτqσqç υπεpµαiνει το συνολιkó ποσó των 1.500,00 C.
• Bεµαiωσq ασ¢αλιστιkqç ενqμεpóτqταç του Ι.Κ.Α. στqν πεpiπτωσq που το συνολιkó
ποσó τqç επιôóτqσqç υπεpµαiνει το συνολιkó ποσó των 3.000,00 C.
Τα παpαπάνω ôιkαιολοyqτιkά θα υποµάλλονται kατά πpοτiμqσq μια μóνο ¢οpά kαι
σε πεpiπτωσq που ενôεχομένωç υποµλqθούν σε πεpισσóτεpεç ¢οpέç θα πpέπει να
μεσολαµεi ôιάστqμα τουλάχιστον (3) τpιoν μqνoν μεταÇύ των αιτqσεων επιôóτqσqç.
þ. Πpo0roµío unoþoKqç tou çokíKou tmv öìkoìoKoyqtìkmv yìo tqv rnìöótqoq
12
Οι επιχειpqματiεç που συμμετεiχαν στο πpóypαμμα, θα πpέπει να υποµάλουν ¢άkελο
με τα παpαπάνω ôιkαιολοyqτιkά µí¿pì tqv 31
q
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
y. Εnìoqµóvorìç
Οι επιχειpqματiεç θα πpέπει να ¢pοντiçουν να υποµάλουν τουç ¢αkέλουç
nKqpmç ενqμεpωμένουç με τα απαpαiτqτα ôιkαιολοyqτιkά, με ôιkq τουç ευθύνq,
στιç πpοανα¢εpóμενεç πpοθεσμiεç. Eπiσqç, τα παpαστατιkά θα πpέπει να εiναι
σωστά συμπλqpωμένα óπωç στα υποôεiyματα. OókrKoì µr nopoototìkó nou
nopouoìó(ouv rKKrígrìç, nopotunírç q öuoovóyvmoto otoì¿río, örv 0o
yívovtoì örktoí npoç r{óçKqoq.
Eλλεiµειç ôιkαιολοyqτιkoν συνεπάyεται kαθυστεpqσειç q μq kαταµολq των
επιôοτqσεων.
H εkπpóθεσμq kατάθεσq αιτqσεων επιôóτqσqç ôεν yiνεται αποôεkτq kαι οι αιτqσειç
επιστpέ¢ονται στουç ενôια¢εpóμενουç χωpiç άλλq ενέpyεια. H Υπqpεσiα ôύναται να
εÇετάçει kατ εÇαipεσq αιτqσειç επιôóτqσqç ,που υποµάλλονται πέpαν τqç
πpοµλεπóμενqç qμεpομqνiαç kατάθεσqç, ε¢ óσον υπάpχουν σοµαpοi kαι
τεkμqpιωμένοι λóyοι yια τqν εμπpóθεσμq υποµολq.
ö. ΠKqpmµíç
H πλqpωμq των επιχειpqσεων θα yiνεται με kατάθεσq στο λοyαpιασμó ΙBΑΝ που έχει
ôqλωθεi.
Eπισυνάπτονται υποôεiyματα αiτqσqç συμμετοχqç, αiτqσqç επιôóτqσqç,
συykεντpωτιkqç kαι αναλυτιkqç kατάστασqç ôιαμονqç ôιkαιούχων πpοypάμματοç
«Τουpισμóç yια óλουç 2013 - 2014» B´ 4ΑΣH.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
ΠΑΝΟΣ ΛΕΙBΑΔΑΣ
ΑΚΡΙBEΣ ΑNΤΙΓΡΑ4Ο
Α ΚΟNΤΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- E.E.E.
- Π.Ο.E
- Σ.E.E.A.A.E
- Π.Ο.E.Τ.
- Πανελλqνια Eνωσq Ιôιοkτqτoν Κάμπινyk
- Σύνôεσμοç Aqμων kαι Κοινοτqτων Ιαματιkoν Πqyoν Eλλάôοç
- A/νσq Συντονισμού Π.Υ.Τ. E.Ο.Τ.
- A/νσειç kαι Γpα¢εiα EΟΤ Πεpι¢εpειoν
- A/νσq Aιοιkqτιkού EΟΤ
13
-
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Υπουpyó Τουpισμού
- ΥΠ.EΣ.A.A.Α.
Γεν.Γpαμ.Aqμ. Aιοιk. & Hλεkτp. Aιαk/σqç
- Πpóεôpο EΟΤ
- Γενιkq Γpαμματέα Τουpισμού
- Γενιkq A/νσq ΑνάπτυÇqç EΟΤ
- A/νσq Οιkονομιkoν Υπqpεσιoν EΟΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Aνσq Μελετoν kαι Eπενôύσεων
Τμqμα ΑνάπτυÇqç Nέων Μοp¢oν Τουpισμού
14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->