You are on page 1of 4

Mediul subpolar

Ocupă 10 % din emisfera nordică, fiind întâlnit în nordul Canadei, Alaska,Siberia, tundrele euro-asiatice şi cele ale mun ilor înal i !"amir, #imala$a, An%i, Alpi&' Substratul se caracteri%ea%ă prin în()e ul permanent sau se%onier, care sub raport pedo(enetic, este mai acti* decât substratul din mediul polar, influen ând componentă )idrică şi biotică'Ori%ontul în()e at !numit tjale în Scandina*ia, merzlotă în +usia şi permafrost în Canada& ,oacă un rol de ori%ont impermeabil, acesta fiind în()e at diurn, se%onier sau de lun(ă durata şi are incon*eniente similare în toată lumea arctică' -intre efectele impuse de substratul în()e at men ionăm. - împiedicarea de%*oltării unei *e(eta ii forestiere/ - limitarea construirii de aeroporturi şi drumuri în +usia şi Canada/ - instabilitatea substratului afectea%ă construc ia de clădiri,autostră%i,cai ferate/ 0a acest ori%ont în()e at se mai adau(ă molisolul, ambele fiind caracteri%ate de pre%en a cur(erilor soliflu1ionale, a formelor po%iti*e re%iduale, a )idrolacoli ilor, turbării bombate, depresiuni termocarstice, mlaştini, soluri poli(onale, nişte ni*ale' 2n timp ce temperatura rămâne sub 10 C timp de %ece luni pe an, substratul rămâne în()e at permanent, situa ie cu efecte incalculabile la ni*elul mediului, în (eneral şi la ni*elul componen ei umane, în particular' Comunitatea *ie se adaptea%ă la condi iile aspre şi este repre%entată de muşc)i, lic)eni, al(e şi c)iar plante pitice' 3auna este foarte bine repre%entată în apă !moluşte, focă, morsa&, iar pe uscat întâlnim ursul polar, renul, caribu, păsări' -intre adaptările specifice ale plantelor şi animalelor amintim. )ibernarea animalelor, mi(rarea se%onieră a păsărilor'

Componentă )idro-atmosferică este repre%entată de.

1

noaptea continuă e1tin%ându-se pe perioada câtor*a luni/ această e1plică temperaturile foarte reduse ale aerului în imediată *ecinătate a polilor tereştrii/ . dar tot sub formă de ninsoare/ .precipita iile mai abundente că în mediul polar !700-500 mm8an&..influen ă ciclonilor subpolari a căror acti*itate este mai intensă pe oceane' Solurile sunt repre%entate de cele poli(onale de tundra.iarnă este anotimpul în care soarele nu se ridică deasupra ori%ontului. iar în scurtă *ara polară de cca'54-64 C. consecin e ale iluminării şi inciden ei oblice a ra%elor solare care determina reducerea cantită ii de căldură absorbită de sol şi de aerul din imediată apropiere a suprafe ei topo(rafice/ . acide.sc)eletice.cu profil în(ust. crioturba ie. lipsite de fertilitate şi care se află mai mult în stare în()e ată' "rocesele (eomorfolo(ice sunt dominate de eoli%a ie. (elifrac ie' 9i în acest mediu se diferen ia%ă mai multe submedii.temperaturi medii anuale de apro1imati* 04C. a& mediul subpolar de tundra mlăştinoasă b& mediul subpolar cu permafrost se%onier c& mediul subpolar fără permafrost în anotimpul cald' 2 . impune o condi ionare tuturor formelor de *ia ă/ .e1isten a nop ii polare că o consecin ă a climatului.

cu caracter de%olant restricti*' c& mediul de mlaştina. monadnok-uri.temperaturi medii de -104'''-154 C în anotimpul de *ara. a& mediul calotei (laciare.situat în %ona de contact cu mediul subpolar' 3 . depo%ite de de%a(re(are.la acesta asociindu-se lumino%itatea alternan a. 0a nord de 6A4 lat < şi 5B4 lat S comunită ile biotice lipsesc sau sunt restrânse. platouri uşor ondulate' Solul este în()e at până la adâncimi mari !în Antarctica @00 m&' Comunitatea *ie. afecta i de o circula ie atmosferică de tip foe)n/ aceste *aria ii bruşte de temperatura pot oscila iarnă între -704C şi @4C ceea ce duce la dere(larea fi%iolo(ică a corpului uman/ .• Mediul polar Acest tip de mediu se întâlneşte în Antarctida. şi de -A04'''-@04 C în anotimpul de iarnă' .eld-uri. .precum şi pre%en a unor *ânturi puternice şi permanente !*ânturile polare&/ 2n cadrul acestui mediu se diferen ia%ă câte*a submedii cu trăsături specifice. respecti* noaptea şi %iua polară. Ar)ipela(ul <ord-Canadian' Substratul se caracteri%ea%ă printr-o participare redusă la structurarea en*iromentului. roc)es moutonees. în care formele de relief întâlnite sunt repre%entate de f. lacuri şi mlaştini. .circula ia atmosferică permanent descenden a.iarnă este incredibil de se*eră. Ar)ipela(ul Spit%ber(en. în rest au o desfăşurare destul de bună' Cediul )idro-atmosferic se caracteri%ea%ă prin. conferite de înclinarea ra%elor solare fa ă de suprafa ă topo(rafică !e1istă două situa ii de întuneric şi de lumina totală. . la aceste latitudini se instaurea%ă un mediu morfo(enetic de tip polar.condi ii speciale de lumino%itate şi termicitate. drumulinuri. unde în ciuda acestora. care îi imprimă notă dominantă de modelare' 2n consecin ă. mai ales pe *ersan ii opuşi ai mun ilor cu e1punere la mare. temperaturile atin(ând -504'''-D04C la Oimeakon. re(iunea este locuită sau coloni%ată de către ruşi/ . :roenlanda.o altă trăsătură a climatului este brusc)e ea sc)imbărilor de temperatura.nsula <o*aia =emlea.în care factorul de semnifica ie este repre%entat de platoşa de ()ea ă. fiecare a*ând o durata de circa B luni&/ .nsula >ară lui 3ran% ?osep). de%*oltată în cadrul puternicilor anticicloni polari care determina precipita ii reduse !sub 100 mm8an& şi sub formă solidă .lipsa cominitatii *ii' b& mediul deşerturilor reci pietroase. el stand sub inciden a calotei (laciare.

4 .