You are on page 1of 39

Şcoala Gimnazială „General Dumitru Dămăceanu” Anul şcolar 2013-2014 Disci lina!

"im#a şi literatura rom$nă %rofesor! &io#otaru Dorina &lasa a V'-a A( )r* ore să tăm$nal! 4( manual +ditura All

Vizat şef catedră

%"A)','&A-+A A).A"/ A 0A1+-'+' "A "'02A Ş' "'1+-A1.-A -304)/ 5em* I. )r* crt* 1. 2. 3. 4. 5. .nită6i de 7n8ă6are -eca itulare şi e8aluare ini6ială Cartea - obiect cultural Literatura cultă. Opera epică Opera epică. Structura compoziţională Lucrare scrisă semestrială Recapitulare semestrială !otal ore semestrul 1 Opera epică. $abula Opera lirică populară. %oina Opera lirică &escripti'ă. (astelul Opera lirică. )ersi*icaţia Lucrare scrisă semestrială Recapitulare *inală !otal ore semestrul al II-lea !otal ore anual )r* ore 25 1 12 4 5 "2 15 14 1+ 14 4 , ## 13 3#ser8a6ii

II.

1. 2. 3. 4. 5. #. ".

-CO.L. /I01.2I.L3 4/515R.L %60I!R6 %303C5.167 .16L -COL.R 2+13-2+14 CL.S. a )I 8a . (ro*. Ciobotaru %orina 0anual9: 5&itura .ll 1r. Ore săptăm;nal - 4 %lanificare calendaristică a materiei la lim#a şi literatura rom$nă &lasa a V'-a

5emestrul '

.nitatea de 7n8ă6are 5ă tăm$na 1 <prezentarea pro=ramei >i a manualului: e'aluare pre&icti'ă: actualizarea cuno>tinţelor?

&5 1.1. @nţele=erea semni*icaţiei =enerale a unui mesaA oral: 2.4. a&aptarea 'orbirii la situaţiile speciale sau nepre'ăzute &e &ialo= sau monolo=: 2.1. asi=urarea coerenţei i&eilor eBprimate @ntr-un mesaA oral:

&on6inuturi

(rezentarea >i @n&rumarea lecturii 5'aluare pre&icti'ă 5'aluarea competenţelor &e lectură >i &e @nţele=ere a unui teBt literarDnonliterar Opera literară Rezumatul 3.1. i&enti*icarea i&eilor principale &upă citirea =lobală a 0o&urile &e eBpunere $onetica unui teBt: 3.2. recunoa>terea mo&urilor &e eBpunere utilizate @ntr- )ocabular un teBt narati': 0or*olo=ie 3.4. sesizarea corectitu&inii utilizării cate=oriilor SintaBa
=ramaticale @n'ăţate: 4.1. re&actarea unor lucrări scurte pe o anumită temăC urmărin& un plan: 4.3. alcătuirea unor propoziţii >i *raze corecte &in punct &e 'e&ere =ramaticalC *olosin& corect semnele orto=ra*ice >i &e punctuaţie:

)r* de ore alocate 9

5ă tăm$ na 1:*0;2<*0;

3#ser8 a6ii

&artea = o#iect cultural

1.1. &istin=erea @ntre in*ormaţiile esenţiale >i cele &e &etaliu &intr-un mesaA oralC stabilin& le=ături sau &i*erenţieri @ntre in*ormaţiile receptate &in surse &i'erse: 1.4. aplicarea principiilor ascultării acti'e @n mani*estarea unui comportament comunicati' a&ec'at:

Cartea – obiect cultural Cea &int;i @n'ăţătură <*ra=mente? 8 1icolae Ior=a EStructura cărţii9 cuprinsC pre*aţăC post*aţăC note Structurarea textului oral Or&onarea i&eilor @n comunicare <actualizare? Procesul scrierii Semnele &e punctuaţie9 punctul >i 'ir=ulaC linia &e &ialo= >i linia &e pauză. Semnele orto=a*ice9 cratimaC punctul ca semn orto=ra*ic Lexicul .ctualizare. 1oţiunea &e 'ocabular. 0iAloacele interne &e @mbo=ăţire a 'ocabularului. a. %eri'area <actualizare?. Su*iBarea. 5ufi>ele diminuti8ale şi sufi>ele au?mentati8e. (re*iBarea b. Compunerea &om unerea rin alăturare( su#ordonare şi a#re8iere <con*orm pro=ramei >colare @n

2@

1*1012*11

2.2. utilizarea relaţiilor &e sinonimieC &e antonimieC &e omonimie @n or=anizarea mesaAului oral:
3.1. &i*erenţierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: 3.3. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unităţilor leBicale @n teBtele citite: 3.4. sesizarea or=anizării mor*olo=ice >i sintactice a teBtelor citite <nonliterare >i literare?: 4.2. utilizarea unui leBic &i'ersi*icatC recur=;n& la cate=oriile semantice stu&iate >i la miAloacele &e @mbo=ăţire a 'ocabularuluiC pentru eBprimarea nuanţată: 4.3. @nlănţuirea corectă a *razelor @n teBtul re&actatC utiliz;n& corect semnele orto=ra*ice >i &e punctuaţie: 4.4. alcătuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar:

2.a#ula 3 era propoziţii: C.a#ula teBtului citit: 3.2.4. utilizarea unui leBic &i'ersi*icatC recur=. $uncţii sintactice Doina o ulară 0ăi bă&iţăC *loare &ulce 3 era lirică Descrierea B ortretul literarC Determinanţii substantivului .leBan&rescu . utilizarea cate=oriilor =ramaticale @n'ăţateC @n &i'erse tipuri &e propoziţii: 2.orme* &azuri şi func6ii sintactice 1umeralul <actualizare? Valoarea su#stanti8ală şi adAecti8ală a numeralului 1umeralul car&inal >i numeralul or&inal. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistică @ntr-un teBt liric: 3. &i*erenţierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: 3. $ormele *leBionare Articolul demonstrati8 BadAecti8alC Gradele de com ara6ie $uncţii sintactice Părţile de vorbire neflexionare . sesizarea 'alorii eBpresi'e a unităţilor leBicale @n teBtele citite: 4.5emestrul al ''-lea . alcătuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar: /ri=ore )r* de ore alocate 1@ 5ă tăm$n a 11*020:*03 3#ser8 a6ii (ronumele personal %ronumele osesi8 şi adAecti8ul ronominal osesi8* .1.1. a&aptarea 'orbirii la situaţia concretă &e &ialo= sau &e monolo=: 3.orme( cazuri şi func6ii sintactice %ronumele şi adAecti8ul ronominal demonstrati8* .3.nitatea de &5 &on6inuturi 7n8ă6are 2.&Aecti'ul <actualizare?. re&actarea teBtelor cu &estinaţii &i'erse: 4. utilizarea cate=oriilor =ramaticale @n'ăţateC @n &i'erse tipuri &e .&'erbul <actualizare? Gradele de com ara6ie $uncţiile sintactice9 com lement circumstan6ial de loc( de tim ( de mod( atri#ut ad8er#ial 3 era lirică o ulară* Doina 2.3.3. &i*erenţierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul . i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistică @ntr-un teBt liric: 3.n& la cate=oriile semantice stu&iate >i la miAloacele &e @mbo=ăţire a 'ocabularuluiC pentru eBprimarea nuanţată: 14 0<*03-1*04 .4.2.1. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unităţilor leBicale @n teBtele citite: 4.inele >i căţelul 8 e ică* 3.3.

lecsan&ri Descrierea Bta#loulC Părţile de vorbire neflexionare (repoziţia <actualizare?.1.2.3. &i*erenţierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: 3. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistică @ntr-un teBt liric: 3. -e?imul cazual ConAuncţia <actualizare? InterAecţia <actualizare?.3.4.2. re&actarea teBtelor cu &estinaţii &i'erse: 4. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unităţilor leBicale @n teBtele citite: 4.r*uri 8 0iFai 5minescu )ersi*icaţia <actualizare?. re&actarea teBtelor cu &estinaţii &i'erse: 4. alcătuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar: 14 0<*0@0@*0: (re=ătire pentru teză >i 3. utilizarea cate=oriilor =ramaticale @n'ăţateC @n &i'erse tipuri &e propoziţii: 3. . 1i uri de rimă <monorimaC rima @mperecFeatăC rima @ncruci>atăC rima @mbrăţi>ată?. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unităţilor leBicale @n teBtele citite: 4.1.tributul <actualizare?.1. 'nterAec6ii redicati8e (este '. 0ăsura $i=urile &e stil <actualizare?.1. utilizarea cate=oriilor =ramaticale @n'ăţateC @n &i'erse tipuri &e propoziţii: 3. &i*erenţierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: Opera epică Opera lirică 4 20* -23*0@* . Atri#utul adAecti8al* Atri#utul su#stanti8al* Atri#utul ronominal* Atri#utul ad8er#ial Complementul <actualizare? &om lementele circumstan6iale* &om lementele circumstan6iale de loc( de tim ( de mod &om lementele necircumstan6iale* &om lementul direct* &om lementul indirect 10 02*040:*0@ 3 era lirică* Versifica6ia 2.1.3. Antiteza SintaBa propoziţiei <actualizare? (re&icatul. (re&icatul 'erbal >i pre&icatul nominal <numai cu 'erbele copulati'e a *i >i a &e'eni? Subiectul eBprimat >i subiectul neeBprimat <sub@nţeles >i inclus?.3.cor&ul pre&icatului cu subiectul . i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistică @ntr-un teBt liric: 3.4. alcătuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar: A recieri ersonale referitoare la te>tele e ice şi lirice studiate %astelul Iarna 8 )asile . &i*erenţierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: 3.3 era lirică descri ti8ă* %astelul 2.

alcătuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar: (astelul %oina $abula (ărţile &e 'orbire >i &e propoziţie Recapitulare *inală 1. sesizarea or=anizării mor*olo=ice >i sintactice a teBtelor citite <nonliterare >i literare?: 4.tezăC inclusi' &iscutarea tezei 3.4.n& la cate=oriile semantice stu&iate >i la miAloacele &e @mbo=ăţire a 'ocabularuluiC pentru eBprimarea nuanţată: 4.2.n& la cate=oriile semantice stu&iate >i la miAloacele &e @mbo=ăţire a 'ocabularuluiC pentru eBprimarea nuanţată: 4. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistică @ntr-un teBt liric: 3.cti'ităţi eBtracurriculare -coala . a&aptarea 'orbirii la situaţiile speciale sau nepre'ăzute &e &ialo= sau monolo=: 2.4.1.2. sesizarea or=anizării mor*olo=ice >i sintactice a teBtelor citite <nonliterare >i literare?: 4. @nţele=erea semni*icaţiei =enerale a unui mesaA oral: 2.1. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a $onetică proce&eelor &e eBpresi'itate artistică @ntr-un teBt liric: (ărţile &e 'orbire >i &e propoziţie 3. utilizarea unui leBic &i'ersi*icatC recur=. alcătuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar: 11 0:*0:20*0: .lt*el 1otal ore entru semestrul al ''-lea 131A" 3-+DA) <-11*04 <9 13< .4.4.2.1.4. utilizarea unui leBic &i'ersi*icatC recur=. &i*erenţierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n $abula )ocabular ca&rul teBtului citit: 3. asi=urarea coerenţei i&eilor eBprimate @ntr-un mesaA oral: Opera epică Opera lirică (astelul %oina 3.2.

cti'itate *rontală >colarăC manual +8aluare Lectura eBpresi'ă a unor teBte 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor teBtului literar Lectura eBpresi'ă a unor teBte 5Berciţii &e i&enti*icare a i&eilor principale &upă citirea =lobală a unui teBt .4.ct'itate literareD in&i'i&uală nonliterare Obser'area sistematică . Rezumatul 1.+. 2.1 &on6inuturi BdetalieriC Acti8ită6i de 7n8ă6are Obser'area manualului Stabilirea &e relaţii @ntre conţinuturile pre'ăzute @n pro=ramă >i parcur=erea lor Timp <nr. 0o&urile &e eBpunere SaDs-a 1.1 3.+. $ra=mente . 1 14.1.+.nitatea de 7n8ă6are! -eca itulare şi e8aluare ini6ială )r* de ore alocate! 9 &om eten6e s ecifice (rezentarea manualului >i a 1.1.4.1 2.cti'itate *rontală &e teBte .+. (rezentarea >i 2.%roiectul unită6ii de 7n8ă6are . $ra=mente &e teBte literareD nonliterare $ra=mente &e teBte literareD nonliterare .precierea răspunsurilor .precierea răspunsurilor .lcătuirea rezumatului oral al teBtului &at 5Berciţii &e i&enti*icare a etapelor acţiunii 5Berciţii &e i&enti*icare a mo&urilor &e eBpunere @n teBtul &at 5Berciţii &e &i*erenţiere mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt literar 1 13.ore? 1 12.4 @n&rumarea lecturii teBtelor-suport pentru parcur=erea pro=ramei clasei a )I-a Gntr-oC@ntr-un Opera literară %intr-oC&intr-un 1.precierea răspunsurilor 1 15.1 2. 2.cti'itate @n =rup Obser'area sistematică . -esurse Materiale Forme de didactice organi are (ro=rama .cti'itate *rontală .1 pro=ramei.1 (rintr-oC printr-un 2.cti'itate *rontală .cti'itate in&i'i&uală .

mpurilor leBicosemantice @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a unor termeni aparţin.2 3.n& unor c.3 1 21.2.mpuri leBicosemantice 5Berciţii &e recunoa>tere >i &e analiză a părţilor &e 'orbire 5Berciţii &e alcătuire a unor propoziţii >i *raze corecte &in punct &e 'e&ere =ramaticalC *olosin& corect semnele orto=ra*ice >i &e punctuaţie 1 1.4 2. 2. $i>a lucru &e .1 4.3.Recapitularea *onetică SaDs-a cuno>tinţelor &e 1.3 3.+..cti'itate *rontală Obser'area sistematică . 1.ntului &e bază >i a cu'. 5Berciţii &e &espărţire corectă a cu'intelor @n silabe 5Berciţii &e i&enti*icare &e a sinonimelor Dantonimelor.cti'itate *rontală Obser'area sistematică .cti'itate *rontală Obser'area sistematică . 4. $i>a lucru &e . 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor &eri'ate 5Berciţii &e i&enti*icare a ră&ăciniiC a cu'. 1 2+.3.2 5Berciţii &e i&enti*icare a corespon&enţei &intre sunet >i literă: 5Berciţii &e i&enti*icare a 'ocalelorC consoanelorC semi'ocalelor 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului.precierea răspunsurilor .+.precierea răspunsurilor Recapitularea 'ocabular Sau Ds-au cuno>tinţelor &e 1.+. $i>a lucru &e .4.4 4.ntului &eri'at 5Berciţii &e creare a unor cu'inte &eri'ate cu su*iBe >i cu pre*iBe 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a unor 1cu'inte &eri'ate 5Berciţii &e i&enti*icare a sensului sinonimelor >i antonimelor 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a sinonimelor >i antonimelor 5Berciţii &e i&enti*icare a c.precierea răspunsurilor Recapitularea mor*olo=ie Sau Ds-au cuno>tinţelor &e 2.

precierea *i>elor &e e'aluare .cti'itate *rontală Obser'area sistematică . $i>ă &e .+.1 4.3 3.4 4.+.cti'itate e'aluare in&i'i&uală .precierea răspunsurilor 5'aluare pre&icti'ă .naliza lucrării pre&icti'e 3.3 2 2#.1 4.Recapitularea sintaBă Ia Di-a cuno>tinţelor &e 2. $i>a lucru &e .+. 2".3 5Berciţii &e recunoa>tere >i &e analiză a părţilor &e propoziţie 5Berciţii &e alcătuire a unor propoziţii >i *raze corecte &in punct &e 'e&ere =ramaticalC *olosin& corect semnele orto=ra*ice >i &e punctuaţie 5Berciţii &e actualizare a cuno>tinţelor 1 22.

.1+ -esurse Materiale Forme de didactice organi are +8aluare 0anual .cti'itate *rontală .3. 3.3. Semnele orto=a*ice9 cratimaC unctul ca semn orto?rafic 1eaD ne-a &om eten6e s ecifice 3. Acti8ită6i de 7n8ă6are 5Berciţii &e eBplicare a sensului cu'intelor @n conteBt 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor cFeie &in teBtul stu&iat 5Berciţii &e @nţele=ere a teBtului suport 5Berciţii &e interpretare a teBtului suport 5Berciţii &e prezentare a unor cărţi 5Berciţii &e i&enti*icare a elementelor &e structură a unei cărţi 5Berciţii &e i&enti*icare a structurilor speci*ice comunicării orale 5Berciţii &e iniţiere a unor &ialo=uri pe teme &ate 5Berciţii &e i&enti*icare a rolului semnelor &e punctuaţie >i &e orto=ra*ie @n teBte &ate 5Berciţii pentru *olosirea corectă a semnelor &e punctuaţie >i orto=ra*ice Timp <nr.uBiliare &i&actice $i>e &e lucru 0anual $i>e &e lucru .1+ 1 + . 3. 4.precierea >i pe =rupe răspunsurilor Obser'area sistematică 1.4. Ior=a Lectura apro*un&ată Iau Di-au Cea &int.cti'itate *rontală Obser'area >i in&i'i&uală sistematică . 1.i @n'ăţătură 8 1.Clasa a )I-a %roiectul unită6ii de 7n8ă6are .nitatea de 7n8ă6are! &artea = o#iect cultural )r de ore alocate! 2@ &on6inuturi BdetalieriC Cartea 8 obiect cultural Cea &int.1+ 1 +4.i @n'ăţătură 8 1.i @n'ăţătură 8 1.1.1.4. Ior=a Lectura apro*un&ată Iau Di-au CarteaC obiect cultural EStructura cărţii9 cuprinsC pre*aţăC post*aţăC note LaDl-a Structurarea textului oral Or&onarea i&eilor @n comunicare <actualizare? LaDl-a Procesul scrierii Semnele &e punctuaţie9 unctul şi 8ir?ulaC linia &e &ialo= >i linia de auză.1+ 1 2. . 3.ore? Data 1 1. 3.2.cti'itate *rontală .precierea >i pe =rupe răspunsurilor la @nterbări .cti'itate *rontală .1+ 1 +. 4.cti'itate @n Obser'area perecFi sistematică . 4. Ior=a Ia Di-a Cea &int.precierea >i pe =rupe răspunsurilor . 3.cti'itate *rontală Obser'area $i>e &e >i pe =rupe sistematică lucru 0anual $i>e &e lucru 0anual $i>e &e lucru 0anual )olume &i'erse .4.2.precierea >i pe =rupe răspunsurilor la @ntrebări .3.3.1+ 1 +3.cti'itate *rontală .3. 3.

uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .2. 4.precierea răspunsurilor . 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor &eri'ate &in teBte &ate 5Berciţii &e actualizare a noţiunilor teoretice re*eritoare la &eri'are . 4.1+ 3. 3.1+ 0anual $i>e &e lucru .cti'itate pe =rupe .2.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .cti'itate in&i'i&uală . 0iAloacele interne &e @mbo=ăţire a 'ocabularului a! Derivarea <actualizare? 1eamDne-am LeBicul a! Derivarea Su*iBarea.3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor . )aD'-a LeBicul b! Compunerea 3.cti'itate in&i'i&uală .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .cti'itate in&i'i&uală . 5ufi>ele diminuti8ale şi sufi>ele au?mentati8e 1eamDne-am LeBicul a! Derivarea (re*iBarea )aD'-a 3.2. &om unerea rin alăturare( 4.LeBicul .cti'itate in&i'i&uală .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru . 4.1+ 1 1 .2.3.cti'itate pe =rupe Obser'area sistematică .3.precierea răspunsurilor 1 15.cti'itate *rontală .cti'itate *rontală .cti'itate *rontală . su#ordonare şi a#re8iere 4. 5Berciţii &e actualizare a noţiunilor re*eritoare la 'ocabularul limbii rom. su#ordonare şi a#re8iere 1aiDn-ai 1 1".cti'itate pe =rupe .3.2.cti'itate *rontală Obser'area >i in&i'i&uală sistematică .cti'itate *rontală Obser'area >i in&i'i&uală sistematică .2.3.1+ 1 1#.precierea răspunsurilor .uBiliare &i&actice . 4.ne 1 1+.ctualizare 1eaD ne-a LeBicul 1oţiunea &e 'ocabular.3.cti'itate *rontală . 3.lcătuirea &e enunţuri @n care să apară cu'inte obţinute prin &eri'are 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor &eri'ate &in teBte &ate 5Berciţii &e creare >i &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor &eri'ate cu su*iBe &iminuti'ale >i au=mentati'e 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor &eri'ate &in teBte &ate 5Berciţii &e creare >i &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor &eri'ate cu pre*iBe 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor compuse &in teBte &ate 5Berciţii &e eBplicare a *ormării cu'intelor compuse i&enti*icate @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor compuse 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor compuse &in teBte &ate 5Berciţii &e eBplicare a *ormării cu'intelor compuse i&enti*icate @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor compuse 1 11.1+ .cti'itate pe =rupe Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .1+ LeBicul b! Compunerea &om unerea rin alăturare( 3.

1+ 0anual $i>e &e lucru . 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor aparţin. 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor obţinute prin con'ersiune @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor obţinute prin con'ersiune 5Berciţii &e &i*erenţiere a sensurilor cu'intelor obţinute prin con'ersiune i&enti*icate @n teBte &ate 1 23.uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .n& aceleia>i *amilii leBicale @n teBte &ate 5Berciţii &e creare a unor *amilii leBicale 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a unor cu'inte aparţin.precierea răspunsurilor 3.3.amilia le>icală <&eri'ateC compuseC cu'inte obţinute prin scFimbarea 'alorii =ramaticale? CelDce-l 3.cti'itate pe =rupe Obser'area sistematică .LeBicul c! Sc"imbarea valorii gramaticale sau conversiunea #actuali are$ 5u#stanti8e ro8enite din alte ăr6i de 8or#ire* AdAecti8e ro8enite din 8er#e la artici iu* Ad8er#e ro8enite din adAecti8e şi din su#stanti8e 1aiDn-ai LeBicul c! Sc"imbarea valorii gramaticale sau conversiunea #actuali are$ 5u#stanti8e ro8enite din alte ăr6i de 8or#ire* AdAecti8e ro8enite din 8er#e la artici iu* Ad8er#e ro8enite din adAecti8e şi din su#stanti8e CelDce-l LeBicul .cti'itate *rontală . 1ulDnu-lCnu-iDn-o 1 25.precierea răspunsurilor .precierea răspunsurilor LeBicul C.3. 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor obţinute prin con'ersiune @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor obţinute prin con'ersiune 1 22.uBiliare &i&actice .3.1+ 0anual $i>e &e lucru .mp leBicosemantic 1 24.cti'itate *rontală .1+ 0anual $i>e &e lucru .2.n& unui c.2.cti'itate pe =rupe Obser'area sistematică .mpurile leBico-semantice 3.n& unei *amilii leBicale 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor aparţin. 4.cti'itate in&i'i&uală .cti'itate in&i'i&uală .2. 4.cti'itate in&i'i&uală .2.precierea răspunsurilor 3.cti'itate pe =rupe Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice .uBiliare &i&actice .cti'itate *rontală .mp leBico-semantic @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a unor cu'inte aparţin.cti'itate pe =rupe Obser'area sistematică . 4.1+ . <aplicati'? 4.cti'itate *rontală .n& unui c.cti'itate in&i'i&uală .3.

precierea răspunsurilor .cti'itate in&i'i&uală 1 +1.2.cti'itate pe =rupe .lcătuirea &e enunţuri @n care să apară cu'inte obţinute prin &eri'areC compunereC con'ersiune 1 2.cti'itate pe =rupe .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .1+ 0anual $i>e &e lucru . 4.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru . 4.cti'itate in&i'i&uală .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .ntonimele <actualizare? 3.1 3.2. 4. 3.cti'itate *rontală .cti'itate pe =rupe .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . 2.%ela'rancea n-amCn-aCn-areCn-atiCn-auCn-ai LeBicul 3monimele <omo*one omo=ra*e? n-amCn-aCn-areCn-atiCn-auCn-ai LeBicul ArEaismele şi re?ionalismele 0ieDmi-e 3.3 3.11 3.2.cti'itate *rontală .LeBicul Sinonimele <actualizare?.precierea răspunsurilor 1 3+.cti'itate in&i'i&uală .2.uBiliare &i&actice $i>e &e lucru .4 >i 2. Re=ulile &e &espărţire a cu'intelor @n silabe 0ieDmi-e 1oţiuni &e *onetică Orto=ra*ia pentru &espărţirea @n silabe <inclusi' *olosirea cratimei >i a apostro*ului? 0aiDm-ai LeBic >i noţiuni &e *onetică.cti'itate in&i'i&uală .2. 5Berciţii &e &espărţire corectă a cu'intelor @n silabe 5Berciţii &e orto=ra*ie 5Berciţii &e &espărţire corectă a cu'intelor @n silabe 5Berciţii &e leBic 5Berciţii &e &espărţire a cu'intelor @n silabe .cti'itate *rontală Obser'area sistematică .3.3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru . 1ulDnu-lCnu-iDn-o 4.cti'itate pe =rupe ..cti'itate *rontală .cti'itate in&i'i&uală .3.cti'itate pe =rupe .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru .2. Lectură suplimentară Ha=i-!u&ose 8 I.3.11 %oţiuni de fonetică <actualizare? 4. 1 +". 4.3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .11 1 +#.1+ 1 31.11 . 5Berciţii &e i&enti*icare @n teBte &ate a sinonimelor >i antonimelor 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a seriilor sinonimice 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a antonimelor 5Berciţii &e e'aluare a lecturii 5Berciţii &e eBplicare a sensului cu'intelor @n conteBt 5Berciţii &e @nţele=ere a teBtului suport 5Berciţii &e &i*erenţiere a omo=ra*elor >i omo*onelor 5Berciţii &e i&enti*icare @n conteBt a omonimelor 5Berciţii &e i&enti*icare a re=ionalismelor >i a arFaismelor @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a re=ionalismelor >i a arFaismelor 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului.1+ .3.cti'itate in&i'i&uală .S.uBiliare &i&actice . 1 +5.uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .cti'itate *rontală .3. 3. .cti'itate *rontală . Consoli&are 0aiDm-ai 4.cti'itate *rontală .

precierea răspunsurilor 1 12.4.3.cti'itate *rontală . 5Berciţii orale &e iniţiere a unor con'ersaţii pe teme &ate 5Berciţii &e or=anizare e*icientă a relatării orale Rezol'area &e eBerciţii pe baza noţiunilor teoretice @nsu>ite 1 + . 4. EO*erirea &e in*ormaţii 4. 4.2.11 $i>e lucru &e .cti'itate e'aluare in&epen&entă .cti'itate in&i'i&uală .11 $i>e &e . pri'in& &i'erse aspecte ale realităţii @nconAurătoare SăiDsă-i &valuare 'nitatea obiect cultural Cartea ( 3.Relatarea.3.precierea *i>elor &e e'aluare .

precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .2 eBpunere. . 0o&urile &e 3.cti'itate in&i'i&uală .mintiri &in copilărie 8 I. 0oti8area unei o inii ri8itoare la te>tele studiate sau la fa teD ersoane din realitate CeiDce-i 3. 5Berciţii &e i&enti*icare a autoruluiC naratoruluiC personaAului a'.cti'itate lucru in&i'i&uală Obser'area sistematică . 5Berciţii &e interpretare a sensului =lobal al teBtului 5Berciţii &e eBprimare a opiniei @n le=ătură cu semni*icaţiile teBtului stu&iat 1 2+.11 1 14.cti'itate *rontală $i>e &e .1.1.cti'itate *rontală $i>e &e .cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .11 0anual .nitatea de 7n8ă6are! "iteratura cultă* 3 era e ică )r de ore alocate! 19 &on6inuturi BdetalieriC . Lectura apro*un&ată. 3.1. 1araţiunea la persoana I CeaDce-a .cti'itate *rontală .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .cti'itate lucru in&i'i&uală 0anual .n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 5Berciţii &e i&enti*icare a in&icilor &e timp >i &e spaţiu @n naraţiune 1 15.11 0anual /rila &e e'aluare a lecturii 0anual $i>e &e lucru . ore? Data -esurse Materiale Forme de didactice organi are +8aluare .%roiectul unită6ii de 7n8ă6are .2. !impul >i spaţiul @n naraţiune CeiDce-i . Crean=ă <*ra=ment? 3.mintiri &in copilărie 8 I. 3. Crean=ă <*ra=ment? Lectura apro*un&ată. 3.cti'itate lucru in&i'i&uală 0anual .mintiri &in copilărie Crean=ă <*ra=ment? Lectura teBtului SăiDsă-i 8 I.utorC naratorC personaA CeaDce-a ..2.mintiri &in copilărie 8 I.11 1. 5Berciţii &e e'aluare a lecturii *ăcute &e cole=i pe baza unei =rile %iscuţii asupra e'aluării lecturii 5Berciţii &e 'ocabular 5Berciţii &e actualizare a noţiunilor re*eritoare la mo&urile &e eBpunere 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor naraţiunii @n teBtul stu&iat 1 13. 3.cti'itate *rontală . 3.1. Crean=ă <*ra=ment? Lectura apro*un&ată.1. 3.4. 3.precierea răspunsurilor &om eten6e s ecifice Acti8ită6i de 7n8ă6are Timp <nr.mintiri &in copilărie 8 I.2. Crean=ă <*ra=ment? Lectura apro*un&ată. 1 1.11 .3.2.cti'itate *rontală $i>e &e .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor 3.

