1)

మూత్రాసయo (Urinary Bladder):

శరీరంలోని ద్రవ఺లనఽ మూత్రంగ఺ మారచటానికి కిడ్ీ
న లకు
సహాయ఩డుత్ ంది

2)

మూత్రరనిీ నిలువ చేస఻ విసరజిసత ఽంది

చిన్న ప్రాగులు (Small Intestines):

. నిరణయాలు తీసఽక్వటానికి దో హద్ ఩డుత్ ంది. జెజునం మరజయు ఇయౌయం భాగ఺లనఽ కయౌగజవ ంట ంది  నీటినీ. ఎలెకరో్లెైటలనా. ఆలకహాల్ మరజయు ఇత్ర మంద్ఽలనఽ శోష఻ంచఽకుంట ంది  మనసఽుకు సపషర త్నఽ చేకూరజచ. గూ ల క్జ్. చినీ ఩రరగులు డుయోడునం.

నుో షక఺లనఽ శోష఻ంoచఽకుని మలానీీ. నీటినీ మలమూత్రదరార఺ల నఽండ్ి విసరజిస్త ఺యి.3) ప్ెద్ద ప్రాగులు (Large intestines):  చినీ ఩రరగుల దరార఺ చేరన జ ఆహార఺నఽీండ్ి ఖనిజాలనఽ.  నూో యౌక్ ఆమా ల నిీ. ఎననీ ఇత్ర విటమినల నా బ్ాాకటరరయ జ ాల దరార఺ సంయోగం చేసత ఽంది  రక్షణకకు వవసరమయియా ను఺రణకశకితని వందిస్త ఺యి  వ఺ాధి నిరోధక శకితని ఩రభావిత్ం చేస్త ఺యి  గర఺ానికి మరజయు ద్ఽుఃఖానికి సంబ్ంధం కయౌగజ వ ంట ంది 4) ఫీలము (Appendix): .

. వ఩ండ్ిక్ు స఼కం యొకక కిరంది భాగ఺నికి కలు఩బ్డ్ి వ ంట ంది  మన ఩ూరీాకులకు ఩చిచ మాంస్఺నిీ భుజంచటoలో ఉ఩యోగ఩డ్ేది  యౌమాాటిక్ వావసథ (Lymphatic system)కి సంభంధించిన ఒక వవయవంగ఺ చే఩ప వచఽచ  జీర఺ణనికి వవసరమయియా మంచి సాక్షమ జీవ లనఽ నిలా చేసఽకుని ఩రజరక్షిసత ఽంది.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful