You are on page 1of 14

Jeden Jeho prsty sa mi kzali pochrbte nene, takmer necitene, no aj tak dokzali vysiela vlny vzruenia docelho mjho

tela. Pomaly, pomaliky sa presvali dolu kdrieku, a nakoniec zastali nakrivkch mojich bokov. Ksok pod uchom som poctila tlak jeho pier, vzpt nasledoval al bozk trochu niie, potom al aal... Perami sa mi presunul zkrku nalce apotom konene naiel moje pery. Pobozkali sme sa aete tuhie sme sa ksebe pritisli. Krv vilch mi vrela. Nikdy predtm som sa nectila tak pln ivota. Milovala som ho, milovala som Christiana tak vemi... Christiana? Ale nie! T logicky uvaujca as ma si okamite uvedomila, o sa deje a, pni, riadne ju to doplilo. Ten zvyok bol vak stle vtiahnut dnu avetko preval tak, akoby som ja bola t, ktorej sa dotkaj, ktor bozkvaj. Nedokzala som sa odtia dosta. A prli som splynula sLissou a, prakticky vzat, bola som to ja, komu sa to dialo. Nie, rzne som si pripomenula. To nie je skuton nie pre teba. Vypadni odtia. Ibae ako som mohla povnu logick argumenty, ke kaduk nervov zakonenie vmojom tele spaovala ve? Ty nie si ona. Toto nie je tvoja hlava. Odpoj sa.

E
upirska akademia 3.indd 7

F
15.1.2014 13:02

Jeho pery. Vtom okamihu nasvete nejestvovalo ni okrem jeho pier. To nie je on. Odpoj sa. Bozky boli rovnak, chutili presne tak ako tie jeho... Nie, to nie je Dimitri. Vypadni! Dimitriho meno zapsobilo, akoby mi niekto chrstol studen vodu dotvre. Odpojila som sa. Posadila som sa naposteli. Zrazu som mala pocit, e sa dusm. Snaila som sa odkopn prikrvku, no len som sa do nej ete viac zamotala. Srdce mi ilo vyskoi zhrude. Snaila som sa zhlboka dcha, aby som sa upokojila avrtila sa dovlastnej reality. asy sa rozhodne zmenili. Kedysi ma zo spnku budili Lissine non mory teraz jej sexulny ivot. Aak poviem, e vtom je ist rozdiel, tak to ete zahujem. Vlastne, u som prila na to, ako jej romantick zitky blokova teda aspo vbdelom stave. Tentoraz vak so mnou Lissa sChristianom (nechtiac) vypiekli. Vspnku boli moje ochrann tty vypnut aintenzvne pocity mojej najlepej kamoky sa ku mne dostali cez psychick puto, ktor ma sou spjalo. To by vak nebol a tak problm, ak by t dvaja boli vposteli ako vetci normlni udia atm by vposteli myslm, ak by spali. Boe, zahundrala som aspustila nohy dole zpostele. Hlas mi stlmilo zvnutie. To si vne nevedia da Lissa sChristianom pokoj ani pr hodn? Horie ako to, e ma zobudili, boli pocity, ktor vo mne zostali. Jasn, ni ztej predohry sa vskutonosti netkalo ma. Christian sa nedotkal mojej pokoky, nebozkval moje pery. No napriek tomu to teraz mjmu telu chbalo. U je to poriadne dlho, o som nieo tak prevala ja. Bolestiv iadostivos ma spaovala pocelom tele. Bolo to hlpe, ale odrazu som zfa-