11 1 2 . 3.4.cti'itate *rontală $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&uală .precierea răspunsurilor 1 22.11 .cti'itate *rontală $i>e &e . Ca>Dc-a> )erbul Modurile personale9 conAuncti8* 3.uBiliare &i&actice Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .%oţiuni de sintaxă <actualizare?. im erati8( conAuncti8( condi6ional-o tati8* 1im uri modul indicati8 Ca>Dc-a> )erbul Modurile personale9 im erati8 3.cti'itate lucru in&i'i&uală .precierea răspunsurilor 1 2". $elul propoziţiilor.uBiliare &i&actice 0anual .cti'itate *rontală $i>e &e .3. %ro ozi6ia re?entă* +lementul re?ent.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . 2.uBiliare &i&actice 0anual .11 0anual .cti'itate lucru in&i'i&uală . Coor&onarea >i subor&onarea CarDc-ar )erbul <actualizare? 3.cti'itate *rontală $i>e &e .cti'itate *rontală $i>e &e . $raza.precierea răspunsurilor 1 2#. )erbele predicative *i nepredicative+ copulative <numai a fiC a deveni? *i auxiliare CarDc-ar )erbul Modurile personale9 in&icati'C 3.uBiliare &i&actice Obser'area sistematică . 1im urile modului conAuncti8 CăiDcă-i 5Berciţii &e i&enti*icare a prepoziţiilor >i conAuncţiilor >i &e eBplicare a rolului acestora @n propoziţie >i *rază 5Berciţii &e i&enti*icare a tipurilor &e propoziţiiC &e se=mentare a *razelor 5Berciţii &e i&enti*icare a raporturilor sintactice &e coor&onare >i &e subor&onare @n propoziţie >i @n *rază 5Berciţii &e utilizare corectă a *leBiunii 'erbale 5Berciţii &e i&enti*icare a rolului 'erbelor @n enunţ 5Berciţii &e i&enti*icare a 'erbelor pre&icati'e >i nepre&icati'e @n teBte &ate 5Berciţii &e i&enti*icare a 'erbelor copulati'e >i auBiliare @n teBte &ate 5Berciţii &e construire a unor enunţuri cu &i'erse 'erbe copulati'e 5Berciţii &e i&enti*icare a mo&ului >i timpului 'erbelor @n teBte &ate 5Berciţii &e i&enti*icare >i &e analiză a 'erbelor la mo&ul in&icati' >i la timpurile in&icati'ului @n teBte &ate 5Berciţii &e i&enti*icare a mo&ului imperati' @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a 'erbelor la mo&ul imperati' 5Berciţii &e &i*erenţiere a mo&ului in&icati' &e mo&ul imperati' 5Berciţii &e i&enti*icare a mo&ului conAuncti' >i a timpurilor sale @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a 'erbelor la mo&ul conAuncti' 1 21.11 0anual .cti'itate lucru in&i'i&uală .uBiliare &i&actice Obser'area sistematică .11 0anual .4.4.4.cti'itate lucru in&i'i&uală .4.

4.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .cti'itate in&i'i&uală .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .cti'itate *rontală .1. o tati8* 1im urile modului condi6ional-o tati8 CăiDcă-i )erbul Modurile nepersonale9 infiniti8( 3..12 1 4.cti'itate pe =rupe Textul dialogat *i cel monologat 0onolo?ul narati8 CeaiDce-ai 0onolo?ul informati8 . 1 5.cti'itate in&i'i&uală . 1 13.cti'itate in&i'i&uală .1.1.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .12 .12 0anual . 4. 2.uBiliare &i&actice .uBiliare &i&actice . Consoli&are CeaiDce-ai nepersonale9 3.uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .4.cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .4.uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .4.cti'itate *rontală $i>e &e .3.4.cti'itate *rontală .nunţul. -tirea 0orDm-or 1.cti'itate *rontală .cti'itate *rontală .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .cti'itate lucru in&i'i&uală .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .)erbul Modurile personale9 condi6ional.precierea răspunsurilor 1.12 0anual $i>e &e lucru .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .cti'itate in&i'i&uală .12 Obser'area sistematică .4. 1 1". ?erunziu CaiDc-ai )erbul Modurile artici iu( su in CaiDc-ai )erbul.cti'itate *rontală . 5Berciţii &e i&enti*icare a mo&ului con&iţional-optati' >i s timpurilor sale @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a 'erbelor la mo&ul con&iţional-optati' 5Berciţii &e i&enti*icare a 'erbelor la mo&ul in*initi' >i la mo&ul =erunziu @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a 'erbelor la mo&ul in*initi' >i la mo&ul =erunziu 5Berciţii &e i&enti*icare a 'erbelor la mo&ul participiu >i la mo&ul supin @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a 'erbelor la mo&ul participiu >i la mo&ul supin 5Berciţii &e &i*erenţiere a mo&ului participiu &e mo&ul supin 5Berciţii &e i&enti*icare a 'erbelor la mo&uri personale >i nepersonale @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a 'erbelor la mo&uri personale >i la mo&uri nepersonale 5Berciţii &e construire a enunţurilor @n care să apară 'erbe la &i*erite mo&uri personale >i nepersonale 5Berciţii &e i&enti*icare a particularităţilor monolo=ului 5Berciţii &e construire a unui monolo= narati' 5Berciţii &e i&enti*icare a particularităţilor monolo=ului in*ormati' >i a mo&ului &e or=anizare a acestuiaC ca situaţie &e comunicare monolo=ată? 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor anunţului >i >tirii 5Berciţii &e re&actare &e anunţuri 5Berciţii &e prezentare a unei >tiri 1 2.11 1 3.precierea răspunsurilor 3. 2.

cti'itate *rontală .2. 3.1.cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .Lectura suplimentară Vulturul de +* G$rleanu 0orDm-or 3. &valuare 'nitatea ..4.cti'itate e'aluare in&i'i&uală . 3.1. 3. 1 5Berciţii &e e'aluare a lecturii *ăcute &e 1 .precierea răspunsurilor $i>ă &e . 3.precierea *i>elor &e e'aluare . 3.2.12 cole=i pe baza unei =rile 5Berciţii &e interpretare a sensului =lobal al teBtului 5Berciţii &e eBprimare a opiniei @n le=ătură cu semni*icaţiile teBtului stu&iat Rezol'area &e eBerciţii pe baza noţiunilor 1 teoretice @nsu>ite 1.12 $i>e lucru &e .3.

cti'itate pe =rupe +8aluare Obser'area sistematică .12 -esurse Materiale Forme de didactice organi are $i>e lucru &e .precierea .cti'itate in&i'i&uala .nitatea de 7n8ă6are! -eca itulare semestrială )r* de ore alocate! 2 &on6inuturi BdetalieriC Opera epică.1.2 Acti8ită6i de 7n8ă6are 5Berciţii &e rezumare a teBtelor epice 5Berciţii &e i&enti*icare a in&icilor &e timp >i &e spaţiu @n teBtele epice Timp <nr. ore? Data 1 21.%roiectul unită6ii de 7n8ă6are . &om eten6e s ecifice 3. 3.

precierea răspunsurilor %roiectul unită6ii de 7n8ă6are .cti'itate pe =rupe Cule=ere Obser'area sistematică .cti'itate *rontală lucru .3 4. )erbul 3.lcătuirea &e enunţuri @n care să apară cu'inte obţinute prin &eri'areC compunereC con'ersiune 5Berciţii &e i&enti*icare a 'erbelor la mo&uri personale >i nepersonale @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a 'erbelor la mo&uri personale >i la mo&uri nepersonale 5Berciţii &e construire a enunţurilor @n care să apară 'erbe la &i*erite mo&uri personale >i nepersonale răspunsurilor $i>e &e .)ocabular.12 &ate 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului.3 4. 5Berciţii &e &espărţire corectă a cu'intelor @n silabe 5Berciţii &e i&enti*icare a miAloacelor interne &e @mbo=ăţire a 'ocabularului 5Berciţii &e leBic .nitatea de 7n8ă6are! "ucrare scrisă semestrială )r* de ore alocate! 4 .2 5Berciţii &e actualizare a noţiunilor re*eritoare la mo&urile &e eBpunere 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor naraţiunii @n teBtul stu&iat 5Berciţii &e eBplicare a titlului operelor literare 5Berciţii &e interpretare a sensului =lobal al teBtului 5Berciţii &e eBprimare a opiniei @n le=ătură cu semni*icaţiile teBtului stu&iat 5Berciţii &e i&enti*icare a 'ocalelorC 1 consoanelor >i a semi'ocalelor @n cu'inte 22. $onetică.

precierea răspunsurilor $onetica )ocabular 1.11 -esurse Materiale Forme de didactice organi are $i>e lucru &e . 1.5.1. Acti8ită6i de 7n8ă6are 5Berciţii &e rezumare a teBtelor epice 5Berciţii &e i&enti*icare a in&icilor &e timp >i &e spaţiu @n teBtele epice 5Berciţii &e actualizare a noţiunilor re*eritoare la mo&urile &e eBpunere 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor naraţiunii @n teBtul stu&iat 5Berciţii &e eBplicare a titlului operelor literare 5Berciţii &e interpretare a sensului =lobal al teBtului 5Berciţii &e eBprimare a opiniei @n le=ătură cu semni*icaţiile teBtului stu&iat 5Berciţii &e i&enti*icare a 'ocalelorC consoanelor >i a semi'ocalelor @n cu'inte &ate 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului.3.3.2.cti'itate pe =rupe +8aluare Obser'area sistematică .cti'itate *rontală lucru .mpurilor leBico- Timp <nr.4. 5Berciţii &e &espărţire corectă a cu'intelor @n silabe 5Berciţii &e creare a unor cu'inte &eri'ate cu su*iBe >i cu pre*iBe 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor obţinute prin con'ersiune @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor obţinute prin con'ersiune 5Berciţii &e &i*erenţiere a sensurilor cu'intelor obţinute prin con'ersiune i&enti*icate @n teBte &ate 5Berciţii &e i&enti*icare a sensului sinonimelor >i antonimelor 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a sinonimelor >i antonimelor 5Berciţii &e i&enti*icare a c.cti'itate pe =rupe Cule=ere Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor . 4. 4.5.11 $i>e &e . 4. 1 22. 2.&on6inuturi BdetalieriC Opera epică &om eten6e s ecifice 3. 2.3. ore? Data 1 21. 1. 2.1.cti'itate in&i'i&uala .1.2 3.

4.naliza lucrării scrise semestriale $i>a &e .cti'itate *rontală e'aluare 1 24. 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor 1 teBtului literar 23.n& unor c.cti'itate eBaluare in&i'i&uală .mpurilor leBicosemantice @n teBte &ate 5Berciţii &e inte=rare @n conteBt a unor termeni aparţin.11 .11 5Berciţii &e i&enti*icare a etapelor acţiunii 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului. 3.3.mpuri leBicosemantice $i>a &e . 5Berciţii &e &espărţire corectă a cu'intelor @n silabe 5Berciţii &e creare a unor cu'inte &eri'ate cu su*iBe >i cu pre*iBe 5Berciţii &e i&enti*icare a sensului sinonimelor >i antonimelor 5Berciţii &e i&enti*icare a c.4.1 4.precierea *i>elor &e e'aluare .semantice @n teBte &ate Lucrare scrisă semestrială 3.4.precierea *i>elor &e e'aluare .

cti'itate *rontală subiectului .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .2 -esurse Materiale Forme de <nr. 3 era e ică .cti'itate *rontală eBpunere &in teBtul stu&iat ".cti'itate lucru in&i'i&uală +8aluare Obser'area sistematică .1. ore? didactice organi are 5Berciţii &e e'aluare a lecturii *ăcute &e 1 /rila &e .1.2.+1 $i>e &e .nii – Costac"e 3.1.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .%roiectul unită6ii de 7n8ă6are .cti'itate %iscuţii asupra e'aluării lecturii lecturii in&i'i&uală 5Berciţii &e 'ocabular 5Berciţii &e i&enti*icare a mo&urilor &e 1 0anual . 3. 3.+1 $i>e &e .nitatea de 7n8ă6are! 3 era e ică* 5tructura com ozi6ională )r de ore alocate! 12 &on6inuturi BdetalieriC Sobies-i *i rom..cti'itate *rontală cole=i pe baza unei =rile 2+. 0o&uri &e eBpunere.cti'itate 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor lucru in&i'i&uală naraţiunii la persoana a III-a 5Berciţii &e &i*erenţiere a naraţiunii la persoana I &e naraţiunea la persoana a III-a 5Berciţii &e i&enti*icare a momentelor 1 0anual .+1 0anual .cti'itate *rontală $i>e &e . Subiectul operei literare.3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . 3.cti'itate 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor lucru in&i'i&uală momentelor subiectului Acti8ită6i de 7n8ă6are Timp 5Berciţii &e *ormulare a i&eilor principale 5Berciţii &e relaţionare a i&eilor principale cu i&eile secun&are 5Berciţii &e rezumare orală a teBtului-suport Re&actarea rezumatului teBtului stu&iat 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor operei epiceC a'.i D a-i 1 1+.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .2.nii – Costac"e %egru i Lectura teBtului suport JieDJi-e Sobies-i *i rom. 4.n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 1 . %egru i 3.cti'itate lucru in&i'i&uală . 3.nii – Costac"e %egru i Lectura apro*un&ată.4. 3. Rezumatul oral <actualizare? %eal D &e-al &om eten6e s ecifice 3.nii – Costac"e %egru i Lectura apro*un&ată. Sobies-i *i rom. 3.2.2. 0omentele subiectului %eal D %e-al Sobies-i *i rom.1.precierea răspunsurilor 3.1. 1araţiunea la persoana a III-a JieDJi-e Sobies-i *i rom. Lectura apro*un&ată.12 e'aluare a .+1 0anual .nii – Costac"e %egru i Lectura apro*un&ată. 3.cti'itate *rontală $i>e &e .

cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .Sobies-i *i rom. 1 1#.uBiliare &i&actice .cti'itate *rontală $i>e &e . 4. interlocutor 4. Lectura apro*un&ată.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .+1 Textul dialogat *i cel monologat 3r?anizarea re licilor 7ntr-un 2.uBiliare &i&actice 0anual .2.3.+1 2.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .2.cti'itate *rontală .4.cti'itate *rontală .+1 0anual $i>e &e lucru . 'ar D i-ar Lectura suplimentară – Toma /limo* 1 21. 5u#stanti8e defecti8e de sin?ular sau de lural* 5u#stanti8ele colecti8e &am D c-am 5Berciţii &e i&enti*icare a rolului &ialo=ului @n caracterizarea personaAelor &intr-un teBt literar 5Berciţii &e i&enti*icare a antitezei @ntr-un teBt &at 5Berciţii &e i&enti*icare a substanti'elorC a *elului lorC a =enuluiC numărului >i cazului acestora 5Berciţii &e i&enti*icare a substanti'elor &e*ecti'e &e sin=ular sau &e pluralC a substanti'elor colecti'e 5Berciţii &e construire a unor enunţuri cu substanti'e &e*ecti'e &e sin=ularDplural >i cu substanti'e colecti'e 5Berciţii &e i&enti*icare a cazurilor >i a *uncţiilor sintactice ale substanti'ului 5Berciţii &e construire &e enunţuri pentru ilustrarea *uncţiilor sintactice ale substanti'ului 5Berciţii &e i&enti*icare a cazurilor >i a *uncţiilor sintactice ale substanti'ului 5Berciţii &e construire &e enunţuri pentru ilustrarea *uncţiilor sintactice ale substanti'ului 5Berciţii &e iniţiereC menţinereC @ncFeiere a unei situaţii &e comunicare &ialo=ată pe teme &ate 5Berciţii &e a&aptare la interlocutor 1 14. 1 1".3.uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice Obser'area sistematică .cti'itate lucru in&i'i&uală .cti'itate *rontală $i>e &e .cti'itate in&i'i&uală .precierea răspunsurilor 22.uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru . Dialogul <miAloc &e caracterizare a personaAelor? Antiteza .cti'itate *rontală .4. 4. dialo? com le>* Ada tarea la 2.3.+1 .4.precierea răspunsurilor Substanti'ul Cazurile >i *uncţiile sintactice ale substanti'elor <nominati'C acuzati'C 'ocati'? Cam D c-am Substanti'ul Cazurile >i *uncţiile sintactice ale substanti'elor <=eniti'C &ati'? Iar D i-ae 2.precierea răspunsurilor 1 15. %egru i 3.5.3.i D a-i Substanti'ul <actualizare? 2.cti'itate in&i'i&uală .nii – Costac"e 3.+1 0anual .cti'itate lucru in&i'i&uală .+1 Obser'area sistematică .

cti'itate *rontală $i>e &e . 3.3.cti'itate in&i'i&uală +8aluare Obser'area sistematică .cti'itate %iscuţii asupra e'aluării lecturii lecturii in&i'i&uală 5Berciţii &e 'ocabular 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor 1 0anual .n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 1 13.uBiliare &i&actice . &om eten6e s ecifice -esurse Acti8ită6i de 7n8ă6are Timp Materiale Forme de <nr.&valuare 'nitatea 3 era e ică* 5tructura com ozi6ională 2.2.nitatea de 7n8ă6are! 3 era e ică* . 4. Caracteristicile operei epice La> D l-a> C.cti'itate pe =rupe . 0! 3.cti'itate *rontală cole=i pe baza unei =rile 11.+2 $i>e &e .cti'itate *rontală . 3.+2 e'aluare a . 4.cti'itate e'aluare in&i'i&uală .2.3.1.3.n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 12. ore? didactice organi are 5Berciţii &e e'aluare a lecturii *ăcute &e 1 /rila &e .inele *i căţelul ( /lexandrescu Lectura apro*un&ată.cti'itate lucru in&i'i&uală 0anual $i>e &e lucru .+2 0anual .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . Rezol'area &e eBerciţii pe baza noţiunilor teoretice @nsu>ite 1 23.2.cti'itate lucru in&i'i&uală 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor speciei *abulaC a'.1. 3. 3. 0! 3.+1 $i>ă &e .precierea *i>elor &e e'aluare %roiectul unită6ii de 7n8ă6are .4.3.1. Caracteristicile speciei 0ia D mi-a (ronumele personal 0ia D mi-a 0! 3. 3.cti'itate *rontală operei epiceC a'.+2 .precierea răspunsurilor 5Berciţii &e i&enti*icare a pronumelui personal @n teBte &ate 5Berciţii &e utilizare corectă a pronumelui personal 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a pronumelui personal 1 14.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .inele *i căţelul ( /lexandrescu Lectura teBtului suport L-a> D la> C.a#ula )r* de ore alocate! 14 &on6inuturi BdetalieriC C.inele *i căţelul ( /lexandrescu Lectura apro*un&ată.3. 2.

orme Sar D s-ar şi adAecti8ul 2.precierea răspunsurilor 1 21.cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .3.+2 .1.uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontală .cti'itate *rontală .orme 4. acuzati'? 0ii D mi-i %ronumele osesi8* &azuri şi 2.precierea răspunsurilor .cti'itate pe =rupe .+2 0anual $i>e &e lucru .+2 .cti'itate pe =rupe .cti'itate pe =rupe .%ronumele osesi8 şi adAecti8ul 2. Sar D s-ar %ronumele ronominal . 0ii D mi-i %ronumele osesi8* &azuri şi 2.1.uBiliare &i&actice .cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .cti'itate *rontală .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice .precierea răspunsurilor 1 1. func6ii sintactice <=eniti'C &ati'? 4.cti'itate *rontală . ronominal osesi8* . func6ii sintactice <nominati'C 4.3.cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .1.3.3.precierea răspunsurilor 1 2+. demonstrati8* 4..+2 0anual $i>e &e lucru . 5Berciţii &e i&enti*icare a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal posesi' 5Berciţii &e &i*erenţiere a pronumelui posesi' &e a&Aecti'ul pronominal posesi' 5Berciţii &e utilizare corectă a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal posesi' 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal posesi' 5Berciţii &e i&enti*icare a cazurilor >i *uncţiilor sintactice ale pronumelui posesi' 5Berciţii &e utilizare corectă a pronumelui posesi' @n &i'erse conteBte 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a pronumelui posesi' cu &i*erite *uncţii sintactice 5Berciţii &e i&enti*icare a cazurilor >i *uncţiilor sintactice ale pronumelui posesi' 5Berciţii &e utilizare corectă a pronumelui posesi' @n &i'erse conteBte 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a pronumelui posesi' cu &i*erite *uncţii sintactice 5Berciţii &e i&enti*icare a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal &emonstrati' 5Berciţii &e &i*erenţiere a pronumelui &emonstrati' &e a&Aecti'ul pronominal &emonstrati' 5Berciţii &e utilizare corectă a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal &emonstrati' 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal &emonstrati' 1 1 .1.

uBiliare &i&actice . <=eniti'C &ati'? )ar D '-ar (ronumele. 4. &azuri şi func6ii sintactice 4. şi 4. 4.1.cti'itate in&i'i&uală .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru . &azuri şi func6ii sintactice 4.3.+3 Rezol'area &e eBerciţii pe baza noţiunilor teoretice @nsu>ite 1 #. 4.precierea răspunsurilor 5.cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice .precierea răspunsurilor 1 2#.+2 0anual $i>e &e lucru .cti'itate pe =rupe . $uncţii sintactice 4.cti'itate pe =rupe .1.3.+2 0anual $i>e &e lucru . .cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .2.precierea *i>ei &e e'aluare .1. 1 2 . .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . 5Berciţii &e i&enti*icare a cazurilor >i *uncţiilor sintactice ale pronumelui &emonstrati' 5Berciţii &e utilizare corectă a pronumelui &emonstrati' @n &i'erse conteBte 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a pronumelui &emonstrati' cu &i*erite *uncţii sintactice 5Berciţii &e i&enti*icare a cazurilor >i *uncţiilor sintactice ale pronumelui &emonstrati' 5Berciţii &e utilizare corectă a pronumelui &emonstrati' @n &i'erse conteBte 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a pronumelui &emonstrati' cu &i*erite *uncţii sintactice 5Berciţii &e i&enti*icare a pronumelor 5Berciţii &e utilizare corectă a pronumelor 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a pronumelor 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*eritelor tipuri &e numerale 5Berciţii &e i&enti*icare a 'alorilor mor*olo=ice ale numeralelor 5Berciţii &e scriere corectă a unor numerale 5Berciţii &e i&enti*icare a *uncţiilor sintactice ale numeralului 1 25.cti'itate pe =rupe .%ronumele demonstrati8* 2.cti'itate *rontală .3.1.cti'itate *rontală .precierea răspunsurilor 1 2".cti'itate pe =rupe .+3 $i>ă &e .cti'itate *rontală .cti'itate *rontală .+3 0anual $i>e &e lucru .cti'itate e'aluare in&i'i&uală .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .cti'itate *rontală .+2 1umeralul car&inal >i numeralul 2. <nominati'C acuzati'? )ar D '-ar %ronumele demonstrati8* 2.3.1.cti'itate pe =rupe .ceea D aceia 2.leBan&rescu &valuare 'nitatea 1 3. Consoli&are 2.3.cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică . 1 4.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .+2 1umeralul <actualizare? Valoarea su#stanti8ală adAecti8ală a numeralului .4.uBiliare &i&actice .cti'itate in&i'i&uală .1.ceea D aceia Lectura suplimemtară Ioul >i 'iţelul 8 /r. or&inal.

+3 1 12. 3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . Caracteristicile speciei .1.ceea>i D aceia>i &om eten6e s ecifice -esurse Acti8ită6i de 7n8ă6are Timp Materiale Forme de <nr.1.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .+3 .cti'itate *rontală $i>e &e .3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . Interpretarea semni*icaţiei proce&eelor artistice .+3 0anualul .+3 e'aluare a .cti'itate *rontală $i>e &e . .ceea>i D aceia>i Măi bădiţă2 floare dulce Lectura apro*un&ată.n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor specieiC a'.2.2. 3. 3.1.1.2.n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 5Berciţii &e i&enti*icare a proce&eelor artistice >i &e eBplicare a rolului lor 5Berciţii &e comentare a sensului =lobal al teBtului 5Berciţii &e eBprimare a opiniei &espre mesaAul teBtului 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor portretului literar 5Berciţii &e re&actare &e teBte &escripti'e tip portret 1 11.2.cti'itate in&i'i&uală 0anualul .lt*elDalt *el 3.cti'itate lucru in&i'i&uală 0anualul .cti'itate *rontală cole=i pe baza unei =rile +". 3.cti'itate lucru in&i'i&uală +8aluare Obser'area sistematică .cti'itate pe =rupe lucru .cti'itate lucru in&i'i&uală 0anualul . 1 14.1.+3 1 13. Lectura apro*un&ată.1.cti'itate *rontală $i>e &e . 4.ltă&atăDaltă &ată Măi bădiţă2 floare dulce Lectura apro*un&ată. ore? didactice organi are 5Berciţii &e e'aluare a lecturii *ăcute &e 1 /rila &e . 3.nitatea de 7n8ă6are! 3 era lirică o ulară* Doina )r* de ore alocate! 14 &on6inuturi BdetalieriC Măi bădiţă2 floare dulce Lectura teBtului suport .2.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor 3. 3. 3 era lirică 3.%roiectul unită6ii de 7n8ă6are . Măi bădiţă2 floare dulce 3.cti'itate %iscuţii asupra e'aluării lecturii lecturii in&i'i&uală 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor operei lirice a'.cti'itate *rontală $i>e &e .ltă&atăDaltă &ată Descrierea <portretul literar? . 3.

&Aecti'ul Gradele de com ara6ie Iine@nţelesDbine @nţeles .lt*elDalt *el Articolul demonstrati8 BadAecti8alC Iine@nţelesDbine @nţeles 2.cti'itate lucru in&i'i&uală .cti'itate *rontală $i>e &e ..uBiliare &i&actice 0anualul .cti'itate lucru in&i'i&uală . 1 25.precierea răspunsurilor 2.3.+3 Obser'area sistematică . 1 2+.cti'itate *rontală $i>e &e .&Aecti'ul $uncţii sintactice %upăD&e pe 2.cti'itate lucru in&i'i&uală .cti'itate *rontală $i>e &e .3. 1 1..+3 Părţile de vorbire neflexionare . 1 21.3.+3 0anualul $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice .+3 0anualul .&Aecti'ul <actualizare?.uBiliare &i&actice 0anualul .cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .cti'itate *rontală $i>e &e .+3 2.3.3 5Berciţii &e i&enti*icare a a&Aecti'elor @n teBte &ate 5Berciţii &e utilizare corectă a a&Aecti'ului 5Berciţii &e inte=rare a a&Aecti'ului @n enunţuri 5Berciţii &e i&enti*icare a articolului &emonstrati' <a&Aecti'al? 5Berciţii &e utilizare corectă a articolului &emonstrati' <a&Aecti'al? 5Berciţii &e i&enti*icare a a&Aecti'elor la &i*erite =ra&e &e comparaţie 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a a&Aecti'elor la &i*erite =ra&e &e comparaţie 5Berciţii &e utilizare corectă a a&Aecti'ului 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a a&Aecti'ului cu &i*erite *uncţii sintactice 5Berciţii &e i&enti*icare a *uncţiilor sintactice ale a&Aecti'ului >i ale locuţiunii a&Aecti'ale 5Berciţii &e i&enti*icare a a&'erbelor 5Berciţii &e utilizare corectă a a&'erbelor 5Berciţii &e inte=rare a a&'erbelor @n enunţuri 5Berciţii &e i&enti*icare a a&'erbelor la &i*erite =ra&e &e comparaţie 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a a&'erbelor la &i*erite =ra&e &e comparaţie 1 1 .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice .cti'itate pe =rupe .uBiliare &i&actice 0anualul . $ormele *leBionare .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .cti'itate lucru in&i'i&uală .cti'itate *rontală .&'erbul <actualizare? Gradele de com ara6ie %upăD&e pe 2.

cti'itate pe =rupe . 5Berciţi &e i&enti*icare a *uncţiilor sintactice ale a&'erbelor 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a a&'erbelor cu &i*erite *uncţii sintactice 5Berciţii &e i&enti*icare a a&Aecti'uluiC a a&'erbului 5Berciţii &e utilizare corectă a a&Aecti'uluiDa&'erbului 5Berciţii &e analiză a a&Aecti'uluiDa&'erbului 5Berciţii &e eBprimare orală a opiniei re*eritoare la teBtele stu&iate Rezol'area &e eBerciţii pe baza noţiunilor teoretice @nsu>ite 1 2#.cti'itate e'aluare in&i'i&uală .4.3. 2.1.4..&'erbul $uncţiile sintactice9 com lement circumstan6ial de loc( de tim ( de mod( atri#ut ad8er#ial %ec.+3 0anualul $i>e &e lucru . 2. 4.1.cti'itate in&i'i&uală $i>e &e .cti'itate *rontală .3.tD &e c.+3 1 1. 4.cti'itate *rontală . &valuare 'nitatea 3 2.2.cti'itate *rontală .cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru .precierea *i>ei &e e'aluare A recieri ersonale referitoare 2. %emultD&e mult 4.+3 1 2".1. la te>tele e ice şi lirice studiate 2.+4 &e .precierea răspunsurilor .t 2. Consoli&are %ec.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .3.uBiliare &i&actice $i>e lucru .3C 4.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . 1 2 .t .&Aecti'ul >i a&'erbul.tD &e c.cti'itate in&i'i&uală .

cti'itate lecturii in&i'i&uală 0anualul . ore? -esurse Materiale Forme de didactice organi are /rila &e .+4 1 3.cti'itate *rontală $i>e &e .3.+4 .2.cti'itate lucru in&i'i&uală +8aluare Obser'area sistematică . 3.1.precierea răspunsurilor 1 2.1. 3. Acti8ită6i de 7n8ă6are 5Berciţii &e e'aluare a lecturii *ăcute &e cole=i pe baza unei =rile %iscuţii asupra e'aluării lecturii 5Berciţii &e 'ocabular 5Berciţii &e i&enti*icare a cu'intelor-cFeie 5Berciţii &e i&enti*icare a structurii teBtului 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor operei liriceC a'. 3.cti'itate *rontală e'aluare a .n& @n 'e&ere teBtul stu&iat Timp <nr. 3.nitatea de 7n8ă6are! 3 era lirică* %astelul )r* de ore alocate! 10 &on6inuturi BdetalieriC 4arna – )! /lecsandri Lectura teBtului support %emultD&e mult 4arna – )! /lecsandri Lectura apro*un&ată. Caracteristicile operei lirice 1umaiDnu mai &om eten6e s ecifice 3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .2 .%roiectul unită6ii de 7n8ă6are .

ConAuncţia <actualizare? 1icio&atăDnici o &ată 2.cti'itate *rontală .3.cti'itate lucru in&i'i&uală 0anualul .cti'itate *rontală .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .2.1. 4.cti'itate pe =rupe lucru Obser'area sistematică ..cti'itate *rontală $i>e &e . eBpresi'ităţii artistice 1umaiDnu mai 4arna – )! /lecsandri Lectura apro*un&ată.2.+4 1 25.cti'itate *rontală $i>e &e .uBiliare &i&actice . 'nterAec6ii redicati8e Cratima 5Berciţii &e i&enti*icare a proce&eelor artistice >i &e eBplicare a rolului lor @n teBtul stu&iat 5Berciţii &e *ormulare a unui punct &e 'e&ere personal asupra semni*icaţiei *i=urilor &e stil 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor speciei a'.1. 3.1.uBiliare &i&actice 0anualul $i>e &e lucru .uBiliare &i&actie 0anualul $i>e &e lucru .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . 2.+4 0anualul .1.+4 0anualul .cti'itate lucru in&i'i&uală .+4 Obser'area sistematică . -e?imul cazual 1icio&atăDnici o &ată 3. InterAecţia <actualizare?.1.3.precierea răspunsurilor 1 3+.precierea răspunsurilor 1 23. Resurse ale 3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . 3.cti'itate in&i'i&uală 1 2.+4 1 24. 4. Lectura apro*un&ată.+4 .cti'itate *rontală $i>e &e .4arna – )! /lecsandri 3.2.cti'itate lucru in&i'i&uală 0anualul .cti'itate in&i'i&uală .n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 5Berciţii &e moti'are a apartenenţei teBtului stu&iat la specia pe care o ilustrează 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor &escrierii tip tablou 5Berciţii &e re&actare &e teBte &escripti'e tip tablou 5Berciţii &e utilizare corectă a prepoziţiilor 5Berciţii &e i&enti*icare a cazurilor cerute &e &i*erite prepoziţii 5Berciţii &e utilizare corectă a părţilor &e 'orbire *leBibile >i ne*leBibile @n'ăţate: 5Berciţii &e construire a unor enunţuri corecte &in punct &e 'e&ere sintactic 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*eritelor tipuri &e conAuncţii 5Berciţii &e utilizare corectă a conAuncţiilor 5Berciţii &e construire a unor enunţuri corecte &in punct &e 'e&ere sintactic 5Berciţii &e i&enti*icare a conAuncţiilor @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză =ramaticală a interAecţiilor i&enti*icate @n teBte &ate 1 4. 3. 2.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică . Caracteristicile speciei O&atăDo &ată Descrierea <tabloul? O&atăDo &ată Părţile de vorbire neflexionare (repoziţia <actualizare?.cti'itate *rontală $i>e &e .3.

3.cti'itate *rontală lucru . Lectura apro*un&ată. rimă <monorimaC rima @mperecFeatăC rima @ncruci>atăC rima @mbrăţi>ată?..)ersi*icaţia 3.rfuri – M! &minescu 3.nitatea de 7n8ă6are! 3 era lirică* Versifica6ia )r* de ore alocate! 14 &on6inuturi BdetalieriC Peste v. 2.2 . 4.uBiliare &i&actice +8aluare Obser'area sistematică . Consoli&are 4.cti'itate *rontală $i>e &e .precierea răspunsurilor 1 ".precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor 1 #.postro*ul 1 .cti'itate *rontală lucru . <actualizare? (unctul Peste v. 3.uBiliare &i&actice $i>ă &e . 1i uri de 3.1.cti'itate lecturii in&i'i&uală $i>e &e . Acti8ită6i de 7n8ă6are 5Berciţii &e e'aluare a lecturii *ăcute &e cole=i pe baza unei =rile %iscuţii asupra e'aluării lecturii 5Berciţii &e 'ocabular 5Berciţii &e i&enti*icare a structurii teBtului 5Berciţii &e actualizare a noţiunilor &e prozo&ieC pe teBte &ate 5Berciţii &e recunoa>tere a tipurilor &e rimă @n teBte &ate 5Berciţii &e i&enti*icare a măsurii 'ersurilor @n teBte &ate 5Berciţii &e *ormulare a unui punct &e 'e&ere personal asupra rolului elementelor &e prozo&ie @n obţinerea eBpresi'ităţii unui teBt @n 'ersuri Timp <nr. 4.1. ore? -esurse Materiale Forme de didactice organi are /rila &e .uBiliare in&i'i&uală &i&actice $i>e &e .rfuri – M! &minescu 3.+5 0anualul . 0ăsura .4. Lectura apro*un&ată.1.3. Cratima &valuare 'nitatea 5 2.+5 1 .precierea *i>ei &e e'aluare %roiectul unită6ii de 7n8ă6are .+5 .2.+5 .2.(ărţile &e 'orbire ne*leBibile.1.3.rfuri – M! &minescu Lectura teBtului suport (unctul &om eten6e s ecifice 3.cti'itate lucru in&i'i&uală .cti'itate pe =rupe . 5Berciţii &e *olosire corectă a a&'erbuluiC a prepoziţiei >i a conAuncţiei 5Berciţii &e utilizare corectă a părţilor &e 'orbire ne*leBibile 5Berciţii &e construire a unor enunţuri corecte &in punct &e 'e&ere sintactic 5Berciţii &e utilizare eBpresi'ă a limbii Rezol'area &e eBerciţii pe baza noţiunilor teoretice @nsu>ite 1 2.1.cti'itate *rontală e'aluare a .3.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .cti'itate e'aluare in&i'i&uală Obser'area sistematică .+5 Peste v.cti'itate .

+5 5Berciţii &e analiză a pre&icatelor 'erbale >i nominale &in teBte &ate 5Berciţii &e construire &e enunţuri @n care să apară pre&icate 'erbale >i nominale 5Berciţii &e i&enti*icare a subiectului @n 1 teBte &ate 15.+5 5Berciţii &e analiză a &i*eritelor tipuri &e a&Aecti'e cu *uncţia sintactică &e atribut a&Aecti'al 5Berciţii &e construire &e enunţuri @n care să apară atribute a&Aecti'ale 5Berciţii &e i&enti*icare a atributului 1 substanti'al @n teBte &ate 2". 4.3.cti'itate *rontală lucru .1.uBiliare in&i'i&uală &i&actice Obser'area sistematică .1. $i=urile &e 3. Lectura apro*un&ată.+5 $i>e &e .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontală lucru . stil <actualizare? . Atri#utul su#stanti8al (unctul-semn &e punctuaţie 2.uBiliare &i&actice $i>e &e .precierea răspunsurilor . 4. (re&icatul 'erbal >i pre&icatul nominal <numai cu 'erbele copulati'e a fi >i a deveni? Ilancul Subiectul eBprimat >i subiectul neeBprimat <sub@nţeles >i inclus?.+5 5Berciţii &e analiză a atributului pronominal 5Berciţii &e construire &e enunţuri @n care să apară atribute pronominaleC @n &i*erite cazuri $i>e &e .+5 5Berciţii &e construire &e enunţuri @n care să apară &i*erite tipuri &e subiecte 5Berciţii &e i&enti*icare a atributului @n teBte 1 &ate 1#.rfuri – M! &minescu 3.2.3.cti'itate .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru .cti'itate *rontală lucru .precierea răspunsurilor $i>e &e . Atri#utul ronominal Semnul @ntrebării 2.cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .+5 5Berciţii &e analiză a atributului substanti'al 5Berciţii &e construire &e enunţuri @n care să apară atribute substanti'aleC @n &i*erite cazuri 5Berciţii &e i&enti*icare a atributului 1 pronominal @n teBte &ate 2 . 5Berciţii &e recunoa>tere a *i=urilor &e stil @n teBte &ate 5Berciţii &e interpretare a semni*icaţiei *i=urilor &e stil i&enti*icate @n teBte &ate 1 13. 4.1.3.3.cti'itate .tributul <actualizare? Atri#utul adAecti8al (unctul-semn &e punctuaţie 2.cti'itate .uBiliare in&i'i&uală &i&actice Obser'area sistematică . 5Berciţii &e i&enti*icare a pre&icatelor 1 'erbale >i nominale @n teBte &ate 14. .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor 2. 2.cor&ul pre&icatului cu subiectul Ilancul .precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .uBiliare in&i'i&uală &i&actice $i>e &e lucru . 4.cti'itate *rontală lucru .cti'itate *rontală .cti'itate in&i'i&uală .1.cti'itate *rontală .3.postro*ul Sintaxa propo iţiei <actualizare? (re&icatul.1. 4.1.Peste v.precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .uBiliare &i&actice .

