మర్మ స్థానములు - వర్గీకర్ణ

మ ాంస (muscles), సిర (blood), స్నాయువు (కాండమనలు – tendons & ligaments), అసిి (bones), సాంధి

(కీళ్ళు-joints) అను పాంచ ఫౌతికముల కలభకనే మరమ స్నినములు అాంటారు. ఈ మరమ స్నినాలు ఉాండే పరదశ
ే ాంలోనే
ప్నరణ వనయువు సిితబై ఉాంట ాంది.

I.

II.

నిర్థమణాధార్ంగథ వర్గీకర్ణ :
1) మ ాంస మరమ స్నినాలు (Muscle marmas)

: 11

3) స్నాయు మరమ స్నినాలు (Ligament marmas)

: 27

5) సాంధి మరమ స్నినాలు (Joints marmas )

: 20

2) సిమన మరమ స్నినాలు (Blood vessel marmas)

: 41

4) ఆసిి మరమ స్నినాలు (Bone marmas)

: 08

స్థాతమైన ప్రదేశ మాధార్ంగథ వర్గీకర్ణ:
1) కనళ్ు మీద మరమ స్నినాలు

: 22

3) ఛాతి మమియు ప్ో తిి కడుపు఩ైన మరమ స్నినాలు

: 12

5) బడ మమియ తల఩ై మరమ స్నినాలు

: 37

2) చేతుల మీద మరమ స్నినాలు

: 22

4) వెనుా ఩న
ై మరమ స్నినాలు

: 14

III గుణాననను సర్ంచి వర్గీకర్ణ:

1) స్నధ్య పరణిహార మరమ స్నినాలు

(24 గo. నుాండి 7 మోజుల లోపల పరమ ద సిితికి లోనభయయ మరమ స్నినాలు)

: 19

(15 మోజుల నుాండి 30 మోజుల లోపల పరమ ద సిితికి లోనభయయ మరమ స్నినాలు)

: 33

(శమీరాంలో చోచుుకునా వసుివును తీసిన వెనువెాంటనే పరమ దాతుకి లోనభయయ మరమ స్నినాలు)

: 03

(అవయ లను చచుుబడేల లేదా అాంగవెైకలయమును కలిగిాంచేవి)

: 44

2) కనల oతర పరణిహార మరమ స్నినాలు
3) విశనల ఘ్ా మరమ స్నినాలు
4) వెైకలయకనర మరమ స్నినాలు

5) రజూరకర్ మరమ స్నినాలు (నొ఩ిి తు కలిగిాంచేవి)

: 08

IV ప్ర్మాణానననుసర్ంచి వర్గీ కర్ణ: 1) ఒక పిాంగర్ వెడలుి గల మరమ స్నినాలు : 12 2) మాండు పిాంగర్్ వెడలుి గల మరమ స్నినాలు : 04 3) మూడు పిాంగర్్ వెడలుి గల మరమ స్నినాలు : 06 4) నాలుగు పిాంగర్్ వెడలుి గల మరమ స్నినాలు : 29 5) అరధ పిాంగర్ వెడలుి గల మరమ స్నినాలు : 56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful