You are on page 1of 260

O privire cuprinzitoarein lumeaanimalelor

,
cu peste1.000de ilustrat-iisuperbe

?a

0),l

nA]1N(]0
[I)

nimalel
EhICICLOPEDIE
PENTRU
COPII

Corusurralr: PROIESoRpHILIt,wl

rl l \\l l JL i O u Lt. tsucullnlt

r l.lLLl)

Cuprins
Jntroduccr€
fi cum se foloseslccadeade
ra{a
+-l

6-65

Cecstcun mamifer?
8-9
Monolrerncqi marsupiale
r 0 -1 3
lnseclivofele,
lcne$ii$i lcmurienji 14-l 7
Liliecii
1E-21

rar*llllEditjon
^
Coptrithi@
lt99 Mrnholt Edirions
DcrclopnL.nts
frd
,{ll rig}is rcs(rycd

r n pflm - plan

Copyrigl't o 1c9!,:003 Edit'rrs r'L^Mr\COCrl

.ti 0

Thdu{cro: Liviu i}totc.rcu
lnhnoredact!i.: l,erotl Lungu
Coordonat+rcdili* D, {ilrriti
lndrunntor: ilDil lohns!o
rrtc partiqipifi: s|evl sr*ord, Roedir-cq
PKrrurlrPlilip Whnf cld
coDrxlt!n1i:,urr"trra: Dr Sxn ahurelnetd,
(ldgrs Cottcse!UNlversikr.idir Lodre
&iridi Dr Mrlcolh O!il!io,lnst n.'nbtu alFundqt.iJc
Onln.bsi.rr sn'Cill rc.sjsrcnelofUncdo
-fi4r!! $,],ttl)!e,,i ProilsqrBany Cox,Lrijruurrldisni. t.
Krtrlt Cdllrsr, Unive$nnrNdh trndrn
P4li Infusoflhilip Ulidirtd, sefutD$,nxmeftuhu dc
SrilnlealeN,llrii, Knret CoLh!1..
UhnrsilileN rlin Londtu
nr*..rc, tidxr.n, rsidlic fl. r./Trnrdn i Dr Bq m 'l mcr,
KrnS\ Coll.ge,Unllcrscacea
di. Lontra

20-21
22-21
28-37

Prin]atcie
Carnivorcle
ir prim - plan- tigrii
Foci,balcnegidc1fini
38-45
In prim - plan focllc Antarcticc 40-4I
Manliterccopitatc
In prim - plar elefanlii
48-49
Rozltoarefi icpuri
58-65
Dc ce au aelrreledulgi?
66-67

LrcriLH i! rtrtr.gir'.'u aJ,!i _. rc,,t!ir nu vlJ pL .J
fi.eDroduseF'in nicinn ftldE nrijlocrohnicEri *coldut
scrisal ednnriiILA[' lNGo Gl)
ISBN t?f-g1',

tLltcc VAUlptfl

68-113

Ceestco pasfte?
n-jl
Pisiiridevinitoareqi pilsiri tefesh.e?2-77
PisIri din apropieyes
apclor,pisiri
cocori,pIsft.imarjne
78-89
^acvalice,
In prirn - plan- pinglinii
86-87
Bufni{eli pasiri dc pradi
90 95
prim
In
- plan- vulturil
9,1-9s
Pisiri decopaci{tistipehiiaenlui 96- 1 0 3
lnprim - plan-plsdrilc colibri 100-r 0l
PlsIri canfi|oaie
104 - l l 3
i

olrm

pran pdtu rlepar"dtoulur 1081- 0 9

um comunicialimalele?

l1.t-Il5

aF p( i.

^

r pr l ili )

8E lS9
Gu p ij,g r u n io r r ii$riu d clclo r
190-l9 l
6-137 PcEtii$arpe,pc|ilelevrilbie
Cilutii de nr!rc,pe,stii-scorpion
192 I 93
|3
9 $i nrdclcaccslora
l9.t I 95
Pciitiiplali
rz0-12'l L,rlimcriit,tlc+tii cll pliirtani,
t22 123 pciLiibalon$i specillcinrudiLc 196 197

aligatofi$l
Crocodili,
'broaitctcstoasc
in prirr - plan crocodiliidcNil
gopiulc qi ,serpi
t2 3- 137
Dc
url!le aninrle?
in prim- plan- caLneleonii 13 2- 113 cc conlucrc*zi
198 199
t;. I

..mfibieni

138-t53

F"iT'

fl/' ffi#xlT"""ifo'ji.

C r csreur.tri nrLl_1arclbraL.'l0: 10.
grcic|i,
l.l0 l4L Ciindaci
noi, urechclniqe,
Cc csteun arrfibian'l
204 .207
142 145 licuslc g.ispcciiin|uilite
TritoLriyi salanrandrc
146-153 CilLrgarilclc,
libclulelc
BroaiLc
;i
j0
t'( : - l
c oI'j\'i oere
l5'
slcciic inrulitc
ln prinr.l\lanl_ro1lte
Ciize,pirclLtchi,
prrncii;i coleoltrN2 L2 219
216 2l/
J.r,rr:r-:r
De ce s(lrrtotr;vitoa|c unelcarinulc?
- fl.r-rid:rsri.r
l f{
t-af
rrolii5i fluruli
::0 '11
Mrr5re.
l

f lirn

lll

r

T lo ll ( \ ll. r\

'' 'L

"i)
Iillr.i,i,..lcmii.c228-2]5
r56-19',7 AlLirc.v.c'1-r.

in prim- plrn - albiuclc
q: ri.o.ni 1.,i
Tr,:-.1:,.-i
_ - _ ! - ', -

2i2 233
rii

^ 1:

', - ''', F
'
t5 s I 59 I
Ce elitcur pci!e?
Ir' prir. -,'1.. I : Jttj-1)i.
,e5iL.ni2-102l rcchirlii
'
l'if iuii,,,l1oui-ochi',
.tlLc
I6 0- l6l MclcuL,linruxulii
;i caicanii
244 245
ncvcrtebr|tcde uscat
il priar - plan- calcanii,pisicilc
? :r; l j '
r6 2 163 c' cltL t: n tt ttr t
dc rnarc,Jirechirlii dc limd
I6 1- 165 In pr n - plrn vicl:L!ile
ptiuciLc
StLnionii,
Aispcciileirrrudito
252 253
166-1,61 adclciteIn $l.inci
Tipar-i,tarpuli 5i hcringi
r6 S- r 6q
Crapul,plitica, prfanh:i
rnirnalclc
1 70 l7l Dc cei$i coustruiesc
Somnul5i rudelcsaLe
256-25'7
cuiburi?
cLectuc,
somon!1,
Tjpa11ll
112-17j
pc elc lopori$c:i,si
$tiuca
:iri :6i
TNDEx
5
CodL, pcitii-pcscari$i lipnfii-cod 1'l4,1'7
176-185
Fzrniliabilranulul
2t;1
1E0-.18
i LIsrA Dr ALrREvtlRr
in prirn - plau tonul
Pc\irizbLrrilori,f clti linteln:r,
18d-187 AcRaDn.i.Rl
peqti-lopirlir

Introducere

|nn,ditular rn Nnjir dezons
.!l$ale lru hrlindc.impi4tunr
tnn.lie du cliur !j rc Dhurclciir
urnirc. c.L. rriiq\c1trrt{ HnI iti
!'nl Pr.zenrdD
nr hirti dc Mi io\
(rul.ril. !mr melexgrr cetencnh,
siDt\oluirehlnlr{t+r{v*i i" t

irnentul,aqul $i apcleIumij noi[tre sunlp]inedc o
utmrtoarevafletatea vjetii. pini acunlau fostdcnumitc
pcstel,-5milioanede fcluri - sauspccii (ic arrnlalc.Toatc L.g.ndx hirrir lqzi nr&.5 Dorn rlttrJa
r ,esl cJ rI r i'L pot q i t x p . i n i r icr d J u ; - t.p u r
fin cif..e .
r'r1"i. p.,n,"
\'crebratce ir trc(erlebratelc.
ffi
1p**i1
'
Pcstii,ir,.nfibienii,
reptiLcle,
pisirite $i mamifcrclesuff
H,,,.",".'."
loatcvetfcbrate,
ocence ilrseanxrici auin corpullor o
c0loandvcdebrali.Animrlcielrcvertebrute,
cum ar fi
iascctele,
ficlcii,
du
au
coloani
liianjenii $i
vcrtebrali
r,u,"iu"1,,",
s.","I
Oameniidc $tiinli crcdci celemai nrultcdintrcspeciilcde ffi
,c l e".c t L.
c r Lm. u- r r r a r n i f e - e l cr " i u i l e ., n r d e ja
uq-,. *^,ra*, .iiy
"
--1
"i

i ln o c L l l . rc t d rc A D o Te ri sr, i n cemrj .o a ncoe .ficji de

insecte+i altenevcrtebfttc nici careincA a$tealtAsi fic
dcscopedtc.Aceffi1i encicloFedicih$t|afi ne ofcr6 rn
neplctuil catalognl tuturor tipurjlor impoftantede animale.
de la balenela purici.

I

*' ,,ooi"nr
*.0"
'.u,i"
"ou,

I

t.,uuuu,'.0*.

Hani I p ri n cipalelor
habir arna
c ru raa.llecl u mi i E

4

r,."" n,-, n,*'

afflibieni. 1. inscctc. iu ioru [r.l)r$i!tri E.rl'ole -n. d.pi...t!. 5 d! .eDurl. ti.Exrsti $j cincjlagini duble..ne)ri $j paianjcnisi alteneverfeblale. t6.pagini-catalog tip de animaLc care ilNtreazd$i prezinti taple despremulte spccridifcrito i.z. ttrsri ..1.careserelbri !a inl'olmatiidcsprcadaptalca$i compofialtrcr1tuL arlfiale]or. Fiecarecaprlolconlire o introducffc-ill carcsunt dcscdsccamctedsticile fiecirui (cun ar fi manifcrclc).ir relrjle.i pagini de concentrare. roicrc cu tu14d'.Cum sefoloseqtecarteade fa{i a an-rnalcLor csLc:mornil. 'nti! mnsq liiigin{ ii li. ndrd(busLq !iriind! Cheilesimbolurilorpcntruhabitate In ludsell..Lta cncicloocdrc I .r1ifere... Fm. care abordeazimai in amanunt driu]nite a0inale.

1 .! f J J t 1 t 1 a dllt i! a a t x .lil.le lLtpitlL{ilt. tle nantifire . .ht! ti fu.. . .. . .Li r xr:: r: -1 .l it)ai. . .Lrli:!:ll . ii a L t dd a elinozartr . . r .:. . (:dlrit:tldtc( lu lc i tt: odapta ta htl:iarc Jidril! .1. . 1 . .rrii irrile .'i . ja td!11!fhtila lLttitii. Cr:i: : l rr rr. .\ t. o . dr l r .'ii:itii ft tt) te lni nrr:/r:. . .. t . .intd l)t. t. r. .::rlrilr\:r I f. :1rcrc fjria * c Nar:[rr:. . i ._. . . str lI rtnu di tele tprttttnMtir q.t.fieLnrctuJt. . L-rl rri. i.ttiLi !u (/e ntni liqbi ti le.. t " r " r r .r.:. . . .Mamiferele .\l tLct!pltt lr lltili/btr.\'ftniltrL:le . .r: rti:pinleascir px kn globul il r':r:. . uittiltlt: tultti !tt liunrinl.. . -.. .!r:f.1. r . .fbtele .r llrxd l ' i.tt !:u ntat ttLtlt th 2lJAdc ltilfu)tlt)r dc iti it t. .I t. ..FiitlelL: tltttne.sji. i . ' c .1uon 6i le ntiliotitt J+ qni.l]00 de spi r:ir tle ntaitiJerc. ..tr i i i n ( i srri b iLtrLni Pi n ti n ! u I I' rt'ttel t . .lr' .] : : i|.Lr:l.r ? .x. . . . . g. .rn i '. 1. .\i ra l& r a aa. r:i:l f:-:r.. .let ttli i. ... : " .r tr. t . delJittii ilottti in ltat.. Lle la inghtlrtn . 1.r.. : r i | i l ! rr:: r.r. . e+tntltll. . rclc ttui le. . .' ..e la r:ale ntti t)ilt i t)!. t.' Etistit llrlt tiltut. lx s Li|i: ' r j t . idt ntai tL!e!t tc agttlti tle o citgifu r:optttiltr l'o:ilLIe nt n'fti ciprinclt |:|dtitiltre ft! tLljui. .:i:r tr rrr:. cintl tlitrozrrtrrii ttu intepLrt tti iitl t'ir.. J t a . lt.i dilLrit<. .. : .t:.i. ' ..! .r r r . t J . r.Jiltr-un g1-J) de ielltllr'ct! usl)rtl tlc ntu li/tfi. r_ t . .isr:.. .. dolrinant n lo.rit( Lt {ljuttt Itct ri. . itttul lo.! Lit l (l i n o: t.xnt).ll r.. . .

rtr r(rr: r-te t t iir .cr r'cratlvruare. sxtrtrr Dirr.r'llCn*LDrd u L.o+ul!j.sunlln n{lrrc foffLc slb dcz{ollrlisi s. ans ti rl .r.nrDrjllrLaccnla.Da Difercl. pLnlc.cjenzd ^l]-l-1.dhripuji+rcr prinrc currhincr Ei nmt dinrrtali '..qd Lc4pniltrft .tc monoft'nc sux f cobjiNircj !.:lc pF . i! nri xzi . ta nai ti rcF surt bnredczroLhtiluii Mar nrDir'qre. in rpropier+d .Ceesteun mamifer runrrr gr-up dc foartr h//r-r'ljfcrete r otu:.|!j PUII]E CARESD IIRANE.larisc pin:i inLro lurgd sl}Dcjrr.Iraii lo.le O+alrclcsnnlrdlir gisc\.nld. rnddtot si crelscliin sjg!.ajf -rLl. Il sr $rgiscrsciiperqlrea $j !ntrtrD d l. tt s€l*eascrid.Nuiorpui vji h tlljod_ r3rcxtor. trlros'r!I.r qi un cre.chnel.d!--. ev S u n La t ln t le c x s a n g c c a ld .rili. qr foxn€ dcz ro ia1.TE ''ANCUR iN ]\rARsuprll llritiili:\ colrlt r ngi ri Otri. .1= oryanelc rhtenre.n{rhirerrF!.nh'.l t cu carcrEspjriiacr 5i . oricare tu fi rern!. rINrnjfo... acie rnoittrullel.mdDilcEtc sunLeu{i trcnc.i+ier!t j cclc naiirrttc mmiferc da+ mtrc.rn arsambli tes4 dc r. s$rntrj ii piliiLuftLi. c! origcr tj nsni l}lnft-un o{nn special. r f r s l j rr.or.i i !rrr.rlte c corpulgi tc pr.nr n3s.i1. ..a dclur ouri. iidiio. a{elenu. r . accslcsrdrtr.simlud asoulite par sanblanii.ijj\e Sinfurile rr gen$al.sL lu'it€ viiztrt!i.!nri nrediuhli.: daraL un nulxa.nict Picioarcslab $ :'.n!..i..-ajuri si lisessdd I'r&r. $i Tipuri de marnil'ere . a u p lJ l j .p . ndttiloLji i: Diskcz.iirnrrc cd_ractcrislici :I .tule ntu Jnnna e d! iinh .r I .nrrtrhi. L t ( . C d trLooi rLn rL umbti lstftr 3 utr \e inciil/i.uhrif.!J rn Hif t t u.

. e timduclar p+ cor'j !u il su* ptu +ircnl LclLj. iis.ale. mamildrtLi d[iine . .lnim !i fllimirii Brrro sunrinconjNiredeo n+inli lonnrri e$eproreJrrde scurte diauolrL{. !n [. or nro6t+rr 5CHT.msrilui{il din.: n! q$txh.dc isoDcri Dicle! S'IIELIT l:$ $Bs !i. s.i ALBASTM tnngi DE CORIL-i . i f l ri l n1 ln .. I'IiTtrRIAN Ehn:i. ri riL:xninc.tundi. noLiir'eds.it.letrLl lor rc o. ca altcanimal+.UnclcNmifcte!i rn ldrtlil pii ale$heleruiui *s:isc c! n$dullorsFe.A l ..[rlc vc. dc corrpuLiru icvoLc r crcllc tr a dnlnnc{liint.tr ar PrFare..t rra6 Dc Fildr.ixrcrcicrul oi#le c rn'lui.LEl' DE tIAL]i\.io!r.ninrifcrc \ -aMffritlrclc{alrsLcbrat..I a\ti'opriah.aniipeDtrupd Ele au maDnE(rnnnile el1nd.eetr.lcmc.l.acst+0ldptlrulLq)el: con in dlilt grllsni..oLo& \ -. ti sin sNtrSeLe). j'rcsr. prctcn..Nrnn+q1+bre. ncv.ti lntru ':.lc ndilciclor pocsilprodu.spec.ase indi}i dmle.rnc d.i $h. l. rnadnnchrnnn punnrco!i'..brc $olddrl sclrllcto d.

din oui ics plrij.olriinrr-{. marsrpi{lsc dc7l.cr.i iff + li2uifti d.n.clc lor nml ^-u Jrrb+ rlc accer.rcoqa moatc.r i.m:i i. jai lrxjla. R I fi DHDnins nii4iliril: ft. n r r :r r c r r.9. n1uIIcicend iesdin oul puii sehrirrcsc cu laptclematern. clc }riDd cr liDba lrp.ce..pcntru ci femelcletru nu Dr4mclcline.c:olr:i linnicr. i O Is--.!olta{it unii nu suntmni mari decatun bob de orcz si rtlnt orbi $i lipsitj dc pir.!e carc I puDcaloi intr_unlar{ speciaLde pc abdorncnO1rlcstearcoperilcu o substanfilipicjoasd Si dupn7-10 ziic dirr el icseDuiul...liqr.dellrncu.cnt hri (onsd innr uj.1r vjc'ni.Monotreme gi marsupiale llir mRrsupialele sunt deoscbite.lulul.m Riirpindn!!: Affr i . nd..pun3i piro sii..rrir Eclridnacu cioclung Ed.Lrpr..lc ru b.:rliaiiin nrx .!.r. remiLc !j attc ':!r iinlc nriri. n..ci Lnrj mxrc FrLx r 2il.1: cc .Fcnela ornitorinc delunc doni sautrei o!. O d|ti niscut.jilrc injectcazi otrafi it inamic. S{arsupixleledau lrt||tcrc urror pui subdcz.ul ili JcLr.teiz\'or tt( din nisrcpot. .ipt.rui tlqgi $t.i la calItul uDLLi tunel lung.!.rol rcS iL : . c . $fusrxccrijr bLoisrc Cr.'Ibtuii.tdi. ud pui d. r \.Olnitorillc! csie unul diltrc putinclcmamil'cre:mrsculii tu la ficcaredintc picioarelcdin sletq un niDfcnasculit.i m{i meri dir picle.r .clJ . -r c c .__. monotrcmcledcpuno[ii.Ca Sist'rimoFiil0r rcltilicni.md.c:l $i .sc fc ci.n. TilDr!:.i ditrti. {l I ic c 1{} Ohrtnir. Duli cel lnulr doud t. [ in r J :r or|ori . !n: !:rljutij m: N+L$ Grirk! D€rLnrirrx lrirriticti: "?_ql. p{ ril!lr. partca alejos a aldom*n lui lllrmci. Ornitorincul Monotremele Mot . tbl{sir)d!.3rra 4j ?r. or J l ! .cilalripui-d(mAmilcrc.e. Echidna cu cloc @D& scufi iltiirihri iuFL 15 iu rn: .Ll LLrjseDslilpchrr a !inla in dhn riiufui n.nlrubtu d! ois+ dcopciitcc! tictc . !o cafu le zdf+busod.

El icscdin cnib{l aflarin r n r t L r lcr l 5 i n o r lj r r.irr L..rLi. piclc{ ltri rlciocsi rcr' D+oarccL pnrgraptr..ra lc Diinc!. Fpii c sru piisii.tul.Ni j2.h carcpontcslis.llnioali cu !jui. O daii ajuns iriurtru.. Kowlr dau Datr+ro lruil+r iarnaicl !rcanc.r.\.i.cn .cl.xr.nnn'irr riiinifi.Micul pui dc marsupiaL cstcnevoltsi secalereprin blanarnameipentrua ajungela lungalliroasi.sc fc o lrfl(.dc gunorl'ctrlr' i sdij dc uindlc dc!.rzi I n $no(uilc dc jr rlrii iisccrc.rturi.pcnlr.rrcr saulxscPUL s \llLrinci de Oposumul :5 . dlll catelx specliseg:rsesc Siin ccledoui Am€ricl.rl tan Sconnoffi{cdd.1ptr 17..i D. xll+ rr+ rN lc.Marsupialele Cuvir.posDnrta{iciitcvaM cordcvnrlc.nM.'..:l arr er6 Virginia nod'rno Lrsla siilMrl mlrsrrpl.!Dtrilnl dc rftdii hipodlr ticrd+ j.d tn l: l.innN . CrcTindci cstcd. rdl c(e smsud nuEUpinLcarc liiictlr in npi.marsupirl" inscamDe.nc'c' sul.ln clc acasiinur ic$!a ti ir dcd. clc lin.nFd @b N1h'nci ri. lr ll ll l .t rt rn.:n. Pungacste pcntnrpui un Locsigur. d ctc. )I{riFct LurPLr i Rlirrrirni*r ArJrrurcai4 Kowari O|losuhtrl d.inieri.cl.Maftelol!$lse umflirilr gLuirpuiulLri$i-j oleri laptclgnccc$ar. rccstc Mr$Llial| trilicsc sing rc sa! ir gfL'turi Dci nrtf-o ai2trinii sultcrui.ln carc poatc crc$tcli sc poatc dezvoltapanncandva fi gatasi lad lati lunil exterjoare.ril li nrrl.c{rc d{ {cgrjtclcunncpr:itr fLcl+.\ustftlia tu insulclcinvccinatc.cLlji inclrn rourlirtilLnnr .jtrmorl.r r i. Noalrca. dirNctr..(ldndn.ii ffLi rodf IttuDlindir.!di ca drii.sc ajutomlcozii lunsi.nl IicLorrctor4ursprtc.rdr Rtuprndnrrsud-rnrrcNnrrLi Sr.vLrltufi sdtrNr. Existiirnaj rnult de 250 de speciide marsupiale" celelnai qi lnultctrnird in. se agali de fiafielon $i bealapte. -{'n.i c. (u Lixrbascossisi.irdu. +einri.if i r .! 0sca1.Lir ' c mimiLcaclaticcnrici..i. OposumuL de api r6.+ord{' .t{1".xCtnrnli DH{Fie! !1i1fid ni/lttu! '|lJllld.ottosn$rl .1!ccN Do. AILI.scaprD cofu rilc sru EfolLL.marnltbr cu p1ugi".

!ol!l 'dnanLrn ndaillrc pulcrnicc.{.c 2iur irpostlndn-sc lungi . c M.rrnind Rcslultnnpuluise hriincltccll irunzcde cncrlilt.l.c cdb in clndrriii sc hdicstc .iroulz!chtrdl Dc mirrr!ii"! fi.p$titi dlnnlcrc flicr. cu floi..dlrcsle {orlc isel Mito$Ll la hifoaic asculirlbLoslFtc loc{lizdicapdzil in intune c ti lo sL4rrindcrc.cafcn l)crmilost dilcr+ fnr zclclarl $i si scflrcdc s'bn. ln fli.!.n 1? 6"rr-r . nceslinimaldolathn iri de Flr..'1a^1'r Koala Koalaiiipcrrccc tesreLl orcdm zr d.ntcctc tiPUi dc prsirN :r zonclclocuncdc ormsi \ifa.rLc dn obqii pinli pislrc{zii lrMzclc cil'd x. dcpltscizi naisdpd inc+t.ord!: Rlrpi irci: tistu|-|!fth! Dmumn. om sri in nLdsqlnLlf+l l uni. unu r ngu Ni.n coQuL{0.jlcl\ . Arc un inlc$n lug.ildnii int $ !!zulfd ti adirci.lniihi Atr*s ha. cu.lrucrc.u rcnui hcnajcrs lli nn$rc Wombat \\.nnc roarl10 2llts RisIi'ndir.ll Lcsl Dinincc tis. frunzc.!a|cascurdcdc f*iditorr mei nari. nndcsc p./vrn3 Rirp.nlck chmlac otiivitoarcdiD frunzc.0 dali i+!il dinpLmgi. afli lnllLdi iilulpilc Sc lr iDe$tc{u vicnni.oryioni. duti cc lc va Iiii c! dinli coadroliilitoxrc M:iri'n!! co. capibilesi zdrobcasc[ offc]etirizii.x: $rLl Au( riri.Ti$sniri rnr+dusJ n. di. $obolanxlmaroni!vinoMi ihiditLldu sc dnpi nn!!d Lls$ dc pLldi.clsli id!rclni cu mam allc ciihla turi.+rli Risnindirla.Ictucla di n2 c.r us@ tlirin.zul ycrii.d$ FduL. on+sunulcu co3d[-pc. Triliuitcin zoncc\ !cse1x!'rdc$:. {dul t *lul Dcitrmirc| triiiriri{[: ruo.unsirpc+i.l ?tn/idndd Oposumulcu coada-perie ln ncdiul lui nrlural.dnc$.ciSchdnctt. cu fcplile.35 rm: . Ac..icsql.hbar sc ll5rc$n cLri!rb{ din I'idufiti hti*tri ir porc sitiiiascii firi apii luniidkcgr.x lliin!ilicL fr!{.llu 10... lfflq dc nbftLc ti ciucic strtlcrdtre.. DuiaDLirorlrlitr!ifi 4!: r. dulii cxrc !r lrii irrl+prjndcnl marsupial $obolanul maronlu Diavolultasmanian A!6rd iprorihaliv ndrmcs unui arc cinie nic.s! nLdeut s.

pln sczepe loaleccLcpltru pidoatc.d1 ru\trtrdi^r: !f Ltr!rA' nft I'ci D.urii.:*i'r\ \iLrr! il.tnli0 4r. ascmliui toN {u ccl.rord Brtu|nrshlio Ddnxnno niiiti|ici: D..!ni.IUiul rc !x rctugin uflasa inqoi ir nuauptu..aLrpI in cm€tfiictt!.S!tu lcosebie de dlicni8nfl.tumi'lN I rijnliricii M!.ladlpost.dc nmbLtle dnr 1!'!li!i din slitu l'ieleorclionclz! (d u feLde }dar. 5n krn.o.r {rjin!fi !r Flr.irc scinnnd.Ii. rlc d.. Cangurul cu unghie lTt coada Udtrric'id-condai :$i dar.ld n: .dD/.h M:i.cplnc din Frrhn mfituiilorin cnrclr6rrrlr sc hdrercl.rrEi.lmpnld nr rdmuilesnFJori1al.l rcfcr:l sn* d.11iFDdu i sn lLanDz*pil'i In deninale A\.' o d st$ o ma.- w) trtultnrrrc!: ion! en0l A$tftliqt lt'?:tp1trmllll I urglii rc. cxnglr cstcDcobijnuil p+ntrs{ii di nnilerec! rcgllsrlll]r+ umr gcn+nl.lc copacilordinp:idurc.t o c.u. intrcinchciclurilcLabelor din tnli dnr spatc. Velei ilr rbr Slosrcuri{iij rre o Cangurui-Sobolan moscat Acestmi. ca un ioFuro.rtr RtlpiDrrir€x c!n'L-{u{r ei DcDUnn.ti masdliiii f+ n. ' udc rriilincll trunzu!i ffuci.ascunsi iLlpjrtrLdi'1rtrful cnzji El a'r utr modsftniu de a sili.Eui nunclcuDtinici rn!}ii.csc dit rnnsi dul5dorilhni Oricird Veverila zburatoare all[c tr! Iflicnl.x ...htL6 RiisD.a rNm trccst canguesc ttorlr!ft dEl'ele..Cangurulrogu MlriEcr . detlNin dn iLImlelenr6crcin tiirtul salflrritor PitLn[t!] 0rlorii ei vitl.0/r4 -"sD Cargurulro5t cs$ +elnrai rnarcffi$upiil D+ obrcci.rryL'l 1.op&.t r ra$crc !n!i sinsu.3rr . c e . sc duncii ln m ii-rLin!. din coplcin.gctelor. in lidrilc dc .iD. S'i*. re n a sc dcllr|sa \.clclcproducm mnos Canguml de copaci (cangun lui Lumholrz) Cingunrldccop{ciifi peteccm!.:*irii.indnta.

h:ur"ras at.:..chitcarii ii aricii.$l leneiji sunt animaleedentatc. Iunicar-Lrl african.P c ii d ir b k l L L j lc Drln ula aumici Fnluri.rlc s."fit r Lcnegulcu trei degete LcrcsLrlcur. furnicarii. f{ nistlgi_ cul uLuL. \nei !rCnL iti rr d! sud.t*i|]i cu Di. cll caresi mlr$te.cas. deli ace$lja!'untfoaftc111ici $i ca nistccuiloafe.i c ..rele.sto lLnnlcdN hnc$lui 0 nuxntai ro . intoldcanm $i .ic u iruude'cunelecu .4ir d{ Strd Ddrnirlx itnirinqr r.Ei ffinar1ca. leneqigi lemurieni anim..Aceslcnamifcrenu au ncvoicde dinli mad..r 'n-lLco 'r'...xclu< v crl insectc$i suntprobabiL ccLcrneiciudatcdi rrc rcarE mamilcrcle..n .mdcdnnrlul d.lof ii ilj ir hodn. Lr. T\e-< .Mamifcrclcconsunlatoatc dc insecteinolud tatuul.Insectivore.tatu-ul._".fll'edinli". .cr nnicrnnoN $ibri[ ftrr ni+ilor!i mu\'itroaicl+ I+|1n. dlir ci se hrhnesc cu frurzc pe care lc mesteciincet.tccslc.ic u capuliDJosdc crcrgi. numaifurnicariisuntlipsiti cu adcvifatde dinli UDii tatu au chiar$i 100dc dinli.il ir aoRlrI Aqflrnr $ ' .cdcntat"inseamni.rlt. i. sc lrlrcsd iic Lini ba a. Furnicarul.ci itele. Cuventul deoarece .rclo! lc iii5iug+cu aJu$ruL glift..N!d+g. "dah @" Rilpindir. Iridlilou cx lnllLnn !ijilrarii Furnicanrl gigant A. . tenrecli.ne\cL.nrnitc algc. ca.pentluoi ci sehrinesccu futnici gl icrmite.r\c.iji s. pangolinii.$u cu insccte.L h rl! I nb I ar ._ceslc 'e Izrccla r.fuinicarul alncan sl leneslr Iurnicarii Silatu-ulsuDtanimaleedentatc. cuc crcscphDe ftrnusc{lc.Pangolinii$i firrnicariralllcaui au un stil de Viaii rseLrdnilorcu al fulnicarlor gr tnrrr- r{irpr:rdir!: mrd in.iacc . Ai ii lFiciorsi Funicilc5i Llftrrol.cl nni lcni din clrc exis(il. lermeniD$cldtor. de$inu sLultirdclproape luuditi. 5 ia lt i . El .pdrgotinii.pe carele prindcu lirnba.i i .Lenciiiigilenudi sunlmench!ori dc planle$i isi petrccccxmai mareprutca vielii in colaci. d of m-<c'r o crcc e.x. 'nmitcr itingiixl o YiLczii Ddimii dD? n l s o l.

i!id ni coL.du iLl+0pac!drr sttbgddi.nnrtat. rarnrilenut chi sl.Drci csle rnernbN.!1c ptuloj. rip.sc loategLanui.Tatu-ulcu noui benzi Tatu-ulgigant C! ti dli Lrtu.Cu }ul t.InnJircr enrml n cnul |'iDL Dontrhir.iiind dpus do.:' tumicaml dicaD dari dc peHlidr |l ]icr! din li4i ile atrorani&n.i.! Tamandua din nonl D@ ...t. saus! dcsclidi nn$umiele lclhitclor du laldld din fdli Sp c dcoscb re de raln ul 0.rclart n zilci domiDd la adilos. Doatrnnc!trin'(i[cr rurr.alainddu crossc Mlrin.r.ADdest am.i.l)n€ Funicrd aAic.are 1l tbaLte iiinn)FLer.noaprcx.r ir.stcnd. Aruncr.prs T2Drndrresle{n lumrcarcsrqeq . A+es1{ +sLc singurul nr3 ifcr acoFrt cr solTi Ahn.Tul r6l+ril cn pli{' 6mni# Iil cintfteit ]!i i la 6ll kg si cslc foatc lulcflric.tdtu{'l uiaj arc c.'xoini lr iinilici dr)t.nnu .dClL 5+5lJq. esre ur ei+iIilo. nolnbcMi. alral.aciLa sol...rc.. L arpuld[.xihu] lui . in +rrhul$ rjarclll s.. ntupntrdlEi: dtn ssdrI M|rrldui D.& !i l salii cu pLcLoarele L!mic..r lpa l(lc proejrl dc o imuil lrip+rrccc ccan{im.su . plconpclcgroascii! Ftq cazn ochildr fiutcdtur. \\ DOJI! Si SC3ncr0 $.adt un aLcrh. aiundAl glrcnurdou prLli{l african Fumicarul .6nr mida Rirpindifti inin iasud.nunirti riiiniifLcli lcnatrnrc jn ilriirim€h:corpL. ac6r gheDuirirc Isftse Si drlinr: o nDgc.t Sihiti D.5.lolosiidcuE dtrie de coadii.p end rn saFcnrcxibuLlcd+iurni+i D .! elcarclcascu' ]. cl sc foar.pcnIu a ilpicdica intarclrlurlli+Lloi Aicni'rlrt.iotnd:e [|ine$tenu un +rib {c ftmici.\ csc!rD{Lrc *a@ lli.l.p!t.1550 . .ecialinrchid niidlc.pi lolosjndu^cdc ghqadcl!t*niccalc lrb+l{i dn ra$. egil.an ic i. anftl irnci!ebdotuhulnollc .il+d penrr(prindcrt.i rnl l 1.nl '"/ Rr'IiDdirm :1dll Sdt loi Lr:trc.orda 54.crrc c!li. tort!u ?rjnjutrglite sl'atelc Pangolinuluriaq..clsatuiici n1.:. ovnc.n s'j hineiE cu tennil(.l 75 30.! Stin'1ifil! rvidir . cu coadr ca t: Mtri'no: turDil . IJ+reh do la]nRndua di rstc$unuirin$r pui.'hi cdidi n5.

Tenreculdungat(chitcanulde Madagasrarl

uartttele. tenrecil.
cnrtcanu. arlclt.

gi lemurii
solenodonii
Ca ilclc. tentecii,chjlcanii aricii sehflnescaprcapc

Sl
r
ca ..e r .- . n ir l z
er,- l. r . . u: nrc . t cr i i . n i r i i , n i r r : ale
M-lre o...rcc'Lcmr.nifcrcnu Lor-lL.n;
r, u.Lir. p;....D.eni.
. i I 'i

.1.p..tn

" p u l -"

T.nrecnldlrgnl cslcncoFrn.r tcjtr
tmlecrori.FeDehlmduc.l fini lr
ll Nr Dr.i sesimteain.trrn1nti,
cr
iii a d rt lq rird c |. s p a t . , . e i r! 0 r
ribr: ripid A.dii !ib,atieu l|o
dnocun suct onrc!a rreiiun tuLi d.

r,,j u n g d i , Jc.. ile' n.nr e< ee5t.qc

Vazullor esle
irscctole.Ei pot avea$i dinf Eighc.rrcascu$tc.
slab.darmirosulcsteexcelent,Lemr,mizhuritori ti solcnodonii
LemurLL
nn suntnnrditi, dar slmtnistcrnalllifetetreobl$1ulte.
lor
del:rlelea
zbN,itorilor planaintrc copaci.folosindu-se
auo rnlucituri vcninoasa
ifiinsl SoLenodorii
- lucrufoiute
rnr Lafiadrifere.
MiiriDrLsir{rft

@@
Mlrnn.i ..ta: ll.j.ltrm,

Ariciulvest-european
Arrci!l sdln h ridri+nu lulliurior

D!Rutr''.rr1ii'!n.i:

Lrdn

irli

l{ l!$

fiirlificii

curli

,{.mrcfl nr.r

r0rdl

Certilaeuropeani
t*..trr

Linp c. ralti, sc.rte rLtt. nLoi
lroliiirra fl dc porc Dici cs(c
xLacrt ficnn sc ghennie!tc. !$lil

iliir h,]nrrluj l.Uiasid{sruuj{rza
nnim,rLlljdctfadi iD clinatLrl
r.cc, .l libcmcnzi IE tiDpnl L.nm.

Ac.{ n,ic nianifd ii lcrccc tr!tur
lEi Erga iDlli $bpidinL, Jnpii L
r El. cn a nrorul ficio clor dnr
14i, lalc, ca Dirte l.pefi Y.ddr. n
*sre sLabii,d{ m* !u ruz loe1! brn.
Snnt drurnnlslre N&l€1. tr rrcrr llc.arc-i it:iDandi ]rin rictd
larca! l:'iqi Io' dir Fmint sfl€tur.

@@

Cirtita
u Afaa u rle

i l .i 0cr .0rl

+ .16. i. n;

Rlr0trdini Lumttr.i(tu r!.1
DrrnnaR niin tiLi.r: ririp,

n,ln]nh i,lu[d g:]nd,tcl.IrlicL
toladc. LiDlcii filierR. Cill
csc dcrulali" sc aru.i dred nr
iuib. ln adiLrosl- dct, cstc onLbn,
iljc inloldcaunnexxcl uDd{ NsL{
iimr.i NLmcri rn ttie c! pr€crzrc

14

Lemunrl zbrri.tor
L€mn'd zbu.lLoflocuiesrc
in
paLdti Sc lu.i numell. t
cohga.Arc tildud lle ticli

F

ltuire: aon(i l3-4: c$: c61c]

cnrc sc i.tDd dc Ldgir l!
\-iliiil coz'i, Siiri ir acf

Do0r di tiiintrfiri clrd.ridl.

Chilcamrl
obignuit
decopac

llJ dc nrctri.lsl€ u citlldror
acll.darLasol NLerlmrpt

At.stsnli$l rscrn5niltor
c{ !*eri!a
std nn exftldr cniiLitor U k&ctrc
inrnd ohiiNil sni€u snucu Fcrc.
d)calLd
iisL h';nc$ecu furnici,! ir jcd, s+nrDF.tx'gui riprcbalil
I nni Finfitiioriccr. Arc cribuL
i! liorbuilc (opacilorsru tinlrc
riddtir. Acolofcn.h dAndtlGrela
I Fnli lr 3 pui.

r$irin,!,

Chilcanul-elefant
cu
urec scune

R!r|l[dk.r A:i, doStrr].le
Drmirlr $iinlift i fi 4,rLd

Chilamij..lcfantriau cif itat
nuncLcd+ l{ cxcroldirdNl ior Ms,
cn astcci dDtrompi. Ei n€,8 pe
toalccciclatu lrbc,dardlunci
cind vofsi sc dcpl+sczc
rupid,ci
sarN pi.ioafcicdin sp.tc,ca ni!lc
cangLui
D irlLnali,B fir+sc i!
cinp des.hn Sc hi:incs in liDpul
zilci ctrGrsite, s.frintc $i tructc,
seaditosrcscin vizuinidc
'lar

.oDL;t 9,J.11,J.

Ma.nfta&!
'lllarirtds

Chilcanulcu platopi
Chifcdulcu Flaiosi a,€ o
+olorni v4rtcbftli in.ftdibil dc
l!rc Sc spun. ci €st ca|[bil sii
suponcgtuu(rtcauui om ndult,
$rr x n 2oroDtr [I(src iI
pi|u., unde sehf.if.ltc cr
h!Ncl+ ti dltEnnitrrlc rli+r

Solenodonul
cubanez
SolorodonulsoDde,i sohl Fdmr, in .iurarcalrrturc!aum
!i il imccrc,c'upcriii!i ridicirri
Elpoal. si urceiiii coprci,
pcnh! a aJrngcld ft'cie $i Duguri Osorri lopaflc,biorslc
!i p:isirele ctr mu$.[!Lm
lu lcninodn V.nnnd

-= cslct8r'lu! rlo

S:
-

glrJ! intr,r ir

Nliri,nm .0I]r!, t!-15on
td{pdndn.r:Arri.sccnrrri
D€nnniftr t(ii !ifi{[: SrklsrEr

Li liec11
Tb r5torrc.Fi !c
T ilicciisuntsineurclem,rmifcre
Lpropulscrzi prirl iey (u djulorulunorrripi nnede
piele,fAcendvirajc J)r[$tc$i rlsuciri spectaculoasc
in
plin zbor.Cci rnai hulfi lilieci i$i petrccziua dormind
a8n{aI cu capulin jos,la adipost dc *nim{l€le de
pindi. Norptea,ei sunt gata$i sr l{n$ezein zbor,
pe tru a irrcepevAnitoarca.Unji lilieci isi gi$esclrrana
rlavigendin intuleric cu ajuforul ecolocatiei,
Ei scot
sunetedscutiterarc scintorc. adici sefeflecti de
obiectelcapropiatcSi$unt prinsede urechile
ljliarului,Lili|cii folnscrc
ccourileJrenirua-li

localiza prada $i a cvit:r obsfacolele,

LiliacuLcu nasascutit
Liliadrlcu ms $qu!ir ,!iiillrcil
inscclcii fruclc, dlr p.cfcli cunea
ijo r0ilox r pisirilof $ir liLierilof
Dici Lr rindnl lui, lilhcnl cu irs
accqrt cslc frnda lilia.nlLr

.rc, esc+nli ticlc tb'|'i
'lc
'i nolud
dc vArldchnc{. U.i{*
diDa+cali1il!.+iscidliposlesc
nl
clidl|i ti |ttldi. Lx lisarcr iqrii,
slolurileicsspc locu lc dc
hdnirc.Icmcla dit nxiLcrcmni
\

s:ngurTJui,
o dati saude

D&w

NIir'hdir.iD 6 5 - N.,jim: nn rr
cordii i,rer!m{r }3,10utr
RrlFrdir!!:
radirritri ir
My,nft i lrn 'rrn
I Chiki, lti Mitr
l).drnno rrlialilici: -ltr.,/.ndi

Falsulvampiruriaq

yiri:n.r

6lld ri-l] co, co.Ldr
2,5cnir,nrlrlrr ripilor,1,1.,l?
dn
Rlq)indircl Amicr Ccar:li !i

FalsullDpif urh! csr xnrldiDLrc
c.L Mi Inii ritlccj.sc hdnc$. in
slieci!l+!,nsuc1cti liidtrjnj, d{f
vnncaTi!i rc2ilbxrc,bLorlrc,lre$i
ii crraisi rllililio.i Locdetle
'n
.Ne,iq, in {rrlud dc I J0
,ncilizi. Snrcdcoscbn!f.
adcvlirali*xrp'rj, fahii vdnFnj
nn sc lir!.cse.! sengc.

Dcn!n'nu $iin!ifi ci: rrrldid,m

Liliacul-fantoma
Lilhcnl lintoD,i, unlldjn fL -

Irartr.J: cbrrrurrr,5 r4nh: ciidai
lirii rDYirsuB nripll+' 40.60 o)
nispindn.r zoDrt.l}.rli dr i.id!l
D.aunnci iliinliff cli Ma.f .ldrr!

in !iDr|nr, ii-r cddilxtnufclc
Ccli culoai.i pxlidi a pidiihLi
lizlrriir Dorltc.El ?ltorri &asu|]n nre, voftr-tl!dc lc(nrri, dc h
!:ldud li 4cqrn,hrintudtrs 6u loe
rccr.piisii.i,rptrlegckoii &llrlLhci
ZN4 cl locui+ibh p{Skf,i,lsurj din
pcrcliisliD.ori j vcchigderii dc
minii dm olrneniiil dcmnjcazil
toarl. nFr Acu cslcloi c Lu,
lrcntu ci $no i, pdDcxd*ele lor
dcpiakii,i du d;stRr5.nltuilc

Liliaculurias
miincEtor
de.tructe
I'LLc_
a.Lrnrindi tEiDiilin 1(6€
d Ldjlc rrc i iliAqlf +ri+i ni,tftof de
tuctc Znra,lceili lilicciso edun
ir stolurd+mi de exctu
ItrroDa.izblrul .i
pl tr. Noilter r!
'cu
7.$oasc,
srutrcrlsrall
hddLru.Ic
e. Copa.ii.ufrudirsePorlnmulli
cii oolen{llsr
LLi10L
Lt,L
larlhrtrd
l,d1d u;Lcr lili*i!or, c!rc
,i"L,tri Ju la . aldrc 11al$
d. inLctesiiuiprtcdc ci
s;ainlcLc
$,: 1llll+1! lccxl. vof ro'11
$i lor
dc! ia]{i ftori cu iiucrr'

Liliacul-potcoavi

Liliaculmincdtorde
fructecu nastubulai

\iLih in fonni dc suLrLca.Flni liLlac
si inddeo Finc 5id! altar cLrpului
ctiniJrc1.!i ],Llbobil.dclc ilrjuli lc
fnr.rclcciizutc,tfn
tjLircsddrl+ctc7c
sruchi.fro.L
otc.
sjrochimh,
Iqu
pqin
IolosindLr-$i
dczlol1atc.
;os
d+
lruclul
mcstsii
Iiliacul
,jjndixsn$id,
p{r I r Dxrrl-s! sucul Prdti
'

LiLiircul'l]orcoa!.i sc Lrrrncit.
a_lX'A
ciLlibutr,tl.rlind PenttrL
dc Ldsdl cu o PFciziciifi
ausnrStaudlhalini pcitc,i.opacitLdc lttt 1li+lc

@@@ J
nrl',*-..d ' i* t lt t ' r

''dr

rr ! i
2 .5 r.m:i n -l l urr rtF!tr)
tri:liiddi' {r [o{P] A$r.i.rdnL

I
I

clidirilc sunt dclholit+,

D.aumn.r stiinlificr ltrtrdlo,lids

LilirlclrJcoqruncu
urccff Iungl

sur h tcL
I r,.. hrlca.rnu rl-it rrc
d. 1nn8icu Lltpulti corlul, conbl
rce$lc urc.r'
nalc. Lrliacnl foloso$1ii
scNibilc lcnr'n a dctecln$lEllrc

ffitnu;.
+F
lu:irims uI]! l-LJ cni coklr !.t
15 tm:r,'sFdiiipLl+t l0-zs cm
RqrinJin, As;i tL strd Es r0'u
D.n dr$ ttiiniiicl:

earcse
ti sitciiiLcinscctclor,;u
hrinl.Slc,.r i Pctrtrun'tr Sisi dr duL,fLnrccolo ric Lilirc cu
ln hnPrrL
urecl lnrrgi hibclieaz6
icfiiinrptllcri Vam!$e4dun:in
50 100de Plde,nrcEcototriid+
diiiti|npaci.h lln ' d u s c
Doat!c!,mir a cs rnoLtr

,!:!.jin.ft
Lnilc{l roinu

(! Dr..hi lDdgi

-g(.!

.or dr i
Mlri'nln rorl!14'5 oI
{ S eFirircrsdtrritilor!3-13 m
[.iiplndirei nonl lnrDpei
$cnxmiitr tliinliltui Ir...tr

Liliecii-vampir
ingurelemamifbrccaresehrdnescexclusivcu
sAngesuntvamplrji,lilieci caretlaiescin tirile
tropic.e rle AmericiiCeruale5i cleSud.\arpirul

Liliecii-vampirde
pe$rera
LiliaDulcohu loau,$e n, |cir{i.
asilsl'lc rrlrn, in inmrdq ir No
lonlrdc Fie h I 000d. cxcm!b$,
dlric obic,]idc 100 Eslcnn liLiac
tmrL PI€atrt lcscmai al.s in Doptih
rosrrliDnDe.oasc,
Jiiri tutri.
Cortullili,crl'iynmpir comnnarco
l$guned. t rrn rio xrv.rluii de l8
.h \r se c+idl,ni$ulestd
dan,id
uridhilDlsorif€ A.rrnai I0lini Jinil
dccii ceLrMi F ulti Lilje.i, dc.{ec* nr
trbui. riJr lneslaccsEusi sr sfijric

co.tun-,crr4odrr rotundu,.atcc: tnimaleCAfedorm,
oe oDrcer
!llc sau(a- - uncori.itiar oarnenr.
Celelalr
dou; spcclide ;:mp,ri- Diutlemus
)owgt i Dip4.tla
.akcdd14..se
hrancsccusingelcprsdrilorurari.clrn
aI Il galnrle,Van.ptrui
co -t ,n sehr!ne) c d:n S,inge
yictimeitinp de aproximativ3ll de minutc.Mctinri

nu prerdeo.canlitate
de sAngecaresi-i puni
vrararhperlcot.
dar-n!$cinuar.arnpirului
poale.5 fispandcasca
bolr;i si produci

Inle.l . l1 llnpul ului an,o colorrieur
100de li'ieci bear un lolLunde satAe
echjvalcntcu tot sangclea 25 de vaii
saua 14.000de giini.

atti de dcccai-iu dciu' it .tuiti !a \.rsnpuniind ci s$tt !brtjri Zoologiigiu rdh oi lccst lucrunn c lrdcfi.nB+tce.ial+ lii8clc cncu[ nor atmitt d€ sup'?ld1i.ictimi i o vr miirci.! murbl.fsc!do- .Puii devampir L. { _.oancnii d+csL cafslederu $ Iilirc fli+aDd lLrc cRdcau. LiliacLrliii murct ricdmacu dirr! lni ascu!ili..= Hrinirea Ur lamtr va lte. dcpliscaz.+dcl sc hrinesccu slhgc.ird nanr zb+!d ltrili!|.i lani ii rc lbl. i' trccur. chiaLri. nosuhijl ajrtll sii{cscoFrc zrnade I)+liclc in. dniNllilicc s+hrinc'r(+ do{ or hlrle Dupiiaproxindi! lrci sirp. dd se lin de n1 nrarnalor cu Ejuloi!!gneaElortial nLililordc l!de..zr Lr sfE er !.p.ceile de linbilpcnI'll a Lingcsangele carccu$c ditrEni saLiM liljacu|ui nn!iediclislnsolosa se FaLqiililicci-vampiri '*! a nt in Acetli liLiccis-nuspccialL"nt hliriLer cu rlri hlirci.grctit. maliiLc UD linpit ials sc!1 r. |Uii de ernptr ncaJlltofLlli. Ud strzof d.

d. In$ri.: Cetcmai nruttcprimarcrrjiest in copaci fll. o'".c p n rn r.ioa. _ o o..i d.odr e L.. i { c|].iar schclcteLo lor sca l.l.j . drcrr matn .ucoii sri d DnilrriLryj ncn'rc.cle rni.jfi p( ceL hri arlk rrcnsi .elc i. aye-cJe.trunrn. d r a ri s r t c.i mi. c ) .rirnarcle. marmosetele qi tamarinii Lori subtirel LLnrr|rjcnii.th .r etjdane 'u n' .i . r e.lv ili s c! o L h rp lr. fi1urilor. tirniiindu..t ccl.aye-aye.Iori. . I]i ri f.i !c jncdzur"!.t. fic grin.inc. tjqncol S( deplhcazific in sDltlrjnici.{ rrjirIlici: c.j )j antropoide.coafuri" ncobitnltj!e.pn cozihtuare or sLbslaDtadirosaor. copiiitufiqurilor.e 5 . nnarc. ii mLr$sun".scp.d l r tn -..r.Multeprjrnatcsu dcgetc opozebilc. _ n g l (l c snd. .e.e ddc.maimufelcmici. am!.arc o inh{llic! ftiirl . nrcsrc cu 'nlcc1cjiofnlc! Fisrlfi $r oni.i .itf Jt Marmosetulpigmen Fi.in) r . rr rnr^r ic J J qc* rn u r cle r cg urrja'eA tri c j ts i i ns d t l A r ic r . $rJU'rchiiindreptariin:tint+.o. maimutele artropdide.. lor. lemurul cu coadainelatd Nnrinn co:]rlI45$ rurdr Lcn'rru. Dllc o I d l n ! .j| lucrurilor. lcdoi..lu-s+ibarh itrccr.o .Jl n . lcesr{nrrmi[creau crcjercrelalil.1 Ind ri sL Dcnu'nrr+rtriinrjfiii /rrir .ln s+zotruI dc ijnpctuc|cc. L |io n irt lc I r:icoroai l:l iri tr. L l e r r ai : ri .i lln so$clrdiu rrlf f i..ci |.arrn.d tuelUrinni.Primatele amenii.. lvrd rlr0 ( \ ' c t e u f | S .If1. pr rrniL:ind prindercR lrrthi. maki.!qnt r+ l n.n.nn liu]ei p'ndr. xsfd n1ifl nEcarci sij s Fii dcFrc d.r na !j Dcscrcl. ca sit Dr llc ftpfar Lemurienii. D ru rd j .nti D!'urnifti tiihlifi rI Icnu l&r crd r ot cd . l . u c F ro b o b i la u cva l u a lp.az. Dc t rc io ! rc lclu llL Ds it r s rb rili s . f. nl lnDpcc sc d+ttasuzn jrccr ircr gfiJiipfln co|aci.. Jnttl)Jte JU(ac.iitc. . rr 5i capnbitc ri in\ r!c rrp. rn . pcnirua purexsj apre_ crezcc0rcctdistrntcl€dintrc arengi.lori.trr crrd a Riiipindirc!.Unelca ii d<gctt' opozsbilc la pi..t le|loLrcr $crchi mircsnurc nteLrnor grxnoc. maki $i IcmurieDii :|prrtincu tolii rlnui grup dr aprorimariv200 dc {perii-p. dornarulj.cd.ni ru celeale r rrim : 'c' o r n t i c c a fc l o . tarc!nl sr plrlcze!c5tc celclrtl(degcle.opozlLbirc dc ta torLr+ rabclciil*mjr si sc lini ijincdc frintr.!.-r rn.crrr lo lac intclig..!c carclc vor IYllrrDLsr: rorPutt3 26cir ididr Rrlriindn4{ sk(.Lopr. fl desrd c0!!ri | D ' 0r3r i ftunfi hri D...ddnm dii cclc...t (o o rct.cslcid$ea rLrcltdc pisirnc nrli. A . colofati $i.

rj e tu sHrllc u{iuuD{rtrir rrr: . cn ca€ dctcclrnza imperial Tamarinul impc.i{iri grullii l)or{ liznlc copao.r.ill cstcltof de Taa. orllorilndo-lq ru o nu|Oiil . vorunn! curgcnlc dcsai din rii.ii.ctc. snd'En.scut.ta te mre l+ D nilncii bnsc. SoPirlu ii!a. ^!ix lriinlifiri ftx!'r lilFc.Leul tamarin Copilulde aurlu tufiquri )Iiriner: cD+fl:7 4r oni sorLrr djncolxciilikdni.i r6 on.Fdeseresrencis. Rlstrnd'.tri Dsirri4! d. l!.rc.vei aler $iliorl Din ncfcdc.. .bdiftr rctrl Brirl!.li ceulaL€ stuindaglLpnr dc ins.rr Pda.rfr 3..iftl€. &un4j ftrg+d'r ri chj$ florj rlc rsen€mr. rorplc rrdulabrl-d& glo NIrri ! rYru rq-:l cnri +i& 1614cE Rsoifttnr.nDirea rtii!{n.cu}.dtrtrfn.ddloid fluslilLi sdld lrkor(jie. fnM lrinitorde noifE.i.!: rniraur Maki-ul de vest OoltiuriNiBirndkiulu facdincl un'enftord.5i{!i.in ctulE deiN*le.drr t t I I l' niroa in orbilc if cr)fr F0$+(i+ meki-ul \i Foate Mlrifrci: !0. Tndiia s{olle inscc|clc.r.tt lr .cec sE Je h o (r$a!i la aLl(. ochiirccsLuianmd sc l'dt iliDti Nuph F*z! in lumir'3 sLabi! Lurii sau a stcLclor ncnumirc{ !1iinljfi.sinul . r .lilc giuat: iLecollojlor p{nliu r tim oui din Aye-Aye lilsl. locali sfuDeci drci rczr accst anirnrlstilDiu. EslerD rD 'itu r!rL.

re fnd snrgurpui.il+nonirn. Maceculjapr'rrez Pidu.b nf l!r::nn.C.qrr! du lnba]a]lt d..adisi din cclecouAArnefrci_ S!r'c deolcbjreic acesteealinumd.ii peticcdc pjelegfoasE. c+ioIsc uLiil! D. I. FL +3roltoarrii c. ic tu sp.I c s:.fLill 1r: Lri.t. elc nu 4u r": I e rcu (..r f' L p u i tc l i L! j h' rd.:mnscuii] |t*r 5e l irrtc n: rp.acii li iylj r .il olulic dinhc nraimutelcLuftii Vechi srrlt actiYc in MrBll zilci $j dourl noaptea.lc .r. h c ori ulu:rtrf.Sirntt|rilelizulujauzull]]li mi. .rr di tonLa narr[L raFUiiobnji]o.n. ]rc rgiar dc hrLrl!ei AdutrjL srnl cdi'lli !i ag.di! ririr.qiinfuicsc r+..i I ir\eDr ! +(:iii|u.i r(L\ L rfi:m t. ltiar l..EIesunlftlli mrrridecel n)limulelcdrn Lufica Nouii. din Iap. pe fcsc au ruirim!tr: coAnil0 jt rn coidr trrrrindiintrr 1cfu t Afi .nu nu.ri 'ju. L t p x d.'o$u[Lisunt excc]entc Mandrilul Mr drl Dl lo c (ira r... rltc o +8Lcuixi dil.i:{r dj0lM!ti.carcle permilsi steain fuudji-rra problcmeatuhcicanddonn.xg. O ieorcltidc rrurjrl ila rtr$.r nputtriir lltiiccc :ni_ro:: ri.riLll trch.sc rcrrc).Maimu{eledin Lumea Veche ln Asra ti Alrica existi carnE0 de spccii dc marrnulen cl.r .csivjri rrdi Maimu{aDiana icetrsri irijn!1. rc fi!.icnrler.ti::ic rltr. Acestcrnainrulesunl CuDoS cutesub numeledo tnailDulclcLumii Vechi Elc au nirilo indrcptateinjos.iilNu ])lr|xu. .lh ffi@ - Dlalniirux Jrihritirti: Ifrr i. rlhailri.r .

Ne cclclnltc meD+r.0uii!i tolenc A.'n00rta.ngj.neazicaM dituzoramDli fiLrindscNralclccar+avcrlizcxzi maimute Ce]Er.cimlEnzeii organizcrzivnniiro.Fci.rr4r$ mri rultc lamiljj.le la cclc Maimularo$iecu Babuinulmdsliniu {if$n oriiondto dc lrln.9r r.€ in d i.r:.iD ciuurc dc i-nlclc.r.tr. in lia i lc d+ tn|rngrotu dhtunglii.Maimula Ssoasi iila\cuhLL xr€nDnaslung.Eiiii pc1NdridE}irte a lihFului r.lseinr€ cr. Sc fuai flrisFte iip*iuul\afCc colli Nti'iBcn:col'l 146?0nr 0mi Riirrgndi*rr rusLl qsd$r! estul exeFllare.cim.ctli babtini .. an+aidlrunrc.n' gi1't ile rh q. Un+orl. ltlrr{ r tlctfr bLana.i: toidl n:Lietre nr rpropicrd ri{rilor ii nr R[stiDdi(r: a]ongo tl Zrn mlqqlni Dcii m:iDinci iLruincipxl r:ilunirux rriinlirici: .:iriulre fenEle 0r pdi lor Maimnla mrr€ cu cllti..isau pe niimj. nsd r! idoilttD ti scuDili.undcsc catiti cu ogi" \ deeetelelungi .L tntrhdt dintr uh hasc rl ni: rlitr|]idnrx:r(tuj .s. Ffobabilci m m{i.fice s{htrd yicclacul.tndu.l D.ciprocblana"indcti'UnCmnF didile.0 T .darno&p1eq li.bNiriincMi t adLfcrc c. cd.alc grolt.tsavah!a{ ..{ $inliricii Px.+ilndeslefuiqs sr( ii c tici.. Mdntrla nisoAi liliirfl. [ li'i D . nlmhi iicoiobu$.'bl r45i ?r y Y IJulir TgoDoloNii. nl ri DdumiRr triin llfi(li: 1".poatci sAiii.. durrr ti n.iculluiturcm. w rnUc ridnciii. flm af fi fuii dc andlopii.Itdrzilii $j pi+lc.. tugusLcazn lllunci $nd sc. {xDii.ila 150dc li$uin i LniNliDii srriib.4xd pirr{s frunzcii lrucic. in Maimulade mlagtini Allen DE Ade{sti!ufru1rl !!F Lcunoscuh Ittirimer: !oTul 40-50. 'r scrrc.ualiL'l|iicsc donn 1r }iNjprl h sol.(iropulconlLn+ Dcmnn. licDela c l m n asDu lID r ci r r cFi e Dr3i . 'nL. p+scuind +mbiti cliiarl]etli La randulci cslevannrndc bi$nrn!i p+ntu +a ca ciiipenlrr di Inri uncorirlin rccoll!'lc fcrmi+LilofFne o spdolcpNcltlcdc Itrinu!r d! mlrrtini \llFn ?$ .lisfti. fimTe ii fl+r conrcsLibiLc. coaji dc c. s. t ] inli Acq:sii D:imnti tfii€ll.

-i" .illf Nhin rlliiinm ljitrorsl 'ri I.il AnizonahLi lr. .J.r degete lungi.. stujoi!E Acc.rsDnDdi'.r* .i"i..nnxrarcsredislrusiot Sp . .iloiul lor Marculularcun Cit R.:fl. .tH .cun ar fi ir crpuc-nul.!An ici d. Saki-uJcilLrg6r saki-ul cihsir rrc liir lus $i burLilinjuxl lctc' ri !! gA. S+llidcttc c! lEs1a.Maimuteledin LumeaNoud jungtcLe l\'ldimufele cate|Ilicsc ifl llLxuriante din.li:l.rDft D. finp cc sc dctln(xzirF r 'i a'ntliticEslrigiild..jD spcranln cri nDt dc $ncrt. la Ilncor.. - Maimuta-pd.: nr rntfnii dc tih.ltmul|srrsc lrniidcFdc dc lc..! sii!dc..r"rrrr'"rf. mriro I'.uilc inliilnitc.n!. d"". mairrut:.ianielr linoasi] A ccasrimiiDug Scilclldsrdi p..rL trri J all] NtrDrirullof scrde1di i Dllq ne."\.J'" t\A 9lli"..Ur.i15' ru t... Sprcdeosebirc de rudeLe 1ordin Lufioa Vcche.!f sc adLrn:i in zoriii h.ory101lflirxlLl Rispntrdir..i: rltrL. . su:: lr&i Lflpdor i iliEunolLi DcFU irdiriirrLifiri:C. colrilitful deasupm solului. r Lin li.iu " c cn <le i gi ti o!r(r.. ioi'. fiind aui! dr k 3 kr Url+rcLc Lc sPUnaror rn.i.lrrclu.fli-i.rffi. Cozilclor hmgilc ajuli si.picioareputcmicecarclrind bineSisunr I cxcrl lg alcrgitoareii sdritoare. cn ri o oadA groRsi...o lilr 6t !4 roxdr It[ilji'n|ir.nfuiLc1orlalgi sunr deschise ir latelal$i nu au peLicclc de piele taredc pe fese.#. bazlofl .D piLdu$i roFicili ibtosndu{e dc rncnbLele luntj 5i dc coadaprchssili F!tr|rur lftd tl! n..irr+crc"pri fi oui dr pasln ltr licaci niijnilc r Ii{roardc r flirE si l+ fohrcrrc pdln r inareRccnlonnlcu nifosul lui. '.trtrhire ltiinlili.are1 e p . x1. fixcr0.Multe di clc ..i:.J. sud D. ii: ri. ro! rn{sotrliidI g.Amcrica Contrali$i de Sudsuntcunoscute ca malmulele Lumii Noi.:AmcL ri c.x: nLdqtur B':rrr: Maimuta ulaloare ro$te Mailnula!rl{tod+ roric riicrlc in iLDeli. oj .srrl sfiorsi !i !iudcnti 'na!n(l! ira'+ c nr cofaci ii n{ sc b & TT:'i":"i".amcc ciinriNL 'na ro+.1tunjrn .' " t-.:ti pdstreze .(dr Capucinulcu lrunte albd AccsnilrraiDuli i'r+tigcnlriculcg+ It.i..d& sd irrci sittud !r.gi.^ ftloa dc Srd.l$:l:#: TrTsrriri"$rt*dj R!rpiindifta: ..tc i'xrc crcngi AccsrD ma'nu(o ili lclrc4 lnnNl nr ptrc0hise' in 8$rrrrinici J{} Nlnrnn..nr(r r liinlili....

tr:corirfl 6'1. nr +ar! doairJr. nu dc paln1c.r A Ne S n . lii +onsLtriailc drcpl crib o plrlfonnii lnr bc1r.dar pot si mcarga$i vcrtical.pin nl.lgur pui.l' .l niri Nrh tirrl ln !..orji dc cottrciii fi'igi Tfiictc n: d+panlilo l0 dc erLrpuri nninalc.tclcaDtropoidetlaicscin q r. picl.*iaux "i limbajsimplual semneLor.rlc.sc cu fru1zc.ttft LaluI Lml f.L.:.bdfti /ar hnsdtrli I in { ric it c \ r t o mc Lccn p d i lo' Prii dc g.li-circh urttnguLLIn di: Llitlor4!nLi si.cifxL flantc. I Fnn b ttri o r .clc sul f o ln s it c p . niirnutclc mari.un. inlnla Tl."i. Sc mai nurncsc.1 S+hr:1D.. ir ljmFcc s0rlcphl|.:lopailu lDcmbre.formrrc(1tu1r.tc funricilo!ii Gorila Corilclcitr pclrccc. dcs+hidcnu... -a nr ' r aec1. : Ll.i dnn i i r p c d i r l . pe picioarclc din spate.'aD Urangutanul Eslcru maj Darcpimalii dlFli in colx(i so li. rqlo.rzi prn.lllc suntceLcnai apropiatc rudcaLcomuluioarc inci exisii. i'r-qtrfi. ? l .r Rilrniodn{r ir lilqr Ariei: Deruni' rx rtiinllfid: r.cinrpanzcir slninurnltemaimule fi urangutanii rnari.i p. gc!1iclhrz:irr !rc cxFcsii t3..DL:l1? jE loii odint Ris ldiai: Ari{r sul lJrl Drnrmhar rli.r nt + inscctc$ cai + Irlcc nnrhzgomol.suntcclc mai inleligentedintre pr-ml.-rntropoidc mici. cr so c. ii(i!a Iic sp{tclx !uholof iof p. sprijlniDdu-sc nl l ' i mo @ iljh r. es c c o ! a \ r d in . Dupi oarncni. l i i': c m C i i.i zi cu zi Dc cx+mpltr.rili cirliit. Maimu.r: rcntrL. l.oprciJ xlc gi pc cr.rn rns.1finiLil liboDilorTrliicrhnr coleci j LJcori..-o .rlusc..tnh.c!nrd ri!!nl Ifri(i D.tfrbrLcsi s.rc Gorili . .riri iLr \rirnn.91oD..rchiar fiL dnhLniL.r n 3 c .r.nuriN rr inliricl P.( !o.. drf ocazionalc. g[ctrlolorcc ri+ . r'Ll tril i rr L e D pobc (i . bobilc._7 4 J .miinilor". l\{Irin.iicsL! Cimpanzeul CiuttriT.folosindu-sede incheieturile .!r' I.. . i m : c o rd 1 :ru ra Ri\olindii. I uDr p.(rltlOflll Sl malmutele marl Godlele.trgr. c rrn i rj bciclcponnLrscunnain h$nnl t)ntrczil!i a fo.i maimutr .rtloJ:i rr.trlililli: Ihl.. oua sc linc rsitdt d+ blanr oi ni dnr c.rL'l'ndnirci n1 tfi. n lru . drr crrLrpoau ll ah.ialc i'1!ilFt si ioloscdscio}icctc ca ^Ndtc d..(Lrll nalLu domindl. qc dc ahc ._ o r _ c c. in ficcarc roaprc.cpark di. Cibonilsuntmaiarulecare l .

' sxdLl lllrtin ir!r: ^l:. CeLmai inportalt orgar scnzorialal unui caineestcnasul.unri nr haitii ]lrirtr rtlci o uII tnih.izol+az.J rj rnr . j[:t.Lupii fi allj ciini silbaticiau pjcioarclungjledtN nrmi{irealrizii ti dinti a$cu1i1i penlruomorircaei. aticani. u idL.n. 'ctilil+ii broeilc L arnereoe paoure t.Celemai multecarniloleau foartebinc dczvolLalq simtulvizului.imtr: crr l I.U ele oarnivore $i au adallatrcginNl dLimenh(consumifld!i lructe. Sc hri!. Unji caini siibalici.llizati. auzuLlLi $i cel al mirosuiui.l dc : lurmli.rid6ciDiti insectc.Mcmbrii traitei iSj impafl hrana+i se aptudunii pe nllji.ilE .nft o liz r1i F.irit i fozat. u u r c in r E l n iic ! (ciir lin u n rrilc .cillroreso $i r.irr.x.rivcrele.dre scadiniimi rn x l(L Uu n u rsmlcd c u A I .nunirc lraite.icsc.n!cii lc \a.? m: cD]d: Rlflirdnea: A n6nrr dc sDd Lllpur cu coanta CAinii Toli ciinii do estjoisuntdescendcn{ji lupilor. caros af Fnt a s-ofi tu|.tr. hpul.r . rutL€rerou toati savano .luiscurrc.[& strd DcnuD.li tuDr circ fuget il otns3 ..r ele..Arqrz[ ithlr.in 11ftpcc alfii 0a luFii $i ciinii silbatici africani.l 2tt srl ri u:. akci virelc.rc{n sc . Ire rrcNufi.comu ri Ciitrii lilbxli{i \. triiesc solitru. du dir cauz. morrgr.pi.idenlificircaaltor anrralc.trc. !isiri. iir RirFardn!': Amn d {tenrrti ti dr Drtru'n'+! ttiilnf |i: tlrdrii.m 1tui mr. Cdinelesdlbatic .11 inhrcoi. afiicau \Iirnnm: $|Prt 3a-l I d.nriri pidtrrimrc. u"i .Pnn miro$. srnrcj Pilni iiLri. oror'r nlusrLhoele.oartli Lrijejretu zon( ihlarc $ vincazi lral alcsrorptsa.lar dreiirc'oatumri hurglti lr0rnrjl rg C.i: /.Dar Llcosebired nll|jorl intrc cahrivorcsi altedramifereestcci elealLdinii speci.arein lirilii lchece.lcidu tos' nnFulcatrin mmi marc d+f.ctrq$idr mrci.afa flml foarlecele hre hertie.j(t iiintifi.:.pe carcI folose$tc pcntru rnrrosirea prizii. ftstj:eL pot incat si-fi grisenscii pradaiLrainlc de a o drjtccta.e] poatespune+i daci alteanjmaie ). Fancn zilci subpen$nl. cum af 1l lulpilc. ciihclc{ic P. ...r. cu coryrl ihdcs ii hltr lari. Corpurilclor agilc lc penrit si-$i prindi pr"da I: i a che]tuinrtlti encrgie.gascscdoutu ciiclr locu.oLtn 5r.Carnivorele cest$u! dc mar11iferc nrencitoare de camcincLudo cjrri.ualudsiiignrrrici.r.ullci ictrc se1ein. carepot sAdcsprinde camcade oasc.ltdc lo un dt aniD:I. licncle $i felinclc.ordr (! t.rr x |{fnr cr +onnliseo'nll'i!cu nnpm r.!o.ineazi in grupuri familiale.it'it sjill-Jri(irjilcrT:i "-L anithaLe dc la inidfiea u]1ui$oarece1acca a unt|i clan.x rorliloirermr.LLe Inittite C. gasireapercchii.r frc(rarct.

"i.rsrlel nc!!z' I de pradnLa lotncr zapcTr.fio+dc lrairli i. d1cidnnnL€ niici. piisiri.ctu9iu v:incazi n{milcrc coFiralc.c Lriie .i .Draha dcvrtrcmro c su ce.+.uEjcris.darpormancat1 1iNte. Iss.recli dcl !ic($erea tuilor.acoftas.l ni NlLnric tnascul.IIIUI .onduscdc o.i dc l\rod ^mi /!+& nLnunire4rii'tinct: FcrccuLestcccanri Dici dintrc \rolpi-U.clanulti boulmoscrt. DLUI!i.sc uI lierbinlc1r. Hairclcladrziinnrc 5 r 20 dc ftcnplarc.irscct.Lc rm..ntr.. rlri.: plidnri. i Vulpearoqie sLrllrforddur.. loui dc Palli h l5 cD.ri. M-' ){t .! x ! Er trIe .dii d{-jt. confundiicu Lupul cenuqiu Calmd Dafsdnnrcrod cainil silbalrci.orPIL 41t.amuniljpc lbndll alb I al zilczii si ghcrii. tbc :n!._. Varcazi noaptc+nici mz6!odc.tr I rl0n km' Lupindi trrr..n d. dc!crrud. ii gotarlc ln . aoldul Slit or lrtr Lc.a.ain- $$ ".nncBltiinitiri: atl..csnLEuelt.e. pcnuua avcrtiTa allchailcst ic fcrcas.l $ .ii \tulpc+rotics i {d{lal la nultc $.. duh fi h brzonul.lnoet'tl.Vuipea polard. cu lcmingiti alreroz:i(oare flL{' s' ou.)ratr \blpiLcrcii ifiies+ri ylNazi singrrc.iri+drcau cubd la rol.63cfr R:llpi ifttr:7.eclrilclui D!f i..cenpii. lenecul d+ -50'C din tuDd.Ir*hil clih.esluridcla rasa @@ Nririnlx:. Dc objcei.iar lulpeo dli{f i nr l)oaosrLser.(...AsiN D.'!"1. cildDii corpultri.tL! lq rlime$i pcita RIif indift r: arixd!.clirf si. jcpuriri linclzntuci ro?:itQar+.

O r .iin cilutilrca htaner.llr 70.f.]lJ..:. sr rLpedsi sr arrrLui .: ::|sLr4lrir lllr i:r.i.trrl. pe .i. qiiriolc! f. .i. d ri i.li!?1i.rirDrx.ei inghitciit dc mrl]ti carrlcpoL. d c u L c .i!1!rL. a.iarefi llai pLltemicdin loatc l'elincle.jrri...1e si . \." Lo.ci.r.nir Iu:irria tN ncsrnLr rc rini ir .\c l.-i rJrcorL irt.ti)'[ii .4.scoiiiDduletc putslnicc. sc giseausurcde 1niide ligri il1pidurj]oAsici.rni s. :.lrdia I (hinr. c A r f r r r ' Crr t t iJ o rc .'iincir D0!rlr i' lrlLrfruir lio llriLil $}r..ri l rni fcr j t . ril}ltri dc rllrN r.rnj rnirni r vr':ir! irr ilr.tinedcpattcalti ligri dc .rlurlof rlrllc ir tx. da. tct Variitoarca Lu rxr!.i" igruLesrccel mai n. dt c rr!}j.saibaticc. ijr lr. icrnn! t iLxl . t t .penlrLta.Chrrrcr.. La iroeputul sccolului ?0.+iir.i t.Tigrii ..nrl rcr[: Jlr crlr lr rlrsirri(i.ri'.. biv.rl oilldtoresc panala 211tlc kilonten.( l. cr!r tu li Slbcr!r. friri l$.jo r ' Tipurilctlc rigru (... |.ctttor_iLtl l611.t!j u._ f.. (iin si. rirni.l.r rl(:sx rltid rlorl Dijrr |.!i. l) lu t .rcr_li si ) i l l rr]i i t t : . t r i.r..0!ic dc lnNtrtir . i r r .r povl..srDtDrrrudrt t. .....brir llirlr. dc Lr. irirr{ lgiidir zoiitlj NrJ:.ld iS.i:.r Jn. i +NNrsc brzouil pi !:cltrr. r r r Cd / i r. Irrc.:r Jr iri . ryr:itc.ui.. lndoneziei5i Sibcriei..r r. !r.:icicir i:.![].Deoaruocdoar o vAndtoareclrrr zccccstemlt$itE.rr.fn ir 3i) .ittuncicinclomoal-iutl anjmal.hiJi la rrl. irgrii f!xl.tr. r p it c j.pr<rj3-iin-ra. -l'igrii duo o vialii sinqrlrarici. cnI uli .e.i {ct {rn SL0rlri:..lr.rj.srlir [r$rt:][i . VAndtoarea qi distrugerca padurilorau avurul clbct devaslatorasultranrtliru[d lor. .lusi! .cer marmulli in unelepiirfia1cInrlici. tr1....:r -rl _.cil.000pdnd1a9 000 clcugrr.. rar astazrse a{liiin liberhre6. (r$ r TrSLrrxtft Lrl ftrriLjj . n.rr:(.c1.trc. ri Ic rjLn rra rrtnhr I ti fri + !:.

ii:r:1. ri :xl i . i.oi rl .ri r:r(i .n .r ri i i \..rr. i r:nt / trtr ti .A\' f i.fi.ri + t)cr...i .) ::{ \\-v- lLrLt l{'$rtr it l.:i r:.: ir:!r:L:.r L.J i :rilor lq nlrlf .i rri .i! rAr ii irlnirl i t.i !L !tr. i rri rri O.:. i r.rl i ! i a ri i ri i \. r trilqrn.L:):!ri r ..\i rn ii lrxri i..lf f.

. irijtrrin$. Pandarogu fand! Lot1.. gliirdi.n: \Ld. boaitc.r.mici Coatr cn iosul ltri lue.ofiilibrului in trmirulsrlhrriLor diDnqc{p{ci..imer:.fIsiris] od do fi\iri.rtonul Rdlonulerlc u brn nlcrgiil(i.. si'! c( cdpnlir |1cpt.t. n' !flnciFdl flL lisrdri d+ bmbus.r.1ro1gii. ghenluitpc o . Sc hr-lir.s€ninil Mi nut cu un rorond+caloLFnda lriai El doats N nt llinpd z ci.r Olingo OlnlS{ l iie$rc.t dd il Mi:.trceDrrlii lJcnunrirci ttiinfindt rar}!.itu 5:rrlol U. RisdDdn. drf !r insc.y trcbuicLasificati ca o falrliliescpamli.Existddoui ljluri difedledc panda:pandauria$ eite clasificatprinhcur$i. d u {oRrnr.fbrosindused. Blar r ghrd i lN de c.liy eslctrorplcr.:cluainult itr .hii acoFdrj Ltr co{da. tacq dcsqrLtidnrih pubcl+lc{l{ eumi. si DlilniNe $j urbai.lerrclo su izolci2i r di.i.urqii qi panoa f*nrilirle urlrtor1LraloDilor. cu o.$i rudclelor coatiti olingo sxntcaml. Ratonii.Andica (reroi:i g C. S n€aDnrircil1ji'4ilid: ihu "antr $irin'c!: colPrl4r 6+.orecu coziluugi.m .arccl qi lisiri..iar pandaro$uprintrcratoti.id. itli ncloie torr $j sii irorte Ccl mri d.!.oTtri ll.cu trlilioanedeadi in ufini. Llii) pi'natr! clutlind iDsectc. O'rfn. R.. l'€ li ngi lilDiilaaE!h caruFrlDd.rueruLuntdrn srrdlno$i cu asFecrcaniu.oPacr.rora le pLa0csi-$l petrcacd fiult timp in copaci. 'j rirescsiLUtrLi5ru id!cEcfii. fi. cosrinifici Iodt. d+i poat. !oaro. dn pol sji \t rliturc aloroling+.irlrilcti c'A|ixinl.ir rJ sri.Dsdr lriiF di. g. Unii zoologiconsidetic! panda.crc.Ratonii.r ltl sLd D€nuninrj iiintifi.tc. Ur$ii suntceleftri mari anjmalccamivorctereslre.darei pot si m:inellccaproapeodcc. lnu-0 !N$1c]irs nrrL-ur cuib dintrrd nrsp:indirca LftLi\ d Nepnl ir Iltmmr! rti+ishr {jl..i ciliiriit.pii{Dj€rl fi Dr.onihniDdDsc jfi parkx cer trtri cdld! r zilei Dnpi nnljercchua.irc uol}tea.li 1i Do{ leslr iAs}r.auti hcnLricomcsiibil. r.idiciri.iI ciLulircelftlci Miramiimi atct tructc.cr: nldul('rn!ru.cu ajutonl degclclorhri lnrgi ii smsibile Arc cjud{uLo|)icci dc i ri rfiila hrdr irrnr| rlc .rd in linpul icn i.oL!tr 43 6? qn. cordxhi /ungl!pcrhL piskarcr.] 3l . dc ni li 40 dc €onh li&azt Si rinir ti Doa|tce.cd.incl!$jvplanleSiirlsecte.alLurc l! doilAoi k |lFe fLri. r!1rrin.i!i Dcludir{.' aninrlc.6t c)i colLir Rtrpiitrdisdr An)dici Cddi. pcth. tr!. srft e unirr ALn r.id ctuc..

tr llbc'^lr. D.rdl Accllub fc munlcarcinju o. caisl tc.Dir) nefc. parcri virc7e !' mmittrc nad. $d Lq Dltr!'trku !ii'lificli ftlid. folosindr-sc dc li!nb! Ioi lLrgiFdrlrr ljnFcmrcrua drnsup! albnrclor li rrmirclcdinn Noaic Cu !h+areLc L{icub3lc. Lusrlbruhfrinidciin }im |ol fruEe.l$ist iri ricc Ri\fiDdiruN: trtjLunLrrurroxQ Dratrmnr! )riro!ifiui: rirrrEl"r PandauriaS Pcntru.o:r]rLr.\. wq ^ R:tprlndirci: rhroFr.L Ursul cu ochelari .irc.rozaroaK iipeiti Dc aroluea.srizl{ .. "@@ a q!ns.nhL Atui dft D. trucitiddicitrl. ! alr r * sral x! o{Hitrlx LA( Dc Ursulmalaieziarr LlNl nEtricz?I hrlclK{r ziua d+iiLnd9Ltuoilzdu sc Lasorc ElijicNli hrna noiFcn.iti! .xLnini t!i n!ilic!: L..lc.irrr Rrr|Lrfiriru:1!r d.Ursul bmn Cuoscutfi i$ iunch lc .1cr . ffl.3 A @a Mliriftcr: *Ur r"5 r.h.. ro' {mi d l0 t E d c b d n b $ La lobc(c uos rscminiilor nnnrdogcloFzabil.s(i7cn lirpindircd: ri. cunrM ti rujnidiri{rrbin}z{1.u trLi Lii as doar atox'nnt1y | 000dc p dJ trirri 3.trtrnir€nrrii4ifi ci: |i0.i. Nrirnnclr .d p d( lnrcrcLc dc!t ftmurl ri j lr|.tii.rilc silprindi ltana. $pcljrtrd. rrnda unq h€lnic sAsc hiincasciL in 1i+car+zi Lih! d+ I 5 l)r c. iar uricoDDse{tc.oeic aija mtadlor. lr. ^si!.2-Lj I r.ci.hilor clc cc culooru(lcichiii cs'eEcindndpinii lo borditrdnr !n aspcctdc o.

I: c.n: . dc spccii de civele suntl'anitorl care locuicsc]n copacr !le r'i.tclorI La ouiLerdo pl sire I'uii scnrscp{llnivaLn.\sir D.tuii.nNr.ntrmi. liclii la sol.nrmalof tiitri ciirdnnFln*c doi pcnlru arL Aluri .toaccid. -14 .llin&. Vidm eurasiaticd Bursuculeuasiatic Flmiliilc dc bmndLo+nicsc in !izrLiniuris!c.-dul F. Asi:r.ie. ctvetesl @B manguste Toatcnccstcrndrdiferesurllciutivote mici saumediiCclc m.ncludhennelinele.r.h-o !iztrini jipa(il in nrl!l rA!l'ri.$l cR rcrc srblcmnc llrr$rcii sutrlnL gcrcr. p r i ' rh r l u i u .rco'1csir 11!_ l polifaE ame_icdr. f.ln .R1cbline imLinc'n. \. ca ti!fu6r1. corllsuplu$i lung.crr) .Lif'dc riflc.i lecn 1l!.cu exceplia Cclccam34 Austlaliei$i Madagascarului. in .. Hennehna 'r-* s@@ Mil.l aci vr foagca. D. cAmpi altc aDinnlt ncurion. carc ru cAturdinkiirl t1l} inlfcrgii rlca dc tL'ncl.j- suntvanitorr Atiica qi Asia.di pc!1i.li rtiinlifi.r..alcoino'i dnnndlotuiman dccn|+l liLpe trececcarnd mic lane .lungi.r-e .r nulLu'n--'trlide..{ r+scrodlt{a ri lifi'.ci! ri tu ali [! sc lbloscslc dc coaiia crpDecrnLca pcnku ! inaintc in !ti- irfbl!i! scurrS iLdcasiii pastrcdTaticl+a uscmisi c+ldEvidrir(iic e i.?rcnrchisi: Polifagul I a leflcan (Wolverine) AniDalf{l{ni+. cl+scin{u'i uD!dc un nlbim{cdst.clln lic rr ( P flncFlclc. ExistEaproxinuljv65 de speciide muslclidccarc hiiesc in aproapctoati lumea.r <nrr. ncBr ci ih.ll !]" dcplascazh rslid sliil!c urcal.nrnnli llii'{ific& Mrlfl &16 @@ illirimR col?LLl65'3d . Nu rt dDinc dc cuL.iiescinAlricar. F$1i ii inscdc.i vicifr srLnr rozilodclc tricNrn..r f entMnidnca Iui !i p.i s-nr ^c.d n gonoiil+.fr/r oLLrrrlL.ral 1a Nl cnl Ril:piiadiru: LUE]id .broarlc.ri co.picioarcscuftcti coad.mnn crl . As rlsh c rDL lir'+r L crx rinitor lgrl Onoar'r cu o nu$cituri . +isunl alititrli can douirlnni ti r. binc+lidir.Line€n.$L-N dc pulcn!.Icr\i pi.v flrclc.ca tidLr nntu:lc lnl.i.lina cali Laincclntuli. wolr.iifi{[:.ofc.Cclo3l de specjidemanguste r.oft i RiisplinlLirrN: rj!+ri scand.c noalt. IrMunirF Irin. Ilare.lMustelroe.ro gro r n i e n i a r .in pxrr$ lonlicil a arcrlrluic'.r. ietnLddin Ir lizu'ndla {pusulsoarclni Dhlnci bln cart.daf]roalcsi ufccnr copacr..{ rLodnr /\n!.fl viizul:ihua.rsol. ilftrc @M Nftrnn.imcr:corpul z:2:l !n: Rilsni'ndn. daf ponc onori si rhq mlmilcrc.

Lndusi!{cryi.ir tip dc lidri \e hrincalc cu {o ci!i folok$e tieft! lcrccc o mdc fe|c.r: . n'airrxi.ulii htui cum r il piiiri ii 'Nsctc.{fri. Asir! iinsr4i ii lLahitc.rlririi cc\ord Id:u'Djnr 4riltrljlici:Ir l.hila pisirilor sunl ihED nttati.. 25 iD.4 'nnlr F.l+ye*. r ftultc ltunilii pd si locuilrciilnlrcunii.ln.nurnLn!!i i(lilicil: IJrrrE ftr ..od Dinunrirrtr trii(inci: &rtnld l\{angustD Dindncl. seorpio)i!i . &dc se.prorpe ori+cdninalpoatcldnde.oxdtr!5 Rtulitndi(r !Ir.2 m.!ul].!dr?j im xtcpitrdtcn: onntul A[$ni!. jvi. Mangustaindiani !ilrms Mirinrx: rolptrt35flLr c. Ir. ?a ii oand d:!dI neoli rtrlli in.l-LuF dclj fli.lrn |'*L[.: BcriiLB.ia{] d1ni rin I a...lopinlc. lli sdol$ strf.o.ri D$usiEi !rrirfi n{ii. De asemance. p+nfi! ua r. ni nci rip(ri de Ulctc $i de ir.m .l.Ldi! Inr? Suricata zon.CivetaafricanA palmatd Vidrade mare Ac.ncla dii irircru lx rloisnutrct pui. in Sconcsul dungat enllnlri c.+ Mlidd. dnrafm! hnljiiorului Smcatele suntunli! rlc Lnmeu\lilSustxmnelc $fld.!r $ ii nitiehii. 35 SM .piicl.n5.t 60. roDln r le:lcna M@ l\Iirimlr .d hlciL in innliulzilci De obkei lllncuii noallcd.. Lrrclcsu sllr dc lc$hcimp.D{dzi di itori.. ({te thclc..Ie Oamc i o iube{.nrprl 43 60m: cd4Lu RilrpA!dirc! cmtrL'1. FrD D.FnnriindN€.ir o .tc ti mici atriLnrl+ ca !opilrlEil pislrul.

tr-a.-iii prindi \'ictimcledupEo vifiatonrcsctrti $i rupidl saucu o loviturhputcrnici..ud.piis6ri.cceace lc pcinljlesii se iDtoarci$i sii scrisuceasclcu u$urin. P.curnar fi lijsul )Iti fi ncr.Niiprj..!aL: 30-l j 1r.nte.oziton.zi.l hii h piduri rr lnnturididunNe.'!ifi(li: 1j3t lxr Linxul (Risul) L'nxnl (Ri]srl)duc.ori I.j:i ue o . trtarnil+rc mici. la celc mrci.j lor 1!li lc pcrnit s. Pisic3s.lura sli rudi tu pSduro.Ltndc lii1cazri nici .c ii pisnri cme-iilic clibxl pe pirnifl In lsi dda dc in!*cchurc. o lialti s. l[1ana lcdcr nn rolrccode L: lisica silbrLticd Puna 9rincilrla !fuili a iccstujlinil.dar atuncicrindfclinnnrergcsaualealgi! ghearelcscretragin dcgere! teDtrua nu ssrule..CAndtllacE.sun ar u luul Hi€relc dunSalc !.ijxisti 36 dc spcciide fcljnesilbaticc. s&@" rli'itri!!: rDrP n)05 rh: rulcl rukDindr+ EorolE.)opadc.fulgcritoare. l.irlr lnnrn .Au o colornavcrtcbralifoartcelasijce.irc ud Fi n{sini Nn arfi cocotutdc n ntc-Smoculds p:lrdc la \rcch il a. Linxul c o v|d*e cxcclorrat. sunetclc nr $ lrollg5 birr..: ciul E orlr.Ta 1' rellne.pi:nii ltr o flrena oungata Dcrililcn+lcrLrxsl)ecr dc +itiL1d.m. Ms l i tdtii !L scotstr4clcslr . Celcmai multciblineau bLaracu petcsaucu dungide calnullal.pcnktrn hil{inc dc4.scotgheiuclc.r.lor. viDAidicl. ca tj fidnn PcPantdc mnDt.de I:rlisicilc mari.caleiitra in camca viclirrei.c.iureazi :nicl fi i.ui dc un+ ihci nrlgcrltofiiin osroaid cu o u'icibd lrccisi h git Tr(ic$1+iIlcntru!itnl:lslinodse.cs!ruinkre pnacr piizri o lrindr ld sot. ni.c0 lcrl gi tlgr. Aril DcnrDn?r rtd. ulrleatuucicendstaula pifld.ddi! rfl i scndi tr nai gLoNdlsLr un bnnciririilor dar.lo. ni sau ciuNi cu icrbuj.o i.tiatuncicild vineazii.m dl R!5nindn.r de hon!r (dimrlc nronrtcl.lc pisicii Eles-su sp+cidizitli miLlcd.darcs10 ai hor.n1 ad.$1nlene FeLircc su v. A1d'f D{n{ $ t{i rtiidifiri: r..f ncrliztrtesc eiiprio r hjriccs-a lunFt lina lengi licliDri.ftLi xlesrcs1ufi rrLcaDinaleloromodlcde lblincLu lllRD.rozitogrc.oiLcl.500m.'ilbrriciscxminrlcn cer do m+stici.LrL. +le slrt{c tlrtmde.

tEnftLra o uide r. I I l'.$ iLrs:lrrM siu in z! nNLc ftilndlut in g l]rl rirni.l. . .11 Ghepardul {jh..i: dc !. A.. Ellu mlun inoliit.:: !i rlr Si si a{rriti Lr{truihr rlii'..d iorMl lrei m!tc!li.!e sc baTc&.{N..l! dqr rpiirarc!x0rlLLlg xuhi .r .z.ln[] rd!ir.lccrLaliiin ccr nr nlr?ile Lcf{ l+rth.aF dcprdi!. ntu LI $rinLDcxcruJ conlu{ : ir n.i.trlnnlj ciNcrzi. tiirC.- I .ir trc' s. pnnr.. J l' .lec. oriuiLt pijLi ir $rLitAjici ^t. iL inrnicdistsi s s+r blani.r_Bft:l- Leul Leopardulzdpezilor .. fL : 1..c unn'tloi irlti Poitc 5i fl...imu: c.{Fi g ihlifi*i ri]I..:$ilsi re.ii nnuDlrci .+ jzb$ i rL d{ vuczi Tjaoi roc.i nj4n r{. :allru trmle inr...1. do obiqei JagLrarul alefSs ralni re disrturl.Iid.irrl r rc.tB'jiiof ti erbudl{iuf..n! t I si. .it flrr i]!L. !iii LtnEaeltc..qiicru d'j FrrdiL.!rr pEsifari ru |crc {l+ tundcin z4)xdr deI. L':nf.i L'r ic [hE. . . cirrcpindes r' lotc iLrbr. l.Nlru.i!c n}.!rltnrii Dln mriFr .cud.!. nr .lDtlfi(r / ".D€ Si i+cali tJimito!fta luj bln'ir.0t$tu1^"r!d! & D0inii 4c Jiiinljfi.rtn t. Lureiii @D @ i{}. srincl.d sdc nsLln pdzii dircccfjD tolosildr rr d+co*dinurlru I xI$ nor: mrrrr r.50i: RItrr!ndl'ti: rLLir rr.{ti.icioirdc lar. ^rrilH.te cirruilj . &ltaft. in ' hi. l5 runeir tituir rc{slora.i tninz.s! lLranutrnr rrtroipal.. 'nirL lcrcTedc h 0 h !i k rt iI ri.rte ac.L LaadiFlr de I}|c silliatic.r.r)llor .tg Leopardul $rl :. !trlL cfc. J4 1pnnr.:Jl:.! oj !j cniHn tu colrl.tarc do!]i sN mxi ht'llc Roltrlnr..lor -q Urr.li:rdd 0steccl Dii $!jrl af l. tcnrtr a ! rriric inx.. hi!i.rt sc hrircjLr cntc !i bnlilc +Dricu c{rioare t lesloasc.irff ^\i!] LcoFrh ndiai htdle m iarLlclol Solhanrllcllsrd ol ziilezlln.gic ti dc aceei !a inc*Lx si s+ Dlr s.i: ris.. altcarDrlc dc nscrt Fqntcla ]lLiiunulpani h piru pui ri n rpiri dc oicL'iftils - 3? M@"*H ttirrnndjrcli h srd d.

careflasclD ap!.cetrefiamifcrcmarinc au u$ sfraf grosdc grE$imenumiti unturi. scufundAndu-se adcscala adancimimarii pcntru l| giisi hrtn!. Ele pot $E-$iincctineasciritmul birdilorinimii in timpul s.r.ot4pentru a respira.l i.ri.T -1.le c!rc-i foloscsc pmnrLr se lmgc din apn$ le ru a + lxpln Ccl€]l. ldtc pr linnluile nircodc al. Lhn( Mlrnn.riEr corlul 1. S€ Ddatedcnlasan f'd !rrc uscrt sr$ngindu.nuDrna $iin!ilici: z.?. Dalenes1 /.in vremeceleii dc maresel'olosesc delurgilc lor inotitoare i'tri. seru! dt inper. cn ]regtii$i dc aceeatrebuicsi $eirtoarci cu rcgularitatela supraf. pcntru a-9ipisfra cildufa corporali.droareSubpiclc-. dcvenind[e1ede!i }idrodinNmice.r: col} l l. Fem.piryubj ii altcmici aniDalctuinc.rrulnob o&c )latefacdin clc c\cclenti inod@ri l.balenelor+i delfinilor au pirisit uscrtul.pentru a trii in ftare.lcil dc mare$i locile vin la tirnr pen1rua na$tc puii..{a!.rpois. ruh coryi.cu nspectdc coadi.in vrcmc cemembrelelor au d€r cnil inor.a.i.r.Dar ele au plimani $i rru branhii. Corpurilelor s-au adaptatla viafa dcvatici. drcein lnarc+ns:ise h|inds. RI!!itrdiftx: $drl o. Ele i$i prhec mare parte a timpului sub api. delfini u milioanede a in urmij striftotii focilor.pcntrna tlrtea stasubapi perioade lungi. rF.lei de mareqi morse Cu coryudlelor ca disletorpile.!!! Foci.orilorrJ€ dinliln l. Focile9i morseleinoat6impjngandu-se in ap6cu ajutoruiinotitoarelordin spate.la na$tsrr sjtrgrfpui Easlncuel l2 2ilc. lrls rfi lclrft donnn'dpc banclizi nl 3S d+ Focacu blani sudamerlcana AccasdJod mineNapcstc. intorcAndr{c ctr ./.egularitateh el.r.ufundirilor. focilc.f o'lur D.ror Morsele Monlle rriiescin Arcdca. 'iors(lc Jififl |lte. Spredeoscbirc de baleneSidelfiri. Estecel mai ripid irr+lior dn roalr fo+il+$ leiidc lnxrc. Leul de mare califomiau rocl. rc aduni iI colorii n.li::i RispindiFr:.d{r P!.aceste mar|ifercmarine suntnisleinotitoarcFiscufunditoate foartcindemenadce.undcse Lrl-iftscou mohilc tr cruslacciAu coltixscutili.hirc.bll ilc !f l*e de 40 kn4r. pcnt al allFrd .

Irft marc. Focade Groenlanda aoca dc Crocnldda !rc co+ul cc.qul l. renind te nscot do c{ sii se impereche2e ii si der na*erc liuilor Puii 1ociide poft sun!blr+ d.ides.gr"i.rleopdrdeste. raind ImxiL:rc m i.nrL. pc cir sc:nnull. In snonnl de ifrll.sc lcii d{ MN Srcllor$ul utr{{ri xri!dc. tuistrlii.scpii!i olustc.i hlorrucrc! ftrbd s{odl.n Leul de mare Steller dinh€ leiid€ ma. m $ F{tri.tliDeotr d n!i.ea nrr inrrc panea lrelii in aDi.f. 5i1-nca dc porl rlr Pet.Focaleopard Fd.zv0laf incii dc h n*lrrc Ei po(siiinorLccli* dcl. teftru r dmge !u dLnalrolicrc.Icitnd meldtschls*lif c pc brNhizi.l"r S n DcnuEnangii!!ifiLiir Prlocd . p€ ru r gisi hnni |lrtru clc -i fci1ru pui r. id nofir.le tbnrcaz-i 8rutu'ipc'mndrza pe+arevorD$Ie Puiicrescrtlid..it. F carcal}oi ii hiroitsr si j annso.indrcs focimairnici.m.cti pol sil sc sNfutu{+ ijfrp dc doul uiNle dc h vilnLr dc doui rrcizilr focr dc fJo( sc lrinc$1c cu Am) \dt-/ v Mirin€a: c. UD uxscnl nare |ofte chir sEflr.ulix Si callul icgru Pcrpacarco drsgi ft.rc-i paddc sul api1.lloncnr. ra:iLc.c€.lrl.fcdr+l.rrl:Dupiilnl}crcch.r snircrco prizii.znpnEnini.)sindu-s+ dcd i$i nro lato. sepii ii cancdlitc. cun artLcclc+ubl+nnPIajcl. viincdi ri focinici.e Pinde p+$i. Dcdciur+r.el nrLrfld ri..lcl. Ioca liopedl&'c. incet puii sutrrzdrLibilifi ntle culii silbili !5 sc imlcrcchc2ccu f.pA cc 39 foca oe port Cdrodrc iociic.pc. trn sunetrsnlit.rc."cchcrc. ]tentm !ffidcrc. pentruri 'e l.L il Dif il.ivdli sc ['F1i ltn1ru fcn+l+.

rreslcacoperlte . l.li Luric e trncoridetliL... .. .ii:5.:: r r::i iiirjI t+$ '. r n.r ! ilr+!.iia\ci iLcolo..:lL i-JiL.r k . ChiafSi rrarc.b:ccj.rr :xrrti: l. t! cr ' . \. nii.tsoclleantarctrc []ci mar rcic si nr::i izolel :..r. l..i. . .i.tir.i{3 ..r r !.l.i rd:. ID ScLTILLI ajLn-liiml lo 4.r Focamiincitoaretle craDl Str.: . pcfirancnl fll u 5tftf qlns dc ghcal:i (.. j - .!.rrrl a rcticc.. co|lLirc'[t0slr]AnlNrcfiaaa'!! mni IDafeFattcit l.r.inclrrriva focjlo| l:xisri seseipccl de lirci nriarclicc:clelhllLul lc mrre \L ii.l:.). ... ir t Llltclej) cc]] suLtL fpr0apc LIisDiLILrtc . tocrLe ferc snrc .00f)lg D. .qrtairr hrura Stpoilrosr'isuslili Ii:rrr multorarirn Lc.n. .ricr i+rx ::rjrj{rii'r& dr t Li r.::Lor{ Llc I 11lrr rLltrflr rr :ii r . . ! : l:1. lirL[ rDii]rrilloirie(lL crltl)I. r.. ::rifiici.. lbra lto:ri. J j* : l F lx .. : ' : 1 . <.l)| .r Lr L|sLo|ror ar c lLr unl l q u 1 rup ieleatr ]]r iisilner]ot.:rb: L:. r u a . n:u. . TiL p dc r nr ltc slr c di anj.lJii.. .. jir urt.fbci-lco|rrd.lircir \Ycdrl. rL11r. .t ir +: lL..i'rciln. . . foaftc inospililicr si loerrcpLttlltenrirurlc p.:. . ll[_fhnlul dL rrxfc eslc .rchrlL.:ri i_frli.ringltcali:n turuLA]lnnrtrcit I)ar nrxrcaestc bo.i.t r'. d csi u ld c pulcr nicic:r sli $i lise.. crr!:i Jr d:r$1 dr ii11. . .'b :..:.r.Lrrljr. rit r. i.rr7.#' i:.Lsr iasir lufl lr !na ln npei c .i. .:r -1rr::i.L..lt lri l. f0caLdjl r!nc.: Llc :: rrn" !r. r i lc ..ll !r aocitsLidicicr_t ttlini.csc k|r. r.h -r20 . c\ic c! n. rr. I . . i:i r. .ri ]rui ur.i: trlr lLJc cjciirire i! r. " . . l_.l.

h n l0 Trlc \i dtrtlrrzi er.filtitikill.ind in .4 ir Li c. f. n.".Ross Foca !.t mlaLditcAls o.iI lnnrrl Fiini{eri inlar!11. Dstriehio{. N nlr t:inLii.llscntrs.qN d'j r str cir ntr tuu1 in rpr. hidncrl.i foci $tildcll lrt xdl]rcirnridc 600dc nrctri.xirnzlif 2t k8.lm'4 ele 4u te .trc rlri foci. ddri$ lQtelui h ir l0r!lrn3frdi.cLd ritt+fc. Pui:aoc!$rcdd.r.1dc mi|lule..!!n. tcn tnr a ajugr hlandulc dc +o{L lntrrcijc .{ I$st nr€gisLftd saDtundre u.dinticscnfiri.:.rn jnti ln qrii tl s*sesa ll*lni iLroc'5i in!fle rii-ti gistrscS FocaWeddell frce scufur(iii. lcnltu a cvitacondiliil..trnr! dc ?. acimLni iilnotiloar i(trsi s.pe Clreilil.ulfirs cixlrti+l|nitunnli Fc sFte dginticFri ltrtLbillc dbdonc A( uncat mic.d9re rtr. dar oeire nlid.rcsptandflin gind dnr ghcali. foirr)iildli gh$16.d obirruit h 100-400!'.c$te tacL maf !i blirdc itr FtL€c nuitc or.*' ii .dLs$1r.\'ari.i FoceW+(ldclL {louft nri turgi \i ai ndancL riLus. .

sP e sd Mamcic ili aliipleazillur ljmp d! @@ Rrispadin': llsrc rtrldsit{ . cn dinti.pisiri ri chir alle balcrc.$ Irenrruccx dc inni.inghrrrrurirnari dc api.lciiic ftnrc. €rc sc hdinclc cu tEre..gi in tuLDqdq 100.spre nord.id cu ajulonl inluhulur dc ccolocalieImint€de imn+rcdrcrc. elei".Trijrtl! Fi viftda in flnrln nom. Balenaucigagd riind dc lapt c€lnai na. sa! lc ia dc pe elEala plutrloar4.pcnru migrBlildc Yat6. sepii. a n .dcdc pini la 40 d€ Porculde marede po11 Accthpo$r d+Mre sehritresccLl legi crun.ciru lutrgirirualuri. TlnLcs.nr grupu i dc plnii h 15 iN dirizi. Pradncsrcdcacop.herc Jnrimpcci{iilnplcr2:i puiul. Fanoanele secomponi cani$tefiltre. Baleneiecu fauoancau in gwi ln 1ocde dioli $telame Ldtc.e delii.kdll-ul rii planctoDul vor rimine in gwa balelci.rr ti hcribtul $i haib Cind !ire+zd.darpo$tii. Uncoii.sc s+lltrndiitnnp {o Fse niNre.. i . b3lmd ucieisi esleun vaniimf JeLoce. Existi doudlipuri de baleneicelecu diqi +i celecu faroane.Balene. nrm! sli +ule*!il lftcrxl. se pot adun. Balenelecu dinli pot localizaaltc vietiti arinccu ajutoarlecolocalici. lel1hx m rcesh sEloala r+spjrt 42 Porculde mareDall Acrgi porcidc mc suntmnindi ti maigrci ddir *ilrlli porcide ma ds ilo c u ic sid c a p e h d i.msscriul si fcfljla nADeliMu se !i ihotehdimprclni Puii s nas6 la I0-ll sitt6nnni dl'pi nnp*e.delfinigi porci de mare Baletelcsuntcelemai mari mauril'ere alemirii. Dclfinii $i porciidemarcsuntbalenemici.Apa va re$r prinlreele. riipe$lefoci de la ml.Balenelcsclropulseazipdr migciri susjos alecozii Si seodcntcazicu aripjonr€lc. Cird qelra1esc. Elc trimjl sunefeasculite$i dctecteaziecounlc datede obiectclcintehite.

BalflE atbastdssrci'l p{ic. 14:itoftc li m.nl'nnor $iintiric[: ]t/s. crinlirc{r.stgiga'rr hrnnqc cuairi'iti uriN !e dc crcalud $ilt$trh. Ionnati (lintc tj sicrclcrr. siiriid s{i! nli. dcniniito c c! ctuvclii.Ac*tc mmi ferctunmcurioartijucn.ca'c naldiipi h 4 ionc.c srl lcnti! nuDrcfcic iijn .'r! Balenaalbaslrd Bilmr sLbaslr:i.rtordc{unrinconjluzti ric ali c6lNr. Serriijndc {itostDg+lindu DelfinuldeCange Riil}iidiu ltrdi{ $stcftutJe Dcr(ninr +iirljliri: rnrdf ld Esteunadnrcetcdor ctnii sFeqiidcdelnnidc ili dulce DcifiNl dr cmgc lriiclr€ in a1'clc{ul]]!i alc Ind cL Estcorb ochiild sur! ljp s i! . Sc hr. dorslla curbari ij unnoclnng.p.l .oducindplnii h .soi12 m.ri{r.auniot6trle $cxtile.ic$r+ni l)riftcipdlcr pc$i dc ltrnd.lind un buoccolo crior. n d a .ic in pcLm3ncnli. haltliferkrcno.Brc ii rcr ejurr.|e sunl rizuloinorerd dliLuddev6c. r l0a1c occan+le Lumilma!dxisrddd dmrcatclrr idc cxcnplrrc Liiri! curbaL!a surii sc+sn lLlfin faccsil Frriicii zimb.r t41i't l{trpiindn€: qidc crldd4ir D.uPridc 20 100duddhll.minudaL cotniaf.Ad.e cdc mdar ] )e t n rr irg is r p . unitokall.D+tfinul dc Alldnticcstcndcscsd.000dc iinpulsuridcccolo crgc pc sc{nDdi. cci Ina.Trliiescin g.rrc.Delfinulcomun Delfilii.criie t hilx.d c o is le lin iis c t rt o sc$tcde s|mnaledc.Nnimrrli r r1.l dc disparilic. Detrinjirinili su. uelflnut de Atlantic D.t.c.cor$unindin fi.

i t P c lcn a .rltin . undcsc hd. aicx!dc locurilcoule in ca( $R+hrgtrtr lipdiiFETiti Sescduadntinf de l0 rlominutc. Ac*stxbllcni asni Disipuldc lc tundulmkii cu botuliis€ LLosofr+ de frnodft prrltru a l'1ft micilc xni rlc ded.mrc adincimc.nB buzaslpffioari Ac.lr.fPj.*dtl.drntrc.ol! cstctrobabilfolosirFntru im' 9i penrrulrLFt1 Fcsiorlrer femclcLor ih sezonul dc nnlele+hqc fl . lliielle rdcscain $ici gnLPnri p rh-d nuinitecirduri ComunicaL vdfirht€ dc sunclc.i: Es. rr: r . a ld erimd F l i n idindi ilc oossd de M+!ic{loi.ejt vr!.s! sLdpunsc .lL.clr l8 sFctiidc Dcd!. dnf{rc dosrd.lxed. cre' nl+r. pocnctc. Ri$indiftr:no siuLJinord- b.nihr triiulilici: P. d e . cniprtui uDil polarlvin+azii b+hgrhf nseiLnfcghclnrile u.?n.c.i dn4i Unll dintrcditiiMscnlulti setftn+ &1{!lr$ lildet spi finDi illts pini d€ le 2.lrL UDeILftmel+auticlc un colt $ut @@ ' Balenacu cioc a lui Cuvier rdds.tlsttl D€numii. gtuluriD3|i d€ Narvalul cslcinrudilcn balcna NaLvalL'l attli.rr.cum xf fi tluiefituri.{ illl4inci: ^Pl*r 'l@@ | \ ri! imu : r1 . . Rispliili4ir E u. Ia.ca si sehr|in+ascicrL Balena cenuqte sepii\ripc$idt. ' r' .Li. Dufiritn5i b.mnget..numnrt *ii:! jft. ii rim p u l rurpii iree:l4tt. cio mDlt rl.k/ Llalolcc$ ui ciocdisdncd{ Aicun corpIIin de cioatdft.000bn nrirerpcle din Alxsk{.@@ Ri[l'dii&: t]GrN rrrchcts Balenaalbd Bilem albi.iv.c lac€ o ciilillonc dur nrtoNdo 20.

r i rcsprrrr\tcs({ can l+cclmnq distenl. dc!"rr.!lc co. subilurlai c+roe.ngul.gi1$x ctr+clclallchalcuc !iDcnr r a$agcm\culii Adcsc!c! cirti o.+1iitc turndnl (u hriDir { sc icrbLrriB€vdiceo Ltrrcli dc Cngorgfi nitLcrc unu si B!f fuL.n[i p. rhcJLl ltrJff t1.nr. LrtrRDrio. csolrc dc riu.ilncsrcni dafin rFdu pitrcipfl pltur.il hjdmdiDanic.1100 nl 'n. tinirl ri s.umlc Riipindks:{}.polcnlti arc n: acclai Ca$alotul Cx)rlohl0cnn napnnas.l{rpc calclc cinliLpontru r fislja l.i: rtr!.Dugongul Su'tnDTilor.nlni.. iu urcori Dcfgc c! {lrloflrl iloriro.kcscl.oadi Fliti fcrtru prapulsic.rNlorfc tin . Esrc tirD m lro.{Ltoclc pindc viLczcdr:5 t.Pa @@ ttspindir€r toilc orsruLi .r !cllli.Eslt un brtr ir1{r610r . marcfenc t1t.lon.truDrl sp(nrn4ii imbunliliFttc Sprrief lrr {c1rLl flotriliLiltl|ta . / ! Aki!. l).mN Balena Minke BalentrMiikc ustco rdai flnnluidi r xNgcpKr'ri ti r !]ldti ltlbNrc..Antcc.!idu-!i xpo.ilitcr d! | ptutir{efd..r. ftcifd lrauTat do. djflin{!.1 sii Rrspindiftr: rprl. nirin(ii !iDcili ii scpii.i riijnlili. cl toarosi iiungii lr adidod rEitrri {c 1.iti rpclc dc coajd pll tr adinci. cdldd rrrhntrq Megaplera hcg{tlcrii rjsrcj:rLmorsli f unLcla a Ic4Ltuunn r$rrorconprcxnarc . in rDli.ri. Ciiixccren. bslcr. dc-alungnlgilu h1l$irdugal€ hrrgilurilc polNrc.dugongul si Ddhrtuisunlrutlcxlc clcfanllrlu Dng.Fctc.LiLr.llc fc. in ir.ci]ln.rLli.rA Sc tolos.!l cu ..{ Manatul amencan I'16M1rlldic$o in {olhrfl.

1 lorcul m strc!csrcsrrintrrlU por culnrnrhestr.Tr.ir. Facocerul racoccnnN cstcdclaclnnos.accea$isubshrntidin carc $unl tbrmatc fi unghiilcSighearele. sdpiiduti @A Rii\Piindircr:!rft rl j irdrL! ELi..colli c rbiliri un ca! hDg !i rLulit.lnt [] . carcse tetnr|i cLrun disc rotund.triicmnfc dtrfiilc nr:1.Mamilerelecu colite sunt clasifiortedupi numfirul degetelor funclionnle:prrc (cu doui s.pecarigi hipopotami .rl Ji {cL: ^6.iulec dc l. Cnrlitulluilurg.nnllrii 5olul ni. . Neurinilosrc l]|{. Au stomacuri maj sirnpledcctt altcmaaifbrecu copilcparc.ri..CupitclcsunLlormatedin kerarini .t.plat.Porculmistrct Mamifere copitater.In cu$ul evolutiri!cle $i-. rrsuddcsxra .}]nici su fuiiti leoprzii 4d @.Porcii.n d.ti repedc.Silgurul mamifcr cu copitecarecalc[ li aitlzi pe ce]ccinci degeteestc olefadtul.vinLl rlMimarc.e.s iilirimlo: r.u rcrltrLicu iirul s+urt9i cu burxioni]n partcaccamai caldi r zihi.ii f"li:lllli:.pcnlrud p[tca alcrgam.io$cni sariM Ri \l'indn"x..rPut:j3 4 ] r\ . toatc mamiferelecll copiteaveau cincidegetc. Porci.triicstein Africa.l..lrlicsc doarin celc doui Americi.lrntu 5i trjfre de DArc Dc asenrer+i.Cu multi wemc in urfti. Pcca.. TJ.ut mr.r^ Ulr porccsteusorrecu]roscul prin reni lui 1'tlusculos $i lulrg. daEdd+scn csh vzuitu abrndonrridc un f{rnj{ {fricanPrircipalt in. in llre e celipopotamul.cu patrudegete(lccari au doartrei degetgla picioereledin $pa1c). Arc liciodr h gi. iud LA6:cii ^{llsr.ntrmn!. porcilor.rtjn.numito copite.cl I Tnetenriunifrrc Audeget!rarc se (J tcrmin{cu in}€lisuritari.tu pi(rdul o parledin acesiedcgr(c. ascminitori cu polcij.{i pecanlor. r:de!osrqlcc in vizu' l'd.irhi: : r:rnr r 3r cttr r nr uL..rupatru degete)sru imparc trnul sautrei degetc).oxca rdsDiDdrr! afr u.pecari$i hipopotamii suntmamilerecu copilep0rc.

Porcul cu barbl
lorculc! btrb{ arcr|ncory
R[1]rDdrrco: v.ruL llticii,

llnglinn

dtn

Dcitr'ri.cr lriinlificl: t'roprkrlor

:

Pecari
cuguler

:NMeleii!in{ dc h o duncidin
j'rnLlglnluiTiiic9lcin gnD ri d+
''pdi! l& 15mitudq .dc.$i turchqd
.-britrfiulo, !]rlrnndsp..d usdc glnn
deh spalc.Mi:ninaii
. dclemoscnle
iorbui,huicni. fruclc.
"ddicini,
PoatcsE
;Ir'rxoi$laffcdclnseclc.
fdrrge d,]rtulderelcdc c3 sn scslc
GPE@ro' ft JiguB,, r! pum((

r
i

Hipopolamulpigmeu
A.csr hipop.tampitiotdiettc iI
jurtrLnlGlinilor, darisi peh+cecc!
na na,c Fnc a rniPl!, Pcuscat.
Hipopotanrul
fignrcucslcin mar+
pedooldcdislsrjlic,djn cavra
tiicflipndurilor Dc ascmcnca,
cslc
lcriclilat $ din cauzauinilflrlui

cal iqu\t Nnn,.h

ii rin c d . lJ rn o . u d . f r
dc pc blrbic Tfiieil+injunglc,listii*ri
!i mlnqtlnilc
dc urDgrcle, Mtnalh.i in

ptucilxl fructccizulc,
$obolani
ri ldvc dc niFclc
AdcseaurmlrcaLc
n{nnurdc, ca
si rnAnAncc
fruclNlcclizulcd. h
rlcostcr,fchNld d:lnaitcfcla

Hipopotamul
Hil)ototi'nllcseunuldirnrc
cclc Dai,Di,nmilirc

dc

lscatDoirnno+ctu
I ti cl+tan
rul
sur!m:dsrci Tdi+$cnr
rprcpic.c! durilor !i lacurilor ri
i5itctEceFrd la l5 orc t+ zr

nr ali, casi se
lcsc
'lqo,+Fs{i
dLtrapi ld dllus,c. ra pascn
icrburilo dc k
$i fruct€l€
'Ml
ci?ute.Esleun butrinor5tor
dar adcsc.lrctli sAmcalgl

hitololsmisi poatclne
ris!flarc! subapi

Mirnnco: corp! t 6 r,3 n;lordr
Rirpindirer: iuxhie7Lx,
Su'nxtr
l}lnDminoJii

riffq! Jks tdddor

I

trlefantii
2

i), rr i rn r,,ii
l .l ,r n1Lrr l , t nr ! { !
tri ::rl rc j
rL .tr, t , LLr + c { L. . llL i L ,:r ,\, I :r
ti t .: Lnli nr i: ; r , : r r !:rL n 1 !rl r:
r,!: r ( r F iLr l L! ! n!r ,!r r::
rnrr.r..f!r
!tr r !L ri l.-rr1!. i| 1::i,tl

i.ntiiriLrdpind ia 5.90i1kg 51c(Lo inarltirrrc
de
lo.1
m
la
livelul
umiurlui.olelalrtulcjre
l)Anir
cel mairldre lnarnifcfd€ rscitl.fxisti doui spcciidc
clethnl.Lna lr':iicttcin.\fiica. iar.ccalallri
in Inrliasi
Asiadc Siid-flsl.Trompaflcxibilaa clclantului un
luasluns.tixat dc LrrLza
snpctiotrr.i
- cor')Line
liniL lo
100.00(ldc muycJri
;i cstelolositi peolrurrifos,li
piLit,fesprfuli0hfiinirc)i penfrLr
a scoatesrnclcputcr
rticcca de tlonpeli. f.lcirnrLrlisi loloscqtcfrldilii
l)cnln!lLrl-iti,
fcnhll [izL|rca c0iil dc pu copacisi
p+Dlluit sipil iD caLtatcaapci.Elcli:ttii ttiiicsc
irt salanelecu icrllrri si ir zonclccu 1Lrli;ut.i
uscnl0,
ca li in r.iilc lluril0r yi in
rnla;lini.Porsirajrrngipiri ll 73 clc
,

,, - , . .

L ,..1,..t... ; ^,

.L rL i n Lt r tll . . nn- f : f,rr.1 L L j :
l i f'r:L r L r l Lqt i. nr 1 r| rfu
r1 (l
, \,i:Lrc(:nir )rn!.)l
rtr

lLrtmcfirtrililtlc.in r'rcmc cc

Hlcfhitii la lucru

Po-lii narc de
mancafe

0rntnii{rlcNr?i
& tr1:riicdi
t cliil iir.,r'., rf:Lrr.r. inrh:c,fil
rjt rt+,ci orc!r.I., gi.. ir jrrri ri, r 1{:osLrrrc.
+lciiriur!rri
]rr.ri i:rrilrtis:i r! i.,lf\jr!.i J.
.nltL Ffltflr e r:ii f, h.\l.Lr: !r. ..i
. nrtrri rri+LLr:li$ rnl:

, J(
-l

I ir|]1, I..., I t-a.,

Ur rlctirl ll ro iinir.i
ii..i.: ricrn ljlll! (c
ri::
rrfzr, r:c[!rle.
,
crita cc c.!n.j :ir(rcrili
rr[{Lr]r .6r:]rtrcr
r'rr, r I sf )Ltrlr.i.i

.qii

nl

.rfr tal. c
.,slin:ri

,

z
i

,1.

'-&"

"-..f:;1.

,7

z

Cdmile
lirrril a ,; ..l .lorrons L"i n .l rornader
c if f ilr
vicuna$i guanaco.
CInilele sulrt
bacLritrlli,
bl
picioarclc
iar
lor
au
doar
animdlcrlurreg;rtoare,
IE
doui degetcficcarc.Drcmaderulsi cimila
bactriarliftiiesc in dc;clt $i du 1aliecare
pic . u r c o l . r L cl r . e - p e n tl ud p u l cd i h .d l .c o(

solul sipos.ViaufiaSi grunaco(numitgi
ldrr.r)pot sii.rsspircaeruLrargfirltal
podi$uriiofinaLtc,iar blanalor groasile
pennilesi rezist€la frigurilcaltitudinilor
L
..i "".
rna

licNir rL,rr crniLc frri
cncoasdllc lr,i csd if hi.i
nn e famil! ., in Muntii-ilrzi
dnl Anonu d+ Sud,undc sc

ht{n+sc clt iFbii t !ftc fl,itq
mL.i FrecrfetufmliesleFzrlir de
uDmxsc!I{f {h. A+csLn
rlcrtir+ari
rcttll tuftn.i dc Frio.le trni

@a

Mi'inH corp,ll.l-t6r.

u9{

Rilspilndiru:MunlnArt. ri,
lcn paD,i nordulr,rrlriCLr
DrrLhiE. ltiintilici: m.14,rd

Cervide,
.1

glrare $1Dovloe

Acestg]1]pclccopitritec'udegeteparccstcfonnatdill
ceeacc inscamnici a|{stomacurlcomp]cxc.
ruDegEloare,
C:indDrinenci,elemcstccadoatpuli11frullzelegi icrburilc.
dup.ica.ele inghit.Apoi. animaL*taducehranap,r4iaL
bine,Girafele,caprclc
digcratainrlpoiifl guri $j o mcstcod
oilc iii caprele)aupe cap
ii bolidclc (vitele,antilop,3lc,
Coamele
coameascutitc,iar ce$ldeleau coarncm,]]lifica1e.
?n\,'rcmoce celeranificatccad;i
asculitccrcscpennanent,
crescdin nouin fiecalean,
\l ii irr

':

@!rl 2 r 1.+ fl: cdda 5+

R:l$indinr: tro'n,t -{&iciL,Oi6trrut
r\?nli, : ji koJ Jr AoitLi Lii
DcnuniruR}riinlifi.[i (irrttr

Dromaderul
Dmr|trd. ii.unr fu.,.teb nc
drptali LrliiF nr d.fctt. Uicchite
tinii'ite tor s+rrorin$idc,p+nlrui
nu itfr nisiful tu lrdnc cc buzcl.
durclc pcmiL sI rnan!rcefhnleLe
tepors.alc d.$crlullrliLi a se l1iu.
iril{l.x+sc c0codilpentrua srucr
Eisimc, P!,. s. hiNlomi nr iFl
i, cnlrgicciid. nu Daidu t. tlcali

Clprioira d.
,

LaDflOa.raoe " t i

apa
Mi.utd {iipn$ad 4c aF
rre:pnnnn.l,r nii,0ea
rn!] rctu€ Are sfdr'c
coco!nt,un +apmic ii
Triilcilcnl
ticiorc subLtrr.
pndu!.in atrct,erear]lclor ln
Linpulalci scodihne$en)
runlu.ilcdcr. lioaFa, iese
ciDtL irrbrri. frunr{ :jLi^trl.

*eNncx, mnriin+ii ti cratli,
!i€rmi, insc.tc,l]c!li 9i allcDr.l
nxnxlcrc.Dnci csleinEnnrdti.

l?STirdir.r: rcnnL$.tokrl
D$umnah ililn lin.!r /t?rr.,i

d

Cerbrrlrosu

I
|
I
I
I
I

V
!

*;f

moscatdde
Ciprioara
piclure
pa,tcadcjos r cor
ilNrlula(l
gl$di
ds
moscaccrsli lroPului+
duftunlic}idcu mtrospulchrc,
luniLmosc,IJe*rc malculii il fobFF lentnL! tntc semndlct!mcIrl0rib Fdoaft dc irntercclcre.Ci'
!'iod moscrtiarco blani pcri

Maruli ti fe klc kii+sc nr
tum. rcp.nrc. Comnelennscn.
lului ccdin fiLcRru
!timi!2ri,
finldinloctrited. rll{lc, na1
Drr1. In sc/-onuide nDcr&cru.
Dasculiiluoritunii cn;lii. cu
riulo(rl Loarnclof.
renln
drcdli,r de i se

{

#,:t:ifi'6i:',."

I

L| mg+ot,ima
.+/ lrlir tris inlmg.

@@&

nr[rin!r:.orptrl ],6 r,5,.1.+ida
InroFi,
It5:Dlindinr: iodtr
^fn.i.
trrl$dus ni
i!r&, Anreii.r rjr ,\oldi

hng !i idn $ d+idinli c!

Caribu(renul)

cu licheDi.
sdhrinoqrs
supdiinr
mu$ , listd, iarbi,nqchi ii

Crdbu sru rcnule$lcsingLm
steci. fcccrrdc la.m ar coarDe! i ms c u L iit if e m. l€ lcL. n
cclclattespc.ii,do ttsculii au,
Rcnll seldncirc F,D! de ohiccr
c! lirl'+n! vde. cnlftorcilesI)Ie
noLd,pdrttu a s. ldni o ic]bltjlc
sluMetrrcsi c! !ianlel+xurdlc],
f e mc t c lct ilu ii
{ ' iiL c i in N' ris .
V J ),

Elanul

\U-'::mH;,

ELatul src .el Ni Liiuc
ceridclor Arc conn)e

t*,

t\Fi

jlttrims: idiOu!2,5'l ftrLundr5 12
R:liriidircr: 70trclicilc m i0{r.N
{cNDId
ft Elrol.i. Aiiri tl
^)srLi
nL.r r/..s
D.nmini rtiinlilidi

curlarnr jo! rio !o(nme
dc piclc.!€-i rliituil dc 8
lnma,cl,rnuluinlnca conufi
dr Fill !i tFpi in zip.dii dlpi
liche linui.l,i. inorti b c,
iir vdr:]infi i|l riuriti ln+ud.
lgnlnr r pr$c icrbudle
atag
acraiicc.l\'iasculn

::r.d
. tr:s

depaDpaDc RrlP .Girala Girdta liii+$c in sr. Antilopaamericaud Unul dnrh€ c. .3m.tcctcTc!cricolclc Okapi Qkapirc hrihcilc cu iirilzc Si usti il.ir d6 r.pi{or in lcriaadadc impercchcrc.rrzd vidini i'a dislogcrl locuidnrrinie Cliprlorrri accasla {o{. casc r'nallila alrurp+5 In.r o /t m. frclungiriin t4d. dafa{izi segils. Cu piciod{lc ai girul ci rini$.l 1.n cl oclii I flcoafclc Durg lc dc !c !jcioarc sun!mlLrn cam'LtldlTii$t! si.irrpie sunttot lcn!ru ci T. incil animrl poatesi-!i curele.oncie flai folositc lcntLl xgrknLturi Ir tnllulzilcisc odilncllc. d .:.!a fricani. fiitul(cl nd iLrxl(aDi xl+xistcnc. r .gcj in piidnri.va sntede citioar.! riac !i rc in6l lc cu ah olt.rjLcalr $ftt i.c rj$'d. 3T . de. iar scda s€hrinelle. reer lnn.. anl loli rmerir i:' por.f. c! n4tc fur+i EsuRrii.l[cllor dii juglli li Nlirine{: ldlull.:ndjru: ccohtrtcrudci.&c esleiliLi de lNgi.d Dl $re lr orejr de e!e. Ma(uliL au roa.Ntr t!{i+xjs1i {i.r.n! icunl. lurgi.le mairaFide mamLtnrcdLnAhericn. lscnnniLoiir+ cu .Nrr !l rDel.h icfbilrilcinxlr+dinlamps. Mrrd nrillnnciipcnni(c sii sc hftin{rsui+u AuPclc $i mugNiido DrD'nnciltiinlxiclj|rnuiJ po cHgile sufefi.. tdirpAldirc!: Aisirs ULSrd I rulledc tc crengiculimba.€ ale cotrcilof tr sii d.

iLrcillxE de irbE FoarFti iL sure de al)i Pnii sc !$. turnc urlascrlin mBie a.riorda Rtstlirdn$: I lir. car.Antilopagnu ln sezo l sedetos.ril. o blan!Llh0xsi. in sczornlrrl.stli. yahrl. ar+sull ac.Mhl lmNnor sax hunror 4L p€r.tc tuniur ii @ c+laciln zolisi h $fintil rcscsa schtucd. o lnarcsttbrlitalcpopj. I q trli sli rczrslr h ftigul 3-t .I'€ oL rstc$ du b+ljnc niibat distnnlemrd r.coiji {tc Yakulsilbatic In ciudaDirinli hi..l r!flncl+ sc Bivolul de api asratrc Eivoluldc ali s..i!curtun.cu. n dnl}Ul zh s. dEtrdhilna dc undend.iode.oe cca mal tmPrlui li!:ilindu sc in niLnoL s \cntundal ln dti. doar @Q lfirnnH: $Lpxl2 5-l.in snvoa !ftiLuii. sdnliid atlr.arNndcn.! idbd ti altli vegelaiiccarc crclre pc.d...kk dc S$d D!o!4'r^r rLiinlmcli:rirarrr Bongo Bong!kiiic$i i! paLdre Esteu iaiarltrtu lid... bline$e l! incctulul !i la slliriilLnzil€i . ir 0u! ceFile pe ]}anlcLc izolalc a lc n ru n liloP i it u I h ilu s \ i zdr+n$( itjnLrge afmapede pinrdnl Do qscncnLia.

itc aniftnl! mgniiice sel)ol v.rili de.p:1.nl .tupid!c lererus.giisilein lidNc ln 1919. d. r.rotltul In r4nl:!: doe. rr !i rLrii rlscurdu!i coFci lulhurat.lnindusc irbn..noi k. ci.undc s. lnprlclc lungi ri Inrgisunrrdcalcpcmruriscoljtin nin'ol.ui l0r.G iuirimex: coqnLlr.h. i {l t: r f f t ..0n0 A.! irmdtit. Dtrhjrii zifrhu. n atlinilori in ciDtilc i.xndabilc.leLjgi. I in"rr.ric!:r or W Rhebok b ! : u uubl .b .?q cDR&iir 4i cn lri:p5rd rcu: rtrdrti|Ji. ift.$asrbizonieolcnL catrfi r frsl lisri iLrliletulc. ifrItrechcrc.sculiidrc iiile.60 de nrilioancdc biT.dxbrid vin:toni i dcstidurnii.{IncniDtat dc lci.j riahc lLa d Dcvali.sp+cira disFirrl in stiic dc libcnar.r r.itdemultilo sccoftLl l9 f* criheaoloniiriicur{lFcnj. Bizonulamerican Odi orn.it !u nnr Lirnasdoattu ju.dd atrrbn o drilr al.ru Dcnrn'irar{1iin.runar+1r!rc simuhle. dsrtnlicrLicarribahtl si sc d...cotacJ ghndn.x de :.li*re saurtlc innnxlcd.ltrhrclrc nanrc.xi aft i{ dr Sud Dlr!'iirc* ruinlifi{j: P!+q t isFiltrdir!{: ALaF . Aslizicristi h lunc dproxinrti!100iic bzori cunlir€ri @.tLri o s+ Lechwe I-c-hsc $iL!re rtrjunL l.tugc salhrrj F inai ir lcdnuL d.:0.nJ. hitclrq{c ccxmaiDlrc torc a lnnlului nc+e p. searufdc n. s. lLrdi. iJr lLrD)cti rc lrin+sc otrid|bi BizonuJeuropean BizonLrl crropcx'1..ri\!indi'.. deatr'.plascz.+rctrgi.nalc ti it rcucLartiiliiies.orirrrllbiirearflnrilc Irrccrjialo AoicacndcNard.dci arrriz!(lonlin pdo!iL+ rrtr.nrapalrtrii adan.

rr+lrl dobhrlncxL)xnc+csid Imnala / an:i. in t a ie ri. fc...l :n '5! ' !r . t. t o:rpi .lri'd: !..sr I ' fi :u .. intil..ntlarr(c Lju..nsi..\( r tr l.lx \4ridcs.r. Nrnrl L5cnlirrlDrcn. :\ . rolnincil..ir.rc F.1.. n ic i n r+ F jc i+ c s..r.ti..r.:nprfell! Ant.:r:..!rc utrL fiLrhr nrindq $iftlo uli Lxrerrir(sc .ar+rft.. " lli i/ ut clcextrr... r\iir.t.irnnrr tiinl jlicii !.ri 5i qhi- cx rr)cr:iicrr.:l ilr rcr |tsiptr lui iilrrirltr Cii r+.rr.i ...F ir rg Dc) {L L r L n istrinir 'rdri (( nr !r *..ser s irrird d clrn n a .:r** t -.. .r r .... lio{ix cxlri ica-cri}[5i.. artrlii \! sa ru artri!.ilor 3d.a.i+aLr]rrnr ni\it) .i{i .. ( p c ci Lc. ii."ii..orDarir.:olri il1.cu cotii.r:1: R i i . .lNxl Uoprulul4r irpi..p. !xrr.p i n d i r.".gi./.orlll.O ...DLll..di. u ih a h n l . r.."..ALrti)opa orix +rr n ti..ir inqrq[r.ltrLc.'!{ i r o rluii lilir. p|:ntrl ll.i l).i. iZ. Irla rnLiitr 11iin!ii:.Lru I I Caprancagrd.:. Iamrii.ihpa Mendes /1 . r r i5i clr { r . li . corne 'mpi! .*'i!+r.rtc sii !nr.t".r liirin nf.liJr 35 - - * ll n.tc rrLrc 1d! ftr.p. : :Jlil:. r-------:-_"+ Saiga Sailririie$e i_i ulupriLr iftlt+ crr rd:ruji. c. P.t -.l )i |. Dsnn{r rlii ) p. crr..!![iz]e.l".Etr.i::J:1i.. r ir I .] 'lt. nmnLn rtcl-. !rc cn+a.i : ro a rtA l i .

orni ar Ii nilsrls.ordl tiribat salanarfrioani.nnorn€ Pehm d $rprdltcluiir murlii silbdci.Iullonul(rccodic lungi.Dlc ii sunr:ra. ql mngarii.rti de lupi.dm .i.uic.h. boriDroscalr srpricu copilclcin zipadi !i ghcalidupi ru.scli.inL!! t I . oiicc plaDte vcgclal. Dutrmiruxn in'ffiltr trri' 1l /r' Muflonul \.cc. Picioarclcau un sirgur degetcu o copid.cifomcazr un ccrcdctcntivnrjurul t(ilor.cu patrudegeteIa picioareledjn 14i $i trei la cclcdin spatc. Aceastale permitesi alergerepedcTapidisunt fiinlo grcoaie.cintalncgc.li.4dltlndn4r i+rdp (lirdsi DElndircr ltinlifi {:i: 4lib|r Boul moscat In Fisaj inehelrlrl lundrci lnr8rc]ice.Anin1aLele din lamlliacelului. cu ooamcLc indrqirlrcstlc cxtcrior Caiiql tapirli " lmpreundclLflnoceritcaii $i iapirii forfleazi un $up de mamifcrecopitateimpare. el ninlnci pndi.tdicsc in grupllri$rsehdnesc inclu:ivzcbrcLc in principalou iarbi.tri {i riidalci'i.Zcbrolc au dcsncloLcdc apiiir do .scl+dc {p6 Bhtr1lor $lc dutrlri .a i9i p€(ccccl noi inuh lin} iinrsi su. !apcc | | ii ca:irnc Zebra Grevy Tunnc dc ascrnemrzcbr.Rinoceriiau trei degetela tiecare d:nrreprcioue. \lilri'nlx: corpLLl:.scurte.iclusLv onilnutu.prcroarc s.

r r0 1r !: r r .l.i[r5Lil[Lrr! [ | rn4jrr r. :r(( rfr:rf L rl lin Liti |ir{! rro'r:i . r.i i.:r r:n. !l r'r. triLc sirr!.itr litr L..rr t. (x +r:rc rr' c ir r.'(.Ritroccru]ncqlu n!7i {LI].1iJ :i- sl r Lr'rr.liri m. rnti an ti( iif:lrilt LLr. c irl e . r5tr/.:i.l tl :.iL. \. n.ii.l!ltJ!r0 l. S:Ita:r:lo' r f ff .1!a.'a iLrL:rtl..l.J lrl il ri r.i Lt IfrLru . d i llas lr Dr.r:rLlj fL J n^ \r..r:r iu.. !iJ. rnr $.n dr SLDrL:.Li inLr:ri.$.i L l. crllJrirrxLiilNnr:rc. L n ! .1: r'r /L:oLr::i+ Riroccruldc Sumatla rrrl rii.. fl:i.i ] LuLrr i:i.lorq.rr l.n.i.trlt..r ltr ti::nr minnn LtrL. ! ri c : r[. llii: Fin .. nrri ir fLrrfad.L: f!:rIa. : nt ^!.i jii'rrr.L:i lt rrrrr r:rlo.:.rr! Ll:::. rr fiL irrrl ir xri crrr iili l . t rrlri rr|.o.nrlir li rrLcrr @@" Cahrl1uilLzcr'illski . a r d o .!\.lr rlii\Ltrifr Cf l).! Lr.:l i/L r i i :be nL.

( cli mai nrullf !e hrillcsc cu plen!r. r. incluzind grupuri c !cvcritchi gobolnnii$i castorji.do$icxisti li doui spe. rod rrrLpr ]lfLici inrldurh aln .iLr oru /.bn. T e n r rr+ l+ n n lrr !rur.fiind lipsiti de coedii.(c(.r. !e iCliJio!!$c pimc {iilci . .Ielurii suntl'oarte coDrLLnl in cclcciouiAncrici. Dor lirlfriLc uLlrhnorrtunannr. \rtun kln.il.pc cu.h'r.(.rim ilbi. Pikagi iepurii Pikanordic lika tdicsc in !rupNi ijrn irh.iscuti{ipcntru a puter roadeplanlele.prrcl..nunrn u rtiinifi.apmxirnnliv.td -a i ' . con$0ir ''l lan{ iq( snlctinugui. n urnilulag. ! dciroTncadiLrDici rirnlfn.in toxteripurilc de Iabitat. |olaf tucblur dc culodr{rftr.lT dc spccii.[: l.. Bhm {lbaliie*mitc si scrscrtrilri dc nlri.dJ Pikasunttunimi0i dccetiepuii li duurcchiscurte $i ro1!fidc.morIc.irci $E rir. N+tr! hI 'rc r i. 0ar..coli nlici +i pr]lbaseSi piaioare postorioarc bincdezvoltate.\ ^ rliintifi..{ lf european .i nu nLdli hnnii. cc! mai tirre hrrr. llxisti ccl putin l S00 dc sptcii dc roriiotr e.tr ( rtr l0:j.Asiagi Africa ql au lbst irrtfodu$ic! succesiD AustraliaSiNouaZeclandi.iin iiirrdr Dc orijcd +rtcd+tLa r.i.i}rr rarnr itccrshd.rtlca ii dDhro{lr jarbil illvrcnc. in total.ir DcnlDnlxllijn.nr irchis. rituhiijlc zcrroaicalc Plmlelo."_l ? sxlli uni lahgi RilriDdnax hrqr.carc lc pfi mitc r:i llrerlrc.5lcrau inci{ivi . ar d d o \ingur:i nerHhc dr dinfi incirir. ceLcn1aimultetrSlndin nordul$i ccnirulAsiei.lcnl trDilcdc ianrn-Pik! saFiiin zipndi ca sn cJuiSilir nicilc lor @@ Nlirnn.il il1ArncricadeNorcl.Si l. !arc sc gi\csc in toatii lunrca..i F4rr Rrqrlndn!r: a3fdr. . la .nLclclc nis. lhi!n.Jjxiste2l des|ecii difcrirc.nciprh ' i. Pjka riieprrrii sunt un Alt grup de mflmifcre ierbivorc dc tu.oDrcrloiP.r! @@ tiMLi l'.Ceimainul1iicpurisunr rapizi. lturopa.Rozltoareqi iepuri D ozirnir|:l{ runl un grup nreredr mrmilcre mici }i I\n(dij. dc Mlrlo!N: rlfirLl rlr-52.]d.ruurcuhilungi 5i inguste.! .li. D.ltr:.uluara.

lc clclcpot si Eas. u s:L se Lrr.. Marmota inghcl. i: .! Veverilarolie er1lopeana V.oralc .Acolourde [ranr cs|r rbumLsrit. Allil shibatc6tupii1c arirlcpc Lungilclor picioarc dlnspatc. ia \corblraunuic. rrc iru i ' Punr nA.]rrurr}. UD orat l}onte rdlip{sli cilLva miidc rnnndle lcs din cuib nr dnpul zilei.dtu duti impercchcrc iu nlion nrnlc ir con'Lric$ Dlcs.vdtelc rorii ii foloser dirliiascUili p+ntu n sc hrani c{ conuriac comf.pindirci .!xc.mrl.rr' Veveriladungalii indiani A*ste !ni+rveverilesli !r n Fdmieritoaii zixr.!i $eaven'zxazannir pc al!r dDpffjcolc.ascictr idbnn I alt plane.iirt+ douiori! c x n c iL .Veverite. inrr tu ruib.4DcriciCcNod DraD'nnft itih lifi. Lmcl.Y/d. crir.ntul SaieloLfr .lc nascdc Iic ori l)+rn..Fafiilia velerilelo] includeannnaleca marnota $i carlii de lrecuc.flori 5r mtr$fi M:sculii d\alisc luplil Fnt'u linrcl!.Singufaspeciedelepuresiritot c.n. iilF in !jzuinE @@ Rii. dr ran minl:incii ciupcr+iti fnrcle.tuin Limpul imii. DoDnnm ! iqirjdl: . 5+ Ciinele depreerie cu coadi neagrd CdiniidsprccricrEicscirl udatcadiposr{ri sulrl+Rnc. hiDindlsc rL DUride+ocos. numitc. Celedoui speciide caslori$i pcfcc cca sare fiaimnreplfte a tirnpuluiitr a!i.c rruilui ttpiDdirci: !.. qi qoarecicu popflnddi punga$1lepurl-cangur AccslcanilrlaLc s!nl toatcroziitoare.lLjc{ prii Ir modio.Udl auaspectde $oarece $i lriiescin pidud d+nse. cu pungi tiiesc in Anerica de Nord 9i dc $oarecii Snd.runcangur. au Udkni . castori.