E
upirska akademia 3.indd 8

F
15.1.2014 13:02

lo tila, aby sa ma niekto dotkal alebo ma len objmal. No urite nie Christian. Hlavou mi prebleskla spomienka najeho pery natch mojich, na ich chu ato, ako bolo moje ospal ja presveden, e ma bozkva Dimitri. Postavila som sa naroztrasen nohy spocitom nepokoja a... no, smtku. Smtku aprzdna. Potrebovala som t divn nladu rozchodi. Hodila som naseba upan, vhupla dopap azamierila dokpene. Studenou vodou som si oplchla tvr acivela dozrkadla. Odraz, o zneho na ma hadel, mal rozcuchan vlasy aoi podliate krvou. Vyzerala som nevyspato, ale nemala som chu vrti sa dopostele. Nechcela som riskova, e zaspm. Ete nie. Potrebovala som sa prebra astrias zo seba, o som videla. Vyla som zkpene azamierila kschodisku. Potichuky som zila dolu. Naprzem vldlo ticho apokoj. Bolo skoro poludnie pre uprov takmer polnoc, kee oni fungovali vnonom reime. Skrvajc sa pri dverch som zrakom preletela po vestibule. Bol przdny, a nazvajceho moroja usadenho za recepnm pultom. Unudene si listoval vasopise. Pri vedom sa dral len silou vle. Prelistoval nakoniec asopisu aznovu zvol. Otoil sa vkancelrskom kresle, odhodil asopis na stl zasebou azaniem sa naiahol. Zrejme zaniem inm na tanie. Km bol otoen chrbtom, prefrnkla som popri om kdvojitm dverm, ktor sa otvrali dovonka. Modliac sa, aby nekrpali, som ich opatrne ksoek poodchlila len toko, aby som cez ne dokzala prekznu. Ke som bola vonku, zatvorila som ich tak potichu, ako to len lo. Neutene. Chlapk mohol nanajv ucti zvan erstvho vzduchu. Vykroila som dodennho svetla, pripadajc si ete stle tak trochu ako ninda.

E
upirska akademia 3.indd 9

F
15.1.2014 13:02

Dotvre mi ahal mraziv vietor, ale presne to som potrebovala. Bezlist konre stromov sa hojdali vo vetre aako nejak pazry sa driapali pomroch interntu. Spomedzi olovnatch oblakov nama vykuklo slnko, o mi len pripomenulo, e by som mala by vposteli aspa. mriac dosvetla som si tuhie pritiahla upan aprela popri internte ktelocvini, kde tak nefkalo. apkanica nachodnku presakovala cez moje ltkov papue, no ja som si to nevmala. Hej, bol to typicky mizern uzimen de vMontane, ale oto ilo. erstv vietor ma poriadne prebral azahnal aj posledn zvyky tej virtulnej milostnej scny. Navye sa mi vaka nemu darilo zosta vo vlastnej hlave. Sstredi sa nato, ako mi je zima, bolo lepie ne rozjma, ak to bolo, ke sa ma Christian dotkal. Ako som tam tak stla ahadela nastromy bez toho, aby som ich vbec vnmala, sprekvapenm som uctila, e vo mne vzbkol hnev voi tm dvom. Mus by fasa, mc si robi, o sa ti len zachce, pomyslela som si trpko. Lissa asto vzdychala, ak by bola rada, keby dokzala vnma moje pocity azitky tak ako ja tie jej. Vskutonosti ani netuila, e vpodstate m astie. Nemala ani ajnu otom, ak to je, ke cudzie mylienky vytlaj tvoje vlastn ake sa cudzie zitky mieaj stvojimi. Nevedela, ak to je sledova dokonal milostn ivot kohosi inho, ke tvoj je nabode mrazu. Nechpala, ak to je prekypova lskou takou silnou, a a ztoho bol vhrudi lskou, ktor mono iba cti, ale nie vyjadri. Ako som zistila, dusi vsebe lsku vmnohom pripomna potlanie hnevu. loveka to zoiera zvntra, a sa mu chce kria anieo rozkopa. Nie, niomu ztoho Lissa nerozumela. Nemusela. Mohla si pokojne uva svoj romnik, nehadiac nato, o mi tm spsobuje.

E
upirska akademia 3.indd 10

10

F
15.1.2014 13:02

Vtedy som si uvedomila, e sa mi op zrchlil dych, tentoraz odjedu. Znechutenie, o vo mne vyvolala Lissina aChristianova vniv eskapda, bolo pre. Nahradili ho hnev aiarlivos, ktor pramenili ztoho, o som ja nemohla ma akomu ona prila tak ahko. Vemi som sa snaila hodi ich zahlavu; nechcela som ksvojej najlepej priateke pociova toto. Si nmesan? ozval sa hlas zamojm chrbtom. Vyakane som sa otoila. Dimitri tam stl aspola pobavene, spola zvedavo ma pozoroval. Ak typick, e km ja tu hromm nasvoj nefrov milostn ivot, njde si ma zdroj mojich problmov osobne. Vbec som ho nepoula prichdza. Som ja ale ninda. A, primne, zabilo by ma, keby som pred odchodom zizby pouila kefu navlasy? Svedomm, e u je aj tak neskoro, som si narchlo prstami prehrabla dlh hrivu. Aj tak to zrejme vyzeralo, akoby mi nahlave skapalo nejak zviera. Testovala som intrkov ochranku, prehodila som. Je naprd. Naperch sa mu objavil nznak smevu. U mi zanala by fakt zima, take som si nemohla nevimn, ako hrejivo vyzer jeho koen kabt. Nevadilo by mi zavin sa do. Akoby tal moje mylienky. Mus ti by zima. Chce mj kabt? ponkol mi. Zavrtela som hlavou apovedala som si, e radej pomlm aj otom, e si nectim nohy. Som vpohode. o tu vonku rob? Aj ty testuje ochranku? To ja som ochranka. Som nastri. Km ostatn spali, kolsk strcovia sa striedali vneustlom hliadkovan poareli. Strigoji, nemtvi upri, ktor prenasledovali morojov ako Lissa, sce zadennho svetla nevychdzali von, ale tudenti poruujci pravidl povedzme ako t, o sa potajomky vykrdaj zintrku predstavovali problm vo dne vnoci.