precierea răspunsurilor Obser'area sistematică .+# $i>e &e . Consoli&are 2.uBiliare in&i'i&uală &i&actice Obser'area sistematică .3. Complementul <actualizare? 2.cti'itate e'aluare in&i'i&uală Obser'area sistematică . 4.precierea răspunsurilor .3. &om lementele circumstan6iale de loc( de tim ( de mod &om lementele necircumstan6iale* &om lementul &om lementul indirect 2. 4. direct* SintaBa propoziţiei.+5 1 3.cti'itate *rontală lucru .cti'itate .cti'itate *rontală lucru . &om lementele circumstan6iale* 4.precierea răspunsurilor 1 4. 4.1.uBiliare in&i'i&uală &i&actice $i>ă &e . 4.3.uBiliare in&i'i&uală &i&actice Obser'area sistematică .1.cti'itate *rontală lucru .1.cti'itate .+# .3.4.Atri#utul ad8er#ial Semnul @ntrebării 2.precierea *i>ei &e e'aluare 1 5.cti'itate *rontală lucru .3.precierea răspunsurilor 1 3+. &valuare 'nitatea 6 2.cti'itate .1.+5 $i>e &e .cti'itate . 5Berciţii &e i&enti*icare a atributului a&'erbial @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a atributului a&'erbial 5Berciţii &e construire &e enunţuri @n care să apară atribute a&'erbiale 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*eritelor tipuri &e complemente circumstanţiale @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a complementelor circumstanţiale 5Berciţii &e construire &e enunţuri @n care să apară &i*erite tipuri &e complemente circumstanţiale 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*eritelor tipuri &e complemente necircumstanţiale @n teBte &ate 5Berciţii &e analiză a complementelor necircumstanţiale 5Berciţii &e construire &e enunţuri @n care să apară &i*erite tipuri &e complemente necircumstanţiale 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*eritelor părţi &e propoziţie 5Berciţii &e analiză a &i*eritelor părţi &e propoziţie 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a părţilor &e 'orbire cu &i*erite *uncţii sintactice Rezol'area &e eBerciţii pe baza noţiunilor teoretice @nsu>ite %roiectul unită6ii de 7n8ă6are 1 2.uBiliare in&i'i&uală &i&actice $i>e &e ..nitatea de 7n8ă6are! "ucrare scrisă semestrială )r* de ore alocate! 4 -esurse .1.+# $i>e &e . 4.

4.3. 4.4.cti'itate *rontală lucru .cti'itate lucru in&i'i&uala .cti'itate eBaluare in&i'i&uală .4. 4.lcătuirea &e enunţuri @n care să apară &i*erite părţi &e 'orbire 5Berciţii &e *olosire corectă a părţilor &e 'orbire 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*eritelor părţi &e propoziţie 5Berciţii &e analiză =ramaticală a &i*eritelor părţi &e propoziţie 5Berciţii &e i&enti*icare >i or&onare a 1 sec'enţelor narati'e &intr-un teBt &atC @n 'e&erea rezumării acestuia: i&enti*icarea participanţilor la acţiuneC a timpul >i a spaţiul @n care se petrece actiunea: subiectul operei literare: 5Berciţii &e precizare a trăsăturilor speciei literare9 pastelulC &oina 5Berciţii &e i&enti*icare >i &e analiză a părţilor &e 'orbire .precierea răspunsurilor Lucrare scrisă semestrială 3.precierea *i>elor &e e'aluare . 4.&on6inuturi BdetalieriC Opera literară9 opera epicăC opera lirică &om eten6e s ecifice 3.lcătuirea &e teBte @n care să apară &i*erite părţi &e 'orbire .1.cti'itate pe =rupe Cule=ere Obser'area sistematică .precierea răspunsurilor $i>e &e .4. 4.3.1 4. ore? (ărţile &e 'orbire (ărţile &e propoziţie 3.cti'itate pe =rupe +8aluare Obser'area sistematică . 3.lcătuirea &e teBte @n care să apară &i*erite părţi &e 'orbire Materiale Forme de didactice organi are $i>e &e .5. 5Berciţii &e i&enti*icare >i or&onare a 1 sec'enţelor narati'e &intr-un teBt &atC @n 'e&erea rezumării acestuia: i&enti*icarea participanţilor la acţiuneC a timpul >i a spaţiul @n care se petrece actiunea: subiectul operei literare: 5Berciţii &e precizare a trăsăturilor speciei literare9 pastelulC &oina 5Berciţii &e comentare a *i=urilor &e stil 1 5Berciţii &e i&enti*icare >i &e analiză a părţilor &e 'orbire . $i>a &e .1.3. Acti8ită6i de 7n8ă6are Timp <nr.

precierea răspunsurilor .cti'itate lucru in&i'i&uala .precierea *i>elor &e e'aluare %roiectul unită6ii de 7n8ă6are .naliza lucrării scrise semestriale $i>a &e .nitatea de 7n8ă6are! -eca itulare finală )r* de ore alocate! .lcătuirea &e enunţuri @n care să apară &i*erite părţi &e 'orbire 5Berciţii &e *olosire corectă a părţilor &e 'orbire 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*eritelor părţi &e propoziţie 5Berciţii &e analiză =ramaticală a &i*eritelor părţi &e propoziţie . 4.cti'itate pe =rupe +8aluare Obser'area sistematică .3. &on6inuturi BdetalieriC Opera epică..1.5. Acti8ită6i de 7n8ă6are Timp <nr.cti'itate *rontală e'aluare . ore? 5Berciţii &e comentare a trăsăturilor =enului 1 epic >i speciilor literare stu&iate 5Berciţii &e rezumare a teBtelor epice 5Berciţii &e i&enti*icare a in&icilor speci*ici teBtelor epice 5Berciţii &e i&enti*icare a mo&urilor &e eBpunere >i a trăsăturilor acestora 5Berciţii &e eBplicare a titlului operelor -esurse Materiale Forme de didactice organi are $i>e &e . &om eten6e s ecifice 3. 4.

3 $i>e &e .cti'itate in&i'i&uala . 3.cti'itate *rontală lucru . 5Berciţii &e comentare a trăsăturilor =enului 1 liric >i speciilor literare stu&iate 5Berciţii &e i&enti*icare a mo&urilor &e eBpunere >i a trăsăturilor acestora 5Brciţii &e comentare a eBpresi'ităţii *i=urilor &e stil 5Berciţii &e i&enti*icare >i comentare a elementelor a elementelor &e 'ersi*icaţie 5Berciţii &e eBplicare a titlului operelor literare 5Berciţii &e i&enti*icare a miAloacelor 1 interne &e @mbo=ăţire a 'ocabularului 5Berciţii &e leBic .3. 4.lcătuirea &e enunţuri @n care să apară cu'inte obţinute prin &eri'areC compunereC con'ersiune 5Berciţii &e &i*erenţiere a omo=ra*elor >i omo*onelor 5Berciţii &e i&enti*icare @n conteBt a omonimelor 5Berciţii &e i&enti*icare @n teBte &ate a sinonimelor >i antonimelor 5Berciţii &e i&enti*icare a re=ionalismelor >i arFaismelor 5Berciţii &e i&enti*icare a 'ocalelorC 1 consoanelor >i a semi'ocalelor @n cu'inte &ate 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului.cti'itate pe =rupe Cule=ere Obser'area sistematică .cti'itate pe =rupe Cule=ere Obser'area sistematică .literare Opera lirică 3. 4. 4.2.cti'itate *rontală lucru . 2.3.1.precierea răspunsurilor $i>e &e .precierea răspunsurilor .5. 5Berciţii &e &espărţire corectă a cu'intelor @n silabe $i>e lucru &e .precierea răspunsurilor $onetică 4.2. )ocabular.cti'itate pe =rupe Obser'area sistematică .

precierea răspunsurilor %escrierea <portretul literar >i 3.cti'itate *rontală lucru .3.precierea răspunsurilor .cti'itate in&i'i&uală .cti'itate in&i'i&uală Obser'area sistematică .cti'itate *rontală . $i>ă &e lucru . !estul *inal .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru .1.(ărţi &e 'orbire 2.precierea *i>ei &e e'aluare .1.precierea răspunsurilor (ărţi &e propoziţie 2.3. 4.4. 4. 4.cti'itate pe =rupe Cule=ere Obser'area sistematică .1.cti'itate *rontală lucru .2 4. tabloul ? 3. 5Berciţii &e *olosire corectă a părţilor &e 1 'orbire 5Berciţii &e construire a unor enunţuri corecte &in punct &e 'e&ere sintactic 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a părţilor &e 'orbire cu &i*erite *uncţii sintactice 5Berciţii &e utilizare eBpresi'ă a limbii 5Berciţii &e i&enti*icare a &i*eritelor părţi &e 1 propoziţie 5Berciţii &e analiză a &i*eritelor părţi &e propoziţie 5Berciţii &e inte=rare @n enunţuri a părţilor &e 'orbire cu &i*erite *uncţii sintactice 5Berciţii &e i&enti*icare a caracteristicilor 1 portretului literar >i a tabloului 5Berciţii &e re&actare &e teBte &escripti'e tip portret >i tablou 5Berciţii &e 'eri*icare a competenţelor >i a 2 cuno>tinţelor &in clasa a )I-a $i>e &e . 4.naliza testului *inal 3. $i>e &e . 4.cti'itate pe =rupe .1.1.2.cti'itate pe =rupe Cule=ere Obser'area sistematică .3.3 3.