Nl rbcri+an +iiLrdrcefini h 27 kg. sc depLrseari ficiarrc l!irrl|lte marcpirl. obqii a. siadiescintot{cxLr. bini a. Icpurelecangur Ci d cst alaord su cilitorctlc p.na(ia'nr &vinc nnll ai pnFnacli$ l: I t tl $obolanulcangurde oesen @@ Accslatrco prrLcdLnurmilh !rriloamlor cu pungi!Slcciilc diDdcicrtiti Flr.itr ltuinip€ cffc Lcsali subbu$rni t b.rnlri-l.. dortiinsectu.ca un cangurCr:id sc p! palru hriinc c.rnicc rlirin'crco. aarc r eErz.ii.ilTli*.uidc R:liISndifti rrr LADrri.i.lc rcestuiavincdc la ccle doLrii tungl d€snbblrrii.f.1cm Rt.iun lar $ ---.c$t.c icscdim'icoF. +arcIoF rcs'j di.i drrik D.iiur s(illtff+ dir crengiiil5minr.vizuini.rcc+lc. d6tailc lLnisi.Chipmunk PopindirLl punga N!m..rldd€trr sln grimF. Clstofii 6triiici r' nzr. ryir:i$l. din.r aI).nu'nnca stLirrjlicii ftflarrriirr DF'uninM rliin!ificii:r. m€rrcnn 6S .pitrdi'a: Nsrul shcror DuFrmkFJirrdi!!: {.stcil..angnf su! !c uigil+ lni picio c dln spalc.r fi scni.Dtc.cstcapo! il !inplulccn |uni nri alosrndicirt ]lr +urD.: t ziLcin.irF Ntr hibcmclzii.rfdrL arnerican Castorul liindlrin c cclenu' tud rozilriare. drnc!rc Lete nnaplca. fdfhild nr citrrdrudcDrci. cun.irplat ln lorclc uscilclr toatcsii nu bci d. crK F0alc1l $ q*sporrdlii lopir..lov i.. llsrc loar1.i iii lclfcc ceaML nec F|rc n Yicliistb pi rirltu lizuini Fc $rc le slli ctrdinliialculili dnl 1'xtii9i or l!!elc luilrut. doajilsi crcngut+ r in atLopicr.Ei co0strui.c rpii in cursul!ic!n ititor(c clil{ hlair ni Futsilc din Iliirinfi: iorll! t3.i.clsi d Llcbulbr.so fe.5-20n1:.c zruanl lizuiri $rnosltcarcs sllt*t& ]l afti.tr f I Chi?muit ttrtine faDiLiei vdcrildor Sc adqr.l. frocl+ii sctr.

iiiclLrintr{n adii ])ost]n csrc8rclocunscporxlc tsnlru sontr ii l'enlruprclizii.n: cmdl ft i:pnndinn.rpdl .:n careisi lini:n As. sun.ine{lc itr }fir. snnt dcti unii se hrinescti cu ifisecte . Vi{i Ii 2giLi.To.i$ar+cilci1lrioirii ltciryi iis Fn iaibilii lcgoalia dcnsl. pcrhl .driar au degctclcprinsc pe4ialpdntr-opielile.de lit pidurilc nordice penAin de$erturile qi pidurilc Arncriciide diDCanada Sud. sl soDolanllHamsteri cartiffi ai HamsLer.r l2 pu ila vatsla ilc doarl{ siplinlini MJr. gi$tcin toatetipurilede habitat.iLoare.10 .gi goarecii din $obolanii Lumea Noud grup Acest de rozdtoareconlirrecel pufi[ 400de specii.Celmaiaeobl$ntuit diffieei estclobolarul aaftilipracticlipsitdep.$obolaniipesc:lri.rr roryd l2-22rn: '.u somirlc.ircr6riinriricirr or.nari. po!c&ahrunaIa vizuini.tisunt mandtorideplante.rrr .truD. b n n' bxc d( trD onn debumbac $obolanul d f f p o r sti l lJt!i + uil ti + hiar!r pi+slileii po1sii pcs. t'czindu-tcdin lmp in lirnp pe ru r se hrinidin r. dc apd. sGingcr{i rullai lMnli. sc hf.rh !l rtru l d r deArizona bumbacxpr Soholxniidc D!'uoirci J(n' fifi!i: riq.gi.x: corpul:2.Jre ili sdpi I R!flindirr: dLncrndi ir M$ .pci D. Exisu douagruprmde $obolanicirtita:un grupincludedoui spccirafricancqi patruspecii dc.Dil.obolanli5i d LumcaNoudsulrtmici.. Ce]majnure.r.... Principalalor hratd lobolanul plantclc.aCenLr-rli. t.O cntu1Mjjlociu.Ceimai nulli dln.Celilalt grup iDcludc oplspccii.'h.mdsoard 30 cm. rn0l lu.ro.toatcdin Alirca.Ei s-auadaptalla coDdiliidjlcrite.Eiiri consmicscadilolorri subrRDc sau copacii schrlnrscc{ 'n dar{i cLrscninlc. Hrmstcriisc gascscin Europa.rni dc barnbus djn Asia dc SudEs1. robohnii-cerli!i vi?dine.ddianri. carctiiesc langi leui !i lacurj.obol. pllnrcvczi ri lare dc iDscctcI'1 Eli$itll!+rjj. grilunlc..nul!cas+i1dc slprlniini fchclclc pot iaprc nasedc $!cvt oripo r1npAnAh notrtrpui odnii Hamsterul comun Hrrdscnrlt.hr'nslc l libcBcdzi..u l" obrai pr.zctr'crc @& Mirim. $oarecii uria..uiascii crcvcti sl crrbi Fcmclapoarcsil d a n l t r c tr iu il. o dcpozitapcnlruidnl Dnr ooloDbfi+il lini in manicapdlic.Duoi insc+rc. ghDdc ?uiiinccp si !c la !iifs(tid+ dor 'r..

Mtrif.nh'irtr liinlilirj: ix. rr \ i \ mt r r lriiocs.liisrarlij ierluri.Aceitianu trilesc intotdealLna in apropiereaapcisauin zoncnli$tinoase.lc Sudt:sr Denn'rrc* tuinllli{j: *ti. carcidiesc in AmcricadeNord lii in norlul Euolei $i el Asici.r.Iutn.r. Dr obi.dL€le. Picioarclc lor lungidin spatc1incoryuldoparto denisipul vi4i iptupiar dc oliusccletol 'n!i i{c.r . c. penin I alrn!+ l{ iocnrlc cr hlani. Existi aproxinutiv120dc specii. I imd iiis ry n trtrrlrn prin Tilrdil. dnl sunttoli buniinofdtori.6 4tsun: cndr Rliepindns: Asr.tdcscnn. feDElE.tjrl.llnnre.lotrii dc pitri! La201ldc lrniftalc.nfll !+diDiDi h opt gcneialiid. @ ' r( $ r t o Do rlna r$ u ru rctiv r hliNqtc cu scmirrtc.r Triiclte nr c.To{isehrinesoin pdncjF cLL pldutc$i tr:iiescde obicciin gn$tlli fiari..c vt 'cgLna.it dc nl rff:nifefel. d i.arc pni 'ase +oDoranuoe mlaqtina. Toatesutrtadaptate bjneLa iu si solrditii]cdedeSefi!i lot sAtriiasci cu foarrcpulini apE.e ru t u . numifecotonii. borbc. s c u f t i !i rprostrrjirii pir Dinlij diD Ib4iisuntna .nrnn:ir i cslt sjrgura6a. idFrcun:Lc'r *h.roal. Lcmngii nEp slz.la gora$ sipat lli tacclizdna in xnfstri+rc delehndlc dc bamhnii Rlidiicina Accst trlr+rozit. ryi ii dFr. cu ace {obolani.s c u e o c o a n .. ln Mc t imu t c h .. ri. $ol2qlpni gerbiline.rrrNngrte dcasiDri lr. fL.iu 0 nod dc : $obolanul-cirtild rinAncc $ralL. lub zipadi t for proiluceii.scnnlc ti de mlaqtina.nulde inmdlir+ priheldm.+uD I ll liirtidini cirivtl nducriiton an g.oarecide cAmf Existi I1 speciidc iobolanidedrla$tiniin Alrica.Leningii pi goarecii decampsunr rczitoarecorpoLentc..Gerbilidclc triiescin Alrica ir ccntn veslulAsici..ei.[: l. lemingiqi f.\ifas !u Luibdin rn'zc.cN: corplrj. !i noapl+.nduscdc. i rip n rmic i t l s ] ln r tulosrlr.Jtr adiNslcscnnr n viruilE abnndodLti de! rrltaniLnal 62 DcDtrmiretr nii..drDr dc $obolanul bambus Ac+srsobolrnarcut1$r! gftu.Icdrstd na$c Lucri|orji construjcsc l}ui vrzuDr tr adunnhaDi fenlnL rc$ul colonrcr.ilt fc rosnri Lemingulnorvegian Lci'ingul DoFegiaicslcocularzl lrinindu-s+cr iarb:i.

. ft ltntri fr raincrc s.li ri nlLddi I lrii.c .s. i !+i.m .ir4i sallronolLir.. c r ' lii lamiliesLtnlco|sidcrali lbarte diunitorr dc calfe DrmD J{rJlijtrtilti: l.i\Jr[ D U D | t: !] ni i j i t' ]]rj ' l l : Ri5oitrrlLhi On{aLr 1| 00iri poiani c1e $oarecele !a 5ori. c j..rt'.ru r'. \o ri e... |"crcc!Lcde p' d'J ondi l : 4 t ' \ r r : ii 5 c . f.n u n o .r n.ci/i larprijlc polccif.i Lc .ccr .liliri L+ril -lrJoii. r'n..\.1riLflnl an::ir \r p : . ti dc cotxc \i.ni ct!l ri.htrLft l-a Nml sario:tsii arr.i!(li. rr o f l g c i+ iii il d n. l . nlic idb:.I hr' n:.. coFa(iln.. lu ! : L i. cnii{L !i-l ric. o. .lx.t lLRjctnid.hrliicnHl. obiucL 5inoilnbrju.\1 .Cerbilulmare Ilsl[de iir firn:llr enb d+lor rcuindsllL i?s. dc fr!'nii$Ftat l i l ni n!r 't r.i.. cnc!m SoxrcGLc d rtfo c{lc nraiobilnuitcozi r.tr d'c r r u ll.r ' 'onL-lr.xzli rcctl i -{nnnircxftu nirinc..lilcixr ir. oeNni orn!'dc5 flL ftrs i" Lun.rcsi. lni f rir.1rNrirt{...'1nrFrlc si itt. li Jc srtrnrlFt lini srpr3r'x1i $obolanigi qoarecidin vecne Lumea jL' Jc slc'i i rru " rpr'.n(rua ciLrlxscmillrt Nft L! !i liol. dnciidista lrfrni iih +o0oLcnlllcellulltL +st. iro lt nn!4ir+.P: 1 J. @@M Mrrimtn lJrru N..5 rr R.tr.e'rnrLrr.r $garecclede paoure d! tidu. lr .*parndir+ra.rape Y 17 1 el_ A-e. r-.\tc rri1"r{esc ri.itD!'ilndalr) ntc rPnL. o liruli .l t r:.irlxf \r in Dc$tulCobL.ctc !ii inritri rorLlr rd 1 ril n r f irn s . Fl . t1tti. . rc i liroi.m din l\lJrr Icscsda lnl flrib+llu dcq.d in .ietc . il..b:1.n. l nr. 1.L. licj lcl dc ndrFtntril.i.nL !r1+lrtrd N @@#s nl r?iLn.' !iirnri.ul e5 r-ras l l Ror-orj t.D .c !. d L c .J i 'oD nul ccf ilr '.

! sc xd.pentrua avearezeNe colpor|lcdc grisiffe.. i ]rifihrld: qrDul i 3 t cmrcoxni Rrs indiftr: .ccl mai nulli hrirciogim.lEle din spr!:.Cclc 12speciide hutiatriicsc in insuLcLc mmite Indjilede Vcst.rl:idliLieisalc..chinchilla.IolositcpcntrusirhlLli.Mchilc lmgiri cr)a{ta slufoasS.x lriinfinci: nLt( iqjy iosrdesrop$ir ir 1938 Porcilepogi. cu mernbrcpostefioate lungi.r . .loaelor medii$i mari.in Amcricade Sld..' Chinchilla Cu oclii lui inorj.caDlDara . 64 i iri'uor loo llisPindinr :2.Icmclclcs0rDal nar dccir bl.ndi dc pani la $llscpd fie.nenci mai mult.adici idrnndorrn.Noaflch. cstul Europej9i .nunir.i hutia . ohiroltilhst€ ur ad'Flltuhos. liiiesE n.r . Capibara iiestedeasemetea il1. cnndlrn dc nLeci€ De nscDcnca. e.{mcricade Sud$i esLesinguru specie.1n6niD+ii ridicdpc Fici.?itor lioi se d. h.r pl{rte iiiice trorLii nc Fhnl. sc hrilllctl{.Existl 49 de speciidc ]\ft s'. l-lirciogul de deqert .postalte ziu ii csrcporlcsi 'r siilibemeze Acc5tmzlro. Sennnul!$c ianr.dI n silLnripepic otrclc dnrsiDre.plascqil lnn dE!.nr:iru rritntinci: airr. IlibcrDcazA .Chinchillaqi cobaiisuntrozAloare caie ilAicscla sutrrafala solului.cr. o pirtc din corpSi coada.d Acesteanirnalefoattedifefitc aparlintoatemioi l'amiLiia ro.bltii. D.{ccs(hiircrogeslercri! noo!!ca. $i hilicscdin rezen'eLe dc grisime.lorboa.\sirfenrr: Drnun i!ariiinlifiri &Lri.carcbiiesc iD Africa.'* t. t '' r ? t' cooal.i' D. ciindi'roduc doui gcn.33 m: cmdn ionrlr i{L lui clil.Europaqi lordul Asiei. lorcii spino$isuntrecunoscud imcdiatpfin spiniiasculilicirc 10acopcri 7. cn.l Jerbon$ult rozitoarc lnici. liLilld Llrinrcu labcl+.trezjndu-sc lotu$idin cl d c. mi de laliqj$erclLdiD I .!c (arele giscirc ffcciind pdtr trisijt glr+llrcl.cl ciuri scrrthtc ti 0scarc. calorii dc poste100de indiqzl t s liincgc cu lloDte De obi.Existi doui fhrnilii:unnin Alrica FiAsia. penrrulun l+ dc Ltuni ii.pe r u.H6rciogiqi jerboa Marclejerboa Existi aproximativ21 de spcciide hArciogi.c hl.in Alrlerica de Nord.irrd. strpto riuunii n.{sia. Toaftra.riflidin hranrocpoTiri. .{r/it/!lsir.} .iar cealaltiin Americadc Nord +i de Sud.

uda Rispttrdi.ri: crrr b6:BiLDiiA cobiitrl Porculfeposcu creastd Tclii det.Anard€ Dan8nsrcleti . o colonicdc piiri l*40 dc t:mili . crrEr tot dcsprinde Acrstporcpposs4l{ji. lhnk. dinl.r.!.rcutrco& inncsr!pl+iaara scufl+tl nrc{li Ilior. carssetrrutu lehInt alrodrc.ilurii jD stidci Din nitiiicire. s@e DeuEi4r Jtiitr!in.i.e dc- doar ulcchilc.ticslc de obicd acl.i: .rlc sii daut hrrDnti ln coFci D. ilrnoftptedsc adipon.rt!dnl iliiDliliii: /])iri EsIeacrivzi r. n8ndo m DEnbrusuDlinmtar l)c obiccjsehrnLcscfloalrcd 0.i *ijn dn.r:. penm +i esler. in zofiSlIa dl'us. ti ind crF..Hutia 1ft0c1.. ui nn animrl'+r. ochf $i n:idl€ Minnr+[ n1Drircipalp]ante.Triicitc in glq)n' fatuiliile. A. pcnkua sehrnni ?orculleposde copaci CoDulsctsluipdn ktrloscsloaco|d t @slm s.care!c hu rcl i t])e.l . sFtdc poi@tui lcpos cucEafi ajuig piDi h :10cm luginc Dftii $c a|ncnjrFrt ataci +uspalcLc. r{r I'clrc{em cptfr{i tunl]ulli ir r])i.i: c'.olirt30 6l cn! c03!r R6piidira: BollvL Bftzilir.icsdir ddiipostuo tcntnri seha|li cu iarbiirilhn?+ Capibara llsrc cel rnainatu rozitor edsmr.bosrelre tu lnttu !iai. nrclusivrcy.i: /rrd?.( Mn' nN (. o i? lu k mict iu n c rp ruLr.n'rn CoLraiul silbadr.micoxdr liispinJrrc. iali actiofl p&rtesriprin'llilucruril+..u41!Lgr0\' Arao c0dii pn}|.r in zoii !iin anuig [Ihim.ircnc 1$: . dii +arciese troryrea.gc iDtu-oviz!id srn l'11ro cr4.r in inot $ sdtundtrd. ruldnidqplmlerj iuclc Iliirinr!: colptrt 20-ro.riinfi iDtuodurjiitr IDitiik dc vcn de oirr.ol } ul . inFPanit irrmic(lcu ad6lrtcpi. om_ N[rid+i: Noqrl ]0-50. A e u r1 .r Fsii nr Cobaiul D{u'nir.aJ.'1!1 Drnunini Jriitrtifi.Este un bu cilirilrr ii po.rice.Dsili.l n:rosdr r!ai ! Rlirpntrdirci: din P trDit tii'ii irL. ftici re|1ilc.

. '' r\ccstctrisalturisc rrrLucso . .. *.1: ! ... -.dcadlplarr".. r :\..i ::: : r r lr hr ' r r r . lrnirnalclc si trliasci 'incolrli.. . polrfL I.. Lr i i l.. . inchctxtc.: rr-..tlicllr'crnccunr i .n1t:' afrl)i[cca ]riltc liunzealeuLtcirnsuctcr plrr.. r fr.u:rdirr"rle c:rpLrJ pcgteluipescarnlunii .il .d . rr-irr.r. .i inclutl crlori spr:cilicc.... llri.'5i cunoscutc srrbnLnrrrLt de .t. f ir6 .tr.rl. \:.t. dcsen.1-.dritcllld(.{.....:cr'-' rl.dar totLc ltccslclriltc clr lfrtlnlclc silloati sqfat ictuirlai binein rrr-cliLLl lor. r''ri u. r r ir r r L: i .rr rl.cocoaSn ciLniilei. r \ : .:r al fl dcscrlLr:-i licrbinltsul tilrrllfil.De ce au zebreledunqi? rngilc zeblei.is:rurJr p:rr'." .crrrc1 r:rri .siific rrrlla tfnsirtrri c\tlaorclinare. :'. r'rrr.

ftrcecaze dai:icdEclhYa do 'tLaidt Dnodl dc rwe ii Jcachide 8@ uri.rLii ced c[ etc ljul1ebletcr.Dugil{ tipilDtud rtbLrinognnlr .{iqi \j ioslrhepJada. s? . rdunc lopRrri 9i$ lic in !igunnti faritde pizii. ndJrtul tclior duli. Alll pcirivid su q .6riecu$aici proldr hnihe.2nun rj j dcoaEerni'nald !e lede loorrcu$or pre sa{aft afH. si s.A.aEo.cbEi dnsuntpedru .ex!. un ujm! Laaltul.dnit Dr.orld f&..:lc drleritdc l.

.

sau incubatd .ge -naju variazdde la 10 l2 zile pentru pisirile hici.escla ahitudini mai na de 8.tii!ut. Exisfi dpraximati\j 9. pdni cdnd ii : pa.c r hrmeilor Pesoinliisunl r6ele d€I escun i i+inu 69 . Perioadade incubalie.Ele au ctlce t serul.dudeFbd demare Denmcer nd DrB !R.Puii pdsdrilor suntprotejali mai inldi de rcaja tare a oului. pdmAntul Si apa.ate depunoud.adici timpul in care pttiul tcJte in ou.004 de specii tliJbrite de pdsdri. pdnd la uriasii vulturi Si la rapizii struli. PAihlc dc roNn. cutrx arli pdnfiru. de la miuusculelepdsdri colibri.tii.Pdsdrile PAsdrile sltnt printre cele t 6i de succesviellitoare din lumeaanimald. tu slr! piei hnh amp nr trpi.pentru cd ar deveniprea grele ca sd mai zboare. tnjurul Md{ii Moatte. Segdsescpestetot pe PdmAnLinclurih)pe piimdntul inghelatal Antarcticii g[pe cele mai indepdrtateinsule.000m in llimalaia si la 10 m subnivelul mdrii. Trii. care estede obice[ lixutd caldi . in greulate de doar xdleva grame.de cdtrepirihli. t]Itr-uk cuib. tc. in ciuda deosebirilor dintre ele. da nds.Le-arJi imposibil sd-Sicarepuiul in corpul lo4 ca mamiferele. pAnd h E4de zile la albah'osi -{*iti Dcsciruti zbnaii nl ldgLrlLnsnlelof drn Cualul iuine{n.

:u ci. n s J pr l* s. .Totltepisfuilc suntacopetite cu ilenc.Ce esteo pasdre? O pasireobi$nuitliareun corpputernic.ili'=l I r. d! (einrLrr!c. u n.istun I ltil:rffiTii: iLeloNrlor ri vrlLu ! L rrr .Penelesunt flcute din keratin[. ' ra.u d d o r L d r lL r ca l stn r r iLri A lsrc Nrr !'r tr$uu nl+ry{r':.r.cr.Suntsingureleanimalecarcaupene.l'. p c c a rclt o i.Aripile sunt.Lrciin ld!.P \ o'ul .cum: Piislirrl+ 1i cionlc.lc coziiilajut! salifcz{ ir Gh€rclc i)ulcncc ut o n f a . pcn. r\dFil! uacit*sl$ iu .modificate. ri. . Shcrfc. Anatomra carcstrupc crcnAr.r il illflii"':. ntr-crLev{kMUltrisuxttolo} col?ulti . trlc.f 6 descrLljunirc.lriuntrl i" ilit.dLl iDcovoirrTorlt lEsildl. picioareledirrfa1d.il"ji dln nrldi .'l:.daru$ot douii picioarepi o perechedc adpi.nn-:enor l . rNrrlL m{hc cumrr li c4r'nu[nu!au p]( $ir.ih fo c porrlitc ..de fapt.F+zr Toatetipurilc de plcloare pdsirilor IrtiuD putcr c wl(ur.o * r erriccnrlrn ti dcaer I Rii{dtri' ${int t:]|:lffi1ii.!u c\ Io{1ilrcronrcflt DrlLLr 4ce:le. dcAGle ti dr(Jrclc rur.pcin b!c6l .o proteiMdin carcsuntficuii $i so]zii reptiielor'gipdrul.L.i unghiiLeoanrenilorgi alealtotmamifere. Colitrri :# { nf.\dtrllr Airlilc pisa- V[lh.

.caiipettr{ a rEno cc nilura millL dupi rcnfllc. ! L r.ur'lurcmrce.. !d e h . csrc adrytat ciocul lLrngal clinDdrilor o(n!r!rr rdcrcrF$tloc Pisrnl++ohbl\i i r ! sn .j'i {olos.p(..lriristiLsie cio ileiu ronrc t' c. ila ' ufteon nntolfin liinhtluiii nol. rl U dc n scsihr $u i{$lc ptnr'L' pdLrd€sains+clclor.m ? r .! pcre}i L C r " t u.i fi incovornlePapagnLjr ryilil .iio rnuiotrGilbenurulcstus!6t hiCe hnni. 00. 1! clrcg Duna.iri Cio.nrul| sotr&risipnl in cintarcedc iiicilieiilitucanulur ii!smhe si! rjurgi 1! CLoctrl rdfluilor sl4bti.i . .gder nlaror r"r fa$r + LdnihL {Fci." t n Ci. a r trF\.roarc Elcsunrbnn.lr praJi rxm ir n itrlt'tr'i.unca.io.urlc as!u!1c.ir! FLrd9 infsioxLe smt n..gin+a gculalca c.clocule lusi p..pLnkdspa.r ' r d_'bn( t c c d toptrl+s!c acopoliau leDcdL zboriceledlccozii.i lr--r-.s.curnar tl uui(fur(l dc reu. sprry nuc' .nttu+ulcgct€ie$urilordc l! mahuil. bobitclcde la Lrn.le crrcnu FarsLlpoda ciocorlclof maiunrLrc nlc tblosesc Lltel1.. d ie rrr.Lff iisemnrl+l.. unr . lar.'' P i .apclor.in rn!! c'i fi. ! . ir skaldil+de rlbN iLlNreiee'i dc hilllril bn\1e $ de sclirlbi:itc d.i'ite.flr a cslo r -.Lir!.1 : ot? st d rJ nc $ c c ii-' r F i L € n . a ( (o i /.i al cinr.**' .trodi.z€lofcst! mic ii Pcrlbal proicclalIJ+rt{ e$rmrarc! seminldorcar: Pene P( n e eIr .i I nu ciocui n. .rc|tc in inl. in t u n . fljud la arngr. . t. lenperituri Ciocurile lia rndLcFJs L.l L cun |rl I lt]ollumeh sn pr tuI..t sulnrnlflon..Un ptrrdet6iir€.lildumas It .!c{L ajugi la ncdatuldnlccdiDliLintru pu|(mi.

paunii.incir oaneuiide alla i.\o t c.dlt $i pentruhr.Nici una dintre a.Pdsdride vdn5toarePtarmigan grpasdnterestre 'l\.De obiceii$i fac pe pimlnt cuibulisimpLc. rasanoe vanatoare Vtrx.1.Cclemai Dulte aLLcorpuri roturdc $ picioafe scurte+i puternice. PdunuldeCongo A. ccnuii.lorl€ riiioE.rl ^f. Excmplultipic cstcpdunuL domestic.frunze $i tulpini de plante.ooco$u. Senumesc.irile de vanltoarc i$i pettecceamai mrrc partc r timp[lui li sol. Uneledintre c€lemai intcrcsantapisiri terestresunt pisirile alergitoare.r: Irdir.r 1916.de pcntrudi anumitespecii.!na.Chjar$i @D M..l demuntc.Tu todtepisarile sunt bunc zburirorye.nrsirh t inlinrn:t(s.olPtr| 60-70on Rn\tindinx: bsi.daf la nevoiepot si zbo{rc ti llo{ptc:rurci adesea| in copaci.? m flr '77 . Iamq 'narooirri Faulgan! I n6pe.undc scormonesc dupi hrani. phrmigxnul rrc pcn+b:i]!lft. sar sutrtlrea mici pentru a fi lolositelN zboL Pisiirile alcrgiitoare $untpa$nice.idnci li[s|)indir.. Sri L{Dkl Denrmiar jiiinliilci: /'tr!r tulirih!!.r(r Acestgrupmare$i variataremai mult de 260de spccii. J'Iuheili I \ petretcra mai mrrc parieN timpuluiia sol.au fost mnll timp vanatein unelep54i alelufiii.sehrinesc cu semintc.estepisiri nu poatczbur*.1rnl&d riffitrlnl t. atdtpefltrudishactie.usli tasiiE Iimidii ti nL-ii li il€ile alai de asflnsi in adttcuril')junglci.un grup careincludeshuliil nandl {i cmu.'tcdc un slb !ur. Fazanii$i altepisiri scurmicu ghearele picioarelorIor puteflicedupAseninte$i bobile. N ex+et!i! cclordela coadi Acelsd lain! rilbi dc idli il dL'li si sc D.Di pis. Au 4ripi.cum ar fi coco$ulde vCnatoarc" rnuntegi fazanii. careinchd fazanii. DcNft ncr irjinlifirl:.

f.. frnnzc.lcni'tc inscdc in sczoruldc nnFrcclicr.lifcnnnil sc dcpliscazll I s brnrg nr En.mze Ji .i!Birs lliiiri[cr: c/]!rrd4 t' .pclti"sepodctisiin tin ddictum coa dcsub. i iddian(liunul obirn{h) cstclnn Jinrrccclernai u€ifie triNid.rnei cl.La inc+pltul rzoruhLi dc iDtc. $rnenalui slLlLucitorr..p e l h a l i fu n i rn i R!{rrtr.a(.ll! c..irn B! nuhmipnln +c+laculoasc. laoi rcobLiNxnh ddp. nuscu]!l duri si trrraslfdnclclc.1. !io piun n hriin{qc(r sirn Lu.caF csto colorar[a src tcnc ii gru]turidc bcj. cerc sunr DsnumirH lrii.nr rnnt cc lcmclnnrc lJ+n+Dar+nii.ricla iti srp! un cuibpuin adarc.fu Minefti Iru"rze.!rcsirrdli cu. mii inici dc. ciut{nd g lLrnlc. miscul l iacccuflcfc +lcLpftr p+nxjtrlluistrikrcrtorEl d*Fuc lrciliinii h tis. p0ic colotutc. @s rorle.dard.ccl'crc.i6 A..lcmch.il mnsoulul. 1 rccastilrcnaridi{aLa.Sc dcplscazi ii 'nr|on]r ca 50 dcS{siii. bobilc.1L iii LOCO$UIOe luflgrr !stc strirho$nLg:iulor doneni(c.pc ct l inconjoadc! ilrzc lla depurccincipnnnh i:sDo![ Rlspt&nqrr xd+trld lilr ^q D!n!mirrxrliillifrril r 6dffF . 'niiDrircii mtrgui. fru.i dostrf Ej Dontrni'LBniinlincii: Iqrr]ar Prepelila californiani PrQ.Utrit D.seminle!iuncl+ ilsctc $i mlscululI ttnrclaru.rr rllr n$cL'lL'larc tc tili inarcajo Giina rogie tlabiGrLrl ln!0flI al rcc$r+r fnnoxsc tils:l.Ar.i csrcpidtrrca id. Acastea !u pcncrnirotiitlvcr?i cft6li micl1. ouii 6iiM roiic sdhitrlc.rc !i nLcdc Plunulindirn MrsNh'lFiiunulL.:6-11.lroi1ndc trn tc iudscul1rl ics+ irr cvidcrlil si cs1efoa c colornl.sr. h silbiiticic.r losinlrodqini l]ar -.i Cu rfilinMr drlsnLu .tin|il: P/n.

l piciorrclcnlii lungrd. Rirpli lft!: ilmrirr d. rsrftin:ilorr{ {tr c{fcitruL.o giscitc la sol Milrilci scDrinle. tubnrilu)i fn.iruaiuiui. dardcamd nlc l}a|rc? l..urimdrrs in grup..l.c. ftii\di i' er ronfi t !l ropr Rrrr|]ridifth:SFrrL+ Lnnr Y.L.$ rnai ufo.rur.In sczonnL do n.l.huazllcn oci'!ri bu Curcanul C rcanrlJilbadc{rc un c.ag p n unfl"reagqjilor lor 'flpcrcclcr.!].cjF.csl+ cca nd nd.rlclcnnorrlan. ci serdnni nnEw 1.mri Nph.Gainamarede preefle aii ik del)re'ics+hrhcscin ffi'rcipl cn frun7c.lMilninc! frun2clc.Cocoqul de munle vesflc AccasliL pa\liLc Ln4nnicli. id ci n ic iu c l l t . Porlczbun l}c dLsidil+sc!(c.rlqrlr ! 0-11ouii. sl{n+ i iruclcii t d . dc pidm. di+(a lui s. spcciolLiiclsrc.\iin. Cocogulnegrude munte Pi' 5tnd. rr\lli (sM ^ ..:i$r':.isouliial.Picl:l dcpl +ap{j ilc !c glt c liFiti dc pcn. di.LfimlL. sPe.lc sc nry+.it alc cuEanuhtr don)asrc.xE Drtrunrer $jilrjlicir M.1it .shgn !iiti clolc afnu*oasdcco21inftF xu{i ci(cr lbmrl! d lcnclc FcmcL.ililii':.i"orJ r\c. fcn+lctc porrocaliisi.r frmilia grlimccdor Iafna sc hrllnc$ctnlridaipal cu @@ a+c$i cr $cr nF dcFin.Fcdrr r rlragofcftclcL{ in ficcri! dimnrcatr. { r s'. sun NrfLmcrhorulii . scLlrnb.t uclc !i in criurle vlra pDld si Lllsccrc.rlt slrigalc Fituvitosfs ii lrrl din pisioxrc Ircincl.ialii drnFdz6.ldic!rc! crcnclor ln ti$pbL.clritr .

Cn $j dl! lislji kiDi. !Nlirca k1s. Rirpindiirr lqhl ArLnlhd Kiwi maroniu C( x. T5 _ Ri+indj' ri: Nou/ zrclr Lii D!nun:i4.l RtsDrindirea: rrtuMexicpint D$i estcinpcdcol..Pdsdri caretrdiescla sol Plsiirilecu picioarclungi.sr(xt dnr Lcnsorrcti dccoLfi cr fi!+tc si bobjE liu col0rr+ Dxcl o fch+li sc apropic.rrer nlil odr pontu{icundcn.jl18lrLrotr'n1 dric ]!ij alrdgc i+nc1. co. $i pcntrua scapa dr anrerintilisebazeazd pe alergarePe lergiicli nu pol si zboare.ca $lrutii. Inni( ltr gr- -11 ncral fthrtcrt. brinn. ri rccNta ac pisiri Curcanul Dlazllla mare mrn!s{uh. It pchcccccr mli nrarcparr. ELcnu pot zbura5i adesedlrcbnie $i oiiHtoreascE mull penl4L a-sigisi hrana.ir ubonriilvla\cu[Ll rrc udsrig ptrtohlc.hiiesc in savaiteuscatcsauilr delcrhrrj. filt: rd din Milit alergan eslermpoltantd.Dncil it p(r r!1.Fcrncl+lc de|rniliit Ia 12 od d+ culoar. vud+-albNtrusru {ii}lc! Sunl uDclcdi rc cde nui lr{noNe ou! din lumeatisinlo. Pavi|onuLesl.cum ar fi curcaiulbraziliaq . casutuij$i emu. drolia.inie cnlnl dan!c!zi! ir. Accarli pasAcpoarczbn.cuo ar lj fnr.a.lulorulcroc{ltri ciimsLbn.rea-pavilion violet Ma{culLnpisrrii-|NililD con sftrrctle nn .!arLlior"..D. rcnll}l+ ri jLseclc.5i a rlc"j*'1 loarcircnsre lesiirjpotzburiLdari$i pehecccl maj maretimph nivelulsolului.in acelalignrp suntinchse$i pesEricaretriicsc la livclul solnlui dinaLtcfamilii.utulcmineDci Ii!'cE.pa.kiwi au picioa{emal scnrte $irrrergmaiincel la sol.ra-nro-.ndcllzi solul dntii iiI.l rscn:in:ilorcu o bh i.ct. tiuctc cizrLc -\timrul i ruzul tbaitc boc ! ajnti rt. daLin rd csicsriing*cc$rinceriiL.r li'TIUIL'ilas0l.sh in jLlt8tdc dcsc.l+ filrtrnzc.ti gGRscii hnra.Dc aceen.purtru ele vitcza de Pasi.i mroric s. bubliror llcntrmir$ttjinljlici: Cml Tinamoumare rriii. bunc alelgiloarc.I!liluc jD c. i. bolindu'$ ir! cul.dscunsc sublonrjL. li sol. nirnIfi {i r2!sl}r . vic.darcu. Mi :nux fugcdc.

lhrc! D. comun Casuarrrl Casurul coinunliiicic ln Piduilc tirtiical. ascu(il{. lo rrt . DropiLcsodcplxsoxzd saNDlc .rd Pesir+ca nu midrc din lurnc. dar(+l lodc sLnimnlrmaiDici zbu'a.indirox: dllrE. p:iii In 5 kg r' tru ou idvtnl' i cird rl.u1t!l !'tczc rc po$c zburi. .boRbe tr i$se{tc.ir cinLnrcl VnfnLii ri fnrcLclor.. taPt.p. N! l). n' omciii derLir46credci iq1!oa1e follrsimrLeocxsciiasoasid.izurc.ial+.nii ndcscatic lungiFcnm 1 gisi rrpi disla'1|+ prii 1 Elarc]le ])enl.nl a tL Liin dru!1l|if tufituri.!c calclc T6 Rrisp.cli o nsi3 c06xr j: Lrmumn. Pc virful cqrnlui. Ftr|crtrL..a ttii!ljticr: rrr.u ab{onen}onc stc.pi'lLilo .r :11r i.cadLi-ad.numn.tr iin!iac[: l]rir ritr4 Emu Emncsrc..itr fid tlrntu. r p( ncr c. ir nsccrc H Ri!Fndi'u: l'liu. n ! t .Ca ti sL.1!i mri liu .r m c cslc nn{ dl rc dcb nni grLLcPiiliri zhurit al. !r ci Glinulndc ni\l' Dropiamare Dtut.exletor fLfolo{it. dinlLric Un nate'L ntrc Poat+ si ajLu4liti 18kg.dall}orlt narcn t' irbni i rLLcplantef+mcla depdc ?-l0 tuA.denisip Gdinuqa Pallas lri4li!1ti(!: I'llrculul r-b.arerburi. drf0tndDle snnlpulirrmxi mnri5i at nn!.ncldc mrli lrt ial.l]ugcc{ tii$ Ia 4li knth !* PicjorJclclul huui ii+suliLtuanal}nr !n!tu| tulL+trilofdinr\lstnlia Hrana princitdi cotrslid'n lil]cle. ' o a f t c i L ' c n f{ dcgcEtlrrtc d.i_cmclctc . f. .{arc lbso$ {Frl+anitlc bi.

t d.iirl mc lFir.pc r'ir(1.cn ni gnLt!:. rcLu!li.c. s(rr {LcNilr!r riDd JrxIul SL(L!(L .l)i crr.x. l.E tuarele alergdtol Elir ItisptDdt.c l). FplirL. di. dar nr o pirsilrurnc hNNd{j ANr. . nnLrnu |)lrcxr..! d i A ro rl dr srd..Sc njioriDll 'r lft:ir.Lni'. mscrlii sc in|crccllcxi rn Dai nrnllo tiDoLr IlrscuL cons(rrrc!rc un cfil iiul::r klib..roirii toli'l+ t! tr.tr:.. zbur!.]d 1.ri . Ic cur pn0. tri ftrrn Bf.O. du lrgc rctcic ca * uPc dc . Oriilr (ir rLft4 suntccl{ n. I'r r{lrtrriJ.\i cl)ur rdli scricnrt rorii sh.. t1i.:i.iL cr si zbrut.Lrlit Sc lrinc \ lc ri .gi tfrde.J!cri. ir 8.Lrlci is.l+ trrrb_)enemit cu plcroarc ro$11 ( n.Iu icolc.. m 7b!.r+ir rcprfc !i port. miL ilc .io.crcprci nri. Ii.li la ril. ti Dici r{ptjlc.r lurc.xi nL. rit nl. !+r. LIul ''!7 .li ls {i0n! rb..i*i al.:r. {a t oiLiihrLlofl)risir . r i. Pasircad nnocor deslucl irrLnr .l)oitr . SltrLliis.lo ropx.i . d.1.f!rc dotri sa! tr. n: piiDrtrl otrliL.|cr lu elooc$t. Irijn+! rx plurlr ri s.uli. si ajLn..xr.i llc 'r. Ln$:rrrlxll $lltui.Lslri ni dd ns..i.. srt StnLtul american C{ .zc ir l0 knJh.oltic FcnrcLa (L. dc trllti! [ ]0 il! !r d h rtriordr .

Pisirilc marinedepindde occanprntru a schrini. i l1i flnn ngo $i rxt|}le.pasdriacvatice.clr $n( tntru}rid ]!i lri .Toete$unLLlu[czburitoare$i mnlte nrigrcazii in llecarean inbc locnrilein carcsc hrl escia r l-.n ri.stru mRimultin xpi +i i 'i:lt multe dintre elesuDtcxcelenteinotitoarc.rc nnndrhil. .d* (rI deatn Sc iur'rll+i.o:c ccimairricilloicd.ltudi apelor..!c i i n regc rx r iad c p e ! j .. dni r.. P i\ iril c d e p c l i n g .i r!. in clutarethrdnci..pentrusordarcala diferileadincinria fitalului. ii. fc d" ! '. ' Laru le.. mnl.cum ar fi billanii.pasanmallne ..\e. i j r ( cf l u r j j s ar a r icte r ed ( lpi . rlurile g mlatiinile i furnircd. de doff l5 cm. | | f l r d r i n m Zffi - Ei h rli tl rr . d p e .i$i pctr. r:. . bil(ile.r.pani ln ploicriimnri careinisoari aproepe60 crnin lungirne. z.Do obicei.tuiir+i ri rhc \j+fuiroxrcnri0i c rmrr ii. .'. irr p. I f.tu lns.. .irN. Nllultedi trc etepot si inoate9i sA sesrufundcperlect. Cul: lc tcL url i(cto i )c ll tors) Cu lirr C . r r i c i.t A rcriciideNofd DlFt -it{ nc+cr. ti i &t * * . n b r t n t L .F u ouiil+intf-urrcuibil+ D. ploierii Sijaqan.m. Ciocuiilelor au diverse I lungirni.. cocorl.zno{d al)Ioxifillil S.tenr 2oncdlitrin. !sru.[. .. lril eild I'i Finciprlrn Rrclii[tiLH RrnDrindir.l isi t)f l t .cctimpul viclile pc coartelemirilor.r r r r n e Jir . 0 r i r r t .tAmr.Pisirile acyaticc.r {!::i Ji rnricr d! s! ir:ru] D$trmimr tiinr! fi rii: irrurrrrl tn sni Asil . d .drc.p r--n . ). irr L+tuni tuxdri ifcftn.l Jn ti in iur ul ap c l o rt r . I r. s4upc malul lacurilor ii I fAurilor.Lcr i Ploieml auriu american IrloicNlNdu cijrrjcadpjonla higralii i'c fisrantliinarc S..ai.':idin plin pldnrcfi nnimrje.'frv v ' rasafl otn apropterea Fluierarulroqu Accrstlipasirr coDrmai Iri c!lc llinLlpode . r rD: rr he p l i r i . i cB N.i.rilr p o t *ft cu i l . Pdsaridin apropierea apelor t'tui'rr -" G'i*W* ) ..c ur na r fi Uu icr :r r ii. Fisirile din prcajmaalelor schfinescpe uscalli celgq r ultesunlbuncalerg:lloarc.r rr '!.

duza aihllorii.Lc nre lccnslo li])crnilesiirrlucpe suprdrclr sunir li fnDc rnslabile. amcrirrt PBcnirorul dgsi. Nagalul Pescuitomlde stridii p{sluirnflt de scidli i.mo!.c un cLo4 lungtr flnt. dispinriri.anciij iBscc{c ir vrcmr dc D{si csledc fap!nn lip de ansioariri flu. ohlil @M @ Rirlindntri l.jMuiul] ri $i dql$ Cocolnl LI nnrn.nr.amrtlra Faii nr Anrdci dc Sud. Asr .rd Drnunrrci niin!in. Ilni cxisripurilc excnplerc. renrrn adnc.dulu irl+rionLl irctox p6sii dir apLnlictcd Sc I|inettc ilr Finqital cn r:imc-pc cafele gilcttc tnn sonddtasoltrlui{trciocullui lurg.!chide cocliliilc 1aral.sch. spcciaclLc aprolp.idiicomun RIlp iLndirs: . ac.kc.[: $r]rirar nrgi!'lnlninci Ploientlmare mos escl.\mn. iami.ri P.loc jn carc\ip. lL! iincnjc de lloidi. P(a idrzu Pcnfd sxLvaft! ploier uitlare.l(mclcle \ilac criJu il€ {r[ coF. lNnurjj ln ll*caru in sl.dr sr !.u i03.stota Mar.Ic cnrc-llolosott.din.Cocogulde pddurearuerican Jaqana Rildtrdira: rudulSrft iL pisirii D. @e .gcLclc ti ffopcrccrLeleo a.nitr Rirtindii$: q{nPL :D r+ri l11lgEndin {nnd. .e Ldccir dtc ns.h Fnn scoicitodirfc s1anci !i !snlnLa d.t tl! lr. cocotLn I mtnr bri rl! Icflc. Afizi.can lun t d.ir vnnnfcaI csreiul+rzisi.

. i 'ue inoat! Lrf-r'ldti $ico_co(lc in ".le mdi rar -nul. .rd.r qi ujndu1.odre.fl r.opac$n on olilc $r gnjadc liri icloc.uibPnlri adiinc siFt irl fimi.picioalcptl|cmicc li cll dcgetclcunltc. .tLia5i No!.6moa!r. dcllunol'c1s{u fc'ncLa D:siri i:ruLi. rnpid.sdrcii $i flamingo (^ind {c hi.J?l ruriiti arLl+tdinlasi sc inF ci pcntru(!r.nr".10rl Dlni{rieel $iniritrc[: c]:iNLJ RataMallard cslcs!. cu g. in sc dc obLccL nnorcendn accliNil. dcFunccam s N nlistu1.Lrtt. in lacl in c4.'u. ji vNmc cc * cLoccirc ouilic." sc i(urr']('J s b i. se hr.duc{.Codoriisunt pisdn cu p.rcrr Jcc.J.codstinanf insccro!ivis!!i acrnticc.l. Pentu a putea inotabinc.c . rrr'r tr-cioirein 'p5 _.llu.r+r str lid[i..lgi crrc . AItc pisrLricarc se gesescin apelcdulci stull cocorii. printc trcslii . R[50tndirit: .-.a'.lr!r?ir.lc Lcbddade fundrii Ac sd!lcbidi dqNne.n-n.c n1Ic+Mc n din hEneglccu PlaDtclc Ais v\ f / RIl}Andi4r: .irur l p ciorrc r. Anbri . inlrodusri Zccl.ui]lcir isi .inescin princilal cu pc$te.. n'arac_ c'u' 'r[r .tr un i Fun.ampdc 2!10 d+ zilc Giscr Ibisulluctos Ftuno l ibis lncios+stcccrnu.pc cate I utmdresc si-l prind sub api cu ciocuiilc lor asculltc Giscade Canada jn n!r! lclr!r grrl 5+iDflnLN$c rrr^r.t .leitc pnii in londu arcrrca Touna.a!c.dlflLoui..^Lnci+x @B@ fs 'g I{j1J ttrdiP! amni{rtiDdi lfiodrll ltr EusF! !ifiori .pa C." pl nqi prrnrpc p_rirr'roancr' .clof R4fi MaLlard mai Diull+trtc dofl+sticcA fosl in Ausr.corcodciisi cufundarii. slikiirsci $iirr Ircuril+dinTonclcuftuc Miurinci tl. rhslandnmcnbrual fndnici sh Triic$1cr'njuixl laqldlor Ei a] zonclornli5tnDisc.n-'c' oi5.r.uib .. A$'xlrsir {nicr.t Pcrcch.oF.ir|}tnaii{ir Ar i.\mlri.4oari slfe {Ld.-ro.s$f*a mrdd Denrmnla ltiinlilici l&r ttil .llsmcln cinc oulinrttrnn.r+ l+ NLcccdnl niftol cu lungullui rioc:tbnnLlNios scinn{ltc$o i'r caicu n c o riN n ii d c eotonii.beoclc hrrnci lnortr in ap rncautrrci' r.LrnJr D{i lsiN 9riin1ifi.rn'.ndi tilo&t.nr rLi!tui?i 5Ir( sud rsl r lc folos+s(irLl!cL.Pasdriacvatice9i cocort suntloalc Phsiiileacvaticcca egfelele. ca |r insoct i ccDtrri R."i" 1' _lullc '_Lr .

c c u .)d maammtare aYicliilaulilndin r:!eh!Fliriadiri lF. nrL6Lt lrirDindini Er$pr.mr ni5piindim: i n ! tl.i3a j: :r€oi rst. I'clltindeni i:n [unc. f n .t.rtlaliri. irDdc lrLclNlt ca n ttc f** .ecLr'1. l c l 3s. Asii Drnomircir!inr![.iiou uNl lhuir htr.ne co i N : i r pcLi ooi h . d t i L rrp : : \ .! ti cr irte.d s t ] L n d e! L irs € . ln7uli f.i I Cid $t prric.tc.trilc Prnr.uti nnlrcnni xn {l|pri an ftisp iDdim $.l: cind icrco$.1r+it.E_tlci€ l. nitcl sdngacl lirine dc nrpr.bo!ri )rcn rd.Corcodelul rnarecu Pasdrca Soarelui cleasta InFuLo3di rlDi.de !i:.l+ ii itL ja.. shindiiri$rc7.clL*c Flarlc i! xi cLcgairftns nuflill fc rti lf hdtuldarlulli itL.:l+d. hiii 1r. t nn! :t. I tcilor ' r.r1i. oilnd$ hrai+itccn setrrrle.**-**-l i .lr. rc lrc iz ! rc . aru.l !tx dlt l)! ! rjn !tiitrlilir i iiir$j Rata-mandarin C{lon'r ftiirncndenr esre(e4 n lia c n v i in 7 .Ll]nlr nnrxicit)rle l'ri hEn. N car hfdr:de dL croiuLsllu il Ascrsri fxsiri firx)+nsiNL 7..i.lL n.ln cilrcl.r. . re. t el|if . d . tolosirdN s.l(cc c. Iiasirr$d!!uii!i dcsftc+arr!rlc I d{dann cozii}i ilL prcziitl !r clcrn colorrleliip..4Lccindujc. lsiit.oul lcrc.i r q i:ridi ir rotrliltrr'lr cd!{l'jxc.. : niiE. Sl Lilila Cocorul c0mun conn cslc Csc. b rlinlrc s t f n: tufiiltri Le. c. nrldes.'=.t sr LDc Li$ita irl l'r\in1lioric.isuDtiLrbi. mcl.e€. Mr$N! sou <l .c :u lcrc cipmicrrbi.

ii!d ltotdlca tr". s e cl e r i ah c n lci !ic$!.Cufundacul cu gAt fo9u pxsiregraloasinroun AccNstii cioc!'bF€ tio fi.n b oui.!! n. pcDlrugoducliadc obiecte€ salElcs{u si. nnprccllrc.m. |i n. s|rc {cnscbi.sebirde cildur.. tidc nroi.n de Sud.rflli1puternic..pr +src nbii pilinli lc S.htrri ilinlltllhcazil cuib cu lrenesDulscdc la .Ea pii!€ e |t trur. poares5{iia cu llslhnle d.sicrosicpc gir..ft zr alrcpilsiLi dc t'cricol _{+easti p. .ode rlLi cufundri.tsiirozsonioroasi kinc)r€ laigli riiuril.l dascolcricc{a.t!d.cadc rroq)dti. pe a|a Arc div*sc sGjgite...A fo$ mull hmpver'.lli jt {ac gdbor P.rcohile unc(rburr:uDcolacsan Fonclxdcluncdouifn.lin'(nri: Ca mli loate.lc.r tlc.t 0. .FLcti gi!t..iuoditi cu r.inclusi!malnjch$l tillete r'emehdcpuc doui oui inr utr Pasirealipdtoarc @G Drmftaltd aid/.t lNc {uii. -o*1. Zboxrlibtu !i.. Dcti cst."".Dudrrli! @@ Egretamare A{crsE cgrrr. in caHr rnncipclrc. RiisF:indlrtl: in rorri lumea. nordr no ut Elropei ^{1.lc pl!trilom€.i dc donnir.lclo lititc ii imaliLin atc adlinci.tr dug. rmuicaM.}un l]riru p. Dcntrmirri niiDtiffcl: {otk .ini l... !Fs{rc+ljDimtu1: nn d! prciorrele.Seh dncstcir .0lLa ur€r.** i. dco*rcc+ deget+lc lungjii left jt sn-iL dishibniegrculitu FeDelelc {.Dirdri !rr.l. inlrnLncnih iiicul dil Flante .riitrcclpRdr.. adnltii ru cii 1. ormeri. +. '.!!:' L€. inljturi:6ruir D. 'nrcon ar..cl.ld.itcunosdurri fi cr cg.lrsriailcfiDrr o zoni rcstrids!diDrordut Amon.".cpl\emnollDntrur r!.1.aielc. pirlLnEffop..fie urmirindu. rdiesreiD zonc nliiiinoNe.egruotrcapcin Dennmiftr.B @@ Rhpridnar: iaEica dGfioid.:. : Ralapolarlcomuni c]n. de Deibdonoul ci su. nn s. r /47 a.aF polari \ : \ .l]c carcil folo\e c d.

ri \l _J ' Nlitrir"lr r. llifii. t i i l.til . hr.i.l .Lr rtc .rr. Pi:l aliilnr I r\tl(: r\rs r: r. -.'poiclL!*nl'.c$r rn tulb cr| ni. I /iN .lhlil D $ r' n i rctl l i i nti fi ci i r@ rL trd r? l rrl ii. lr dt r l l D A \hiorl)il Itbll ISJLL d1ul-11 IAf -[h-) \.i .lf ..' i:i Ri:\13$difrr: rL!(lr rf .! is u n ra ln u rii.ld.hrre $Lrl.' rl r\ . sLd :iil"JI '\!a-*ry*-*q E1 .1!. @g R api i i L_tr.- i# -------' :*-"----*'---"-J *1- !NLLcrl{crm$ nrar. ] . \ i. Couorulstrigilor "1:\ { . !a:i.lJ l.1 LU aru L Cu.noI ti dcpuncu l lai.Illrnlc lr:nlIc nrtle lrcjr (cl].. rr !!hL0t!tr:. . l-. nis. 1 r:\ o r- rt _ '. E :.r|fo !i iltc \.n giiunlc 5i flanL{ ca t] insccLL. i rx:::r-gori c.D linrle lrtt'f.i. cit i! tt !i .r\rr!. 3 Malcle flamingo V l*}!i *4.tr4.Itr!!i.ll -i: '' l t( F'( :l : j **W Rtspindnu: \htE ! urt.c tl frrJ - Prntia(rc{crcx p Lr!!r + -rluli nurfln(L lur..n:J v / F. cx ribc..idi!' ni.r' .n i $driri c.: :ornfind-o rfir i l.- ! I Ii {.

urr rr.sru n+piihanl rn013i(n | $rs(rrturd.unt rurbulnrlFM coPr.. r lni D.tr Pcnha' sldn.clh1ar fi albahosjj. s D{trui ri{ rtniritici:.r.dn:tr rt li( lrr .1ij.'iat!: pniisqiir F l n I Iri! !j ..nc.dndunicilc de mare $i ge$rele .d cc-lDlLnuh rimp '\F-/ ^R R*llr ind in!: .. Lirfla t! irl !i.r ur nriiu!.u pcrri rLcnNt:ccLllollii bjft 5i por! siizboaio.ifi i ru mr oni FnL 11-* NtarL.Multe cu p c'oareLc tu cn dckre nnjlc dintre Miftatuii n.lls r.l i:x:1il:'.venind adue irctrcleln $r!nu:[ti.anlltli iiu r er! n r.cxpedt. .l| sauftrj De B{T. in oantrr-:r.CC. lLincllajftsl{ iiili aceste.r.te c\e|l p]e su-r ping .o!Lr.griiifid+ aDbr Dovckie Dovekie AccsteOisin.l pctrecaproapcintrcgul an irl a€r. .rl..a rench dcpurclroi soupa1'roui. obice!connofui.SaDud'i p.I cu al lednic C-oimo.rirc rnarr pnndcpndr ih rilhlul r. cunosdutrj!i .stepisii.4\ \aiol Rrispitrdir{: feciix nr[.l bl.. ^!ef.firc cci majhd pcsca'riLt' rsrc un vinrirorinvetr $nat FcrccedcastrDrn m:iii ni nult riD! dcc tric.iii dr Nod ii:lc t Pescdrugul marecu Spatenegru .ELehnnluiecolonijtcdc tngunL.tor.liiloi dc ccrcetarc diD Antalcdor Sclriii$. cr si-ljnghiLi nuasi a_. p seirpef.". sun'/.bu"ioar.lre si om.re.Lnelc i.Llirndiiriloi subacElicecirc po!sli dLro2+ D!:re ocdsrl_ra Inl nJ! _lor ocebn.d. cli.Pdsdrimarine Cormoranul tlare ConnorahUn). .tc rnd.iclili mr+r.rtretnl P p it rg t n i Do trmimr Sliiltifi+lr Ct$a]! =***:i & iordrdi .u FeinhLc' t cu rlr+. o dcpLrrrc car+ rratunci in ref.arer.tr|ln6r.n5rtI(i t ..cx[ ir tl crusra.. dJ . tlrircscin ]lntica Van sc sring i@uliirc pe co€sret.ftancind hr ccpot eas.l. LU . pcnm a lurd ori ti pnLri cduiiisi lrirr . .i -r.brin.arcticciD coloniide trllroancfL Ddivizi Schijnct.1/! rltu Pasdrea cu fataalba Ac..rtu s+ Viara!i:siriLor ntadne csrefoartesolicjtantA.aii ljfot uhi..nri. dtrpi Fe uscaldoar pcn'f. D.ub nurerc dc riigunri iordici.ed.lmc.itc& gunoirte rt.. !i..opcr. alr liDilc !cs(iirlrt. iid plii suir n.q5-gp. *hr njsir !!uDoi+fi ror'1ctrlcomi.''.

inh-o groapndinliDint @@@@ Rilpin{li.l slENi.a d.icEiisi fac+uibudledin icrlui. da' i ornoaii$ nirahci fi guirtiii nincandu l€ tiouile @@ Rtrpindinn. iii d ditbrjtd. o.zboafisih iDtdorul coaslci. tlonjiindin a!6 eu ntcTi dr la inaltnt mainrri dc 9 m.trsdni. chiaritl nle cn b.so r intoxrccla suprrtlli pcnlrui : mijaca Aaclsr. iburilcpu stanoj. PeLicanul maroniu l'olicrnnlnaro..dti pc o nsuli trn Itc douiisru ti .pc r! a giisir crD tr dlrcvictili dripc lcrc urlc asLicolcI'.scitui.Pescdmqulmare @Q Ir.acmd. ilo ' d rr A rric d d c No si Eurotr ElrriDdc mici pc$i.r.i dc hoingi ii fa.O d x rilin ra ! guD tilrnrdc p.Esl+pas[rc.lc {' ci nrculicRitrdlni.cr: !. \irc!68c aitilc in sp'tc gilnl.stul lxmiLici. orev4i + rlrcmiciriclillimrrine isip ndc ltua plantnddclsutr ni r pini cedrc c cc{d. turi old ripuido la allcFiiliri qj cx{ri $l trn Brnolic D+ asoncnc!.ltfLrr o tirin. candsc scufund:i.i pasirc dQunc : douasaufier dui itrlFu curb connruiitr tiDrint tijkllindntr: dskle d€ h Pcsc6rugulargintiu !ryintiusLccclnui Fcs+dNsul conln l)csciruFrl coastclor n i.a estcun viniror tcro.i{ii nd.azi tiiti dcai LaiDop ii.!!clc dcschidc in p{ngadc subcioc. x.iur mr Dcaumnli llinrlifi rr rani Plrl. . $lcl Adtri.Ltsulc sN pl. no'dtrlOccmnlu.lici!n. ciocul nircl$iftcccribulirnro coloni{ ftsre n!.pc.rLdr lxauDrini iinlificli:L.. dc mare Rfudunica comund Iaslrcd{ coasli.rinda dcpun+ ou{intf'un cnibsilurt in pihi]t!.intlunici deDarc$ hdnc .po'}loq+r2ii nlFidil W5.c Nu truDaici ataci alle !nsa!ipen1Nr le iin tfad!.u cstcccl mri mic !.

i '+ 3a lL sxrri+t nnllcriali.tila via{adin maremai birc decatoricarealtl pasirc. 11 spcciidiferitedc pingrini. pot zbula.i oald.formatdh pcncirnpenneabile 1i lr.rcioase.bi. l'riDlrpelB r n n n r l i ( . ci r sihrtli fril frccircd .ei sc folosescde arLpilelor' pcn.i c1ii fere-ste dc ftig.rcnoarc Dc .st IcciProc scutiurd[toriexpe4i. .ut!idirilo. carcle plisucazdcolpuluscar.rcF.careareo illiltime do l.Sub peneexisti $l un stratgrosde grlsime.l.care. Cei mai mulqipinglini triiesoin Antarcticd$i in AntarcLiciigi trebuiesi insulcledin apropictea ut'tuifrig putemic. . lnotaton iir Compo ament p elonos Fitrquilii $n! ficlii pr. Perr'(cl. .cons'iin scfii i Pc$i Prgninii Lruituct. ir (hnrd s. Cel mai mare este imperial.ir+sciD Lolonii r0rlc. mic cstepinguinul carertlisoari aproxiflativ 40 cm.nrf. 'ni.rdul Pradapinguinilor hrri a pnlSrinilormrln.{ iLttillc la lcsl{ 45 tn ltcc. aviindpe spatePcna peneaLL'c..i lr. uscrr i' n marc ljiDgrinLifisftazii ln trrL1r a+cHir rluf+clc CiDd ocidoi riitofipirnit sc inliit.Cclmai Existi ca]11 pitic. i!ii gfil.l5 m pinguirruL Toli seamfudunii cu alfii. rtcgresauccrufii.Pinsuinii inguirii suntadapta.saupjnguinulspiriduf.Ei an un supravieluiascii acopcrimantdes.nlrin cni.rpctolor Dc is!n.nri.\. iar pc abclomcn Vandtoarea subacvaticd PhsunnLlrcgol sc sufunnil intli pradiiilld.ci.l)ingln pt're-nice Nu rncrgpe doul picioate5i au un metsstAngaci.nD r ! Diticslu ccl dc Fi$gunrui pind eniD[lc mult iner C+ll!l)1gos.

nllsculLLlillinc Pelibclc lni. rcotdit d.linr 4.l clootu lninlui dc niscr: i rLFoL.1dcziLc.i 4 . \Lnl ieP{sc z stLr$nrt ltrlnr:edll c t.\dalic iti li. c lc tnnp dc 6.le dr ]5 di zrLt limrli.le nr nuli.Cin{ 3!rtt pui[]..niinr dc Pe c+xiNLN dbrcli. o urrlllitu|i r Pi|!gninii.5u. dociouilcpc lio io a .Dibr.Toboganul h ingrijireapuilor imp+rialdipulc difeclP+ sol un ou Fa cncruLcL!n Lu.e Ouil.

niriin p.nrr+stul irnlr(drere.PinguimLldc Galripagos listesif-e!filllitrgr n .nunrnm t. alclc )i p+iti Dricisi &lrc !u!m ada]tci aniinsl! \i facecnllrulinrro . fc carcplrjhd le.p.Ferncla d4unl dotrlioui..an:l: AnLodi.can. P nquiBrlde CahFrlos sc ir.dcn!nzbud$src.tE.: D.ifi licc +ujbull]+ faldz+.sirl! AtioL ss .dN pu us+dlesrefonr[ rtingncc ]le ob.e nx'cRsdvrdi linltrd pdsti o.oa.t! cnr i$csc dcoa. Paslrea tropicalI cu ioadi rofre lsrc o €x. Cint.!litr sclii l. rilnd.i+!a5iisnninlFo erotPii.c ap.1/rr.lidir roc{ !nhlrici.x{ rri€{.rnela dDpulelrc s{l nDirr:lll d{ AnrbLipiriirticloj$c utuprlodirei:C.loccscp.Ienllclc delurr dodi ouiloll-o peiteraslu iiltf-o gau.coteaz{ mrxuror Pntrcilrldllrrftl c.1D it. aribil^!r! n PI''nur mrrL.r.inlrc 3l !i 40 dc zil+.r. I pc sr.rre lc iiii r}ofti\. ci1(llind n. lilngi oorsle I Dguini-'ltii€Sic pc irnLlc.Hrtor Denuminr ttu'f nci: Drr|l* Albatrosulcdlitor ac+aslilIr!ire !r+ rica$dinulc arlcryuii ! af:Fjlor din tnalc lilsri le pihn tt 3. fcirn' cii as'fclf. fican{u ri . P irrorrin r rI n i ti n Esiccrilni ni.cci. PinguilLuL cu ochelad PirSurll cu ..iferre Drflns Ed (ulein mic.ib!itui: Er4.drtI i fliLclrc inh un cLiNalnai(dld de.cD lenlrupnrgr. Tbu ind uneori c:irN500 kn lalsniindirea:.rini. in rFrolrdrr FcDi![ xi ]nsuL e cJapr8oss rtli itr ciild urr (unrr 0r{xnrcrccc.uibd nrtrc vlzrDi srn Rh]}innncr r!d!lrc.

Fni .rcvasid I slaNi G6scade mare nordici Pinguinul de Atlantic Frrcnlic.d: O. lx $'pr. r i int-o f izurni curbi.gilscadc m|rrc nordici2boardh iniliime Nu slc u! pin! Lrlropriu-zis Se lolosllcdcc$otl l!i coLo.i ft1i flltrc dc 1. inolilor Dastu€a ll./tr Fregatarnare Aceastiprsir. it .og?.arc o s1l)i rnSnd Riruimln.fah xFei.iLlDEade l0 dem€rrisu mi mnlt.o.$ tl sepnj Fc car.Iii Flrccc ccamni mdc !ar1cn uct'r in acriisc!un+lrcx dcs ])c api.ox.uLd !c .i31cl s+ doplasclzisringacrtc uscet Fcnda dcpuic trn ou. u i.i{t1 {#} Mlj]ins: 90 l0l).Poatcs5 priskczc cirlirc d+!c!liti sclii.iiiuL Pliiri! Si DsN elyi n tLici]Plrerlrrr Furtunarll negru IccrslI p$ar+ nrrluii mrnanca p.l.{j+o'buri Fllisiti san inlr. dlf !' cu. marjni nrrc rr.)cmxLc. prin{o duli oe flaoefi lc D cn innllimc de$upn aFi.gu. dodz{i dcpc$ dcodili.6Lcnt.csruli Drn a je re d .c. iiiF t e c e ccama n'rrc pa.8n !iur cj.here.'|dqxii o Denrmir€r iilnllfi ci: Jl. idplin zbot s(! prn anrn!! tareaaltorlisia arnre. Cu b t i5 rc r n rri . o an!. dr r nnoarcclrt nrlr tu sezoDul Cennpele. iii pLindchrais sftulgADd o d.njftztilr rpl d{ h cllrc ti sI ti$unmdnt!. n.{ OrrmrL! jndlLrf Drrumirtr i1iitrlifiii: .nBrlL'j |e ma.titfi|ldelidinn ri icsocu r!&clccorlllLri.inqovoial. r" n c r ilils i p ru p ra t ii.rj ifululi! [t!$ndir.!t|cntro i prindc!c$rc.lDrr. l)cnnu siu intr. .tca ti.. utrenri d0u{.

dc Dc rrn.rrlru r !e hr:ni.eb r . V.neazi.{+ cu 20% lmi \ iFr. p+rr fjr.dLiAflr i. l)ilraI'r 15oun .i au multc lriisaLtud comune.sivulturi.ECcnimi ia (mirulziicj..e1c ror unde. decitrusculul ti an lrerel cbiscp._roroe I tr -{li r'.A0irri d.+ D ( L D . in fo.r! s .n1.Cel+mai multcarati la fel.dupa cnrezboari alirccl intf-acolo. celcr e "r l_cr.rord-?.Accsieainclltdo vcdere lbarLcbnni.Ciild audeceva.adiisausi audiiccamaimice mi$carca prezli. rr-i. ol . picio-afeputclnice.cu ghearcescutjtc.acu urcchl tungl srorMilc nncid. cu .r.nu tarrj ca la cele nrai Jnultcpisirl Dc aceedca Bufiii!a polard llu facczgornotatrmaicand zboarii11intuneric.oc i h r .de Ia $oiffii pitici pann ln rLtiai condori.eicva|eazA dc objceinorptea.la c.triri\!.j i!n sri le o crcangi.Marginilc pcnelordc bu1'ni1ii suntmor qr puloasc.1xi|.zcriciitl nici. r i .s+si v.sprcdeosebirc de $oimj.Bufnitegi pdsdri de pradd Bufni!. cu cxceplja nor ii!u1e.Fasirca cr nLF!D D.j!r Bufnitele flxislilrpfoximativ170de spcciidebuiiilcl carctr:iiescpesletot pe PAment.Lordimrde ascutit.Le li:sr.tti !td.<r n i r|onc l c .. p . .a$tcpdddsi 1.detedninadirecliacu ajutorul DenmrimonirnIfi .$i bulhiieleomoarianimalepcntruii lc lM ca. niir !rdqmifti ni iriftri: . r!. pljnlru a dcscoperihranadi:: aer.i. -r lrc i Jjcsi e\tr un gr I !p $reslc lru ladlrc AccrsliilrtrUrrri delisir loartcdivels.dar. Nonl.. loc adi- postn. ir de prad6. E!rirnr.Lc .Nti irr..' nii. @@# tsufnilade hambar arinila Cehanb{ se rcuro+tLcuiof dlpi irta ciall.n.r0rL r*srernk drrrru{rrr u-T i. u[ fi cloc rlcovotaL:eu caresi sfa$iecarxea.acestcpisir. 4Frhl obrceiiobolaniii ioarcci 9{l "! !j Iehirgl F€Ln.d a!^lui cxlf.crr. Rlisptflrir€n.n.

i Rillinl]ird @M Or Eitr latnrrde cu qrdn!! ni crtuca atr mal.iop-+ :r r -.Arhbiipii!i'1li s1 Jr:ir Riiipi.l.l. eotmi lti oriar[ !i.li or !rdd.piri lopadr. '. de Ltrplidurcin dcs{n.1im.Vamnzi jn aef{ltc ldskl sFu\. Al!i1.lrni.rsl tllLlllr d.tr .rotandduli pndi. '. rljul iordic liiDerzi ainnale.aLN Lr io 1 . Lriiescin principalin piduri 5i {inrrtrri Fi sc la adepostuL copacilor. idc sr{ rc olfcile rDorf!.'. Uliul nordic VADiiof pu!$ r+.PUn{nn olr inh nn cuib consrruiLh ritdul lrc 1r pi lungiri o coadahitutr uali Vin+azi d.Fcmchdelutrcunr tani la paknon6.lc cn ghcarcle]rLifLl+rnic! !i @@ RispitrdircrlrorJlrrr!Notri Dq$srr.:cutrcujh{in riirn rulc $s.lt1 lb. .'11S1'LI'is [.nerl r!!u ilL facc N(ib!linrFunco!!+. ir nth1rii. dlrirind b'asc dc il(Fi. riededr la m!rc in:illin. schriin+slc!i cu sl]irui: z.rcha t.ur d li cpufii Ji faanii Zn.F {tiri.asti |ra.L onii.id?.i . . cxdauclcaLtot\liethli. i:rI J+mch dcfnn{ pilDil. s. plutcsc la iriltimc fi cauti victimclc.JJni roqu VuJturuI plequv Zmeul fcprndi rrdfe Ac. iunr rr fi $b.Nu toatelisarilc dc pr-di-1-Lr. la lclufi. !c.r DrtrLDinx lriin!in!i: nrlr.nn coptrqsrn un crrlus.it. inh.$rpR !a4u nlor si in ciinr . dsiri sauI.gati!sl sari brusc diplaseezi iNnlfapflzii. n':_a'1ci s6ftu . Oi$rxl DcnuDLirtr tjin! llti . ' u lt urc.j-.li le C. ii 8.r noartc.. A..a'i prnl llidure.un g-rr ier .itrihliFcr' _4r Dolmul cu coada roii1e PasireNl(ni{il tl rgrcsili a+c$NiD l]ortct. nr s{urt lin!.. RisnirtliYci Er9r.tr: ^rtrri.UneLe.cum PistuiLc depradnvancazd ir fi ulii li cleii.cum ar fi cotldorii$i vultuni.Pls[ri de prada ii lnal mullcfcluri.sc i n.li'rid.u. inpEdurirc si !Aneazi"r dc Lao deafigI la alta.

li sd ce Vultuul de mare Acc{sti pssilic dc UidE zblxri dorsupa alcr.rts!i ffad.pe ctuc 6 p r i n d ciDn c.Vulturulauriu Paslrea-secretar Mrgniicul.cu ghaft luigij curb:re ctlnd viDeu4 $ltufrI alrfiDFlaneazi!dcasulJre solului.o vedcrclorde buDiiirticLour putcidiro.! ^rr+{ Dcnunirlr ti Dtifiti: ftr1d . VAnturelul comun Fit i @s@" t4" si ni!)itrdirti: llturN. isi. vAniiloi P{tbcl cxrcsehiinctt .rcnr'r alrinde nraihrn! R!!pindn!r: trtroa])c i'r rodi i tl $oimulperegrin @@@@ Ri:pindiru. O dilii dero!ritii Ac. cintand pc i Cnnd lecc unul!pl+r'jcaza cu Iioorr. adcsca(Dl){)rumbd.rdre ru In ri !clL. P.u allcpisiri.i prad+cu p en'icclcsn. nFe..L p. aun rr fi trri+i n nd-c.. Alcargiiperru! !i pindeprkl{.+iudndlrani.anal}asirccuticionLelLrrrgi iii a liolii Fk+ce ceahd i!r1€ 'nii.clo in lafi.l i i or no.nlLra!./dtu arr'u rrc ur cLo!mcoloral. sc retedu r{itptudnfl: r\lrili.utrdcporte si mcnreipi i h l0 tDl tc n. la sol. tisin.: NFrmp.!i iilrrns{ Dcrunrn€r*jiilific* Islc una dinlrc cclc lrai rnldr Tbur5lorrc.l'rcc lpcctaculolsc tlonjoaft ld mar+in:iltirncspre pndi. dlpii caEo d u c c bs.inde prdr Tillrils !ri rurt prc. € n lr u aoDenca.ire.

puizlli dc rdrs$lii in su$Lld lLri.Clibd luia!: 1ic!t dln raDui ti cslc .i .\nLsiii dr J}fC.i: t"".c. ml cooalD UDirc. D.-tu" {}t i.. . crt /. : uDrl din c+lcInalmrd ' n cr. vxltuii cddrlbisc oduDiIa iiu rilcd in A h s k .pescarde VuLturul Madagascar VuhuruI regrl @Q C! catnl lilr5ildop. d tuli'ele Fisi. rlNn(i vut t 1l DoP q{'13&6- s5 @&@ Rlrrltrdnm: .:.nuiiiar iiinliff ci:. Irinclprla lui hunii cslcpc$cl.drr njrosuluitentrugi\ircr tlonjcuflsi Rjl:rindift r: v'x.{dtj.rb nr lfircipal cu hoitut' annnalo dcjr d6aac vulru l regalos(c $n.p c n rua I iDd c soooiii." r-*q. PrsErsDililn{lii a Sl.}moarcl}rrdr.no riln' eolo[i vu]lrNl rcgnlcslcur+ diDcclcniaicolorarcpiisiridc lradl Dcrj ocdziorNlFodtcsd . el !€ hriD.l i l 102on t mift!triintili...rlclof lul1urulcodalbctlc aour nla dersullamxltorFrti ilc $rii.

oDrc la elhrl.nare prmil peEii din api.n$mi i rtrc r{Frile.r7 1l vultunl \/rrlrurii s nT/liis.irpoL fi lolo.siconstrLliesc crlibrdlei copacrsaupe stanci. cluldud ptada. t|dic{lr ir jffgle sd aD.tlem.In lo. lnde va pdnde apoi 9i va omori auimalulcu glearcle_Vulturul_harlieiqi vAneazipradaprintrc copaci. pADi{d d csft sr|cicrr dei_Droafe casn pindd nriDul{ cu sheerchlni Dutxnice 94 ..etedcla s. accstrtrhrl cc 7boturi s. putenrjceincoro:ate. luntea.cu cinclri V.incrre nj U.udcd.i ratnur.rnrc lalru vilriror d lunq.iD ca{L{rert.l}sulracircia sc.ullLlrcareveneazi plutc$te deasuprasolului nrult fimp.ride pr"dj r-ari. d+colaci. Cu vedemalui ascxfiti el o vedede Ia o maredislanti fi apoi plonjeazl repid spresol.l Dcgct+l+ yullr]olui rtr o srpftfilti !s!il.CiM isi ziirerrc v clLma.urr !. Un vdni. h nn.rilziiHarpiayanea'iin Lcn+ii porci +€cial sfi. fur lja. Vultuml din pddurea lropicali CelInaibxn t rtilur. si FlnteNciIn mnre iLr:illirne. De obicei. !L lcrtLiful. t\lSt.rosi'nannnlc.ncLFal.ri mul! ani la riind.. aproxim. ct ghe. Acesllallkrf lancazii! gencral a cpiiLrdlrc o i. fcan.rL. €nrc-iF+ffrircsi rindi bjnc _.yorscur:reSr*u ocnl cJri'.Cuiburilesu|ltiiicurc 'lin bcle.vulturii i.nuri dc copac si tr'.hartii o umircilc ffi'i soFci cu rnnrcvjlezi. in nod normal."rir60 de slccii itI lo.iar vuiturii de r.s+!Flrda.u crcrrsli$ hr.torde 5erpi Cr !i alll lulr{ri !:itriorfde irpi.

i: Ji. S:ir+!+(lcspnsupir{aF .!1clc.i I ulcilc dc. l. iulnl nto oi !r NL.!-ulLruul rninc[lor q. lof 1l $u du Frins Exislii dl(r!x lixui dc !ullnri lo ::[n Ccl n]aLinrc.tiic\.i1c Fr cjFk a vtrLLrruluidrMrc f. .m rr I rrrcLc.lcr.d rc p+lrl rpr+ rp(.nt r prindc pctlclr nr lh{ft Vul{uaidc rrr.l L.49 Ui rultLrr0dalb i)r iinfr.'atui a. oblSitt.i.:ii:e es:e \\l l.\1o l rL i i i rl .r d+ tindN lof De {serrcDer.n. inri rn.!s l.P. k !:asiifiituri furc.\ca. ri.l.. g.ste rnltNrl de rrlc al lLriStcutl. fixdi. trird Si rl!c xrnnrlc !i t.h j Dr4xnNric ze{. lol !i plorjcrc in m. Fiiri.Is tri.$!pr. rflri t ri uni dt{li llrnii l'rsii oc.{ i u i r (. r. slijriiirrir {d.b c l rl j PL ..c r.ilc lc .p:ini .tr.

! al1€ ndclumc..ns.I. cl sri in picioarei forfte liligit lro.drt Drh!rtrH iiiitrnrica: (d/)trhrrld Ldstunuldc copaccu creasta Acesrlisr r ldnde irs$te in rer hilhcc un mi'rusculcnibin f.i C.ini nDlli Cr c*F\l lji+io indrc$alc in sus. Porirmbeiiqi papagaliise hrlnesc ir principil cu srminle..pc cd.ennglisnnridi. Caprimulgul Caprinulguldc!hc aat. Alte lisdri.minanci inscctcpe crrc Ic g. cfcctuandacrobalii acrienrcxtraordinarc.oajn. irr periidin guLlip*nit prildcrca itr rirpindirur rtis 'lc SudE$ s D# Risnlndi. pilirile tolibri sunt td{virate stipAncalc acrului.poloo aruuica fiind paLtedin crengirele pot gisi adipost fu fa.i $i huna. lcgdc nnrcdc ru sdlilii Nu crlc ioc dccitpcnrruu ou.Trv 1 rasan Ctecopacr$1 srapanllaerurul 1 t!anlaje qlezborului E5teaceh ci I! f [Au] din mtrjle ILJ pcrmitc piririlor sri$rcc in coprci. clnd sc ddicain acrrcnur a zbda dultnoliitl iLNcclc zbu.)rmi dc cl'Pi.oocangiiir aLlap.ntru r lrj { jDsc+lecu ciocul lLi hafr Z'm. /b(iind dnlr.acolo!printrc Potoo Potooscl$lcttc noiprca.{*rExr+pqAst!.favendtorilorde lr sol. Lnele )i tr unchiurile pisiri surt mai bunc zburitoarc dccatiltclc. Listuxii triicsc ill xer $i rar€ori pun piciorul pe limeni daci o frc vreodatE.a.e\r pe frunzele coprcilor.\n!.Dnili.ad. Minusculul lni cio+scd+schidc. D{ru'nn B rdinliticii: i!i:6i6 .t. lidtrlii @D Riqrindirci: Ir(liiLrLl. c. ca $i un loc sigur pcntru alormitFipe tru construirca cuibului./ la apus..Li.lunefi liucle. tur. Am. dnrbucilr{c. De pildl. cum ar fi ciocinitoarclc$ cucii.Multe pislri gisescin copn.

L inLru cnib a]lal la caIiituL ..'buriPecarco sati in ba'Nuilc de nisiPdc Litrsi ilc cioci dc 'a$. Nod. i! . Mas.!: tra.dhc in 0Dd.hrrmlul inimii $ ccld Espn.ciinccl! n6o. Tdc$e r.do @Q RiNliEdir+': firli Nl! ItufDlcr.tLitori 800Id Fnl.m Loft18i DcDUni*r JriiDin.!aimth Andica C L'aE ArieriB dc fio Rindunicade casd Rn dunicadc cda niianca ihsEclc.!onr Fiil src sunaaproJrLfidl (biatul1!ill). nea?A clt sc $e dcsp.ploiomtDcpuc liini lr olt au. folosiidu+c .!ln!ri.inn Shtl..!.rdt Sud. lisir le c+LLln.i oun @@ Rirliii4iai: r*1trj :jratetor .bi. nnlie chiar sc btli rfnci.Artclii Amrirti d.c rallsirc ! c:ihbcrrerzi.Penirua dc hgercchrulDuPdsezonul C ud d . .:osFcnclr il+punepalH ssuci. floriLor.o crdliluii dc Fc ut vc6aDlsldn.lilLt cL' salili cuibul estcconstnDt inrr.r lltrilc.cu .@@ Pasdrea colibricu lrrlindir$ piept rubiniu _c' .1. idnaTi n.BietulWill" Esl+nuD r+Fadnti slrigilul lui. lc4i Ei lrind ins€+lc.uh'l o+! cdnstroies+in1preuM !i fcDieLa pinln! bul din iira.i nr .r.!c+Nl6uimit$rc lastuemiciw . Pc lerctclcuneicladir !€- de ntstP Rdndunica de Esccumsali ti ca fdhrlunlca sigcrcld vi! c. penln Listur lcu glr aLbiqi iirc+ un cuibin foDi dc @pa drDlenc il iarba... asifclincarpNIr$ tilortrL crl rnri Nlinn c nefgi€posibLl Listunulcu gat alb RtiD diEa: $1rc3l.AJicr !i ArLr D. +F bari fuliic acru\viiend Ds.areiii !a pekecciarn' TmPc' rhrd corloraliis+adc.:r(cr cn piellrubi u \i intoducec'.ctc Lnae.boi liclonrelc lor sum minnsfl e.a sc. -\cclslt fasiit va" llstesi! inscclctodDtca.nuniEi FiinlrLt[r liinft tr LAslLniisur *uliitorr ca r.si i{heazii in 7. Tormnrji' gi1seileo cripnturiin slnn.l i esrul d r c dh . in rs sa{ 14snulFt carcl€ Ddnrt+ gc dc la srpral3F al]ei. .

1(i dnr AmcricaCc lfsld ti Merir.cplroirLir Momotul Accalii prsira rrc o cotdi n. D{(uFtci Jtiirtdid .casAo roirlarcc.ioc lutrgsLiipc r) r r$trli arr(!. rui. cu doui ltcfc w@ E 'K.no: iatc. carc piisnicniil snslnin insc+!c. DDy. iilEFrir.obi${jlii.r hrsctrl o hriin. F . lcrtLd ntr rrc nici F.i car+crorcdlnnon ltftru .: o cnrhgi.cu fto c cezure.ngi:. dn!.l pfnda. unnrlc ri bobiluDacAstc RrsprDdimx :.r . nmc'i.r.c.3 DLEuDi14!$rinlifiqr: u/itrrx' Porumbelulevantai Cc!niihrc PasArea Quetzal porurnbcldin [Lnc. pcnin a o ucidc indnr {c a o marLca lcrn+h Riiqrindiier!Merir.3 Dcnun'nI !fi trlilici: MD!. .i.n do nnpcrccllcrc.h P.a..!Lcin rirFul ! lu @sbs Ri(jib drn': Lu5t./\ c rc! .ind in{(( c Cnndzar+gcccvs. Pupiza AccasliFsirc! ndciNcclr ii ! f t c Drc ilL c t it iinc .ri ti .tntnaltqr tdhrd cc rdlclungi$iin lsiina dc racheridc rc s Momolulsti p. pnrumbd0lcrirnoi a t-osrrn|cns lirxr iiacum cstcra': Ac.ide in acr l+cornarulzbox|5 slai I}e nrsccla o crcmgi$ilovcstc dr ltnn. !.r .scrcpcde la tridn I o pd..ui Ar$clc pisliri hr cloci oilb finp dc l9-21 zii+ I:iiintji Iulncsc!i rcc!riaror prtci zbn... qu(lzalcla o pasEc siind.i a/irtr/r' Dr0un'kca stiinrifi sapiiin sol!n tuncl..tri oui.ncle )ui ' r! li 'nEr tLcr. uu intf. l ltifdcu odbnLinlr o s+arburidc c. dupi carc sclnl@rcc Fpirlc. oliccih soL.:!rtr csfclrturiL fi sc unduLcsa ii titrrpulzboralui '1{p1Dl. ftrfioisi1 schrincitc d. ' scT.!. tinp in cffc cosdas lergliti Sc rcpDdcla podi.6tii p{siir. r\!i. gnxrndintr-ui zid etr cliNrd lii 3DL Fcmch dqrln! doui Fni lr tr. nr f. i5 r l a s . RrrFild.in cffc !a dcplrncdonntini la Fl.A(crsri!$rirc c( pcncvru c0lorrLcii.Jacamarulcu coadi ro$1e . Fc c..rDurGLi.Fc.

l. ' Barbetacu doidinfi A. c a lJ i: n s rL i S . nccslpcs. ele( la orli. o o ' {tt' 5..-F.uibtrl in l ngr]Nrele siFrc odcsra ..la l)dg.l nr nihl nlui.>.clr d i5rsqr:1ni hn.erdi inrbcll rr! h c]ocdo srr.' tflr lh ii dL rH 1T M z.. lirirfdu sc cu sn:ochic.1 afr.cal rsnpra nnni iir sru ldL.i din!! St: ir .ii dr N.s. Ior.nrr rsculrrc. p.r srj!frDdiinr \i Fiirlaiu pc$.ol)3e.ofaeis*L:eNfi!trri.rln r ehnifircfitrul dD rc. Er frcrciltndi ie o ftnnri.tr d. itrIi car fdi4iitdi i.itorre.'i &{ Prigoriaenropeani !uPr cum:i iPune nurner.n . GrLgrLqtiucuL R:isrindnd n i.lc in 7hor. lirr rd uncolid! si irrniii ldnirl. br.i.la dDf c ci:r.rirlc iti rn. alhis.rre.to ICAInlroarcIa CI. rcersti1)rL$1+ mrifirci rlburc. hirl +r+ ir lrinoip{l+r sdfi(c.iis !uronro Pescdrrrgul cu certura nrirlift lr rJrr.r.n. ..pl..L Ci clrcias $.iLnt cslc rn /lruriLlr NgiLEl ilili viilcpFdd dirtu n'l ... t1 dal miiiiL.i [ini lx opt oui.3runc ti ille ilx.t: jta i'l i.rt. i i un "ts V) . darii !its|i.IJcr. sru..asui.tr.r ornrca:ror.i !: l cLcti pl:rtrrc!j r$hrri '}.

orii Con fli rcctar ii de li nai Nule rilnri de ilor t frinde ii ins. L curb.Cele r[ai multeauciocuullngi.:ulul colibLiiopoz-stacojiu csl. Aripileior batatdtderapid. in principalin climacaldii.ca ii tldiescdoarin AmericadeNord.sculll a'c do caD 5 cm. { cLrlol cu ci$.Colibri Colibri-ulr.iiici i! iscce.pentrua ajungela necrar.r .areIe introducin 11ori.ot.ulrur tiocrl lunei fo. pe .Colibdpotsi zboarc in sus.creste$i cozi decoratiye. ctrmfl fi Ceamai micd pasdredin lume Colibrid dbnli csrcr.ul ti.idr llqrclel+ sunr. Central65i dc Sud.:clofthri lroiirlLd. piis[!i m {inrr cclcnai frunonsc p r pauj coloLati l)enelelnngi cnrbdte ale.n a!mxnnaril.Multe aupenaj viu colorat.Pdsdrilecolibri rumoasele colibrisuntgrupuldepdsdricu cel maiagilzbor CAndplutescldngi floriledin producc caresehrinesc.l.l !oli}orilui rultur ijslcpcrfc.u c.in jos ql chiarEiirapoi.nrc Lctmdc ni zbor O pasirecolibri coloratd Mas. Nectaruldulceal florilor este principalahrani a pisirilor colibri.in lateral. incatsu t aproape invizibile.ilori tulnldr{ Accnslip+sEre r i. penajullemelelorestemai pulin liumosdccdtal masculilor.t I)enlN extagerc! n+ctsruLuidir iorile c! cule dinci. t c r m a rr u n g cioc Colibii ulcu ciocul.srbrc arcciocul ai luDEdcdil xloictuui all iiI*mile Fstuii si {olibfi.Miisoari de la doar5 crr. Pemlc 1e'ncl. la aproximativ20 cm. ClocLrl alunSilo Dcctul d i eriorol .rapidamigcare a aripiJor un bazaitcamcteristic. De obicei. F .darpenelecozii formeazi aproxi ativjumitatedin lungime. M.

rutroscutrisub nrmclr d+ lilJ+lminumr.ri { e gbin}rl Cdrnllt. f+rFnde sxbiclinine sl}. aft in cordi foupalru pcic lu1gi.Ritual nrptial -{ccastiipasirc colihii. iljntrc co e dofi sc lcnninii in formE dc LolaE in fin])ul itu{ldui tupliaL. Disculll ilict!lc'2i I'etrele.u riiti i'.nd( billilnr rapiddinanDrnr hmp ocsdlritue$re.zburnndin I Ur uscul de colibri violct. r i]1 .! rccnrul uci n.

cill puii gazd.n doFn. dc ln:i rc. uDuLp:ln:i lr her ouli inli.trlodsesffl va zurc dc obiccinr lcrcclL sxunr grupuridcpini I! 20 dc +xemflxre.p.r${LLl Drnuhirci snitrlrtif.o scorburi iD co|a. jlrLcic5i U r+ itlil.r fi rr( cjosrl n'i hii dccii nlscnlL'1. rrs. lLlliro o' dicDJi oc.i.r iictrciI cu'D!Punrtur obFnc @ D @" @ @s Rjis]lindir{rr+1trr. in t cuib l'|Liid.cIo.r.tn. O dati CeNse oulile.FeDicLr dcptrlcf+ obi+ci8 l2 oui. cuc ior Cinon nr rF.cncrr..clo.niclaR slainc|rlsincolopADi cind turi vor ti dcsftLCcm r cn xtiz ii . snsnl n.Lnsczotrrlfc nnp. llistuiLe iti'Eslj iirLzborulsF.l!i. ld{. Sc dclcclenzi N seNnic.cj \i d+pumourihnr cdbndlc d(or plisiri. tlc$.L{ irrl $nf.er Rii!piindi*r: ELrotx.uril. Iic.r.irct. Cuculcomun Hoatinul CnculDuili conslrxioltc trr cujb.uhLL dstuli irnrrf€ain iurb.natnl2 zjlo ri$)1 trui DrMilii mi putcnricid.gr Ntnnaic!{n.oxi.Turacocu crcasii ro\sie crc$tn | 0tiu k[iL:iL! ir1 *-: Zlo&|i b. tipind s1lillcnt.i flii.t:Lir Paslrearinocer indiand Macaul stacojiu slE. lisdnd doaf o D'ci de\cLriderc F.

! ci!e r 'rsigxd airir.cN !rpi rnEil.nr hn4r..arr. .. @@b ":i-.ui.rlJ.Jc I h jr Ccr l oarlru 16 cd mibnro outr.rrlrcc. u(!!i.lr.Tncanul Toco Dc\. 'uc el ntr est. rn dLii iuli ru in natuii rrrn. lt rg a l: iilr+ it ln lii p .F Fli PapagaluL eclectic rallaSarurcu creasti li{:crl(1n*lenele nr cca nxi nr c Fk rcLzr.rrc lc pitic Papagalul c n r . solj{ tinici alit fc grrr pe cal il tiirci In ri!. Prptgilulrtr qrelnn @@a @ ..r.Fr Dunrrift ! f iiinf i[. zh. .b d..or xrullc!a 4ii .c ti)elr c{c N{Ltrrolu i {ns.m. mxrcrnd|nrc+.{n$iists hdfesc.nii t.'i la 100dc prDngJli. nLd I]!i i nctlr Dc ollicei. lrt{lor rrnl v{ki Ciirdnl I d ..punedoni. rccili pi!.i.l.\'..r.n lrcr!.ru Nbiiorrcfltrl il bxstu . R-!!pindif$: JIc:rH. Incrnnl se h5ncil'r Papagalulcurcuben cu'o!bn! dclrn c uiif dc la o lssitc la allx Sroluid€ ti. c. .i!d colomrrl nLL..eili .a Fsri i d+cohvre.n.\drli. t..ic{c IrLrj riclilna la 18. lrttr! ri$ 4r rriitrliliri: C.ls.jri l'!r (uib inlLo scorbuii de copac f.iorul ciocuhi gol se ucu'{ sogdullc oi.]i:.ft x '2i ". (A j -P.

Ddrl . pc .dic 5i T4onrbtoisc s{ ddrnnitr llolui ii !iniirrii ituprcuri tr.dnr mn(ctlii cclotmri multcspcciirunt in starcsi cinte seclen{ede note muzic:llc.glisilinnrbIhnlel+ s.PN s'ruap xp0dc nivclulsolulni.nslitiI i$.Ei ciinti Rtunci (ind lc tic culrcprrrenrrclorsru (r:iDd i)i rllir.p roloicLsi o coadliscn.idcah pcntru menfinerta pc crcDgi. ltit coa c cir SirccorFc V:ininci ir jnscctucarcxpaftu apropi+rc.ul!Ll$itcncla tuotlila icl. M.Existi mai nult de 4. dar fcmelclcunor speciica vrabir li priorul cA td li elc uneori.rtc 'nr lcmch const.c nn cub nnRr Lntf.nnCeliDil'aa. FcDeladctMc doui F'ri la patL1.fuo paln cnrcioui n[!plttrdirux:Axitrdc Soi. Nu toatecAnti le fcl dc frumos r{ pdvighctoareasau ( iu(:irlia.. o!i nrGuncuihnr formi dc ftpi.{prc dcsir Doczrilcpcis!nc. licrLl{tinituUi. dc copac.\nn( @@@ nji{ l. Dchroiiidco lmt c ! id c lL m a crlrihi. Femclclccnntitoxrc suDtmai rare.{fr.riila.lrc o Linollturpc irLoldcrnn{ir $is Hnna prircipaLic.rpoi. Privighetoareacu favoriti ro$ii .cu exceptinp0lit0r.| /1y/.nuinirc.PdsdricAntdtoare ju m d t s r cd i r .p{ntru ci rr obicciulde a sta in c(iplci siu pc stalpi.n ii ziL'! Miri'rci i sccrt.iiiii u ir AL toririli r!. dirpnr a! lLvo tiirlbi Acclk p:isiiri vr.Is . carc trliesc ir toati lume:t.clrn rr 1l tudici !i glndaci.sn })n rcriidtoiDi FemehdeFne cnri firi la ollt .000de tipuri dif{ritc. Pan1dru5uL nordic M0usclhl Fntin\ uc un co.ti.!ib dLntnrnzc.trei indreptate inainte.cttc @@ tiis}iin{Ll'L: . Dccaft l+.pc .uicilc nn. l f r i i h d c p i\lr i d in lu m e A p r orimf li\ fl.nl cared..ctc lji pijadeDi.trcisifr!.Picioerclclor eu pltru dcgcte.inr unul sprc in.N ic g:isc$c iilictliir+lc pnrrr Lcdc Ia sol.sullt iuLltr\eln grupulc$nos(Lrl )ub numtlcdc pftsiri cantitoare.l.lc. tLftrr.iLr r dr. vR$.nri. tcritoriul.ridncii {i luj{ru d+ Pfivighetoarea Estecellnri bnrc cnDoscuripenlar iuiosul cicitrtcc Cifii tiNa|l. Ijri{ri.trestii sau chirr firc clcctricc.!.s.! dr Non .'dir.i. Piisirilc cintitoere sc mai numesc$i p[sfiri dc crengute. Fntirqnt li ta.

xLunNrcopacnoi \' dctun.c rn. clD n. s:ni a:mxinnt vl .{o*i iP>r' Fl!.i Liifi ln Ffte o anrlr tli nli hliner l)nii liDp dc iotirru d! zLlcdtr!:i ir!:. liisi lcariiioxrc iln SlxlrLNUtriLd cin{jsrt. roLdrl D0mns riinlitd: rrrni Pi ii oni r r l r .tr!lin ldinrl xDrl.1.Dlr.k-a. cslcnrr dirlre cele fLNor{ Cftuii ^n*i(r nriiinci nric.lnnc lfxi iriri la $!..inerci ii pliii0j+ni.. sturzulestic sn". se hrir.iilr9a sinrnllir lcnrclci Arnbclc pi\ifi conslruesc i]loi !n ruih di'1idlli tj li u{]c.:s' _ n..{Lc.E ui . a l. nr i t I ItlDii{ir$ rtrfdulEusN .rrihir l t.lc ti liJct€ ni.fr 1.l cilitii r'oitrDd t iz irr i u r d c s eiaL u i Li lir+!E . a. ir. Prihoruleuropean in mulr rcsnmi.lc o lasairdrutrRsl.n pltar.1.''1 \"1 Rtuntndirlx: IrDp..i si iiurrcdetnduic iir' ...ii iiBx. Eufofeiel llii. nr.nl.rid.i I'Lxs .cladGdE' di.lc.rnclci. '. in'ci clit l! !i iLr.*t ' . @@ . piis. iri fi.B nh n ic t iin )ic lc ! i|! .rre in gddii.r ii cu s!Li:.r:glsii.'i{ xl. Pi! goi'n rrsft.ci.ar.i ti rdoscdcsr+ntrblarziLH'rtrD Frincrlali.l. luDli liisrlir rlc o.r. ir r.tLr( trfaurul $irinrLdL r lof Cn ':annll io.. SJn- @@ nrnnir.jori.nlul ctiehLcnzi?Ioui sir$lac! loxsu. dxr lr. Lr.1! !i Iiera D.r un sccoLin untri!. n:Alirr LLU !Dr Atii7.1c..uir zeflemitoare PasiLrea llsr !tr3 d in.truti 1i)5 .. S.!nc!lcc( omizitr ahe nrre.inlc.t nlAri.u inrc.ltc it tar rit3L.casrr r:).'s ! drcpL!!!irc cnblcmaiMa5c!h.eLa dcpD..in N$v Yort dn tusl Lilil.l.i Drntrnr riiiiljljiiirJrun! &icr l9i ll ui . vi+nniri nolci. na: cuos.inr i rrirlurl t 141r !* 16i1ixrs. ii iirNlc i girdirir.Da d I on 'a '.dc pidurc. .r"'to llLMu estj.oio I pi:ri h l0 .nii Par SE ar( ardc SIaicl e Sril(ior hl ri RisDinrnLr b:ropr.sti d n itrscctc. d.dcc-d.l. fr.o. r ]iLnb!. ritrNmrLL(..or l 1' r ' 4.mcm.i i !r srcrr din mlfti Pi5irca zcllcntrodrcsc hrii+ilc n' edncip.vrerD. irt-o scnnnni dc corc Fer.u lrcclc.cL.!citiu a c.."!:tr.drrin \ra'c.. n..

i.iri I in!i.rccllilciiihc $iirirci irsdcrN. vltisnn lli! r pln.an ruicf ii rglitdlirl+c0!a{i lr. Lrcc.iwk t n dljJcc+lr i l.o:ci Am(i!.!.l.s 5tiitrinri: P. Amcricr D r.iar.r/d TLinidrd.rnod P.tL I l: I r'. eiselb nl uoFc.ni.'$ri nr soni4c. unon srpli lizrur in zil!ad5. . i$ rcum liibiilc Nord!i A ericr de Sud tincipala lrarF coflli drn soninlL. disDozjtivrlrd+l.d. a.i: !ri.rn.n!n r se1ii i dr l'lig. pc carclc clocesle lhnr dc l2 14rih.sc c! irDlc.in 1850 !n tb{ adnr la Ner Y0rk.no $ ii rift.lEL.clc!c c!c l.ntul liunp.rc lc cl. din $r jn i ll p+nl'! a cllnti I. zlffii +tu $d.Lmrdd Anfl. 'l$ De + ) .'a iri{acc cuibuLdil licl.a ci.. Sc calnLipc crengrii sf.{ccnstilnlci parir cinliloare se lfli lrc ln prnrcilrlcuomiziri xLlcins. frli c.1.crii . Vrabia Vnti! a tosl n!rudusirin loali Irnca Iste o }dsin.iiti tr cacDphre.Nccl ina DLrDufle LrLrriuii0c ncchDe NIIurn r.rr/ @& @@ }lirimci: 16.xlrch iio c. Lnneud|i hscclc P.ido?!r Pr'gsura arctlcA ParuJ'a nordicd . in crrc deluncdoulioui.i.i.cctre 12 1.r.r minilncilIiiisc{tu !i rcs(u.uD.'iidi$ @@ @b t{l'ptndiri: Blst]lndno.nui lide adxphbili.lfi.{rc. Botgrosul PasAroa cardinal Enoun tipdc cinl. i. rftl.flcLr dcl'xnede obic€i4 5 oui. Dfl.r: .a. nNrrirr !i! Noal Ircdun. lnin.{x: nii\p:itrdifta: lL L0pr..cflc su p'xh€Le.lc )i iobud. Mlnl']{t ii schirlc.:i:P{rix . fructc. r0 L. i.otici. Ambii p i r i a l iir hr tn+wr j g iiD! jLsc @Q Ri\p:inilnt': Anrie Non '1.]'id.d ScfoloscSt.1?i]c.r n:i\l'iadj(r: rregLntr1rcri. dc cilculfti !rcu pcnrrrRsFarlc sinbnLiiunarfn.rxrldF Otui:dx nudt .este pisiri su! ncctalll cu ciodllor Itrngii curballlcLhclIcorslrtiettc lr hrrcrtrcrca! doui cLefgixncnn] cu l lr fomii d'i rLrlil.Aril DmuDnttr 11iintin.hncotarcdc 13o! n. $ + r i n s ccl cldn d$ncrc4 agiilatcdc tlo. n)aL hm'ne.'j.

-.cdr in crO! rofu sc Yrid p.iuluj.ii Cintezr zebrii t9{.rt siLs0t1.+cic|ibulni zondcnnFidu rirc.crcrlc t r I lo l d is h u g c .Sc hriincscs! boabc oonshrjc\(crn cuiL'iD farmlidc dc.qmn iDclof rcpczrdr: mnntc.iti icd\ri. rclc )u$ii.ricsrri ji nl1+inscc(cti llHclN lor. .rlq Ittl :.' Slolui rndri dc. xlbim.l. dcpnnctici FLni h jsscour"L i Hri c!ib nr fomi darinicLr.c. c c o llc . Didi trii.n rjurd'd cio ltri lui nscLlir. d.ulnli dh nNtd.|idi. .q? 1.iltcz.n.r rliin!ifirii Or. ln .i d! Nnfd @sb Dr Nminx $iinriti !t: ori.olon i.Acolo .rc.carc ilirri den crcxngid+colae$ior+{ ' Que)ea D colncL. ifl -o irlthgi. fc. sirsc scdrDdc strbrpii !i+hinr sii norryi !i Urir$ $oLui do qrclcr ctr ftndul riiutui.0i.clc- Tirnagerulstacojiu taDrgs{l $lacojitr iri hcc dc ob.ir! si RijrpiindiRr: Arrri. i.r' "irt{ )t!r j'.$.Cuibrl Lrj srNLniinli +r (n (ic lFrrx! rrirlLrscul cs( ig./li Grangurele auflu lrttro r!'ctr ncullli Fsilr..-6- s@ nntr. zcbri sal aiDcs+ ir coprci fi h sol ( scnn4cri ins.sc nscr. dqluniDddo$ sru tici oli.h.. Lrft{s0rL.- .n.rc5l ttrrlc.I'oal.!x: cntrlrn$i.nr. cu .+ffc dcrir dc (r nrulfi Elcisi locnl pinii li @ a @^ l*isoiindir$ Aluci hNddr Mierla de pArAu ame cand Dutr'nn.{r rriintillr:i:Pdrld Ri!p. Qncl{r s+ i rsrlFs.4rr.trurn'cx tr itri jjrr: . fl $ rirctc DnFnnF.jl D.iifituLi din rriiLtlr. pr.@& !9(' \:.r.n s+clc$i dhcnici ridiili. ciLrla.Ltr nillc nori. \. mNcfliiii picrdpc.

lLnigid. inveciuatc. cLrpcnajul LormonoLor!in gcncralmiLroliu.a din cauza peLraj.variindca dirnensiuni intre l3 5i 10?cm. in tinU cc sco c \!I 1' I i1 ! . de forme stranii..l-elesun. c.lipi. CeLenraimrlte trdiescin pldurea ecuatorialSdin Noua GniLree. A|.oare. rtln. .llrana lor principalisuntfructclc.gr!i in drcrF$.9i in pidurile din nord-estul Arstralici.pentru care sunt t'aimoaseplsiilile paradisuLLri. hcl.7i! jrrf rltrhci ri5ic rf.! iii z g il.arc{ aliiar:ld.l l SAXON _ F.c. 1 c u.cr. tlar cdtevapistiri ale paLladisuLui se giisesc5i in insuleLe Moluce.!+rtrL i ixr-se ..ro+u$l galhen. l-.ncfililorc. irifcr.i lor frur. in timp ce unele suntdoninarl spectaculoase xegle.printre-..!'a iisirile pafadisuluise nrmesc a. colorateintels in albastm.hcrcn . Feneleie aratii dilerit. Existdrnaimult de 40 de specildiferite.. O etalarecu capuLtn JOS illr*!lr! jrisliriialbxshea rxra d : s u L . p.paradisulu Pasdrile Pasireaparadisului cu coadi-pangLicii MisrLlLulnccstcisl)c. for mi de p. Dou masculiiau penelecololate .ufl grxlioas.sl. Pd!lc hdgi al.l.ros. isi :tlM. L Ln El rLlnd. o u'ricaTi ii nrc lo.s..i !tr.nc i.Multe dintrcclc au la capsau1acoadiipenelurgi.i decorativetle la cap 51de la ooadi!.nglici. crp in tirn|rnL ' lcfL+rdci NLirlinle.re. t rp+ l i x jor. dtlbtir ica .rlL.1 fcuclcloi. ift rito'1ultlc irrag+rcLi Ji" '.darpot si priLrdi51iLrsecte +i liianjeni fi ocazioLral $i broafleii $opfule.petestr.lc rnar pisiri. cafcn.. $ crind Ntc n.lc iLrtn't nr s tL n: j..krcito. dcasupLrmaeri fin lL i rrondjitbAtru El sc cl ird. Surr.l efc n! l!rnl crpuluipo4ilLni dc Fcnal! crdc stfilucitor!i ll{ne{lc dzii if.

.F ri[.z! al. ti\irji p!idis nlr r ilm n $ fe i $ [ ! x u u x i l a ! inrc.i t+ c c illlrr rtu ir |txln |t x ln+r + r atu:nOrnhl a rn .r i:.-Nr.iri nisdtrl!! frr.l !' !'. a!luii ir iriui ir :nLlr.. r F I r Penele cozii t'xsll.loLi::ir..d(-:il.li:--fl ju r( I. ) Nri$incrtr ir. i-Ltnrl: rib:1.l.rrJ id iiircJe e::1:1::i:c . I F a & .i:ii P./i stLm rlc.fli: !r:r nr srs. :.:.xilLi $ril!.dx. Acrslrr Jr ti|\prr1 ljr ufgh' dr. irf r.ca ffutrd nrlri D.lriqrlinL.i.Fralarein grtp Ii:llc Fi!ii il.rj.rr aL: r. c.Lr rliritrr rNrnr. nrfttnL n crlcrLir r r!ur riiNrlr.nri rro: si..:r..iirrl d iiiri ::-rL.l!.lc.t 0:tt i. i.

. e1 clalcrziaccslolrclc nr iira fcruld r i ilaNcrzi. ii' lcfl.Muscarulregal spcci{ dc uus.i t.sina Liri! zh+eriTrsrlerx|€ori.(! rrixr.te l]€ I)rn!. r(! liiinlificr rur trtr.obi$triri.niir de. nscrlj! r. Di Dorf mrs{nluLpisinr lni af+ pdrcl.$.cx sii tonlir:rlcgo frLctolodc pi&r.ritornil.rf r( o ^u(rstii cL€a\iin.lungialecoziih formi dc ljrii Itr sez d de ibpffrcl*e.tr iri D!iaLdi: Ac+ds1a }0siur zgornalorsixrici o i..tr6n1tu1 30 95 m]: nriun.3.li drpunc p:lDilln lardrealiri.le Fsidle dc rce$ til.exh .ine !j i$coro iji fd.: . nDp+rcc}erccr m. I'.rnd dcr pisrinlem r Nlitrircidvcxc !1p!ridc insccl.saulc sc$atd |in api!. crre nn sriL ddi.d Uoalesi ucc I si sa'i ir copeci.a itr Hornaruiruginiu Horn!rulnrri ! iii ci{rii h I jlc scolird cu ciocul lui tidiil.slii sulfcrdtrlln aer.uib in fonli d.c iilncol. dir coprci fericlo dclri i. sc hiiDc{c cu lnse.at in tinifnl . . culoli dil pinl!! jil'ic.pc !! ! introlr{ P3s:lico lirl scunnlid @& Tiranul oricntal [IJr.Dc arcms€a.rr carelc Nndc nr ler slrLlr sol.itlalulLri d.

nr |Lnt cc ri3rrullLlsli lirgi..dlrcar'opi .ulorLle1ar A.DE Tiramrl dc lorenl Drtru nrd l!in.l.ri: Citir-itonrl cu cioc' . Dm i.uL.ri nirlJi( lr r r .r doil oui iIL: r cfi:r dinlro scodlr ri dc coprc. s noiisc.ili'.n.I'nFic..nl.r1i.de r F io rjc ir Dc .ccasnIrsar+oq prranrc +i ( lnxlrc j:urzetcd tr l). Doir nlsculnl rrc sF$la.a.. nrs.\u cr r'(.t dc I .drlii ..riid\l..lof.. : Ciiiairoirc crp. co!iircoDjuriti dc aF sfLrnc gainde.cs1ctirli .\L .lrlinlifiti rl. langi loLuliirapni Adcs. sc Lrnrcsr fc obi.iltrc!r rai:u -qrlie!.q LnL:. mnll mNiFuliDspL*xcullasL Ei sarnr a. CxLli iixscrlLi n fdn(I.lLd. cirri:nf i$ccrc ri fixcrc ir piicN i Coco. L ! colo'al dr! nl stcctrco u {odlrii Doir'! rir F$lLx aLdlir fcn. s rnien.f..(.. rc t.rr ulnladd d.+i. tic bolovrnji Lrn. O pcrcdrc iii lac.cLoriNlLLlc tir. i)ipe:. rot clemlni Accasu Dssin L.rLLl iir .re. cuF.ulde stanci ih Icr Lordl d.lirri: Irir irr (.rli irs. ntr c.los.a Anrb i tifir)1 isi hilicsc pnji ''h I{ispiD. d. .rr Mg. nrs.it] cr rsF.lo(cgc. ndirldr.r d.rrl.rl.5rcCc cftda lmr rcpL strponitNre cii|xllrciLpc t0rt{ {olriilor Fcfl'+lidrtl!.0i nr singn. cirt (lq olr+ej sc itli {legsLrfrirF{i l_cnreidCcPic douii f .iti BEsctlc !*da tL sul . p.aic .\nrnf! dr sLi Ir$triri{i rtiiiritirrr r!B P ipr ac u coacli sal-moasa i. n la {ondli N.+ !r1 4 r. c trt t rs! .' q.rzii . P.jlii.ctel.n7ic.oaF cryn.c.r+g! ns.s!l fcrL.

.l'lnirrtrL dc rpli hiDiibcii lidfri fiinsc.mngi ri fic. ^pi micivjeliii Cuibul csLr s0+rc!i rlrr: sinplu.. dai maitui ptri{cpnsaircdincLrib!rilclor ditr opnci.Fluieraruide apd Colofana {es& Colofnnrnintudl insccre. i aer.r gE! r_lobligi si se €nLgreuenr zonelen'nedede \cs.J Cioaraamcricand Ace. so.nr.1dJ| i od Do'uDi.le doni sno cud de pcncFc .r ni'pindjrtr: EoahAil D.inclusLt hseil+.!c is.\i cr DrxdA T)co. 'nrgrr'. adimiri in brulc Rlsltndir{. ni!pindieN: -\nclicx dc Non.in lrcnc ac redsctrLul ii aduc{ fluLcraruldc alli iiii-acc..cc(le sol din tulFid 4cpladtci'lN.sli prsiirctnrrc Dinin. piiimjcni$i ndci.ri.e LaiNftltinli-uh.d!niirli stiin1ift]i: .rrcjborufllcntu r prndenisccrc. Sihcioculi$ sLprarcghclzi1|lidr d+pr o c. ruLdr ]\ | i ti ' ^ci x^mn.{n:rirr+en.14oa.rcongrj. !lcm. tulii.ele i Nplidl salrcerd drci l'+riodrld 'r tcfito.$dc o Draumirex ltiinllfi lli: r.FeNh deliNc ciDciped li ofl ont !i li clo.ap.nLl.prrj.lti facccnib dnr b. sounrlFuh tLriir.broai(c. Crocirliadeapi Dor mNcul+lnrc. Ciocarhl.rn E CA . p. dc i!i apiiri nrdlianci sdnullc.rb.Dc obicci. carc lclrn)dc iinrind iI qicl.!' rri'nlili. lccchc! consfirctle m ouibmarcintr{|n cn}a.strrx.ot3 ^si1. DrntrniLa$ Jdn'rri{[r r..! on:i S& @ '.cttc.'it )).u Sllrciocul Rir[]i4r rcli EL. tc ca.liont di.6l'ac sru ilrlFnDlufii lcricla depnnc @@@M @s @ @ Rtulindi'!x: Erop.atlct mcDc(.ddtrirr! 5liinlitl{i: Otrw.lriiaDcui.sri sLrslcndil tendsaisc lansczc lsutir nDofm'cL lisirjsatr mnD fcrc.fisili !i {nile rc.ni|nl ir zonelcinahemorruq dc obiccinl rFalicrcr reutlor.njurrt cu picLri celc F$rch d.jpuncp+t.i: PJ.Lu Llc ap!.li nprorpeoriccgiiscitc. Iffna.

rsliic t r.'\ccre.rjcaicselrl.VJ.tr D.lzuLii F (o.x. 3 Gn.astri @ @@ I'dl:ritri. iir cofirc IcmcLadet)nncJoui lini LR .!iprotea iilll D]}fpriiciprh ci hla E snnl inscckle. smocurl roflr ANasti!pasircr. 3 qt dc Drr!.r $i'.Nilc 18'rcote. No'c Dtntri'ietr liiintifi rli: Itir.5 LispindiPx: Amc.sodelru numaiI}epanlclc ki1lcstc mo.in sP. (..dr lunal InstculuL {cnlnlc \n.!un.Ltu ro.r 2t.ntri oui din.$Aun TbofnuptLal c irl.Birle co2ii-Cubll +sLcd+innni ovrtli. sni. lrEa!5t.Pc!.pe crc lo rir$ rc d r o b rc cin i i I i. Co rlu ln l fonni de cuFiialiccst+lFsii Pasirea Soareluicu idnd de int r:cclia a dola 'amun. cn lcrlarrl mor.dnalor p.chlc \i .cid t'uiich. mdc s.d + ira rd u -! ic 0 a lr c it n riDd-Fcnrchd.r.numn.luneidnr spatcdrj ia ilccnfcpi+Lo'-de.riin gdd nl H.5 10.lr deDUEdo{i1$u trci onil.ioascd.i fu Nectarinacardinal Elte o pdsii. ln srzdnuliic nnt*etltE. gailc ilbrslrs sunto privclirlcfsmjli.uibuile dtor piis..+nsLruicsc +|lbulilc irnFuf san irl.ite aFoap. snncui arcpcn'r lotii. nsteade scr v.r is$uh iriitrtiiicii: .ln.ro ide i!.d.iDcilal$constidir \e rc minF tiilrflc Srratrg z{!c lcnti! inDi G l€1. l e c a L lec p r d oi n xtr \sirts tuul iilendr ns dc o !r te ti dc allaa tricpltrluin tl.ii d..t Ex rc pcnclcgndrnslinii.iri.rsil !.. LrranindFsc crri.hrri Gaitaall.lilofnrlli.GheariJungicu sit salbcn ww Itt\pindnt!: ralrtL Vr aiu...reloflobcli.r.lLindcotdiDfiLitorrcrcgctdc ti tulsrfLrir rrrjuscal€ l'ondl! d+pu|+lrtr ou @D@'e k:kDllndiE!: Ani.pui z8or.iFitir nn fi+lc d+ ll ghcar+l.i:. Sinb Cflz \iSolor. 5 cn l!ngiD.ile$t ilorilor t! cubgiind sorbindncclanLl inscclclcdc pc tianze l-ondn cs1c ftaiinchisilla culosrede+it mrruh.'ms sptlul cxc.-Ln {rll!.r'tu i+c.u Fct cro i i. !ch. allaslr+miAir i $i insc(lc ti chia.

Cum comunicd.furiossauir'frijotal.iar pozitiaurechilor unuiariimalcu:l at fi cAinelcsauplsrca lraLaci. nlolic dc mitnie qsrDrluolcllr &rensihili il.e encalor. e'Lcfcr:ci'. Ele lolosescsrrbstaqenitositoare pentrua lc anunlapc cclelaltec5 srmtgatade iLnperechcre sauci un arumit tcritoriule apa4inc.$l vizul csteimponant.n11 aLiLclra rr'ro$iL cn. maimuteLe..!t!lli J.E . cgituracu cqle belcllcle.toriirLrr$i s! ti pcnrnLi ri irita di\ll Llri llrtenLl coioruLnl!n.. idiot! urlere ronndi.actii tr€ifi Lxr ftdtd!: niii dlre de u kildhunt Anullr rnas.iiii siillidirL.i p:sll. Cr rlli .a fi: liiiLuri! cNliLLc clidi rr f.f-lecatccu sennilicalia hi.antmalele? A plorfc Locc ar im.ciinii Si . MulLclc.ron.f1-a.Lr dc o li.Lile.i dc r scrnml{ cli csrsForN$arL rnui aouxlr rdiLdrnL-rv.cltn :!r I pi\:l.nizan'L uorl nolli mr\.. m.h perioada sopi'elei.i inclin:cup j dc |'npc-eclre.l deoscbit.rs.tr] ii sil t+.lcc ar o metodide . au o mdrevaiietateLLestrrcte. ALtcanimalccomuricAprin miros. iotr-unf.

L ..:t1lo .[. dir rllDxr. |' ir:.oitrs: dt r r..-L c c.:' . irr in:[ : .fb11.ril fufl i:iFrlir iJ :r 3s..trL.l! l: .!.:r Liiof. r ni lut r iI d$ i ::rr I rtro -.r::1.rir L::L. : 1 J.i f'e l .:i ) i :..rr lrr. r ! rt.. r. r..: rri . 0 rtr1 I rlr!L aLNrlrl: Ii.Lr . .j!.r: Ll Jri :i rr ii n 1r i: 1.iri i]e cl$Lr ra:i .rr Ji tir. r1d.ritirrrrc [ri:.i Lri\. l.: s). ir . x r!rrr nl: xirir sa.i {ejlri:tre.:lI rr o. . r\l[Ls:trlL: ci|i r rrLar.it !r rrri s. i. r:: !. l. lf. fu l rt. n:i:i.ni:.1.lr*i ieiiLiLl. :.l lir.i .ii.: 1qr*(i cisticoh cilxrajl rurl..Ll\r'.t.r ffL /n. LL. f i.1r.:. + . s ..l i. t . s lr r ! ri r I . : t r \ t l i.di slr i:t n1r!ili.

.

pecx* + t*nce iio oroa.aai. lstdzi eristi peste 6. mire flre n !i. wde etistd hLtlli dq dtri. $nrrlli .hitrtu|1. R(ptilele h iiesc p( toate continettt'ele.i.Setpi otrrivitori Si Sopdie iufi.iioL ooliii sii mdijjL F!rc.. crf cortrtiir tiil:it: irlie{i. htrc cdrc dtrinale atm er fi btctastele lestod. SrbJnrma dinozattrilor c rc (tu apAnfti cepind cu 225 tle nilioane de dni i nni.ln. ouile suntdepusein sol.'-t1ulditl trtlrlle d\.dntdje ale t'eptilelor lirfd.iri din l*LL srcNiiLc dc b+trri. prddritorii cto<:ot{ili. dur existirSi ll/od. Sirl dc boi d..:s. caruili p. cdrc sA-idsigtrrchrinin:a.si{ i!r .rteie. .olr. cde seircoltucsre p[dr.astfel incdtpuii se nasc aidona unor adulli in Mi.540de specii cunoscutede rcptile. da atitibietli e\le sLruclursoudlor lor. Celemctimulte ilineazi olte animalepanbu a se htini. coreprofejeazd putul tle reptili.Reptilele Prirnelereptile au evoluatdin amJibieniacum apmttmatit' 304 de milioane dc.i o rczeni ie ltani nb furma uneiyungi cu gdlhenuy.!k $ t*pc llide dLNclris.rtiraleJl. repttkle tu datftifial .dar la tnele specii ele suJ'tt liw]te i corpul femelei.lii :tr .r riFiCix tui1.it1!. Ateasta inseamni td oudle ntt t*:bnie si Jie ldsatein apd. cu ex(:eplidAtltqrciicii.tehldrite.!dJrdrlecarc rc hrdnetcLttplanta l. Outi[euu a coajd lere.1 terastrdti lp de l4A de rniliaanede ani.in nod nonnal.

t rc.er.. nn.tila viafa in anbele rnedii. lr ftlNirlrigi .rii rt sifgud' s!!ravLcLrirori!i enrtullridin c c au lilet p 1. 9o'Ul {ro.ri rdrirclti1c DclLlil€Al treilea 8rupndudc lopilrlclc$ t.c. ia rhnr{c qlrdesLslruir inselisoiN cdsS$ tudila$rn Do obrcor..hx D eplielesuntonimo'erer corarc.or$clc Fs torscN{ coDUrjlile.i.i.woPlaf.or Flni De r.l\caL.l.i I\r a*ifcr.zd zil.rpii T..i'Ea spinErii -tr lormati din mici oasenunritcYertebre. Colpurilelor suntaaopcrite cu solziimpermcabilila api. Ccle mJi mrr_lr: rep ilc u.dccr o .d tr oroc$lelc in apd.Iclc]!LismtrLude d{ !trrehi. D.lii siccl+ majmdLc 9olerlesltit ar'inilc dc liarji.. aFi |rcnlru!sc I.du osoasnCrolodilii ri nliea'.csc le .ddnu[t strncicrLtio rLr lrt puler deplasr i.lzft [ dereptile lipuri In 7il+lcmashcnmi crirLi p.r. dermdi Fisunt celcn. IicrtrFc s!Lli $rlmircl.i3endipoiesch lmtri.r.Ce esteo reptild? R:prileloau si4e rse tLnr p r si-tl .lii lr{i jjo co2ri! l)lrq'riqii fi.i grup{ridc rcgitc. BnoAiTE T[StO]\S|j lr*oisr^ n* Errri r.'.!!ictrilro$c:tLBrNfu diI O coloui veiebr.clc mlniuLlcrti es. inchiscinfto. ULlirnulgft4r rnd aredoaf doui spcciisLr!. ti dinoauii Ei lunt rn! ml.iidt.n1rol!70 tlnrle mnm .lcsi pisi*le .iar crocodilii ]estoaseFi unii Seipi1r?iiesc sunt adapta.

\t.n.rrsalflrh(fc lalllr{r 5.ramrnm ii:r rlioi r rrlxLL+Lri. trn..i rl l r..{l.rrri. n l rri | '.Od .Lj L r: :l pi r or ii.11: s r.rfl -.Px'il cfc. i i i 7. tL hs ln: I l N l r l.j : Ll . crtab Lrart iiirslr: : I (A Fl ctrocoDI r $r r t I _ IO r f( ) tU .r 7 i $ n r h i nr ucllc.{. .nr nLLcrf:x orLr:riiril ttud c!. r. rr irLi$.' . .1.tr! i.r.i i !.: '{f Pidiofic s$n llr ri !u1!rnrLL .j . i:: {. rrra t.:rror. Replilelcdcpunouii o Cclc mri nnrllc r+jtLil.iru. L' .1r. r r : '... :. cr. ! t i Ltl tri L:l : n r ' . rr lori..t.[I drn cdrr r{r trii dtsr ltrclc trist dirct pri1. r 11 L J F .Ii l 0n dD rn!1trsi ori lr . sii iNi. i j l}routd! rrrroNc.ir.I:ir nni.r .

accstor dintiIc corcspmd ni$tc jar pe adincituri maxilarulsuperior.codilii.l.nt.oco{ilii.!: s4l+$1t slNllor D!nuinn.r aLigatori $i cailnxfli.rlilnLorii Si c.GruDrrlcrocodilicnilorinclud€trci ?s YI/ nisPiidn.rtr' Dunate fc succes.--.Toalesun!fiin.. pc cclcdc uscaali pe celede rhdre. Efortu lo {lcproL.Ptriislaucu mtu lofrirDli Gavialul Ca!ixld arc]naxihrcL'rg! iloraro c u a p L o x iimt iv 1 0 0d e d in lin i c echitan'cil !dcil !uilrr !iid!rcn F tLLorii ! b.r! crcscrl.O broascilrstorrdriuicrerco carrplrcct:Ire.edea cird gurae inchisi. - a&:1ris Fri\ctle ita..oattclornrb api1.Cclu{i n(lLlic dir loti r uo lii rJrir[ \.ni n.tcputcnicc.Ac+iu (lignlor scinNr l]c!c lc otriccipriniivra Femrr d t lu n c(Nn 5 0 lc ! L ! i r o gr i D!d! d.ctrlsco s.ln.lie suplirrrentrrri"Grupul broattc]orlcstoescle includeI'e celede a.L.dettir] G YI DrErn'ir& trintifiti Ir--r-EF----r..jua! s]lccieiru lbst i. {[gi]Ioru. broastetestoase .pi ddcc. du altcnaloid.lccicllnrcuirlBLli cn diryi.rimrrniiij un grup cu o singur! specie:gayialul.x Jr!i jici: :iris{r.icrocodilcstcrcopcrit cu solzitali Sicu lljici tari depielepe spatcipcntruo prolc.Crocodili.ti(.a ctli iim! LJriLlc$Drr idcub.. din!ii sepo! \.r larnilii:cn.rtic.trf in fclrrl A mhclcrr+rrc f-llui.\.tca.lscuLii crcscmdi trla . iar Nrninn l.i subtropicalc. roli.pcnlrr prindcrca prazii. cnreprotejelrzl corprl moflle-Cort)ul unu. $i pcrcchc clooocliLii dc din{imariin si aijgatoriiau o pc rLpropicrca botu1u1.i ]]Dsti:_l ir.La crocodili.darmi. iardtiz .didlii mxri potrivcsccu dou6acliincituri dc pc uraxilarulsupcriorgi nu semailot vedetrcandglrll esteinchis:i.rcirii.ui:ci n tr! linalpcnoLr clfi lui. cu cxcctlii dcp!rcrii ordlor Fcur+ldd{pulei5 60 C.tr1ru}i.JLlnr 60 d0 de 7il. vcgcLalc tilrlizqlc cuibuLjn tiDltrL +l.n. maxiLrluL infcrior. thbricatridir pldci chitinoa$cAiosoase. ii 5i aligatonr Crocodil Existi 14speciide crocodilj.. !ii si!:rlii +u !iciorrcLLdis sFrtcla nnlul n:. dir ca.0llrctriiiescpc uscatli in api ii vencazio nrfle varielatede lrrfdlrrLe. ri ealhlul i lrst riltrr! F.r lri.aligatori. C. f'ei7c r.) qrupurisunrblindrte. leurelele xraldLal'el.rL'ogNi'. lu]lencan La utr MrncAr dd! aligrrn l ino icrn d. Triiesci apeleLroDrca]e qi MascLrlii .T de irligaloriqi cdidrrhi$i ulladegavial.

rLxlro cr. cu'hdfil antilopc$ bir.Stii nrclci D. nl cLp:lD:ila 4l) de o+n. 1 21 . s. r dcvcnitnrrrc tuid uhnniiatu.n 20 d.ixrr r A+csl cx fiai) cslcanl.l.ult Annlrl1+'t !i ftpeLi+ulos.f dc t'hi.\.rit Sc cnnoscr)u!inc{cs!rc riala luL.c$l Fsloos+ allevietitirnici in scz. oui i F o gri'milli dc frunzalii{i'1{11.irr b:irjLnr sujerinde riudle ii ldc iLc in cr.dc ciL cslc rcLiv nolplc!.oqLc Puiimnnincii ilrs+c.r sc ldncsc ii cu broaslc. lrc urlLrl EaFatc s.ruldc nnpc. Cr. rcchcrc. cu o gnrii llrgil ti gr. +l stc trt.piii b.DtrDnrxJririLinci:oard!r'$ consirui€Sie M oil nr |5nii1 iL n.cir inni.n c.i:mela d.Fun.. $c.DAniinrri Dicisc hrincsc ir ttrnciFl0r : ic!.dili Sc iic * A. h ^nrc Crococlilul deestuar (Crocod iluI {lceanrc) piticvcstCrocodilul aliican(crocodilulde baltn) lislc !n!ldln cci Dai:mri fci culoii qroc.punef5 liini l: :15dc 0uiinlr-o groNp. A{llffi p0( lrinilc ur{mifare Duri. broatr+Fi pc$lj.e ocarc d.dil pltcrnic.{sr . cind !e ir'11 ] 1.Diclndcfutrcc.n 11. F. d.! riiic!1. ori'+ij.iidc orn.rocodilhi.i a bi I al dorlca 'enhL Caimanulcu ochelari Riirrindi*i dr VcD.r.Crocodilul indian Crocoililulifttidtrcsroun crc.uz. hriincir+cu cmli.4t-\ w ftirpindiFr:ac i.ncb r Cci md nai sc hrilr. culn$ fi ho{ da a nrxla. dcoarDc sm1 @D@ .$ r viniriin.d.um do Ircdqnr*3r!iinrjfirli ctrrrzn Lrbnateleacvall.ili.Nrnir{l rc{ror cNinrni{ sciTnt dra'nrtrc.'I..tu.

Cuibul crocodilului Cuhul csle in generalUmt at de xF.ibd ace. . sitri gfo. o ro * . Lilr oe r lui Nr l e. r eo nr a r n : de\ otstdpuilor. . o difllji lorascutitipcnlrua itiraijadruft prin+oxjii.clii se ineubeaziouile. i . \lrmr ii va lua $i iivr drlc. -lo f n in .st..pentruca pr. . .r ':!n dsd d i. Ea acoperiicribul au pimart $i sti d0paz5limp de trei 1uni. rncepuu v1e!11 CiiL sunlgalasi irsridinou. ! prKli cm vof sii i p ndt. i I n ? L . . hdlul retrlui. .avnrd o adatr. it t n it i ii! 1 a ! [ n c n . r. . puii decrocodili5i cheamimamadin inleriorul cojii.l'-.rijsi poalii gr-.pnii su llano alcrli la aricevibsti+ dc der$|PmL!r. p .ati dqrue mascululnu maijoaci nici un rol iu intre(inerea familiei.. r r o rr o p . 1 n . 'd . .ciind{od patiiimnur+il+r c o . p . l' 'd.r depri pina .llana iira ajur. . vArstila careau cam45 cm lungimeii pot sa-$igi$eascasingurillrana. te o flaji nisitoa. liDela se rleazi l]es1€. -. Dllpi inrpereuhere. rcpi. .. depurleill el pini 1a60 dc oui." \'":.Jiti. rii iasi Duoncci rn iclirdnr ou.Marna"onLin-. Cird suntpc calcsi iasiidin ou. f c m c hc r oc oL. u s \ 1 r ir|n c o d ilif t rirlc s n t iil. r: m.nn..Crocodiliidel{il pre deosebire de celemai rnultereptilc. I I mm \ iu ] n .r -' . L r' . f r. : .Rimasdsinguri.!a.bl. dd 10-45cn O dld cc. Ea descopericuibul.i Mn l).puii rrcbuic r.ia implinescqaseluni.Iemelasapi cu picioareiedil spatcun pul in apropierea riului qi ..

pliDl Ycnnrd !:iL/i lr adainrlr\d{ssr ir i.onnLtL 4r vd f dtrd+ tradi. o !x rragi nr rti $ o ta 3?"iq .i tropjrLll ri\uijLd. o [ L u lC. ' r I r : r r" " -.liL Fls.C .ti alallid. ii.. turL:i-qi:. r hDrrld dj.rtrnr iiril.z E I > z 'i:.s li i.. 2.uochii ri udliiL!. 4ruLtnlor ri r rigi ltr ltro!u M: i nF . ' Vanitor nemilos Cr! . g. - Lofuir cfo{ddilll de Nil5{ Lrai$iL{ l. t jt s c $ c L m l r i i ali. ni.'L!.i a.

It or i l. daf dc obj.!.or.i.r mij DrErcdj1nrcbbd\rcl.p.n ceftFxce 7.cu carei$i mesleoii n-ircrrcir.ji oll.Srcpe bu$cniiphr rori nnir hrnEs. luorsl nEirstcni orfrlrjrctrccccca'popicrcn Derrrrc Fad.Irfnc ouilc Cin d l)l)ii. ca -. I RlrJindim!notrhrrj*jri: Dr runiru riLn.i.!fidi Broascatestoaside AAfau Ellc.uhrid+..cse fsrcondiDell $i ndes+a s.-as-far s.|ird.! Broasca dcbrlra lestoasi Bro6ca de [:!]indi'rr: !(rJtJUrir ! 1ii Iln. ! oa:fclcl.li i.[cnrtelc s.folmali din substante chjtinoasc $i du oase.iF sr r.er'. vLaLni ti Lds.i $i rur -. h prjDcitlt+r nsc(la.Lsai B_roasca lestoasidc pacurc sirarc.carcle protcjcadrcoryulmoale..lotula liollc si dofLrrti pinli h IIL)irir un dLjoni Cc 124 Accrna l.. lor ii suhlincic..ini lr ..i: aisnrs .sft nlofsi o prindnfi si salc lluDi onilc ci i.itdri.r v]rl]t |c uscr! lrtc u. ( tn lr: i rtrir.ci dc brusci .dar lcsro. s--L!-1.ind ltiiig lliNrr n l l rD i n :I JTS Li E l r Ds'trmnar rr. nriclrnin ..t cu pldnte 1l'r.(: r . o a. EIe au loatco armld tare.u Irft.dcf .broul cle lestoaseau cioculi tari.Lc bDtc.+ lcsroNi lal$.iu s ru inliirrdr oE$ci1ofii.i ru . r si u".i e_pul subL-t:lFirie. in..hitinoase.!itc $lorlclor dil ierloful. bun. . I.!rrd aic. nl +ilz. $ jt d rr i ! \ a lerapnlut oe rdu dc il)iLdulcc. -s nDcomcn.cit ii uDrit.rr (u t' tnri rnulte.l i\.dc lluii tniescin stg1lrnri.ciezcIn lo|I drnl:lo-.iir ljtil tsi!. 4.stdaii. mullcI< ir.r drpi cc crcscnj{cp si $ehridxs.ai acrtrruipirf ii BiELt i !+r---_---*.]rfl tu elvarta Lca .Broagtetestoase Existdaploximali\'230 dc spcciidc broa$lotcstoasc. Nd ino u i.Iildczln..Dorsol. aJlc .e..arc.pdmilJr:i @# @ rr!ntrnini Jriifllili.g.Fnlrn a-ti iJ. lcstoarcedc ti rctrg caNt nr hlcrrl snbcrrL}dd+.i.Almuraarcdo1li co_nfonclll.foa r LfonrlelJLsLoa.nr. lii tsc+ cuibulin n a h d lcr i s i t o a st ci d e rcccftoaDrcnrlor lc.brclotju]It atrrlatcdc carnpacen de pc spate$i de placade pc rbdomun.!s+.: o cdrrptceN sl. noidicc nu ror celorx d. adnnith iuDiftrri:t l}cmx]Ir { rtisif.ii tro sJ rnsr rtrrn r uc rcr tu | riimncr.dc. ncrc.i rs pro. p ron' p.lr:nar sN miqI'encli n(!utu )Ji.

Riilindirtr: r$Lu ! idnNL udr!rrif rlijirii4ir (t. ?. hlirdd ffic t . sc xscundcnrFo cfiiprSlL(d dii stiinci ii i$!iril mull ieL a.iqN .li cu rHet. dff s.Nr 1?&irnr strlc a crratrccistrc lastPc.(Schweieer) Broascatcstoasi Acc*ti testoxsifiirdi inicia .. !n L* (ii.i t . Co$crlLrliu n iDccmr(tr toul. llr.in rliin!ifici.ilclcBcrrle xr.u prr.pal cn flanLcsi ii.tr bald.nLL ri'r6. jcazliiniEilLldc olmeDi. .Aprolhl Dr ni.alc.u lrcburcsdslPesi4rri ca si irsil Testoasa-clititi iceani tunrc1bilii !c5 torrstrre o cxraFsccm.. (larnr qclcmxi mullc tEd .st +aDLurn{c:i] viMlii|r {r ininllc de cxsli.jrrt1ll"lL:irit Mcdnonnr. stelc.!cn1trLci bilio||n+ de hcrlln rr.uda$[de Testoasa Gal6pagos A+eastri udtSi porlc lcs(orlsii si! ciinti€asii poslc 2I 5 kg Mlsculiisurt de obicci 'u cdpului!1cnrcie Fnnitc grorpi cu tlcl.crrc o Irritulii nDmlirnuc.. F na .i !i LToFle t {.Iahfrd' Dcmrlcldtildin Ri*rrirdifra: DoLdrlAlnr sid c{!l ! r rl rcrr tlr$llci.fli )i s \n int.stcin !crL ml.. Intlh.'"b1ill'iT*'u .or(r rc!ruJ\i !. lcxibiE.(fd. au r.]r-nrtnc innL'ic. !utr'|turlradc rlt dc ILcLneln Ai!ilsts tr{. O .pent{ x rFNnzonrrc+zn.l r pclr'.:rctc dnr spatct' Ia dclMe u cr Fini L 17 on! I]a acopcrii ouiie Fli |lntii le lasiiLc docil l'uii carcics din. Broascatostoase papusa ftlio'i! nd.i pu.li ird foritc grcude scosdc ico'lo Da ccasniklnlci .i.nt r:$ B . rJ s(xr.nr.isi r Ji. petece cc.m{iul+U 0n ml+ (lccasa.r Priil fu rtr rcrAri fo4i!trc.rn prrtc r !rc!1arcurzrD 'nafc dn-s. : I : .'.!sur crciL. lkd rs$ !cn+rs:i .ximirl l c{e rhd.trtul. u.cn c acxm strnt schirtrbntcde rclidtacn agr coh lr d.rlt i@@& *:3. iltre ruslL'. x$rc tr.ti! rni d.

nIR. carc Nlrn({zi ti])e dior!].truhrilci !rinri. ItIspiMno: nrd dul nrfri.i .cl.bitnuitii.l6 BLorse lcstansliinchide at). botrrcn1$l.r dqxD.'.:J{rcci. I\rii rof i.Ac.xLrprc. o! iu o ldnld.c xpr$p+ ci.a la cctelalte slrbc. !lolri fcscllid. nr carc rir:il+te RirPlrndiRr: trorCul xrBir ilLt Sql .' n Dn Do lo! ip c i h rc vri!'.:. dcN tuddll rl'nr i.ii:1.isesc |urinc crcm l... t'c.izc rialtc rcsturj 1tc+ldl.l.c !+el.i!nil.cilia vor nisp:i Ddirex:7c i1& '! r r q:qrs . Cilitorcitc d slarlc.ilil.trtcri. Murray Jestoasa - Este.tL Lirsjrrindnrr?.r'cL. +t un ulrtrt+ irr iDtul drzlolrkii iii scli'nhi clrntrcco.1. ctrruinsi fnr ri nrcuidi lai'rc fn.i sc hriiclrc in p cif mcdtrT.Matanrata Tcsloasacioc do formJ i c(gul!1i r \"!t!r $o1ll1 brof Lcrc"to:rsJ o aturiLsisi Atatlhnrors! .q)nlu unLllidc ii ati rj rhag FrtiL nr4r Cnnd l]l) lrjit+ r atrcP cj lc5ro!s.ngi lrolrl}l.".l J'bDtptnt guh.rlrrra idtrl!l.l Dctrudind frDtn!i: r.li. sc ItriinrfLc Si cLLlucri lUulti bxrcdconrusrb strflr+nriarrl0rrrc.?srd+c de loLmrrc o almcrtaii.LrsLil leslorsircti!E sc hrlirci1!+r hmlitc.luiL Fronstir ici ti di.Curprc. i'c &. D. !: .t.i.. Iojitu ilc drroisc ailiic ic o F. dirnrci sc g. ari. lLin caE vr ie5itr):...cir Si onlilcrr avulo Drrc chrr:fc ncurr ririrtrni+n cslcrrrirl corrnlall.r. Lrsird dorf.: hrgnh snolc.ri dupi l0 ll sliFtrihlltri.rc. nllru l0 :i 15auliiLnFolrorFiilli]]x(ii!c ndul rul i. dcschrdc flrrrci s{ gufii.. Broascatestoasd cu llstul Lnprelc lstc scamri mM+br$asci Lliutr-silnd h 160 ks tlrici lan.(a ni!'clo..cxlrrli..ic tr dc nlta a.. dar!.f sunrovrtc.nrri inirc zonclc dc hilnirc $1crli d+ rcprodLcdr luiii$iliCir otrru fc noalin.c Dici sohi. hr.

(.fid pliicLrlnrc.Fi Broasca lestoasI n-loatecn gnlmpl Biootl.linc gurn ocscD'sajpcrrru r preT-ea o m'.tro! o rotcia de arxouih reclij. . F E riirntndi'!r: 7irl.r.drri .o G Y1 -!+{ \lIr' Broasca testoasA cu cap marc Broasca testoasimoscata comuna Broasca coruni l$roasnnoscal:1 qstecnn. rl. :'i.tr . ! ros i c itorcisci distrnlcunssc ouil+ pe Fcnru a-qid{prLnc +are s r nliscur. BroascalcstoasA verde testoasI Broasca \q R!i!.lrii n ! a .rcaridputir'.leleslorsi oi aii catqt. I}c.rl.: ]\rlntu.snpiio g.en dc !izul rixnri. pc$c ! i d c p l nitc. !xm. drr s+hri. L' timt ce-atlcdttn.1:l.Lnc.rrl. in eP . LrfiIntrdr.r !:rr"rsi solls cu gh flli r..e rotunde.ati Minhr ci inscctc5i blr$ri. g.s si la s!il!. r.aF ri dep{nc{coloma. nn.. rililci p{icrdR. n*cptilnd lrada. DiNuhi*i rriinlifi(ir Ctu.ric rlii. 4u demri (vietunoaL. C.!odiIci: /crll! LtmNn!1rri trop. hrtn$t.nrl afn scoiciled+ dd!sc 'tu. &rorlli lichidul c e sc sculgcdrt Sl. hoxrlcJ$Lcu Dici canlkillid. cird teDeix 5e in'!ulL.scn algusiic. n T$ Y ..ndclcer sPe cirlcilmdcAni $tc lh.in.al+ s€pot derla$ rnpld!c uscdttr in tl]i.t$ to c cn car nr{rc!c iMultNs+. . Acco=ililestorsi!ciinlircgc pini Ia tL dc kilollunc . idrdu t rd e c a L 0 0 d c o r! .b.ca ci gnn csb tnanc8.Lrkl. dcja ncitc i. drr rslscltcc+c.6.ilortsm. I oni+siirdrabcas+i cliar ti lrcriil' cu carn!$c llr+.igcpc nisrf.lrriNgc iu Lniclt(.jtrL: d€lune allolinaliv ?0 de ouii. ti cn llaLltc $r flciluzc. BF.\!ci1s1ibrollscllcstoasi itipclEcc ni rfi alneapc nn.lldc 100dc oli Le acoFftl c! nCif iisc n t u rrc c iL rm& Cil Drji icsd n ou.i!a.ii.ereavirli.Ra E..\rc o c(r' arc zEnLi(oui.d sli fc ti'!nl albici ri!Llui.ilor fa.{a le$oasioL car mareare nDcrp urixf.d ie scdnr..l !m o l:r.c' ftrruie sc lryr si iNi dh groapisi si aligator' Chinrli Ddru$1trr1 ltiirntici: r:dii. d c t u n in d ciru!..rcfts*nl! cknoasi dc l' ? Y E P.scntiti subnunclc dc .F v c n! r f r rp u t!1 cu !+ s lc5rlrxDR. fcftuln flija |{ s. nrdrDurcDrflt a !rut.nrtur.canpotrlcri dlingi o ljilidc dr 15 cm.lc 0bi0{idhdorilLd o ie r.i in spa. toli.

\ici unul Du $cgiseftc in nordul e-rtranrstu in Antnrctica. carealr rncnrbreextrcrnde $i $oparlele-$arpc. ii ei triicsc in celcmai caldercgjuni ale hmii.5cm.i!dLirtr-o groapdsauintr-unloc sigurde srLbo piatri qi nu lc mai acordiinici o atentic. ntrgu. mici.$opdrle9i qerpi rcrpii apertinunuimaregrup de reptilc. h. In gencml.c s.liind asdmnnPsrtird.iidc api dulcc$i speciimarine.neie cn planrc.Cei mai mulli $crpi triiesr pr uscat.$operlelo dcpun.i rj ildl i$ . Qopdrlelefi il cu \oLi.Dil ci.ca 5i alrclc.care nisoa i pani la 3 m.c toir{ zjua menclindftuu.r dhnircah icsesli sc'nfic i ciL+asciili soa.cu exccpfi:rextremuluinord $i a Antarcticii. sc ascuDfciftr o c'5pilrd dh sGncri$j sa rnflii cu acr..isili nddprca adAl)oslitn slanci.dar existl $i spec.cumar fi scincidele.. darcxisti $i spcciiLiri piciorre.az dc lcJ col.c An.lungi dc doar7.-5{r0 dc spe(iidc loparle.lingindn{c ])c ror Rrrlrindn.csrc rraiesctn mlt torti Iumc:|.l.voltati.-u prcroarc.crlii lopArEdoloiin.Dntii cc nti nci. O $opdrlE tipici arepar. Ei ies din ou6aproapcimediatce dccstea au fostdepuse.Darexistiicetevaspecii1acare lcnelelepdstrcazior1dle in corppani cc puii sunldcslul dedez.YY de otriccja+rivr.n. Cclemai multe tfiiesc k sol sauin copaci.Elc sc indndpc toatedimcnsiunile. cu. dc la minusculiigecko.cr itipcrn.! Ilndtrg$. pini la uriagridragonidc Komodo.ckocu degctele unttc {. Existi aproxim.rtiv2. Chuckwalla A.apuls!fc icrin.ixL Ge.laltca. Cclcmai uLteaLrdcschiderr lcntru urechi$i pleoepernobiLe. $opArle toplirlciesunlccl mai nrareg|upacLul]dc rcptile. x$cttahdsi inhxloinaeddccrc 1:$ . sccudln.i. Ca $' $opirlclc.c:lDC pind+ inscctc.400dc tipuri dc +erli. n\{!! Cecko cu coadl il fbrmi dc frunzE dr rn.[yisti cctputjrl Vcare au cor!ul ccopcr J.r Dlnn'nin! rt jnriliii t qncrlr mtrdc soircicixzlitorSti Rsc+nsti ni viariiii.dtr iguanR de marc i$i petrcccmare partc a viefii in apii.

Fsiri siio|irl€ hi. Lrot.c :. iblosclscE'naL t? $ R{sniddir.Itjnnn'de b s coadr.fc p.plnc:8 40 de. drr 5i cu r.Sc siisc$1c doarlc insulaIlislaninlx$i p+ mi+ainsnLli vqcini Nlonr.in.lc inrudiLc c{ dc.ii oniilLi$i!rLi ig\xnei R[\pardim: Irdilc J. careautlilil ru 130 d..ile ptemici tc ru a scprolllsr.ciLnrL. l rnfl cj p. .ri inlr o gronpndin sol.. S+ d.-9ipcl.niniilorrccu dni$.a(ntilide p..i. l\rc dinti apiri ft tbr. ari.[:ii. !c ntr .nalc.tr ru n luben!{ t l! d .crm tr n l}orcLi.r.incilrli c:L serlli ir coidd +i iguaniiil lblosc.Agamidul arabcu capoemonnoloc $.tarli dcyizuini.isuntrncubate PuLii.niiLlinlnlc. .rguanacsr 1.irdredict Iguanarinocer RlqiidiEd: rud-ecrulA$Li .lcse la suprafalilenha r rispira. afoi o @e comuni Rilpritr{ri^{ iordn t .ifNre{ nllizniir.acru$L ij sr lriDc$c nl panciFlcn slr.i-o nrlcaznt..)zi!icofsnslli.n' coPad. liradr as.xisctr. I'c'L DLluFia{ rtiidrinct: !.hiFi s( id.ft rs.a.i lu.0 bNii hor:ir!m.:nrx Dcrr Dru lii'4in.inlrclufiNriicleloase$ .i-nlr Tuatara lxisri doardonilrip{ri dc rurtm. t Iguana de mare rr&ttndirPx: NouxzcclrDd:i lgla!€ld dcmNrcsuil sin$r5 stsie dc iol)irli cm. silioans d+ aniin lnni !isLrnt cunoscurc dii lbsilc l-ua1n. oDm.il|n p.. r!innn.cstagdhidse silind rNclcslu adaposlese iDEopitndu{cin nEit Daci sc spuic.r .AccsteaDimal..iJ esi.\+casri$oFrli itii{ D{nrcl+dc lrl solzi.n tdlicsch nilelulsolL.dai candsc scuilndi pulsll ii r c.rgrbs'au] sa plin.rlis! elEailL3}!Bnr.h clre rcesFn Iimpde tr.iLli dD.cccnnjori' ntca !ilnpuluiiunrFc.r+rxrl 3 hrnnesccu mscotclr aLlc mi+ineyc ctratc. risicilc $i man$sIcleidnsed. Fen1rtr ! siruenjrl{ inamicul...lliod $ scuiddilld!-sc]n cnutaEdc rlg.

Rirpindircr:\Dd-!e: Du Sr{(lor nina 6binrjfic[r. c! dcgcrcluneiatc xnoleio alu€ saisc caierc 'n !i copacL. Nr dlPuN oni.l:. ADreri.irli corlolcnii tuc un cs! arcii picbdr€nihus+llc.ir|j Dd(i N se Bisctrc firii.nci la. toa'.ulul. Are o li'nhi lutr8d. @@ Rlrl]lndnei:1 DlShtro.niinl pLinft nulzc sru |ict'c. Ziu.uii icsin. corpulci csl. cuD ar ii Fhkr iji reavr Si se hfth.. nr carccruti insccr+ liDtrj€tri MascululaElo giro oungi de I clc.Uakc nadtrnhtirti lifi. scpliDhi grdtiii si carti !Ne. silti'n i. Icmclx deIM+ xn ou tc F.tm.nmici.liicrl+dir)nrzu!clii Alergitoruldejungll Aceastiiol6fli foartcrcLiviL fineazlll! liycl lsolul{j.lllr in rani Pritrcr!ilclcprizi sun'pisliile. Cand gih jti DutcEpirdr.orrava . Scincida vesticicu limb[ albasftl Acca i tot.!npr+s!pttfrArj tini'. carcsc dczloLrii in dorpnlnaDei i prin+scdc h ealEnl fiirpindi?ilr n.iya i3(] F R[!r)lndirei: :udal ei '\L{al Drmnini ilijDliricr: ?i/illr.le. !u flk a 1gr:l pctrri[ r i JtrgL fud( c e DDfi tmler+crcrc. cid. in (0(liml}Ulsczoflduj de l.itc cn rcrnitc.un.r1nmci !i se Dlsc Rirrlndirer: Amcri. .i&]tu Anolaverde licioaEr. Fcmclecstc ei ni. rig:l'd+ci. nntt. .t natlcrcla lnr ptnii h (rci puivii.pii tr xlr( i. gilaL.rd6sui trri dc ADzil Draufrirci ttiinrjfic[!.lilurcall.r/r!ri.tutro v 7llinEdc iclrutupuiircsc nl +or!. Dclci ii t ucicd.t). lt . 'oi ci au f{ngi.n!cr..a{}ft ifi .chcr. Fc cdc o scoxlein cnur$+adc jDscck9i rlrE nereriebratc. $opdrlanoctumi d€ de$on Monsful gila Ac+asdl lopkli triiicrleprinlr+ Lstc !ft diir celc doir doui sl)ecii{c $Lrpnde lrnihoasu plantclcdcteinlri. Unconsc adlpostttr de so!rclcdogorito. lidure.it docetDds..n'rcatEnu cu pclc.d $$nL Stitlor ()lne cslcprorlusidc SlmicLc din flrx larLi infuio. k ncoa€d.

1. in. o o&lii hDgii !i groAii Fi piciodc turrnce. daci cslcFinsi dr nn nDnic Dupiicc isi pct(rc noillea s l f unirclb ca.6lzcirn unitom.Viermelelent V.nrxtliitrtilici: ^i{. cn qD€iLeDrar. .molaiJ aFri c! maicgarlio!l1hir rirtrpcc n{csfuilrDt Drc(bxtc.i.'.anF!L Picionrclc ei nirNscu:erdesernicifu n(irul}.lc dcFlinfornali..\i vinczc Dragonul deKomodo (V.. Scincidade preerie marnniicoin..umclo l.u ii rjrti pe tiui ri scaF d+ coJrlcdc or !i arcg{a dc +lc tiDIr d.". Sc deplaserzicrur $aryutllonrc si $ lis€ cdadi. tuo uncorpgrcu. cr sii s.9rqnu1) @&." -\"::?.cnuiind iscclc ri F..oryul!'ii!nelei.n rcgtrlaritdtc. s dL toar. esleo rofalrli cu +orylLrDg $ firi Ficiorc vi2ibil. slrlg. Dc scnF n+a. lamnul esteun bnn ciltitnf si sc d+|ld. ti!i*c. $' porridom$Lici. ryJf':ffi" $opirla-qarpede Transvaal Itirlindik!: .Mnr D.tp. iDtorcin dn L.r((n L .uEbinc$1cst+ Ldesc!eiisitin rlropicLca. atloxnnnlir t0 zilc.m cnu Diirimii ltri. Puii.i.\cazisuqlnf - zllol dc |luid ino.\fr rrdi Sud AccasriN!An:1sc srrccoal+ prin iarba.DUn.''l:l:. ou mi$iride FTe xlc corpultri!i cozii.i ) 0llarl a cu guler in n'odromel srtinln- R:lrpj:idi4rrreliunitlinnlo!r Denrmirmrriintifiri:.orja otrluiinddt!c+ accslca ar 13X RiiFiindjr$: Shtl.ni ulitr limp ce se miFI Cclcdoui !ii![ ld riht ounrc dczrollnin idrffiotul .r1r .dccArcst Acersljl{olifli eslcncobiSnxjlii prjn ftrpltrL ci {.LstusunporcimLsllrli omosrc ciprioa'c. Urtrc..

Scolindulii {nLgerior ljnba. c€eace jl rjnti s[ sc rlscundii inrru ftur4le jnc.l lihbii. iii cvdlueri cu oclriihrj !ozilir Nilinreire sul}crbi. dulii cllrc itirehag.de obic eio ins ec t b.lconulpr d. piclii lor sepoateschimba.tru tcr'ton! saulcni.dal e{ is t din Madagascar o specieclueajungepdrh la 80 cm. rar n eo l i m b T Tinr it or ul \J CAresear'Ianacu o nanle oe mu$temobili.tc5opirr le -rre rd cscin copaci. iNect8dc verlnLlipirios.o.nju illoarc.rncorl plat. pentrua-i Culoarea ajutasi seascundide pradi 9i de priditori.carneleoNlnNiDgiror va pr+zcntro.cu caresepoato priadestrinsde crengi. carepriudeintr-o clipii prada. linba Torulsc incilmpli Iode rnrid: in maLplln dc cnrci {32 . darexistS irr )i catevrsfecii de cameleon Schimbarea culorii po. Prindereaprizii lndaticeajutrs+ sufici+rr d+ ipNoFc dc p(di.Celemai multeseg[sescin Afiica 9i Madagascar.l Llcr a ]f lc Asia 9i unain Europa-Un cameleon tipic arer.tr f€neLe.rrsitiii dcschi{ii Un canclcon sausi inchidi flloarca piclii dp. Ddin sczonuldc lnnulft€ sclLnbarc.Cei nai mulii carneleoni au c o lun giminue l5 y i J 0 c m .potus|lntneu. in timp (u in ini. cnn. Ciiid doimasculj sc tniiuti pc. culoiipoarc arc? iltc inFlcsud.Cameleoni q' *r ll - c r t nc le.olorrtie &sclisi. f x is t i r pr or im r iv 8 5d c speciidin ace.ochi mari gi o aoadiputomicd.

.on li..drd.r(it:Jt+ Lfc:n!.\tus+!ll:: icf n.. . Lr:r. ...i s!. (lLrr:1 ..{. l.r ar iN di L .' lpci c l c . l+i lrlitll nic r s rLjJ:rli i: :!jrartrlc.: ft riirtrt txrntr rrl:x niirdn.rilii i..rri L x i l . ...1\r pcuer.i::. ir i.nbinri d.ci{! !.ri : r |! q::lllr:i . r c. iIr. dJin{rLr NNL Mcllcr Camelconnl \'l. rl rr..l!r:f ul.iLi.nh . fr r15 t.r.i!. r.ic iaL.r/r r .l( irc:.!:: :::.i NnirLi$l sos!( 1 Drr/ ! C:a.::orr. lrctr ir rlt coFrt rflL |}cntu dcinr+rr nuliLc: Cameleonul lui Jacl<son .i |. pc (rr h lltrLd iirn !:.L.LLrL d.Clm eleor rculu gul c r.r g ni.tr:r{.:::.:1.t lrurrsl : s!r{ LrcsrDLrP dc qq i\ur+iLrir@rii litic:ir!etr.lirrl.:ir rre 1.11r rllr i dtrr I:orrLir spccrr. .ur j mi f. si ln' lnlllr !:r.i ti :f..xti. lsLrrL[ cl..sl in. pii:idl: l.Lrcr!rli brri lr. lcfrLtrr! ri ifr$..rl \ltllrr !lrrg...i l rrrl i A.nnii]ii l:i'.\ccreii r!Lili dLci.pn..i.t.. L. .

seinti$oari injurul victimelorsi le slriing pd11ice acestea fior A]1ii.rii h sol.fc circ le giscilc +u djulorulDnsrlui Aro un corpaial d. ci!liiod!mdi.Derp1l $erpiinll sqrp*.oclcl. sru esrca!6ldn8ao suNi dc sl)nlx carcYinsi scdry+ oni'rrlclc SD trpropi. n n r .iictrc t csl.r.t or $arpeleorb din Vesl i{iNpindirr!: Liidir.nircr!rin. clm a.aoryulu. ii pnsi'clc. Bor ili pcllccL ctx naj mareparrea li. p rd.l.tiiicryiiv:ilrcaza animale.Noattcoeolindnlindurca.liduDri !ji.cugiLorrclcrrc.tie de ul. eiprioir+nici sa+ istrcli. cunrar li boa. Rilplindif tr:. t u rup a rloa r j c l i n ) apcL.\rrr n d. a Ci! ..lui !i o ls rc u n u ld iDiLcee iDDilN s i i e f D l ri irilc lrc c ! .. nccrrcin LngD0 dc 70 cn. Ei pelimanl fufigandu'$ir $e6ri$c cu mi$clri rLnd$itoare limant solziiascull1idepe abdomer. 4rrlB Anaconda Pitonulindian Boaconstrictor Boa corsriclofiti amarri FRda. dr urci ri in copacii se poal. z!c11.Ndi. C:iDd$ rnnlal s lpr.piindnrd Dpdrifid rrizii. Pcntrua sc hl6ni. ilo Unuldnnrccci naimin dnr l mc. ]lirpindiror: {nd lsar t. fcmclidclnduo l di nar'+rcL! lrlnn lLL. ]rertrua heaqri. le diiu . Srd Drutr.to. lpor ii prn c rupuLiD itul.i lurgi 9i suutlipsiti dc licioarc.rrcncsnnllcdc padi.iDdu s+ in junll viodn+i pini cc rccartd!c sufoci s.a nar D c tarto a rietir sub piidiin! Sc lrincilc ( t mici ti 1clnrilc.totu$iei sepot deplasa €pid.u $L zdrolili.darnu alr deschidc pcntn urcchi nici plcoape fiobilc.r .ifcr Iriinlinci: rrtr.'i D(trtr. T.irilpoarc sii nnru.Unii. onxcande i. crm arli pisiri ti mniiir.nr dnrrulzilci piLhul iDfixn 'crpi scnrcilzetlcla soflesause iiri-n pctl+ri sonid rlr $scliddc ldipost. rot utrd.sil) idr ricfinrlft . Chiardacdnu au picioarc.$upii au lungiDri cup nseirtre l0 cfi $i lrproximativ9 n Toti au lirnba biflLrcdti.au o mulclturii ohevrtoarc.Asb dr s Ac+astir+plili crc LUL cor'trciLrndi+ n .sc alli un soLnisifossrniick+s ii iii t:rckc+c c. rp t io c . inlii$Lu.clm ar fi viper6.

Ja RlisDii.i . irf nErilcsc &tlil)c ton$ dc $s a capulL.l0d. ^qil tiinlrtui: nrah Itrn(miror G 'g $arpelede apdcu pele C{Flbilsiiscdcpl}sczc uror a{iit in apli cill ti pc lsatrl. Pui . darmnFliturului c moil1li ti l)enfi! oamcni.cursc pe dinlii mad.F::id r!r: i n Aknr cao+:. Cilndia4iclcsc lcopcfilc. b'.i /'lrxdlii. d.arffici cArditufclc muscE.lnflod nonnal. $arpclc "popindiu S!ry+lcldl]atrdiusccrriri cu usurlrilii colacitl inlrain liz{ini Lafcl dc u$orScLlrin{FfuiLlp l rjpil0 io r$ i\ i f t irif i..at E5lc!nul dulru !.is i loprr r\ Fecrre reu<de snitr. U unrirEiitilnlririi Erltd.B xrL\t rjrilr Frinturirlili+rm ar fi perrisar brorltc.$arpelede copaci $aD€L de corrci. .e chciziilrnniivari.Arc un vcn r dc r 135 dc iarbd $qrclc dr i{rbi itu{li brncti vinerzi Iretli tr broetledin ra!dlc dn' liidlrj.r iop6rlc..il.zinFi dir gnri !i rp0i intrilini)orlul ljcrin1ci.Vict macstListiarrs.jt si lroomslogsauiaryeleBooD.+ste u x u ld i'L r fc ccl na i activLsimai otrh lod scryidinAfdca.r nin4ili. nn.cFali inai c.lc oinolri cu aJltorrl !ctr nulLri!nimalc.Vcninul produsdc glandclcspccial. nHs LuliinLcccurtefffidlei ihcrirdLr'ribii'ljs d+corlLrlei Ei dcFuc ll0.ir dn-lcin tutcrrlceiclui nclc..Odii hi n c sufttnd. Fr us.Ro'rori acrcildncern cslcflorocer.]piindiius! nnpc.r$d ec*rl qp€cq lps rn{ 3 ^r'r.r i1.i. ori irlFutr .F{r.S+rpii p.dirrn:E1rop$. @@ Ril\rlod n! rud rliuLCmidri Dennni.iItu]icAndsc sufo+6.xttc ti tEslti. ir lcn+h Ya rL+puic rjar! Ii 24 dr ouiiintr'o v zuinnsflr subunblstrm.i m{i(omsui!{ryi dh Eurcpl hr sczotruldc nnpcrcch*c.soircci. ni:.

J -.iMtruR:srfth lJrireMse I\a(Hi!{{ rliinli[rii: ]Vt.rdd/i j ns.tr. !j'r(l+.clr crrl !c Fopflseizii pir rFi Rc.(pttr 6cr.Ful.clsc poalclan* nr ri pllL$xllred stanlc dc 20 D sN nal mri. d rtf-|n copxcn' rlnLlal Fdudi lrclicnlc Nu iri coDt..yra.r: diDFilipin piai ni Do ni4!9iiiiriff4il (t"rAlrr +arpercparaolsulur accslSartccsl+uncx+clcnrLlilli rilo. p! can lc 'hroarii.ror.u n$cttura lui r. drt c.au{npiiri.rii scarncninlli cu \rrritrlr lm Rii:Dl'ndrtr n. I L .ri leryiide Dsq sc hrinct(ccu pett€tieltc r. . ascxnde ii timlnl z lci arl un luli$ saoinrr-o rizuinr'r. nn cor?lio aflalizrLi o €rali in lbnni dc c.c narc lraie a !'+liiir' {otici.ir ti sub nl|tr'+lcdt tffLrclczbur. Ei ili nEoliccrccoL!{rilcunnlin jurl alllr.zborul" si nu rortc si sc inrllt sinici si rriBcasd:i 13{r @@ Rirp.rpclc sc icplisizi tu ht nl.c.Nbolari ii sopirlc.ni.sia irb rlli ltu5lc doui orc.*^ ^.orbit d€dellamrcI).i t ropirle'r ir s. ifll}elc c! clol)olci ar. Cunos+. csr+ .sl !rrpe i!i fcricccloali !jrF jn mxrcsi N iescr c odnd I'c nscatAr..$fel inci! norr doui lorljuni rh ficcirui !'c ati'rgsolul f.crrk . imtniBifCus.rks .lrr Foxt.. r u ia L u r J. itr $arpelcarlechin Dcsenul{0lora!rl iarlolui drl+dL1ir avrd zcazlidllrtuij ci ntcnr esc inn'1c.$aryele verdcmamba !rrtc a !jelji iLrcopxci.i .irnn.Lo*i tor!l detemLLui. I I .cninorsd R5!piodn.zonddennllercclr+rc.{0.ohrTn..1{lrAdcsr$rF li ler'ecc n)arc!a!Ic I dqlLrlfli lngrcFt nr nnip sir nl frunzclc uscrlc Dimin$la ilsc sli (ru1{ t$fiir toliflcmici..*^^t^ n- oungr $arpelecu clopolei i i. l$ unduicrl.$ il. m-ilild.Cr I. iafnoa|ter iesesi vinczc F cci. r(csL sarycvrnrnoss. pcl0.ninos.Mrriiniiri{i rrrrlD//i. nNp.ti5!.

!iP.gcluivictnnoi. ' -ioi. lt.i. ^_on|ler \.{irici d+ ^..i. P u j' d +Dili(ii ic s .-:@.r.tr rp8' r" { -e I I l: [ I L: vi|Fri dc crlur Vipcra de ( iatron ctrlorfcci.(!cr:: i Afr..rcchcrc.hcio u i.'unL. ! ii @b n Indi.r It | I vrr.rt(0/..c nao tr loarlc lcninos. cna sc hrinc$e cu lonrc. lcinelad.1b/trmia DhnffiNs tindti: . ... $opn c ii scoaioni in se.iitr. li ! 1tT I .!i !rinrirll: ar r ol.ctlc. brorrlcsLfisii. N[pArcasolzoasd tcflcntosL.grFr.ld i ^( . -r!r I :..onnldc nnp. . poatesi xlrrc+sdusi s. sco{lcur zorniLl dDcFos$ c dc inclcdc Cubrr indiani Cobu csroun i3rl. ! rtrrltcnio4i oncnc$i deciitoricxlc aLttr. cci m{i nri P.. fcdcla di nd$l.r! r. Coili eir ju g li lu rg jre t d c5 cft. sc NcrndeCcsolrcsulrlietro sau sc h6. trrl ' D cruD i ' crrl l i nl i ntj I . csrd Ri{iidmr ^! fi Aftrc S unh . cu clololsi.l m Y lri rm ni:Dimlko: atulStutlorUr r. svatdo otrv:L crrc rlaor'iccltllclc Ca !o1isc$ i s.r+lrlani h 30 dc puiri.ietili d{rnarjj iodc+i.nnmi.4 utrE/ :' piolc ltri 5Lgodlcd. irr ollau ci cslcfoartctnlenioii. in tljnftrlzilci.r$.l l .u br$cn:.c.p+. D..putrcnlJui dc.' RiiDi otiird{r.nr-. .$arpelediamantcu clopolei [stc cc] inaipcdculoslarpcCin Arr€ica {r N{nl.

{.a) 1. .

t \iidld in altd si pdstreazi branltiile eN.ctt ' Ditl o A iesfuu-\.i.isipiert| branhiile$i capdtd plimdni . dar alte speciisunt descoperitefiereu Dl specialin zoneletropicaLeEsteprchnhil si existe caflstduin doud mati 5.i ' L'nosc'tledl anfbieni.piri tcriori|ll llpotiva jntrNiLor Ll Fate si-ri muilerivniuldc . Et'J. cu corp lung. darmsuldLp+ cdtvci' rs'csiv mn i cib{l \i .lipsili depicioare.Pe mdsurace se dezvolti.Unii amJibieni.4ceste.Ji 4atamantlrele "pe ae alra l'voaSil" :i L'oo+'"le riioo:e.i picioare.Amfibienii actudli inc1 iSipetreco ltarte a vielii ih aPd. multe speciise fmperecheazti Si depunoudle in apd carelriiesc in a1td. bi petrec intreag.1 'Diste iar prupuri:pe lc-o l'ar'( lritnfii. De asemeneq.ertebratecdrc du tAft pe uscat.rati -un al treileagrup de amJibieni.Amfibieni AmJibieniisuntprimele animale'.e aripioareSi branhii. cutn ar Ji salamandrelenord' americqne.in nbd oDi+luilcseo fi irli lilnL..A0Ade specii.ap FAn!in vitrtulcMii. nwaili ceciliLni slhhnndradc fod 0Ilati dc le spdepetcsrlb€n€disptr\c irrlinii!c5e seimnddcLx.Jiind cupabili si lrdiasLi pe uscat.tefloare.s!a aptuxLfiarN 4 5r0 dr tp"c. E^. asemdndtoticu rimele.Ei au ewl at di Pelti cLtqPlutihLtttir) 370 milioanede anl in ut'md.

r.cior'.Ce esteun amfibian? .nirdrii tjpici rrr un cofphrg. _ : 'i. *. ApodcLc au alFctul unorlicrr ti h-iir.-l d.:l-El DElltolsci " -'.$3 " ' I .:i+ s!rtt frLernicc DcCirch. ci aLrsor'r partc a oxigenuluineccsar.so ieiindh sLrtratcli sut pamAnl.ir l]rin lonni sc as.-r.i trebure Tipuri de arnfibieni C u l ctr e il i l ur id c a tiljbicrisxnt srllm drcl. '' '" '84€l i. pot controla A mfib enii . c*di lnngi !i !tr'! f.^'i 't". cr n+ alc i ci piel. C'tCLLIENI(/\roDE) S \L \\I^\DRI Sl TRTTONI scHl.nici colli ri rici dc\chid€ricxlcrio1rcpcDrr{uR Pjcl. soDoasi.O sal.il!.r*""*U *.Ei nu-$i -f1..Etninic! ioFrlelc.loloscsi sllt$i iorin xpi 1r nnl.i ----l:\ O5st{trbei.. . InLlrri Slre deosebiE o*.terrpc'enrc corporali pi rebu'e si se inc-lzcasci stard la prin pielecga nlal mare 5oare.:reled s!!1.Dc.Pielea lor nu atc mentinuta rmedi.ciau pl'u i-r:. i licioaLcl. ti kilotir. bine pe{sc{r lx dezvoLlatc.nr \cncbl. solzi.re ctt sittge tcee. broistdc !i ccuilichi'{stu rpod+lc rmfibicn. L).n"i -.. ri.

itd d.upalru liuior. Nu mllc h.o:ont€. sunr.{dri'.rrnifi.tor gelrtinos.ccrcru coa{i !i bnnhiir.snDi dcpuscnr rpt Din oni ics ormolocii.iciul viclii Ornic. {ani c! ocli frlli arcte stxtedescncascmi nirodc c{ doiochi Daci esr€atacati. nigtc pcrii l\'Iofirolocui rro*c sl ii Ep lici.pcnlruc! inxmiculsi c(Ldi d.5i rlihitri. se deshc rio bf irLginnlnte ticioaiele s.atuncrcind alungesirremene cu nft dnlt j. gamtatr l)uha atrntbxffat v eceeeiilNrgrme.dr$eLc. n. v.alipi+i sc dczloltnir nadii cuoscul. r.lrinrona\ i hor'1xfu.c.ntrupriidir.LteLiba.oad^.iiti.g4.carcvof 5t cdlicicd rtnn IirDnLuicoDlina s+crcliidczgusliLoalc Mtunilcrcl.KidI De 1astadiulde ou la cel de adult O b'or!.)ri. subnuncl+dc .! a c s r+c e ri4 i L .u o vielatercbus1ii.{lrsl. oriilc scdc^olli n) Ferili-vi de culolilc aprilrse Mslfi dtrfibi6i ru Fc p'+lcd{scncrcguhl+ii!trr . ia rr ic l c Erorsas'rl-arncri.Saltulbroagtci nrlird l! luqin.cdrcau u invcl$ trolc.dE. ^ ra n it iliig F " c .Td anfosl !rmele rnnnrlc(*csLrccunoscrlc Irlriprr.bmrsci \l!i.r Pcuscat. Ca si sldlnorii lui t.nniDirluriinomoloc!l isi Di€ c !i. rler corddternjn!$ cu o rdt.( rc+lasicicluvihl Lr trDrl+slrcii.flne ce brinhiiLofirpar. .. dai rnarcdccAlirr rcllitnte Amfibiempreistonci AnfLblcnLidctprl lui /. Atuncicind bro$ci snre.rr..'+ lnngilctl+laercdin slslc ind. ii slilrfiL.io:ri tisotzi osoiiIc abdo'ncntL coadi t *$l .prczBlri acc!t1.{c$tcn coNtiruLc dc obicciuna\crnentp. .

.sunt hinuscrLlcir {u Lrtc ptttr' d. Colcci olroii dc rDiuHlc N L{llcsi'ir de mrlrc cxc'nihr. strb:cmc A. ouilnrl.!i. - Pr oteu1drc grotd L! F s '.: i p. apr'oEpcinutile. n jnn. tar rorpl. cind c ri nr xd !r+1i!icebmiilcL. u nc o rpl r ! | praroi'cinii iculc..ntrc ele le plstrcazi tojtlli $ala Sdr naDdrelcliri pllni$i stlnt cel mai nl1llc grup dc salamandrccristcntc. ir sii lilr+ic rictili cu listliniLiftN: ri or snt l TiparulCongocrr doui dcgctc T rF mlc o n 6 r.P. fscrfurl.i(ic. cdr :00 d. pc Lare multe (l.rcii d.(ii.un inlruc!:c torrL. sht t UDlc cslc flad. sr dssLmLr nntrri. h ril a cong0 sr i. Accstc animrlc triicsc toite in apl $i atl brinhii piroase ptntr relpi. cL. subtirc Salamandla de Califomia Dntli unft n s|uft nuniclc.!n uiLlMc n+att*.urn.p o s lDc .rp. din cRrc€elenrei rnultc au corpuri robflstc $i liciosre bine dczvoltrte. ring.L.rcclrad in ati. .c:rar+1. 1.tir tot oxigenulprin pieleaIor ulnedi.:arc un cor? tt o codii l rgir ti blirc. sLdl i. . proleul li salamandrclc tm(ri(rnr cuDl rmfibi.ldiicttcPt !s.r'rr 1..inl t r r dclrN.rt' X .ni. 1r nid:ol dlfii ucrlj i1fl c .r n.au il riLxi h nc's lr.l'!milia tritonilor include.r'nrittrilc ii lxcr:].L i ' !. ri cnrnn0riiln r rn)trIzihi.u corpuri lun!:i li niciorrc mici. Et \c nniiroa ir.l.{ r+sc ti !um.lcscllr lc IlcnuDirr| rtiitr1ifiiiir l.rc .T:Iili cn c il t. noi tu {lrc $n Ri\plindirci: fo!a lLr:pirrir ti n ltnnr.{iparii C0 go. irrcrit asri7. cIc pracli. Sirenclc.Inntc rcsL!rn.-\ i+nr.Tritoni gi salamandre xisti apro]jmativ 350 de spcciidc tritoni Fi i pirtiic in l0 grupuri$ru famili srlrmandyc.:nstidcj..dc pLulc. scl. rf t l s q ri n 1 liro Ls x r ! r .pc crru l! liolujukr'L !ii:i --.ua sc $cnnd.nl ti st dclldscdziitrlai d+lrxbaiutdui n fr +orluldcci( lblos ndtr sc fc picroirc z. rar lic:mrl. elei$i ob.i i!$ L."r rmar @#@ Ri\pli trrtirr. ace$laL sxLMrlLid. slabs ilstc a]lforFt o$.+ * .lctt lD gcncLal..oLo iolocci.Lipsite dc plime .I \irig. Existl cAte\aeltc grupu alcsnlnflandre.Iiristi trit0ni de api Fi t itoni de uscx! dar tci mai mulli st:Ii! in apropiqrcrr {pet0r.l9dc sFccii.i" ri.uliLof.tr l. otic. dnr rccsr.l.l.

t.urc nnL.iuscrli I brtnbL ir inftri di tui c..|i s+Ri{ni! : in 3rutN mri h jutuLbilltL' lo( t$xru a sr lmp{rcchca l. {ons!trin !icDii.rr lrri'sti dc n. R l l p i D dnu: su r ' l rd D.rc o tunlLn in ! nli .Icmclnie|Une IrDr I 190d( 4ur.!.'r lici. p.i Dulli ritrrlul dr nn. i rif3 Accrsli srliuMdril lrirtilc rtrLlenr aF! rlir.ilo.ii Vincri maFlcrucnrn.aLt la rindul l. c! c p..ire'e.saltu mrnda otu'oi de Li$s sc hriin+ti?cn rrlen.lului Noaltcr icic sn andiinc +1. iri.trciiLrtra|llldeg. silraitdut] aftirr!sljrLsolulnmd.l lMs. Aic trt. ILl1inlul zihr.sttslc lilir.l*.ir'!r . nr rli.pnl.tcol trnsc mircdrj pr+r ds.dF durnra(:ulli3.iDju I p+ frecarcs+arit dc nr Nilcan snu!n Riipiadirer: cnulSrdklo Lr rc Rifltndlrn: s*lu (iftJ alantandra oarbddc Texas 5: D4. LIiiDcsc{r crcrc n.cle ti lrrladindr hd fli.la d.ri.v iotri lJni. id fomi d.hi ni.L.j. Irin n+fcrici$. lil. I ':i ..' s.:tuste cciri insccrcIn sczonnlde i nf *€chcrr. p!. s€ It trdt.4Y-\ (qt \v Sirenanue sireur$c urrcr.rYi.l+ tL coxdrsurts.trtin4ilici SrllmxDdmroiie eslcviu coloralitiafe un corf vrguros licioi. pxLvi.i ploLlcacia:c -trzi iF+LcIn cua sc r+p)ocnc.uft. tu . ti!i. dc te. s0 i 100rj+oni Lia*Lc ics lrpi api.nami'cnrlli. a dc!)uE onil.ra Salarnandra patatar Salrrraidrclcpilrtc jlr pc" rLN{nrjodrxlcalimtul i l:+ ritc i. aa dc lLtlr. rar.orc.u1c liu..filia. .rcen s]).r.bRrc (i.u'niRNniinf irri: ii. e rlmf ul u i lc uscat.i stli Fhat! princrtrti liitrgiiaDi1.rI slclc ru aft picios..ory lipsilil! ctrlolc.r!rLii ! a1r rpii lii dc rccc! ii rdultii suhiMl.lulilc ni!nol iti Detre.a. sedctrldc subboloknisarni iTrini dc I}c tundnt bi: .. l! iF t rc c c rs rcf rt .\I.xi i!.dai d.iiD. f:tr i! lllcarc . i ori:i cr mitciri c. a.Salamandraroqie CileluLde nirmol Clit..i. !ctt..bL.crc. tif Lcio&lc dj.lfncl.dn1 a! iroLLLt .

nsdsp&i.rctc. !bicciilr 'icLii 0tm!ic.ii - Salamandra uriagide Pacitic Cclcmd rnuhcsrLlm dE snDl mnte.sL rnsccrssi illc vi. AdulF triicscpc nscr!. un cal lat tL. \o Cer mrL marc snlaniandfidc $cir din luhe. cr slii d.lscu|ld!c slb b!!i. nc.lima.i pc loli priditoii.co rsal dc ^!ui..chi Diici TdLctlcnl fllfoPerex xtcr ir idescn sN tucundcpi Lnlrcli iz. ^mja.i. tn.Lo1llii Ay..i.Ltii nr nrGrotul .un4csc. arc u i.lid. produccutrs(.a s:io Ffindi Det @B Rriltn{lrcr it' t. Farcclticli ar n cianilbic. .randra de foc piLata Dcscn+lcin n.oll)UluL fenclci l'csle cam l0 hDi.tr s.Salamandra tlgru RllpindiFi: d.tul IlLi i 50rl+!J. -db| .ncl1 d+Fne ipr4xnnxri!lC0 deori ])e ccr m' mlr tieft x p+ usL[t.niln.d ac.rcs+ c$ rnclcl.IotrL. tri sau_lictrcDc obrcc' sunlacrifi rorple{ *iC sclrr.tcai.u.e.i sd\cstuLn 5. ea mtLcrc m rlr unur Itllspindi'€r: o Fnc r Ea'op.'qu dmc.x Salarr. saldn'ddra rign. roda.nizcut ci rccxstisxhnandri crc co'lul dNlpcrilc! + rubstrtrliililici.!!lgLnrel.sruirtF o vialihi ibdrdoMri Sc h'dtrctt.Iftana ii inCcta.dsi d'i un gdr pli!{r.iru altlil rnicer.OuiiLcsc dezt.r.c! rf+i iilrciiin ztrfclr uuslc Sdl{handrcLcdu foi ic linl+icclrcdTatc L'sc.tiii m c Pd.

]rlrld I nu xrcsolzilc corp.teDclclcsunladcs+a naLmaridcaiitrnarculii.'". duFi crrc sc iDrorcin {pa ii{oUD adulfi * .darnnii sjungadnLliri *.l9ipctrccs ceallli marc panc t liclli sub liDihl.i.j ii ljefti.Bn. liillliii atrlosrinrrodlril'Eridc !d" Mlllilxalotl .. ftmei! deNnepiDi!h S00dc onil irt'.Lhj 1I /\ccst rmfibiM ncobilnuil cslcd. hrilnldtr s ctr ratrrc.la'nlDdre.: Acesltfllon senlhulle.st€ li inccpuellri.rda numeLui. Fc.ul in dcNoId ^ruicii Tritonul EStlC RiisDiiniilrer:LrlolSlirilor Urrc Cryptol'.i.rs:d loc{ilo.r1 r. Dlnumitur niinl jficr 5i. iadului Salamandra B RIspltrdirca:mhl ln cir. Dc c{rc ii des+otElidulii nnos ii pipin.imAD toaii vialaln ! sladrnldc ianil. gop slaBl dc !mfibie'i Rispindi' er: nAUr xla hr. d h .i ai rscalLihi. jci dc Sud la ^mc.Trnonii cu cfsasliisc hrlncscdc obic. rrcl.1Lt.nslvi!.nuni! ii dlonulcu negi. rceds6 selsnNdd naLeesleo finrlii i'ol.artu. groali sipati dc rus... ca4 pc s!a1'i sc transformiiin sc?onuldc itupcreldc iDr-o crensti. tu cu ajutonl r'llzului...drco liclc nccidalL{li.liprli dc Apodulsud-american Ceoilic isau alllllclc nu sunl 4 ci apr{in M{i s.. -_j}r*!r!:rr'r. irE lon'clcics d !n doxHluni Dutd trarNibffi6 ln s!'bidul! Aceslja p6ft1scsr ilpx ti tdlicscDcrscal pAniiL! trci ui...i!^.i cu Dicl iclcdcbrarc.-'1 Axolotl T tonulcu creasti Accstbiton.i.a:rrrlr* sr!'air.lr Denrni|ei giinlifi ci: lirx'rJ *u:*:ylll:trs4yll'r9qn9"!. DLnumirc{ rriinlnxri: . carc sc ascuDddin rimlulzilcipc subtj+liele di' ryi Noalid i*c si vanczccostecc.ni!cf ll.'.S pcnru+6nuLtiAtr': tu zjlclcdoxsLrc..tspindinr.'.|rt{d44#j#. rrir rJ. cu bmnljj in iotn]. fus..1.nclx dcputrcpc plnntclcaclalicc I a n i |d 4 0 0d e o M.<-. Toi ni!.ruLli phru conequl(u dnimir.: dalRnit.rin!ft rrn.

modnoto. honn{Lo{iiihlri ih rerL. Ca loti amfibicnii.*-t Broaqte xisti mai mult de 3. I Broasca fantomi. de.5u0aespeciiac rrorl$*l $i debro ite reioase. de fierrecn alnlorolglLrlor lorca nigc wntuzc.mas(lnl scotaL.rii pcltc sipoalccliar s! inoalc in.crcscindulc $i picioare.rF F.ca si nu ilc dr!idc .r !iiltrtift r: xl ii.poi Sc tolosqr dc ghcerelede laticioareledintali pcnm a s6!ar'1r narnoluldr !c Iundulbildlor ii Lnnrilo4ni!cAndodccrictlle inlilfettc.bj. degek arc nirl€ discnd lipicioar. dar este intotdcrunaumcdi.Ld retevd siptimdni dupi ce iesdin ou.Sibrolttclc sunt ih mediul lol. degeteunite ii esieIipsiti de coadi.{ra. Fcmdr deFuneciordrni dc ouii re par!fl dcjos r frur{lofcarc rrin'. sar $i chiar secatiri in copaci. caE o ajrtll sii sc p rdii +lutrci cind trrc:i.Nlormolociire$piri tn ipl p n brinhiilc in form?ide pani atlatede o parte ti de:rlta r capului hri i du-sccu plaDtc.Li. depunend oul din car'e ies pui cu coadi.-ohlLi sr! p+ FicEilul uncd. In mod obi$nlit. 1ieplini de [€gi. Broa$tclcsc inmultescin fiod normal in apii.Oricarele-arfi stilulde vidti. fls Y Broasca alricandcu gheare .rDdinxIn. pe cnrele prind cu limb! lor lungi ri ljpi(io:r\.^ccxsrii broascldiorsl s+ dclldscari nl apiLca rn Rispindirtn: Alicr di $ C Ihmnir. toatc arati la fcl.Pemisuri ce cresc.easli bro!s.:n .1nlinduj.{rnE t jd! _-eslnqa&1w41€rrl Broascade slicld Accaslaifrlicalii h. atat pc uscat cet $i in !pn. O dru icrilidnr oui. cunoscu{isub numelede mor oloci.rd flb ajri !D zNrzelt)e ru alragerer {enElei. '*""""*'-a Risp. dcNnDm rp€i Cind ics din oti.i ldiestein i aurle ralid+ de n'!ilc Fcrncladclunc oLrdl+ irL.oscullitdiege ii) (oFxcjiDjci$i tu lufiirtri. Inortn. id dwi ioptq z lc din c:c ics mormolo+ii.Ouiileselipescde pl rel€rolrtice. ch ! ip ro p riii|' o rmo io c i AccNdbroNc6sc im!4cllc in ap:i.. I ** lrirlindirsr: L:ord{sd .adin nti iiitr con)fLclcxzdciclul d+ dcn+itgrc.i i.dc Natal A.Crle Ind multe re hrdnesccu mici victdti cum ar li melcicu saulirl cochili€$i irsectc. ei sehansforni in ni+tcbroscutc. Picleaestetie netedl.ei lingi o ap:icurgit. o brosscdadulti arc membreposterioire lcng|. cflrc triicsr i api.mormolociiiii picrd hanhiilc $i corda.

parer nr piiminl. drntul d+zvolttdiL0!Cind tuii sunlgdrl sii iasii. broascarirorsi ufirsi a i+st irtfodusi in nai nulte 2oN dhrrfam hib.oaslc din lonc.bl..i D€ruDir€r rriin(incii:.ii.l.: i : o slbs1arlii IElio$Ec. iri pexec+ z n itrriz!rna ci. $ Erfcfrt nrnrgr.hii oncioi cl.lor diiuniiro{(.: .nrodiirug llanla!ilc.ti .pular.duc un li+hid otrivitor.: Broasca lop[tar .c c€lcnainrn.nulsturrlor LritcriY.. @@Q Plclaedcuvclalii ll vN coloFli a acsteibroarlt riio{so chnirn \rirnnci j.r' Broasca orientali de1'oc cu pAntec Broascaraloasa moagd ZitH.lc din spdl.cr|nl nrli ceLede rciic d.crc o ljuti li siFrl. iccrsLii broasciarch fir0&edir) ni{i n!!: vclrl Eu.itr)jar na.D n:irpiindiier:v. D.n 1/4i :.t1i tiiciou.Broasca raloasaurLa$a Unrdn .t.Ac*s1i broisciiatc ]n Frrtilclnlcnl+aLccoQulul drstrBldnd. o u i h i d i Fr pu ln a d inci.tus+ululhsi .llrrer .x o'ienhln.tGtul(i ci Dahr(|. Bmrs.. A+crstrdcorrucc scirilnctr+cu nMole.il h contolnl p. normoloeiiic{irLddo$ '.i: &fd' pnnr€r de i i .aL€Drorlurci.hdsculullc id Si Le .aiecaE liftc!t.. pc spnlclcLurin lot rransFo.n Illifimei: 10-24dn Itirliudisi Sklrlclitcr ssltrL lilni in .inj..idcr cafloLil)entrua tucclc iiJlruurce OuElr suN dcpu5!nr !l}l di pl. t .a$ea.broasca diqasi morii se ascud+srb bu$cri su in criililunlc dii zidu N.r.. D. hrirclrc cu Lnsccrc 5i rhc trrici vidliti Dnplicc timch !ir dulrs ouAic.i b.iruirtiinlili. carcinccarcisii o Diin:incc. Ooilc srit dcfuscif hclTil+ din.Dunircxlriinlilict: J. r riL. OurilcsmL Siupit cilc {od pa.rdcluncouil+sutr bolo"rniidir !![. .ilalii Dunifdrlo..]i.io glcdil ld.rrcial! gun ii o. ! sud Dcntrn.otleaiese sii sehrliucns+i. irr n.Mrc Ir.r.4mn x Ccdn li i. ea s. t.trur'*!a f lDL'lnri: L.rr.cari l. zaLri.ncl..i li o i.le is iff d$pi 4rl. Erorscaloldtar nitcalti].

ja nomo' loci. und€..niuri dc copecsa! nni. DrpI c+ irjll1+la fu' dcFnc oodk. pinil.li.s+ANrls. o nhflintLi.ii p+nrru lr lrr! ouile h re(. ex g6rc$&o rptftrlitr adit'dd. ov i n i n i p € .Broascade aur Broascamarsupiald Ace. darsc fontelsflnde riln nr copacisausrinci..6.in.j. fr.L Ri\!i Ristindi(!.tnntrta ncobiin!iladc r. d w folosettede degetullLDede h _\. suficifll d Itrrchi. hrinrrl. i D l i .S.ind viie o ploai.tL o$Elcih vf€hd. uftul dirtE fn. Monnolocii sbn de obiceiin ou.suc i.uli triielie tlm'e nunzelen.rri.ei .id.ii I Fp.\rc ocli nLici. u.i n rr : ldr Rifli ndiE{ Aun. nlscllLd ! njuliL sll lc inpaclciczc intr o l}ungl d€ piele de p€ spal..lerechiLeisi crc+3lii DA Iri:piindir€n:sud(lul BrtrlicL id nla ini un cnlb.nli! Duu'nna$iinfilici: F\lrtlt rtrytu .rfc 'ili ldsiipuLi. liru| Atue.Jsrp nsi n gnrl:.dur J cdnfll '5ry!r"r*!r*y*:.. ast|il nEnt diniBLru sil s+DcrLlini Brcasca DrrNpialiL are o melodi 6@ry1 rl i . Dc obicci.sti br.iaf fe fiecrr€ lLearpi ar.vsra.punc lanii la l2 ora Mn.sd4 oslin duje snbrun.tilufir o!ilc. Feneh d.\ ]i { :]t ' * BroascaCorroboree Acrrsli brodai loclicttc l)e uscat.trdln dcschidicr pusii.ricrcnili d.ij ln ascuzii. 4r5priiufi atuncrcandvrcmcncsteuscati Are lc spalcun scutIrrc.i ies in . drrla rpropirrca apci. solul lidurii.p€ +drel !o c folosi tc'tu l]$caH i.inli piiz.lltimp ?e juDibie ingrcfaii in pirden| xrc dcg+lclclatiel rtnile . tulLi.ici horrle ii 5+ eciri trobrlil qi rnidiici 14$ ti niormolo. Citc{q sdlrtimini'nsi laEiu.oanede lr.oP:oryrre Broasca cu corn BroascrcucomcstciptoaF la tal delaliiIc cit csrcdc hrngtr $im+o guft niare ti un ftF lal .e se d€zvol!6. Chi{rdaci ili prlrrcc tri.

Broascalui
Darwin
.!\.drLir bro;!tr ife obicriuri

ts

dc inFclcch+.cn..bitnnilc
Fcm.a d. L , rn . 2 0p ii[ , 1 , 1 5 J c
;i
ouope 1 rmru . Clilr. a
\\
Ltuscrli lc giiucsctiint de 20
de zih, Fetriicind !!irnEe!

(sI

si scui!r! io oni. Atuno
ll$ic ndurlia h tur.l FM
Lr li oui ti l+ l*sllsi l i.c.
iftr{ur sN dc snbbn$rt
M{ff$|rcn conliNrisi! sc
ii a.csrsr. Ciindnr
dczvoLlc
rhr.
,rjLrns xricibrod!ilc,

Y<

Rii!pii iei; Judu sttLor ah'ic

Broascariioasi
orEcIitoarc

i\'jrs.{lulr(cstcrstccLiarecelnrr
b'oailel.
!trrcrnicorlidit (Lin1r+
fii.rsc clropcnc.D..br.cL hr'uelt
fc dininl, dir adcscrr. siisc!Lcin
rtllpi$ca rEfil li chiar!c

p+atNifiE$cch4i iD npli sarnlri.
r\.rrlc bjndilc riLcascsc ih!crcdrc(zi1ioai,ter, iu Ic rla
dcpun.lr apl Ptrlir idiii+i
iiBsniide riLri la 1000 d..tri
Ouile selranslbmri id moF

{A
FJ

@e
Rilpindirlr:.(

nli nui! tl1!

Dc'qtri.!r iin,lili.i: ig]1,

Brotacul erfopean
,\ccrllii bt+osci.trDic!cfitrliilj
tclrcccccamoimaE pxrl. dir
via(i!nr ropac,.iripoate
s+hinbd(r o !i(cznnlmiro{rc
ctrlo{ruaILclLi,dc h nt !. .
rlcschil r'dsoaj. sl ilucil{r. llitrl
h gi irc[is pc nlhncLic.
tsrolftii sc lidn'll.!. ld
ilrc(lu lve i FeDolx dcputu
in rpri linri la 000 d. ouli

nolocinrll)roxin?rirl0 uiLq

@e
cin*lcr.
Iti\!;ndircr: ri ertuL
Drau$irLrtiniriict ttrn

Broascadc rodul-

p[mantu]ui

Rirrlind r+! nfrica dc!!d

xccesribr.rsci
Buf E cnliriilortrL,
nr. !c licriarcdcgcl+iltcflDd$;
drirc. Iidos (D crrc s. l}rDe:
de.!p, u , ln , (a it rk r: o . rix
da(
i. pirioddorcn! ponocali+,
, rc$ulcoirnhriili $hnlbi oloa
jn
l. rer furicdcdccond,liilc*tr.
4e tmPso
l- InNe. m s+zonur
1
I
I

a Jurtl de rodd !tuna,rul , de
undech.anii tuflcl.l€ Sc
irnFruchcaTiir rpi. irrronilc
slf depisclrc prenrc

i,i9

tJroascl crflprroafe
Ac.$tii bronsciagi|i lonle sii
rc ur.c iLr.opicLii si srrliLn
i, ril n i d r ll , ), imo ih a d
dc+il troprh lrngirnc..|l]onli
S.lrinejttu pinctpnlcu niici
pi1turjctri
si insoft , idclusrv
ins{ctczlurirorre,!c cec lc
pindc sli.iid ni a€fdupiirl+. ift
sozorulrE nDFreche$,
nrsculLishn nr coprcr,ir ntiag
fonclr ctr dant.cnllor {r dc

/1

Hroa$tele
offavltoare
'-r9'
Broascao1IaYitoare
aulte
Orrvr ia,rf.1.. rrcil+ li dllc
L\L,liioi,i J. r n nr. r nilii.:tlr
tli.! ir l!::lirl Ll d li,:ii,i + , rlrr |.
J: rr.L 3i r.i Jr n r.N? llctr
+sLcaLllnc trnfLLr$i !!nrrr
dqfil
, ..:!tr ectsti 'rroRr. \j
(iiridi
irl.isLr,lllrt D!rlif,r
l0irr
{cLrttcrzi i\rlri:rrcneL|E t.:c:crIr
.r c in dtiril ah.:f, d. r n:

Micd dal moltali
Ltu arlF t.l :ntLipr.rlnr5c
bFr!rt cLrilriL!.
Lr *Lr irl|r!r!rr(r
r . r r r r ii;r .\r
. .,n{ h ..ti 1,..i
( h d o : i r r dr'orrlx
l L t r r i r i nc
. .i. iL ..1 frJ r lll d. .f ntr
f!!.ni cn C$ili r$ i !. .iir
bri$Le Fit !r.Lconr!i,r.:r..)rii Liirr+
d.ro xlin-! !{. trm rliirL:.c.:.
t f c i r f rdii i. ir jit l. r]brrlt lnrtr
!cif,i ctf:LiLcr\irjirihr rj,9
!rlo. S:ll.ilr.n. :r! i,
sirLtr|:l:rrlfu ijr I rlrx
t n L n 5n(rlr r r i r i r r i[.
oJ:cicrd in:i

d.Io!t

Larrr

roe$tcleoki\dtonre r+ nunra.ra
pfilrltc cci ll':ai.oloratr
amtibicni.Dar penl:LLunclc acci:stai
rtpit|cnli de bijrLtcfic crtc un averlisnerlfentrlL 3DjnrtlcLcdc 1)f:ldi.ca
atesl€si re lrnirdcpiutc,pcntruci ljiica conlifeolrirurj
:lhem de periculorscllroxltclcnu pol lnleclaoirit\i ilt
".i
rrrrmic.F.r qstcFrfihrsii dr gl Ddcsn;clile ii lisill:-Ljtc
fiele. lrr sft)rr :ind broescaintr a milsali c_,tloasii
FerLru
t.o;j]cale
lriditorl. Broe!1eleoLriivilorrctr:1iiscill FardL;lilc
drn Amcrita CeLltftli' Existii nliroxilncliy I5-adc stccii. daf
nlrrnri 55 exlrctr dc pcrienloasc.

z
tv
=

lltgr-lrrcapuror
l0Nlr brcasci,1.:bc rc sii d.
nLmolucir cr. tii,ri cc ..ctli
dcrrn Lfod!(+.Ea ii carni crn
|rli. ti ii phscili iLrgrulL ri .l+
ilioxanrti! lrahx il mitr biillrract
Lli aFrie+m nurc ifl ltxtriq, h
rlnric:i lx 1r.cnrc.rt.!! 7iL. \j
lhiar lcrlr'i,i sjrr. tritc.r Dfil
x.r liro,i
D0IL ilt$r Pril itr
ir run slrtl tr I d. icc.n surt 0
!tudr !tnxrn lfDnr xlc r.ic:iiir,

b;i lt onL, i
3..\rci $i i i .rrr ttnr l r o
' ni ri
dn,rr o a' rn/i L. xl l al i sh.nnFtrn.ap xc

I

P

Z
-

l.i

Itlru. celch1:iririrflrsr !iruc roir+
b:.:,t1.c.tr1\L1ar.ie trLrri:i'
D.,/,a,ts t,.i,rn/\. .rrc rrc .cr.:.
Ce!r xlh$tar rrlLxrilci ll:ie fnx
dl:tr.tr:r rl Le re. orlirLLnic

",1

Broascazburatoare
a
lui Wallace

A+cas15
brurs+irN 2liain lropnu
z$! cr lLdeaTr o+ ra m topdola
altulaltidurli P:ciorelecu delrtc
nrisp:indn
e*

un'te I lielea dc ]Jcpiciar,c acl,onctuii.tr o tnutnti
in 3..
)r o trtua sn prnDeTc
pibii Lal2 m lloas.. poarc
clirar s6 cilrmc.sdi. Drin

x d;sqLrr

^r
Rta pE I r ru, i i EtE
pnIMnE

Broes{rzbtrrtuo$rc
x lui
fo.rrcpndE hLm dcsl,c obiceNrLcd+ trm tlrr+{t! N+esreL
broRltc,dirsc credeci l5idcnxn+
ouiilenrltr0masddc spuhii,
-

.{roadd n)iu.itrci

Broascaploii
sud-afiicani
Acexslibrolscddolotanliarc
frioaE riic, r, o 8,imsdii
d. ncgilc slarc l$i pr!.ccr

Lris!;itun$r Ati!tr. Lt $dd.

adfuostufi subpin,incnc.
Fccr.c
lu srticu ajrrorulpntnicolor

Broascatemitd

piclorc d,n sp.Lc.Icscla supn{ad
do,trn1|ilnput F.joddolor ploioase.
cend\liDerzi rDsecte
ii sllc nrc

Broascabo1ingust
F"xcclcnrI
silD6!0
LLfc,
N*lstii tr1i+i
poarc
bosscil
s! disparinr }intut
nrltrocli!.. In lirlDul2ilcj rimline
in vizuinli,hr nodFtorisc sii
vircze insecte,
de pildntuo ci S.
iinnullcstcvara, c.indriloxl

\reibr, BotrEdq Zirjhrbwc
D$trhngr f liinlifi{n: f rdrt"i

Dq,t cui,riis!,rnc !inNrclc.
rlc.asllibrcrsciis€hLirei.ln fl ncj]jalcu tc.nirc ri turnici.l+l{lc
!,u cololxlrdY$hzoiziairl}|r
s,'bsh .l cu gxsrurii! carcjriL;
gua seuticlc,rmi lll,,lnid!
!radil.Brort!cLcrcrniri s. irmrl,
lcsuin bllto!+eruin adarL.iOuiilc
$L r.oF irc e! o slbmn{ gd.
!inoasiitr sc irbcscdc!ldtrlesiu
nan tc tundullilli leni h icrn€r

pItatI
B_roasca
sapaloare

Ac.rsli bro{sci rrc un cnp
ln1crl!$culk. al ciird lilfbe

..

Rlipindiri:

r'd $1tr]liuori,

i

!.
er@3r:-i:!a*ht{e*&fl

ene

a.liposnLluiIleililii sryi cu
ajuto'!l crf utui,ihpingliC
s+hl, dLrtEcde iluinrct}zilcu
aj oru| pulcmicclorI Lc'ddt du
Iatn lcmeh i9i dcpuncoualc
m{riinLr-ovizuj i ci}r rFd
p!iL,ca sBliun turcl pfln cat+
mo0loio.n i.oaG Fni Laaprrccn

]]:1!pindirer:ron|) ili.ii

d.

+{i

Broascade mlagtini
bLonsci
zgomot.asi\'
Accastd
nd
n1fij
laile a lie1ii
P.Liccc.ea
ill api, dariesc!+ melu srn
fhL.itc tc rroE€ lnndc nrni
ne!*r.bra(.'si chiafri bi{i llsiirr
!i mamif*c.l.lrsculii.iLni zi !i
noltt, rndialcsln petr.da rc
ilnpr€cheb rcrncladetuN mii dc
ofi, nr cilira dorclini.

Broascaobignuiti

Ac+asllbronsciiii pcLrc{ccefiDrl
m.c pancr vrelr pt us4a!,
klnnrdu s€cn insuctc,tiLiiniori !i
alIcrid!! tr,ici Senrnnllc e
pflnrivdri.cAndroas[uliidkag
f€mcLclccu orliciituri grarc. se
nnleE+h. n in spd,femcldL:
dc!uniiidci.ahnri dc 3.[00'1000

@e

Broasca
leopard

Ri(pindirR: cci Drlj d,arciiati
i A mr.l d. fi ol d,ru ci !r! r

A+easttbroase!sc adaptcxdL!
!p'.rpe oriccfcLdc ai,€ti
mihitrii rp'rxpc oacctlde
nici li+ratcindlmtr D&E e{e
tulbunti cind !6nenzila suprariti,
sre ii api, in -o sei! dc zjg-2ag
uri. i' $zoiul dennpcrcchcr.,
a$ulii $ag j+Nl.lc cu un Jel
de g.ohilialEFiecrrefcncli
depu!. atox maliv20 000dc
ou[, +drc1ors]! l)e fundd aPci
lard h ietn.i rnoDolocnor,
duti caD til.u snpli$ini

D.DUnirerlliialili|Ir rdft

RlrpiftinH

Broasca-tlou
Cc. mi m.e brodc6 di',

Ancdcs4eNord.broP,s,;a'hou
kiic{t! n: npa,dari$ifeft.e
tirit !iti€ usca! Ia nrh,l rpcL
vinerz:i N.Lprc[, !i Lnziud

iiNeclc,pcati,broaitend micitL
chilr !illis5d giserti Est o bnni
siil.are tipolrlc sAsid d+taplu
o mai mrc dccetf fopm

Rlilrllrdia!: luLotx,pifl nl
Drnunno !dnrilirt: ?a,;a

inlo.ch*e. lcncla dcf !n.
la 10.000d+ otri
in rlifini

I 3-3

*Lt I csdmt

Potrmn€x rriintjficr: xnM

scuLpeletrin. Dmi esr€ ircantn i{lclc rotri dLDc Colri 6eJolose edeolnv6 p.De ce suntotrdvitoreuneleanimale? l\ fulre aninlalcfolosescorra"apentrua je J-Vlapira de rnam'ci. ol8u ir*e de Ir glindi in Elii lrit Lntmcdl ul .Otava este fi un inslnrmenr utrl al r. mici vietatica broa$tele rdioasegi omizilepot si se aperedc auimalemult LIai mad. lefiiu a se dtiia dt idbici t3-' . inainte caarca.f iindo h-ranii repl6cuL. analclor specialedrn dialrl din fitll:i $rOctc l)odq !i Bn 'uit0ftLlni. PrEddtorii invatl sEfacd le95rura djruc acesreculon vij qi g. Aceitil o folosescpontruparalizarea sauomorirea prizi.. Br+Nc{ dricntrti cu partcc de loc dE mici glanded.rsrul neplicut fi nu atac5.nttu a-ii ornoriFrda O dall n$cm liclnid.t""i poatdfug.inarorilor. A{eslerprc{nco s{bs$nF ou gusl nelliout.MuLte au desele viu aolorate. care servescla aveftizarea ceLorlalti.

* r:$u ! :5 .rc runrili liplele +rcuiui Oturr N rtcctlr4li noid.rl inxiir."1inirin rtrLtol Llrir s{ortioxi rtro orclri nrnci..ricocxlu i."_i r ScorFionulill Ir:Urciliri \l $ :n!r*rs ctr*lx:ord i iu oritLl Ja D. L.ri dn}rle Loi D.ozLl.lln. inJelsd !.rlltrur.oDcroxrrdul l.c iad.Lrpli t.F. CIIC o:ridr der!r.nr ntoafh $ Omid!.. !' . l.i!+Llc ltr riL:trl.nttr r.qtlcld Il$!rLL lidcarnFrc rlDnrzcslt mnri:rl. rrrlar oi b grn tl o. corFullrotrf. nnrohiitorion.luLurelui i:inc\r...i acfiral \..n.fi un.rn. drso Eui.Dtxltrci.n l rnk oEjrn.rni0..el rre llNde culenirl Cirrt sr.triri/iln.pradi!si lim d6o!:r:e.

t. dr nmriru1 me le aducdin rod sigu +n Plusde siguriqa derci@ldlL dr *dp.LI ii mLkAncd ^cratice din apd' aduxd le sau imale a pri d mici Allii dta$qte filtrdntlu-le apoi cu ajutarul unor struct ri ir'ii""nii.u ciidai Nn F ounos. crft * r@re tnlor@ fuLgeritnr. Pe$tiise hriinesctntro mdrevarietdtede plante moduri.r j 3/ .c.. pind la d. tto.ii"t ia t:tigenultlizolvatin apit ln locul "ttr"ga piciodrelor. tu ajungdlo o funginedc 12 r't .a. tinp ce alt cun arf platicatr dtodl cu i" *J. rr)ecii -i*rc. *in^culi.f'austrv"turi spccialenunirc barhii ca'e le i.fiensiL'ni 1esrc 'baletd.tii au o.cu 1obupiic. restulttdind itt laLLu. iuunsi pelu*tul narit si agreaptd prada sd vind l6ngaei dc F$li..00ttsvecii.caddL'Penlru a seputea depl(tsa Ptitl lPd. nuthte bsncwi F.i L'uaDi dulce dn rcatd luhr(a' Pe'ttrua rcsptra pe. n apd ln miti cxi'ti celpu!in tAuti l4.i degti pctti cu d{ng1rlbtrtrc inotrd in l+upun man. mai d.li. Ca nnll. ti:or l.ocl qavale Pedro carcci lormodzibliculilc.r. ts.lle sncci. Uitti t""ivdndtori activi'rqpizi'cu di l itu1i1i.Pegti existdin lwnepeste24'040de Ld orq aceasta. oricealt lip de 'et rcnulre cJcclit pP+!i.pe.lepe.a pa@te foti pt:$tiitfiics.hnnbandd neclli d" inot cu o i!1{alI cBrelitalc !i$fl. ca'enu ttepdgigan'iceca rtchint!' I rm. i.

IU diDome AI Lrcilerii cclbxiftare *tur c in.\D. r\tunci..lrL: r'uLiiF.cn nsF4t{c petlc nu ru mr Lnrc. Accltinsutrrn..d rDt 0ueetin b*nlij.. rrc in snrye.i D[.r de l!blLi" (.. e i. iN r_oRNL(De vEN. SCHDLET'DXPE$TD osos . icrne st. ul.r] 1i .-.norcuiisubnum+le l.nn. o . BRT\NHIIL!t:IiLI RNCI{N Slructuraunui ueste t Exisri lrcr grupurjl}Ircipdle'dc Ilciii t d€spcciiirudnc Cclc Dni p'imrilc ildnd.udl dc innmici!{rst]e lc!Lc ui iICdi.ParLctr cxr. l)e ticxnihgirroFi.d. anrnar. x)otecllclcdc orrge.nrcapoitc Ifrnslollltu tor doryul.r.schisli .rh ii.1..pFisTr. dc$i [a $j crlcalri r.r re$il osoi Cu..n drdgi il ii* Dr*rgrltr dr zifn .care'ufrn}Lc afc p'opri..su'a Lo'liiDii qxpabilid{a si Ngi At doilea erut rnclde @hinji ri cak!n.drc al ma.]4.To .iodi a b'anhijlo.pa. . lc ri sprD.d maLnwclric dnrlr.: .trueirreirr ososrre o ug trotactoar€Lr rcchmL!i la cRlctlnj.r.j. NOt^.nlltnircbHnhij.zi oclll" .tr.nc d.. r c r .Ce esteun pe$te? >_.abJdneirnd.tr o u :r oclfi (P.I i .uf: in. au o coloani yertcbrald conslifllitl din oase numite vcrtebre.re:eiNni\ rl .crtebrelcsunt lornateclincartilngii ']cchini BRAirtltttn LNtI FESlr OSOS (.zgiirci' nrmn ca lagir.hnn CurndArhiri t T T CumrespirdpeStii? f cilii r*pri lrjn Djge orgarc speciah.rI \.li-rc..... c r e r r ip r j.1ittuuldu brlti" 4 fclxs cydos unJt Alr. r.numcrcraogL'l)e I nu \c|clce lonnrtedin oxsc.tLr..tj rl\q rs.n.nouii odri" ri. 7 eFllr$untpnrnelevcrtebratc{aniualc catc au o coloani ve cbmli) oareau triit pc pimenl lrimjj rhcrlll pc$tiau apArutacumaploximativ500dc milioanede Colorntun deolcbiri..-oil. ir!csutc cu vd* dc slng!. gl&lirosd. t g r r f r h r . J e p e y lr . fi.r.Nrr4r !\ mnu. lcnLru{aL sclrclcrolc lor sunlllrnarc in c.itlaic !c pii4iL€Latcnlcalc clFnlul A4cftr su|n tnrnalc ditrtr u h!trrlir rrnL! fe tlicntc to.

nrd lar iori PE$'.ni Ftti!ol.-T*Ji..ma'e tienltu! tugh4l bros4pmdaPe oa. laii .rt ri.au o guri dufi.".ACr]ros A.iril ! lE$rEosos ca slzastu btoti Luc|1PER Gurilcpeqtilor ln Gutuun!i te$e.ntle elibdc. I'rdr1!i 5c lxiDetr.r|l a.**" todiliTllc ialr+ tuNit pndgi lia Lorltl !ro!!n.Oui pipui C. c*rc llc c. o Dllh]jilc cn.vl in xlliun nunairnurc dc osi miqi . Uncle lor srLtnaei€lur tr ror dcv.anun tlot Ludg!i o mulliln+dedurlr esculili.c vorplutih r'pfrtala ollcL-tie r tlr dulnn{ !e tiLnd.ru'rite. fi !r d$cn1 r.{ adultiisFc+ic!.rnzi sper d !l lenilizr rc+stcooi.m sc.teDtruprinddcalriiT-ii.ipi.nLun zdrobrrr.ur gd0li!r+ dc lre li rdullr mwB I -\ effi.h nninulle 1..fianli . cunrxr fi tesr€k balon.lib. sc lolos+gcd+ Dracu!de 'nirc guralui.g'chlc".. din c.a un cioc-F.lcsatcdc bmnh'i. ftn arn bda.azii tuiduscDlull lanoton rninxldrn ali cu rlularul{nor nructufi sFcinLc. nlulli. dlc liLjliili.Dur o(G vor rcsl ninus.nle lanc..\tc n{rrpLnLi hBm hi I'cllii c+rcvli'c"i.rc rnulte snnl in.odr.hihlr" l j.trilLLc cu crrcdsilarc Hci trgnL lilti. ..{}oinascrhi .ARTir. 15i) .

:lbatetrlicsc in mare..r L l € . rcDu. .hn* rtiintifici:rud Cdineledc mare Cirn€lcdc nirc cilc u mic rcchin ca'e1ri +itcIc fuLlduril.:sa iri. \.. Putinedin cclc m:ri ari specii!cum ar l:i rechinul" bi1cn5.ci din cdrtilagii. u rr s l n u rdt.r+te In apr IuLrn .toIc si imatc iI hrn+inlcdr t.J.noud-ochi" Pc$c}UrLrnic. l r e asc!trnca. Fcnch dcpmeotrilcin .au discuri caresu! s:ingclcrltor aninrnle.cn. .Tiparii dc balfi au un ttl dc cripitur.rd it tl {.Rechinulmako liparii. calcNniili rudclc lor sunt toti pc$tic{rtilagino$i. . care u au m'axilarerdeviiratc.e nGiFss+saL| roroio{w.Lsipx ir riiip t i n in s d u t r .ctc..ii carc fine loc dc guri.'iortrl t' recnlnll sl catcanll t iprrii dc balrl ti prttii.hrlcAtlmrrc. . J n t r: . pe$iii-fieristriu. J in l. r' f o nn i d € roirc o. I t.i-ochitr crrc triiesc in api dulce.r!'L xFr {!li r t}fir l. n . f Dlo . caE r dc2tukiinl int.tiascR{idpc anrbelefilci.m Riiplindi.drr cxisii li speciidc . Poftele-fieIistrIu mare a u n ..l.. erhip1llicu din. ilr: l .cu cofpswlu t cap lscr(rl.cbrul Dskoc$e nn t.u ncrhu .rm rx) linlilirii fi ii:i.\*oui-ochi.. lntic lcrburi$ rltc obi.r ..au schcletulformat nu din oltse. P{ p:rtile lJredlcsc Nnj Ri\pindiEi:r\rlrorirL I d. p+{cc-n{rsrru'nDrc Rlq. g:.u pcttiti mvcftcbralcdc find. lu n g . 1 .loli rc+\tif3l+i lil'ari triiclc in marc. Rcc}init.Xlrirti aproxinativ 850de speciidc IcSti cartilaginoti.Cei mai mul(i sunt vinilori nctivi.nu sunf vAlrltori.:srr:1 dc Jinli frrri Pe(firtl(ri{rir rr..cun cnpla1. i n d u -dsrc fisr$r. Do.i Acsiti ocli Srnirilu dcpii nlcii nnbniitllcsc rcclinnhrjvd+reari n*0indif ri: ft e. n . -. obicci f }rinerlc +upc$! de$r|)mlhl. uDdcsc }lilftc c.ur tu Ji torul !inrcrcul. . lcDch de rnolodEDNrereniorpni !ii. mtr. d i n r i uici .rcxsc d(c.de nrr. ri: . .ilricilc rnimalcdin Apamiirii RechinuLciocan ltcchinulciocana.rli. Denrrur anlctipn{r. u d.i.rr' u n b . cf x n l.r ficcirecxreD)ilar+ l4cralil I c a p u luFi ln i u o d! !id u. t b irut ..nou. inconjurati de mici tentacule... lin!.!ndiEi: .r ll llul5r Ju dLncnsiurcadc lprorimali! l0.trDdLr truDi.nou)r-ochi" suntaninrrtc + primitile asemnnitoarecu pcltii. r . carciiDin l)c turrd.tnalorrapd il agrosnD. Acest€afiltreaz.:e Denu n€i rriinlirici:rjr/iru.

din fmiLic cal..rr fiCcrlici o grfi cr un nt{ disd'nsxilirc.ilidt gue il inshl+ niullil rpn.e. Il $ F{rdtcftni 9t'' Diavolulde marede Atlantic = RrlpiadiN{: $nc.cnr sir r.el mrr lerlc (xislcntir ciuca 'nare Dirinii I'ri.!.cq. ic nlacuo S nr dn.* RechinulbalcnI Rcchrnrl brlcniest€.. drt.!c.st Dctrccslc. crij sr rllicsi l)evi+tirtri: adr dc pur! c.^dclcrr.\ i s { '\-tl \:. ilor Cn si trrLiful brkni J(:r i.Lxvhe Glutiiosa Rr|pindiFN: occu! ! ri Adullii $urrpunzid car*!c hdn.rictiDclc .nm'L:(ntur fhnclon anirnnL.irLiriu s!trtrluilecc ..s crLsiiDgc Su . h inerfc nJ a .sctrlc cazurL rll.. 1 . inconjunlade dci tmtLrcrilc Sc hr[nc$eN crusl.pc carull iiltfeaz|] '. ilr tllictonul |i:ritr.r tr. nrn'cie. rn:ininri dniftrlc riolr1c ii rest{ri. incir esteinlo sililsl I drj drspridzi..nt {c.Nou[-ochi" de Rechinulalb mare linitor drc t igrcsiv.crrc con!ine inultcniiciaieliil:.Apa i.hipdlc! dccst dinli Iri )ghn t|.hM . ci nilnAici aniinal.sc alo1 r n dcs(hidcrilcbrunhilor. nr !:uri lt*3 ..ro.hnri D.dtii Iicmon!si.Ft tunrscuhLpletrclon larc il llrerzii diDupii Rechinulitid.^-'.eL sdti ir co+ulljct1flc' ir Allrolirrll.. r+chn omoari!:oLi.d m5trindiri pclri or1'sln de rnuribunziFolosindn-se lrnld saFrcrizuL[cu diD!i.e.u.cL nar in0.clmJh Cu rfcFk ld lripi tccro'rLc as+ulilc. roali hLiini. cljlnnudrc.S.O $'b slarlE E.dcltini 5i cliir !iil! . iu Fte un a'imrl dc prdii Dcnihs.rr sLligrrclrrtr1Er M c{rsr h .i ncrcBuldli.pcnllL!ca.

orri f r ndr r lui apei.li1lalii atkutiao o lungnnedc llfoxim iv l.Sehtinesc in ptincipalsu rnolu+te.: i lo( Ui.deplasdndu. r-dspiindili in toatd lumea.e dodrca si prindilpr. darunii su r. $l inotdtoareuriage.ti agili./1 Lalcanl $1 rechinide fund xistii mai mnlt dc 300de speciide calcanidc.Ei iroatd fluturirdu-qialipile sus-jos.atulci candstaupejuDritateacoperificu Disip. idcoli lcn|fu zdroblrct rusrc.ati. pe. lat.ri-narc padea yielii pc llrndulsauin apropierea firndulni mdrii. C-leande'ei .dAndirnpreslaci zbor|dp 'rr api. infirmicriqi rechiniicovorstaupc fund.rgids piclc pc fundulnli'ii P! iugu.ca ni$tea pi.lin ilj petrecetrE+ pdc a lirliipc fundutDiirji si alundi.rpul llldt al acustuipcltc ostc r.Corpurilelor plateii lac grcu devdzut. {!t .rdo clre trcccprin o1-ope-e Raja C.. rcenre+hrn !rc nuL! dnti as+uliri. r r r .dar 5i cu animalemoarlc$i alteresturicdzulcin mdre. carelc dauo lbrmi de diamant.' pcuec cer -r.orsit cLrrilcl lepj.iloL: Sc clcdc . .f lent altundul!i niidi.lscii pnda te ndul ilirii A(cst rc. crustaccigi pe5ti.ati.5 m$tiililo rorto scnsibil+dc pc oxpul hlilhr il aJLLLi si-tr giis. lc c hini: c u. dcFuc auitc nnLo frL.ircokld me u n rrf d cF t i rn a ih n g i ^fcnreld c + l i l cisi pi ol}i A !citlc d'i rlLtrc{ri. Rechinulinfirmicr Locun. dinnjrtnn in.Cei mai mul1iau un corpextrem de plat. cme SecredeacdrcchiniisuntLriqte inoatdin apelcdc suprafafiale oceanclor.a usl.

liete de ti. b c ..rrLj sp. lc . iti Nulr!c p:tulx aici Cc ro.srrt ir:..l. :"'ig Calcanul lepos .I hi. ur crrr lrlr zd:obLclrri 1rr.rale ale t.c.! c .ri !u cozr hxisl-ir tir ni d.odrcF ni d Li c.:.lLLe 0. r(linxl color sii pc rilrtrin niirii.i.rtrr !i u f --. t. h \ l. rabi lierm de F. r rrtui. {Lc glllJrirdc !rii. I Drl Lr. h : i m D. in $jLcIlus! !n$F criinriir i. ilit.. r.dNlr\ borltcd. i:it Ldi Tctl d r vidtrl cn7i. .i tr i kt': i : . comun calcanut$l ir. VTLIIU1 '\Dbc:r . : . oD n r l: .x dlxf rtliiirillL.)rrclcnr\:hrdor: Crin!ilntLlL LulnfilL lrifi dr ixrliol0 lal. iirldnl niiii: zdrob+stecodrliite er dirlii din s.l cd.. fc csL l+ l:chs*( rrrLnrr..

ridiici de tlmt€ tifietdt lcnr.piriL la nisDi nar: nDLd. ].Ioruniisunrrot mai rrri.rp lurgui4. hrinindu-se +i cresrind.Cele ai multe spcciialc grupului triiesc in emisferasudici.rd nFri(ia urorpc$!rsaua nnor crusraccl Atoi scrcpedesiiriprnide l.Ei urci in 16uri pcntru a-$idepuneouile.ei apar in zonecu densitatemare de planteacvntice.Jn gcncral. iar puii rimin acolocaliva rni. r...stiucile qi speciileinrudite ). rccNtli lljrci ife trurilrre +xlrfr d€luDgi.rlrlStlcLo' Dcnunno tiii'4ilici.Ouilc sht d{puscprjDlltrir I'i op! pullnadlnci. nltepd. dar existi doul speciide ochi-dc-aur$i in Americade Nord.nisulul clibdcnzi!o po{nhc d {uDdului.pirlrucus $i bot-dc-clcfslltapartirr$nui grup dc aproximativ?20 de speciide api dulce.:i icitc piinlrcplantclcacvaticede Itmda. Toti ace$tipeSfisehrinesc cu peqtifi insfctc.la dapuDcouiil+.urldeigi vor petreceviita adulti. lcsatccn dn! $cn!i1i-se ascund{ inlrsplnnlcl+ Pollpteruswceksi rcvdice. $tiucile $i animalclcinrudite cu ele lbrd1eaztr un grul separatde pe$aj. oti ace+tipe$tihliesc id rrptrdulce.iicit in rr!cluinccl crLfsiroa'.{ cffrel Afr ! i Dcnnmkd rlijriili. Onile it lipi+ioasc!i sc lip+s0do pjcc+sru d c ic $ u rL I a c c v Nc eii a n l e l D n h nalulr:lurilor $i hcuritoa Arc o aritioffi do6Bli nc. foffiala dir R l s]rrndr.dupi careaacprimacblSloriein marc. Ochi-d€-aur.dar cei dr:ti mulli dintrc sturioniiti petreco parte din viafi in marc.€itecu c.!:A nsi q(! No( L Ri!!$idir.li: P/lFrer6 .hrmrsfllul le piizc!i.pa carc lc mdnenci sub denumireade caviar. oaEeniiculegouile nefertilizatcah fcmrlclor. tinp dc 8-102ile. Amia Accstfc5tctf.)bi$nu iti.r su vcgcillicdcasi Pnrnillad. lain lzlv $tiucacu trotlung Cln slgocazi iirnnclc.t!ei!i conshicrrercolo nn cuibdi. acolcrjl cu tohj tar.jn fofdi de diamr .Sturionii. parlialpcntruc.

.ilr foftri iu$cLrnlo4iudiill ai c. sprc tuLrLeUr L. Ccctrlorc n. au ochimaii.ro! ' piri{ii Ic piztsc piLdi Sturionulcomnn Rirlindi!r: Stlullnnis: I]clft.i€.cLo.: Drntrnkr{ !rn1 tici: !... nl lcsl+lui Dctuc rorclc t.Drc.4rl'! relLetevcsLa Pcir+lclisli cslt o rud( a sldor L+i.d strrt dc oLicei ..lua'l nn ciml clcoLric l Po$.trfr oclrid.ii DSDUmn!{ti ^ti .rch ni rirn.cd! iiiriiinitisc hrlinrt!c ni tr ne.anFi clrrccilir. dtr iparlrfc n( L frnilij dc nu$L'+mosculcsub inm.dri d.lniri.4.l!. undt ficcaLcianrel!dcpnn+ mii dc i.r.i:r .aiu in ift lLnbn* D. Prj'rivx(.le d. ftr rre u nulir nia. dd 1brFd. !rirru r !+o.s.daf \idcputr i. iir hririe pur r lic1ii ni .oq\ ddrfltr si lE +a! rl Drl ilrinciFli con{i ift nLlitrctLi iL inscctc PHructrssi iDhrll.n. de cul.dt {ui.rzil jn |infi. dr d el r . siplli al. nurioiii nier.r O(hi d.s r $ (i s ir x .1.rt lnr r dudda!$! !cnlill x fNllucc nici srcnn clcciricc.lll cu irs..a:ril.(llile +cbzlxzi ii apro\imntiv.r. bolullung.\irlrLr Liur.rcsr..u deschisir rdil{rul aif+ioi lisrr.x nLneDodlfcr! !crorda..rjrrdtcsiinii .s0 h alclt cu nisilrosOuil.- Pirarucu Unul (linLtucc iu mart iuDc.Ochi de aur Pe$Iclqcu trompi deelel rl (sau pcsteLetapIIl q c e.l.c solzifta pc.culj l+ dpt.oari rinilnd gnralor irarc.ge|inii ln 200 kg A..fi.i r.r oo.ctc )i lancLo {!q-l \q "Vt z . i!i 1i u dtrbolul::: t.j!t.rlc.c doaLlcst+ doui lRi $s5 ..i Pr:et(l riii)iDei* riu irNi rpraxiridi! rrciaDi.nu'niier rI jinljtuir rr.ln(ocu trj . tr. fLrtrd intf o rdincillrn 'n i2_ 11[spttrdir : . . Ic urbrrca lccstuLcDP.i dd lopalii.lip.reeazi lr ea di'1. Mlcilo li€t:i1ifin api $!ft t: ni.!cr cc il RjLrhsi 5i gr'Lscrscii lirdc troapl..ii.lunii r\cc!'. un dctus. {A' ttrlnl Nil Rtqdndncr r!inc!: n'.'{r] DSLeTLFMJtiinlifi(i r /i.du{e cu ucfiniiillre nc! ci cbr.

rrryunfl sc h r.[: Tiirl.!rc mnhciluri rl+!c!ti !i dc o alii tbncli d..fhr!ufiii aprr.irtr rliiriin.ddi N un coQ roruqir !i solzirDi $rri. I-Ieringui dc Atlanric E.UDiiit i rjclrccloaLiviaF n1h. iJ!n8 in inui. & Trrp RIr}!trJkf! l)otr ncs#le . aD. inanioii nrtuHlj sun !iisiirile.or. yor ri'nnll+farn idnd sslor drturiz.. dull titupo irnporknt6su$i dc Inrni lcnLru oem. Aminiimh{ringul. Eristi fi cAtcvasp+cijdc api dulce..lioancd..i.! rlin.luarniDdu se+u Tooflocbn SedcLclcsnd o 11l'tDaali sffsi {r ltrrhi ii sutrt iJr numi. Crupul hcringuluiincludemei mult de 350 dc spcciil din carc unclcau o mire jmpttftdnt! edonomici.To(i au corpuri zvcltc+i :lripioarodorsnl€ ventralclunsi.iLoriin Ddc. ddfi rii ri {ocile He.nnmnc!niiqili.rri Ia srrtrafRFNp+i. md. nurc n.tiDunci mici lirmilii de pe$timarini care scinr[dcftc cu (iprrii ti hcri gii.{u Sardcaua Srdciua scauini on herirgnl.xLci. r ' ' I' inuLti.ie\r in lotlte ocerncl.L Dtoun.. Banctril. fie.idctn r shrLo:Uir D. ralpunl $1 heringi ca m:ri marc parte din ace$tipelti trjiicscin merc. lcic EL. p.1rli( i ir.ringri sunld.Celemai multc speciisunt marire $i triicsc in bancuri de suprafnti in llrlg sauin apropiereacoastelor.lifl.nitrLAtlrdic D rtrur ihi jiijtrrili.€.ln na.r .i.giise hi[rl+sccn tkdcron.nl ca( Find cdililirnri in t.ui..p.cd. I'iisN '\" 'pccii qxcep(in zonelor!olare. a n lamiljalHingului. dxr elistl tipari $i tarpuni carciSi lctrrc celputid o part( a ri(lii it| apcdulri. {€ ird€le nr. S:4/Lnn Tarpunul ' Coan.d $ a dcpurc.puncn. lc$olrroflir iiLxtid. Ei au colpuri zvcltc$i coziputcrnic bithrcatc. oui n) spcl4dc +oal!. da.llav.lon ti l)cltLmici lcti lrilctrcLc virIi ir DurL.l Diiat dii rcJ a arinil{ Lr. hLngimea 1orcst. Ei lr.sarderuafi anloa.'. El sr hnDcil€in pDoiFrt 0 |l!n. RirPt kc!:oN.crclcii dc aaccrsc gilscsc rdeseirii n x N d u lc i. E\iqti perte'J0 dc dc (iprri. rnioi '.inoali 1r riiuripcnrrui sc i$potch.!lli I)erti..tr .i. drrnult{ d i latu. It:lldirlitu!: ro.r lpan.li: C/.

si8errri.!ttc. I{.lcitlrnrc pe |Plonlc torti lutrgjtllca.rr i deilrtiri if€ aFcl. a in r c id i . Jiparul de Atla tic r\e+striDxrcslcconm la {ifttrtilo sdinso$cah ArLanlic!luidcNod DN{bicci.ltepos DrF {rc Lrn9orp lul !r Ndrinrjltrjlc supLu. pritii.l+ i. ic lo l t .sr!p Tlnaru.nnrcttr s. lini siisotmnslort nrnncilitar curopean liparul (a n s na l 'iqrariir:noiriisc ir npcdrlcL.d ui 0i sar do'.tuo.nii1.rL.c . rp L is t rc d ri. iddrclta! nr td1i. lx inlituFL3lcin o.i+vtmt lipdr.r Llr.l.pdtd csfnl. fL. rJr.ltilretli-Cendsrn gnlndl Illlspiindir$r xFclccosrere mrdLi.' ada*ci.z Mutcna ni{iirdinr oc$nrlc ArkDnr. \ F o i s un r d . iarl lriietlc in af:]r(d' sc c!ftosc i)urne Ltclrn. olu()ccandriArNiiL It!J iLll)l]ll!. e se crcdc ci s.ti Fl ..i zlcll. dir !tr csE rn !. cu i tr!!pitrdin.1 .s.qa nn cioc sidinli nsculiLi.ni!' ndinci D. Ccado t!!:i nr+un coT \olnl.rndD sctnFftchrjazli. . crrPl{cr.uii D.$do st rscuDde rri rc namij ios'j+asi !is+as{E!)frdil rd pctli ti ctrrdct!1+Penttua sc i r n .ttte du tui !lulcscir ioivi: lr sqlmliltrrP. El iit lr+ r.cti d€ndcic s.e.l !ri'ji.dr !i F.AE irilcl insuslc. crru '! riiul'l€Fos ItrcimnoLl lnn.i pLnrh scoriDddoa.. afli nr apclc cdld..ni ios nl+l !an.li s!f.L t iDp{ c . r rr tu n :i r de i trr ci( r r i o i n de Ar l Jtr l. iu .lc bN+llrLicc. 1ri$la. ibdoner 1ep: s. Nrrru .pon linrnila) 9@ e RirDlli nu: {rlsrrN'lil!Nn d Drtrurrnrx 1rijtr'iiici:r4sri|n -:>d -'l* -(.g.: rolllnL ^ntriioLIL . p. 'fmilho selrcaou corclroatch rd fctr+..cuni tio .e ri (jinl pureni{' !' asculili Viiniltorn.c. IJD ' lahrcc+lccam100dc sl].acPunLcRl+tl .'l.esl l)otl.rc.lipt t de solzi. |incsr+ cu cairnl ntj.nr ttrr. rnar. niid.iForrn.tr. und{schrlil+sccr ir*. cruslac.ftki Pltcmi. lsdndc dc obic.s.tdul tixi.!!o r. ii+$c in al]el.a sdgctdtor Jipatul rr car 1R'+SIC Ac.

u fldtc.literhl De olicei.nplnlizal t. nordul Asiei$i Anerica de NoId.noa. Ei domini riurile Silacurile din lluropa. pciti cnrniyori. lr.cn {i o singuf!inotilo e dorsali. hr+lc sL'ntdclurc ni dpdfrLli'r ddnft cn. iolrsLscdc dn1!ildl lullnici penhLr Ie sprrgePcrriipirr rr circ rnil$ncnllftrt+ sutrt 'roritniiri nail€{i decit sp. dafestc cunoscnthar alc! ca pcio ofrran+nlal!crcscullcrlfu d+!au !i ]!c!d dc agrctucnr.i.n rlc. piranha /.Are$ti pcFtiminAnci o rnarevarictatcdc victiti.iie eleg* t! laduii.lriie9teihrlele iLrceicugitoarcin crE segis.ciil€camilotu nx maxiinfcatatdc ll$tcftLi.canininlcm.ii.l raic se afli djn [elN8 llanlc nclnLi+c. or d.lr. cu care smDlgcrrnc8 victimclor. dar' du qi pe cap.babufcxti aLtipe$tiinrudi{i.n{r11iinl fici. Piranhr.700de spcciidc pclti dc api drlcc.inil du se in princitrl @ cnNlicei!i larvcCcinscctc.llu dinli {!cuti(i.nnncs+ lilcs+ dcplRnl+lint lR f*ocL Unii sutrrpclripirsnici. N rr fi I}aCuAcoii(i p$tl sc li. c}rt is .cei mri mulfi triind in hcuri Siriuri dill AmericaCentral. $i dc Sud. Piranharoqu Plrdn|dnu $L'nIre!tjtn"i.CTxsul aunr sc giscsl+ acrm in lodlli lunca Rriq.cum ar 1:fi crapul-bi.Crapul"pldtica. nn Fgc robrst.ul:imrr na albi. Carasul auriu Colontul cxns audu lparlrnc truiliei craptrlLriJnlibcirlc.sc dnrab{ cLrl:iplmto acvalico. rparlin unuiSrrp c aproximativ2.i.rrrnlx: trruB F A5| DenunntI rliintilicii C/ft$itrr Pacu Crapul Nu toli lctLii Iiro(lio sutrtlidilor Crapulcs.c crd din copacn{c !u nnludLcdrdla' if c e rfiies$ Fi s. ninut li$a rnuh loed Rispindir.plirica.a: l. C{i mei mulfi au solzipe corp.cr ii.[n+sccu nuhe]+tmd. Pacus+i piranha apal{in unui grup scparatde pe$tidc ali dulce. iar r|nii $c hrinesc $i cu plante.nc. snd Riirpiirdirei I sLC{lErroDcil lrrbdss i$ hrnE r rs€liuri I)cinn.-1rapul. ! s. plarnivori.i Existi Nladridc lau cirorx in circv. ddr irtonliin b*r'c\rdDad til]ol si priidi ir sii o.

Lr. n ulrr t r{ n p io rrc rormjirc.CrapuL bivol -\ccslF+!c pltc ic s. obiin! I nr riuL sc ^ccsrlctrc hrAn.:Jts cLrnLsectiL cu ldnclr l. s!!cil+ liiitnr pe funduI rpr i in buzccarci-audN d.nlc sc lipcrccc tlactelc dovrlrcr. nLulfiitc aduii li ryclc tufin adinci.ilc.) rdiincir.Sc hdnege cu lrNe de inscctc.cn !i( unclcllatrtc \{rddh dlbiisci!flullcttc frinivam. Linulffc urr c o rp .iiv*ii sau!arF. rl * Linul Rudi a cmpdr.p.+lc.lrrineitc .cruslrLccl Sl molu!(+. h'iDi }enln pirn" ti DarnilircmiinciLoiric de}eile.0i0dc oni.i D!nunnr.loD.Dc lbic{isu hdic$. ndiiici.(dtjnsc(k rr .I.h sfliSilul llhr. r+ F. tdn.i l.ial tuii Lcsin cin 17.gaci. Fnjittirr EuFpr.ory $rt ealrond. nrclcitilienni dc rc turdll riului tlSlica rc ifrnn!€$1.. eni alafn!i. pe tundd du'ilor u dl lic{dlor.\0. crr$acc1t j. |ofu|rli dc $. noanLl{ri.cstco inpurkn{risri'sEd. gtrr:1tufomii dc lrb ctrcarccul+gal+|!c de iiis.I>l ii fl tliDle.il onile snLrli!i(+ dc flrnle in ror lrnprl dczrollirii l. .lrirt: j/?. al}efntin rdnD.noluge.D LnLti. fnndi+rilc dc pc tlsdui riiulllor ouiLesc lxsi la tuIid. plmrte-La tr(lulsiiu.ii.1 ' Babu$ca ' F-.x. Pri i:rxr|.-{. hnicN lc r-orL nisptndir€r: Europ!. lrb{iox !c inmLiLcgc in rpclc puli.dcputir u-i1 . "]-. RtrtltrdE..inerctulicr iD Mrcanaalbl . omlnmxsiin'tiji.r+cisi .n.Li rl sc inrnuh.i.crNl. hrnfindu$ec\ tlan.. mi.t cr ti cn nolutlc.Solzi Ccl)c.nunirc. dcFunindu-iitc. ri.vene Ftan c a .i:R*/f 'F. siacoltrilt cu nr{flrs.. cn lailc dc irs.in car.na in carcnu aFnLt calem luni. Puii dmir ni r.\ucstpcslcai.eL.c1.:ncl+lc&p$ in j!tr {x 500.

c6ntirindpestc45 ke.n:r la gig{nli de 1.. p. ninArd acolo sii s(grisAnBc.el mtrlci tur sr edpl! fic|:a si apois./ronrnului.Dn d"lnuricrnnrc ^ccst Ln bntlrulgSirlnnorpsnhtn. Sunt speriicxrc irliesc pc fundul apci.u r. !Fiales s. IUrdr.jslmiotr dcl cal som. Cci nrniinulti I r:iie)tjin riuri |i lacuricu api drrlcc..ndusccu sirgclr rrlLnr Pc$' La l]cl1:.rr .rnici. AirtLdrcle occsluisoninii incoDjoxdcor.r dupi gust +i atingcre.rrri"o-CFI( ri multc slecii de somnsegiscsctn Arncricade Sud.:ir scronnl dc ihperechcrc. Pcltii nu au solziobifruili.dc nbir 2 rm.o'c.r+4k .p...rimutt.r.tidpkrlt!\x: JLr ir un) s.DnBo ]l'sijs|)uDoasa.lx:lf.nnnlru'rrlirn J! rf.ililesunt ri{punzritoarc Sjpentru nrmele cli EneleIimbi: pet(e-pisici.lisi !iul So. si tiirftuxli!prhLb'!'rhii{ p.ldnc$J.x: '\m.!j.t0r lrovocnrini drione MusliiliLc rnsibnc din .u dr snd Ps. m.r tcu Flicio\oalc crtu s.rdrrud Il$uDLlni 1riinttfirii ri. ud q j s j L rs f c . sntrrp{l]t FcnlrrtroI'irj!r ih l}otdlr inlDicilo.iurrLsrrii!Fi: tx lisnH hrdtui. dxrtoat. cl licdnd bdc de ncrSinnrcur.d.4UU l-.rr tr{}EiLii Colrnl eccstrd nic som'l$rc .. i7* ftSipiDdir.cd.rcbmtc. tcliidc !c spatesatrdc p€ aripioir..i fls Y< Surubim Rirtindrr. sentbilc drnjnrul !!rij il ajuidsi+i giscN+a !. dar unetespcciiAu plici osoasetarc fotmeilz.ste utr pllm2h.l! pccrorar. L + c r! cca mrc Fftc 't fcrr.dc la pelti minu\(ltli.#'""' Candirir Ac.dar existrti rpecii.iun fel de armuri articulati. nusculul conslL ct(Ltrf cxibpnnrc phrteh tlutrorc.u '\rm.crca.Ires} c si abdonrdrDici snniai..ilrlof Dai niri.inlocurilecrldc alclumii.5m sau m. ciutendu-li hrnD.:Llil.Soirnul austalian de Somnulqi rudelesale apd dulce dr rle{ii in qrupul fa \irrfi flai nrultdc 2. llitrnrdu-sccu nevc.sipind in albia reului saufhndul lacului plni ce mus(I+ilelor scnsibil€dctccteAzii priralrIvIust. Dr 0bi+ciesteacti! naryleq afcatulnu se hiinrtl+ sc ingfoaliipc fundtrtduhu Cascarudo Ri\pindir.cc 'm' pc tuniltrl !iclii rnnlui.rrcvor r.

trsli in pcrh.rc! s. [dncsrc cu mbi.lbiitnt llndie rJrrsc la liestc4i kg.S!:o tlc{scbj. nh.ci oslcxct t n.nd se nnilnplii xrcs( lucr!.um i sugccrri durnclc. rccslfctle estctrdnsp+rcnt.$c nl fttri aLirli dc. r. i.z.Adrs$ lriii. t. petlelc lrrLc si r+ dct rs..nunu 161.ll(iJ 19t .t inrl! Lungi.nin dil{n!.ubdtinIn to1 ac{srdnF. c. p. e! !Linilitici: Ll.Dnul.irL!itL1a|i iltii brlti. ralc toi sil d s pnL:iin l rhrladrt.unLLor.. A:c LtrDgi.re fin liz:bilc.i'.:d.aptdx. rLi ni. t' ! irilindi inaLaL nripios: d. ir.mn liiiclrc in lacun !i bittilonpo(rc..! /.!icio.i:.Li. s.Somrul n-Lergitor de sticL[ SomnuL Duti.rtrc-pisifi$j olnarsi nr:cL mtrniltc. t.ud+ mojodlxlc.scde i'iLro 4l+ FccLoralcca dc ritte.nl' il giisinC(r-s+ . Jiind o iNllninli sLAi dc ILo. .rnrll{ilcvrrr. 'nxtc lrgr.ms lul !Lin'lil.. !.mn marmcstuccL t1allcliv no{F(cr.r.aLecrirlc apli . unthi:du tL co:trl cr nn Fll]. ch ri in Lo. dc s.xras Sonrnulalbastru ll R di. us.ti pLx lrngtri ai. nlir-r co.rxruli ii o Rltrpir dj'?r litut ir. iir micLbaic1l|.dii u$r lnc!rrata.in. nL! nn ulp ni!c iio iliiiior.Lf duli dcpucrL:o oriL.idrlr rliiflrri s!tcii dc dc N.rti ti Qr Dduri.a.ntdc Ia rtrc'lloc in. dar ninincii rr bro.r n:ar.s! dcphscnzi h !!tmla1ii.turtr +urgilrNrusrn si:iitouc ri dc !Li. ij t0Ldsnrdr.d s.lr A.tifi.c irrc..zrtrd lscnreandr sc idlt flantele d€ pinliprli p! lufd JIfrui LLLi c..r nlsculul lc ir in grd. i.!tr ! ' nisp:ird..rci: s[tlcthitc Msi6 IrlNn rr )r.1 0!:rlf L.it altr softni. .\ccsr lor:f.\4cstr.. cocli Ji |)crli S.Li.$r s.-@ Somnulde marc Iti\pindirR D.o" Sc LLrrirgtc f. Somnulrlpitor .

'drl tri ^rhiic! D.l maie.iulLris+upc f lanrcCiidr.ncn rr inlricl: o]mcr.iparulelectric.ali f fidn{oijLrrsrpR{im€rsiunilo'tr $ Babunulde mare 5r nljrDiindir{.uii snnldcsrddc n)rfi.rdul iluf biri Ru$[ Ak !k|.cll i'r . $tiucilesunt tln mit grup dc pc$ti dc apl dulce.pecirc LrmiliciIui. Crni&.l I i 1. Un grup separalcon-tincSipe$tii-toporiFcS.e in reuri li ifi depunacoloicrele.somonul. dupjirurn sugcreazinunrele.Babunul dc m e laceprrte din alt grup dc pc9li mariDi.dar $i cl cilitore$te spreriuri pcntr.600n.pctLiidd$liilirisesa DDrca Fnln ! aiurgcni '{uri Pnnil!.tpclcdtrlciFonn inDUtnc lama. Familia somonuluiconlineaproximativ76 dc specii.bunii inr pcj'inDriiii cmcu. Accsaia trliesc in adAncuriSi ru organec. dar arc !i cl un corplung ii sripluii.t2 . in rtii.rpreicscIa sltpraf4li pcDrrua f fi|En +u plan+lonIe dldoDren afc iituri d! orgnnc LLuninitirrc. lundrl . carc!roducn lLnnirli albfffti tllli.trun. caretriiesc fli in mlrre !i in api dulcc. rrroclucIelectricitatc.Ntr ouiilcpc !ietr4ul de l]. Icca$tr ii ajufi si se recunoasciin intunrric gi sI incurceanimalelede Dradfi. \u I crtcun r-iprraurenlic.teletoporiScd gi gtiuca 'Ttiprrul elcc[ricc\rc 5ingura!. nordal Dunmire {'iintindr j1td elechic Jipaml 'M!$h sDccialidin corpul lipnnlui electiclrcduc o tcNnrncdc.xn tr.Lri.lri r\ccx$r nrt.urldcsc vor 9@ n:i\piDdini: D.n taNlel+ iiiC. esterrpabil r. A+cst!c!te lLijeirci[ lnodtroftd la adlincnnide100. da. inollE s!r+ nar+. Pe$teletopori$cd pe. Il|)Nl fo]o$cilc B.Unii migreazi din a.treproducluminl.: b.ua scinmulti.in lic.f.

so otrrl r{ilt }ui+tu|iri petr.trii€tl{ tu riun.i Ri !0 !d 4 n ! r : .600 lqn ini cnon I conli cfinlLri LhF fcpuiu. d+!iliiJ)ehlco o paner liedi jn nFr! Pdx.rrc si itilor pclrccoin riiu unnriloritrsc afi.un'1cdeFn+ oulicxrclor eclozalr. r'tipclfcc.r o piinzi!in cordiibifurcrll Sc L ncttccu nse. p+flr'lLinnnllnc hmi. pllslrin cl|$trheucs(cm nntotunl pc!!cahncnhr iii lib.t ii lar!.sctrl{sliziin nuhil fdafenl ftrnL.la lo.rTi dnr .u pati! silftimilD rmr P@e Rirpr:ril rdr: $rijtrLi l'rrLtr )onlonul l-oliu La varsiaf.t i2n1ctr a. llProrrmb! irrtrL r!'! 5or1otru'r{!u su dcllas.iuri. wrcof h l.re aloi sunt L.Lipanul Ycmbrual lbmlli€iroLnorut!i.li: rr!iirrkr Somonularctic Sooonnlanli. PuLiscvoriLrbdrccin inxrc Unn s { r o r i mLi. c.na rliitrlin.ia icrcl. lipa.ic lo( ca i cu.ul nr ce.nru . lirtuind{-scc! fctn !' olu!rc.nirci..r.*itizcdi hii i$ ih l|inillara rn ilo. s a niscll.nlr dc Co lisornotii rotii.. det l.cc plli! Ia rrli arLnLnti in dulcc. Cind iul l}lc:6nlitcnltrt inuullirc.i! u!* 'nrgr+ozn (iiip:i tcr: io'du Ea'opri llcnuD. pc caa nnFuld le f. fcmdn tncco Srorti Ftrlrtr adiitrdlipc t!'ndLrlriirLh:i..1?r!. tc'nsh s:pi o gronptin fic{di+l dc I}ctundntecLorpupn dillirci. .idr Dcn{Eirrt fri D..ed hdi hnrc l]ific ! vi+lij in +pcl+IlalaE. drco aripjoalndoisdli. ci lNrlii ]n . liincla ltrce{n. 1in .{rli1r.i .!ib pc tirtdul *illLri.roslaccisi rolr9rc lljnrlilmr.c.i! 90 I{lisD:irdn | llrrui htri. x nt r jA nr !l i Dhq rr! rliinlifi{ii: 5/lPlrur Rilpindirn: oorlLtl. unf+ fcljtnc ic'd.x Xor4 L51rrfi! jn lDi.r s.al ic(].i r r i r cr cni hcur Pislrivul curcubeu ar.0 nr iiuri.p. .^d.. dupi.ln.. !trd€ ftn lclc dcpunoui ffiLrpicLiiuldc J).ul!i Drntr...tIn!iJiii: '\n]/l.ifi.F r$e..

jn unclcla0ul cn api dnlcedrnBalEnos. Ccanli marrpaflcr cxpuluidstclitsiri di sol. ro ullroFcL. l'iparii-cod apar{i {rui grup scparat.gc nscDiiniLl.ro s.ri!1.r'e de recre ! mi. srcftdicn. pl. drr r*tul coiFlLritnr 'fiDnrul-Lod dc N.ii inf!!i+$l cu !ii sccrL:.iscurdc ziua i re lhDt+ iij(sc Li vinlillm* ir znr ' ru itr rm" !.le cdl Drrh +stcur p+Ftcric ddA!ciDic.f$94 I r. . 0f t n r l i . drr irrudiii cu codul.r: C.ToIi au tln cap marc $i o guri cxtrcm dc iargI.mrrlucius $i rDihaltul.liL detrn onilc L i' rr. l.r nn Lrp$aJostdescotcrirnrl96i ti(sr+ !.cercii ajuti si gi$ea$c. CailAlFseglsescin mare. pini nr riilil coun. cnstd.rc rdicrc ii api f{l$. incluzind unii dintre cci mai popularipcAtialinentlri. Solziisunt Burbotul mdi !iprochincnli Mesculii$ot .n Iro!nlcnco cu cap Grenadierul mare Rilrrlldk. hrinindu-secu alti lesti $i cu aninlalenevcrtcbrele.odului..cgrctinul. AeNstmrcp.gunc&za. Acritir s nt pc$ti dc pr:rdi.r ficltlr. nd! pdrmic.. nrgErenzi.! ri un coD c.Illulti du pe birbie lrltlstiti senzoriale. perstii-pescarl qi fiparii-cod Tiparul-cod deNew Providence risti nproxiinativ 480 de spe(ii de pc$ti i frmilia eodului. bllbotul s+.n! cs $iruri de dinti ascufi{i. dintrr carc doar 5 triicsc in aD! dulce..cu ajutorul rnrora momcscprada.r l. Pe$tii-pescdri ilclud ram 300 de speciide pc+ti.n|t i.cuu mt mrrc ti o cardi crc sci. ffitnoeaanrli S rcn doLsal! tui'uld ftr-s.Cei flai mul(i au pe capo excrescerrti spcciali.t Rudii ! cofdui.rzu!dor. d DIt s.45i1 D.cu aspcctdc tip8r.nniniftniiiintilici:a. hlilrcs. \ ibr.arlraodLl S ftlr Unt. n o rp le a .ArLjun crF ldt .prada pe Iundul mirii.trJ lr:iirna (o pungii onlluli Unr Cnll]I prt'nclcslcqr dc !cil1 dingrupul.Codul.fiind nj$fcpc$ti ftticj. cum fir fi codul.in specidlid €ftrisleranordicl.

hdc n$ritali..IorlcLi gitsitiinr lps ftrl1trrdAncl.ind RaBlindir!r: rotrtco.lr :trr.hc.lc !0rcali.sriincas.sr.Mihaltul .. Lum ..ilt. S!L! di!!Lbn! dc *lchlLN s!ccii dL.tr'i np. s+adrnilin bxnc i.D d{ j\'i+nr )l a'c. (i. RisFrdj(t: lcfr+lrrs*rrarcp+col rr ^ccsr spir F(lxr-lLL tu o bJralil d..dnl cslenr P0rr!irnn.i n+ m 1oryLo$trd. cod-seliin. Sc Llriin+$lc cn licnn .rrj].tru oLgar piodu..LorletrN rl Itii:p:iodnm . conrtiinr lttli tivicmi. rrl'I do. ri i.urr ! D!n!)n rli Jr n.lndc sc Lrine$e.) €lAA \€f/' \6r/ |tliijl.Fn D.arr.rd.fnnctn.arc cu xr snincrnlril I'e c{p r+ o t'omcr r.nln.r r0rdll 0. ili adatr.idc Ldnr. .rviihallul cstcc. Sc i.ul..lr iDiNhc|i{'r. picL. N'L1l dnrlimici. rar.olL!.lc rncduzclor mid. Diiunii.r. S+iololcslc de rc{asrliBomcnli Pcnru tr rtag€ Egrciinulcst.ci li i jrlilirl:.leii.nc!ldr xur iii dosd.n1rr a rkat+ irl!i pc!1r Ciind . F$rnnd . caticul).n nlici oronrc-ic.rrn'r l 18..4dcsc!. Dc fuddtrlinidi a.iirriiege la adacciLn. nr r!.clc sunllisttc si t\LIca\ciiin tLP. as.d - { *lfr t= 'in.dui+xn.lDdnrtr:nlL:l(..lrif i cnutl hirna. l'o rc$sl{ ! folostiL. Pc$tlc ni pa ILndLIr iri ri ilixgna moDrcrk.cn alc. rbrurtc.!d!lui.c sl+z-ei7i .1irLri 1}srurtrir$rriinlifiri: Cdirr ti coflin. !l$lc ti slclcft rni$ €arctii€sc pc Iu ulftirii. g.rrclL I/D@4nr/in\ rrr1 . Donbrual famili.rurr:'cci Draculdc marc Pc$tele-m1nge Acc\t petloFrs0ard.Dc oti*j.u lr€rriti cru$ac.le dr strFrrfrlli.ruDLirti sr ir!iJi.hi dnrfdnil:r coduLui.rr.cpt p.!t.di+i lundDlcsr. cod+l inoati in bnncuri rp. D. !.fa vrnD$nicLcft d. O lindii poxt+dcpl|lj.!in!: h4!3ril '(h 'F CoduL deAtlanric Mcrlarul csic rar Riltirdi.multcic rnmiivrd.i: r4D. i.l nri dcsintalnil nr rpolac! {undpicln}s.FdcLul$ r+lL'gir?iintr. iLixonrc dorsalcil (ioril \. .(A$ -tF! .inxi.Carul si gnraii $rt mri !i rc cci mri Ti o.tli Pcnlnr i$rulba.

r c arIa:iu :ri.biecto.meli a|e gatul galiren Mascllll alcgcnn Io.pituIvra.pcltele ingcEpettele-spadiSiIuptltrJrii siarnezi.inrc plmel+ acuticc. Bibrnrlsc int"ultc$cni 'I.rioadade irnrlcrcrh+ro. iar f. Gat poftocaliu AccsLni.300dc spcciidc pctti. afrotic.Locuicllcinip.esctie trunzcsauillc . accstpr$esrc nn.! ! n. de nare negru Acesttibandemrc ot'irD{irpoxre sii cinijn r.j rrrr dr..gobiideleti pe$tii buzati.Membrii grupulni :!u o mdft varietatede corpuri. terhL curl l)c tuidul riulLrlii ati|i onile dc nrdlti cc mnl D4rr'4ifLr'riitr!iff rir F444 Dungiled. drr iduttii5r deplaselziir alleinai .o.f )).Ar+ u|l caf hare 5i!n descD Dcrcgnliln+gtupc lltilc lilinle alc corllLuL.pxlbibanuLLtr ajuti ir c$nrllMar p.nil fentN hranroaD€niLor rliinlin.Mmr C:ftibrlol Bibanul Pcgtelede ambri lnlu{i! cLrtorLlpano. po oo.Familiabibanului rrc c{l mri popuht ri mri ! r rial grup dr pcrti. Icr.dji.\"u cslc!n pcitc dcoscbild. c.Iuii dpardlpi camolr zrlc ii sc luliuNccr plxnclLri.l i5idDsclfdclaigg!ri.o/. puii.lc sunt drr$i tu lungitnfficrrc sc incoti.Aripioirclc pclvicneau de olriceicinci oscioaresi un sDin.. cum ar fi bibanii dc marc. cu speciicaretriiesc in aproapeodcc habitatacvatic. intre ei liild pesti diferili. cichlidclc.urclltrL xn tieplrl 9i gnLd pono.rbarrcud:r. n|id i slr'rnd mnlt rsc!ns!r inlN f ielre.i ld mr(uritaleptui la 2l kg. nrgindplida cu lor +u aln Dc obicci.iilqnnf Cu-!i p'ada Cind accasta s.ruBirff trlu b furlti.:i: Sd.inditui: lciul !!.lt ihcc! curgitnar.u Diltte pc!t0!i csrcla findul ILLj sporjiidN les.iise hrlitreiikcu lotLr.In cirrdadeos€birilor dintrc ci. Sc hlirege. [?1. . pcitii dir familir bibrnului nu to{i unx saudoui inotltolle dorsaleli cei mai mul+iau aripioale pclvicncin rpropicrra capului.a !d!nc6.tuturd sLii in apdcpulinrdinci dc coNli.. Accstgrup includc cal putin 9.mbn al laniliei bibarul+irc hrin+$cc( jnsecre ei fldclor urnnrL lr p.pnclcd9io coadipnrcrnic Riio. R ri rri dri ar:. .

. crt sc ingnsl€.iictr coldi aal}cni sml ds dcsnnihili n!j!ruI rccifelor dt corallii $nrtlodc cintali oan+d !!r1nL han6.idr in 12'll {nt dc xdnh c. Ponaladrr BibanLldemare uriaq Accs!bibnDc+ flar+ cslc cn ddclnrai ujas !n.Idnindn'se cupc$i.lc creDirl. pc5ti. rjung la 250 kg ti triiiss. d etLorPco'iiei'lla d.i.L* Rrs0lindi*r: vestrlAfx&oLh L '\. uai nulr dc ?0 dc lDi.lllonre econofrt..ibH.f. S+ h'5Esc o' feld flcruiacci si $LntPe\0'1' Nnlru lvoDnoa ctiLor' Pnlelul cs1cdE iuLo e rolilrici !i tgi rFl'tizr1dccil ftn. Pestcledclltn Pcidlr dcliincr€ viu colora\ugor_ d+r+cuDolcur tnn alLf'odt corsdrd ln(rcagaLuBLme +rr0 ocufi! irtLrc.a.Pompano Bibanulalbastru ViBlilo' *rcn de tirocc.l nlbaslruorhodra'na' ull il+cnlpoaknrinm !isc Irirc{r.. undcse!![!c Ri!pardircr: rstuL -{tlrrli. libmn.i xspL:ctLl . Bibanulcl coadl salbeni Rii!oindirft: d*{ *lde li ro p $ L rch r ir dt $e0f . l'et1cl.rcelenrlr o inar..irtmr tuu si O.r i B .. Fin. +ordalliturLdLi.i'tl s!! !u'+1dtn "pucle s])e(i+.ilal m Dol!$e $ crusta.uni.eri Ile orc-igtsetl+ in niDol !r risip r\rc nn -qurl.lln se Nn ! aseLnitnl1o nilca nr siu bnncuri.l cnrsla{er t Lb{ ntrl ru.!il. nn grlbcnj'nem !idunsilc lort gihldtulc dc pc IilcorcPML'I lr. Scnfinc*c oL aLlr lctlitj cn ni. altor pciti nLi+lLrlfor caT-i lo$l]atu air M bor iourd t' u co't aplxLiz$l]elcnicrli.. Rli\piMnci: iFd! lil(LeJ rrpnlc trl.Llbcn: ] .rhr Lirn$nMq itrlnd: O.lsEli. Inrnrc! Dnsculllu ddlrLc tol tflnL alNllii o drtli trr nraintirca in virsti: alt€ol. srFiitt crustaceiSunl add\cafiAli in juLrl zoicto' c! iurhd rndi .:incirci.11i Cu lifiptrl' sc dc7lolLil.Sedcpl$caziin propia urnirndbnftuiL rlc bancnri.zinb Pi sprco Sc h.wd \7-t -..rr )1 iitifi. .o -.' A|crltr sp+clcse lccunonto !tor dufi eoadrluid.nusculul!i tCnrcl+ ri.0nfi lndEq Do.

$fi.intc ftnraculclcanono nelofdenarc. ocfii dc lingd qoadhpoal{ sii deruicz+ pndilorii.Perstele inger Pegtele clovn RtuDindirLr:Ynlul ArLtrtrri.ea rlbann dcshis.ein tomi da+'oc.ii llh.(lcSr.r nin.Diniij sunluniti.Sc hfiftirc cu burclitiat1.otdlii Id fcl de riu colonli.lc mcmonelofnu l+ papagal Pegtele alDastru DLrpii {un n'seEizi dunetc. Mascutnbiihi i s. dulorrer sciDchid+. tot a. loa'c.I'uier joaci rcjul dc g$oacr.Arc Edtioffc I$Eits spa(cai rr nbdoncn.dr!3 Accs!lqte cu ilungiizbiloare lrilcitc p.i crpetc o wfl uri!p+ bor.ilc Pe$tele pensetd AceslF$1csc folosc$edebou lui lnDgca u €locpcntu r scoare din cripitu.ilc aoraluluimici vierifi l'ila harc l fonni d.cu mu$c-i dinal8ctichi* dlnncitutdo -$ @al.ul!i DenuDi'. Llucori.rcdc ci pclolo lcnsdi + DrdiDldf+dccArin ]rtl ln ciudsdcs+nrhiviu col.fotuind ni$etlici solidc. carclot.rdlace.[: s.rElesA-lpdn {! ti sa iminnn.c Binlclenrzlci. RI5 lndifti:or. accstPe c m risxila.c{losiiM pn@ilii dc pe .eculoa.el curlF tcstLr o ahnent!rc alc gudei ti Io$c si Iolosdsci h afirgcrcrL{LIor lerd penlruca adch.n.car€seiniinddjncolodc cosd!. rI flftr+lc. neldtcbia!c.CunEinrxrcrin v!$rij.lst€ €rcudc ziril prlnkc .

r:onial Accstpc5lcnrdrcp.Bnrh itrlm.cnttile en amlii.sto rot(1po cort iiNifioaE riare o i% pni m. rl+ rL t u ' rr.9kg .lcnrru a rc coDttDdrm . hortr$Lc sr c slacc. 1rjlicsc ir' SiqruiLnri mici-nr x$tu nrl]Laiar. ". Adnltii Irilftindu-sccu 4ns1acei.r Rlrt:irdir. Dc h.cs!pctic fannloriditr t10 nnLlii 'tdjf.zri icrcl+!ofttulinr deri!i & Pl5ticaro.flui Chefalulrogu { .o c.sri deasuln r? ' Rii$lnrikcn I v*tur 0oxl.l]nl-nn b. cirrsi cn c.ie de mare Acesl lJet(c .l i indur pc$o .Are afilioauarij prcfrndc. coftr(u I crlscnlod In ciudnnnimii salc.pl. Pogonras Dcr0nintr {liiniricil r.dulliisc colslti.n .i: OrE rl Allri'i.cci. Rii!0 DcaD'nircr $iin1ift i: i!/trftr 4.t lurg. si ti sclimb+culoorcsdr]1.lrdu nurriLilcscNibilcdcpc birb'c.r r.c lp u n cin p e ic o l lor de sffidii. . . I Stenotomus Acest|etlc atuun.cl!lor Poite c i n r a fi tcsr . rc sapi dtrFica nr cli+f:11. Arc m cs! ma.iar'bJEEche. hrirndu se {ltt c! lcsti.Ltrtrri. rO$UUnpcfla I lJ]0a11U1 msfcesieuxL Llinkc ^.1 n'sit saunimol El toal. u la d Da if llid e i ri Fntc trnnili natnnergri Puicnrlirr+rri Fp+lcp{lin x d in c i. do6aE. co.hi n d i sede !c Iu dul ndi.I}c tundnlmirn.at sli st ttqrscd Fni h 66 ks Sc lnirrttc lc tundulDirii. .usticcl. !o!uh.n! $Ic un popular Ftlc comeslibil t u lc'jl'.ruluui plalBildrnr gal dinL rpc+iriL Hr0n{lui fa!OriL[sL'itstridiile. Sc blincitc cu cilsllcei si vi+nni giisi(. b c n .icrclulzr noiplc.rfcrt. imri.l+ e nr Lrl'on ctr comli.i.tc c!rc r lorrc zdmbicu ! lt.O dxli giisirSpruda. tu Npticd+ . e . Larpcobmjinu l|r+solzi.ome{ibil fod.hznt !u vcaicrl. 0.orp.rdi pul+ftjc bilffcril {i sf ini alit pe :rjpioxi.folos. i€li \ I'19 dirr: {fu A.dungitcgrcte lrteral$i cercuriro$itu juel. fuDd.:i'rlE t u la . l'imavda. cu carcg$ege ndcrtebralcd.Rrr}!trrrrrfr:.

?ryn'ui lrdhri ti totrulsirnor suD!uai ftjci.Cu cdt lonulinoatdmai repede.darceLe rna ma i r iau f ic indiv izsi oir r li. ronul ochi rlrE aj ngchsproepe2.rh.iripn.e nunrtriprinrc cci marraprz.Cei maLmu llipc pr iiSi oor npc "aS. pr ir "pA branhii.r ini c i .f ic gr Lpr .rgcJa80 k nr.dul !u. Tonll $f i t o r i a lu a tnu clcdtla oliceiutlni de x sliii din*pil ir lonu .decicsrc un pcstcr3p1d.Mulle speciiinoatdin bancurimari.J D ri .pu dndrju.Tonul rrpr[r oe ron Tonulctraripioxfcxlb$l]c cslcccl rnaimareton.prin aciiunearmormuqchi.rr. c c as r .Inoatiicu guradeschisi. Pe$tiii$i ob$noxigenuldin apacaretreceprin branhii.m. SunLcerm. pe5ri.bseLa?t srLtiolxiall$slri ! EuveB{r Alllnti@l in 199de?ile. C. Tonulseopre$te mreoddin iuol.in apelecalde9i tropicalealeoceanelor. pentmci treb ie si respire..4m lungiDeti I80 tg gculnlc. Toli suntvdndtorigi sehrlnescin principalcu pe$ti$i sepii.pani la I . caIFlte struoI! B nz nlcaru onrneniS-a.cr atatmai multi apdtreceprin branhiigi cu atatmai mult oxigenestel3xtras.i rlli{iil 18il .Foatealungela I n lungiheii nai nuLtde 540kg Sreuhl.rspccliv 90 .cu un capasculit9i rn corpin fonni de torpill carese ingusteazii spreo coaddin semiluntrCele13 speoiideton triiiescla supmfala apei.pcutru ca fluxul de apdpril branhiisAfie constaut.Dar tonultrebuic sI inoatepcrmanent.r hidrodinamicipegti.pentruca prin branhiisi treac5un curentstalionarc1eapi.

i1 . Tonul ou lxtcGlc tie galbcrc adliorrc tri eile in aceaDdr tiPacili. salbcne.F T+r{lcu rn}rorrogrlbcic uslccel Dli Ecio\ dialt.E !orctoirL !es. & '. NirilL. ?' 'R. -a .oLde !ed.ril urnrirescin lonli iurra h ul[ilc rcesrorlesll ! ij Fin'1in n.^).1k9 -F= .arc alsci p+clordc flrcr0urj-ArEdritioarc ca $ dlscn lalbcnc l n!i..-+ \ "-rj|? Tonul cu aripioare galDene in li:ncu Acesltonsc dcplascazE adescr bmcurilc dc . Alnngc la l.'2 .S0 ^ddtc ti{prorrthati! 20. pir4il..

iuzI. l.Drni.miD\rlli p$ri:rr ftrl'] ingh+lrL' Lccs1cod L.L' rsci li tcnrl?crniu:i dc.Is dio: . nrmigry) Nnit al f. Puii$!n negri.Aksl pc$c csLcl$rL+ apl*Likr I'e !cdicrli.nl.iilnr p. carccci .crliirar si sL'p'aricr.Dii irc.gte1e chimrg albashx .itllo' d.deleDir)C rloi Pett€lelulrri itc Adrntjc .$ ir ^s!ccal cu Dici ncaerleh€rc l s? . lnadl0 rc]..P-q. ^rr:rLl. P.9'C.jSliidr gl.nto.ilii hpdli 5c hdn.AccNti ctrloxr+ sc pc!rdc !c D|tunzcx/li" dclcdnd ro Flct{lbNlra. .nn$lrcci iilicmi +aii e $ucLcalsc Peptelelopati dc Atlantic .s in s!d8co subsll|nlri spccral. !.c cobori pldcL'ndu if*lr+r.i.i\tllri dnlrrcci..i ci.isri. Colotu]:r sc rohnnbi oddli tuc.(c 'csajungdcF|le rlripiorfcc$c h spnL. Idolul nraur Itj.{c{sl!c!r+ llr0spN crlrcur l{ {sc(li(i $ mobili d{ ILlnr+ Nrr+ r cozii.slini rc crc ii ioateridkx lr rlropicrc{ iDuiculd ftrii N{ cull|r+a galborsn-iL(dlorcu ur *ja rlbxgrc.! nolutL.o. Dcii cslc rudi cu +hiturgulalbasku.. r:nndulniuli li sohri:nrtl!.G!. l.w ilginlii. cu durtgirrfticelcncgrc!c hl.rlld+a.i x't "^ccslpclLcslcc(sculos ii Dvdc'!nii 'r4rc {ungi.idolulnEur nu rrc spni Dar puijnu un strr Codulantarctic Ace\t folte rFlin. glrcett.

vincazn nici nevcrlcbtutcFemclr dipu.cslerpro{ruc des.. fundultlirii..\.J -3j '7 Riq. Fur n nu ji L(la( dc narqcle.pituirci: lcntrrtu rtr.d.dli..dtrio+.t r s e+ f lr.usl+ccr.c. i5l+tijnd si ||pardcrusLrrclsl ri'jrn.nhc t*iasq in m. c..cxrc$rr t. da. . pnr Ll!.oada r+lwjlii Af iliofcLc Pchienc Iordexzi o !+nur7i.ste vennlz[nordic Pe$tcle PciI.Miculdmgon N{trsculut cslc m Pctlc cu dsle+l i7-bilor. PrLvLtorul $elc lriiLc$cnr trp+lcmdr adnncl din lrrg. dar esleli!!c pcfhn grtrp.i dcun mah'n ii1rcc liliala dc pcile dc tund F^\r:: f'r mnl(J! I 800de sDrcjidc qobi c Ccl.lc.rrlui lrcnunnt! ttiidlii:. trc5telc!i()?l ma]lc arc utr dory n$cd fl nD LIP [rg.otrsrit. D gonul n.P.ci mi fl14 din fr[iliu.trsti in noluile $ c.nlcmrccditr tlcitc PrirciF. rilsr! lrlitritii I '.". irrcl.li I i r. A. !i grlbene. dc 9|incL. Palitorl la sl+c iR nn rrp inr euLrcslcindLeftatiin sus O. .tri sFcciali.. PLriiplntcscit dciv:i nl ipclc de.S.cu cnrc Fclrqlc l.ic $i !cjumilile inS. u.tr . xl Lr rr. caisii $j cillcll speciidc xli dukc unuldinr c C. m' .iiLcliii+1.gi.bhl+ ir +u te$i :n. f rc : o rii Irji:riindinr: occa lP fic D.r !idvpi buzclorosii 5i ad!l.i!n!r. se nnnullcslc priualx|lrsln !x .rcr:$tulAd.ctrorynrc cleclLicc.lclc bon'l iorftd. inr sr(u I n. cv !litioa(l( hi lN. l Ri..ur dhc RtNzi dc tc abdoDcnIlc accasli vchrurisc foloscie])enltutl sc Friinc dc {inci sar ilte sqrfrf.hii rc rlilc lrdftcniic susi cgFlui !i slnt !ieitud(tb! t'r nE Accnsbnlelnl+ sasle{ Pi JuDitutcitrgrotil in nis.&Il. cn crc sc naM.Dtrflirci rdi (iticl: {.i: Cddnll ')'. .Privitorulla stcle" rire.r .And ics!uii.a .fii. Culln ilreI.i.nhcN!l -> I lL t! lA Buzc-ro$i1 AcLsr!ctl+csle$or dc reoDoscllpr n 1..onnr.op iLrnisitd de r. inx+ corLLlrsN b s d rc i.rr. \.o|'. Arif:oara dorlali ti c.Fcmcla. siIturiNcnnitur.r* piftd cinlr. ][itucst+cn . iii buim:lcc51c tLrdi.Lc cu virf'. ritnttr lui hrdii. 1S 3 Rispiifllircr rJd rlllsli.* "\.cu caNl luim& tibonl ji.U d.tu lui{t. $SrrcaurnL]rc!rcssrLx PeqtelcGobydc piarra \Fllclcoclilor s! af]i n z.r F' - Rispindir$.ici iclcft.ste ma' DrioiiJiru dft adpjoLirc!lugit. lc tunduldcflrrc acolcritrir stinci sr{ cornli.2 'rG -.i ms c u lL nlc Irizetlcp:lni.

crclc.teleluptitor siamez Mssculiidcrst€ispcciisunllFscuii ]i capririlrte.r n. ciiLivFme sc!osl+ ilg+L)r nr n.. sds.\ti.i: ri.r I Asirlr.cL:Iorte sd suprdviituiarciid xfdra.t picn -ocntu iDolitoriide D]r! vi1+2r1. cu couui lul hid.ri rl: D(nunrj.lni sp+dale{de sjllit !a r&.u lul lc IcrLilizeazi ll)oil! lcuirti rL in ouib.\b'r.ea 6riitrrrics:..n ac. lD suonuldc idpc. nrascnL( ci:cazl un curbdD ecrtl nnrcus. i'r Dcrtr'rir$ | (iinlili.il lc inpildici sriiirD.odinlDici cu.Mrfuza nuf c sii L€nir$+lfczcnlrlctleluij dsr cstoposrtil.lcuizicilrofio alc ncduzei Fooic.oad3in lornrr dc se'hiluni.p..u a-ri Flt'aliclcr Peqtelefi'egatd Accsrp+$cesrercl fiaj biru fn gJ tI Micul pe$e n! cstcafccul dc d€lrLl.. ddrin libcrtdlemasculiiciriafse ixpll pcDtruleritoriu.'ld r j P:cifl. rdir !.. esleund d n ccl nrai ral4 !eth.c r. e. .u Marlinulalbastru Accsrp.r purn 180kg sLrreun rxs lung!ijr u srEprindli pmda.Pe...€che.inlcccFet'iics in..lorLi lLLfts.'lr9: uuu'nn{ sryr dcpr$ridra}i .il.ltard orrgenuluid'n .cur dr n ft.oi.r..liofczc.rcxlc o. Cind lcmcladel}utre.r(t. Cintircge.tenrrux InapFrc la luplcrcgi?a1.i.sL!si lrdeNn+zc parazifi !i dlt€ f€srni Rlvladire r: zoi.p+hrn d fl in sigui{ii Pegtelc cap oe 'r..pi.iiorl€ tu rtc siirxceilr ox gc 1 5Lnr brnrhiiar slru.i5pindn.rli Dcobic€i RisFlndirei: r&rr chio{ $ DSDU'nnp*j jnlinci: Lllstrns f. FnL.

rLc fi l]eri.nn etucn dc Iiispi nilner: Or$nul /\llJrr t Ri'f trdLrcx: i.p:i l3ti ll alJdli.. .i: S. Jolosjtrdr+r ft b.n Bn.cr.sirtrielLdru drcbolulluoel nccslu crc{tc tc nisuri {c DeD'ninr 5tii4inc.L:or.ncli t.izi jn buc{rl Drri ri il+ inigmliiregNhrc. Se hrinotlc aliil @ cu pcsri ri. ptrr. scintoarceiir $d.inlalrc$r l'oilctdcu tiDzc sciftnul!+$cin I!+ . A rc !d c..i.r.. crit ti cr sctiL.\rnhoonu csteun icltc fc b. carcfhrescnr.!{Li inrrc csle ht ci t. lin. F1n zilc rnaltefzi! )4!crouladullsc lrl. S.Slit tr1tr mri lil*Til sinqui rlr u+W rs$ RkpaDdirlx: in rp!r! irc! rL -i '\. Nn co4rulcilung jisuph ti DraiLudc im oI d f1i hnrg P::idrilorfcrucc rl rccil:clo'dc corali. sj!\rflr' Wahoo d.ctaculosul |+stc stsda csle!n viinitlr acdv.tulc{!s( 6 rnii 3l+stlaDcL+n BaracLrda marc lriiti aiiroxinalir l3 bturi C.urd+lre loc nmrllirc:i iam.ndi in {omii dc scaqd.!FdcoschrL.i or i c i r csl L }ecii nulli ditlL ingun.ri nGilarc lutrBL ii Nl. mi.ory liidLollinmLc !i o .$ De obi.PcSfclcspudi urirlul ii sp. rdrni in bdrrjui .hrr fxuilic.c..n n: irmp o. mLerdu{ cu o Firzii dc combi. dc 11.ulscdcplN.ra ti ura sen rualli sli+ !orr1. il unnhn.t Iti{pjindiRr: iL lo.rlc iqlid ar€o ariljoffi doNli tuiltii.!.rc tslraald..rc niresdin r!{l{ crklc ri llipicll.I.c$c.x I'izii el rrodcs[. iroliilor nFid.l pn lof. dr ir.ri.{ itnb. .riti cnrsticcL. O f. brrlcudn..l:c D{Dun'nerlrijtrLin!i: trrirr Iung fcntLx n spargccnntut .jniei J Pe$telecu penze Ac.d i? Macroul N1. din torri lrm.ilu Isrc ur )rrildilorfc'0cc fi ni.fl. s. Li\pitrdnt!: iD rond un Dsru'nnt' rlihl jltul.r n. rufcLcsa.t pu(Lrrnici.hit.ry hri lnngiimai$Lflu du+elal d x r on .occ pc$c rau scpr.p. mcrouLti Innnl.ci inoili si n g usr r Lin 8 i!fu im ici. fcitit.rtp.are ffrlduce}lrr Ld4)'000+de i+n.iinct qloal)€.uloi :: lcntia. |lirniir.

in toate oceanelc.ill.c!ri.9t. pcn|(ur gisitnd.#ar'Jet' Ac.$indin!: io {ul n.\u otgancproducitoarcde lumini. carc inclrrd$i pcstii cu jumirAr(dc bof.( (i rnai mulli sunt activi in apropierede supralh{a apei sauchiar deesupraci. nesti lumalare oe cloc pegti-$dpdrla lanternd. nrirr itr IaF.t.$ DN'c Dic si subiiEr hi. in Drltii zburJtoriaprrlin unui I (cl mai mJre Darrcmrrini.srii {aurur.pcfcLczblllitor.iu flixilll.i lrci..ir lr- rrirFndir.i:i. iil.i rud( sa. .ste Ic zburdtor . SprL daoscbirc de llte sFcij. P^sf.ii P.u Ll ^.uDdese hriDesccu pe$timiti. si phnczc dc{$uprasulr:rtrlri pentru o slurti distrnlii.ll.3 Accsrlcitc r tnal+ plnM deNn p.i slu a nrcrcr inadi. Mxsenliisnn aercsvi introeii !c LLrlricn njtrto. Acnslcorgrncsun!dispr$cdilcrrl h mrscuL!iLi famclii.urilc innnE.l. cusuLcluofx tlxDerzi de$upn snprafelei. bllind $i din coadi.t pr)lr {rF dc dnicj prir Mlturj litr rp.rctica in . ir .sxncproducI |oarcdc lum. ac.irtoalc il Iobsil pcnrn r ujnlc Fkll 'f ${r . ditnFi ri..p. ddrpoal+sii iftrr. ajutodnD1:iloudol cn fbDni d+ irilri. i a . Pc.Ors{Ddc lunLnoasc Irotrjfta tetlele sii ll]nlincz+rid. din -A. grup marede letti. P€$tiilanterni sunt pe$ticare hnicscin adiDcuri.t^r ac. pnotjc dodsuDrr .if..ul Lrinfl.\ntalcticr.it. Accsllcsr'i rrc pc coQ un gropdc o.l n I t i $ i n d i *x : o . Sc dcpliscaziin ba. \ t h d i .rLcilffni rc .pc. nrkji. Pc$tclclopirli si ruda lui numiti bummxlo$ friic'c fn Rpclc putin adnncidc coasti..r'Ll[ Jrdr.lle$tij zlurllori sep0t ridica in acr cu ajutorul inotltoarelor pectorale.v3 rt7 . } r nr . arnrc!i )rc!timici. lcniern.l rluQ u cnnnararcr Nurfur rccs' (or diurniilon.Pestizburatori._"*{ axl|lno+ Ballyhoo R.putind.astaarc dotr o Poai.

ttr Xcrg:.rca cozji ALc o faLcainferiodi n+l lldgii. Rilpiadi. saury Peqtele :iauryinolrt ii hlncu.ila sqrrlirlr cu l. Mrxilad ffcnor d*in.so gliscslc rd.sturi .cl jtr ailcapti|nda. inmnllcilcii dF!l! dc c+sli.viirrit. nixLlarulinferiorfiind ma' lunBde6itdcl supcflntllriiaPar .u nuxila€ mici ti+g+ls ca ilLngimc. ude s+hlincslccr pc$ t' crusl&cirlici Aest pcih cnc des prcatiiiurinsla sorre. liilu i I u { i ! i occrrLALlririi R:i:Iioljrt Dontroi.i. su[ Dunc]cdc cstecnnoscn! xi a nJacr dc sud RlisDlindira Dcnun ft| Iinnrirr:rlr. dupi cir..i. Zirqanrl GLhci +ur+!t!nil) €. n r i i l ! i g o d a r icu m il$rzdtca.tr M.\6 nirDl lirm: nordulArldlicului Zdrganul(gtiuca europeani) rsrcrLnle$c rtrbhrc. pc.scaln gu L nrviilof tr.{u xLiliorrc niei in a[opr.i nirr.: sc rcFnLcd+ !c fundii ilitrindc lic d mi c u d i. un corp.c. id ouiilelLri rcl )de$ liircs+dc r.ri rtiinlifi.d mic pctlc dc ap:idult.rici S.xfieh ijl subllrc. ziEanul Initrci pestLtt *u$xrcL.ior Pe$tele-ac A.are o folosciic tienlru i lrindc zooflanclonrl iordrL Arlinlioului. lia"netc ctr li tuaxrl2re djnticulbali.hriinindu-sc {r staceimiciAu trr borca un ri.disitrli.li!' Bummalow DnDln oq xrcun coa L(u1g uirlc. ar. z-iLSrnnL ftlci L{ngr-inlcsateor dinF canistc{+c.fac .occ. Si!r.!!: M.t1r $1 alci.ascnlili.Peqtcle-gopdrld ro$u slrLjjli rrru+i+andsc xui la furd tddirlr l-!.FDrrur sc i'r rccastitbm:i.

dlrrrt esieuna ninft {. intr('csr.i \i defntr i. cile nilncol do pe$i Dai.\n. ilqlutrc ificb cre se vor ll!. Grunionulde Califorma Grunioniiisiprogram. pcqtele pxtru cu ochj. !ir'.^rc un do'! LLtrtg sisrplu ii dori rf ipio. carcsc xrit.4r.grunioniiqi rudelelor 1^{ upii aparginunui grup m.l/lrdj -:Z?+a. \Jtar< conrincperreS00dc .Ay ftrritjcdc nrituc.ti/rcrr 1I limpnl7lci. .inlr(.utleu gitilu ir.. jj petlel+tlrgintiu. La ndullui.:. cuD)ef u i!ndunicad! Ri! !Fdlftl cih{.rclc-Urni(oxr€rDBfscva +Frlpc$dtnrl.ikf dltriin.inh o roolrc cu ilur d.{uslralir Si N!{x (iuirc+. iD carc alli pe]ti ar muri.rcdo$rlq dcrilrti(c.rrifi.Cci mRirnlllli inoati la suprafaltr$i sr hrinesc cu insccte$i plantc cizute iD api.iii mir.dalorilfdunsiilat.azi sDzonuL dcnnle$cb+rc iLi Rrrljrin{i*rr+*i $ r&lti D{nuhir* rtiirtrif i hrr.reir. fine_ (sl Y! Peqteleargintiu cu cap tarc Somonulde rus1p AccsLnicpcgeiiiord ni blncu.diruhr Dcn{ irr! tlii.:i:.Cci mai mult-isc hriDesccu zuoplancton$i triiesc in b]Incud nriiri in lncuri.Gupii.i Fi rcsri nici. La tuft}utrl lcrri.$te doni sicnDini. Sunl extrerndc xdrptnbili 9i pot slrprlviafLriin ape ncmi$cafe. Pe$telecrLrcubeu cu A|cst.pe$tetc cu capde oaic.pcstcle coadi deliri. +i iDoiti sl'.. P"nciFln hranlconii iLr zoollrncron.i.'+Fffi. (h Irldhl+lca(rarr* fiii 1]r.nai ri dc piisirilc rMme.pccii.le j! de spccjidc letl cur.bitdc lnlr. cortul srbliL€lal rcasndmic tcilc Daroxprcrpe kansFrert. cllOmr se nrchid+Pc!(ijrsinlii snntfegiconnr.I.n]c aryiDdiirgusr+I-a cEdctua noprii.rrcdc pc}ti dc apiidutc{.! iLnr.i ii lrorti: iD b rn c u f i.zi detlanel+ J!\iru tI r rnfu C. ln ulnlronr f $$ Rilrrllndiftr: ionr+roq*nLfi L . cstuRrc Siapeleputin adAncide roastd.o\. Crunionii sunt un grup de mai mult de 280dc Wecii. n $ L] rrc lclo r { u m i c i n r c .romolruldc nisipsi pc$tclecurcubeu.

cclal' tLmP iiFcc1cn1n* ii allliPLdd[n]xpi '\-l .rtuI au fostd+Prs-lcrclu fs '{l z.ilrLqr.noatiiLr supotuti.lui cu condn viu. ijrLriindlDco rolnt Llc es{nrcnca...uhl lc fc.s!c ntobjlnuil c dc doio.rluL lclr.t r. {4 -t Mummichog liri Pestclecu coadi lLtii Nlunsi clrog. !!u ndi iirlrcrrrl t' lund e Gupul cupLrlcslcnn F!(c cntcrn f' rispindil.ili..i 'c RitrDiiodi'1r. Dacli sc7-onul ouilo n! s. bntdiincxsrEI'cticlc . ntai d+ztolti liB5ttipl'L Ymrr.l c$lcrob+st..-.telecu caPdc oalc t-r. iccslorrL6onirr)a lrinatr.ulul.a|iLlii crlori rii !:cmutddqnn)c dircrd ouai+d(ri. prLhalrn ln rpc puliI rderii I\'lxs+rrl!!\L !i nirc5tc PcndNa' tlufii aorc 0 ! ldnlc cu aliP'oorcLclinr'nr fcdLl/r o dl. Se lniNLlcil..n!rr lilricioisc. )' rtr do{ dulci. cu Patruochl Pestele laPt A.i b{nitr Na8ri cstcli trlvcluLN!+L noai.r rou ti sc d.ALns cr c'ntdi ll.trliz$7d Riq'lnnir!r:. nr cca vcdclcain a!3 i lirioril Pcn1nL cclc dounsc. bridnCn sc dL lt ollq 0ricctcldc PlaDt[s]n asiniL inliLnit.Oancniiil simrraliTc2zi Lnncd' Fctrtrudi sch|iDc$ecu rinFri.olortr!iirrc drtlio!l+ Lmil5r as6ulircj!i dcprrncicrclcitr nnDoL' ucat 5c IfN$ngclrc.Portc +stc Mas. nascuhL $ fcmela rccslcl sP. jnr$uhirc as.. P.ah LA$riendc .rcai! xc|.iunncr 6tiinlilicir/. )!ullc !uitrili +olor'tc 18q Riipiadirt!: tr. i'nleNclr+ra.Pc. irdrL..rt Dxrs.\n! i'ii Ju IrrnantirM rriir!in. slivtu]i ln.zloLlc lr . ilivjz4i in catcdoua !1r!i lsrta sqrcioari 'slc pcnirulcd.riirh*"clc rltof Lnsccl'_ m1{icrrstaceiii icrclctiPuiisllol dc ?cil!.lirri suntsclNxc dL1r.1: llr].2."'i r/#r slfrirvic il'i rPc saRt. cn carc sc Pu'r dcllatrlc san ir u! uL.d PloiLotAlLDci ciibinnii imco di.cirirdla la J-!.

pe$tele vrabie qi lor rude1e tl'roti triicsc in mflrc. Pc$tclcvAsli li pettele sclipitor Npar{inunui grup rar.Zeiformelefac parte din {lt grup dc pe. vinilorrc dc Drioicnstaoci tiallr nDimdoOchii lLrinrsri ii l}cflnir si !!di b'nc ?c iimn.oD lc.cifclo dc cornli DrFi ce iti ptrccc zim $clrns iJrcrE!i1!nl+ corulLrlui. Sc hrin. desprecarc sccunoscputinc lucruri. Pegtele-vrabie Ad$t p.vjbrindbi!ic! (u saoplin gauE dnr 19{} ffil "'''il'rHri:T: . o gu. din caremulte speciitriicsc in rdincuri.:stcrilspunzii|or polctiilt C+sprc ix.obisnui.iriproi. rclrerc $arpc A.cu :rripioare rsculite.ti plati.$1rrru colo l rc glisc c dc obiccinr r. no.t i. Peltele-brrle i esterr spccic carc hAi€Fteh idADcifie.ii. acelti }e$ti I Pe$teieLonde pjn. rclL'nd.cst t.Peqtii$alpo.c IoJle rjmse h 7l k!.otu aprins $L.i d Lcscl.i !i. pelteleYrabie.ionri.tl.arc!n cor! N astic.p!. Un pcilc- Pegtele sclipilor In cinil{ dspcclului dprca|t. \ FJ sunclc.lcrlclc$ryc d.cu DiFiri dc saryci pc u sc cicdcd1. Nla nn vinitor eficieft.gRnrici.hfiniidusecu rtir tiFtti cum corymN. liDsiliiil+ dirtj.tdc tanSliciiii o mpiodi5 dorsxlilL €i xl)roa!ccil iiLr+8ul co.pettelecu barbi apartin unui grrp dc cam 123de specii rplatizatclateral.rc tcrtiidc g.flc.ctrpcrcalbc dc un.c c n.

steacopcrn cuo anhurildin snLzigrosi ArlFio l d{)lsali. a.l?lrpi nci: zor.rlu1 pcttc. Peltclo-balend unu'hru forld+ biLcri dpirlLtre gao dul}cit' de rdiiNirnc. FtrlincdcrF. r|hlizrt lit.ildl.ai. Dnli r LriLluc+Slc Vinorzi. msimrilciL ingltfindn-Lc llma luitrinciFLi cilnsll dn1 R. nmuDnm itnilifi ci: f'oljhr..ui ofc rc Iiodudiroared.npindirNr:x.Roughie" A.3r io8rLi ri c...!ti.('!reidosrlc iL C.esh' Frtlc. al AlInh$ ir ti t!}r Duud r.tiDcL. ir ithuetr.pi gisi u-sc !ipc abdoincr. i dftf I i ir .stcfodalt dio lDrtin$utilig.{ Peltelecon'de-pin .r Jiirtin.rurlc ci \ i c s r .sub m\ilrLll infc.rol. lL!. obic.Puilltc it coi-dc'lin sedepLrscrzi in i}blitrcr lrdului bmculL.r!7 . A'.A.st feSte!:u coloratdro{n crt mareti €si.$d ic..roirrril.f c c nici cnisr!.c !t l i upBric pcnru dimeDsirnilc s. darrc c'cdc€i sc lnin.le!i arn!ili nl filr srif . d.tua.ci Heringulrcgal fata cdd ruLc. r+1j:. priDri.[i /]61.i!:iL vL.cu flrlcilorprcs(lcro0L muln rturonLL @' Ri\prl ircii imdn r\itrt rrLu.lzi S€.ior!r...l. Nu csl+ !n nrolitorrapid)i iti}rinrLc ljctinclc qlrofiiDduscpc lirosc. l i psl!dc zoMdinu+rr !1.'F rl _ inna:lercle!r:nl ixtcsalr cr L! dc dirti m:ci Se cunas. altil.

mareveroe €x.Al0i akxlc l+fth irt curb.itor aparfineunui mic grup.C61u1uldemareplhc scorpion.de !!tLfl l{r Pegtele leposcu trei !epr h sczon(lde nntcrcchcrc.tipelti nu su fost niciodati vizufi zbur6ndpe dca$upraapelor.lrcisiiptdtl]nri 192 .prihorul nordic $i cap fepos aparfin grupului pe$tilor-scorpion.majoritatea cestpcitcncob\nut sc del'hseazii i)Eer. femel|r{cpua€ 50 d+ il$il#/j marine. Pe$tclc-piatri.i.Mulli di tre ace$tipctti sunt masivifi au 1el. Mescnh iNuheazionslc int-o tungi a Fielii.In sezon!ldc inlcnrshc{c.ri!iorre dorsale.rescdccirtin mare. Acestainclude aproapcl-J00de \pecii.!c crc lc ra legr cu DruRs.cr: !*tur ^t Dragonul. in ciuda rrumcluilor.i rudeleacestora nlulii de drarc$i pc*ii apartin unui grup cu -tepo$i peste260 de mefirbri!crre idc]ud fi icele de marc.nscerF caniFft trunzc d+pcpiclca*ccsLtri stranir cihi dc ntrc il ljuti si sc abdoBenul nrdscnllluid$ft mfl r El r! consrluur cujbdiu bucirclc dc rlante. Pc+tiifepo$iau i trr 3 $i l5 spini pe spateti sc glsescFi in mare in apc dulci. Elsc poaleprjjdcdc algc cu Eutorulcozij.peFtelclcu.nr lndc se lof dcPnc ifde !l frtiliz-€a76 Lffcl+tile ]tiT-ctrc !irii 1rrFritr luilor.Coroielulzbur.pe$tii. Rr!p!'r'!i.l. nu scg. cu capullor ca de c.Cilu1iidemare. formatdin doar Saptcspeciide pe+timarini. trrtrsordinarii ciluli de marc. nce.pnpuLArd!-sc prin nitciilc nnnNcuki .

?esteleda PiatA

I

Y,I

$ l ri n .tr,l l i i d r
Rliipi nBi d.uteicrnnixD1'

CulolilcIiLratcI' lorlx
nfcgtrlftn r $eslui P!!cil
xiuri sii seasond:bnc alxn4l
ci.d cstc!t junitale inS0Pal
dc Pc tundll
prnru. srAncilc
dc P+sl)rl+
N.qi1r
;)li.ii.lcrii
c'rc
gLrn+e
sunlcorc.Ulr LR

tr,
fil.

.i
"P

Pe$tele-leu

ct ddsi !tr' (olortrl
Cu;$rllui
i djtioa'.lc dcsftcrtc nr 'lajtt'
i..\1hcslc cst+nnol drttfc ccr uat

+xrr;rd ad Fcrriditrmrrc' TDPii
ic Fc stalcsutr!!cDin,)$!ilrot ti
rdlfllolichiar Y Pcnh oarttnr'
Pcslclcsc foLos. c dc ci n(nln' r
nu
Lnamr'nor'
scrtnra linDoLrivd

R!\tii

Pettclod{ tiilr:]

f!+-..

!1-"

Scorpiade marc
dc cor

ftnosot! sistrb numcLc
siu, rccst t'c\1carc tc!i iL1
aPLolicrcrrbrfilnloi I' Pc
Frlilc lrlcrilc 'Lc coTrrrtrt
L.cu,lor dLftrndtrlnLrW', sc
ficnni'
I ]tinctl. +u cNstic{i,

wr.,

Prihorulnordic

l ci: rurdnL lrifturr

-'4*

"_/Jj
l{ndi r l.tlcl!i lc\r'Prrt'orirl
x
nordic,'tit.trcc. rnar.lar(c
!'ctii pc fnDdulriririi, sNlLnandu-scrdcs.acn rLnlrinrrcl+lqcro'
Lalc-Sc iol$scln dc fnricL',rc'
dli xl! r Pioililor lrclorxL'
dcl)c
ttntrL x scsEalr dn
in P+
cl!:
Daca
fundtrlniiri
titisiP'
ln
ric.l. s; irgrorPi
ji
snnd afirt dcatlerh'Lcril'LuL

zburdtor
Cocoselul
..
miri F<oscrrr
LonjiL it fu'niuldi
zbrdtor s. Ittlos+lrc!c rrp'odrqc
a.
$lflcn+ i 18iFct!
'r'1!c
LL+r
ddstroc
r1.
clutlrcn
lrr
"r''
flira]lcA.Drci scsPcr., rsL
dcsclid.!3rgadPih,Peir( 3
rnlihidainrDricul.uPcNle
rlbanr.de Pc dc+stcrl
,*

RistindnH: rasLI AllxFrnLLr

t4

:Ji:i*' /&:A*1,

!=

r93

Lli
Itir;rdi$r:'en!1,\iLnrLd
j.tt: A:d'ilr
!tiirl
Tl.trrn'i*n

Peqtiiplali

Palnrs

DcFfii plati rprrfin unui grup de nprorimirtiv 570dc
I specii,Doar trei spc{ii ru tr iiesc in
mare.La fuceputulviciii, ei au
corpuri normale,dar itr
clccursulcregteriicorpurile
li scaplatizeaz.i,
iar unul A
dintre ochi trecape
cealalti parte, astfel
incAtambii ochi
vor fi indreptafi
in sus.U[
pc$teplaf tipic
i$i petrecc
mare parte a
vietii pc fundul

ftirii, privindin
sus,Unii au ambii
ochipc partca
drcalttr,al$i pe
partenstangi,

Acericalcancxt €n dc phi{rc
culorivariabiic.dardcsqn ilajrd
sli sc asdnd; rluncirind st5i iis
lc rdndulmi.ii Adullii.\chinesc
i0 *r Ina'h.re parreo! pcFj,dd
pnii nlninci mici+rustacej.
S+
infrullcsc l,n nava' a sa! izra,
r€Jllclsr{o'Iuciitrdpanl ta l0

Rii:Dindrh,: .sml ,^lrmri.ul Sl

Adalah
Add,thesternaiputintlaa dccii
pcsrilorptlrli.Unete
nmjoriIatca
$ldnga,dlt€lel)c drspla, ds

peiti plaf, iiii Firccc m.e pafl. a
visliipc funtuLl'ridi, daf inodii i
in apcle i'nerncdiu!, in cil{rare de
pca!L!,'de alic vicr i.

Ptrpqrdnca:s*nrl ti.tf !

Halibut(calcanulde
Ual1lornlaJ
a[sDgtrdlE&Mra Ro!]r.
D.nurir€ griiniirjq{:p,rdxddd

11,!4

AccslcrLcanarco gurilfi{re 5i
drrliFuleDiclri lscutiti se hLircl1a+ulcstc,haittcs aDio&,
ti
$rc I' el milnc]l d+$hcrDjmalc.
dc pildt rcchiiiisaudclfifj. Dc asrhcnes, csrco importdEr{srrsr'rdc
h,annpcnt,! oaDeni.Un nrdivld
rmrc poarenjmse la t! Lg

!!.',
ivririnLxrpanilk L n
RllDitrdircorldDlualuri
Andrrc
Ds
niitrLnili:
'dkri

I
]

v

Pldticade vara

fc!l+ sLrplr,rcliv,Plilkr dc varesc
hdnc$ccu cnstacd,n'oluljlciL
pcttiti la n€!o'cunnirqsle!ri{a
FilniLdsupnhF rlci Dardcs'csl{
unlnolilof frpid iiipcrrcceurxrc
p.rld{ vic!;iirgr$f}t pcjuxirltte
!D Inndu,Dii.ii. Culorrrcrvxrlazl
in irnclic de ccx ! fundului miln i
dafdeobice'cnc maro{cnurr!.clt

Limba de n-Lare

Lilnbadt dtflr seL"lnc+edc obi€L
ziur PchecAndu
nodD(cr,
+ o nr
srcpntiir nisil MUrimol Scin
hu lF$e ir !!.1e PU$ rdanci,ofilc
fl"!Dd li trDpiJhfi Pihi lr slJlrr
,r\cl.L Lrr!(le hiirc5c r \upmrtlL,
drr cind rjuis la lunsi,noddc L'2J
ull sc Nrnfe f!n{Lul

Lirnba de nrare

nuda

Li,nbadc indrcnudi nu *rcf.
tielc niciu so!7 t'c P.deasrpfiioaLi arctunu lnaronnraf
lc! i.f€ridd

c.lcndL

mnltccxehplarc!u h-nbiiochi

Barboala

lc dndp|nti o guri rlici,
n$cm
dc asenrcnqa
sprc dfeaPra.LubtL

Atrrbii
cutcte porlo.nL'r.
r h $ r r de ob iccid caDfi, "
f cod ie
DedrclriricoqnLLuL;
;is$ d€nplaE cu ochiitc
slarcd.SeinnNlFllc Prnitom.
ixr IFLlchlfiicsc leni Ia $aso
liiptimini i|.Pclc de su!rlitlii'
iluni cffc nlc.Pvialadc toflilorL
rnilir. InDonentpcle
ri {utrdtrh'i

Rrflildlrln:csnl,\:L

c$e llbi

irl$

:i

'\.

l]lnc a !ialii fe futdnl niirji.
dar cJc ur rini'lor d+!i! Si k
n+voiepoa{esi inolte l1d

Limba de mareCU

obrazuegr"u

RiqtlhdirFr atu| Dt.rnuh
,\di ru ti MxraLN.dnr'iil
Derudr!! triinfin. t: SdL!

Rispinnirc: vcnolitlinhcuu

.\+cslcalcatarcrr coryrst
Llt, circ s. ihgu$erzn!0 ni lr
+ordarsculhi. Irilion.cLc doF
\rLl si a'ali sc nncsccu ar!
lioxra .iudalii Anbiiochi s!tr
iar
pep.rncrslin8i a caPului,
grra cs(ciisuciti sprcslrngi
rlic$e Pc
Cr ii aLli+alc*ni,
tin ulmirii ii sehiincstE
+on ar
cu nici ncver(+brule.

"r;(

-'-

,..h

I

AluteruS
pegtii
pl[mAni,
cu
lLatimeria,
peqtii-balon
qispeciileinrudite
qe coIsidcric; Latimcrinesteatcntlnitor c|| pe:tii
i.tprimirivi. I rtarrcrispin<tircu milioanedc ani in
urmi. Ncummai c\i.ti doarsubfornrxunciringurc
$ltcii. Pelriicu pl;nriDi sc inrud$c cu primii pcyric:rre
au respir:rtaer i'i sunf consideratipa$tiiacfunlicei mai
inrudifi cu dmfibicnii.Iti au organede rcspirat
iseminitoarecu plimAnii,pe carclc folosesc
atunci cAndies din api. Pc$tiibalon fi cer
inrudi,ticu ei nlartin unui grup dc
aproxinlatiy340 dc spccii.Mulli dintre acc$ti
pclri suntlir rotunzi.fie :t rspcctde t tic.Ceimal
mul,tisunt pe$timarini,

IlirPSid

Porculspinosde mare
CoIPnlftcstuipcstc cllc a.opcr I
cu !c!L lun-qiSi Ncntitl AccSlLa
s(r! in n,od roflnal cdcili. d4
c6nd Fcgeleetlc n1lcdcolili

Rndi a speclcibalistes,
a.csLf.ttc
a re f u s p { leu n s p n lf f g ! j s o h i j
rc tcmnji in oicisDirji 0scLrrjliSLj
hranrjsL{.tr
anirnaloDevcrlc
bLriedc
re tundolDifll sj c( rL8+.Cird sc
l'ftnc$c. sti cx capuliiJos.
aocscr k rscln{iein I'itcrril. dc
icrbui. fiil(l ILtu.rDular, daloflri!

Rirpttrdirr: \rlul Arlr$ctrttri

^.r

xpr:.nirHL. ild

D€rD'niau ltiinllti.tt: ri!r.n^

Dcrtr'niFr rrijD!inri: Br'lrsiia-

nrffii cory riletiise ridicS.ft
animllclor dc pndii le *r etroapc
jnrlosibiLsi il
tririd!. Arc iloj dinti

Pegtcle-cu1ie
cu
petealbastre

Djrliis{nl uniti,jom.i d xn
c'.c asculrl,cu.ntu porrt si
Tdrobc+scii
lradr cu cochrlii,

RllPitrdn?xr r0cl3r!0 lrrl rtL
DcnuDirin 5riiftnhri: Diotrb,

Cr r.Ii lretlii{mie, !i accstxesti
lnconJUrat
d€! plaloliiCn'n,JoF
tud dir !l5ci miictrlitc.cEa. o.hi,
ir li'dardcti ds.hidrile hnnhiil.f su,rrsinrNh fisnriin dc+rsti
drfiuriL,carclrolclclzi Fttclc de
inainicl 5c hrineitc lrlljxls.u ncvc.lohnle.arc r.li.sc fe tirn(lul

BaListes
Ac+astiisl.cid nrcpc siralctri
l
spiri Ciidlrim(lese idic{l,
oclde'aldoilcail bloclEu.i nr
Fqzilic Daolicstein Fricol,
Filclc sostrecomilintro
.riip;tud ijridiinc acolodrft'tri
a+csluisrsl+mdc bL{r.arc,
n$.al Se fi inciLc ctr
Nici li.lili nclcrkLrat..
ln spccialcu rricid+ DDrc

E96

Rlirp,itun$: oim r t tidh ii
DSDUDn+tfi ttrlitir!; Orl?.x/,

Mola mola

Acesrctrdrdindr P.ltc solxf
ocer c est rudi cu Pe$ l.PoiL'
ddfifc lrisi(uri sFcclIcc A'€
!.Lpul rfroJ!c con'f e 'ofnu'. _
rr,.itu!dtr rr rr 0 corux(iforu.
o{ fmnjnii ir ciuda!1ndfriin i!c,
cu
ar+o gud nici, asemturdtorrc
ctr
hit.c$c
{;
}c
uDoroc.DiniN

conun
Pegtele-balon
pcire

.ccsl
Dd csrcarneDrnttrt,
coryuL
lenii cind
FoatosEtl ul|ltle
r.r{n{
iI
d$ in. rFroalcPcfttct
toart.gEtrdc sfuqetdt cilr' or!c'
t'lurisc
ani ,rLd! tmd6. lv1ult+
cr h ra'
rpreciaic
sunt
tdildlnn
{hi$ rli4i unclcF:4t rlo col?utui
snrliorrc ntii!itorrc in l!lon'd
lucillfl i snnlspccjtl Nir'enrlr
lcntru!r ep3nEaPcitiLoFbalon

I

Latimeria

S icor\idcral.d accnslaspccieI
fisoinrr!c{n cilcta nnLioan.oc
oni:Danicn ui ex+mlld o t'st
Dr n ;l i l 9iE in liig u l{oxslcr"r
s u Lxl t ' i !:n. A..i ni -P (derrc .

io { mlll or a'lile slrc
rdtirli
l llc Arc Mco$ !.ctr ti {e..11un'

{idoFe lx baal 1trnLror
cn crceFlLaca'cr
xririoR'?1o.,

Rii! [!ndir!i: Gcs,.!. Alhtrr c, r'!hn

.''
l,',i,iii*-n,run"..,
"u"
Pe;tclecu PlImAni
sud-american c

Accstp.ge n lLi eii l|ilc
in )lxliliiictrrcserci in lial€
pcri.rdc al. anului l {ccst
rt, .l lrii*!!c ,'nlr'ouzurfl Pc
chrcsl o lati ln nlin,)l tr

:duor sFc sup un lrL 3n'm3ti tursu. oa !o. rllir. Pegtele grnoiercapilSo hnnii buni.trlnclivor.doarunul dinlrcpafleneri e deprofitat.De ce conlucreazd.u c .rl.darincii ru esteclar lrrre d. €gfetelovitclor unnirescmamif'erele mari..o prcllrqiidp srlrninli ahrrcasIrutuiLi rouilncneE n e esleohranA ldttt . aveahranddin bcl$ug.cutnaLfi elcfanfii.Pcstclc grrnoierdepi)d5. ti asleitrl ctr Eesh sli tirci o desclizinrd in {a p ( nr h.u gazd.hc g.i .J . r" J . cr parazifiiqi cu rcsturilemici delranii rle pe corpurilc peqtilornai nari.nse cn membriialteispecii.uneleanimale? ' : ffndanimaLele incepsi aibi legdtnrish-i. J!.eNo proJuN. + . il.De pildi.anbelcpd4i pot si profite. J t c . i. EgrotcLe !o1' h: . Ftrn i. zi ( e .qeLrinc$rr.9i ssluirnesc ouinsectele speiatede trecereaacestola. Uneori. rl(p in sohinb. nclr c p:otje.l.r areLncnrpculdrJc -csrurisi deparrziii diunitori.trfrr di'i nrD\q!lele iNeclc 'asrtro tr!futd iliCi CanJo luriridnigo o rtidi & rxrer.n{-uunc ir shresli* trrti siDirri itr ce avantajareelefanf. ln.l dn n. u b !n !n . i.

!L ei !u.ror r Pxlc iiirhtrs5 rllr Ie$i r{lLiLnLde rtrorire p.. nmii:Iund.? | .L.irttrhL li ! t39 ..'nnnei dr nrrrc fi.sistrridHnri:ctrtL2Jutct.l i l or t crLclDide trr li rccrlrr rn Lnni J. Fr\!1.rrtr * je om strr (i oai nnorr. L.n. ..i bi v.!rc lfiL:L!cii p:e:c.fti xriiirrii :iuaii ri dLr fiLl.L$ tui I slrri:Nn I!51.gi i ndl s.

.

i vietiili ca vietmii.AA0de specii dc at ahnode' int"e rare pi:u'Lenii su t gruqul cel Mai Lrmeras Insectele:.i iumAtute de speciiile animalein lume.tul insecte.in oriceJbl de hdbitat Existd cel pulin 75. Acerfi gnddici s+ hrlnesocu f azolc!i floliic dir. Pe o ftuuii dln dat! ld Freleftni.L|nii e"Nperli de clescoperitincd de 30 dc ot'i pe atAtud. $i mitiapozii in mare existdo uluiloare serie cle160'000de specii de nerertebrate' intre cdrc burelii.Jpecii Arahnoidele. nelcii.dl!.Ycfde dc m. scoicile.Insecte. nlrfteLoi Nlnli semcns gnrddi de tuna I'oduc dasc lq!'le sroese 2{}1 . Existd aptotimativ un milion . i& lanLlL lor lol st racc r{di.escnume c orice altd NietatedePe hxsectele Piimtint.segdsescin tautd lumea.meduzelesi crabii' Un sibd!. iat cam un milion dintre cred cd mai sunt qcesteq.ipitianjmii 11usuntsi gurcle tipuri de anifiale fievet'tehrdlePe uscateiktd . paianjeniqi alte nevertebrate depd.ca Si i sectele.rdli pldtc.tuil.

Artropodele Frkopodcl. F\isranevet-cbtatc pc uscat. foLosilc dc insrjcdlcftlru r su i'nb.in aerzboarimulte insecte.qnrlulcrjlmli nrnl+llrs c nc'+flclrrircsi urdc inrfc cclcnoircutitc lirrlc 4sc i! trilil vieodsid|}c Pnmin! il+ includ i.nutuir.l.o Fredre deaffenescnzoial.Acesteanimalean o extraoldiDard varietatede stiluride viatl gi dehrlnire.in mare5i in apeledulci.rlrnt roatenevenebrate.viennii.dc ll abdoncnul CrJ)Ilesrc!rcvd2trl+uochi.6caclc..douiipcrcc|c xripi.l'c'is|ca !a ui o fomi.flr lqra mediuld i40onjurillor.i 2{}2 . in fiuclie de nlisctr|rrir iDsiictciDc t0lrccsc kign ftilcicchi dc picioarciL.iuTdlcl'+ilrtr crrc folodclcs-ru hncrmld+lucccs+srcaqcmcii ax un schclc{cicn {1u.!i errr. in gcnonl.sunl.toF.roschcL. dir€ l1totcj€azicd4nrl mxld Militrd Corpulunei insecte 0 irNe+rii aE rEitiirli disriDctc: capul.. insectclc$1 paianjcnii. Dn ERSErrPLRI DE cDr.Ce esteun animalnevertebrat? n aniual revertebratcstcurranirnalfiri coloand vertebrai5l victdticumar fi cra$ii.I}iiarjcif ii olbii Un! di" .

cs1c ijrc cclilas.r o gudl scir.i paLanleli torp' I +-nui li arjen tiric cstc impiir(ilindoui cdFrl tr rora-d. Fonnc]r Lorvxrxzrt de r* minus(ulcculc la tutuii !i vlE i''Llt.crc.tl.asiLnrclii dc trrre !i Llrc : ari.rpul .r.in jlalc de Existit.oiJlEti d. on corpuldLviTet Cclctejripnri dc floluile suD( grLsroFdcle dnnalc de li|ul mclcuhi:b valYel.n:lc cun !' ri lieLnonclc dc maft.rnniilechcli.ut ditr co. Ccl+ flaj $ulLc ar coryullubulef. s..ct o Crcnolorcle olt liniidLrfie cu rurgil.u s(jhcLct . l 'l tJraI1]opocere Ixisri iproxinEli! 260 daleaai{c lcstc 6(10dr Burctii aDin:1lD Duntii iunt ccL€mai !n.ojcl.ttrrilc laL lc!:n .' .rtcrn.iidomffc CcleMr dnraccsrc {e.unui C-o. rlclclc dc rafe.. pluicdulllc.It' strrrcleac.hrLlc!ii"rnjctrului.ohllrl.Ji. !roRLL(LLdLtrrirn:d .s+aniim!x.ili'ir p.1ru g Ni .' cchrnodeLcr srclcLcdc maro. nr zonl ingnsli trinh-o fatri.ij s{ dcFlrscaziicuijrtonrl ['ror tic'o1x!{lr Dulnrc. p A n iL r r rr\ r ro lrn d u (t [ L .$lta cslesegnrcnLar !i lrc nllirf Alte grupuri de neveftebrate Vicrmii inelati Molu$telc ll 500dc ExisrirtrploxnDatir !i. A. crp.e ficc&c irln€ a. .irnt'o srructNinuniri ccfdotomx dc dltdoher A. cclcsuntimtre dlc. Ctenoforele an un oorysLhplu.rri.slt.l t] Cnidarienii A4csl gNp jrcludc ati. sc atli 8ur Piianjchiiatrplltrultrcchi d+ tici. nuluztlc .pi ?{}:t . rtritod |E nsch(saain irr scgnr. le Echinoderme p.ntc.uri minrscul. in.st. jp ((] rle dc nlt.easiasr Lcdga l'.

Kffi" V'/4 algintiu" .ci snnt cunosculiqi ca oaspclincdofi(jii caselor.Gdndacimoi..t. ir cascscgascscSi inseclq firi aripi cunoscutc subnurnclcde . Celemtri ftulte dinlrc acestc lietiti sunt bine cunoscutcdc om. De asemcnca. hiiclic il.ta.de la cel flon1enlaj!figle.De asencnca.cnm u fi fl ptmm .atiroal)eLucruncob$rln la o Necli. Jlirftntrc cn l]ntl. +Ccri cnotircstur lTd=F vv4 GAndacii.incsccu plante qi flrtri.3. irr rnajoritate au aripi m{r'i. si rib i s in g u s . . cslc u. stfc sfatc. caresegisescir oricegri. dar au A fL:tnufi il( crractcri'riciromunc-Tontenu marilarr: putcrnicepcntru mcstccat$i cepeteI11obile. olice in ungh+rclc nrlniccoas+ dnrcrsi.nc :104 Urechelnitacomuna fcnch u:. hririndu{c 0. ldcuste si'sidcii inrudite' ccsrcin$ccLc nu runLinrudileinduanroapc. Ureclcl !clc.tlc nr cxsc. iusrim$:0.rdc ciil(lu.e intfi unul dintre celemai vcchi grupuri de insecte. peDfuce schr.csrosc Icrclrcdc luniDi.. urechelni{ele qi insectelecu cozi lungi De$icei rnailnulli gardacihiiesc ir naturii.1ed i JamiliLr insactclor cI cooiii ILlonni.drcldli \i dcpureauih int-o viai i ti l€ snpftvcBl'cd?ii ird.dcbucitirict! erisli de rprotrimativ 350 dc milioancdc ani. ca 1rcSrjil {cpui pii'Ii c+ accitir tunl dcstuldc niii c.. greieri. urechelni{e.nFert snlz' .sunt$i clc con siderabdelniloire.gaDdacii. jl d cc i . unclcfiiqd onspeti ncdoritiin casclcnoastre.insecticu coadifiLif(fina.d!. i} accrsti erttgor.li..pegtigoml aryintif'. Dc otliceihii.i'r alropi{r{r {Lsel.Copilullocului" Fac.r:_ I t I sffi.q cm ILtr8.Petti$oruL Acccsdniscrlnflp da.. in ioate cii[]atele.dini. ..

dc ditofitl du ga1ii.alelcnru sto. 9i sceNr. dc ffilile poatifi {Nopcrile drti..ndacuL de Madagascar Aqc!!i Bindrclnad.uraolnr c.Er iar c. scotprli orilLdilc!crlirdioaide un iui+r* r tu i f. l.niculIlmal.r dplatzatesuntid.lc cu cozi Urechelnila lungL Estccutrosculisi tub numcl..iitEtufiti pc sul Ktr* .eindrcul'l{ bn. sarL sgrnicj8drlc.itirtu gernxn Stru.Arc arlL an.d€ puierltor Gi.d sa ullc ori dc mai LclJliez.in slE{irLlirr case.isa d dpoioLtilr:inlr s LocilLulccosti\igrr.o nicinliiaLnFtide coaul cr-l. fiIi atiti.J al ti6diilor. tu&imici.i''.c Ca mrLc unchclDilclc..u orrc gssc$c nddllcr len)elaiii (leluie onilc idr. PoLttc iri!rcnire un lichidnril n rcsilor spcc{lc de}o dineltrndclc (bd.bNc. debucdtlriegetman Cindaciigcrmanrs.!cs1c totfdh lumc. Oarpcrcobisntrit rccstgilndrcse A. '\ . abdomctr svenizxina.{F5 .lii ascursi si vinczcalle 7u ti icscnoaplca si flscclc Da+aest+atrcrli. r r+gheldla Cscnuhidup+ lnld..ifiorcin ftfl ( ifndacutce bucildrie american .pc cdc . ebnLc . ioarnl. gases.rpuile sLnL buii atergtuori.unac 7 na !i sehdtrcirc.' scor il nD icreth slrb ahrn+r oiindvor si atagi fcncl.mcn.

lnscctclc bcliga$$i insectele-ffirnze suntiaimoaseprin capacitatca dc camutlareslb lonni de rinurele sau frunze- ldcnslclcnccstcaa! ant6c lun-Lli Sc hilncsc o{ plar|c. Crciclii sunt inrudjll licustele$i scot$rci sunctcascutitc.pn Sffa" ..Eispecii 9reigri.piciorf+lclor dir qule suntlut.orcori rinaN vEo{trLuii UnnordLi ltuusleFrte si coDtirepiuih 50 stras [ti!rinrcn.. suntthcustclc $i celccLLanteneLutlgi. ni cnrc tfiies.itruflnc lof.an ti 'noorii cu gRn por fi zirite in colrciiii lLrfi9uil.intre caresenumiri katididclc(grcicriiamcricani). a umitesecliuflialerdpilor $i licioarelor Existddoui familii principalede Licuslercelecu arllenescurlejcare proprlu-zise. Licustacu autencscu c cm crdiz. lnruolte Licustacil6toare Liclsd clll1o c esteunadintL€ i$ecte.cazi lii miciinsecle Muke erentlnE snDtr€Ei.\i rrorsii srl pc dislanl.z.2 ?.ctucd.lc scune.h!c+.! clc.olt€tise Iridcsc . ].in ertcnclcfor.Cl tonl{Ili(usrck.ljr.deobiceiemisede masculiin perioaEle scotacestesunctofrecinduli deledeimperechere.rn' s'rgc€+zi r j n|Inclc. Norj cclcrnniFgubLtnar+ {c ltrcuslcs+a5c+7ite le.ldcuste Lecustacu antcnc lungi (cosaSul) Mai rrult alzite decit vizllte.5cni lntr8m! Dupi. licustelesnntcunoscute pcntruchcnirile Lor. daf!!i' $ dclo.

]1 snpand sub!imint.hfininld'sc .lc-frun7. lLrrc.sc.j dctiunfc dc accsta s {oLosc$e Er dclumrl in l[icturi onile r iftuducc icftru incuGdocr it tdF de llhnel.Lnitrotrtr1 saulerdo. Frci liinse dc briTi Noog. Jonna tubd. iil! lc .orF roblst. iL .a+castirnsccta srad exad Latel cn o crcn gnlSlLpsitiilc frutzi.ln tiDful ?ilci.ccoltesru toni nu+ f*i_D. i. .itiLcsc nr unetezonu iropicdlualc cdoarc! eelde.rlirii !c o nldtrlitl i scnnlm\ci doarpi+ioarcle (!or. !c carcplsirile llinle'idecu grcuo po(dcieclr.uN . k in (.d- Insectabeliga$ Kfr.!ro1+litdc lii ftitrr !irnlfaur rtcolc .S4 u \j KEril .s(ollf d aslitLua nmd lnsccl.rrs_ cutrdc Dn e plJntc Fcmt r rre rn 't a . pcnlrui s.r in iz.iit.pulci sutlu. sdl(rl1 cu ficioxrclclalcdD rali Corlul esr.4.tnlift fomai diD fiIc linc tulrciplle lsuri cotrsdnl riidiicirido plitr1e. r.ers. es lnrdilc cu Breic..(}7 Cu co.ruzullard FdesorniSabetu. iaf abd.a. inscclel+bclign$ ies{ r ncmitcirc.uilor n.lnsecta-fiunzi Greicrele ilcAndu+i cnri€rii.runrisc letudi cu ofSareuLtilc lbaftcbjnc Coropilnila Katiidele riuarigil:arcs+dn nn Accsrcns€clc .ncgn's1u nurc.L: Ktrb { x r .cAnli" ToDclcllccrle zituloitcti f.di1ical+dlea]iFilordLn thlai.n.

Libck ele sunt vin. cide vini tom ELesunrpicstu. uaruganra PfieftjccLcp icioar+din t-aliile cilL.aori ti mai activi. R6niic absolLrl nemiicatiin limt ce atteelli victim!.siincct !c loesi Ktrb Cilugdri{aOafe sunrcolo.alc Lnelc 'nrnlide potircasric lloalc cr si sc pc carcstnu.rdain aor s{u culcgmici insectede pt frunze.c! f.A. Dc obi.plecopferclc. rilclc] !!nqlzt alleursLcLc.mclek $nn nui ndidccnt tus.tccu zintL si sc a$uri1l.mnddclc [c!\Lgi.l ibeluleleCdlugiriladeAngola Cdlugarilele.rii Aceastri oilueinlr'L esleetuudo vi:2trtliluncicind slii pc o crcrDg. cnlridc prildalorii lof ll+ obic.clsh lc ajn|a siiscascund5 xriitdc vittinE. lpoi sciLniNlc fulgriiloi $ sno tindn. in rist cc schrlncgc.u lichcii. fiiDd uneledintrc cclc mai rapide insedtezburitoare.s:inFisunlatrcl.+rre sc pot plia deNUpracorpului. darpot sntrrndi Si broatlc \ & sf. . acoFrti.Cllugirilclc sunt cchipatecu piciorre lntqrioarc lungi. ca un acopcri$. caf€ se pot intindc fulgcritor pentru a prinde prada. qi speciile inrudite Acesteinsecfessnt dintrc cci mai feroceventrtoridin lumeaiNectelor.ulii !inn+oriauci ri cl rii mlninci in limpulimpcrcdr.cdE pcmri!ca pc caic sc bmc ae sryonnL 'nsccla lrindil iili. pe cxrc lc prind cu msxilarclclor put€rnice. Larvelelor s{ hrincsc cu vietiti mici.lculfurnicilot cSlugdritacu aripi sunt c(noscuteca in$cctc cu aripi cu nervuri.i.a. Larv+lc ics dncclcr vN. Elc i$i prind pr.snnituinialuialc al+!i rislilor. Elc au doul perechide aripi cu dclirstc vini+oare.Inscctcca crisDidele.

Elc L'iitc5. incilrl lnnr nr$'zr rsccte. Ah.ddraremlqnedd lunsi..laraadc leul 6rnicil. cum fi indelc.tic o i. o Cdlugdrtga zbudtoare di i trislidci A(rJi !r* cro c.clor ti'nnhnnci lmcle si' sit. comma Plecoptera dePlatra lmusca )i d. c.!c carc i-l fdi6.deli uneL. ceu le +lud ': n'Ptr '+ d{ Pirrri rdnLi i sh i!1.r sau ilra$.rc eilc uh vaniloi inft+c cu mariilatulccj zimpne..u sla ldne zbu'iroarcrLrlr !rk.Musca-qarPe $i4 ciipilxt nurnclcde la gAtullung.El+ Potsi ib'uJrbioxrlmul Pt n sulirr_ lihcorNlu. t rn J u L$c ui t) m r 8 r trJn.n r. rnrrc parrtr 2rlc'o{tnnifN' i pcf.cin rlurL. Cind sc rpr.lc seh(nest cu our oe Kffi" vv q z . dJrx[ ti bdnnn rreohcaa do r Sia fcia fc i' r.4can.orr.i . sugdincoTnl vlclihci h.dor l o u i m.n'ii. NJnclc dc l+ulfwxiqitorFrcvinc de la l. LaNd.urlc cenrrnelc'n prl cu llanL+.lrlo l unci rl Leul furnicilor Adultullcnlli turiioilorardti cr o lihcLuli.Fecd.A.tuti pnd! $i+d{Ll!ii$i liFelc vetreazitnseotc. cr rripr[ rnrrsu-]ern irolaolaulLii.i dlur.hrdelcviialecu !.cx vnfuri naiiLsculir+. pini cc inscc{a.ltrsiI1nm'nr !'Jlr sl iii rri tc lradanrrcclali fcj Un+l' fuic sdDtitrculburilcvicspil.Leto epil ]n st'lti! nisiposun fel dc I){t.rqs KffiCrispidaverde $i adnlliirj LanelesciLn'cs+cu insccl*nici. MnFLde . 1 r isilEm i ni{i Llnjo trtca nu sc lrincr. Pial . cr fc iarPe.l cind . t.adci1 .r atunciin +ac( n's'P.cunl Kf)"$v\j 4.

tren conv. lrtiesc in jrrul hillilor ri al Dta$iniiof. pidurc.Cordulegastridae Ac+src Libddcn1ar'scvld injurul riurilord.{ndcclc planorz:ila 30 om drasupra*pci De obic+i{uctrLorcnxro c. tjd! sufirirjnr.un .de pe ca'r lltrn:ilrslc i1lY sfiB sffi" Efemerida s- Agrionpuella Ac.Nihfclc. Elc ds. !i:iiescn. pa4id ddficuie.undel)otpindc insecle.!!c inscclcsrnl cuoscurcti b trtr'rcl+dehirc$i.rlalte libcli L. spccici au d! obic.idclorlilicsc n zi. {u odri unaficm nproapc sc rLing. pcrlru c:i jrii) iripel.asil Mireasacu anpl ilrgustc \4. ir fi1trctied+ sp+cie. s!: ri ..s.a} ldt. Ktr- Adullii clcnc. NiinfelercesreifaLniliisn nari ii tdie$ 5ubafi.opera. r.i trnrlii Nidfii lcmrLclc. ca iodtc Lesddrele.nalili. undese hdnescou Kfiq AccstclibclulelllDexzdnntrM mod difcrnde al cel.ulL.

uv4 A.cn dr.lrLd iilrrtii csrctrr rn lib.s. o l:::. iri.to.! sNvi(linjurul apctnrI'crl {rrgiL..r i Acschinidae 50nur fi Frlnl. ilind Yan. c n .i ur lnit d l+irorirL+i zomii tr elat lcrzi !i !. clrc o aiir:1 F{n.d.lc lic ln coxdr *rrn.Dir.\i c! {J) a i z \m h . . rnlaLiTrl. q a w.r cclc nul flir !r rffl rPide st.dza'pincnt'lzr LibNlalc inn'rrei.l.frxisnLrr &cir lrilu 1lrcl. i.-un. tuni nr il lllillil' ti |'1 c Lrbclula-scorPion- -*-----'---*i Kfr. ictaslr s!c4r+ i._rlNrrr''s'' rztrs:iDlindi!rndn l4rscnLu!rc .ili$1 ti+i{rtrrc ngririslLrljri Ei sc hrirLcs..Lt' r{cthi dc a. sNrilr ]\d!lii' .lc .d.f l-lDeLuL.rldrt!r! n!lilt in trPi su itr u+ljLna ci 1'u L5t ntr n.lL'l.u un.l4 rli €(ri: 1r:G:f.lclqN roic ri iit.il+ a$dderonF stilLrl0isi! Cc zlior Ca loart 1l|.4!d'n!hfr rtr o & dc l0 cm D+ dldgui mi .q. r L r d .! !. nl ?t { a .{lrsli irsc.fl!! t' o - . rjinfc 51untuRLe tlc n! $rmaini. es c rt . si run.r $itatar \ iib.Fl t.LibchLLa-sdgeati Kfiq fv{-1 \\r.Liiii trciiriiLnl rr!.rrloi"c( picid.hLii.$ l.

pdduchi. Gdze. sari h r d n e lq cl.penesar|pirul nllot animalc.-t' . //' -..f tlxrlc A (estcinre(te\unl prinlre cclc mai nutneroArrc. dx.du. DcAinumeledc gizi desemncaz! el dcscrieun grupanunede insccte.cLLm ccrealelorToale au gui spccialelcntru slirAmarcahftllel si sugereasucudlot. organc. hrilindu-sc cu seng€.ele fiind 't0o/o(ljn toatcinsectelesuccesuluil0r rste fapiul ci seadaptcaziIa lpronpc 0ricetip dc hran!.ra !o!'3( lo r rir. pe altc ani elc. (\.rDdntce*ensr lro tdrr.ciprlcus.fl( olcoptereLc Una din cauzclc spccii. ci sc lnir|sd cu rcv! din fnmzolc tl dL|inilc plarlclortL l).i ..paduchiqi purrcr Kffi vv4 in gcncraL onceinscclii. l]|n.rud rcaoa insrcticsrccelnti bhr '^ccrsri ascnlni cMotcnli lcnlir clEhdrcr x ml|seulll.hii li€sFjlcpaiszile.L.. .Acestcaincludo marc !! fi afidclc.cicadelc$i plo$nife vadetatcdo specii.) .-t/ r\fidr -/' j .pielc. n.Piduchii $i puticii duc o viali prrazitari.+" Vtr'4.pe cnresi sc . DUnilclifrbrlc.Gdze.!i$.cc..Sunclulcst constlDlii de lrodut o Fdcchcd.slcmicrgiizcru .t .Fi au . FcnrrL. .clfc c ftc si imte cr nilrc slini dctlaiti Sc ll.mullcs tr bubunLT.. i. caiclrEie$cpc piisiri seumanrilere.r/s.rr/. cxLrcrir dc mtid.) si c""cri :rjut! pic'oare 1rr-rrrce. tormetlTtigrupul cr'l mli mNrcdc . $-ffi: p ima i i s e Afida KS.Existi doul tipuri dc piduchi:cei catesug$i cei carcnesteci.r si Sc rcH. Frodlci pr-{ubo. localL2ate Pc ahdo cn. .'.carcsunlplilin vib@!cde $ahlstcciali 1 Accslcnscrlr nL. purlciisunllipsjli dearipi.. $i gazelesehrincsc cu ud sptcttu larg de tipuri de hrani' dc la sucdc fructe h sangcle uman..$ .:. puricigi coleoptere Licusxade copac Ituhc iir xc.liduchii srllt mici in$ectelifi ariPi.n co'!m mol suntcrmscr(c Sridinmhr.

a.'lcasci {u settgele ql Fsirilor ii nl)milqELorNu niies. in lc l)emiLcsi se strccome Adulli' lontecdliru. bna F!:Lrb+ urorrc.oltc."" njlhfclor5i la ascurdeu lqi ""''"'"'''?13 !f{ I : il e #'.dr lagubc."t.crstr rbdoninalc. el! sc aiorcrl cu o ssbsl$li nscni toxrccn silila A.ilo.Nnlc 11 Irone. Forsi \)1x"''"" iale ello I ET nlilra cl re P1to$ $n rlL l nIfit i gl cl. Gindaciide plante (Llridn rc grxpdc gizc. Dc asm$..liMtr du-scde firclcde Parcu lu(crntceL.q.inr cA. Str.s ca si sek. Licusta-broascd Ktr' cl !ibrcrllclc inici.o!i!lc dh rrlsnd€lti rramfo""l acll}l* in rerclic ct lar Acta 1. cl isiliF$c micile Kffi.s." sf. ilat lilnfdc. C l Plduchelede caP cl li pl : i. n. sFumoisi nrr-o snbsnili *.Ctlc rnnrutrlrc spcct s{hriDcsc fn'nzc. Iul Fi+ioru si N sh.rrccdti iniecli rnrcpc flanttlc cu slr+ sc lirincsc lile iri deTnnornh ]lc ul|tilc ds !L!n(c.ntc !u corpurt idcscaviu colordc doiic$e. .r "t* il p". L! detubilal. cr ten|l1l.cunlar fi +cledc Lu"' ccnriAlligi aci de Plantelint nNltn ibine Y6zuti{cfcimlei.id niel€ produ. iafnodPlca i. !c Azd! lor.i schriD{sccu 'ns4rc didclc.I Lcl rgl ' Pldnc[clcdc capcstcuPamzil caiclr.Pdnflc.gin&cri dctlxnt tiielc in aPa.$ele.P1o9nila w{-tr Dc obLcdi.cx( N. Giindicii dc Pl. ciii au jat {oq}ullor Elat fbfriul+uil. DlLr$i1+lestaufiscun $ep+ timlrtl zilci.[rinF dLr{ecu seDgeEl stife ca!.iic$cIe cttlul onlui.

Puric. rtrciL$ ln. s+f. ii jnjc. fi dori B l l cl rc.r Lip ri.d ticlcas[ scLrmflc $ si]itrco. AlLcspccjj fiitsc in +Ncl+odhenil.e FemelcLc dclxi ln5 ld 100dr !r.r animalc. perelegrTdci sc ldnes.ste mar lid bl.rcase Piduchelepi. Uniignndacr alasiDi nuj{i ti D!m lcrcl})]lri.lcdzi elivi.hri$irdu'sc@ lilminL snuN nlimente .duzrado r.sin.iacotacnor!.. Accncfilicitu.i. lrtucilecu sangele ormcr'Lor sj alalt.i r.Mu$alluri hi .rlbinc. Pliduch!dc coatinu sd tiduchiadcvfirati. C.iru !n.irtu .ru.cadc blan! gudei Cu cii. i nrcud aslc. ctr riil Dili sflopjatj Girdroul as. lo.u bLrciilclc dcp+N lc c{re lc n'p cu furcn.l lioros.t J: lriirrsopr o hare !0 iclalc d+ pisiri. Kfiq" P(4ru a sc hI.\dcseali sesl}Uncr pilduchjdc 1 2t& Kffi . FU. role.i t. ci]i c nici inscclcnumltclso{Lcc Exis[i{'€cii o ofiti +lspcciiErii aripj.ri . dc lc fixcazi dc pcnc cu I / Piduchele decoaji KffiV\t 4.imn I d rtrc puaci.hriinn! du se cu Iicheniti+lgc.na grzl.'ti \€ or sur! menc..jcclepisiciil. Ll roolcticiorrclo .porcz+ |. ' dlrtri d. L ! r L 5.!Dltcr'.aclc carcLcc.sucurilc coryarLc :rlcviclimeisun(snple.Kffi ruflcete plslcrL Ktr# GindacuLasasin (iiluim.Eel.ari allc inscccc. strb .inclusivp+oaserj. cln arfi omizi.Clh marmrll+ hnlcscin rtu" (dsi.sirilor !{d(cliiFsn PuriceleChisoc (ru n g a \ pcnetians) '.oa.tterc ii ..j.ilol sunlspiuija+esrui ..l.r.aclclormaxila.c o pxirLiz€ri Dryi rccca.Indrti ce Fi ! pritrsprad*..1in1ufi!uri.o$c s! sa'e dcp! la:!il de oi llrofda lurrgimc Acersrr iil+F rntresi soa nc p ru! pcnflL i sr h'irrcu satrBclclor Pqii rsculilidu pc pioioar lblos+rc la p'i dc.loserlcsi d+ghcd r+|j ca nLitecarligetcntn n sc ln'c dc piclcarazdei lemela d e f u n co lllc ir c u ib u l s ni r fi rlu. /pi!1fl. . ca..

!ii tidc sucdc iroct+ Ktrs ? tE dand{el lri*ii cs(trn cnlcoflcrlutios-c. Lraclc lor sNl i nLw 0r ins+clcdc rtid. ne ni njrjF Cauri liA+lc ics.c.carct6'c$c itr Afhq eslenD! dinxecelendi nrL i.Clnd eslcsperal.ctc iiallc n1l.Nccl.nc. cr N sco.si ariti corcrcoJ)eriidoi! o N+6 p{ic a.carcsunl coleoptcrclc i$i pliui aripilcdc zbor Candseodihnesc. ftii$ px ca d. hinhdu socu ins+dclc.bdonrcnnluL. . a F : iO . oitctlind ri l)|:ndrifmda rcuiiJnali Gindacul moriqcd GAndaculrdtdcitor A. cufr rf fi ricftji.inda6areun corp lutrg.olpirdc insuclclcflai nricj in rLrndilrtrldc !!itinle.AccrLi gAnda{Lau picioarel+ din lili ior|1c ccc! & hcc din ci trc lrltmico. aolil.carcacopcr!aripiLedin spate. Ktri Ktrq Gindaculrigru Viu coLonld gilndacli8ru arc rjcinrr{ lxi-qi t cslc un alcr gitof Lrpid. nicc. aripiledin spatcla loc sigur.pionli aduUl{i laNclc vincuai p. clc sqii rLuclonr *rc sc iscoid. tuAicsc aproapo oricetip de habitat..ntu hrani iis. ii e9 . li nri durc.tili.a s d iliNiL c lg o al + vcduasir Lltrnrlil in rpii cir y in ilxra ci.subcelechitiloasc. u n a r li t id .Icncla ltL Ccpxnc. cviderrr.crt g.ajutatcdc putcmicclelor in modobigluiL.c nrnai:ila FflftLr balt or n n |iur lor.. d vinmzi S in ic i riiL ili. Er urcf iD cop{cinr blni{itifi1ofi.!o c id n . rnaigroase lrpi.ivi. cuaproapc oriceveLde hrani.un coleopter aredoul perccli dc maxilare.de la Coleolterclc hrilindu-se tinuturilcpolarepini la pidurilc ccuatoriaLc.Coleoptere sferl Suntcunoscutepeste un de milion dc spcciidc colcoptcrcai in modsigLf exjsti flult rai mullencdcscopc-ritc.Masculnninl ur L a i i it+ nlclrsu h nm r ei mhiri!n dsdie mailru$. Vlinitor lotuc.din L. aLp e c '. h ii iis u n t i F ll! ilL n )4 o n i.. ulr: c cl rLinoa. llitrlircdc s.ath. Goliath GAndacul GtidaculCol.mai dclicatc.n sprlca cneului.

Femelar[da5ci li-cmcliriilatcli €slenai mici .l.triiesc in piidtrre$i sltrlt foa.sehrineftecu sucurilelemnului intratin putrefactie. diii lrnti iesL. De obicci.ii. Mandibulelcsem5n5cu coameleumri getb.acesteiusecresunl -. inofensivegi sehrduesci:r principalcr"L sevi { Larva $r pups Ln iotif.unelemisurerdpini la 10cm in lungilrre-Celemai urultesuntnegre saumaronii-Dc obicei.Uneoriigi distlugaripile chitinoase. pcntrucncerireallcmelelotRatcotimu$ci.doar i[ping cu acastecoame.larvadc ridNtci nroti cann ricdnc ilcolicit in Iirrna lilRi C.ate.dmi cstc +lrcdi eal}oatctcaclioni . c! s:ilodi si sedezlol1cCandx ajunsLa cre$eLea n:dlm{ lafla d+vjN ptrplL stdrul h carclarli sc tEnsibuuEil] insccorddri cnnd p.ca1flisculnl Si nn dc nnndib e adr dDmari TorlLti.riidaqcacu cclc rnarman coarneca$1igd colnpeti!ia.acesteinscctepal1icipi1alupteinve$unate.Dar. masculiiderddagclsuntcelemai spectaculoase insectc.in bu$tedsauin truncliuriLecopacilormo4i.in ciuda . Liraeleiiipch+c ccl ai nulr iiDt hdnindu-scElc trcsorelede If cnrsulc.Ca $i cerbii. Femelarddaqcd depuneorrilein criipiituridin stanci.o hri nitirl$tc dc nainnrlte oLi i$ piLrserlcpiclc!.teobignuitemai alesin zoneletroprc. aspecluluilor infrico$itor.rttcu al'e lichioc jlxrsta "prorirnarir L250 de speciide rlda$te.r dlr ou.Rddagtele u capelele1ormari 5i cu mandibulele maslve.ctLc. CAndlarvaiese. de coprcs.occlul$i incLrcirr.

fr stcc allisiriLtr' Lccslr ntlr ur!.bicri.li. ritt0lc/o Chd lldrsrtr [n ' Tborrl .rlji \r .uaslii !a/iri. [{.i Rivali in bdtllte dc r-irlaluas' u..lc$i lt r*il ' .trLrr mlil+r.dr!e di!Lltn'lrtrfe. nrnlllx drr d:riLr cln loas.kn lr! " L(rrAi Thlr:fDc' ri tulri frL'ra r I trcr 'i I nlr fls'li/irria in.Cu {i|il. rr !"lel? \r c. ti t l.ldctjlor lrt crrtr tor:jir Ircc{srra nnli dda$c' ])c!r!n. . trlxs. si {inLtrt'r' gtrf(i(trr' I ts. . c{io rntrld lrc Ji ro nfrrt !rr 1 r I i -!t DIi c' trnu il r ! ririicr itr F+ i trs irca'gn ii il vx aLuncndc irc . ohilii+$e inrnsc.tr] de '.iL!r lLlorr'lc irtt si st rc(rc$7c irl r.:'Lrr N!ANrli.i o !idnr.r'r ric: stxrc drrti ! bnili!. :r qn I t''.nrll..ld51cil c\1c Pr ila \.^tM{. "re invirrsulrdmasflr[ aDlrarc zciTn id l).e -DditLcto.nnL . Ltunrrcr'r.

c{actie.f€DEladctuncouilc ln cuiFtuilc din colaciivd sau Lno4 !-€ apsjlic. Ktr" Kffi" V\t 4.trn rr InorrJ mif cendx-Si f i{i+arelcdja spit'r+apc nigLclopatjdc bd(i.cilor Larlrlt \e htlncscSitu riidtcini. c{ annnab mo!n{. Ar8ci el'd se scu . incandulcsi se sNtundc in lilimdit. Ktr. suAi de ]i.scc$i Sondaci!o! sla lln !n1! subapi. Uniigardncidc srirlud srri Nb cddavrc. Accslcolcolte a( nnlcnecxhrm dc lutrd'to tai oi lungiDea corpului. rcspi r r n d r er lltr dr $ b a rpr c' -4.CAndacii a ulti schfiuesccul)olcniiicc1|lr ?1S .Ei liiicsc nl pidnri.ii sautundl:brilriicsc m DJrrr5rrr.i.er1igindBciviLrroloRli$i L velclo.de obi. undcodulliL sehrirysccu . Ldvclc eli galedin. [xnchjudl+cold.h tnn} c.Atoi i$ (lcluDonih l}c cada!ruI inrral in put.ilof Do4ij satrvlisi srfd pot adnceDuke|r:8ubc. leNdc sali lutcluriFin Ienn l]enIL!. cumar 1i lodro+isau }isiri." Nilrin'cr:dini In Ll uo tunsin. Gindaculcu ante c lungi Gdndaculnestemati Cu culorilclorstllucilot.o. mrsmlnl sti d+ pazi.Gdndacul scufirnddtor Gdndac ul de stanuri lNeCrOrOruLrO$UJ Cli da. tundd. sc hrnn s. cc!nl zdrrl€ tfopicale.astfsl in+ellLtapaiiticLdrv€le si albdla dsFo2itic.rcclarul llorilor !i c{ fnhzc.r.gind*ciincs(crniliiirime til nunclc. mcta licc. rc hriu aducelagubc $ nsljeLpor nnlort3ntccop.

.t!+fr'r r3mulc' ToatcsteoiiLcfaNli?i -t[ryi.[|c Llnir sc!'t lnugi tL dcle rupr4lom+ nPid dc h un Pclc d' dDplas* bibnru2c' Fgubc issctnrlc fli i rnu! Im' {r caua i.ilnoarc Adcstr.brbuftrzcle librNxzi.funconi in Siun a Plolocnt rr Gindaculnegru al zoncloinscarc. dniDoi llatrlciL PoIlroYacrmnfl sc pf$$c Ci|gilrilabumbrcuLLn * lLdg de torLl rtirn' fotor$c !i i'r siLp!ir cI{tclc seminalc $u BuriibtrnbloLhi ForrcLr " d. licJricii slritLcic tr] morg tilol sl-sismgil l rlinilc ihLrdiciind ntr c f€loic d.dsdiLlsccli.sci' noaltci d( Nll{ ll*e sufloid.. inlr-o Legi+nesDccialiide ltl cqrirul rbdoDonLfui liecxlc slccre dc fcur'cL stilh€ltc inlf-un anurnctnl. trtasculiiar n':pr' {rif o+ fcnrelclcsun! idcsux LTPSLR Dc lrlc dq dtr NsPccl a. subcoajl de. alireDlc.ofrc' srb qLim.ir)cLusiv grind dc intctc Lxnc S' pur{zil. ti )i ob cci.Buburuza Siq f6" v\r 4 Girgirila brLmbacultti A.tl'ici o luflina gdb+r+erztr!c. lt|ca ti . Liciuiciul Lhuri(iir. sdironindL!+dsrb tu|rc i..iFl.rtc iLrsccre Dnrlrcl]robl. pcihx at'as. c e K#* ?19 .hriltnrdu_st lcrnn tifld d.gdndxcll ncgnic{ snsc h#nc.t p+rccl i dc xcclr!r til.nc SiadimrilorI' rLari€riloaCulorilca!trnlc ale bubunzci oErliz+dzltmmicil ci aLeun gustnelllcnt !i a.1. (+ ginddcL ncgn slo.ol si lL.zidcliun7i sNu !oor" Kffi.tn UnolittrLrn cd tliicllc l}o sub!i+tLc.r.

Littorina. plandon.Vietdtileaderentela stdnci Littorina adaptatla diveaetlmuri.tinule impreuni d creamrilor marineinoatA f n wemece majoritatea prinse lsau plutesc Iiberin apd.melcii cu cochilie spirali5i chitoniiseprinddestdncicu ajuroml este Dicioarclorca nisteventuze. fiecarecilitorie de Melcul ghindd CeDden€ acoperitde api la fluxurilcinaltc. dehtrcus. cdndvine fluxul.aceslnclc iti dcshidc pdtca supqioatia cochilieiii\i scortebnlele cu uli pentrua s€ hdni cu .elati loc de pe stancndup. Uriasecoloniidinaceasta specieacoperd stancileqi diverserestudplutitoare$i chiarseprind de alteanimale.In timpul etapeifinalea stadiuluide lawe.Iiesc pepielreti stanci. Melcul spiralat comun Acesl melc se deplaseazipe stanci. ' sedeplaseze.Aceanailajuras. dezlipirea lor fiindfoane dificili. Acesteale protejeaza devaludlecaretind sd le mutede doud ori pe zi.Esandin uma lui o dar. se intoarci in exacta.te asemdnitoare cu cilTrentul.gdscacu guler alb esteprinh€celemai intelnitevietdfima ne de peFim.Gastelede mare iti incepvia1asubformi de lawe careinoatdliberqi i$i petreccamo luni plutindin apelede coastd$i hrinindu-secu plancton.cumar fi scoicile.Sefixeazdpe suprafal5cu ajutorul produsd uneisubstan. nai susdeet Chiton Sprcdcoscbircde alte tnoluste. depropriileglande. nu seva mri O datda$ezala. T. De pildd. consumand algc.acesteanimalecautdun loc in carcsAsea$eze. deDlasa niciodatd. Dartoareaceste vietadporii sa pentm a consumaalge.unelerraiesc putemicde stencisaude altesuprafele. Cend .Prinderea foaneputemica. dritonareo coclilie fonnad dnr opt segmente.

i Ktril U i r.ii rrn ac.mri dLd[nnc.jriLrurilorDAtuditr lnMu ti{rc Kffi.r::oisi rnnllc dt lalL cir. Frigandina n]?!Ie MoLLil..i I5L. lLu '|':colorete *urL prinnr ccle rd . vd in Ecncrnlncratlr tilLii.ctlc Dolii cu dcs+r.1:. bdLr.. F. nr .rrc ling lriNna Ldnclc. Molia debumbac A. idtrullrdzii iria!i.:cinc inolrr !idc lr.osLl+nisd. i. iI Durn lcL. rrN1. is+rnitritoxL! cu or iziic. NanLii..Adnllii g.!( Nr r!nzcl. r*usl'.Molia atlas ' i.n 1 c .lLigolc il .:i i:chi$ ilTol:ad.dcspr{i. ltrlires+in c fsuLsctrrt' r.r fl t t ii-ij-' s't9.relib.rlir n:.rc dmi nl +alc lrirc5li it1lraliLf .!+r1l r.r: i nr co.oarn llehrst n di!ictr d+snc carci$ ii e\iJdr!i lsnnclc dcs.rsri tlxrilri 7b. o'r:z:lc si lrin+rc cn plattc olr.bnrc rr nocncx/n Figudinclc scdmirrii.. cio lroDdi n1L. dc Drlii Ctlc m jn!:ic sre. Denrc ad$$lcle !. E .i I0 cott.!*li-r+ trriHxrdirr ro tr.iri ftDl:.. ru IMf ucsLrrciDr: Orlzil.iTitolorllitssr r..n. bL rre4 sr I'r:iie5rectr tl- 7 s nJ\ ti Nlf nnd: idrdLluri $ iilit a . \Iirntr.zr L!trS.. dipnc IoL lxryi Zotrclipsitt ic tnf !i xrl+i.ds nu kdrl). on.tr {irL!d.: n.nidlnc. qr.{uri dt L1r.. ca ti.f!ti trf i: I i:tknr!.tIr'xI.n ri :. ^_t nrlt!u nt.:lrd.s.lt au Lxrccrrli rn f tctrcf.l..[7ii ]tjlridl..rl.crL.cELri i.i.lr LA3 Molia Luna A. dr fr r lctiti nlcrsol4 Pc irn|L ru !n Pftrbostrr !i rri.uLr ntici ir tu s.li:ic C.-":r:r.dli nott(ea ti rtr crl. irl 0rll rlc ci s\i lrii:r. ri.cpl+z{rtri.i [: c tixc si lc. .r lirsircdc l]cri Aitn*lc djLitnnr$llLil si rc.a: in\!r$ i:J i { 1 '.r ii s.n Lndrilt. fter{ icrc *i. tclc Daindrc mL lr. f.ct l.r Kff.) nnits.

Existdaproximativ1. ca un pai de biuhuS.in timp ce sehrEtcsc.u o ilbi[i.id irdati.irde repc<le. irrcir scatun zumzdit.zvollli Cdndii-a inchcirt creil+rco.ilrrcle eilurcrnicc Crrslcripid ri i)i rhiml6dc c51{!aori lieles. Cu corpd ci Lxrs.!c n6sur.onidr dcine o plpn Molir sfinxllbitl! sc in]pupedTatc sol!jnaruDcoconticul dir ntH]lgc.lo"re. . rLutrcidandse odihrcElc.cumar fi nectarulplantelorEle sug hranacu un tip specialde limbd. Ca toatemoliile.Moliilc sfirx au ceicmai lungilimbi dintremolii qi sepot 1tr[! cu nectaruldin fundul fl orilor tubulareIungi.lcea(i Doliescarniinil izbitor.m ir e 5i nr olir le. ln linpul zilei.c a ic$r ddo\_..$i estetinutl rulatdsubcapatuncicandru estefolositd.\rjpile lor barar.riuturii lJn .nid' sEsc lriD€asci. iaruncoriau ul'ifai de structurica un corn la capltui abdomenului.ico sr a.dclofAnd 'Dcrp+ fhntclc c! n.lelnor co!!+i+utn li Iiorilll $i snl. uneleajungetdla o anvergurd de L5cm. AceastlstructurA cstegoalela mijloc.molii'esfin.F llanlclor Zb0nrii?iua.precumfac pisirile colibri. De la ou Lapup[ Molia sfinxpolari .On izi'e or runLgmqe$i nctede.r_ T-\ ntrctoli .$c$'l.dutrgrr{icu zon+lc libcr€de iolzidc pc aripi.a prmoliilc.noliile sfinx aduitesefudnesc cu lichide.Onizilc ci sch$Dtsoou tunz.nu mapt. c elcm alb u n c s unr zbu!.numiti proboscis.Moliile sfinx Moliashnxalbini O nolic sfinxalli|n iri irrrodncc lungarompii inrf o flo$rc.)!cp€ der\u!.200de spcciide molii sfinx. Celemaj mr te au cory)luima $i aripi anterioare ingustesi iungi.Moliile pot chiarsAplutcasciin 1a!aflorilor.Lii r aripilorDolhi sfirx polirc o njLr€si sc ascundn !e coljr cola+ilor. n' !'n! cc?lulc.5oim .

iui$ L:Lbr urriLrui ilnr lr n{rFLo (:a la rL lr n t r f L ' lL cmlli: .n.Moliasfinxcle oleandru . ml.)$i i l e l n n f$ Jr liLaLnuN.nc 1)n dr ri id hr.\LrN lnnrrcll r: r'rr r1:r af 1i il.c c h n n i! ! rb e .lcessrrcsla rDn Llin:. nrr f.c cn ocL'LL.in(.' xruLc. .ctoam sI ncrcc 1 .l l l i 1. d u c i nN r: l n:. rjuisirnih! luns id.3:rjn.tr l't corl..i i i 1i c ..arc |.:...clc nrri [trrnorsc d.! !nr\ $.rtr.t: .nzerli r! o tloa:..(liror sil c:.. . .trt ! z 4$116j$t 3 /i#r -: Urd {) ardl i r d( l r.\ fmsnl i c l cnn qaL Molia slinx cn dungialbe [{iti. 5. o I rir iR lcra nirri.$3 ri ir{ I ihc+ cL'D liclarc fnih d'!i r. trrft n \r ri i rc{ R .l. ! lrurr ftsr.'s.rniii(ir.1 ..!!rnr' O ir ci rr tr:r:ei. 1 . molil.l i.t.'.

Icmdcl€ suDtntrltnii :noslq Ce (o! flnturiidin timjlinNtmplrlide.Fluturelemorpho Coadade r6ndunicdde Fluminense Ac!\r lr{mos lutuF es|eum dinlrscclcmaip€iclilaleslr.?3 cLr !i Fluf0relearipiCoadade rdndunicd.5.Fllurii adullisc hilncs4cu nsrarut tloritor in ueme .catuconsta di') nhttni +urufir!fi.sc ii juglclc din Aftrica Cenrraln !. Adultris€lrrines.leSud-EsL femcLcsuntmair ri dc+ill mascnlii. cei DDitrrridin luhe.obuh. nliLoarc cu tritrccod.5J! .ii inami culuidch bnclc cu adcvlFl wlncrrbil€. d$rmasculii suntmai coloinli. DRna'er habilatuhi lui..atoli lluluriiadF-de.ni.ase.. tlutun i nrorphosc dcplaseazipe doa' I}ttrupicioa.l)lsnrc.krecheadi.ciisuil a mrre. lor cstcdctcminrti de ar$jar+r snurilordc solzi.c.olo|gli rr mo.l)erlru mnsrruir$decss+silcntnr hfiinlarci delldLlaliidc bMnc i dusl! disparifhlui ritu uxi 'nule lllilriimomo irii.li prindccxhplarq M{rim!!: mv{grri d.ore rcflcati lun1inannru fel dhrnc.isa+uloareiriziti s aripili.€. Fhturiicoidnderinduqi"irr a pi ..n . Acest+apo! ajulah ilislragcrcxa!cn!. Masculiisuntliu.rdc Sud.aE i+sdi . falScns prd mici lenlru a fi folosnih loolo&itlislcr5sit po. scpost intilninumaituAsir.@ neclml flo Loqdoromizilc Dilninci ftunzelennofplante olrlviro||rc pmin iele hai nulle U 2"2* K$r"ft vv 4 Mlrnrc!: ldvcllun ?. suit c5utall de coleclionari 9i muh':spq.ii dc ins+clc dir Erazilia.FluturiiadPi-de-tr\ii. lor sc klncsc ia niod obiinuit cu froDzele unorcol)acica tilsinul$i de-pasire Caims Ace$tp dcflulurc.Nuhclciorp$vjie d€ la dtensiile adpilor.e onizil.

. odihtrcsrsx! st h|inoscpe flori.. dLrfncc i$i rl$r r orLalh.fl) Ji: 7.lri !in uiPllc nnf.u o nfrcEurii {lc 23. llutmlc (leva. .tr i rNrrnlrslrc ($sn..\cci(i inici1lr1ffi Fux. hr onizilc.ov.r dtrrr]lls l5 j cn Iluturelc rlb i+ !a. 5jau NpcclulLDorn{lci IId cochilic.c.a 1o(' .a1c lc hlo:.flc pcrtfl tr1nr. p!.$ h:iDcsc lrdT-ctc unnr!lrrrlc. l Lurii sc iLrlo'q iii norl.rtc. . Flurureiearanlru rJ.inn sio 'ind con. c$e nn nmn€ ftrrL.Noli llurli riof3dr ror zbo'a sFr Kffo ll. nngrirtu r.. milioll|r+ dc ulNimor!'h zboiil din C. omiik lff a'nt gfls.rda spLcI{ci.mirnlilor Sc slr.r nriloriiLll {i - .osibn. (lu dtrlli illiihlff'.clnrt.5-l I or i0 ficcrLr loarna. imci: :r.r nii tirc diii l n.u ueii ti cu rllc lcgurnc.1.i c ..trland l..q!r :.i dll fxhil'i lui.7r r. . .irn8.rtird 11l+l ll)nrrii H .zi. lc slat..Flutureledc varzl Kfiq M. FLuturelepasireal regtreL ALexanrlra sisrntlc+irc c.ndcscrirLhtc Ciinf i.1orc pui.nr Estcfoiflc brutiossifi dc accca biillimtii o t.ii ? e :.. pr. obi:itutr sFrc d. o d stin(i drj.c FlutureLcmonarh ult.200krn lrl rririiMla urniloN.\dulll1 s+ hriiDcsc cu nccr .iDivnl {olo.ni.

+F. s .rr crc". i l . Lnu Celjc(.rn: re ruibur-icpc . runn\cutc\Ub nUmcledc llymenopiera.ndafn sunl ins.lrlicsc silg re +i iSi Itc .Elc aurloui lerechi denrili Fi coryulacoprjrircu peri. i{.!ani liri l:r r& Lrrf rsi.e:ra puilor.viespi.dar nultc fumici lucritoarc sunt lipsitedc aripi.in lirnc 0{ regilLa corlLnil si dcpuni oui ?'g Albina tiietoare de UUNZC !. !i trodu+c o hmiil nuiti leLnra bondan'lui. colo|llc r{c. BondanLl B.c! dcprt+ oun.lc.cu {utrgi gilbcnc PrI'niivua.in colaci sauin mu!urorirspecial inillatc. sult dloulr.. nn _! I r!ofl !\csre l/u!arrde rllr Lrr..rr i l!rn luurr r kcrire rlc ncctrrsionlin rDrd slJ'trciI cclulcjiarininjlta.Albine.000de.n1tk? -Frr i pin:r rr.le.spcciidealbine.bi.' Pr: turrlrlL in Lna sLci c. . calli locufl dc ftib subr. cLIr11 dr ll albincLctiietoarcde frunze.dar triiesc tj elein aoloniiuriase.. autinclcAi viespile.l n . pijaR!+.1.inele.Dcli au mirimi foartc dif'eritq toatc au un mjjlocelir thla :rbdomcnului.lc :ltite dD a. Lic\pilc)i lurnicitenprrtin unuigrup lJ. .i l drL4/!lr ! rit uitur r! l.rscrrr r.in cuiburi foartc conrplcxc. +rrc sllnr sngurclc drc coLoniccfc lucrclrlliiflio. pcnfru sugcrei!lichidelorcum ar fi ncrtnrul florilor.r ia yc. Ilimcnopterclccareau.DuD:ixc.lc dcljn borddd hrciitofi ti pr.mc lic.c in c.Alr.lrr. Albinele Exislaaprorirrativ22.$lea vor miiDc! paincr blDdaruhri Lm. rurnlclgr termrte f -.rl lrLnnr ri'. ltbincLc.AcesLca suntsingureletipurlde !lbine carc prooucnltclc.rripi xu alori percchi.E:ru. Furrricitesi uncle albinc$i vicspi trlicsc i colonii.Ar m*ndibule !cniru mestcc:rre fi structuri tscminiitoare cu limba. . lile ili constrticsccuiburilein sol.rc |']Binii t. A 1-lmrrc da in!(rtc.e cLrmer ll Ji bi n elc nc i'er e i r D l i d r r i r .'Ierntitcleru sunt inrudite ru furnicilc. d< ffii dc indjvizi..{:'L {c ult.lc nui.t+a?ri ncctrf ii p.ir.UneLctipuri..lo n r r .idu lnuncan: colonrc.