E
upirska akademia 3.indd 11

11

F
15.1.2014 13:02

Vtom prpade dobr prca, utrsila som. Som rada, e som mohla pomc otestova tvoje neuveriten schopnosti. Teraz by som u vak mala s. Rose... Dimitri ma chytil zarameno anapriek vetru, chladu akaovitmu snehu mnou preahla vlna horavy. Rchlo ma pustil, akoby to poplilo aj jeho. o tu naozaj rob? Nahodil ten svoj presta ma vodi zanos tn, tak som odpovedala o najpravdivejie. Mala som hrozn sen. Potrebovala som ho rozdcha. Atak si jednoducho vybehla von. Ani ti nenapadlo, e tm poruuje pravidl ani to, e by si si mala da kabt. Hej, pritakala som. Pekne si to zhrnul. Rose, Rose. Tentoraz to bol jeho vytav tn. Ty sa nikdy nezmen. Stle sa dovetkho vrh bez rozmyslu. Tak to vbec nie je, protestovala som. Dos som sa zmenila. Pobaven vraz vjeho tvri bol zrazu pre azjavili sa nanej chmry. Chvu si ma skmavo prezeral. Obas som mala pocit, akoby tmi oami dovidel a nadno mojej due. M pravdu. Zmenila si sa. Nezdalo sa, e by tm bol prve naden. Zrejme uvaoval otom, o sa stalo takmer pred troma tdami, ke ma azopr mojich priateov uvznili strigoji. Len svekm astm sa nm podarilo ujs ale neunikli sme vetci. Mason, mj blzky kamo achalan, ktor ma zbooval, to nepreil. Aj ke som jeho vrahov zabila, as ma si to nedokzala odpusti. Zskala som tm temnej pohad nasvet. Vlastne, vetci tu naAkadmii sv. Vladimra tm zskali temnej pohad nasvet, no najm ja. Tto moju premenu u zaali registrova aj ostatn. Dimitriho som vak nerada videla takho ustarostenho, tak som sa to poksila obrti naart.

E
upirska akademia 3.indd 12

12

F
15.1.2014 13:02

iaden strach. Zakrtko mm narodky. Hne ako dovim osemns, budem dospel, nie? Som si ist, e vto rno sa zobudm akonene ma osvieti adostanem rozum. Ako som dfala, jeho zamraen vraz sa rozplynul dojemnho smevu. Iste. Kedy to je? Omesiac? Otridsajeden dn, vyhlsila som krobene. Nieeby si to potala. Mykla som plecom aon sa zasmial. Predpokladm, e si si u spsala aj zoznam darekov. Na desa strn? Jednotka riadkovanie? Zoraden poda priority? Na tvri mu stle pohrval smev. Jeden ztch uvonench, nefalovanch, ktor boli uneho vzcnosou. Prve som sa chystala utrsi aliu vtipn poznmku, ale mysou mi op prebleskol obraz Lissy aChristiana. Smtok apocit przdnoty sa vrtili. okovek by som si mohla ela nov handry, iPod atak alej , zrazu vyznelo plne trivilne. Ak cenu mali tieto materilne veci vporovnan stou jedinou, ktor som chcela plne najviac? Boe, fakt som sa zmenila. Nie, priznala som potichuky. Nemm zoznam. Naklonil hlavu, aby sa mi lepie prizrel; vietor mu fkol dotvre vlasy, ktor mu siahali poplecia. Mal ich hned ako ja, len nie a tak vemi. Moje obas vyzerali skoro ierne. Odhrnul tie neposlun pramene, len aby mu ich okamite navialo sp. Nechce sa mi veri, e ni nechce. To bud nudn narodeniny. Slobodu, pomyslela som si. To bol jedin darek, poktorom som tila. Slobodu robi vlastn rozhodnutia. Slobodu milova, koho chcem. To je jedno, hlesla som miesto toho. o by si... Zmkol. Pochopil. Ako vdy. Aj to bol jeden zdvodov, preo sme si tak rozumeli napriek sedemronmu

E
upirska akademia 3.indd 13

13

F
15.1.2014 13:02

vekovmu rozdielu. Zamilovali sme sa doseba najese, ke bol mojm trnerom bojovch technk. Ke to medzi nami zaalo iskri, zistili sme, e vek nie je naou jedinou prekkou. Pokole sme sa obaja mali sta Lissinmi strcami anemohli sme pripusti, aby ns nae vzjomn city rozptyovali, ke ona mala by naou prioritou. Samozrejme, to sa ahie povie, ako urob, lebo poda ma to, o ksebe ctime, sa nikdy nezmen. Obaja sme mali slab chvky. Chvky, o viedli ku kradmm bozkom i kslovm, ktor sme nemali vyslovi. Potom, o som ula strigojom, mi Dimitri povedal, e ma miluje, aviac-menej sa mi priznal, e prve preto u nikdy nebude mc by snikm inm. Bolo nm vak jasn, e ani tak nememe by spolu, take sme obaja skzli sp dorutiny, vrmci ktorej sa jeden druhmu vyhbame apredstierame, e n vzah je isto profesionlny. Vsnahe nenpadne zmeni tmu, o mu vemi nevylo, vyhlsil: Me mi tvrdi opak, ale viem, e tu mrzne. Pome dnu. Odprevadm a zozadu. Trochu ma tm zaskoil. Zriedka to bol Dimitri, kto sa vyhbal neprjemnm tmam. Ve pre neho bolo typick, e ma ntil hovori oveciach, oktorch som nechcela hovori. Ale rozobera n nefungujci, osudom zatraten vzah? Tou cestou sa dnes oividne nemal chu pa. Tak je. Veci sa denitvne menili. Mm dojem, e to tebe je zima, doberala som si ho, ke sme obchdzali t stranu interntu, kde bvali novikovsk strcovia. Nemal by si by podstatne odolnej atak, ke si u ztej Sibri? Myslm, e Sibr nie je celkom tak, ako si ju predstavuje. Predstavujem si ju ako mraziv pustatinu. Potom rozhodne nie je tak, ako si ju predstavuje.

E
upirska akademia 3.indd 14

14

F
15.1.2014 13:02

Cnie sa ti zaou? obzrela som sa naho dozadu. Nikdy predtm mi to ani len nenapadlo. Bola som presveden, e kad by chcel i vAmerike. No dobre, prinajmenom hocikde, len nie naSibri. Neustle, priznal snznakom nostalgie vhlase. Obas si elm... Belikov! Vietor knm doniesol hlas prichdzajci spoza naich chrbtov. Dimitri osi zahundral apostril ma alej zaroh, zaktor som prve zahbala. Nech a nevid. Prikrila som sa zahradbu zcezmn, o lemovali budovu. Neboli nanich iadne bobule, len hust trsy ostrch, picatch listov, ktor ma kriabali vade, kde som mala odhalen pokoku. Vporovnan smrazivm poasm amonm odhalenm mojej nonej vychdzky mi vak vtej chvli pripadalo zopr krabancov ako ten najmen problm. Ty predsa nem slubu, zaula som ochvu Dimitriho. Nie, ale musm stebou hovori. Spoznala som ten hlas. Patril Alberte, kapitnke strcov naAkadmii. Zaberie to len mintku. Potrebujeme si popresva sluby, km bude napojednvan. Myslel som si, odvetil. Vhlase mal osi zvltne. Akoby mu bol ten rozhovor neprjemn. Vetkch to akurt ete viac zaa zl naasovanie. no, o u. Krovn sa riadi vlastnm harmonogramom. Alberta znela frustrovane aja som sa snaila rozlsknu, o sa deje. Celeste prevezme tvoje sluby aspolu sEmilom a zastpia aj natrningoch. Trningoch? SDimitrim som nemala na budci tde naplnovan iadne trningy, take oom to hovor... Oto tu ide, dolo mi. tudentsk prax. Pre ns novikov zajtrajkom od-

E
upirska akademia 3.indd 15

15

F
15.1.2014 13:02

tartuje estdov prax. Nebudeme ma iadne vyuko abudeme mc chrni morojov vo dne vnoci, zatia o dospelci ns bud testova. Tie trningy mali zrejme predstavova Dimitriho as natchto testoch. Ale o zapojednvanie to spomnala? Myslela tm akoe pojednvanie ozverench skkach, ktor sme mali podstpi na konci kolskho roka? Vravia sce, e im sluby navye nevadia, pokraovala Alberta, ale chcela som a poprosi, i by si nemohol narevan vzia niektor zich sluieb, skr ne odde. Urite, pritakal. Stle sene astrnulo. Vaka. Myslm, e to pome. Vzdychla si. Kieby som vedela, koko to pojednvanie potrv. Nerada by som bola pre vemi dlho. Jeden by si myslel, e Dakov bude jasn prpad, ateraz povam, e vraj krovn m obavy uvzni takho vznamnho krovskho. Zmeravela som. Triaka, o mnou prve prebehla, tentoraz nijako nesvisela schladnm poasm. Dakov? Som si ist, e sa rozhodn sprvne, skontatoval Dimitri. Vtej chvli mi dolo, preo boli jeho odpovede tak stroh. Toto bolo osi, o som nemala pou. To dfam. Takisto dfam, e to zaberie iba pr dn, tak ako hovoria. Pouj, vonku je prerne. Nevadilo by ti, ak by si nasekundu zaiel domojej kancelrie apozrel sa naten rozvrh sluieb? Iste, shlasil. Len musm ete nieo skontrolova. Dobre. Uvidme sa ochvu. Nastalo ticho, o muselo znamena iba jedin: Alberta krala pre. Nemlila som sa. Dimitri zahol zaroh azastal pred cezmnou. Vyskoila som zkrytu. Vraz jeho tvre mi naznail, e vie, o prde. Rose...

E
upirska akademia 3.indd 16

16

F
15.1.2014 13:02

Dakov? Zahrmela som o najtichie, aby ma Alberta nezaula. Viktor Dakov? Vbec sa nesnail zapiera. no. Viktor Dakov. A hovorili ste o... Chce tm poveda... Bola som tak zhrozen, tak ohromen, e som nedokzala svislo uvaova. Neuveriten! Myslela som, e je zamreami! Aty vrav, e ho ete ani neodsdili? no. Bolo to jednoznane neuveriten. Viktor Dakov. Chlapk, ktor prenasledoval Lissu amuil jej myse aj telo, aby zskal kontrolu nad jej schopnosami. Kad moroj ovlda mgiu jednho zo tyroch ivlov: zeme, vzduchu, vody i oha. Lissa vak ovlda dosia takmer neznmy piaty ivel ducha. Doke vyliei okovek dokonca aj oivi mtvych. Aj preto je teraz medzi nami psychick puto som tieom pobozkan, ako to niektor volaj. Pohavrii, pri ktorej zahynuli jej rodiia abrat, ma priviedla sp zdruhej strany, m ns zviazala putom, ktor mi dovouje vnma jej mylienky azitky. Viktor sa ojej schopnosti liei dozvedel ovea skr ako ktokovek zns achcel ju niekam zatvori avyui ju ako svoj osobn prame venej mladosti. Dokonca nevhal preto zabi kadho, kto sa mu postavil docesty, i ako naprklad vmojom aDimitriho prpade poui aj kreatvnej spsob, ako protivnkov odstavi. Zatch sedemns rokov ivota som si narobila kopec nepriateov, ale som si celkom ist, e kiadnemu znich som nectila tak nenvis ako kViktorovi Dakovovi aspo spomedzi tch ivch. Dimitri mal vtvri vraz, ktor som dobre poznala. Mval ho vdy, ke bol presveden, e niekomu jednu vrazm. Je zamreami ale nie, sd ete nebol. Prvne kony bvaj obas zdhav.

