స఺ధాయణ వ్఺ాధఽలు – భయమ స఺థనాలు

సంఖ్య
1

రుగ్మతలు/వ్యయధులు
మైగ్ేన్
ర భరిము అన్ని యక఺ల

మరమ స్యానాలు/ప్యాణాయామాలు
అప఺ాంగ, ఆవయత , పణ, అాంశ, కరేకటిక, తలహృదమ, భర఺మ బరభరి

తలనొ఩పులు
2

సర్వైకల్ స఺ున్నద ల ైటస్
ి

క్షి఩,ర కుర఺ుయ, ఆణి, ఉరిై, అాంశ, అాంశఫ఺లక, అప఺ాంగ, కరేకటిక

3

మడ ఩టటుట

కరేకటిక

4

న్నదరలేమితనాం

సథ ఩ణి, భర఺మ బరభరి

5

చెవి, భుకుు, గ్ ాంతు, నాలుక

శ్ేాంగ్఺టక, ఆణి, ఉరిై, కుర఺ుయ, భర఺మ బరభరి

6

జ్ఞా఩క శకరత

సథ ఩ణి, తల హృదమ, భర఺మ బరభరి

7

మలల కనఽి

అప఺ాంగ, ఆవయత

8

వ్ెకరుళ్ళు

కుర఺ుయ

9

వ్఺క్ చాతుయాాం

కుర఺ుయ

10

సేరఫ
్ ల్
ర ప఺ల్సి & మదడు సభసాలు

తలహృదమ, సథ ఩ణి, స఼భ ాంత్, భర఺మ బరభరి

11

ఎ఩఻లే఩఻ి & హిసు ర
఼ మ
ి

తలహృదమ

12

అధిక యకత పో టట (High B.P.)

తలహృదమ, కుర఺ుయ

13

గవద బళ్లుల

క్షి఩ర

14

వ్ెనఽి నొ఩ు఻ (Lumbar problems)

క్షి఩ర

15

సమ టిక

క్షి఩ర

16

భూత్ారశమాం, బడడ తితిత , భల ద్ాైయ

ఇాంద్ారవస఻త , గుల ా

సభసాలు

ఆణి.ర ఆణి. సత నభూల. అాంశ.ర కుర఺ుయ. ర్ాండు వ్ె఩ ై పల ఉని కుర఺ుయ వ్఺హిక (Gastro-intestinal tract) 26 బుజ్ాం నొ఩఻ు క్షి఩. సత నరోహిత. ఉరిై 21 చయమ సభసాలు గుల ా 22 విన్నకరడి సభసాలు విదఽయ 23 భధఽమేహాం (Diabetes) కుర఺ుయ 24 ఊఫక఺మాం.ర గుల ా. ఆవయత . ఇాంద్ారవస఻త 18 ఆతురత తలహృదమ. అాంశ ఫ఺లక 20 హై఩ర్ ె అస఻డిటీ గుల ా. ఉరిై. పొ టు నొ఩ు఻ . అాంశ 27 కాంటి సభసాలు అప఺ాంగ. ఆణి. కుర఺ుయ 25 గ్఺ాస్ సభసా.17 ఆస఻ుయో ఆయథ రట ్వ స్ ి జ్ఞనఽ. ఉరిై. జీయణ ర్ాండు చేతుల఩ెై. అప఺ాంగ 19 ఫ్రాంక్ట వ స్ ి క్షి఩. తలహృదమ. అధిక ఫయువప తలహృదమ. క్షి఩.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful