P. 1
Szilágyi Ákos- A hülyék

Szilágyi Ákos- A hülyék

|Views: 12|Likes:
Published by Gazdag Péter Medde

More info:

Published by: Gazdag Péter Medde on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2015

pdf

text

original

Szilágyi Ákos: A hatalom hülyéi Senki sem hibátlan.

Nincs az a főnök, aki ne követne el néha egy egy iszony! ostobaságot. S ilyenko" bizony #$l #ön, ha kö"bem%tathat: &hülyékkel vagyok kö"ülvéve'& (al$ igaz: a hatalom i)iotizm%sa nem isme" hatá"okat. A hatalom hülye, hülyékkel van kö"ülvéve, és hülyeségbe )önt. *ülyé"e veszi a világot. *ülyének néz min)enkit. A meghibbanásig. S ez néha val$ban elég is ahhoz, hogy sa#át ké+é"e és hasonlatosságá"a tá"sa)almat alkosson magának. Similis simili ga%)et. (an is ilyenko" ö"öm. Alig t%)nak betelni egymással a hülyék: a hatalom és az ő te"emtményei. A hülyeség )e"mesztő hatás!. ,egfagy benne az ész. -efagy az agy. Az a"cok"$l a mosoly. Seba#, ma#)csak átvészel#ük valahogy' -átt%nk mi má" ka"$n va"#!t mosolyognak ilyenko" a hülyék. ,a#) to"náztat#%k az eszünket: &Sze"ge# fasza gye"ek, nem fagy meg'& -esz még olva)ás a mi %tcánkban. .ét olva)ás között azonban áll a fagy. /e ahol min)enki hülye, kivéve a hatalmat, ott mégis a hatalom a leghülyébb. A meghülyült hatalom hülyeségeket eszel ki, hülyeséget csinál, hülyeségeket beszél. 0z a mi nagy "eménységünk. *ülyeségben a hatalom %tolé"hetetlen. 1e)ig nagy a ve"senyf%tás. A hülyék szinte egymás sa"ká"a ta+osnak. 1olitikai szem+ontb$l kétféle hülye létezik: hasznos és ká"tékony. 2izonyos +olitikai kö"ökben 3gy is h3v#ák őket: hasznos i)i$ta, ká"tékony i)i$ta. A hasznos i)i$ta tiszta hülye. 4iszta, me"t önként, önzetlenül, hittel lélekkel szolgál#a azt, amit a +"ofi +olitik%s látsz$lag, szükség sze"int, legyintve, k3n#ában, cinik%san. 4%la#)onké++en annyi"a hülye szegény, hogy nem is t%)#a, mit csinál. 1e"sze a +"ofi +olitik%s is h3vő, csakhogy ő a hatalomban hisz. 0gyes egye)ül a hatalomban. Az osztatlan hatalomban. 0gy o"szág, egy Állam, egy 5sten. Nincs kecmec. (agy én vagyok hatalmon, vagy az 6")ög. 0lég volt a bálványimá)ásb$l imá)#atok engem' A hasznos i)i$tának fogalma sincs "$la, hogy használ#ák őt. 4itokban ma"a) előtte kül)etése, mint fali ászka előtt a fal, amelyen mászkál. *ogy is 3"#a .afka7 &1"$bál) megé"tetni maga) a fali ászkával. *a sike"ült megtan3tano) "áké")ezni m%nká#a é"telmé"e, azzal má" ki is i"totta) az ászkák né+et.& ,ásként fogalmazva: ha a hasznos i)i$ta t%)ná, hogy miko", mivel, kinek és minek használ, má" nem is lenne hasznos i)i$ta. A ká"tékony i)i$ta é++en fo")3tva: nem t%)#a, hogy é++en azoknak á"t, akiknek használni aka". Az egyik anélkül használ, hogy használni aka"na, a másik anélkül á"t, hogy á"tani aka"na. *át nem i)i$ták7 A hasznos i)i$ta ügyb%zg$ságával, lelkese)ésével, tekintélyével, sze"vezőkészségével 8kinek mi#e van9 seg3t fennta"tani, megmenteni, megsze"ezni a hatalmat. Ami a hatalom számá"a eszköz, azt ő szent célnak lát#a. Amit a hatalom "eklámszlogennek szán, az ő fülei számá"a angyali üzenet. 0nnyiben tényleg i)i$ta. /e me"t személyével, nevével, kiállásával igazol#a vagy hiteles3ti a hatalmat hasznos i)i$ta. 5)iotizm%sa #$l #ön a hatalomnak. A ká"tékony i)i$ta ezzel szemben nagyon is t%)#a, mit aka". *asználni aka". Ahogy nem használt még hatalomnak senki. A ká"tékony i)i$ta annyi"a mellettünk van, hogy szinte má" ellenünk. Ami a mi sz3vünkön, az az ő szá#án. :sakhogy 3gy ellenfeleink a sz3vünkbe látnak. ;s mi van, ha a mi sz3vünkben esetleg nincsen

ég min)ig #obb öt sé"tett i)i$ta. A ká"tékony i)i$tát i)őnként le kell áll3tani.9 att$l a ká"tékony i)i$tát$l. hogy az o"szág "e+ül. 6ntö"vény<. aki nem győz cso)álkozni a hatalom zsenialitásán. a mik"ofonállvány "i+o"te"től a h< ha"costá"sig. Akik meg nem ha#lanak meg hülyesége előtt. 2á"miko" beleta+oshat%nk. s bá"miko" levehet#ük tal+%nkat "$la. 0tessük. hasznos hülyékben. annál #obban elhülyül a hatalom is. azok a leghülyébbek. akit mag%nk ültettünk a nyaká"a. fékezhetetlen. kenyé"a)$ gaz)áival tényleg á"tani aka"na nekünk.ifecsegi titk%nkat. isteni cso)á"$l é"tesültünk az %t$bbi években. t!lb%zog. A hülyék k$"%sa igazolni fog#a min)en hülyeségét. és leszaggat#a a +alástot. . 4!ltel#es3t. . ha ehhez van tehetsége7 A megélhetési i)i$tának számtalan közisme"t t3+%sa van a +olitik%s bölcsességén. amiko" és ahogyan é++en nem kéne f!#ni. (eszélyes hülyékben.im%tathat$. bizony3that$.alenkovot a Szov#et%ni$ ko"abeli vezető#ét +"ágai látogatása alkalmával fácánva)ászat"a viszik.alenkov elhibázza a lövést: &:so)a. 4ü"elmetlenségében elő"esiet. . Akko" és !gy f!##a a mi n$tánkat. mié"t ne szakoso)hatna valaki a hülyeség"e. S amiko" aztán ő szembeke"ülve velünk. amit sze"etnénk el+alástolni7 5lyenko" #ön a ká"tékony i)i$ta. hülye hülyékben.int >áto+ek. ká"tékony hülyékben. lele+lezhető. s .semmi7 *a a mi sz3vünk ü"es7 (agy sötét in)%latok kava"ognak benne. Ám a hülyeség "aga)$s. . 1e"sze mé"legelni kell. a megélhetési i)i$ta.inél hülyébb kö"ülötte a világ. Ahelyett. ?ő. . Azt hiszik. -eg#obb +e"sze ö"ök"e megszaba)%lni tőle. miko" ta+os%nk "á ismét. *ülye o"szágban és hülye világban. . hogy amiko" üt az $"a. *ülye né+ben és hülye nemzetben. . milyen szinten okoz ká"okat nekünk.alenkov elvtá"s. minél nagyobbat nyekken#en a sza"házi. hogy hinnének benne. *a egysze" a +olitikáb$l meg lehet élni. tal+"aesettségén álmélko)$ laká#t$l a &szi"%+ba má"tott hiénáig&. és hálás lesz nekünk. mint száz: a meghülyült hatalom csak hülyékben t%) gon)olko)ni. A hasznos i)i$ta ezzel szemben maga a fék. má" csak használni t%). nem is é")ekes. Ám)e !gy kell neki' -étezik még egy ha"ma)ik t3+%s is. általában mégis inkább á"t nekünk. a +á"tot stb.in)enkit és min)ent lehülyéz. 1e"sze ezzel néha val$ban szolgálatot tesz. hizlal#%k őt min) kövé"ebb"e. 0nge)elmesen vá"#a. *ülye 0%"$+ában és hülye szomszé)okban. csak #átssza a hülyét. . mint egy ká"tékony. a néhai csehszlovák külügyminiszte" a "égi viccben. Att$l függ.i t%)#a. A megélhetési i)i$ta el#átssza a "a#ong$ tekintet< agyalágy%ltat. *ülyesége %gyanis ko"láttalanná válik. ha van néhány ká"tékony i)i$tánk. az meg csak "e+ül. csak "e+ül'& *ány ilyen telibe t"afálás"$l. . A mi fékünk. . )e"ék hülyékben. =gy fo")3that#%k ká"tékonyságát a mag%nk haszná"a. s el#ön a vágás i)e#e t%)niillik a hatalomb$l kivágásé .int a "en)es hülyék. 0zeknek nemhogy a hatalomhoz. akko" min)enki csak a szaba)3t$ tett"e fog emlékezni. aki val$#ában nem az. *a mi szaba)3t#%k meg az o"szágot 8a né+et.icso)a hülyék' . melyet ő ál)ást oszt$ kezünknek vél. hol áll meg7 0gy sz$. h%mo"án. a hülyeség ésszel felfoghat$. min)ent elő"elát$ bölcsességén.o"mányzati szinten +él)á%l kife#ezetten #$l #ön. 0lké+esztően hülye. isteni cso)a' 4elibe t"afálták. . nem számoltam. )e még a mag%khoz val$ eszük sincs meg. =gy tel#esül be a ká"tékony hülye +olitikai so"sa. csalhatatlanságán. csak "e+ül. amiko" . mit vesz3thetünk és mit nye"hetünk egy ká"tékony i)i$ta eltávol3tásával.

bitang hülyék az o"szágl$.A hülyék o"szágában a hülyeségből nem vezet kifelé !t. sehonnai. megátalko)ott. &*ülyék o"szága& g!nyol$)nak önmag%kon ilyenko" a hülyék. . tiszta hülyéken. tala#gyöke"es. A sötét. )e"ék.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->