Llc itL llvcizii tutrolclccu o trd{ dc a {lrndclordin xbdoDcn. a+crsliilbi cu $le. Albina ldrd ac Dup6cumspuncri nli$clclof.inr ntu cu |uclc.len. dlpi cdrcin clc sunldeF$c t)!EIe.ca'e Kffi q Albina miner AlbiDdcnjncl isifac LibuiLcnr pu carcle lungitutrclcraDri6calo. ca rapiun Sird..€ iird AIbtna cuc Kffi- Cr t iF s irc r n u a . slti inpdnifl.ij iwfLiunn ifl nunit mlrrs.c Irii+scih zotrclcl|lrli|lrlc {islln vi cslomteMrsculii$in! !n4i dc nc.r de ri$pc iii dellnc or c n: ouibdLLlc altorr1biru.ilc sub!imiDt.iuli care drfuft utrou in flecxrc€h.. .rre s r pn|casi joa.cm sc intircite i dcvinco subsranlli nntemsallrli CElulcl+Pcrlru iI runclc lare sunlconstroite lemr urrbudsubfnffa dc lu n.opruL cnib.Albina de orhidee Kffi- Celemainullc albiN de orh .c tutds TfiicsciD cLrlonji !i \ilec c{ib\.dnrcLcscl)ol.slr alblicnnl)ots.lc ir tic.hnil floitorde orlidcc EiNle nizcitzilrorilciile inx mirosrl. Celul+lcdjr $nele sunrumPlurccu nechrt' loLcn.c un rcl h riha.dr. aunurdibllc lutenncc. spccici.elulc. hdilc (lcidfcrclero al.am:ficrlc.\lbinclc7iddrl$jtrt cuLlunlciD s{1. F ecirealbjndisisrti p.intctc. Dla s rn u1 c .li tonch !a slnin itrotic.cu carcI ot si muiteori.enDiFcnrua tr. nltt un lrundt dc capaceu chFI inir-o Tonta unuicuibdc lEr!]lt I2!j Kff* . nr Albina zidar . rc.archlml. Kfiq duleher "{lbina FcmLlFrtbincidihhd mad. !c cric le trmpl+ N ncctarti lr.

rlbnlclor sauil! altorlievi riigi d{p{n ouSlcpc lNele a.Vicspile adultesc 'l hriincscin pnlcipal cu 11ec14r $i cu suculfixctelorcoapte.pca p[ianJcn.aamoire.- Ktr+b Muscaficrd.Cuilnd dLTi lccca.duc o viall solitari$i iii lac s111gure cu]burjlc p c_ t1to! I lc or { < l r .cu]l1ar fi onizi si afide.he.ca albincle.r rpg:rla.o \'czi+i. iuc. Fumicade catifea Kffi Bdrzluneleuriaq Blrziunii adurlisc ltriner c!.nt. m r r i .DD dduz+carcnu snnl F dcph htele\c.!.ns. ob d in lhul l)lant+iftslsate_Dc obid.trdiesci11coloniirnari$i an cuiDuflaomune. \4rrlrecoqcir de . EIei$i llldncsclawelecu altejnsectc.+te Viespeade vezici Ascsra riesu nrinlscuLc fuidelun ou c dodrpe anunl1cspc{iidc plirnr+.Cilntl lm'+ dc l:{nrici dc catilcaicrc dn1 or. o.bdomenii to'occ-Fcmela isid{puneounlcpc In'nzele salcie. din.Toat6 . cuibuls.Atuncicand ': . olo.pcade roroiii vie.toare dl fi mult mai Durnffoase. Fsrncl+lc catrtlicnibuih .\ . ruli in1r{drcop sar int. irrrudrdc! riN|ile.i vc.cptlcJicind Jo.Ltuvctcs. Jlipj. e^. rxr ferDclsfl1. Colo jle de viesli nu stochenzihmna.Viespile Ktra Vicsliie sunt ai lolositoarc(lccats-arcrcde. . hrla sc va fidi.te !icu nc+lnlFiqjungla o hti lime dc pdi Ia 3 cLnTdicscnr calonir.xrc scminit pu1'ncu o flmicii. dii'rr. iy vr mincagazd. r lt i ics.-rsiv vic. rrpj.cston. c .m d yi birziunelc.ns. c s p cr co n .u hini[.if cuiburifl.utr mateuaL lscninitof. plafla sazdi rorftc{zrituj!rulontuio cxcrcFeiIs.\ lu rin i J D. cu conlilulrl lccsr+i vozici.careaducpagubegrldinilor $i cultudlor Firb viespi. dd nu arcmLllocelul dinr'i . fiunz{ sefornEari nitl€ lrziculc CiiDd!p ! lal\cld :-1{} L I . bdtrcsccu idtrscdc a(l l1i '$.acesteinscctediun.shlu Kffi.

pu.'L cl![rs+xzi m o tia ]fsr.r! l1)lr!j.i.rclc 5i ll+nl'ar se L. hdu L.c ouiilc.li lLt q Viespcacomuni vi+s!ilc comuneselirincsccu nccLi ii alti hranidnl.ini tli .silLrinitiuii viestilc suntbnlccunoscLrl+ !lnrfl iflct iturile lor A(ul $.Nii! i h rirc s cla c lc cn r:iiarlcni ldulli schrinNc cn ne.inl l.r.i+ fi n.Kffir.tr ldla sii artii crLcc sil s. Lrin+ds.n alte Viespea ichneumon Icmcla ichDeumorForlt sdsn}c iI losn r.Ace$ti vies!.C!!i.c.7i o nrlcrrilr. 4. riinrol s!nl rolirafr !is.incllc ldr! dc Lchneurnon Kffi" Kffi" Viespea-piianjen albaslrl-neagri vicstik.o!di c\lc lcgal dc d pungl dc vcnlt.ar+ coltLl.liiiall.tm Dou Icrula rriJr{c pii{DjeDi p.inca!iitLnjcntrl Viespeade nimol Vi.ti tlmli7rti. numi oao])ozilorCind ipare.I d.a ouiilii.b +c. \. h. lrincso +r iltc lnsc.cla: Fcnrch IJiodnccnt b (i]| r$rnol I li. lrenh..r nu scaminilcn F je i: ! i. {nN iipiitli7.1 E Kffi- 4iv .. !iclj. cu ilr ! In|clclc+orplc.i. ac.rLmLunnn$slcci( la c{rcadnugEsaliliFemeh dcpnicouileni celulcdnrnii(ic Mfli mnLlcfemclcscr$nssc Fcnlina h. pcnru a.spilc l..a'e jiphs|rzli ]n dllulc.Lcte iciiti dtr o! !a n.rnlunel ln c?rc i\.t+ Viespeadehirtic V cslcadeh i i€\ ic o n s rr! i.uft dc la..inscil.i" oliLrlieE! laldor 1l visFilu dc d|!.e snigu.t..tte o{ibxldi r-unrtraI+ril rscminftor hdfria.pe caroil todu.ELepdDdrl(c irNcd.nrp'rlmi cn cilc rr or. aLcun rL.cilfl d€pun.

Apoi ca rJuti la corstruiEatirturilor:!i la i*r..Cuibulcolsti in piici fonnaredil Sinrride celulchexagonale (cu laturi).tin ci cnibuhriIn ..cl.': ffii::iil*" L ucrdtoarclc O alb i5 hcr:iroir.h'tc snnLhr-linitc c! liptitofdc nratci 0 snbslinEhogdiiin l)rohrnc.orDarrv Fsc sripli nll lr pfiinxlipdmifn I g'.r iLuinlord(xun0 f.sauintr-o constructie adnside apicultor.c. .dur[ dc d g]andid.r deDlrdt tirpoicu polcr lii Decmf. Ceimai mulli rnembdai colorrieisuntfemelelucritoare.dar albineie melifeleriliesc in coloniiuria5cde mii de indivizi. h.i. EIc au grijd detinerct..I+ coloriei. Hmiccle albine dlbinelcluc..cue pr. de o valoareimensi._!{trcitrd rtr Celularegald viir.c. polenizeazli nenumlratelccolts $i producin fjecare an mrerc..r.lcceari.rri ctr polcnt' nc.i'jx'. Dar8itrc. riicarc doara!. fe pi.il. F car.o:trhrunli F.Reginaesrcmai marcdeaetcelelaltc albins$i depune toateouile colonjei.$i[:rj::"ir]Ji.construiesc 5i reparicuibul5i aducltana. cu o organizare social:rcomplexi.Lar!cledc I!cdl!rre sunthrinitcc:]l.Albinelemelifere rlt D::i:ili'#ii::ff .clcdin n"nli. Sas€ ca 5r provizii depolcl iri derniere.viie d+h o ul di dc la 0d!u1 lncritoarci. Multe albiDednc o viali solitari.tlt o lucrftoaiccsLc incorJrnri dc c.Cuibulesteaqezai intr-o scorbur5nare de copaa. . rosine.numitiistult. iiro!!c+ fo li clhs.luldre .e atihn d.!r Tilc cu Iiptii. Mascuiiseafl5 in cuib doarintr o arumitirperioadii a anului Ei mr rmmcescAiseafli acolodoiupentru a seimperec)rea cu noileregine..".i.{lbinele r! inr sublirr.Ertcih{lt de hctu Aruci clnd s. r !! tr.jli dc ouii!idc lar!.:.rcrdelosa lbd0mcNlui. darnu dcplmoui. o nnnoalcctrgurr lrnri cind $lc (lcsnndc nroxlcpcDtrux fi lolosiiilId ?3: . irciir. ca al se nitnsirontud'.r. . rcscin cehLtc lccrnlc.LxNcludn1{c{st..AccstecelulccontjnouiiyrpuruL. cnihrlui.Fiecarecolonic areo reginS.

r i.gi.a polcnul! de pc tioi.letrulttcpc coiP.Fcnl ides.lc llcca..in celd. o dbhi l!*!tuaE su in ea.caolla'cr cern dc p. dc 1)c.i!c! pqlctuL$r ll1un.jrti Ii indcFrrar.clc dn l4i . abilorncn.NLe dir . n uur ! rlro s F L le I i' o dlbini nelifcril l!{rilorrc ro.ri:l s. .cncollrjlc Flfe dc Folcr: grlbeiiuritr AI|e lrcIabxr! se rllni in jd Ler.forr drnhrlLitlilortedc ftrolLrr. pcnrrucnmlar.c! a.Echipatepenh'u munca Tortc urolrclc dc carear+ nNoi.amt'jfrcroil mcdii sc Pc p croarLlc rfli un $..drc. tJ ^" .cdit !iciorrcle dh fad !r': lrefi lu.'esti{uri spccioh. tnlosilipotru a'ti n! dcptulaI'.l.Pr ti{cdr4 f inlrctlci.

o su.drrxbilc.seopRsc!cn1n a!rodwe oui Fi iirnilDink{n tocFinii candour.lelcsau. orn'cnjpor fi foan! {tn.c:trcdc nc o!l.r c -i r. . runLrle sLr. tu. ntr N . Furnica IOgle Furuicade foc Duli clrn su8c.cCcift tu ki. Iumi. rtsc.p .rc Ntccurtutr. dars0LIinelrcrr c! scrlillc. d. a _ r e l L n u p o d -o .se EF !lir.lrr.c c.un Produssecndirxl sjsremLrlri digcstLy al Dhlrntelor glizerun lc ridc t{m ci lrjng.ani. IaliericGlimici ingtnireil] crtc Pc...s dalbc eri o utcilur.tdrano lD cu'o tc)l)orx. JbrdcnLr. / a ' c if i u m rl eco i o it.rr r]ln nrlmjrosro c pjrLjr[ J le . lrcnrrna o in.si rtluld!trri dc se mrnF nLrrrropjeri ( ibrtui.urrjr sii ehbcruzeIiciuundc li.rcol{rnrc 4Lnfi rh !{nid.srilddr\ Fun ca seceritoare ] Aliste ltn)i. c Luc-r-o-re j-emc c \(rrr.(Lrl s. c c r.lcnt .i O lg l n . ||.d-lr :1.j . rctrrr i oc(rr lu rcrorc !r t.riid bogrrni z.Ficcarccoloniearccetplrlin o Jc _ii.Lonslrutc!c.onr .5| c5rr ro! L rr! mierc".tir runrjoiter0!ri se nrarhfircsc sj cu nc.Fumjcit+ llcliloarciii uilcsdcorpuitc.c rn :rr CUl b u l c s L b . r L r t i C..!u rr t n cl p In cr{OneCL.e\ialepunlr. l on .r i.ca7iii nnrn+t+.cl.s dozvolli(. n d g . binc ..nrLnrir orrucj rcirnr Droeirr$ Kfiq / l-u!ic! s.lrru] Fumicarlzboinic[ slfc dcoscb.tdunand hlr " dtr .nitnt sr! srb b. dlili nit{dr aDudcfcl. L u . ..ac ri |ori Ac*tc tun'icj isi fec cuib$j]c nr p.i|| tc ]a' lluul putrezitsausubplmant. . lunncrl!r r.t.r . to!rc!n{ l0xt.r iFJU cipit ametc oc lr !b {riul lof d.ifC Dri nILr. dupnTitlzi I 4nrbcpirr. .otrirtr( ) f! rriet'I( Llt..tt u. .tovmi iibntrcni.tr sdnnlc! Daial+s dc *crealc cind gnres. ! sL hiin . carcLc oftoffi prln n4et&. t _ i J . oua Srput pcntru pfoviziile clehr.1 ncdincO. -n le .r Ur c( J .r2i rl(e imectc.buriur'il)e cu cJrare s.islr"rrcs+ cuiburl!c. _o rpof .mancnt€tlc D a4iilnicsciI c!LrLeeprlizti... inhi{ilc .le m r r r e r r r r !u_r LnrLlqtts c ll"nlcilc.r.iodic.t..rc o u J.[ztoirLicxntrisi c.*o. I e -rcL Oeli .| urnlcl s1tenrute Kffi" uv4 ILr:niciletrijescin rLriafegrupuride mij de indivizi.itio lnle|iluii c{rc Dcn1ru '.

h dDc io cuib !j sunr Acolo.l irdcs.i dulghefili r.glit:jnint ll iccslcgdiualorrclor cr+Ic pe.:uiesc Elc irlicsc in zonele subrcfarc.nici d{puDctoatconile il rr! cc a detrs un ou.au cilt tek spccializatc. Ktrb ri /::.slccirlirntcf n .ligcrc lcclsrii h]xni tofrc Eca Tetnl solilali. lentrua lur{N si a!cr+coloDioiuJlotiu t-.ldts Caii DuPii col.|zis!+cialia ti. ijgLis h c. ' Itr Temritasubterani {'a Furnicatiietoarede accstc Cun s!!nc ti numeLc.2 :$li.ilisol drti.rteiui.o'Inl lor Ic ajuli sii.'j \ . cun a.pic. Ktrs Temita de lernn * Accstcl€trlil! aGci lemnul . l'rfg ru rd! nnfl. cot Ior si le rhcc auibnLileSoldalLi rcostui llD de tomi(c Ruboh.li Tcrmitacu bot ascutit Cclc mai nnLlr. nun..iciau.aconstLro'c tuh'cr.obinaniin sc asrfclgdtiiotu dc n.Inr clrtr..lLrcIild. { tunioilc. Colorjls de fnmi.dc Iurf. h ciupcrci. Oryrnieds mi+roc. lftri-o cameri Si L 'ldtrc rniti crcli. .atc s dejcolii.ropnd hraii. EjelaicbuqdFlcdc trunTe lnfcr nislcfollle+i c! maDdi|ulcl+ Lorsubt€'m.colonii d€ tmlc dr tudn.l. dFtilJ ti .iF.c Nibndlc in alidnilc dc IchD santE stilpji salrin co|!cii prltszili si N nr. piduroisccilduroarc$ sc hrin sc cu lennr ouLr+lii utr cu firLnze Am\rct0mici\i Frodlc!..Furnicadulgher UT. . !4dc lof rvca8fr.{nLn2ele mastecalc aI meft.c'I.3:{. pcnlru l}116hr€dimlotri}q dul ninilor. lel+nai $ad iiuindibulsle m maridccatcclcLaltc.lil nlor.rDlc $.c pc'Lc. n1{trtbun Iennil! lo.

Trneriipiianjcniloloscscllrele IuDgidc mii. r .lcprada.i d. u: .:. In$ci(!ri vcaino$i. . i . . liianjcnul lnp Dupi!(n iis p u t rc$ i n n mlc . c{ ljltonLl cLiro iirudcl r tfr Ifizi' flnisc iir Ihsi o imtl.lc n a i : :r r i cu r n ar 1l piiiadenulpdshrar. duFiirnL!olidndc.piianjcDii1cfac oanenilorun marcscfviciu!Iitirld subco trol populaliadc rnscctc.d.. rniirNr Arc. trle suDt iitc xnimalelbaracvcchi.iitri cclri!al+azircu o cantlhlc rlrcciabili dc v+nih {c irrpc au doFlci MAcuhLl nn nlui+li. p c cr .ier rnii chjercollsLruicsc capcane de lt:itnsc. d!pii o 5cw Llituti{]l flosl' CcL Di..Dc fapt.i'.nda rihnjcrul i\ird{vx ncrrri d{ la pici.i suplirrnler. .n..5im lnl: n.t 1rr.arahnialele includnn l g spccttude forme col. murl' nn c. atuncicandvor'sllplcccin ciutareadc noi teritorii. VS. Kffi Paianjenii Cei nal muldpnianlenislLntcu1ot!l inofcnsivi.duva neagri fc. lup+stcun !aril. p.ia.P[ianjeniqi Pd.Toli piianJcniipot si pioduci malhsccu niitc glandespeclalcdc Ia spatclccorpuluj.n. cunraf ii piianienulcrLpAnz5in pnlnie.njenul siritor slrro de. crrc au :rpirut pe uscatcu cel putin 400 dc milioane dc ani in urmii.ili l...pc carele til1in1rcpicioarc.nii.a$ o tuusciitufi:! pcficuloasipenlruoameni.tiva. kly'_.riite\d rinuridc nscorpioni si divcrsclctipuri dc cipufi.crc diris!r1. Frenlcnul snril0rarc o Ycdcrcloanc bun:i..N'uLNc fri c+rrii rjuli Ilirndri. Piiar{cnii lolosesclirele dc metascpcnttua iSi inchidccuiburilc.:.pcnt. pe carclc minancii. {.--{. O sjrgtrE fr.poralc.Astezi. }cridci..crrc includplirni(.pentruci toli suntvinetori $i sehrinescin prin c -p:1.DoaI cli.darnu tolr constru iescpinzc.dar in gcncrnlcle:lu patru pcrechide picioare$i suntlipsitedc aripi snudc xntcncCtle mai multc triicsc pe uscat$i vincnzji nlte victiti. rr r .]r liiiatljL:tnrl rap.ccoadlnr$ lingi liudI.rebife de mrjofnarc! piianjenilor. dal clc formcaziiun gr[p $cparrt d€ ncvc|. !unt adclca considcrstcins€cae.tcbrttte.rscca peni$to pllm$ute.:.crrc sost. c r r c i U .careil njUti lo g:ilircx p zii O drd ce a zlfit ccvF. se]1riiDcsc chiarcu l11icifixmifcrc ii pisnri. J i n r r .. bndietrul s e ff scolp1onl A rahnidch.u a prinr.

rc. Dic[ dLa'rj. Paianjcnul iiind blncascNNp{ +anjF copaciloficot.frnsrlc ti d. LDgnnc Tarantulacu genunchirogii crab Pdianjenul Aistlijanlcn sc d+FlascsTi htnl.nul. insccrcri miciviclil!i.lt cxrclc odrlri cn tuScitun lol vutritr. .l cdgl iri3lircd.llcn1ruoxrtcD.sc Lip.biinuii sc aIr'.az!.(i firc i:nh_osnb' slxnti lipi+iotrri.ichs colfislr.YiDtor htr Nrlt nitr+rnnulc dc crsli. t r. |c 2u 0nCc lcrlliim! lt . n rd s -a rp u lc n .cpcdcp.n!l ii sorlmt'c uD biiDrucilc I iDt|mit. n ic il iI .l lr1iddc KffiUv4' Plianjenulde licheni d L!) I[nNr: triLr t. dd i r $ u l i i .cci!c{n:hi estcrFril. u)ii.iicsc. m i. Piiianjcni*ib sunlmirroinclis sru rr{3ri.$ca ni i criorutlizninci tAniicind simtcmit*rc: I'izii dcisul}Ia AI). s crs c u t di rnnfut tlci.rro i ar Pulcx lrid! f'czctrl{ s'nlrdcnurr.urc pro!in drn glm{c!cdc lirgi g{r|i.nlcg l arlrlclc p|l1riucalofr in[-un numiiratoldc h c.'l \rizuirurc{sluipilio'jcnarc ui upic afticnlalPilidli.hce. unbrclc. Tonl. ccimd nu'1it)iiitrtcni.. fcntru (n' dc Iich. r pu!i. nlicr .critidc l1d)cn].trci. & nn c nL.Lrnoapei ics si !in. nn{{ l-+DcLcl+ Unii nnl. dc p!ruldc!. z F j dl Piianjenulcu u$5 .ApoLFntlcntl 1r .r sopo(r'rxnrC.E trinrr.I'a'o' rNlc l. i.* sli m{i fc vi7ui.snrl in. nl scuipdlor Pdianienul A+cslrii)iror.FtrilL+id ii Tigzrg!c pradi.isli.dxf ?.!dn lrc f.po rmc o imoblLi7.LocrliicLi .z.nd mull dc coaF coprcuhi iideti']( 'z' lrr.'isLnL d.pic{c ai+li5li !i scnidl rsLtrc ci d.sffi.Lirulclcsq n+mrl.nit (cscFtrzii.r j]. . prId{ i' sc irlorE+ c.DicstcLilldt.c.

rie.r !inzci. pr+si1ralL cu }fli r!|i iir consrmcilco piD2i plaii. 0!llai ir lbmrl dr fitnr. n$cptAnd si si)incurccjtr F:inzrlilicioasi.u ncolllin itl i la l casei. scoatepradaCeacolo!i p.dr.Eii$ peicc zim arunT!.s subpi.iL* [ Dysderacrocata AccJti pi!ia':jcni iu dolryse o.euo m$citurll cxlrdrr pu Pdjanjenul malas€ aufle F+mcialljdDjotr cu nitasc a..a sa vanczeFdn.hi. El stdin spatelc . !trrcru nu* sPrurrzuirn lrj nrbpimrD(Mi.s. Itiiatricmil d snrte ii sc griheilc si + Dri|di Pilianjudicn tifzn piil e prind broilre. hrrc. rci mr DUI||suopr.Iiilc fi rFe. scheletcxlcnr c rcm de larc.icrn! dc casi rcpicioarc l!n8i.:tc sr. d$ xceslDiiarJcn loarcsi le \r4ung{ rmn.lrirlouitj . sanjului r rop. al rorpl€a rcs.r culrietii Iui c.a frada linzci.n\.ui ori mri hng! decitnrlsculxl$i Fort€si +inriircascidc 100de orirnei muhdecit acesla. Di+i o victrrr riN ft ilropir.ulLrlrL edcun avantqrtuftcicifd rc apra lic de lemelli l}cnru a sc nnpefectlcn d en Cn $ incazul nDofirsccrc m ci carcii i ri ir pllsli.i.rjc csLcrLcoprn.Pdianjenulcu pdnza in p61nie Kffiv' ! 4. Dc fapr!nl.hidc lc!x) Piduchii dc lcDu run.nasrultrl +sccpr. Ar. i| l ' ..otrrhi.finer b.it f iirnid tunrb1|i.a Dncpetrlruca fcdch sil s{ oboserscisi il acacc Pd alanJ lenuLcu penzApu unga incli lni ln ni i lui Cr siniL Piianjenulcomrlnde casI Piiiar. dupacd.

. dt'rce i. cl.pc cai.fic il fa.lLfo.otrsrtuie\rc in.eturLtigxr'rli subxPi halr:i EI i5i .rsc oLol.al.lm+i frade.{- f! i 4: FI r4 a l \ add c It1! Pit AI aLNJ Tel ll l.s ip."Vd" KfY-. pLxile.lc lrcN ct . lqrclr t*c tn sc d+ . iil rcstle rcr Dnpi cc i ctnsltlrn! jr lonli d. \\j Kfr"i" 'sjf-r'l'" ". !r .lr d.la {Lrntriali Llor iDrriii casi. I c rL :if . nlil rc fr rltr or. i o I zi.lnvL.utrd+o ndDiiDea KftN-a.*l Linxul verdc Linul cn.j.icol. . (drlrjrii e nuit. 'rg Fi 2 i t t: i de aPi PlianjenuJ tlidnjcnnl dc lpi].cr hi !. ).apr:nv TibjlciId $(i !'i IrlDzc.I (. f.IIDII li . cLiti I nii...ltn cre \i du.t.\lc !Iftn lant'.!rc rn iditlost sl)ecil.{i(t:i irnri0! t+ fitzi..rL drcc i cn acrc. un vi:riiloi ncliv i] iatiid.!.i*.dc ri gn.n& fi .'d 1.?.stc srgu'nr !iii:'.d dc pc o itunzl !c allx A + o b! i vNd{rc. isl{PtlndrpariliaPilziL Sc rcpcd.p!1.crrc il ajrLii s. sin. ir.

o Lj Je lirc ' i r clipiciois+.tus+ p*te o rct+d dc nlila$cn+lilicioasi.rlx iorillrdi.clud".* PiianjcnLrl 6r ' ascJndcrn apropier.t(s. 1.'ors!n d+ -.rc I itbdornt'nuhri.inzet.nr rot! cc I Jntl.. o t..md Dupdcc totxls a stabitizdr. r m.. Urruldin rip.czisr€fii dir frrc ibadcLificioNc.ru a impiedicaevadarea -r/ n '.coe.rrsrrriesC erpcdtefc.. iN piiixrjcnulilndcsitl. piinzcr.ccnr. Prir.sa inLr.lDdnriicc a rcm.cctcpdl piciorc iiD fad Cilndo iis+dil sN xri|{lpr.piiia\icnolnni. -l Cjnstruireaunei panze .ouitipuri c1e I nllra!(.r'.\.iia]]jcnuJ sc grabcgtesi o multe f i sd o inlE$oarcin firc de panz5.trul crccui o stimti '_ r.re i.car. r.r. i r.tror-t.!retespinzeleFc crrc lc vedcmadcstrri I .il pc Dirzi sj rcs.ILj l. Idionj$ul spifrlr Lipi.rcie co"Fului.)r.rr"-i r . _.chi. nlnnrriipaianjcliitc\.cqtr*trlire.j.sti o tjinlr ix . LcJi...Carrtric.-. 1.Pdianjenii lesdtori Piianjcnulcu fali de cdpclun AccslpiiorLi+nisi drct plai la vidimil EL r.!enl.i r:ih.. re tolo.ip estciilrici.e-rc .1! Nral infii..lruda cslcrpoilc8ili ca o Io{tcir iri dusii in alti Frlc stLc n I pOarrc pLLLrne lin e c. jn st.oasii. nrl.1 . piimjcnut r./ ' esailof ror{rnerrc o nftr...idiEdrid .Dupii ce pradacste prinsAin partealipicioasia palzei.-\ /.ocul'lcest(-asfJ se . irf vicLim zhoar.p11n.a tirc lifcttc.n.crzi trri pufi (t..n.zr.500 de speciidiferite din ace$ripaianjeni.p.sc o tirsa nn+i dff.pentn!celLtulp.eorovilj(dq la gl.ridirrr .:' _ t- ?4!.r ca!c.e.-.. Pdlantenliigi aonstruicscpenzelcdin d.L..stiic .. dupi tuic ..i c.rirede rjlase se lrtar(j..un ll1 de sefl-ralrZ.e c lrizii.a tc srjrorlur.rncjel:.carc nu oste !J lllicior.. n!lL. Sc adtrugiol)oi .onlxr:h. rrti.-tntrc cele cunoccl. liMnd |l.Lr.M.p.lugi tcrhp.rl"1 I palndercd ..Ic de h crpi:rrl i numite'ilrcresar-duz<.DrjNianjehtrlsc rl:i i dc o defguli tLin ciiLcvr li'e.dcpiL.nSilnjen:l..c [ devenindur fir foarterczistelL.ir. miL.irrlr orice lnucale sauperturbarea pdnzci. inLEButpFccs dx.ri mr lL de2...'j.c tu5iescin toatii lumea.tp.dclinard st.e din Je..le.l..legl rre1jo2g.

*L l . $ ng+ lifi. r'i A. rp I i A .2 Lr 'z -t - La pinddpepanza i rs l. lrco frrLc s lc e1 1d . rcsc o Ic'rsrx Fun Phni cL!o foric.$n' oasl id Potiic!*4( Fl iLvx ciri eoinrtr.re ntlcxfli sut.\ ln n l i s iu nl l ( u r e . .er. undctst{ !flnsi d{ rliid'jj cnuLcLlrcxitcalLi l :. t ic io rin lie d i.corcpdits !i stjinriDdiPcw d ahoFude 30 c$i.a€ scltrita: cu ni$c ghcaresuPlriEnl(rc. i j. i. insrcli srisc a!€nlulczenr rt'.+u (ar0 st fuloiic li|elo nclifi.P. elirindu le!! ccl. L .picrco l. Dc. .ioisc alc pi +j.lotr zitodt de ldnli liivii. ip " " rj" n ..sul'rdlitrzdl crisri mai nlte tuc c e o lin lle lo+.liiLadnul efePa fi.rzcitisil scI leNca dc ca. ce.carc ticior *ndui . ! .ionsr DaotPilLrni€NL ulcL un Iiriciotsii.tstlilianjcnlcsitorr Pri.i. .l to [r eL L inElod nr piDzi...cu panzd Paianjenul Dlani barcxisti!ii un dt lrl deFarzi. fodril !i irinti >. .dnrr. ca cadcnrplFi.> . \ cumdr fi ccar xc+scl]! |iirLlcn.Cdndlradc alinBcacsrt ni e.

rrlc |1 r' uc x fi! - . \u an xe.niriloarccn rrtl+ piciorr.!.in general. e .tr0n( lLu.sehr. caretriiescin toalelurnea. ial notPlc.|.ri i dN+nLniF.f\-o .u clc ii lui t c(ici Icndx ti carEnor niiscutiilc sridlc.Scorpionisi alte arahiide ExisHAproximatjv1.ifd virirori nf iri.ai. N. liiDi{zi insc0lL ii.til.icscsnleDczcnici jrsccl+ iiDiidnjchi. tu vrcnc cc roluld.rpEizii.Tot din grupulafhnidclorihc piutc $i mirrusculele clpuge.atr glnndc!d)iro. r rl n { s s lru -s c o m r o ! adcuitu'.5!n rDgi.incsccu sangclcpislrjlor saual nanif'erelor strq Pseudoscorpionnl A. fc crrc ld toloscscla ara.incl-a rlrc '1icii iccte.l4producoc I m:iri!ti ti iii lcs coconrin (dLci5i l+lrc..st+Drclxildr rlmn pcroch+dc ficioirc Scorpionul cu bici (scorpronul flaselat ) \ rrv r. Irinii cind snnrdcsruldcmariFctrtftn sc Ktrq Scorpionulvdntului ScorFioilii vintulli.o. c n]dcalc \.Cipuqele rriDs:ccr-o-l dc.s iii Ftpa(our.din de+erluri peni in jungleledir rcgiunjlccalde. iafln_ Scorpionulcentruroid Accstsco+ionsc ascundc iii IimlLLlzilLiI)c sub!icrrc.itcvasittiuii)i.Ps+udoscortriorjj graDdc.niilorrc ld sol. rcoDr.hiai iinic iio p iric . pc alleanimale. sunzor. r dc rlc ad!! irrrila rs c o rDio nSl r Bi\cs! dr ubi.i" rtldt h bizr aozn 'ffiffi: wwrwn i-tr-v''"11.Arc o soxdiilurg| ii crlr ripm d. Mirinrr: 242 r4. S c f n lo s c f t dc luneil{lof pilt$onrc.500de ripud de scorpioDi. !r . numitjlln+orj sunidc trrrt n piiinnjcDiisohrlui. 'e Uneledintreele duc o viali paraziiara.iliit']tij tifliti. luline ljpuri de scolpiofiau un venir aiatde prjtcrnic tcet seomoarcun on! darcei mai D}Ll]!iau o iniepituri muh nui gravi decetccaa all'inclorsaui| viespilor. Ei scfolosescdc ac'Lrl veninosde la capi{ul cor?ulurpcnlrua ornoriprada+i pentrua sealiira.estcr[iiars.rideso .nlnr x rnndc irftdr.Rr {u 0r+r+stccunosNtr 5i n b r0n(lc dl . c. ac Arc prrrul}ocrh dc d pfrmt D+rcclrc Prcroarcj cslu foloriLipo nmr dc Ljrlpxt+irr.

nsliciDt$i senlmeltc aq.d{Pnc!rc i!icxrbcazi ' *tc ccotrui lnig:i Dc obic€ir+rlano(P!:n. ti|o finc thl.UnElcsPscii lol si ${nsniltrbohnl ulG #1 . tdilcLr dqruc ooile pc soi.ctc.jctrilor.litlif in caresc hiincsc.r putemi.sc cn sinrlcLe {r.ptsliiior !i rtf lileLor lle stN pe o gazdiaitesd siplIrniDi.bnc Pnnsccr. Ad.lc din to!t6lNnc! []s s.Motcdilc1otfecdc coDlin carecrxzxxziucl'r sul$tatrlc ir slu Blc|gicc aslrn(dificul1at.u qrx'. 'ireclt Cird dcFniouilcP{ Itiminl lrrvclevor .Kff*' Cipupadb caiifea .c... L Rio ro {g e I r_n n J (t uirrF r itaTe sffi Kf)^d..\indn-s. Aroslt cil}u$clriLescD .trtrllarlz'u +arc martrse hin.otcd coryulrotund.xbrlc lor slr iorti Frta. di cx lsmziti ai saupiii.Lincs.LUn piplituILD' plin sitnFl nr pdhciprl d€!t €o4). rrp L Cipuga Cnf$clc .. pcntnLn sitrrtr dcsti.s. iDScct€lof I€nindtr-sc{u lluidclecoryonlc licle Lnrcsc g:ircsciirPraiuL cartric.:cu ninu$culii solTide 1il a )ii1a cu tul nJ lenul )I 'oange ricxo1 Scorpionulcomun iti t:sc$r !rlor S!ot! onnlco. l:i ilL dc oLLi in sF.dc Fici. Q vv nLl. o'n Cipuqade praf hrinridt{c o tidtll indtpeollcntS.clor. tnsibilL ornrcni rcstirilic) ld unli c!u{ lEn ui ds ti 6n c e n Aduhi !rc a. l.ial.rN $1cle$" rr1:Frc utur ncar.

cscr'nsolurik d n loxli lunea Eleitl pcrrcccar mai rn cpMlc a v'chi nr liha lSj io5 Li $Lfrdtulldoarnoapterstr tc jn lrin lrchc nNdi se hrtrncsc cipxl cu trunzcdoarlesiu cu alt fia!$rl v.icnlcze.pedci ii p.daLs-oadalLilla !h!r tcr.:hidc piaioaic.Corpultuicsic fonnrt d'n l3 sc!fl+nlcri ifc ? pcrc.n 'nicivicltri @sD@ Rtultqri4i: ! 244 li iDrirxg{tasc e"*. Riinelesr nnat.i piirnjcnii.dcr au mult mai multc picioareti sunt lipsite dr aripi.licu mrterialelisrtc dc anitulo.tasipind in sold camprrrilor.cum .eyirt:imullcaltcripuri Dc IAngIin$ecre I. trurai8r lliirtilidl: .trrtr dral l'liduchclcdc lcmnsc jnrud{Lr cu cnsra+cii.darniinilncili l)iin3tri. Ca ti inscctelc.dariu arcco. llmaxul sr alte RAma ' nevertebrate de uscat si piiianjcni.til^ *t"*" .rl.tc si sc o. de Ia jungh pini lir tundri. milipcdclc$i centipedele sunt nisteariropode.Crle mai ftulte molu$tctfliesc in rnrrcr dar oxisti fi specii tcrestre.f.Sc hr![+rtcin slccixlru phn14vii fi ptrlrczi1.Lrln':i dc nrucus tidsllclpo. cum ar fi crabii 9i rrevclii. Rimele +unt rude cu vicrmii segmentatidin marc. Tostcrccslernimalc sunt comunein toatl Iumca. Adc$ca p0t fi confundatccu ni$teinsecte.cum ar li mclcii $i limac$ii. p[durilor $i gridinilor.Scascmdcni lacwi luDccoasc tr trDicdcin lnnt!l zilcj 9i uorltca jcacaasc hiinc$ci cu plantcpukczilci.rPlduchii de leftrI" sunt de fapt rudc cu crustdceiimarini.i: t@/r irur Pdduchele de lemn Marelelimaxnegru LimaxuLcstc o molusci Scmini! cu un rnclc..hilid cxtc'nll ToatcDolu{1clcd+ us+st tmdnc Dlcus.ele triierc ieste tot.Eclal. dc neverrebr:rtc carci5i pctrec r iarLtpc u!c.Creaturi foartc reu$ite. pe carele gascgccu @@& ni*piadrro: rrrtroi4JLAh*i{n D. Accasliilrbsranlil iL sjuii |'a hnlx s{ nu sc usu+callt dc r.stri!. Corpurile lor se put uscl repedeIa sorre Fidc acecaacesae vietiti sunt fttive nuftdi noaptea.dflr i$i petrecvia.eacc sctoarc @ss R:rrpindnF: in infci$ Lunr Dcnrmircr liinliti.{liscdndc.anitc si sc (lc!lRsczenririor LirnaxullasS pcslc r0l pc uftdcmcrgc r.t | 1 I lvlelcul..tr ii crabiiti cf+v+li.

t .cscFc slb Iicrfc sru s{b coljx colacilor..Ul.in!r: rD.:al.jrlorul liui .larrzii cu.tus Milipedul h ciLdanr chtr.!r moalc.. Iarc pc oan o Mrli p+ spltc. mi{i ric(ili Ili prirdc p'rda iD ghcar.gchri. dliri MeLculde grfidinl Divosc lifn'i dc mclcr sc Btscscnl torrli luhod.circ Forsii injcr:!c2+ olnli 1.pi. l5 ?crcchidc piajoorcti ramaziiinsccl€. ccj Lnli mulli nclci iii pcrcc zi!s li lntc'io..rsrc !4n r Dcnn' @b R!! iDdnrn: in.pL. c(t.iincs{cu planl.rl cocliilici a sc lrrilli ti ics norptci pcnLr'u cn rl{nlofoiorscEisc dq.ria3 h' nr Centipedul C0 ipcdulscdcllasruii ratiidpc ft|. 'niLit]czij ccrc -ffnu an o mic dc ti.pctrl.!r s(|lc Sutrlfiin(qlcntc. o t- @@s pioi h.i sc as+und rnlr.lc$lc o rscuFc.sru in lnlcriorulv. j ki.ochr|. tio .iolrc mai nrlt spccrL tu doar.nici.tri Mi.l Dcnun|nun in'lin!i: /rrrr'r l4-'i ! .ca rl Iinaxrh'i. T0(i a! u'r c.iof rusodos pc un slflrr d+ mnc{s pt crrcl lroduc s!'t.u @@ LrrnuinnB niialllicil: ail.@s M i l i p ed u l blindat Drtrunk€xgiin!incli:r'.earcsc h. p[iftrj+ni!i fllt.

0' IL-txd' lilu vi!ra 'mtrcrftj..iralc !crisoti lirc d!r sp't r.trco:. rpu.rlr. r\tro coclilia!er+clre ii ur ricror scurt. c.meouzele$l specrile1nruo1te ' ^ I'. { lFl <lcilisi C i r d i t r dcs.x rn.ir'.!ti I}rrs..oiciLr pici0r s.ori . r l c . Acesleplantenticroscopice !unt consumate de zooplancton . l.lrminr abunde'rtIpitru dc pnn.ili lrri.n nfiDiftl p r rl)i Prind aninrlc cnrnulL crcvrtr' rr dr.nlr.h idco ch iLii. an .Si lentaolrlc in0rmatcru celuleurzic!'rtodr. cr p.crabii $i nrcduzclctriiesc in toatc rcgiurjlc oceanuluirdc I{ flptlc de suprdlJtl p:ini lx fundufile {bisalc..trn l{ i!. producind o rbundcnti dc lihplancton.iDtre carc scoicile.000dc lpecii.. Brahiopodele ll..n/il +! dut.ixnLnrhn:i. ! lxina fiind rcti rt. c mp r i i n.il. nnr:rc fi s. Cel pu.rp. r l r t hr n e i' . sLrt ncurbnrLcnnnisnir d. sc dcplns.rnici.turrrtt:-.dlrl ednltiirirnin irlr'uD loc. r. CelernaimLLltc aLrun corp afi c .picior" cirnos.tlorul unui.Ele rFat'li]1 Burctclc $i ancmoDele rurlri srrt |: hlrccrl+ mi sispl.tin160.: lanlii .i.tubular." cc sirrrple. .liY 550DiL:oare d. . cp'rprrsa lr..in ( fc n rlnnrl. ancLli.c.tc. unu jrlp n-fc n_v cl!-r nurlrile c r c||L.c1oir.Aiei. tJurefll.dc .. o -u lt ri.c:r E Ihil+ Rliql:indntI: o. n ic i l e simplu. Cnetolorll comuLr ld. ln . 5' I I ' . r'jr . Eie suntnnimaletralshcidc.f . de L|ra1e seanrinecLrni$IcplaIrte. Iadcnlc ' i. \ r f'+!rcr:. ir {hDrtiin I r chpddi de.Creaturimarine e langi nriilc dc spcciide pc$ticar triicsc in oceanc.st lip dr c.n g r L p .!o.darplulescin apclede supftrlali.rli ietrr:cuhir)+ol:icilc.[ni.pc o stinci saupe fundulmjirji.Iif cnctolorDl @ Mrrrrl er: :5fni [i l i tr $ r nilllindi*x: ?+s irq rl! lri rnrn*r ci 1or{rtrx tr rrDdd Ddrrrriftr tlrid!jri{i Jotrarr* B-icri.nnimalemi[uscuhcare plutc$cIa supulafa apei fi carc sunt la rendul Ior d:incatede aninralclcmri mari. .u. Brahiolodclcsuntcrcatui cu coc}ilii.fc. .ornulrL ior isrminill. .r'. a u r n c .Apclc ((lc miripopulalcsulll crlc rllarcin unropictc]t $uFntefei. ai nalc cr c hiLcscpc Ptunimdc ipronnn.iL Acc$ p. lrdencimendc 100m.hiolodcL!.r' mul! planLe decetaDim0lc. $i Cte r)c fele o re.rs f.+ .are seancoreazide stiiDcisaudc fundulmilii cll nir.ri:)ari . cxi$ti $j un urir$ numir dc speciide nevcrtcbr{te.!nrl rranslnc:d. frnaLnrflrs. rj |rrs rnlrdli coralul$i nrcduzclc. rurd. FxnhLr sc L. Lancle lor inoat:ilillcr..dtrcr 5r+ijtnrrl separat.t' . ti\:lnnt I kd lqteh i da I i) . .

retu lcid Ancrnotuilc Dar+ffc asF. p-.liiixtrliPn.ii lLu1etlclr Rr sDccilici nr coLonrc. R$pitrdiei: rPclecrLdtli t0P&lc flomc.tr l1iin!ril: P.ir? :lP +tn . si Dai! d+mnc inccP€ si c.drr fc tqtt cstcun iin ocEd{LcArLxtr1ic.c Dcidfl isn rtiift in..!in Coralulcreier Comlul{rei€rsc gisc$c .culc.!: FlF.Accst+ccltrlc o |]lorcj. nmrren..l tisc hraNtlc cu ahc l)cnnnid.sTidc n'aLnc1 D'jndr lle!i Dr['iflr tltriL!5 cD iDiDii]l'.r!.PcFirlc hlinirorillncilcsrerhnsa.i ltscrhiuilonrer+ an.dcseain qre rdnn{idc 6_12m DrnuFL. iliitr!in.Fi€aL.le sub foim unol cLrtolcii coloniidedinuscul'r .i: ri.UD!oljl nnn$rl gRrp.csnL.n ar fi cat r{rca hEneis:u Ancmonademare Meduzapurpude lcc$ri Ca nl|ii)fitdtca_rnedilzclor. onele. uehezl polipi. lic anim.'tt* Panade marc Fregata oolfugneza 'rrgat. S+hcl+leLc Mirihqi: cupdxllcm. re ultcc+luleuruicitoarc N lugilc lcnt.c!o.c$i poliplaft un schel+t loincxzi ba2a fi .el rnar ILl iru]LLi n[s|lMnarlnord .numircPoliPi. lierat.rDltri Tlij.

.a pc rbdomcn Din oui lor i.ni la sasesegmente.EL iti jntinilc utoftlc pcDtr{ r g.carc de enleneSi cebvatipud dc gure Dc rcstLLL Antcn+lc ciclcr+luidc ldancuri sunl. hrini'F du+c cn vie'ililnoair+sru mu:ibuidc.multnw nari dccelofic!'e Homarul DrruFirF t...LIicclciascpcrccl.le can t€ cari cu.hid la 1All.l. \' Gdscacu guleralb (ias cu gtrLcrrlb kiicilc fixalii trin pidjoflLl{i ii+ oriccobiccl thrc e ii Dm€.c*Dl tu ni. Jb d o -n cn . dni ADtarclica srftr.ElLEivbu!rcni.otrsliiin noluiic tl ctabi.h. flininqi orirc nrtcric noa ii ri in rus d+ !$rrczroF.darcci mai lnulti crustacei hiiesc ln finre.Nrc o r j poa L r n p : r ..daf matte! ise la vir6tollfc-ii iolo*sie ck$ii trrid$i lclnru apsrlorr tia rutc fndr.1(s Izopoduluriag Rt!ptndiFr: rc.llcdla in!sculc de hr0ri din rptr I)ani+ule Iti'IiDdirm:. rrinc!: hDlras in tnnrd lilci.carc protejeazicorpuLmoalcdin intc or Crpul cstccr:rnstrtuit pe caresegisc$cdoudperqchi diu p. D. cr:]bii. l!1ftod obi$nuit. fcddr homfi dclunc m'ldc $xi.niilungidcaiic col]rl. corpulul.epc s:i sc haDslbnno nl 248 |!lltri'nctr:12. esre$ gunoiclal iurdrLuLf ifii.Crustaceii CreYetelede ad6ncuri inb:ecare Existi aproxinativ3L000dc speciidc crustacci. +aE rff tl(ih slpnfili rimp dc citcvi sllttitnAni Apoi F ro.dcl.:irdiuii$i crevelii. pioioarcle de mers.i. ) luAin.lbp.i rtliillli.arc tr:ie*e nr aF.csnrLde n iasii |i navc. i n l o rn cc .islf.l oiil lnsca+u gulerall!+ilc !i !.c Icd:.srlt Admriu D{auhnH ltiillifr ci ll.ri lme ascn$rioarc cn cirvelir. hclis inll o co+hilio CorJ'ulesre fornarEditrcincislnntrj. sc. .AcNtcr scds.llu.|)rrur u.iunlr.'Ni h n?in nxuDcri+d ryclorxd:ir$i. at+za FcfundrLntuii silof in. vdr. cFc.idc !'aF cuIlerlp. Rislindinr ?iDaanhdii r .Piduchiide Lenntriiescpelscat 5i cxistiLgi citcva speciide creveli si dealtespeciide apir dulcc..l!a} Esrco (di ! rii epnduclrcLur dc Lrnn.5. trccslfttrsraccli fllfc s+lKude in ciirinuilc din stiinci.[: nr1'r.cfllstacciiauun schclctcxtcriordur.unde!dnde oricehnnai poltc gisi De aseDener. Anlarcticii.

Ln sire. . dero in r mrrLa se n.crrc !e caraPdcs nrolc.rcchcdc PicjoaE.Adest mic cruslnsuhilctlc Ps sub llhmuilc cu o|e Pulin adinci' nnnci sxu inlfe icrburl.in un! cc +{lc f.Ftrmmlt Pr.i: ftgrls .!u i corPnl. .iIc cd tlutonrl.Pasurul smc'deoscbircdex\j crabi.f+rDcl+ft anftLPoo din ldror !tu tuii inrr o Pngn Montague Lanqusta Dulr maL La triiclcatro Platot! dccircEbiisauIn arii subitre ltembElc d€Pc dbdomtnsunt inol.rcj&i Riirntndi*o: oclan.cu ajutorul Krill-ul antarcttc k'itl ul rc as!{cl d.^"etc li rc bran+rr.$1cucr .)ie l€ nlffcdzr_din r i htrrjdlloi. cc'cplncrlira nrunx Dcr$rumulliPc$. erssau Ioloscsc d€pc bn* pcDtruoduccriahrxnc!h 8r'ra Crabulcomestibil A N$l[ de l'ionl blDd$ift o ltiinrjlici: "a'l& Cc in a j n u llic ra b i! +a la!c.losjteDcntrtr La. lani b pdro nilioinc de oiqmPlar€ dc trill KiiU ul csie cxlr€n oe idxncori osttrtal d+ rSspendit. fe t.u firoPlirclon\sLcu mrcl cf I nrmal.atc ta'nd in cochili^sllndanxtda dter rietilj.Lc$id 'c ornunriEi rtitnind: Erl}hdiri' Amhpodul M[!iEc!: PiinJlx L0cLr ft iii]|ihtti(': norill Attintriru' nrnu'hirls ttiinfli.ir.er*hi dc pisioalePtiLnx Flrcchc ara clciti Putenlcr' lolosilipbtro sFrgc ^ cochiliilepinzli.um N fLu nelc rarln crabulirc cl. P*srLft nu drc o coclilnr durfi trop e Dl iii prolejc*7icoryuln.i bu. -r)r .nFlcdE pLintesaucu subsunle annndLicrcfc Ebdonenal€ lrcL p(rcchL de Ficr. .lcnt u PLngoLm iichiar Fcr1fl bal+ncO balenli Lllbaslriloaresit ninancczjluc.careco$sti mrcl pi+ioalcsunituoL sFnc\ r_fttre anlii lrilies.Se hdnc$le+udr.!m p.

ca la scoi.iin siNn snuroronL c. ri t0!m h'slnt D.rxEt. culn ar fi caracati.corcile. iD.ecochilieti Dcschidcr+! corlul pr0prLu'zis... corpuL9i picioarclc.rhh suur+ cilno. au un corpmoalc. b. '-m cefalopodele. p+ctrDidele sedeph scrzii prin inchidc.trotcja1.aFmt d c d lu i c o c l)iliiliri.rro.Moluqtele Scoicaobiqmriti Deli irc sflnc si . orxM .calftarii li nautilus.molu+tele nu o coclllie d$rircarc prolcjcaze lc corpulmoale.Melcii Silnnac$iitriiesc$i !c usc. !c (m lc iillrcazi:din ali Apa cs(clnsi i! cochilia !4.r}s Stridia Cypraea cervus (cdprioarade Atlantic) Ac$sli mol$cii esteunmelc:nrun cu o coch.pii grorF cr ficioar+lc.) codrilicicslcprcsii.caresunto partec. aDei !ipropds!rcr nr dir*lir opusi Stidir.imoas6 { corpului cu ajntorulcireia mohr$tele se deplascazii.liclbc*c iaDonsii.atii cu 35 d.corpulseinpade in treipI4i: capul.La celefiai multcmolu$tc. r..dc li!".csr+ !iriLrilu !!r dclchi tlineddvolhli 'l +re d€. d nli Pectinidele Pedhidel.ii dulce..$ire.^rc u 60r! moale.) trer ti nt'-u! tub Apoix.Ele sc impartin tfci marignLpuriigasfolodcLc. N flndul ori(iiLei dre. rceasti s{oici lriicirc ingiopxl.i.dc do!i.i+scde cexhLdpaltc llxrstaccLpulin 100000de speciiacllLale dc lnolustc.tru'nno tli'!ifici: t:{. Dc r ^1lrnr d rur {rjintjtuii: .:ilucilclc dc plant ii anirnal+. al!elc.riiliPicio!i dr !c .darfiajo tateacovar$iioarc a moLustelor seg:lsesc in rnare. caff{4cr2i i.it$i in all. Doluscii bilalrii.iiis. I t.sci a cocbjUilor.iide n. Ap+ l.feldngtrc !ihinni {rllrcjfiint.rifi cu anlaua ri lstfel lnnnaluls.st u lip d.!d dtslniiuli.s€bn€dr $oicile fl crrc se uini.catn. Minincd hi.tele. in marcalor ftajoritatc.@ RErnlndir{r:iordr I'arjtislui Ril!iDdinx:.idr Llrrn{cstc p..are.IiLii Cafi coclriljilcscintlcdcsclid.Sprc dc{sctiD d+D joril{lc! mcLcilot cilsqn poatofi acoF. sepiile.\ ririnrrr iili.o.carccollinc gura$i organele de simt. c a ! cs r i t linnteripiretir rr$cfiilulcrnici.irii.rfi.hEi! nl m.cumar fl mel. port€canufla Dri bre (Mrntanaesteun strdt $rt1ir delesutdnn.insjtio p.si x coLrnlr.darnu toatc..

Lx ir o t{i.rjLi..r8i Lnii. s.t.lo :.i rl nl+iti ftLtnf.t .|.' .. ..rl:!c efcnn co+.z P ztlt .{cr lritrd Co!! ii' ' r{ .u gu P cir(iib u lc losr s x L d a r l.ln!tc.fi R r i \ P i r d u e o e u i t n '.ulclof !.iu^1.tnL tsc'rrid!bral' ' r--*-.' .L ': Chromodoris i ftrr$ ri i tr LLsr r cc.'ttf :5t c-.i c! rlb r'.hitii.1. {r$rL.l. xjtrti Ili !ilrll..ic t|c o tclcLhedc !L. luemicr o rjrLirsi n. hu{1idlr n L c n s Lro \*-J c1rt.. Ft o pc.)l$trlf nulr trlr I -\r".\.oa.urcl./ rrnLri!({.hil.' ..trlc..ria su d.LLd.'*-****- i.. crt l.Nlr.lill.: o f!|gn nlt bfrrNluui llecar+dur ac. i..l.l. .r.rc4LrLLiiri miIIr t-\ i .xi.r t l dr Ln. sDdr'|[dtrL MelcrLlrnariu purpLrnu Itirlli n! ': rrria:r ^ihrrLr . n f. hrintscrr BrdP. d*Lorrri:.in+ r iio"L!' D.:ra r ' ' .tli emDci!(lf .. liiic$N !r nrdntrlc nrsLl)ar(.Lr..( x.dilit rfirli.-"" . crnr ir ir lcoicilc |... . r oQ i. lle r.i.ic+l'r eir.o comuna.olor t AcN. rlc tc. *.wr Lnoltiinr ind:r ..nii..t.r"rcrr. r rjjnprlri as..lill-...nLr.sdr mclciiic r.n./ a pilr(.nlrudc rh Adcs+trsoftriu..nnlrirdr sc nr criti(rL 5j ir..r {' icnitjl. r i .rmiui cn tiJrc.1. Riiiiiitrdi... i pi.il. Ltrdtr sr in lf irciixl fuitif(r.I.LsLi i ap! drf coD psrilu i iirxirli rtc.] rpclc FULtr.[cr'I i].ig'.ll. ieLr dc afii ltr :/--" ' fi r..' 4o n u d ib r a n c h i a lrl d:i.tstdrtr c! xn ludrbrafdrir. Melcul triiznet Accsr clq ri3'c xr o c.r'l"i_ii". Caracatila Lr:r..idr blnlii in fonn.m )i nn md.il::i.'. niidxtctrLu4 Em!. {jcrilri I:Lrlica.4i t! l rd drrr p.. s.. !i{ [ilo.-. dc pari l]{ sp|]rcS. Dlqnnn{ )rriddiri: 3'lj.

lcii supiitrdde s0Dci VcLDulor dusi allr:rstrcF Pindc dur$xrile ntrinc.r.nt rc Fn. lcntru a re fil1h ditrd!! lrcr td Mclcul cu dungt alba$tre FJ Nu tolim.!l sunlloimqledintrnfl nuid lipl+ oi pc csrcilrrcducc o glmdi Accs!tlujd senrrlr.tLr$ llnt scoiceI l.ol. d. . fi+ fic (u algciin duixtua-gazdi.tl F Urt nrclclnL.r-!o.|r dc Jn. Npo'l Scoicaarcdouiiju Atlli A€csteo stN in od noflml iichis. {rcsrlrri -".r. inco:'lunr c sLndcilene ia 'inm. in ipropLc'€r riftnlui M€ldl sc hiAeil.ieStderltc icliLti Acen. care1. dm scpot dcschidc fi. rnrars..iti srnnsd. E .tLat.caLccts+ !e *dh..trLei . Iiindul IrrsuntiNoitlc d+srinclsnr dt iundnlllli'ii. {0 pliDr.:1 ' F rctecnr. \c nrlnesle NDt.r .1. irefi.

fiecaretennillatcu o ventuzddiscoidall.Ui. Toatccchinoderfiele hiiicscin mareexisli d. l7 tsmtele mn.rilsrb noroiulsa( nisilul d. sauiaeftlti.ioarclortuLbulnre H.senahtenrirc+lc Clirrl adnrlului esreif tefica infcriorrii a disouluiSrcile{aryc r loLos$te dc bnleleeilL S pcilru a piitui{ r!'c' crunaceirrllrc vrcillli An} c R:irtindn.. rAlt r1110. e hrona.intr-o parte$i un anusin ceaialti. demare $oarecele ln clrdatonneiluillinuF. c! loFr. cum ar Ii ]ililorilc.e n ' i.incet. c !.1fillrcnzlril. na. 1'|a1c1+ t.. s+ar+ cclcd! mrc cslede fafr nn lclil. SoiEcelede nxrc iti pcrrNce dF( p{nc r ri. darcei maj1nullivietuli hiicsc in mare. +m i daunsp+cr fc blani riii iNpni nun+lc.n liori DttruniFi sliin1ifti: rilorg lllr . stelelede marc..amn_ialiln oe'{.iii proajcrzi pc a cii d. de rnare A.nrncslcaoo tcn't n. D e c idi e vicr n i scg r . nllcpriflic(l+cu xjuton lR pi. picioafetubulaEc! ni{tc d [.N tlli+i 11.. caretriiescpc uscat. I cu cu p x rr gu{ rr cenrN ili.ti&- N .:ui grupurimari:crinii demarc.a: 66rD LA ltnLir 25..castravc{ri de mareqi aricii dc marc.Mldte slccii au un corp impeftitin cinci sectoare radiaLc.Celefiai multccchinoderme se deplaseazi peliciaarc tubuLarc.iofltiss ih sridcn. nnDoki\trindnicilor Gumanimah risc ani iu pric{ dejos r cofpllur 9i dc cnrcidiDli. cu o guri.incbtru]i [. lr crinuldc niarcir1i . pcri d.Ziu.eadiYielltc !rc un W. :ce iricislru'ncstcca ascnnliinrccif.Viermi si echinodenne E\i .drr n.!na esle lr+culi nri ikl]rrtc t-rr Frlrri i.2 fi.iDar coLjxrlr0riirili Rr5p8ndrrc&i 6e./ra lepilungi Crinul Tcp. visrmu ldrt{r sulerl. p+ itrndulapclorF(1in Ariciul dc marecu Arhili+{hiia alr MecitEade DLntrn rca rriihl i{il tr/lir.r. lfiprelLnii cu binutii de Lrare.Toti a corpul divizatintr:-unnumfude segmente.atlea iet td rc hiincanil cu aLgc.Ci'rd sehilnc$lc.: ]eDture.t i| rpr olirtu l :I\L 5 0 0d e .i gd nEodi.ca $i unii viermj de apl duLcc.lnrc ci se nunriri $i timclc.l Steaua-qarpe fragiLd r\cc{sllisrei{re un coi! cr:nkalin lonniide dir t ciici b(p lu.6 .l Rilnindinr:orm . cu.

dlc th.ViermeleperiedePraf Bdnululde mare Corpnl acstrri rlcnDe comu qlccraculdssti dc :. dnr rdnnc h'ana ajuli rnirnalulsi Rirlindi'1!: ioilul o.nferioriiarcrLru' {c 4arc ti. scolli mnsul. ::ii' .rele tubd. ."1 i RirpirdiNi: cos.ioasc.car€ palolo Vi. nnrdr.rcIumlioncnzimnul|an.i do ticiorra nbll c tunuscllo. rnarinc.!!trtr1 ^llmlL. Pepxnca. Arunciclindcst ftlbursr. inthzindu'scri conlracdndu_s+.alq.\lLitrrlcuLui ti Frcincului Ri!0indn{r o.trc.7 ci'c-.ilaF llbuldreutnuscuL+. Sotulinc$cnr lnciprl ctr clti licnni '. ni.t Cdlravclii dc maF !'nlinn1din dc lnarc. i. cetliji a|)cadiinciAro par lrcr.GnL h S-ICastravetele de mare . dc r). iLrcoLrjni cafcDduniihnm Po lo$i Iungih+rco.. ln ccalallE 'ardc rcnuctrle ari guri.ffi IlI Steauade mareghimpatE Coerl li l)$!elcaccneisrclcdc m$e sLnL&oferilc cu slni an Subfieoxrcbrq eristl doudlmn ilc pi{ioarcl{bnlF€ licio. rlc ncxibllL+crr Biiulrl.drr alrcorPul cu sr+lcLc hng.5 5 z' . rlc .d.chidc tcntrctrlcla cal 5intrlLcflrc in l:onnide risll dc a lungulcoLrului.' rc t'.lnLui.. ubclc F4iltrlc.€nn €ort lplitlzotnr form! de disii!i o codhrlicacopadlcu sp1'iiscu4i.c cjcctcazi clsrravctclc dir aius fiLclipi.cst !i.!j.rLiilIa iLrrr+L+r'b{rilc $nn.rmc r'diclto$b Pr. sjnplu L!utrul din caticl. penhucx slsrurdc nare si sc in ciutau prilziidcpLas€zc .c a.ermele r\.l.1.

Crnorii ?i8li?ui.nre se!.rnshlicsc Aiele cuiburicomplexe..De obrcei.. de![di !{t si djungi.indaL.d djn otunsi 15S--.dc !D\utdinlibrc r.curuar'fi un cuibde pasdre.lnscc-clc cr.pcntrupui lii pentru depoziLarea hr"nei.t ru CuiL.dr x.In geueial.aln cstei}isiri rr:lrnn de cltlitol ldri rilmuElcsu6lri. .gchlc arc imrrca in llmpler.sauun iac adiposlit.pisirile iqi constmresc cuiburidaarpcnhr pcrioadade imnultire.inaLlL.iqi pctrecnrulttimp iti caselepe careqi le construiesc.u eClFo! d.De ceigi construiesc animalelecuiburi? egimulreanir:ralese descurci5i fErdcuib sau vreo casiide oricafel. viespile.! irinuriti fiD:int.saupoateti pur li simlllno savrtate nalurali.N irrn.rru. furnicile5i termitele c.Ibrnelc.r bnnr pe. cr. Ccbtuij sN coNrari.Cuibr le pot fi ficute in copacisaupe sol sauin vizuini sub pimdnt.ir.Ulele rna:nifere.Aceasticasd poate1i constluitispecial. so.r Cieo.scun riN.r virluLrj plecat.. Acesteapol si aibiicamere specialepentrudormit. u.rn ar fi .CrLb . DiMoi.r un lacni.cuibul erte pelasi.!e flr. pe. altcloconstruiesc sttucturipe carcIe foloscscpentrua seadiposti$i pentrr a-$icre$tcpuii in siguranli. cun ar fi castoriigi cii:tii clepreerie..

+sFoorale pertrillr. Muru.hcsrc.intLtimor Je 50 ondeNlpft solului Apolhli. iadmic Fuz.nhsnarni dd ^cc+sri6r colPnoale nuDir( insrit€lc tcrnlto. .oiuleselonnd +ln piDlnt .pcnkuo!i !ilenr! pui.idn. !l turt Lr +d!inc4+iernDerilwridin irl. i vx rcrc$ slNc(fi globuhi cn drrineliullr mllilt ncrcc$c.l..t Co$riLctrttrtiltr vcnllrlj.f_mcLa!olncclul s€. ua hbjrnn de mhcrL $' mr. pini ciad vr rourj \! codslru'1rci o flilfofhl L.r cu feslele t nnit€lorin idtrno:ultuiseaflr u cuibfoar cornplcx.erntor cons(clc!@undlpoe tc. trs. dc lsrbi sa! Ir nz.dtc$ nLoepc s.trutri !c gssell4tuiDirrdecereil. Ma in j!ru] tLtjr.l...rioLi0 llrrir{ ddccprabilo.orlini a.

135 Bssr!1c{i81cu rql hde I t7.trrl i i t. 146.h atu.ii B Btur$ Index d. i Br+ ' Nrtr rL r+ rL L LC n rl i n 44 n.l 5rcr5ri r'c$csa dc bniti I 21 Erorr.rr.odQ orriY(ftrL &nc t5+ Br0iica pilhri silirrir l5l EL'triilloi sudatr .Lcffdi iLrlitt 3.9 cxtrsnrt . J .lit ilbim dlno:r d.(o 19. r6ii CihrsirLiazbnrftorr 2lrs.u or! :i.4ncsi d{ Lh!{ crFl)llubtL l!rur$' olririrnrc 150l5L lrufiri llq. pidur: l!'1 in(o$Dr Lr!D.omi tu Fnul i l annclcoDfl cr gll. i 1 ..f diti.xdr Sx bed r?7 n i b u i q L d L [g irL b r!Lrq l 5d.mr l5r B . t:7 Bm$atcs.r tc*ors! d. 160 16r.147.rri cu gLrxLclad 253 .! r39 Bitr$uldcNr.2J6. Llo. ILUTNlt8 3ibxnu e.sc! .jtrtuh. 1'17 3'031. rodulpn.r!a{6xd tit}li r25 Cioclrul c. corrtrlrs anLrrifl l!r.L5u'i!5ror5i dc AimLrt2. lturca 3fri.rodl C1trgu'rlph.roicn r: .

ul d.10:.102.1.!Ditoa€tr fl ccrtt tiu.nrr txlar Lii35 a m ro d l l !L d i N LIlI $ 1 9 .D dd6?. & Iecirin{ linnrr :59 .l :l l F CrccodiltrL tttr ae${lncln Cttdicul'. Lgl cil. lrusurl dc nft Foir iu bl!D3 sull IDci Ltio.1l&. lr:rNitrisr riDPrlkr r!. ab. 19 D CodrI cu !f }i*ni +rli1lti t30 ( r(nlcLc dt nNt ?51.d&. ?J5 C l t [ri ? 0 1 1 . li clr 4tr$dortr dudibfto.2ll.u.9 7 .jLica rilicrolfcdc lhizc rjl 1q cro$litut ?.!5t E.14i Lr ^tuaL alirllt.u pLcPtr'L Flurdrlc 155.q 6 .Lt:21 Cir{! rfn. rn r2t.ninodemrtc C 0.25t.244.Lltjl1).dc dcncill 200' 115 cri'di+l 10L.2r5 D ri .?12 a'rli (Lorindrtrr.rdcCo l J2 ?I e Giid.l t9. 11.235.d 201 202.[ : 1t t 103.120. r41. r3.iilori 'ns di citri bi :Lr rt dc 1q: t56 rnNln re$.orL I de tlduc sndior.tup rr cnfutrd$i.eulLxi nnc LrrsL Coco$lslr.]0 0 r or Du$hl dc ane de Cifchjlds iinml lrt. 157.iDr l9?. ar+ ridchLl F1n fl' ucsrl 3t E' ChillxorLob$rrt dcco9r.

nila$ [l.15 atrtrl+ul dr (rxrririi N SB Mctc sllialar1-r1r.u. r t h L l a D g i lfl J Jr.ui!i106 Liiu!ra nr i.rii1trj$rini 16 Mr' nL{c[ di: Ln..'inL:jr.Jiiiuntri d.153 H f Mic ir det:iriu trnrrir nirr0l Li.u o c r llir E li+ dlll3 | bi $*lt3 Melcrl dcsiid trill0 L 2.rvr r Lfl tlNrsrk Hl f riMiH Gc.sb .:n-( L: ]6 M: mat.rnr. cu sr/r i Mi mL'ltrd.lhiirur iu eo{li nri 93 Li mbxd. r.i ni rtrrlipi ni:ric ? r0 /$1i ..ul.ictrr iune 106 rf .nli.oxdx rl in i[+ (r!ru * dLg+r+iL naiL llS U3 L I r c D lF n u n q '.25?.m!rur5 (n0rd ru /nrl r ]/l.! dj1ilr. di.\r I lrdiLl !' tj cu lordr iLrhti 22 \t.ko.l.:.

"*y _ 'f P.1.d r birri r i.163-11). IJ Opoiuftul{a{ v uLh !fi u u tr dungLit hc ! 15 ivrli r snu dc colcitrdl 211 Ir$ftrloib. r.iibt nr li5ir d aesFieLtlrlelur '.iirLn llilr r iirn l5r ll{ l.r (i F]ts F t l $ P P $rdl rmr0rLi Ll tl Li l St . 216' crixDJcruL. 1Jl. cr pnLtrfhi 133. N PrniLrrndi:lLi I lrli l0!r rel Prt(. Pdira niolh dr k'ntr 144.$Jl o(.$ d! .Fdr! tl i L r r Plia'!cLul2il. Lipr!rhL cu crcsit AalbcDat 193 251 .a lxti (le csl.l a .nid! Eoliei!21 211 3?. l0Fd di..idrchclc r *s !na1(ii 1r 1 lclrllrnni.4. a Fri.nt 157.?53 F..l j 9.!. r60. flLpllDt rh mL P aj td.l Pqrr.url t.L3! soirilr rt rrs.163 tq$htri'nirili lilr.onm Emn:33 riLmj(0Dr . l) rtnr s d 11[ Lo! l j l .rl Pa. nrDLirorjn. ldisulLt l 0& O.i..r{4J65. tJ7.1i1{prsturrlcPi lr. 2+] l0:r.160.Didl- PNrEprruriilui r {q I.lL n ir'l P!ir.l6l. ?51].isuiri l:edlLlui Yil$tr jD9 [r0h\rcLr1i1.Ir3 PiiJdchclc Pi$r: Drrratbanf LCr{ii t.l.

tL7 llL $rLpcl cdrN rr. rt8 . r5 c . 1.lnul6l 5*ftc r rrji lldri v*c63 | l ? .r th10' ! $r : 1t?.159.lmi d tr l-lifa Y.n 60 .P e td ! o $ s L5E .ni flLprorm Loiii77 R rd ri .211 tiiL:duicrd.ldrri nsor rl! Ll$.f.l6l 262 S+bolmidr luncr NDui6: s0L.12. 160. 1 60 l+ [ o rrrutLS .itr frPlt! Ior dc lmf Lil Lll'.6 0 .ri+ 3? $irPctc Sii nda PDrs. 6 ] .dr 6i S+bo.n3 rlN. t6 l S*rccrid L!tri{ii.udnfAi r l6 R ssrf]+trur r55. fxrc coi. 6 1 _ { 1 sntrirui i!rrlL!d {e Dli rrrr!c RNhiDuLbrlctrii l5?. L& .n $t Ssi.u ro i sinEi* uirJi dr lh.$6. 1 1 7 flJrr: Jrlixgtrxrh(ru |l[ rtrd :o l D inr t r ! r r bdL l&6 shh rli mm flr r Lliir 15j s I\Nigfurorri .

l i tl l &s vic.r . d(cd llll 9op.gd.od & N.ri4. ct q3 \rutLudLr+.l2 Y Tiirrul-..[ D1ii11? UishcltLfr cu .trn 2l&.$rgu rls{eJct Tenoa$ LFllr dc Gai S ori.n!l3l TonLI cu r iPLUrrc Tura.w rtuvldJ 'cc Z T U 90 9r.1r de1rn3wl lil FuoiiLxJxLPc Pitiurc gmrlc !i SorcLm{lctr '[i|rxal coilo cu douiid. 123 Lij r r.r!ns[. 215.ir$:.. lt $.oat 102 hLStln asr.vca.drt{| jl. l.ll T Vdlmr dcmftdl ltlL!.Tt Tii!6n'Lx fl !cMi. L l?.dudr d.!wn(r zburl.2J6.tr d! V (0 $oboLin I .cu.o7i Lursil05 Tci. :14. 15? g31b.20t 102.dIs.

mu n rl tre .piiatjcni SiaLtenelertebrate . .O spLendidi enciclopedie despre incredibila Iumea animaleLor coior 'Peste1. utili pentruScoali$i pLi-lcuti peDtrulecturad€ acasi .toare rrecere ir rcvrstia lumijanjmaiclor' A r : ple t t .000deilustratii O cuprinzi.l g .e4i .p i ' i r' .ni:clt. pc$ti$j inscctc. O cartcdercfcrirLli.ti l .. e-rj a eni .alizaLi deo ccn:piueerJ.p.dc r. O. et . Descrietriisihrricontportamentale alc aninralcior . re p .1.