1) ఊర్వి మరమస్఺ానం: తొడ క్రంది ఫాగం఩ై మోక఺లి మడత న ండి 8 ప఻ంగర్ యునిట్స్ ఩వ
ై ప
ై ుక్
క఺ాటగిమి: స఻మ఺ మరమ

఩రేరణ: మండు అరచేతులని తోడ ఩ై ఫాగంలో ఩టటి, మధ్ా వేళ్ళతో తొడ క్రంద ఫాగంలో మధ్ా వేలుతో వత్తి డి
చేయాలి

ఆమోగా వంతమభన కణజాల అభివృదిీని నియంత్తేసి ంది
లిమాృటటక్ వావసా న నియంత్తేసి ంది
రకి పేసరణన అభివృదిీ చేసి ౦ది

వ఺ాన వ఺యువున నియంత్తేసి ంది
ను఺ాస్఺మన మమియు జీవ క్రయన నియంత్తేసి ంది

A. ఛాతి మర్వయు పో తిి కడుపుపై మరమ స్థానాలు:
స఻దీ ధసనంలో కూమోోవ఺లి. మండు చేత్త వేళ్ళకు కొదిిగ఺ చందన లేహ్యానిు అది కుని, ఒక చేత్త వేళ్ళతో

నధభి మరమన మండవ చేత్త వేళ్ళతో హృదయ మరమన సూమిిసత
ి బెలాగ఺ చందనం మ఺యాలి. అశ్వినీ ముదేన

వేసి త ఩ైవిధ్ంగ఺ చేస఻నటా భతే మల-మూతే స్఺ానధలు ఉతేి జబెై, ను఺ేణ శక్ి మూలాధధరం న ండి (వన ు చివర
న ండి) వన ు఩ై ఫాగం లోక్ పేవహిసి ంది. మూతే సమసాలు, సంతధనోతూత్తి క్ సంధంధించిన అవయవ఺ల
సమసాలు నివ఺రణమవుతధభ.

B. వెన్ను భాగంలోని మరమ స్థానాలు (marmas on the back):
1) అంశ మరమ

2) విేహత్త మరమ

3) ను఺రివ సంధి మరమ `

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful