You are on page 1of 5

KOJU KORIST UMRLI IMA OD ŽIVOG

Autor: Admin Wednesday, 12 November 2008

Piše: hfz. Dževad ef. Gološ Na samom početku obavezno je ukazati da kada se radi o ibadetima, onda je obavezno da se striktno pridržavamo i praktikujemo samo ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Kada su u pitanju mrtvi i poimanje stvari vezanih za njih: šta umrlima koristi, gdje se nalaze njihove duše i slično, nema sumnje da u to moramo vjerovati samo na način koji je došao u Kur'anu i sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Pogotovo ako uzmemo u obzir da je možda najveći dio novotarija, svejedno kod nas ili u drugim dijelovima gdje žive muslimani, upravo vezan za umrle. Kada su u pitanju stvari koje koriste umrlom nakon njegove smrti, trebamo znati da je osnova da čovjeku koristi samo ono što je sam učinio, shodno riječima Uzvišenog Allaha: ''I da je čovjekovo samo ono što sam uradi.'' (An-Nedžm, 39.) Međutim, Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavijestio nas je da neke stvari koriste umrlom poslije njegove smrti! Ni u kom slučaju se ne radi o kontradikciji nego samo o specificiranju prvog spomenutog propisa. Također treba napomenuti da je poznavanje ove stvari bitno iz nekoliko aspekata. Kao prvo, ova stvar je vezana za osnove samog vjerovanja – akidu, jer znanje da li nešto koristi umrlom ili ne, spada u nevidljivi svijet – gajb, a kada je u pitanju vjerovanje u gajb, onda ono mora da bude strogo vezano za dokaze iz Kur'ana i sunneta! Tako vidimo da imam Tahavi u svojoj Poslanici spominje ovu stvar kazavši: ''I u dovi i sadaki živih za umrle ima koristi za umrle.'' (Šerhul -akide Tahavijje, 2/663.) Druga stvar radi koje je bitno poznavanje spomenute temati ke jeste iz razloga što je veliki broj novotarija upravo vezan za kult mrtvih, a poznavanjem ovih stvari i kako su one pojašnjene u Kur'anu i sunnetu, čovjeka biva daleko od svake novotarije!

Tako od stvari koje koriste umrlom su:

<!--[if !supportLists]-->1)

Dova! Kod islamskih učenjaka ne postoji razilaženje,

odnosno islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da će umrlom muslimanu

dove u kojima bi između ostalog govorio: “Allahu.oprosti nama i i braći našoj koji su nas u vjeri pretekla.v..v. s. ako pogledamo u sami dženaza-namaz . govore:'Gospod aru naš.a. da je Allahov Pos lanik. hajr ili hajrat koji ostavi iza sebe. br. 2870) Postoji još hadisa koji upućuju da dova koristi umrlom.s. 2756.vidjet ćemo da nije ništa drugo do dova za samog umrlog. rekao: ''Kada umre sin Ademov.s. pa je upitao Allahovog Poslanika.v.a. .'' (Jasin. Kaže Uzvišeni Allah u suri El Hašr: ''Oni koji dolaze poslije njih. koji upućuju na spomenuto su sljedeći.'' Također Poslanikove..) <!--[if !supportLists]-->2) Sadaka je druga stvar koji korist umrlom ako je za njega učini živi! <!--[endif]--> Zabilježio je imam Buharija u svom Sahihu od Ibn Abbasa.a.s. da je Sa'du ibn Ubadi umrla majka.a. s.. prestaju njegova djela osim u tri slučaja: trajna sadaka.'' (El-Ezkar. s. nalazimo također mnogo dokaza koji upućuju na spomenutu stvar. s..s.koristiti dova koju za njega upućuje živi čovjek. br. dok je on bio odsutan. Kaže imam Nevevi: <!--[endif]--> ''Konsenzus islamskih učenjaka je da dova koristi umrlima i da do njih dolaze sevapi od te dove.š.'' Zatim.: <!--[endif]--> ''I Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili .a. ali mi ćemo se zadovoljiti spomenutim.: “Da li će joj koristiti ako za nju udijelim sadaku?''. <!--[if !supportLists]-->3) Trajna sadaka.. 4199) Od tih dokaza je hadis u kojem se kaže da je Poslanik.s.v.) Hadisi iz sunneta Allahovog Poslanika.v. r.v.a. znanje kojim se drugi koriste i pobožno dijete koje za njega dove upućuje. 12.a. mu je odgovorio: ''Da!'' (Buharija.v. oprosti našim mrtvim i našim živim. 2762. (Ahkamul-dženaiz. a Poslanik. 169..a..'' (Muslim. koju iza sebe ostavi umrli ili.) Na ovu stvar upućuju mnogi dokazi iz Kur'ana i sunneta. s. s. s.''' U sunnetu Allahovog Poslanika. r.s. dž.s.. običavao na dženazi prisutnima reći: “Tražite oprost za vašeg brata. kako je to još poznato u narodu.a. Kaže Uzvišeni Allah. 215. ukoliko bude primljena. Zabilježio je imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre.

