You are on page 1of 4

Mohd Ali bin Jemali. 21, Jalan Landak Kelubi, Taman Century, 80250 Johor Bahru en!

arah, Kole" #oka$ional Tan"un! uteri, Jalan %ahya Aldatar, Johor Bahru Markah Kokurikulum 2008, 2009 dan 2010 erkara di ata$ adalah diru"uk. 2. Berhubun! &erkara di ata$, $aya in!in menarik &erhatian terhada& markah kokurikulum yan! dikendalikan oleh &e!a'ai tuan bernama (ohai)i bin Mokhtar. *aya da&ati beliau tidak &ro+e$ional dalam men"alankan amanah yan! $elayaknya $eba!ai , K Kokurikulum teta&i bertu!a$ $ambil le'a, tidak men!etahui +un!$i dan &eranan $eoran! , K kokurikulum dan tidak men!etahui ke$an tindakan beliau yan! dira$akan -betul $an!at.. Amat malan! la!i -ha$il u$aha baik dan murni. beliau dalam &emberian markah kokurikulum boleh berkekalan yan! melibatkan &eluan! &ela"ar *M#T melan"utkan &ela"aran akan terbantut dan le&a$an *M#T akan -di/o&. men"adi &ela"ar &alin! tidak dikehendaki di 0 TA dan 0 T*. 1. 2ntuk makluman, $alah $atu tu!a$ , K Kokurikulum adalah men!i$i maklumat markah kokurikulum &ela"ar le&a$an * M di *M#T untuk tu"uan melan"utkan &ela"aran di 0 TA dan 0 T*. Ke$em&urnaan tu!a$an , K ter$ebut adalah menda&atkan markah kokurikulum untuk tahun 2008, 2003, 2010, 2011 dan 2012. Markah kokurikulum di&erlukan untuk men!i$i &ermohonan 2 2 yan! men"adi &ertimban!an dan ta&i$an /alon &ela"ar ke 0 TA. *ekiranya , K ter$ebut tidak da&at mem&erolehi markah4markah kokurikulum &ada tahun yan! dinyatakan, , K ter$ebut ,A,AL dalam men"alankan tu!a$ memberi markah kokurikulum. 0nilah a$a$ tuli$an $aya $eteru$nya. 5. 2ntuk &en!etahuan tuan, anak $aya mema$uki *M# Tan"un! uteri dari *MK Ta$ek 2tara2 6*MKT227 den!an markah kokurikulum tahun2010 adalah , A 51.5 dan C, A 80.5 teta&i menamatkan &en!a"ian di *M#T den!an markah kokurikulum , A 90 dan C, A 51.0. Anak $aya mem&unyai $umban!an di &erin!kat $ekolah, daerah, ne!eri dan keban!$aan $e&an"an! &en!a"ian di *M#T . A&abila bertanya den!an !uru kela$ dan !uru4 !uru lain di *M#T :K#T , mereka meminta $aya meru"uk ke&ada ;n (ohai)i Bin Mokhtar. 5. (u"ukan $aya den!an ;n. (ohai)i Bin Mokhtar menda&ati anak $aya tidak mem&unyai markah kokurikulum &ada tahun 2008, markah 0.0 &ada tahun 2003 dan markah 0.0 &ada 2010. Markah 2011 &ula adalah , A 92 dan C, A 18 manakala markah 2012 adalah , A 90 dan C, A 51.0. 8. *aya bertanya ;n. (ohai)i Bin Mokhtar kena&a tahun 2008, 2003 dan 2010 tidak ada markah< Ja'a&an yan! diberikan adalah -yan! da&at 0.0 tu tak hantar markah &ada $aya=.. *aya katakan markah dan buku kokurikulum ada &ada !uru tin!katan dan telah di$erahkan &ada a'al &enda+taran tahun 2011. Bukti "ela$ da&at diru"uk dalam ta'aran kema$ukan ke *M#T 6ru"uk lam&iran A dan lam&iran B7. *e&atutnya !uru tin!katan yan!

&erlu menyerahkan markah dan buku kokurikulum ke&ada , K Kokurikulum. Arahan &enyerahan ini berlaku dalam $i$tem *M#T yan! tidak melibatkan &ela"ar. >leh kerana berlaku communication breakdown markah dan buku kokurikulum anak $aya dan bebera&a &ela"ar lain telah hilan! di dalam $i$tem *M#T . 8. *eteru$nya $aya bertanya -tidak boleh ke ke$alahan ini dibetulkan, kerana anak $aya mem&unyai markah , A dan C, A tahun 2010< Kalau 0.0, ini meman! "ela$ $alah /ik!u. Cik!u 6, K Kokurikulum7 yan! tidak beru$aha $edaya u&aya. Ja'a&annya -tidak boleh buat &embetulan $ebab kalau tak de markah kat $aya, $aya ba!i 0.0 "e.. ;n. (ohai)i Bin Mokhtar tidak lan!$un! meminta $aya memba'a markah , A dan C, A 2010 untuk &embetulan. 9. *oalan akhir $aya adalah -Adakah /ik!u ber&ua$hati memberi markah 0.0 &ada tahun 2008, 2003 dan 2010 $edan!kan /ik!u tak u$aha betul4betul menda&atkannya<. Ja'a&annya -Meman! $aya tidak &ua$hati. Teta&i markah &ela"ar $aya tidak terima, takkan nak ambil markah dari lan!it< ?anti ada &emerik$aan dari luar<<< *aya nak kata a&a<. Akhirnya $aya minta $atu $alinan ke&utu$an markah kokurikulum 6lam&iran C7 anak $aya dan beredar. 8. Buku kokurikulum dan markah &ela"ar ini telah berada di *M#T $e"ak 2011 la!i 6ru"uk lam&iran A dan lam&iran B7. *e&atutnya ;n. (ohai)i Bin Mokhtar minta $aha"a dari !uru tin!katan, kena&a $alahkan &ela"ar tidak hantar< ernah ke ;n. (ohai)i Bin Mokhtar bertanya bahan ter$ebut dari&ada !uru tin!katan< ernah ke ;n. (ohai)i Bin Mokhtar melakukan $u$ulan ke&ada &ela"ar yan! ma$ih belum men!hantar markah kokurikulum< Ba!aimanakah $u$ulan yan! dilakukan ;n. (ohai)i Bin Mokhtar< Ber$urat< Ber$emuka< ernah ke tele+on $ekolah lama untuk menda&atkan markah kokurikulum< Adakah ;n. (ohai)i Bin Mokhtar telah melakukan $emua ini $ebelum memberi markah atau hanya duduk di bilik , K $aha"a dan tidak ber!erak $ein/i &un untuk menda&atkan markah< 8. *ehubun!an den!an ke$ ini, $aya telah ke *MK Ta$ek 2tara 2 6*MKT227 ber"um&a den!an , K Kokurikulum untuk meminta markah kokurikulum anak $aya &ada 2008, 2003 dan 2010. A&abila $aya tun"ukkan $enarai 6Lam&iran C7, beliau $an!at terke"ut den!an markah yan! tidak dii$i. Menurut beliau, amalan di *MKT22, $ekiranya markah tidak dida&ati kerana ber&indah $ekolah, , K Kokurikulum akan men!hubun!i $ekolah lama untuk menda&atkan markah. Tidak &ernah dalam rekod *MKT22 membiarkan markah kokurikulum tahunan 0.0. *aya "u!a $em&at melihat markah &ada $i"il kokurikulum &ela"ar le&a$an * M yan! beri$i dari markah dari 200842012. Beliau "u!a berte!a$ -Terda&at $ekolah4$ekolah $e&erti *MK 0.J. Con@ent, *MT Johor Bahru dan *M# erda!an!an *M#T yan! menele+on untuk meminta markah kokurikulum teta&i *M#T TIDAK PERNAH tele+on $aya untuk menda&atkan markah kokurikulum &ela"ar *MKT22.. *eteru$nya $aya telah menda&atkan markah kokurikulum anak $aya &ada tahun 2008, 2003 dan 2010 dari *MKT22 yan! $e&atutnya dilakukan oleh ;n. (ohai)i Bin Mokhtar, , K kokurikulum *M#T . 3. Menurut , K Kokurikulum *MKT22 "u!a, &embetulan markah kokurikulum boleh dilakukan $ebanyak 1 kali. Maklumat ini di$ahkan "u!a oleh kaun$elor melalui &erbualan tele+on di hada&an $aya. 0ni $ekali!u$ mena+ikan kenyataan ;n. (ohai)i Bin Mokhtar yan!

lan!$un! T0AAK men!e$ahkan maklumat men!enai &embetulan markah kokurikulum. Kenyataan ;n. (ohai)i Bin Mokhtar tidak boleh di$andar dan di&er/ayai. 10. *aya hara& tuan da&at menilai &re$ta$i ke$un!!uhan ;n (ohai)i Bin Mokhtar berda$arkan lam&iran C ini. Aari $eramai 20 &ela"ar, ha$il u$aha beliau hanya da&at men!i$i 5 oran! &ela"ar $aha"a manakala 18 oran! &ela"ar tidak mem&unyai atau menda&at markah 0.0. Banya 20C $aha"a markah kokurikulum yan! da&at di$ia&kan dan 80C !a!al di$ia&kan dan dinilai $e/ara $alah. , K Kokurikulum *MKT22 telah membantu $aya men!ira markah yan! $e&atutnya dida&ati oleh anak $aya $e&erti berikutD Tahun 2008 2003 2010 2011 2012 , A 58.0 89.5 51.5 92.0 90.0 C, A 58.0 81.2 80.5 88.25 88.12

11. *aya meminta tuan +ikirkan na$ib &ela"ar dalam lam&iran C $e&erti Muhammad Earid)uan bin (o$di 6C, AD18.087F Muhammad Ali+ Ba+i) bin Bu$'aini 6C, AD18.197 dan mereka yan! menda&at markah diba'ah 50 kerana markah kokurikulum 2008, 2003 dan 2010 mereka tidak diu$ahakan den!an betul oleh ;n. (ohai)i Bin Mokhtar ini. *ebab itu $aya berani katakan $ekiranya markah kokurikulum mem&unyai &emberat dalam &en!ambilan /alon&ela"ar ke 0 TA dan 0 T*, &ela"ar *M#T $e&erti mereka ini meman! tidak ber&eluan! mema$ukinya. 12. *aya menuli$ ke&ada tuan kerana $e&an"an! &er"um&aan $aya den!an ;n. (ohai)i Bin Mokhtar, beliau /uma menyatakan -markah tak boleh diubah, &ela"ar tidak $erah markah &ada $aya, $aya tidak boleh buat a&a, tarikh &embetulan telah ditutu&=. >leh itu $atu $aluran &entadbiran lebih tin!!i $elain ibuba&a di&erlukan untuk -ber/aka&. den!an beliau. Tambahan &ula, $aya telah menda&atkan markah kokurikulum tahun 2008, 2003 dan 2010 anak $aya dan ada bukti kenyataan &embetulan belum ditutu& dan boleh dilakukan. *aya "u!a in!in men/adan!kan ke&ada tuan $u&aya ;n. (ohai)i Bin Mokhtar men!i$i $emula $emua markah &ela"ar 2008, 2003 dan 2010 den!an men!hubun!i $ekolah a$al &ela"ar ter$ebut $u&aya tidak men!aniaya ma$a de&an &ela"ar *M#T .

*ekian, terima ka$ih.

%an! benar,

Mohd Ali bin Jemali 88120540145201