You are on page 1of 3

MOTTO: Natura nu a trădat niciodată inima care a iubit-o.

William Wordsworth

Conceptul de Parc Naţional a fost definit prima dată în 1969 la New Delhi, astfel un Parc National este arealul relativ întins, unde unul sau mai multe ecosisteme nu sunt material alterate de om, unde speciile de plante şi animale, aspectele eomorfolo ice şi ha!itatele sunt de un interes ştiinţific educativ şi recreativ deose!it" Numele regiunii vine din limba masailor: “Siringitu”- pământul fără de sfârşit. În 191 ! ameri"anul Ste#art $d#ard %&ite a fost primul alb "are a "ăl"at prin 'onă. (egiunea grupea'ă mai multe areale de "onservare şi prote")ie! "el mai "unos"ut fiind *ar"ul Na)ional Serengeti. +şe'at ,ntr-un "limat sube"uatorial! a"esta are 1-../ 0m 1 şi este lo"ali'at ,n nordul 2an'aniei! la grani)a "u 3en4a! a"operind trei tipuri de medii! "are se desfăşoară pe un peisa5 de origine vul"ani"ă: 1. 6âmpiile! lipsite aproape ,n totalitate de "opa"i! dar pline de martori graniti"i! repre'intă peisa5ul "el mai emblemati" al par"ului. 7iind o 'onă de savană! ai"i traies" peste 8 de spe"ii de erbivore mari: 'ebre! ga'ele! impala! bivoli! ,nsă şi prădătoare importante- leii şi leopar'ii afri"ani. 1. !!6oridorul negru” din vest! "are a"operă savana mlăştinoasă din 'ona râului 9rumeti! este lo"ul unde trăies" "ro"odilii de Nil şi maimu)ele 6olobus! ,nsă este probabil mai "unos"ut pentru turmele migratoare "are tre" pe ai"i! din mai până ,n iulie. . *artea nordi"ă! ,n "are peisa5ul de savană este dominat de arbori şi arbuşti! dar şi de 'one deluroase! este arealul ,n "are predomină elefan)ii şi girafele.

+şe'ările umane sunt inter'ise ,n *ar"ul Na)ional Serengeti! "u e:"ep)ia "elor "are se o"upă de par" şi a "elor "are ,l pă'es". ;ia)a sălbati"ă este deosebit de bogată ai"i. În lunile ploioase! adi"ă din noiembrie până ,n mai! sute de mii de animale migrea'ă prin "âmpii: ai"i ,n"epe fenomenul "unos"ut ,n literatură de spe"ialitate drept Migraţia anuală din Serengeti. Spre sfârşitul lunii mai! "ând iarba a fost de5a "onsumată sau s-a us"at! animalele ,şi ,n"ep marşul "ătre 'onele mai bogate ,n resurse de apă din nord. +i"i! iarba este mai ,naltă şi mai multă! peisa5ul ,n"epe să fie deluros! iar peste un milion de animale sălbati"e <şi 188 888 de 'ebre= se deplasea'ă "ătre a"eastă 'onă. S*$6>> ?6(?2>2$ #$istă cinci specii em!lematice pentru acest parc, fiind, totodată, cele mai v%nate animale înainte de reali&area proiectului de conservare' leul, leopardul, rinocerul, !i&onul şi elefantul" În anii @/8! guvernul a ,n"er"at să opreas"ă migra)ia animalelor spre nord! utili'ând un gard uriaş de sârmă g&impată. 9ardul nu a re'istat ni"i mă"ar primului val migrator. În a"eeaşi perioadă!

n apropierea par"ului u"id .gl"om. 9uvernul! dar şi organisme din .91-818I1D-bFF11F1. +"eastă interven)ie nedorită a omului a dus la de'e"&ilibrul e"ologi" al regiunii lo"uite de masai.n 2an'ania n-a fost ne"esar să se ia măsuri de prote")ie a naturii sau a animalelor! deoare"e băştinaşii vânau numai stri"tul ne"esar şi nu "au'au poluarea mediului . >S2?(>6 *ana in timpurile "oloniale ."omH1 -FH1F8. +"eastă situa)ie se va s"&imba . În anul 19D9 regiunea vul"ani"ă Ngorongoro aflată .5pg .#i0ipedia.n"ear"ă să "reas"ă gradul de efi"ien)ă al a"estei 'one de importan)ă "ru"ială pentru biodiversitatea mondială.fli"0r.orgHgf:HimgImapImigration.ntregul par" B iar repre'entan)ii par"ului nu au putut să ia măsuri din "au'a lipsei de resurse.ntreaga lume! .n 19D1 este de"larat *ar" Național."om.serengeti. 6onform site-ului *ar"ului Na)ional! popula)iile "are lo"uies" .n fie"are an ""a -8888 de animale! ma5oritatea antilope 9nu! dar şi 'ebre! girafe! bi'oni şi impala.n po'i)ia 1D/. În anul 1919 Serengeti devine re'ervatie naturală! iar .! dar şi animale mari pre"um bivolul! girafa! elefantul sau &ipopotamul.&tml! &ttp:HHen.nsă! .n ."omH&assanHserengeti.naH#p"ontentHuploadsH1889H11H1lions-serengeti.serengeti.ntreaga )ară s-a "onfruntat "u o "ri'ă e"onomi"ă de propor)ii! fapt "are a determinat un de"lin important al ariei prote5ate.orgH#i0iHSerengetiINationalI*ar0! &ttp:HH###. 6u toate a"estea! bra"ona5ul nu a fost ni"iodată "omplet eradi"at.n"on5urător. Surse info: &ttp:HH###. *este 1.gif! &ttp:HHfarm .n sud va fi separată de Serengeti! fiind de"larată 6onservation +rea.orgH Sursa imagini: &ttp:HH###. Cintre "ele D88 de spe"ii de păsări "are trăies" . Cintre reptile remar"ăm "ro"odilul! dar şi multe spe"ii de şerpi.n Serengeti! enumerăm "âteva e:emple: vulturul! flamingo! bar'a sau stru)ul. Peste ( milioane de animale străbat permanent "âmpiile par"ului: mari turme de antilope <spe"ii pre"um *etterson! impala! 'ebre! ga'ele! vi)ei sălbati"i dar şi alte "opitate=! animale medii "um ar fi leul! leopardul! g&epardul! &iena! "âinii sălbati"i et". Ara"ona5ul pentru fildeş a de"imat popula)ia de elefan)i! până "ând au rămas doar "âteva sute de indivi'i .regiune de prote"ție a animalelor sălbati"e! areal .888 de &e"tare de savană şi "âteva milioane de animale! sute de spe"ii de păsări! un e"osistem uni" pe 2erra! un spe"ta"ol măre) al naturii.. Parcul Naţional Serengeti se află din 19F1 pe lista GN$S6?! .n se"olul al E>E-lea la sosirea "oloniștilor europeni! "are fiind dorni"i de profit! au pornit o vânare intensivă "u arme moderne a animalelor din regiune.D88.stati".n "are se va inter'i"e masailor să paşune'e "u animalele.5pg! &ttp:HHsafari#ise.

Parcul )eren eti este vi&itat anual de peste 9**** de turişti.toate 'borurile ateri'ea'ă pe Kilimanjaro Airport! "el mai apropiat aeroport de Serengeti. *re)ul unui ta:i de ai"i până . $ste ne"esară permisia 2+N+*+ <#an$ania National %ar&s aut'ority" sau a administratorului lo!al !are se o!upă de protejarea (i organi$area par!ului) . Cu autocarul' Serengeti se află la safari "u auto"arul. (ead more: &ttp:HH###.ilila -od e6entral Serengeti= • -u$ur/ tented camps..n Serengeti . POSIBILITĂŢI DE ACCES Se poate a5unge cu avionul' .are "ursă dire"tă spre Nairobi Jomo Kenyatta Airport! 3en4a <ple"are din Quri"&= sau spre Car es Salaam! de unde se poate lua ulterior un alt avion spre +rus&a.n inima sălbăti"ieiR repre'intă varianta optimă de "a'are pentru iubitorii de safari +)eronera .Seronera! .ntr-un campsite (44 pe toată supra aţa par!ului" repre'intă varianta alternativă mai pu)in "ostisitoare.6ompania aeriană de transport KLM. *entru a observa animalele prădătoare! pute)i merge .n "oridorul de vest= "ostă estimativ 1 DPHpers. . D 0m distan)ă de aeroportul din +rus&aR se pot fa"e "urse organi'ate .Mbalageti Camp <"oridorul de vest=! 0usini Camp • 1otels' • )in ita 2rumeti 3eserves • Campin .&tmlJi:''1?KGoaL%* PLANIFICAREA CMLMTORIEI 6NNC SM O$(9> *erioada "ea mai potrivită din an pentru a vedea marea migra)ie de antilope gnu este de"embrieiulie.6ompania Swissair.n stil POSIBILITĂŢI DE CAZARE • )afari lod es.netHlo"uriIserengeti. Ce ai"i! un 'bor dire"t spre Serengeti <pistele de ateri'are Seronera şi 3ira#ira."a'are .n Serengeti este de apro:imativ D8P-/8P! iar drumul durea'ă -8 de minute.situate .n o"tombrie.des"opera.n"epând din luna iunie până .ildlife -od e.