You are on page 1of 4

ANEXA nr.1 la HCGMB nr.

………din ……………………

Norme privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte unctionari a arterelor de circulatie pe teritoriul Municipiului Bucuresti A. Norme privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti
Capitolul !. "#!NC!"!! GENE#A$E Art. 1. Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (numite în continuare Norme) se vor aplica la elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor pentru realizarea cladirilor şi amenajărilor private pe teritoriul Municipiului Bucureşti. Art. %. Pentru constructiile inantate din onduri publice, normele de asigurare a numarului minim de parcaje se vor stabili prin procedura de avizare!aprobare a proiectului. Art. &. "unt prevazute reglementari şi pentru construc#iile e$istente pe lotizari anterioare intrarii în vigoare a %otar&rii 'uvernului (om&niei pentru aprobarea (egulamentului general de urbanism %.'. )*)!+,,-, .otar&re ale carei prevederi stau la baza prezentelor Norme. Capitolul !!. N'#ME (E "A#CA#E "E )*NC+!*N! *#BAN!,-!CE Art. .. Numarul minim de locuri de parcare necesare realizarii cladirilor si amenajarilor pe teritoriul Municipiului Bucuresti se dimensioneaza in unctie de destinatia si supra ata utila speci ica unctiunilor ce se regasesc in cladire. Art. /. Constructii de locuinte 0 necesită parcaje dispersate la domicilii, garaje individuale, iar în unele cazuri parcaje/garaje în interiorul construc#iilor. Parcarea!gararea autoturismelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în a ara circula#iilor publice, asigur&ndu/se numărul de locuri de parcare unctie de supra ata construita des asurata a locuintei si de tipul de locuire. Numărul minim de locuri de parcare ce trebuie asigurat se stabileşte după cum urmează0 5.1. Subzonele locuinţelor unifamiliale cu acces si lot propriu: 5.1.1. Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare la o locuinta a carei suprafata construita desfasurata este de maxim 100mp; 5.1.2. Se vor asigura minim 2 (doua) locuri de parcare la o locuinta a carei suprafata construita desfasurata este mai mare de 100mp; 5.2. Subzonele locuinţelor semicolective/colective cu acces si lot folosit in comun: 5.2.1. Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafata construita desfasurata de maxim 100mp; 5.2.2. Se vor asigura minim 2 (doua) locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafata construita desfasurata mai mare de 100mp. 5.3. Subzonele locuinţelor colective (tip blocuri): 5.3.1. Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare apartament;
1 - -

5.3.2. Fata de prevederile articolului 5.3.1.este necesara pentru vi!itatori suplimentarea cu minim 20" a totalului locurilor de parcare#garare sta$ilite. Art. 1. Constructii cu unctiuni de invatamant 2scoli postliceale3 universitati3 camine studentesti43 inanciar 5ancare3 5irouri3 6oteluri 2indi erent de categoria de con ort43 de alimentatie pu5lica7 1.1. Pentru toate categoriile de constructii mentionate se va asigura minim 1 2un4 loc de parcare pentru iecare 18mp ai supra etei utile a erente destinatiei respective3 cu e9ceptia constructiilor destinate alimentatiei pu5lice3 pentru care se va asigura minim 1 2un4 loc pentru iecare %8mp ai supra etei construite des asurate: 1.%. 1ata de prevederile articolului -.+ se va asigura suplimentarea cu minim *23 a totalului locurilor de parcare!garare stabilite, pentru salariati!vizitatori!aprovizionare4 1.&. 5in totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje în procent de 6)3 din care ma$im *)3 la sol, atunci cand conditiile de amplasament permit acest lucru4 Art. ;. Constructii cu unctiuni comerciale3 amenajari pentru agrement3 sportive7 ;.1. Pentru toate categoriile de constructii mentionate se va asigura minim 1 2un4 loc de parcare pentru iecare %8mp ai supra etei des asurate construite: ;.%. 1ata de prevederile articolului -.+ se va asigura suplimentarea cu minim +23 a totalului locurilor de parcare!garare stabilite, pentru salariati! !aprovizionare4 ;.&. 5in totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje în procent de 6)3 din care ma$im *)3 la sol, atunci cand conditiile de amplasament permit acest lucru4 ;... Pentru aceste constructii totalul locurilor de parcare calculate con orm art. 6.+. si 6.*., accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulatie de categoria a 777/a. 8ceste unitati vor asigura în interiorul parcelei spa#ii pentru circulatia pietonala in conditii de siguranta si con ort, spatii pentru circula#ia rutiera, plat orme pentru parcarea autove.iculelor de mare tonaj pentru aprovizionare!autocare, spatii plantate.
.

Art. <. Constructii cu unctiuni industriale 2productie si depozitare43 service0auto=s6o>room3 de sanatate7 <.1. Pentru toate categoriile de constructii mentionate se va asigura minim 1 2un4 loc de parcare pentru iecare 188mp ai supra etei des asurate construite: <.%. 1ata de prevederile articolului 9.+ se va asigura suplimentarea cu minim :23 a totalului locurilor de parcare!garare stabilite, pentru salariati!vizitatori!aprovizionare4 <.&. 5in totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje în procent de -23 din care ma$im ;23 la sol, atunci cand conditiile de amplasament permit acest lucru4 <... Pentru constructiile industriale, service/auto!s.o<room, totalul locurilor de parcare (calculate con orm art. 9.+. si 9.*.) accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulatie de categoria a 777/a. 8ceste unitati vor asigura în interiorul parcelei spa#ii pentru circulatia pietonala in conditii de siguranta si con ort, spatii pentru circula#ia rutiera, plat orme pentru parcarea autove.iculelor de mare tonaj pentru aprovizionare, spatii plantate. Art. ?. Constructii cu unctiuni de servicii pu5lice 2spalatorii auto3 vulcanizari3 statii distri5utie car5uranti47 ?.1. Pentru toate categoriile de constructii mentionate se va asigura minim 1 2un4 loc de parcare pentru iecare &8mp ai supra etei des asurate construite: ?.%. 1ata de prevederile articolului ,.+ se va asigura suplimentarea cu minim *23 a totalului locurilor de parcare!garare stabilite, pentru salariati!vizitatori!aprovizionare4 ?.&. Pentru constructiile cu unctiunea de servicii pu5lice 2spalatorii auto3 vulcanizari accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulatie de categoria a 777/a. Capitolul !!!. (ispozi@ii inale
2 - -

Art. 18. 8sigurarea numărului minim de locuri de parcare, rezultat din calcul, este obligatoriu pentru ob#inerea avizelor sau acordurilor necesare eliberarii autoriza#iei de construire. Art. 11. "e e$cepteaza de la aplicarea prevederilor anterioare constructiile amplasate pe terenuri care nu dispun de acces carosabil si care sunt supuse restrictiilor impuse de regulamentele speciale de urbanism. Art. 1%. Nerealizarea numarului minim de locuri de parcare prevazut in Norme, pentru constructiile noi, propuse a se realiza in a ara teritoriului de re erinta al zonei centrale a orasului, delimitat de traseul 7nelului principal de circulatie (Bulevardul Nicolae =itulescu, Bulevardul 7ancu de %unedoara, "oseaua "te an cel Mare, "oseaua Mi.ai Bravu, >alea ?acarestilor, "oseaua @ltenitei, "oseaua ?iilor, "trada Progresului, Bulevardul 'eniului, "oseaua 'rozavesti, "oseaua @r.ideelor, Bulevardul Nicolae =itulescu), obliga solicitantul la plata unei ta$e de +2.222 AB(@ pentru iecare loc nerealizat in parcela proprie, in vederea constituirii unui ond pentru construirea de parcaje publice, subterane sau supraterane pe teritoriul Municipiului Bucuresti. 7n aceste conditii, 8utorizatia de >onstruire nu va i eliberata, ara plata ta$ei de e$ceptare de la norma corespunzatoare numarului de locuri de parcare nerealizate, speci icate in avizele >omisiei de Brbanism si 8menajarea =eritoriului si al >omisiei =e.nice de >irculatie ale PMB. Prevederea se aplica numai pentru ma$.*23 din norma de locuri calculata. Art. 1&. Modul de constituire al ondului pentru construirea de parcaje in constructii amenajate si procedura de plata a ta$ei se vor reglementa prin dispozitia Primarului 'eneral al Municipiului Bucuresti. Art. 1.. "e interzice rezervarea locurilor de parcare din proprietatea publica a municipiului Bucuresti ca Cparcaje de resedintaC sau orice alta servitute de uz privat, precum si obstructionarea accesului liber la parcare cu obiecte sau instalatii i$e sau mobile. Art. 1/. "e interzice amplasarea de garaje individuale pe terenurile proprietate publica a municipiului Bucuresti. Art. 11. "e interzice des asurarea activitatilor de publicitate comerciala prin deplasarea sau stationarea ve.iculelor purtatoare de panouri publicitare pe caile rutiere sau in parcajele publice ale municipiului Bucuresti. Art. 1;. Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme constituie contraven#ie şi se sanc#ionează con orm art. *- din Degea )2!,+ cu modi icarile si completarile ulterioare.

B.