E
upirska akademia 3.indd 17

17

F
15.1.2014 13:02

Ale teraz bude. Aty tam ide, precedila som pomedzi zuby vsnahe ovlda sa. Zmjho vrazu asi ete stle krialo, e urite niekomu jednu vrazm. Budci tde. Spolu sniektormi almi strcami musm dosvedi, o sa vm sLissou vt noc stalo. Jeho vraz sa zmenil pri spomienke naudalosti spred tyroch mesiacov aja som aj tento pohad spoznvala. Tvril sa bojovne aochranrsky ako vdy, ke boli t, naktorch mu zlealo, vnebezpeenstve. Mono si povie, e mi asi preskoilo, e sa vbec ptam, ale ideme aj ja aLissa? Odpove som uhdla okamite. Aani trochu sa mi nepila. Nie. Nie? Nie. Zaloila som si ruky vbok. Pozri! Neprde ti logick, e ak sa bude hovori otom, o sa stalo nm, tak by sme tam mali by aj my? Dimitri, teraz u vdokonalom mentorskom mde, pokrtil hlavou. Krovn aniektor zo strcov si myslia, e najlepie bude, ke nepjdete. Svedectv ns ostatnch plne postaia. Okrem toho, i u je zloinec, alebo nie, rozhodne je to respektve bol to jeden znajvplyvnejch krovskch nasvete. T, ktor oprocese vedia, si okolo toho neelaj iadny rozruch. Take o? Mysl, e ak ns vezmete so sebou, tak to kadmu vykvkame? rozlila som sa. No tak, sdruh. Skutone si mysl, e by sme urobili nieo tak? Jedin, oo nm ide, je vidie Viktora zamreami. Navdy. Mono ete nadlhie. Aak hroz, e sa dostane naslobodu, mus nm dovoli s. Ke Viktora chytili, zatvorili ho aja som si myslela, e tm sa to cel skonilo. Domnievala som sa, e vtom vzen zhni-

E
upirska akademia 3.indd 18

18

F
15.1.2014 13:02

je. Ani mi nenapadlo, hoci malo, e najskr ho musia odsdi. Vtedy sa jeho zloiny zdali neodkriepiten. Lene hoci je morojsk vlda tajn anezvisl odtej udskej, vmnohom funguj podobne. Vyadovalo si to proces avetko ostatn. To rozhodnutie nezle namne, vyhlsil Dimitri. Ale ty m vplyv. Mohol by si sa zans prihovori, najm ak... Mj hnev sasti ustpil anahradil ho nhly aparalyzujci strach. Takmer som tie nasledujce slov nedokzala vyslovi. Najm ak naozaj jestvuje relna anca, e ztoho vyviazne. Je to tak? Naozaj je mon, e by ho krovn pustila? Neviem. Niekedy sa ned predvda, o ona i ostatn vysokopostaven krovsk urobia. Zrazu vyzeral unavene. Siahol si dovrecka ahodil mi zvzok kov. Pozri, chpem, e si rozruen, ale teraz o tom nememe hovori. Musm s zaAlbertou aty mus s dnu. Tm hranatm kom si otvor bon dvere. Vie ktor. Vedela som. Hej. Vaka. Bola som odut atvalo ma to najm preto, e mi prve uetril kopec problmov , no nedokzala som si pomc. Viktor Dakov bol zloinec, ba priam zlosyn. Bail pomoci, bol chamtiv abolo mu jedno, koho cestou zaliape. Ak by sa op dostal naslobodu... len ako mono odhadn, o vetko by hrozilo Lisse, ako aj hocikomu inmu. Zrila som pri pomyslen, e by som im mohla pomc dosta ho zamree, ale oni mi to nedovolia. Prela som len pr krokov, ke zamnou Dimitri zavolal. Rose? Obzrela som sa. Mrz ma to, povedal. Nachvu sa odmlal atostiv vraz sa zmenil naprsny. Atie ke mi zajtra radej prines! Otoila som sa akrala alej. Mono to nebolo fr, ale moje detinsk ja bolo presveden, e ak by Dimitri naozaj chcel, mo-

E
upirska akademia 3.indd 19

19

F
15.1.2014 13:02

hol by osi urobi, aby sme sLissou ili naten sd. Bola som si ist, e mohol. Ke som bola takmer pri bonch dverch, perifrnym videnm som osi zahliadla. Nlada mi prudko klesla. Super. Dimitri mi dal ke, aby som sa mohla vkradn sp dnu, ateraz ma aj tak naapaj. Klasika. Voakvan, e ide ouitea, ktor sa isto bude doadova vysvetlenia, o tu robm, som sa otoila snachystanou vhovorkou. Ale uite to nebol. Nie, ticho som vydchla. Mus s onejak trik. Nie. Nazlomok sekundy som zapochybovala, i som naozaj hore. Mono som ete vposteli, spm asnva sa mi. Lebo nepochybne, nepochybne to bolo jedin vysvetlenie pre zjavenie, o halo nakolskom trvniku vtieni prastarho pokrtenho duba. Mason.

upirska akademia 3.indd 20

15.1.2014 13:02