s. mu je rekao: ''Naposti za nju.a. kuća koju je za musafire izgradio. u tom slučaju lijepo je za t u osobu ispostiti te dane.v.. znanje kojim se drugi koriste i pobožno dijete koje za njega dove upućuje.v.. Mushaf koji je ostao iza njega. pobožno dijete koje je ostavio iza sebe. Naprimjer. <!--[endif]--> . prestaju njegova djela osim u tri slučaja: trajna sadaka. jedne pr ilike. Od tih hadisa je hadis koji je zabilježio imam Hakim u svom ''Mustedreku'' od Semure ibn Džinduba u kojem se kaže da je Allahov Poslanik. kaže: ''Od dobrih djela koja dopiru do vjernika poslije njegove smrti su: znanje kojem je podučavao i širio. klanjajući jednu dženazu. potok koji je iskopao. ako za njega isplatite dug. s.a. koristit će mu to isplaćivanje i spasit će ga od kazne. u kojem Poslanik. obaveza je da njegova porodica vrati taj dug iz njegovog imetka prije same raspodjele. s.a. Ova vrsta posta smatra se na jedan način isplaćivanjem duga za umrlog koji je ostao dužan.'' (Buharija. r. pa ako hoćete. 2261. ali ne sv akog posta. s. <!--[endif]--> Hadisa koji govore o važnosti vraćanja duga i o tome da samo vraćanje koristi umrlom. rekavši mu: “Moja majka je umrla a zavjetovala se da će postiti! Da li ću napostiti za nju?'' Poslanik. 5/400) <!--[if !supportLists]-->5) Obavljanje hadždža za umrlog! Od stvari koje također koriste umrlom jeste obavljanje hadždža za umrlu osobu. r. Ahkamul-dženaiz. ukoliko je umrli ostao dužan nekome. mesdžid koji je napravio.a. spasite ga. br. 4199) Ibn Madže u svom Sunenu je zabilježio hadis..a. sadaka koju je podijelio u životu i zdravlju dopire do njega poslije njegove smrti!'' (Ibn Madže. ukoliko se osoba zavjetovala da će postiti pet dana.s.v.v.. bit će prepušten kazni. za koji šejh Albani kaže da je dobar.Zabilježio je imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre. Ukoliko bi se desilo da iza njega nije ostalo imetka.. da je Allahov Poslanik. pa ga za njega vrati neko drugi. str. od Ebu Hurejre.s.v. br.s. prepustite ga Allahovoj kazni'' (Hakim. a ako hoćete. šejh Albani kaže hadis je sahih. U ovu stvar također možemo uvrstiti i napaštanje posta za umrlog. nego samo posta koji se umrli zavjetovao da će postiti.s.. a ako to ne učinite.'' (Muslim. rekao: ''Kada umre sin Ademov. 242) <!--[if !supportLists]-->4) Vraćanje duga. postoji više.a. Od hadisa koji upućuju na ovu stvar imamo hadis koji je zabilježio imam Buhari u svom Sahihu da je Sa'd ibn Ubade došao Allahovom Poslaniku.s. rekao: ''Zaista je čovjeka koji se nalazi ispred vas (mejjita) od ulaska u Džennet spriječio dug koji nije vratio. s. pa je umro prije nego što je ispostio te dane.. pa je umrla prije nego što je ispostila te dane. to vraćanje koristi umrlom.a. 15) – tj. br.