Norme de asigurare a prospectelor necesare unei corecte unctionari a arterelor de circulatie situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti3 pe categorii si unctiuni

Capitolul !. "#!NC!"!! GENE#A$E Art. 1. Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea latimii pro ilelor transversale ale arterelor de circulatie din reteaua stradala a orasului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor şi amenajărilor pe teritoriul Municipiului Bucureşti. Art. %. "unt prevazute reglementari pentru incadrarea arterelor de circulatie pe categorii unctionale con orm Planului Brbanistic 'eneral (PB') si (egulamentului Docal de Brbanism ((DB) ale Municipiului Bucuresti, aprobate prin %>'MB nr. *-,!*222. Art. &. Pentru ameliorarea calită#ii mediului la scara întregului oraş este necesar să se întreprindă ac#iuni concertate, care să vizeze stabilirea unor pro ile transversale pentru toate categoriilor de artere de circulatie, corespunzator tuturor cerintelor0 de locuire, de transport auto, de circulatie pietonala. Capitolul !!. N'#ME "EN-#* (!MEN,!'NA#EA A#-E#E$'# (E C!#C*$A-!E Art. .. Normele se di eren#iază în unc#ie de categoriile arterelor de circulatie si de unctiile acestora in sistemul major de circulatie al orasului, stabilite prin (egulamentul Docal de Brbanism ((DB) şi Planul Brbanistic 'eneral (PB') ale Municipiului Bucureşti.
3 - -

Art. /. "rospectele arterelor de circulatie pe categorii si unctiuni ur5ane vor i dimensionate ast el7 /.1. Artere de circulatie de categoria !7 /.1.1. 8rtera de circulatie de categoria 7/a, al carei prospect va avea minim ;;,22m latime, ara zona de tramvai, compus dintr/un carosabil de *9,22m (patru benzi de circulatie pe sens) si trotuare de minim -,22m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim *,22m4 /.1.%. 8rtera de circulatie de categoria 7/a, al carei prospect va avea minim ;6,22m latime, compus dintr/un carosabil de :+,22m (trei benzi de circulatie pe sens si zona proprie de tramvai, in a$ul arterei, de +2,22m) si trotuare de minim -,22m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim *,22m4 /.1.&. 8rtera de circulatie de categoria 7/a, al carei prospect va avea minim :),22m latime, ara zona de tramvai, compus dintr/un carosabil de *+,22m (trei benzi de circulatie pe sens) si trotuare de minim ),22m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim *,22m4 /.1... 8rtera de circulatie de categoria 7/a, al carei prospect va avea minim :9,22m latime, compus dintr/un carosabil de *;,22m (doua benzi de circulatie pe sens si zona proprie de tramvai, in a$ul arterei, de +2,22m latime) si trotuare de minim ),22m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim *,22m4 /.1./. 7n cazul in care artera de circulatie de categoria 7/a nu include zona proprie de tramvai in a$ul arterei, spatiul median de +2,22m latime va i pastrat ca rezerva pentru viitoarele dezvoltari necesare. /.%. Artere de circulatie de categoria a !!0a7 8rtera de circulatie de categoria a 77/a, al carei prospect va avea minim *;,22m latime, cu!sau ara linii de tramvai in a$ul arterei, compus dintr/un carosabil de +;,22m (doua benzi de circulatie pe sens) si trotuare de minim :,22m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de minim *,22m. 8rterele de circulatie din aceasta categorie nu vor avea zona proprie pentru liniile de tramvai. /.&. Artere de circulatie de deservire locala de categoria a !!!0a7 8rtera de circulatie de categoria a 777/a al carei prospect va avea minim +*,22m/+:,22m latime, compus dintr/ un carosabil de 6,22m (o banda de circulatie pe sens) si trotuare de minim +,)2m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de +,22/+,)2m4 .... Artere de circulatie de deservire locala de categoria a !A0a7 ....1. 8rtera de circulatie de categoria a 7?/a 2cu unctionare in reteaua stradala din zona3 in sistem Bsens unicC sau de acces la loturi43 cu prospect de minim 9,22m latime, compus dintr/un carosabil de ),22m (o banda de circulatie, cu posibilitatea de depasire) si trotuare de min. +,)2m, avand lungimea ma$ima de *22m4 ....%. 8rtera de circulatie de categoria a 7?/a 2cu unctiunea de acces la loturi si cu traseu in undat43 cu prospect de minim ),)2m/-,22m latime, compus dintr/un carosabil de :,)2m/;,22m (o banda de circulatie) si trotuare de minim +,22m4 ....&. 8rtera de circulatie cu traseu in undat nu va avea o lungime mai mare de )2,22m si va i prevazuta la capatul in undat cu bucla pentru intoarcerea autove.iculelor, cu raza de minim -,22m. Capitolul !!!. (ispozi@ii inale Art. /. Pe arterele de circulatie de categoriile 7 si 77 avand ronturi ragmentate sau constituite din parcele sub *2,22m, se vor asigura artere locale de minim -,22m latime, separate de carosabil prin zone verzi de aliniament si pietonale de minim :,22m.

%

- -