You are on page 1of 5

CoPPA 5.1.

7

KURIKULUM VITAE ( C.V ) i. Nama Penuh ii. Kelulusan Akademik, Lapangan pengkhususan, Tahun pengi a!ahan MOHD ALI BIN JEMALI 1. Sarjana , Pendidikan Teknik Dan Voka iona!, "ni#er i$i Tekno!o%i Ma!a& ia, '((). '. Ija*a+ Sarjana M,da, Tekno!o%i Ser$a Pendidikan -.ej,r,$eraan Mekanika!/, "ni#er i$i Tekno!o%i Ma!a& ia, 1000. 1. Di2!o3a Per%,r,an .+a , .ej,r,$eraan Mekanika!, Mak$a4 Per%,r,an Teknik, 1007. 5. Siji! Per%,r,an, .i32a!an Dan 6a4rika i Lo%a3, Mak$a4 Per%,r,an Teknik, 100'. 1. .e a$,an Perk+id3a$an Per%,r,an .e4an% aan '. A+!i .ejo+anan O!a+ra%a A33a$,r Ma!a& ia TAN--UN-.A/A0 PEN-A.ARAN 1. ED" 11(1 6a! a7a+ Pendidikan Di Ma!a& ia 1 PISMP Ba+a a Ta3i!. '. Men&e!ia Prak$ik,3 5 Oran% 8,r, J9:a7 Se!a3a 1' Min%%, TAN--UN-.A/A0 PENTA10IRAN %EMA%A 1. .ET"A "NIT PEMBAN8"NAN P;O6ESIONALISME DAN .ESA;JANAAN 9 Meran<an% dan 3e!ak anakan 2ro%ra3 2e34an%,nan 2ro7e iona!i 3e dan ke arjanaan. 9 Meran<an% 2e!ak anaan Se3inar Pen&e!idikan di 2erin%ka$ IP8.TI 9 Men&e!ara 2er3o+onan 2er er$a 4a%i 2ro%ra3 Sa4a$ika! 1' Min%%, Pen&e!idikan 9 Meran<an% dan 3en%anj,r k,r , 2enin%ka$an 2ro7e iona!i 3e da!a3 2en&e!idikan 2endidikan ke%,r,an ke2ada 2en &ara+ IP8.TI 9 Me34eri k+id3a$ 2er,ndin%an 2en&e!idikan
1 '

iii. Keahlian P"#$esi#nal %emasa i&. Tanggung a'a( Penga a"an (Nama m#dul) *ang dia a" (agi semua p"#g"am+) dan Pen,ad(i"an %emasa

Mod,!, k,r , a$a, 3a$a 2e!ajaran PPISMP, PISMP, DPLI, P8S;, PP8, .DC d!!.

2endidikan 4a%i 2e34an%,nan ker arjanaan 9 Meran<an% dan 3en&e!ara An,%era+ Pen&e!idikan dan Ino#a i 4a%i 2en&er$aan di 2erin%ka$ IP8M dan an$ara4an% a 9 Me34an$, ,ni$9,ni$ !ain PIP. da!a3 Pen%,32,!an J,rna! Pen&e!idikan '(11, Pro2o a! Pen&e!idikan Pendidikan, M&.I8, .on#en &en Ji=a Pendidik '(15, Pe3an$a,an .,a!i$i Prod,k 8,r, Per3,!aan Pene32a$an Jan,ari '(11 3e!a!,i SS.P, Pe!a2oran Pen,+ .er$a Pen&e!idikan Pendidikan dan Se3inar .ajian Tindakan. '. AHLI JA>ATAN."ASA LAMAN >EB IP8.TI 9 Me34ina dan 3e34an%,n !a3an =e4 ja4a$an PIP.. 9 Men&en%%ara !a3an =e4 e$ia2 ' 3in%%,. &. Pengalaman Ke" a (.a'a,an *ang dipegang, Ma ikan, Tahun pe"khidma,an2 mula 3 akhi") 1. Pen &ara+ Akade3ik In $i$,$ Pendidikan 8,r, .a32, Te3en%%on% I4ra+i3 -'((1 +in%%a ekaran%/. Pen &ara+ 3a$a 2e!ajaran ;eka Ben$,k dan Tekno!o%i, A a .ej,r,$eraan A=a3, Baik P,!i+ dan Pen&e!en%%araan, A a Pai2, Sain Teknika!, L,ki an .ej,r,$eraan dan L,ki an Ber4an$, .o32,$er. AJ. .,r , INTEL, Pen &ara+ Pena i+a$ BSMM, AJ. La$i+an Da!a3 Perk+id3a$an. '. 8,r, Sek Men Teknik .o$a Tin%%i -1000 +in%%a '((1/. 8,r, 3a$a 2e!ajaran .ej,r,$eraan Mekanika!, A3a!i .i32a!an 8a , A3a!i .i32a!an Arka, L,ki an .ej,r,$eraan. 8,r, Di i2!in, 8,r, EMIS dan 8,r, Tin%ka$an. 1. 8,r, Sek Men Voka iona! A!or 8aja+ -100' +in%%a 100)/. 8,r, 3a$a 2e!ajaran A3a!i .i32a!an 8a , A3a!i .i32a!an Arka, L,ki an 8eo3e$ri dan L,ki an Berkai$an. 8,r, Tin%ka$an. >arden A ra3a. 1. Pe34en$an% .er$a .erja. Se3inar Maj!i Dekan9Dekan Pendidikan IPTA '(11, "ni#er i$i P,$ra Ma!a& ia, '79'? Se2$e34er '(11. '. Pe34en$an% .er$a .erja. Se3inar Po $ 8rad,a$e 6PTV '(11, "ni#er i$i T,n H, ein Onn Ma!a& ia, '5 Ok$o4er '(11.

&i. Pe"sidangan dan La,ihan

1. Pe34en$an% dan A+!i 6or,3. Per idan%an .e4an% aan Pen&e!idikan dan Ino#a i da!a3 Pen&e!idikan dan La$i+an Teknik dan Voka iona! -CIE9TVT '(11/, "ni#er i$i T,n H, ein Onn Ma!a& ia, 1)917 No#e34er '(11. 5. Pe34en$an% .er$a .erja. Se3inar .e4an% aan Pendidikan Teknik dan Voka iona!, So7i$e! Pa!3 ;e or$, Senai. 0 @ 1( Di e34er '((). 5. Pe34en$an% .er$a .ajian. Se3inar Pen&e!idikan Pendidikan, Mak$a4 Per%,r,an Te3en%%on% I4ra+i3, 1) @ 1? Ok$o4er '((5. ). Pe34en$an%. Se3inar Pen&e!idikan Pendidikan IP89IP8 Aon Se!a$an '((7, AB6a3o a ;e or$, Me!aka. 1( @ 1' Se2$e34er '((7. 7. Pe34en$an% dan ,<a2$a3a. Se3inar I , Pendidikan Se3a a MP" 1(((, "ni#er i$i Tekno!o%i Ma!a& ia, '1 Se2$e34er '((). ?. Pe er$a. Po $%rad,a$e Se3inar '(1(. "ni#er i$i T,n H, ein Onn Ma!a& ia, '0 @ 1( No#e34er '(1(. 0. Pe er$a. 'nd >or!d Con%re on Tea<+er Ed,<a$ion 6or Te<+ni<a! and Vo<a$iona! Ed,<a$ion and Trainin%, "ni#er i$i T,n H, ein Onn Ma!a& ia, 59) Ok$o4er '(1(. 1(. Pe er$a. Se3inar Ji=a Pendidik IP8 Aon Se!a$an '(11, IP8. Te3en%%on% I4ra+i3, Jo+or Ba+r,, '(9'' J,!ai '(11. 11. Pe er$a. Se3inar Pendidikan '(11, IP8. I!3, .+a , 11 C 15 J,!ai '(11. 1'. Pe er$a. Per idan%an Pen$ak iran Pendidikan Pra "ni#er i$i dan Pendidikan Tin%%i '(11, "ni#er i$i T,n H, ein Onn Ma!a& ia, '1 Se2$e34er '(11.

LATIHAN 1. Ma $er 6a<i!i$a$or. E en$ia! On!ine Co,r e, In$e! Tea<+ Pro%ra3. IP8M .a32, Pere32,an Me!a&, Me!aka, 1( J,!ai '((0. '. Siji! .e3a+iran Ma!a& ia T,kan% .i32a! @ Arka. Perin%ka$ A a . Maj!i La$i+an Voka iona! Ma!a& ia. 100'. 1. Ben%ke! Peni!aian Prod,k Ino#a i Anj,ran SI;IM Ber+ad, '1 Ok$o4er '((?. &ii. Pen*elidikan dan Pene"(i,an PEN4ELI1IKAN 1. .e<erda an E3o i 8,r, Pe!a$i+ di Mak$a49Mak$a4 Per%,r,an di Jo+or. Te i Sarjana, "ni#er i$i Tekno!o%i Ma!a& ia, '((). '. Ta+a2 Pendidikan dan 6aeda+ Dan% Di2ero!e+i. Te i Ija*a+ Sarjana M,da, "ni#er i$i Tekno!o%i Ma!a& ia, 1000. 1. Pen%a2!ika ian Pen%e$a+,an dan .e3a+iran Dan% Di2ero!e+ Pe er$a .,r , Pendek .e!o!aan Mak$a4 Ne%eri Jo+or Dar,! Tak*i3 @ Sa$, .ajian. In $i$,$ Pendidikan 8,r, .a32, Te3en%%on% I4ra+i3 Jo+or Ba+r,. '((?. 5. .ajian .e4erke anan Pro%ra3 L,ki an Ber4an$, .o32,$er -A,$oCAD/ di ka!an%an 2e er$a Pro%ra3 .+a Pen% i =a*a+an 8,r, -P.P8/, '((). PENER0ITAN .URNAL 1. Sari3a+ 4in$i A4d,! ;a*ak, Baida+ 4in$i H, in, Lai!a$,! A,raida+ 4in$i .a3ar,ddin, .a3a!,din 4in Mokri, Mo+d Nordin 4in Mone! C M#hd Ali (in .emali -'((?/. Pen%a2!ika ian Pen%e$a+,an dan .e3a+iran Dan% Di2ero!e+ Pe er$a .,r , Pendek .e!o!aan Mak$a4 Ne%eri Jo+or Dar,! Tak*i3 @ Sa$, .ajian. J,rna! Pen&e!idikan Pendidikan In $i$,$ Pendidikan 8,r, .a32, Te3en%%on% I4ra+i3 Jo+or Ba+r,. -1/, 15955.

'. M#hd Ali (in .emali, A4d,! La$i7 4in A=i C Sani7 4in Sa2aa$. -'(()/. .ajian .e4erke anan Pro%ra3 L,ki an Ber4an$, .o32,$er -A,$oCAD/ di ka!an%an 2e er$a Pro%ra3 .+a Pen% i =a*a+an 8,r, -P.P8/. J,rna! Pen&e!idikan Pendidikan In $i$,$ Pendidikan Te3en%%on% I4ra+i3 Jo+or Ba+r,. 1159117. PENER0ITAN 0UKU 1. B,k, ;,j,kan .e3a+iran Hid,2 Tin%ka$an 1 $er4i$an Pe!an%i Ber+ad. '. B,k, ;,j,kan .e3a+iran Hid,2 Tin%ka$an ' $er4i$an Pe!an%i Ber+ad. 1. B,k, ;,j,kan .e3a+iran Hid,2 Tin%ka$an 1 $er4i$an Pe!an%i Ber+ad. 1. Pane! 3e34ina dan 3en%%,4a! oa!an PT. ,n$,k j,r,$eknik anj,ran Maj!i Pe2erik aan Ma!a& ia '. Pane! 3e34ina in $r,3en L,ki an 8eo3e$ri dan Berkai$an anj,ran Le34a%a Pe2erik aan Ma!a& ia. .e$,a B!ok A, .IP Sri Larkin, A+!i B,!an Sa4i$ Mera+ Ma!a& ia. ;e7ri 2adan% ,n$,k .ejo+anan O!a+ra%a di 2erin%ka$ daera+, ne%eri dan in $i$, i MPTI dan IPTI.

&iii. Pe"undingan

i5. Khidma, Mas*a"aka, 5. Makluma, lain *ang (e"kai,an