4/328) .a. obavi za nju hadždž!'' Kaže hafiz Ibn Hadžer u komentaru ovog hadisa: “Iz ovoga se razumije dozvoljenost obavljanja hadždža za umrlog. niti ih je na to podsticao. mevluda i sličnih stvari! Također su prisutne neke stvari oko kojih postoji razilaženje kod islamskih učenjaka da li umrlom koriste ili ne.tabiina i učenjaka poslije njih. nije praktikovao učenje Kur'ana za nekog svog umrlog! Nije nam prenesen ni jedan jedini harf o tome da je ikada iko učinio nešto takvo.a.s.Zabilježio je imam Buharija u svom Sahihu od Ibn Abbasa.v. s.. da je došla neka žena Allahovom Poslaniku.s. da se za njih obavi hadždž i slično!'' (Fethul -bari. reče: “Da!“ Imam Nevevi u komentaru ovog hadisa kaže: ''I iz ovoga zaključujemo da se dobročinstvo prema roditeljima ogleda u činjenju stvari koje im koriste poput vraćanja njihovog duga. poput: tevhida.a. zasigurno se zna da nikada niko od prvih generacija. 10/102) Potrebno je skrenuti pažnju da su među narodom poznate neke stvari koje se čine za umrle.v. s.. pa da li ja mogu da za njega obavim hadždž?'' Poslanik. da li ću za nju obaviti hadždž?'' Poslanik. da se izdržavaju.v. poput učenja Kur'ana.'' (Tefsir Ibn Kesira. 4/80. a koje nemaju nikakvo utemeljenje u islamskim izvorima.a. Iz ovog kur'anskog ajeta imam Šafija i oni koji ga slijede zaključili su da sevapi učenja Kur'ana ne dolaze do umrlog.s.s. Tako da možemo zaključiti da je teško da nešto činimo i smatramo ibadetom što nije bilo prisutno ni za vrijeme Allahovog Poslanika. a ni za vrijeme generacija poslije njega. Međutim. tako isto i od dobrih djela njemu pripada samo ono što je on sam učinio za sebe. r.. ashaba.! Kaže hafiz Ibn Kesir u svom Tefsiru u komentaru 39. pa je umrla a nije ga obavila. s. da im se hizmeti. ne može da ga obavi. nije svoj ummet uputio na nešto takvo. da je došla neka žena Allahovom Poslaniku. 4/78) Također su zabilježili imam Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Abdullaha ibn Abbasa. ajeta sure An -Nedžm: “I da je čovjekovo samo ono što sam uradi'': ''Kao što čovjek neće nositi grijehe drugih. Šerhu Sahihi Muslim.v.a. i rekla: ''Allahov Poslaniče. oni bi nas u tome pretekli....a. s.s.a. niti im na to ukazao direktno ili indirektno. i rekla: “Moja majka se zavjetovala da će obaviti hadždž. s. Vrste ibadeta su strogo vezane za predaje i nije dozvoljeno dolaziti sa ibadetima na osnovu mišljenja i analogije.v. a da je to kakav hajr.s. s. niti je preneseno i od jednog ashaba da je činio nešto tako.a. zato što to nisu njihova djela i zarada. obaveza hadždža zatekla je mog oca u velikoj starosti. rekao je: ''Da.'' (Fethul -bari. zato vidimo da Poslanik.v. r..

ili jedan dio poput sure Jasin i slično.Ovdje je potrebno ukazati na jednu veliku pojavu koja je mnogo raširena kod običnog svijeta. gdje neka osoba plati drugoj osobi da za dušu umrlog prouči cijeli Kur'an – hatmu. a potom da sevape učenja pokloni umrlom. Ovakva stvar je strogo zabranjena po konsenzusu islamskih učenjaka. ovakvo nešto nije činio niko iz prvih generacija selefa. ili pak dozvolio da se to čini. a to je učenje takozvanih hatmi. 2/672) . Kaže poznati hanefijski učenjak Ibn Ebi Izz el-Hanefi u svom komentaru ''Tahavijske poslanice'': ''Što se tiče plaćanja nekome da uči Kur'an.'' (Šerhu Akide Tahavijje. niti je iko od imama naredio da se nešto takvo čini.